Smso agder _ Årsrapport 2012

Page 1

ÅRSRAPPORT 2012 SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP – AGDER –

ÅRSRAPPORT 2012

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


REDSELEN Det er kveld mørkt ute regnet pisker REDSELEN mot vinduet vinden hyler Det er kveld mørkt ute Det gjør stemmene regnet pisker i hodet også mot vinduetde snakker i munnen vinden hylerpå hverandre, skriker Det stemmene Dugjør forstår ikke i hodet også hva de sier deog snakker mener i munnen på hverandre, skriker Kaos Du forstår ikke hva de Redselen sier hagler og mener over deg som lyn Kaos fra klar himmel Redselen hagler En voldsom stillhet over deg En overdøvende som lyn Smertefull, hatefull fra klar himmel og ondskapsfull Stillhet En voldsom stillhet En overdøvende Renner nedover ryggen Smertefull, Kald somhatefull is og ondskapsfull hårene på armene Stillhet reiser seg Renner nedover ryggen Kald som is hårene på armene reiser seg

Du er helt stille Du puster ikke beveger deg ikke kanskje han tror du sover? Du er helt stille Du puster ikke Du venter og venter beveger degPusten ikke hans kanskje han fyller tror hele rommet du sover? Kvalmen kaster seg over deg Du venter og venter Pusten hans fyller hele rommet Hender Kvalmen kjærligekaster hender rører ved deg seg deg på over en gal måte Du er ingen elskerinne Du er en datter Hender kjærlige hender ved deg Hodetrører fungerer ikke på en gal måte hjertet stopper å slå Du er ingenDu elskerinne dør Du er en datter Ser alt ovenfra Snart er det over Hodet fungerer ikke går han like plutselig hjertet stopper å slå DuDet dørfinnes ingen tårer Serde alt ovenfra ikke eksiterer Snart er det overikke Du eksisterer like plutselig er går innvendig duhan død men utenpå smiler du Det finnes ingendet tårer du rister av deg de eksiterer ikke Leve må du jo Du eksisterer ikke innvendig er er duhjemmet død Dette ditt men utenpå smiler Ditt eget lilledu fengsel du rister av degi ditt eget hus Dudet er fange Leve må du jo Helvete……. Dette er hjemmet ditt Anitra Ditt eget lille fengsel Du er fange i ditt eget hus Helvete……. Anitra

2

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

2


INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:

1.

1.

Formål ogog informasjon Formål informasjon

side side 4

4

2.

2.

Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep

side side 5

5

3.

3.

Organisasjonog ogøkonomi økonomi Organisasjon

side side 6

6

4. 5.

4. 5. 6.

Tilbud

side 8

Utadrettet virksomhet

side 10

Statistikk

side 13

Tilbud

Utadrettet virksomhet

side 8 side 10

6.

7.

Statistikk Ansatte ved senteret

side side 16

13

7.

8.

Kompetanseutvikling Ansatte ved senteret

side side 17

16

8.

9.

Fremover Kompetanseutvikling

side 17

9. 11.

11.

Vedtekter

side 17

side 19

Fremover

side 17

Årsberetning Vedtekter

side side 20

Revisjonsberetning

Årsberetning

Resultatregnskap

19

side 22

side 20

side 24

Revisjonsberetning Balanse pr. 31.12.2012

side side 25

22

Verdendsdagen for forebygging Resultatregnskap

side side 26

24

Balanse Dikt pr. 31.12.2012

side side 27

25

Informasjon Verdendsdagen for forebygging av overgrep mot barn

side side 28

26

av overgrep mot barn

Dikt

side 27 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Informasjon

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

3

side 28

3


1. 1. FORMÅL FORMÅL OG OG INFORMASJON INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Se også vår nye brosjyre med senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Se også vår nye brosjyre med informasjon om tilbudet ved SMSO. informasjon om tilbudet ved SMSO. Senterets formål er blant annet følgende: Senterets formål er blant annet følgende: -

Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt. Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre. Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. og seksuelle overgrep.

SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Besøksadresse: Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Åpningstider: Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Brukere kan stikke innom senteret for samtale, delta i ulike tilbud, ta en kopp kaffe Brukere kan stikke innom senteret for samtale, delta i ulike tilbud, ta en kopp kaffe eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. verdighet, visjon og vekst.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport Årsrapport 2012 2012

4 4


Det er kommuner i Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF direktoratet). Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLI departementet) som gir retningslinjene for statstilskudd til senteret. Ifølge retningslinjene er målet med tilskuddsordningen følgende; ”å gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets incestsentre og voldtektssentre”. 2012 har vært et travelt år for SMSO og det er nå flere som tar kontakt med senteret. Det gjelder både brukere, pårørende, fagfolk og andre. Det er flere henvendelser i forhold til behov for informasjon om senteret og behov for undervisning om temaet seksuelle overgrep.

2. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til” (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Det er store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at 7% av gutter og 14% jenter er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28 % utsatt for overgrep. De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt for overgrep i barndommen. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det kan derfor være vanskelig for en del å si ifra om overgrep. Det er en økning i forhold til de som tar kontakt og som har behov for hjelp etter å ha vært utsatt for voldtekt. Det gjelder både i forhold til overfallsvoldtekter og voldtekter i nære relasjoner. Det er anslått at det er mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år. Det er store mørketall i forhold til omfanget av seksuelle overgrep. Derfor er forebyggende tiltak viktig for nettopp å hindre eller stoppe overgrep. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. LISA-undersøkelsen (Longitudinal investigation of sexual abuse,publisert oktober 2009 viser at det tar gjennomsnittlig 17 år før de som har vært utsatt for overgrep som barn forteller hva de har opplevd ( kilde: Universitetet i Bergen v/professor dr. psychol Ståle Pallesen). Ifølge professor i allmennmedisin Anna-Luise Kirkengen er det slik at; ”overgrep ”etser” seg inn i kroppen og fører til både psykisk og fysisk sykdom”. Mennesker som har opplevd overgrep er overrepresentert i alle sykdomskategorier (jfr hennes bok ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne”).

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

5


3. ORGANISASJON OG ØKONOMI 3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon Organisasjon

SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 registrert 026 741. SMSO-Agder er en stiftelse i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 026 741. Tilbudet som gis ved SMSO er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som finnes forhold til målgruppen. Senteret samarbeide Tilbudet som gis ved SMSO eri ment å være et supplement og etskal alternativ til detmed relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene offentlige tilbudet som finnes i forhold til målgruppen. Senteret skal samarbeide med om vold, traumatisk og selvmordsforebygging, ifølge retningslinjene fra relevante tjenester i stress øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene Barne-,likestilingsinkluderingsdepartement(BLI). om vold, traumatiskog stress og selvmordsforebygging, ifølge retningslinjene fra

Barne-,likestilings- og inkluderingsdepartement(BLI). BLI pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og stab som ivaretar dette. BLIsosialdirektørens pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og sosialdirektørens stab som ivaretar dette. SMSO har ved årets slutt 8 fast ansatte ved senteret i 6,7 årsverk. I tillegg er det 1 midlertidig ansatte 1 årsverk. er tilved sammen 7 kvinner og 2 menn ansatt ved 1 SMSO har ved åretsi slutt 8 fast Det ansatte senteret i 6,7 årsverk. I tillegg er det senteret i 2012. Dei ansatte lønnes Ansatte har Kollektiv midlertidig ansatte 1 årsverk. Det etter er til kommunal sammen 7 tariff. kvinner og 2 menn ansatt ved pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon senteret i 2012. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv samt AFP. Senteret har gruppelivsog yrkesskadeforsikring HSH. pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av gjennom offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom HSH. Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder Inger Tonstad,ogjurist og regionleder Styret ved er SMSO erTurid arbeidsgiver øverste myndighet.i Redd Barna.

Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder Øvrige styremedlemmer: -- Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder -- Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder -- Tor Sigbjørn Utsogn, leder av helseog sosialstyret i Kristiansand Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 Raymond Lønberg, veileder ved SMSO, representant, -- Tor Sigbjørn Utsogn, leder av helseog ansattes sosialstyret i Kristiansand -- Vararepresentant Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse – og sosialstyret Raymond Lønberg, veileder ved SMSO, ansattes representant, i Kristiansand kommune - Vararepresentant Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse – og sosialstyret - Vararepresentant Grethe Linda Kristiansen, veileder ved SMSO i Kristiansand kommune -- Daglig leder er sekretær styret. Vararepresentant Grethe for Linda Kristiansen, veileder ved SMSO - Daglig leder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar god kompetanse på ulike områder som er svært viktig i forhold senterets virksomhet. er et styre ansatte ogsvært senterets Styrets til medlemmer innehar god Det kompetanse påsom ulikeivaretar områder som er viktig i virksomhet på en god måte. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets forhold til senterets virksomhet. Det er et styre som ivaretar ansatte og senterets virksomhet styrets oppgaver(se side 18). virksomhet og på en god måte. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver(se side 18). Det er etablert et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Det er etablert et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes , politisk oppnevnt medlemmer er: Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes , politisk oppnevnt medlemmer er: - Nestleder Inga Fjeldskår, politisk oppnevnt -

Helge Johansen, politisk oppnevnt Nestleder Inga Fjeldskår, politisk oppnevnt

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt Helge Johansen, politisk oppnevnt

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2012 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2012

det tidligere det tidligere og øvrige og øvrige

6 6


-

Aldona Jurczak, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune - Aldona Jurczak, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, - Kristiansand Hilde Engenes, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune kommune - Hilde Engenes, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand - kommune Carol Reinhartsen, sekretær for utvalget og er fra helse- og sosialdirektørens stab. Reinhartsen, sekretær for utvalget og er fra helse- og sosialdirektørens - Carol

stab. Det er i 2012 utarbeidet mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder og formålet er å sikre en forutsigbar økonomi og videre gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal Det er i 2012 utarbeidet mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder og formålet utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de er å sikre en forutsigbar økonomi og videre gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Utvalgets medlemmer er interessert i nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt temaet vi jobber med, er engasjerte og er også gode talspersoner for tilbudet som samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Utvalgets medlemmer er interessert i gis ved senteret. temaet vi jobber med, er engasjerte og er også gode talspersoner for tilbudet som gis ved senteret.

Økonomi Økonomi

Driftsinntekter til SMSO-Agder består av tilskudd fra kommuner i Aust- og VestAgder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand kommune, og eventuelle private Driftsinntekter til SMSO-Agder av tilskudd fra kommuner i Austogdekke Vesttilskudd og gaver. Tilskudd fra består kommuner, Helse Sør-Øst og Bystyret skal Agder, Helse Bystyret i Kristiansand og eventuelle private minimum 20 Sør-Øst, % av driften, det utløser også etkommune, statlig tilskudd på inntil 80 % tilskudd og gaver. Tilskudd fra kommuner, Helse Sør-Øst og Bystyret skal driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF direktoratet).dekke Hver minimum 20 % mottar av driften, utløser også et statlig tilskudd påtilbudet inntil 80som % SMSO krone senteret betyrdet derfor svært mye for driften og det driftsmidler fra Barne-, og familiedirektoratet direktoratet). Hverpå gir i Agder fylkene. Vi erungdomssvært takknemlige for bidrag vi (BUF mottar da dette er med krone senteret mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som å sikre en rimelig stabil økonomi og videre drift. Det betyr at vi kan videreføreSMSO og gir i Agder fylkene. Vi er arbeidet svært takknemlige for bidrag da dette er med på videreutvikle det viktige vi holder på med, da vi detmottar er et stadig økende behov åfor sikre en rimelig stabil økonomi og videre drift. Det betyr at vi kan videreføre og senterets tilbud og fagkompetanse. videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med, da det er et stadig økende behov for senterets kommune tilbud og fagkompetanse. Kristiansand er senterets vertskommune og har som oppgave og et ansvar

for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Vest-Agder. Vi er svært Kristiansand kommune er senterets vertskommune hardriftsmidler som oppgave og et ansvar takknemlig for at alle kommuner i Vest-Agder bidrarog med til senteret og for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Vest-Agder. Vi retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, er svært takknemlig for at alle kommuner i Vest-Agder bidrar med driftsmidler tilSirdal, senteret og Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Vennesla, Åseral. med tilskudd og det er vi svært takknemlig I Aust-AgderSøgne, bidrar de fleste kommuner for og derfor takk til; Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, IFroland, Aust-Agder bidrar de fleste kommuner tilskuddTvedestrand, og det er vi svært Gjerstad, Grimstad, Iveland,med Lillesand, Valletakknemlig og Åmli. for og derfor til; Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og å Hornnes, SMSO håpertakk at alle kommuner i Aust-Agder velger å prioritere støtte til Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Tvedestrand, Valle og Åmli. senterets arbeid framover. SMSO håper at alle kommuner i Aust-Agder velger å prioritere å støtte til senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med senterets verskommune, Kristiansand, som er ansvarlig for å sende søknaden til Bufdir. Frist SMSO-Agder utarbeider om statstilskudd i samarbeid medfølger senterets for å søke om tilskuddsøknad er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden blant annet, verskommune, Kristiansand, som erår, ansvarlig for å sende fra søknaden til Bufdir. Frist godkjent budsjett for inneværende vedtak om tilskudd hver enkelt kommune, for å søke om tilskudd er 1. april revidert hvert år. Vedlagt søknaden følger blant fra annet, vedtak om tilskudd fra helseforetak, årsregnskap, revisjonsberetning godkjent budsjett for inneværende vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, revisor, årsberetning fra styreleder år, og informasjon om senterets aktivitet. Senterets vedtak om tilskudd fraSandal helseforetak, revidert årsregnskap, revisjonsberetning fra revisjonsfirma er Tor AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand. revisor, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet. Senterets revisjonsfirma erutarbeides Tor SandalutAS, 4611 Kristiansand. Driftsbudsjettet fra Skippergata dokumentert2,tilskudd. NB! Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommuner og helse SørØst i god tid før 15. mars. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB! Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtakovergrep fra bidragskommuner og helse Sør-7 Senter mot seksuelle – Agder Øst i god tid før 15. mars. Årsrapport 2012 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

7


Lokalene Lokalene

SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved beggeetkontorene godt tilpasset det tilbudet SMSO SMSO har to kontorer, i Arendal er oglokalitetene et i Kristiansand, som begge har sentral gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO

gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. Arendal Arendal

Kristiansand

Kristiansand

4. TILBUD 4. TILBUD Samtale

Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler eller andre Samtale typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Alle brukeregår fårut tilbud å komme til individuelle eller andre Samtalene på atom vedkommende får satt ord samtaler, på tanker parsamtaler og følelser sammen typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20 Brukerkvelder ledes av ansatte og er et tilbud om en uformell møteplass hvor det Brukerkvelder - onsdager fra hvor kl.17-20 gjøres forskjellige aktiviteter det er fokus på et trygt og sosialt miljø. Brukerkvelder ledes av ansatte og er etspilling, tilbud om en uformell møteplass hvor det Aktivitetene har variert fra matlaging, håndarbeid, turgåing og konserter. gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø. SMSO inviterte brukere også med på noen aktiviteter utenfor lokalene, som f.eks Aktivitetene har variert fra matlaging, spilling, turgåing og konserter. vårtur med guide i Ravndalen, teaterstykke på håndarbeid, Kilden, på tur i nærområdet osv. SMSO inviterte brukere også med på noen aktiviteter utenfor lokalene, som f.eks vårtur med guide i Ravndalen, teaterstykke på Kilden, på tur i nærområdet osv. Åpen gruppe/temakveld

Gjennom året har det vært et åpent gruppetilbud på onsdager hvor det 1-2 ganger i Åpen gruppe/temakveld måneden har det vært temakveld. Temaene er satt opp på forhånd slik at brukerne Gjennom året har det vært -etogåpent gruppetilbud på onsdager det 1-2 ganger i har hatt kjennskap til dem kan velge om de ønsker å deltahvor på dette. Ulike måneden harer det vært er satt opp på og forhånd slikselvskading, at brukerne temaer som tatt opptemakveld. i gruppene Temaene er: ensomhet, intimitet nærhet, har hatt kjennskap til dem og kan velge om de ønsker å delta på dette. Ulike angst, sommerferie, egen omsorg og spiseforstyrrelser. temaer som er tatt opp i gruppene er: ensomhet, intimitet og nærhet, selvskading, 8 angst, sommerferie, egen omsorg og spiseforstyrrelser. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

8


Bevegelighetsgruppe Det er tilbud om å delta i bevegelighetsgruppe ved senteret. Den ledes av veiledere Bevegelighetsgruppe på senteret tilegnet seg kompetanse på dette gjennom er et Det er tilbudsom om har å delta i bevegelighetsgruppe ved senteret. Denkurs. ledesDet av veiledere opplegg hvor en har påseg kropp, bevissthet nærhet gjennom ledet på senteret som har fokus tilegnet kompetanse påog dette gjennom kurs. Detbevegelse. er et opplegg hvor en har fokus på kropp, bevissthet og nærhet gjennom ledet bevegelse. Kulturkveld Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt og Kulturkveld underholdning. Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt og underholdning. Sommeravslutning ISommeravslutning år ble sommeravslutningen veiledere fra Kristiansand og I år ble sommeravslutningen kulturelle innslag. veiledere fra Kristiansand og

holdt på Hamresanden. Her møttes brukere og Arendal grilling, sosialt samvær, og holdt på til Hamresanden. Her møttes strandaktiviteter brukere og Arendal til grilling, sosialt samvær, strandaktiviteter og

kulturelle innslag. Overnattingstur Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Dette ligger nydelig Overnattingstur til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløper på øya, og på utearealene Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Dette ligger nydelig rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lions som til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløper på øya, og på utearealene eier vi får låne det gratis. I år dro en god gjeng en helg i august. Det rundtstedet, huset og er det lagt til rette for grilling og vi fysiske aktiviteter. Det er Lions som ble en flott helg med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tusen takk til Lions i eier stedet, og vi får låne det gratis. I år dro vi en god gjeng en helg i august. Det Lillesand forhelg velvillighet og raushet. ble en flott med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet. Høst fest Det arrangert en samling for brukere hvor de ansatte ordner i stand til enkel Høstble fest bevertning. Både brukere og ansatte bidrar med dikt og sang. Sosialt samvær. Det ble arrangert en samling for brukere hvor de taler, ansatte ordner i stand til enkel

bevertning. Både brukere og ansatte bidrar med taler, dikt og sang. Sosialt samvær. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir Julebord pyntet som er laget på aktivitetskveldene. Det var storblir Det harmed blitt juledekorasjoner en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene oppslutning om årets julebord, og er deltakere en trivelig kveld Det sammen. Det var to pyntet med juledekorasjoner som laget påfikk aktivitetskveldene. var stor brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok oppslutning om årets julebord, og deltakere fikk en trivelig kveld sammen. Det var to seg også å pakke inn gavene og lage bordkort. Det var mange kulturelle innslag og brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok det både brukere ansatte som bordkort. bidro. Julebordet blitt et svært populært seg var også å pakke inn og gavene og lage Det var er mange kulturelle innslag og tilbud og er en god avslutning på året. det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt møte lignende som dem selv. De Brukerne gir tilbakemelding på atåde likerandre å ha iulike tilbudsituasjon som beskrevet ovenfor. sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en De De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. større tillitattildet stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet ogledere stabilitet. sier også er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld da man får en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet. Studenter

Det var en 3. års sosionomstudenter i Kristiansand hele høsten. Senteret har også Studenter hatt besøk elever i videregående skole, folkehøyskole og UIA Senteret som har fått Det var en av 3. års sosionomstudenter i Kristiansand hele høsten. har også informasjon/undervisning om senteret og om seksuelle overgrep. Studenter hatt besøk av elever i videregående skole, folkehøyskole og UIA som har fåttfår kunnskap og kompetanse om somsenteret gjør dem i stand tilovergrep. å ha fokus på temaet informasjon/undervisning ogbedre om seksuelle Studenter får seksuelle overgrep. kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet

seksuelle overgrep. SMSO har i flere år vært praksisplass for studenter fra UIA på videreutdanning psykisk helse. Det enpraksisplass student høsten 2012 og det spennende å være et sted SMSO har i flere årvar vært for studenter fraer UIA på videreutdanning som er med påDet å bidra til student økt kunnskap forståelse omfang og konsekvenser psykisk helse. var en høstenog 2012 og detfor er spennende å være et stedav seksuelle overgrep. Praksisansvarlig ved Universitetet i Agder, Erna Ulland skriver av som er med på å bidra til økt kunnskap og forståelse for omfang og konsekvenser følgende:”SMSO har i flere år tatt i mot studenter fra masterog videreutdanning seksuelle overgrep. Praksisansvarlig ved Universitetet i Agder, Erna Ulland skriver i følgende:”SMSO har i flere år tatt i mot studenter fra master- og videreutdanning i Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2012 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2012

9 9


psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. Dette begynner å bli en tradisjon – psykisk helsearbeid Universitetet i Agder.for Dette begynner å for bli en tradisjon – dvs. at SMSO i flere ved år på rad har tilrettelagt kliniske studier denne dvs. at SMSO i flere år på rad har tilrettelagt for kliniske studier for denne studentgruppen. I 2012 var det en student som var i praksis ved SMSO og studentgruppen. 2012 var det en 150 student som varpraksisperiode i praksis ved SMSO og praksisperioden Istrekker seg over timer. I sin skal studentene praksisperioden strekker seg over 150 timer. I sin praksisperiode skal studentene fordype seg i emnet: Møte med mennesker i kriser. fordype seg i emnet: Møte med mennesker i kriser. Ved SMSO er det god anledning til å reflektere over hva det vil si å drive med Ved SMSO erHer dettreffer god anledning til ådereflektere over grupper hva det vil si å drive som medi sine krisearbeid. en noen av mest sårbare mennesker, krisearbeid. treffer en noen av de mest sårbare får grupper mennesker, som i sine liv har vært Her utsatt for store krenkelser. Studentene også delta i liv har vært utsatt for store Studentene fårgruppevirksomhet også delta i opplysningsarbeid i form av krenkelser. deltakelse på skolebesøk, etc. opplysningsarbeid i form av deltakelse på skolebesøk, gruppevirksomhet etc. I dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskaper om hva som skaper kriser Iog dette emnet skal kan studentene kunnskaper omopplevelser hva som skaper kriser hvordan kriser mestres videreutvikle basert på menneskers egne og tanker om og hvordan kriser kan mestres basert på menneskers egne opplevelser og tanker om hva som kan hjelpe dem videre i livet. De skal tilstrebe åpne samtaler og hva som kan for hjelpe dem som videre i livet. Debåde skal kunnskaper, tilstrebe åpne samtaler og tilrettelegge dialoger omhandler ferdigheter tilrettelegge dialoger omhandler både kunnskaper, og over egne holdninger. Ifor denne typesom samtaler gis studentene anledningferdigheter til å reflektere holdninger. I denne type samtaler gis studentene anledning til å reflektere over egne opplevelser i å møte krenkede mennesker ansikt til ansikt – et samarbeid om opplevelser å møte krenkede mennesker ansikt tilover ansikt – et om ferdigheter i og erfaring fra kritisk etisk refleksjon egne ogsamarbeid andres praksiser. En ferdigheter i ogsamarbeidet erfaring fra mellom kritisk etisk refleksjon egne ogakademia, andres praksiser. En målsetting for SMSO og UiA erover å integrere praksis og målsetting for samarbeidet mellom SMSO og UiA er å integrere akademia, praksis brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. UiA er svært godt og brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. UiA er svært godt fornøyd med praksisplassen ved SMSO!” fornøyd med praksisplassen ved SMSO!”

5. UTADRETTET VIRKSOMHET 5. UTADRETTET VIRKSOMHET

Gjennom utadrettet virksomhet bidrar SMSO med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder skjuler incest og SMSO seksuelle Det skjer gjennom Gjennom utadrettetog virksomhet bidrar medovergrep. å synliggjøre forhold i samfunnet foredrag, undervisning og informasjon. Det er et overgrep. viktig arbeid å motvirke forhold som opprettholder og skjuler incest og seksuelle Detfor skjer gjennom som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter ogerfarer fagfolkat kunnskap og økt seksuelle overgrep. tar folk kontakt Vi informasjon ombevissthet seksuelle om overgrep er nyttig. Det Ofte gir elever/studenter med senteret i etterkant av bevissthet foredrag, undervisning informasjon. og fagfolk kunnskap og økt om seksuelleog overgrep. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 42 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 1079 tilhørere har og det til følgende grupper: Senteret hatthar 42vært informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 1079 tilhørere og det har vært til følgende grupper: - elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler, studenter på ulike studier ved Universitet i Agder -- elever i barne-, ungdomsog videregående skoler, ABUP - studenter på ulike studier ved Universitet i Agder Distriktspsykiatiske avdlinger -- ABUP Tverretatlig gruppe avdlinger Audnedal - Distriktspsykiatiske Psykisk helse Vennesla og Søgne -- Tverretatlig gruppe Audnedal lærere, - Psykisk helse Vennesla og Søgne ansatte i barnehager -- lærere, jordmødre, -- ansatte i barnehager personer som jobber med helse og psykiatri, - jordmødre, forskjellige kommuner og etater, -- personer som jobber med helse og psykiatri, politikere - forskjellige kommuner og etater, frivillige organisasjoner -- politikere - frivillige organisasjoner Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2012 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2012

10

10


SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse medmot undervisning SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet elever for for elever gis også ansatte på skolen undervisningI om seksuellemed overgrep, tegn ogfor 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. forbindelse undervisning signaler hvordan hjelpe lærere undervisning til å få trygghet å gå fra overgrep, uro og bekymring elever gisogogså ansatte på skolen omtil seksuelle tegn og til handlingog forhvordan elevens hjelpe beste. lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til signaler handling for elevens beste. Vi har også i år hatt undervisning for alle 10.klassene i Flekkefjord, seks 9.klasser i Søgne, en 9.klasse Songdalen, tre på Birkeland, fem 9.klasser i Vi har også i år hatti undervisning for10.klasser alle 10.klassene i Flekkefjord, seks 9.klasser i Grimstad. Søgne, en 9.klasse i Songdalen, tre 10.klasser på Birkeland, fem 9.klasser i Grimstad. Sørlandets Fagskole og Birkeland folkehøgskole var og fikk undervisning her. SMSO var invitertFagskole til ungdomsgruppen for å snakke omfikk seksualitet, seksuell Sørlandets og Birkelandi ABUP folkehøgskole var og undervisning her.identitet SMSO og seksuelle grenser. var invitert til ungdomsgruppen i ABUP for å snakke om seksualitet, seksuell identitet og seksuelle grenser. Tre ansatte fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet med å utarbeide et undervisningskonsept på hvordan bruke filmen ”Det skjulte ansikt”.etFilmen Tre ansatte fra SMSO har sammenman medkan RVTS - sør jobbet med å utarbeide er en dokumentar i to på deler om seksuelt misbruk barn”Det og de konsekvensene undervisningskonsept hvordan man kan bruke av filmen skjulte ansikt”. Filmen misbruket får i forhold til selvbilde, selvfølelse, relasjoner å bli mamma og er en dokumentar i to deler om seksuelt misbruk av barn og og det de konsekvensene oppdrager”. er tenkt som et selvfølelse, utgangspunkt for undervisning fagfolk misbruket fårFilmen i forhold til selvbilde, relasjoner og det å til bli andre mamma og og også til studenter som tar utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved oppdrager”. Filmen er tenkt som et utgangspunkt for undervisning til andre fagfolk universitetet i Agder (UIA). ble vist for sosionomstudenter og responsen på og også til studenter som tarFilmen utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved denne var god. universitetet i Agder (UIA). Filmen ble vist for sosionomstudenter og responsen på denne var god. SMSO deltar konsultativt med råd og veiledning i forhold til Kristiansand kommune sitt hjelpetiltak Pro-hjelpa. Målgruppen er kvinner og menn prostituerer seg. SMSO deltar konsultativt med råd og veiledning i forhold til som Kristiansand kommune

sitt hjelpetiltak Pro-hjelpa. Målgruppen er kvinner og menn som prostituerer seg. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”. Gruppen bestårdeltar av fagpersoner IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, SMSO også i en fra tverretatlig gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”. Gruppen UDI, flyktningehelsetjenesten og overgrepssmottaket i Vest-Agder. Gruppen jobber består av fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning UDI, flyktningehelsetjenesten og overgrepssmottaket i Vest-Agder. Gruppen jobber til statlig mottak for tilknyttet skolesenter. med informasjon om flyktninger seksualitetog ogavgangselever grenser. Målgruppen er Kongsgård beboere med tilknytning Aldersgruppe 16-22 år. til statlig mottak for flyktninger og avgangselever tilknyttet Kongsgård skolesenter.

Aldersgruppe 16-22 år. SMSO er med i en tverretatlig gruppe i Kristiansand kommune som jobber i forhold til unge seksuelle tjenester. bestårkommune i tillegg av fagpersoner fra SMSO ersom medtilbyr i en tverretatlig gruppe i Gruppa Kristiansand som jobber i forhold Sosialoppfølgingstjeneste (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, ABUP, helsestasjon til unge som tilbyr seksuelle tjenester. Gruppa består i tillegg av fagpersoner fra for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og Alternativ skole. SMSO Sosialoppfølgingstjeneste (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, ABUP, helsestasjon hadde en sentral rolle i gjennomføringen av en konferanse med tema om unge for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og Alternativ skole. SMSO gutter og jenter som selger eller bytter sex. hadde en sentral rolle i gjennomføringen av en konferanse med tema om unge gutter og jenter som selger eller bytter sex. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er fagseksologiske spørsmål. et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Vi er også representert i referansegruppe i forhold til UNIK (Universitetsklinikken) som er et prosjekt i forhold til samarbeid mellom Universitetet og Helse Sør-Øst med Vi er også representert i referansegruppe i forhold til UNIK (Universitetsklinikken) fokus på psykisk helse. som er et prosjekt i forhold til samarbeid mellom Universitetet og Helse Sør-Øst med fokus på psykisk helse. SMSO har samarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal ca 1 gang pr. måned. To ansatte ved senteret har gitt tilbud om samarbeid og veiledning med både pasienter SMSO har samarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal ca 1 gang pr. måned. To og ansatte. ansatte ved senteret har gitt tilbud om samarbeid og veiledning med både pasienter og ansatte. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

11

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

11

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012


Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barneog ungdomsråd) i regi av Vest-Agder Vi samarbeider medmed Redd Barna lokalt og og vi fylkeskommune. er medlem avav VABUR (Vest-Agder Vi samarbeider Redd Barna lokalt vi er medlem VABUR (Vest-Agder barneog ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. barne- og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR SMSO har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt (Vest-Agder ansatte fra ulike barneog ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. instanser og hvor det har vært utvekslet og drøftet ulike problemstillinger knyttet til SMSO har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt ansatte fra SMSO har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt ansatte fraulike ulike instanser og hvor det det harhar vært utvekslet og og drøftet ulike problemstillinger vold oginstanser overgrep. og hvor vært utvekslet drøftet ulike problemstillingerknyttet knyttettiltil har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt ansatte fra ulike voldSMSO og overgrep. vold og overgrep. instanser og hvor det har vært utvekslet og drøftet ulike problemstillinger knyttet til

SMSO har deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i voldfra og 2007 overgrep. SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på(HABU). ungdomssamlinger har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlingeri i regi avSMSO Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder regi regi av Habiliteringstjenesten for for barn og og unge i Vest-Agder (HABU). av Habiliteringstjenesten barn unge i Vest-Agder (HABU). SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i

SMSO var og stod på stand i Kristiansand forbindelse med(HABU). utstillingen: ”Hvis regi med av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder SMSO var med og stod på stand i Kristiansand forbindelse med SMSO var med og stod på stand i Kristiansand forbindelse med utstillingen: ”Hvis klær kunne fortelle” og deltok også med innlegg på et seminar i utstillingen: Grimstad i ”Hvis klær kunne fortelle” og deltok også med innlegg på et seminar i Grimstad i klær kunne fortelle” og deltok også med innlegg på et seminar i Grimstad i forbindelse utstilling med tema. Utstillingen er en dokumentasjon av SMSOmed var med og stod påsamme stand i Kristiansand forbindelse med utstillingen: ”Hvis forbindelse med utstilling med samme tema. Utstillingen er en dokumentasjonavav forbindelse med utstilling med samme tema. Utstillingen er en dokumentasjon klær kunne fortelle” og deltok også med innlegg et seminar Grimstad i overgrep mot barn. Plaggene har tilhørt norske barnpåsom er ofre ifor vold i hjemmet. overgrep barn. Plaggene tilhørt norske barn som er ofre for voldi hjemmet. i hjemmet. overgrep motmot barn. Plaggene harhar tilhørt norske barn som erer ofre for vold forbindelse med utstilling med samme tema. Utstillingen en dokumentasjon av Noen av barna er ikke lenger i live. Det er initiativtakerne til nettstedet ”Reddesmå”, Noen av barna er ikke lenger i live. Det er initiativtakerne til nettstedet ”Reddesmå”, Noen av barna er ikke lenger i live. Det er initiativtakerne til nettstedet ”Reddesmå”, motSiri barn. Plaggeneog har tilhørt barntil som er iofre for voldØivind i hjemmet. forskerovergrep ved ABUP, Søftestad leder av norske Alternativ vold Telemark forsker ved ABUP, Siri Søftestad og leder av Alternativ vold i TelemarkØivind Øivind forsker ved ABUP, Siri Søftestad og leder av Alternativ til til vold inettstedet Telemark Noen av barna er ikke lenger i live. Det er initiativtakerne til ”Reddesmå”, Aschjem som ersom ansvarlig for utstillingen. Aschjem er ansvarlig for utstillingen. Aschjem som er ansvarlig for utstillingen. forsker ved ABUP, Siri Søftestad og leder av Alternativ til vold i Telemark Øivind Aschjem som er ansvarlig for utstillingen.

SMSO var medarrangør avav følgende tre ii 2012; ”Ungdom som selger SMSO var medarrangør av følgende tre konferanser i 2012; ”Ungdom somselger selger SMSO var medarrangør følgende trekonferanser konferanser 2012; ”Ungdom som eller bytter sex, ”erfaringskonferanse fra levde liv” og markering av verdensdagen eller bytter sex, ”erfaringskonferanse fra levde liv” og markering av verdensdagen ellerSMSO byttervar sex, ”erfaringskonferanse levde liv” og markering av verdensdagen medarrangør av følgendefratre konferanser i 2012; ”Ungdom som selger for forebygging av seksuelle overgrep” . for for forebygging av seksuelle overgrep” . forebygging av seksuelle overgrep” . eller bytter sex, ”erfaringskonferanse fra levde liv” og markering av verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep” .

”Erfaringskonferanse fra levde liv” ble arrangert sammen med Kristiansand kommune v/samfunnsmedisinsk enhet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Målgruppa ”Erfaringskonferanse fra fra levde liv”liv” ble arrangert sammen med Kristiansand ”Erfaringskonferanse levde ble arrangert sammen med Kristiansand for konferansen var brukere, næringsliv og fagfolk. Hovedforedragsholder var kommune v/samfunnsmedisinsk og og Fylkesmannen i Vest-Agder. Målgruppa ”Erfaringskonferanse fra levde liv” enhet bleenhet arrangert sammen med Kristiansand kommune v/samfunnsmedisinsk Fylkesmannen i Vest-Agder. Målgruppa professor i allmennmedisin Anna Luise Kirkengen. Brukere var med i planlegging og for konferansen var var brukere, næringsliv fagfolk. Hovedforedragsholder var kommune v/samfunnsmedisinsk enhet ogog Fylkesmannen i Vest-Agder. Målgruppa for konferansen brukere, næringsliv og fagfolk. Hovedforedragsholder var gjennomføring av konferansenLuise og deKirkengen. gjorde en svært godvar innsats. i allmennmedisin med i planlegging og professor ivar allmennmedisin Anna Luise Brukere var med i planlegging og for professor konferansen brukere, Anna næringsliv ogKirkengen. fagfolk. Brukere Hovedforedragsholder var gjennomføring av konferansen og de gjorde en svært god innsats. gjennomføring av konferansen og de gjorde en svært god innsats. professor i allmennmedisinSenter Anna mot Luiseseksuelle Kirkengen. Brukere var med i planlegging og 12 overgrep – Agder

gjennomføring av konferansen og de Årsrapport gjorde en svært god innsats. 2012 Senter seksuelle overgrep – Agder Senter motmot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

1212

12


Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” – 19.november Verdensdagen forebygging overgrep mot barn” 19.november Verdensdagen for for forebygging av av overgrep mot barn” –– 19.november Dagen Dagen ble markert i Arendal med med en konferanse i samarbeid med Fylkesmannen i ble markert i Arendal en konferanse i samarbeid medFylkesmannen Fylkesmanneni i Dagen ble markert i Arendal med en konferanse i samarbeid med Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” – 19.november Aust-Agder, Alternativ til vold i Arendal, Alarmtelefonen forforbarn og unge, StineAust-Agder, Alternativ til vold i Arendal, Alarmtelefonen barnog ogunge, unge,StineStineAust-Agder, Alternativ til vold i Arendal, Alarmtelefonen for barn Sofies stiftelsen og Østre Agder krisesenter. DetDet varvar foredrag med ”Tonna Brix” som Sofies stiftelsen og Østre Agder krisesenter. foredrag med ”Tonna Brix”som som Sofies stiftelsen og Østre Agder med krisesenter. Det var foredrag med ”Tonna Brix” Dagen ble markert i Arendal en konferanse i samarbeid med Fylkesmannen i er en rapduo bestående av Hakan Pandul og Kenneth Holt. De skriver all tekst og er en rapduo bestående av Hakan Pandul og Kenneth Holt. De skriver all tekst og er enAust-Agder, rapduo bestående avtilHakan Kenneth Holt.for Debarn skriver all tekst og Alternativ vold i Pandul Arendal,og Alarmtelefonen og unge, Stinemusikkmusikk selv ogselv deres opplegg er rettet motmot ungdom. og deres opplegg er rettet ungdom. Sofies Østre Agder krisesenter. Det var foredrag med ”Tonna Brix” som musikk selvstiftelsen og deresogopplegg er rettet mot ungdom. er en rapduo bestående av Hakan Pandul og Kenneth Holt. De skriver all tekst og I Kristiansand dagen markert sammen med brukere og i tilleggvar var det det en en musikk selv ogble deres opplegg er rettet mot ungdom. I Kristiansand ble dagen markert sammen med brukere og i tillegg tillegg I Kristiansand ble dagen markert sammen med brukere og i var det en markering av at SMSO varår20 år i 2012. Brukere ga tilbakemeldingpå påat at de de synes synes markering av atat SMSO var 20 Brukere tilbakemelding markering SMSO 20 prioritert åri i2012. 2012. Brukere ga ga 20 tilbakemelding deen synes det varav stor stas at var de ble i feiringen av års jubileum. på Detatble detdet varvar stas atat de ble prioritert av års en Istor Kristiansand ble dagen markerti ifeiringen sammen med brukere og i tilleggDet varble deten en stor stas de ble prioritert feiringen av 20 20 års jubileum. jubileum. markering med mye godt innhold og kulturelle innslag fra brukereDet og ble ansatte. markering av at SMSO var 20 år i 2012. Brukere ga tilbakemelding på at de markering med mye godt innhold og kulturelle innslag fra brukere og ansatte. markering med mye godt innhold og kulturelle innslag fra brukere og ansatte.synes det var stor stas at de ble prioritert i feiringen av 20 års jubileum. Det ble en markering med mye godt innhold og kulturelle innslag fra brukere og ansatte.

6. STATISTIKK

6. STATISTIKK Barneungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for 6. STATISTIKK sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle 6. STATISTIKK

brukere blir også oppfordret til å fylle har ut et brukerskjema. All registrering ved Barneungdomsog familiedirektoratet utarbeidet felles statistikkskjema Barneungdomsog familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjemafor for senteret er anonym. sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle i Norge. Alle henvendelser til ogutarbeidet besøk på senteret skal registreres. Alle Barne- sentrene ungdomsog familiedirektoratet har felles statistikkskjema for brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved sentrene i Norge. Alle henvendelser til på og telefon, besøk på senteret skal Innholdet registreres. Henvendelsen kommer i hovedsak e-post eller sms. i Alle senteret er anonym. senteret erogså anonym. brukere blir oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. senteret ermange anonym. For er det aller første gang de setter ord på at de har vært utsatt for Henvendelsen kommer i hovedsak telefon, e-post eller sms.Innholdet Innholdeti i Henvendelsen kommer i hovedsak på på telefon, e-post eller sms. seksuelle overgrep. henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske omsamtale. samtale. henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om Henvendelsen kommer i hovedsak på telefon, e-post eller sms. Innholdet i For mange er aller det aller første gang de setter ord har værtutsatt utsattfor for For mange er det første gang de setter ord påpå at at de har vært 13 Senter mot seksuelle overgrep – de Agder henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. seksuelle overgrep. seksuelle overgrep. Årsrapport 2012 For mange er det aller første gang de setter ord på at de har vært utsatt for 13 Senter seksuelle overgrep – Agder seksuelle overgrep. 13 Senter motmot seksuelle overgrep – Agder Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 13 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012


Mange kommer til samtaler alene, andre velger å ha med seg en støtteperson. Det kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Noen tar kontakt for å få veiledning i forhold til hvem alene, som kan bistå, hvoråde henvende seg eller for Det å få Mange kommer til samtaler andre velger hakan med seg en støtteperson. følge til andre hjelpeinstanser. Andre har behov for råd og veiledning i forhold til kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Noen tar kontakt for å få anmeldelse noentilhar behov forkan bistand hele henvende prosessenseg fram til det veiledning i og forhold hvem som bistå,gjennom hvor de kan eller for å få eventuelt foreligger en dom. Andre har behov for råd og veiledning i forhold til følge til andre hjelpeinstanser. anmeldelse og noen har behov for bistand gjennom hele prosessen fram til det 1612 har vært innom eventuelt foreligger ensenteret dom. enten til samtale, tema- eller brukerkveld og 2217 brukere eller representanter fra øvrig hjelpeapparat har henvendt seg til senteret. 1612 har vært innom senteret enten til samtale, tema- eller brukerkveld og 2217 Det har vært 427 enkeltbrukere har henvendt seg, og 187 enkeltbrukere har vært brukere eller representanter fra øvrig hjelpeapparat har henvendt seg til senteret. innom senteret samtale, tema- eller brukerkveld. Av disse har 104 ikke vært innom senteret før. 427 enkeltbrukere har henvendt seg, og 187 enkeltbrukere har vært Det har vært innom senteret samtale, tema- eller brukerkveld. Av disse har 104 ikke vært innom Første henvendelse til senteret skjedde i form av: senteret før. - henvendelse 76 % telefon til senteret skjedde i form av: Første - 17 % besøk på senteret - 76 7 % telefon e-post / brev - 17 % besøk på senteret Av de har sin første henvendelse som besøk på senteret kommer ofte i følge - som 7% e-post / brev med øvrig hjelpeapparat eller partner/pårørende. Av de som har sin første henvendelse som besøk på senteret kommer ofte i følge Omlang 25hjelpeapparat % av henvendelse til senteret kommer fra hjelpeapparatet. med øvrig eller partner/pårørende. Formålet med henvendelsene hjelpeapparatet Omlang 25 % av henvendelse fra til senteret kommerhar fra vært: hjelpeapparatet. - 34med % samarbeid Formålet henvendelsene fra hjelpeapparatet har vært: - 33 % enkeltbrukere - 10 34 % undervisning samarbeid - 17 råd og veiledning 33 % enkeltbrukere - 10 6 % undervisning annet - 17 % råd og veiledning Brukere som henvender seg til senteret har fått vite om senteret via: 6 % annet (i svarskjema er det gitt anledning til å gi flere svar) Brukere som henvender seg til senteret har fått vite om senteret via: 67 % fra er hjelpeinstans (i -svarskjema det gitt anledning til å gi flere svar) - 22 % fra privatperson som kjente til senteret - 17 telefonkatalog/internett/avisoppslag 67 % fra hjelpeinstans - 22 3 % fra privatperson skole som kjente til senteret - 17 % fra telefonkatalog/internett/avisoppslag Om -lag 15% på senteret er menn. 3 % av fra brukerne skole 9 % lag av brukerne har begge i utlandet og registreres i statistikken som Om 15% av brukerne påforeldre senteretfødt er menn. innvandrer. 9 % av brukerne har begge foreldre født i utlandet og registreres i statistikken som Om lag hver fjerde bruker av senteret er under 23 år. innvandrer. Det ble avholdt 1308 enesamtaler ved er senteret 2012. Om lag hver fjerde bruker av senteret under i23 år. Det har vært ca 300 deltakere på temakvelder eller ulike gruppetilbud. Det ble avholdt 1308 enesamtaler ved senteret i 2012. Statistikken at 7deltakere % av brukerne som har fylt skjema er pårørende. Det har værtviser ca 300 på temakvelder ellerutulike gruppetilbud. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

14

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

14

Statistikken viser at 7 % av brukerne som har 2012 fylt ut skjema er pårørende. Årsrapport

Årsrapport 2012


I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: Alder ved første overgrep: - 38 % under 7 år - 38 37 % under 7-12 år7 år 12 % 13-15 år - 37 7-12 år 6 % 16-17 - 12 13-15 år 7 % 16-17 18 år eller 6 år eldre 7 % 18 år eller eldre Hvor lenge har misbruket pågått: Hvor lenge har misbruket pågått: - 64 % ett år eller mer 25 % ett engangs foreteelse - 64 år eller mer 8 % engangs under ettforeteelse år - 25 7 % under uklart ett år 8 1 % pågår 7 uklart fortsatt 1 % pågår fortsatt Ble misbrukt av: Ble misbrukt av: - 87 % mann - 87 15 % mann gutt (under 18 år) - 15 (under 18 år) 4 % gutt kvinne 4 % jente kvinne(under 18år) 2 2 % jente (under 18år) Relasjon til overgriper - 33til%overgriper biologisk forelder Relasjon - 33 % biologisk forelder(onkel/tante/fetter/kusine) 15 annen slektning - 15 11 % annen søskenslektning (onkel/tante/fetter/kusine) - 11 2 % søsken ikke biologisk søsken 2 % ikke biologisk forelder søsken 5 ikke biologisk forelder 5 % biologisk besteforelder 5 % biologisk besteforelder 2 ikke biologisk besteforelder 2 % ikke biologisk besteforelder 5 ansatt i offentlig tjeneste 5 % ansatt/engasjert ansatt i offentlig tjeneste 6 i fritidsaktivitet 6% i fritidsaktivitet 10 % ansatt/engasjert ukjent 10 % annen ukjent relasjon (venn, bekjent, kjæreste/partner) 22 22 % annen relasjon (venn, bekjent, kjæreste/partner)

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2012 – Agder

Årsrapport 2012

15 15


7. ANSATTE VED VED SENTERET SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen erdaglig dagligleder lederved vedsenteret. senteret.Hun Hunerersosionom sosionom Rigmor Høyland Iversen er 7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen erdaglig daglig leder ved senteret. Hun er sosionom Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har Rigmor Høyland Iversen er leder ved senteret. Hun er sosionom Rigmor Høyland Iversen leder ved senteret. Hun er sosionom 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen erdaglig daglig lederved vedsenteret. senteret.Hun Hun ersosionom sosionom 7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen er leder er og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun erhar sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk oghar harbakgrunn bakgrunn fra barnevern spesialisthelsetjenesten. Hun har

og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og harbakgrunn bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er har sosionom videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk Rigmor Høyland Iversen daglig lederved vedsenteret. senteret. Hun sosionom Rigmor Høyland Iversen ererdaglig daglig leder Hun erersosionom sosionom og harutdanning bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har ledelse. videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk har utdanning innen ledelse. Rigmor Høyland Iversen er leder ved senteret. Hun er videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har utdanning innen ledelse. og har utdanning innen ledelse. og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har bakgrunn fra barnevern ogsosialpedagogikk, spesialisthelsetjenesten. Hun har har videreutdanning innen sosiologi, veiledningspedagogikk og har ledelse. og har utdanning innen utdanning innen ledelse. bakgrunn barnevern spesialisthelsetjenesten. Hun og harutdanning utdanningfra innen ledelse.og og har utdanning innen ledelse. bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk veiledningspedagogikk og har utdanning innen ledelse. sosialpedagogikk, videreutdanning innen sosiologi, videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og har utdanning innen ledelse. og har utdanning innen ledelse. og har harBjelland utdanning innen ledelse. Vidar er sosionom. Han Bjelland erinnen sosionom. Hanhar harbakgrunn bakgrunnfra fraarbeid arbeidmed medpsykisk psykisk og utdanning ledelse. og har utdanning innen ledelse. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar Bjelland er sosionom. har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar Bjelland er sosionom. Han bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar Bjellander ersosionom. sosionom. Han har bakgrunnfra fraarbeid arbeidmed medpsykisk psykisk Vidar Bjelland Han har bakgrunn utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk VidarBjelland Bjellander ersosionom. sosionom. Han har bakgrunnfra fraarbeid arbeidmed medpsykisk psykisk Vidar Han har bakgrunn utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor sosialkontor og barneverntjenesten. barneverntjenesten. utviklingshemmede, utviklingshemmede, sosialkontorog og barneverntjenesten. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fraskole, skole,hvor hvorhun hunogså også Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i Hilde Hauge er pedagog. bakgrunn fra skole, hvor hun også Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også Hun har arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i ii KRIS. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra frivillig skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som på arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. arbeidet medhørselshemmede. hørselshemmede. videreutdanning i KRIS. arbeidet med Hun har videreutdanning ipå Hun har Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også sjelesorg/veiledning. Hun har tillegg jobbet som frivillig KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun har tillegg jobbet som frivillig på HildeHauge Hauge erpedagog. pedagog. Hun har bakgrunn fraskole, skole, hvor hunogså også Hilde er Hun har bakgrunn fra hvor hun arbeidet meder hørselshemmede. Hun har videreutdanning i KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun har iii iiiitillegg jobbet som frivillig på sjelesorg/veiledning. Hun har tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Hilde Hauge pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også sjelesorg/veiledning. Hun har tillegg jobbet som frivillig på KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun jobbet som frivillig på KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun har tillegg jobbet som frivillig på KRIS. har tillegg Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i arbeidet med hørselshemmede. hørselshemmede. Hun har har videreutdanning sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig iipå KRIS. arbeidet med Hun videreutdanning arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning ipåKRIS. sjelesorg/veiledning. Hun har jobbet som frivillig på sjelesorg/veiledning. Hunhar harii tillegg itillegg tillegg jobbet somfrivillig frivilligpå KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun jobbet som KRIS. sjelesorg/veiledning. sjelesorg/veiledning.Hun Hunhar hari itillegg tilleggjobbet jobbetsom somfrivillig frivilligpå påKRIS. KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun harbakgrunn bakgrunnfra fra Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i i Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra Grethe Linda Kristiansen Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning Grethe Linda Kristiansen erersosionom. bakgrunn fra sosionom.Hun har barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning ii iii i sosialpedagogikk. barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning sosialpedagogikk. barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. GretheLinda LindaKristiansen Kristiansen sosionom.Hun Hunhar har bakgrunn fra Grethe erersosionom. sosionom. bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. Grethe Linda Kristiansen er Hun har bakgrunn fra sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning barneverntjenestenog ogspesialisthelsetjenesten. spesialisthelsetjenesten.Hun Hunhar harvidereutdanning videreutdanningii i barneverntjenesten sosialpedagogikk. barneverntjenesten og barneverntjenesten ogspesialisthelsetjenesten. spesialisthelsetjenesten.Hun Hunhar harvidereutdanning videreutdanningi i sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange årserfaring erfaringi iisosialt sosialtarbeid arbeid sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring sosialt arbeid Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Raymond Lønberg er pedagog. Han mange års erfaring ii iisosialt arbeid Raymond Lønberg er pedagog. Hanhar har mange års erfaring sosialt arbeid Raymond Lønberg er har mange års erfaring sosialt arbeid Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring sosialt arbeid pedagog. Raymond Lønberg er pedagog. Han mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i iiOslo Oslo og Kristiansand. Raymond Lønbergog errusbehandling, pedagog. Han henholdsvis har mange års erfaring i sosialt arbeid Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. fra gateprostitusjon i og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i isosialt arbeid Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han har videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han har videreutdanning seksologi og gestaltterapi. Raymond Lønberg er pedagog. Hanhar har mange års erfaring sosialtarbeid arbeid Raymond Lønberg er pedagog. Han mange års erfaring sosialt fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i erfaring Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning ii iispesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han har videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års ii isosialt arbeid Han har videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. i Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring sosialt arbeid Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, rusbehandling, henholdsvis Osloog oggestaltterapi. Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi fra gateprostitusjon og henholdsvis ii iOslo og Kristiansand. fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i ispesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han harvidereutdanning videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han har i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Han Hanhar harvidereutdanning videreutdanningi ispesialpedagogikk, spesialpedagogikk,seksologi seksologiog oggestaltterapi. gestaltterapi. Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring arbeidserfaring fraUtekontakten Utekontaktenog og ToneWalbeck Walbecker ersosionom. sosionom.Hun Hunhar arbeidserfaringfra fra Utekontakten og fra Tone Walbeck psykiatrien. Tone arbeidserfaring Utekontakten og Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbecker ersosionom. sosionom.Hun Hunhar har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. ToneWalbeck Walbeckerersosionom. sosionom.Hun Hunhar hararbeidserfaring arbeidserfaringfra fraUtekontakten Utekontaktenog og Tone psykiatrien. Tone Walbeck Tone Walbecker ersosionom. sosionom.Hun Hunhar hararbeidserfaring arbeidserfaringfra fraUtekontakten Utekontaktenog og psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. psykiatrien. Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med EllenSkauerød SkauerødØydna Øydnaer ersosionom/barnevernspedagog sosionom/barnevernspedagog med er med Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med Ellen videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, Ellen med Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med Ellen SkauerødiiiØydna Øydna ersosionom/barnevernspedagog sosionom/barnevernspedagog med Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. Hun fra barnevern, Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning Ellen Skauerød Øydna erogsosionom/barnevernspedagog med sosialkontor, familiekontor familiesenter. videreutdanning ii iifamilieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med sosialkontor, familiekontor og familiesenter. familiekontor og familiesenter. videreutdanning iØydna Hun har bakgrunn bakgrunn fra fra barnevern, barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. EllenSkauerød Skauerød Øydna sosionom/barnevernspedagog med sosialkontor, Ellen erer sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. familieterapi. Hun har sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor familiesenter. Ellen Skauerød erog sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i Øydna familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. videreutdanning i familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning familieterapi. Hun har har bakgrunn fra fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. videreutdanning ii ifamilieterapi. Hun videreutdanning familieterapi. Hun harbakgrunn bakgrunn frabarnevern, barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor ogfamiliesenter. familiesenter. sosialkontor, familiekontor og Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad er ansatt ansatt som økonomikonsulent. Hun har har bachelorgrad Carin Eckel ansatt som økonomikonsulent. harmed bachelorgrad Carin offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og regnskapiiiiiiii Carin er økonomikonsulent. Hun bachelorgrad CarinEckel Eckel eransatt ansattsom som økonomikonsulent. Hunhar har bachelorgrad Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad Carin Eckel er som økonomikonsulent. Hun bachelorgrad offentlig administrasjon oghar har jobbet administrativt og med regnskap administrasjon og jobbet administrativt og med regnskap Carin er som økonomikonsulent. Hunog har bachelorgrad offentlig administrasjon og har jobbet administrativt ogmed med regnskapiii iii offentlig Carin Eckel Eckel er ansatt ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad og privat virksomhet i jobbet flere år. offentlig administrasjon og administrativt regnskap offentlig administrasjon oghar har jobbet administrativt og med regnskap offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap ii Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad offentlig og privat virksomhet i flere år. offentlig og privat virksomhet i flere år. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad offentlig administrasjon og jobbet administrativt ogbachelorgrad med regnskap regnskap privat virksomhet iiflere flere år. Carin Eckel er ansatt ansatt som økonomikonsulent. Hun har har i ii i offentlig administrasjon og har har jobbet administrativt og med offentlig og privat virksomhet i år. og privat virksomhet flere år. Carin Eckel er som økonomikonsulent. Hun bachelorgrad i offentlig og privat virksomhet flere år. offentlig og privat virksomhet i iiflere år. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap offentlig administrasjon oghar har jobbet administrativt ogmed medregnskap regnskapiii i og privat flere offentlig administrasjon og jobbet administrativt og offentlig og privat virksomhet virksomhet år. offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap offentlig og privat virksomhet i flere år. offentlig ogprivat privat virksomhet i flereår. år. og har tidligere erfaring fra i offentlig og virksomhet i flere Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen offentlig og virksomhet i iflere offentlig ogprivat privat virksomhet flereår. år. LillSørgjerd Sørgjerd eransatt ansatt administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt iiiiadministrasjonen administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt administrasjonen oghar hartidligere tidligereerfaring erfaringfra fra merkantilt arbeid og bank. Lill er i og Lill Sørgjerd er ansatt administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. merkantilt arbeid og bank. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. Lill Sørgjerd er og ansatt og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid merkantilt arbeid og bank. merkantilt arbeid ogbank. bank. merkantilt arbeid og bank. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og Lill Sørgjerd er ansatt ansatt administrasjonen og og har tidligere tidligere erfaring fra fra merkantilt arbeid og bank. bank. Lill Sørgjerd er ii iadministrasjonen Lill Sørgjerd er ansatt administrasjonen oghar har tidligereerfaring erfaring fra merkantilt arbeid og bank. merkantilt arbeid ogbank. bank. merkantilt arbeid og merkantilt merkantiltarbeid arbeidog ogbank. bank. Senter mot seksuelle overgrep – Agder Sentermot motseksuelle seksuelleovergrep overgrep– Agder Senter mot seksuelle overgrep Agder Senter Agder Senter mot seksuelle overgrep Agder Senter mot seksuelle – Agder 2012 ––– Sentermot motÅrsrapport seksuelle overgrep – Senter seksuelle overgrep Agder Årsrapport 2012 –– Agder Årsrapport 2012 Senter mot motÅrsrapport Agder Senter seksuelle overgrep overgrep Agder 2012 Årsrapport 2012 Årsrapport Årsrapport 2012––Agder Årsrapport 2012 Senter mot seksuelle overgrep Sentermot mot seksuelleovergrep overgrep Agder Senter seksuelle – Agder 2012 Årsrapport Senter overgrep ––Agder Sentermot motseksuelle seksuelle overgrep Agder Årsrapport 2012 Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 2012 Årsrapport Årsrapport 2012

16 16 16 16 16 16 1616 16 16 1616 16 1616


8. KOMPETANSEUTVIKLING 8. KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte har gjennomåret året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for

senterets virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap Ansatte har gjennomåret året deltatt på kursog i ulike tema som er relevant for og kompetanse og slik økes felles forståelse kunnskap. senterets virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap og kompetanse ogsamarbeid slik økes felles og kunnskap. om vold, traumatisk stress SMSO har inngått med forståelse Regionalt ressurssenter og selvmordsforebygging, RVTS, om gjennomføring av et faglig utviklingsprogram. SMSO har inngått samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress Programmet gjennomføres sammen med Senter mot seksuelle overgrep i Telemark selvmordsforebygging, RVTS, om gjennomføring av et faglig utviklingsprogram. og Incestsenteret i Vestfold. Samarbeidet har som målsetningen å bidra til økt Programmet gjennomføres sammen med Senter mot seksuelle overgrep i Telemark profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt og Incestsenteret i Vestfold. Samarbeidet har som psykiske målsetningen å bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse om komplekse traumer, traumebevist profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt omsorg og sekundærtraumatisering samt egenog kollegaivaretakelse. kunnskap og handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, traumebevist Utviklingsprogrammet har en varighet av to år og startet opp våren 2012. omsorg og sekundærtraumatisering samt egen- og kollegaivaretakelse. Utviklingsprogrammet harhar en gjennomgått varighet av toVIVAT år og -startet opper våren Alle ansatte ved senteret kurs som et 2012. selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS. Flere ansatte har tatt oppfølgingskurset ved RVTS senteret gjennomgått VIVAT - team kurs som er et iAlle regiansatte av VIVAT. vedhar selvmordsforebyggende har gitt gruppeveiledning til selvmordsforebyggende kurs regien avgod RVTS. Flere ansatte har tatt oppfølgingskurset alle ansatte. Det har vært, ogi er, støtte i forhold til ulike problemstillinger når idet regi av VIVAT. RVTS ved selvmordsforebyggende team har gitt gruppeveiledning til gjelder tema selvmord. I tillegg har det vært intern veiledning. alle ansatte. Det har vært, og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når detansatte gjelder deltok tema selvmord. I tillegg har det vært interni veiledning. To på ukeskurset: ”Dialogiske samtaler nettverksmøter – et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid”. Dette var i regi av HiB, UiA og To ansatte på ukeskurset: ”Dialogiske samtaler i nettverksmøter – et Klinikk HiG. Kursetdeltok er en del av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid mellom fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid”. Dette var i regi av HiB, UiA for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for og HiG. Kurset er en del av helse UNIK (ABUP) som er og et universitetsklinisk samarbeid mellom barn og unges psykiske Universitetet i Agder (UiA). Unik er enKlinikk felles for psykiskfor helse – psykiatri og avhengighetsbehandling Avdeling for møteplass ulike virksomheter hvor en tilstreber vekst(SSHF/KPH), og utvikling for alle grupper barn ogpå unges psykiske helse (ABUP) Universitetet Unik er Ansatte en felles basert erfaringsutveksling. Ansatteog ved SMSO deltari Agder i dette(UiA). fellesskapet. møteplassatfor ulike en tilstreber vekst og gjøres utvikling for alletilgrupper opplever dette ervirksomheter svært nyttig ihvor det daglige arbeidet som i forhold basert påaverfaringsutveksling. Ansatte deltar i dette fellesskapet. Ansatte brukere senteret og ikke minst det åved ha SMSO fokus på viktigheten av samarbeid med opplever at dette er svært nyttig i det daglige arbeidet som gjøres i forhold til relevante instanser. brukere av senteret og ikke minst det å ha fokus på viktigheten av samarbeid med relevante instanser. Ansatte deltok på 2 dagers kurset i regi av RVTS, ”RVTS i barnehøyde” og tema var traumebevisst omsorg. Ansatte deltok på 2 dagers kurset i regi av RVTS, ”RVTS i barnehøyde” og tema var traumebevisst omsorg. Vi inviterer til og deltar på møter med ulike samarbeidspartnere gjennom året. Det gir oss verdifull kunnskap og er en anledning til kompetanseutveksling og samarbeid. Vi inviterer til og deltar på møter med ulike samarbeidspartnere gjennom året. Det gir oss verdifull kunnskap og er en anledning til kompetanseutveksling og samarbeid.

9. FREMOVER 9. FREMOVER Fagutviklingspakka i regi av RVTS vil fortsette slik som planlagt. Det er lagt opp til

fellessamlinger sammen med de to andre sentrene som også deltar, Senteret i Fagutviklingspakka i regi av RVTS vil fortsette somå planlagt. Det er lagt opp til Telemark og senteret i Vestfold. I tillegg er detslik avtalt ha samlinger med hvert fellessamlinger sammen to andre sentrene som også Videre deltar, er Senteret i enkelt senter hvor det ermed ulikede problemstillinger som drøfter. det mulighet Telemark ogulike senteret i Vestfold. I tillegg er detpå avtalt ha samlinger med hvert for å ta opp tema, behov for fagutvikling ulikeå områder. enkelt senter hvor det er ulike problemstillinger som drøfter. Videre er det mulighet for åertaogså opp planer ulike tema, for på fagutvikling på nettverkstilnærming ulike områder. Det om åbehov ha fokus utvikling av og ansatte vil delta på konferanse hvor det er tema. Dialogisk tilnærming vil bli prioritert og Det er også planer ha omanledning å ha fokustilpå utvikling av nettverkstilnærming og er ansatte vil ansatte vil fortsatt å delta på kurs hvor det er tema. Det to delta på konferanse hvor det er tema. Dialogisk tilnærming vil bli prioritert og ansatte vil fortsatt haSenter anledning å delta på kurs hvor det er tema. Det er to 17 mottil seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

17


ansatte som skal i gang med utdanning i Sinnemestring som går over 1,5 år i regi av RVTS. Dette starter opp i begynnelsen av 2013. Handlingsplan for senterets virksomhet er planlagt utarbeidet i samarbeid med ansatte og styret. Planen skal være for perioden 2013-2016 og vil inneholde hva senteret har av tilbud og oppgaver og hva som prioriteres i denne perioden. Den skal fremlegges for styret ved SMSO i løpet av våren 2013. Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Det vektlegges at senteret skal være et supplement til annet hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter/voldtekter i nære relasjoner vil videreutvikles. Vi vil være aktive i forhold til å gi personer med funksjonsnedsettelser et tilbud. Det samme gjelder i forhold til flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Tilbud om bevegelsesgruppe vil fortsette. Det er fortsatt en målsetning å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Ansatte vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole. I tillegg gi undervisning og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem av VestAgder barne- og ungdomsråd (VABUR). Det er lagt opp til at det er minst fire styremøter i løpet av året og det er viktig og svært nyttig å ha et styre som innehar kompetanse på ulike områder. De er viktige i forhold til å være med på å legge til rette for gode rammer for tilbudet ved senteret og for ansatte ved senteret. SMSO ser fram til fortsatt samarbeid med samarbeidsutvalget for SMSO. Det er lagt opp til fire møter i året. Medlemmene i utvalget vil som en del av møtene få en innføring i hvilke tilbud senteret har og hvordan det jobbes, både i forhold til brukere, pårørende, fagfolk og andre.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

18


10. VEDTEKTER 10. VEDTEKTER 10. VEDTEKTER 10. VEDTEKTER Styret foretar ansettelser og oppsigelser.

§1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE §1: Navn OVERGREP- AGDER. Stiftelsens navn er: Dette forkortes til SMSO- Agder. STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. §2: Stiftelsens formål er: Dette forkortes til SMSO- Agder. 1. å gi incestutsatte kvinner, menn og foresatte til incestutsatte barn og §2: Stiftelsens formål er: nærstående til personer som har 1. å gi incestutsatte kvinner, menn og opplevd seksuelle overgrep, støtte, foresatte til incestutsatte barn og veiledning samt tilrettelegge for nærstående til personer som har selvhjelpstiltak opplevd seksuelle overgrep, støtte, 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som veiledning samt tilrettelegge for opprettholder og skjuler incest og selvhjelpstiltak seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som undervisning og publikasjoner, skal det opprettholder og skjuler incest og arbeides for å motvirke forhold som seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, legitimerer, underbygger og undervisning og publikasjoner, skal det opprettholder incest og seksuelle arbeides for å motvirke forhold som overgrep. legitimerer, underbygger og 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i opprettholder incest og seksuelle forhold til livssyn og politisk oppfatning. overgrep. Tilbudet til støtte 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i og veiledning skal være gratis. forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte §3: Grunnkapital og veiledning skal være gratis. Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og §3: Grunnkapital består av finans og realobjekter. Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og §4: Styret består av finans og realobjekter. Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 §5: Valg av styret medlemmer. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk. §5: Valg av styret Styret skal fortrinnsvis bestå av personer §6: Styrets oppgaver med innsikt i overgrepsproblematikk. Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og §6: Styrets oppgaver faglig ansvar, og at det skal drives i Styret er stiftelsens øverste organ. Det samsvar med vedtektene og gjeldende innebærer økonomisk, administrativt og lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at faglig ansvar, og at det skal drives i det finnes instrukser for å avklare ansvar samsvar med vedtektene og gjeldende og oppgaver, og for å lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at holde instruksene oppdatert. Styret skal det finnes instrukser for å avklare ansvar forelegges alle overordnede, administrative og oppgaver, og for å instrukser for godkjenning og signatur. holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette Styret foretar ansettelser og oppsigelser. personell som kan ivareta Styrets leder skal undertegne stiftelsens faglige og administrative ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette oppgaver og formål. personell som kan ivareta Senteret skal ha tilsatte både med og uten stiftelsens faglige og administrative egenerfaring med seksuelle overgrep. oppgaver og formål. Styret skal minimum holde 4 møter hvert Senteret skal ha tilsatte både med og uten år. Det skal holdes årsmøte innen egenerfaring med seksuelle overgrep. utgangen av februar. Styret skal Styret skal minimum holde 4 møter hvert godkjenne årsrapport, regnskap og år. Det skal holdes årsmøte innen budsjettforslag. Styret har ansvar for at utgangen av februar. Styret skal stiftelsens drift justeres innenfor de godkjenne årsrapport, regnskap og økonomiske rammer som fastsettes, og at budsjettforslag. Styret har ansvar for at virksomhetsplanen skal tilpasses stiftelsens drift justeres innenfor de foreliggende ressurser. økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses §7: Økonomi foreliggende ressurser. Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og §7: Økonomi Familiedepartementet, Vest-Agder Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige fylkeskommune, Aust-Agder midler bevilget av Barne- og fylkeskommune, Familiedepartementet, Vest-Agder og kommunene i Agder. fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, §8: Daglig leder og kommunene i Agder. Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. §8: Daglig leder Daglig leder skal ha ansvar for den daglige Daglig leder delegeres oppgaver for å drift, herunder et spesielt ansvar for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. utvikle personalet og den faglige delen av Daglig leder skal ha ansvar for den daglige driften. Det vises til egen stillingsinstruks. drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av §9: Regnskap og økonomi driften. Det vises til egen stillingsinstruks. Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller §9: Regnskap og økonomi statsautorisert revisor. Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller §10: Omdanning statsautorisert revisor. Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. §10: Omdanning Ved omdanning eller oppløsning skal nytt Stiftelsens styre har rett til omdanning av formål fortrinnsvis søkes innen for området stiftelsen og endring av dens vedtekter. vold mot kvinner og barn eller arbeid for å Ved omdanning eller oppløsning skal nytt bedre forholdene for ofre for seksuelle formål fortrinnsvis søkes innen for området overgrep. vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

19

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

19

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012


ÅRSBERETNING 2012

ÅRSBERETNING 2012 Virksomhetens art SMSO-Agder er en stiftelse og styret er formell arbeidsgiver og øverste ansvarlig organ for driften. Stiftelsens formål er å gi støtte, veiledning samt tilrettelegge Virksomhetens art for selvhjelpstiltak til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, SMSO-Agder er en formell arbeidsgiver øverste ansvarlig og til foresatte stiftelse til utsatte og barnstyret og nærer stående personer. I tillegg giog tilbud til fagfolk organ for Stiftelsens formål er å gi støtte, veiledning samt tilrettelegge og driften. andre aktuelle.

for selvhjelpstiltak til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, Oversikt over utvikling og resultat og til foresatte til utsatte barn og nær stående personer. I tillegg gi tilbud til fagfolk SMSO-Agder har i 2012 hatt et stabilt antall henvendelser fra Aust- og Vestog andre aktuelle. Agder. Statistikk 2012 viser at det er 2217 henvendelser til senteret som har kontaktet senteret via telefon, e-post og andre skriftlige henvendelser. Det

offentlige henvist 25 % av disse. Ca hver fjerde bruker Oversikt over hjelpeapparatet utvikling oghar resultat av senteret er under 23 år. Det er en økning av henvendelser fra denne SMSO-Agder har i 2012 hatt et stabilt antall henvendelser fra Aust- og Vestaldersgruppa. Antall menn som tar kontakt har vært stabilt det siste året. Agder. Statistikk 2012 viser er 2217 henvendelser til senteret Det er flere pårørende somat tardet kontakt med senteret og det samme gjelder som har kontaktet senteret fra viaulike telefon, e-post og andre skriftlige henvendelser. Det henvendelser instanser som ønsker veiledning. offentlige hjelpeapparatet har henvist 25 % av disse. Ca hver fjerde bruker Det er fortsatt satsing mot instanser på det utadrettede arbeid i begge fylker. av senteret er under 23 år. Det er en økning av henvendelser fra denne Dette har omfattet 42 økter med informasjon og undervisning til skoler, aldersgruppa. tar kontakt har vært stabilt det siste året. helse- ogAntall sosiale menn etater i som kommuner, institusjoner og universitet. Det har Det er flere som personer tar kontakt med ogbetydelig det samme deltattpårørende til sammen 1079 på dette. Detsenteret er lagt ned innsatsgjelder i å bygge fra nettverk synliggjøresom senterets kompetanse og faglige tilbud. henvendelser ulikeoginstanser ønsker veiledning. Senteret har fått økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig fortsatt satsing mot instanser detnivå utadrettede arbeid i begge bekreftelse på at senteret har et høytpå faglig på sine tjenester.

Det er fylker. Dette har omfattet 42 økter med informasjon og undervisning til skoler, Samlet sett har senteret hatt et aktivtinstitusjoner år med jevn stabil Senteret helse- og sosiale etater i kommuner, og aktivitet. universitet. Det har har utviklet seg til å bli en virksomhet med høg kompetanse som andre deltatt til sammen 1079 personer på dette. Det er lagt ned betydelig innsats i faginstanser i nærmiljøet ønsker samarbeid med når det gjelder å byggeovergrepsproblematikk. nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige Senteret er også praksisplass for studenter på tilbud. Senteret har fått økende henvendelser ulike instanser i både 1. og 2. sosionomstudiet, videreutdanning og påfra masternivå psykisk helse. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. Samlet sett har senteret hatt et aktivt år med jevn stabil aktivitet. Senteret Senter mot seksuelle – Agder har utviklet seg til å bli en virksomhet medovergrep høg kompetanse som andre 20 Årsrapport 2012 faginstanser i nærmiljøet ønsker samarbeid med når det gjelder overgrepsproblematikk. Senteret er også praksisplass for studenter på sosionomstudiet, videreutdanning og på masternivå psykisk helse.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

20


Arbeidsmiljø Sykefraværet for ansatte var 16,68% som er en økning fra tidligere år og økningen skyldes endret utregningsmåte og økt sykefravær. SMSO-Agder ble fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet. Arbeidsmiljø Det

Sykefraværet for ansatte var 16,68% som er en økning fra tidligere år og skyldes endret utregningsmåte og økt sykefravær. SMSO-Agder ble harøkningen i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker. fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet.

Det harDet ikke andre etter regnskapsårets slutt som har betydning har inntruffet i regnskapsåret ikkeforhold forekommet skader og ulykker. for det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskap.

Fortsatt drift Årsoppgjøret avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at Fortsatter drift er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne Årsoppgjøret forutsetningen er til stede. denne forutsetningen er til stede.

Årsresultat og disponeringer Årsresultat og disponeringer SMSO-Agder’s driftdrift dekkes fra kommuner i Austog Vest-Agder, SMSO-Agder’s dekkesav avtilskudd tilskudd fra kommuner i Austog Vest-Agder, Helse Sør-Øst og Barneunge og Helse Sør-Øst og Barneogogunge ogfamilieetaten(Bufdir). familieetaten(Bufdir). Disponering av resultatet framgår av regnskapet. Disponering av resultatet framgår av regnskapet. 2012 har derfor vært et stabilt driftsår i hensiktsmessige lokaler. 2012 har derfor vært et stabilt driftsår i hensiktsmessige lokaler. Kristiansand, 19. mars 2013

Kristiansand, 19. mars 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

21

21


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012 Senter mot seksuelle overgrep – Agder Årsrapport 2012

22 22


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

23 23


Senter mot seksuel le overgreovergrep Senter mot seksuelle p – Agder– Agder

ÅrsrapÅrsrapport port 2012 2012

24

24


VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV OVERGREP MOT BARN 19. november er ”World Day for Prevention of Child Abuse,” en årlig global bevissthet kampanje for å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. Alle fortjener å vokse opp fri fra seksuelt misbruk, vanskjøtsel, trakassering og vold. Vold mot barn er utbredt i hele verden og hver dag blir barn og unge skadet av folk de kjenner og har tillit til. Ofte skjer fysiske-, psykiske- og seksuelle overgrep skjult innenfor familien eller barnets øvrige nettverk. Overgrep blir den vonde og vanskelige hemmeligheten som barnet bærer på. Barn føler ofte skyld for det som skjer og skammer seg. Etter en lang tradisjon for taushet, er overgrep mot barn og unge blitt mer synlig og det settes fokus på forebygging av overgrep mot barn. Barnekonvensjonen gir rettigheter for hvert enkelt barn og skal verne sårbare og utsatte grupper: Barnekonvensjonen § 19 Beskyttelse mot misbruk ”Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting fra foreldre og andre omsorgspersoner” Barnekonvensjonen § 34 Seksuell utnytting ”Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt.” Forebygging vil: • forhindre nye overgrep • gjøre oss i stand til å se det barn ”forteller uten ord” og gjøre oss modigere til å spørre og legge til rette for at barn og unge kan fortelle • gi barn, unge og voksne som har vært utsatt for overgrep tilbud om hjelp til å bearbeide sine opplevelser. ”Vi må tro det for å se det” Betydningen av 19. november er at den fremhever det triste faktum at overgrep fremdeles skjer, og utfordrer oss alle å være del av en løsning på dette problemet.

Hver dag er en mulighet for å forhindre at barn og unge utsettes for overgrep

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

25


VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV 7. ANSATTE VED SENTERET OVERGREP MOT BARN

Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og harerbakgrunn fra for barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har 19. november ”World Day Prevention of Child Abuse,” en videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk årlig global bevissthet kampanje for å sette fokus på forebygging og har innen ledelse. av overgrep motutdanning barn. Alle fortjener å vokse opp fri fra seksuelt misbruk, vanskjøtsel, Vidar ermot sosionom. har bakgrunn fra arbeid med psykisk trakassering ogBjelland vold. Vold barn erHan utbredt i hele verden og sosialkontor hver dagutviklingshemmede, blir barn og unge skadet av folk og de barneverntjenesten. kjenner og har tillit til. Ofte skjer fysiske-, psykiske- og seksuelle overgrep skjult innenfor familien eller barnets øvrige nettverk. Overgrep blir den vonde og vanskelige hemmeligheten som barnet bærer på. Barn føler ofte skyld for det som skjer og skammer seg. Hilde Hauge for er pedagog. Hun har bakgrunn fra og skole, hvor Etter en lang tradisjon taushet, er overgrep mot barn unge blitthun merogså synlig og arbeidet med hørselshemmede. Hunmot har barn. videreutdanning i det settes fokus på forebygging av overgrep sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Barnekonvensjonen gir rettigheter for hvert enkelt barn og skal verne sårbare og utsatte grupper: Barnekonvensjonen § 19 Beskyttelse mot misbruk Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra ”Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk Hun mishandling, barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. har videreutdanning i forsømmelse eller utnytting fra foreldre og andre omsorgspersoner” sosialpedagogikk. Barnekonvensjonen § 34 Seksuell utnytting ”Barnet skal beskyttes alle former seksuell og i sosialt arbeid Raymond Lønberg mot er pedagog. Hanfor har mange utnytting års erfaring misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo ogi Kristiansand. verk alle nødvendige tiltak, inasjonalt og internasjonalt.” Han har videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Forebygging vil: • forhindre nye overgrep Tone har arbeidserfaring fra Utekontakten ogtil • gjøre ossWalbeck i stand tilerå sosionom. se det barnHun ”forteller uten ord” og gjøre oss modigere psykiatrien. å spørre og legge til rette for at barn og unge kan fortelle • gi barn, unge og voksne som har vært utsatt for overgrep tilbud om hjelp til å bearbeide sine opplevelser. Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, ”Vi må tro det for å se det” sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Betydningen av 19. november er at den fremhever det triste faktum at overgrep fremdeles skjer, og utfordrer oss alle å være del av en løsning på dette problemet. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i Hver dag er en mulighet for å forhindre at offentlig og privat virksomhet i flere år.

barn og unge utsettes for overgrep

Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2012

16 25 26


Once upon a time, there was a wise man, who used to go to the ocean to do his writing. One day he was walking along the shore, he saw a human figure moving like a dancer. As he got closer, he saw that it was a young girl and the young girl wasn’t dancing, but instead she was reaching down to the shore, picking up something and very gently throwing it into the ocean. As he got closer, he called out; “Good morning! What are you doing?” The young girl paused, looked up and replied; “Throwing starfish into the ocean.” “I guess I should have asked, Why are you throwing starfish into the ocean?” “The sun is up and the tide is going out. And if I don’t throw them in they’ll die.” “But young girl, don’t you realize that there are miles and miles of beach and starfish all along it. You can’t possibly make a difference!” The young girl listened politely. Then bent down, picked up another starfish and threw it into the sea, past the breaking waves. “It made a difference for that one!”


SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP – AGDER –

Kontaktinformasjon: Senter i Kristiansand: Markensgate 37 Senter i Arendal: Langbryggen 13

Tlf. 380 71 111 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no Du kan også ringe landsdekkende døgnåpen tlf. 800 57 000