Issuu on Google+

Design งานชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา Computer อยูในหัวขอ ออกแบบโปสเตอรหนังAction Concept โปสเตอรในยุค 60 ได Ref มาจากโปรหนังแอคชันในป60 ดวยมุม มองของหนังที่นำเสนอ mood&tone ของภาพ จะทำใหดูเหมือนเกา แตใสสี เนนการจัดlayout ของตัวอักษรเพื่อนใหเคากับภาพ


Port10