Page 1

Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Бібліотека

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ (січень 2017)

Вінниця 2017


Оптова монографія

торгівля / за

в

Україні :

ред.

А.

А.

Мазаракі ; [А. А. Мазаракі, Г. М. Богославець, О. М. Трубей, А. М. Носуліч]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 208 с. У теоретичні

монографії

викладено

базові

положення

здійснення

оптової

торговельної діяльності, визначено роль та місце оптової торгівлі у ринковій системі господарювання,

наведено

характеристику

типового та видового складу суб’єктів оптової торгівлі. Розкрито сутність організаційно-економічного механізму оптової торговельної діяльності, визначено особливості окремих видів торговельно-посередницьких операцій, запропоновано систему показників оцінки діяльності суб’єктів оптової торгівлі на товарному ринку. Окремо досліджено сучасний стан і тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі на ринку споживчих товарів України. Зокрема, проведено аналіз обсягів, структури, інтенсивності та динаміки розвитку цих підприємств, здійснено поглиблену оцінку фінансово економічних результатів їх діяльності. Визначено проблеми, що стримують розвиток оптової торгівлі в Україні. Запропоновано економічні важелі розвитку оптової торгівлі як на рівні державного регулювання галузі, так і на рівні управління підприємством оптової торгівлі, що ґрунтується на засадах стратегічного менеджменту та концепції інтеграції. Монографія стане у нагоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів економічного спрямування, а також практикуючим фахівцям та державним службовцям, які займаються питаннями оптової торгівлі.

1


Зовнішня торгівля України: XXI століття : монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі ; [Мазаракі А. А., Мельник Т. М., Іксарова Н. О., Костюченко В. М., Кудирко Л. П., Гринюк Н. А., Кам'янецька О. В., Бохан А. В., Дугінець Г. В., Головня Ю. І., Олейніков Ю. О., Юхименко В. В., Ладиченко К. І., Тронько В. В., Зубко О. В.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 600 с. У монографії висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій

розвитку

зовнішньоторговельних

відносин

сучасної

України.

Розкрито вплив екзогенних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру зовнішньої торгівлі. Проаналізовано секторальну та геопросторову компоненти зовнішньоторговельних зв’язків за участі України. Науково обґрунтовано концептуальні

засади

зовнішньоторговельних

і

механізми

відносин

структурних

України.

Надано

змін

у

рекомендації

системі щодо

удосконалення системи управління у зовнішньоторговельній сфері з огляду на захист національних інтересів в умовах глобальних та внутрішніх дисбалансів. Розраховано на науковців, викладачів, студентів, практичних працівників .


Внутрішня торгівля України : монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі

;

[Мазаракі

А.

А.,

Лагутін В. Д., Герасименко А. Г., Височин І. В., Трубей О. М., Бланк І. О., Голошубова Н. О., Кавун О. О., П'ятницька Г. Т., Присяжнюк А. Ю.,

Жуковська

В.

М.]. –

Київ :

КНТЕУ, 2016. – 864 с. У монографії здійснено комплексне обґрунтування теоретичних і прикладних засад функціонування і динаміки внутрішньої торгівлі, розкрито економічний зміст і механізми управління, а також регулювання внутрішньої торгівлі в сучасний період розвитку національної економіки в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено економічному, фінансовому та інституційно-організаційному аналізу трансформації внутрішньої торгівлі. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців практиків і всіх, кого цікавлять проблеми розвитку внутрішньої торгівлі.

Гуменюк В. В. Державне регулювання курортнорекреаційної сфери : монографія / В. В. Гуменюк. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 372 с. У

монографії

розкрито

теоретичні

положення й розроблено практичні рекомендації щодо

державного

регулювання

курортно-

рекреаційної сфери в Україні та проаналізовано ринкову

трансформацію

в

національній

економіці. Проведено економічну діагностику 3


попиту і пропозиції, здійснено моніторинг ціноутворення і конкуренції в курортно-рекреаційній сфері, визначено інструментарій стимулювання її сталого розвитку. Особлива увага приділяється розробці узгоджених заходів фіскального регулювання, акціонування, використання кредитних важелів, інвестиційного інструментарію, фінансового потенціалу курортної ренти. Для економістів-науковців, державних службовців, керівників лікувальнооздоровчих закладів, працівників курортно-рекреаційної сфери, викладачів, магістрантів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку і регулювання курортно-рекреаційної сфери.

Правдюк

Н.

Л.

Трудові

ресурси підприємств: обліковоаналітичне

забезпечення

управління :

монографія / Н. Л. Правдюк,

В. В. Покиньчереда. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 248 с. Монографія присвячена теоретичному обґрунтуванню й розробці організаційнометодичних та практичних рекомендацій з удосконалення

процесу

формування

обліково-аналітичної інформації для потреб управління трудовими ресурсами підприємств на сучасному етапі економічного розвитку. Монографія розрахована на керівників та спеціалістів бухгалтерської служби підприємств, наукових працівників, аспірантів, студентів економічних спеціальностей,

всіх,

хто

цікавиться

питаннями

теорії

та

методології

бухгалтерського обліку та економічного аналізу трудових ресурсів підприємств.


Фоміна О. В. облік

у

Управлінський

торгівлі :

монографія

/ О. В. Фоміна. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 468 с. актуальні

У

монографії

проблеми

теорії,

практики тенденції

методології

та

обліку

на

управлінського

підприємствах

торгівлі,

розвитку

а

висвітлено

також

основні

управлінського

обліку.

Представлено матеріали досліджень щодо стану впровадження

та

результативності

управлінського обліку на підприємствах торгівлі. Визначено вплив особливостей діяльності підприємств торгівлі на методологію та організацію управлінського обліку. Обґрунтовано сутність та основні елементи управлінського обліку підприємств

торгівлі.

Викладено

методичні

розробки

щодо

діагностики

управлінського обліку та моніторингу управлінської звітності на підприємствах торгівлі. Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців у сфері управлінського обліку, зокрема в торгівлі.

5


Пальчук П. М. право :

Корпоративне

навч.

/ П. М. Пальчук. –

посібник Київ :

КНТЕУ,

2015. – 316 с. У навчальному посібнику визначається галузева приналежність корпоративного права, особливості предмета правового регулювання даного

правового

особливості

інституту.

правового

Визначаються

статусу

учасників

корпоративних відносин, зокрема учасників корпорацій, органів управління та контролю комерційних юридичних осіб (корпорацій). Акцентується увага на статусі акціонерних товариств як найбільш складної в частині корпоративного управління організаційно-правової форми корпорації, правах та обов’язках акціонерів у частині належних їм корпоративних прав. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих навчальних закладів .


Красіліч Н. Д. право :

Цивільне

навч.

посібник

/ Н. Д. Красіліч, М. Іваненко.

K.

– Київ : КНТЕУ,

2015. – 396 с. Навчальний

посібник

підготовлено відповідно до програми курсу цивільного права і спрямовано на засвоєння в процесі

навчання

практичних

теоретичних

навичок.

методичні

Посібник

знань

і

містить

вказівки

для

підготовки до занять з цивільного права, теоретичний

матеріал,

питання

для

самоконтролю, практичні, ситуаційні, тестові завдання та список рекомендованої літератури. У виданні висвітлено поняття і систему цивільного права та його елементи, джерела цивільного права, цивільні правовідносини, інститути речового права, права інтелектуальної власності, спадкового права. Особливу

увагу

приділено

питанням

зобов’язального

права

договірним та недоговірним зобов’язанням. Навчальний посібник призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців.

7


Опорні конспекти 1. Матюха М. М. Методика викладання у вищій школі : опорний конспект лекцій / М. М. Матюха, О. М. Кияшко. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 64 с. 2. Міжнародна економіка : опорний конспект лекцій / авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко, О. В. Дудчак, К. І. Ладиченко. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 176 с. 3. Шевченко Р. Ю. Картографія : опорний конспект лекцій / Р. Ю. Шевченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 59 с. 4. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / авт. Т. І. Павлюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 98 с. + Електронна копія. 5. Миколайчук І. П. Управління персоналом : опорний конспект лекцій / І. П. Миколайчук. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 132 с. 6. Шаповалова А. П. Облік у зарубіжних країнах : опорний конспект лекцій / А. П. Шаповалова, О. А. Мошковська, М. М. Матюха. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 80 с. 7. Фінанси : опорний конспект лекцій / авт. Л. І. Василенко. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 97 с. 8. Сушко Н. М. Банківська справа : опорний конспект лекцій / Н. М. Сушко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 64 с. 9. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій. Ч.1 / авт.: Л. О. Лігоненко, Г. М. Богославець, О. В. Корольова-Казанська, Г. В. Ситник, Л. Л. Стасюк, І. О. Чаюн. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 120 с. 10. Тимцуник В. І. Корпоративне управління : опорний конспект лекцій / В. І. Тимцуник. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 103 с. 11. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг : опорний конспект лекцій / Ю. Б. Забалдіна, О. В. Полтавська. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 96 с. 12. Данілова Л. Л. Маркетинг послуг : опорний конспект лекцій / Л. Л. Данілова, Т. О. Суслова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 80 с. 13. Федоришина І. Л. Поведінка споживачів : опорний конспект лекцій / І. Л. Федоришина. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 46 с. 14. Данілова Л. Л. Ціноутворення в системі маркетингу : опорний конспект лекцій / Л. Л. Данілова. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 102 с. 15. Аналіз господарської діяльності : опорний конспект лекцій / авт. Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 186 с. + Електронна копія. 16. Бохан А. В. Світовий ринок товарів та послуг : опорний конспект лекцій / А. В. Бохан. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 170 с. : іл. 17. Мельник Т. М. Міжнародна економічна діяльність України : опорний конспект лекцій / Т. М. Мельник, І. В. Таран. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 223 с. 18. Стороженко О. М. Договірне право : опорний конспект лекцій


/ О. М. Стороженко, О. М. Дорош. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 80 с. 19. Психолінгвістичні аспекти перекладу : опорний конспект лекцій / авт. В. О. Вуколова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 56 с. + Електронна копія.

Методичні видання 1. Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" / авт. С. А. Сегеда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронна копія. 2. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит у підприємництві" / авт. С. А. Сегеда. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 62 с. + Електронна копія. 3. Крупельницька І. Г. Аудит діяльності суб'єктів небанківських установ : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" / І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 4. Крупельницька І. Г. Аудит діяльності суб'єктів небанківських установ : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове посередництво" / І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 5. Гнидюк І. В. Банківські операції : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво", "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фін. контроль" / І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 6. Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності) : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", "Облік і аудит в підприємництві" / авт. Л. А. Майстер. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 63 с. + Електронна копія. 7. Бухгалтерський облік : практикум і робочий зошит / авт.: В. В. Сопко, А. П. Шаповалова, О. М. Гончаренко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 90 с. 8. Бухгалтерський облік в банках : практикум : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і 9


аудит" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 71 с. + Електронна копія. 9. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" / авт. Н. М. Богацька. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 17 с. + Електронна копія. 10. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. 11. Виробнича практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" / авт.: Н. М. Богацька, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 16 с. + Електронна копія. 12. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 03050201 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. 13. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт.: О. М. Денисюк, Н. В. Коцеруба, В. В. Покиньчереда. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. 14. Виробнича, переддипломна практика : робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" / авт.: Н. М. Богацька, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 19 с. + Електронна копія. 15. Вища та прикладна математика : практикум / авт.: В. О. Борисейко, В. І. Денисенко, Ю. Ф. Діденко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 134 с. 16. Крупельницька І. Г. Внутрішній аудит : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 51 с. + Електронна копія. 17. Глобальна економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 7.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. Л. П. Давидюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 39 с. + Електронна копія.


18. Бахновська І. П. Господарське право : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент організації торгівлі" / І. П. Бахновська, Н. П. Костюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 19. Гроші та кредит : програма та робоча програма / авт.: Н. М. Сушко, Л. О. Нетребчук, А. О. Степаник, Т. Ф. Сундук. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 32 с. 20. Державні фінанси : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / авт.: І. Я. Чугунов, Г. В. Белінська, В. Д. Макогон. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 с. 21. Ділова іноземна мова : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : для всіх галузей : для всіх спеціальностей / авт.: Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська, С. Д. Чугу, Т. І. Ковалевська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 22. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 23. Екологія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / уклад. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронна копія. 24. Економіка підприємства : програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" : спец. 051 "Економіка" : спеціаліз. "Економіка підприємства" / авт.: Л. Л. Стасюк, І. О. Чаюн. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 с. 25. Економіка підприємства торгівлі : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 71 с. + Електронна копія. 26. Супрун С. Д. Економіка підприємства торгівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" / С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 79 с. + Електронна копія. 27. Економіка туризму : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", 11


"Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Завальнюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 с. + Електронна копія. 28. Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. М. В. Бондар. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 c. + Електронна копія. 29. Економічний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. супінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" / авт. О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. 30. Експертиза в міжнародній торгівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка підприємства" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 31. Експертиза культурних цінностей : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. І. В. Григоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 70 с. + Електронна копія. 32. Експертиза культурних цінностей : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. І. В. Григоренко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна копія. 33. Експертиза послуг : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "магістр" : напр. підгот. 030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" : спец. 03051003 "Експертиза товарів та послуг" / авт. А. А. Самойленко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 22 с. 34. Степова С. В. Економіка і організація інформаційного бізнесу : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / С. В. Степова. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 77 с. + Електронна копія. 35. Етнічні кухні : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 "Туризм" / авт.: І. В. Левицька, А. М. Соломон. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія.


36. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. М. Богацька, Г. В. Швець, Н. В. Онищук, В. В. Коновал. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 104 с. + Електронна копія. 37. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : з.ф.н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. Постова, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 107 с. + Електронна копія. 38. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 99 с. + Електронна копія. 39. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : з.ф.н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + Електронна копія. 40. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : з.ф.н. / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + Електронна копія. 41. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : з.ф.н. / авт.: І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 83 с. + Електронна копія. 13


42. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : проф. спрям. "Маркетинг" : з.ф.н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 121 с. + Електронна копія. 43. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : з.ф.н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Л. А. Майстер, Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 122 с. + Електронна копія. 44. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + Електронна копія. 45. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с. + Електронна копія. 46. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 127 с. + Електронна копія. 47. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 127 с. + Електронна копія. 48. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305


"Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Л. А. Майстер, А. Є. Громова. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 122 с. + Електронна копія. 49. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : з.ф.н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, , Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Н. В. Добровольська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 124 с. + Електронна копія. 50. Інноваційний розвиток підприємства : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 51. Інструментальні засоби прикладного програмування : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 18 с. + Електронна копія. 52. Костецька Т. А. Інформаційне право : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Правознавство" / Т. А. Костецька, О. О. Шарабурина. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 42 с. 53. Інформаційне право : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. А. С. Киричук. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна копія. 54. Інформаційні системи і технології : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк, Т. А. Костунець. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 64 с. + Електронна копія. 55. Несходовський І. С. Інформаційні системи і технології фінансового контролю : практикум / І. С. Несходовський. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 56 с. 56. Історія держави і права зарубіжних країн : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт.: О. А. Слободиська, І. П. Бахновська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 31 с. + Електронна копія. 15


57. Історія першої іноземної мови : програма та робоча програма : освіт.ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. Самохвал. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 22 с. + Електронна копія. 58. Маршук Л. М. Казначейська система обслуговування бюджетів : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Л. М. Маршук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 69 с. + Електронна копія. 59. Казначейська система обслуговування бюджетів : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : д. ф. н. / авт. Т. А. Далєвська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 36 с. + Електронна копія. 60. Конституційне право : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство" / авт. В. М. Панькевич. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 31 с. + Електронна копія. 61. Латинська мова : збірник вправ : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : напр. підгот. 6.030401 "Правознавство" / авт. О. М. Циганюк. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 42 с. 62. Латинська мова : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. С. Д. Чугу. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 63. Логістичний менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Маркетинг", "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 21 с. + Електронна копія. 64. Мерчандайзинг : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" / авт. Т. М. Григоренко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 26 с. 65. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт) : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка " / укл. В. В. Хачатрян. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 52 с. + Електронна копія.


66. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт) для здобувачів вищої освіти : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" / авт.: В. В. Хачатрян, С. Д. Супрун. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 65 с. + Електронна копія. 67. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту (роботи) : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 073 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова, О. В. Дьяченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 42 с. 68. Денисюк О. М. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 8.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / О. М. Денисюк, І. Г. Крупельницька, І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 60 с. + Електронна копія. 69. Лобачева І. Ф. Методологія та організація наукових досліджень : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Фінансовий контроль" / І. Ф. Лобачева. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 70. Міжнародна торгівля : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. В. В. Турчак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 71. Гатаулліна Е. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування" : спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародний туристичний бізнес" / Е. І. Гатаулліна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 80 с. + Електронна копія. 72. Міжнародні стратегії економічного розвитку : ситуаційна вправа (кейс) / авт. К. І. Ладиченко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с. 73. Міжнародні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. В. Смагло. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 27 с. + Електронна копія. 74. Голуб Б. О. Мікробіологія : робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : напр. підгот. 076 17


"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Б. О. Голуб. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с. 75. Ковінько О. М. Некомерційна реклама : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 18 с. + Електронна копія. 76. Облік зовнішньоекономічної діяльності : кейс за темою "Облік імпорту товарно-матеріальних цінностей" : на матеріалах публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" PLASMATEC, смт. Рудниця, Піщанський район, Вінницька область / авт. О. П. Мельничук. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 50 с. + Електронна копія. 77. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 78. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : практикум : освіт. ступінь "магістр" : спец. 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка" / авт. О. М. Дзюба. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 46 с. + Електронна копія. 79. Коновал В. В. Організація виставкової діяльності : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / В. В. Коновал, Л. П. Середницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 67 с. + Електронна копія. 80. Організація і методика аудиту : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 29 с. + Електронна копія. 81. Організація і методика аудиту : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" / авт. І. Г. Крупельницька. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 38 с. + Електронна копія. 82. Коцеруба Н. В. Організація контролю господарської діяльності : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 803050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / Н. В. Коцеруба. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 35 с. + Електронна копія. 83. Основи підприємництва : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка


сільськогосподарської продукції", 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 84. Корольков О. В. Основи римського цивільного права : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : напр. підгот. 030401 "Право" : для всіх спеціалізацій / О. В. Корольков. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 98 с. 85. Настенко М. М. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / М. М. Настенко, Н. А. Яковишина. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 20 с. + Електронна копія. 86. Перша іноземна мова : завдання для практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Переклад (англійська та німецька мови)" / авт. Г. В. Черній. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 66 с. + Електронна копія. 87. Планування і контроль на підприємстві : практикум / авт.: Л. Л. Стасюк, І. О. Чаюн, В. В. Адаменко. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 67 с. 88. Поведінка споживачів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 89. Поведінка споживачів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 8.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : спец. "Організація оптової та роздрібної торгівлі" / авт. І. Л. Федоришина. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 16 с. 90. Політологія : збірник тестових завдань : освіт. ступінь "бакалавр" : всі напр. підгот. : всі проф. спрям. / авт. М. М. Бичков. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 49 с. + Електронна копія. 91. Практичний курс першої іноземної мови: практична граматика : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. Л. О. Сікорська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 92. Ткачук І. В. Практичний курс письмового перекладу : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / І. В. Ткачук. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 51 с. + Електронна копія. 19


93. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельноресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. Постова, В. М. Криворук. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 45 с. + Електронна копія. 94. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 31 с. + Електронна копія. 95. Програма кваліфікаційного екзамену : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 96. Продакт плейсмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030507 "Маркетинг" / авт. О. І. Микало. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 15 с. 97. Просторова економіка : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" / авт.: О. М. Ткачук, В. В. Хачатрян, В. В. Турчак. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 98. Ковінько О. М. Реклама в торгівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 99. Гринь В. В. Рекреалогія : завдання до практичних робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. "Туризм", "Готельно-ресторанна справа", "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент туристичного бізнесу" / В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 36 с. + Електронна копія. 100. Рекреалогія : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування, 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.140101 "ГРС", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", "ГРС", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Гринь. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 27 с. + Електронна копія.


101. Маскевич О. Л. Релігієзнавство : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. "Фінанси і кредит" : спец. "Державні фінанси", "Фінансове посередництво" / О. Л. Маскевич. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 29 с. + Електронна копія. 102. Ресторанна справа : завдання до практичних робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. В. В. Завальнюк. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 37 с. + Електронна копія. 103. Ресторанна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: І. О. Мазуркевич, В. В. Завальнюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 41 с. + Електронна копія. 104. Ресторанна справа : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 "Туризм" : проф. спрям. "Готельна і ресторанна справа", "Туризм" / авт. І. О. Мазуркевич. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 42 с. + Електронна копія. 105. Світова культура : завдання до практичних занять : освіт.ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 106. Світова культура : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. Н. М. Чорна. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 107. Статистичні методи прогнозування : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03050401 "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)" / авт. О. М. Денисюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 17 с. + Електронна копія. 108. Стратегічне управління : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. А. Г. Балдинюк. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 32 с. + Електронна копія. 109. Буга Н. Ю. Стратегічний маркетинг : завдання до практичних занять : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та 21


адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Маркетинг", "Товарознавство та комерційна логістика" / Н. Ю. Буга. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 30 с. + Електронна копія. 110. Страховий менеджмент : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 "Фінанси і кредит" / авт. Ю. В. Сусіденко. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 18 с. + Електронна копія. 111. Технологія створення програмних систем в управлінні : програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. В. І. Ревенок. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 8 с. + Електронна копія. 112. Управління активами інституційних інвесторів : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. О. А. Поліщук. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 19 с. + Електронна копія. 113. Управління бізнес-процесами : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / авт. Н. О. Андрущенко. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія. 114. Управління державним боргом : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Т. А. Далєвська. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 22 с. + Електронна копія. 115. Боковець В. В. Управління інноваціями : методичні рекомендації до самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / В. В. Боковець. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 65 с. + Електронна копія. 116. Управління персоналом : збірник ситуаційних вправ / авт.: В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 24 с. 117. Управління рекламною діяльністю : програма та робоча програма : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. О. А. Шлапак. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 35 с. + Електронна копія. 118. Філософія : програма та робоча програма : освіт. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030507 "Маркетинг", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030601 "Менеджмент" / авт.


М. М. Бичков. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 41 с. + Електронна копія. 119. Фінанси зарубіжних корпорацій : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Міжнародна економіка", "Менеджмент ЗЕД" / авт. А. О. Нікітішин. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 23 с. + Електронна копія. 120. Фінанси, гроші та кредит : завдання до практичних занять з елементами ділової гри : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" / авт. Ю. В. Сусіденко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 45 с. + Електронна копія. 121. Фінанси, гроші та кредит : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" / авт. Ю. В. Сусіденко. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 25 с. + Електронна копія. 122. Фінансові послуги : методичні рекомендації для самостійної роботи : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 24 с. + Електронна копія. 123. Фінансові послуги : методичні рекомендації до виконання курсових робіт : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 28 с. + Електронна копія. 124. Фінансові послуги : програма та робоча програма : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 26 с. + Електронна копія.

Електронні ресурси 1. Аналіз господарської діяльності : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" / авт. С. А. Сегеда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Analiz hospodarskoi diialnosti bakalavr M.pdf. 2. Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та 23


підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит у підприємництві" / авт. С. А. Сегеда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Analiz_gospodarskoi_diyalnosti.pdf. 3. Крупельницька І. Г. Аудит діяльності суб'єктів небанківських установ : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове посередництво" / І. Г. Крупельницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/Audyt_diyalnosti_subyektiv_neba nkivskyh_ustanov.pdf. 4. Гнидюк І. В. Банківські операції : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво", "Облік і аудит в підприємництві.", "Державний фін. контроль" / І. В. Гнидюк, Ю. А. Романовська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/Bankivski_operatsii.pdf. 5. Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності) : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит", "Облік і аудит в підприємництві" / авт. Л. А. Майстер. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Bukhhalters'kyy oblik (za vyd. ec. d-sti) bakalavr OAP.pdf. 6. Бухгалтерський облік в банках : практикум [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/55_2016/Buhgalterskyi_oblik_bankah.pdf. 7. Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 03050901 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" / авт.: Н. А. Яковишина, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_praktyka_OAP.pdf. 8. Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" / авт. Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_praktyka_EP.pdf. 9. Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_praktyka_EK.pdf. 10. Виробнича практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503


"Міжнародна економіка" / авт.: Н. М. Богацька, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/63_2016/Vyrobnycha praktyka bakalavr ME.pdf. 11. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 03050201 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_pereddyplomna_praktyka_ma gistr_EK.pdf. 12. Виробнича та переддипломна практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт.: О. М. Денисюк, Н. В. Коцеруба, В. В. Покиньчереда. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vyrobnycha_pereddyplomna_praktyka_ma gistr_DFK.pdf. 13. Виробнича, переддипломна практика : робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030503 "Міжнародна економіка" / авт.: Н. М. Богацька, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/63_2016/Vyrobnycha, pereddyplomna praktyka mahistr ME.pdf. 14. Вступ до мовознавства : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. Н. Б. Іваницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http:/10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Vstup_do_movoznavstva.pdf. 15. Глобальна економіка : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт.-кваліф. рівень "спеціаліст" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 7.03050301 "Міжнародна економіка" / авт. Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Glombalna_ekonomika.pdf. 16. Бахновська І. П. Господарське право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент організації торгівлі" / І. П. Бахновська, Н. П. Костюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/Gospodarske_pravo.pdf. 17. Ділова іноземна мова : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : для всіх галузей : для всіх спеціальностей / авт.: Н. Б. Іваницька, Л. О. Сікорська, С. Д. Чугу, Т. І. Ковалевська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: 25


http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Dilova inozemna mova mahistr.pdf. 18. Друга іноземна мова : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/54_2016/Druga_inozemna_mova.pdf. 19. Екологія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / уклад. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Ekolohiia bakalavr T.pdf. 20. Економіка підприємства торгівлі : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. С. Д. Супрун. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/EP torhivli bakalavr EP.pdf. 21. Економіка туризму : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Ekonomika_turizmu.pdf. 22. Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. М. В. Бондар. — Електронна копія. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ekonomiko_matematychne_modeluvannya _DFK_OAP.pdf. 23. Економіко-математичне моделювання : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030504 "Економіка підприємства" / авт. М. В. Бондар. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ekonomiko_matematychne_modeluvannya _EP.pdf. 24. Економічний аналіз : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. супінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 030509 "Облік і аудит" / авт. О. М. Денисюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/54_2016/Ekonomichnyi_analiz.pdf. 25. Експертиза в міжнародній торгівлі : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка підприємства" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Ekspertyza v mizhnarodnii torhivli mahistr.pdf.


26. Експертиза культурних цінностей : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. І. В. Григоренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/54_2016/Ekspertyza_kulturnyh_tsinnostei.pdf. 27. Експертиза культурних цінностей : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" / авт. І. В. Григоренко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ekspertyza_kulturnyh_tsinnostey.pdf. 28. Етнічні кухні : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельноресторанна справа", 6.140103 "Туризм" / авт.: І. В. Левицька, А. М. Соломон. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/63_2016/Etnichni kukhni bakalavr T.pdf. 29. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : з.ф.н. / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTZ bakalavr MOT zfn.pdf. 30. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : з.ф.н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. Постова, В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTZ bakalavr HRS zfn.pdf. 31. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 030601 "Менеджмент" : проф. спрям. 01 "Менеджмент організацій торгівлі" : з.ф.н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. В. Соколовська, О. М. Лозовський, О. І. Бабчинська, Л. В. Бондарчук, Е. О. Ковтун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. М. Панькевич, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTZ bakalvr MOT zsfn.pdf. 32. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" : з. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, А. С. Киричук, Г. В. Іванченко, Н. М. Богацька, Г. В. Швець, Н. В. Онищук, В. В. Коновал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTZ_bakalavr_Turizm_zfn.pdf. 33. Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. 27


ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTZ_bakalavr_Tov-vo_torg_pidpr_z(skoroch).pdf. 34. Збірник тестових і типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" : з.ф.н. / авт.: І. І. Поліщук, І. В. Гнидюк, А. С. Киричук, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTTTZ bakalavr ME z.pdf. 35. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" : проф. спрям. "Маркетинг" : з.ф.н. (зі скороченим терміном) / авт.: В. М. Бондаренко, І. І. Поліщук, О. М. Ковінько, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTTTZ bakalavr M zsfn.pdf. 36. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : з.ф.н. / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Л. А. Майстер, Е. І. Гатаулліна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTTTZ bakalavr DF zfn.pdf. 37. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTTTZ_bakalavr_EP_zfn.pdf. 38. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030504 "Економіка підприємства" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / уклад.: Н. М. Богацька, В. А. Гарбар, С. Д. Супрун, Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTTTZ_bakalavr_EP_z(skoroch)fn.pdf. 39. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в підприємництві" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTTTZ_bakalavr_OAP_z(skoroch).pdf. 40. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" : проф. спрям. "Облік і аудит в


підприємництві" : з. ф. н. / авт.: О. М. Денисюк, Н. М. Чорна, Т. І. Павлюк, І. О. Гладій, Л. А. Майстер, О. М. Дзюба, І. Г. Крупельницька, Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – + Електронна копія. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTTTZ_bakalavr_OAP_zfn.pdf. 41. Збірник тестових та типових творчих завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : з. ф. н. (зі скороч. терміном) / авт.: І. В. Гнидюк, М. Ю. Мироненко, Ю. А. Романовська, Н. М. Чорна, Л. В. Осіпова, Л. А. Майстер, А. Є. Громова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/58_2016/ZTTTZ_bakalavr_DF_z(skoroch).pdf. 42. Збірник тестових та типових творчих завдань кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" : з.ф.н. / авт.: Л. Б. Ліщинська, , Т. І. Павлюк, Н. М. Чорна, С. В. Степова, М. В. Бондар, І. І. Ніколіна, К. В. Копняк, Н. В. Добровольська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/59_2016/ZTTTZ bakalavr EK zfn.pdf. 43. Інноваційний розвиток підприємства : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. С. Д. Супрун. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Innovatsiinyi rozvytok pidpr. mahistr DF.pdf. 44. Інструментальні засоби прикладного програмування : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. В. І. Ревенок. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ekspertyza_kulturnyh_tsinnostey.pdf. 45. Інтернет-технології в бізнесі : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. С. В. Степова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Internet_tehnologii_biznesi.pdf. 46. Інформаційне право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. А. С. Киричук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Informatsiyne_pravo.pdf. 47. Інформаційні системи і технології : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт.: Л. Б. Ліщинська, К. В. Копняк, Т. А. Костунець. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Informatsiyni_systemy_tehnologii.pdf. 29


48. Історія держави і права зарубіжних країн : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт.: О. А. Слободиська, І. П. Бахновська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ekspertyza_kulturnyh_tsinnostey.pdf. 49. Історія держави і права України : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. О. А. Слободиська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Istoriya_dergavy_prava_Ukrainy.pdf. 50. Історія першої іноземної мови : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт.ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад - англійська, німецька мови" / авт. О. О. Самохвал. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Istoriya_pershoi_inozemnoi_movy.pdf. 51. Казначейська система обслуговування бюджетів : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Державні фінанси" : д. ф. н. / авт. Т. А. Далєвська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Kaznacheys'ka systema vykon. byud. bakalavr DF dfn.pdf. 52. Конституційне право : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0304 "Право" : спец. 6.030401 "Правознавство" / авт. В. М. Панькевич. — Електронні данні. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Konstytutsiyne_pravo_Ukrainy.pdf. 53. Контроль державних закупівель : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 030509 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Державний фінансовий контроль" / авт. Г. В. Даценко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Kontrol_dergavnyh_zakupivel.pdf. 54. Латинська мова : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Філологія" : спеціаліз. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / авт. С. Д. Чугу. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Latynska_mova.pdf. 55. Логістичний менеджмент : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" : спеціаліз. "Маркетинг", "Товарознавство та комерційна логістика" / авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Lohistychnyy menedzhment mahistr TKL.pdf.


56. Менеджмент : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. "Економічна кібернетика", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" / авт. О. І. Бабчинська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Menedgment.pdf. 57. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка " / укл. В. В. Хачатрян. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Metodychni_rekomendatsii_VKP_magistr_EP.pdf. 58. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних проектів (робіт) для здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" / авт.: В. В. Хачатрян, С. Д. Супрун. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Metod_rekomend_VKR_magistr_EP(1).pdf. 59. Методичні рекомендації до виконання випускного кваліфікаційного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050201 "Економічна кібернетика" / авт.: Л. Б. Ліщинська, С. А. Яремко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Metodychni_rekomend_VKP_EK.pdf. 60. Міжнародна економічна діяльність України : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт.: В. В. Хачатрян, Л. П. Давидюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Mignarodna_ekonom_diyaln_Ukr.pdf. 61. Міжнародна торгівля : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / авт. В. В. Турчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Mizhnarodna torhivlia bakalavr MZD.pdf. 62. Міжнародний маркетинг : завдання до практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.030507 "Маркетинг" / авт. К. Ю. Соколюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Mignarodnyi_marketyng.pdf. 63. Міжнародний протокол та етикет : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. А. І. Калініченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Mignarodnyi_protokol_etyket.pdf. 31


64. Міжнародні фінанси : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт. О. В. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Mizhnarodni finansy mahistr DF.pdf. 65. Місцеві фінанси : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030508 "Фінанси і кредит" / авт.: І. В. Гнидюк, Н. Н. Британська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Mistsevi_finansy.pdf. 66. Моделі економічної динаміки : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030502 "Економічна кібернетика" / авт. Л. М. Радзіховська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Modeli_ekonomichnoi_dynamiky.pdf. 67. Настільний теніс : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для всіх спеціальностей / авт.: М. І. Пуздимір, Л. Д. Тунік. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Nastilnyi_tenis.pdf. 68. Ковінько О. М. Некомерційна реклама : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" / О. М. Ковінько. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/Nekomertsiyna_reklama.pdf. 69. Облік зовнішньоекономічної діяльності : кейс за темою "Облік імпорту товарноматеріальних цінностей" [Електронний ресурс] : на матеріалах публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" PLASMATEC, смт. Рудниця, Піщанський район, Вінницька область / авт. О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Oblik ZED keis.pdf. 70. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Oblik i fin. zv. za mizhnar. stand. mahistr OA.pdf. 71. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : практикум [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : спец. 071 "Облік і оподаткування", 051 "Економіка" / авт. О. М. Дзюба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/64_2016/Oblik i fin. zvitnist za mizhnar. stand. mahistr E.pdf. 72. Організація і методика аудиту : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" : спец. 8.03050901 "Облік і аудит" : спеціаліз. "Облік і аудит в підприємництві", "Державний фінансовий контроль" / авт. І. Г. Крупельницька. — Електронні


дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. 73. Організація і методика аудиту : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050901 "Облік і аудит" / авт. І. Г. Крупельницька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Konstytutsiyne_pravo_Ukrainy.pdf. 74. Основи підприємництва : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.030503 "Міжнародна економіка" / авт. О. М. Ткачук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Osnovy pidpr. bakalavr ME.pdf. 75. Настенко М. М. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 071 "Облік і оподаткування" : спеціаліз. "Облік і оподаткування" / М. М. Настенко, Н. А. Яковишина. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/Otsinyuv_oblik_tsilisnyh_maynov yh_kompleksiv.pdf. 76. Перша іноземна мова : завдання для практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 03 "Гуманітарні науки" : спец. 035 "Переклад (англійська та німецька мови)" / авт. Г. В. Черній. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Persha inozemna mova mahistr Pereklad.pdf. 77. Поведінка споживачів : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030507 "Маркетинг" / авт. Н. Ю. Буга. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Povedinka spozhyvachiv bakalavr M.pdf. 78. Політологія : збірник тестових завдань [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : всі напр. підгот. : всі проф. спрям. / авт. М. М. Бичков. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/55_2016/Politologiya.pdf. 79. Практичний курс першої іноземної мови: практична граматика : завдання до лабораторних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 6.020303 "Філологія" : спеціаліз. "Переклад" / авт. Л. О. Сікорська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – System requrements: Acrobat Reader. – Access mode: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Praktychnyi_kurs_angl_lab.pdf. 80. Практичний курс першої іноземної мови: практична граматика : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : напр. підгот. 020303 "Філологія" / авт. Л. О. Сікорська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat 33


Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Prakt_kurs_pershoi_inozemn_movy.pdf. 81. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : з. ф. н. (зі скороченим терміном) / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, С. В. Гирич, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Prohrama kvalif. ekz. bakalavr zsfn.pdf. 82. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" : д. ф. н. / авт.: І. В. Левицька, Г. В. Іванченко, Н. В. Онищук, В. В. Коновал, В. В. Постова, В. М. Криворук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/PKE_bakalavr_GRS_denna.pdf. 83. Програма кваліфікаційного екзамену [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" : д. ф. н. / авт.: А. С. Тернова, С. О. Сіренко, Г. С. Лояніч, Л. В. Осіпова, І. І. Поліщук, В. В. Хачатрян, В. В. Шарко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/66_2016/PKE_bakalavr_TTP_denna.pdf. 84. Просторова економіка : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" / авт.: О. М. Ткачук, В. В. Хачатрян, В. В. Турчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Prostorova ekonomika bakalavr MZD.pdf. 85. Психолінгвістичні аспекти перекладу : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" : спец. 8.02030304 "Переклад" / авт. В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Psyholingvistychni_aspekty_perekladu.pdf. 86. Рекреалогія : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування, 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм", 6.140101 "ГРС", 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Туризм", "ГРС", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. В. В. Гринь. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Rekrealogiya.pdf. 87. Релігієзнавство : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Економіка та підприємн.", "Менедж. і адмініструв." : спец. "Менедж. організацій", "Тов-во і торг. підприємництво", "Фінанси і кредит" : спеціаліз. "Менедж. ЗЕД", "Держ. фінанси", "Фін. посередництво" / авт.: М. В. Стопчак, О. Л. Маскевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Religieznavstvo.pdf.


88. Ресторанна справа : завдання до практичних робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт. В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Restoranna_sprava_practychni.pdf. 89. Ресторанна справа : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / авт.: І. О. Мазуркевич, В. В. Завальнюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Restoranna_sprava_MR_SR.pdf. 90. Ресторанна справа : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140101 "Готельноресторанна справа", 6.140103 "Туризм" : проф. спрям. "Готельна і ресторанна справа", "Туризм" / авт. І. О. Мазуркевич. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Restoranna sprava bakalavr T.pdf. 91. Світова культура : завдання до практичних занять [Електронний ресурс] : освіт.ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/55_2016/Svitova_kultura_praktychni.pdf. 92. Світова культура : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 1401"Сфера обслуговування" : напр. підгот. 6.140103 "Туризм" / авт. Н. М. Чорна. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/55_2016/Svitova_kultura_MR_SRS.pdf. 93. Світовий ринок товарів та послуг : методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань "Менеджм. і адмініструв.", "Економіка та підприємниц." : напр. підгот. "Менеджм.", "Менеджм. ЗЕД", "Міжнар. економіка", "Товарозн. та торгов. підприємниц." : проф. спрям. "Товарозн. та організація зовн. торг." / авт. Н. М. Богацька. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/36_2016/Svitovyi_rynok_tovariv_poslug.pdf. 94. Статистичні методи прогнозування : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03050401 "Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)" / авт. О. М. Денисюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Statystychni metody prohnozuv. mahistr EP.pdf. 95. Стратегічне управління : методичні рекомендації та ситуаційні завдання до самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" : спеціаліз. "Менеджмент організацій торгівлі", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент туристичного бізнесу" / авт. А. Г. Балдинюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Stratehichne upravlinnya bakalavr MTB.pdf. 35


96. Страховий менеджмент : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : спец. 03050801 "Фінанси і кредит" / авт. Ю. В. Сусіденко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Strakhovyy menedzhment mahistr FK.pdf. 97. Технологія створення програмних систем в управлінні : програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 030502 "Економічна кібернетика" / авт. В. І. Ревенок. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Tehnologiya_stvorennya_problemnyh_syste m_upravlinni.pdf. 98. Українська мова (за професійним спрямуванням) : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : для усіх напрямів підготовки / авт. Н. С. Смагло. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Ukrainska_mova.pdf. 99. Управління активами інституційних інвесторів : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" : спеціаліз. "Фінансове посередництво" / авт. О. А. Поліщук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Upravl. akt. instytuts. investoriv mahistr FP.pdf. 100. Управління бізнес-процесами : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" : спец. 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа" / авт. Н. О. Андрущенко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Upravlinnya_biznes_protsesamy.pdf. 101. Управління державним боргом : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : спеціаліз. "Державні фінанси" / авт.: І. В. Гнидюк, Т. А. Далєвська. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Upravl. derzh. borhom mahistr DF.pdf. 102. Управління рекламною діяльністю : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "магістр" : галузь знань 07 "Управління та адміністрування" : спец. 075 "Маркетинг" : спеціаліз. "Маркетинг" / авт. О. А. Шлапак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/62_2016/Upravl. reklamnoiu. diialn. mahistr M.pdf. 103. Філософія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. рівень "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030507 "Маркетинг", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030601 "Менеджмент" / авт. М. М. Бичков. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем.


вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Filosofiya.pdf. 104. Фінанси зарубіжних корпорацій : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Міжнародна економіка", "Менеджмент ЗЕД" / авт. А. О. Нікітішин. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Financy_zarubignyh_korporats.pdf. 105. Фінанси, гроші та кредит : завдання до практичних занять з елементами ділової гри [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" / авт. Ю. В. Сусіденко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/60_2016/Finansy, hroshi ta kredyt bakalavr M.pdf. 106. Фінанси, гроші та кредит : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : спец. 6.030601 "Менеджмент" / авт. Ю. В. Сусіденко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/61_2016/Finansy, hroshi ta kredyt bakalavr M.pdf. 107. Фінансовий облік у банках : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінанси і кредит. Фінансове посередництво" / авт. О. П. Мельничук. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Finansovyi_oblik_bankah.pdf. 108. Фінансові послуги : методичні рекомендації для самостійної роботи [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/54_2016/Finansovi_poslugy. 109. Фінансові послуги : методичні рекомендації до виконання курсових робіт [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Finansovi_poslugy.pdf. 110. Фінансові послуги : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" : напр. підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : проф. спрям. "Фінансове посередництво" / авт. М. Ю. Мироненко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Finansovi_poslugy.pdf. 111. Ціноутворення на світових товарних ринках : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" : напр. підгот. 6.030601 "Менеджмент" : проф. спрям. "Менеджмент 37


зовнішньоекономічної діяльності" / авт.: В. В. Соколовська, Г. В. Іванченко. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Tsinoutvorennya_svitovyh_tovarnyh_rynka h.pdf. 112. Юридична деонтологія : програма та робоча програма [Електронний ресурс] : освіт. ступінь "бакалавр" : галузь знань 08 "Право" : спец. 081 "Право" : спеціаліз. "Комерційне право", "Фінансове право" / авт. І. М. Білоус. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничоредакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Programy/2016_2017_navch_rik/Yurydychna_deontologiya.pdf. 113. Стопчак М. В. Армія української народної республіки (1921-1924 рр.). Історіографічний нарис [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Стопчак. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/55_2016/Monografiya_Stopchak.pdf. 114. Макроекономіка [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт. Т. І. Павлюк. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/51_2016/Makroekonomika_okl.pdf. 115. Боковець В. В. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Osnovy_menedgmentu.pdf. 116. Боковець В. В. Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Боковець. — Електронні дані. – Вінниця, 2014. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Operatsiynyi_menedgment.pdf. 117. Боковець В. В. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Боковець, В. В. Швед. — Електронні дані. – Вінниця : ВФЕУ, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Strategichne_upravlinnya.pdf. 118. Боковець В. В. Організація праці менеджера [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Боковець, С. П. Медецька, І. І. Цаль. — Електронні дані. – Вінниця : ВФЕУ, 2013. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Organizatsiya_pratsi_menedgera.pdf. 119. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України [Електронний ресурс] : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 червня 2016 р. — Електронні дані. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Zbirnyky_konferents/Konferentsiya_15_06_2016.pdf. 120. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт. Н. В. Коцеруба. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/54_2016/Analiz_gospodarskoi_diyalnosti.pdf. 121. Боковець В. В. Організація виробництва [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Боковець, А. В. Драбаніч. — Електронні дані. – Вінниця : ВФЕУ, 2012. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Pidruchnyky/Organizatsiya_vyrobnytstva.pdf. 122. Про соціально-економічне становище України за 2015 рік [Електронний ресурс]. — Електронні дані. – Київ : ГУС, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Sotsial_ekonom_stan_Ukr.pdf.


123. Статистичний бюлетень за 2015 рік [Електронний ресурс]. —Електронні дані. – Київ : ГУС, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Statystychni_zbirnyky/Statystychnyi_byuleten_2015.pdf. 124. Психолінгвістичні аспекти перекладу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / авт. В. О. Вуколова. — Електронні дані. – Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/50_2016/Psyholingvistychni_aspekty_perekladu.pdf. 125. Донбас - арена війни [Електронний ресурс] / упоряд. та передмова Тараненко О. — Електронні дані. – Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. – + Електронна копія. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Donbasarena_vijny.pdf. 126. Історії несепаратисток [Електронний ресурс] / упоряд. та вступ. слово О. В. Тараненко. — Електронні дані. – Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Istorii_neseparatystok.pdf. 127. Сторожук В. П. Я-зичниця [Електронний ресурс] / В. П. Сторожук. — Електронні дані. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Систем. вимоги: Acrobat Reader. – Режим доступу: http://10.0.2.150/docs/Hudognya_literatura/Yazychnytsya.pdf.

39

Січень 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you