Page 1


0101 @ 「XXXX Ricon GR Digital

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

商人陳振聰 凌晨獲保釋後返回山頂寓所,下午四時驅車外出,前往中環 的四季酒店 ,這是他獲保釋後首次外出。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所, 車上只有保鑣與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振譚振聰凌晨零時獲准以500萬元現金保釋候查,3 月中返署報到。陳振聰在西區警署辦理保釋手續後,即乘坐私人七人車返回山頂歌賦山道大宅。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有保鑣與司機, 見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振聰寓所。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有保鑣 與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振振聰的兄弟,下午進入陳振譚振聰凌晨零時獲准以500萬元現 金保釋候查,3月中返署報到。陳振聰在西區警署辦理保釋手續後,即乘坐私人七人車返回山頂歌賦山道大宅。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有 保鑣與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振聰寓所。

002


10000 @2010 商人陳振聰 凌晨獲保釋後返回山頂寓所,下午四時驅車外出,前往中環 的四季酒店 ,這是他獲保釋後首次外出。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所, 車上只有保鑣與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振譚振聰凌晨零時獲准以500萬元現金保釋候查,3 月中返署報到。陳振聰在西區警署辦理保釋手續後,即乘坐私人七人車返回山頂歌賦山道大宅。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有保鑣與司機, 見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振聰寓所。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有保鑣 與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振振聰的兄弟,下午進入陳振譚振聰凌晨零時獲准以500萬元現 金保釋候查,3月中返署報到。陳振聰在西區警署辦理保釋手續後,即乘坐私人七人車返回山頂歌賦山道大宅。譚妙清今晨坐私家車離開山頂歌賦山道的寓所,車上只有 保鑣與司機,見到在門外等候的記者,她表現得神情自若。譚妙清於中午後返家;陳振聰的兄弟,下午進入陳振聰寓所。

003


01010000@2010

share your photo

游 鎧列 「團聚」

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002


01010000@2010

X XX 「XX」

share your photo

PROFILE/1980年香港出生,2005畢業觀職 業訓練中心攝影系,從事攝影工作4年,現於 whatasunnyday其下工作,<Pandaa> <Season> <Wine Style> 雜誌攝影師。

Ricon GR Digital

A,參加左四年,由於自己本人係活動搞手所以特別緊張,每年都會起1月1日之前2個星期去宣傳,活動本身係想比人知道攝影本身最強既功能就係記錄。B,同屋企人一 齊倒數。C,開心同緊張去迎新一年。D,每年都會倒數,不過多數唔會去好多人既地方,因為好怕人多。E,拍攝可以記錄高興氣氛,日後睇番可回味下。F,我最想比開心 既人睇。G,有。H,會試下想像一下拍攝出黎既效果先。I,需要搵一個明白你相片既人。J,因為參加01010000活動。K,照片係開心...係回憶...係記錄...

002

Snaaap test  

test tests