Page 1

/  0  

 ( 1 KIKA, KAMO DRUGDJE!

NIGHTSHOPPING ) " **+,-.

-15%

        

NA SAV * ASORTIMAN!                       

 

     !"     # "  $%&''"    ( 

-35%

NA UREDSKI NAMJEÅ TAJ!* 2  .34  5    5         5 

    5          

 

KUPON Vrijedi 24. i 25.8.2013.

KIKA POKLON SVAKOM * 7       9              ( 9   

7 5 8 8Vrijedi od 05.08. do 11.08.2013.AKCIJA


DOSTUPNO U VIĹ E IZVEDBI

Krevet 140 x 200 cm 02 Krevet 140 x 200 cm 01

1.149.-

Kn*

1.199.-

Financiranje 24 x 49,96 kn mj.1)

Kn*

Financiranje 24 x 47,88 kn mj.1)

umjesto 1.599.-**

-25%

8

5 8 

7 

7 5 8 8

7 5 8 8

7 5 8 8

Krevet 140 x 200 cm 03

1.999.-

Krevet 140 x 200 cm 04

1.999.-

Kn

"#$&' (")

05

2.499.-

Financiranje 24 x 83,29 kn mj.1)

AKCIJA Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

-25% NA KATALOĹ KU     

„SELECT ART“!***

Krevet 140 x 200 cm 06

Kn

umjesto 6.449.-**

-42%

7 5 8 8

-50%

umjesto 3.449.-**

7 5 8 8

umjesto 3.999.-**

Kn

Financiranje 24 x 83,29 kn mj.1)

2.899.-

Kn*

-60%

Financiranje 24 x 104,13 kn mj.1)

01 "#$&' (") +,( ,/67

: ;  "  /  ;-<, = +,,     BCC/; -<3 = @A = +,3  > ;    2"  "  5  /    -?.,33?," -?.,3A-3

02 Drveni krevet â&#x20AC;&#x17E;Coraâ&#x20AC;&#x153;. /  ; -<, = +,,  : ;   7     2  I BCC/; -<A = @+ = +,A  -A@-.AA.

umjesto 3.912.30**

03 Drveni krevet â&#x20AC;&#x17E;Carolaâ&#x20AC;&#x153;.

$ 5  > " #  : -*, = +,, 2.399,- kn  <*<?"D  -?<.,@@@" -?<.-,++" -?<.-.3. 04 "#$&' (") +:'&,67 /  ; -<, = +,,  I BCC/; -A- = .?D-,+ = +-*  2 ;  "    2"  " 5   -*.3A<3." -*.*,@*.

05 "#$&' (") +));67

BCC/; -?A = ?. = +.,  J D     /  ; -*, = +,, 

-25%

Financiranje 24 x 12,79 kn mj.1)

06 Drveni krevet â&#x20AC;&#x17E;Mavi Plusâ&#x20AC;&#x153;.

% -<, = +,,  /     "  > ; +  "   -?,@,*-+" -?,@,*+," -?,@,*.*" -?.@<3--" -?,@,@A." -?,@,@@-" -?,@,@*?" -?.@<3,.

07 Madrac â&#x20AC;&#x17E;Young star Proâ&#x20AC;&#x153;.

?, = +,,  9 8    / D7  E   F-"   F+ &        9    G  A,HI >   -@  -*.3AA+@

-?3*?3?, :  ;      5                       

  -   5 

2


 8  8

premium

5

 

7

5

 

7

 8 

 8

premium

AKCIJA Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

-20%

Madrac 90 x 200 cm 07

1.549.-

Kn*

-20%

Madrac 120 x 200 cm 08

1.849.-

Kn*

Financiranje 24 x 77,04 kn mj.1)

umjesto 2.363.60**

7 5 8 8

umjesto 1.960.80**

Financiranje 24 x 64,54 kn mj.1)

NA KATALOĹ KU PRODAJU MADRACA I PODNICA  + 

AUSTRIAâ&#x20AC;&#x153;!***

-20%

7 5 8 8

3-krilni ormar 09

10

1.299.-

Kn*

389.-

Kn

/kom*

umjesto 1.782.-**

-25%

Financiranje 24 x 54,13 kn mj.1)

7 5 8 8

7 5 8 8

Ormar Ĺ : 81 cm

AKCIJA Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

Financiranje 24 x 66,63 kn mj.1)

Financiranje 24 x 104,13 kn mj.1)

-25%

NA KATALOĹ KU PRODAJU PROGRAMA  

  + 6***

Ormar

08 Madrac â&#x20AC;&#x17E;Young star Pureâ&#x20AC;&#x153;.

1.599.-

umjesto 2.251.80**

-+, = +,,  9 8    / D7  E  

 F-"   F+ &      

 G  A,HI >   -3  -*.3A<+?

09 Ormar â&#x20AC;&#x17E;Aliceâ&#x20AC;&#x153;. BCC/ *- = -@+ = 3-  9  8 "  (  "    7   0 : BCC/ -+, = -@+ = 3- 799,- kn*

11 Kn*

Ormar 180 x 200 cm 12

2.499.-

Kn

-28%

umjesto 5.249.-**

10 Program ormara â&#x20AC;&#x17E;Caseâ&#x20AC;&#x153;.

G 5   0     0   &    < 5 0 <@ " ?- " -.A " -*-  3  " ("  "  C (  C -?@??A-," -?@??@,-" -?@??@3-" -?@??@*3" -?@??*@A

-52% 12 Ormar s kliznim vratima â&#x20AC;&#x17E;Alinaâ&#x20AC;&#x153;.

: ;   C "  +D  BCC/; -*, = +,, = A.  7     : BCC/; +<, = ++, = A. 3.499,- kn umjesto 3A<?"D -?<.++*A" -*?*@-3?" -*?*@<++" -*?*@<-<

11 Ormar s kliznim vratima â&#x20AC;&#x17E;Santoâ&#x20AC;&#x153;.

9   ( " 8   +D    "  8  I BCC/; -.A = -?@ = A-  -*.+<,?A" -*.+<-A-" -?*,3@.," -?*,3*<@"

-?A@.@@." -?A@.@??" -?A@.*++" -?A@.?*?" -?A@<,<<" -?*,3?,< -?A@<,?< :  ;      5                       

  -   5 

KIKA, KAMO DRUGDJE!

3


7 5 8 8

PONUDA

Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

7 5 8 8

AKCIJA

-10% NA SOBU ZA MLADE â&#x20AC;&#x17E;DOMINOâ&#x20AC;&#x153;!***

01

2.249.-

2-krilni ormar

Kn *

umjesto 2.499.-

NA SOBU ZA MLADE â&#x20AC;&#x17E;SECRET GARDENâ&#x20AC;&#x153;!****

02

2.499.-

Kn

-10%

Financiranje 24 x 93,71 kn mj.1)

umjesto 3.636.90**

-30%

Financiranje 24 x 104,13 kn mj.1)

7 5 8 8

3-krilni ormar

-30%

7 5 8 8

PONUDA Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

-35% NA SOBU ZA MLADE +6***** Krevet na kat

04

1.999.-

Kn*

umjesto 2.664.90** 7 5 8 8

Regal

Financiranje 24 x 83,29 kn mj.1)

-24%

03

729.-

Tabure

Kn

umjesto 1.125.90**

149.-

Kn*

-35%

01 Soba za mlade â&#x20AC;&#x17E;Dominoâ&#x20AC;&#x153;.

2   5 " #      C       

-?*,A+-@" -?*,AA33" -?*,A@.*" -?*,AA+-" -?*,A*+?" -?*,A..+" -?*,A<.-" -?*,A<*-" -?*,A3-<" -?*,A3<*" -?*,AA,3

02 Soba za mlade â&#x20AC;&#x17E;Secret Gardenâ&#x20AC;&#x153;.

:    9 "  ; ?, = +,, " BCC/; ?A = *? = +--  G    K +D  " BCC/; ?@ = +-. = A. K .D   < " BCC/; -<- = +-. = A. K   < " BCC/; -.+ = @3 = @, K

05

  -  < " BCC/; ?@ = ** = 3,  -*3+@A?," -*3+@@??" -*3+@*?*"

-*3<*@.@" -*3<**A," -*3<*?A?" -*3<?,+<" -*3<?,@<" -*3<?+A<" -*3<?.*?" -*3<?AA,

03 H$H, ;Q, +')6

: ;  "   & " + " - 0 I BCC/; *. = -.? = 3,  L  +  " BCC/; *. = @+ = .@  9  < " BCC/; *. = @+ = .@  G " 5 " BCC/; A, = @< = ?A 

04 Krevet na kat â&#x20AC;&#x17E;Katamaranâ&#x20AC;&#x153;.

: ;  "  /  ; -<, = +,,  ?, = +,,   -3+  2    --...-?.

05 Tabure â&#x20AC;&#x17E;Cubeâ&#x20AC;&#x153;.

G   G  ;  I BCC/; .? = .? = .?  /    -*3.--+," -*3.--<A" -*3.--?A" -*3.-+,." -*3.-.+*" -*3.-.<<

-*<+<A*," -*<+<@+-" -*<+<*+," -*<+<*<A" -*<+<*@," -*<+<***" -*<+<?,." -*<+<?<3

:  ;      5                       

  2  .,4   5          5          

  2  .34   5          5          

  -   5 

4


NjemaÄ?ka

kvaliteta!

W(, );\'], Financiranje 24 x 133,30 kn mj.1)

06

3.199.-

Kn

AKCIJA Vrijedi od 05.08. do 08.09.2013.

-35% NA UREDSKI PROGRAM â&#x20AC;&#x17E;STAMPAâ&#x20AC;&#x153;! ***

06 W(, );\'], +^,_'[;6

2  ; *, J    0    G 0 ;  0  "  0 M  ; --,D-?3  9 5     -**A3.+-" -**A3.<@" -**A3.33" -**A3.A." -**A3.@-" -**A3.*?" -**A3.?@" -**A3<,<"

-**A3<-+" -**A3<+," -**A3<.*" -**A3<<A" -**A3<**" -**A33--" -**A33+?" -**A33<3" -**A33A-" -**A33@?

07 W(' X;:,[ +),[X,6

: ;   &   -*@,-+A," -*@,-.@@" -*@,-<3," -*@,-A<," -*@,-A?," -*@,+,-," -*@,+,A," -*@,+,?<" -*@,+-,-" -*@,+--?" -?-@<<@<" -?33,@-3" -?33,*-<" -?33,*?*" -?33,??@" -?33-,3+" -?33-,*A" -?33--A?

BRZO UREĂ?ENJE :  ;      5   5 2  .34  5    5                       

 

ODMAH NA RASPOLAGANJU!

5


Stol + stolica

01

1.199.-

Kn

Uredska stolica

/set

umjesto 2.149.-**

02

1.199.-

Kn

-44%

umjesto 1.749.-**

Financiranje 24 x 49,96 kn/mj.1)

-31%

Financiranje 24 x 49,96 kn/mj.1)

Uredska stolica

03

Stolica

439.-

129.-

Stolica

umjesto 729.-**

06

599.-

04

Stolica

359.-

-39%

Stolica

07

599.-

Kn

umjesto 639.-**

Stolica

umjesto 1.199.-

-50%

**

umjesto 799.-

-43%

08

699.-

Kn

**

05 Kn

Kn

Kn

Kn

-25%

umjesto 1.199.-**

-41%

Financiranje 24 x 66,63 kn/mj.1)

Stolica

09

759.-

Stolica

Stolica

umjesto 1.499.-

-49%

01 Stol â&#x20AC;&#x17E;Christianâ&#x20AC;&#x153;

: ; 2/R  BCC/; --, = @A = @,  G 0    5 (19364611) Stolica â&#x20AC;&#x17E;Lookâ&#x20AC;&#x153; 7 0    9       ?, (18552100, 19019810, 19562116)

G    7 0  .D/ 5  R ( 7 0  8 2  ; --, (19504100, 19504150, 19504233) 03 Uredska stolica â&#x20AC;&#x17E;Buenoâ&#x20AC;&#x153; ^ "    3,    (19616864) 04 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Floâ&#x20AC;&#x153;   J  9  

Kn

**

umjesto 1.649.-

-39%

>5   2   ; -,, -A3.-A@@" -A3.-@,, 05 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Riminiâ&#x20AC;&#x153; G ; 2  "  G  "   " 2   *, (15164031, 16122228, -A-+++.A" -A@?AA?." -@.<3@,<

06 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Lauraâ&#x20AC;&#x153;.

11

1.599.-

Kn

**

02 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Sevillaâ&#x20AC;&#x153;

10

999.-

Kn

Mesh navlaka: crna/tirkizna, crna/tamno #  C8   R ( 2   ; -+, (18110643, 18110669, 18585565) 07 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Fameâ&#x20AC;&#x153; J    G  ;  G   (19333236, 19333301) 08 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Diskâ&#x20AC;&#x153;. Tekstilna presvlaka: crna/tamnocrvena ili

umjesto 3.199.-**

-50%

 C

     2   ; ?, 9 5   ; + -@,A+-3," -@,A+-<+

09 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Shellâ&#x20AC;&#x153;

B    "  G> 5 "  G   2   --, (19552622) 10 Stolica â&#x20AC;&#x17E;Lotusâ&#x20AC;&#x153; J C    G  "   # ;   R ( 7   0  0 (19588394) Stolica â&#x20AC;&#x17E;BGâ&#x20AC;&#x153;. 11 I   GI  G  5" 8 ( "    2   ;

:  ;      5    5

6


;W'" X; "''&' ;W'" &,:'Q X\;$ }, X',&H

',p' );\

12

159.-

Kn

umjesto 239.-**

',p' );\

-33%

13

479.-

',p' );\

umjesto 819.-**

14

559.-

Kn

Kn

-41%

',p' );\

15

499.-

Kn

umjesto 809.-**

',p' );\

16

649.-

',p' );\

**

umjesto 1.349.-

-63%

17

989.-

Kn

-30%

Kn

**

umjesto 1.049.-

-38%

Visoki sjaj

umjesto 1.549.-**

',p' );\

-36%

20

999.-

Kn

umjesto 1.949.-**

',p' );\

-48%

Visoki sjaj

19

1.199.-

Kn

',p' );\

18

999.-

Kn

umjesto 2.349.-**

umjesto 1.749.-**

-57%

-3, 9 5   ; + -@-.A3*.

12 ',p' );\ +q,X6 G  " 8 '  5 5  5   " 8 BCC/; A+ = @+"3 = <<  -?A-A<@A" -?A-A@,@" -?A-A@+.

13 ',p' );\ +,X6

G   G 5      BCC/; --, = @3 = 33  -?3?@+3<

14 ',p' );\ +]'\',6

2  2/R $ ;  D  BCC/; -,? = A+D?. = 33  >5 5  -= %5  (19422310, 19422386)

Financiranje 24 x 49,96 kn/mj.1)

15 ',p' );\ +;Q'&w

-31%

2/R  > 5    G   L  5   >     BCC/; --, = 3@D3A = @+"3  -?@@.-.3 16 ',p' );\ +)~;(6 : ;  0C   < 

   .+

   $7  BCC/; --, = @< = A,  -@,A33-*" -@,A3A?- 17 ',p' );\ +')/6 7 "   BCC/; -A, = -<, = @A  2   "   7  5" A

 -?,3?3+@ 18 ',p' );\ +#[Q;6 : ; (  C BCC/; -A, = ?3 = -.,  -*,,@3*3

19 ',p' );\ +;\;67

$   + " -  BCC/; -., = @A = 33  -?3.@*-+

20 ',p' );\ +'&:6 y );\'], + ':&67

BCC/; -<, = @3 = A,  W(, );\'], + ':&67

7&R^^J` G     R ( 2 --, {{{| (&  +,<?"D

(19239898, 19045104)

BRZO UREĂ?ENJE

:  ;      5    5

ODMAH NA RASPOLAGANJU!

7


Preklopni stolac 02

54.90 kn

umjesto 119.-**

-53%

Regal s 15 pretinaca 01

699.-

Kn

umjesto 1.199.-**

Tabure

Regal

229.-

Kn

/kom

TV i Hi-Fi komoda 06

Kn

849.-

Kn

/kom

umjesto 489.-**

149.-

-41%

04

03

-53%

umjesto 1.499.-**

Klupa

-43%

05

399.-

Kn

umjesto 729.-**

TV i Hi-Fi komoda

08

1.199.-

-45%

Financiranje 24 x 49,96 kn/mj.1)

Fotelja

**

umjesto 1.699.-

09

1.999.-

Kn

Kn

-29%

umjesto 3.449.-**

-42%

Komoda Ĺ : 44 cm 07

899.-

Kn

umjesto 1.499.-**

-40%

01 Regal â&#x20AC;&#x17E;Changeâ&#x20AC;&#x153;

Bijela dekor, 16 mm iverica. ViĹĄestruko     0   (19644716, 19644732, 19748732)

Financiranje 24 x 83,30 kn/mj.1) 04 Tabure â&#x20AC;&#x17E;Ropeâ&#x20AC;&#x153;

^ " "  ; <3  ; 100% vuna. Punjenje: polystyrol. (19714212, 19714238, 19714270)

02 Preklopni stolac â&#x20AC;&#x17E;Cityâ&#x20AC;&#x153; $    G    BCC/; ., = <? = .,  7 0 ;     = @, -?,,<33A" -?,,<3*,

05 Klupa â&#x20AC;&#x17E;Patchworkâ&#x20AC;&#x153;. /     ^    BCC/; -,, = 3< = .,  ^ / <, = <, = <,  199,- kn  .3?"D (19638628, 19638636, 19638644)

03 Regal â&#x20AC;&#x17E;Hubertâ&#x20AC;&#x153;

06 TV i Hi-Fi komoda â&#x20AC;&#x17E;Justyâ&#x20AC;&#x153;

$ " " ( 3  -3

 / BCC/; A, = -@A = +<  (19673939, 19673921, 19673913)

2/R 8 9 ; 7 (  +=     2

  A, / -@, = <3 = <, 

(19811167)

07 Komoda â&#x20AC;&#x17E;Jannisâ&#x20AC;&#x153;

2/R  2 5 -?3?@++," -?3?@+<A" -?3?@+**

08 TV i Hi-Fi komoda â&#x20AC;&#x17E;Ralphâ&#x20AC;&#x153;

Korpus: Sonoma hrast, tartuf dekor. Fronta:  #  += " <= " +=  L5   BCC/; -.3 = A, = <+  -?A<3-A,

09 Fotelja â&#x20AC;&#x17E;Factoryâ&#x20AC;&#x153;

7 BCC/; @- = @. = *3  -*3<3*+<

:  ;      5    5

8


(\H7 Â&#x192;#&(]'H, ,}"\,$&H,

7 5 8 8

Financiranje 24 x 62,45 kn/mj.1)

7 5 8 8

(\H7 Â&#x201E; H,)#(,

;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H 10 UKLJ. FUNKCIJU  

UKLJ. FUNKCIJU  

1.299.-

7 Â&#x2026;

  

Kn

umjesto 2.308.50**

;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H 11

1.499.-

Kn

-48%

Financiranje 24 x 54,13 kn/mj.1)

umjesto 2.826.90**

;)#X&; # ,}&'[ Q;H,[,

7 5 

8 8

(\H7 Â&#x201E;_ H,)#(

HWp, :,&')#,

;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H 12

1.899.-

Kn

UKLJ. FUNKCIJU  

90**

umjesto 2.826.

Financiranje 24 x 79,13 kn/mj.1)

-46%

13

2.899.-

Kn

7 Â&#x2026;

  

-32%

umjesto 6.463.80**

-55%

Financiranje 24 x 120,80 kn/mj.1)

;)#X&; # "'Â&#x2020; Q;H, X; ');H ]'H&'

;)#X&; # "'Â&#x2020; Q;H, X; ');H ]'H&'

HWp, :,&')#,

14

2.999.-

Kn

umjesto 4.568.40**

-34%

Financiranje 24 x 124,96 kn/mj.1)

10 ;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H +\X/67

BCC/ --< = @3 = *,  G 0  ; -*@ = --<  > + /  "  5  (18884222, 18884248, 18884272)

11 ;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H +,\,67 BCC/ -?, = *@ = *+  G 0  -?, = --3  /      -*A3.+.?" -*A3.+A.

12 ;Â&#x192;, &, ,}"\,$&H +X,]67 BCC/ -*A = ?- = ?+  G 0  ; -+, = -*A  9  /  "     -A@-.,?." -**3<+A@"

7 5 8 8

7 5 8 8

(\H7 Â&#x192;#&(]'H, ,}"\,$&H,

HWp, :,&')#,

15

5.499.-

Kn

umjesto 8.399.-**

13 HWp, :,&')#, +^'\,&;67

> +=  8 5 G 0  -?@ = -+3  G ;   "  G 0;   ; "  BCC/; -?@ = ?< = -,+ 

-34%

Financiranje 24 x 349,96 kn/mj.1)

15 HWp, :,&')#, + W[',\67

% # # G I 7 C # G 0  ^  "  BCC/; +?+ = *A = -+<  -?@A-<3." -?@3?<-A

-?<+A*@3

14 HWp, :,&')#, +;)67

I -?A = ?* = ?-  > + #  G 0   -?A = -<@  9 ;  7 0 ; /  0    -?+-3,.*" -?+-3,3<

BRZO UREĂ?ENJE

-**3<+@3 :  ;      5    5

ODMAH NA RASPOLAGANJU!

9


\;Â&#x2021;'"' X;:,[

  Vrijedi od 06.08.-08.09.2013

Vrijedi od 06.08.-08.09.2013

Â&#x201E;Â?Â&#x2019;

Â&#x201E;Â?Â&#x2019;

 

 ^

+Â&#x2026; 6Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

 

 ^

+6Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

01

3.199.-

\;Â&#x2021;'"' X;:,[

Kn

02

3.199.-

Kn

/set

**

umjesto 3.999.-

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x201C;|Â&#x201C;Â? (&Â?[H71)

-20%

/set

**

umjesto 3.999.-

(\H#$&, ,"H),

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x201C;|Â&#x201C;Â? (&Â?[H71)

-20%

7 5 8 8

,}& '}"WQ

+;&;[,6 q,)| "'H)\'7

,}& '}"WQ

\;Â&#x2021;'"' X;:,[

7 5 8 8

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x201E;Â&#x201E;Â&#x2039;|Â?Â&#x17D; (&Â?[H71) 03

5.449.-

Kn

/set

 +;&;[,6 q,)| ),[&'7

;[;W,

03

2.790.-

Kn*

7 5 8 8

Visoki sjaj

Dostava

7 5 8 8

Sigurno, brzo i udobno â&#x20AC;&#x201C; kika dostavlja uvijek i svugdje. 1 zona umjesto 250,Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x17D;| (&Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

Vrijedi od 06.08.-08.09.2013

Â&#x201C;Â&#x17D;Â&#x2019; 

 ^

+6Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

 Kika-profesionalnci montiraju u vaĹĄem domu sve vrste namjeĹĄtaja. Â&#x2030;Â&#x2019; od bruto vrijednosti robe.

KIKA BUS \#Q );\'p

04

399.-

Kn

umjesto 648.-**

01 \;Â&#x2021;'"' X;:,[ +Â&#x2026;,W;67

9 ;  R ;  BCC/; +<, = -*@ = 3,  L   Â&#x2C6;Â&#x2030;{| (& umjesto 239,- kn* (19795387, 19794941)

02 \;Â&#x2021;'"' X;:,[ +#;67

9 ; ( 7 ! R ; "   BCC/; +.* = -*@"3 = <,  L >  +.?"D  Â&#x2C6;Â&#x2030;{| (&7 9  BCC/; -A* = ?A = <,  >  -???"D  Â&#x2C6;7Â&#x17D;{{| (&7 -?@?<?.." -?@?<?A@" -?@?<?<-

03 \;Â&#x2021;'"' X;:,[Â?) +',:67

-38%

BCC/; +*, = -?< = 3,  R 2/R   "   7   /     7 (   

 (" 8 2/R 

 # >5 %J/  9   BCC/ ; +*, = -?< = 3,  +=  -=  +=  > %J/D Â&#x201E;7Â&#x2039;{Â?| (&Â&#x2018; (19188582, 19280023,

-?+*,33+" -?-***.?" -?+*,<A-" -?+*,@?+

Kika bus je besplatan* za kupovinu iznad 3.000 kn.      100,- kn)

04 \;Â&#x2021;'"' X;:,[ +;'&;67

: ; "  / ;     L   BCC/; ?@ = +,+ = .*  >  -?.3"?,  Â&#x2C6;7Â&#x201E;Â&#x160;{| (&7 9 "  BCC/; @, = -<+ = .*  >  --AA"<,  Â&#x2039;Â&#x160;{| (&7 G BCC/; -+. = ., = +,  Umjesto 340,20 kn sada Â&#x201E;Â&#x2C6;{| (&7

(19823237, 19823344,19823394, 19823401,19823427, 19823534, 19827198, 19827239, 19827255, 19827312, -?*+.@<A

:  ;      5         7$ 

10


(\H7 Â&#x201E;_ ),Q#

HWp, :,&')#,

7 5 8 8

7 Â&#x2026;

  

05

4.999.-

Kn

umjesto 8.577.90**

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x201E;Â?Â&#x2030;|Â&#x201C;Â? (&Â?[H71)

-41%

7 5 8 8

7 Â&#x2026;

  HWp, :,&')#,

06

5.999.-

Kn

umjesto 9.349.-**

-35%

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x201E;Â&#x160;{|{Â&#x201D;

(&Â?[H71)

7 5 8 8

(\H7 Â&#x17D;_ ;W";H'" H,)#( &,\;&, (\H7 Â&#x2C6;_ &,\;& }, :\,"# (\H7 ),Q#

7 Â&#x2026;

  HWp, :,&')#,

07

11.290.-

Kn

umjesto 15.146.80**

-25%

05 HWp, :,&')#, +[X67

Â&#x2026;'&,&]',&H

Â&#x201E;Â&#x160; _ Â&#x160;Â&#x2039;Â?|Â&#x160;Â&#x201E; (&Â?[H71)

/  +A3 = -3*  G 0  ; +-A = -<-  % # # %    >5 8 5  +  &   -**+-A**" -**+-@,." -**+-@--" -**+-@+?

06 HWp, :,&')#, +;&

';",&&'67

.D    9 ;  7 Â&#x201A; 7 0 ;  Â&#x192;Â&#x201A; % # # > 8 5 G 0   +<3 = -<3  /  .,? = +,-  E"   

 -?@A,?<+" -?@A,?3," -?@A,?A*" -?@A,?*<"

-?@A,*A?" -?@A,*@@" -?@A,?,," -?@A,?-*

07 HWp, :,&')#, +;]() \,']67

I +@3 = -?*  %    >; +D "  9    0  &#  # % 3 =   -=  ^ $ ; D #! &  ;W Â&#x201D;7Â&#x201E;{Â?| (&Â&#x2018;7 -?,@?*.," -?,@?*3A" -?,@?*A<

:  ;      5

KIKA, KAMO DRUGDJE!

11


);\&, "H)'\H(,7 01

39.

);\&, "H)'\H(,7 02

149.-

Kn*

90

kn/kom*

umjesto 199.-**

-25%

(\H7 ‡,#\H,

"H)'\H(, },

X',p' );\7

03

179.-

189.-

/kom

*

umjesto 229.-

-21%

umjesto 319.-**

06

29.90

05

399.-

Kn

/kom

-40%

umjesto 599.-**

Tepih

-33%

07

79.90

kn/kom

umjesto 59.90**

;W&, "H)'\H(,

04 Kn

Kn

Tepih

"H)'\H(, },

X',p' );\

kn/kom

-45%

umjesto 159.-**

-49% ''&, ƒ\;,• ˆˆ|Ž ][

Tepih

08

129.-

Tepih

umjesto 319.-**

09

199.-

Kn

Kn

/kom

-59%

01 );\&, "H)'\H(,7

Crna ili bijela. Umjetni materijal. 1x E14/ maks. 40 W. Fleksibilna. (18580581, 18580614)

02 );\&, "H)'\H(,7

V: 30 cm. 1x LED/0,8 W. Uklj. 4x AAA.

(19673351)

03 "H)'\H(, }, X',p' );\7 Srebrna V: 56 cm. 1x GY 6,35/50 W. > (19488833)

umjesto 399.-** 04 "H)'\H(, }, X',p' );\ +'_67

Srebrna ili crna. V: 11 cm. 3 W LED. (18650590, 18650615)

05 ;W&, "H)'\H(, +,&W/67

60 x 90 cm. Materijal: pamuk. (19632464)

07 X'q +–;;\67

70 x 140 cm. Materijal: pamuk.

08 X'q +#q'&H,67

80 x 200 cm. Materijal: polipropilensko vlakno. (19067059, 19067067, 19067075, 19067091, 19473165, 19473181)

M "  ; -3,  1x E14/40 W. (19273391, 19273416, 19273482)

06 X'q +#'67

-50%

09 X'q +',67

80 x 150 cm. 120 x 170 cm. Umjesto 729,-**, sada ŠŽ{| (&(;[7 140 x 200 cm. Umjesto 1.149,-**, sada ‹ˆ{| (&(;[7 160 x 230 cm. Umjesto 1.399,-**, sada ‰‹{| (&(;[7 200 x 290 cm. Umjesto 1.999,-**, sada ˆ7„Š{| (&(;[7 (19728502, 19728594, 19728627,19728635, 19728867)

(19502245, 19502279)

:  ;      5

12


;)\H'&,

10

219.-

;)\H'&,

11

279.-

Kn

Kn

/kom

/kom

-40%

*

umjesto 369.-

umjesto 349.-*

:),$

60°C

-20%

12

119.-

Kn

/kom

umjesto 199.-*

#$&'(

od

-40%

12

38.

Set

13

599.-

Kn

90

/set

kn/kom

umjesto od 59.90*

-34%

umjesto 1.299.-**

-53%

de core

ÂŽ

,"H,

14

63.

90

-59%

10 ;)\H'&, +,67

70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% pamuk. ;)\H'&, +q;&67 70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% pamuk. Umjesto 319,- kn* sada Â&#x201E;Â&#x2C6;{| (&Â?(;[7 (19723875, 19723552)

11 ;)\H'&, +:; ')/67 70 x 90 cm. 140 x 200 cm. 100% pamuk. (18961757)

12 #$&'( +'W67

15

69.

;\),

90

kn/kom

umjesto 159.-**

,"H,

50 x 100 cm. 100% pamuk. 70 x 140 cm. Umjesto 129,- kn* sada Â&#x201D;Â&#x201C;|{Â? (&Â?(;[7

od

kn/kom

umjesto 139.-*

-49%

16

69.90

kn/kom

umjesto od 99.90*

:),$ + &&,6 +,(;Q67 100% pamuk. Umjesto 269,- kn* sada Â&#x2C6;Â&#x2C6;{| (&Â?(;[7 (19653105, 19653147, 19127142, 19127150)

13 ) +[,:67

7 ; @, = ?,  5 140 x 200 cm. Navlaka: 50% pamuk, 50% poliestersko vlakno. Punjenje: 100% poliestersko vlakno. (19192088)

-30%

15 ,"H, +X#Â&#x2021;", ;Q67

140 x 245 cm. 100% poliestersko vlakno. (18404385)

16 ;\), + Â&#x2018;;\\;67

80 x 170 cm. Dostupno u viĹĄe boja i dimenzija. (18013962)

14 ,"H, + ,67

140 x 245 cm. 100% poliestersko vlakno. (19698820)

:  ;      5

KIKA, KAMO DRUGDJE!

13


;W\;Â&#x2021;,( }, ['Â&#x2020;,7 01

9.90

Â&#x2021;X&; ,$#&,\;7 02

14.90

kn/kom

49.90

kn

-44%

umjesto 19.90*

03

kn/kom

-25%

umjesto 69.90*

-28%

7 5 8 8

umjesto 17.90**

H$H' #(,(

X;)(' #(,(7 04

49.90

Â&#x17D; WH\&' )

umjesto 84.90*

05

69.90

kn/kom

kn/set

-41%

umjesto 99.90*

-30% ; ')(, },\'q,

Â&#x2021;,$ (&H':,7

66.90

07

kn

umjesto 89.90*

-25%

#)'H, }, ':,$(7 08 H$H, X\;$,7

06

329.-

Kn

01 ;W\;Â&#x2021;,( }, ['Â&#x2020;,7

Ĺ /V: 23 x 18 cm. 3D. Dostupno u dezenima: 8 "  "   (19215624)

02 Â&#x2021;X&; ,$#&,\;7

GC; -,"* = +".  / Â&#x192; /      >5  (18042151)

03 H$H' #(,( +'&/67

Ĺ /V/D: 32 x 47 x 15 cm. S uzorkom princeza, M 5 "  (18447955)

04 X;)(' #(,(7

Ĺ /V/D: 29 x 42 x 19 cm. Dostupno u plavoj, "  #  5  (19655276)

99.

H$H, );\'],

od

kn

umjesto 169.-*

-40%

05 Â&#x17D; WH\&' ) }, X',p' );\7

429.-

/kom

umjesto od 539.-*

^

 #  7  ; 5  *"3 = *"3 = ? 5  ++ = *"3 = ?    .-"3 = +<"3 = 5 cm stalak za spise, okomiti 10 x 25,5 x 30 cm kutija 22 x 7,5 x 3 cm. (19240340) 06 H$H, X\;$,7 5 A."3 = <* = -++  2 ; 2/RÂ?  5 / ; 3 5 ( " < " - " 1 rola papira, 2 posude za kredu. (18652538) 07 Â&#x2021;,$ (&H':,7 /    8 "  = (19303057)

09 Kn

90

-20%

08 #)'H, }, ':,$(7

3* = .? = .-  7 55    (19397266)

09 H$H, );\'], +;[Q'67

7   G    7   G> > visina: 88 cm, visina sjediĹĄta 27 cm. (18941494, 18941501)

10 #)'H, }, &;"'&7

Karton. Ĺ /V/D: 10,5 x 26,5 x 32,5 cm. Dostupno u raznim bojama. (17479371, 17479389, 17479397, 17479446)

:  ;      5

14


#)'H, }, &;"'&

10

9.90

'& X\;$,

od

kn/kom

-33%

umjesto 14.90**

11

15.90

7 5 8 8

7 5 8 8

BAKIN 

\;$, }, X',&H 

12

39.90

kn/kom

umjesto od 19.90**

7 5 8 8

kn/kom

-20%

-42%

umjesto 69.90**

 8

7 5 8

L@RK@B

4TSQ@ SHJTG@Ä&#x2022;

'Â&#x2020;&,[H&(,

(#)'H, 14

13

od

24.90

kn/kom*

29.

90

od

16

49.

90

59.

Pluto, drveni okvir. Dostupno u raznim 5  7 5  0 (16072027, 16076813, 16076821, 16076839)

12 \;$, }, X',&H7

BC; +?"3 = .?"3  Â?" "  

 5 > 5  (17075971)

13 ;Â&#x2020; }, X,X'7

Zapremnina: 15 l. Umjetni materijal. Ĺ /V/D: 25,8 x 31,9 x 25,8 cm. (16233520, 16233538, 16233588)

14 'Â&#x2020;&,[H&(, (#)'H,7

Umjetni materijal. Ĺ /V/D: 19 x 9,5 x 16,5 cm.

-25%

17

kn/kom*

^,:&)&, X\;$,

-35%

18

119.-

Kn

kn/kom

umjesto 79.90**

89.

15

90

umjesto od 139.-**

90

kn/kom

11 '& X\;$,7

od

kn*

umjesto od 39.90**

;Â&#x2020; }, X,X' ;],

),(\&;

[,:&)&, X\;$,

Ä&#x2022;DÄŹDQ

od

-25%

/kom

umjesto od 159.-**

7   5 >  .?"?,  sada ;W Â&#x201E;{|{Â? (&Â?(;[Â&#x2018;7 (19189762, 19189770, 19189788, 19189796) 'Â&#x2020;&,[H&(, (#)'H,7 Ĺ /V/D: 19 x 12 x 33 cm. Uklj. poklopac. Umjesto Umjesto od 69,90 kn** sada ;W Â&#x160;{|{Â? (&Â?(;[7 (16865597, 16865604, 16865612)

-25%

7 5 8 8

;Â&#x2020; }, X,X'

UQGMID

16 ;],7

 "    L  5 motivi. (17119290, 18870552) 17 ;Â&#x2020; }, X,X'7 2 7   GC; ., = .3  (10681931, 10681949)

15 ),(\&; [,:&)&, X\;$,7 Crna, crvena ili bijela. Ĺ /V: 10 x 50 cm. Uklj.

   >  -.?"D  Â&#x2030;{|{Â? (&Â?(;[Â&#x2018;7 ),(\&; [,:&)&, X\;$,7

BC; .3 = .3  >  -@?"D  {{|{Â? (&Â?(;[7 (19091206, 19091222, 19091230,

18 ^,:&)&, X\;$,7

/  5 ; ., = ?,  3? = .?  > " .  +  (18724577, 18725260)

19091248, 19091272, 19091298)

:  ;      5

KIKA, KAMO DRUGDJE!

15


L  

 0 5 @,41 7 5 8 8

7 5 8 8

)&, \Â&#x2021;,\H(,

02

1.299.-

Kn

umjesto 2.190.-*

Stolac s rukonaslonom

-40%

01

349.-

Kn* *+-./&+%/   

01 Vrtni program â&#x20AC;&#x17E;San Marcoâ&#x20AC;&#x153;.

G  5  GI  #  9;   -@? "  -3?  >   7 BCC/ ?, = @. = -A,  G 5    -*.+<<<+" -*.+<3,?" -*.+<*?*

Financiranje 24 x 54,13 kn mj.1)

*+-./&+%/   

02 )&, \Â&#x2021;,\H(, +;#Q\67

BCC/; -.A"3 = ?? = ---"3  $ "   >5    -?<.+,<A

013.

Vrijedi u subotu 10.8.2

FINANCIRANJE

 . 0 / * " , * , 4 ;"#"7"

Za korisnike American Express ÂŽ kartica bez kamate i naknada do

24 rate

Â?;@A@U@Y@BHIDKTNAHSDKI Â?1HBSHNM@QXLDLNQXHHFQ@MIDSVHRSDQ@ Â?0AHSDKIRJNRK@F@MIDM@FQ@CMHGOTYYKH Â?7DRDKDM@FQ@CD

         +A do 31.8.2013. - :5  8 

G   DE  DÂ? 1

:  ;      5   5 -   5 

AKCIJA

AKCIJA

Vrijedi od 09.08.2013. do 11.08.2013.

Vrijedi od 05.08.2013. do 08.09.2013.

-35%

BESPLATNA DOSTAVA!*

NA SOBE ZA MLADE I MADRACE!* 2  .34  5    5  

      5     5 

         

 

) '

 

,

#Q,"

"&'H,

                      

        +3,,"D 

 5  .,   

&'( '

"# $% 

&'[',

}, ,

\'], (&

$

\'& #

#(;[]

#(;

\7 :,W,'&}

'p,

;X

",

\;

#\'

,

],

,W

,

, ,"&'H

\,";&(

]),

,W&'$(,

),

]

(,

W\H

 +-3 ",, \7:

pon - sub: 10.00 - 21.00 ned: 10.00 - 18.00

#Q,",  Â? 

'&'Â&#x2020;

\,",Â&#x2020;"'p, QQ

  0  7 0 '0 -, ,<, M ^ ; ,-C3A+3 +-R=; ,-C3A+3 +-,

')/ &) & ,)

&'H,

\,";&(, ,"

 

,:Q ');( A3

  0    B +3 -, ,?, M Tel.: 01/5499 211 Fax: 01/5499 210 pon - sub: 10.00 - 21.00 ned: 10.00 - 18.00

IZLAZ Zagreb zapad

  0  & 5 A@ 3- ,,, L ^ ; ,3-CA+@ +-R=; ,3-CA+@ +-, pon - sub: 10.00 - 21.00 ned: 10.00 - 14.00

H$(, ;&}#[

Centar

H$(, 403

E61 A7

(#'&H 

 5    G/ 5  7  0    5        5  # 5   G   ,3,* ,*,?+,-.   (          L  7 $       0   -+-?+

v;

(#'&H

(#'&H 

F(   .3 +,@ '     Tel.: 035/ 500 480 Fax: 035/ 500 410

Sjev . ve

pon - sub: 10.00 - 21.00 h ned: zatvoreno

   

 

zna

cest a

Ä?ka

ije

Os

Supernova

IZLAZ Sl.Bro d istok Getro

kika katalog 05.08.-08.09.2013.  

http://snizenja.hr/kika-katalog/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you