Page 1


Contents 3 4 5 6 7

Conversation

ดิน HORMONE วัยว้าวุ่น “ไอซ์ เมธากร”

Inspiration “เฟริส์” ณัฐภัท

กปิลกาญจน์

Education Zone

เปิดห้องอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

BlackBoard

Masturbation is GOOD or NOT Line Cookie Run, New Trend Dog with Action เข้าใจน้องตูบ

Teen Plus Culture วัยใสๆ หัวใจสีขาว

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่านครับ จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับ ปฐมฤกษ์ของเรา ซึ่งทีมงานของเรานั้นล้วนแล้วเป็นเยาวชนทั้งสิ้น ที่จะสรรหาเรื่องราว เนื้อหา บทความ มาให้เพื่อน ๆ อ่านกันแบบ จุใจ มีทั้งประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และคุณค่าทางจิตใจครับ หากใน ฉบับแรกนี้ผิดพลาดประการใดทางเราก็ต้องขออภัยด้วยครับ ซึ่งใน ฉบับปฐมฤกษ์นี้ผมขอน�ำเสนอเรื่องราวของ ไอซ์ เมธากร หรือ “ดิน” จากซีรี่ส์ยอดฮิตอย่าง “Hormones วัยว้าวุ่น” มาสะท้อนเรื่อง ราวปัญหาการรักแบบไม่รู้จักค�ำว่าพอดีและปัญหาการท้องที่ไม่ พร้อมของวัยรุ่น ครับส่วนใครที่ก�ำลังจะจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กันแล้ว และยัง ไม่รู้เทคนิคการเลือกคณะและสาขาก็ต้องไปฟังผู้ใหญ่อย่างท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามกันครับ

สนับสนุนโดย

ออกแบบรูปเล่ม

KIDSDEE

ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร) ณวรา จ�ำปาแขม

บรรณาธิการบริหาร

พชรพรรษ์

ธนายุทธ ณธีพัฒน์ ชัยวัฒน์ ธิติ นิธิกร ไชยชาญ คมชาญ สิทธิณณท์ ชัชชัย กวีกานต์ คีตพงศ์

ประจวบลาภ

กองบรรณาธิการ สิงหเสนี อัครบวรสิทธิ์ ขุนศักดิ์ ดีรักษา ลีห์อร่ามวัฒน์ สุทธิวราภิรักษ์ วงศิลากิจ วงศ์สินสกุล ปสังคานนท์ วีรรัตน์ นามวัฒน์

ฝ่ายอ�ำนวยการ/ประสานงาน

เมธชนนท์ อินทัช ภัทรธร

ประจวบลาภ จารุกิจเสรี แซ่ลิ้ม

ปัญญา ณัฎฐวรรธ สิทธิกร

ชู ภาสน์พิทักษ์ จิติมา

ฝ่ายภาพประกอบ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสยาม

พิมพ์ที่

ติดต่อสนับสนุนเพิ่มเติม

081 1496824 , 084 6766955

จัดท�ำโดย

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร 1055/79 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


หากจะกล่าวถึงปัญหาที่มี ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีเพิ่มขึ้น มากอย่างต่อเนื่องแล้วคงหนีไม่ พ้นกับปัญหาของการ“ตั้งครรภ”ที่ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จากข้อมูลที่กระทรวง สาธารณสุข บอกไว้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ที่ ไม่พร้อมของวัยรุ่นมีมากขึ้นทุกปี ท่ามกลางกระแส รักเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ท�ำให้ปัญหาลดน้อยลง ด้วย สาเหตุที่ในประเทศไทยไทยเรานั้น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องออกท�ำงาน หาเช้า กินค�่ำ จึงท�ำให้ตัวเด็กขาดการดูแลและการแนะน�ำในเรื่องราว การด�ำเนินชีวิต ปี ที่ ผ ่ า นมามี ซี รี่ ส ์ เ รื่ อ งหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ ยาวชน,นั ก เรี ย นและ นักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองต้องหยุดชะงักและให้ความสนใจ และเรียกได้ว่าบางคนติดกันจนไม่เป็นท�ำอะไรเลยก็คงจะหนีไปไม่พ้น “Hormones วัยว้าวุ่น” จากค่าย GTH ครับ โดยซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นการ น� ำ นั ก แสดงรุ ่ น ใหม่ ไ ฟแรงมาสะท้ อ นเรื่ อ งราวความเป็ น จริ ง ของ ปัญหาวัยรุ่นในสังคมได้อย่างดี การด�ำเนินเรื่องเป็นไปในทางที่ดีและ ไม่ดี ซึ่งเหล่านี้สะท้อนปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งภายในเรื่องมี อยู่ตอนหนึ่งที่สะท้อนปัญหาการตั้งครรภ์มาให้ผู้ชมได้รับชมกัน และ ลุ้นระทึกกันอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องจะจบอย่างไร วันนี้ผมจึงพาผู้อ่าน มาอ่านเรื่องราวของซีรี่ส์เรื่องนี้ ปัญหานี้ กับ “ไอซ์” เมธากร สุภา ภัณฑารี ผู้รับบท “ดิน” จาก Hormones วัยว้าวุ่น กันครับ

ซีรีส์ที่มีโอกาสได้เล่น เรื่องราวด�ำเนินเรื่องไปในทิศทางบวก หรือลบ? ไอซ์ คิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจะออกไปทางลบมากกว่านะครับ เพราะเหมือนกับว่าหลอกผู้หญิงและก็ไปมีอะไรกับเขา แล้วหนีไปเลยไม่ คิดที่จะรับผิดชอบเลย และก็ไม่ได้ดูแลเขาต่อด้วย แต่ในบทซีรีส์เรื่องนี้ใน เรื่องไม่ได้มีการท้องนะครับ เพราะดาว คิดไปเองว่าท้อง ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ หากมีการท้องจริง ๆ จะมีผลอะไรตามมา? ผลที่ตามมาค่อนข้างมีเยอะเลยครับ อย่างแรกเลยเป็นเรื่อง ของ “ครอบครัว” แล้วก็เรื่องการเรียน และก็เพื่อนอีกที่มองว่าเราเป็น คนไม่ดี ถ้านฝ่ายหญิงท้องขึ้นมาก็คงจะไปเรียนไม่ได้แน่นอน พ่อแม่ก็ เสียใจอีก ส่วนฝ่ายชายถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบ “ดิน” ในเรื่องก็คงจะมี แต่คนว่า คนด่าแน่นอน ในปัจจุบันคิดว่าปัญหาอะไรของวัยรุ่นที่ผิดไปจากเดิมมากที่สุด? ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหายาเสพติด กับเรื่องท้องก่อนวัยที่ มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน และไอซ์คิดว่าทั้งสองปัญหานี้น่าจะ สอดคล้องกันด้วย ไอซ์จะยกตัวอย่างให้ฟัง “แบบนั่งเสพยากันอยู่ แล้ว ก็เมายาและก็เคลิ้ม ๆ ก็ไปมีอะไรกัน” (หัวเราะและก็ยิ้ม ๆ) คิดว่าท�ำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยมีข้อดีหรือเปล่า? ไอซ์คิดว่าดีนะครับ เพราะถ้าเอาแต่เรียน ๆ อย่างเดียว ในบาง เรื่องมันก็จะได้แค่ความรู้ที่ไม่ได้เอาไปใช้จริง แต่หากเราท�ำกิจกรรมไป ด้วยเราก็ได้ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างมันได้ผ่อนคลายด้วยเวลา ท�ำกิจกรรม อีกอย่างมันจะฝึกให้เราท�ำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ด้วยครับ สุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับผู้อ่าน? เรื่องเพศถ้าห้ามกันไม่ได้ก็ขอให้มี “ถุงยาง” เพราะไม่อยากให้ อนาคตของเรามาเสียกันแล้วก็อยากจะฝากผลงานเพิ่มคือ ภาพยนตร์ เรื่อง “มัธยมปากหมาท้าแม่นาค 3D” ต่อจากเรื่อง ม.6/5 ปากหมา ท้าผี 10 เมษายน นี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ


Inspiration

ณัฐภัท กปิลกาญจน์ ชื่อเล่น เฟิร์ส เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2540 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอรรถมิตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 สิ่งที่ชอบ/กิจกรรมที่ชอบ : ร้องเพลง เล่นดนตรี เหตุผล : ชอบร้องเพลงเพราะว่าอยากจะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับผู้ชมทุก ๆ คน และตัวผมเองก็รักในเสียงเพลงด้วย เวลาที่ร้องเพลงก็รู้สึกว่าตัวเองได้ปลด ปล่อยทุกๆ อย่างเลย ผลงานที่ได้รับและภูมิใจ : 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้อง 5 ภูมิภาค รุ่น เยาว์ประเภทเพลงไทยสากล 2. รางวัลชนะเลิศรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Citymall Singing Contest ปี 5 4. รางวัลชนะเลิศ Oishi Singing Battle ปี2 5. ติด20คนสุดท้าย KPN award ครั้งที่ 23 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : Facebook/nattapatfanclub

CHAT ON A: Hey, Uhm … can I ask you something? B: What is it. A: It has been something that I wanted to say for a long time. B: Well then, what is it that you want to tell. A: I really want somebody to come and sleep with me. I really want to know how sex is like. B: Let me give it to you this way. having sex is not good at this time, you must consider your age, the side effects, the disease, etc, try to avoid having sex as much as possible but if there is no choice then use the condom as the Final Frontier. A: And what if I want to forget about this what choices do I have? B: Well then try to do something else such as play soccer, tennis, listen to music instead of focusing on something like this, Do not go to places that are dangerous like the Pub, Night Club, Bars, You might get addicted to drugs and alcohol not good at all . A: How about I play soccer with you instead? B: Oh! Absolutely a good idea! A: Great! Let’s do it. Thank You. B: Your Welcome!!

ขอเชิญผู้ที่สนใจ และผู้มีจิต ศรัทธาในการช่วยเหลือเด็ก นักเรียน หรือโรงเรียนใน ชนบท ร่วมกันบริจาคผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาในท้องถิ่น”

เลขที่บัญชี 800-0-21934-4 “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย เหลือเด็กยากไร้ไปพร้อมกับ เรานะครับ”

VOCABULARY

Side Effects (ไซด์ เอฟเฟ็กส์) Consider (คอนซิเดอร์) Disease (ดี ซีส) Final Frontier (ไฟน่อล ฟร้อนเทียร์)

= = = =

ผลข้างเคียง พิจารณา โรค,เชื้อโรค ทางเลือกสุดท้าย

Condom Focusing Addicted Instead

(คอนด้อม) (โฟกัซซิ่ง) (อะดิกเต็ด) (อินสเตด)

= = = =

ถุงยางอนามัย การมุ่งเน้น, ความตั้งใจ การติดสิ่งนั้นๆ ในทางกลับกัน,อีกทางเลือก


ารฯ

ิก เปิดห้องอธ

ดร.พรชัย ม งคลวนิช

ปัจจัยการเลือกเรียนในคณะหรือสาขาต่าง ๆ ต้องดูจากอะไร เมื่อจบแล้ว เด็กจะสามารถประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้? ผมอยากเห็นระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงระดับ 1-2 ปีแรกมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “ศิลปะ กับ วิทยาศาสตร์” พร้อม ทั้งอยากเห็นระบบที่นักศึกษาสามารถเปลี่ยนคณะได้อย่างไม่ยากล�ำบาก อย่างในมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่ง “มหาวิทยาลัย สยาม” เราก็สามารถให้นักศึกษามีโอกาสเปลี่ยนคณะที่เรียนได้ข้อส�ำคัญ ของเรื่องนี้คือนักศึกษาเองที่เข้ามาศึกษาบางคนก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองชอบ เรียนอะไร จนกว่าจะได้ลองมาศึกษา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะน�ำ นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ที่ก�ำลังจะจบหรือใกล้จะจบเลยคือการเลือกเรียนใน คณะ สาขา ต่าง ๆ จะต้องมีการศึกษาในแต่ละคณะ หลักสูตรให้ชัดเจนก่อน ว่าตนเองชอบอะไร ศึกษาเรื่องไหนแล้วมีความสุข ถนัดในการศึกษาด้านนั้น ๆ ไหมตรงนี้นักเรียน นักศึกษาจะต้องรีบค้นคว้าหาตัวตนให้เจอ หากเป็นไปได้ อยากให้สอบถามรุ่นพี่ก่อนว่าคณะที่ตนเองจะเรียนนั้นเป็นอย่างไร ประการ ต่อมาหากเราเข้ารับการศึกษาแล้วสิ่งส�ำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องตั้งใจ เรียนและยิ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าคณะหรือสาขานั้นใช่แล้ว ก็ควรจะต้องตั้งใจค้นคว้า เพิ่มเติมอย่างตลอดเวลา

“ถึงเวลาแล้วที่สถานประกอบการหรือบริษัท ต้องถามเด็กจบใหม่ว่า จบมาแล้วท�ำอะไรเป็นบ้าง มากกว่าถามเด็กว่าจบมาจากที่ไหน”

ค่ า นิ ย มในการเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น เรื่ อ งดี ห รื อ ไม่ ดี อ าจจะเป็ น เพราะสังคมบีบบังคับ หรือเป็นสิ่งนักศึกษาต้องการเอง? ปั ญ หาความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย เก่ า แก่ หรือมีชื่อเสียง ตรงนี้ต้องขอบอกผู้อ่านทุกท่านก่อนเลยครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะใน ประเทศไทย แต่กับมีไปทั่วโลก ครั้งหนึ่งคนที่คิดระบบปฏิบัติการ Windows และคนที่คิด Facebook ขึ้นมา เขาเหล่านี้ก็ไม่เคยจบปริญญาตรีเลย ผมเอง อยากจะบอกว่าในโลกอนาคตกับโลกในอดีตมันไม่เหมือนกัน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด อะไรที่อยู่ในตัวเรา ความรู้ในตัวเราน่าจะมีความหมายมากกว่าปริญญา สถานภาพของการศึกษาก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับทักษะประสบการณ์และความ รู้ที่เราเรียนมา ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมาจากมหาวิทยาลัยใด นักศึกษาจะต้อง กลับมาคิดใหม่ว่าในการที่เราจะใช้ชีวิต 4 ปี ในมหาวิทยาลัย เราจะต้องได้ ประสบการณ์การเรียนรู้อะไรไปบ้าง เพราะเมื่อเราจบออกไปแล้วเราก็คงยัง ต้องมีชีวิตต่อไปอีก 50 ปี และอะไรที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของเรา ผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาค่านิยมของตัวใบปริญญาหรือค่า นิยมของการที่ได้วุฒิสูงๆนั้น เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างยาวนาน ในอนาคตข้างหน้านี้มันถึงเวลาแล้วที่เราหรือสถานประกอบการต้องหันมา ถามเด็กที่จบใหม่ว่า ท�ำอะไรเป็นบ้าง มากกว่าการที่เราจะถามว่าจบจาก ที่ไหนมา คนหลาย ๆ คนที่ผมบอกมา ที่เขาประสบความส�ำเร็จเขาเหล่านั้นก็ ล้วนแต่ไม่มีใบปริญญาแต่เขาก็สามารถที่จะประยุกต์ท�ำอะไรต่างๆ ได้จนเป็น สิ่งที่เกิดประโยชน์กับทั้งประเทศและโลกเลยก็ว่าได้

รอบรู้เกร็ด IT ทุกท่านเคยได้ยินประโยคว่า‘’บทบาทเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์’’บ้างไหมครับ ใช่แล้วในปัจจุบัน นี้เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของเรามากขึ้น คุณลองเดินไปบน BTS สักสองก้าวครับ มันยากมาก ที่จะไม่เห็นคนหยิบมือถือมาเล่นกัน วันนี้จะมาเสนอค�ำ ว่า ‘’ iPad มีความส�ำคัญอย่างไรที่เปลี่ยนแปลงโลก มนุษย์ ‘’ ปัจจุบันนี้คุณคงเคยได้ยินกับสิ่งที่คุ้นหูอย่าง ค�ำว่า iPad ซึ่งคนอย่าง Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง บริษัท APPLE เคยกล่าวเอาไว้ว่า “Technology Is Power‘’ นั้นหมายถึงว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมี อิทธิพลมากกับเรา ใช่ครับ!มันคือความจริง ผมจะ ยกตัวอย่างว่ามันส�ำคัญอย่างไร ‘’ไอแพด’’ ในสมัย นี้เสมือนกับ Portable Computer ที่คุณสามารถ พกพามันไปได้ทุกที่ และมีสมรรถภาพในการท�ำงานสูง สามารถใช้ท�ำงานน�ำเสนอ,โซเชี่ยลมีเดี่ย,การติดต่อใน สมัยนี้เป็นเรื่องง่าย‘’การเรียนในสมัยนี้เป็นมากกว่า ในห้องเรียน’’บางทีเราต้องการเปิด Internet เพื่อ ศึกษาสิ่งที่อยู่นอกกรอบ ผมเองเคยคิดค�ำว่า ‘’The Internet Universe‘’ ซึ่งตามความหมายตรงๆของ มันนั้นก็คือ ‘’โลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดน’’ คุณเชื่อ หรือไม่ อินเทอร์เน็ตเป็น ‘’ปัจจัยที่ 5 อวัยวะที่ 33 ของ ร่างกาย‘’ ไปแล้ว ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปท�ำให้คนสมัยนี้ ขาดการเชื่อมต่อไม่ได้จริงๆ ณ ตอนนี้เราขุมพลัง The Power In Your Hands นั่นหมายถึง พลังงานที่อยู่ ในมือของคุณ แล้วจงใช้มันให้ถูกต้อง


MASTURBATION is GOOD or Not ถ้าพูดเรื่องการช่วยตัวเองในวัยรุ่น คงเป็นเรื่องปกติใช่ไหม? ใครๆก็ ทำ�กัน เพียงแค่อายที่จะพูดออกมาไม่ใช่แค่ในกลุ่มผู้หญิงเท่านั้น แต่ในกลุ่ม ผู้ชายก็ด้วย อาจฟังดูติดเรทไปบ้างแต่การช่วยตัวเองนี่ก็ช่วยให้ทั้งพวก คุณๆ คลายความกำ�หนัดไปได้บ้าง โดยไม่ทำ�ให้ใครต้องเดือดร้อน ช่วย บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขระบายความอึดอัดให้ตัวเองจากอิทธิพลของฮอร์โมน โดพามีน(Hormone EP.6) ลดความเครียดจากการกระตุ้นฮอร์โมนออกซิ โทซิน(Hormone EP.11) กระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการหลังของฮอร์โมนคอร์ติ ซอล(Hormone EP.9) ระบบในร่างกายก็จะดีขึ้น เพราะมีการหมุนเวียน พลังงานอย่างเต็มที่ ไม่มีการเก็บกัก และเชื่อหรือไม่ ว่าการช่วยตัวเองนั้น ช่วยลดอาการคัดจมูกได้อีกด้วย แต่การช่วยตัวเองก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์ มากมายเท่าการออกกำ�ลังกายที่นอกจากผ่อนคลายแล้วยังสร้างสุขภาพ ที่แข็งแรงด้วย “การช่วยตัวเองไม่ได้ทำ�ให้คุณเจ็บป่วย ไม่ได้ทำ�ให้คุณ กลายเป็นไอ้โรคจิต (ถ้าไม่ทำ�อะไรแผลง ๆ แบบที่คนทั่วไปเขาไม่ทำ�กัน) ไม่ ได้ทำ�ให้เป็นหมัน ไม่ได้ทำ�ให้คุณเป็นเกย์ ตราบใดที่ไม่ทำ�ให้ใครเดือดร้อนก็ ยังไม่ผิด แต่ก็อย่าหมกมุ่นเกินไปนะครับ ชีวิตยังมีอะไรให้ทำ�กันอีกเยอะ” (อยากรู้จักฮอร์โมนตัวไหน เปิดดูซีรีย์ย้อนหลังเอานะครับ หรือไม่ก็หนังสือ ชีววิทยาก็ได้มีแน่นอนนะครับ)

DOG WITH ACTION เราส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการน้องหมาดีใจ

LINE COOKIE RUN

In this moment, the Line cookie run game is very popular in many smart phones. This game has many characters and pets to play. Which characters and pets all have different abilities. To play this game is easy. You just run to get jelly or special items to boots your character or pet and dodge obstructions before your life point run out. We can upgrade life point or jelly to make your points higher. You can play this game on Android and IOS. If you don’t want to out of this trend you can find and download this game for free in app store or play store, then you will love and enjoyed with cookie run. But!! don’t forget to share the time to do other things.

จะแสดงอาการ กระดิกหาง กระโดดกระโจน เข้าหา แต่เมื่อเวลาผ่านไปความผูกพันและความ รักที่มีให้น้องหมาก็มีมากขึ้นเวลาเขาเจอเราเขา จะเกิดอาการ ตื่นเต้นเกินเหตุนั่นเองโดยน้อง หมาจะควบคุมตัวเองไม่ได้จึงทำ�ให้เกิดพฤติกร รมแปลกๆของน้องหมาเช่น 1.ฉี่ราด มีความหมายถึง การสยบยอม การรู้สึกถูกอกถูกใจมากเป็นพิเศษ มักพบในลูก สุนัข หรือ สุนัขเพศเมียเป็นส่วนใหญ่ 2.เลียมือ เป็นการแสดงความรัก และ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เขาไว้ ใ จเรามากๆดี ใ จที่ ไ ด้ เ จอ จริงๆ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความใกล้ชิดสนิท สนมที่มากสุดๆด้วย 3.ไถหน้า ไถตัวกลิ้งกับพื้น แสดงว่าพวก เขาตื่นเต้นดีใจจัด จนครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้อง ถูไถตัวเองไปกับพื้นเป็นการแสดงออก ยังไงก็ตามการที่สุนัขแสดงออกถึงความ รักต่อเราอาจเข้าใจได้ยากแต่ถ้าเรารักเขาด้วย เราก็ควรจะเข้าใจกับพฤติกรรมของเขาด้วย


กระทรวงวัฒนธรรม ชวนวัยรุ่นร่วมท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ “วัยใสๆ หัวใจสีขาว” รับวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ จากการส�ำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ใน ปี ๒๕๕๖ ประเด็นพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น พบว่า เด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ ๑๖ หรือคิดเป็นจ�ำนวนประมาณเกือบ ๔ ล้านคน จากจ�ำนวน ๒๓ ล้านคน เมื่อเทียบ กับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองเวลากลางคืน อีกประมาณ ๔ ล้าน ๓ แสนคน คิดว่าการกอดจูบกันของวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติของ ชีวิตประจ�ำวัน และอีกกว่า ๑๕ ล้านคน ไม่มีความระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้เกิดการถูก เนื้อต้องตัวกันกับเพื่อนต่างเพศ นอกจากนี้ จากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและ เยาวชนจ�ำนวน ๙๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ ในประเด็นด้านศาสนา พบว่า เด็กและเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมในวันส�ำคัญทาง ศาสนาร้อยละ ๕๐ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ สวดมนต์ ละหมาด ขอพรพระผู้เป็นเจ้า ร้อยละ ๔๐ ขณะที่ประเด็นความเชื่อในการท�ำดีได้ดีท�ำ ชั่วได้ชั่ว และการมีความศรัทธาในหลักค�ำสอนทางศาสนา เด็กและเยาวชนเกือบ ๓ ใน ๔ มีความเชื่อ โดยร้อยละ ๗๓.๘ เชื่อว่าการท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว และร้อยละ ๖๒.๘ มีศรัทธาในหลักค�ำสอนศาสนา แต่ยังขาดในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามหลัก ศาสนา ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางศาสนาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการ กระท�ำความดี ละเว้นความชั่ว และท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์ ตามหลักธรรมค�ำสอนของทุก ศาสนา ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยส�ำนักเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีภารกิจส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และด�ำรงรักษา ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเล็งเห็นว่าควรส่งเสริมให้เกิดการแสดงความรักอย่าง บริสุทธิ์ โดยใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสองวันนี้ในการเสริมสร้างการเรียน รู้ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยใช้ชื่อ “วัยใสๆ หัวใจสีขาว” เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เนื่องใน โอกาสพิเศษที่ในปีนี้ ๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ตรงกับวันมาฆบูชา โดยกิจกรรม สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย กระดานรักผ่านซุ้มหัวใจ ที่เปิดโอกาสให้ วัยรุ่นและประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับความรัก ของตนเอง และการเปิดพื้นที่เพื่อพูดคุยเสวนาในประเด็น “รักอย่างไร สุข สดใส รับ วันวาเลนไทน์” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังจากละคร เรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (นางสาววิรพร จิรเวชสุนทรกุล : น้องมายด์ และนาย ภาคิน บวรศิริลักษณ์ : น้องภีม) และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน ๒ คน ด�ำเนินรายการเสวนาโดย คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ ทั้งนี้ มีเด็กและ เยาวชนที่ให้ความสนใจร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาจ�ำนวนกว่า๓๐๐ คน จากองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๒๗ เครือข่าย ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


KIDSDEE | ISSUE 1  

Teen Plus Culture | VOL 1 | Spring 2014 | ISSUE 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you