Page 1

Welkom in onze school

Beste ouders Beste leerling

Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die jouw dochter/zoon nodig heeft om zich harmonieus te ontplooien. Wij hopen goed met je te kunnen samenwerken en willen je nu al danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Als ouder draag je echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van jouw kinderen. Wij hopen dan ook dat je jouw zoon/dochter aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de gedragsafspraken op school na te leven. Wij durven rekenen op een aangename samenwerking in een open sfeer en in wederzijds respect. Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

Veel succes!

het directieteam

1

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Inhoud Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator … In de schoolbrochure en op onze website vind je ook allerlei informatie over het schoolleven en het studieaanbod. Je kan een schoolbrochure/schoolreglement verkrijgen in het onthaal.

Welkom in onze school ................................................................................................................................................ 1 Inhoud ........................................................................................................................................................................... 2 Deel 1: Pedagogisch project en engagementsverklaring......................................................................................... 3 1

De Leielandscholen maken de toekomst ............................................................................................................. 3

2

Leielandscholen campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem begeleidt je naar de toekomst ............................ 4

3

Engagementsverklaring tussen school en ouders ............................................................................................... 5

Deel 2: Reglement ........................................................................................................................................................ 7 1

De inschrijving ..................................................................................................................................................... 7

2

Onze school ......................................................................................................................................................... 8

3

Studiereglement ................................................................................................................................................ 12

4

Het orde- en tuchtreglement .............................................................................................................................. 26

Deel 3: Informatie ....................................................................................................................................................... 41 1

Wie is wie in onze schoolgemeenschap? .......................................................................................................... 41

2

Wie heeft inspraak? ........................................................................................................................................... 44

3

Jaarkalender ...................................................................................................................................................... 45

4

Ons inschrijvingsbeleid ...................................................................................................................................... 46

5

Jouw administratief dossier ............................................................................................................................... 46

6

Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? ................................................................................................... 47

7

Schoolkosten ..................................................................................................................................................... 48

8

Samenwerking met de politie ............................................................................................................................ 48

9

Waarvoor ben je verzekerd? ............................................................................................................................. 49

10 Vrijwilligers......................................................................................................................................................... 52 11 Diensten ............................................................................................................................................................ 53 Trefwoordenlijst ......................................................................................................................................................... 54

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

2


Deel 1: Pedagogisch project en engagementsverklaring 1

De Leielandscholen maken de toekomst

Leielandscholen vzw is een scholengroep met diverse campussen in de regio Kortrijk-Zwevegem met een grote waaier aan studierichtingen in het secundair en postsecundair onderwijs. De Leielandscholen bieden studierichtingen in de volgende domeinen aan: economie, taal en cultuur, mens en maatschappij, wetenschap en techniek. Wij staan in de Leielandscholen voor EEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT We willen als christelijke school, in een zeer verscheiden samenleving, enthousiast getuigenis brengen van het geloof in God. In onze school is iedereen gelijkwaardig en krijgt iedereen gelijke kansen. Zorg en solidariteit staan centraal. Onze christelijke identiteit brengt ons dichter bij elkaar en helpt ons om plaats te maken voor vergeving en nieuwe kansen. Jongeren hebben die kansen nodig, elke dag opnieuw. O.O.G. VOOR TALENT We kiezen voor een school waar niet alleen aandacht is voor het verwerven van competenties, maar waar jongeren en personeelsleden ook hun talenten kunnen Ontdekken, Ontwikkelen en Gebruiken. Door te vertrekken van onze talenten, werken we vanuit onze kracht. Hierdoor krijgen we inzicht in onszelf en ontwikkelen we zelfvertrouwen. De Leielandscholen willen door een waarderende benadering voor elk individu de juiste voedingsbodem scheppen zodat iedereen kansen krijgt om zijn sterktes te ontwikkelen. Mensen zien openbloeien omdat ze de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn, is onze ambitie. Daar doen we het voor. STERK IN THEORETISCH EN PRAKTISCH ONDERWIJS De Leielandscholen bieden een brede waaier van studierichtingen aan. Deze studierichtingen hebben niet alleen de bedoeling om jongeren allerlei algemene competenties bij te brengen, maar willen hen ook voorbereiden op de arbeidsmarkt of op een studie in het hoger onderwijs. Het is onze dagdagelijkse opdracht om kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aan te bieden waar jongeren gemotiveerd zijn om te leren en te werken. We willen jongeren helpen om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. Daarnaast willen we hen ook stimuleren om hun toekomst in eigen handen te nemen. Levenslang leren is de sleutel voor de toekomst. De Leielandscholen blinken uit in zorg. We doen ons best om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden zodat elke jongere maximale kansen krijgt om een studierichting te volgen die aansluit bij zijn belangstelling, talenten en capaciteiten. GEDREVEN IN OPVOEDING We begeleiden jongeren in hun groei naar volwassenheid. Jongeren komen in de eerste plaats naar school om te leren. Maar er is meer, ze komen ook naar school om zich als persoon te ontwikkelen in relatie met anderen. Scholen zijn leefgemeenschappen. Daarom vinden we het belangrijk dat jongeren vanuit een basishouding van respect voor elkaar en hun omgeving zich engageren en verantwoordelijkheid leren opnemen. Leren samenwerken en zorg dragen voor elkaar zodat iedereen zich goed voelt op school zijn belangrijke pijlers van ons opvoedingsproject. Jongeren moeten op school ook leren om op te komen voor zichzelf en veerkracht ontwikkelen om zich weerbaar te kunnen opstellen in de samenleving. DYNAMIEK DOOR TEAMWORK Net zoals windmolens in dezelfde richting draaien, ontwikkelen onze scholen een dynamiek door teamwork. Samen gemeenschappelijke doelen nastreven geeft energie. We werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en een duurzaam engagement. Dit maakt van onze scholen een plaats waar het goed is om te leven en te werken. Teamwork is meer dan de som van de delen. In scholen waar teamwerk centraal staat, voelen mensen zich gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en zich sneller aan te passen aan veranderingen. Teamleden zijn elkaars kritische vriend en ondersteunen elkaar, met respect voor ieder zijn eigenheid.

3

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


2

Leielandscholen campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem begeleidt je naar de toekomst Met Leielandscholen campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem kies je voor een school met een sterke christelijke traditie. Je leert in dialoog met verschillende levensbeschouwingen openstaan voor het geloof in God. Vanuit deze dialoog leer je een houding van respect en gelijkwaardigheid. Zo groei je als mens en kom je tot een persoonlijke levensbeschouwelijke keuze. Jouw opvoeding start bij je ouders en bij jezelf Gaandeweg ontdek je jouw eigen mogelijkheden en datgene waarvoor je wil gaan. Op de campus krijg je kansen om jezelf te ontwikkelen tot een verantwoordelijke jongvolwassene. Je kunt vertrouwen op onze ondersteuning en begeleiding in het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Je kiest uit een brede waaier van studierichtingen die je voorbereiden op een vervolgverhaal in de 3de graad. Je verwerft de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om je eigen leerproces in handen te nemen als voorbereiding op levenslang leren. En als het even moeilijk gaat, kan je rekenen op een luisterend oor en zo nodig een gepaste begeleiding. Leren en leven doe je op onze school niet alleen. Samen met anderen bepaal je jouw engagement en je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je leert samenwerken, zorg dragen, respecteren, waarderen en stimuleren. Je kunt rekenen op een dynamisch team van leerkrachten en opvoeders. Zij willen jou stimuleren om jezelf te ontplooien om te worden wie je bent. Samen willen we bouwen aan jouw toekomst.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

4


3

Engagementsverklaring ouders

tussen

school

en

In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de inschrijving. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school en na akkoord van het lokaal overlegplatform waartoe onze school behoort. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw dochter/zoon op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw dochter/zoon in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

3.1

Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact

Op regelmatige basis wordt op school een oudercontact georganiseerd. Op dit oudercontact worden de resultaten van het rapport en de attitudes door de klassenleraar/mentor besproken met de ouders en de leerling. Dit contactmoment duurt ongeveer 10 minuten. Op elk oudercontact kan je ook een gesprek met het CLB/leefcoach aanvragen. Deze oudercontacten zijn gepland eind oktober en op het einde van elk trimester. In de maandinfo kan ingeschreven worden voor het oudercontact. Via de agenda van de leerling wordt het uur van afspraak doorgegeven. Als school verwachten wij dat de ouders en de leerling aanwezig zijn op deze oudercontacten. Wanneer de ouders niet ingaan op de uitnodiging, vraagt de school om hierover de klassenleraar te verwittigen en eventueel een andere regeling af te spreken.

3.2

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

Door de inschrijving van uw dochter/zoon in onze school verwachten we dat zij/hij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat zij/hij volgt. Vormende dagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw dochter/zoon een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw dochter/zoon hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw dochter/zoon elke schooldag tijdig aanwezig is op school. (minstens 5 minuten voor het belsignaal). Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw dochter/zoon om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder de specifieke afspraken van het orde- en tuchtreglement. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw dochter/zoon dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig te is. Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs. In het kader van ons protocol met de politie werden afspraken gemaakt. (zie schoolreglement). Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vindt u terug in het schoolreglement onder het orde- en tuchtreglement. Indien u of uw dochter/zoon niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw dochter/zoon uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat zij/hij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw dochter/zoon verblijft.

5

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


3.3

Wederzijdse afspraken leerlingenbegeleiding

over

vormen

van

individuele

Op onze school zijn er mogelijkheden tot individuele leerlingenbegeleiding: Op studievlak zijn er in de eerste graad volgende mogelijkheden tot individuele leerlingenbegeleiding:  inhaalles bij een vakleraar: extra uitleg over een onderdeel van de leerstof  begeleid lerenklas: biedt extra ondersteuning bij het studeren.  leercoach: zet een individueel leertraject op om de studie persoonlijk te begeleiden. Aanwijsbare ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, ADHD… kunnen ondersteund worden door een individueel begeleidingsplan. Op socio-emotioneel vlak kan er begeleiding aangeboden worden via de klassenleraar of de leefcoach. In overleg met het CLB wordt wekelijks op een vertrouwelijke en discrete manier de problematiek besproken in de cel leerlingenbegeleiding. De school zal bij elke melding in overleg met de ouders en/of de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Hierbij rekent de school op de medewerking van de ouders om in te gaan op een uitnodiging tot overleg.

3.4

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw dochter/zoon aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw dochter/zoon enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave uw dochter/zoon een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

6


Deel 2: Reglement 4

De inschrijving

4.1

De eerste inschrijving

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug in het punt ‘Inschrijvingsbeleid’ (deel 3, punt 4). Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:  wanneer je zelf onze school verlaat; of  wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel 3. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Je kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. De campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem bestaat uit 2 administratieve scholen die nauw samenwerken. Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Als je verandert, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven.

4.2

Vrije leerling

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.

4.3

Afwijkende toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar A

Met akkoord van je ouders en een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad kan je als regelmatige leerling in het eerste leerjaar A ingeschreven worden zonder dat je het getuigschrift van het gewoon lager onderwijs behaald hebt.

7

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


5

Onze school

5.1

Studieaanbod

5.1.1

Overzicht

BASISOPTIES GRAAD LEERJAAR BEROEPENVELDEN STUDIERICHTINGEN

VESTIGING OOST STEDESTRAAT 39

eerste leerjaar A voorbereidend eerste leerjaar A voorbereidend op: op:  Industriële wetenschappen  Latijn  Techniek  Moderne wetenschappen  Sociale en technische vorming

1

eerste leerjaar B voorbereidend op:  Mode/Verzorging - voeding  Hout/Metaal

1

2

BVL

basisopties

beroepenvelden

 

Industriële wetenschappen Techniek

 

Mode/Verzorging - voeding Hout/Metaal

aso-studierichtingen

2

5.1.2

VESTIGING WEST SINT-NIKLAASSTRAAT 22

1 en 2

tso-studierichtingen

 

Industriële wetenschappen Mechanische technieken

bso-studierichtingen

  

Basismechanica Hout Verzorging - voeding

  

Latijn Moderne wetenschappen Sociale en technische vorming

  

Economie Latijn Wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Overgangen

Je kan in het eerste tot en met het vijfde jaar in de loop van het schooljaar van studierichting veranderen tot 15 januari. In principe moet je het vijfde en het zesde leerjaar in dezelfde studierichting volgen. Je kan dus in principe tussen het vijfde en het zesde leerjaar niet meer van studierichting veranderen. Wij werken samen met:  Campus OLV Vlaanderen Kortrijk, Beverlaai 75  Campus Sint-Niklaas Kortrijk, Burg. Nolfstraat 35  Campus Sint-Theresia Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 76  Campus Stella Maris Kortrijk, St. Denijsestraat 36 Concreet betekent dit dat we sommige lessen samen organiseren. Het kan dus zijn dat een deel van je lessen in een andere Leielandschool plaatsvindt of dat je voor sommige lessen samenzit met leerlingen uit die school. Hoewel de lessen door leraren van een andere school worden gegeven, is het uiteindelijk onze school die instaat voor de deliberatie. Ook blijft dit schoolreglement steeds volledig van toepassing.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

8


5.2

Dagindeling, vakantie- en verlofregeling

UUR

ELKE LESDAG

vanaf 8.00 uur

De school is toegankelijk voor de leerlingen. Je gaat onmiddellijk naar de speelplaats. (ten laatste om 8.15 uur ben je op de speelplaats)

8.20 uur

Na het eerste belteken worden de rijen gevormd. Na het tweede belteken wordt er gezwegen en je gaat onder begeleiding van een leraar naar de klas. Begin van het eerste lesuur

09.10 uur

Begin van het tweede lesuur

10.00 uur

Pauze

10. 15 uur

Begin van het derde lesuur

11.05 uur

Begin van het vierde lesuur    

11.55 uur

Einde van de lesdag op woensdag Op de andere dagen kan je op school blijven eten en je hebt de keuze tussen een warme maaltijd, lunch of belegd broodje Je kan je ook inschrijven voor sportactiviteiten Op bepaalde middagen is er toegang tot de computerklas en de spelletjesklas van 12.30 tot 13.00 uur

Het is wettelijk verboden de school tijdens de schooluren te verlaten zonder schriftelijke toestemming van de directie of haar afgevaardigde. Leerlingen die ‘s middags op school eten, verlaten dus nooit de school over de middag. Alleen een schriftelijke toelating van de ouders, door de jongere VOORAF in het onthaal ingeleverd, rechtvaardigt een afwezigheid.

13.15 uur

De rangen worden gevormd zoals ’s morgens. Begin van het vijfde lesuur

14.05 uur

Begin van het zesde lesuur

14.55 uur

Pauze

15.10 uur

Begin van het zevende lesuur Einde van de lessen of begin van het achtste lesuur Na de lessen is er studiegelegenheid:  van 16.00 tot 16.50 uur  van 17.00 tot 18.00 uur (niet op vrijdag)

16.00 uur

Voor de eerste graad is er leerklas op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 16.50 uur.

Opmerkingen:  Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in de agenda van de leerling.  Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseren we middagactiviteiten die aansluiten bij ons pedagogisch project. De data vind je terug in de jaarkalender. Deelname aan deze middagactiviteiten is verplicht.  Twintig minuten voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het schooldomein. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 17u. Uitz. woe: 8u-12u.

9

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


5.3

Extra-murosactiviteiten 2013-2014 EERSTE JAAR

Sportdag (1 dag)

X

X 

Toneelvoorstelling (2 uur) Jeugd en muziek (1 uur)

  

Sober maal

Techniek eerste leerjaar B Kortrijk(1/2 dag) aso-tso Vlaamse Ardennen(1/2 dag) aso-tso Biotoopstudie in Gavers aso-tso

X

Vormende dag (1 dag) Project einde trimester (bso)

X   

Voordracht (2 uren)

 

Antipesttoneel

Bezoek van de  stadsagglomeratie Gent  Bellewaerde (mod)  

Cornimont (3 dagen) Oost

X 

Breendonk

Auteur te gast: Herman Van Campenhout

Drugspreventie (Luc Rombout)

X  Auteur te gast: Guy Didelez Week van de verdraagzaamheid politie Mira

X

Toneel Engels (aso,stw en IW)

X (aso en VV)

Brussel (2 dagen)  STW Antwerpen (1 dag) Oost Kortrijk 1302 (1/2 dag) aso-tso PASS (1 dag) aso

3 STW:  De Panne

Activiteiten in het kader van de actualiteit

Ruiselede

Filmvoorstelling (2 uren)

Toneel relatiebekwaamheid

X

IO-opdracht

VIERDE JAAR X

X (VV)

X Gavers

DERDE JAAR X

X 

Studiereis

TWEEDE JAAR

X

X

4 STW:  Antwerpen (3 dagen)  Wateronderzoek in de Gavers

Week van de verdraagzaamheid X

In het kader van de lessen worden door leraren bedrijfsbezoeken, vormingsactiviteiten… georganiseerd. De extra-murosactiviteiten zijn verplicht. Activiteiten in het kader van de actualiteit kunnen toegevoegd worden mits aankondiging via de maandelijkse berichtgeving. Indien je om een ernstige reden niet aan één van de activiteiten kan deelnemen, dan bespreken je ouders dit tijdig vooraf met de directie. Ze motiveren dit schriftelijk. De directie kan hiervoor een medisch attest vragen. Kosten worden niet aangerekend bij afwezigheid in de mate dat de school geen kosten gemaakt heeft of de door haar gemaakte kosten kan recupereren. Alle kosten van deze activiteiten worden via de schoolrekeningen aangerekend. Een overzicht vind je in de budgetnota, meegegeven tijdens de boekenverkoop. De budgetnota’s voor andere leerjaren liggen ter inzage op school.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

10


5.4 5.4.1

Schoolrekening - studietoelagen Wat vind je terug in de budgetnota?

Op de boekenverkoop ontvang je een lijst met schoolkosten die we je ouders kunnen vragen. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:  Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukt proefwerkpapier, koop je verplicht bij ons. Er zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders kan kopen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders ervoor betalen.  Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen. In de budgetnota staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:  Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we niet afwijken.  Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. De budgetnota werd besproken op de schoolraad.

5.4.2

Hoe wordt de schoolrekening betaald?

Je ouders krijgen 4 maal per schooljaar een schoolrekening: voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en voor de grote vakantie. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending (poststempel). De rekeningen worden enkel verstuurd naar het adres van de financieel verantwoordelijke drager van het ouderlijk gezag. De rekeningen bevatten de schoolkosten: de huur van de handboeken, de kosten voor studiereizen en vormende dagen, de maaltijden en eventueel het busabonnement. Alle rekeningen worden uitsluitend via overschrijving vereffend. De schoolrekening kan ook gedomicilieerd worden bij de bankinstelling. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald , blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. De opvolging van de rekeningen gebeurt zoals omschreven in de verkoopsvoorwaarden:  rekeningen zijn betaalbaar op 30 dagen,  eerste aanmaning na 30 dagen,  tweede aanmaning 15 dagen na de eerste,  externe opvolging (raadsheer).

5.4.3

Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen?

Als je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met onze vertrouwenspersoon mevr. M. Debels (0492 97 32 26). We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.

5.4.4

Aanvraag studietoelage

Per gezin wordt één aanvraag ingediend door een persoon die in het onderhoud van de leerling voorziet. De nodige formulieren kan je bekomen op het onthaal of de aanvraag kan online via de website www.studietoelagen.be. De aanvraag kan ingediend worden tussen 1 augustus en 1 juni van het lopende schooljaar en dit gelijktijdig voor alle kinderen van het gezin. In deel 3 van dit schoolreglement vind je bij wie je daarvoor bij ons op school terecht kan. Je krijgt ook informatie op het gratis nummer 1700 of de website www.studietoelagen.be.

11

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


6 Studiereglement Wij vinden het heel belangrijk dat je duidelijk weet wat van je gevraagd wordt op studiegebied. Meer nog, dat jij en je ouders een duidelijk zicht hebben op het evaluatiesysteem van de school en weten welke elementen er meespelen in je eindbeoordeling. Dit studiereglement moet je dan ook beschouwen als een hulp in de verdere uitbouw van je schoolloopbaan.

6.1

Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Zij worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je de kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Bij niet-deelname aan een buitenschoolse (lesvervangende) activiteit bepaalt de directie wat er gedurende de dag van jou verwacht wordt. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.4. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.5.

6.1.1

Je bent ziek

6.1.1.1 Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat het dat je het voorgedrukte afwezigheiddocument uit je agenda, gedateerd en ondertekend door je ouders, binnenbrengt op het onthaal. Een medisch attest is nodig:  zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;  wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;  als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent.  Als je ziek valt in de week onmiddellijk voor of na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie.

6.1.1.2 Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:  uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);  de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;  begin- of einddatum zijn vervalst;  het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden... We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

6.1.1.3 Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

6.1.1.4 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

12


Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

6.1.1.5 Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet:  je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg;  je verblijft op 10 km of minder van de school;  je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, starten we met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

6.1.2

Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

6.1.3

Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

6.1.4

Je hebt een topcultuurstatuut

Als je een topcultuurstatuut hebt(A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

6.1.5

Je bent afwezig om één van de volgende redenen       

je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je bent preventief geschorst; je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;  om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: - Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag) - Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); - Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

6.1.6

Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

13

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten‌). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur of zijn afgevaardigde. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

14


6.1.7

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.

6.1.8

Praktijklessen en stages inhalen (enkel in bso en tso)

Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of -stages zal inhalen.

6.1.9

Spijbelen kan niet

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

6.1.10 Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk.

6.2 6.2.1

Persoonlijke documenten Schoolagenda

De schoolagenda is een officieel document en moet net en verzorgd gehouden worden.  Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk in: het huiswerk, met onderwerp en aard van de oefening, de aangekondigde toetsen, de proefwerkperiode,…  Je agenda is een planningsagenda: er is ruimte voorzien om elke dag een werkplanning op te maken.  Ook correspondentie, opmerkingen in verband met attitudes, enzovoort worden in de schoolagenda (op het blad mededelingen) opgenomen.  Iedere week wordt je agenda door tenminste één van je ouders ondertekend. De klassenleraar zal dit controleren.

6.2.2

Notities en (of) schriften

Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit moet gebeuren. Op het einde van het schooljaar zal gevraagd worden je schriften, cursussen, huiswerken en werkstukken gedurende minimum 2 jaar te bewaren.

6.2.3

Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op het afgesproken tijdstip ingeleverd. Ze geven jezelf en je vakleraar een beeld van de verwerking van de leerstof. Je zet je dus goed in voor elke opgegeven taak, maar een mislukking is geen ramp, want je leraar zal je helpen en begeleiden om de leerstof eventueel via een extra taak of inhaalles te verwerken. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt, in overleg met de vakleraar, elk huiswerk bijgewerkt.

15

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


6.2.4

Rapport(en)

De scores van toetsen, persoonlijk werk en diverse taken zijn te raadplegen via smartschool. In de loop van het schooljaar wordt vier maal een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van de evaluatie.

6.3 6.3.1

Begeleiding bij je studies De klassenleraar/mentor

Eén of meerdere van je leraars vervullen de taak van klassenleraar/mentor:  is de coach van de klas en zorgt ervoor dat alle opdrachten (klasorde, hulp aan zieke leerlingen enzovoort) plaatsvinden;  volgt elke leerling van de klas van zeer nabij en geeft uitleg over je vorderingen bij elk oudercontact;  je kan bij de klassenleraar/mentor altijd in alle vertrouwen terecht voor een persoonlijk gesprek in verband met je studie of persoonlijke situatie;  is het aanspreekpunt in verband met mogelijke problemen in de klas.

6.3.2

De begeleidende klassenraad

De klassenleraar overlegt regelmatig in een begeleidende klassenraad met de andere leraren en/of het CLB over je studievorderingen en je attitudes. Via deze bespreking zoeken we naar een passende begeleiding. Soms kan je doorverwezen worden naar het begeleidend CLB-centrum of een andere instantie. Alle relevante gegevens van de klassenraad en de individuele begeleiding worden opgenomen in jouw pedagogisch dossier.

6.3.3

Het zorgbeleid

Onze school probeert een leer- en leefgemeenschap te zijn voor jongeren waar de zorg voor de leerling als persoon centraal staat. Naast het bijbrengen van de nodige kennis en vaardigheden is het ook belangrijk dat je je goed voelt op onze school en je kan ontwikkelen tot een gelukkige en evenwichtige jongere.  Als je problemen hebt met dyslexie, ADHD of andere aanwijsbare ontwikkelingsproblemen, dan kan je ondersteund worden door een individueel handelingsplan. Dit bevat een aantal maatregelen om je te helpen bij vb. het volgen van de lessen, het nemen van notities, het studeren, het maken van proefwerken….  Als je problemen hebt op het gebied van studeren, dan zijn er volgende mogelijkheden: - studie = studeren onder toezicht van een studiemeester:  je schrijft in bij het begin van het schooljaar;  na inschrijving ben je verplicht om de studie te volgen;  je volgt de studie volgens de afspraken van het studiereglement (wordt bij inschrijving overhandigd). - Leerklas = extra ondersteuning bij het studeren door het geven van een aantal algemene tips, vb. begeleiding bij het maken van een huiswerk, het maken van de boekentas, de opmaak van een dagof weekplanning,… - Leercoach = het opzetten van een individueel leertraject waarbij je bij je studie persoonlijk begeleid wordt. - coach Frans en de coach wiskunde:  je wordt door de vakleraar/klassenraad doorverwezen naar de leerklas; de aanwezige coach probeert je op het goede spoor te zetten.  je ouders worden via de agenda van je aanwezigheid en de gegeven begeleiding op de hoogte gebracht;  wordt de problematiek niet opgelost in een aantal lessen, dan zoeken we samen naar een andere oplossing.  als je problemen hebt op socio-emotioneel vlak (vb. je zit in de knoop met jezelf, je hebt het op privévlak moeilijk,…) dan kan je naast de klassenleraar ook terecht bij de leefcoach. Deze persoon zal op een vertrouwelijke en discrete manier proberen om je met raad en daad bij te staan.

6.3.4

Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

16


6.3.4.1 Bij ziekte, ongeval of handicap  Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.  In geval van ziekte of ongeval kan de klassenraad toestaan om een graad te spreiden over 3 schooljaren.  In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

6.3.4.2 Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen  Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 6.3.4.3 Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden  Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: - wanneer je een leerstoornis hebt en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; - wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; - wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs; - wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken. 6.3.4.4 Bij een Se-n-Se-opleiding  Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet van een Se-n-Se, bieden we je de kans om een toelatingsproef af te leggen. Als de toelatingsklassenraad die gunstig beoordeelt, kan je ingeschreven worden.  Als je niet aan de toelatingsvoorwaarden van een Se-n-Se voldoet, kan de toelatingsklassenraad beslissen om je toch toe te laten op basis van competenties of kwalificaties die je eerder al door een andere opleiding of door beroepservaring hebt verworven.  Als je je inschrijft in een Se-n-Se-opleiding kan de klassenraad rekening houden met competenties of kwalificaties die je eerder al via beroepservaring of een andere opleiding hebt verworven. De klassenraad kan je zo een vrijstelling geven om de combinatie opleiding en werk te vergemakkelijken.  In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad toestaan om het programma van een Se-n-Se te spreiden over het dubbele van de normale studieduur, bv. om je de kans te geven de opleiding te combineren met je werk. De klassenraad beslist welke leerstofonderdelen je wanneer zal volgen. 6.3.4.5 Voor leerlingen met een topsportstatuut  Voor leerlingen met een topsportstatuut in de door de Vlaamse regering bepaalde sporttakken(voetbal/tennis) kan de klassenraad je vrijstellen van bepaalde onderdelen van de vorming. 6.3.4.6 Bij uitzonderlijke artistieke talenten  Hoogst uitzonderlijk kan er een vrijstelling zijn van vakken of vakonderdelen. Je moet tijdens de vrijgestelde uren niet op school aanwezig zijn.

6.3.5

De evaluatie

We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders.

6.3.5.1 Het evaluatiesysteem  Het dagelijks werk omvat de beoordeling van: - je klasoefeningen: beoordeling van je werk in de klas; - je praktijkoefeningen en het naleven van concrete afspraken;

17

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


-

je persoonlijk werk: beoordeling van huiswerken zoals voorbereidingsopdrachten, inoefenen van vaardigheden, oefenen in zelfstandig werk,…; - je toetsen:  onaangekondigde toets: gaat na of je de belangrijkste inhouden uit de vorige les hebt begrepen. Dit kan klassikaal of individueel zijn. (schriftelijk of mondeling);  aangekondigde toets: gaat na of je een groter deel van de leerstof (een hoofdstuk) begrepen hebt en of je die kan toepassen. Deze toets komt minder voor en is altijd klassikaal en schriftelijk;  de synthesetoets wordt voor hoofdvakken in de eerste graad voor de herfstvakantie afgenomen. Je maakt hierdoor kennis met het proefwerksysteem en wordt een eerste maal geconfronteerd met grotere leerstofgehelen. - Als je omwille van omstandigheden je toets niet hebt kunnen maken, ben je in principe verplicht om die in te halen. Je vakleraar neemt hierin de beslissing. - Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling.  De proefwerken evalueren leerprocessen die je tijdens het trimester hebt doorgemaakt. De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. Voor bepaalde vakken kan ook een mondeling proefwerk afgenomen worden;  Permanente of gespreide evaluatie zonder proefwerkperiode. De eindscore is het resultaat van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van de kleine en grote toetsen, je leerhouding,… over een volledig trimester;  Attitudes: Bepaalde attitudes of werkhoudingen worden regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd;

6.3.5.2 De concrete organisatie Aso - tso 

Voor de vakken plastische opvoeding, muzikale opvoeding, lichamelijke opvoeding, techniek, godsdienst, informatica en praktijkvakken is er een gespreide evaluatie zonder proefwerkperiode telkens op een score van 100%. Voor de andere vakken bekom je 100% door dagelijks werk (30%) en proefwerken (70%). Berekening van het jaartotaal:

 

TRIMESTER

TRIMESTER

Eerste trimester

100

Tweede trimester

90

Derde trimester

60

Totaal

250

SEMESTER 100

150

 -

-

 

250

Afspraken voor de proefwerken: er zijn proefwerken op het einde van elk trimester. De proefwerkperiodes zijn terug te vinden in de jaarkalender; In de proefwerkperiode einde 2de trimester zijn er voor 4 aso enkel proefwerken voor de hoofdvakken. Er wordt een mondelinge proef afgelegd van een bijvak en de score wordt meegerekend in het dagwerk van het 2de semester. de planning van de proefwerken wordt minimum twee weken voor de proefwerkperiode meegedeeld via de agenda; tijdens de proefwerkperiode heb je halve dagen vrij, die je kan benutten om thuis of op school te studeren; dyslectische leerlingen krijgen de kans om bepaalde proefwerken met Sprint te maken; ben je afwezig tijdens de proefwerken:  je laat onmiddellijk een doktersbriefje inleveren om deze afwezigheid te wettigen;  je neemt contact met het onthaal om af te spreken wanneer de proefwerken ingehaald kunnen worden. In zeer uitzonderlijke gevallen (vb. bij langdurige afwezigheid wegens ziekte) kan de school beslissen om één of meerdere bijkomende proeven tijdens de grote vakantie in te lassen. Attitudes: Tijdens het schooljaar wordt er tweemaal een reflectie leef- en leerhouding opgemaakt.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

18


Bso Eerste graad: Voor alle vakken is er een gespreide evaluatie zonder proefwerkperiode. Tweede graad: Naast de gespreide evaluatie worden er per trimester een aantal proefwerken geprogrammeerd. De school behoudt zich het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken.

6.3.5.3 Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten … Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt en een bijkomende proef bij een onvoldoende op jaarbasis. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen.

6.3.5.4 Mededeling van de resultaten Skore op smartschool De scores van toetsen, persoonlijk werk en taken zijn te raadplegen via smartschool. Rapport   

Is een schriftelijk overzicht van: je dagelijks werk en je proefwerkresultaten of je resultaten van toetsen, persoonlijk werk, klasoefeningen en leerhouding. Elk rapport laat je door één van je ouders ondertekenen. Je bezorgt je rapport de eerstvolgende schooldag terug aan de klassenleraar.

Oudercontact De resultaten van elk rapport worden tijdens een gepland oudercontact met jou en je ouders besproken.  Deze oudercontacten zijn gepland eind oktober en op het einde van elk trimester.  Je kan er ook een gesprek met het CLB aanvragen.  Bij de vraagstelling naar openbaarheid van proefwerkkopieën, volgt de school een uitgeschreven aanvraagprocedure. Informatievergaderingen De school kan je ouders uitnodigen op een informatieavond waarop uitleg gegeven wordt o.a. over studiekeuze. Maar om contact op te nemen met de school hoeven je ouders niet te wachten tot ze uitgenodigd worden. Eén telefoontje volstaat voor een afspraak.

19

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


6.4 6.4.1

Evaluatie- en deliberatiepraktijk Leielandscholen vzw1 Algemene principes

6.4.1.1 Autonomie van de delibererende klassenraad De delibererende klassenraad is officieel bevoegd om te beslissen over het slagen of niet slagen van leerlingen in een bepaald leerjaar, het toekennen van attesten, getuigschriften, studiegetuigschriften en diploma’s en het geven van adviezen voor de verdere studie of andere toekomstmogelijkheden. De klassenraad is autonoom in haar beslissingen. Die autonomie gaat niet zo ver dat de beslissingen onredelijk en/of willekeurig mogen zijn. De motivering van een beslissing moet steeds steunen op bestaande ‘stukken’ en wordt ook op de notulen genoteerd. Met ‘stukken’ bedoelen we informatie uit het pedagogisch dossier zoals resultaten van proeven, dagelijks werk, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad, enzovoort.

6.4.1.2 De deliberatie is toekomstgericht Een leerling slaagt indien hij in voldoende mate de doelstellingen die in de leerplannen zijn opgenomen heeft bereikt en bekwaam wordt geacht zijn studies verder te zetten in het volgende leerjaar dat logisch voortbouwt op het huidige leerjaar. Of een leerling slaagt wordt in hoofdzaak bepaald door de kansen die de leerling, naar oordeel van de klassenraad, heeft om in het volgende leerjaar te slagen.2 In het laatste jaar van het secundair onderwijs en het zevende specialisatiejaar krijgt de deliberatiebeslissing opnieuw een sterker retrospectief karakter. In die leerjaren ligt het accent van de delibererende klassenraad duidelijk op de vraag of de leerling de leerplandoelstellingen van het voorbije leerjaar voldoende heeft bereikt. Een toekomstgericht element bestaat er wel in dat, afhankelijk van de studierichting, de klassenraad ook tegelijkertijd nagaat in welke mate de leerling bekwaam wordt geacht om in te treden in het beroepsleven op een niveau zoals bepaald in het studieprofiel én/of om te slagen in één of andere vorm van hoger onderwijs. De klassenraad neemt hierin een globale beslissing.

6.4.1.3 De deliberatiebeslissing wordt voor elke leerling afzonderlijk genomen De delibererende klassenraad beantwoordt de deliberatievraag voor iedere leerling afzonderlijk en steunt daarbij op het volledig pedagogisch dossier. Het pedagogisch dossier bestaat uit de vastgestelde vorderingen, de resultaten van de rapporten dagelijks werk, de proefwerken, de vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad, de vastgestelde capaciteiten, eventuele waarschuwingen of resultaten van vakantietaken, de geïntegreerde proef indien van toepassing, enzovoort. Vermits de deliberatiebeslissing moet steunen op het volledig pedagogisch dossier is het niet aangewezen om de resultaten van leerlingen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking houdt immers per definitie slechts rekening met een beperkt gedeelte van het pedagogisch dossier (i.c. de resultaten op het dagelijks werk en de proefwerken). Leerlingen met sterk gelijkende resultaten kunnen toch een verschillend attest krijgen omdat er naast de resultaten op het dagelijks werk en de proefwerken ook andere, elementen uit het pedagogisch dossier (zie hoger) in rekening moeten worden gebracht. De klassenraad schrijft bij een A- attest met vakantiewerk, een A- attest met waarschuwingen en een B- of C- attest deze argumentatie dan neer op een individuele synthesefiche, d.i. een concretisering van de wettelijk voorziene notulen

6.4.1.4 Evaluatie van houdingen en attitudes Er kunnen drie soorten attitudes worden onderscheiden. In de eerste plaats komen er in bepaalde vakken specifieke houdingen en attitudes aan bod die verband houden met het profiel van de studierichting en als dusdanig ook in de leerplannen van die vakken zijn opgenomen. Daarnaast onderscheiden we attitudes die inherent verbonden zijn aan de onderwijsverstrekking zelf zoals medewerking in de klas, orde, stiptheid, enzovoort. Ten slotte zijn er algemene houdingen en attitudes in de klas of op school zoals beleefdheid, je houden aan gedragsafspraken, respectvol omgaan met leerlingen en leerkrachten, enzovoort.  De evaluatie van specifieke houdingen en attitudes die binnen de leerplannen van bepaalde vakken zijn opgenomen, maken vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel uit van het pedagogisch dossier waarop de delibererende klassenraad zich steunt bij het nemen van een beslissing. De evaluatie van deze attitudes maken een essentieel onderdeel uit van de evaluatie van het vak. 1 2

Gebaseerd op APR voor het voltijds Secundair onderwijs nr. 3 (Mededelingen, KI.62.03, 25 april 2003) Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002, artikel 5 en hoofdstuk IV

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

20


6.4.2

Gedragingen die inherent verbonden zijn aan de onderwijsverstrekking zelf (medewerking in de klas, orde…) kunnen in rekening worden gebracht bij het nemen van een deliberatiebeslissing indien kan worden aangetoond dat de leerling en de ouders gedurende het schooljaar voldoende werden ingelicht en indien de school remediëringspogingen heeft ondernomen bij een zichtbaar negatieve evolutie. De evaluatie van deze attitudes gebeurt via een attituderapport of kan ook via andere instrumenten worden opgevolgd zoals een leerlingenvolgkaart of een gedragscontract. Algemene houdingen en attitudes en eventueel problematisch gedrag op school hebben echter geen invloed op de deliberatiebeslissing. Deze houdingen kunnen eventueel wel gerapporteerd worden via een attituderapport of via andere instrumenten worden opgevolgd zoals een leerlingenvolgkaart of een gedragscontract. Disciplinaire overwegingen beïnvloeden immers in geen geval de studiebeoordeling. Eventueel wangedrag van leerlingen dat door orde- of tuchtmaatregelen werd gesanctioneerd, wordt met andere woorden niet in aanmerking genomen bij het beantwoorden van de deliberatievraag. Een tuchtdossier is één ding, het dossier voor leerlingenbegeleiding en studiebeoordeling iets heel anders.

Werkwijze en procedures

6.4.2.1 Overzicht en betekenis van de attesten De delibererende klassenraad kan de volgende beslissingen nemen: Oriënteringsattest A De leerling(e) heeft het leerjaar met vrucht beëindigd. Dit attest biedt wettelijk de mogelijkheid over te stappen naar het volgend leerjaar in elk structuuronderdeel en elke onderwijsvorm. Een leerling die een A-attest behaalt, mag zijn leerjaar niet overzitten, tenzij hij verandert van structuuronderdeel en/of onderwijsvorm Oriënteringsattest B De leerling(e) heeft het jaar met vrucht beëindigd en mag overgaan naar het volgend leerjaar, behalve in bepaalde onderwijsvorm(en) of bepaalde basisopties of studierichtingen. De beslissing van de klassenraad om een B-attest toe te kennen wordt steeds met constructieve bedoelingen genomen: de leerling mag overgaan naar een structuuronderdeel of een onderwijsvorm die meer tegemoetkomt aan zijn bekwaamheden en interesses. De leerling mag zijn studie echter niet verder zetten in het structuuronderdeel of de onderwijsvorm waarvoor hij geclausuleerd werd, ook niet in een andere school. Als de leerling toch het geclausuleerde structuuronderdeel of de onderwijsvorm wil (blijven) volgen, staat het hem vrij om het jaar over te zitten. Na het behalen van een A-attest in het overzitjaar kan de leerling dan overgaan naar het structuuronderdeel van zijn keuze. Oriënteringsattest C De leerling(e) heeft het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Met dit attest wordt de leerling verplicht om het leerjaar over te zitten, zelfs als de leerling verandert van structuuronderdeel of van onderwijsvorm. Indien dit niet wenselijk is, vermeldt de klassenraad dit in haar advies. Een oriënteringsattest is bindend. In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het eerste leerjaar van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al mag starten in dat tweede leerjaar. Je moet dan wel in de loop van dat tweede leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het einde van het eerste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan. Uitzonderlijke gevallen zijn:  wanneer je door ziekte of ongeval een groot deel van de leerstof hebt gemist;  wanneer je van studierichting bent veranderd;  wanneer je als ex-OKAN-leerling een grote inhaalbeweging moet maken voor één of meer vakken. Als je in de loop van het tweede leerjaar van school of van studierichting zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar (zie punt 3.4.4)

6.4.2.2 De deliberatiebeslissing vertrekt vanuit de deliberatievraag

21

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


De delibererende klassenraad geeft voor elke leerling afzonderlijk (met uitzondering van het zesde en zevende leerjaar) een antwoord op de volgende deliberatievraag: ‘heeft de leerling het leerjaar met vrucht beëindigd en heeft de leerling voldoende kansen om te slagen in het volgend leerjaar in het structuuronderdeel en/of de onderwijsvorm die logisch voortbouwt op het huidige leerjaar? De delibererende klassenraad mag zich niet laten leiden door het feit of leerlingen al hebben aangegeven dat ze een bepaalde studierichting toch niet meer wensen te volgen, al hebben ze aangekondigd dat zij naar een andere school zullen gaan, enzovoort.  Indien de klassenraad ‘ja’ antwoordt op deze vraag, dan krijgt de leerling een A-attest. De klassenraad kan eventueel bepaalde aandachtspunten die zij belangrijk vindt bij de overgang naar het volgende leerjaar benadrukken met behulp van een advies.  Indien de klassenraad ‘nee’ antwoordt op deze vraag, dan moet de klassenraad een antwoord geven op een tweede vraag: ‘heeft de leerling dan voldoende kansen om te slagen in het volgende leerjaar in een ander structuuronderdeel en/of onderwijsvorm die niet logisch voortbouwt op het huidige leerjaar?’  Als de klassenraad ‘ja’ antwoordt op deze vraag, dan krijgt de leerling een B-attest met de vermelding van de specifieke clausulering.  Als de klassenraad deze vraag negatief beantwoordt, dan krijgt de leerling een C-attest.

6.4.2.3 Stemming De beslissing van de delibererende klassenraad is een groepsbeslissing en komt in principe in consensus tot stand. Een beslissing kan niet opgelegd worden door één bepaalde leraar. Een stemming is eerder uitzonderlijk en wordt zoveel mogelijk vermeden.

6.4.2.4 Deliberatiecriteria De delibererende klassenraad beantwoordt de deliberatievraag voor iedere leerling afzonderlijk en steunt daarbij op het volledige pedagogisch dossier. Het pedagogisch dossier bestaat uit de resultaten van de rapporten dagelijks werk, de resultaten van de proefwerken, de product- en procesevaluatie van de GIP (voor 6 en 7 tso/bso), de stageresultaten, de vastgestelde vorderingen, de vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad, de vastgestelde capaciteiten, eventuele waarschuwingen of resultaten van vakantietaken… Elke deliberatiebeslissing is daarom per definitie een individuele beslissing waarvan de legitimiteit enkel kan worden afgewogen door alle elementen binnen het leerlingendossier tegenover elkaar af te wegen. De klassenraad steunt bij het nemen van haar beslissingen op deliberatiecriteria die binnen de Leielandscholen van toepassing zijn. Ouders die hun specifiek belang kunnen aantonen kunnen bij de directie inzage vragen in het onderdeel van de deliberatiecriteria dat hen aanbelangt.

6.4.2.5 Het schriftelijk advies van de delibererende klassenraad Als een leerling een leerjaar met vrucht beëindigt met een A-attest of een B-attest betekent dit echter nog niet dat hij elke onderwijsvorm of studierichting die juridisch mogelijk is, ook werkelijk aankan. Het schriftelijk advies is een waardevol hulpmiddel voor de verdere studieloopbaan van de leerling en kan breder zijn dan het aanduiden van een studieweg. Als een leerling een leerjaar zonder vrucht beëindigt met een C-attest betekent dit echter nog niet dat het wenselijk is om hetzelfde structuuronderdeel en/of onderwijsvorm over te doen. Dit is alleen het geval als de klassenraad gelooft dat de leerling over de nodige bekwaamheden beschikt maar dat die bekwaamheden tot op heden nog niet voldoende ontwikkeld werden. In het andere geval dringt zich een heroriëntering op. Het schriftelijk advies van de delibererende klassenraad kan o.a. bevatten:  raadgevingen over de studiehouding en het studeergedrag;  een verwittiging voor vak(ken) waaraan de leerling het komende schooljaar extra aandacht moet schenken;  concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken;  suggesties voor het verder zetten van de studies. Een advies van de delibererende klassenraad is niet bindend.

6.4.2.6 De waarschuwing De klassenraad kan ook een waarschuwing voor één of meer vakken aan het A- attest of het B-attest toevoegen. Dat betekent dat de leerling naar het volgend leerjaar mag overgaan en één jaar tijd krijgt om de tekorten voor die bepaalde vakken bij te werken. De school zal hierbij helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kan de school het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

22


Het geven van een waarschuwing is een pedagogische maatregel die vooral wordt toegepast wanneer leerlingen tekorten hebben wegens een opvallend gebrek aan inzet. Leerlingen die zich sterk inzetten maar het blijvend moeilijk hebben met één of meerdere vakken worden meer geholpen met een vakantiewerk of met een heroriëntering dan met een waarschuwing. De waarschuwing wordt opgenomen in het schriftelijk advies.

6.4.2.7 Het vakantiewerk De delibererende klassenraad kan bij een oriënteringsattest A of B ook een vakantiewerk toekennen voor één of meer vakken. Een vakantiewerk heeft een remediërende bedoeling en is nooit sanctionerend. De klassenraad geeft enkel een vakantiewerk als het aangewezen is dat een leerling gedurende de vakantie een onderdeel van de leerstof van één of ander vak verder uitdiept of op peil houdt. De inhoud van het vakantiewerk moet daarom relevant zijn als voorbereiding op de leerstof van het volgende leerjaar. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. Het vakantiewerk wordt opgenomen in het schriftelijk advies.

6.4.2.8 De bijkomende proef In principe worden alle deliberatiebeslissingen op 30 juni genomen. De bijkomende proef komt slechts uitzonderlijk voor. Vermits de deliberatiebeslissing logisch voortvloeit uit de evaluaties en de begeleiding in de loop van het schooljaar moeten er in het pedagogisch dossier voldoende gegevens aanwezig zijn om op het einde van het schooljaar de deliberatievraag te beantwoorden. Wanneer in uitzonderlijke gevallen de klassenraad over te weinig gegevens beschikt om een uitspraak te doen over een leerling kan de klassenraad beslissen om een bijkomende proef te organiseren voor leerlingen.

6.4.3

Communicatie naar ouders en leerlingen

6.4.3.1 Tussentijdse communicatie over de vorderingen in de loop van het schooljaar De school brengt op geregelde tijdstippen de leerlingen en de ouders op de hoogte over de vorderingen. Dit kan zowel gebeuren naar aanleiding van individuele oudercontacten, via de schoolagenda, via de rapporten dagelijks werk of via de trimester/semester rapporten. Indien de klassenraad zich zorgen maakt over het slagen van een leerling wordt dit zoveel mogelijk expliciet op het rapport of per afzonderlijke brief vermeld. Nadat er problemen worden gemeld, probeert de school remediëringsinitiatieven te nemen. De deliberatiebeslissing vloeit in principe logisch voort uit de tussentijdse evaluaties die aan de ouders en de leerlingen werden meegedeeld in de loop van het schooljaar. De klassenraad kan echter niet altijd de evolutie van de vorderingen voorspellen. Soms blijkt pas dat een leerling toch ernstigere problemen heeft dan verwacht met de leerstof op het moment dat de leerling grotere gehelen moet verwerken voor een proefwerkenperiode.

6.4.3.2 Communicatie bij de deliberatiebeslissing De eindbeslissing van de delibererende klassenraad wordt aan de leerling en zijn ouders meegedeeld via het deliberatieverslag dat bij het eindrapport wordt gevoegd. Bij een A-attest met vakantiewerk, een A-attest met waarschuwing en een B- of een C-attest zal de school in dit deliberatieverslag ook een synthese opnemen van de elementen die tot deze beslissing hebben geleid. We spreken af dat enkel de directie en de klassenleerkracht(en) gemachtigd zijn om de beslissing verder mondeling toe te lichten. Over de wijze waarop de beslissing van de klassenraad is tot stand gekomen kan echter in geen enkel geval, ook niet door de directie of de klassenleerkracht(en), toelichting worden gegeven. De beraadslaging op de delibererende klassenraad is geheim. Bij de betwisting van een deliberatiebeslissing kunnen de ouders steeds inzage vragen en/of om een fotokopie verzoeken van de notulen van de individuele synthesefiche waar de inhoudelijke argumentatie voor het toekennen van het A- attest met vakantiewerk, A-attest met waarschuwing en het B- of C-attest op staat vermeld. 3 Ouders krijgen nooit inzage in de notulen van andere leerlingen vermits dit een inbreuk is op de privacy. 3

Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur

23

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Er mag ook geen andere informatie worden verstrekt die toelaat een vergelijking te maken met beslissingen die werden genomen over andere leerlingen. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel is als dusdanig in rechte niet relevant. 4

6.4.4

Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) de volgende procedure volgen.

6.4.4.1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde. Dat kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer van de school (tussen 9.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.30 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn plaatsvervanger verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:  De voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;  De voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk het resultaat van die vergadering. Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

6.4.4.2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 3.4.4.1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij de interne beroepscommissie: Leielandscholen vzw Voorzitter van de interne beroepscommissie Beverlaai 75 8500 Kortrijk Die brief versturen ze ten laatste de derde dag nadat:  ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);  ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing). Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum. De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur.

6.4.4.3 Op basis van het onderzoek van de interne beroepscommissie beslist het schoolbestuur of de delibererende klassenraad opnieuw moet samenkomen:  als de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, zal het schoolbestuur die beslissing binnen een redelijke termijn met een aangetekende brief aan je ouders meedelen en motiveren;  als de delibererende klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dat ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. 4

Mededeling van 10 maart 2003 betreffende ‘openbaarheid van bestuur’: gevolgen voor vrije secundaire onderwijsinstellingen (KI.80.01) punt 3.2.4.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

24


Als je op het einde van een eerste leerjaar van de graad een attest van regelmatige lesbijwoning hebt gekregen, kan het zijn dat je bij school- of studieverandering toch een oriĂŤnteringsattest krijgt van de delibererende klassenraad van dat eerste leerjaar. Als je ouders die beslissing betwisten, wordt de hele procedure afgerond binnen de 20 dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

6.4.4.4 Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

25

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


7 Het orde- en tuchtreglement 7.1

Gedragsafspraken

Je brengt heel veel van je tijd op school door: zorg ervoor dat het een aangename tijd is. Misschien kunnen volgende afspraken of “leefregels” je daarbij helpen.

7.1.1

Leef- en leerhouding op de campus Sint-Niklaas Gemeente zwevegem

Leefhouding 1. Respect voor mezelf en de ander

Ik toon dat door: 1. Ik spreek A.N. 2. Ik heb een verzorgd voorkomen, rekening houdend met de afspraken uit het schoolreglement. 3. Ik druk me op een beleefde en correcte manier uit ten opzichte van medeleerlingen en leerkrachten. 4. Ik kom op een positieve manier op voor mezelf en anderen. 5. Ik luister naar anderen zonder mijn mening op te dringen.

2. Respect voor de omgeving en het materiaal

Ik toon dat door: 1. Ik zet me in voor een veilige, nette en milieuvriendelijke school en de directe omgeving. 2. Ik draag zorg voor mijn en andermans materiaal. 3. Ik lever een positieve bijdrage aan het imago van de school. 3.

Verantwoordelijkheidszin

Ik toon dat door: 1. Ik ben op tijd op school/stage/werkplekleren/buitenschoolse activiteiten en in de klas/rij. 2. Ik blijf op school gedurende de lesuren, ik verlaat de school enkel als ik daar de voorafgaande toestemming voor heb. 3. Ik dien alle documenten tijdig in, ook bij afwezigheden en zorg ervoor dat ze volgens de afspraken ondertekend zijn. 4. Ik lever een positieve bijdrage tot een goede klassfeer. 5. Bij afwezigheid ben ik zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van mijn notities, taken, toetsen… 6. Ik draag zorg voor medeleerlingen (zeker in geval van gewettigde afwezigheid). 7. Ik werk met een positieve ingesteldheid mee aan de initiatieven van de school.

Leerhouding 1.

Motivatie en inzet

Ik toon dat door: 1. Ik werk actief en opbouwend mee aan de lessen/remediëring/buitenschoolse activiteiten/projecten. 2. Ik werk regelmatig voor het vak. 2.

Orde en stiptheid

Ik toon dat door: 1. Ik heb voor elke activiteit het nodige materiaal bij. 2. Ik hou de notities en agenda correct en verzorgd bij. 3. Ik hou me aan de opgelegde afspraken om de opdracht of taak uit te voeren en in te dienen.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

26


7.1.2

Algemene afspraken    -

-

Hoffelijkheid en stijl sieren iedereen. Je spreekt de directie en de personeelsleden aan met meneer of mevrouw. Je verzorgt je taal. Je hebt respect voor alle medeleerlingen. Grof taalgebruik, racistische opmerkingen en pestgedrag horen niet thuis op onze school. Je neemt je pet, muts of ander hoofddeksel af bij het binnenkomen in het schoolgebouw. Je draagt zorg voor je eigen materiaal en dat van de anderen. Je behandelt de infrastructuur en de uitrusting van de school met respect. Materiaal dat genaamtekend is, vind je gemakkelijker terug bij verlies. Je laat nergens waardevolle voorwerpen of geld achter (je kan hiervoor een kastje huren). Je waarschuwt onmiddellijk het onthaal als je vaststelt dat er iets weggenomen of beschadigd werd. De school is niet aansprakelijk bij diefstal, verlies of beschadiging van je (waardevol) gerief op school. Indien je in uitzonderlijke omstandigheden ’s avonds of tijdens het weekend je fiets in de fietsenstalling achterlaat, maak je best afspraken met de persoon van toezicht om je fiets veilig te stallen. Je gedraagt je op studiereizen, vormende dagen en andere buitenschoolse activiteiten volgens dezelfde leefregels als op school.

Het is wettelijk verboden de school tijdens de schooluren te verlaten zonder schriftelijke toestemming van de directie of haar afgevaardigde.

7.1.3

Specifieke afspraken AFSPRAKEN

WAT IS NIET TOEGELATEN?

Vandalisme: Je draagt zorg voor je eigen materiaal en dat van de anderen. Je  moedwillig beschadigen van behandelt de infrastructuur en de gebouwen, lokalen, meubilair, uitrusting van de school met respect. uitrusting of spullen van leraren of medeleerlingen beschadigen vb.: op banken schrijven en krassen, kauwgom op meubilair kleven  oneigenlijk gebruik van materialen vb.: hangen aan materialen die hiervoor niet bestemd zijn

MAATREGELEN ouders worden via de agenda geïnformeerd de directie bepaalt de vergoeding van de onkosten (via schoolrekening) Bij moedwillig beschadigen: je vervult een aantal uur gemeenschapsdienst op school. De verzekering komt nooit tussen bij vandalisme.

Het naar school komen: Als school vinden wij de veiligheid van onze fietsers heel belangrijk en bevelen daarom het dragen van fluo (onder de vorm van een fluo-vestje of fluo-rugzakovertrek) heel sterk aan vanaf het intreden van de duisternis en bij beperkte zichtbaarheid.

27

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


AFSPRAKEN

WAT IS NIET TOEGELATEN?

MAATREGELEN

Het naar school komen met de bus je houdt je aan het busreglement (busgebruikers ontvangen dit reglement bij de aanvang van het schooljaar)

Wangedrag en zich niet houden aan de afspraken in het busreglement

je ouders worden via nota in agenda verwittigd. bij herhaling behoudt de directie zich het recht het gebruik van de schoolbus te weigeren aan een leerling met wangedrag op de bus. Het trimestrieel abonnement wordt in dit geval niet terugbetaald.

Het naar school komen met de bromfiets, de fiets of te voet Je past de straatcode toe

Onveilig verkeersgedrag

Je (brom)fiets voldoet aan de technische voorschriften

De verzekering komt niet tussen als je afwijkt van de veiligste route of een Je meldt je de volgende 5 omweg maakt schooldagen om 8u05 bij de opvoeder die toezicht heeft op de Te laat komen zonder een geldige speelplaats. reden Als dit niet lukt, nemen we contact op Binnenrijden met de (brom)fiets met je ouders om een definitieve regeling uit te werken. Blijven rondhangen aan de fietsenloods of de parking

Kom je met de bromfiets, dan ben je verplicht om een helm te dragen en met licht te rijden Je neemt altijd de veiligste weg en je maakt de verplaatsing zonder oponthoud Je komt op tijd op school (om 8u15 en om 13u10) Je komt de school binnen met je (brom)fiets aan de hand en je plaatst je (brom)fiets in het aangeduide rek

Na herhaalde inbreuk op de afspraken:

Op vestiging West maak je geen gebruik van de toegangspoort van het basisonderwijs (Deerlijkstraat)

Je zorgt dat je (brom)fiets vergrendeld is en je gaat onmiddellijk naar de speelplaats.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

28


AFSPRAKEN

WAT IS NIET TOEGELATEN?

MAATREGELEN

Op de speelplaats, op het sportterrein en in het schoolrestaurant We houden ons aan de afspraken van de opgestelde reglementen. Vergeet niet om tijdens de speeltijd even naar het toilet te gaan. Je betreedt enkel de toiletruimte wanneer een toilet vrij is. Bij het eerste belsignaal vorm je de rang. Na het tweede belteken of fluitsignaal is het stil. Ook bij het binnengaan en het zich begeven naar het klaslokaal wordt de stilte bewaard.

De school over de middag verlaten zonder schriftelijke toelating van je ouders.

Je krijgt een nota van de toezichthouder en je ouders worden op de hoogte gebracht.

De speelplaats verlaten zonder toestemming van de toezichthouder.

Bij herhaling vervul je gemeenschapsdienst.

Rondhangen in de toiletruimte. Liggen op de grond. Je kan gebruik maken van de banken om te zitten. Je belemmert geen doorgangen. Afval op de speelplaats gooien. Spugen op de grond

Je deponeert je afval in de passende Kauwgom en chips gebruiken. Bij vuilnisbakken of in het compostvat aankomst kan je de kauwgom kwijt op het palet. Je maakt op de juiste manier gebruik van de drinkfonteintjes. Eigen drank Drank in blik en brikverpakking meebrengen is toegestaan in meebrengen. hersluitbare flesjes. Trekken, sleuren aan elkaar en  Bij voorkeur gezonde dranken vechten  Energiedranken horen niet thuis op school Met sneeuwballen gooien Handel drijven op school

Wanneer je het werk van het onderhoudspersoneel niet respecteert, vervul je bij  de eerste verwittiging, één uur gemeenschapsdienst  de tweede verwittiging, één uur gemeenschapsdienst  de derde verwittiging, één uur gemeenschapsdienst. Drank in blik/brikverpakking, chips worden afgenomen en niet meer teruggegeven. Je krijgt een nota in de agenda en je wordt eventueel een strafnamiddag opgelegd. Koopwaar wordt in beslag genomen en kan door de ouders bij de directie terug opgehaald worden

Verliefdheid wordt niet intiem geuit

29

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


AFSPRAKEN

WAT IS NIET TOEGELATEN?

MAATREGELEN

In het leslokaal Je krijgt een vaste plaats van je Ongevraagd het woord nemen, (klassen)leraar. Je zorgt voor een rechtstaan of rondlopen in het lokaal correcte zithouding tijdens de lessen. Onbeleefde en arrogante Je houdt het lokaal netjes(stoelen en opmerkingen banken schikken, afval in de Vloeken, roepen, gewesttaal of vuilnisemmer, papier in de ongepast taalgebruik papiermand‌) Het lokaal verlaten zonder Iedere week word(t)(en) 1 of 2 toestemming (ook tussen 2 leerling(en) aangeduid voor de orde: opeenvolgende lesuren) het bord afvegen, de papiermand en de vuilnisemmer op vrijdag naar de Tijdens of tussen de lessen naar het container brengen (in vestiging toilet of het onthaal gaan. West)‌ Eten/drinken in gangen, klaslokaal en Klasversiering draagt bij tot een in de rij. aangename sfeer. Maar, denk erom: een klaslokaal is geen ontspanningsruimte

Je krijgt een opmerking van de leraar en/of een nota in de agenda. Bij herhaling vervul je in overleg met je klassenleraar een aantal uur gemeenschapsdienst. eten of drank wordt afgenomen

Je staat recht als de leraar van het volgende uur binnenkomt. Als er iemand gedurende de les binnenkomt, staan we alleen recht op aanwijzing van de leraar Wanneer na een vijftal minuten nog steeds geen leraar komt opdagen, gaat 1 leerling (bij voorkeur de klasverantwoordelijke) het onthaal verwittigen, terwijl je rustig blijft wachten. Traktaat voor een verjaardag wordt beperkt. In de studiezaal Je houdt je aan de concrete afspraken, gemaakt door de toezichthouder (zie studiereglement) Bij afwezigheid verwittig je vooraf de studiehouder. Je zorgt voor een schriftelijke bevestiging van je ouders.

Wangedrag tijdens de studie

Na herhaalde opmerkingen kan je de toegang tot de studie ontzegd Meer dan 3 keer te laat verwittigen of worden. de toelating te laat afgeven. (uitz. inhaalles, leerklas of ziekte) Hierdoor bemoeilijk je de vlotte organisatie van de studie. Je zal op een ander moment (b.v. over de middag) met een studieopdracht belast worden.

Specifieke afspraken naar persoonlijk werk Je maakt je huiswerk of de Te laat indienen van gevraagde voorbereiding voor de huiswerk/voorbereiding volgende les. Niet indienen van huiswerk/voorbereiding

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

Je dient het werk de dag nadien in op het onthaal. Je komt op vrijdag naar de werkstudie van 16u tot 16u50 om het werk te maken.

30


AFSPRAKEN

WAT IS NIET TOEGELATEN?

MAATREGELEN

Specifieke afspraken naar kledij en voorkomen Je verzorgt je uiterlijk. Je kiest voor een kledij die veilig, verzorgd en onopvallend is en een verzorgde haartooi. Er is geen betwisting mogelijk over wat toegelaten is en wat niet. De school bepaalt de norm in verband met kledij en voorkomen. De lessen LO volg je in de sportkledij die door de school wordt bepaald. Tijdens de zwemlessen dragen de meisjes een ééndelig zwempak, de jongens een zwembroek.

Piercings, oorringen voor jongens, lange (> 4 cm) of ronde (> 1 cm diameter) oorringen bij meisjes.(oorringen moeten in de oorlel), stretch in het oor Kentekens, sierraden of kledij die aanstootgevend of opvallend zijn. Opvallende maquillage en haartooi zoals dreadlocks, rastakapsel, kleurgel, hanenkam, haartatoeages… In bepaalde lessen is nagellak verboden.

Als de school vindt dat je uiterlijk niet beantwoordt aan de normen van de school, zal je hierop aangesproken worden. Piercings, te lange of te grote oorringen, opvallende kentekens, opvallende maquillage… moet je onmiddellijk verwijderen. Bij herhaling worden de voorwerpen tijdelijk in bewaring genomen. Wanneer je kledij niet in orde is, kan de school vervangkledij ter beschikking stellen.

Om veiligheidsredenen wordt lang haar samengebonden (in sommige lessen en tijdens de proefwerken is dit een noodzakelijkheid). Vakantiekledij of kledij waarin je gaat sporten zoals voetbaltruitjes, trainingspakken, shorts of minirokjes, truitjes met smalle bandjes… Zichtbaar ondergoed (vb. laaghangende broeken waardoor onderbroeken zichtbaar zijn) Onveilig schoeisel zonder hielriem, loshangende veters, naaldhakken… De lessen LO volgen in de op die dag gedragen schoolkledij. Draagbare muziektoestellen worden opgeborgen vooraleer de speelplaats en/of gebouwen te betreden. De school is niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal.

Onnodige spullen, die ofwel storend ofwel gevaarlijk kunnen zijn, mag je niet bijhebben.(vb. minilasers, computerspelletjes, cuttermes, zakmes, aanstekers, lucifers, fototoestel…)(een fototoestel kan op studiedagen op eigen verantwoordelijkheid) Op school of in de onmiddellijke omgeving ervan:  roken of in het bezit zijn van rookgerief;  onder invloed of in het bezit zijn van alcohol of drugs. Het gebruik van deze muziektoestellen en ander elektronische apparatuur op school.

31

Storende en gevaarlijke spullen worden onmiddellijk aan het personeelslid afgegeven en kunnen door de ouders bij de directie opgehaald worden. Rookgerief wordt onmiddellijk aan het personeelslid afgegeven. Dit wordt niet meer teruggegeven. Alcohol/drugs worden aan het personeelslid afgegeven. Er worden stappen ondernomen zoals omschreven in het drugsbeleid van de school. Je overhandigt het muziektoestel aan het personeelslid dat hem veilig in bewaring geeft bij de directie. Je mag je toestel na 1 maand komen ophalen.

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


AFSPRAKEN gsm wordt afgelegd en opgeborgen vooraleer de speelplaats en/of de gebouwen te betreden. De school is niet verantwoordelijk bij verlies/diefstal.

WAT IS NIET TOEGELATEN? Gebruik van gsm op school Ontvangen van berichten en gesprekken op een gsm op school

In het onthaal kan het telefoontoestel gebruikt worden voor een melding naar huis. Bij uitstappen:  1 dag: je mag je gsm op eigen risico mee hebben, maar niet gebruiken.  meerdaagse reizen: er worden gsm-momenten afgesproken.

MAATREGELEN Maatregelen bij het afgaan of gebruik van de gsm op school: Eerste maal: Je overhandigt je gsm aan het personeelslid dat hem in bewaring geeft in het onthaal. Je mag je toestel om 16.00 of 17.00 uur in het onthaal ophalen. Je voert een gesprek met de buffer en je krijgt een schrijfstraf. Tweede maal: het toestel geef je 5 werkdagen na elkaar ’s morgens spontaan in het onthaal in bewaring. Je haalt het toestel om 16.00 of 17.00 uur op. Je krijgt een schrijfstraf. Wanneer de afspraak niet gerespecteerd wordt, vervul je één uur gemeenschapsdienst. Derde maal: De directie maakt afspraken en je vervult een strafnamiddag met een opgelegde taak.

Specifieke afspraken voor online gedrag op sociale netwerksites Sociale netwerken worden op school Kwetsende opmerkingen niet geopend tenzij met toestemming Negatieve uitlatingen over leerlingen, van de begeleidende leraar personeelsleden en directie Je gaat altijd respectvol met anderen om. De school bepaalt wat kan/niet kan

Bericht(en) word(t)en onmiddellijk verwijderd Verontschuldigen t.o.v. betrokken persoon Ouders worden op hoogte gebracht Pedagogische taak tijdens een strafnamiddag

De bovenstaande maatregelen vallen officieel onder de noemer van ordemaatregelen. Deze maatregelen moeten je helpen om je gedrag tijdig aan te passen. Ze hebben de bedoeling om ongewenst gedrag te stoppen, indien nodig de fout te herstellen en gewenst gedrag aan te moedigen.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

32


7.1.4

Pesten is ongewenst gedrag

7.1.4.1 Wanneer spreken we van pesten Jongeren zijn zich vaak niet bewust van de invloed die ze op elkaar of op de groep hebben. Respect voor elkaar en voor het anders zijn van iedereen is een basisvoorwaarde om op een evenwaardige manier met elkaar om te gaan. Het is belangrijk dat jongeren leren nadenken over wat het effect is van hun gedrag op dat van anderen en dat zij met de gevoeligheden van andere leren rekening houden. Een respectvolle houding tegenover anderen is één van de pijlers van ons pedagogisch project. De basis van de gedragscode op school is de volgende: je bepaalt niet alleen zelf of je gedrag oké is of niet. In een groep houd je rekening met anderen. Op het moment dat de andere aangeeft dat hij iets niet leuk vindt, moet je daar rekening mee houden. Het onderscheid tussen plagen en pesten is niet altijd voor iedereen duidelijk. De grens kunnen we aangeven op de volgende manier: op het moment dat je weet dat de ander iets niet leuk vindt en erdoor gekwetst wordt, ben je verplicht daar rekening mee te houden. Doe je dat niet, dan ben je eigenlijk moedwillig aan het pesten. Vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, wordt niet getolereerd.

7.1.4.2 Hoe reageren we bij een vermoeden van pesten Als de school een pestprobleem vermoedt, sensibiliseert de school de betrokken leerkrachten en opvoeders om gedurende een periode gericht te observeren. De klassenleraar of de leerlingenbegeleider kan ook gesprekken aangaan met de betrokkenen om meer zicht op de situatie te krijgen.

7.1.4.3 Stappenplan bij een vaststelling van pesten De school beschikt over een uitgeschreven stappenplan.

7.1.4.4 Schematische voorstelling Melding van pestgedrag

Klassenleraar/leerli ngen-begeleider doet eerste opvang van het slachtoffer

Klassenleraar/leerli ngen-begeleider heeft gesprek met de dader

Klassenleraar/leerli ngen-begeleider heeft eventueel een gesprek met de klas

Herstel door de dader

Maken van afspraken met de dader en het slachtoffer afzonderlijk

Eventueel hulp en begeleiding van het slachtoffer

33

Opvolgingsgesprek ken met het slachtoffer, de dader en eventueel de klas Sanctiegerichte en ondersteunende maatregelen voor de dader als het pesten blijft voortduren

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


7.1.5

Gezondheid

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig gebruik van middelen zoals: alcohol, tabak, energiedranken, drugs, geneesmiddelen,... Door de ondertekening van dit schoolreglement onderschrijven je ouders hun positief engagement ten aanzien van het middelenbeleid van de school. De school beschikt over een uitgeschreven en richtinggevend stappenplan waarin het begeleidend en sanctionerend aspect rond middelenbeleid uitgeschreven staat. Meer info hierover kan bekomen worden bij de directie van de school.

7.1.5.1 Geneesmiddelen op school - EHBO Het kan voorkomen dat je een bepaald medicijn door een arts voorgeschreven stipt moet innemen tijdens de schooluren (antibiotica, medicijn ADHD, oordruppels,…). In dit geval kunnen je ouders aan de school vragen erop toe te zien dat je het medicijn op de juiste tijdstippen correct inneemt. Je overhandigt vooraf een volledig ingevuld aanvraagformulier (te bekomen in het onthaal) aan het onthaal. Let op: het formulier is slechts geldig als het deel “in te vullen door de arts” ook daadwerkelijk door een arts wordt ingevuld en ondertekend. Bij het begin van een nieuw trimester of bij wijziging van therapie of medicatie dien je telkens een nieuw aanvraagformulier in. Het kan ook voorkomen dat je tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn hebt, je verwondt of iets dergelijks. Als er sprake is van een klein onschuldig ongemak (een verstuiking, menstruatiepijn, hoofdpijn,…) laten we je even bijkomen in het EHBO-lokaal van de school. Voel je je merkbaar beter dan ga terug naar de klas om de lessen verder te volgen. De school kan ook afwegen of het innemen van een eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn je ongemak kan verlichten. Enkel medicijnen die op een door het schoolbestuur goedgekeurd lijstje voorkomen, komen hiervoor in aanmerking. Via de maandinfo van september geven je ouders bij het begin van elk schooljaar aan welke medicijnen aan je mogen gegeven worden als je je onverwacht ziek meldt op school. Voor meerdaagse uitstappen worden een aantal medicijnen meegenomen. Via een medicatielijst wordt vooraf de goedkeuring van je ouders gevraagd. De school houdt een register bij waarin genoteerd wordt op welk tijdstip je welke medicijnen hebt ingenomen en onder wiens toezicht. Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd om misbruik en overconsumptie te voorkomen. In elk ander geval neemt de school contact op met je ouders om te overleggen over de stappen die de school moet ondernemen. Wanneer we je ouders niet kunnen bereiken, contacteren we je huisarts of zo nodig de schoolarts om advies te verkrijgen over de verder te ondernemen stappen. Er mogen geen geneesmiddelen doorgegeven worden onder leerlingen. Ongecontroleerd gebruik en/of allergische reacties kunnen schadelijke gevolgen hebben.

7.1.5.2 Preventiebeleid rond drugs Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij in de eerste plaats een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw welzijn en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden. Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan zullen we in de eerste plaats onze hulp aanbieden. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen betrekt.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

34


7.1.5.3 Rookverbod op school GESLOTEN PLAATSEN

OPEN PLAATSEN

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN

Weekdagen 18.30 - 6.30 uur

Eigen rookbeleid van de school

Eigen rookbeleid van de school

Weekends 6.30 - 18.30 uur

Eigen rookbeleid van de school

Weekends 6.30 - 18.30 uur

Eigen rookbeleid van de school

Weekdagen 6.30 - 18.30 uur

Eigen rookbeleid van de school

7.1.5.4 Eigen rookbeleid van de school  Roken is verboden voor alle personen in begeleidingsopdracht en in het bijzijn van leerlingen  Roken is verboden voor alle leerlingen van de school met uitzondering van door de school bepaalde rookmomenten op verplichte meerdaagse uitstappen.  Het rookverbod is van toepassing voor alle personen die zich op de genoemde locaties bevinden, dit wil zeggen niet alleen de leerlingen, de leraren en de andere personeelsleden van de onderwijsinstelling, maar ook de stagiairs, de ouders, de leveranciers, de klanten, de bezoekers, de leden van de inrichtende macht, de leden van de inspectie en de begeleiding, de cursisten van andere instellingen, de leden van sportverenigingen die gebruik maken van de infrastructuur van de onderwijsinstelling, de werknemers van bedrijven die werkzaamheden uitoefenen binnen de onderwijsinstelling.  Tijdens een extra-murosactiviteiten is het rookverbod van toepassing op leerlingen, op leraars en personeelsleden die de leerlingen begeleiden, er toezicht ophouden of aan de activiteiten participeren en op derden die betrokken zijn bij de extra-murosacitiviteit, zoals bijvoorbeeld chauffeurs, begeleiders en plaatselijke gidsen.  Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie.

7.1.6

Privacy

7.1.6.1 Welke informatie houden we over je bij? Voor de leerlingenadministratie en -begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen met behulp van de computer. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in deel 3, punt 6 van het schoolreglement. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders.

7.1.6.2 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …) Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in de maandinfo en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.

35

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

7.1.6.3 Doorzoeken van lockers/tassen . De directie kan jou de toelating vragen je locker en je tas(boekentas,sporttas,enz.) te doorzoeken ingeval van een ernstige overtreding van het schoolreglement, alsook in elk geval wanneer zij een vermoeden heeft van diefstal of het bezit van, gebruik van, verhandelen van drugs. De politiemacht zal door de directie in elk geval verwittigd worden wanneer deze toelating door jou geweigerd wordt wanneer het gaat om een vermoeden van diefstal of het bezit van, gebruik van, verhandelen van drugs. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming van jouw ouders voor het doorzoeken van je locker door de politie.

7.1.6.4 Leerlingenvervoer Als leerling van onze school kan je gebruik maken van georganiseerd leerlingenvervoer. De reisweg kan elk jaar aangepast worden en wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld. Als busgebruiker ontvang je het busreglement en leef je dit na. Dit reglement is ter inzage in het onthaal van beide vestigingen. Voor de goede orde opteren wij voor een trimester- of een jaarabonnement.

7.1.7

Veiligheid op school

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van het personeel en de leerlingen en treft maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Jaarlijks wordt bij de aanvang van het schooljaar een evacuatieoefening gehouden waarvoor tijdig de nodige instructies in klas besproken worden. Verder voorziet de school in veilige elektrische installaties en de wettelijk verplichte veiligheidsmiddelen en -voorschriften in ateliers, labo’s en andere praktijklokalen. Tevens zorgt de school voor voldoende EHBO-voorzieningen. Om redenen van hygiëne en/of veiligheid moeten in sommige lessen aangepaste kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen van haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. In andere gevallen zal de directie of de betrokken leraar, naar gelang het geval het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen. De nodige richtlijnen worden gegeven voor het veilig binnenkomen en verlaten van de school hetzij te voet, met de fiets of bromfiets. De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren. Het spreekt uiteraard vanzelf dat iedereen deze veiligheidsmaatregelen eerbiedigt en de reglementeringen naleeft om zo actief mee te werken aan de veiligheid op school. In praktijklokalen, laboratoria, sporthal… zijn specifieke reglementen van kracht. Deze reglementen hangen in deze lokalen uit. Deze worden aan de leerlingen toegelicht en moeten strikt nageleefd worden.

7.1.7.1 Wat te doen bij brand? Paniek is gevaarlijker dan de brand zelf. Wees koelbloedig. Bij verdachte rook of bij het minste teken van brand: onmiddellijk de dichtstbijzijnde verantwoordelijke leraar of opvoeder waarschuwen. Bij brandalarm verlaat iedereen in alle rust het gebouw en begeeft zich volgens het evacuatieplan naar de voorziene verzamelplaatsen. Blijf samen en vergewis je ervan of de groep voltallig is. Al de richtlijnen moeten stipt nagevolgd worden. Er wordt niets meegenomen. Overleven is belangrijker. Ramen moeten gesloten blijven tot de brandweer ter plaatse is. Wanneer iedereen het lokaal verlaten heeft, worden de toegangsdeuren weer dichtgemaakt. Bij rookconcentratie, neus en mond beschermen met een vochtige doek en zo laag mogelijk bij de grond blijven.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

36


7.1.8

Computergebruik

Van alle vaklokalen is de computerklas ongetwijfeld het duurst. Daarom vereist het gebruik van de computers een intern reglement. Dit reglement geldt ook voor het gebruik van het computerlokaal buiten de lestijden. Leerlingen die thuis niet over een computer beschikken, kunnen over de middag of tijdens de leerklas gebruik maken van de infrastructuur van de school. Voedsel of drank in welke vorm dan ook is niet toegelaten in de computerklassen. Het reglement maakt deel uit van het schoolreglement en moet door elke gebruiker strikt nageleefd worden.

7.1.8.1 Hardware Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) af te koppelen of te verplaatsen. Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen verhaald worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. Onder opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade toebrengen aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het systeem met virussen, het wissen of wijzigingen van instellingen en van de software,... Indien er problemen zijn met een computer of het netwerk, dan is het de taak van de leerling om de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen. De leerling probeert het probleem niet zelf op te lossen.

7.1.8.2 Het Internet De bestaande wetgeving i.v.m. computergebruik (illegaal verspreiden van software en andere digitale bestanden, cracken, verspreiden van virussen, enz.) blijft natuurlijk van kracht op school. Gebruik van de computer dat niet strookt met de NETIQUETTE (= geheel van regels die gelden op het internet en e-mail) is niet toegestaan: spam (het massaal versturen van ongevraagde mail), hate-mail, enz. Het bezoeken van sites die qua inhoud en/of qua vorm niet beantwoorden aan de goede zeden (pornosites, sites met geweld, racistische of discriminerende sites, …) is verboden. Om weerloze discussie te vermijden over wat kan en niet kan, hebben de leraren en het directieteam hieromtrent het laatste woord. Tijdens de lessen worden er geen websites bezocht die niets met de les te maken hebben. On-line chatten en gamen is verboden. Het betreft hier zowel het chatten via apart geïnstalleerde chat- of messagingclients als het chatten via webpagina. Controleren en schrijven van web-based-email is toegelaten mits toestemming van de aanwezige leraar. Het gebruik van sociale media op school is enkel toegelaten mits toestemming van de leerkracht. Het downloaden van auteursrechtelijke bestanden (mp3’s, …) is niet toegelaten.

7.1.8.3 Gebruik van eigen notebooks op school Leerlingen die in de lessen met individuele notebooks werken, houden zich aan de gebruiksafspraken, opgelegd door de school.

7.1.8.4 Smartschool Op onze school wordt Smartschool als digitaal leerplatform gebruikt om vakgebonden informatie, bestanden, enz. met leraren en leerlingen uit te wisselen. Bij het aanmelden op Smartschool moet elke leerling de afspraken uit het Smartschoolreglement (terug te vinden op de schoolwebsite www.sngz.be) naleven.

7.1.8.5 Sociale media De school beschikt over een uitgeschreven visie rond het omgaan met sociale media op school.

7.1.8.6 Sancties Bij het niet naleven van de hierboven vermelde regels, krijg je de kans om je te verantwoorden. Als je herhaaldelijk het computerreglement overtreedt, neemt de school ordemaatregelen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de leerlingen voor een zekere periode de toegang tot het computernetwerk ontzegd worden. Bij vaststelling van opzettelijke schade of beschadigingen wordt de schade verhaald op de geïdentificeerde gebruiker.

37

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


7.2 Orde- en tuchtreglement We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

Stappenplan

tuchtmaatregelen - tijdelijke uitsluiting voor één of meer vakken verhoogd niveau ordemaatregelen

- tijdelijke uitsluiting

- positieve volgfiche

- definitieve uitsluiting

- begeleidingscontract basisniveau ordemaatregelen

- time-out

- mondelinge feedback

- hergo

- nota in agenda

- vakantietaak leef- en leerhouding

- schrijfstraf

Steeds in overleg met gesprek met klassenleerkracht(en), leefcoach(es), directie!

- gemeenschapsdienst - strafstudie, opdrachtenstudie - gesprek met klassenleerkracht/leerlingenbegelei ding - gesprek met directie - tijdelijk apart binnen de klas - uit de klas gezet

7.2.1

Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:  een gesprek met de klastitularis, de buffer, de directie  een begeleidingscontract; Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.  een time-out; Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.  …

7.2.2

Ordemaatregelen

7.2.2.1 Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kan een personeelslid van het schoolbestuur je een ordemaatregel opleggen.

7.2.2.2 Welke ordemaatregelen zijn er?  een verwittiging;  strafwerk;  de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de buffer of de directie;  een alternatieve ordemaatregel;  … Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

38


7.2.3

Tuchtmaatregelen

7.2.3.1 Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? Wanneer de goede werking van de school in gevaar komt door jouw storend gedrag of door ernstige feiten die je pleegt, kunnen we beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen. Dat zal bv. het geval zijn:  als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;  als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;  als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

7.2.3.2 Welke tuchtmaatregelen zijn er?  je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één of meer vakken;  je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de school voor maximaal 10 schooldagen;  je kan definitief uitgesloten worden uit de school. 7.2.3.3 Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad.

7.2.3.4 Hoe verloopt een tuchtprocedure? Een tuchtprocedure verloopt als volgt:  De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.  Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.  Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een raadsman. Dat hoeft niet noodzakelijk een advocaat te zijn. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als raadsman van jou en je ouders.  Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur je ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden tot het einde van de tuchtprocedure (zie punt 4.2.3.7).

7.2.3.5 Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt:  Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van de interne beroepscommissie: Leielandscholen vzw Voorzitter van de interne beroepscommissie Beverlaai 75 8500 Kortrijk  Let op: de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat je de beslissing van je definitieve uitsluiting werd meegedeeld. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.  Als het beroep ontvankelijk is, zal de voorzitter jou samen met je ouders en eventueel een raadsman per brief uitnodigen om voor de interne beroepscommissie te verschijnen. De zitting is ten laatste tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de beroepscommissie je beroep heeft ontvangen. Vóór de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken. Tijdens de zitting worden zowel jij en je ouders gehoord als diegene die de tuchtmaatregel heeft opgelegd. De interne beroepscommissie kan de oorspronkelijke tuchtmaatregel bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf. Ze brengt je ouders binnen een redelijke termijn op de hoogte van haar beslissing en van haar argumenten. De beslissing is bindend voor alle partijen.

39

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


7.2.3.6 Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:  als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe inschrijving van jou te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.  We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.  Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.  Als je definitief wordt uitgesloten, zullen wij je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.  Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school. 7.2.3.7 Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:  bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;  wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart en geeft zo nodig bijkomende motivering. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt tot de tuchtprocedure is beëindigd.

7.2.3.8 Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Een herstelgericht groepsoverleg is een gesprek, onder leiding van een onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders, vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de hoogte.

7.2.4

Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel

Als je na een tuchtprocedure tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou of je ouders.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

40


Deel 3: Informatie 1

Wie is wie in onze schoolgemeenschap?

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen. Om een volledig beeld van de organisatie te schetsen, vermelden we iedereen die bij de school betrokken is.

1.1 De scholengemeenschap Campus Sint-Niklaas Gemeente Zwevegem maakt deel uit van de scholengemeenschap Groeninge. Meer info kan je vinden op de website www.sggroeninge.be

1.2 Het schoolbestuur (Leielandscholen vzw) Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Naast onze school bestuurt de vzw Leielandscholen ook de campus OLV Vlaanderen Kortrijk, campus Sint-Niklaas Kortrijk, campus Stella Maris Kortrijk en campus Sint-Theresia Kortrijk.

1.3 Directieteam Mevr. Vanneste is de directeur die instaat voor de algemene leiding van de school. Mevr. Thomas is als directie verantwoordelijk voor vestiging West. Dhr. Tim Labbe is verantwoordelijk voor vestiging Oost.

1.4 Het personeel 1.4.1

Technisch adviseur-coördinator

Adviserende bevoegdheid i.v.m. de uitbouw van de school in het algemeen en van de technische en de beroepsrichtingen in het bijzonder. Hij begeleidt en coördineert de activiteiten van alle leraren technische en praktische vakken en wordt soms bijgestaan door een technisch adviseur.

1.4.2

Het onderwijzend personeel

De groep leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld: klassenleraar, stagebegeleider, studiebegeleider, leefcoach, graadcoördinator….

1.4.3

Ondersteunend personeel

De opvoeders en de administratieve medewerkers hebben onder andere de schooladministratie als taak, alsook toezicht en begeleiden van leerlingen.

41

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


1.4.4

Leefcoach/leercoach

Leefcoach: mevr. M. Debels op vestiging West - mevr. D. Callens op vestiging Oost Leercoach: GOK-leraren Naast het lesgebonden begeleiden is ook lesoverschrijdend begeleiden noodzakelijk. Het gaat over begeleidingskansen bij leer- en leefproblemen, steeds in overleg met de directie, de CLB medewerker en de klassenleraar.

1.4.5

Onderhoud- en keukenpersoneel

Het personeel zorgt voor het goed onderhouden van de lokalen/gebouwen. Het keukenpersoneel zorgt voor een goed draaiend schoolrestaurant.

1.5 Cel leerlingenbegeleiding Elke week is er overleg tussen directie, leerlingenbegeleider en CLB. In deze zorggroep wordt de strategie voor het opvolgen van zorgleerlingen uitgestippeld. De school volgt hierbij een eigen beleid rond dyslexie-, dyscalculie-, AD(H)D- en faalangstbeleid…uitgetekend in het kader van zorgverbreding.

1.6 Informatie studietoelagen Bij mevr. E. Cossement kan je terecht voor alle aanvragen in verband met de aanvragen van studietoelagen.

1.7 Financiële vragen – Sociale dienst Bij dhr. Fabrice Vallez kan je terecht met alle vragen over de afspraken met betrekking tot de leerlingenrekeningen. (056 73 00 60) Mevr. Nancy Baecke (0479/63 31 12) is de verantwoordelijke voor de sociale dienst voor de leerlingen van de Leielandscholen.

1.8 De klassenraad De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op. De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

1.9 Interne beroepscommissie Bij de interne beroepscommissie kunnen je ouders terecht:  wanneer ze beroep willen aantekenen tegen een definitieve uitsluiting (zie deel 2, punt 4.2). De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing.  wanneer ze beroep willen aantekenen tegen het studiebewijs dat je hebt behaald (zie deel 2, punt 3.4.4). Dat kan in de tweede fase in de beroepsprocedure. De beroepscommissie adviseert dan het schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen. De voorzitter van de interne beroepscommissie is dhr. Tilleman, Beverlaai 75, 8500 Kortrijk.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

42


1.10 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:  het leren en studeren;  de onderwijsloopbaan;  de preventieve gezondheidszorg;  het psychisch en sociaal functioneren. Onze school wordt begeleid door het CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk. Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken. Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB Groeninge. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de vestigingen van het CLB Groeninge. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens die horen bij verplichte opdrachten van het CLB (medische onderzoeken - leerplichtproblemen). Jij en je ouders zijn verplicht mee te werken met het CLB voor:  de begeleiding van spijbelgedrag;  collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Als je ouders of jijzelf (vanaf je twaalfjaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde arts van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-arts of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen.

CLB-medewerkers: (zie ook www.vclbgroeninge.be onder de knop “scholen”)    

Mevr. V. Declercq, psychopedagogische consulent (veerle.declercq@vclbgroeninge.be), Mevr. A. Devlieghere, maatschappelijk werker (ann.devlieghere@vclbgroeninge.be), Mevr. C. Verhoyen, schoolarts (catherine.verhoyen@vclbgroeninge.be), Mevr. N. Lavens, paramedisch werker (nele.lavens@vclbgroeninge.be).

Adres: Gezondheidscentrum, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk, telefoonnummer: 056 24 97 00

43

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


2 Wie heeft inspraak? Onze school beschikt over een sterk uitgebouwde participatiestructuur. Samen school maken vinden wij heel belangrijk. Hieronder geven we een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen waarbij ouders en leerlingen betrokken zijn.

2.1 Het medezeggingschapscollege Dit is een participatieorgaan op het niveau van de scholengemeenschap Groeninge waar een vertegenwoordiging is terug te vinden uit de schoolraden van de verschillende scholen van de scholengemeenschap.

2.2 Schoolraad De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van personeelsleden, ouders, leerlingen en externen. Het is een heel belangrijk participatieorgaan op school want iedereen is erin vertegenwoordigd. De verslagen van de schoolraad liggen ter inzage op het onthaal van elke vestiging.

2.3 Ouderraad De ouderraad vergadert op geregelde tijdstippen en pleegt overleg met het directieteam om op een opbouwende wijze mee te werken aan het optimaliseren van de opvoeding van alle leerlingen thuis en op school. Het verslag van elke vergadering ligt ter inzage op het onthaal van elke vestiging.

2.4 Leerlingenraad De leerlingenraad op school komt geregeld samen en wordt begeleid door een coรถrdinator leraar en het directieteam. De leerlingen krijgen op de leerlingenraad informatie en kunnen advies geven over diverse aspecten van het schoolleven. Geregeld vraagt de school ook zelf advies aan de leerlingenraad.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

44


3 Jaarkalender 3.1 Begin van het nieuwe schooljaar 

maandag 2 september 2013

3.2 Vakanties en vrije dagen           

Pedagogische studiedag: maandag 7 oktober 2013 Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2013 Kerstvakantie: van maandag 23 december 2013 tot en met zondag 5 januari 2014 Krokusvakantie: van maandag 3 februari tot en met zondag 9 februari 2014 Paasvakantie: van maandag 7 april tot en met maandag 21 april 2014 Feest van de arbeid: donderdag 1 mei 2014 Vrije dag: vrijdag 2 mei 2014 OLH Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014 Vrije dag: vrijdag 30 mei 2014 Pinkstermaandag: maandag 9 juni 2014 Grote vakantie: dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus 2014

3.3 Proefwerkperiodes   

vanaf dinsdag 10 december tot en met woensdag 18 december 2013 vanaf dinsdag 18 maart tot en met woensdag 26 maart 2014 vanaf vrijdag 13 juni tot en met maandag 23 juni 2014

3.4 Bijkomende toetsen 

maandag 25 augustus 2014

3.5 Oudercontacten met uitdeling van de rapporten    

donderdag 24 oktober 2013 vrijdag 20 december 2013 vrijdag 28 maart 2014 donderdag 26 juni 2014

3.6 Extra-murosactiviteiten 

zie jaarkalender agenda van de leerling

45

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


4 Ons inschrijvingsbeleid 4.1 Voorrangsperiodes Bepaalde groepen krijgen cfr. De wettelijke bepalingen voorrang vanaf 14 dagen voor de officiële inschrijvingsperiode. Meer info hieromtrent kan op de school bekomen worden.

4.2 Andere inschrijvingen Andere inschrijvingen kunnen na de paasvakantie  elke werkdag tijdens de lesuren;  tijdens de vakantieperiode (behalve tijdens het administratief verlof); - van maandag tot vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur - zaterdag: van 9.00 tot 12.00 uur Eens je ingeschreven bent in onze school ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige loopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving met de vermelding van de studiekeuze. Je krijgt van de school een definitief keuzeformulier om in te vullen. Deze herbevestiging dien je voor 5 juli in. Wie niet in de mogelijkheid verkeert om zelf naar school te komen, krijgt na een telefonisch seintje het bezoek van een leraar, die alle formaliteiten vervult in aanwezigheid van minstens één van beide ouders (= houder van het ouderlijk gezag). Een inschrijving wordt pas officieel als:  de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het opvoedingsproject en het schoolreglement;  als de school beschikt over alle attesten in verband met de toelatingsvoorwaarden.

5 Jouw administratief dossier De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je daarom de volgende documenten binnen op het secretariaat:  het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie). Als je dat niet hebt behaald bezorg je het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie);  een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan we dan een fotokopie in je dossier bewaren. Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke documenten je moet binnenbrengen. Ook hier volstaat een kopie.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

46


6 Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt? Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij leraren en opvoeders. Ook de leer- of leefcoaches zijn er om je verder te helpen. Het is belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.

6.1 Het gaat over jou Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

6.2 Geen geheimen Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. Wat is dit? Op school kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding. Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

6.3 Een dossier Je begrijpt dat een leefcoach niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier. We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag altijd vragen welke gegevens over jou in je dossier staan. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

6.4 De cel leerlingenbegeleiding Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leefcoaches in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen. We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.

6.5 Je leraren Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

47

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


7 Schoolkosten Bij de inschrijving kan je de budgetnota’s al raadplegen. De budgetnota wordt opgemaakt per studiejaar en per richting. Tijdens de boekenverkoop krijg je de budgetnota van het studiejaar dat je volgt. Alle budgetnota’s liggen ter info op het schoolsecretariaat ter inzage.

8 Samenwerking met de politie Onze school volgt de afspraken die gemaakt werden in het veiligheidsprotocol van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (ondertekend op 01/02/2007) tussen de procureur des Konings, de burgemeesters, de korpschefs van de lokale politie en de schoolbesturen. Dat protocol dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen te bevorderen en te voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd. Dit protocol is na te lezen op de website van de scholengemeenschap www.sggroeninge.be en ook op te vragen op het secretariaat van de school.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

48


9 Waarvoor ben je verzekerd? 9.1 De schoolverzekering De school heeft een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid - Lichamelijke schade ten voordele van de leerlingen afgesloten bij: Verzekeringskantoor NV Malfait Minister Tacklaan 33 8500 Kortrijk

9.1.1

Waarborgen van de verzekering

9.1.1.1 Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd : € 5 000 000

9.1.1.2 Persoonlijke verzekering ‘Ongevallen’  In geval de Burgerlijke Verantwoordelijkheid niet betrokken is, of in geval de rechthebbenden verzaken deze in te roepen, waarborgt de Maatschappij de terugbetaling van: - de medische en farmaceutische, paramedische en soortelijke kosten, evenals de kosten voor de prothesisapparaten, tot beloop van de bedragen bepaald door de tarieven van toepassing inzake R.I.Z.I.V; - de hospitalisatiekosten tot een beloop van de prijs voor de onderhoudsdag bepaald door de Minister van Volksgezondheid; - de kosten van tandprotheses tot een beloop van € 1 487,36 per slachtoffer zonder € 371,84 per tand te overschrijden; - de kosten van vervoer van zwaar gekwetsten; - de kosten van begrafenis tot een beloop van € 1 859,20 per slachtoffer; - verzorging in het buitenland tot een beloop van € 3 718,40; - schoolverzuim € 12,39. per dag ingevolge hospitalisatie van min 2 dagen (max. 100 dagen berekend op een schoolperiode - kosten te rechtvaardigen door schoolattest). De maximum tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot € 5 000 per slachtoffer, na tussenkomst van de mutualiteit of van een ander bijstands- of verzekeringsorganisme.  In geval van dodelijk ongeval: een kapitaal van € 5.000.  In geval van blijvende invaliditeit: een kapitaal van € 12 394,68.  In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit: een kapitaal vastgesteld op basis van het kapitaal voorzien voor “volledige blijvende invaliditeit” evenredig met de graad van invaliditeit.

9.1.1.3 Rechtsbijstandverzekering Insolvabiliteit van derden € 12 394,68

9.1.1.4 Vrijstelling en bijdrage  Op de polis is er een vrijstelling van € 15,00 ten laste van de ouders.  Om in te tekenen op deze polis wordt een bijdrage van € 1,50/trimester gevraagd.

9.1.2

Uitgestrektheid van de verzekering

9.1.2.1 Enkele begrippen  Schoolleven: alle schoolse en buitenschoolse activiteiten die met de school verband houden; deze activiteiten kunnen gebeuren: - binnen of buiten de school; - tijdens of na de lesuren; - gedurende de school- of verlofdagen en vakantieperiodes; - tijdens uitstappen en reizen ingericht door de school in gans de wereld.  De leerlingen zijn in het schoolleven wanneer zij zich onder het gezag of het toezicht bevinden of zouden moeten bevinden van de schooldirectie of van haar plaatsvervanger of afgevaardigde.

49

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Weg van en naar school: het normale traject dat de leerling dient af te leggen om zich van zijn woonplaats naar de school of naar de plaats waar de schoolactiviteiten plaatsvinden, te begeven, of omgekeerd.

9.1.2.2 Uitgestrektheid  Tijdens het schoolleven genieten de leerlingen van alle waarborgen van het contract, zowel burgerlijke aansprakelijkheid als ongevallen.  Op de weg van en naar school genieten zij alleen van de waarborg ongevallen, vermeld onder 9.1.1.2 hierboven, zelfs als zij gebruik maken van alle openbare vervoermiddelen, van een fiets, van een motorfiets of van een auto.  De stages van de leerlingen in andere instellingen, bedrijven of firma’s worden gelijkgesteld met “schoolleven”. De weg van huis naar de stageplaats en omgekeerd wordt gelijkgesteld met “de weg van en naar de school”. 9.1.2.3 Uitsluitingen Als voornaamste uitsluiting vermelden we:  Van de waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” zijn uitgesloten de schade veroorzaakt - aan derden wanneer de leerlingen zich niet meer onder toezicht van de schooldirectie bevinden, b.v. op de weg van en naar de onderwijsinrichting. deze ongevallen dienen geregeld door de maatschappij waarbij je jouw polis “B.A. familiale” of “B.A. gezin” hebt onderschreven; - aan roerende en/of onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking of eenvoudig te zijner beschikking heeft; - door motorvoertuigen onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering.  Van de waarborg “ongevallen” zijn uitgesloten: - zelfmoord of poging tot zelfmoord; - het beoefenen van gevaarlijke sporten; - opzet, zware fout, dronkenschap, gebruik van drugs,…; - de gevolgen van oorlogsgebeurtenissen.

9.1.3

Aangifte van een ongeval

9.1.3.1 Wat moet je doen indien jouw kind het slachtoffer werd van een ongeval  zo snel mogelijk jouw mutualiteit op de hoogte brengen;  indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij jouw verzekeraar “B.A. familiale” of “B.A. gezin”;  ce aangifteformulieren voor de verzekering aan de school overmaken binnen de vermelde termijn (zie hierna);  de directie op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval. 9.1.3.2 De aangifte formulieren voor de verzekering bestaan uit  de ongevalaangifte (1 origineel met 1 kopij);  het geneeskundig getuigschrift;  de uitgavenstaat.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

50


9.1.3.3 Wanneer, waar en door wie? IN TE DIENEN DOCUMENTEN

IN TE VULLEN DOOR

TE STUREN NAAR

Ongevalsaangifte Afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn, binnen een aanvaardbare termijn, maar:  onmiddellijk bij overlijden van het slachtoffer;  ten laatste 1 maand na het begin van de hospitalisatie van het slachtoffer;  ten laatste 3 maanden na de eerste ingreep;  ten laatste 6 maanden in de andere gevallen.

Directie

De schoolverantwoordelijke leerlingenverzekering

zo mogelijk samen met de ongevalsaangifte

Behandelende geneesheer

De schoolverantwoordelijke leerlingenverzekering

Uitgavenstaat

Ziekenfonds (deel 1) voor de medische kosten; de benadeelde (deel 2) voor de andere kosten.

De schoolverantwoordelijke leerlingenverzekering

Geneeskundig getuigschrift

zo mogelijk samen met de ongevalsaangifte

51

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


10 Vrijwilligers Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen rekenen ouders, oud-leerlingen en nog vele anderen. Hier vind je meer informatie over de manier waarop we dit organiseren.

10.1 Organisatie Leielandscholen vzw Beverlaai 75 8500 Kortrijk

10.2 Verzekeringen 10.2.1 Verplichte verzekering De organisatie heeft een polis “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, afgesloten t.v.v. de organisatie en de vrijwilliger bij Fidea met als polisnummer E1/30.090.8410100. De polis ligt ter inzage op de centrale boekhouding.

10.2.2 Vrije verzekering De organisatie heeft daarnaast een uitbreiding van bovenstaande polis onderschreven: “Lichamelijke ongevallen”. Dit ter bescherming van de vrijwilliger indien hij lichamelijke schade zou lijden bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten.

10.3 Vergoedingen Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.

10.4 Geheimhoudingsplicht Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

52


11 Diensten 11.1 Maaltijden Op de school kan je ’s middags(uitgezonderd op woensdag) op school blijven eten. Je hebt de keuze tussen: warme maaltijd, lunch of een belegd broodje.

11.2 Aanbod van niet verplichte lessen Voor bepaalde leerlingengroepen wordt een vrije cursus aangeboden (vb. leefsleutels). De ouders worden hiervan bij (her)inschrijving op de hoogte gebracht.

11.3 Lockers Voor het opbergen van het persoonlijk materiaal kan je op school een locker voor het volledig schooljaar huren. Het ter beschikking stellen van lockers aan leerlingen is in de eerste plaats een preventieve maatregel tegen diefstal. De locker is dus geen private opslagplaats. Je betaalt een waarborg en krijgt één sleutel. Het verlies van de sleutel meld je onmiddellijk aan mr. Devos of mr. Callens. Op het einde van het schooljaar maak je de locker volledig leeg en dien je de sleutel in. Je krijgt, na controle op eventuele schade aan eigen of aanpalende lockers, je waarborg terug.

11.4 Telefoneren Gsm-gebruik op school is niet toegestaan. Voor een dringende melding naar huis kan je het telefoontoestel in het onthaal gebruiken.

11.5 Studie Je kan je gratis inschrijven om studie te volgen. De studie gaat door:  maandag, dinsdag donderdag van 16.00 tot 16.50 uur en van 17.00 tot 18.00 uur  vrijdag van 16.00 tot 16.50 uur Busleerlingen blijven op maandag, dinsdag en donderdag in de studie tot 16.50 uur.

53

Leielandscholen campus Sint-Niklaas gemeente Zwevegem


Trefwoordenlijst

Schoolreglement schooljaar 2013-2014

54

Schoolreglement 2013-2014