Dizaino indeksas LT2014 Design Index

Page 1Leidinį parėmė Sponsored by

Leidinio partneriai:

Lietuvos Kultūros fondas Lithuanian Council for Culture

Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos dizainerių profesinė sąjunga Lietuvos inovacijų centras

Partners:

Lithuanian Confederation of Industrialists Lithuanian Designers’ Trade Union Lithuanian Innovation Centre


Š Tautvydas Kaltenis, 2015

ISSN 2424-3620


Lietuvos dizainerių sąjungos leidinys A publication of Lithuanian Designers’ Society

Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society Vilnius 2015


6-7 Content 8-11 Editor’s word 12-15 Introduction of Lithuanian Designers’ Society 16-27 Conversations about Feliksas Daukantas 28-31 Faces of Lithuanian design (Authors’ index) 32-217 Projects of authors of Design Index LT2014 218-219 Designers’ index (Alphabet index of authors)

6


Turinys 6-7 Leidėjo žodis 8-11 Lietuvos dizainerių sąjungos pristatymas 12-15 Pasikalbėjimai apie Feliksą Daukantą 16-27 Lietuvos dizaino veidai (autorių rodyklė) 28-31 Dizaino indekso LT2014 autorių projektai 32-217 Dizainerių indeksas (abecėlinė autorių rodyklė) 218-219

7


Leidėjo žodis Dario Sasso, nenustojantis šypsotis architektas iš Turino, per B2B pokalbį besibaigiant konferencijai „Restructura”, dūrė pirštu į mane, sakydamas: „Visos viltys, žinokite, į jus. Visos Europos, gal ir pasaulio. Naujoji Europos dalis, ilgus metus negalėdama normaliai vystytis, dabar išgyvena audringą pakilimą. Ir visiškai nesvarbu, kad dar atsiliekate produktyvumo, inovacijų taikymo, perkamojosios galios srityse, esmė ta, kad jūs dar alkani, aistringi, jūs veržiatės ir lenktyniaujate, o mes čia (Italijoje) seniai atbukome ir nieko nebenorime. Sunku ko nors tikėtis iš žmonių, kurių jau kelios (o gal ir daugiau) kartos gauna viską pernelyg lengvai, nesiplėšydami ir nekovodami už būvį. Mes aptingom, mums patogu ir šilta, mes nustojom kovoti ir siekti: kam – juk viską turim, nėra, ką vytis, juk mes priekyje. Todėl tik jūsų nesustabdoma aistra ir naujas karštas kraujas gali išgelbėti Europą nuo visiško sąstingio. Be to, – Dario plačiu mostu nubrėžė naujas geopolitines ribas, – mes apskritai mažai domimės tuo, kas vyksta anapus Alpių. Nors skambės keistai, tačiau mes geriau susišnekam su kito kranto Viduržemio baseino šalių žmonėmis, nei su Eurošiauriečiais“. „O kaip tada Romos katalikybė, paskutinis

8

lotyniško raidyno bastionas Europos rytuose ir itališko baroko architektūra? – nusistebėjau aš, žinoma, turėdamas omeny nedviprasmišką Vilniaus ir visos Lietuvos kultūrinį pamatą. – Juk ryšiai ir bendrumas tarp mūsų turėtų būti žymiai ryškesnis, nei su nuolatinių prieštaravimų draskomais musulmoniškais kraštais“. „Nieko apie tai nežinau, – Dario vis dar geraširdiškai šypsodamasis numojo ranka, – man kur kas svarbiau, kas vyksta Libane ar Tripolyje“. „Mūsų eilė užimti Romą...“ – pagalvojau matydamas bičiuliškai besiglebėščiuojančius Mediterranijos gyventojus. ...

Pokalbiais apie F. Daukantą kaip žmogų, pedagogą, menininką pradedame šią „DIZAINO INDEKSO LT2014“ knygą. Tai labai gera proga atsigręžti iš laiko perspektyvos į Lietuvos dizaino plėtotę – kelią, kuris nueitas, pažvelgti, kurlink tas kelias veda, kokios Lietuvos dizaino raidos tendencijos ir problemos. Kokios jos bebūtų (o tai atskira tema!), pasidžiaugti tikrai yra kuo. Šiemet rekordiškai daug tarptautinių prizų bei apdovanojimų pelnė lietuvių dizaineriai. Kaip visada, daug dėmesio studentų darbams, kurie ne tik brandūs, tačiau jau realizuoti ir tiražuojami. Ypatingi leidinio svečiai – Lietuvos dizaino korifėjai, išgarsėję patys ir išgarsinę savo kūryba Lietuvą po visą pasaulį – juvelyras Aleksandras Šepkus, grafikas Stasys Eidrigevičius, architektas Rolandas Palekas bei madų dizaineris Juozas Statkevičius. Jie savo aukščiausios prabos kūrybiniais pasiekimais ne tik praturtino „DIZAINO INDEKSĄ LT2014“, bet ir suteikė visam Lietuvos dizaino pristatymui meniško polėkio ir respektabilumo. Ne tik jie, ir visi šiame leidinyje Lietuvos dizainą reprezentuojantys kūrėjai nusipelno dėmesio ir pagarbos. Todėl autorių rodyklę-turinį sudėliojome tarsi kaleidoskopą (apie grafinius niuansus – pasakojimas antrame viršelyje), kuriame – 2014 metų Lietuvos dizaino veidai. Įsižiūrėkite į juos: tai žmonės, sukūrę pastarųjų metų Lietuvos dizaino įvaizdį, turinį ir esmę. Linksmi, gražūs, susikaupę, pavargę – visokie, bet būtinai – su atradėjo liepsna akyse, su aistra toliau kurti, tobulėti, skristi ir... užkariauti Romą.

Šie metai Lietuvai ir Lietuvos dizainui kupini jubiliejų: sukanka 25 metai, kai Lietuva išsivadavo iš sovietinės okupacijos, 20 metų Lietuvos Dizaino įstatymui, jau dešimtmetį Lietuva – Europos Sąjungos narė, 100 metų nuo Felikso Daukanto gimimo. Sunku pervertinti gerbiamo profesoriaus indėlį į moder- Tautvydas Kaltenis naus dizaino sąvokos atsiradimą Lietuvo- Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas je – jis buvo dizaino dėstymo metodikos kūrėjas, socialinės integracijos pirmeivis ir tikras Lietuvos dizaino krikštatėvis. Vilnius, 2015 sausis


Dario Sasso, an ever-smiling architect from Turin, during the B2B discussion at the end of “Restructura” conference pointed his finger at me and said: “You know, all our hopes are pinned upon you. It’s not only Europe; probably it’s the whole world. Europe’s new part, where development was restrained for many years, now experiences a tempestuous rise. And I really don’t care if you still lag behind in terms of productivity, applied innovations and purchasing power. The most important is that you still feel hunger and passion, you strive and fight; meanwhile, we here (in Italy) are dull and fed up with everything. You cannot expect a lot from people, when few generations (or maybe even more) get everything they want too easily, without any efforts and without having to fight for survival. We are too lazy, we live comfortable lives and we stopped fighting and striving. And why should we? We have everything we want, there is no one to chase after and we are ahead of everyone. Therefore, it is only your unstoppable passion and your fresh blood that can save Europe from absolute stagnation. – At the same time Dario uses arm gesture to draw new geopolitical limits: and generally we are too little interested in everything that is happening beyond the Alps. It might sound unusual, but we have better connections with people across the Mediterranean Sea than with the people from Northern Europe.” “And what about the religion of Roman Catholics, the furthermost bastion of Latin alphabet in Eastern Europe and architecture of Italian baroque? – I meant the obvious cultural background of Vilnius and Lithuania. – Our connections and belonging should be much stronger than those with the conflict-thorn Muslim regions.” “Never heard of it, – Dario said with good-natured slime on his face. – I really care more for what is happening in Lebanon or Tripoli.” “It is our turn to take over Rome…” –

about!), there is a lot to triumph about. This year Lithuanian designers have won a record number of international prizes and awards. As usually, students deserve a lot of attention, as they create mature works, which have even turned into tangible and massive production. Special guests of this edition are stars of the Lithuanian design – the jeweler Antanas Šepkus, the painter Stasys Eidrigevičius, the architect Rolandas Palekas and the fashion designer Juozas Satkevičius who are famous in Lithuania and worldwide. Their first-class creative achievements enriched DESIGN INDEX LT2014 as well

Editor’ Word

that’s what I thought watching the peo- as injected artistic drive and respectple of Mediterranean, friendly cheering ability towards the presentation of the among themselves. Lithuanian design. Every author, who represents the Lithuanian design in this ... edition, deserves attention and respect. Therefore we made the content and This year Lithuania and Lithuanian author’s index kaleidoscope-wise (the designers’ community have many oc- story about graphic aspects is on the casions to celebrate: its 25 years since back cover), with the faces of the LithuLithuania declared independence from anian design in 2014. Just take a look at the USSR; 20 years since Lithuanian Law them: in recent years these people have on Design was adopted; it has been a created the image, the content and the decade since Lithuania joined the Euro- essence of the Lithuanian design. They pean Union and 100th birth anniversary are funny, beautiful, focused and exof Feliksas Daukantas. Actually it’s im- hausted. There can be any emotion, but possible to overestimate the contribu- the most important is that they have a tion of the honorable professor towards flame of a discoverer in their eyes and the development of ‘modern design’ the passion to create, improve, and soar concept in Lithuania: he developed de- and… to take over Rome. sign teaching techniques, he was the pioneer of social integration and the godfather of the Lithuanian design. This book DESIGN INDEX LT2014 starts with conversations about F. Daukantas: the person, the teacher, the artist. It is a great opportunity to look back at the Tautvydas Kaltenis perspective of evolution of the Lithu- Lithuanian Designers Society, anian design: the covered road, future Chairman destination, trends and problems of the Lithuanian design. Whatever problems it would be (and there are many to speak Vilnius, January 2015

9


Dizaino indeksas LT-2014 – sėkmingas, dar 2011 m. startavusio Lietuvos dizainerių sąjungos projekto tęstinis rezultatas. Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininko Tautvydo Kaltenio ir sąjungos narių iniciatyva kasmet rengiamas, sudaromas ir išleidžiamas katalogas, pristatantis bei atskleidžiantis šalies dizainerių kūrybą, darbus ir Lietuvos dizaino pramonės pasiekimus, – tai ne tik šiuolaikinius standartus atitinkantis leidinys, svarbus Lietuvos dizaino sektoriaus autorefleksijai, bet ir profesionalus įrankis, solidžiai reprezentuojantis Lietuvos dizainą visame pasaulyje. Europos Sąjungos ir kituose tarptautiniuose strateginiuose dokumentuose, tyrimuose ir studijose jau daugelį metų pripažįstamas išskirtinis dizaino kaip pažangos ir inovacijų variklio, kaip visas gyvenimo sritis integruojančios visaapimančios, holistinės disciplinos vertybinis vaidmuo. Dizainas, kaip ypač reikšminga pramoninės intelektinės nuosavybės srities dalis, yra kiekvienos šalies kultūrinį identitetą pristatanti šaka. Jis reikšmingas ne tik meniniu, nacionaliniu ar pramoniniu lygiu, o, ypač šių dienų perspektyvoje, tai yra svarbi strateginė priemonė, užtikrinant valstybės konkurencingumą, skatinant inovacijas bei didinant ekonominę ir socialinę gerovę. Akivaizdu, kad tinkamas ir rezultatyvus minėtos priemonės panaudojimas yra neįmanomas be šios srities profesionalų vieningo, modernaus ir sutelkto darbo. Antai „Kūrybiškos Europos“ reglamente1 bei ES strategijoje „Europa 2020“2 kultūros ir kūrybos sektoriai pripažįstami novatoriškų idėjų, kurios gali būti įgyvendintos kuriant produktus ir paslaugas, kuriais skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas ir padedama spręsti su visuomeniniais pokyčiais susijusias problemas, šaltiniu. Dizainas, kaip viena iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sričių, užima ypatingą vietą tarp pridėtinę vertę generuojančių inovatyvių sričių. Akademiniame lygmenyje pripažįstama, kad dizainas, bendriausia prasme apibrėžiant jį kaip būdą sumodeliuoti efektyviausias priemones norimiems tikslams pasiekti, yra būtent ta sritis, kuri sudaro visų verslumo veiklų pamatą, ir būtent kūrybiniai dizaino sprendimai leidžia užtikrinti visų procesų siekiant numatytų tikslų integralumą3. 2010 m. dizaino sektoriaus kaip inovacijų variklio vaidmuo buvo pripažintas ES iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“4 – vienoje iš „Europa 2020“ strategijos programų, o 2011 m. EK pradėjo Europos Dizaino Inovacijų Iniciatyvą, kurios tikslas – skleisti supratimą apie dizainą kaip apie Europos inovacijų variklį ir stiprinti dizaino sektorių, kadangi būtent šis sektorius padeda Europos įmonėms generuoti naujas idėjas ir transformuoti jas į vartotojui draugiškus ir patrauklius produktus, procesus ir paslaugas. 2013 m. EK darbiniame dokumente dar kartą akcentuotas bendras europinis politinis sutarimas remti bet kokių formų inovacijas, pabrėžiant ypatingą dizaino vaidmenį. Svarbu, kad dabartinis tikėjimas dizaino potencialu virstų realiu dizaino idėjų praktikavimu, jų įgyvendinimu. Nepakanka išpažinti ir pripažinti dizainą – būtina, kad jis iš tikrųjų taptų kiekvieno žmogaus gyvenimo būdo, gyvenimo stiliaus natūralia dalimi. Suprasdami būtinybę rūpintis dizaino idėjų ir informacijos sklaida visuomenėje ir didinti jo vaidmenį bei reikšmę, dizaino srities profesionalai 1987 m. spalio 16 d. įkūrė Lietuvos dizainerių sąjungą (LDiS). Lietuvos dizainerių sąjunga – unikali dizaino srities organizacija, vienintelė Lietuvoje turinti valstybės pripažintą meno kūrėjų organizacijos statusą.

1 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1295/2013, 2013 m. gruodžio 11 d., kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF 3 A. Topalian, Leading through design: How design professionals enhance their strategic role, 2nd Cambridge Academic Design Management Conference, 4 - 5 September 2013 4 Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Europe 2020 Flagship InitiativeInnovation Union SEC(2010) 1161

10


Sparčiai įsiliedama į globalius procesus, Lietuvos dizainerių sąjunga tampa moderni ir matoma pasaulyje, nes sugeba šviežiai ir originaliai perteikti savo įžvalgas aktualiais tarptautinei bendruomenei klausimais. LDiS delegacijos diskutuoja Azijos ekspertų forumuose, darbais, parodomis ir įgyvendintais projektais įrodo tikėjimą dizainu Europoje. Dizaino Indekso LT sklaida apėmė kultūros ir dizaino lopšį Italiją, kurioje šis leidinys padėjo Lietuvos dizainerių sąjungai rasti bendrų sąlyčio taškų bei dar labiau suartėti su pagrindinėmis Italijos dizaino organizacijomis. Nuosekliai propaguodama dizainą kaip priemonę konstruoti tarpdisciplininį darnios gyvensenos modelį, kurti humanizmo, pagarbos įvairovei ir tuo pačiu vienybei, socialinio atsakingumo principais pagrįstą gyvenimo erdvę, LDiS įsiliejo į Baltijos jūros regiono partnerių tinklą, kartu su vadovaujančiuoju partneriu ruošdama tarptautinį ekologinio dizaino projektą, kurio gaires išgrynino kūrybinėse dirbtuvėse Berlyne. Lietuvos dizainerių sąjungos veikla, jos leidinys Dizaino indeksas LT vis labiau tampa reikšmingu ženklu – kad esame globalaus pasaulio dalis, kad esame atsakingi už savo pačių gerovę ir kad tikėjimas vertybėmis gali įgauti apčiuopiamą išraišką kasdienybėje, dizaino mąstymui natūraliai tapus mūsų bendro sąmoningumo dalimi. Praktiškai tai reiškia, kad būtinas nuolatinis glaudus bendradarbiavimas su politiką formuojančiomis, sprendimus priimančiomis institucijomis, užtikrinant dizaino sektoriaus plėtrą. LDiS nenutrūkstamai bendradarbiauja su Lietuvos ūkio ir kultūros politikos institucijomis, teikia savo pasiūlymus bei nuomonę dizaino sričiai aktualiais klausimais. LR kultūros ministerija kūrybinių ir kultūrinių industrijų sritį laiko prioritetine, o LR ūkio ministerijos skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos šiam sektoriui ženkliai didėja (lyginant 2007-2013 m. laikotarpį su 2014-2020 m. laikotarpiu). Šiuo metu dizaino sričiai numatyta skirti beveik 6 mln. eurų. Kūrybinių ir kultūrinių industrijų (kurios apima ir dizainą) didelė reikšmė pripažinta Lietuvos inovacijų programoje 2014– 20205, nurodant, kad vis didesnį vaidmenį įvairių sektorių plėtrai atlieka kūrybinės ir kultūrinės industrijos, nes kūrybinė veikla yra reikalinga visų sektorių pažangai. Šio sektoriaus kuriamų produktų ir paslaugų išskirtinumą ir didesnę pridėtinę vertę lemia juos kuriančio specialisto kūrybinio intelekto masė, tiesiogiai priklausanti nuo jo kompetencijos ir kvalifikacijos. Lietuvos dizainerių sąjunga, dalyvaudama kultūros politikos dizaino srityje formavimo procese, sekdama ir analizuodama ES plėtojamas kryptis ir siūlomus prioritetus bei puoselėdama tarptautinį bendradarbiavimą su kitų šalių pramoninio dizaino organizacijomis, kuria vieningą sistemą, nenutrūkstamais saitais apjungiančią naujų dizaino specialistų paruošimą, inovatyvių dizaino idėjų generavimą ir kokybinius visuomenės poreikius formuojančias ir jas tenkinančias idėjų realizavimo galimybes. Įvertinus kitų šalių praktiką dizaino sektoriuje (pvz. Danijos dizaino vizija 2020), ES Tarybos darbo grupėse nagrinėjamus pasiūlymus, Europos Komisijos teikiamas rekomendacijas, matyti, kad dizainas traktuojamas kaip šalies ekonominio ir kūrybinio potencialo skatinimo variklis. Dizaino indeksas LT-2014 – tai inovatyvus, plačiai ir profesionaliai žvelgiančios asociacijos “Lietuvos dizainerių sąjunga” parengtas leidinys, turintis neįkainojamą simbolinę vertę Lietuvos dizaino sektoriaus, o tuo pačiu – visos šalies kultūrinio identiteto tapsmui.

Lietuvos dizainerių sąjunga, 2015

5

Patvirtinta LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa

11


Design Index LT-2014 is a successful result of a continued project, started by Lithuanian Designers’ Society in 2011. Tautvydas Kaltenis, Chairman of Lithuanian Designers’ Society, together with members of the society initiated this annual catalogue, which presents and reveals creation and works of Lithuanian designers, as well as achievements of Lithuanian design industry. It is much more than just a publication meeting contemporary standards, which is important for auto-reflection of Lithuanian designers’ community. It is also a professional tool, solidly representing Lithuanian design all over the world. For many years documents of European Union and other international strategic documents, researches and studies recognize design as the engine of progress and innovations, and also as the universal and holistic value discipline, which integrates all sectors of life. Design is a significant part of industrial intellectual property and it is a branch, which presents cultural identity of every country. It is significant not only at the artistic, national or industrial levels, but also, especially nowadays, it is an important strategic tool, which helps ensuring national competitiveness, promotes investments, and increases economic and social welfare. Obviously, it is impossible to employ this tool properly and usefully without unanimous, modern and concentrated efforts of design professionals. For instance, “Creative Europe” regulation1 and EU strategy “Europe 2020”2 acknowledges sectors of culture and creation as the source of innovative ideas, which could be implemented through creation of products and services – these products and services could strengthen economic growth, could create employment opportunities and also could help solving problems, related to social changes. Design, as one of the sectors of creative and cultural industries, has a special place among the innovative sectors that generate added value. In the academic circles it is agreed that design, generally described as a way to project effective tools to achieve desired goals, is exactly that sector, which serves as a foundation of all enterprise activities and it is design-related solutions that help ensuring the integrity of processes on the way towards the desired goals3. Since the sector of design helps European companies to generate new ideas and also to transform it into consumer-friendly products, processes and services, one of the programs of “Europe 2020” strategy – the EU initiative “Union of Innovations”4 (2010) – acknowledged this sector as the engine of innovations, and in 2011 European Commission started implementing European Design Innovation Initiative, aiming to spread the understanding about design as the engine of innovations and to strengthen the sector of design. In 2013 European Commission in one of its working documents once again highlighted the joint European political agreement to support every form of innovations, thus stressing the special role of design. It is important that the existing trust in design’s potential would turn into real practice and implementation of design ideas. It is insufficient to believe in design and to acknowledge it: it is essential to turn it into a natural part of every single human’s lifestyle. Professionals of the design sector understood the necessity to take care of the spread of design ideas and information in society, as well as improving its role and importance, and on October 16, 1987 they established Lithuanian Designers’ Society (LDS). Lithuanian Designers’ Society is a unique organization in the sector of design and the only one in Lithuania that has the nationally-acknowledged status of art creators’ organization.

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Nr. 1295/2013, 2013 year, 11 December. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF 3 A. Topalian, Leading through design: How design professionals enhance their strategic role, 2nd Cambridge Academic Design Management Conference, 4 - 5 September 2013 4 Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Europe 2020 Flagship InitiativeInnovation Union SEC(2010) 1161 1 2

12


LDS manages to deliver fresh and original views towards the issues that are relevant for global society; therefore it apace blends in the global processes and turns into a modern and worldwide known organization. Delegations of LDS representatives participate in discussions of Asian expert forums, and their works, exhibitions and implemented projects demonstrate the belief in the European design. Spread of Design Index LT also reached Italy – the cradle of culture and design. This publication there has helped the Lithuanian Designers’ Society finding some joint contact points and also brought them closer to the Italian design organizations. LDS consistently advocates design as a tool for constructing the inter-discipline model of harmonious lifestyle and for creating the living space, which would be based on humanism, simultaneous respect for diversity and unity, as well as the principles of social responsibility. LDS together with the lead partner developed international project of eco design, purifying it’s guidelines in the creative workshop in Berlin, and this enabled LDS to blend in the regional Baltic partners’ network. Activities of Lithuanian Designers’ Society, as well as its publication Design Index LT, has turned into really significant mark and states that we are part of the global world; it says that we are responsible for our own welfare and trust in values could turn into tangible expression in our daily lives, as design naturally becomes a part of our general consciousness. Actually it means that there is a need for a constant and close cooperation with policy forming and decision making institutions, in order to ensure development of the design sector. LDS constantly cooperates with Lithuanian economic and cultural policy institutions, speaks out its proposals and opinion on important design-related issues. Lithuanian Ministry of Culture considers the sector of cultural industries as the priority area, and Lithuanian Ministry of Economy significantly increases support for this sector, using the sources of EU structural funds (2007-2013 period compared to 2014-2020). Currently the funding of almost 6 million EUR has been allocated for design sector. The importance of creative and cultural industries (including design) is acknowledged in the Lithuanian Innovations Programme 2014-20205, highlighting that creative and cultural industries play increasingly important role in the development of various sectors and creative activity is necessary for advancement in all sectors. Oneness and higher added value of products and services created in this sector is determined by the volume of creating expert’s creative intellect, which directly depends on his/her competence and qualification. LDS participates in the formation process of design-related culture policy, observes and analyzes developing trends and proposed priorities within the EU, promotes international cooperation with the organizations of industrial design in other countries and thus creates unanimous system, which employs unbreakable links to connect training of new design specialists, production of innovative design ideas, as well as realization opportunities that form and meet qualitative needs of the society. Taking into account the practices in the design sector in other countries (for example, Denmark’s Design Vision 2020), proposals discussed in the working groups of the EU Council and recommendations of the European Commission, it can be stated that design is considered to be the engine, promoting country’s economic and creative potential. Design Index LT2014 is an innovative publication, compiled by Lithuanian Designers’ Society having a broad and professional outlook. It has a symbolic and priceless value for simultaneous construction of Lithuania’s design sector and the whole country’s cultural identity. Lithuanian Designers’ Society, 2015

5

Approved by the Government in 2013, 18 December. Resolution No. 1281 Lithuanian Innovation Development Programme 2014-2020

13


Fotografija / Photo: Rimantas Dichavičius

Pasikalbėjimai apie Feliksą Daukantą

LIETUVOS DIZAINO IŠTAKOS: profesorių Feliksą DAUKANTĄ prisiminus. F. Daukanto 100-ųjų gimimo metinių sukaktis – puiki proga pažvelgti į jo produktyviausią gyvenimo laikotarpį, jo mintis ir pamąstymus kultūros, pedagogikos ir švietimo klausimais. Tai proga paminėti F. Daukanto sukurtas Lietuvos nacionalinės dizaino mokyklos atsiradimo teorines prielaidas, kurias jis moksliškai pagrindė ir tuo padėjo pamatus dizaino specialistų rengimui. Šiandien malonu pasidžiaugti įdiegta ir sėkmingai išplėtota dizaino socialine integracija, kurios vizijas profesorius tais laikais kūrė. Feliksas Daukantas gimė 1915 m. vasario 6 d. Cicere (Ilinojaus valstija, JAV). Vilniaus dailės institute 1949 m. įgijo skulptoriaus specialybę ir pasuko į kitas kūrybos sritis, turinčias sąlytį su skulptūros plastika, formos kūrimu. 1949–1961 m. dirbo Vilniaus „Dailės“ kombinate. Gamino originalius gintaro papuošalus, dirbo pramoninės grafikos, vizualinės komunikacijos srityse, sukūrė skulptūrų, medžio, metalo dirbinių, odos modelių (masinės gamybos etalonų), žaislų. Dirbdamas praktinį dailininko darbą ėmė brandinti mintį apie profesionalių daiktinės aplinkos kūrėjų, pramonės meninio konstravimo specialistų rengimą, su kuria 1961 m. atėjo į Vilniaus dailės institutą (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija). Jame tais pačiais metais įsteigė Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrą, tapo jos dėstytoju ir vadovu (juo buvo iki 1985 m.); nuo 1979 m. profesorius. 1987 m. katedra pavadinta Dizaino katedra. F. Daukantas pats organizavo katedros materialinę bazę, subūrė dėstytojus, sudarė studijų planus, pirmasis šalyje suformavo dizaino specialisto, anksčiau vadinto pramonės gaminamų daiktų, daiktinės aplinkos projektuotojo (pirmieji šios specialybės absolventai vadinosi pramonės gaminių meninio konstravimo dailininkais) sampratą ir nustatė dizaino disciplinos vietą tarp kitų disciplinų bei dizainerio vietą visuomenėje, Tai buvo neabejotinas profesionalaus Lietuvos dizaino atsiradimo pagrindas, todėl profesorius F. Daukantas pagrįstai laikomas vienu iš pirmųjų profesionalaus dizaino pradininkų Lietuvoje. Nuo 1950 m. F. Daukantas dalyvavo dailės parodose, dažniausiai eksponavo gintaro dirbinius. Individualios parodos surengtos Palangoje (1974 ir 1995 m.), Vilniuje (1975 ir 1995 m.). Vilniaus centriniam paštui suprojektavo operacijų vizualinių simbolių sistemą (1969 m.). Sukūrė viršelių periodiniams leidiniams („Žemės ūkis“, „Statyba ir architektūra“), paskelbė straipsnių apie pramoninę dailę, buities estetiką. Mirė 1995 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje.

14


Conversations about Feliksas Daukantas

THE BEGINNINGS OF THE LITHUANIAN DESIGN: in remembrance of the professor Feliksas DAUKANTAS F. Daukantas’s 100th birth anniversary is a great opportunity to look at his most productive period of life, his ideas and reflections on culture, pedagogy and education. It is a perfect occasion to commemorate F. Daukantas’s created theoretical assumptions for the emergence of the Lithuanian national design schools, which were scientifically reasoned and consequently laid down the foundations for the preparation of design professionals. Today it is gratifying to welcome the established and successfully developed social integration of design, the visions of which were created by the professor in those days. Feliksas Daukantas was born on 6 February 1915 in Cicero (Illinois, USA). In 1947 at Vilnius Art Institute he gained the specialty in sculpture and turned into other fields of creativity that had come into contact with the plasticity of sculpture and creation of form. In 1949-1961 he worked at Vilnius Art Factory DAILĖ. F. Daukantas made original amber jewellery, worked in the fields of industrial graphics, visual communication, created sculptures, wood and metal ware, leather samplers (standards) for mass production, toys. While being engaged in the practical artistic work he started incubating an idea about training of professional developers of material environment, specialists of industrial artistic construction, with which in 1961 he came to Vilnius Art Institute (from 1990 Vilnius Academy of Arts), where in the same year he founded Industry Products Artistic Design Department, became its lecturer and supervisor (until 1985); since 1979 he worked as a professor. In 1987 the department was renamed to Design Department. F. Daukantas himself organized the material base of the department, brought together academics, drafted study plans; he was the first in the country to form a concept of a design specialist, formerly known as a designer of industrially manufactured items and material environment (the first graduates of this specialty were named as industrial products’ arts design artists) and set the place of design discipline among other disciplines and a designer’s position in society. It was an undisputed basis for occurrence of the professional Lithuanian design, therefore Professor F. Daukantas is rightly regarded as one of the first professional design pioneers in Lithuania. Since 1950 F. Daukantas participated in art exhibitions, where he usually exhibited amber articles. Individual exhibitions were held in Palanga (in 1974 and 1995) and Vilnius (in 1975 and 1995). For Vilnius Central Post Office he designed the system for operational visual symbols (in 1969). He was the creator of periodicals’ covers (“Žemės ūkis“ (Agriculture), “Statyba ir architektūra“ (Construction and Architecture)); he published articles about industrial art, home environment aesthetics. He died in Vilnius on 12 August 1995. 15


Fotografijos / Photos: Linas Rimkus

Dizaineris Algirdas Jazbutis

„DIZAINO INDEKSAS LT2014“ leidėjų surengtame pokalbyje, skirtame profesoriaus Felikso Daukanto 100-mečiui, dalyvauja du meno kūrėjai: buvusį Dizaino katedros vedėją profesorių Tadą Baginską kalbina buvęs šios katedros dėstytojas, prof. F. Daukanto asistentas dizaineris Algirdas Jazbutis A. J.: Profesoriaus Felikso Daukanto biografija plačiau nėra gvildenta, nors jo pedagoginė veikla ir mokslinis palikimas yra netradicinis ir gausus, o kūryba plati bei įvairialypė. Esame F. Daukanto sukurtos aukštosios dizaino mokyklos mokiniai, kolegos, buvę bendradarbiai ir jo sukurtos profesijos tęsėjai. Turėjome tam tikrų sąsajų su šia neeiline asmenybe, todėl su „DIZAINO INDEKSO LT2014“ skaitytojais norime pasidalyti prisiminimais ir betarpiška informacija. Kartais atrodo, kad inovacijų ir kultūrinių industrijų amžiuje nėra svarbu aptarinėti praeities dalykus. Vis dėlto sąlytis su istorija leidžia ne tik geriau pažinti praeitį, bet ir suprasti dabartį, o svarbiausia – išsaugoti intelektines-kultūrines vertybes, praturtinti ir pagausinti nacionalinį dvasinį paveldą. Nepretenduodami į išsamias ar plačias dizaino pradininko veiklos analizes, bet įkvėpti jubiliejaus, prisiminsime profesorių F. Daukantą ir su juo susijusius įvykius, pasidalinsime savo įžvalgomis. Ta proga verta paminėti, kad be savo pagrindinės veiklos profesorius buvo entuziastingas žvejas, žvejybos įrangos konstruktorius, įdomių istorijų pasakotojas, rūpestingas kultūros puoselėtojas, aktyvus parodų lankytojas ir jų gyvas dalyvis, meno tarybų ekspertas. Gerbiamas profesoriau, ne paslaptis, kad besirengiant prof. F. Daukantui palikti Dizaino katedrą dizainerių visuomenėje buvo spėliojama, kam bus patikėtas vadovo vairas, ką profesorius pasirinks savo įpėdiniu, idėjų tęsėju ? Būta kalbų, kad jo darbą tęs Algimantas Bielskis, o gal bus pakviestas kažkuris kitas, jau projektavimo patirties turintis, iš Techninės estetikos instituto. Tačiau spėlionės nepasitvirtino. Pakvietė Jus ir Jūs ėmėtės F. Daukanto sukonstruotos ir nubrėžtos dizaino specialisto vizijos tobulinimo, kartu atsakingai diegdamas savą „aš integravimo“ koncepciją į sukurtą ir veikiančią pradmenų sistemą. Kaip Jūs prisimenate tas dienas, kai Jums patikėjo Dizaino katedros vadovo pareigas? 16


Publishers of DESIGN INDEX LT2014 set up an interview dedicated to Professor Feliksas Daukantas’s 100th anniversary with the participation of two artists: a former lecturer of this department - Professor. F. Daukantas’s assistant designer Algirdas Jazbutis talks to a former head of Design Department, Professor Tadas Baginskas. A. J.: Professor Feliksas Daukantas’s biography has not been examined more broadly, although his educational activities and scientific heritage is rich and unconventional and his creative work is wide and diverse. We are students, colleagues, former colleagues from the higher school of design established by F. Daukantas, as well as successors of the profession created by him. We had particular links with this extraordinary figure, therefore we would like to share memories and immediate information with the readers of DESIGN INDEX LT2014. Sometimes it seems that in the era of innovations and cultural industries it is not important to discuss the things of the past. However, the contact with history not only allows a better understanding of the past, but of the present similarly, and most importantly - the preservation of intellectual - cultural values, enrichment and enhancement of national spiritual heritage. We do not profess to detailed or extensive analysis of the design pioneer’s activities, but inspired by his anniversary, we will remember Professor F. Daukantas and events related with him and will share our insights. On this occasion, it is worth noting that apart from his major activity, the professor was an enthusiastic fisherman, the designer of fishing equipment, a captivating storyteller, a caring culture promoter, an active visitor of various exhibitions and a real participant in them, as well as an expert of art councils. Dear professor, it is not a secret that when Prof. F. Daukantas was about to leave Design Department, the designer society had been speculating who would be entrusted with the steering wheel, what the professor would choose as his successor and ideological follower? There had been talks that his work would be continued by Algimantas Bielskis, and perhaps someone else would be invited - a person already experienced in design, from the Institute of Technical Aesthetics. However, the prediction proved wrong. He invited you and you have taken the improvement of the vision of the design specialist constructed and drawn by F. Daukantas in conjunction with your own responsibly developed “I integration” concept to the developed and functioning system of elements. How do you remember those days when you were entrusted with the position of the head of Design Department? T. B.: I had not heard of any guesswork at the department, however I do remember that Vincentas Gečas, the rector of Vilnius Art Institute, once came up to me and said that I would have to continue the works of F. Daukantas at Design Department. For me, as the architect and designer, Professor F. Daukantas’s declaration that the most important in design are relevance, rationality, simplicity and, naturally, aesthetic value impressed me. In this declaration I envisaged an essential - rationalistic vision of reality, pursuance of meaningful activities. I had a chance to keep company with him in my spare time, consequently I got to know quite well the conceptual visions of Design Department, which based the professor’s activity. 17


Prof. Tadas Baginskas 18


T. B.: Spėlionių katedroje nebuvau girdėjęs, bet prisimenu – VDI rektorius prof. Vincentas Gečas kartą priėjęs pasakė, kad Dizaino katedroje turėsiu tęsti F. Daukanto darbus. Man, architektui ir dizaineriui, prof. F. Daukanto deklaracija, kad dizaine svarbiausia aktualumas, racionalumas, paprastumas ir, savaime suprantama, estetinė vertė man imponavo. Šioje jo deklaracijoje įžvelgiau esminį, racionalistinį tikrovės matymą, prasmingos veiklos siekį. Daug tekdavo laisvalaikiu su juo bendrauti, todėl gana gerai pažinau dizaino katedros vizijas ir konceptualiąsias nuostatas, kuriomis buvo grindžiama profesoriaus veikla. A. J.: Jums perėmus vadovavimą katedrai kito dizainerių rengimo kryptis, atsirado autorinės dizaino studijos. Kokie kitimo etapai rengiant dizaino specialistus buvo reikšmingiausi, kas iš esmės buvo koreguojama F. Daukanto išleistoje dizaino specialisto rengimo metodinėje priemonėje, kuri, manyčiau, buvo ypač reikšmingas dokumentas, kuriant Dizaino katedrą?

A. J.: After you took over the leadership of the department, other directions of designer training, artists design workshops had appeared. What were the most significant stages of changes in preparation of the design professionals, what was generally adjusted in methodical means of design specialists training published by F. Daukantas, which, I believe, was a particularly important document while establishing Design Department? T. B.: As our approaches towards design teaching methodology basically coincided, the readjustment of which you ask, had been already matured by my practical designer’s experience, which I brought by coming to the department. An important task had been the selection of lecturers for this specialty by inviting experienced and creative designers as well as promising young professionals. Artists specialised studies had made it possible to differentiate more clearly students’ potentials and gave them freedom of choice of study field (graphic, objects or environmental design), meanwhile lecturers, and professors expanded and deepened the field of study subjects of design studies. Such congruence of mutual interests gave impulses for a successful development of design studies. A. J.: From the first teachers invited to the department we heard stories about interdisciplinary integrity objectives of the established methodology, so the impression was that both the industrial design specialist Algimantas Bielskis, who acquired his designer education in the Czech Republic and the architect Algimantas Ramunis or sculptor Juozas Burneika were members of one team, maybe even co-authors of the adopted methodology? 19


T. B.: Kadangi mūsų požiūriai dizaino dėstymo metodikoje iš esmės sutapo, tie pertvarkymai, apie kuriuos čia klausiate, buvo jau subrandinti mano praktinės projektuotojo patirties ir tai atsinešiau ateidamas į katedrą. Svarbus darbas buvo specialybės dėstytojų parinkimas, kviečiant patyrusius kūrybingus projektuotojus ir perspektyvius jaunus specialistus. Autorinių specializuotų studijų įkūrimas sudarė sąlygas aiškiau diferencijuoti studentų galimybes ir suteikė jiems studijų krypties (grafinio, daiktų ar aplinkos dizaino) pasirinkimo laisvę, o ir patys dėstytojai, profesoriai išplėtė ir pagilino autorinių studijų disciplinų lauką. Toks abipusis interesų atitikimas suteikė polėkį sėkmingai dizaino studijų plėtotei. A. J.: Dar iš pirmųjų į katedrą pakviestų pedagogų teko išgirsti pasakojimus apie sukurtos metodikos tarpdisciplininio integralumo siekius, todėl susidarė įspūdis, kad tiek pramoninio dizaino specialistas Algimantas Bielskis, įgijęs dizainerio išsilavinimą Čekijoje, tiek architektas Algimantas Ramunis ar skulptorius Juozas Burneika buvo vienos komandos nariai, gal net priimtos metodikos bendraautoriai? T. B.: Taip, iš tiesų, šie pirmieji pedagogai kartu su prof. F. Daukantu pirmą kartą Lietuvoje parengė specializuotą dizainerio parengimo programą, kuri, nežiūrint praėjusio laiko, tebėra aktuali. Žaliąja knygute sąlygiškai vadinta prof. F. Daukanto specialisto rengimo „medžiu“ programa. Jos neginčijamas tarpdisciplininis integralumas, dėstomų dalykų turinys ir darna, manyčiau, lėmė šios programos didelį įžvalgumą ir gyvybingumą. A. J.: Paskelbus Lietuvos valstybingumą dizaino specialistų rengimo klausimai pajudėjo nauja kryptimi. Kontaktai su kitų Europos šalių dizaino mokyklomis, gaunama nauja informacija iš naujų šaltinių tarsi psichologiškai išlaisvino jaunuosius kūrėjus, o ir patys pedagogai daug ką permąstė. Šiandien apžvelgdami dizaino padėtį turime sutikti, kad profesonalių specialistų yra – paskelbus atsakingus kūrybinius konkursus visada atsiranda dizainerių, kurie profesonaliai sprendžia kilusius iššūkius. Ir kas vis dėlto tobulintina? T. B.: Svarbiausia ateities problema yra dizainerio profesinės veiklos įtvirtinimas šalies kultūriniame ir ekonominiame gyvenime. Esu įsitikinęs, kad didžioji dizainerio veiklos užduotis yra nutiesti gaminiui kelią per gamybą ir marketingą pas vartotoją, taip dizaineriui tampant sėkmingo verslo partneriu. Jo statusą sutvirtintų ir specialisto licencija. Lietuvos dizainerių sąjungos (LDiS) nariai jau turi meno kūrėjo statusą, bet atskiriems profesionaliems dizaineriams suteiktos licencijos padėtų susiorienti kokybiškas paslaugas besirenkančiam vartotojui. Šiandien, sutikite, užsakovui nelengva sužinoti visą informaciją apie kūrėją, įvertinti jo kūrybos rezultatus. Vakarų šalyse plačiai naudojama licencijų praktika saugo vartotojo teises į kokybišką produktą. A. J.: Prieš gerus ketverius metus Dizaino katedra paminėjo savo gyvavimo 50metį. Tai datai buvo skirta speciali paroda. Ką ši laiko atkarpa žymi? Kokiame kontekste mes turėtume matyti katedros įkūrėją? 20


T. B.: Yes, indeed, these first teachers together with Prof. F. Daukantas for the first time in Lithuania had developed a specialized designer training program, that despite the past time, is still relevant. Green book was the title conditionally given to Professor F. Daukantas’s “tree” program intended for a specialist training. Its indisputable interdisciplinary integrity, contents and harmony of the subjects they taught, I think, determined great insight and vitality of this program. A. J.: Following the declaration of Lithuanian statehood, points of design specialists training had moved in a new direction. Contacts with other European design schools, new information received from new sources as if psychologically liberated young artists, and many educators themselves reconsidered a lot of things. Today, when we overlook the design position we have to accept that professional specialists do exist – after declaring high-level creative competitions there are always designers who professionally resolve challenges. And what is it still left that needs improvement? T. B.: The most important problem in the future is consolidation of a professional designer’s activity in the country’s cultural and economic life. I believe that the major part of a designer activity is to pave the way for a product through production and marketing to a consumer, consequently the designer becomes a successful business partner. His status would be consolidated by a professional’s license. Members of Lithuanian Designers’ Society (Lith. LDiS) already have the status of an artistic creator, but licenses granted to individual professional designers would enable a consumer choosing quality services. We must agree that today it’s not easy for the customer to obtain all the information about a creator, to evaluate the results of his/her work. License practice widely used in Western countries protects the consumer’s right to a quality product. A. J.: A good four years ago Design Department celebrated its 50th anniversary. A special exhibition was dedicated for this date. What does this period of time indicate? In what context should we see the founder of the department? T. B.: Time adjusts the directions of activity, therefore 50 years have been quite productive for Design Department. Trained specialists are successfully engaged in creative and pedagogical work. Particularly productive period for the department was in the years of the country’s independence - significantly improved study conditions, material base, comprehensively active cooperation with manufacturing partners and foreign higher education establishments. These changes showed that training of design specialists started by Prof. F. Daukantas has remained relevant. We are glad that the covered road was almost mistakefree. A. J.: Cultural workers, developers have been and still are the initiators and implementers of a variety of innovative design projects, therefore I raise a question - how much can culture financially earn all by itself? Days of Live Archaeology in Kernavė, various fairs, cultural nights are being organized; all of 21


T. B.: Laikas koreguoja veiklos kryptis, todėl 50 metų Dizaino katedrai buvo gana produktyvūs. Paruošti specialistai sėkmingai dirba kūrybinį ir pedagoginį darbą. Ypač produktyvus katedros laikotarpis šalies nepriklausomybės metais – ženkliai pagerėjusios studijų sąlygos, materialinė bazė, visapusiškai aktyvus bendradarbiavimas su gamybiniais partneriais, užsienio aukštosiomis mokyklomis. Tie pasikeitimai parodė, kad prof. F. Daukanto pradėtas dizaino specialistų rengimas išliko aktualus. Galime pasidžiaugti, kad nueitas kelias buvo beveik be klaidų. A. J.: Kultūros darbuotojai, kūrėjai buvo ir yra įvairių inovatyvių dizaino projektų iniciatoriai ir vykdytojai, todėl keliu klausimą – kiek kultūra pati gali užsidirbti finansiškai? Rengiamos gyvosios archeologijos dienos Kernavėje, įvairios mugės, kultūros naktys, visi šie ir panašūs renginiai dažnai rengėjams atsiperka ir jie įvyksta be finansavimo iš biudžeto. Girdėjau, kad Dizaino katedra buvo pateikusi koncepciją tokiai komercijai atsirasti, gal plačiau apie tai pakalbėtume? T. B.: Jau aukštojoje mokykloje parengti profesionalūs diplominiai dizaino darbai galėtų būti tiražuojami. Tam šiandien yra geros sąlygos, tereikėtų kiek patobulinti gamybinius pajėgumus, kad jie atitiktų studentų kūrybinių-gamybinių dirbtuvių statusą. Toks procesas, visų pirma, leistų Dizaino katedrai gerus darbus parodyti visuomenei ir pagaminti komerciškai motyvuotą tiražą. Antra, jauniems dizaineriams leistų pasitikrinti save praktiškai, o trečia – inovatyvūs ir perspektyvūs projektai patektų į rinką. Per eilę metų sukaupta patirtis veda prie minties, kad geras idėjas būtina ir net privalu išsaugoti. Galbūt kartu su LDiS ir šalies valdžios atstovais vertėtų apmąstyti nacionalinės dizaino galerijos steigimą, kurioje jau šiandien galėtume matyti svarbiausius kūrybinius atradimus, apie ką ir „DIZAINO INDEKSE“ kasmet kalbama. Manau sutiksite, kad tokioje vietoje atsirastų dizaino idėjų bankas ir šios veiklos istorija. Nacionalinio dizaino galerija galėtų propaguoti racionalių projektų idėjas, galbūt ji taptų ir edukacijos erdve, kurioje būtų formuojamas vartotojo racionalaus gyvenimo būdas. 22


these and similar events often pay off for organizers and they take place without funding from the budget. I’ve heard that Design Department had submitted a concept for emergence of such business - could we discuss more about it? T. B.: Professional final design diploma projects prepared at higher education establishments could be put into circulation. Today we have good conditions for that; what we need is only a slight improvement of production capacity to meet the status of students’ creative-production workshops. Such process, primarily, would allow Design Department to show the public successful works and make commercially motivated circulation. Secondly, it would allow young designers to check themselves in practice, and thirdly - innovative and promising projects would get into the market. Experience accumulated over the years leads to the point that it is essential and even necessary to preserve good ideas. Perhaps together with Lithuanian Designers’ Society and the authorities of the country it would be worth reflecting on the establishment of a national design gallery, where already today we could see the most important creative discoveries that are reviewed annually in DESIGN INDEX. I think you will agree that a bank for design ideas and design history would appear in such a place. The national design gallery could promote ideas of rational projects, possibly it would become and educational space, where a consumer’s rational way of life would be formed. A. J.: I completely agree, professor, with such idea, perhaps I would add - I would suggest to the design gallery to name it after Prof. Feliksas Daukantas. I would give priority to academic community and its problems, as the founder of the department, in particular, was an educator, and only then a jeweller, a developer of industrial products. It should be noted that he always tolerated and implicitly promoted a personal creative versatility, similarly he was also particularly tolerant towards creators of narrow specialization and always supported them. Non-dogmatic approach to a situation captivated many people. I recall as once working as a Professor F. Daukantas’s assistant I asked what was most important to him when without rejecting modernity we would retain our individuality. The professor explained right away: „Dear colleague, in the civilized world of these days isolated folklore reserves that would be out of reach of industrial manufacturing production are becoming increasingly scarce. Let’s consider the differences between the civilization of our technical age and the lifestyle of the past epochs, environment and plastic forms. When we take a stroll around the Old Town, on its narrow streets we see people wearing modern clothes, glaring shop windows, dynamic advertising systems, bright road signs and many other details of modern industry. The old monuments of entity are no longer a unified whole: cars replaced horses, kerosene or gas street lights - electricity, while handicraft works - machinery. Evaluation criteria for things have altered in the world around us as well. Beauty and utility in craftsmen works were inseparable, it was assumed that every item would be both useful and beautiful. Today we wish to be modern, but alongside with an aspiration for a beautiful future we do miss the past. Searching for artistic means for the present, to animate its milieu and objects, there’s no need of formally repeating the forms of the 23


A.J.: Visiškai sutinku, profesoriau, su tokia idėja, galbūt papildyčiau – dizaino galerijai siūlyčiau suteikti prof. Felikso Daukanto vardą. Prioritetinį dėmesį skirčiau akademinei bendruomenei ir jos problematikai, nes katedros įkūrėjas visų pirmiausia buvo pedagogas, tik po to juvelyras, pramoninių gaminių kūrėjas. Pabrėžtina, kad jis visada toleravo ir besąlygiškai skatino asmenybių kūrybinį universalumą, kartu buvo ypač tolerantiškas siauros specializacijos kūrėjams ir juos visada palaikė. Nedogmatizuotas požiūris į situaciją daugelį žavėjo. Menu, kadaise dirbdamas prof. F. Daukanto asistentu, paklausiau, kas vis dėlto jam yra svarbiausia, kad neišsižadėdami modernumo, liktume savimi. Profesorius tuoj pat paaiškimo: „Kolega, šių dienų civilizuotame pasaulyje vis rečiau berandama izoliuotų liaudies folkloro rezervatų, kurių nepasiektų pramoninės gamybos produkcija. Pasvarstykime, kaip skiriasi mūsų techninkos amžiaus civilizacija nuo praėjusių epochų gyvenimo stiliaus, aplinkos ir plastinių formų. Vaikščiodami po senamiestį, siaurose jo gatvelėse matome modernius rūbus dėvinčius žmones, ryškias parduotuvių vitrinas, dinamiškas reklamos sistemas, ryškius kelio ženklus ir daugybę kitų šiuolaikinės industrijos detalių. Senieji būties paminklai nebesudaro vieningos visumos: arklius pakeitė automobiliai, žibalines ar dujines gatvių apšvietimo lempas – elektra, o amatininkų rankų darbą – mašinos. Pakito ir mus supančio daiktų pasaulio vertinimo kriterijai. Amatininkų darbuose grožis ir nauda buvo neatsiejami, norėta, kad kiekvienas daiktas būtų ir naudingas, ir gražus. Šiandien norime būti šiuolaikiški, tačiau, siekdami gražios ateities, ilgimės ir praeities. Ieškant meninių priemonių dabarčiai, jos aplinkai ir daiktams įdvasinti, nereikia formaliai kartoti praeities formų. Laikykimės niekad nesenstančių daiktų kūrybos principų: per žmogišką santykį su daiktais privalome atspindėti dvasinį savo pasaulį.“ Baigdamas profesoriaus F. Daukanto įžvalgomis apie ateities vartotojo dvasinį pasaulį ir jo daiktinės aplinkos ateities metafizines vizijas, galiu patvirtinti, kad dizaino patriarcho novatoriškas mąstymas, jo konstruojama mums tais laikais nesuvokiama, realybei kiek neadekvati ateitis mus, jaunus žmones, nuteikdavo labai pozityviai ir optimistiškai. Sakykite, kaip inovatyvūs dizaino kūrėjų projektai gali ateityje veikti vartotojų įpročius, pavienio asmens, visuomenės dalies ar šalies gyvenimo pasirinkimą? Ką svarbiausiu laikytume prof. F. Daukanto dizaino filosofijoje? T. B.: Profesorius dizainą suvokė kaip svarbią vartojimo kultūros dalį, kuri daro įtaką bendrai kultūrinei, socialinei ir ekonominei raidai. Daiktų pasaulį suvokė kaip gyvenimo proceso įrankį, tarnaujantį žmogui. Dizaine jam buvo svarbu formos ir turinio harmonija, sisteminis mąstymas. Galima teigti, kad F. Daukantas buvo pragmatiškas minimalistas, randantis estetinę ir praktinę vertę matematiniuose dėsniuose, gamtos formose, etnografinėse ir inžinerinėse konstrukcijose. A. J.: ”DIZAINO INDEKSAS“ – šalies dizaino idėjų bankas, kuris visuomenę supažindina su dizainerių darbo rezultatais, viešinami reikšmingiausi metų kūriniai. Tai – europinė sklaida, faktinis LDiS žingsnis visuomenės link – savęs pristatymas. Drąsių sprendimų ir inovacijų rodymas – dizaino, kaip integralaus veiksnio, propagavimas sprendžiant vartotojo poreikius ir galimybes. 24


past. Let’s stick to timeless creative principles of objects: through human relationship with things we need to reflect our spiritual world.” By concluding Professor F. Daukantas’s insights about the spiritual world of the future consumer and the future metaphysical visions of his/her material environment, I can confirm that the design patriarch’s innovative thinking, his constructed future that in those times was incomprehensible to us, slightly reality inadequate, used to set up a positive and optimistic mood for us - young people. Please, tell me, how in the future innovative projects of design developers can influence habits of consumers, a life choice of an individual, part of society or the country? What would you regard as the most important in Professor F. Daukantas’s design philosophy? T. B.: The professor conceived the design as an important part of the culture of consumption, which affects the overall cultural, social and economic development. He perceived the world of things as a tool of life process serving man. In design, a form and content’s harmony, systematic thinking were important for him. It could be argued that F. Daukantas was a pragmatic minimalist discovering aesthetic and practical value in mathematical laws, nature forms, ethnographic and engineering structures. A. J.: DESIGN INDEX is the bank of the country’s design ideas, which introduces the public to the creative work results of designers and publicizes the most significant works. It is a European spread, an actual step towards society made by Lithuanian Designers’ Society – it is self-presentation. Demonstration of bold solutions and innovations – promotion of design as an integral factor by dealing with a consumer’s needs and opportunities. I believe that all of this draws continuity of a future holistic process, so typical of Professor F. Daukantas’s thinking. T. B.: Former graduates often take part in international competitions of furniture designers. Someone once said: “Furniture is a machine of life” and that is the truth. Most probably, you will not make discoveries in this field, but young creators bring in ideas typical of times. Furniture is being perfected with the emergence of new materials and technologies; consumption concept also goes through changes: as everyday life gets democratized, hydraulic furniture and things like that, which previously were non-existent, emerge. A creator’s versatility allows him to easily adapt and change. A. J.: More than 50 years ago the guidelines of design activities were shaped by Prof. F. Daukantas. We live and create in the twenty-first century already. What would you like to observe and say on that occasion? We all were close to him, he was our teacher, a tolerant colleague, a speaker at design conferences and the professional association of Lithuanian Designers’ Society established in 1978, a promoter of professional prestige. What is the most accurate term to describe this personality? T. B.: We are still living under the influence of the design concept created by F. Daukantas. The West is increasingly becoming commercial, so functionality remains an underlying attitude of design. 25


Manyčiau, kad visa tai brėžia ateities holistinio proceso, taip būdingo prof. F. Daukanto mąstymui, tąsą? T. B.: Buvę absolventai dažnai dalyvauja tarptautiniuose baldų kūrėjų konkursuose. Kažkas yra pasakęs: „ Baldai tai – gyvenimo mašina“ ir tame yra tiesos. Atradimų juose gal ir nebepadarysi, bet jauni kūrėjai įneša laikui būdingas idėjas. Jie tobulinami atsiradus naujoms medžiagoms, technologijoms, kinta vartojimo konceptas: demokratėjant buičiai pasirodo hidrauliniai baldai ir panašūs dalykai, ko anksčiau nebuvo. Kūrėjo universalumas leidžia jam lengvai prisitaikyti ir keistis. A. J.: Daugiau nei prieš 50 metų prof. F. Daukanto suformuotos dizaino veiklos krypčių gairės. Mes gyvename ir kuriame jau XXI a. Ką norėtumėt pastebėti ir pasakyti ta proga? Visi buvome šalia jo, buvo jis mūsų mokytojas, tolerantiškas kolega, 1978 m. įkurtos LDiS profesinio susivienijimo, dizaino konferencijų pranešėjas, profesinio prestižo puoselėtojas. Koks terminas tiksliausiai galėtų apibūdinti šią asmenybę? T. B.: Mes iš dalies tebegyvename F. Daukanto sukurtos dizaino koncepcijos įtakoje. Vakarai darosi vis labiau komerciški, todėl daiktų funkcionalumas išlieka prioritetine dizaino nuostata. A.J.: Mes kalbamės profesionalios Lietuvos dizaino mokyklos įkūrėjo profesoriaus F. Daukanto 100-ųjų gimimo metinių išvakarėse. Pokalbį baigiame, keldami klausimus: kas liko neperskaityta jo tekstuose, kas neišanalizuota jo amžininkų prisiminimuose, kas šiandien svarbu, aktualu, galvojant apie Lietuvos dizaino plėtros kryptis, koks turėtų būti šių dienų profesionalių dizaino teoretikų darbas. Liko neatskleistos įdomios, įsimintinos F. Daukanto gyvenimo akimirkos, žmogiškosios silpnybės, azartiškas įsitraukimas į pedagoginę veiklą, praktinį dizaino procesų projektavimą, aistra fotografijai, nepamirštamos savaitgalio išvykos su katedros dėstytojais į Aukštaitijos nacionalinį parką, pamėgtas žvejybos vietas, kur įsikurdavome su pirmo kurso studentais vasaros praktikai... Menu, kaip lankantis su studentais Anykščių arklių muziejuje, kur gausu praeities paveldo, profesorius laisvai ir betarpiškai dėstė ir analizavo daiktų sukūrimo ir atsiradimo būdus, pateikdavo etninio dizaino įžvalgas, kalbėdavo apie bionikos studijų reikšmę, gamtos reiškinius, kaip pvz., vandens paviršiaus formavimosi ypatumai, augalo lapo ar žiedo augimo trajektorija, supustyto pakrantės smėlio formų prigimtis, šviesos ar saulės reikšmė gamtos reiškiniams, fotografijai ir kita. Prigimtinių, gamtoje egzistuojančių ryšių, įvairovės analizė liudija apie profesoriaus gebėjimą įžvelgti pasaulio harmoniją. Matėme jį esant ne tik dizaino profesijos konstruktorių, bet ir socialinės inžinerijos kūrėją plačiąja prasme, diegiantį holistinį mąstymą, toleranciją aplinkiniams, nepaprastai žmogišką ir kuklų. Dėkoju Jums, profesoriau, už išsakytas mintis, prisiminimus ir ateities vizijas, kurioms F. Daukantas suteikė dizaino atsiradimo prielaidas, tikėkimės kad ir ateityje, kaip M. K. Čiurlionis kadaise kalbėjo, nacionalinė meno (mūsų atveju dizaino) vizija liks šviesiausiose mūsų svajonėse. Vilnius, 2015 02 05 26


A. J.: We are having this conversation at the eve of 100th birth anniversary of Professor F. Daukantas, the founder of the professional Lithuanian design school. We conclude our conversation by raising the following questions: what has been left unread in his texts, not analysed in memories of his contemporaries, what is important and relevant today when thinking about the development directions of the Lithuanian design, what kind of professional design theorists’ work should be like these days? Interesting, memorable F. Daukantas’s moments of life, human weaknesses, passionate involvement in educational activities, practical planning of design processes, passion for photography, an unforgettable weekend trips with the lecturers of the department to Aukštaitija (Highland) National Park, favourite fishing spots, where we used to settle down with first-year students for summer practice have been left unrevealed... I remember how visiting with students Anykščiai Horse Museum which is rich in heritage of the past, the professor in a free and easygoing manner taught and analyzed the development and emergence of things, submitting ethnic design insights, talked about the importance of bionics, natural phenomena, such as peculiarities of the formation of water surface, a growth trajectory of a leaf or blossom, the nature of coastal sand shapes, significance of light or sun for natural phenomena, photography and more. Analysis of diversity of inherent relations existing in nature shows the professor’s ability to see the world’s harmony. We saw him as not only the constructor of the design profession, but also the creator of social engineering in a broad sense, implementing holistic thinking and tolerance to others, remarkably human and modest. Thank you, professor, for your thoughts, recollections and visions of the future, for which F. Daukantas gave the assumptions of design emergence, and let us hope that in the future, as M. K. Čiurlionis once said, the vision of the national art (in our case - design) will remain in our lightest dreams. Vilnius, 05/02/2015 27


Aleksandras Šepkus

42

Lina Šiškutė

32

40

Alfas Ivanauskas

Marija Bagdonaitė Šarūnas Savickas

124

96

Darius Bagdžiūnas Rokas Grigaliūnas

Juozas Statkevičius

Vilmas Narečionis

74

98

100

Remigijus Kriukas Indrė Stulgaitė-Kriukienė

Asta Kaušpėdaitė

126

70

102

Ernesta Vala Beatryčė Vanagaitė

Saulius Juozas Jarašius

128

156 Akiko Tutlys

190

Kotryna Zilinskienė Miglė Vasiliauskaitė

Indra Marcinkevičienė

194

198

Rob Munday Jevgenij Kučin Geola Digital

158 Konstantin Markin

200

Simonas Tarvydas Justė Kubilinskaitė

134

132

Ramutė Stakėnienė

154

188

46

Vytenis Buzas Laurynas Mačiulis

Danutė Ona Jonelienė

94

Saulius Remeika

66

64

Asta Kaušpėdaitė

44

Tautvydas Kaltenis

Jolanta Rimkutė Ieva Ševiakovaitė

Kristina Jarmalytė

Inesa Malafei Saulius Sukarevičius

Aidas Dailidė Saulius Dailidė

Alfredas Trimonis

160

Edvardas Kavarskas

164

Jolanta Vazalinskienė

204

Julijonas Urbonas

Barbora Adomaitytė

208

206


ACME Europe Rolandas Palekas

54 56

48 Vytautas Puzeras

80 Nauris Kalinauskas

82

84

104

Tomas Ramanauskas Rokas Šmigelskas

106

Julija Janulaitytė

142 Ramūnas Manikas

Aušra Lisauskienė

168

Linas Jonė Dzimidas Aleksiūnaitė

212

88 Deimantė Litvinaitė

112

Edita Jankauskienė

174

170

Rapolas Gražys

176

Deimantė Malūnavičiūtė

92

Saulė Lingvenytė

114

148 Kristina Kalinauskaitė

178

Renata Mockutė

116

Stasys Eidrigevičius

120

146 Vilius Puronas

Aušrinė Augustinaitė

62

Miglė Vasiliauskaitė

Ignas Survila

136

138

210

Gražina Komarovska

110

Laura Malcaitė Dmitrij Kudin

166

108

60

58

Povilė Šlepetytė

Ingrida Kazėnaitė

Daiva Zgrabskė

Aistis Baltušnikas

Rūta JurkutėBruožienė

Emilija Užukauskienė

Darius Linkevičius

ACME Europe

Rūta Urbelienė

Vytautas Kibildis

150

152

Mindaugas Žilionis

184

Jolanta Šmidtienė

186

Vilius Dringelis

Gintarė Jarašienė

214

216
dizaineris / designer

Aleksandras Šepkus

kontaktai / contacts:

www.alexsepkus.com

apibūdinimas / type

juvelyrikos kolekcija / jewelry collection

Visas pasaulis Tavojoj aky The Whole World in the Apple of Your Eye

32

Aleksandras Šepkus (Alex Sepkus) – Kaune gimęs ir augęs Niujorko juvelyras, žinomas šios srities profesionalams visame pasaulyje. Britų juvelyrikos žvaigždė Stephenas Websteris savo trumpą esė apie Šepkų jo tinklalapyje pradeda lakoniška diagnoze: „Alex is out“! Pasak Websterio, Šepkus netelpa į jokius standartus, jis niekur neskuba karjera susirūpinusių dizainerių minioje, nes jam to nereikia – nepastebėti Šepkaus neįmanoma. Jis yra ekscentriškas intelektualas ir maniakiškas kruopštuolis, kurio darbai skleidžiasi prieš mūsų akis kaip iš mažyčių detalių sukonstruota didžiulė, švytinti, neįtikimo grožio ir precizijos mozaika. Pačiam Šepkui seniai buvo aišku, kad jis kitoks. 1977 m. jis baigė dizainą, arba, kaip tuomet buvo sakoma, pramoninę dailę LSSR valstybiniame dailės institute Vilniuje ir pradėjo daryti papuošalus. Mokėsi pas Kazimierą Simanonį, kuris buvo laikomas vos ne vieninteliu profesionaliu Lietuvos juvelyru. Tik vietoje masyvių metalo apsodų gintarui ir pusiaubrangiems akmenims, kuriuos taip mėgo jo mokytojas, pradėjo daryti miniatiūrinius peizažus ir figūrines kompozicijas. Naudojo medžiagas, tuo metu

prieinamas Lietuvoje, – sidabrą, emalę, mamuto kaulą, perlamutrą, pusiaubrangius akmenis. Vaizdus mėgo palydėti poetine strofa arba šiaip metaforišku posakiu, kurį išrašydavo paties sugalvotu šriftu (jį tebenaudoja savo dirbinių reklamoje). Tokių dalykų Lietuvoje niekas nebuvo matęs. Šepkaus papuošalai iš karto įgijo tokį patį statusą kaip jo kartos novatorių menininkų – skulptorių, tapytojų ir grafikų – kūryba. Jie buvo aptarinėjami, kolekcionuojami, o jų autorius įsiliejo į menininkų modernistų elitą, kurio nariai – Petras Mazūras, Mindaugas Navakas, Raimondas Sližys, Mikalojus Vilutis ir kiti – tapo Šepkaus artimiausios aplinkos dalimi. Bičiulių ratas nesiribojo dailininkais, Šepkus palaikė ryšius su literatais, teatralais, mokslininkais, domėjosi politika ir bendravo su tais, kurie taip pat įtemptai kaip ir jis sekė, kurlink juda pasaulis ir spėliojo, kiek dar ilgai išsilaikys sovietų valdžia. Šis ganėtinai platus laukas, kuriame Alius veikė, pradėjęs karjerą Lietuvoje, jam vis dėlto atrodė per mažas. Šepkus aiškiai jautė jį varžančias ribas, rėmus ir svajojo jais atsikratyti. Pavyzdžiui, profesionalioje srityje jam trūko, regis, visai paprasto dalyko – medžiagos pasirinkimo laisvės. Juvelyrui ši laisvė tikrąja to žodžio prasme labai brangi. Sovietų Lietuvoje platina, safyrai, rubinai ir deimantai


buvo nepasiekiami, o Aliui knietėte knietėjo juos išmėginti. Kita vertus, jis puikiai suprato, kad dirbant su tokiomis medžiagomis, reikalinga ir rinka iš jų padarytiems dirbiniams. Todėl pradėjus irti Sovietų Sąjungai, kai tik bent kiek prasivėrė sienos, Šepkus išvažiavo į Niujorką. Kad būtų pastebėtas, prireikė vos penkerių metų. Tiesa, dirbti tada tekdavo ir po 80 valandų per savaitę. 1992 m. su bičiuliu Jeffu Feero įsteigė įmonę „Alex Sepkus Inc.“, o 1993 m. Niujorke įsikūrusi Amerikos juvelyrų draugija paskelbė Šepkų geriausiu metų debiutantu. Gautąjį „New Designer of the Year“ vardą jis su kaupu pateisino. Šiandien tebedirba savo vardo bendrovėje. Pats daro papuošalų pavyzdžius, o juos tiražuoja jo įmonės juvelyrai. Bendradarbių skaičius kinta nuo 10 iki 15. Papuošalų pakartojimų skaičiaus amplitudė didesnė – nuo kelių iki kelių šimtų. Įmonė liko tame pačiame pastate Niujorko Deimantų kvartale, kuriame Alius įsigijo savo pirmąją dirbtuvėlę atvykęs į JAV, tik dabar persikraustė į kitą aukštą ir užima nebe vieną kambarėlį, o kelias erdvias patalpas. Šepkus atsako už kūrybinę pusę, verslo reikalais ir reklama rūpinasi įmonės bendrasavininkis Jeffas Feero.

33
Tai, ką Šepkus dabar kuria, patvirtina, kad Niujorko mastelis jam tinka ir buvo būtinai reikalingas. Jis ne tik tobulai įvaldė medžiagas, apie kurias kadaise svajojo, – papuošalus daro iš aukso ir platinos, derindamas įvairius brangiuosius akmenis, ypač mėgsta keistus, neatitinkančius standarto – netaisyklingos formos, su inkliuzais, neįprastų spalvų. Tobula amato meistrystė ir medžiagų išmanymas – gero juvelyro bruožas. Aliaus papuošalų unikalumą lemia įgimtas ir nenuilstamai puoselėjamas skonis, kurio pastovus šaltinis yra gebėjimas derinti dabarties pojūtį su tradicijos pažinimu. Šepkus įdėmiai išsityrinėjo viską, ką galima išsityrinėti gyvenant Niujorke su jo galerijomis, muziejais, parodomis. Jis sužinojo viską, ką jam reikėjo sužinoti

36

apie Bizantijos auksą ir viduramžių skulptūrą, apie italų aukso fondo tapybą ir Gustave’ą Klimtą, apie Tiffany ir Bulgari, ir dar daug kitų dalykų. Pats teigia, kad įkvėpimą randa tik Vakarų kultūrinėje tradicijoje, o daugiausia yra skolingas krikščioniškajam paveldui. Dailės istorijos studijos būtų nepakankamos be kitų jo domėjimosi objektų – literatūros, religijos, muzikos, politikos, mados, kelionių, pokalbio meno, kuris neatsiejamas nuo gero maisto ir vyno. Taip jo sukurti papuošalai tampa tuo, kuo jis nori juos paversti: įstabiu grožiu žavinčia pasaulio įvairovės dalimi. Pridursime: norint jais gėrėtis, nebūtina juos turėti, kaip ir kitų didžių meno kūrinių. Šepkaus ryšiai su Lietuva niekada nebuvo nutrūkę. Tačiau iki 2012 m. bendravi-

mo vektorius iš Lietuvos buvo nukreiptas Niujorko kryptimi – čia Šepkaus dirbinių ieškojo jo talento gerbėjai, padirbėti pas Šepkų vyko apie karjerą Niujorke svajoję Lietuvos juvelyrai. 2012 m. vasarą Šepkus surengė savo papuošalų parodą Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje. 2014 m. rudenį muziejaus krautuvėlėje įrengta jo papuošalų vitrina. Čia galima susipažinti su Šepkaus darbų pavyzdžiais ir įsigyti jo dirbinių. Dalis pelno atitenka muziejui ir keliauja į eksponatų pirkimo fondą. Pasitelkus Šepkaus bičiulio Stepheno Websterio žodžius, jis ir vėl būdamas „out“ tuo pačiu metu atsiranda „in“. Kol kas Aleksandras Šepkus turėjo tik vietą Lietuvos dailės istorijoje, dabar jis brėžia pėdsaką mūsų kultūros istorijoje kaip mecenatas, vieno iš geriausiai dirbančių Lietuvos muziejų rėmėjas.


37


Aleksandras Šepkus (Alex Sepkus) – born and raised in Kaunas, a jeweller from New York has been acknowledged by professionals of this field worldwide. There is a short essay by the British jewellery star Stephen Webster posted on Šepkus’ website and it starts with a laconic diagnosis: “Alex is out!”. According to Webster, Šepkus is full of contradictions and remains so focused he never feels the need to chase anything in a world full of designers scrambling to turn fine jewellery into an offshoot of the fashion industry. He doesn’t need that, as Šepkus cannot be left unnoticed. He is an intellectual eccentric and has a manic-like meticulous approach. His works unfold in front of us like a magnificent mosaic, full of amazing beauty and precision and made of microscopic pieces. For Šepkus himself there is nothing new in being different. In 1977 he graduated from Vilnius State Institute of Fine Arts with a degree in design and industrial fine arts – as it was called like this back then – and started making jewelry. He took classes with Kazimieras Simanonis, who was considered to be actually the only one professional jeweler in Lithuania. However, instead of massive metal stocks for amber and semiprecious stones that were favourites of his master, Šepkus started making petite landscapes and figure compositions. He used materials that were available in

38

Lithuania at that time – silver, enamel, mammoth’s bone, mother-of-pearl and semiprecious stones. Usually these compositions were followed by a strophe or simply metaphoric phrase written in his own created font (he still uses this font in ads of his works). This was something really new in Lithuania. It didn’t take long until his jewelry reached the same status as works of other innovator artists of his generation: sculptors, painters and graphic masters. It was something to discuss and collect. Meanwhile, the jeweler himself interblended into the elite of modern artists. Members of this circle – Petras Mazūras, Mindaugas Navakas, Raimondas Sližys, Mikalojus Vilutis and others – became a part of his immediate environment. This circle of friends included not only painters; he cultivated relationships with litterateurs, theatre specialists and scientists. He was interested in politics and socialized with those, who watchfully followed global trends and kept guessing for how long the Soviets would remain in power – just like he did. Still, these relatively wide fields where Alius started his career in Lithuania seemed too small for him. Šepkus apparently felt constraining lim-

its and frames, consequently he could not stop dreaming about getting rid of them. For instance, in the professional field he missed seemingly a very simple thing – freedom of choosing materials. For a jeweler this freedom is literally very precious. In Soviet Lithuania materials like platinum, sapphires, rubies and diamonds were not available and Alius was eager to try working with them. On the other hand, he understood very clearly that if he started working with the materials like these, he would also need a market for his jewelry. So as the Soviet Union started collapsing and the borders got opened, Šepkus left to New York. It took only five years for him to gain some attention. Of course, at that time he had to work even 80 hours per week. In 1992 together with his good friend Jeff Feero he established the


company Alex Sepkus Inc., and in 1993 American Society of Jewelers, based in New York, awarded Šepkus with the title of New Designer of the Year. He absolutely justified this title. Today Šepkus still works in his own company. He himself creates jewelry samples, while his company’s jewelers produce more copies. Usually he has another 10-15 jewelers working in his company, who make replicas of his developed jewelry – from few to few hundred copies. The company is still based in the same building in New York’s Diamond District, where Alius opened his first workshop when he came to the US. Except that it is on a different floor now and occupies spacious premises instead of one small room. Šepkus is responsible for the creative part of the business and his partner Jeff Feero looks after sales and advertising. Current works of Šepkus is a solid confirmation that the scale of New York is exactly what he needed. He perfectly handles the materials that once he dreamt about – Šepkus makes golden and platinum jewelry, combined with various precious stones and he espe-

cially loves creating extraordinary and non-standard works of irregular shapes, unusual colours and with various inclusions. A perfect craftsmanship and knowledge of materials is a must for every good jeweler. The uniqueness of Alius’ jewellery is determined by natural and continuously cherished taste, sourcing from constant efforts to mix the sense of modern and the knowledge of tradition. Šepkus has carefully studied everything what is possible while living New York, including galleries, museums and exhibitions. He learned everything he needed to know about Byzantine gold, medieval sculpture, Italian d’Oro painting, Gustave Klimt, Tiffany and Bulgari, as well as many other things. He says that his inspiration derives from the Western cultural tradition and especially the Christian heritage. However, studies of art history would not be sufficient without other objects of his interest – literature, religion, music, politics, fashion, travelling and art of conversation, which is concurrent with good food and wine. This is how his jewelry achieves the main goal: being a miraculous and beautiful part of the world’s diversity.

We could only add that you don’t need to own it if you want to enjoy it – just like any other grand piece of art. Šepkus has never lost his connections with Lithuania. However, until 2012 the vector of communication has been pointed to the direction of New York, where fans of his talent were looking for his artware; Šepkus also employed Lithuanian jewelers, who were dreaming about a career in New York. In summer of 2012 Šepkus organized exhibition of his jewelry in Vilnius Church Heritage Museum. In autumn of 2014, showcase of his jewelry was set in the museum’s shop, with the possibility to get acquainted with some samples and acquire his artware. Part of the profit goes for the museum and the fund of acquisition of showpieces. Once again, according to Stephen Webster, a good friend of Šepkus, “Alex is out – which is precisely why Alex Sepkus is in.” Until now Aleksandras Šepkus has only had a status in the history of Lithuanian fine arts. Now he starts tracing footprints in Lithuanian cultural history as a patron and supporter of one of the best Lithuanian museums.

39


dizainerė / designer

Lina Šiškutė

kontaktai / contacts:

lina.siskute@gmail.com; lina@linoleumdesign.lt; tel. +370 620 71919

apibūdinimas / type

logotipas ir firminis stilius / corporate identity

užsakovas / client

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija / Lithuanian Ministry of Environment

agentūra / agency

Linoleumas Design

metai / year

2014

Lietuvos paviljono logotipas parodoje EXPO MILANO 2015 Logo for Lithuania’s Pavilion

40

Logotipas grįstas tradicinės tekstilės motyvais ir atkartoja Lietuvos paviljono architektūrinę formą – du simetriškus kubus. Paviljono erdvės skirtos reprezentuoti Lietuvą kaip gilių tradicijų ir aukštųjų technologijų šalį, o tekstilės elementas naudojamas vizualiai ir simboliškai jungti šiandienos pasiekimus su istorine ir kultūrine praeitimi. The logo is built on the motives of traditional textile and reflects an architectural shape of Lithuania’s pavilion – two symmetric cubes. Different spaces in the pavilion are intended to represent Lithuania as a country of deep-rooted traditions and high-end technologies, while the element of textile visually and symbolically connects modern achievements with historical and cultural past.


41


dizaineriai / designers

Saulius Dailidė, Aidas Dailidė

kontaktai / contacts:

www.pixelmator.com; info@pixelmator.com; tel. +370 685 19006

apibūdinimas / type

vaizdų redagavimo programa / image-editing program

agentūra / agency

Pixelmator Team

Fotografija / Photo: Reuters / AOL

apdovanojimas / award

Pixelmator Team atstovas Aidas Dailidė (kairėje) priima Ph.W.Schillerio sveikinimus Apple renginio scenoje (2014 spalio 16 d.) Pixelmator Team representative Aidas Dailidė (left) accepts congratulations from Ph.W.Schiller onstage at Apple event (16/10/2014)

PIXELMATOR TEAM

42

2007 m. dviejų brolių – Sauliaus ir Aido Dailidžių – įkurta Pixelmator Team kuria pažangiausią, greičiausią, įmantriausią ir galingiausią nuotraukų redagavimo programėlę, skirtą Mac įrenginiams. „Labai džiaugiamės galėdami pristatyti šią nuostabią atnaujintą Pixelmator programėlę, kuri atrodo ir veikia visiškai kitaip, – tvirtino Pixelmator Team narys Saulius Dailidė. – Pakeitėme programėlės sąsają, pritaikydami ją OS X Yosemite operacinei sistemai, o pačią programėlę – iPad įrenginiams, todėl Pixelmator gerbėjai jau dabar gali be jokių kliūčių redaguoti nuotraukas Mac kompiuteriuose ir iPad planšetėse.“ (Nuo 2015 metų vidurio pasirodė ir programos versija, skirta mobiliems telefonams). Naujas Pixelmator 3.3 Limestone dizainas buvo kuriamas įkvėpimo semiantis iš OS X Yosemite operacinės sistemos. Buvo išsaugota Pixelmator gerbėjų pamėgta juoda sąsaja, papildant ją su OS X Yosemite derančiais permatomais šiuolaikinio dizaino elementais. Visi šie sprendimai įgyvendinti išsaugant programėlės galią ir greitį. Pixelmator 3.3 Limestone papildyta OS X Yosemite būdingomis funkcijomis ir technologiniais sprendimais. Taip pat vartotojai galės naudotis naujomis Continuity funkcijomis, pavyzdžiui, Handoff – tai suteiks galimybę akimirksniu migruoti tarp Mac ir iPad programėlių bei iCloud Drive sistemos. Todėl vartotojai galės bet kuriuo metu saugiai laikyti savo nuotraukas ir lengvai jas pasiekti bet kokiais prietaisais. OS X operacinės sistemos palaikymas suteikia galimybę pašto arba teksto redagavimo programėlėse naudotis pažangiu įrankiu Repair Tool. Dabar iš nuotraukų galima pašalinti įvairius objektus ir koreguoti jas iš karto minėtose programėlėse – net neatidarant Pixelmator. Tiesiog nuotrauka įkeliama į žinutę arba dokumentą ir redaguojama, naudojantis išplėstine funkcija.

Founded in 2007 by two brothers, Saulius Dailide and Aidas Dailide, the Pixelmator Team develops the world’s most innovative, fastest, full-featured, and powerful image editing app for the Mac. “We are very excited to bring this awesome Pixelmator update with a brandnew look and feel,” said Saulius Dailide of the Pixelmator Team. “With the redesigned interface, full OS X Yosemite and Pixelmator for iPad support, Pixelmator fans can now fully enjoy seamless image editing on their Macs and iPads, too.” (In the middle of 2015 updated software for smart phones has been introduced.) Pixelmator 3.3 Limestone has been redesigned with an all-new look and feel inspired by OS X Yosemite. It keeps the black interface Pixelmator fans love, but enhances it with translucent elements to cohere with OS X Yosemite’s fresh and modern look, all while maintaining the power and speed users expect from Pixelmator. Pixelmator 3.3 Limestone adds complete OS X Yosemite feature and technology support and embraces new Continuity features, like Handoff, so you can switch instantly between Mac and iPad apps, as well as iCloud Drive support, so you can safely store and access all your images on the device you have at that time. Support for OS X Extensions offers an advanced-technology Repair Tool in apps like Mail or TextEdit. You can now easily remove objects and repair images right in the app you are using, without even having to open Pixelmator. Just add your picture to the message or document and use the extension tool to enhance it.


Už šį darbą Pixelmator Team buvo įvertinta prestižiniu Apple dizaino apdovanojimu, pripažįstant jos išskirtinį pasiekimą, meistriškumą ir pažangumą. Be to, Pixelmator ypač didžiuojasi pelniusi Metų programėlės apdovanojimą 2011 m. vykusiame Apple geriausių programėlių konkurse. 2014 metais Pixelmator Team dalyvavo reikšmingame Apple renginyje San Franciske, JAV (Apple Special Event. October 16, 2014), kuriame pristatė savo produktą, skirdami daug dėmesio įvairiems patobulinimams ir pakeitimams, susijusiems su stabilumu, patikimumu ir dizainu.

The Pixelmator Team was honored with the prestigious Apple Design Award for Pixelmator in recognition of its outstanding achievement, excellence, and innovation in Mac app design. Along with that, Pixelmator is the sole and extremely proud winner of the App of the Year award as part of Apple’s Best of Mac App Store 2011 selection. In October 2014 the Pixelmator Team participated in Apple special event, held in San Francisco, USA. They presented a product with a number of improvements and fixes related to stability and reliability.

43


dizaineriai / designers

Inesa Malafei, Arūnas Sukarevičius

kontaktai / contacts:

www.etcetc.lt

apibūdinimas / type

lentyna / shelf

užsakovas / client

EMKO

studija / studio

etc., etc

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Foldin – modulinė lentyna, sudaryta iš rėmo ir lankstomų lentynų. Kiekviena lentyna pagaminta iš faneros plokštės ir sujungta veltinio detale. Medinis rėmas gali būti skirtas tiek dviems, tiek dvidešimčiai lentynų. Lentynos nesunkiai įdedamos arba išimamos tiesiog jas sulenkiant.

Lentyna FOLDIN Shelf

44

Foldin is a modular wooden knock down shelf, comprised of a framework and foldable shelves. Each shelf is made of three plywood plates joined with a sheet of felt. The framework varies in sizes and can hold from two to twenty shelves. It is easy to add or remove the shelves simply by folding it.dizainerė / designer

Asta Kaušpėdaitė

kontaktai / contacts:

www.creata.lt; studija@creata.lt; tel. +370 682 21534

apibūdinimas / type

pakuotė / package

užsakovas / client

Stumbras

agentūra / agency

Creata

metai / year

2013

apdovanojimas / award

Skrydis. Kelionė. Istorijos… nuostabios istorijos, kuriose sunku įžvelgti ribą tarp realybės ir fantazijos. Flight. Journey. Stories… fabulous stories which blur the line between reality and fantasy.

Alkoholinių gėrimų serija PROPELLER Alcoholic Beverages Series

Propeller – iš įvairių pasaulio kraštų atkeliavusių stipriųjų gėrimų kolekcija. Seriją vienija kokybę ir patirtį atspindinti, vyriškai auditorijai patraukli aviacinių kelionių tema. Išskirtinumo ir atpažįstamumo suteikia lakūno keliautojo personažas, kurio pasakojamos neįtikimos istorijos atskleidžia gėrimų kilmės šalių ypatumus: į Karibus nukelia skraidantis piratų laivas, naktinį Londono dangų skrodžia kosmine raketa virtęs Bigbenas. Dizainas išsiskiria daugiasluoksniškumu. Kiekvienai produktų kategorijai būdingą savitą išraišką kuria gausybė iliustracijų, aviacinius ženklelius primenantys užrašai, brėžiniais pavaizduoti kokteilių maišymo receptai. Pasitelkus įvairias spaudos galimybes, kiekvieną detalę praturtina metalizuoti paviršiai, faktūros ir reljefas. Iliustratorius - Rimas Valeikis.

Propeller is a collection of alcoholic beverages from various parts of the world, associated by the theme of air travel, which appeals to male customers and reflects quality and experience. The collection becomes easy to identify because of the character of a pilot traveller. His stories are reflected in the illustrations and tell about every beverage’s country of origin: a flying pirate ship takes you to the Caribbean and rocket-like Big Ben tower flies over nocturnal London. The design of the collection is multilayered. Features of each sort of beverage are exposed through numerous illustrations, inscriptions resembling aviation badges and sketches serving as cocktail recipes. The multifaceted design is complemented with various tones of colours, foil, different lacquers, patterns and embossing. Illustrator - Rimas Valeikis.

Fotografija / Photo: Edgaras Marozas

46architektas / architect

Rolandas Palekas

kontaktai / contacts

www.palekas.lt

apibūdinimas / type

architektūra, interjeras / architecture, interior

studija / studio

Paleko Arch Studija

užsakovas / client

Vilniaus Universitetas / Vilnius University

metai / year

2013

apdovanojimas / award

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2014m. Lithuanian National Culture and Art Award (2014)

Vilniaus Universiteto biblioteka Vilnius University Library

Biblioteka pastatyta Vilniaus pakraštyje. Palyginti ramiame, gamtos prieglobstyje įsikūrusiame, universiteto miestelyje planuojamos reikšmingos permainos – per ateinančius metus čia atsiras nauja švietimo objektų ir patogumų aglomeracija. Biblioteka yra netoli pušyno, šalia pagrindinio pėsčiųjų tako ir naujo privažiavimo kelio sankirtos. Kaimynystėje esantis miškas įkvėpė bibliotekos erdvinę koncepciją – šiltas vidines erdves bei jų ryšį su gamta. Jauki amfiteatro stiliaus salė maloniai sutinka lankytojus. Įstiklintas vestibiulis yra šios salės erdvės tęsinys. Lygiai taip pat, kaip ir išorėje, vestibiulyje dominuoja betoninės grindys bei terakotos fasadų plokštės. Pirmame aukšte, kuris atlieka centrinės bendro naudojimo erdvės funkciją, dar yra konferencijų salė, kavinė, periodinių leidinių skaitykla su atvira lauko terasa.

Fotografija / Photo: Raimondas Urbakavičius

48Paėjęs toliau lankytojas įžengia į skaityklas, išdėstytas per kelis aukštus, kuriuos jungia atrijus; taip sutelkiamas dėmesys į miško vaizdą. Du įstiklinti fasadai atgręžti į mišką, o naktį iš jų sklindanti šviesa apšviečia medžius. Dieną saulės apšviesti medžiai tampa vaizdine interjero dalimi. Erdvės yra įvairiapusės ir lengvai transformuojamos. Viduje dominuojanti balta spalva išryškina knygas bei žmones. Manome, kad bibliotekos erdvės turi spinduliuoti emocinį krūvį, nes ji yra nematerialaus kūrybiškumo ir dvasingumo vieta. Todėl kaip pagrindinę architektūrinę kalbą mes pasirinkome ekspresyviai ir nenuspėjamai besimainančių siluetų gamtovaizdį. Tūriai yra dengti baltos spalvos terakotos elementais. Fasadai išdėstyti taip, kad visos siūlės ir tarpai būtų horizontalūs ir, nepaisant skirtingų pasvirusių paviršių kampų, aplink pastatą driektųsi paraleliai. Patalpos vėdinamos natūraliai, per orlaides. Tvirtos į pietinę pusę orientuotos pertvaros pridengia žmones ir knygas nuo tiesioginių saulės spindulių, saugo nuo perkaitimo.

Sklypo plotas – 9 132 kv. m Pastato plotas – 13 800 kv. m

50


The library is located on the outskirts of Vilnius. A relatively quiet and leafy location of the existing university campus is about to change significantly: in upcoming years, a new agglomeration of education facilities will emerge here. The library is located near the pinewood, at the intersection of the main pedestrian path and a new access road. Neighborhood of the forest has inspired a spatial conception of the library - cozy inside spaces and their linkage with the nature. An intimate amphitheater-plaza is welcoming a visitor. A glazed entrance hall is a continuation of the plaza space. Just as the outside, it has concrete floor and terracotta facades. The ground floor, which functions as a central circulation space, also includes a conference hall, cafeteria, periodicals-reading room with an open-air terrace. Walking further, one is entering reading rooms located on several floors which are connected by an atrium, focusing the view to the forest. Two glazed facades face the woods and illuminate the trees at night. At the daytime, the trees are sunlit and become a visual part of the interior.The spaces are diverse and easily transformed. In the interior, white color dominates and exposes books as well as people.

51


Site size 9132 sq/m Building size 13.800 sq/m

52

We believe that the library should radiate an emotional charge because it is a place of non-material creativity and spirituality. Therefore, we have chosen the scenery of expressively and unpredictably varying silhouettes as the main architectural language. The volumes are clad with white terracotta elements. The facades are arranged so that all joints and gaps are horizontal and run paralelly around the building despite different angles of leaned surfaces. Rooms are naturally ventilated via window openings. Solid south-side partitions hide people and books from direct sun and overheating.dizainas / design

ACME Europe, UAB

kontaktai / contacts:

Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, Lietuva; info@acme.eu; tel. +370 37 333533

apibūdinimas / type

ausinės / headphones

gamintojas / company ACME Europe metai / year

2013

apdovanojimas / award

Išskirtinė šių ausinių savybė – lengva minimalistinė struktūra. Mūsų dizaineriai jas tikslingai kūrė aktyviai gyvenančiam miesto žmogui, kuriam stilius ir funkcionalumas yra neatsiejama kasdienybės dalis. Tad jos ne tik lengvos, bet ir stilingos bei patvarios. Ausines sudaro minimalus skaičius komponentų, taip užtikrinant jų patvarumą. Pagalvėlės pagamintos iš minkštos medžiagos, tad jas dėvėti malonu net ir visą dieną. Ausinės skleidžia kokybišką 20–20 000 kHz garsą. Garso valdymas ir mikrofonas patogiai įmontuoti ant laido.

Ausinės su mikrofonu ACME MOON Light headphones + mic and remote control

54

The main feature of the ACME MOON headphones is a lightweight, simple and minimalistic construction that provides maximum mobility. The user will be entertained by high- quality sound of 20–20000 Hz. The metal headband looks trendy and is also conveniently lightweight. Its size is adjustable according to the user’s personal needs. The remote control and microphone are handily mounted on the cord and soft materials make the headphones pleasant to wear. ACME MOON headphones – inspired by the pure shine of the moon.dizainas / design

ACME Europe, UAB

kontaktai / contacts:

Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, Lietuva; info@acme.eu; tel. +370 37 333533

apibūdinimas / type

nešiojamojo kompiuterio krepšys-kuprinė / messenger bag-backpack

gamintojas / company ACME Europe metai / year

2013

apdovanojimas / award

Nešiojamojo kompiuterio krepšys-kuprinė ACME PEAK Messenger bag-backpack

ACME PEAK Messenger bag-backpack yra nepamainomas aktyviems miesto gyventojams, kurių kasdienybė neatsiejama nuo nuolatinio skubėjimo. Keliaujate į darbą dviračiu, tačiau nuvykęs turite atrodyti oficialiai? Lengvai ir greitai patenkinsite savo poreikius, krepšį paversdami kurpine, ir atvirkščiai. ACME PEAK Messenger bag-backpack – tai patogesnis gyvenimas mieste.

56

ACME PEAK messenger bag-backpack is indispensable for stylish urban people who live their lives on the go. Do you prefer cycling to work but have to look formal once there? No worries, this bagbackpack meets all of the requirements – the bag can be easily transformed into a backpack, and vice versa. ACME PEAK Messenger bag-backpack – convenient living in a vibrant city.dizaineris / designer

Aistis Baltušnikas

kontaktai / contacts:

aistis@themilk.lt

apibūdinimas / type

firminis stilius / corporate identity

užsakovas / client

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas / Lithuanian National Olimpic Committee

agentūra / agency

MILK

metai / year

2013

Lietuvos olimpinė rinktinė LTeam Lithuanian Olimpic Team

Nuo 2014-ųjų Lietuvos olimpinė rinktinė ėmė naudoti naują vardą LTeam. Toks trumpas ir įsimintinas pavadinimas reikalavo tokio pat ikoniško ir universalaus simbolio – logotipo, kuris būtų paprastas, bet prasmingas ir suprantamas pasaulyje. Naujojo ženklo centre – ąžuolo lapas. Tai reikšmingas ir gilią simbolinę prasmę turintis medis, tapęs lietuvių nacionaliniu simboliu. Ąžuolo lapas simbolizuoja šalies stiprybę ir vienybę, o stilizuoto lapo dalys tarsi primena kario kalaviją ir skydą. Tai simbolizuoja šių dienų kovą – varžymąsi dėl reikšmingų Olimpinių medalių.

Since 2014, the Lithuanian National Olympic Team has been using a new name – LTeam. This short and easily memorable name required an iconic and universal symbol to go along with it – an emblem which would be simple, yet meaningful and understandable in the global context. The new logo depicts an oak leaf: it is a significant tree with a profound symbolic meaning and is considered to be a Lithuanian national symbol. The oak leaf represents the strength and unity of the country, meanwhile, the stylized parts of the leaf remind a warrior’s sword and form a shield. It symbolizes the modern-day battle: the competition over purposeful Olympic medals.

58


59


Daiva Zgrabskė

dizainerė / designer kontaktai / contacts:

www.myfeltboots.com; info@myfeltboots.com; tel. +370 614 86674

apibūdinimas / type

veltiniai batai / feltboots

gamintojas / company Diversus LT metai / year

2012

apdovanojimas / award

Veltinė avalynė My Feltboots Veltiniai batai my feltboots sukurti šiuolaikiškai moteriai, mėgstančiai komfortą ir šilumą. Pagrindinis dizaino akcentas – autentiškumas, persipynęs su šiuolaikišku minimalistiniu dizainu. Aukštas my feltboots batų aulas suteikia elegancijos, nes yra blauzdos formos. Dalis pėdos aptraukta natūralia oda, kad batai būtų praktiški įvairiomis oro sąlygomis. Prisijaukinti šilumą ir papuošti kojas – tai my feltboots veltinių batų sukūrimo istorija.

60

Long top shoes my feltboots are dedicated to a modern woman, who likes comfort and warmth. The main outstanding feature is felt boots authentic feel twisted together with minimalistic design. Knee-high felt boots are elegant as high boots follow female shank‘s form for sophisticated look. A part of the foot has been coated with natural leather. This element not only provides exclusivity of felt boots but has its practical value in unstable weather conditions. To allure the cosiness and adorn the feet are beyond the story of my feltboots birth.


61


dizainerė / designer

Aušrinė Augustinaitė

kontaktai / contacts

ausrine.augustinaite@gmail.com

apibūdinimas / type

stalas / desk

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino kursinis darbas / product design course work

metai / year

2013

apdovanojimas / award

Surenkamas stalas Assemblable Desk

62

Surenkamas darbo stalas dėl sudedamos į plokštumą konstrukcijos yra pritaikytas kompaktiškai transportuoti ir laikyti. Kojas įstačius į ertmes stalviršio vidinėje pusėje, bendras supakuoto stalo storis yra 6 cm. Darbo vadovas prof. V. Kibildis.


An Assemblable Desk works as a package, which makes it comfortable to store and transport as the whole construction can be folded into a single plane. When not in use, the legs are inserted into special cavities in the inner desk surface. This leads to having a single element, only 6 cm thick.

63


dizainerės / designers

Jolanta Rimkutė ir Ieva Ševiakovaitė

kontaktai / contacts:

jolanta@studijalt.eu; tel. +370 686 04 609 ieva@studijalt.eu; tel. +370 686 04 607

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / client

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas / ERGO Insurance SE Lithuanian filial

agentūra / agency

LT-Identity

metai / year

2014

Šių metų liepos mėnesį įstatymu Lietuvoje buvo patvirtintos naujos griežtesnės dviratininkų aprangos taisyklės. Griežtesnis aprangos reglamentavimas tarp dviratininkų sukėlė nepasitenkinimą ir protestus. LT identity komanda reaguodama į aktualijas, dviratininkams pasiūlė kūrybingą sprendimą: saugią ir madingą aprangą. Apranga atitinka įstatymo gaires, yra stilinga ir patogi bei paženklinta interpretuotais lietuviškumo simboliais: Vyčiu ir verpste.

Saugi ir madinga apranga dviratininkams Safe and Trendy Cycling Apparel

64

Simboliai pasirinkti neatsitiktinai: Vytis ant žirgo atspindi šiuolaikinį dviratininką ant dviračio, verpstės ratas simbolizuoja dviračio ratą. Aprangos dviratininkams kolekciją sudaro džemperis, liemenėrankinė ir lietpaltis. Projekto tikslas parodyti, kad dviratininkams skirta apranga gali tapti ne tik saugesne, bet ir pabrėžianti žmogaus individualumą bei madinga.


Fotografija / Photo: S. Bučiūtė

In July 2014 new regulations in Lithuania has set new strict requirements for cycling apparel. These new standards stirred discontent and protests among cyclists. The team of LT Identity decided to respond and presented a creative solution – safe and trendy apparel. This apparel meets the new standards; it is stylish and comfortable and is decorated with stylized Lithuanian symbols: Vytis and a distaff. These symbols are not coincidental: Vytis on a horse symbolizes a modern cyclist riding a bicycle; a spinning wheel symbolizes a bicycle wheel. This apparel set includes a jumper, cycling vest with a bag and a raincoat. The authors of the project wanted to prove that apparel for cyclists can be safe, individual and trendy at the same time.

65


dizaineris / designer

Tautvydas Kaltenis

kontaktai / contacts:

www. kaltenis.com; tautvydas@kaltenis.com tel. +370 699 24521

NARYS

apibūdinimas / type

binoklis / binocular

Lithua Desig

užsakovas / client

Yukon Advanced Optics Worldwide

metai / year

2014

Yukon Advanced Optics Worldwide, globalus optinių prietaisų gamintojas, siekdamas praplėsti medžioklei skirtų reikmenų rinką ir turizmo bei laisvalaikio mėgėjus labiau sudominti stebėjimo įranga, pradėjo gaminti naujus Solaris serijos žiūronus, turėsiančius pakeisti žinomą Futurus seriją, kurią per dešimtmetį pamėgo įvairių geografinių platumų medžiotojai. Gavęs užduotį sukurti naujos kartos žiūronų dizainą supratau, kad tai nebus lengvas uždavinys. Visi Porro prizmių sistemos žiūronai turi gilias tradicijas ir istoriškai susiklosčiusį retro stilių, be to, užsakovas pageidauja, kad jo gaminami prietaisai turėtų tam tikrus identiteto bruožus. Pradėdamas kurti naują žiūronų liniją į tai negalėjau neatsižvelgti. Nuo pirmųjų eskizų siekiau, kad naujo dizaino žiūronai taptų demokratiškesni, humaniškesni, neturėtų ginklininkų gaminiams būdingo militarinio agresyvumo. Todėl naujo gaminio dizaine atsirado lenktos, plastiškesnės korpuso formos; žiūronų laikymo zonose – ergonomiški įspaudai ir išraiškinga faktūra, kuri ryškiai kontrastuoja su lygiu korpuso paviršiumi. Sąlygiškai šviesi, šilto atspalvio korpuso spalva turi atlikti universalią komufliažinę funkciją bet kokioje aplinkoje. Estetinį gaminio vaizdą formuojančios priemonės užtikrina patogų žiūronų laikymą rankose, net ir tada, kai jie naudojami ilgą laiką.

66

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

Ryškūs horizontai SOLARIS Vivid Horizons

Išskirtinis žiūronų Solaris bruožas – antracito spalvos metalo lydinio tiltas, jungiantis abi korpuso dalis. Ši griežtų, tiesių linijų centrinė žiūronų detalė kartu su okuliarų laikikliu tampa išraiškinga, į plastišką žiūronų korpuso kūną įsikibusia, egzokonstrukcija. Dėl tilto kampo transformacijos galimybių žiūronai gali būti šeimos ar bendro naudojimo prietaisas tiek ilgam, tiek trumpam atstumui stebėti. Reguliavimo ratukai leidžia tiksliai sureguliuoti prietaisą ir gauti ryškius, natūralius, aiškius vaizdus. Ratukai dideli, su piramidiniais ranteliais, todėl patogūs naudotis net ir mūvint pirštines.

Šiam gaminiui pasiūliau įspaudžiamus apsauginius objektyvų dangtelius su spyruoklėmis. Tai naujovė Yukon produkcijoje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas svarbiai gaminio dizainą formuojančiai daliai – žiūronų grafiniam žymėjimui. Žiūronų serijos pavadinimo Solaris grafinį žymenį suprojektavau išraiškingai iškilusį iš korpuso faktūros ant binoklio šoninės dalies. Kiti užrašai – serijos žymuo, gamintojo logotipas ir dioptrijų skalė – sidabrine grafika sužymėti ant tamsaus žiūrono tilto paviršiaus. Ruošiamasi gaminti 7 tipų Solaris žiūronus, kurie skiriasi vienas nuo kito priartinimo galia ir lęšių dydžiu. Konstruktorius Oleg Tatarchenko.


Yukon Advanced Optics Worldwide, a global manufacturer of optical instruments, with the intention to expand the market intended for hunting supplies and accessories and to raise awareness of tourism and leisure-time enthusiasts in surveillance equipment, has started manufacturing the new Solaris series binoculars that are going to replace the well-known Futurus series that hunters from different geographical latitudes have grown fond of over a decade. After receiving the task of creating the design for the new generation of binoculars, I realized that this was not an easy task, as all Porro prism binoculars are determined by the historical tradition of retro style. Moreover, the client’s own manufactured devices were already prone to develop identity features that could not be disregarded when I started working on a new line of binoculars. With the first sketches I sought that the new binocular design would become more democratic, more humane, without military aggression specific to armourer products. Therefore, bent, more plastic

shapes of barrel chambers, ergonomic indentations and expressive texture in gripping zones sharply contrasting with the smooth shell surface have emerged in the new product design. Relatively light, warm shaded shell colour has a universal camouflage function in various environmental conditions. Tools forming aesthetic product image ensure convenient grip, even if they are being used for a long time.

67The exclusive feature of Solaris binoculars – an anthracite metal bridge connecting the two barrel chambers. This strict, straight lined central part of binoculars with an ocular holder becomes an expressive egzoconstruction clinging into a plastic casing of the binocular body. Due to the binocular bridge’s angle transformation possibilities, the binoculars can be used as a family or shared device both for long and short-distance observation. Convenient, large pyramid shaped ribbed focusing wheels allow fine-tuning the device even with gloves on and getting sharp, clear and natural

images. The novelty of Yukon production, which I’ve suggested for this product – the protective lens covers seated with the help of a spring. Particular attention was paid to the binocular graphic markings, as an important part forming the product design. The title Solaris of binocular series, a graphical representation which has also been designed for this product by me, was placed on the lateral part of the binoculars, expressively topping from the texture of the shell. Other inscriptions - series marking, brand logo and the dioptric scale are marked in silver graphics on the dark surface of the binocular bridge. 7 types of Solaris binoculars are about to be produced – they will differ from each other in zooming capacity and lens size. Constructor Oleg Tatarchenko.


dizaineris / designer

Saulius Remeika

kontaktai / contacts

sauliusdesign@yahoo.com; tel. +370 687 20334

apibūdinimas / type

biuro interjeras / office interior

užsakovas / client

Litrada

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Konkurse „Best Office Awards 2014” (Maskva, Rusija) biuro interjeras apdovanotas geriausiu nominacijoje „Už erdvės organizavimą“ The competition Best Office Awards 2014 ‘(Moscow, Russia) office interior awarded the best in the nomination “For the organization of space” (2014)

Maskvos erdvės Moscow Spaces

70

Pasak dizainerio, projektuojant šį biurą didžiausi kūrybiniai iššūkiai buvo funkcinių ir estetinių sprendimų suderinimas, konkrečius ir individualius darbuotojų poreikius atitinkantis erdvės suplanavimas. Išskirtinį dėmesį dizaineris skyrė biuro akustinėms savybėms – lubos pagamintos iš specialios akustinės medžiagos, kuri sumažina triukšmą, taip sudarydama darbuotojams komfortiškesnes sąlygas. Biuro interjeras pasižymi plastiška struktūrine kompozicija. Skaidrumo, šviesumo interjerui suteikia baltos, pilkos, baltos spalvų deriniai; bendrą stilistinę visumą kuria atskiri interjero elementai, tarp kurių nemažai augalų.72


According to the designer, in the process of designing this office, the greatest creative challenge was matching functional and aesthetic solutions, spatial layout based on specific and individual staff functions. The designer gave special attention to the acoustic properties of the office – the ceiling is made of a special acoustic material that reduces noise and provides comfort for the staff. The office interior is distinguished by plastic structural composition; the interior’s transparency and brightness are infused by gray and white colour combinations; overall stylistic completeness has been created by individual elements, including quite a few plants.

73


dizaineris / designer

Juozas Statkevičius

kontaktai / contacts

juozas@statkevicius.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

mados dizaino kolekcija / fashion collection

metai / year

2014

Marokas Marocco

Lithua Desig

...Jų laukė, rankoje laikydamas žibintą, tarsi koks Marakešo personažas iš devyniolikto amžiaus litografijos, pasitinkantis europiečius turistus, ištroškusius egzotikos ir aštrių pojūčių. Eidami paskui jį aklinų mūro sienų rezginiu, tokiu painiu, kad joks pirmąkart čia atsidūręs žmogus nebūtų pajėgęs atminti, jie lygiai taip ir jautėsi – kaip aštrių pojūčių ištroškę romantizmo amžiaus turistai: nuojauta, kad tuoj kažkas iššokęs atims jų pinigus, korteles, laikrodžius ir papuošalus, buvo labai stipri. Beveik tokia pat stipri, kaip ir baimė, kad jų restoraninis vedlys gali nuvesti ne kitur, o į plėšikų ar nuožmių beduinų irštvą, kur jie bus lygiai taip pat nustekenti ar gal paimti įkaitais ir išvežti į dykumą ar į Atlaso kalnus, reikalaujant išpirkos... Kai pagaliau jie priėjo prie tų milžiniškų medinių vartų dydžio aklinų durų, ji išsitraukė fotoaparatą. Vedlys atsisuko – pro petį mesta jo šypsena buvo plati, bet negalėjai suprasti: sukta ar atviraširdiška, kviečianti ar perspėjanti; visiškai svetima šypsena – tarsi šypsotųsi svetimas, kitas pasaulis. Senesnis, daugiau žinantis ir todėl atlaidus svetimšalių naivumui. Kristina Sabaliauskaitė “Olibanumas”, iš: “Danielius Dalba & kitos istorijos”, 2012

...He already waited, lantern in hand, like a Marrakesh character from a nineteenth-century lithograph meeting the European tourists hungry for exotics and perilous experiences. Following him through the entanglement of plastered walls, an entanglement so complicated that no newcomer could have ever memorised, they felt exactly like the tourists of the Romantic Age in search of intense sensations: a presentiment of someone, suddenly appearing and robbing them of their money, bankcards, watches and jewellery, was rather strong. Almost equally strong as the fear, that their restaurant guide would bring them directly to a robbers’ or Bedouins’ lair, where they would be equally robbed or taken hostages to a desert or the Atlas Mountains to wait for the ransom... When they finally had arrived to the blindly shut enormous wooden door the size of the gates, she has taken out her camera. The guide has turned back – a smile over the shoulder was wide, but you couldn’t quite grasp it: was it sly or sincere, inviting or warning; the smile was absolutely alien, like a smile of an foreign, different world. A world much older, more knowing and forgiving the foreigners’ naivety. Kristina Sabaliauskaitė “Frankincense”, from: “Danielius Dalba & other stories”, 2012

74


Marokas, jo spalvos, jo kvapai, jo sąlyginis geografinis artumas ir kartu šimtmečius ar net tūkstantmečius nutolęs pirmapradiškumas, jo mįslingumas įkvėpė ne vieną menininko, ypač literato vaizduotę – pakanka prisiminti Antoine de Saint Exupery ir Elias Canetti, Edith Wharton ir Evelyn’ą Vaughn, Anthony Burgess’ą ir Jean Marie G. Le Clézio. Dvilypis Maroko gyvenimas, skilęs į du pasaulius. Į iš proto varantį, minaretų šauksmais gaudžiantį, gyvačių kerėtojų birbynėmis dūzgiantį šurmulį, tvoskiantį galingais pirmykščiais kvapais iš souk’ų – ką tik iškeptos duonos, skerdyklose ką tik pralietu krauju, prieskoniais ir olibanumu. Ir kitą pasaulį – intymų, tylų, uždarą, už aukštų mūro sienų ir senovinių raižytų sunkių vartų čiurlenantį fontanais, dvelkiantį apelsinžiedžiais, rožėmis ir galingais marokietiškais rūkalais. Tai dvilypis pasaulis – čia turgaus aikščių minioje išnyksta europiečio statusas, o uždaruose kiemuose, riaduose ir vilose pasimiršta visos jų nuodėmės.

75


Galbūt todėl septintajame-aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Marokas audrino vaizduotę ir tarsi tąsus ir nuodėmingas medus traukė visą dekadentiškąją Europos bohemą – Paulą ir Talithą Getty, The Rolling Stones ir Yves Saint Laurent’ą. Ypač pastarąjį, kurį su Maroku siejo visą gyvenimą trukusi meilė ir namai Marakeše, kuriame jis nuo sunaikinimo išgelbėjo garsiąją Majorelle’o vilą ir sodą – pirmojoje apsigyvenęs, antrąjį – rekonstravęs ir atvėręs visuomenei. Marokas, jo spalvų sąskambiai, jo kaftanų siuvinėjimai ir kirpimas – visa tai neabejotinai atsispindėjo ir jo kuriamame couture, kuris, vėliau atlieptas gatavų drabužių masinės gamybos, Maroką ir jo spalvas keliems dešimtmečiams atnešė ir į Europos gatves. Maroką suprasti ir jo grožį įvertinti gali tik pakankamai išlavinta vaizduotė, gebanti mąstyti abstrakčiomis kategorijomis, tik akis, gebanti įvertinti geometrinių formų konceptualumą ir išgrynintų, pirmapradžių spalvų akordus. Geometrinio ornamento tobulybė; tai, kaip viename taške susitinka seno mūro rausvumas, akinanti dangaus mėlynė ir akį rėžiantis žalias bananmedžio lapas, kaip „barasi“ kruvinas rožės raudonis, šafrano geltonumas ir plytelės glazūros ultramarinas – tai dalykai, kurie įkvepia ir su kuriais žaisti imasi tik itin patyrę, įgudę dizaineriai. Prieš pusę amžiaus – Yves’o Saint-Laurent’as, dabar – Juozas Statkevičius. Tačiau bet kokios paralelės ir palyginimai čia bergždi: Marokas – tai įkvėpimo upė, į kurią dukart taip pat neįmanoma įbristi. Tačiau. Vis dėl to ir toji pati upė turi stiprią tradiciją Europos madoje. Galbūt todėl tai žinodamas šiai Juozo Statkevičiaus kolekcijai papuošalus sukūrė garsus Paryžiaus juvelyras Davidas Daimas, dirbęs „Yves Saint Laurent“ mados namuose su pačiu legendiniu kūrėju (o ne jo įpėdiniais). Galime kirsti lažybų, kad Davidui Daimui talentingojo ir Paryžiaus mados sluoksniuose žinomo lietuvio Juozo Statkevičiaus vizija tapo intriga: ne vien nostalgija marokietiškoms Yves’o Saint-Laurento kolekcijoms, bet ir kitokio, dar vieno žvilgsnio į madą ir Maroką, iššūkiu.

Kristina Sabaliauskaitė

76


77


Morocco, its colors and aromas, its relative geographical closeness and its mysterious, primeval vibe has always inspired artists’ imagination, and especially imaginations of the writers – Antoine de Saint-Exupery and Elias Canetti, Edith Wharton and Evelyn Vaughn, Anthony Burgess and Jean-Marie G. Le Clézio to name but a few. Perhaps this is due to duality of the Moroccan life split into the two worlds. Into the maddening buzz of minaret calls to prayer, hum of snake charmers’ pipes, striking with the primeval smells from souks – of the freshly baked bread, of the blood, freshly spilt in butcheries, of spices and of frankincence. And another world – intimate and silent, secluded behind the high plastered walls and gates of carved wood, purling with fountains, scented by orange blossom, roses and powerful Moroccan tobaccos. It is a dualistic world, where all status symbols of an European traveller dissapear among the crowds of street markets and the closed courtyards of riads forever keep in all their sins. Perhaps for this very reason Morocco used to excite the imagination and to attract like a tempting honey the European bohemians of the Sixties and Seventies – Paul and Talitha Getty, The Rolling Stones, Yves Saint Laurent. The latter was attached by a lifetime love affair with Morocco and a home in Marrakesh, where he saved the famous Jardin Majorelle and the Villa Majorelle from demolition by lovingly restoring and opening to public the garden and by installing himself into the villa. Morocco, its color schemes, the cut and the embroidery of its kaftans – all was reflected in Saint Laurent’s couture too, which later, repeated by the ready-to-wear mass industry has brought Morocco and its colors to the European streets too. For Morocco to be understood, its beauty to be fully appreciated you require a trained imagination, capable of thinking in abstract categories; you require an eye appreciative of the conceptual beauty of geometric forms and primeval chords

78


of colors. The perfection of a geometric pattern, the meeting of the pink plaster wall, the blue sky and the greenery of a banana leaf in one point, “the conflict” of the blood-red rose, the yellow of saffron and the ultramarine of a glazed tile – those are the things that inspire and challenge the most experienced, skilful and fearless fashion designers. Half a century ago it was Yves Saint Laurent, today – Juozas Statkevičius, however any parallels or comparisons are pointless in this case: Morocco as the inspiration is a river you cannot step twice into in the same way. However, it is still the river of the fashion inspiration with a long tradition in European fashion and thus it is very symbolic that the jewelry of Juozas Statkevičius collection is created by the famous Parisian David Dain, who used to collaborate with the late Yves Saint Laurent himself (and not his later successors) for his eponymous couture collections. We bet that for David Daim it was intriguing to work for the vision of Juozas Statkevičius: it was not nostalgia for Moroccan collections of Yves Saint Laurent, but a challenge of another vision of fashion and Morocco. Kristina Sabaliauskaitė

79


dizaineris / designer

Vytautas Puzeras

kontaktai / contacts

info@puzero.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

minkštasuolis / sofa

studija / studio

Puzero Design

metai / year

2013

Lithua Desig

Minkštasuolio dizaino idėją inspiravo lenktas lėktuvo sparnas. Baldas turi aukštą atkaltę ir pasižymi išskirtinėmis akustinėmis savybėmis. Acusto skirtas visuomeniniams interjerams – viešbučiams, kavinėms, biurams. Iš vienviečių, dviviečių arba triviečių minkštasuolių atviroje viešojoje erdvėje gali būti suformuotos specialios poilsio ir bendravimo zonos.

Mėlynasis minkštasuolis ACUSTO Blue Sofa

80

The idea for the sofa design was inspired by a curved wing of an aircraft. This piece of furniture has a high backrest and possesses exceptional acoustic properties. Acusto is intended for public interiors - hotels, cafes, offices. Special relaxation and communication zones in open public spaces can be formed from single, double or triple sofas.


81


dizainerė / designer

Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė

kontaktai / contacts

www. rutajurkunaite.com; ruta.jurkunaite@yahoo.com; tel. +370 615 50292

apibūdinimas / type

juvelyrika, žiedas / jewelry, ring

metai / year

2014

paroda / exhibition:

XI Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda „Amber Trip”. Konkursas „5D”. I prizinė vieta XI International Baltic Jewellery Show “Amber Trip”. Jewellery art contest “5D”. I place winner

Koks gintaro skonis? Greičiausiai – karamelės. Smagiausias vaikystės žaislas – spyruoklinis šokliukas. Žiedas Optimistas - gero skonio ir geros nuotaikos nešėjas.

Optimistas The Optimist

82

What is the flavour of amber? Most likely, it should taste like caramel. A spring jumper – the funniest childhood toy. The ring The Optimist is a carrier of good taste and good mood.


83

Fotografija / Photo Greta GedminaitÄ— Modelis / Model Ieva VenskutonytÄ—


dizainerė / designer

Povilė Šlepetytė

kontaktai / contacts

poville@gmail.com; tel. +370 627 59778

apibūdinimas / type

garso kolonėlė / loudspeaker

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino Bakalauro baigiamasis darbas / Final work of Product Design Bachelor’s degree

metai / year

2014

Aukščiausios klasės garsai High-end Sounds

84

„High-end” namų garso aparatūros klasė iš kitų išsiskiria savo kokybe ir kaina. Jos naudotojų tikslinė grupė yra garso kokybės entuziastai, todėl projektuojant šios klasės garso aparatūrą buvo svarbu inovatyvūs sprendimai. Kolonėlės korpuso forma buvo kuriama ir koreguojama atsižvelgiant į garso sklidimo charakteristikas, vidaus sandarą ir technines galimybes. Kabančios kolonėlės koncepcija sukurta ieškant būdo statišką ir masyvią kolonėlę priderinti prie muzikos nesvarumo ir abstraktumo. Kabinimo principas pagrįstas poreikiu stabdyti vibracijas, kurios praranda inerciją ir visiškai nuslopsta pereidamos iš vienokio tankio medžiagos į kitokio tankio medžiagą. Remiantis šia savybe buvo sumanyta jungti skirtingas medžiagas.

Akustiškai negyvas rėmas savo medžiagiškumu užkerta kelią vibracijų sklidimui. Kolonėlės korpusas kabinamas ant odos diržų ir jungiamas su smėliu pripildytu metaliniu rėmu, turinčiu medžio ar plastiko intarpus. Tokiu būdu vibracijos sustabdomos prieš joms pasiekiant pagrindą, ant kurio stovi kolonėlė.


85


The concept of hanging speaker was developed in the attempt to find a way for a static and massive loudspeaker to convey the weightlessness and abstractness of music and sound itself. The acoustically dead frame blocks the spreading of vibrations by it’s substance. The speaker case hangs on leather belts and connects with the metal frame filled with sand together with wood and plastic inserts.dizainerė / designer

Miglė Vasiliauskaitė

kontaktai / contacts

migle@primprim.lt

apibūdinimas / type

simbolių šriftas / dingbat font

metai / year

2012

apdovanojimas / award

Balta – puošybinio stiliaus šriftas, sukurtas remiantis baltiškų papuošalų dekoro elementais ir formomis. Šriftas pasižymi išskirtiniu kerningu, leidžiančiu įvairiems simbolių deriniams kurti atitinkamus raštus. Pagrindinis šio šrifto bruožas yra jo dvilypumas: rašydami su tarpais tarp simbolių gauname atskirus ženklus, o parašyti be tarpų simboliai jungiasi į naujas, hibridines formas. Balta sudaro 100 ženklų.

Balta

88

Balta is a dingbat font which is based on symbols and patterns found on ancient Baltic jewelry. The font is characterised by a special kerning allowing different letter combinations to form new letters-hybrids. The primary feature of the font Balta is its duality: when writing with spaces between glyphs we get separated symbols, meanwhile writing without spaces creates hybrids of the same or different symbols. Balta has 100 glyphs.


89


dizainerė / designer

Saulė Lingvenytė

kontaktai / contacts

s.lingvenyte@gmail.com

apibūdinimas / type

kosmetikos rinkinys / cosmetic kit

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Kvapas ZEPTER Smell

90

Laikas, kurį skiriame sau, suteikia malonumą. Kasdienė kūno priežiūra, kvėpinimasis, pasitepimas kremu yra labai svarbi to dalis. Tai išreiškia mūsų stilių, individualumą, asmenybę. Kasdienė priežiūra asocijuojasi su svei-

kata ir švara, todėl dizaine vyrauja stabilios, „švarios“, aiškios formos. Pasikvėpinimas ir pasitepimas kremu yra paskutiniai akcentai prieš naują, kupiną iššūkių dieną. Dizaino detalės suteikia mums įkvėpimo geriausiems sprendimams.


Time spent for yourself gives you pleasure. Perfume and body toiletries are an important part of it. They help us to express our style, individuality, personality. Daily body care associates with health and cleanness. That is why in this design

stable, clean and clear shapes prevail. Perfuming and cream application are the last touch points before starting a new day full of challenges. Accents of cosmetics bottles and containers will give us inspiration for the best solutions.

91


dizainerė / designer

Deimantė Malūnavičiūtė

apibūdinimas / type

eko-kėdė / ecochair

metai / year

2014

konkursas / competition

„Become an Awakener“ I prizinė vieta “Become an Awakener“ I place winner

Pono Frankenšteino kėdė La.Gė.Dė Chair of Mr. Frankenstein

Europos Komisijos inicijuotą jaunųjų dizainerių konkursą Become an Awakener (lietuviškai Tapk žadintoju) 2014 metais laimėjo Deimantės Malūnavičiūtės darbas – kėdė La. Gė. Dė.

92

Reklamos dizainą studijuojanti D.Malūnavičiūtė teigė, kad konkurse dalyvauti ją paskatino noras sukurti kažką, kas įkvėptų pamąstyti apie ekologiją. „Prijaučiu pasaulinei ekologijos problemai, manau, kad kiekvienas tuo turime rūpintis ir apie tai susimąstyti. Menininkai, ko gero, turi parodyti šios problemos blogąją pusę per save, kad įtikintų paprastus žmones, jog jie taip pat gali kurti, tik gal jiems reikia pavyzdžio“, – teigė pirmos vietos nugalėtoja. Darbe panaudotos antrinės žaliavos – sena medinė močiutės kėdė, lankstai, skaidrus akrilas. Kad kėdę būtų lengva pernešti iš vienos vietos į kitą, ji padaryta sulankstoma, pritvirtintos rankenos. Be to, padaryta vieta knygoms susidėti. Kėdę puošia žymiojo Frankenšteino portretas, o kūrinys gavo skambų La. Gė. Dė pavadinimą. Kūrėja aiškina, kad Frankenšteinas buvo iš įvairių kūnų sukurta pabaisa, kaip ir antram gyvenimui atkurta kėdė, – taigi yra tam tikrų panašumų. „Norėjau parodyti, kad seni daiktai gali būti gyvi“, – sakė Deimantė. Žaliųjų idėjų konkurso Become an Awakener tikslas – parodyti, kad visos žaliavos yra ribotos, o atliekos taip pat turi savo vertę, reikia tik išlaisvinti savo kūrybiškumą, kuris yra raktas į aplinkosaugos problemų sprendimą. Konkurse iš viso parodyta 240 darbų iš keturių šalių – Bulgarijos, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos.

In the young designers contest “Become an Awakener” initiated by the European Commission in 2014, the winner was the Lithuanian Deimantė Malūnavičiūtė’s work – the chair La.Gė.Dė. D. Malūnavičiūtė studying Advertising Design said that the desire to create something that would inspire to think about ecology led to the participation at this contest. “I sympathize with the global ecological problem, I think that everyone has to take care of and give thought to it. Artists apparently have to show the downside of this problem through themselves to inspire ordinary people that they are able to create as well, just maybe they need an example,” the first-place winner said. In her work she used secondary raw materials - an old wooden grandmother’s chair, hinges, transparent acrylic. In order the chair could be easily transported from one place to another, it is made to be a folding chair with attached handles. There is also a place for putting books. The chair is decorated with a portrait of the famous Frankenstein, and the creation got the resonant La.Gė.Dė name. The creator explains that Frankenstein was a monster created from various bodies, as well as the chair restored for the second life, so there are certain similarities. “I wanted to show that old things can be alive,” Deimantė said. The goal of green ideas contest “Become an awakener” is to show that all raw materials are limited and waste has its own value as well; all that you need is to liberate your creativity, which is the key to solution of environmental problems. The competition attracted a total of 240 works from four countries - Bulgaria, France, Italy and Lithuania.


93


dizainerė / designer

Danutė Ona Jonelienė

kontaktai / contacts:

tel. +370 604 96636

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type užsakovas / client

asmeninis projektas / self initiated project

metai / year

2014

Šilkiniai HAVAJAI Silky HAWAII

94

Lithua Desig

tekstilė / fabric

Natūralaus šilko skaros ir šaliai, dekoruoti autoriniu rankiniu būdu, skirti kurortui bei poilsiui. Šalių ir skarų meninio bei konstruktorinio sprendimo pagrindas yra sukurta natūralaus šilko apipavidalinimo technika, kurio pagrindą sudaro autorinis linijinisgrafinis, stilizuotas augalinis, geometrinis arba faktūrinis abstraktus piešinys. Asimetrinė kompozicija, harmoningas medžiagos ir piešinio ryšys bei spalvingas koloritas suteikia gaminiams didelį išraiškingumą. Natūralaus šilko gaminiai tapyti specialiai šilkui skirtais dažais, užfiksuoti terminiu būdu, atsparūs šviesai ir vandeniui. Natūralus šilkas turi dvigubą savybę: vėsinti ir šildyti. Karštą dieną galima slėptis nuo saulės spindulių paplūdimyje, o vakaro metu suteiks lengvą šilumą bei puošnumą. Dideli gaminių formatai duoda galimybę juos ryšėti ir dėvėti labai įvairiai.

Hand-decorated shawls and scarves made of pure silk are intended for wearing them at a holiday resort or at one’s leisure. The principle of decoration of shawls and scarves is formatting natural silk with a unique linear-graphic, stylized vegetal, geometric of abstract pattern. Artistic expression is highlighted by asymmetric composition, harmony of material and painting as well as flamboyant colours. Every pattern is painted using special silk paintings. They are light-proof, water-proof and fixed thermally. Natural silk has dual characteristics: it warms you up and cools you down. On a hot day at the beach you can use this accessory as the sun shield. In the evening it will naturally warm you up and serve as a beautiful element of your apparel. Large-sized products enable the diversity of wearing them in a number of different ways.


95


dizaineris / designer

Alfas Ivanauskas

kontaktai / contacts

alfas@vmgvilnius.lt

apibūdinimas / type

kulinarinis žurnalas / food magazine

agentūra / agency

Virtuvės mitų griovėjai

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Gourmand World Cookbook Awards 2014 I vieta / I place winner

VMG Virtuvės mitų griovėjai Kitchen Myth Busters

Tarptautiniu mastu įvertintas kulinarinis žurnalas VMG pirmiausia patraukia savo viršeliu. Bet ne mažiau patrauklus ir temų gausa išsiskiriantis jo turinys. Žurnale galima rasti daugiau nei 150 originalių ir išskirtinių receptų. Tarp jų – atradimais laikytini deriniai, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti visiškai

96

netinkantys į porą. Be receptų pateikiama daugybė įdomios informacijos apie maistą, jo ruošimą, vartojimo kultūrą ir tradicijas. Ypač svarbu, kad žurnale atskleidžiami ne vien tik patiekalų aprašymai. Nuolat ieškoma naujų būdų jiems iliustruoti ir maistą parodyti iš kitos perspektyvos, nei įprasta. Kiekviename numeryje skirta vietos pokalbiams su įdomiais žmonėmis, kurie savo darbais keičia mus supančią aplinką. Tokie pokalbiai suteikia žurnalui daugiau spalvų, žadina fantaziją ir vaizduotę, nes juose kalbama ne vien tik apie maistą. O maisto tema paįvairinama kulinarinių kelionių aprašymais, nukeliančiais į tolimus kraštus.

Internationally recognized VMG culinary magazine first of all captures the attention with its cover. However, its content stands out for variety of different topics as well. Over 150 original and exclusive recipes can be found in the magazine. Here you can discover combinations that at first glance could seem impossible to pair. And it’s not only recipes – there is a lot of interesting information about food, cooking, culture and traditions. The most important thing is that topics are revealed using not only information. The authors constantly search for new ways to illustrate articles and give an unconventional perspective on food. Every new issue presents interviews with personalities changing our milieu with the help of their work. Such conversations that do not always focus merely on food give more colours for the magazine itself and also encourage our reflecting. Whereas food-related topics are even broader revealed in stories about culinary trips carrying a reader to distant countries.


Kasmet išleidžiami 4 numeriai, kurie skirti visiems keturiems sezonams – žiemai, pavasariui, vasarai ir rudeniui. Visi kulinariniai žurnalai, pradedant viršeliu ir baigiant paskutiniu puslapiu, per maisto prizmę parodo VMG kūrėjų pasirinktas temas. Skaitytojai gali būti pakviesti į muzikos ir žaidimų pasaulį, įsukti į deginančios aistros sūkurį ir nuskraidinti į kosmosą. Visa tai daroma dėl to, kad vos tik paėmęs žurnalą į savo rankas skaitytojas pajustų jo skleidžiamą nuotaiką ar net užuostų kvapą.

VMG is a quarterly magazine: one issue per season. Every single issue of the magazine, starting with the front cover and finishing with the last page, unfolds certain selected topics from the food point of view. Readers may be invited to the world of music and fun, sucked into the vortex of flaming passion or flown to outer space. All these efforts have one major goal: to make one feel the unfolding mood and even sense flavours from the very first moment, when the magazine appears in the hands of the reader.

97


dizaineriai / designers

Vytenis Buzas, Laurynas Mačiulis

kontaktai / contacts:

www.iep.lt; vytenis@iep.lt; tel. +370 663 53 355

apibūdinimas / type

Žemės palydovas / satellite

užsakovas / client

ERG/ ERG

agentūra / agency

Inovatyvūs inžineriniai projektai

metai / year

2014

Pirmas mažas žingsnis LITUANICA SAT-01 The First Small Step

98

Pirmasis lietuviškas kosminis palydovas LituanicaSAT-1 per daugiau kaip 150 dienų įveikė apie 100 mln. kilometrų ir Žemės orbitą apskriejo 2358 kartus vidutiniu 7,6 km/s greičiu. Sėkmingai misiją įvykdęs LituanicaSAT-1 tapo ilgiausiai Žemės orbitoje skriejusiu palydovu Lietuvos kosmoso istorijoje. LituanicaSAT-1 buvo pradėtas kurti 2012 metų viduryje, o 2014 metais nugabentas į Valopo saloje (Virdžinijos valstija, JAV) įsikūrusį skrydžių centrą ir iš čia pakilo į kosmosą. Į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) palydovą erdvėlaiviu „Cygnus 2“ nugabeno raketa nešėja „Antares“. Prie sėkmingos kosmoso misijos

prisidėjo Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Klaipėdos valstybinė kolegija ir dar apie 20 Lietuvos įmonių; iš viso dirbo apie 40 žmonių. Skrydžio metu iš palydovo gauta daugiau nei 10 tūkst. telemetrijos paketų su skaitmeniniais duomenimis apie palydovo būklę. LituanicaSAT-1 FM retransliatorius dirbo daugiau nei 650 val., o palydovo signalą priėmė daugiau nei 20 šalių radijo mėgėjai. Dėl šių faktų tarptautinė Radijo mėgėjų palydovų korporacija AMSAT suteikė palydovui LituanicaSAT-1 tarptautinio radijo mėgėjų palydovų registro OSCAR numerį LO-78, priskiriamą tik ryšių palydovų reikalavimus atitinkantiems aparatams. LituanicaSAT-1 taip pat padarė dešimt nuotraukų, kuriose užfiksuoti Žemės vaizdai, Saulė ir Mėnulis. Palydovo LituanicaSAT-1 misija vertinama kaip viena sėkmingiausių misijų pasaulyje tarp „CubeSat“ tipo nanopalydovų. Per LituanicaSAT-1 skriejimo laiką buvo atlikti pirmieji lietuviški kosmoso tyrimai ir išbandytos lietuvių sukurtos technologijos. Nors LituanicaSAT-1 visiškai technologinis projektas, palydovo kūrėjai nemažą dėmesį skyrė aparato dizainui, kruopščiai apgalvodami kiekvieną smulkmeną.


LituanicaSAT-1 is the first Lithuanian satellite. In more than 150 days it travelled more than 100 million kilometres and flied around the Earth 2,358 times with the average speed of 7.6 km/s. After a successful completion of the mission, LituanicaSAT-1 has become the satellite that spent most time in orbit in the history of Lithuanian space science. Engineers started constructing LituanicaSAT-1 in the middle of 2012. In 2014 it was delivered to the international space centre on Wallops Island (State of Virginia, U.S.). It was launched along with the “Cygnus 2” spacecraft aboard an “Antares” carrier rocket to the International Space Station. Vilnius University, Vilnius Gediminas Technical University, Klaipėda State University of Applied Sciences and over 20 private Lithuanian

Although LituanicaSAT-1 is purely a technological project; the engineers of the satellite have also spent a lot of time designing the device and carefully considering every single piece of it.

companies contributed to this successful space mission: in total 40 people have been working with this project. Over the mission the satellite sent more than 10,000 telemetric packs with data about the satellite itself. There was an FM mode repeater installed in LituanicaSAT-1. It operated for more than 650 hours and radio amateurs from more than 20 countries received its signal. Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) stated that LituanicaSAT-1 has met all the requirements for an OSCAR number and assigned the designation of LO-78 to the satellite. The satellite also made dozens of pictures of the Earth, Sun and Moon. This mission is considered to be one of the most successful among the “CubeSat” type nanosatellites. The flight time of LituanicaSAT-1 was an opportunity to conduct first-ever Lithuanian space researches and to test Lithuanian technologies.

99


dizaineris / designer

Vilmas Narečionis

kontaktai / contacts:

vilmas.narecionis@vzinios.lt

apibūdinimas / type

iliustracijos, žurnalų viršeliai / illustration, covers

užsakovas / client

Verslo klasė

metai / year

2013

Viršeliai VERSLO KLASĖ The Covers of the Magazine

100

Visų 2013 metų verslo žurnalo Verslo klasė (12 numerių per metus) viršeliuose buvo publikuojamos dizainerio Vilmo Narečionio kurtos įsimintinos ir patrauklios siužetinės iliustracijos. Dizaineris pakylėjo skaitmeninio koliažo technikos kompozicijas iki meninės raiškos lygio.

In 2013 covers of all 12 monthly issues of business magazine Verslo klasė were decorated with memorable and attractive subject illustrations, created by the designer Vilmas Narečionis. The author was able to raise the technique of digital collage compositions to the level of artistic expression.


101


dizaineris / designer

Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Remigijus Kriukas

kontaktai / contacts:

www.glasremis.lt; glasremis@takas.lt; tel. +370 686 66844

apibūdinimas / type

menų sintezės renginys / synthesis of the arts event

studija / studio

Glasremis

metai / year

2014

2014 metų Lietuvos kultūros sostinė Panevėžys nuo seno garsėja stiklininkais. Turėdamas stiprią, aukščiausius kokybės reikalavimus atitinkančią techninę bazę jis rugpjūčio 24 d.–rugsėjo 3 d. subūrė Lietuvos ir užsienio menininkus į meninio stiklo simpoziumą GlassJazz. Šio projekto tikslas – Baltarusijos, Estijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Olandijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Ukrainos ir Lietuvos aukšto tarptautinio lygio menininkams suteikti laiką, erdvę ir sąlygas pasidalyti menine, kūrybine, technologine patirtimi, pasitelkiant patrauklias bendro kūrybinio darbo formas populiarinti stiklo meną. GlassJazz – tai menų sintezės projektas, kuriame meninio stiklo radimasis susiliejo su džiazo garsais. Stiklas – unikali materija, kurios formavimasis panašus į improvizacijas džiaze. Stiklas liejasi ir skamba kaip šilta džiazo muzika. Improvizuodamas juo gali išgauti nenusakomas muzikines formas. Džiazas – lyg meditacija, skatinanti menininkus išsilaisvinti, pasinerti į kūrybines mintis, eksperimentuoti, ieškoti netikėtų formų. Stingdamos stiklo skulptūros tarsi sugėrė gyvo džiazo garsus ir pačios virto muzikinėmis improvizacijomis. Ši menų polifonija GlassJazz skirta ne tik kuriantiems stiklo meninkams, ji pasitiko ir įvykių sūkurin įtraukė kūrybinių meninių vakarų ir parodų lankytojus.

Stiklo garsai GLASSJAZZ The Sounds of Glass

102

Panevėžys, the Lithuanian capital of culture in 2014, for centuries has been famous for glaziers. Having solid technical background, which meets the highest standards, from 24 August to 3 September, the city held an artistic glass symposium for Lithuanian and foreign artists GlassJazz. The major goal of this project was to invite skilful artists from Belarus, Estonia, Israel, Latvia, Poland, Luxembourg, the Netherlands, Russia, Slovakia, Finland, Ukraine and Lithuania and to provide them with time, space and conditions for sharing artistic, creative and technological experiences through attractive forms of collective work as well as for popularizing art of glass. GlassJazz is a project of arts’ synthesis, where creation of artistic glass con-

verges with sounds of jazz music. Glass is a unique material, while formation of this material is pretty much alike to jazzy improvisations. Glass flows and sounds just like a warm jazz music. Improvisation with glass enables an author creating unspeakable musical shapes. Jazz is like a meditation enabling artists to liberate themselves, to dive into creative thinking, to experiment and to look for unexpected shapes. It seems like solidifying glass sculptures absorbed sounds of vibrant jazz and turned into musical improvisations. The artistic polyphony of GlassJazz is not only for artists working with glass. It also welcomed and embraced the visitors of creative artistic nights and exhibitions.dizaineris / designer

Nauris Kalinauskas

kontaktai / contacts

www.contraforma.com; nauris@contraforma.com; tel. +370 659 99000

apibūdinimas / type

baldai / furniture

gamintojas / producer Contra Design House metai / year

2014

Baldų konstravimo sistema PLUS AIR. Furniture Construction System

Baldų sistemai Plus Air kurti dizaineris pritaikė pamatinius daugiaaukščių pastatų konstravimo principus: ant surenkamo pagrindo iš modulinių detalių formuojamos horizontalios perdangos, o vertikalios sienelės papildomai sutvirtinamos specialiomis standžiomis nugarėlėmis. Naudojant šią sistemą be jokios papildomos furnitūros galima greitai ir paprastai sukonstruoti neriboto ilgio, išdėstymo, skirtingos konfigūracijos ir paskirties baldus – modulines lentynas, pertvaras, lankytojų priimamąsias

104

zonas, darbo vietas. Baldus galima pritaikyti privačioje ir visuomeninėje erdvėje, adaptuoti juos pagal individualius poreikius ir veiklos specifiką. Plus Air paprasta surinkti ir išrinkti be specialių instrukcijų, operatyviai perkelti į kitą vietą, praplėsti funkcijas papildžius naujais moduliais. Sistemos detalės gaminamos iš melaminu dengtos klijuotos beržo faneros, kuri pasižymi išskirtiniu tvirtumu, atsparumu drėgmei. Gaminama naudojant tvarias technologijas.


Furniture construction system Plus Air was designed following the construction principles of multi-storeyed buildings. First, “floors” of other stores are “laid” on an assemblable basis, then vertical walls are put in place and finally rigidity backs are fixed on each floor. The length of each floor is unlimited – they are connected with “puzzle” type connections that are hidden under walls. This solution enables constructing furniture of various different shapes: shelves, partitions, receptions, working places etc. It can be adjusted to any space. Unique and user-friendly software enables doing it semi-automatically. All you need to do is enter major characteristics of a piece of furniture: scheme, measurements, proportions of segmentation, material thickness. The result is a layout of parts that goes directly to the CNC milling centre. Parts of furniture are made fast, cheap and without any errors. These parts can be assembled without any additional fitting elements and without any special knowledge. The furniture can be easily dismantled and moved to another location without any damage. It is made of strong, light and durable materials: birch plywood, covered with melamine. Materials are made using environment friendly technologies, they are humidresistant and they are also widely used in ship construction industry.

105


dizainerė / designer

Emilija Užukauskienė

kontaktai / contacts:

emilija.uzukauskiene@gmail.com

apibūdinimas / type

logotipas / logotype

užsakovas / client

FileStream.me

agentūra / agency

Be1st

metai / year

2014

FileStream.me

106

FileStream.me is a web page for sending, uploading and storing data. FileStream.me logo has the shape of a small origami parrot. The parrot symbol is considered to symbolize intelligence, a sense of diplomacy, ability to listen and communicate. Origami style was chosen to represent FileStream.me – internetinė svetainė the harmonious merge of interest and skirta duomenų siuntimui, naudojimui ir simplicity on FileStream.me. saugojimui. FileStream.me ženklui pasirinkta origami stiliaus papūga, kuri simbolizuoja protą, diplomatiją, gebėjimą klausytis, suprasti ir komunikuoti. Origami stilius leidžia harmoningai jungti įdomumą su paprastumu FileStream. me stiliuje


107


dizaineris / designer

Ingrida Kazėnaitė

kontaktai / contacts

ingridakazenaite@gmail.com

apibūdinimas / type

prietaiso koncepcija / device concept

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Kauno fakulteto, Dizaino katedros kursinis darbas / Kaunas Faculty, design department course work

metai / year

2013

konkursas / competition

Electrolux Design Lab Competition 2014 Top 35

Dizaino koncepcija FABRIC PEN. Concept Design

108

Kišeninis prietaisas Fabric Pen, padedantis pataisyti sugadintą drabužį arba atnaujinti jo dizainą. Prietaisas primena rašiklį, kuris ateities vartotojui praverstų suplėšius ar ištepus drabužį. Tereikia pagal sudėtį pasirinkti audinio tipą, nuskenuoti jo spalvą ir atspausdintu lopu bus galima užtaisyti drabužį. Taip pat šis prietaisas suteiktų galimybę drabužį paversti unikaliu, pridedant originalaus dizaino, spalvų ir raštų detalių. Idėja paremta nanotechnologijomis: nuskenavus audinį įrenginio viduje būtų pagamintas specialus mišinys pagal molekulinius medžiagų komponentus

(pvz., medvilnės celiuliozė ar sintetinės medžiagos polimeras) ir parinkti pigmentai, kad „atspausdinta“ medžiaga atitiktų drabužį. Be to, medžiagoje naudojamos nanodalelės atnaujintas vietas padarytų atspariomis vandeniui ir purvui. Koncepcijos idėja yra leisti vartotojui atnaujinti savo rūbus kartu leidžiant išreikšti save per kūrimo procesą. Taip išlaikomas mūsų gyvenimo būdas, nesukuriant papildomos naštos aplinkai. Projekto vadovas prof. Saulius Juozas Jarašius.


A pocket device Fabric Pen helps repairing damaged clothes or renewing their design. This pen-reminding device will help a future customer in situations, when clothes get dirty or torn. All that you will have to do is to select the right type of fabric, scan its colour, print a patch and fix clothing. This device would also provide an opportunity to turn your clothing into something unique: add some original design, colours or patterns. The idea is based on nanotechnologies. After scanning a fabric, special mixture and pigments would be selected inside the device according to molecular components (for example, cotton cellulose or synthetic polymers). This will ensure that “printed� fabric will match the clothing. Nanoparticles on

printed fabric will ensure that renewed parts of clothing would be water-proof and stain-proof. The concept idea is to provide customers the opportunity to renew clothing through creative process of self-expression. Maintaining this kind of way of living would not cause any environmental damage.

109


dizainerė / designer

Gražina Komarovska

kontaktai / contacts:

grazinakom@gmail.com; tel. +370 652 42232

apibūdinimas / type

plakatas / poster

užsakovas / client

SJLUX, Sauliaus Jusionio asociacija / SJLUX, association of Saulius Jusionis

metai / year

2013

Lenkų plakato veidai Faces of Polish Poster

110

Plakato idėjinis ir kūrybinis tikslas – atspindėti vieną iš ryškiausių lenkiško plakato mokyklų kūrybą. Pasirinktos spalvos atliepia į Lenkijos vėliavą, o stilizuoti ir vienas per kitą persidengiantys veidų profiliai – į komunikavimo reprezentavimą. Akies vaizdinys plakato centre akcentuoja žvilgsnio svarbą informacijos priėmimo procese. Žiūrėdamas į plakatą stebėtojas nejučia tampa interaktyvios komunikacijos tarp siuntėjo ir priėmėjo, tarp meno kūrinio ir auditorijos dalyviu. Tu žiūri į kūrinį, jis žiūri į tave. Žiūrovas pats tampa stebimu objektu. Žvilgsnio motyvas patvirtina pačios parodos apžvalginį konceptą. Veidų profiliai siejami ir su retrospektyvinės parodos pavadinimu Faces of Polish Poster, kuriame simboliškai plakatas personalizuojamas, „įgauna savo veidą“. Dekonstruotus ir tarsi susipinančius veidus galima būtų interpretuoti ir kaip „face to face“, t.y. pokalbio (komunikacijos) įvaizdį, o toks posakis lietuviškai skambėtų „akis į akį“, todėl akies motyvas centre vėl pagrindžia savo idėją. Taigi šis plakato dizaino sprendimas apjungia plakato kaip informacinės komunikacijos tarp žiūrovo kaip stebimo objekto ir meno kūrinio bei retrospektyvinės parodos apžvelgimo idėjas.

The creative idea of this poster is to reflect the creation of the Polish poster school. The selected colours echo the Poland’s flag, while stylized and overlaying profiles of faces symbolize communication’s representativeness. The image of an eye in the centre of the poster highlights the importance of vision in process of information reception. An observer studying the poster suddenly becomes a participant of interactive communication between a sender and receiver, between work and audience. It’s as if you are watching the work and the work is watching you. The observer becomes an object of observation. The motive of vision reasserts a reviewing concept of the exhibition. Profiles of faces correlate with the title of the retrospective exhibition Faces of Polish Poster, where a poster is symbolically personalized and “gets its own face”. Deconstructed and interlaced faces could also be interpreted as an image of “face to face” conversation (i.e. communication). In Lithuanian language there is a similar saying “eye to eye”, therefore the motive of the eye in the centre of the poster once again reasserts the principle idea. The design solution of the poster connects the idea of informative communication between the observer-object of observation and the work and retrospective nature of the exhibition.


111


dizainerė / designer

Deimantė Litvinaitė

kontaktai / contacts:

www.tadamdesign.com; tadam@tadamdesign.com; facebook@personalsurprises

apibūdinimas / type

konceptuali papuošalų kolekcija / concept jewellery collection

agentūra / agency

Tadam! Design

metai / year

2013

parodos: / exhibitions:

112

2014 – Blickfang, Kopenhaga, Danija 2014 - Maison & Objet „Design a vivre“ salė, Paryžius, Prancūzija 2014 – Lithuanian Design Drops, Dome of Visions, Kopenhaga, Danija 2013 – Maison & Objet „Design a vivre“ salė, Paryžius, Prancūzija 2013 - London Design Festival, Londonas, Didžioji Britanija 2013 - Normandy Design Festival, Le Havre, Prancūzija 2013 - Tokyo Designers week, Designboom Mart, Tokijas, Japonija

2014 – Blickfang, Copenhagen, Denmark 2014 - Maison & Objet „Design a vivre“ Hall, Paris, France 2014 – Lithuanian Design Drops, Dome of Visions, Copenhagen, Denmark 2013 – Maison & Objet „Design a vivre“ hall, Paris, France 2013 - London Design Festival, London, Great Britain 2013 - Normandy Design Festival, Le Havre, France 2013 - Tokyo Designers week, Designboom Mart, Tokyo, Japan

(Ne) valgomi desertai akims The Sweet Course For Your Eyes

Šiandien vienas primityviausių, instinktyvių žmogaus poreikių – valgyti – įgauna stiprų estetinį bruožą. Maistas tampa dizaino objektu: meistriškai sudėliotos valgomos kompozicijos prabangių restoranų lėkštėse, receptų knygose ar kvapą gniaužiančių nuotraukų albumuose. Man kilo mintis labai aiškių formų maisto gaminius, į kuriuos paprastai nežiūrima kaip į estetinius, prikelti naujam gyvenimui ir sukelti seilėtekį, tik kitame kontekste.


Desertai akims – konceptuali akių ir kaklo kulinarija. Tai kasdieniai ir gurmaniški lietuviški ir pasaulyje populiarūs gardumynai, dekoruoti brangiaisiais metalais, pavirtę elegantiška garderobo dalimi. Apdovanojimu. Kiekvienas papuošalas pavadintas gardžiu pavadinimu ir yra unikalus, nes kuriamas rankomis. Kolekcijos Desertai akims meniu sudaro apie 60 skirtingų

gaminių: įvairių rūšių riestainiai, šokolado plytelės, prancūziškas makarūnsas, tradicinis glazūruotas sausainis „Grybukas“, karameliniai saldainiai, riešutai, žirnio ankštis, žiedinio kopūsto šakelės ir sūris. Meniu nuolat papildomas naujais desertais. Kolekcija suskirstyta į dvi papuošalų linijas: „Casual“ ir „Fancy“. „Casual“ – subtilūs, kasdieniai, minimaliai dekoruoti. „Fancy“ – puošnūs, vakariniai, su aukso ir platinos detalėmis.

113


One of the most primitive, instinctive human needs - to eat – has gained a strong aesthetic angle. Food has become a design object - masterly edible compositions on plates at rated restaurants, cookery books or breathtaking photo albums. I came up with an idea to raise food products of very clear shapes, but invisible as aesthetic units, for a new life, still making mouths water but in a different context. The Sweet Course for Your Eyes is concept cookery for eyes and necks. Ordinary and gourmet Lithuanian and worldwide known delicacies, decorated with precious metals and turned into elegant wardrobe accessories. Each pendant bears its special “dessert” name and is unique because it is all handmade. The Sweet Course for Your Eyes menu consists of approximately 60 different items: a variety of Mini Donuts, Chocolate Bars, a French Macaroon Biscuit, a traditional Lithuanian cookie “Mushroom”, Caramel Candies, Nuts, a Pea Pod, Cauliflower Twigs and a Cheese. The menu is infinite and is regularly supplemented by new “desserts”. The collection covers the lines of Casual and Fancy jewelry. The Casual line includes subtle, daily wearable and minimally decorated jewelry designs, whereas the Fancy line features evening pieces glittering with gold or platinum decor. 114dizaineris / designer

Renata Mockutė

kontaktai / contacts

labas@dizu.lt

apibūdinimas / type

interjeras / interior

užsakovas / client

privatus asmuo / private

agentūra / agency

Dizu

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Žurnalo „Namas ir aš” konkurso „Tendencijos” specialus prizas detalės kategorijoje. Special prize in the category of details in the contest “Trends” of the magazine “Namas ir aš”

Beveik 6 metrų aukščio erdvė buvusiame fabrike, Vilniaus loftų kvartale, virto namais jauniems veržliems gyventojams. It baltas lapas erdvėje problematika ir užduoties gairės leido ieškoti netradicinių sprendimų, kurie sietųsi su gyventojų poreikiais ir gyvenimo būdu. Nedėkingoje padėtyje, aukštai nuo žemės esantis masyvus langas vertė šeimininkus jaustis mažais. Taip erdvėje atsirado pagrindinis tūrinis erdvės tęstinis segmentas, kuris pasitiko vos pravėrus duris ir driekdamasis lango link sukūrė prieinamos laiptuotos palangės tūrį, kaip improvizuotą poilsio zoną. Naujam gyvenimui atgimusiame lofte trepseno ir keletas paukščių, paraleliai žygiuojantys pro namus, kuriuose susitinka erdvės polėkis, griežtų formų, tonų ir tekstūrų santūrus ryškumas.

116

50 pilkų atspalvių ir...gaidys 50 Shades of Grey and...a RoosterAlmost 6 m high space in a former factory, today reborn as home for young people in one of the Vilnius lofts district. Empty space, like blank paper allowed us to look for unconventional solutions, to tie in with the needs of the clients and their way of life. Planing solution was made through eliminating dominant object, – massive window, which made feel „small“ and uncomfortable. Window transformed into continuous volumetric space segment, which become friendly and interactive for everybody. Now it has not only functional access but also small areas for improvisation.

118


Some colorful birds with charismatic attitude are symbols and reflection of made space, where meets parallels; strong shapes with light flying color tones.

119


menininkas / artist

Stasys Eidrigevičius

apibūdinimas / type

plakatai / posters

1. Król Lear, 2000, 98x68cm 2. Hommage a Toulouse Lautrec, 2001, 98x68cm 3. Stasys - Mask, 2007, 54x36cm

STASYS. Kaukės. Plakatai

1. 2.

Lietuvos vidurio kaime gimęs, vėliau su vaikystės prisiminimais Stasys Eidrigevičius keliavo per platųjį pasaulį. Dailininko kaimiška patirtis iš esmės persmelkia visą jo kūrybą ir lemia savitumą. Tame, kas šiandien atrodo turtingos fantazijos šėlsmas, neretai glūdi ,,profesionaliai“ valstietiškas ūkio padargų, rykų, įrankių, medžiagų savybių išmanymas: kaip funkcionuoja, kaip sugedus galima pataisyti, pratęsiant daikto naudojimą pagal paskirtį arba išrandant naują. Taigi fantazuojama ant tvirto liaudies „dizaino“ pagrindo. Stasio vaizdinių patrauklumą, pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje lėmė ir užšifruotos erotinės ir ideologinės prasmės, slėpingas kūno ir kaukės dvilypumas, kurie dažnai naudojami Stasio plakatuose. Kaukėti personažai, kaip sako pats autorius, atėję iš sovietinio gyvenimo patirties. „Jaučiau, kad sovietų sistemoje žmonės turi dvigubus, trigubus, net keturgubus veidus ir gyvena su kaukėmis.” Eidrigevičius piešia arba fotografuoja pavienius modelius, rečiau jų grupes, režisuodamas situacijas, ne tik juos aprengdamas ar nurengdamas, bet ir meistriškai minimaliomis raiškos priemonėmis kurdamas charakterius. Siaubo patrauklumo paradoksas Stasio plakatuose daro didžiulį poveikį. Kas vyksta mūsų sąmonėje, kai košmaras mums sapnuojasi? Eidrigevičiaus atveju tai paaiškina iš vaikystės atėjusių įspūdžių, išgyvenimų, pasąmonės reiškinių stiprumą, pasireiškusį jo kūryboje. Patirtis kūryboje yra svarbi, kaip ir siekis viską ištirti, pereiti leistinumo ribas – jei ne gyvenime, bent vaizduotėje. Todėl būtent kaimiškoji sovietinių metų dailininko patirtis sujungė daugelį dalykų, nuspalvino taip įtikinamai, kad daugelis siurrealių dalykų neatrodo tik audringos fantazijos padariniai, o patirti, iškentėti ir todėl tokie paveikūs. Ramutė Rachlevičiūtė

120


3.

121


4. 5.

STASYS. Mask. Posters

Stasys Eidrigevičius, born in a central Lithuanian village, later has travelled all around the world carrying his childhood memories. The artist’s rustic experience transpierces through all of his creation and determines his individuality. The spree of enriched fantasy often hides the ‘professional’ knowledge of farming implements, tools and materials: how they work, how to fix them when they’re broken, thus prolonging the usage of an item according to its purpose or simply inventing something new. Therefore this fantasy has a solid background of folk ‘design’. Stasys creates attractive images that have deserved acknowledgment not only in Lithuania, but globally as well. This attraction arises from encoded erotic and ideological concepts, mysterious duality of face and mask – these topics are very common in posters painted by Stasys. As the artist himself says, characters in masks are partly related to his experience of the Soviet era. “I felt that under the Soviet system people had double, triple and sometimes even quadruple faces and they kept living wearing these masks.” Eidrigevičius paints and takes pictures of individual models, more rarely their groups, and stages var-

ious situations by dressing or undressing them and invokes minimalistic expression tools to masterly create characters. The paradox of horror’s attraction in posters painted by Stasys has a huge impact. What happens in our consciousness when we are having a nightmare? When we talk about Eidrigevičius, this explains the vitality of childhood feelings and experiences, as well as of subconscious phenomenon, which is so characteristic of his creation. Experience is very important in creation, just like aspirations to explore everything and to overcome the limits of ‘possible’ – if not in real life then at least in one’s imagination. Therefore namely the artist’s countrified Soviet experience has connected and coloured so many things in such a convincing way that dozens of surreal subjects fail to appear as the creations of a wild fantasy any more. They look experienced, suffered and as a result so affectable. Ramutė Rachlevičiūtė

122


6. 7.

8.

4. „Stasys Eidrigevičius; Dailininkas ir jo modelis”, 2004, 69x46cm 5. „Ost, West. Kontakte in Wuppertal”, 2000, 84x59cm 6. „Stasys Eidigevičius; paroda. Lietuvos Nacionalinis Muziejus”, 2002, 66x47cm 7. „22nd European Meetings of Cultural Journals”, 2009, 94x66cm 8. „Wall of silence. Sorrows, Warsaw Rising Museum”, 2009, 98x68c

123


dizaineriai / designers

Marija Bagdonaitė, Šarūnas Savickas

kontaktai / contacts:

designforstory@gmail.com

apibūdinimas / type

neurorinkodaros tyrimų įranga / neuromarketing research equipment

užsakovas / client

Neurotools

metai / year

2014

apdovanojimas / award

Audi Future Award 2014 m.

Neurorinkodaros tyrimų įrenginys Neuromarketing Research Equipment

124

Neurinkodaros tyrimų įrenginys, leidžiantis nuskaityti žmogaus biometrinę informaciją, kurią galima panaudoti kuriant reklamos, dizaino produktus. Įrenginio koncepcijai pasirinkta futuristinė stilistika. Svarbus tikslas buvo sukurti vientisą objektą, neapkrautą papildomomis detalėmis ir nutolti nuo panašių įrenginių išvaizdos, todėl organiška plastika dominuoja įrenginio formoje.

It is a device for neuromarketing researches, capable of reading person’s biometric information, which later could be used in developing advertisement and design products. The concept of the device is based on futuristic stylistics. The major goal was to create a seamless object without overloading it with additional details. At the same time it was important to digress away from the conventional look of similar devices, therefore organic plastic predominates in the shape of device.


125


dizainerė / designer

Asta Kaušpėdaitė

kontaktai / contacts:

www.creata.lt; studija@creata.lt; tel. +370 682 21534

apibūdinimas / type

pakuotė / package

užsakovas / client

Stumbras

agentūra / agency

Creata

metai / year

2012

apdovanojimas / award

Degtinė LITHUANIAN Vodka Gold. Black Edition

Minčių kūrybai buvo semtasi iš Lietuvos praeities, tautinio paveldo. Lietuvių liaudies menui būdingi iš kvadratėlių supinti rombų ir eglučių raštai. Per amžius nusistovėjusių ir laiko subrandintų tautinių motyvų užuominos įgavo šiuolaikinę formą. Paslaptingi praeities atspindžiai virto moderniu menu. Auksu tviskantys juodi it anglis riboto leidimo degtinės buteliai byloja apie pačios degtinės išskirtinumą – dėl ypatingos aukso ir anglies filtracijos ji yra itin švelni ir skaidri.

Lithuanian Vodka Gold. Black Edition has inherited its exclusive look from Lithuanian folk art. Rhombus and herringbones, combined from little squares, are very common patterns in Lithuanian folk art. Although reference to these national motifs gained more modern forms – mysterious past reflections were transformed into modern art. Predominant golden and black colours emphasize the exceptional vodka filtration process through coal and golden filters. This is what makes Lithuanian Vodka Gold. Black Edition so delicate and crystal clear.

Fotografija / Photo: Audrius Tuleikis

126dizaineriai / designers

Ernesta Vala, Beatričė Vanagaitė

kontaktai / contacts:

www.sundaydancers.com

apibūdinimas / type

aksesuarų kolekcija / accessory collection

gamintojas / producer Sunday Dancers metai / year

2014

VERTIGO

128

Dvi skirtingų kartų ir patirčių kūrėjos, dvi vienodo ilgio virvelės, keli puslapiai mitologijos, gabalas spalvingos medžiagos, krislelis religijos ir nemaža dalis chaoso. Ilga istorija apie genetiškai paveldėtus simbolius ir nesibaigiančią minties liniją. Preciziškas lazerio rėžis. Sudėtingas postindustrinės epochos vertybių labirintas ir pirmas tetos Vidos įspūdis - „šito aš tikrai nedėvėsiu“.
Two creators of different generations, two strings of the same length, several pages of mythology, a piece of coloured material, a grain of religion and quite a fair piece of chaos. A long story about genetically inherited symbols and a never-ending line of thought. A precise slash of a laser. The difficult maze of post-industrial values and the first impression of aunty Jane - “I’m definitely not wearing that�.

131


dizaineris / designer

Saulius Juozas Jarašius

kontaktai / contacts

sauliusdesign@yahoo.com; tel. +370 687 20334

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS

apibūdinimas / type

gamybos linija / production line

užsakovas / client

Terekas

metai / year

2014

PET taros formavimo gamybinė linija PET Bottle Molding Production Line

132

Lithua Design


Terekas – pirmoji pasaulyje kompanija, pradėjusi gaminti ir PET tarą, ir PET taros formavimui skirtus įrenginius. Naudojant Lietuvoje sukurtą, surinktą ir eksploatuojamą PET taros pūtimo įrangą šioje įmonėje pagaminama daugiau kaip 100 mln. PET butelių per metus. Kompanija rinkai jau pristatė naujos kartos PET taros formavimo mašinos modelį. Prietaisas pasižymi novatoriškomis technologijomis ir išskirtiniu dizainu.

Terekas Ltd. is the first company in the world that produces both – PET containers and PET blow moulding machinery. It uses equipment that was designed and developed in Lithuania and produces more than 100 million PET bottles a year. The company has already presented a new generation model of PET blow moulding machine. Innovative technologies and exclusive design are the most important characteristics of this equipment.

133


dizaineriai / designers

Simonas Tarvydas, Justė Kubilinskaitė

kontaktai / contacts

www.indi.com; tel. +370 696 45 453

apibūdinimas / type

šviestuvas / ceiling lamp

studija / studio

Indi

metai / year

2014

paroda: / exhibition

Rygos tarptautinė dizaino paroda “Design Isle” (2014 m.) Riga International Design fair “Design Isle” (2014)

Lengvumo iliuzija KABO Illusion of Lighting

134

Iliuzinis sunkaus monolito įspūdis ir neįtikimas fizinis lengvumas. Šios priešingybės dera INDI šviestuve Kabo. Ieškodami formų ir medžiagų atradome naują faktūrą, dar nenaudotą šviestuvų dizaine. Taip pavyko sukurti originalų iliuzijos įspūdį. Angliškai „šviesa“ ir „lengvas“ yra vienas ir tas pats žodis „light“. Šviestuvai Kabo atrodo sunkūs, tarsi akmens masės kupolai, bet išties yra lengvi, skleidžiantys jaukią šviesą ir puikiai derantys prie industrinio stiliaus interjero.

Illusion of heavy monolith and unbelievable physical lightness. These two opposites unite in the lamp Kabo, designed by INDI. We were looking for shapes and materials and then we found new material that has been never used in lamp design before. This helped us to create a unique impression of illusion. In English, the word “light” may mean two different physical characteristics. Lamps Kabo look heavy, like stone domes, however they are very light. Actually, they shed cosy light and look great in the industrial-style interiors.


135


dizaineriai / designers

Tomas Ramanauskas, Rokas Šmigelskas

kontaktai / contacts:

goodnews@newisnew.lt

apibūdinimas / type

įmonės identitetas / corporate identity

užsakovas / client

Centaurus Family Office Ltd.

agentūra / agency

New Agency

metai / year

2014

Įkvėpta žvaigždžių CENTAURUS Black Edition

136

IŠŠŪKIS: sukurti stilių firmai CENTAURUS Family Office. Užsakovas – šeimos biuras, teikiantis turto valdymo ir administravimo paslaugas dideles pajamas turintiems klientams ir šeimoms. SPRENDIMAS: įkvėpti pavadinimo pirmiausia vizualiai sujungėme Kentauro žvaigždyną sudarančias žvaigždes, tuomet panaudojome motyvą, iš kurio išauginome simbolį, o iš jo – ir visą stilių.

CHALLENGE: to create style for the company CENTAURUS Family Office. A client is a family company, delivering luxury management and advice services for high-income clients and families. SOLUTION: inspired by the company’s name, at the beginning we connected stars of the Centaurus constellation and then used this motive to nurture a symbol and entire style.


137


dizaineriai / designers

Laura Malcaitė, Dmitrij Kudin (asistentė / assistant Janina Basova)

kontaktai / contacts:

www.inblum.com; laura@inblum.com; tel. +370 620 29060

apibūdinimas / type

interjeras / interior

užsakovas / client

Creme de la Creme

studija / studio

Inblum

metai / year

2012

Kvepalų biblioteka Crème de la Crème A Library of Fragrances

Įsivaizduokite biblioteką, nebūtinai knygų, asmeninę, pripildytą jums svarbių objektų, prisiminimų, kvapų, dar neatrastų praeities sąsajų ir būsimų potyrių nuojautos. Vizija, kuri kadaise išniro archetipu iš sapnų ir tapo tuo nematomu karkasu, ant kurio konstravome šią „biblioteką“. Ieškojome tobulo balanso tarp

138

efemeriškumo ir monumentalumo, industrijos ir prabangos, estetinių konstantų ir dabarties tapsmo. Jei interjeras būtų kvapas, norėjome, kad jis būtų intelektualus, rafinuotas. Būtent intelektualaus rafinuotumo paieška skatino tapti itin preciziškais, siekti aukšto projekto detalizacijos lygio, skrupulingai parinkti medžiagas, jų derinius. Galiausiai, net iš pirmo žvilgsnio nepastebi, konstrukciniai sprendimai virto subtiliomis interjero detalėmis, o archetipinis bibliotekos vaizdinys įgavo ramybe ir intelektualumu dvelkiančias formas. Linijinė struktūra sujungė interjerą į ritmišką vizualinę visumą, kurioje lengva orientuotis, suvokti ekspozicijos seką. Kiekvienas brand‘ui dedikuotas atskiras lentynų segmentas, viršuje paženklintas atitinkama knyga. Dominuojantys

prekinių ženklai išskirti faneruotos plokštės intarpais. Kruopščiai parinktas medžio tekstūros piešinys, blizgumas suteikė interjerui šiltų atspalvių, o drauge su juodai dažytomis aliuminio lentynomis – gylio ir prabangos įspūdį. Šį įspūdį dar labiau sustiprino interjero apšvietimo sistemos. Pagrindinė šviesa nukreipta į kvepalų lentynas, kuriose tarsi scenoje tviska unikalių buteliukų eilės. Tuo tarpu vidinė erdvė skęsta malonioje prieblandoje, švyti tik keli objektai – lentynos-salelės ir vienas esminių interjero akcentų – skuptūriška korėtų žalvarinių šviestuvų grupė virš kasos baldo. Pakibęs auksinis spiečius kažką spindi apie tobulumą, viliones... Tarsi siekdamas pažadinti instinktus, atsiduoti uoslės malonumams... bibliotekoje, tarp „knygų“, kurių tekstai – kvapai.Just imagine a library not necessarily consisting of books, but that is full of delicate personal objects, dear reminiscences, odours, yet unveiled links and feelings of future experiences. A vision that once emerged from dreams as an archetype has became an invisible frame for the whole “library” to be mounted on. We have been looking for a close balance between ephemerality and monumentality, industry and luxury, aesthetic constants and present-day advance. Should an interior be imagined as a scent, would we want it to be intellectual, refined? It is the search for intellectual refinement that encouraged unusual precision and greater focus on detail, careful selection of materials

and their combinations. Eventually, one glance may not be sufficient to observe the transition of the structural solutions into delicate interior details, while the archetypical image of the library has acquired forms that spread harmony and intellect. The linear structure has integrated the interior into a visually rhythmic completeness, where it is easy to find oneself and conceive the exposition sequence. Each brand occupies a separate shelving segment marked with a corresponding book above. The dominating trademarks are vividly presented, their names and logos embossed on impressive veneered panels. The carefully selected wood texture pattern and the glossy surface produce a row of warm hues, which,

together with black-painted aluminium shelves add to an impression of depth and luxury. This impression is also enforced by the lighting systems. The central light beam is pointed to the shelves housing rows of sparkling little bottles resembling actors on stage. Meanwhile the inner space is sunk into the pleasant twilight with only a few objects shining, the shelving islets, and, an essential element of the interior, a sculptural group of spongy bronze chandeliers hanging over the cash desk. The hanging golden swarm reflects something on perfection, seduction... As if striving to arouse instincts, yield to the pleasures of smell ... in the library, among “books”, where texts are odours.

Fotografija / photo: Darius Petrulaitis

140dizainerė / designer

Julija Janulaitytė

kontaktai / contacts

julijazy@gmail.com; julija@julija.lt www.julija.lt; www.juliajanus.com

NARYS

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

Lithua Desig

studija / studio

Julia Janus

metai / year

2014

Mados skoniai JULIA JANUS The Tastes of Fashion

142

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

Dizainerė Julija Janulaitytė, prekės ženklo Julia Janus savininkė, niekada neišsiteko vieno meninio žanro rėmuose. Žinoma autorinių drabužių kūrėja stiprindama dominuojančią mados dizaino liniją, pristatomą kaip vientisą stilių, polifoniškai persipinantį šiaurietiškų spalvinių derinių ir skonių žaismėje, pasitelkia aplinkos erdvės formas, buities elementus (indus, baldus, šviestuvus), juvelyriką ir net gastronomiją. 2014 metų pavasario-vasaros sezono kolekcijos koncepcija žengė dar toliau: atskleisdama inspiracines paraleles tarp Baltijos šalių sezoninių patiekalų ir Julia Janus kuriamos mados ji pakėlė šių moteriškų stichijų sintezę į naują estetinę kokybę ir suteikė laisviems ir akvareliškiems Julia Janus siluetams papildomą dimensiją – skonį.The designer Julija Janulaitytė, the developer of her brand name Julia Janus has never contained herself in a single artistic genre framework. Of course, the unique clothing creator uses environmental space formation, household items - dishes, furniture, lamps - jewellery and even gastronomy by reinforcing a dominant - fashion design line presented as a one-piece combination of style, polyphonically interlaced in the play of Nordic colour combinations and flavours. The concept of 2014 spring-summer collection has stepped even further, revealing inspirational parallels between the seasonal dishes of the Baltic countries and fashion created by Julia Janus through raising synthesis of these female elements to the new aesthetic quality and providing an additional dimension for taste receptors – for free and watercolour-like silhouettes characteristic of Julia Janus.

144


145


dizaineris / designer

Ignas Survila

kontaktai / contacts:

ignas.survila@gmail.com; tel. +370 698 40025

apibūdinimas / type

paspirtukas / scooter

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino bakalauro baigiamasis darbas / final work of product design bachelor’s degree

gamintojas / producer Swiss-Etic SA metai / year

2014

Paspirtukas PIGEON. Scooter

146

Paspirtuko Pigeon idėją inspiravo dizainerio noras sukurti funkcionalų daiktą, kuris bent iš dalies kasdienį karštligišką žmonių skubėjimą paverstų smagiu ir maloniu procesu. Rinkoje dominuojantys paspirtukai dažniausiai gaminami pagal vieną šabloną, vieni nuo kitų nesiskiria nei funkcionalumu, nei estetiniais dizaino sprendimais. Dizaineris užsibrėžė tikslą ne tik pašalinti šiuos tradicinio paspirtuko trūkumus, atrasti naujas pritaikymo galimybes, bet ir pasiūlyti visą paslaugų sistemą, kurios dėka paspirtukas taptų itin stilinga, patogia ir mobilia transporto priemone, tinkama laisvalaikiui bei gyvenimo būdui paįvairinti. Pigeon greitai, nesunkiai ir patogiai sulankstomas vienu kojos judesiu. Dėl aptakios formos konstrukcija itin kompaktiška, todėl šiuo paspirtuku ne tik smagu važiuoti, bet ir patogu jį nešti. Pigeon serijinės gamybos pradžią finansavo populiarausia pasaulyje globali finansavimo internetu platforma „Kickstarter“.

The idea of this kick scooter was inspired by the designer’s wish to create something functional and to make people’s daily hectic routine into a fun and enjoyable process. Scooters that dominate the market are mostly produced according to the same mould: they cannot be distinguished either by functionality, or design solutions. The author of this kick scooter apart from having an ambition to remove all flaws of a standard scooter and to find new ways how to use it, also wanted to offer a whole system of services, with the help of which this kick scooter would become an extremely trendy, comfortable and mobile mode of transport intended for leisure activities and adding variety to your lifestyle. Pigeon folds up fast and easy by one press with a foot. When folded the Pigeon is compact and its shape is streamlined. It makes the Pigeon user-friendly. The beginning of mass production of the Pigeon was funded through “Kickstarter” – the world’s largest funding platform for creative ideas.


147


dizaineris / designer

Vilius Puronas

kontaktai / contacts:

valia.plienas@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS metalo plastika / metal artwork

užsakovas / client

Panevėžio miesto savivaldybė / Municipality of City Panevėžys

metai / year

2014

Skardinė legenda PANE - VĖŽYS! Tin Legend „Anuomet, senais senais laikais čia kėblino du ponu. Šalia sroveno bevardė upė, kurioje vėžiai kažkodėl baisiai nesiveisė. Ir atsitik, tu man! Iš tamsos išniro milžiniška žnypliuota pamėklė, tarsi akibrokštas gamtai ir vietovės tradicijai. „Pane, vėžys!“ – sušuko vienas. „Ne, vėžis...“ – suabejojo antrasis. Pamėklė nyko pranyko miglose ir krūmynuose, žodynuose palikusi Panevėžį ir Nevėžį, labai puošiančius Aukštaitiją ir viso pasaulio pažangiąją žmoniją...“ Tokia ši legenda.

148

Lithua Desig

apibūdinimas / type

The legend goes like this: “Long long time ago two gentlemen were shambling around. They were passing a nameless river where crayfish was so reluctant to breed. And – oh my god! Suddenly a huge monster with claws comes out of a dark – as a kick in the teeth for nature ant local traditions. “Pane, vėžys! (Sir, a crayfish!)” – shouted one gentleman. “Ne, vėžis...(No, not a crayfish…” – replied another. The monster disappeared in fog and bushes, leaving behind two new words for the Lithuanian vocabulary: Panevėžys (city) and Nevėžis (river). Both embellishing the Highland region and the rest of the progressive mankind.

Net keli prioritetai būdingi šiam kūriniui. Jis – pirmasis precedentas Lietuvos miestų istorijoje: vieno miesto dovana kitam. Antrasis – komplekso „vėžio milžino“ figūra pretenduoja į didžiausią vėžiagyvio skulptūrinį atvaizdą Lietuvos rekordų knygoje (9,8 x 6,9 m). Trečiasis – komplekso atidarymui autoriaus sukurta himno melodija ir žodžiai – taip pat neturįs analogų reiškinys. Ketvirtasis – plieno lankstiniai, originali technologija, leidžianti autoriui pretenduoti į jos panaudojimo pradininką mene – ja dizaineris naudojasi nuo 2002 m., kurdamas įvairiafunkcius skulptūrinius-meninius objektus, žinomus „puronizmo“ pavadinimu.

At least several priorities accompany this artwork. First of all, it is the first ever precedent in history of Lithuanian cities: one city gave a gift to another. Secondly, the complex of “Giant Crayfish” has ambitions to become the largest sculpture of a crustacean, registered in Lithuanian Guinness Book of Records (9.8 x 6.9 meters). Thirdly, the author of the complex created words and music for the anthem of opening ceremony – it is another unique case, never before heard. Finally, the author uses unique technology of steel bending. Again, he is probably the first to apply this technology in art. He keeps developing these skills since 2002: creates various multifunctional sculptures and artistic objects, sometimes described as a trend of “puronism”.dizainerė / designer

Rūta Urbelienė

kontaktai / contacts:

ruturb@gmail.com; tel +370 612 94925

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

Lithua Desig

mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / client

privatus / private

metai / year

2013

Lino ažūrai Linen Tracery

Kūrybiniai lino grožio ieškojimai atskleidžiami per žaidimus lino faktūra. Pasirinktos dvi skirtingos technikos: šenilo ir siuvinėjimas ant avalono plėvelės. Derinamos iškilios ir lygios faktūros, retas ir lygus audinys. Šios technikos reikalauja labai daug kruopštaus rankų darbo. Pasirinktos natūralios lino spalvos. Creative linen quest for beauty is revealed through linen games played by texture. Two different techniques have been chosen: chenille and embroidery on Avalon film. Domed and smooth factures, thin and smooth fabric are combined. These techniques require a great deal of thorough handwork. Natural colours of linen have been chosen.

150


151


dizaineris / designer

Vytautas Kibildis

kontaktai / contacts:

vytautaskibildis@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

meninių baldų kolekcija / art furniture collection

užsakovas / client

asmeninis projektas / self-initiated project

metai / year

2014

Virsmai Conversions

152

Baldai – ne baldai. Žmonės – ne žmonės. Ir viena, ir kita. Savotiška utilitarinio ir vaizduojamojo meno sintezė. Baldas nenustoja būti baldu, bet Vytauto Kibildžio valia jis virsta įasmenintu vaizdiniu, turinčiu tam tikrą emocinį atspalvį. Parodoje lyg statulos išsirikiavusios spintelės primena tarsi laike sustingusį gatvės ar aikštės šurmulį su jam įprasta personažų gausa. Vytauto Kibildžio žmonės subtiliai abstrahuoti, visi skirtingi, savito charakterio, tarsi komunikuojantys vienas su kitu, tarsi kiekvienas „sulindęs į save“. Kartais tai net ne žmonės – rūbai, klostės, kūno linijos, detalės, ironiškos užuominos į profesiją, į charakterį, tiesiog į buvimą. „Šokanti“, „Susigėdusi“, „Kunigas“, „Maža juoda suknelė“, „Technokratas“, „Vieniša“ ir daugelis kitų spintelių įprasmina medžio virsmą baldu, baldo virsmą žmogumi ir atvirkščiai.

Lithua Desig

Like furniture and unlike furniture. Like people and unlike people. One and the other combined. A curious synthesis of utilitarian and visual arts. A piece of furniture remains a piece of furniture, yet at Vytautas Kibildis’ will it turns into a personified image carrying a certain emotional load. The cabinets lined up like statues at an exhibition remind of street or square bustle with its usual abundance of characters as if frozen in time. The characters of Vytautas Kibildis are subtly abstracted, all different, showing their own character, seemingly communicating with each other or withdrawn into themselves. Sometimes these are not even people – there are just clothes, folds, body shapes, details, and ironic hints at a profession, character or simply existence. “Dancing One”, “Embarrassed”, “Priest”, “Lonely”, “Technocrat” and many other cabinets give a meaning to the conversion of wood into a piece of furniture and of a piece of furniture into a human, and vice versa.


153


dizaineriai / designers

Darius Bagdžiūnas, Rokas Grigaliūnas

kontaktai / contacts:

darius@gaumina.co.uk; www.gaumina.lt

apibūdinimas / type

tinklapis / homepage

agentūra / agency

Gaumina

užsakovas / client

Vilniaus Universitetas / Vilnius University

metai / year

2012

apdovanojimas / award

LOGIN-2013; Geriausias metų mokslo populiarinimo projektas (2013 m.) LOGIN-2013; The best years of popular science project (2013)

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos Stories of Grand Duchy of Lithuania

Lietuva turi be galo turtingą praeitį, apipintą nuostabiomis istorijomis, tačiau internete nėra jokio įdomaus ir įtraukiančio šaltinio, kuris galėtų tai atskleisti. Ši problema mus įkvėpė sukurti netradicinį įrankį: sistemą, leidžiančią bet kokio amžiaus skaitytojui lengvai bei turiningai susipažinti su Lietuvos Didžiosios Kunigaikšystės istorija.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją suskaldėme į 120 skirtingų intriguojančių scenarijų, kurie vaizdu bei žodžiu atskleidžia tikrus istorinius faktus bei įvykius. Pasinėręs giliau skaitytojas gali rasti 45 specialias animacijas su įgarsintu pasakojimu ir garso efektais. Šiuolaikiški dizaino sprendimai ir išradingas turinio pateikimas – kertiniai projekto elementai, kurie buvo būtini, norint patraukliai sutalpinti galybę numatytos informacijos. Siekėme sukoncentruoti skaitytojo dėmesį ir užtikrinti lengvą skaitymą, todėl meniu ir navigacijos elementus padarėme matomus tik skaitytojui pageidavus. Didžiuojamės žinodami, jog tinklalapis tapo patrauklia LDK istorijos perteikimo priemone.


Lithuania has a great history, but online sources provide it in quite boring manner. A system that presents history and culture of Grand Duchy of Lithuania is also an unconventional tool of education which we managed to create as engaging and interesting piece to read for a reader of any age. History of Grand Duchy of Lithuania we narrated using 120 interesting scenarios that visually and verbally depict historical facts and events. Readers will discover 45 special animations enriched with voiceovers and sound effects. We were looking for the best plot, characters, poses and angles, authentic details of specific years to illustrate each turn of history of Grand Duchy of Lithuania. Modern design and trendy content solution was determined project’s particularity – it contains tons of content. We wanted users to focus attention on content, easy search and reading, and that’s why we hid navigation elements – they appear on demand. The website became huge compound of rich and engaging content about Grand Duchy of Lithuania.

155


dizainerė / designer

Ramutė Stakėnienė

kontaktai / contacts:

mada@ramute.ot.lt; tel. +370 685 48787

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

rūbų modeliavimas / fashion

užsakovas / client

privatus / private

metai / year

2012

Obels žydėjimas Apple Tree in Bloom

156

Lithua Desig

Modelis Obels žydėjimas – vienetinis originalus, netiražuojamas darbas. Šito pageidavo būsimasis savininkas. Rūbo paskirtis – suknelė sūnaus vestuvėms. Nereikėjo ilgai diskutuoti dėl motyvo, – pati užsakovė pasakė, – obels žiedai. Labai prasminga – žydinti obelis – įžanga į vaisių subrandinimą. Taip kaip ir susituokusi pora brandins jausmus ir augins savo atžalas. Modeliui trapumo ir lengvumo suteikia perregimo šilko tapytas šalis, kuriuo pridengiami pečiai arba netgi visa suknelė. Tuomet modelis tampa dvisluoksnis, suteikia paslaptingumo, judrumo, netgi erdviškumo įspūdį. Siluetas, koloritas ir ištirpstantis šilko klostėse piešinys – glaudaus autorės ir užsakovės bendradarbiavimo rezultatas.

The model Apple Tree in Bloom is one of a kind, original and single edition work, as that was the client’s wish. It was a dress meant for her son’s wedding celebration. It didn’t take long to discuss the motive – the client dictated it herself – apple tree blossoms. It has a deep meaning: a blooming apple tree is an opening part to fruit ripening. Just like a married couple will cherish feelings and take care of their offspring. A veil made of painted see-through silk covering shoulders and even the whole dress give the model the look of fragility and lightness. The veil turns the dress into two-fold, mysterious, mobile and spatial piece of clothing. The silhouette, colours and painting that melts in silky folds – is the result of a close cooperation between the designer and the client.holografinė spauda / holographic printing

Rob Munday (Spatial Imaging Ltd., UK) Jevgenij Kučin (Geola Digital UAB, Lithuania)

kontaktai / contacts:

Naugarduko 41, Vilnius; info@geola.com; www.geola.com

apibūdinimas / type

skaitmeninė holograma, i-Liumograma / digital hologram - i-LumogramTM

užsakovas / client

Spatial Imaging, Ltd.

studija / studio

Geola Digital

metai / year

2012

dizaineris / designer

Deimantinė karalienė Diamond Queen Realus trimatis objekto suvokimas žymiai įtaigesnis ir informatyvesnis nei paprasta projekcija ar tūrio imitacija, naudojant įprastas vaizdo perspektyvos reprodukavimo priemones plokščiame paviršiuje. Holografija yra objekto trimačio vaizdavimo būdas su realia gylio perspektyva. Holografija gali būti tiek įtaigi ir tikroviška, kad gali sukelti net žiūrovą gąsdinantį efektą.

158

1999 m. Lietuvoje dirbanti įmonė Geola Digital sukūrė ir užpatentavo skaitmeninį holografinį spausdintuvą, veikiantį impulsinio lazerio pagrindu. Skaitmeninės hologramos (i-Lumogram) spausdinimui naudojama erdvinio objekto vaizdų seka (nuo 200 iki 1200 vaizdų). Apšvietus skaitmeninę hologramą, kurios dydis gali siekti iki 1x1,5 metro, išryškėja trimatis, erdvinis objekto vaizdas ar visa scena, kuri dar gali ir judėti. Perspektyvinio vaizdo gylis siekia iki 1,2 metro, vaizdo iškėlimas prieš hologramą – iki 0,4 metro. Skaitmeninės hologramos atkuriamos ant specialios fotojuostos ir po išryškinimo laminuojamos ant kieto arba lankstaus pagrindo. Skaitmeninės hologramos naudojamos vaizdinėms idėjoms pristatyti, kaip meninė išraiškos priemonė bei kaip muziejinių eksponatų pakaitalas. 2003–2004 metais Robas Munday‘us savo sukurta filmavimo kamera kartu su Chrisu Levine‘u Bakingamo rūmuose filmavo karalienę Elžbietą II. Filmuota medžiaga buvo panaudota pirmajam karalienės holografiniam portretui sukurti. Šis darbas buvo atliktas The Jersey Heritage Trust užsakymu minint Džersio salos prisijungimo prie Jungtinės Karalystės 800-ąsias metines. 2012 m. Robas Munday‘us įmonėje Geola Digital gamindamas karalienės skaitmeninį holografinį portretą panaudojo jos vaizdų seką. Pagaminto holografinio portreto dydis 90x72cm.

The Diamond Queen is a large format digital holographic representation of Equanimity, a portrait of Her Majesty the Queen commissioned in 2004 by the Jersey Heritage Trust to commemorate the Island of Jersey’s 800 years allegiance to the English Throne. This digital reflection hologram was created from an original parallax image sequence recorded in March 2004 by Rob Munday and Chris Levine under a joint and equal creative collaboration using the VIP camera system designed, built and operated by Rob Munday. The image sequence was manipulated and image processed by Rob Munday prior to printing the hologram. The hologram was printed by Geola Digital uab in May 2012 on silver halide film and laminated to PETG. The portrait was on display in an international exhibition of holography entitled The Jeweled Net: Views of Contemporary Holography at The Massachusetts Institute of Technology between June 1012 - September 2014. It has been described as ‘one of the most visually impressive pieces’ in the exhibition. Hologram size 90 x 72 cm.architektas / architect

Alfredas Trimonis

kontaktai / contacts

trimonis@h-k-t-hamburg.de

apibūdinimas / type

architektūra, biuro interjeras / architecture, office interior

užsakovas / client

Pirklių klubas

studija / studio

Hackel-Kaape Trimonis Architekten

metai / year

2013

Nauja sename PIRKLIŲ KLUBAS. MERCHANTS’ CLUB New in Old

Michailo Prozorovo suprojektuotas trijų aukštų Pirklių klubo bendrijos pastatas pastatytas 1913 metais. Statinys iškilo tuometiniame Šv. Jurgio prospekte (dabar Gedimino pr.) šalia svarbiausia mieste laikomos Lukiškių aikštės. Pastato pagrindinis fasadas ir išoriniai architektūriniai elementai buvo padengti raudono dirbtinio smiltainio danga, kuri tuo metu buvo naudojama tik atskiriems architektūriniams elementams. Tuometinis Pirklių klubo pastatas išsiskyrė prabanga ir originalumu bei atspindėjo Vilniaus kultūrinio ir ekonominio pakilimo laikotarpį.

The building of the Merchants’ Club was erected in 1913 on then St George’s Avenue (today – Gediminas Avenue), close to Lukiškių Square that was getting increasingly significant at the time and became the main square of the city. It was designed by a tsarist architect Mikhail Prozorov. The main façade and external architectural elements were covered with man-made red sandstone. At that time, this coating used to be applied only on some particular architectural elements. Back then, the building of the Merchants’ Club stood out for its lavishness and originality. It symbolized the period of Vilnius cultural and economic upturn.


The architect Alfredas Trimonis, the author of the reconstructed building and modern wing, set a goal for himself to preserve the historical uniqueness of architecture of the early 20th century and to revive a historical value of the building.

In the process of reconstruction, original bricks were used, original wooden balks were renovated and restored. The architect also managed to save original colours, renew graphic paintings, bas-relieves and sculptures.

161


Rekonstrukcijos ir modernaus priestato projekto autorius architektas Alfredas Trimonis išsikėlė tikslą maksimaliai išlaikyti istoriniu ir architektūriniu požiūriu išskirtinio XX amžiaus pradžios architektūros pavyzdžio unikalumą bei atkurti pastato istorinę vertę. Rekonstrukcijos metu buvo permūrytos senosios plytos, restauruojamos ir atstatomos medinės sijos, išlaikytos originalios spalvos, restauruoti grafiniai piešiniai, bareljefai, skulptūros. Modernus priestatas su senuoju pastatu užmegzė

162

intriguojantį ir vienas kitam lygiavertį architektūrinį dialogą, savo modernumą pabrėždamas dinamiška tūrine metalo konstrukcija ir fasadų apdailai panaudotomis šlifuoto aliuminio plokštėmis. Interjere ryšį tarp senojo pastato ir naujojo priestato palaiko erdvus atriumas bei šiuolaikinės stilistinės paralelės su senojo pastato dekoru ir architektūriniais elementais. Prestižiškiausio ir didžiausio pasaulyje architektūros festivalio WAF (World Architecture Festival) konkurse projektas pateko į finalą „New & Old“ kategorijoje.


The modern wing and the original building stroke up an intriguing dialogue of equal value highlighting its modernity with dynamic volumetric metal construction and polished aluminium plates used for the façade finish. Special atrium and contemporary stylistic parallels with the décor and architectural elements of the old building maintain the same link between old and new in the interior. In the World Architecture Festival (WAF) – the most prestigious annual festival and awards ceremony for the architecture industry – this project got through to the final in the category “New & Old”.

163


dizaineris / designer

Edvardas Kavarskas

kontaktai / contacts:

edvardas.kavarskas@lgda.lt; tel. +370 652 78 428

apibūdinimas / type

pakuotė / package

užsakovas / client

Stumbras

metai / year

2013

Degtinė STUMBRAS Vodka Premium Organic

Fotografija / photo Edgaras Marozas Akvarėlė / watercolor Gintarė Lučiūnaitė

164

Stumbras Vodka Premium Organic – ekologiška degtinė, gaminama iš ekologiniuose ūkiuose užaugintų kviečių ir giliųjų klodų vandens. Ji papildomai filtruojama unikaliu, vieninteliu pasaulyje linų filtru. Linas – itin lietuviškas augalas, nors Lietuvoje ir nebeauginamas – tapo pagrindine dizaino inspiracija. Melsva, natūrali lino žiedo spalva, subrendusį liną primenantis raštas ant butelio kakliuko, lininio audinio-filtro simbolis – pagrindiniai akį traukiantys dizaino elementai. O etiketei panaudotas popierius, subtilus folijos dekoras ir reljefinės detalės žadina lietimo pojūčius.

Stumbras Vodka Premium Organic is produced from wheat grown on an organic farm and deep subsurface water. Its production also includes filtration through a unique linen filter – the very unique filter in the world. Though no longer grown in Lithuania, flax is still a distinctly Lithuanian plant and thus acted as the leading design inspiration. The natural, blue colour of the flax blossom, the pattern on the bottle neck reminiscent of mature flax, and the linen filter symbol are the main eye-catching design elements, while the paper used for the label, the subtle foil decor and the embossed details evoke sensations of a touch.dizaineris / designer

Darius Linkevičius

kontaktai / contacts

www.linkevicius.com; info@linkevicius.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS aplinkos dizainas / environmental design

užsakovas / client

Šiaulių regiono keliai, VĮ / State Enterprise Šiaulių regiono keliai

metai / year

2012

Keliaujančių akmenų SŪPYNĖS SWINGS of Moving Stones

166

Lithua Desig

apibūdinimas / type

Modernizuojant kelių infrastruktūrą būtina įrengti ne vien techniniais standartais reglamentuojamus sustojimo taškus, bet ir sukurti vietas, kur keliaujantys žmonės norėtų sustoti dėl vietos išskirtinumo. Šia prasme senoji

poilsio aikštelė buvo menkai patraukli, nors įrengta labai gražioje vietoje. Siekiant padidinti aikštelės funkcionalumą ir sudaryti galimybes aikštele naudotis įvairapusiškai, įgyvendintas kompleksinis aikštelės tvarkybos projektas Sūpynės. Konstruktorius Rolandas Plukas.


Within modernization of road infrastructure, it is necessary to install not only stopping points meeting the requirements of technical standards but also to set places where travelling people would like to stop because of the distinctiveness of that place. From this point of view the old resting site had been hardly attractive even though it was set in a very beautiful place. A complex project Swings for arrangement of resting site was implemented in order to increase functionality of the site and to create background for further multifunctional use of the site. Constructor Rolandas Plukas.

167


dizainerė / designer

Aušra Lisauskienė

kontaktai / contacts:

ausralisauskiene@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS

Lithua Desig

apibūdinimas / type

knygos dizainas / book design

užsakovas / client

Vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino Balto / Vilnius Academy of Fine Arts Publishing House; printed Balto, Ltd.

metai / year

2013

Idėją knygos dizainui pasufleravo knygos pavadinimas – Porcelianas Lietuvoje. Buvo susikoncentruota ne į knygos medžiagos vizualumą, o į medžiagiškumą. Porcelianas yra pilka, primenanti gipsą masė, kuri tik po ilgo kūrybinio ir technologinio proceso tampa unikaliu meno kūriniu. Pasirinktas pilkas knygos koloritas atspindi šią idėją: pirmieji ir paskutinieji knygos lankai atspausdinti ant pilko Rainbow Grey popieriaus juoda spalva, vidinė knygos dalis – keturspalvė. Knygos atvartus įrėmina 5 mm pilkas rėmas, suteikiantis knygos blokui pilką spalvą. Viršelis primena porceliano masę, o knygos lankai – porceliano meno kūrinius.

Porceliano ištakos / Porcelianas Lietuvoje

Porcelianas Lietuvoje

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

70

71

Lietuvoje pirmieji atvežtiniai porceliano indai žinomi nuo Žygimanto Augusto laikų (XVI a.). XVIII a. pabaigoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje įkurtos Korco ir Baranuvkos manufaktūros, buvo gaminamas porcelianas ir fajansas. XIX a. pabaigoje bajorai Riomeriai savo dvaruose (Trakų paviete) įkūrė keramikos dirbtuves, bandydami gaminti indus, kuriuos dekoravo dailininkas Alfredas Riomeris (1832– 1897). XIX a. porceliano dirbiniai dar gaminti Baranauskui, Kareivai priklausiusiose porceliano dirbtuvėse, tačiau visi dirbiniai buvo storomis sienelėmis, sunkūs, netvirti ir negalėjo prilygti Europos manufaktūrų gaminiams. Deja, Riomerių ir kitos dirbtuvės sunyko. Lietuvoje nerasta kaolino, o vietinis molis porceliano gamybai netiko. 1974 m. „Jiesios“ gamykloje pradėtas steigti eksperimentinis kaulo porceliano gamybos baras, kuris vėliau buvo pertvarkytas į kaulo porceliano gamybos tyrimų laboratoriją. 1975 m. sudaryta sutartis su Leningrado (dabar Sankt Peterburgo, Rusija) M. Lomonosovo porceliano fabriku dėl kaulo porceliano technologijos perdavimo eksperimentinei dailiosios keramikos gamyklai „Jiesia“ ir 1981 m. pradėta masinė kaulo porceliano gamyba. Lietuvoje iki pat XX a. antrosios pusės nepavykdavo pasigaminti kokybiško porceliano, bet buvo įvežama nemažai kinų, Europos šalių porceliano ar Delfto fajanso gaminių. Lietuvos muziejuose yra išlikę šių gaminių. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijoje sukaupta gausi ir vertinga XVII– XX a. pirmosios pusės Kinijos, Japonijos, Vakarų Europos šalių, Rusijos porceliano ir fajanso kolekcija. Išsiskiria Vienos porceliano manufaktūros (įkurtos 1770 m.) dirbiniai, Rygos porceliano fabriko (buvusio Kuznecovų fabriko, 1841–1940) produkciją. Muziejaus rinkinyje yra vieno žymiausių rusų agitacinio porceliano kūrėjų, talentingo knygų iliustratoriaus, monumentaliosios interjero keramikos kūrėjo ir emalio technikos specialisto Sergejaus Čechonino (1878–1936) darbų. Tačiau didžiausią susidomėjimą kelia 7 rudos spalvos indai, primenantys molinius. Tik geriau įsižiūrėjus pradeda stebinti grakščios, plonasienės indų formos, žėrintis paviršius, kruopščiai poliruotos detalės. Istoriniuose šaltiniuose jie vadinami: „Böttgerio porcelianas“, „Böttgerio raudona akmens masė“, „Böttgerio raudonai rudas porcelianas“, „Böttgerio rudasis porcelianas“ (Kišonienė, 2011). Indų autentiškumą 1980 m. patvirtino Sankt Peterburgo (Rusija) valstybinio Ermitažo taikomosios dailės ekspertė Roda Solomonovna Soloveičik (1900–1989).

24

R. Bamford. „Skaitliukai“, 1992

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

Iš taikomosios dailės skyriaus vedėjos dr. A. Snitkuvienės prisiminimų: „Soloveičik ilgai dirbinius laikė rankose, visiškai tylėdama. Pirštais vis suko ir suko ratus paviršiumi, glostė tarsi norėdama užčiuopti žiedimo rieves. Buvo ramybė – kapų tyla. Beveik po 15 min. pauzės pasakė, kad jai nekyla jokių abejonių – tai tikrai „Böttgerio“ originalai, ir labai džiaugiasi, kad galėjo juos paturėti rankose. Prašė publikuoti. Bet pirmiausias jos klausimas buvo, kaip dirbiniai pateko į muziejų? (Užrašyta Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, 2007 m.)

Kaip J. F. Böttgerio porceliano dirbiniai galėjo patekti į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų? Dalis muziejaus taikomosios dailės rinkinių yra pirkta, dovanota, dalis patekusi iš privačių kolekcijų. Pagal įsigijimo dokumentus galima atsekti Vlado Daumanto, Herberto Tilmanso, Kazio Bizausko, grafų Benedikto Tiškevičiaus ir Jadvygos Hutten-Čapskienės bei kitas privačias kolekcijas. Nemaža dalis meno vertybių pateko iš Lietuvos dvarų, iš kurių išsiskiria Pakruojo dvaro baronų fon Ropų (von Ropp) palikimas. Pakruojyje ir kituose jiems priklausiusiuose dvaruose fon Ropai buvo sukaupę gausią meno kolekciją, pradėta rinkti Teodoro fon Ropo (1783–1852). Į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų ji pateko 1940 m. spalį – buvo atgabenta siekiant išsaugoti į Vokietiją repatrijavusių baronų fon Ropų paliktą kultūros turtą. Jau 1939 m. kraštotyros entuziastas šiaulietis Feliksas Bugailiškis informavo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus direktorių Paulių Galaunę, kad „Pakruojaus dvaras meno atžvilgiu yra ištisas muziejus savo skaitlingais meno dalykų rinkiniais“, o 1940 m. rudenį, kaip minėta, dalis dailės vertybių atsidūrė muziejuje. (Daugelis, 2005). Išliko 27 meninės ir kultūrinės reikšmės turinčių daiktų sąrašas, kuriame minimas „1 servizas (7 indeliai)“. Taip muziejuje atsidūrė ir Lietuvai buvo išsaugoti senos kolekcijos turtai, pradėti kaupti dar XIX a. pradžioje Italijoje.

25

The title of the book – Porcelain in Lithuania – prompted the idea for the design of the publication. The focus was laid not on the visual layout of the material, but on the material itself. Porcelain is grey, plaster-like material that needs a time-consuming creative and technological process turning it into a unique piece of art. Greyish colouring of the book reflects this idea: the first and the last sheets of the book are printed on Rainbow Grey paper in black and the inside part of the book is quadric-colour. Book lapels are framed in 5 mm grey frame, which highlights the grey colour of the object. The cover of the book reminds of raw porcelain, while sheets look like porcelain artwork.

A. Višinskienė. „Galvutė“, 1992

Porcelianas popieriuje Porcelain on Paper

Porceliano ištakos / Porcelianas Lietuvoje

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

110

111

Ta r p t a u t i n i a i k a u l o p o r c e l i a n o s i m p o z i u m a i * „ I d ė j a “

V tarptautinio kaulo porceliano simpoziumo „Idėja“ (1994 m.) tema – „Kavinukas“. Organizatorė buvo I. Petravičienė. Organizacinio komiteto nariai: J. Šlivinskas – LDS Kauno skyriaus pirmininkas, O. Daugelis – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius, A. Snitkuvienė – Kauno Mykolo Žilinsko paveikslų galerijos taikomojo meno skyriaus vedėja. Simpoziumo tema „Kavinukas“ mandagiai buvo pasiskolinta iš Kauno dailės instituto Keramikos katedros prieš metus surengtos parodos. Darbas tradiciškai vyko „Jiesios“ gamyklos bazėje. Į šį simpoziumą buvo atvykę 23 dailininkai iš 8 šalių: JAV (L. Lighton, B. Schwieger), Italijos (G. Scapini), Vokietijos (H. Schink), Lenkijos (M. Wyniarska), Čekijos (A. Burlichova, I. Hlušicka), Rusijos (N. Rotanov), Latvijos (V. Podkalne). Dalyvavo ir gausus būrys dailininkų iš Lietuvos. Tai G. Švažienė, N. Blaževičiūtė, Ž. Bardzilauskaitė, A. Pikturnienė, V. Verkelis, A. Keturakienė, R. Sederevičius, D. Barčas, A. Višinskienė, A. Počiuipa. Anot muziejininko P. Valaikos, „pusantro mėnesio visų dalyvių mintys sukosi apie kavinuką – nefunkcionalų, netradicinį, ne žiestą, o lipdytą rankų pirštų atspaudais, figūrinį, ekstravagantiškos formos, išjudinantį kūrėjo fantazijas“. Buvo siekiama, jog darbo metu autoriai išsivaduotų iš susidaryto meninio stiliaus rėmų, atsipalaiduotų, laisvai eksperimentuotų su medžiaga, generuotų naujas idėjas bei formas. Skirtingų tautų, regionų, patirties menininkų bendradarbiavimas buvo naudingas ne tik jiems patiems, bet ir gamyklai, kuri, veikiama įdomių idėjų, galėjo novatoriškai koreguoti savo mažatiražę bei serijinių modelių gamybą. Simpoziumo idėjas, eksponuojamas Kauno paveikslų galerijoje, pirmieji apžiūrėjo į parodos atidarymą atėję dailininkai, bičiuliai, porceliano – trapios ir aikštingos medžiagos – gerbėjai. Ekspozicija buvo ypatingai kūrybinga, kupina neįtikėtinų formos interpretacijų, utilitarių bei vaizduojamųjų objektų. Unikalūs dailininkų sprendimai, saviti regėjimai nutolo nuo pagrindinės temos. Nemažai autorių pateikė po keletą kompozicijų. Parodos atidarymas reiškė šventę, didelio darbymečio pabaigtuves, tad griežė Kauno styginių kvartetas, pagerbdamas ištverminguosius. Apie Kaune rengiamų tarptautinių kaulo porceliano simpoziumų tradicijas kalbėjo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius O. Daugelis, valdybos sekretorius R. Mikšta. Padėkos raštus dailininkams įteikė Kauno miesto Meno ir kultūros skyriaus vedėja G. Zizaitė. Kultūros ministerijos atstovas V. Liutkus, pasidžiaugęs gražia jau penktojo simpoziumo idėja, pasiūlė nepamiršti, jog prieš tai

74

168

75


169


dizainerė / designer

Edita Jankauskienė

kontaktai / contacts:

www.akuku.lt; info@akuku.lt; tel. +370 615 14030

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

įmonė / brand

Akuku

metai / year

2012

parodos / exhibitions:

„Beijing International Fair for Trade in Services” (CIFTIS), Pekinas, Kinija (2014 m.); „World Green Design Forum”, Jangdžou, Kinija (2014 m.); „Playtime Tokyo”, Tokijas, Japonija, (2014 m.); „AKA AO KIIRO”, Osaka, Japonija, (2014 m.)

Rūbeliai vaikams AKUKU Kids’ clothing

170

“Beijing International Fair for Trade in Services” (CIFTIS), China, 2014; “World Green Design Forum”, Yangzhou, China, 2014; “Playtime Tokyo”, Japan, 2014; “AKA AO KIIRO”, Osaka, Japan, 2014.

Akuku kolekcija sukurta stilingiems klientams – tiek vaikams, tiek moterims. Kolekcijos idėja gimė Nidoje, gražiame Lietuvos miestelyje prie Kuršių marių. Saulė, gaivus oras, mariose plaukiojantys laiveliai, jachtos pastūmėjo sukurti rūbelius, tinkančius šiam laisvalaikio leidimo būdui.

Pasirinktos spalvos bei natūralios medžiagos tekstūros, modelių spektro idėjos išlaiko klasikines stiliaus linijas. Rūbeliai išsiskiria savo paprastumu, kokybe, ilgaamžiškumu, spalvų darna bei naudojimo savybėmis. Akuku kolekcijos, atspindėdamos klasikinį paprastumą yra eksponuojamos ir kitose šalyse, nes mes tikime, kad kiekvienam krašte galima atrasti savą gamtos kampelį.


171


Akuku collection is created for stylish clients, both children and women. The idea of the collection has budded in Nida, Lithuania’s beautiful town on the coast of the Curonian Lagoon. The sun, fresh air, small boats and yachts in the lagoon inspired creating clothes for leisure time activities.

172


Selected colours, natural fabrics and the spectrum of models’ ideas maintain classic style lines. Clothes are characterized by simplicity, good quality and durability, harmony of colours and characteristics of use. Akuku collections, representing classic simplicity, are also exposed in foreign countries – neighbouring and more distant, since we believe that it’s possible to find one’s natural heaven in every country.

173


dizaineris / designer

Ramūnas Manikas

kontaktai / contacts:

ramunasmanikas@gmail.com; tel. +370 699 96559

apibūdinimas / type

interjeras / interior

užsakovas / client

Momo Grill

metai / year

2013

Restoranas MOMO GRILL Restaurant

Restaurant Momo Grill is located in an old building in the centre of Klaipėda. The idea of its interior was to create a modern, democratic and relaxed atmosphere. For this reason an opening to the kitchen was formed in the area through which, when the restaurant is open, you can see the kitchen staff working. Wall tiles of the kitchen are as if continued onto the walls of the restaurant hall. Together with industrial-style chandeliers and wall lamps, Scandinavian-style chairs and shelves full of various accessories and home flowers, they create a different image of the restaurant. It’s minimal, yet decorative. Plywood items with rough sanded surface make the interior more natural. Several colours are matched in the interior. Yet brownish gray shade of wood items, laminated floor and painted walls are dominant. Big areas of walls with white glazed tiles create a balance. Black colour chairs, table legs and menu blackboard stand out in this colour composition. Another group of colours – tile decorations and grey chandeliers. Former white plastic window frames were as well repainted in grey. Below windows tiled window sills were designed. The oneness of restaurant floor is that no plinths were used. They were replaced with the same white glazed tiles. A logo and outdoor advertising was also designed for this restaurant.

174

Restoranas Momo Grill įkurtas Klaipėdos centre esančiame sename pastate. Jo interjero idėja – sukurti šiuolaikišką, demokratišką ir neįpareigojančią aplinką. Tam patalpose buvo suformuota į virtuvę atvira anga, per kurią, restoranui veikiant, matosi dirbantis virtuvės personalas. Sieninės plytelės iš virtuvės zonos tarsi pratęstos ant restorano salės sienų. Jos su industrinio stiliaus kabančiais ir sieniniais šviestuvais, skandinaviško tipo kėdėmis ir lentynomis, pilnomis įvairių aksesuarų ir kambarinių gėlių, kuria neįprasta restorano įvaizdį. Jis minimalus, bet dekoratyvus. Natūralumo jam suteikia interjere esantys klijuo-

tos medienos šiurkštaus nusmėliuoto paviršiaus gaminiai. Interjere derinamos kelios spalvos. Dominuoja medžio gaminių, laminuotų grindų ir dažytų sienų rusvai pilkas atspalvis. Atsvarą jam sukuria dideli, baltomis glazūruotomis plytelėmis išklijuoti sienų plotai. Šioje spalvinėje kompozicijoje išryškėja juodos spalvos kėdės, stalų kojos ir lenta, skirta rašyti meniu. Kita spalvinė grupė – tai plytelių dekoras ir pilki šviestuvai. Balti plastikinių langų rėmai taip pat perdažyti pilka spalva. Ties langais suformuotos palangės apklijuotos plytelėmis. Restorano grindų išskirtinumas – nėra grindjuosčių. Jų funkciją atlieka tos pačios baltos glazūruotos plytelės. Šiam objektui taip pat buvo sukurtas logotipas ir išorės reklamos dizainas.


175

Fotografija / photo Robertas Daskevičius Nuotraukų stilius / style „Virtuvės mitų griovėjai“


dizaineris / designer

Rapolas Gražys

kontaktai / contacts:

www.rapolasgrazys.com

apibūdinimas / type

gitara / guitar

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino bakalauro baigiamasis darbas / final work of product design bachelor’s degree

metai / year

2014

Beladė elektrinė gitara LAVA Fretless Electric Guitar Lava – beladė gitara (be grifą suskaidančių skirsnių), inspiruota klasikinių ir rytų šalių liaudies instrumentų, kartu priderinus ergonomiškas formas. Gitaros siluetas ir atliekamos muzikos skambesys savotiškai perteikia aptakumą, amžinumą, nuolatinį pulsavimą, nuolatinius prasiveržimus. Paliktos aiškios klevo medžio rievės ir juodmedžio pirštlentė – natūralumo, nuolatinio pulsavimo perteikimas, kaip ir muzikoje, kuriai atlikti ši gitara yra skirta: ištęstinės natos, kintanti melodija, nepastovumas muzikinėje harmonijoje. Gitaros korpuso storis suplonintas minimaliai, ploniausia vieta – 12 mm, storiausia – 36 mm. Svoris iki 3kg. Laidas eina per gitaros diržą, todėl sumažėja rizika grojant jį netyčia ištraukti. Jis jungiamas į galinę korpuso pusę.

176

Lava is a fretless electric guitar (without sections separating the guitar neck), inspired by classic and Oriental folk music instruments when combining ergonomic shapes. Streamline, eternity, permanent pulsation and eruption – these are the keywords, which in some way are pictured by the guitar’s silhouette and the sound of performed music. Clearly visible flutes of a maple tree and ebony fingerboard reflect permanent natural vibrations, which are the keystone of this project and the music that this guitar was designed for: extended notes, dynamic melody and volatility of musical harmony.

Guitar’s body has been ultimately thinned; the thinnest part is only 12 mm. Meanwhile the thickest part reaches 36 mm. It weighs up to 3 kg. Guitar’s cable is attached to a strap: this reduces the risk of unplugging the cable during a performance. The cable is plugged into the back part of the guitar’s body, thus leaving a front part with a clean look.


177


dizaineris / designer

Kristina Kalinauskaitė

kontaktai / contacts:

info@kristiandress.eu; tel. +370 650 18310

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

studija / studio

Kristi Andress

metai / year

2014

pristatymas / presentation

Kinijos mados savaitė, Ningbo, Kinija (2014 m.) China Fashion Design Week, Ningbo, China, 2014

Plevenanti gyvenimo šventė Pavasaris-vasara 2015

CELEBRATE LIFE Spring-Summer 2015

178

Dama, dvelkianti modernia prancūziška elegancija, ir džentelmenas, ištikimas klasikinio angliško kostiumo tradicijoms – tokie yra Kristi Andress mados kūrinius dėvintys žmonės. Kristina – moteriškosios linijos dizainerė, kurios kurti drabužiai kabo ne vienos žymios moters spintoje. Klasikinių siluetų, švelnių linijų, elegantiški, moterišką grožį pabrėžiantys modeliai siuvami vadovaujantis paskutinių mados tendencijų pojūčiu iš išskirtinai kokybiškų audinių.

Savo naujausią 2015 metų pavasariovasaros drabužių kolekciją Celebrate Life Kristina 2014 metų spalio mėnesį pristatė Kinijos mados savaitėje Ningbo mieste. „Šios kolekcijos pristatymui ruošėmės daugiau nei metus. Kristi Andress kūrybai buvo skirtas pagrindinis atidarymo vakaras, o Kinijoje tai itin didelės pagarbos ženklas.“ – įspūdžiais dalijosi dizainerė Kristina Kalinauskaitė. Kinijoje itin lauktas Kristi Andress kolekcijos pristatymas nepaliko nė vieno abejingo. Keliems tūkstančiams kviestinių svečių lietuvių dizainerė pristatė 38 modelių kolekciją, kurioje dominuoja sodri raudona, sidabrinė bei auksinė spalvos, plevenantys siluetai ir skaidrios faktūros, paryškintos floristinių motyvų grafika.


179


180


Kolekcijos pristatymo metu atskleistas likimo blaškomos, tačiau itin stiprios moters pasaulis. Jos gyvenimas tarsi natūralus gamtos virsmas su žaibais, pilkais debesimis, kuriuos keičia ramus žvaigždėtas dangus bei stebuklingo grožio šiaurės pašvaistės. Madų šou svečius privertė aiktelėti vestuvinių suknelių linija. Įspūdį sustiprino lyg iš dangaus pasipylęs raudonų rožių žiedlapių lietus. „Nors pristatyme ir buvo įvairių gyvenimo spalvų ir atspalvių, tačiau mūsų pagrindinis tikslas, jog klientai, dėvintys Kristi Andress drabužius švęstų gyvenimą. Todėl mes patys stengiamės ir kitus raginame vadovautis posakiu “Celebrate Life” – teigė dizainerė Kristina Kalinauskaitė.

181


A lady, breathing modern French elegance, and a gentleman, loyal to traditions of classic English suit – these are the people, wearing Kristi Andress fashionable pieces. Kristina is a designer of female fashion line and clothes created by her could be found in wardrobes of many famous women. Elegant models of classic silhouettes and soft lines accentuate feminine beauty and are made following the sense of the latest fashion trends. The fabrics used for these clothes are of an exceptional quality. In October 2014 Kristina presented her latest Spring/Summer 2015 collection Celebrate Life in China Fashion Week held in Ningbo city. “It took more than a year for us to finish this collection. Presentation of Kristi Andress collection was a part of the opening night’s main programme and in China −this means great respect,” says the designer Kristina Kalinauskaitė.

The presentation of Kristi Andress collection was warmly welcomed in China and left no one indifferent. A crowd of few thousand invited guests enjoyed the opportunity to witness the presentation of Lithuanian designer’s collection of 38 models. Deep red, silver and gold colours, fluttering silhouettes and transparent fabrics highlighted with graphics of floral motives were predominant elements of the collection. This collection revealed the world of a woman flustered by destiny, however still very strong. Her life is like a

182

natural change with lightings and dark clouds suddenly replaced by a sky full of stars and magic beauty of auroras. The collection of wedding dresses astonished the guests of fashion show. The overall impression was amplified by a sudden rain of red rose petals. “Though our collection includes various colours and shades of life, however our major goal is encouraging the clients, who wear Kristi Andress clothes, to celebrate life. Therefore, we do follow the saying “Celebrate Life” and also urge others to do the same,” adds the designer Kristina Kalinauskaitė.


183


dizaineris / designer

Mindaugas Žilionis

kontaktai / contacts:

www.zhilionis.com; mindaugas@zhilionis.com; tel. +370 659 99007

apibūdinimas / type

darbo stalas / desk

gamintojas / producer Boleros metai / year

2014

Stalas darbui WORKAHOLIC Desk for Work

Darbo stalas Workaholic sukurtas ieškant optimalios ir universalios darbo vietos sprendimo. Pagamintas iš drėgmei atsparios laminuotos beržo faneros. Stalas pasižymi lengva ir patikima konstrukcija, kurioje panaudotas unikalus tvirtinimo mazgas, leidžiantis greitai ją surinkti. Desk Workaholic was designed to provide the solution for an optimal and universal working place. It is made of humid-resistant and laminated birch plywood. The desk’s construction is light and reliable. It has a unique fixing mechanism enabling a speedy assembly.

184


185


dizainerė / designer

Jolanta Šmidtienė

kontaktai / contacts:

tel. +370 37 200885

apibūdinimas / type

meninė instaliacija / art installation

galerija / gallery

Galerija Balta

metai / year

2014

Fotografija / photo: Jonas Danielevičius

Megzta Kalėdų eglė Knitted Christmas Tree

186

Pagrindine Kauno miesto 2014 metų Kalėdų egle buvo nuspręsta pasirinkti ne medį, bet jį imituojančią specialią meninę instaliaciją. Jos autorė instaliacijos gamybai panaudojo plastikines perdirbamas medžiagas. Instaliacijos paviršius suformuotas iš specialaus 500 kv. m audinio, kuris buvo numegztas iš plastikinių maišelių. Apskaičiuota, jog panašus plastikinių maišelių kiekis, reikalingas šio audinio suformavimui, Lietuvoje sunaudojamas per vieną dieną. Išmontuotos eglės plastikinės detalės buvo perdirbtos. Dėmesys ekologijai ir aplinkosaugai buvo vienas pagrindinių autorės motyvų. Netradicinę Kalėdinės instaliacijos kompoziciją papildė simbolinės figūros – ironiškos ir groteskiškos, meniškai interpretuotos, traukiančios dėmesį ne mažiau, nei išradinga pagrindinė Kalėdų eglės medžiaga. Ši meninė instaliacija buvo pripažinta gražiausia 2014 metų Lietuvos Kalėdų egle.

The main Christmas tree of the city of Kaunas in 2014 was chosen to be not a single trunk tree, but a specially created artistic installation. Its author used recycled plastic materials to make the installation. The installation surface was formed from a special 500 sq. m. fabric that was “knitted” from plastic bags. It was estimated that a similar number of plastic bags needed for the formation of this fabric is usually consumed in one day in Lithuania. Dismounted plastic parts of the Christmas tree had been processed. Focus on ecology and environment was one of the main motives of the author. The composition of the non-traditional Christmas installation was supplemented by symbolic shapes - ironic and grotesque - artistically interpreted, attracting one’s attention no less than the ingenious Christmas tree material. This art installation has been recognized as the most beautiful Lithuanian Christmas tree of 2014.


187


dizainerė / designer

Kristina Jarmalytė

kontaktai / contacts:

armantnor@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

aksesuarai / accessories

užsakovas / client

asmeninis projektas / self-initiated project

metai / year

2014

Medžio šnabždesys Wood Whispers

Lithua Desig

Pirmieji žaislai autorės vaikystėje buvo medinės kaladėlės tėčio staliaus dirbtuvėje. K. Jarmalytė dirba grafinio dizaino srityje, tačiau jos neapleidžia noras išvaduoti medyje pasislėpusius daiktus. Kūryboje naudojama Lietuvoje augančių medžių – ąžuolo (ir juodojo), klevo, buko, alyvos, kadagio, akacijos, retos (karelinio) beržo, tarp jų ir vaismedžių – obels, abrikoso, vyšnios, slyvos, kriaušės – mediena. Mėgstamos natūralios medienos tekstūros, dėl spalvos ir medienos kietumo eksperimentuojama su egzotinėmis rūšimis, tokiomis kaip vengė iš Afrikos, palisandras iš Indijos, didysis tikmedis, ceiloninis juodmedis, plienmedis (indonez. merbau), septynlapis balamedis (portugal. ipe roxo; Brazilijos riešutas), kulkmedis (pranc. maçaranduba; Brazilijos raudonmedis) ir kt. Aksesuarai nušlifuoti, padengti vašku ir nupoliruoti, kad geriau išryškėtų medžio dvasia.

1. Apyrankė, auskarai (alyva) Bracelet, earrings (Common Lilac) 2. Apyrankė, auskarai (juodasis ir šviesus ąžuolas) Bracelet, earrings (Oak) 3. Apyrankė, auskarai (vengė) Bracelet, earrings (Wenge) 4. Žiedas (ceiloninis juodmedis, piritas) Ring (Ceylon Ebony, Pyrites) 5. Žiedas (merbau, turkis) Ring (Merbau, Turquoise) 6. Žiedas (palisandras, fluoritas) Ring (Palisander, Fluorite) 7. Žiedas (merbau, chrizoprazas) Ring (Merbau, Chrysoprase)

188

1.

The first toys in the author’s childhood were wooden bricks in her father’s carpenter workshop. K. Jarmalytė works in the area of graphic design; however she is overwhelmed by a constant passion to liberate items hidden in wood. This wood includes Lithuanian indigenous trees: oak (including ebony), maple, beech, syringa, juniper, acacia, Karelian birch, as well as fruit trees – apple tree, apricot, cherry, plum and pear. Due to colour and hardness, the author prefers natural wood texture and also experiments with exotic species like wenge from Africa, rosewood from India, teak, Ceylon ebony, Intsia bijuga (Indonesian: Merbau), black lapacho (Portuguese: Ipe roxo), manilkara (French: Maçaranduba) and many others. Accessories are nicely cut, covered with wax and polished, thus highlighting the spirit of wood.


2.

3. 4.

5.

7. 6. 189


dizainerė / designer

Akiko Tutlys

kontaktai / contacts:

akiko@at-home.lt; tel. +370 620 29076

apibūdinimas / type

sodybos rekonstrukcija, interjeras / reconstruction of the homestead, interior

studija / studio

At-Home

užsakovas / client

privatus / private

metai / year

2014

Orientalistinis kaimo sodybos dvelksmas Oriental Homestead Breeze

190

Projekto autorė kilusi iš Japonijos ir jau nemažai metų gyvena Lietuvoje. Šiame projekte jai pavyko ne tik išlaikyti pagarbą lietuviškoms tradicijoms, bet ir subtiliai įpinti rytietiškos dvasios. Etninė sodyba buvo preciziškai rekonstruota siekiant išsaugoti kuo daugiau tradicinės lietuviškos kaimo architektūros bruožų ir pritaikyti ją šiuolaikinio gyvenimo poreikiams. Buvo išlaikytas tradicinio lietuviško rąstinio gyvenamojo namo simetriškumas, atkurtas pagrindinis įėjimas su įstiklintu prieangiu, stogo uždengimui panaudoti šiaudai ir dažytos vėjalentės. Interjere ypač subtiliai perteiktas natūralios šviesos ir erdvės santykis. Dizainerė atkreipė dėmesį į unikalią lino audinio savybę išsklaidyti dienos šviesą, todėl svetainėje pakabino balto lino audinio užuolaidos, kurios ne tik primena senąsias baltų tradicijas, bet atlieka ir praktinę funkciją. Atsisakius dalies lubų svetainėje buvo vizualiai praplėsta erdvė, nors tai ir nebūdinga tradiciniam lietuviškam interjerui. Namo antresolėje įrengta maža biblioteka ir vieta meditacijai, kurią subtiliai žymi grindų danga iš japoniškų ryžių šiaudų – tatamio. Dauguma baldų šiame interjere buvo pagaminti iš medienos arba restauruoti.Akiko Tutlys is originally from Japan, however she has been living in Lithuania for quite some time. In this project she managed to highlight the respect for Lithuanian traditions and subtly interweave some Oriental spirit. An ethnic homestead was reconstructed with great care in order to preserve the features of traditional Lithuanian country architecture and to accommodate it for needs of a modern lifestyle. The author

192

maintained the symmetry of a traditional Lithuanian country log house, rebuilt the main entrance with a glassed-in porch and used both straws and painted wind vanes for the roof. The house interior delicately expresses the balance between natural daylight and space. The designer spotlighted the unique feature of linen to diffuse daylight, therefore she hung white linen curtains in the living room. Apart from reminding of the


ancient Baltic traditions they are very functional as well. Removal of a part of a ceiling in the living room enabled the visual extension of space, although this is not common for a traditional Lithuanian interior. In the mezzanine, a small library and space for meditation with a floor covering made of Japanese rice straws – tatami – were set. Most of the furniture in this interior was made of wood or renewed.

193


dizainerė / designer

Indra Marcinkevičienė

kontaktai / contacts:

Džiaugsmo 30A, LT- 11306, Vilnius; www.besaiko.com; indra@besaiko.com; tel. +370 655 73337

apibūdinimas / type

dekoratyvinių kėdžių kolekcija / decorated chairs collection

studija / studio

BeSaiko

metai / year

2013

Spalvotų šypsnių skaičiuoklės EUREKA! Calculators of Coloured Smiles

194

Išskirtinė šių dekoratyvių kėdžių serijos ypatybė – nugarėlei panaudotas ikiskaitmeninės eros skaičiavimo įrankis – skaitliukai. Tokia nugarėlė kėdei suteikia papildomų funkcijų. Baldą galima naudoti ne tik sėdėjimui, nugaros masažavimui, bet ir vaikų skaičiavimo mokymo ir įgūdžių lavinimui. Dizainerė parinko žaismingų, linksmų ir ryškių spalvų derinius. Eureka! kėdučių partiją užsisakė mokyklos iš Izumiotsu (Japonija). An exclusive feature of the series of these decorative chairs – the pre-digital age calculation tool – an abacus – is used as a backrest. Such kind of a backrest offers additional features for the chair. This piece of furniture can be used not only for sitting, back massage, but also a as a tool for training children’s counting skills. The designer has chosen playful, bright-coloured combinations. The chair Eureka! is educational in nature – it is intended both for sitting and counting by using the back abacus. Client – schools of Izumiotsu, Japan.


New Adam

Kids Chair Adam

Happy Abacus

195


Krėslo pavadinimas Fat Cat išvertus The armchair is called “Fat Cat” with anglišką tropą reikštų turtuolį- reference to the English trope originally describing a wealthy banker... bankininką ... Lengvos ironijos dozė, verta žiūrovo Mild dose of irony worth a smile of a šypsnio. viewer.

The backrest has 12 colours boosting positive mood. Kėdžių nugarėlėse yra 12 spalvų, kurios The name of the chair was inspired by suteikia pozityvią nuotaiką. the mathematician Archimedes’ invenKėdės pavadinimą inspiravo matema- tion exclamation - “Eureka!”... That’s tiko Archimedo išradimo šūksnis Eu- why the name has the exclamation reka!... todėl pavadinimas su šauktuku. mark.

196


197


dizainerės / designers:

Kotryna Zilinskienė, Miglė Vasiliauskaitė

kontaktai / contacts:

labas@primprim.lt

apibūdinimas / type

tematikos koncepcija, pavadinimas, vizualinis identitetas ir interjerų grafika / themed concept, name, visual identity and interior graphics

užsakovas / client

SAKÀ

agentūra / agency

Prim prim

metai / year

2013

apdovanojimas / award

Kiekvienas kambarys atostogų namuose SAKÀ atspindi vis kitą su Druskininkų miestu ir jo apylinkėmis susijusią legendą. Pagal legendas kambariams sukurti simboliai atsiranda interjero grafikoje ir kituose elementuose formuodami bendrą atostogų namų vizualinį identitetą. Architektūra ir interjeras: SPRIK.

Svečių namai SAKÀ Guesthouse

198

Every room in the guest house SAKÀ presents a different legend associated with Druskininkai and its surroundings. Each room has its own symbol as a keyword from the legend. These icons appear in interior graphics and in other objects forming visual identity of the guest house. Architecture and interior: SPRIK.


199


dizaineris / designer

Konstantin Markin

kontaktai / contacts:

www.vostok-europe.com; kosta@vostok-europe.com

apibūdinimas / type

laikrodis / watch

gamintojas / company Koliz Vostok metai / year

2014

Kelintą valandą išsipildo svajonė? MRIYA At What Time does the Dream Come True?

200

2014 metais Vostok Europe pristatė laikrodžius su pažangiausiu automatiniu chronografo mechanizmu NE88, kurį sukūrė Japonijos bendrovė SII. Tai pirmasis toks laikrodis pasaulyje. Šių laikrodžių pagaminta tik 500 vienetų. Tai pirmasis laikrodis su automatiniu chronografo mechanizmu per visą Vostok Europe veiklos istoriją. Laikrodžio dizaineriai įkvėpimo sėmėsi iš didžiausio pasaulyje lėktuvo – AN225 Mriya. Tai yra didžiausias bendrovės gaminamas laikrodis. Ukrainiečių kalba Mriya reiškia „svajonė“.

In 2014 year Vostok Europe proudly presented watches with the latest columnwheel automatic chronograph movement NE88 from SII (Japan). It is the first model of this kind ever made. The limited edition offers only 500 watches and it is the first automatic chronograph model in the history of Vostok Europe. Design of this watch was inspired by the world’s largest airplane – AN-225 Mriya – and is the brand’s largest model to date. In Ukrainian language Mriya means “a dream”.202


Šio modelio dizaino koncepciją sudaro du modeliai: automatinė versija su NH35 mechanizmu ir rafinuota daugiafunkcinė versija su šveicarišku 9516 ISA mechanizmu. Konsultuojantis su garsiu lenktynininku Benediktu Vanagu sukurta išskirtinė laikrodžių linija „White Edition by Benediktas Vanagas”. Šie laikrodžiai pritaikyti ypatingai sudėtingoms 2015-ųjų Dakaro ralio sąlygoms.

Design concept of this watch developed basic automatic watch version with NH35 movement and much more sophisticated multifunctional version with 9516 ISA SWISS movement.

An exclusive White Edition by Benediktas Vanagas series was designed following the special requirements of the famous Lithuanian racer Benediktas Vanagas. These watches were designed to survive the severe conditions of Dakar Rally 2015.

203


dizainerė / designer

Jolanta Vazalinskienė

kontaktai / contacts:

jolanta.vazalinskiene@gmail.com

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS kostiumai spektakliui / costumes for the play

užsakovas / client

Kauno nacionalinis dramos teatras / Kaunas National Drama Theatre

metai / year

2014

Kostiumai spektakliui BARBORA Costumes for the Play

204

Lithua Desig

apibūdinimas / type

Kostiumų ansamblyje, sukurtame žymaus režisieriaus J. Jurašo spektakliui Barbora, atsispindi renesanso epocha ir šiuolaikinės futuristinės tendencijos. Jie transformuojasi ir padeda veiksmą be pertrūkių, tiesiog scenoje, perkelti iš istorinės epochos į mūsų laikmetį. Drabužiai turi ne tiek buitinę kiek simbolinę reikšmę, kuri visiškai atsiskleidžia spektaklyje. Panaudotos naujos tekstilės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos. Konstruktorė-technologė Genovaitė Snukiškytė.

The ensemble of costumes, designed for the play Barbora staged by a famous theatre director J. Jurašas, reflects the Renaissance era and modern futuristic trends. Shifted from the original historical period to the modern era, they transform and get into action without any interruptions – right on stage. These costumes have a symbolic meaning fully unfolding in the play. Innovative fabrics, constructions and technologies were used for this ensemble. Constructing-technological artist Genovaitė Snukiškytė.


205


dizaineris / designer

Barbora Adamonytė

kontaktai / contacts:

barbora.adamonyte@gmail.com; +370 685 82678

apibūdinimas / type

šviestuvas / wall mounted lamp

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino bakalauro baigiamasis darbas / final work of product design bachelor’s degree

metai / year

2012

apdovanojimas / award

Vaivorykštinis emocijų atspindys Rainbow Emotion Reflection

206

Šviestuvas Saulė-tekis/-lydis – kinetinis šviesos įrenginys, kuris, stumdant šviesos šaltinį ranka per vaivorykštės spalvų juostą, keičia šviesos ir spalvos intensyvumą. Nuo melsvų atspalvių rytais iki rausvų vakarais – kintanti šviesa sukuria natūralaus saulės ciklo iliuziją. Yra įrodyta, jog per dieną kintantis šviesos intensyvumas teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Šviestuvu Saulė-tekis/-lydis galima sukurti norimą atmosferą: nuo ryškios iki jaukios ir intymios. Naudotos medžiagos: spausdintas vaivorykštinis paviršius ir LED.

SUNset/SUNrise lamp is a kinetic illumination device that can be manually moved from side to side along the rainbow-like surface, thus changing light and colour intensity in a room. From blue shades in the morning to purple ones in the evening: changing light output creates an allusion of the natural cycle of the Sun. It has been proven that a change in light intensity during the day has positive effects on human health. The SUNset/SUNrise lamp provides a possibility to create a required atmosphere: from bright to cosy and intimate. Used materials: rainbow-like surface made of printed stripe and LED.dizaineris / designer

Julijonas Urbonas

kontaktai / contacts:

www.julijonasurbonas.lt

apibūdinimas / type

meninė instaliacija / art installation

metai / year

2013

paroda / exhibition

Lisabonos architektūros trienalė (2013 m.) Lisbon Architecture Triennale, 2013

Sapnų viešbutis Oneiric Hotel Sapnų viešbutis – tai laikinai veikiantis viešbutis, kuriame įrengta speciali sapnus režisuojanti įranga. Projektas yra paremtas garsiais moksliniais eksperimentais, kurių tikslas buvo dirbtinai sukelti sąmoningus sapnus ir daryti paveikį jų turiniui. Perkėlus tokius tyrimus iš laboratorijų į viešbutį, publika kviečiama snūstelti ir naujai patikrinti mokslinius eksperimentus patiems. „Moksliniai subjektai“ tapo savo sapningos realybės dizaineriais.

Oneiric Hotel is a pop-up hotel equipped with special dream-directing equipment. The Project is based on significant successful scientific experiments with the goal to induce lucid dreams and affect their content. After transposing such explorations from the scientific laboratory to the set of a popup hotel the public is invited to take a nap and enter the dream experiments in their own way. The “scientific subjects” have became the designers of their own oneiric experiments.

208dizaineris / designer

Linas Dzimidas

kontaktai / contacts:

linas@kdc.lt; +370 686 36420

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

vizualinės informacijos sistema / visual information system

užsakovas / client

Neringos miesto savivaldybė / Municipality of Neringa City

agentūra / agency

Klaipėdos dizaino centras

metai / year

2013

Neringos orentyrai Guideposts in Neringa

Lithua Desig

Rengiant Turizmo informacinės infrastruktūros objektų techninį projektą buvo siekiama, kad stendai derėtų prie Kuršių nerijos tradicinės architektūros ir aplinkos, bet būtų originalūs, kad atliktų ir tiesioginę informacinę fukciją, ir trauktų dėmesį forma. Stendų konstrukcijų stilistikai panaudoti pajūrio akmens ir medžio šakų, gintaro grynuolių motyvai. Sprendimą padiktavo natūralios ir plastiškos šių gamtos objektų formos, linijos.

Technical project of tourism information infrastructure objects had two major goals: to both harmonize the stands with traditional architecture and environment of the Curonian Spit and to design unique stands that would implement their direct information function and attract attention with their form. The motives of seaside stones, wooden branches and amber nuggets were used to decorate constructions of stands. This choice has been based on natural and plastic forms and lines of these natural elements.

210


211


dizainerė / designer

Jonė Aleksiūnaitė

kontaktai / contacts:

j.aleksiunaite@gmail.com; tel. +370 695 16032

apibūdinimas / type

konceptuali identiteto sistema / conceptual identity system

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Grafinio dizaino bakalauro baigiamasis darbas / final work of graphic design bachelor’s degree

metai / year

2012

apdovanojimas / award

Vartotojas - Identiteto Kūrėjas Identity Created by Consumer

Vartotojas – identiteto kūrėjas yra inovatyviomis technologijomis pagrįsta sistema, suteikianti galimybę vartotojui keisti kompanijos įvaizdį. Modernaus meno centras yra projekto aiškinamasis modelis: kiekvienas lankytojas susikuria asmeninius identiteto vienetus – asmeninį simbolį ir efektuotą judesio vaizdinį, kurie panaudojami personalizuojantiems suvenyrams gaminti, judančiai grafikai ir dinaminiam logotipui sudaryti – rezultatai eksponuojami muziejaus ekranuose ir interneto svetainėje. Lankytojas tampa dinamišku kūrybos šaltiniu, kurio išraiška atgaivina statišką Modernaus meno centro įvaizdį.

Identity Created by Consumer (ICC) is a system based on innovative technologies that allows a consumer to influence the image of a company. The Museum of Modern Art has been chosen to explain the flow of the project: every visitor creates personal pieces of identity - a personal symbol and unique movementimage that are used for production of personalized souvenirs, moving graphics and dynamic logotype, which are transferred onto screens and website of the Museum. A visitor becomes a dynamic source of creation that revives the static image of the Museum of Modern Art.

212


213


dizaineris / designer

Vilius Dringelis

kontaktai / contacts:

info@viliusdringelis.com; tel. +370 671 95810

apibūdinimas / type

stalinis šviestuvas / desk-table lamp

a.mokykla / college

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts Produkto dizaino bakalauro baigiamasis darbas / final work of product design bachelor’s degree

metai / year

2012

paroda: / exhibition

Lithuanian Design Drops Kopenhaga, Danija, 2014

Šviestuvas GARNYS Desk Lamp

214

Minimalistinis šviestuvas Garnys pagamintas iš trijų arba keturių pagrindinių detalių, du analogiški mediniai pagaliukai sudaro atramą, kuri trinties principu išlaiko šviestuvo pagrindą – sulenktą arba iš dviejų dalių sujungtą vamzdelį. Stalinio šviestuvo pagrindinė funkcija – apšviesti darbo vietą. Šviestuvas skleidžia ryškią, šiltą šviesą ir gali būti nukreiptas į reikiamą tašką.

Minimalistic lamp Garnys (The Heron) is made of three or four major components: two parallel wooden sticks compose a support element, which according to the principal of friction holds the basis of the lamp – a bent tube that could also be made of two interconnected parts. The major function of the desk light is to illuminate the working space. The lamp sheds bright and warm light, which could be directed to any particular point.


215


dizainerė / designer

Gintarė Jarašienė

kontaktai / contacts:

gintare.jarasiene@gmail.com; tel. +370 615 86802

NARYS / MEMBER of: Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society

NARYS apibūdinimas / type

knygos dizainas / book design

užsakovas / client

Terra Publica

metai / year

2013

Grafinio dizaino pagrindai Basics of Graphic Design

216

Lithua Desig

Knygoje Grafino dizaino pagrindai pateikiama susisteminta teorinė medžiaga apie pagrindines grafinio dizaino meninės raiškos priemones ir principus, išsamiai apibūdinama grafinio dizaino objekto esmė, supažindinama su optinės iliuzijos reikšme grafiniame vaizdavime, trumpai pristatomi pagrindiniai kompozicijos pagrindų principai, pateikiamos pagrindinės spalvos raiškos ypatybės, proporcijos ir mastelio ypatumai, šrifto struktūra ir komponavimas, supažindinama su vizualinio stiliaus ir prekių ženklų kūrimu. Idėja išleisti knygą apie grafinį dizainą kilo bendradarbiaujant su leidykla „Terra Publica“. Knygos dizaino principas siejasi su turiniu. Pristatant leidinyje tam tikrus grafinio dizaino teorijos teiginius, apibūdinama, kaip dvimatės kompozicijos priemonės daro įtaką įvairiems grafinio dizaino objektams. Teoriniai grafinio dizaino

komponavimo teiginiai yra iliustruojami pavyzdžiais iš įvairių grafinio dizaino knygų, žurnalų ir internetinių šaltinių. Knygos dizaine yra sutelktas dėmesys iliustracijų svarbai. Įvairių temų vaizdinius pavyzdžius papildo gamtos formų nuotraukos, suteikiančios knygai savitumo. Pateikti studentų darbų pavyzdžiai šalia profesionalų darbų rodo, kokią įtaka turi profesionalūs darbai kūrybiniam studijų procesui. Knyga Grafino dizaino pagrindai yra skirta studentams, moksleiviams ir visiems studijuojantiems ir besidomintiems dizainu.


The book Basics of Graphic Design presents structured theoretic material on major tools and principles of graphic design’s artistic expression. It also provides detailed view to the essence of graphic design’s object and reveals the importance of optic illusion in graphic depiction. The author briefly presents the basic principles of composition, colour expression, proportion and scale, font structure and arrangement, design of visual style and trademarks. The idea to publish a book on graphic design is a result of cooperation with the publisher “Terra Publica”. The principle of book’s designing correlates with its content. Presentation of some theoretical statements of graphic design is followed by the explanations how two-dimensional tools affect various objects of graphic design. Theoretical propositions on composition of graphic design are illustrated with examples from various design books, journals and internet sources. Design of the book highlights the importance of illustrations. In different sections graphic examples are followed by photos of natural forms, which make the book original. The author also combines pictures of both professional and students’ works to show the importance professionals for creative process of studies. The book Basics of Graphic Design is dedicated for students, schoolchildren and everyone else, who is interested in design.

217


DIZAINERIŲ INDEKSAS / DESIGNERS’ INDEX

218

ACME Europe

54; 56

Adamonytė Barbora

206

Aleksiūnaitė Jonė

212

Augustinaitė Aušrinė

62

Bagdonaitė Marija

124

Bagdžiūnas Darius

154

Baltušnikas Aistis

58

Buzas Vytenis

98

Dailidė Aidas

42

Dailidė Saulius

42

Dringelis Vilius

214

Dzimidas Linas

210

Eidrigevičius Stasys

120

Geola Digital

158

Gražys Rapolas

176

Grigaliūnas Rokas

154

Ingrida Kazėnaitė

108

Ivanauskas Alfas

96

Jankauskienė Edita

170

Janulaitytė Julija

142

Jarašienė Gintarė

216

Jarašius Saulius Juozas

132

Jarmalytė Kristina

188

Jonelienė Danutė-Ona

94

Jurkūnaitė-Bruožienė Rūta

82

Kalinauskaitė Kristina

178

Kalinauskas Nauris

104

Kaltenis Tautvydas

66

Kaušpėdaitė Asta

46; 126

Kavarskas Edvardas

164

Kibildis Vytautas

152

Komarovska Gražina

110

Kriukas Remigijus

102

Kriukienė Indrė

102

Kubilinskaitė Justė

134

Kučin Jevgenij

158

Kudin Dmitrij

138

Lingvenytė Saulė

90

Linkevičius Darius

166

Lisauskienė Aušra

168

Litvinaitė Deimantė

112


Mačiulis Laurynas

98

Malafej Inesa

44

Malcaitė Laura

138

Malūnavičiūtė Deimantė

92

Manikas Ramūnas

174

Marcinkevičienė Indra

194

Markin Konstantin

200

Mockutė Renata

116

Munday Rob

158

Narečionis Vilmas

100

Palekas Rolandas

48

Puronas Vilius

148

Puzeras Vytautas

80

Ramanauskas Tomas

136

Remeika Saulius

70

Rimkutė Jolanta

64

Savickas Šarūnas

124

Stakėnienė Ramutė

156

Statkevičius Juozas

74

Sukarevičius Arūnas

44

Survila Ignas

146

Šepkus Aleksandras

32

Ševiakovaitė Ieva

64

Šiškutė Lina

40

Šlepetytė Povilė

84

Šmidtienė Jolanta

186

Šmigelskas Rokas

136

Tarvydas Simonas

134

Trimonis Alfredas

160

Tutlys Akiko

190

Urbelienė Rūta

150

Urbonas Julijonas

208

Užukauskienė Emilija

106

Vala Ernesta

128

Vanagaitė Beatričė

128

Vasiliauskaitė Miglė

88; 198

Vazalinskienė Jolanta

204

Zgrabskė Daiva

45

Zilinskienė Kotryna

198

Žilionis Mindaugas

184

219


„Dizaino indeksas LT2014 Design Index“/Tautvydas Kaltenis. Lietuvos dizainerių sąjunga. – Vilnius, 2015. – 220 p. : iliustr. liet., angl. ISSN 2424-3620 Tradicinis metinis Lietuvos dizaino pasiekimų almanachas „DIZAINO INDEKSAS LT2014“ „DIZAINO INDEKSAS LT2014“ pristato patarųjų metų lietuviško dizaino derlių. Lietuvos dizaineriai apsiprato tarptautinių prizų įteikimo ceremonijose, drąsiai vysto savo kuriamus produktus, įgyvendina idėjas bei plečia užsakymų geografiją. Leidinys „DIZAINO INDEKSAS LT2014“ yra teminė platforma, tikslingai ir plačiai pristatanti geriausius lietuviško dizaino produktus.

Sudarytojas Tautvydas Kaltenis Redaktoriai: Teresė Paulauskytė, Danutė Valentukevičienė, Vytautas Kaltenis Vertėja Monika Vickun

Spausdino Tiražas

220

„Balto print“, UAB

1000 egz.


221