__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2010 2010 ÅRSRAPPORT 2010

Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Telefon Telefon Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Kristiansand38 3807 0711 1111 11 Kristiansand Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no Arendal 37 02 02 00 Arendal 37 02 02 00 E-post: kontakt@smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no

Web side: www.smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 Landsdekkende Landsdekkende døgnåpen døgnåpen telefon telefon 80 80 05 05 70 70 00 00

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål og informasjon

side 3

2. Seksuelle overgrep 1. Formål og informasjon

side 4 side 3

3. Organisasjon og økonomi 2. Seksuelle overgrep

side 5 side 4

4. Henvendelser og tilbud 3. Organisasjon og økonomi

side 7 side 5

5. Utadrettet virksomhet 4. Henvendelser og tilbud

side 10 side 7

6. Statistikk 5. Utadrettet virksomhet

side 12 side 10

7. Ansatte ved senteret 6. Statistikk

side 14 side 12

8. Kompetanseutvikling 7. Ansatte ved senteret

side 15 side 14

9. Fremover 8. Kompetanseutvikling

side 16 side 15

10. Vedtekter 9. Fremover

side 17 side 16

10.Årsberetning Vedtekter 2010 Revisjonsberetning Resultatregnskap Årsberetning 2010 Balanse pr.31.12.2010 Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse pr.31.12.2010

side side side side side side side side side

17 18 20 22 18 23 20 22 23

Sponset av:

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2 2


1. FORMÅL OG INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep (SMSO) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: -

Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg inngang fra Henrik Wergelandsgt. Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, onsdager fra kl. 13.30 – 21.00. Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Brukere kan stikke innom senteret for samtale, delta i ulike tilbud, ta en kopp kaffe eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

3


Det er kommuner i Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir). 2010 har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og hjelpeapparat. Det er i tillegg flere henvendelser i forhold til behov for informasjon om senteret og om temaet seksuelle overgrep. Media tar oftere kontakt for å få informasjon om tema seksuelle overgrep. I tillegg ønsker media uttalelser i konkrete saker.

2. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til” (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Det er store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom 5 og 15 % av barn og unge er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28 % utsatt for overgrep. I tillegg er det mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år. Rundt 10 % av voldtektene blir anmeldt og i ca 1 % blir det avsagt dom. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det kan derfor være vanskelig for en del å si ifra om overgrep. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. De fleste som tar kontakt med senteret har vært utsatt for overgrep i barndommen og for noen har det tatt mange år før de våger å fortelle om det de har opplevd. Seksuelle overgrep er å bli fratatt: -

kontrollen over egen kropp

-

kontrollen over egne verdier

-

kontrollen over og troen på egne følelser

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

4


3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 026 741. Organisasjonen bygger på selvhjelpsideologi, og tar i bruk fag- og erfaringskunnskap i arbeidet. Tilbudet som gis er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som finnes i forhold til målgruppen. Det er Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLD) som angir retningslinjer for senterets virksomhet. SMSO har i 2010 9 fast ansatte ved senteret i 7,7 årsverk. I tillegg er det 2 midlertidig ansatte i 0,5 årsverk. Det er til sammen 9 kvinner og 2 menn ansatt ved senteret i 2010. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Det er gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom HSH. Styret er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Geir Sandvik, leder av helse- og sosialstyret i Kristiansand - Raymond Lønberg, veileder ved SMSO, ansattes representant, - Vararepresentant Mette Gundersen, varaordfører Kristiansand kommune - Vararepresentant Grethe Linda Kristiansen, veileder ved SMSO - Daglig leder er sekretær for styret. Vertskommunen for SMSO er Kristiansand kommune. Dette blir ivaretatt av Helseog sosialdirektørens stab. SMSO og Vest-Agder krisesenter er med i ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Det er et interkommunalt organ hvor øvrige medlemmer er politiske representanter for Kristiansand kommune og KS og representanter fra helse- og sosialdirektørens stab i Kristiansand kommune. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. De skal også godkjenne budsjett og vedtektsendringer. Politikerne i utvalget er interessert i temaet vi jobber med, er engasjerte og er også gode talspersoner for tilbudet som gis ved SMSO.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

5


Økonomi Inntektene til SMSO-Agder består av tilskudd fra kommuner i Vest- og Aust-Agder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand og eventuelle private gaver. Tilskudd fra kommuner, Helse Sør-Øst og Bystyret utløser driftsmidler fra Bufdir. Tilskudd fra kommuner og Helse Sør-Øst skal dekke 20 % av driften. Midlene utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hvert krone vi mottar betyr mye for driften og det tilbudet som SMSO gir i Agder. Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar og disse er med på å sikre en rimelig stabil økonomi. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet vi holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse. Kristiansand kommune er senterets vertskommune og har gjennom dette et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra øvrige kommuner i Vest-Agder. Alle kommuner i Vest-Agder gir driftsmidler til senteret. Takk til: Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Mandal, Lindesnes, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Marnardal, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord. I Aust-Agder bidro de fleste kommuner med tilskudd. Takk til følgende kommuner: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Valle, Åmli. Senteret håper at alle kommuner i Aust-Agder prioriterer å støtte senterets arbeid framover. Kristiansand kommune er ansvarlig for å sende søknad om statstilskudd til Bufdir. Frist for å søke tilskuddet er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger revidert årsregnskap, godkjent budsjett for senteret, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune og eventuelle vedtak om tilskudd fra helseforetak. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB! Det er særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommunene og helse Sør-Øst i god tid før 1. april. Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Lokalene SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. Flere brukere stikker innom og bruker senteret mer nå enn tidligere.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

6


4. HENVENDELSER OG TILBUD Henvendelser Første henvendelse til senteret er som oftest over telefon. Vedkommende kan få tilbud om samtale hvis han/hun ønsker det, eller stikke innom for å få informasjon. Senteret mottar også henvendelser via e-post fra nye brukere og andre, som ber om informasjon og/eller ønsker samtale. Enkelte kommer innom senteret, uten å ha vært i kontakt med senteret på forhånd. Mange kommer til samtaler alene. Det er anledning til å ha med seg en støtteperson i samtalen. Det kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Vi kartlegger om vedkommende har kontakt med andre instanser og da med tanke på eventuelt samarbeid. Det er fortsatt økning i henvendelser fra ulike instanser, som ønsker råd og veiledning. Offentlige etater henviser brukere til oss i større grad enn tidligere. Vi deltar i ansvarsgruppe og tilbyr fellessamtaler med andre fagfolk som brukeren har kontakt med. Noen tar kontakt for å få veiledning i forhold til hvem som kan bistå, hvor de kan henvende seg eller for å få følge til andre hjelpeinstanser. Andre har behov for råd og veiledning i forhold til anmeldelse og noen har behov for bistand gjennom hele prosessen fram til det eventuelt foreligger en dom.

Tilbud ved SMSO Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke ønsker, behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en ansatt ved senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren. Grupper Det ble startet opp åpne samtalegrupper i løpet av året. Disse har vært ledet av ansatte og av praksisstudenter fra videreutdanning psykisk helse ved universitetet i Agder. Aktivitetskvelder Gjennom året har det vært aktivitetskvelder på onsdager fra kl. 17-20. Tilbudet er til dem som har behov for å ha en trygg møteplass hvor man kan være sammen på en god måte. Det legges stor vekt på det sosiale, og det snakkes mye rundt bordet. Brukere gir tilbakemelding på at det er godt å ha en uformell møteplass.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

7


Temakvelder Det har vært seks temakvelder i 2010, det vi tar opp temaer etter ønsker fra brukere. Temakveldene er for brukerne av senteret. •

Temakveld på Vest-Agder Fylkesmuseum v/kunstner Rita Anne Berntsen som fortalte om sin utstilling ”Kroppen”.

Tema ”Har vi alltid et valg?” v/en bruker av senteret

Tema ”Mestring” v/ en bruker av senteret.

Tema ”Kommunikasjon”.

Tema ”Rettsprosessen, rettigheter i forhold til jussen v/advokat Svein Kristian Haanes.

Tema ”Seksuelle overgrep” v/Vidar Bjelland og Hulda Gudmundsdottir. Temakvelden var åpen for brukere og pårørende.

Kulturkveld Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt, dans og utstilling av egne produkter. Sommeravslutning Det er tradisjon nå at turen legges til skjærgården i Lillesand. Her møttes brukere fra Kristiansand og Arendal til grilling, sosialt samvær og kulturelle innslag. Overnattingstur For andre år på rad var vi så heldige å få låne ”Huset” på Skauerøya. Det ligger nydelig til i skjærgården, rett utenfor Lillesand. Det er Lions Lillesand som eier stedet. Det er fine turløper på øya, og på utearealene rundt ”Huset” er det lagt til rette for grilling og aktiviteter. Det var 15 deltakere på turen inkludert både brukere og ansatte. Det var en kjempehelg med forskjellige aktiviteter og sosialt samvær. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukere at vi arrangerer julebord. Lokalene blir julepyntet med dekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var 34 deltakere som fikk en trivelig kveld sammen. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok seg også å pakke inn gavene og lage bordkort. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

8


Praksisplass Senteret har hatt praksisstudenter fra både 1. og 3. år ved sosionomstudiet ved UIA. Praksisplass Det har vært student både i Arendalfra ogbåde Kristiansand som har hatt praksis i perioden Senteret har hatt praksisstudenter 1. og 3. år ved sosionomstudiet ved UIA. august til desember. Videre har SMSO vært praksisplass for studenter som tar Det har vært student både i Arendal og Kristiansand som har hatt praksis i perioden videreutdanning eller master i psykisk UIA våren høsten 2010. august til desember. Videre har SMSOhelse vært ved praksisplass forogstudenter som tar videreutdanning eller master i psykisk helse ved UIA våren og høsten 2010. Tilbakemeldingene er at SMSO er en god praksisplass og det er lagt godt til rette for læring og refleksjon. samtaler ogog annen virksomhet deltarfor Tilbakemeldingene erStudentene at SMSO er er enmed god ipraksisplass det er lagt godt og til rette også påoginterne veiledninger og foredrag. synes det viktig å ha studenter på læring refleksjon. Studentene er med i Vi samtaler og er annen virksomhet og deltar mange måter. Ikke minst gjelder dette i forhold til fagutvikling internt. I tillegg er også på interne veiledninger og foredrag. Vi synes det er viktig å ha studenter på det viktig at eksterne arbeidstakere/etater får et innblikk i senterets virksomhet. mange måter. Ikke minst gjelder dette i forhold til fagutvikling internt. I tillegg er det viktig at eksterne arbeidstakere/etater får et innblikk i senterets virksomhet. SMSO gir kliniske studier til Mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agderstudier (UiA). De imot 2 studenter ca gangerhelsearbeid i året og hver SMSO gir kliniske til tar Mastergradsstudenter i to psykisk ved praksisperiode strekker seg over 150 timer. I sin praksisperiode skal studentene Universitetet i Agder (UiA). De tar imot 2 studenter ca to ganger i året og hver fordype seg i emnet: Møte med mennesker i kriser. praksisperiode strekker seg over 150 timer. I sin praksisperiode skal studentene fordype seg i emnet: Møte med mennesker i kriser. • I dette emnet skal studentene videreutvikle kunnskaper om hva som skaper hvordan kriser kan mestres basert påkunnskaper menneskersom egne opplevelser og • kriser I detteogemnet skal studentene videreutvikle hva som skaper tanker og omhvordan hva somkriser kan hjelpe dem videre i livet. De skal tilstrebe åpne samtaler kriser kan mestres basert på menneskers egne opplevelser og og tilrettelegge for dialoger som omhandler både kunnskaper, ferdigheter og tanker om hva som kan hjelpe dem videre i livet. De skal tilstrebe åpne samtaler holdninger. Lokalbasert psykisk for alle involverte og tilrettelegge for dialoger somhelsearbeid omhandler skal både fremmes kunnskaper, ferdigheter og parter og deLokalbasert tilhørende psykisk nærmiljøhelsearbeid med håndtering av kriserforlokalt og med holdninger. skal fremmes alle iinvolverte nettverk lokalsamfunn. parter ogogde tilhørende nærmiljø med håndtering av kriser lokalt i og med nettverk og lokalsamfunn. • Det er en målsetting for samarbeidet mellom SMSO og UiA å integrere akademia, brukererfaringer for kvalitativt bedreogutdanninger og akademia, tjenester. • praksis Det er enog målsetting for samarbeidet mellom SMSO UiA å integrere Samarbeid om ferdigheter i og erfaring fra kritisk og etisk refleksjon over egne og praksis og brukererfaringer for kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. andres praksiser. Dette fordrer innsikt fra i forskning, og kvalitetssikring Samarbeid om ferdigheter i og erfaring kritisk ogevaluering etisk refleksjon over egne og av psykisk helsearbeid i møter med mennesker i krise. I løpet av vårsemesteret andres praksiser. Dette fordrer innsikt i forskning, evaluering og kvalitetssikring 2011 har en student hatt periodevis kontakt med SMSO i forbindelse med sin av psykisk helsearbeid i møter med mennesker i krise. I løpet av vårsemesteret mastergradsoppgave. samarbeidet ser universitetet som megetmed positivt 2011 har en student Dette hatt periodevis kontakt med SMSO på i forbindelse sin hvor praksisfelt og akademia samhandler. Det bør også nevnes at SMSO deltar mastergradsoppgave. Dette samarbeidet ser universitetet på som meget positivti UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid. hvor praksisfelt og akademia samhandler. Det bør også nevnes at SMSO deltar i UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid. Universitetslektor Erna Ulland. Universitetslektor Erna Ulland. Studentene får kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet seksuelle overgrep. Studentene får kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet seksuelle overgrep. ”Å være student på SMSO: Det er med gledepå ogSMSO: takknemlighet vi ser tilbake på praksistiden ved senteret. Vi ble ”Å være student tatt velmed imot, og denne imøtekommenheten gjorde vi følte oss ved velkommen Det er glede og takknemlighet vi ser tilbake påatpraksistiden senteret.ogVi ble verdsatt. Vi fikk møte ulike samarbeidspartnere som vi ble opplyst om. Dette og gjorde tatt vel imot, og denne imøtekommenheten gjorde at vi følte oss velkommen at vi fikk et mer helhetlig inntrykk av hvordan SMSO fungerer som et viktig ledd i verdsatt. Vi fikk møte ulike samarbeidspartnere som vi ble opplyst om. Dette gjorde samhandling med andre. De ansatte til åfungerer være medansvarlige at vi fikk et mer helhetlig inntrykk avutfordret hvordan oss SMSO som et viktig for ledd i brukergrupper en kveld i uken, og dette bidro til at vi fikk gode relasjoner tilfor samhandling med andre. De ansatte utfordret oss til å være medansvarlige brukerne. Det har vært lærerikt ogdette berikende historier. til brukergrupper en kveld i uken, og bidro åtilfåattavidel fikki deres gode relasjoner Etter denne praksisperioden kan vi formidle tilbudet på SMSO videre til mennesker vi brukerne. Det har vært lærerikt og berikende å få ta del i deres historier. møter i vår jobb og ellers i livet. Takk til brukere og ansatte for en fin sammen! vi Etter denne praksisperioden kan vi formidle tilbudet på SMSO videre tiltid mennesker Vennligi vår hilsen Livog ogellers Marion, studenter psykisk helsearbeid v/UIA. møter jobb i livet. Takk tilMaster brukere og ansatte for en fin tid sammen! Vennlig hilsen Liv og Marion, studenter Master psykisk helsearbeid v/UIA. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2010 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2010

9 9


”Praksisperioden ved SMSO har gitt meg læring som ikke er mulig å få gjennom en bok. Møtene med forskjellige mennesker og deres historie om livet har gjort sterke inntrykk. Men deres historier har også vist meg at det finnes en iboende styrke i mennesket til å kunne gjenvinne mestringen i eget liv. Denne praksisen har styrket mitt fokus på seksuelle overgrep, og vil hjelpe meg i mitt arbeid med barn og unge som opplever eller har opplevd dette.” Anne-Lise,student Master psykisk helsearbeid, v/UIA. Senteret har også hatt besøk av elever i videregående skole, folkehøyskole og UIA som har fått informasjon/undervisning om senteret og om seksuelle overgrep.

5. UTADRETTET VIRKSOMHET SMSO har gitt informasjon og undervist til 32 forskjellige instanser/etater, både kommunale, statlige og private. På disse har det til sammen deltatt ca 800 personer. SMSO har deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere, både offentlige instanser, organisasjoner og andre. I tillegg har vi invitert til møter på senteret både i Arendal og i Kristiansand. SMSO har vært 8 ganger i media, både i avis, radio og TV. Det er ofte henvendelser fra målgruppa i etterkant av oppslag. SMSO deltar i et kommunalt tiltak ”Pro-hjelpa” og har en råd- og veilederfunksjon i forhold til dette. SMSO er med i en tverretatlig gruppe i Kristiansand kommune som jobber i forhold til unge som tilbyr seksuelle tjenester. Gruppa består i tillegg av fagpersoner fra Sosialoppfølgingstjeneste (SOFOT), politiet, barneverntjenesten, ABUP, helsestasjon for ungdom, KUP, kriminalitetsforebyggende koordinator og alternativ skole. Vi er også representert i referansegruppe i forhold til UNIK (universitetsklinikken) som er et prosjekt i forhold til samarbeid mellom Universitetet og Helse sør-øst med fokus på psykisk helse. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Vi er medlem av VABUR (Vest-agder barne- og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder Fylkeskommune. Vi samarbeider med Redd Barna lokalt. SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger og ”kroppen-kurs”, i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder (HABU).

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

10


SMSO tok initiativ til en markering av ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” er 19. Dagen ble markert i både og overgrep i Arendal. SMSO toksom initiativ til november. en markering av ”Verdensdagen for Kristiansand forebygging av mot barn” som er 19. november. Dagen ble markert i både Kristiansand og i Arendal. I Kristiansand var det markering i samarbeid med Kirkens Bymisjon og KRIS. Vi arrangerte et åpent med fokus overgrep i kristneBymisjon miljøer med tittelenVi I Kristiansand vardialogseminar det markering i samarbeid med Kirkens og KRIS. ”Når den utsatte blir usynlig”. Foredragsholder førsteamanuensis Tormod Kleiven arrangerte et åpent dialogseminar med fokusvar overgrep i kristne miljøer med tittelen som har skrevet doktorgradsavhandlingen ”Intimitetsgrenser og tillitsmakt”. Deretter ”Når den utsatte blir usynlig”. Foredragsholder var førsteamanuensis Tormod Kleiven hadde vi ”stand” sentrum av Kristiansand sammen med varaordfører Mette som har skreveti doktorgradsavhandlingen ”Intimitetsgrenser og tillitsmakt”. Deretter Gundersen. Dagen ble avsluttet med gudstjeneste i Bryggekapellet til Kirkens hadde vi ”stand” i sentrum av Kristiansand sammen med varaordfører Mette Bymisjon og tema her var også overgrepsrelatert. Gundersen. Dagen ble avsluttet med gudstjeneste i Bryggekapellet til Kirkens

Bymisjon og tema her var også overgrepsrelatert. I Arendal var det markering i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, Aust-Agder Krisesenter, Alternativ til vold, Alarmtelefonen for barn og unge og Fylkesmannen i I Arendal var det markering i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, Aust-Agder Aust-Agder. Det ble arrangert en dagskonferanse med tittelen ”Overgrep mot barn – Krisesenter, Alternativ til vold, Alarmtelefonen for barn og unge og Fylkesmannen i konsekvenser og forebygging!”. Foredragsholder var Anna Luise Kirkengen, som er Aust-Agder. Det ble arrangert en dagskonferanse med tittelen ”Overgrep mot barn – spesialist i allmennmedisin. Hun har skrevet en doktoravhandling om helsefølger av konsekvenser og forebygging!”. Foredragsholder var Anna Luise Kirkengen, som er overgrepserfaring i barndommen og har forelest om konsekvenser av overgrep i en spesialist i allmennmedisin. Hun har skrevet en doktoravhandling om helsefølger av årerekke. Det var 153 personer påmeldt til konferansen. På kvelden var det ”åpent overgrepserfaring i barndommen og har forelest om konsekvenser av overgrep i en hus” på senteret. årerekke. Det var 153 personer påmeldt til konferansen. På kvelden var det ”åpent hus” på senteret.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010 Senter mot seksuelle overgrep – Agder

11

11


6. STATISTIKK Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering er anonym. Senteret har hatt 2028 henvendelser fra brukere og hjelpeapparat i 2010. Henvendelsen kommer i hovedsak på telefon, e-post eller sms. Innholdet i henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. For mange er det aller første gang de setter ord på at de har vært utsatt for seksuelle overgrep. For noen oppleves det tryggere å komme fysisk til senteret i første henvendelse. Første henvendelse til senteret skjedde i form av: - 68 % telefon - 24 % besøk på senteret 8 % e-post / brev/sms Av de som har sin første henvendelse som besøk på senteret kommer ofte i følge med øvrig hjelpeapparat eller som partner/pårørende. Brukere som henvender seg til senteret har fått vite om senteret via: - 47 % fra hjelpeinstans - 36 % fra privatperson som kjente til senteret - 17 % fra telefonkatalog/internett Omlang 22 % av henvendelse til senteret kommer fra hjelpeapparatet. Formålet med henvendelsene fra hjelpeapparatet har vært: -

36 % samarbeid 30 % enkeltbrukere 15 % undervisning 13 % råd og veiledning 6 % annet

Om lag hver fjerde bruker av senteret er under 23 år. Menn står for 8 % av henvendelsene til og 10 % av fremmøte på senteret. 16 % brukerskjemaene er fylt ut av menn. Den prosentvise forskjellen skyldes at enkelte menn har kommet til samtale som partnere eller pårørende. 6 % av brukerne har begge foreldre født i utlandet og registreres i statistikken som innvandrer.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

12


Totalt 1687har vært innom på senteret enten til enesamtale, tema- eller aktivitetskveld i løpet av 2010. - 319 forskjellige brukere - 207 nye brukere som ikke har hatt kontakt med senteret tidligere Det ble avholdt 1180 enesamtaler ved senteret i 2010. Det har vært 504 deltakere på temakvelder eller ulike gruppetilbud. 82 % av brukerne er selv utsatt, mens 18 % er pårørende. I brukerskjemaet var det et spørsmål om hvor lenge misbruket har pågått: (har vært mulighet for å sette flere kryss) - 60 % ett år eller mer - 20 % engangs foreteelse - 13 % uklart 9 % under ett år 2 % pågår fortsatt Senteret har hatt 32 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært ca 800 tilhørere og det har vært til følgende grupper: -

elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler, lærere, studenter på ulike studier, jordmødre, tannlegeassistenter, personer som jobber med helse og psykiatri, forskjellige kommuner og etater, politikere frivillige organisasjoner

Vi ser at informasjon nytter. Stadig flere i hjelpeapparatet vet hva SMSO kan bidra med og forteller dette til mennesker de møter som igjen finner veien til SMSO. Det er som oftest nye henvendelser til senteret i etterkant av en informasjonsøkt.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

13


7. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Hulda Gudmundsdottir er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og ungdomsinstitusjon. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk og seksologi og tar nå videreutdanning i gestaltterapi. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Lissi Berg er sosionom og hun har ansvar for åpent hus ved senteret i Kristiansand. Det er et tilbud som er hver onsdag ettermiddag/kveld. Kari Omre Erlandsen er sosionom og har ansvar for åpent hus ved senteret i Arendal som er hver onsdag ettermiddag/kveld. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

14


8. KOMPETANSEUTVIKLING En av de ansatte tar videreutdanning innen gestaltterapi. Ansatte har deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte som deltar på kurs eller er i gang med videreutdanning videreformidler sin kunnskap til kolleger, som en del av den lærende organisasjonen hvor vi deler kunnskap. Det er tre ansatte som er sertifisert i regi av Vestfold incestsenter i forhold til undervisning inn mot elever i 4.-6.klassse. Alle ansatte ved senteret har gjennomgått VIVAT - kurs som er et selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS. Ansatte skal også ta oppfølgingskurset i regi av VIVAT og en del har gjennomført det høsten 2010. Senteret har invitert til og deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere for å få kunnskap og økt kompetanse i forhold til ulike tilbud i offentlig og privat regi. RVTS ved selvmordsforebyggende team har gitt gruppeveiledning til alle ansatte. Det har vært, og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. I tillegg har det vært intern veiledning. Det var fem ansatte fra SMSO som deltok på landskonferansen som er i regi av sentrene og FMSO. Det var tre dager med spennende og nyttig innhold som vi tar med oss tilbake i hverdagen og i møte med brukere. Ansatte har vært på studietur til København og fått informasjon og undervisning i forhold til unge overgripere og deres pårørende. I tillegg ble et mannesenter og et støttesenter besøkt.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

15


9. FREMOVER 9. FREMOVER Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal tilgjengelige med støtte overfor mennesker som har vært utsatt forvære seksuelle overgrepogogbidra med støtte overfor mennesker som harskal vært utsatt seksuelletil overgrep pårørende. Det vektlegges at senteret være et for supplement annet og pårørende. Det Videre vektlegges skalsamarbeid være et supplement til annet hjelpeapparat. at detatersenteret viktig med med relevante instanser. hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Vi vil være aktive i forhold til å gi Ulike tilbud og funksjonsnedsettelser aktiviteter skal fortsattetprioriteres. vil være aktive i forhold personer med tilbud. DetVi samme gjelder i forhold tiltil å gi personer med funksjonsnedsettelser et tilbud. Det samme gjelder i forhold til flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsatt temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vilarrangere bli videreført ut fra ønsker fra brukere. aktivitetskveldene. arrangement vil kvelder bli videreført ut fra ønsker brukere. Sommeravslutning, Ulike julebord, turer, åpne og temakvelder vil fra fortsatt være et Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Senteret er opptatt av å være et tilbud til menn. Det fremgår av statistikk at andel Senteret ertar opptatt av å et tilbud menn. Det fremgår av menn statistikk andel menn som kontakt ervære forholdsvis lavtili forhold til hvor mange somatutsettes menn som tarovergrep. kontakt er forholdsvis lav i forhold til hvor mange mennogså somer utsettes for seksuelle Det er en målsetting å synliggjøre at senteret et for seksuelle overgrep. Det er en målsetting å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. tilbud til menn. Vi vil fortsette med å være en mann og en kvinne når vi er ute og informerer om Vi vil fortsette å være en mann og en kvinne når vi er ute og informerer om senteret og ommed temaet. senteret og om temaet. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å Senteret vil fortsette å invitere til ogfokus delta på på samarbeid. møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke Senteret fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat ogvili tillegg frivillige organisasjoner og andre. og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. Senteret vil aktivt jobbe med å synliggjøre SMSO gjennom å delta på stand, ulike Senteret vil aktivt jobbe med å synliggjøre gjennom å deltavil påfortsatt stand, ulike markeringer og i det øvrige offentlige rom. SMSO Kontakten med media markeringer og i det øvrige offentlige rom. Kontakten med media vil fortsatt prioriteres. prioriteres. ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” vil fortsatt bli prioritert og det ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til samarbeid med andre. legges opp til samarbeid med andre. Senteret vil fortsatt legge til rette for å kunne være en god praksisplass for Senteret vil fortsatt legge til rette for å kunne være en god praksisplass for studenter. studenter. Fagutvikling er høyt prioritert og vil fortsatt være det fremover. Ansatte vil bidra Fagutvikling er høytogprioritert og vil fortsatt være det fremover. Ansatte vil bidra faglig både internt eksternt. faglig både internt og eksternt. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna i forhold til behov for informasjon Senteret og annet.vil fortsette samarbeidet med Redd Barna i forhold til behov for informasjon og annet. Det legges til rette for fortsatt ekstern og intern veiledning med tanke på Det legges til rette for fortsatt ekstern og intern veiledning med tanke på kompetanseheving og utvikling, som kommer målgruppene til gode. kompetanseheving og utvikling, som kommer målgruppene til gode. SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. SMSO vil fortatt delta i de ulike faggruppene som er i gang i forhold til ulike områder SMSO vil fortatt delta i de ulike faggruppene som er i gang i forhold til ulike områder i samfunnet. i samfunnet. Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2010 – Agder

Årsrapport 2010

16 16


10 VEDTEKTER §1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder. §2: Stiftelsens formål er: 1. å gi incestutsatte kvinner, menn og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis. §3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og består av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur. Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser. §7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, VestAgder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. §9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. §10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

17


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

18


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

19


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

20


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

21


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

22


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2010

23


Once upon a time, there was a wise man, who used to go to the ocean to do his writing. One day he was walking along the shore, he saw a human figure moving like a dancer. As he got closer, he saw that it was a young girl and the young girl wasn’t dancing, but instead she was reaching down to the shore, picking up something and very gently throwing it into the ocean. As he got closer, he called out; “Good morning! What are you doing?” The young girl paused, looked up and replied; “Throwing starfish into the ocean.” “I guess I should have asked, Why are you throwing starfish into the ocean?” “The sun is up and the tide is going out. And if I don’t throw them in they’ll die.” “But young girl, don’t you realize that there are miles and miles of beach and starfish all along it. You can’t possibly make a difference!” The young girl listened politely. Then bent down, picked up another starfish and threw it into the sea, past the breaking waves. “It made a difference for that one!”

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2010

25 24

Profile for SMSO-Agder

Smso Agder_Årsrapport 2010  

Smso Agder_Årsrapport 2010  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded