Årsrapport SMSO-Agder 2019

Page 1

ÅRSRAPPORT 2019

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Facebook side: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ă…rsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

SMSO-Agder feiret 30 års jubileum i 2019! På slutten av 80-tallet ble det dannet flere støttesentre mot incest rundt om i Norges land. Initiativtakere var mennesker som hadde vært utsatt for icsest og deres pårørende I Agder var det Kari Vik og Pia Kulien. De som tok dette viktige initiativet videre var representanter fra frivillige lag og foreninger; styreleder Margith Seland, Wenche Tronstad, Ågot Birkenes, Inger Turid Tonstad, og representant fra Vest-Agder helse- og sosialavdeling. Mottoet i starten var «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel», og gjennom årene er det blitt mer åpenhet i samfunnet rundt temaet. Siden den gang har senteret utviklet seg både organisatorisk og faglig, og framstår i dag som en profesjonell og kompetent faginstans. Medlemskapet i FMSO sikrer samarbeid med Buf.dir og de andre sentrene rundt faglig plattform, personalpolitikk og videreutvikling. I mai var det 30 års siden oppstarten, og dette måtte feires! Onsdag 10. april inviterte SMSO-Agder brukere ved senteret til Tapas i Bankkjelleren. Nærmere 50 deltok, vi koste oss med deilig mat, underholdning og fikk en collage i gave fra brukerne. 31. oktober inviterte SMSOAgder til Jubileumskonferanse med 150 deltakere. Dette ble en flott dag sammen med brukere, ansatte, medlemmer av styret og samarbeidsutvalget, samarbeidsparter, tidligere sentrale personer ved senteret og spennende foredragsholdere.

Hos oss kan du få noen å snakke med! SMSO-Agder er et gratis tilbud for menn og kvinner over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Vi gir også tilbud til pårørende, fagfolk og andre; o

du trenger ikke henvisning, og du får raskt hjelp

o

ansatte har høy kompetanse, lang erfaring og selvfølgelig taushetsplikt

o

den som henvender seg kan være anonym, og det føres ikke journal

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Eksempler på at noen trekkes inn i seksuell aktivitet som vedkommende ikke er moden for eller ikke er i stand til å velge, kan handle om; • Personen er for ung • Personen blir overfalt, truet, lokket, holdt igjen • Personen sover eller er full Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 19). •

Seksuell adferd • • • •

Seksuell handling • • • •

Blotting og kikking Visning av pornofilmer Krenkende muntlige ytringer Seksuell atferd involverer ikke fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Kyssing Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan Overgriperen får barnet til å berøre sitt eget kjønnsorgan Innebærer fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Seksuell omgang • • •

Vaginalt, analt eller oralt samleie Masturbering av andres kjønnsorgan Inntrengning av finger og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. o o o

1 av 10 gutter utsettes for seksuelle overgrep 2 av 10 jenter utsettes for seksuelle overgrep 3 av 10 barn og unge med funksjonsnedsettelse utsettes for overgrep

o

8 av 10 overgrep gjøres mot barn og ungdom, og av disse; o 71% utsatt før de ble 12 år o 45% utsatt før de ble 7 år 6 av 10 overgrep pågår i mer enn ett år Det foregår mer enn 10 000 voldtekter i Norge hvert år.

o o

Kilde: Barne, Ungdoms og familiedirektoratet (2015): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Statistikk for aktiviteten ved SMSO-Agder i 2019 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et anonymt brukerskjema. Statistikk over aktiviteten ved SMSO-Agder 2015 – 2019 År 2015 2016 2017 2018 2019

Henvendelser 2460 2855 3670 3293 3451

Nye brukere 133 218 250 322 347

Samtaler 1791 1858 2270 2453 2510

493 enkeltbrukere har vært innom senteret, og det har vært gjennomført: - 3006 besøk totalt på senteret i Arendal eller Kr.sand, gjennomsnittlig 7 besøk pr. bruker i løpet av året, og 15% av besøkene foregår etter kl.16.00 - 2510 samtaler (individ, par eller familie) på senteret - 20% av brukere benytter aktivitetstilbud utover samtaler - 496 besøk av brukere ved senteret i forbindelse med tema- og brukerkvelder, grupper eller uten avtale, dvs. 1/6 av driften 3451 andre henvendelser (telefonsamtale, sms, mail, besøk) fordeler seg slik: - 78% fra brukergruppen, 22% fra samarbeidsparter - 79% via sms/mail, 20% via telefonsamtale, 1% via besøk på senteret 10% økning i brukerantall fra 2018 og 161% fra 2015 (siste 5 år) 50% av brukerne bor i Kr.sand, 25% i resten av V-Agder og 25% i Aust-Agder 60% av brukerne er under 30 år 22,6% av brukerne har en eller begge foreldre født utenfor Norge 15% brukere ved senteret er menn.

Hvilke av senterets tilbud benytter brukeren: Grupper 6% Temakveld 17%

Aktiviteter

Brukertreff/turer 18%

Familiesamtale 10 % Parsamtale 13%

Samtaler

Enesamtale 93% 0

10

20

30

40

50

60

70

Årsrapport 2019

80

90

100


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Hvilke samarbeidsparter tar kontakt med senteret Utdanning/Skoler Helsesøster Helseinstans Psykisk helse Barnevern Advokat Politi NAV Frivillige organisasjoner Presse/media Andre

Hvordan fikk brukeren vite om SMSO-Agder? 22,7%

Via nettside

25,9%

Via bekjent

31,1%

Fastlege, overgrepsmottak 17,7%

Psykisk helsetjeneste 5,3%

Politi/advokat 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Hvilken utvikling gjenspeiler statistikken? Senterets brukere er en mangfoldig gruppe; mange deltar i arbeidsliv og utdanning, mens andre strever betydelig med å mestre samfunnets krav og forventninger. 50% av brukerne har kun behov for samtaler hos veileder og oppfølging av sin fastlege. Andre brukere har behov for tettere og langvarig oppfølging fra hjelpeapparatet. Hver 5 bruker benytter en form for brukeraktivitet ved senteret i tillegg til samtaler. 57,5% av brukerne oppgir at de ble utsatt for første overgrep før de fylte 16 år. 37 kvinner og 4 menn kom via OiA (overgrepsmottaket ved SSHF). 43% av brukerne har vært utsatt for kun ett overgrep. 16,7% oppgir ukjent gjerningsperson, og kun 5% oppgir kvinnelig overgriper. Henvendelser fra samarbeidsparter kommer stort sett fra ansatte innen utdanning og helse. Gjennom flere år har det vært en økning av nye brukere til senteret. Stadig flere brukere får vite om senteret gjennom sin lege, men nettsiden og bekjente rekrutterer også mange nye brukere. Det er viktig at utsatte får kontakt med SMSO på et tidlig tidspunkt i livet, helst men de ennå har skolerettigheter. Da kan nødvendige tiltak settes inn for å hindre frafall fra utdanning og styrke den enkeltes mestring, selvfølelse og muligheter.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Formål og informasjon Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret gir også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning; på telefon, mail eller ved frammøte. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. «å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk selvhjelpsforum 2011). I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Senterets formål er blant annet følgende: -

Bistå de som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

Brukermedvirkning Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave, og vi ønsker å ha et stekt fokus på brukermedvirkning. I 2019 ble Helen Nygård, Eva Lora Mari Palmer og Therese LøvdalFagerhaug valgt til brukerrepresentant/vara for 2 år. De møter jevnlig sammen med daglig leder og ansattes representant for å ta opp saker og tema brukerne synes er viktige å fokusere på, og skal også gjennomføre brukermøter. hele-nyg@online.no skravlepia@hotmail.com thessa.l.fagerhaug@gmail.com

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Tilbud om samtaler og brukeraktiviteter Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Målet er at brukeren skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser, og oppnå lindring av senskader og bedre livskvalitet. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte, og er et tilbud om en inkluderende møteplass der samværet bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. I 2019 benyttet nærmere 20% av senterets brukere dette tilbudet, og for mange blir dette et viktig nettverk. Aktivitetene består av filmkveld, quiz, tegnegruppe, juleverksted, sosialt samvær, turer og temakvelder hvor det inviteres inn eksterne fagfolk. Brukerkveldene har et variert program som både gir økt kunnskap, rom for refleksjon og gruppetilhørighet.

Vår- og høstfest og sommeravslutning Hver vår og høst har vi en fest der vi serverer tapas, sushi eller annet godt. Både brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute, og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukerne at SMSO arrangerer julebord. Onsdag 11 desember ble det dekket og pyntet for 34 deltakere. Det ble servert god mat, koldtbord og koselig stemning. Noen brukere leste dikt og sang. Veldig fint at det er noen som ønsker å bidra. Vi hadde også en quiz, og en flott bilde- og film kavalkade fra året som var gått. Alle brukerne fikk en liten gave, og noen gode ord med seg på veien. Vi fikk mange tilbakemeldinger på at det hadde vært et fint julebord.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Danmarkstur og overnattingstur Det var 15 brukere og 3 ansatte på den årlige turen til Danmark i mai 2019, og tilbragte dagen på Skallerup Seaside Resort som ligger et kvarters busstur sør-vest for Hirtshals. Dagen ble fylt med aktiviteter, blant annet felles måltid, minigolf, besøk på SPA senteret og tur med lek og moro langs stranda. Deltakerne melder om at de opplevde turen som noe morsomt og som gir avbrekk fra hverdagen. 6.-8. september dro 11 brukere og 3 ansatte på helgetur til Skauerøya utenfor Lillesand Det er fine turløyper på øya, og rundt huset er det lagt Etter turen fikk vi positive tilbakemeldinger om hvor viktig det sosiale felleskapet og samholdet er for den enkelte på en slik tur. Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt Intensjonen med en slik gruppe er at man kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. Gruppen varer fra september til påske. Mannsgruppe «Mannegruppen» startet opp høsten 2013 og hadde etter hvert utfordringer med å rekruttere nok medlemmer. Fra høsten 2018 har gruppen vært i stadig utvikling, og løper fra september til juni. Gruppen er lukket, med faste deltakere som forplikter seg for et semester om gangen og har møtetid annen hver uke på onsdag (kl 1600kl 1830) Oppmøtet har vært økende, og gruppen består nå av ni menn i alderen 25 til 67 år. Temaer som drøftes i gruppen er blant annet, skyld, skam, depresjon, relasjonsvansker, mestringsstrategier/ følelsesregulering, papparollen, seksualitet, senskader. Brukerne setter pris på tilbudet, og uttrykker at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De liker at det er faste gruppeledere, fast møtetid, stabilitet og forutsigbarhet, og får da større tillitt til stedet og prosessen. I mai 2019 deltok mange på helgeseminar for menn utsatte for seksuelle overgrep med psykolog og pioner i gruppeterapi for menn Mike Lew fra USA. Kursgruppa Vi startet opp et nytt tilbud om kurs ved senteret høsten 2019, i samarbeid med Inger Lise Andersen. Kurset hadde med 5 samlinger med følgende tema: 1. Hvem er jeg i møte med andre? 2. Hva trenger jeg? 3. Hva gjør det med meg? 4. Hva gjør jeg med det? 5. Oppsummering og evaluering Vi startet med en gruppe på 10 personer (9 damer og 1 mann) hvorav 8 fullførte. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært at det var et nyttig kurs, og de ville anbefale dette til flere. Det var passe antall, åpenhet og god stemning i gruppa. Deltagerne hadde evne til å lytte til hverandre, og støttet hverandre.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Tilbud om undervisning, samarbeid og arrangementer SMSO bidrar med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Dette skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. SMSO-Agder har vært representert på ulike arrangementer som «Uke 6», 8. mars-appell, paneldebatt om sexkjøpsloven og Messe for verdighet i Arendal og Kr.sand. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten hvor formålet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. I 2019 ble det avholdt 15 kurs/ samarbeidsmøter og 8 kurs for ulike samarbeidsparter. Vi holdt kurs for 5 fremmedspråklige grupper hvor 200 deltok. Det ble også holdt kurs for 5 organisasjoner med til sammen over 1000 tilhørere. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med overgrepsmottaket (OiA) ved SSHF i Kristiansand for både Aust og Vest Ager. Videre rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med Akutt ambulerende team v/SSHF. Slike gode samarbeidsrutiner er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Dette gode samarbeidet med andre etater ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud, til grunnskoler, videregående skoler og universitetet i Agder. SMSO-Agder har i 2019 besøkt 25 skoler hvor til sammen over 2000 elever og lærere har deltatt. Vi har hatt undervisningsoppdrag på UiA for ca. 250 studenter som utdanner seg til yrker som vil få betydning for barn og unges psykiske helse og skolehverdag. I tillegg til oss fra SMSO, så har vi i undervisningen samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikken. UNIK (Universitets klinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. Vi tar hver vår imot to studenter fra Psykisk helse studiet ved UIA, og dette er med å skape refleksjon over vår praksis. ”Messe for verdighet” ble arrangert i Trefoldighetskirken i Arendal 25.april, og i Kristiansand Domkirke 14. november med stort fremmøte og påfølgende kirkekaffe. Agder fylkeskommune, og representert i styret. Det er stadig flere unge brukere ved senteret og vi har jevnlig samarbeid med BUF-etat og barnevernstjenestene.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kompetanseutvikling Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet, og deler etterpå kunnskap og kompetanse. Traumebasert tilnærming er en viktig faglig plattform, og brukeraktivitetene bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Siri Søftestad har bistått senteret med prosessveiledning og Hilde-Gunn med opplæring i EFT-verktøy. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, har gjennom mange år bidratt til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte. De arrangerer blant annet samlinger for «Sinnemestrings-nettverket» og planleggingsmøter i ledergruppa for sentrene i regionen til RVTS-Sør. I 2019 deltok SMSO-Agder sammen med sentrene i Telemark, Vestfold og Buskerud på 2-dagers samlinger med kompetanseheving i regi av RVTS-Sør. I 2017 ble SMSO-Agder medlem av paraply-organisasjonen FMSO som avholder ledernettverk 4 ganger årlig og samarbeider tett med BUF-direktoratet. 8 ansatte deltok på Landskonferansen i Trondheim 2018.

Veien videre Senterets drift må hele tiden være i samsvar med gjeldende føringer fra BUF.dir og personalpolitikken i tråd med vertskommunens. Innenfor disse rammene vil SMSOAgder gi et brukervennlig kvalitetstilbud til senterets nåværende og potensielle brukere. Samtidig får vi en utfordring når antallet nye brukere stadig øker, uten at vi tilføres økte personalressurser. Det er grenser for hvor mye vi kan effektivisere uten at det går på bekostning av kvalitet, brukertilbud og tilgjengelighet. Våre ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres, og vi skal kontinuerlig videreutvikle brukerkveldene sammen med våre brukere. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. SMSO-Agder vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Vi vil ta imot studenter fra Psykisk helse studier og mastergrad. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre.

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Lokaler SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir og tilrettelagte for brukere med nedsatt funksjonsevne. Gårdeieren i Kr.sand har de siste årene gjort en del oppgraderinger av kjøkken og WC/garderober, satt inn nye vinduer og heis. Fremkommelighet, estetikk og trivelige omgivelser er viktig for å kunne ta imot brukerne med verdighet. Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider i Kr.sand: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 – 15.30 onsdager fra kl. 13.30 – 20.00. Åpningstider i Arendal: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.30

Organisasjon SMSO-Agder, organisasjonsnummer 982 026 741, er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 2000. Selve oppstarten skjedde i 1989, så i 2019 feiret vi 30 års jubileum med festmiddag for brukerne og jubileumskonferanse! Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF.dir.) gir retningslinjer for driften av senteret. Formålet er; «..å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep..» BUF.dir. pålegger sentrene å ha Vertskommune. Kristiansand kommune v/virksomhet Oppfølgingstjenester er senterets sin vertskommune. Senteret skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret «… skal gi råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt og deres pårørende…» og «…. skal blant annet tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud…». Informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet kan også utgjøre en del av senterets aktivitet. SMSO hadde ved årets slutt 10 fast ansatte ved senteret i 8,65 årsverk. Kjønnsfordelingen er 6 kvinner og 3 menn samt en renholdsmedarbeider. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Sykefraværet i 2019 var 8,93% (legemeldt og egenmeldt).

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Styret Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige -

styremedlemmer ved årets slutt: Erna Ulland, emeritus ved Universitet i Agder Thorbjørn Thorkildsen, ass. banksjef Sparebank1 Jannike Arnesen, Kristiansand kommune - politiker Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder Jorunn Kronborg, ansattes representant SMSO

Vararepresentant Lisbeth Andersen, Kristiansand kommune - politiker Daglig leder ved SMSO-Agder er sekretær for styret.

Styrets medlemmer innehar en bred og god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Disse vedtektene er under revidering, og vil endres fra neste valgperiode.

Samarbeidsutvalget Mandat for samarbeidsutvalget ved SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar og sikker økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Leder for samarbeidsutvalget er Arild Birkenes, politisk oppnevnt av KS. Øvrige medlemmer ved årets slutt: - Inga Fjeldsgaard (nestleder), politisk oppnevnt av KS - Helge Johansen, politisk oppnevnt av vertskommunen - Brit Løvgren, politisk oppnevnt av vertskommunen - Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune - Benny Klokkervold, rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune 13

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ansatte ved senteret Vidar Bjelland er sosionom med videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar betjener kontoret i Arendal hver tirsdag og har ansvar for IKT og statistikk. Tlf. 958 49 535

Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent, og er ofte den du møter først når du tar kontakt med senteret. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Tlf. 954 47 718 Hilde Hauge er pedagog med bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hilde betjener kontoret i Kr.sand og har en del oppdrag vest i fylket. Hun har nå sluttet i jobben, og nyansatt vil tiltre våren 2020 Tlf. 954 41 927 Karin Haukalid er teamleder, utdannet sykepleier, og har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. Hun betjener kontoret i Arendal hver torsdag og har medansvar for brukerkveldene hver onsdag. Tlf. 917 89 035 Steinar Nodeland har mastergrad i psykisk helse, og mange års erfaring fra arbeid med rus og med ungdom. Han har vært ansatt ved sykehuset avdeling ARA og ABUP i Mandal, og hatt tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og skolene. Steinar er veileder for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 42 137

Martin Hristov er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i velferdsstat- og helsepolitikk. Han har flere års erfaring innen psykiatri og barnevern der veiledning av både enkeltpersoner, familier og grupper har vært i fokus. Martin er veileder for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 41 608

Tone Walbeck er sosionom, og har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. Hun betjener kontoret i Kr.sand, og har ansvar for brukeraktivitetene. Tone er den som har jobbet lengst ved senteret, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt» Tlf. 954 41 256

Jorunn Kronborg er barnehagelærer med videreutdanning i familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnehage, familiekontor og familiesenter. Jorunn betjener kontoret i Arendal hver onsdag. Hun er vår barnekontakt, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 958 47 175

Margareth Bjørtvedt er daglig leder. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen familieterapi, gruppeterapi, kognitiv terapi og veiledningspedagogikk. Margareth har jobbet innen mange fagområder i spesialisthelsetjenesten og som rådgiver for «Arbeid og psykisk helse» i NAV. Tlf. 954 40 770 14

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse SørØst, Bystyret i Kristiansand kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, VestAgder Fylkeskommune, og eventuelle private gaver og tilskudd. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene, hvor dette utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone vi mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved senteret. Vi er svært takknemlige for all bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet, kvalitet og en sikker og videre drift, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune, vår vertskommune, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Aust- og Vest-Agder og Bufdir. Vi er svært takknemlig for alle kommuner som bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Bidragskommuner i Aust-Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Åmli. Bidragskommuner i Vest-Agder: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Det er en stor utfordring for SMSO-Agder med en stadig økning i henvendelser i forhold til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune. Vedlagt søknaden følger vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, helseforetak og fylkeskommune. Det følges i tillegg med godkjent budsjett for inneværende år, revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. mars. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak om tilskudd i god tid før 15. februar! Senterets revisjonsfirma er Eliassen AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand. 15

Årsrapport 2019


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kontakt oss Kristiansand: Markensgate 37, 2 etasje Arendal: Nidarågården, Havnegaten 1

38 07 11 11 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no Facebook: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet

16

Årsrapport 2019