Smso Agder_Årsrapport 2011

Page 1

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2010 2011 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2010 2011

Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Telefon Telefon Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Kristiansand38 3807 0711 1111 11 Kristiansand Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no Arendal 3702 0202 0200 00 Arendal 37 E-post: kontakt@smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no E-post: E-post: kontakt@smso-agder.no kontakt@smso-agder.no

E-post: kontakt@smso-agder.no

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 Landsdekkende Landsdekkende døgnåpen døgnåpen telefon telefon 80 80 05 05 70 70 00 00

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:

1.

Formål og informasjon

2.

1.

3.

Organisasjon og økonomi 3. Organisasjon og økonomi

side 5

side 5

4. Tilbud Tilbud

side 7

side 7

5.

Utadrettet virksomhet

side 9

6.

Statistikk

side 12

4. 5.

Formål og informasjon Seksuelle overgrep

side 3

2.

Seksuelle overgrep

Utadrettet virksomhet

side 3 side 4

side 4

side 9

6.

Statistikk 7. Ansatte ved senteret

side 14

side 12

7.

8.

side 15

side 14

8.

Kompetanseutvikling Ansatte ved senteret

9.

Fremover

side 16

11.

Vedtekter

side 17

Kompetanseutvikling

9.

Fremover

11.

Vedtekter

Årsberetning

side 18

Revisjonsberetning

side 20

Resultatregnskap

side 22

Balanse pr. 31.12.2011

side 23

Revisjonsberetning Verdensdagen for forebygging

side 24

Årsberetning

av overgrep mot barn

side 15 side 16 side 17 side 18 side 20

Resultatregnskap

side 22

Balanse pr. 31.12.2011

side 23

Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn

side 24

Sponset av:

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

2

2


1. FORMÅL OG INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep (SMSO) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: -

Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, onsdager fra kl. 13.30 – 21.00. Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Brukere kan stikke innom senteret for samtale, delta i ulike tilbud, ta en kopp kaffe eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

3


Det er kommuner i Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til Detaversenteret. kommuner i Vestog Aust-Agder, samt Sør-Øst som bevilger midler til drift Dette bidraget utløser midler fraHelse Barne-, ungdomsog Det er kommuner i Vestog Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdomsog familiedirektorat (Bufdir). drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir). familiedirektorat (Bufdir). 2011 har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og 2011 har vært et er travelt år for SMSO med øktei henvendelser fra for brukere og hjelpeapparat. Det i tillegg flere henvendelser forhold til behov informasjon 2011 har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og Det er i tillegg flere overgrep. henvendelser i forhold til behov for for informasjon omhjelpeapparat. senteret og om temaet seksuelle Media tar oftere kontakt å få hjelpeapparat. Det er i tillegg flere henvendelser i forhold til behov for informasjon om senteret om temaet seksuelle overgrep. oftere kontakt for å få informasjon omog tema seksuelle overgrep. I tilleggMedia ønskertar media uttalelser i konkrete om senteret og om temaet seksuelle overgrep. Media tar oftere kontakt for å få informasjon om tema seksuelle overgrep. I tillegg ønsker media uttalelser i konkrete saker. informasjon om tema seksuelle overgrep. I tillegg ønsker media uttalelser i konkrete saker. saker.

2. SEKSUELLE OVERGREP 2. 2. SEKSUELLE SEKSUELLE OVERGREP OVERGREP

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for overgrep er etpårørende samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for . deSeksuelle som rammes og deres Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. de som rammes og deres pårørende. Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting avmenes seksuelle overgrep, og ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting avDefinisjonen barn og unge at avhengige utviklingsmessige umodne ellerutnytting seksuelle overgrep eller barn seksuell Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår ogeller som de av barn ogtrekkes unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å som gi sitt ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter debegrunnede ikke fullt ut samtykke forstår ogtil” som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til” (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barnsamtykke til” ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) I-0690 B) Det er store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom Det er% store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom 5 og av barn og unge er utsatt for overgrep. barn og ungeviser medat Det15 er store mørketall i forhold til overgrep. UlikeAv undersøkelser mellom 5 og 15 % av barn og unge er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er unge opptiler28utsatt % utsatt for overgrep. 5 og 15 % av barn og for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28 % utsatt for overgrep. funksjonsnedsettelser er opptil 28 % utsatt for overgrep. I tillegg er det mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år. Rundt 10 % av I tillegg er detanmeldt mellom 8000 og 16000 voldtekter Norge hvert år. Rundt 10 % av voldtektene i caog 1 16000 % blir det avsagt iidom. Dehvert fleste skjer i I tillegg erblir det mellom og 8000 voldtekter Norge år.overgrep Rundt 10 % av voldtektene blir anmeldt og i ca 1 % blir det avsagt dom. De fleste overgrep skjer kjente/nære Detog kan være vanskelig for en å si overgrep ifra om skjer ii voldtektenerelasjoner. blir anmeldt i caderfor 1 % blir det avsagt dom. Dedel fleste kjente/nære relasjoner. Det kan derfor være vanskelig for en overgrep del å si ifra om Seksuelle overgrep et derfor av de mest et om overgrep. kjente/nære relasjoner. Deter kan være traumatiserende vanskelig for en del å si ifra er et av de mest traumatiserende overgrep et overgrep. Seksuelle menneske utsettesovergrep for. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et overgrep.kan menneske kan utsettes for. menneske kan utsettes for. De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt for overgrep i barndommen tar tatt kontakt medårsenteret har vært utsattom for overgrep barndommen ogDe forfleste noen som har det mange før de våger å fortelle de har iiopplevd. De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt fordet overgrep barndommen og for noen har det tatt mange år før de våger å fortelle om det de har opplevd. og for noen har det tatt mange år før de våger å fortelle om det de har opplevd. Jeg vil male et bilde av livet Jegjeg vil male ietluft bilde mens fyltav avlivet ro Jeg vilpuster male et bilde av livet mens jeg puster i luft fylt av ro Jegmens vil sløse farger jeg med puster i luftav fyltglede av ro Jeg vil sløse med farger av glede der jegvil former litt håp og litt tro Jeg sløse med farger av glede der jeg former litt håp og litt tro der jeg former litt håp og litt tro Alt det sorte fra fortidens mørke Alt det sorte fra livsgledens fortidens mørke det skal dekkes med hvitt Alt det sorte fra fortidens mørke det skal dekkes med livsgledens Jeg skal vil danse avmed lyst livsgledens og av lykke hvitt det dekkes hvitt Jeg vil danse av lyst ogmitt av lykke jeg vil rope at livet er Jeg vil danse av lyst og av lykke jeg vil rope at livet er mitt jeg vil rope at livet er mitt

Min drømmer skal festes på lerret Min drømmer skal påinn lerret Livets skatter skal nåfestes preges Min drømmer skal festes på lerret skatter skal nå preges inn SåLivets jeg svinge min pensel i frihet Livets skatter skal nå preges inn Så jeg svinge min pensel i frihet mens jeg jubler i sjel og i sinn Så jeg svinge min pensel i frihet mens jeg jubler i sjel og i sinn mens jeg jubler i sjel og i sinn For jeg er mitt eget livs kunstner Forvil jeg er mitt livs kunstner Jeg en eget lys, styrket sjel For jegmale er mitt eget livs kunstner Jeg vil male en lys, styrket sjel Så littJeg tillit trygghet ramme vil og male en lys,som styrket sjel Så litt tillit og trygghet som ramme Og til slutt vil jeg male meg hel Så litt tillit og trygghet som ramme Og til slutt vil jeg male meg hel Og til slutt vil jeg male ”Lisa”, meg 25år hel

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder Årsrapport 2011 – Senter mot seksuelle overgrep Agder

Årsrapport Årsrapport 2011 2011

”Lisa”, 25år ”Lisa”, 25år

4

4 4


3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 026 741. Organisasjonen bygger på selvhjelpsideologi, og tar i bruk fag- og erfaringskunnskap i arbeidet. Tilbudet som gis er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som finnes i forhold til målgruppen. Det er Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLD) som angir retningslinjer for senterets virksomhet. SMSO har i 2011 9 fast ansatte ved senteret i 7,5 årsverk. I tillegg er det 2 midlertidig ansatte i 0,7 årsverk. Det er til sammen 9 kvinner og 2 menn ansatt ved senteret i 2011. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom HSH. Styret er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Geir Sandvik, leder av helse- og sosialstyret i Kristiansand - Raymond Lønberg, veileder ved SMSO, ansattes representant, - Vararepresentant Mette Gundersen, varaordfører Kristiansand kommune - Vararepresentant Grethe Linda Kristiansen, veileder ved SMSO - Daglig leder Rigmor Høyland er sekretær for styret. Vertskommunen for SMSO er Kristiansand kommune. Dette blir ivaretatt av Helseog sosialdirektørens stab. SMSO og Vest-Agder krisesenter er med i ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Det er et interkommunalt organ hvor øvrige medlemmer er politiske representanter for Kristiansand kommune og KS og representanter fra helse- og sosialdirektørens stab i Kristiansand kommune. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. De skal også godkjenne budsjett og vedtektsendringer. Politikerne i utvalget er interessert i temaet vi jobber med, er engasjerte og er også gode talspersoner for tilbudet som gis ved SMSO.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

5


Økonomi Driftsinntektene til SMSO-Agder består av tilskudd fra kommuner i Aust- og VestAgder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand og eventuelle private tilskudd og gaver. Tilskudd fra kommuner, Helse Sør-Øst og Bystyret skal dekke minimum 20 % av driften og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra BUF direktoratet. Hvert krone senteret mottar betyr mye for driften og det tilbudet som SMSO gir i Agder. Vi er svært takknemlige for bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en rimelig stabil økonomi og videre drift. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet vi holder på med. Det er et viktig arbeid da vi opplever at det er stadig økende behov for senterets tilbud og fagkompetanse. Kristiansand kommune er senterets vertskommune og har gjennom dette et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra øvrige kommuner i Vest-Agder. Alle kommuner i Vest-Agder gir driftsmidler til senteret. Takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. I Aust-Agder bidro de fleste kommuner med tilskudd. Takk: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Valle, Åmli. Senteret håper at alle kommuner i Aust-Agder prioriterer å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune som er ansvarlig for å sende søknaden til Bufdir. Frist for å søke om tilskudd er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger blant annet revidert årsregnskap, godkjent budsjett for inneværende år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, vedtak om tilskudd fra helseforetak, revisjonsberetning fra revisor, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB! Det er særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommuner og helse Sør-Øst i god tid før 15. mars Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Lokalene SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. Flere brukere stikker innom og bruker senteret mer nå enn tidligere.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

6


4. TILBUD Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke ønsker, behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en ansatt ved senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20 Brukerkvelder ledes av ansatte og er et tilbud om en uformell møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø. Aktivitetene har variert fra matlaging, spilling, håndarbeid, turgåing og konserter. Vi har også deltatt på Nesten Helg, landets eneste sykehus talkshow. Her har det blitt tatt opp ulike tema innen psykisk helse med ulike fagpersoner og brukere. Åpen gruppe/temakveld Gjennom året har det vært et åpent gruppetilbud på onsdager hvor det 1-2 ganger i måneden har det vært temakveld. Temaene er satt opp på forhånd lik at brukerne har hatt kjennskap til og kan velge om de ønsker å delta på dette. Ulike temaer som er tatt opp i gruppene er: ensomhet, intimitet og nærhet, selvskading, angst, sommerferie, egen omsorg og spiseforstyrrelser. Bevegelighetsgruppe Det ble satt i gang bevegelighetsgruppe våren 2011. Denne ble ledet av ansatte på senteret som har tilegnet seg kompetanse på dette gjennom kurs. Det er et opplegg hvor en har fokus på kropp, bevissthet og nærhet gjennom ledet bevegelse. Kulturkveld Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt, dans og utstilling av egne produkter. Sommeravslutning I år ble sommeravslutningen holdt på Hamresanden. Her møttes brukere og ansatte fra Kristiansand og Arendal til grilling, sosialt samvær, strandaktiviteter og kulturelle innslag. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukere at vi arrangerer julebord. Lokalene blir julepyntet med dekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, og deltakere fikk en trivelig kveld sammen. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok seg også å pakke inn gavene og lage bordkort. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste ledere til både grupper og brukerkvelder. Da får man en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

7


Tanker fra en bruker – ”En oase i ørkenen” Tanker fra en bruker – ”En oase i ørkenen” ”Skummelt var det – og ikke så reint lite skamfullt - den første gangen jeg kom til ”Skummelt vari all detverden – og ikke så reint lite skamfullt - den jegbåret kom på til senteret. Hva gjorde jeg her? Men nå var det første gjort. gangen Etter å ha senteret. Hva i all verden gjorde var og detdyp gjort. Etter å ha på en mørk hemmelighet i over trettijeg år,her? medMen høynå angst depresjon på båret slep, der en mørk hemmelighet i oversaumfart tretti år, livet med mitt, høy angst ogendelig dyp depresjon på ville slep,høre der psykologer forgjeves hadde var det noen som psykologer forgjeves haddemin saumfart mitt, var det endelig noen som ville høre den historien som kroppen prøvdelivet å fortelle. den historien som kroppen min prøvde å fortelle. For ordene var borte. Opplevelsene, tankene og følelsene fra min ungdomstid var For ordene borte. knuter Opplevelsene, tankene og følelsene fra minfor ungdomstid var frosset fast var i kaotiske i kroppen og sinnet. Jeg var livredd nærhet, for frosset fast knuter kroppen og sinnet. nærhet, formen avvisning ogi kaotiske situasjoner som ikunne fremkalle noeJeg jegvar ikkelivredd kunnefor sette ord på, avvisning fremkalle noe jegendeløs ikke kunne sette ordbare på, men som gang og på situasjoner gang kjørtesom megkunne ned i et virvar av dyp, smerte som som gang på gang meg ned i et virvar dyp,smerte. endeløs smerte som bare kunne stanses ved kjørte hjelp av å påføre meg selvav fysisk kunne stanses ved hjelp av å påføre meg selv fysisk smerte. Jo da- jeg pratet med psykologene, hadde alt så klart, virket oppegående og Jo da- jeg pratet med psykologene, haddeikke alt så klart,om virket oppegående og selvsikker, manglet aldri ord, men kunne snakke dette, og de gangene jeg selvsikker, manglet ord, men ikkedu snakke dette,da, og det de gangene jeg hadde prøvd, ble jegaldri avfeid med atkunne ”ja men, var jo om tenåring må ha skjedd hadde prøvd, ble jeg avfeid medliten, at ”ja men,dudureagerer var jo tenåring må se ha på skjedd noe veldig dramatisk da du var siden sånn. Lada, ossdet heller noe veldig dramatisk liten, siden du reagerer sånn. La oss heller se på ungdommen din”, og da detdu varvar det. ungdommen din”, og det var det. Jeg klarte ikke å si at jeg døde da, som 17 åring, og at livet mitt etter det ble en Jeg klartestumfilm ikke å sider at jeg da, ble somborte 17 åring, ogeneste at livetjeg mitt ettervar detså blevidt en å langsom alledøde fargene og der klarte, langsom stumfilm der alle fargene ble borte og der eneste jeg klarte, var så vidt eksistere. Jeg ba om hjelp av både prest og lege, men ingen forsto, og det gjordeå eksistere. om hjelp av både lege, ingenså forsto, og det gjorde jeg jo ikkeJeg selvba heller. Det var ingenprest hjelpog å få denmen gangen, langsomt begravde ikke selv heller. Det var ingen hjelp å få den gangen, så langsomt begravde jeg jo meg selv levende. jeg meg selv levende. I dag takker jeg gud for SMSO. Jeg møter en stille forståelse uten å måtte forklare I dag takker jeg gudog forromslighet SMSO. Jegsom møter forståelse uten å måtte så mye, en raushet jeg en harstille savnet i alle år, en hjelp til åforklare lytte til så mye, en raushetogogdet romslighet som jeg har savnet alledette år, en hjelp lytte til kroppens smerter de skjuler, uansett hvor lang itid tar. For til detå tar tidkroppens smerter skjuler, uansett hvor tid dette tar. det åtar tid- på lang tid- og jeg er og så det redddefor å bli gått lei av. Menlang nå begynner jeg For å våge stole lang jeg er så redd forhar å bli gått lei av. Menatnåjeg begynner jeghistorien å våge åmin stole at jegtider og velkommen, at jeg noe å bidra med, kan møte å på at jeg erutvelkommen, at siden jeg har bidraå med, at jeg kan møte historien komme på den andre sånoe jeg åorker leve igjen.” ”Sara”, 49år min å komme ut på den andre siden så jeg orker å leve igjen.” ”Sara”, 49år Studenter Studenter Det var en 3. års sosionomstudenter i Kristiansand hele høsten. Senteret har også Det en 3. sosionomstudenter i Kristiansand hele høsten. har også hatt var besøk av års elever i videregående skole, folkehøyskole og UIA Senteret som har fått hatt besøk av elever i videregående skole, folkehøyskole og UIA som har fåttfår informasjon/undervisning om senteret og om seksuelle overgrep. Studenter informasjon/undervisning ogbedre om seksuelle Studenter får kunnskap og kompetanse om somsenteret gjør dem i stand tilovergrep. å ha fokus på temaet kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet seksuelle overgrep. seksuelle overgrep. Det har også i 2011 vært studenter fra UIA på videreutdanning psykisk helse og det Detspennende. har også i 2011 vært studenter UIA skriver på videreutdanning psykisk helse og det er Praksisansvarlig Ernafra Ulland følgende: er spennende. Praksisansvarlig Erna Ulland skriver følgende: ”SMSO har også i løpet av 2011 tatt imot studenter fra master- og videreutdanning i ”SMSO har også i løpet 2011 tatt imot studenter master-å og psykisk helsearbeid vedav Universitetet i Agder. Dette fra begynner bli videreutdanning en tradisjon – i psykisk helsearbeid Universitetet i Agder.for Dette begynner å bli tradisjon – dvs. at SMSO i flere ved år på rad har tilrettelagt kliniske studier for en denne dvs. at SMSO i flere radtohar fori kliniske for denne studentgruppen. De år tarpå imot til tilrettelagt tre studenter året og studier hver praksisperiode studentgruppen. tartimer. imot to til praksisperiode tre studenter i året hver praksisperiode strekker seg overDe 150 I sin skal og studentene fordype seg i strekkerMøte seg over timer. Ii sin praksisperiode skal studentene fordype seg i emnet: med 150 mennesker kriser. emnet: Møte med mennesker i kriser.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

8 8


Ved SMSO får de rikelig anledning til å reflektere over hva det vil si å drive med krisearbeid. Her en av den sårbareover gruppen mennesker, som i sine liv Ved SMSO får detreffer rikeligde anledning til mest å reflektere hva det vil si å drive med har vært utsatt storedekrenkelser. fårgruppen også delta i opplysningsarbeid i krisearbeid. Herfor treffer en av den Studentene mest sårbare mennesker, som i sine liv form av deltakelse skolebesøk, gruppevirksomhet etc. delta i opplysningsarbeid i har vært utsatt for på store krenkelser. Studentene får også form av deltakelse på skolebesøk, gruppevirksomhet etc. I dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskaper om hva som skaper kriser og hvordan kriser mestres videreutvikle basert på menneskers egne og tanker I dette emnet skalkan studentene kunnskaper omopplevelser hva som skaper kriserom hva som kankriser hjelpe dem viderebasert i livet.på Demenneskers skal tilstrebe åpne samtaler og og hvordan kan mestres egne opplevelser og tanker om tilrettelegge dialoger omhandler ferdigheter og hva som kanfor hjelpe dem som videre i livet. Debåde skal kunnskaper, tilstrebe åpne samtaler og holdninger. denne type som samtaler gis studentene anledningferdigheter til å reflektere tilretteleggeIfor dialoger omhandler både kunnskaper, og over egne opplevelser møtetype krenkede mennesker ansikt til ansikt – et samarbeid holdninger. Ii ådenne samtaler gis studentene anledning til å reflektereom over egne ferdigheter erfaring fra kritisk etisk refleksjon egne ogsamarbeid andres praksiser. En opplevelser ii og å møte krenkede mennesker ansikt tilover ansikt – et om målsetting SMSO og UiA erover å integrere praksis En og ferdigheter for i ogsamarbeidet erfaring fra mellom kritisk etisk refleksjon egne og akademia, andres praksiser. brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger ogåtjenester. målsetting for samarbeidet mellom SMSO og UiA er integrere akademia, praksis og brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. UiA er svært godt fornøyd med praksisplassene ved SMSO!” UiA er svært godt fornøyd med praksisplassene ved SMSO!”

5. UTADRETTET VIRKSOMHET 5. UTADRETTET VIRKSOMHET

Gjennom utadrettet virksomhet bidrar vi med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Det skjer gjennom foredrag, Gjennom utadrettet virksomhet bidrar vi med å synliggjøre forhold i samfunnet som undervisning et viktigovergrep. arbeid forDet å motvirke forholdforedrag, som opprettholderog oginformasjon. skjuler incestDet og er seksuelle skjer gjennom legitimerer, og opprettholder incest og for seksuelle overgrep. undervisningunderbygger og informasjon. Det er et viktig arbeid å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter og fagfolk at kunnskap og økt seksuelle overgrep. Ofte tar folk kontakt Vi erfarer informasjon ombevissthet seksuelle om overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter med senteret i etterkant av bevissthet foredrag, undervisning informasjon. og fagfolk kunnskap og økt om seksuelleog overgrep. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 32 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært ca 870 tilhørere og har til følgende grupper: Senteret hardet hatt 32vært informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært ca 870 tilhørere og det har vært til følgende grupper: -

elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler, lærere, elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler, ansatte lærere, i barnehager studenter på ulike studier, ansatte i barnehager jordmødre, studenter på ulike studier, tannlegeassistenter, jordmødre, personer som jobber med helse og psykiatri, tannlegeassistenter, forskjellige kommuner og etater, personer som jobber med helse og psykiatri, politikere forskjellige kommuner og etater, frivillige politikereorganisasjoner frivillige organisasjoner

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

9 9


SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for for 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse med undervisning 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse med undervisning for elever gis også ansatte på skolen undervisning om seksuelle overgrep, tegn og elever gis også ansatte på skolen undervisning om seksuelle overgrep, tegn og signaler og hvordan hjelpe lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til signaler og handling forhvordan elevens hjelpe beste. lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til handling for elevens beste. Tre ansatte fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet med å utarbeide et Tre ansatte fra SMSOman har kan sammen RVTS - sør jobbet meden å utarbeide et i to konsept på hvordan brukemed filmen ”Det skjulte ansikt; dokumentar konsept på hvordan man kan bruke filmen ”Det skjulte ansikt; en dokumentar i to i deler a 50 minutter om seksuelt misbruk av barn og konsekvensene som voksen” deler a 50 minutter om seksuelt misbruk av barn og konsekvensene som voksen” forhold til undervisning. Filmen er tenkt som et utgangspunkt for undervisning til i forholdfagfolk til undervisning. er tenkt som et utgangspunkt forhelse/sosial undervisning andre og også til Filmen studenter som tar utdannelse innenfor og til andre fagfolk og også til studenter som tar utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved universitetet i Agder (UIA). Konseptet med filmen ”Det skjulte psykisk og helse ved universitetet ihar Agder med filmen ”Det skjulte ansikt” refleksjonsoppgaver blitt(UIA). prøvd Konseptet ut for studenter fra masterog ansikt” og refleksjonsoppgaver har blitt ut for studenter fraseksologisk master- ogforum. videreutdanning innen psykisk helse og prøvd for medlemmene i faglig videreutdanning psykisk helse ogdette for medlemmene i faglig forum. Tilbakemeldingeninnen har vært gode og at er en film som egnerseksologisk seg godt for Tilbakemeldingen har vært gode og at dette er en film som egner seg godt for undervisning. undervisning. SMSO har deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere, både offentlige instanser, SMSO har deltatt møter med ulike samarbeidspartnere, offentlige organisasjoner ogpå andre. I tillegg har vi invitert til møter påbåde senteret både iinstanser, Arendal organisasjoner og andre. I tillegg har vi invitert til møter på senteret både i Arendal og i Kristiansand. og i Kristiansand. SMSO har vært flere ganger i media, både i avis, radio og TV. Det er ofte SMSO har vært ganger ii etterkant media, både i avis, radio og TV. Det er ofte henvendelser fraflere målgruppa av oppslag. henvendelser fra målgruppa i etterkant av oppslag. SMSO deltar i et kommunalt tiltak ”Pro-hjelpa” og har en råd- og veilederfunksjon i SMSO deltar i et kommunalt tiltak ”Pro-hjelpa” og har en råd- og veilederfunksjon i forhold til dette. forhold til dette. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”. Gruppen SMSO deltar også i en fra tverretatlig gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”. Gruppen består av fagpersoner IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, består av fagpersoner fra IMDI,og politi, helsestasjon for iungdom, statlig asylmottak, UDI, flyktningehelsetjenesten, overgrepssmottaket Vest-Agder. UDI, flyktningehelsetjenesten, og overgrepssmottaket i Vest-Agder. SMSO er med i en tverretatlig gruppe i Kristiansand kommune som jobber i forhold SMSO medtilbyr i en tverretatlig gruppe i Gruppa Kristiansand som jobber i forhold til ungeersom seksuelle tjenester. bestårkommune i tillegg av fagpersoner fra til unge som tilbyr seksuelle tjenester. Gruppa består i tillegg av fagpersoner fra Sosialoppfølgingstjeneste (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, ABUP, helsestasjon Sosialoppfølgingstjeneste (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, ABUP,skole. helsestasjon for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og Alternativ for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og Alternativ skole. Vi er også representert i referansegruppe i forhold til UNIK (Universitetsklinikken) Vi er er også representert i referansegruppe i forholdUniversitetet til UNIK (Universitetsklinikken) som et prosjekt i forhold til samarbeid mellom og Helse Sør-Øst med som er et prosjekt i forhold til samarbeid mellom Universitetet og Helse Sør-Øst med fokus på psykisk helse. fokus på psykisk helse. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er SMSO harhvor i flere år deltatt i et faglig seksologisk og gjør det fortsatt. Dette er et forum seksualrådgivere kommer sammenforum og drøfter arbeidsadekvate et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. fagseksologiske spørsmål. Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder Vi samarbeider med Redd Barna og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barneog ungdomsråd) i regi av lokalt Vest-Agder fylkeskommune. barne- og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i SMSO fra 2007 deltatt med på(HABU). ungdomssamlinger i regi avhar Habiliteringstjenesten forinformasjon/undervisning barn og unge i Vest-Agder regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder (HABU).

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

10 10


”Verdensdagen for forebygging ”Verdensdagen for forebygging Også i 2011 tok SMSO i samarbeid Verdensdagen: Også i 2011 tok SMSO i samarbeid Verdensdagen: ”Verdensdagen for forebygging

av overgrep mot barn” – 19.november av overgrep mot barn” – 19.november med andre initiativ til en markering av med andre initiativ til en markering av av overgrep mot barn” – 19.november

Også i 2011 tok SMSO i samarbeid med andre initiativ til en markering av Verdensdagen: Fredag 18. november markerer vi “Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” med dagskonferanse på Filadelfia v/Harebakken i Arendal

” Da var jeg redd, veldig redd” Om barn som lever med vold i familien Konferansen dekkes av Fylkesmannen (det blir servert baguett til lunsj, kaffe, te, vann og frukt i pauser). Øivind Aschjem holder foredrag

SÅRBAR GLEDE en kunstutstilling

Arrangør: Kirkens Bymisjon Senter mot seksuelle overgrep

Øivind Aschjem - Alternativ til Vold

KRIS-samtalesenter

”Øivind Aschjem, terapeut og leder av ATV Telemark. Arbeidet med familievold i 30 år.”

Program: 08.30 Registrering 09.30 Åpning v/fylkesmannen Øystein Djupedal 09.45 Øivind Aschjem 11.30 Lunsj

12.15 14.30 15-19

Øivind Aschjem Takk for deltakelsen og vel hjem! Åpent hus på “Senter mot seksuelle overgrep”, for de som vil stikke innom og se på lokalene eller ta en prat. Adresse : Langbryggen 13, 4. etasje.

Arrangørene er: Senter mot seksuelle overgrep, Fylkesmannen, Stine Sofies Stiftelse, Aust-Agder Krisesenter, Alternativ til vold og Alarmtelefonen for barn og unge. Disse har stand og er tilgjengelige for informasjon i pausene. For spørsmål og påmelding : send mail til inger.brit.line@atv-stiftelsen.no

LØRDAG 19.NOVEMBER KL.16 Kirkens Bymisjon, Gravane 6 Enkel bevertning Innledning ved Siri Søftestad Sang av Hilde Charlotte Solberg På piano Reidar Skaaland

Påmeldingsfrist er fredag 11. november.

Verdensdagen for forebygging av overgrep motvold barn—19.november ”Da var jeg redd, veldig redd – om barn som lever med i familien”. en barndom uten vold

Fylkesmannen i Aust-Agder

I”Da Arendal var det nærme 200 – personer Verdensdagen. Terapeut og var jeg redd, veldig redd om barnsom somdeltok lever på med vold i familien”. leder av Alternativ til vold, Øivind Aschjem, foredragsholder. Dagen ble markert I Arendal var det nærme 200 personer som var deltok på Verdensdagen. Terapeut og i samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til vold, Aust-Agder leder av Alternativ til vold, Øivind Aschjem, var foredragsholder. Dagen ble markert i Krisesenter, Fylkesmannen i Aust-Agder, Stine-Sofie stiftelsen. Tusen takk til samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til vold, Aust-Agder ”Da var jeg redd, veldig redd – om barn som lever med vold i familien”. Fylkesmannen som bidro med økonomiske midler slikstiftelsen. at konferansen Krisesenter, Fylkesmannen i Aust-Agder, Stine-Sofie Tusen var takkgratis. til I Arendal var det nærme 200 personer som deltok på Verdensdagen. Terapeut og Fylkesmannen som bidro med økonomiske midler slik at konferansen var gratis. leder av glede” Alternativ til vold, Øivind Aschjem, var foredragsholder. Dagen ble markert i ”Sårbar samarbeid med Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til vold, Aust-Agder I”Sårbar Kristiansand glede”ble Verdensdagen markert i samarbeid med Kirkens Bymisjon og KRIS Krisesenter, Fylkesmannen i Aust-Agder, Stine-Sofie stiftelsen. Tusen takkmed til samtalesenter. DetVerdensdagen ble dannet enmarkert kunstgruppe i forkant av Kirkens Verdensdagen I Kristiansand ble i samarbeid med Bymisjon og KRIS Fylkesmannen som bidro med økonomiske midler slik at konferansen var gratis. brukere som arbeidet bilder tekst som skulle brukes i en utstilling med i samtalesenter. Det blemed dannet en og kunstgruppe i forkant av Verdensdagen forbindelse markeringen. Kunstgruppa hadde flere samlinger i forkanti av brukere sommed arbeidet med bilder og tekst som skulle brukes i en utstilling ”Sårbar glede” utstillingen.”Sårbar glede” ble navnet på kunstutstillingen og ble svært godtav mottatt forbindelse med markeringen. Kunstgruppa hadde flere samlinger i forkant IogKristiansand blemarkering Verdensdagen markert ii samarbeid med Kirkens Bymisjon og KRIS det ble en fin med fullt hus Kirkens Bymisjons lokaler. utstillingen.”Sårbar glede” ble navnet på kunstutstillingen og ble svært godt mottatt samtalesenter. Det ble dannet en kunstgruppe i forkant av Verdensdagen med og det ble en fin markering med fullt hus i Kirkens Bymisjons lokaler. brukere som arbeidet med bilder og tekst som skulle brukes i en utstilling i forbindelse med markeringen. Kunstgruppa hadde flere samlinger i forkant av utstillingen.”Sårbar glede” ble navnet på kunstutstillingen og ble svært godt mottatt og det ble en fin markering med fullt hus i Kirkens Bymisjons lokaler.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2011 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2011

11 11


6. STATISTIKK Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret er anonym. Henvendelsen kommer i hovedsak på telefon, e-post eller sms. Innholdet i henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. For mange er det aller første gang de setter ord på at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange kommer til samtaler alene, andre velger å ha med seg en støtteperson Det kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Noen tar kontakt for å få veiledning i forhold til hvem som kan bistå, hvor de kan henvende seg eller for å få følge til andre hjelpeinstanser. Andre har behov for råd og veiledning i forhold til anmeldelse og noen har behov for bistand gjennom hele prosessen fram til det eventuelt foreligger en dom. 1724 har vært innom senteret enten til enesamtale, tema- eller brukerkveld og 2095 brukere eller representanter fra øvrig hjelpeapparat har henvendt seg til senteret. Det har vært 240 enkeltbrukere som har henvendt seg til senteret, og 206 enkeltbrukere har vært innom senteret enesamtale, tema- eller brukerkveld. Av disse har 96 ikke vært innom senteret før. Første henvendelse til senteret skjedde i form av: -

71 % telefon 24 % besøk på senteret 5 % e-post / brev

Av de som har sin første henvendelse som besøk på senteret kommer ofte i følge med øvrig hjelpeapparat eller partner/pårørende. Omlang 20 % av henvendelse til senteret kommer fra hjelpeapparatet. Formålet med henvendelsene fra hjelpeapparatet har vært: -

26 % samarbeid 31 % enkeltbrukere 18 % undervisning 19 % råd og veiledning 6 % annet

Brukere som henvender seg til senteret har fått vite om senteret via: -

48 % fra hjelpeinstans 36 % fra privatperson som kjente til senteret 16 % fra telefonkatalog/internett/avisoppslag

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

12


Senteret har hatt en økning av henvendelser fra menn, dvs 13 % av henvendelsene til og fremmøte påen senteret % har fylt ut Senteret har hatt økning og av 21 henvendelser frabrukerskjema. menn, dvs 13 % av henvendelsene til og fremmøte på senteret og 21 % har fylt ut brukerskjema. 14 % av brukerne har begge foreldre født i utlandet og registreres i statistikken som innvandrer. Dette er enbegge klar økning frafødt 6%i iutlandet 2011. og registreres i statistikken som 14 % av brukerne har foreldre innvandrer. Dette er en klar økning fra 6% i 2011. Om lag hver femte bruker av senteret er under 23 år. Hovedvekten i forhold til alder ligger 25 -femte 40 årbruker av senteret er under 23 år. Hovedvekten i forhold til alder Om lagfra hver ligger fra 25 - 40 år Det ble avholdt 1325 enesamtaler ved senteret i 2011. Det har vært en økning fra 1180 i 2010. Det har vært ca 400 deltakere på temakvelder eller ulike Det ble avholdt 1325 enesamtaler ved senteret i 2011. Det har vært engruppetilbud. økning fra 1180 i 2010. Det har vært ca 400 deltakere på temakvelder eller ulike gruppetilbud. Statistikken viser at 17 % av brukerne som har fylt ut skjema er pårørende. Statistikken viser at 17 % av brukerne som har fylt ut skjema er pårørende. - 53% av de pårørende er partnere/ektefeller - 20% 53% foreldre av de pårørende er partnere/ektefeller - 13% søsken 20% foreldre - 14% venner 13% søsken - 14% venner I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: Alder ved første overgrep: - 41 % under 7 år - 26 7-12 år7 år 41 % under - 10 år 26 % 13-15 7-12 år - 10 9 % 16-17 13-15 år - 11 år eller 9 % 18 16-17 år eldre - 11 3 % 18 uklart år eller eldre 3 % uklart Hvor lenge har misbruket pågått: Hvor lenge har misbruket pågått: - 61 % ett år eller mer - 18 engangs foreteelse 61 % ett år eller mer - 17 under ettforeteelse år 18 % engangs - 12 17 % uklart under ett år - 12 % uklart

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

13 13


7. ANSATTE VED SENTERET 7. ANSATTE VED SENTERET

Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun Hun har videreutdanning innen Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. er sosionom og har sosiologi, og veiledningspedagogikk. bakgrunn sosialpedagogikk fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor barneverntjenesten. Vidar Bjelland er sosionom. Hanog har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Hulda Gudmundsdottir er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og har ungdomsinstitusjon. Hulda Gudmundsdottir er sosionom. Hun bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og ungdomsinstitusjon. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har Hun videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun arbeidet har i tillegg Hilde Hauge er pedagog. har bakgrunn fra skole, hvor hun også med jobbet som frivilligHun på KRIS. hørselshemmede. har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. har videreutdanning i sosialpedagogikk. Grethe Linda Kristiansen Hun er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra videreutdanning spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. gateprostitusjon iog rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Ellen Skauerød Øydna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. HunØydna har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og Ellen Skauerød er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familiesenter. familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Malin Kristensen er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Malin Kristensen er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon har jobbet administrativt og Hun med har regnskap i offentlig og privat Carin Eckel er og ansatt som økonomikonsulent. bachelorgrad i offentlig virksomhet i flere år. administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

14 14


8. KOMPETANSEUTVIKLING 8. KOMPETANSEUTVIKLING

Ansatte har deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte som deltar på kurs ieller i gang med videreformidler sin har deltatt ulikeertema som er videreutdanning relevant for senterets virksomhet. kunnskap til kolleger, deleravi gang den lærende organisasjonenvidereformidler hvor vi deler sin Ansatte som deltar på som kursen eller med videreutdanning kunnskap. kunnskap til kolleger, som en del av den lærende organisasjonen hvor vi deler kunnskap. Alle ansatte ved senteret har gjennomgått VIVAT - kurs som er et selvmordsforebyggende regi av RVTS. Flere- ansatte har Alle ansatte ved senteretkurs har igjennomgått VIVAT kurs som er tatt et oppfølgingskurset iselvmordsforebyggende regi av VIVAT. RVTS ved selvmordsforebyggende harhar gitttatt gruppeveiledning til kurs i regi av RVTS. Flere team ansatte oppfølgingskurset alle DetRVTS har vært, og er, en god støtte i forhold i regiansatte. av VIVAT. ved selvmordsforebyggende team til harulike gitt problemstillinger gruppeveiledningnår til det selvmord. I tillegg værti forhold intern veiledning. alle gjelder ansatte.tema Det har vært, og er, enhar goddet støtte til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. I tillegg har det vært intern veiledning. To ansatte deltok på ukeskurset: ”Dialogiske samtaler i nettverksmøter – et fordypningsseminar lokalbasert psykisk helsearbeid”. var i regi av To ansatte deltok påi ukeskurset: ”Dialogiske samtaler iDette nettverksmøter – HiB, et UiA og HiG. Kurset er en deli lokalbasert av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid fordypningsseminar psykisk helsearbeid”. Dette var i regi mellom av HiB, Klinikk UiA og for psykiatri ogsom avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), for HiG.psykisk Kursethelse er en –del av UNIK er et universitetsklinisk samarbeid Avdeling mellom Klinikk barn og unges psykiske helseog(ABUP) og Universitetet i Agder (UiA). Unik er en for felles for psykisk helse – psykiatri avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling møteplass for ulike virksomheter hvorog enUniversitetet tilstreber vekst og utvikling for alle grupper barn og unges psykiske helse (ABUP) i Agder (UiA). Unik er en felles basert på erfaringsutveksling. Ansatte vedtilstreber SMSO deltar fellesskapet. møteplass for ulike virksomheter hvor en veksti dette og utvikling for alle grupper basert på erfaringsutveksling. Ansatte ved SMSO deltar i dette fellesskapet. Alle ansatte har vært på studietur til Oslo. Tema for turen var overgripere, salg og bytte av seksuelle tjenester og voldtekt. ViTema fikk informasjon ogovergripere, undervisningsalg av og Alle ansatte har vært på studietur til Oslo. for turen var Thore Langfeldt ved IKST, Institutt for klinisk sexologi og terapi, Pro-senteretav og bytte av seksuelle tjenester og voldtekt. Vi fikk informasjon og undervisning Dixi. Thore Langfeldt ved IKST, Institutt for klinisk sexologi og terapi, Pro-senteret og Dixi. Det er tre ansatte som er sertifisert i regi av Vestfold incestsenter i forhold til undervisning inn mot i 4.-6.klassse. Det er tre ansatte somelever er sertifisert i regi av Vestfold incestsenter i forhold til undervisning inn mot elever i 4.-6.klassse. Det var tre ansatte fra SMSO som deltok på landskonferansen som er i regi av sentrene ogansatte FMSO. Det var tresom dager medpå spennende og nyttigsom innhold som av vi tar Det var tre fra SMSO deltok landskonferansen er i regi med oss tilbake i hverdagen ogdager i møtemed medspennende brukere. og nyttig innhold som vi tar sentrene og FMSO. Det var tre med oss tilbake i hverdagen og i møte med brukere. Vi inviterer til og deltar på møter ulike samarbeidspartnere gjennom året. Det gir oss verdifull kunnskap og erpå enmøter anledning kompetanseutveksling og samarbeid. Vi inviterer til og deltar ulike til samarbeidspartnere gjennom året. Det gir oss verdifull kunnskap og er en anledning til kompetanseutveksling og samarbeid.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

15 15


9. FREMOVER 9. FREMOVER

SMSO har inngått samarbeid med RVTS-sør om gjennomføring av et faglig utviklingsprogram. Programmet gjennomføres med Senter seksuelle SMSO har inngått samarbeid med RVTS-sør omsammen gjennomføring av etmot faglig overgrep i TelemarkProgrammet og Incestsenteret i Vestfold. Samarbeidet har som utviklingsprogram. gjennomføres sammen med Senter motmålsetningen seksuelle å bidra til iøkt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets overgrep Telemark og Incestsenteret i Vestfold. Samarbeidet har somansatte, målsetningen herunder og handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, å bidra til økt økt kunnskap profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, traumebevist omsorg ogog sekundærtraumatisering samt egen- ogpsykiske kollegaivaretakelse. herunder økt kunnskap handlingskompetanse om komplekse traumer, Utviklingsprogrammet harsekundærtraumatisering en varighet av to år med oppstart 2012. traumebevist omsorg og samt egen-våren og kollegaivaretakelse. Utviklingsprogrammet har en varighet av to år med oppstart våren 2012. Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt forvære seksuelle overgrepogogbidra Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal tilgjengelige pårørende. Det vektlegges at senteret være et for supplement annet og med støtte overfor mennesker som harskal vært utsatt seksuelletil overgrep hjelpeapparat. at detatersenteret viktig med med relevante instanser. pårørende. Det Videre vektlegges skalsamarbeid være et supplement til annet hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Vi vil være aktive i forhold til å gi personer med tilbud. DetVi samme gjelder i forhold tiltil å gi Ulike tilbud og funksjonsnedsettelser aktiviteter skal fortsattetprioriteres. vil være aktive i forhold flerkulturelle SMSO vil fortsatt arrangere og ividereutvikle personer medbrukere. funksjonsnedsettelser et tilbud. Det temakvelder samme gjelder forhold til aktivitetskveldene. Ulike arrangement bli videreført ut fra ønsker fra brukere. flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsattvilarrangere temakvelder og videreutvikle Sommeravslutning, julebord, turer, åpne og temakvelder vil fra fortsatt være et aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil kvelder bli videreført ut fra ønsker brukere. tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både kvelder åpne ogog lukkede. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Det er fortsatt en målsetning å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Det er fortsatt en målsetning å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette Senteret vil fortsette å invitere til ogfokus delta på på samarbeid. møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat ogvili tillegg frivillige organisasjoner og andre. Senteret fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og detfor legges opp til fortsatt samarbeid med andre. ”Verdensdagen forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem VestAgder barneog ungdomsråd (VABUR). Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem VestAgder barne- og ungdomsråd (VABUR). SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

16 16


10. VEDTEKTER 10. VEDTEKTER

§1: Navn Stiftelsens §1: Navn navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE Stiftelsens navn er: OVERGREPSTIFTELSEN AGDER. SENTER MOT SEKSUELLE Dette forkortes til SMSO- Agder. OVERGREPAGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder. §2: Stiftelsens formål er: 1. gi incestutsatte kvinner, §2:åStiftelsens formål er: menn og til incestutsatte ogog 1. foresatte å gi incestutsatte kvinner,barn menn nærstående til personer som foresatte til incestutsatte barnhar og opplevd seksuelle overgrep, nærstående til personer somstøtte, har veiledning samt tilrettelegge for opplevd seksuelle overgrep, støtte, selvhjelpstiltak veiledning samt tilrettelegge for 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som selvhjelpstiltak og skjuler incest ogsom 2. opprettholder å synliggjøre forhold i samfunnet seksuelle overgrep. Gjennom opprettholder og skjuler incestforedrag, og undervisning og publikasjoner, skal det seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, arbeides for åog motvirke forhold skal som det undervisning publikasjoner, legitimerer, og arbeides for underbygger å motvirke forhold som opprettholder incest og seksuelle legitimerer, underbygger og overgrep. opprettholder incest og seksuelle 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i overgrep. forhold til livssyn og politisk oppfatning. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i Tilbudet til støtte forhold til livssyn og politisk oppfatning. og veiledning skal være gratis. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis. §3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på §3: Grunnkapital stiftelsestidspunktet er på Stiftelsens grunnkapital påkr. 50 000 og består av finans og realobjekter. stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og består av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens §4: Styretstyre består av 4-6 medlemmer. Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Styret skal §5: Valg av styret fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i Styret er selvsupplerende. Styret skal overgrepsproblematikk. fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det §6: Styrets oppgaver innebærer økonomisk, administrativt og Styret er stiftelsens øverste organ. Det faglig ansvar, og at detadministrativt skal drives i og innebærer økonomisk, samsvar med vedtektene og drives gjeldende faglig ansvar, og at det skal i lovbestemmelser. Styret er for at samsvar med vedtektene ogansvarlig gjeldende det finnes instrukser for å avklare ansvar lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at og og for åfor å avklare ansvar detoppgaver, finnes instrukser holde instruksene oppdatert. Styret skal og oppgaver, og for å forelegges alle overordnede, administrative holde instruksene oppdatert. Styret skal instrukser ogadministrative signatur. forelegges for allegodkjenning overordnede, instrukser for godkjenning og signatur.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne Styret foretar ansettelser og oppsigelser. ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette Styrets leder skal undertegne personell som kan ivareta ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette stiftelsens faglige administrative personell som kanog ivareta oppgaver formål. stiftelsensog faglige og administrative Senteret ha tilsatte både med og uten oppgaverskal og formål. egenerfaring seksuelle overgrep. Senteret skal med ha tilsatte både med og uten Styret skal minimum holde 4overgrep. møter hvert egenerfaring med seksuelle år. Detskal skalminimum holdes årsmøte Styret holde 4innen møter hvert utgangen avholdes februar. Styret innen skal år. Det skal årsmøte godkjenne årsrapport, regnskap utgangen av februar. Styret skal og budsjettforslag. Styret regnskap har ansvar godkjenne årsrapport, ogfor at stiftelsens drift justeres innenfor budsjettforslag. Styret har ansvarde for at økonomiske rammer som fastsettes, stiftelsens drift justeres innenfor de og at virksomhetsplanen skal tilpasses økonomiske rammer som fastsettes, og at foreliggende ressurser. virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser. §7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige §7: Økonomi midler bevilget Barne- og med offentlige Stiftelsen drivesav fortrinnsvis Familiedepartementet, Vest-Agder midler bevilget av Barneog fylkeskommune, Aust-Agder Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder og kommunene i Agder. fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder leder delegeres oppgaver for å §8: Daglig ivareta arbeidsgivers for personalet. Daglig leder delegeresplikter oppgaver for å Daglig skal ha ansvar daglige ivareta leder arbeidsgivers plikterfor forden personalet. drift, et ha spesielt fordaglige å Dagligherunder leder skal ansvaransvar for den utvikle personalet og den faglige drift, herunder et spesielt ansvar delen for å av driften. Det vises til utvikle personalet ogegen den stillingsinstruks. faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. §9: Regnskap og økonomi Regnskapet skalog følge kalenderåret. §9: Regnskap økonomi Stiftelsen skal hafølge registrert eller Regnskapet skal kalenderåret. statsautorisert revisor. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. §10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av §10: Omdanning stiftelsen endring av dens vedtekter.av Stiftelsensog styre har rett til omdanning Ved omdanning eller av oppløsning skal nytt stiftelsen og endring dens vedtekter. formål fortrinnsvis søkes innen for området Ved omdanning eller oppløsning skal nytt vold mot kvinner og barn eller arbeid for å formål fortrinnsvis søkes innen for området bedre forholdene for ofre for seksuelle vold mot kvinner og barn eller arbeid for å overgrep. bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2011 – Agder

Årsrapport 2011

17 17


ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011

Virksomhetens art Virksomhetens art SMSO-Agder er enerstiftelse ogogstyret er formell formell arbeidsgiver og øverste SMSO-Agder en stiftelse styret er arbeidsgiver og øverste ansvarligansvarlig organ for driften. Stiftelsens formål støtte, veiledning samt tilrettelegge for organ for driften. Stiftelsens formål er er åågigistøtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak til kvinner menn som som har utsatt for seksuelle overgrep, og til selvhjelpstiltak til kvinner ogogmenn harvært vært utsatt for seksuelle overgrep, og til foresatte til utsatte barn og nær stående personer. I tillegg gi tilbud til fagfolk og foresatte til utsatte barn og nær stående personer. I tillegg gi tilbud til fagfolk og andre aktuelle. andre aktuelle. Oversikt over utvikling og resultat

SMSO-Agder har i 2011og hattresultat et stabilt antall henvendelser fra Aust- og VestOversikt over utvikling Agder. Statistikk 2011 viser at det er 2095 henvendelser til senteret som har SMSO-Agder har i 2011 hatt et stabilt antall henvendelser fra Austog Vestkontaktet senteret via telefon, e-post og andre skriftlige henvendelser. Det Agder. Statistikk 2011 viser at det er 2095 henvendelser til senteret offentlige hjelpeapperatet har henvist 20% av disse. Ca hver fjerde bruker avsom har kontaktet senteret via23 telefon, e-post og andre skriftlige Det senteret er under år. Det er en endring i forhold til tidligerehenvendelser. år hvor det var hjelpeapperatet flere over 23 år somhar tok henvist kontakt. Det er en til menn som offentlige 20% avøkning disse.i forhold Ca hver fjerde bruker av gjelder pårørende. senterettarerkontakt undermed 23 senteret år. Detogerdet ensamme endring i forhold til tidligere år hvor det var flere over 23 årsatsing som tok Det en økning i forhold menn som Det er fortsatt mot kontakt. instanser på deter utadrettede arbeid i begge til fylker. tar kontakt senteret og det samme gjelder pårørende. Dette med har omfattet informasjon og undervisning til skoler, helse- og sosiale

etater i kommuner, institusjoner og universitet, til sammen 800 tilhørere. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge og synliggjørearbeid senterets Det er fortsatt satsing mot instanser pånettverk det utadrettede i begge fylker. kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fått økende henvendelser fra ulike Dette har omfattet informasjon og undervisning til skoler, helseog sosiale instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med etater i oss. kommuner, institusjoner og universitet, til sammen 800 tilhørere. Det Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets

kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fått økende henvendelser fra ulike Samlet sett har senteret hatt et aktivt år med jevn stabil virksomhet. Det har instanser i både ogbli2. som anbefaler folk å ta kontakt med utviklet seg1. til å enlinjetjenesten, virksomhet med høg kompetanse som andre oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret et høyt faglig nivå på faginstanser i nærmiljøet ønsker samarbeid med nårhar det gjelder overgrepsproblematikk. Senteret er også praksisplass for studenter på sine tjenester. sosionomstudiet, videreutdanning og på masternivå psykisk helse.

Samlet Arbeidsmiljø sett har senteret hatt et aktivt år med jevn stabil virksomhet. Det har utvikletSykefraværet seg til å blifor enansatte virksomhet med kompetanse som var 4,4% som høg er nedgang fra tidligere år. andre SMSOAgder ble fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet. faginstanser i nærmiljøet ønsker samarbeid med når det gjelder overgrepsproblematikk. Senteret er også praksisplass for studenter på sosionomstudiet, videreutdanning og på masternivå psykisk helse. Arbeidsmiljø Sykefraværet for ansatte var 4,4% som er nedgang fra tidligere år. SMSOAgder ble fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

18

18


Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker. 2011 har derfor vært et stabilt driftsår i hensiktsmessige lokaler. Det har i drift regnskapsåret forekommet og ulykker. SMSO-Agder’s dekkes ikke av tilskudd fraskader kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse Sør-Øst og Barne- og unge og familieetaten (Bufdir). 2011 har derfor vært et stabilt driftsår i hensiktsmessige lokaler. SMSO-Agder’s drift dekkes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, har Helse ikke Sør-Øst inntruffet andre regnskapsårets slutt som har og Barneogforhold unge og etter familieetaten (Bufdir).

Det for det framlagte årsregnskap.

betydning

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskap.

Fortsatt drift Årsoppgjøret erdrift avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at Fortsatt Årsoppgjøret er avlagt forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er tilunder stede. denne forutsetningen er til stede.

Årsresultat og disponeringer Årsresultat og disponeringer Disponering av resultatet framgår Disponering av resultatet framgårav av regnskapet. regnskapet. Kristiansand, 19. mars 2012 Kristiansand, 19. mars 2012

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

19

19


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

20

20


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

21

21


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

22

22


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

23

23


VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV OVERGREP MOT BARN 19. november er ”World Day for Prevention of Child Abuse,” en årlig global bevissthet kampanje for å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. Alle fortjener å vokse opp fri fra seksuelt misbruk, vanskjøtsel, trakassering og vold. Vold mot barn er utbredt i hele verden og hver dag blir barn og unge skadet av folk de kjenner og har tillit til. Ofte skjer fysiske-, psykiske- og seksuelle overgrep skjult innenfor familien eller barnets øvrige nettverk. Overgrep blir den vonde og vanskelige hemmeligheten som barnet bærer på. Barn føler ofte skyld for det som skjer og skammer seg. Etter en lang tradisjon for taushet, er overgrep mot barn og unge blitt mer synlig og det settes fokus på forebygging av overgrep mot barn. Barnekonvensjonen gir rettigheter for hvert enkelt barn og skal verne sårbare og utsatte grupper: Barnekonvensjonen § 19 Beskyttelse mot misbruk ”Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting fra foreldre og andre omsorgspersoner” Barnekonvensjonen § 34 Seksuell utnytting ”Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt.” Forebygging vil: • forhindre nye overgrep • gjøre oss i stand til å se det barn ”forteller uten ord” og gjøre oss modigere til å spørre og legge til rette for at barn og unge kan fortelle • gi barn, unge og voksne som har vært utsatt for overgrep tilbud om hjelp til å bearbeide sine opplevelser. ”Vi må tro det for å se det” Betydningen av 19. november er at den fremhever det triste faktum at overgrep fremdeles skjer, og utfordrer oss alle å være del av en løsning på dette problemet.

Hver dag er en mulighet for å forhindre at barn og unge utsettes for overgrep

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2011

24