Page 1

ÅRSRAPPORT 2018

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Facebook side: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep SMSO-Agder er medlem av paraplyorganisasjonen FMSO – Felleskap mot seksuelle overgrep, sammen med 19 andre sentre i Norge. FMSO jobber i tråd med myndighetenes ønske om at det skal være et likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte uansett hvor i landet de bor. For å nå dette målet utarbeides det en felles faglig plattform for å kvalitetssikre tilbudet. Det utarbeides også felles visjon og profilering slik at sentrene står sterkere sammen, når ut med informasjon til aktuelle grupper og sørge for at politikere tar omfanget og konsekvensene av seksuelle overgrep på alvor når økonomiske midler skal fordeles. De senere år har flere kampanjer fra Kripos og #MeToo vært med på å bryte ned tabu rundt problematikken. Landets sentere registrerer økt pågang av besøk og undervisningsoppdrag. Samtidig vet vi at mange ikke anmelder overgrep, og at få saker ender med dom i rettsapparatet. Mange av våre brukere opplever dette som et nytt svik. Det kreves et bredt samarbeid på tvers av etater for å ivareta de som utsettes for seksuelle overgrep på en verdig måte. Det kreves også betydelig innsats for å nå vår visjon; Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep!

Her kan du få noen å snakke med! SMSO-Agder er et gratis tilbud for menn og kvinner over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Vi gir også tilbud til pårørende, fagfolk og andre; o

du trenger ikke henvisning, og du får raskt hjelp

o

ansatte har høy kompetanse, lang erfaring og selvfølgelig taushetsplikt

o

den som henvender seg kan være anonym, og det føres ikke journal

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Eksempler på at noen trekkes inn i seksuell aktivitet som vedkommende ikke er moden for eller ikke er i stand til å velge, kan handle om; • Personen er for ung • Personen blir overfalt, truet, lokket, holdt igjen • Personen sover eller er full Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 19). •

Seksuell adferd • • • •

Seksuell handling • • • •

Blotting og kikking Visning av pornofilmer Krenkende muntlige ytringer Seksuell atferd involverer ikke fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Kyssing Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan Overgriperen får barnet til å berøre sitt eget kjønnsorgan Innebærer fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Seksuell omgang • • •

Vaginalt, analt eller oralt samleie Masturbering av andres kjønnsorgan Inntrengning av finger og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. o o o

1 av 10 gutter utsettes for seksuelle overgrep 2 av 10 jenter utsettes for seksuelle overgrep 3 av 10 barn og unge med funksjonsnedsettelse utsettes for overgrep

o

8 av 10 overgrep gjøres mot barn og ungdom, og av disse; o 71% utsatt før de ble 12 år o 45% utsatt før de ble 7 år 6 av 10 overgrep pågår i mer enn ett år Det foregår mer enn 10 000 voldtekter i Norge hvert år.

o o

Kilde: Barne, Ungdoms og familiedirektoratet (2015): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Statistikk for aktiviteten ved SMSO-Agder i 2018 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et anonymt brukerskjema. Statistikk over aktiviteten ved SMSO-Agder 2013 – 2017 År 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Henvendelser 2344 2546 2460 2855 3670 3293

Nye brukere 116 172 133 218 250 322

Samtaler 1292 1663 1791 1858 2270 2453

444 enkeltbrukere har vært innom senteret, og det har vært gjennomført: - 3021 besøk totalt på senteret i Arendal eller Kr.sand, gjennomsnittlig 7 besøk pr. bruker i løpet av året og 18,5% av besøkene foregår etter kl.16.00 - 2453 samtaler (individ, par eller familie) på senteret - 690 besøk av brukere ved senteret i forbindelse med tema- og brukerkvelder, grupper eller uten avtale, dvs. ¼ av driften 3293 andre henvendelser (telefonsamtale, sms, mail, besøk) fordeler seg slik: - 77% fra brukergruppen, 23% fra samarbeidsparter - 78% via sms/mail, 20% via telefonsamtale, 2% via besøk på senteret 10% 50% 24% 15%

økning i brukerantall fra 2017 og 22% økning i antall nye brukere i 2018! av brukerne bor i Kr.sand, 25% i resten av V-Agder og 25% i Aust-Agder av brukerne har en eller begge foreldre født utenfor Norge brukere ved senteret er menn.

Hvilken utvikling gjenspeiler statistikken? Senterets brukere er en mangfoldig gruppe; mange deltar i arbeidsliv og utdanning, mens andre strever betydelig med å mestre samfunnets krav og forventninger. De aller fleste har kun behov for samtaler hos veileder og oppfølging av sin fastlege. Andre brukere har behov for tettere og langvarig oppfølging fra hjelpeapparatet. Hver 5 bruker benytter en form for brukeraktivitet ved senteret i tillegg til samtaler. 38% av brukerne oppgir at de ble utsatt for første overgrep etter at de fylte 16 år. 44 kvinner kom via OiA (overgrepsmottaket ved SSHF). 46% av brukerne har vært utsatt for kun ett overgrep. De fleste utsettes for overgrep i nære relasjoner, men 23% oppgir ukjent gjerningsperson. Kun 4% er utsatt av kvinnelig overgriper. Henvendelser fra samarbeidsparter kommer hovedsakelig fra skole/helsesøster (34%) og helsevesenet (32%). Den betydelig andelen unge brukere antas også å henge sammen med flere års informasjon og forebyggende innsats i videregående skole i begge Agderfylkene. Når elever og ansatte får informasjon om hvordan avdekke overgrep og hvor kan man få hjelp, så tar stadig flere kontakt med SMSO på et tidlig tidspunkt i livet. Da kan nødvendige tiltak settes inn for å hindre frafall fra utdanning og styrke den enkeltes mestring, selvfølelse og muligheter.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om:

Hvilke av senterets tilbud benytter brukeren: Grupper 9% Temakveld 16%

Aktiviteter

Brukertreff/turer 17%

Familiesamtale 10 % Parsamtale 12%

Samtaler

Enesamtale 93% 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hvilke samarbeidsparter tar kontakt med senteret 13%

Utdanning/Skoler

21%

Helsesøster

1%

Helseinstans

6%

Psykisk helse 3%

Barnevern

3%

Advokat

2%

13%

4%

Politi NAV Frivillige organisasjoner Presse/media

14% 18%

Andre

Formålet med henvendelsen fra samarbeidsparter 2% 26%

Enkeltbrukere 39%

Råd/veiledning Samarbeid Undervisning Annet

35%

7%

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Brukerens alder ved første overgrep under 7 år

22% 26%

7-13 år 11%

14-15 år 16-17 år

12%

over 18 år

26% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hvordan fikk brukeren vite om SMSO-Agder Via nettside

18% 28%

Via bekjent

30%

Fastlege, overgrepsmottak 21%

Andre helsetiltak 6%

Politi/advokat 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hvilke andre helseplager oppgir brukeren Ingen

39%

Kognitive vansker

28%

Psykiske plager

19%

Psykisk diagnose

28%

Kroniske sykdommer

13%

Funksjonsnedsettelse

11% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

Årsrapport 2018

30%

35%

40%

45%

35%


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Formål og informasjon Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret gir også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning; på telefon, mail eller ved frammøte. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. «å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk selvhjelpsforum 2011). I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Senterets formål er blant annet følgende: -

Bistå de som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave, og vi ønsker å ha et stekt fokus på brukermedvirkning. I 2016 ble Ketil Kristoffersen og Therese Løvdal-Fagerhaug valgt til brukerrepresentant/vara for 2 år. De møter månedlig sammen med daglig leder og ansattes representant for å ta opp saker og tema brukerne synes er viktige å fokusere på, og skal også gjennomføre månedlige brukermøter.

ketilkristoffersen@gmail.com

thessa.l.fagerhaug@gmail.com

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Tilbud om samtaler og brukeraktiviteter Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Målet er at brukeren skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser, og oppnå lindring av senskader og bedre livskvalitet. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte, og er et tilbud om en inkluderende møteplass der samværet bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. I 2018 benyttet nærmere 20% av senterets brukere dette tilbudet, og for mange blir dette et viktig nettverk. Aktivitetene består av filmkveld, quiz, tegnegruppe, juleverksted, sosialt samvær, turer og temakvelder hvor det inviteres inn eksterne fagfolk. Brukerkveldene har et variert program som både gir økt kunnskap, rom for refleksjon og gruppetilhørighet.

Vår- og høstfest og sommeravslutning Hver vår og høst har vi en fest der vi serverer tapas, sushi eller annet godt. Både brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute, og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. I år gikk turen til Hamresanden med pizza (grillforbud!) og leker. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukerne at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, i alt 35 personer deltok. Det serveres kalde og varme retter, dessert og konfekt og en liten gave til brukerne. Deltakere fikk en trivelig kveld sammen, med mange kulturelle innslag - hvor både brukere og ansatte bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud, og er en god avslutning på året.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Selvforsvarskurs, Danmarkstur og overnattingstur Våren 2018 ble det arrangert helgekurs «KIK selvforsvar og grensesetting» med 6 deltakere. Det ble dagstur til Danmark for 13 brukere og 3 ansatte. Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. I år dro vi en helg i august, og det ble en flott tur for 14 førnøyde personer med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tusen takk til Lions i Lillesand for lånet av hus og båt, velvillighet og raushet – vi kommer tilbake neste år! Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt Intensjonen med en slik gruppe er at man kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. I 2018 var alle deltakerne under 29 år. Mannsgruppe «Mannegruppen» startet opp høsten 2013 og hadde etter hvert utfordringer med å rekruttere nok medlemmer. Fra høsten 2018 har gruppen hatt møtetid på onsdag ettermiddag (kl 1530-kl 1730), som er i senterets åpningstider. Oppmøtet har vært økende, og gruppen består nå av seks menn i alderen ca 25 til 60 år. Temaer som drøftes i gruppen er blant annet, skyld, skam, depresjon, relasjonsvansker, mestringsstrategier/ følelsesregulering, papparollen, seksualitet, senskader. Brukerne gir tilbakemelding på at de setter pris på tilbudet. De uttrykker at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at de liker at det er faste gruppeledere og fast møtetid, da de får større tillitt til stedet og prosessen. Brukerne melder ifra at de syns det er godt med forutsigbarhet og stabilitet.

Tilbud om undervisning, samarbeid og arrangementer SMSO bidrar med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Dette skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. SMSOAgder har vært representert på ulike arrangementer som «Uke 6», 8. mars-panel og #MeToo arrangement, Arendalsuka, Messe for verdighet i Arendal og Kr.sand.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud, til grunnskoler, videregående skoler og universitetet i Agder. SMSO-Agder har i 2018 besøkt over 20 skoler hvor til sammen nærmere 2000 elever og lærere har deltatt – hvorav over 1000 russ. Vi har hatt undervisningsoppdrag på UiA for sosionomstudenter, sykepleiestudenter, videreutdanning psykisk helse, vernepleierstudenter og pedstudenter – til sammen 150 studenter. I tillegg til oss fra SMSO, så har vi i undervisningen samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikken. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten hvor formålet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. I 2018 ble det avholdt 14 samarbeidsmøter og 8 kurs for ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten Det ble også holdt kurs for 6 organisasjoner med til sammen 650 deltakere.

Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med overgrepsmottaket (OiA) ved SSHF i Kristiansand for både Aust og Vest Ager. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med Akutt ambulerende team v/SSHF. Slike gode samarbeidsrutiner er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Dette gode samarbeidet med andre etater ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. UNIK (Universitets klinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. Vi tar hver vår imot to studenter fra Psykisk helse studiet ved UIA, og dette er med å skape refleksjon over vår praksis. ”Messe for verdighet” ble arrangert i Trefoldighetskirken i Arendal 26.april, og i Kristiansand Domkirke 15. november med stort fremmøte og påfølgende kirkekaffe. SMSO-Agder er medlem av BURIA (Barne og ungdomsråd i Agder) i regi av VestAgder fylkeskommune, og representert i styret. Det er stadig flere unge brukere ved senteret og vi har jevnlig samarbeid med BUF-etat og barnevernstjenestene.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kompetanseutvikling Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet, og deler etterpå kunnskap og kompetanse. Traumebasert tilnærming er en viktig faglig plattform, og brukeraktivitetene bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord fra Kristiansand kommune har gitt gruppeveiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Vi har også hatt fagdager hvor vi har benyttet lokale ressurspersoner. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, har gjennom mange år bidratt til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte. De arrangerer blant annet samlinger for «Sinnemestringsnettverket» og planleggingsmøter i ledergruppa for sentrene i regionen til RVTS-Sør. I 2018 deltok SMSO-Agder sammen med sentrene i Telemark, Vestfold og Buskerud på 3 x 2-dagers samlinger med kompetanseheving i regi av RVTS-Sør. I 2017 ble SMSO-Agder medlem av paraply-organisasjonen FMSO som avholder ledernettverk 4 ganger årlig og samarbeider tett med BUF-direktoratet. 7 ansatte deltok på Landskonferansen i Molde 2018.

Veien videre Senterets drift må hele tiden være i samsvar med gjeldende føringer fra BUF.dir og personalpolitikken i tråd med vertskommunens. Innenfor disse rammene vil SMSOAgder gi et brukervennlig kvalitetstilbud til senterets nåværende og potensielle brukere. Våre ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres, og vi skal kontinuerlig videreutvikle brukerkveldene sammen med våre brukere. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Og vi skal dra på turer og holde fester! SMSO-Agder vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Vi vil ta imot studenter fra Psykisk helse studier og mastergrad. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. Vi markedsfører også senteret gjennom en reklamefilm på kino og deler ut brosjyrer.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Lokaler SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir og tilrettelagte for brukere med nedsatt funksjonsevne. Gårdeieren i Kr.sand har i 2018 gjort en del oppgraderinger, satt inn nye vinduer og heis. Fremkommelighet, estetikk og trivelige omgivelser er viktig for å kunne ta imot brukerne med verdighet Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider i Kr.sand: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 – 15.30 onsdager fra kl. 13.30 – 20.00. Åpningstider i Arendal: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.30

Organisasjon SMSO-Agder, organisasjonsnummer 982 026 741, er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 2000. Selve oppstarten skjedde i 1989, og vi begynner å planlegge 30 års jubileum i 2019! Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF.dir.) gir retningslinjer for driften av senteret. Formålet er; «..å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep..» BUF.dir. pålegger sentrene å ha Vertskommune. Kristiansand kommune v/virksomhet Oppfølgingstjenester er senterets sin vertskommune. Senteret skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret «… skal gi råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt og deres pårørende…» og «…. skal blant annet tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud…». Informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet kan også utgjøre en del av senterets aktivitet. SMSO hadde ved årets slutt 9 fast ansatte ved senteret i 8,4 årsverk. Kjønnsfordelingen er 6 kvinner og 3 menn. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Sykefraværet i 2018 var 6,06% (legemeldt og egenmeldt).

Årsrapport 2018

12


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Styret Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, emeritus ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, ass. banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Jannike Arnesen, Kristiansand kommune - politiker - Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder - Vidar Bjelland, veileder ved SMSO-Agder, ansattes representant - Vararepresentant Lisbeth Andersen, Kristiansand kommune - politiker - Vararepresentant Jorunn Kronborg, veileder ved SMSO-Agder - Daglig leder ved SMSO-Agder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar en bred og god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Disse vedtektene er under revidering, og vil endres fra neste valgperiode.

Styreleder Inger Turid Tonstad

Leder av Samarbeidsutvalget Arild Birkenes

Samarbeidsutvalget Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar og sikker økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Leder for samarbeidsutvalget er Arild Birkenes, politisk oppnevnt KS. Øvrige medlemmer ved årets slutt: -

Nestleder Inga Fjeldsgaard, politisk oppnevnt KS Helge Johansen, politisk oppnevnt vertskommunen Brit Løvgren, politisk oppnevnt vertskommunen Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kistiansand kommune Benny Klokkervold, rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ansatte ved senteret Vidar Bjelland er sosionom med videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar betjener kontoret i Arendal hver tirsdag og har ansvar for IKT og statistikk. Tlf. 958 49 535

Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent, og er ofte den du møter først når du tar kontakt med senteret. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Tlf. 954 47 718 Hilde Hauge er pedagog med bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hilde betjener kontoret i Kr.sand og har en del oppdrag vest i fylket. Hun er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 954 41 927 Karin Haukalid er teamleder, utdannet sykepleier, og har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. Hun betjener kontoret i Arendal hver torsdag og har medansvar for brukerkveldene hver onsdag. Tlf. 917 89 035 Steinar Nodeland har mastergrad i psykisk helse, og mange års erfaring fra arbeid med rus og med ungdom. Han har vært ansatt ved sykehuset avdeling ARA og ABUP i Mandal, og hatt tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og skolene. Steinar er veileder for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 42 137

Martin Hristov er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i velferdsstat- og helsepolitikk. Han har flere års erfaring innen psykiatri og barnevern der veiledning av både enkeltpersoner, familier og grupper har vært i fokus. Martin er veileder for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 41 608

Tone Walbeck er sosionom, og har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. Hun betjener kontoret i Kr.sand, og har ansvar for brukeraktivitetene. Tone er den som har jobbet lengst ved senteret. Tlf. 954 41 256

Jorunn Kronborg er barnehagelærer med videreutdanning i familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnehage, familiekontor og familiesenter. Jorunn betjener kontoret i Arendal hver onsdag. Hun er vår barnekontakt, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 958 47 175

Margareth Bjørtvedt er daglig leder. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen familieterapi, gruppeterapi, kognitiv terapi og veiledningspedagogikk. Margareth har jobbet innen mange fagområder i spesialisthelsetjenesten og som rådgiver for «Arbeid og psykisk helse» i NAV. Tlf. 954 40 770

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse SørØst, Bystyret i Kristiansand kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, VestAgder Fylkeskommune, og eventuelle private gaver og tilskudd. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene, hvor dette utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone vi mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved senteret. Vi er svært takknemlige for all bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet, kvalitet og en sikker og videre drift, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune, vår vertskommune, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Aust- og Vest-Agder og Bufdir. Vi er svært takknemlig for alle kommuner som bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Bidragskommuner i Aust-Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Åmli. Bidragskommuner i Vest-Agder: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Det er en stor utfordring for SMSO-Agder med en stadig økning i henvendelser i forhold til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune. Vedlagt søknaden følger vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, helseforetak og fylkeskommune. Det følges i tillegg med godkjent budsjett for inneværende år, revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. mars fra 2018. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak om tilskudd i god tid før 15. februar! Senterets revisjonsfirma er Eliassen AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Årsrapport 2018


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kontakt oss Kristiansand: Markensgate 37, 2 etasje Arendal: Nidarågården, Havnegaten 1

38 07 11 11 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no Facebook: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet

Årsrapport 2018


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.