Page 1


BONS HABITS I BONS ALIMENTS

BONS HABITS I BONS ALIMENTS

QUE ÉS LA UPCCA I EN QUINS AMBITS TREBALLA

QUE ÉS LA UPCCA I EN QUINS AMBITS TREBALLA

La Unitat de Prevenció Comunitaria en Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat és un servei que té com a objectiu basic la prevenció de les conductes addictives, promovent una cultura saludable i una millora del benestar social en la familia, l'escola i la comunitat. La UPCCA dissenya i desenvolupa programes de prevenció que pretenen: • Promoure actuacions que tinguen per objectiu reduir l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives i, per tant, els problemas associats. • Potenciar habits de vida saludables i activitats positives que incloguen el rebuig cap al consum de drogues, a més de millorar i de canalitzar les activitats d'oci i de temps lliure. • Incrementar la percepció de perillositat i risc associada al consum de drogues i augmentar la consciencia sobre les conseqüéncies a nivell individual, social i de salut pública.

Per a aconsegulr estos objectlus, la UPCCA desenrotlla les seues actlvltats en dlferents amblts:

Ambit familiar

Ambit comunitari

Ambit escolar

AMBIT FAMILIAR

Dlns d'este amblt, la tasca de la unltat se centra en:

TABAC

....,,,__�-...........�·........... _" ......._.� ... .. �-·--"-• .............. ..... -�---,..¡.._. ..._...,.._ ......._

�-�A.,., ____

• Formar les mares i pares com a agents preventius eficaces en la família. • Assessorar de forma individualitzada a famílies i consumidors inicials de drogues. • Organitzar i/o participar en escales de pares/mares per millorar l'estil educatiu a casa. • Realltzar sesslons Informativas I formativas per senslbllltzar les famílles en la problematica i afavorir estrategias de resposta.

.......... � ... � ... �,...,..wt

RE CORDA

.AMBIT ESCOLAR

Als centres educatius, els tecnics de la UPCCA acudeixen periOdicament per tal de proporcionar materials, aportar informació als orientadors i professors i realitzar activitats per tal de: • Augmentar el nivell d'informació deis alumnas sobre les conductas addictives i les seues conseqüéncies. • Promoure actituds i estils de vida saludables. • Coordinar l'aplicació deis programes que promou la Conselleria de Sanitat i els materials propis de la UPCCA. • Col·laborar en l'eclucació per a la salut, incidint sobre tot des de !'última etapa de l'eclucació primaria en els aspectes relacionats amb les drogues i altres conductes addictives. • Afavorir els factors de protecció cap al consum de drogues i disminuir els factors de risc. • Sensibilitzar cap a la problematica associada a les conductas addictives. • Conéixer els riscos de les tecnologies de la informació i de la comunicació aixr com de les xarxes socials, tant per l'ús abusiu que es puga fer com per la falta de consciencia en l'ús deis continguts. • Evitar o retardar al maxim l'edat d'inici en el consum de substancies addictives.

.AMBIT COMUNITARI

Dins d'este ambit s'inclouen les activitats i campanyes dirigides a la població en general que pretenen: • • • •

Sensibilitzar cap a la problematica que ens afecta. Identificar i modificar les situacions que faciliten els consums. Fer partrcip a tota la comunitat de les tasques preventives. Augmentar la consciencia social i aportar eines per a millorar la prevenció, mitjancant jomades, tallers, seminaris, etc. • Fer arribar informació a les famílies a partir de l'eclició i distribució del butlletr Fem Llar.

• SI ERES PARE/MARE I NECESSITES INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT EN QÜESTIONS DE CONSUM O CONDUCTES ADDICTIVES • SI FORMES PART D'UN COL·LECTIU (AMPA. ASSOCIACIÓ, JUNIORS, ... ) 1 VOLS ORGANITZAR ALGUN TALLER O SESSIÓ SOBRE PREVENCIÓ.

QUE VISITAR: www.upccamancovall.blogspot.com Vos proposem que visiteu periodicament el bloc de la nostra UPCCA on podreu trabar enllaeos interessants i conéixer algunes de les activitats que realitzem des del nostre servei.

A banda, també es treballa amb joves amb consums inicials i les seues familias, tant a nivell grupal com individual. Per a participar d'este tipus d'assessorament i intervenció es pot acudir directament a la UPCCA o vindre derivats deis centres educatius o de diferents recursos de serveis socials.

Tota esta tasca realitzada té la seua part més visible i concreta en activitats com: campanyes de sensibilització i informació, xerrades, jornades, cineforums, participació en projectes d'altres institucions o entitats, concursos, difusió de materials, assessoraments individualitzats i/o familiars.


Fem llar 40  

Butlletí familiar d'educació per a la salut num. 40

Advertisement