Page 1

ÅRSRAPPORT 2017

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Facebook side: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Seksuell trakassering ble satt på verdenskartet i 2017 #MeToo tok av i sosiale medier høsten 2017. Kampanjen markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, og at en støtter andre som har opplevd det samme – i arbeidslivet, underholdnings- og mediebransjen, politikk og organisasjonsliv. «Trakassering» vil ofte være en subjektiv opplevelse som det er vanskelig å definere, og man kan risikere at all kroppskontakt blir mistenkeliggjort. De fleste av våre brukere har vært utsatt for alvorlige former for seksuelle overgrep begått i nære relasjoner, mens noen har juridisk sett mer uklare opplevelser. Uansett kan denne kampanjen være med på å endre holdninger i samfunnet og hos enkeltpersoner. I noen miljøer/kulturer har varsling om seksuell trakassering blitt møtt med taushet, bagatellisering eller benekting. Den enorme medieoppmerksomheten har nå medført en bevisstgjøring på at seksuell trakassering er uakseptabelt og at varslere må bli tatt på alvor. Det har alltid vært risikabelt å varsle om forhold folk flest har lukket øynene for, men vi håper det blir lettere fremover! Det er viktig å fortelle, selv om det er vanskelig!

Her kan du få noen å snakke med! SMSO-Agder er et gratis tilbud for menn og kvinner over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Vi gir også tilbud til pårørende, fagfolk og andre; o

du trenger ikke henvisning, og du får raskt hjelp

o

ansatte har høy kompetanse, lang erfaring og selvfølgelig taushetsplikt

o

den som henvender seg kan være anonym, og det føres ikke journal

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Eksempler på at noen trekkes inn i seksuell aktivitet som vedkommende ikke er moden for eller ikke er i stand til å velge, kan handle om; • Personen er for ung • Personen blir overfalt, truet, lokket, holdt igjen • Personen sover eller er full Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 19). •

Seksuell adferd • • • •

Seksuell handling • • • •

Blotting og kikking Visning av pornofilmer Krenkende muntlige ytringer Seksuell atferd involverer ikke fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Kyssing Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan Overgriperen får barnet til å berøre sitt eget kjønnsorgan Innebærer fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Seksuell omgang • • •

Vaginalt, analt eller oralt samleie Masturbering av andres kjønnsorgan Inntrengning av finger og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. o o o

1 av 10 gutter utsettes for seksuelle overgrep 2 av 10 jenter utsettes for seksuelle overgrep 3 av 10 barn og unge med funksjonsnedsettelse utsettes for overgrep

o

8 av 10 overgrep gjøres mot barn og ungdom, og av disse; o 71% utsatt før de ble 12 år o 45% utsatt før de ble 7 år 6 av 10 overgrep pågår i mer enn ett år Det foregår mer enn 10 000 voldtekter i Norge hvert år.

o o

Kilde: Barne, Ungdoms og familiedirektoratet (2015): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Statistikk for aktiviteten ved SMSO-Agder i 2016 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et anonymt brukerskjema. Statistikk over aktiviteten ved SMSO-Agder 2012 – 2017 År 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Henvendelser 2217 2344 2546 2460 2855 3670

Nye brukere 104 116 172 133 218 250

Samtaler 1308 1292 1663 1791 1858 2270

400 -

enkeltbrukere har vært innom senteret, og det har vært gjennomført: 2907 besøk totalt på senteret i Arendal eller Kr.sand 2270 samtaler (individ, par eller familie) på senteret 660 besøk av brukere ved senteret i forbindelse med tema- og brukerkvelder, grupper eller uten avtale, dvs. ¼ av driften - 20% av besøkene foregår/avsluttes etter kl.16.00.

3670 andre henvendelser (telefonsamtale, sms, mail, besøk) fordeler seg slik: - 75% fra brukergruppen, 25% fra samarbeidsparter - 65% via sms/mail, 30% via telefonsamtale, 5% via besøk på senteret 16% brukere av senteret er menn. 50% av brukere av senteret er under 30 år 20% av brukerne har en eller begge foreldre født utenfor Norge Hvilken utvikling gjenspeiler statistikken? Senteret brukere er en mangfoldig gruppe; mange deltar i arbeidsliv og utdanning, mens andre strever betydelig med å mestre samfunnets krav og forventninger. De aller fleste har kun behov for samtaler hos veileder og oppfølging av sin fastlege. Andre brukere har behov for tettere og langvarig oppfølging fra hjelpeapparatet. Nesten 50% opplever seg uten andre helseplager enn selve overgrepet. Hver 5 bruker benytter en form for brukeraktivitet ved senteret i tillegg til samtaler. Nesten halvparten av brukerne oppgir at de ble utsatt for overgrep før de fylte 12 år. 40% av brukerne har vært utsatt for ett overgrep, og flere av disse kommer via MSO ved SSHF (32 kvinner i 2017). De fleste er utsatt for overgrep i nære relasjoner. Henvendelser fra samarbeidsparter kommer hovedsakelig fra skole/helsesøster (37,5%) og helsevesenet (28,5%). Den betydelig økte andelen unge brukere (50% er under 30 år) antas også å henge sammen med flere års informasjon og forebyggende innsats i videregående skole i begge Agderfylkene. Når elever og ansatte får informasjon om hvordan avdekke overgrep og hvor kan man få hjelp, så tar stadig flere kontakt med SMSO på et tidlig tidspunkt i livet. Da kan nødvendige tiltak settes inn for å hindre frafall fra utdanning og styrke den enkeltes mestring, selvfølelse og muligheter.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om:

Hvilke av senterets tilbud benytter brukerne: Grupper 6,3% Aktiviteter

Temakveld 10,5% Brukertreff/turer 20%

Familiesamtale 8% Parsamtale 7,3%

Samtaler

Enesamtale 98% 0

20

40

60

80

100

120

Hvilke samarbeidsparter tar kontakt med senteret 13%

Utdanning/Skoler 24%

Helsesøster

3%

Helseinstans 4,50%

Psykisk helse

3,50%

Barnevern

3%

Advokat Politi

3,50% 13,50%

3,50%

NAV Frivillige organisasjoner Presse/media

15%

13,50%

Andre

Formålet med henvendelsen fra samarbeidsparter 2,50%

24%

Enkeltbrukere 42%

Råd/veiledning Samarbeid Undervisning

Annet 24% 7,50%

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Alder ved første overgrep under 7 år

22,50%

7-12 år

25%

13-15 år

20%

16-17 år

10,50%

over 18 år

22% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hvor lenge har misbruket pågått Uklart

11,50%

over 5 år

18% 18,50%

1-4 år inntil 1 år

12%

engangsforteelse

40% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Hvilke andre helseplager har brukerne Ingen

46%

Kognitive vansker

11%

Psykiske plager

16,50%

Psykisk diagnose

26,50%

Kroniske sykdommer

16%

Funksjonsnedsettelse

13% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Årsrapport 2017

35%

40%

45%

50%

45%


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Formål og informasjon Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret gir også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning; på telefon, mail eller ved frammøte. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. «å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk selvhjelpsforum 2011). I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Senterets formål er blant annet følgende: -

Bistå de som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave, og vi ønsker å ha et stekt fokus på brukermedvirkning. I 2016 ble Ketil Kristoffersen og Therese Løvdal-Fagerhaug valgt til brukerrepresentant/vara for 2 år. De møter månedlig sammen med daglig leder og ansattes representant for å ta opp saker og tema brukerne synes er viktige å fokusere på, og skal også gjennomføre månedlige brukermøter.

ketilkristoffersen@gmail.com

thessa.l.fagerhaug@gmail.com

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Tilbud om samtaler og brukeraktiviteter Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Målet er at brukeren skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser, og oppnå lindring av senskader og bedre livskvalitet. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte, og er et tilbud om en inkluderende møteplass hvor samværet bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. I 2017 benyttet ca 20% av senterets brukere dette tilbudet, og for mange blir dette et viktig nettverk. Aktivitetene består av filmkveld, quiz, tegnegruppe, juleverksted, turer og temakvelder hvor det inviteres inn eksterne fagfolk. Brukerkveldene har et variert program som både gir økt kunnskap, rom for refleksjon og gruppetilhørighet. Vår- og høstfest og sommeravslutning Hver høst og vår har vi en fest der vi serverer tapas, sushi eller annet godt. Både brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute, og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. I år gikk turen til Odderøya med grilling og leker. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukerne at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, i alt 26 personer deltok. Det serveres kalde og varme retter, dessert og konfekt og en liten gave til brukerne. Deltakere fikk en trivelig kveld sammen, med mange kulturelle innslag - hvor både brukere og ansatte bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud, og er en god avslutning på året. Overnattingstur, selvforsvarskurs og Danmarkstur Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lillesand Lions som eier stedet, og vi låner det gratis. I år dro vi en helg i august, og det ble en flott tur for 15 førnøyde personer med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tusen takk til Lions i Lillesand for lånet av hus og båt, velvillighet og raushet – vi kommer tilbake neste år! Våren 2017 ble det arrangert helgekurs «KIK selvforsvar og grensesetting» med 8 deltakere. Nytt i høst arrangerte vi en kveldstur til Danmark for 16 brukere og 4 ansatte. Vi koste oss med buffet på nedturen og kortspill på hjemveien, og noen rakk også en rask handletur i Hirtshals. Det er et sterkt ønske om å gjøre dette til en ny tradisjon.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt Intensjonen med en slik gruppe er at man kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. I 2017 var deltakerne under 25 år. Mannsgruppe «Mannegruppen» startet opp høsten 2013, og vedvarte fram til våren 2016 med møtetid lørdag formiddag. Nå som gruppemøtene holdes på torsdag dagtid, har det vært vanskelig å rekruttere nok medlemmer. Temaer som drøftes i gruppen kan være; relasjonsutfordringer til kjæreste/partner, mestringsstrategier, skyld, skam. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet.

Tilbud om undervisning, samarbeid og arrangementer SMSO bidrar med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Dette skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. SMSOAgder har vært representert på ulike arrangementer som «Uke 6», Arendalsuka, «Si det til noen» iLillesand, Messe for verdighet, Psykologiforeningens filmvisning mm. Brukerrepresentantene ble intervjuet av Kr.sands Avis og fikk gode tilbakemeldinger.

De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud, til grunnskoler, videregående skoler og universitetet i Agder. SMSO-Agder har i 2017 besøkt 18 skoler hvor til sammen nærmere 1400 elever og lærere har deltatt – hvorav 700 russ. Vi har hatt undervisningsoppdrag på UiA for sosionomstudenter, sykepleiestudenter, FNstudentene, videreutdanning psykisk helse, vernepleierstudenter og allmøte på Verdensdagen for psykisk hele – til sammen 270 studenter. I tillegg til oss fra SMSO, så har vi i undervisningen samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikken.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. I 2016 ble det avholdt 20 samarbeidsmøter med ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten hvor formålet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. Det ble også holdt kurs for 7 organisasjoner med til sammen 250 deltakere. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med overgrepsmottaket (MSO) ved SSHF i Kristiansand for både Aust og Vest Ager. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med Akutt ambulerende team v/SSHF. Slike gode samarbeidsrutiner er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Dette gode samarbeidet med andre etater ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. UNIK (Universitets klinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. Vi tar hver vår imot to studenter fra Psykisk helse studiet ved UIA, og dette er med å skape refleksjon over vår praksis. ”Messe for verdighet” ble arrangert i Trefoldighetskirken i Arendal 20.april, og i Kristiansand Domkirke 16. november med påfølgende kirkekaffe. SMSO-Agder er medlem av BURIA (Barne og ungdomsråd i Agder) i regi av Vest-Agder fylkeskommune, og daglig leder er representert i styret. Det er stadig flere unge brukere ved senteret og vi har jevnlig samarbeid med BUF-etat og barnevernstjenestene. I august dro en av våre ansatte sammen med motorsykkelgjengen i «Utsattmann» til Færøyene. Der driver KRIS landets eneste senter for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De hadde hørt om motorsykkelturen vi hadde fra Lindesnes til Nordkapp. De inviterte oss til en turne på Færøyene hvor vi hadde møte med borgermesteren, politikere, innsatte i fengsel, rusbehandlingsinstitusjoner og kirka i Torshavn. I tillegg til dette så hadde vi noen fantastiske motorsykkelturer sammen med «baikere» fra Færøyene. En av våre brukere dro også tilbake og jobbet som frivillig for senteret et par uker.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kompetanseutvikling Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet, og deler etterpå kunnskap og kompetanse. Traumebasert tilnærming er en viktig faglig plattform, og brukeraktivitetene bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord fra Kristiansand kommune har gitt gruppeveiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Vi har også hatt fagdager hvor vi har benyttet lokale ressurspersoner. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, har gjennom mange år bidratt til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte. De arrangerer blant annet samlinger for «Sinnemestringsnettverket» og planleggingsmøter i ledergruppa sentrene i regionen til RVTS-Sør. I 2017 ble SMSO-Agder medlem av paraply-organisasjonen FMSO som avholder ledernettverk 4 ganger årlig og samarbeider tett med BUF-direktoratet. 7 ansatte og en bruker deltok på Landskonferansen i Stjørdal 2017.

Veien videre I løpet av 2017 har nødvendige rutiner, retningslinjer og vedtekter blitt gjennomgått og vedtatt i styret, og IA-handlingsplan for senterets virksomhet skal videreutvikles i 2018. Senterets drift må hele tiden være i samsvar med gjeldende føringer fra BUF.dir og personalpolitikken i tråd med vertskommunens. Innenfor disse rammene vil SMSO-Agder gi et brukervennlig kvalitetstilbud til senterets nåværende og potensielle brukere. Våre ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres, og vi skal kontinuerlig videreutvikle brukerkveldene sammen med våre brukere. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Og vi skal dra på turer og holde fester! SMSO-Agder vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Vi vil ta imot studenter fra Psykisk helse studier og mastergrad. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. Vi markedsfører også senteret gjennom en reklamefilm på kino og deler ut brosjyrer.

Årsrapport 2017


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Lokaler SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir og tilrettelagte for brukere med nedsatt funksjonsevne. Vi har i 2017 gjort en del oppgraderinger av inventar, utsmykning og nytt kjøkken. Det var stor stas å handle kunst av «streetart» maleren Martin Whatson, med tittel «behind the curtains». Estetikk og trivelige omgivelser er viktig for å kunne ta imot brukerne med verdighet Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider i Kr.sand: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 – 15.30 onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Åpningstider i Arendal: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.30

Organisasjon SMSO-Agder, organisasjonsnummer 982 026 741, er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 2000. Selve oppstarten skjedde i 1989, og vi begynner å planlegge 30 års jubileum i 2019! Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF.dir.) gir retningslinjer for driften av senteret. Formålet er; «..å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep..» BUF.dir. pålegger sentrene å ha Vertskommune. Kristiansand kommune v/virksomhet Oppfølgingstjenester er senterets sin vertskommune. Senteret skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret «… skal gi råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt og deres pårørende…» og «…. skal blant annet tilby rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud…». Informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet kan også utgjøre en del av senterets aktivitet. SMSO hadde ved årets slutt 10 fast ansatte ved senteret i 8,6 årsverk. Kjønnsfordelingen er 7 kvinner og 3 menn. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Sykefraværet i 2017 var 6,38% (legemeldt og egenmeldt).

Årsrapport 2017

12


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Styret Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, emeritus ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, ass. banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Jannike Arnesen, Kristiansand kommune - politiker - Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder - Vidar Bjelland, veileder ved SMSO-Agder, ansattes representant - Vararepresentant Lisbeth Andersen, Kristiansand kommune - politiker - Vararepresentant Ellen Skauerud Øyna, veileder ved SMSO-Agder - Daglig leder ved SMSO-Agder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar en bred og god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Disse vedtektene er under revidering, og vil endres fra neste valgperiode.

Styreleder Inger Turid Tonstad

Leder av Samarbeidsutvalget Arild Birkenes

Samarbeidsutvalget Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar og sikker økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Leder for samarbeidsutvalget er Arild Birkenes, politisk oppnevnt KS. Øvrige medlemmer ved årets slutt: -

Nestleder Inga Fjeldsgaard, politisk oppnevnt KS Helge Johansen, politisk oppnevnt vertskommunen Brit Løvgren, politisk oppnevnt vertskommunen Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kistiansand kommune Benny Klokkervold, rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune 13


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ansatte ved senteret Vidar Bjelland er sosionom med videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar betjener kontoret i Arendal hver tirsdag og har ansvar for IKT og statistikk. Tlf. 958 49 535

Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent, og er ofte den du møter først når du tar kontakt med senteret. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Tlf. 954 47 718 Hilde Hauge er pedagog med bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hilde betjener kontoret i Kr.sand og har en del oppdrag vest i fylket. Hun er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 954 41 927 Karin Haukalid er teamleder, utdannet sykepleier, og har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. Hun betjener kontoret i Arendal hver torsdag og har medansvar for brukerkveldene hver onsdag. Tlf. 917 89 035 Steinar Nodeland har mastergrad i psykisk helse, og mange års erfaring fra arbeid med rus og med ungdom. Han har vært ansatt ved sykehuset avdeling ARA og ABUP i Mandal, og hatt tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og skolene. Tlf. 954 42 137

Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, sexologi og gestaltterapi. Raymond er ansvarlig for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 41 608 Tone Walbeck er sosionom, og har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. Hun betjener kontoret i Kr.sand, og har ansvar for brukeraktivitetene. Tone er den som har jobbet lengst ved senteret. Tlf. 954 41 256 Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi, kognitiv terapi og sinnemestring. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Ellen betjener kontoret i Arendal hver onsdag. Hun er vår barnekontakt, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 958 47 175 Margareth Bjørtvedt er daglig leder. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen familieterapi, gruppeterapi, kognitiv terapi og veiledningspedagogikk. Margareth har jobbet innen mange fagområder i spesialisthelsetjenesten og som rådgiver for «Arbeid og psykisk helse» i NAV. Tlf. 954 40 770

14


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse SørØst, Bystyret i Kristiansand kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, VestAgder Fylkeskommune, og eventuelle private gaver og tilskudd. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene, hvor dette utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone vi mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved senteret. Vi er svært takknemlige for all bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet, kvalitet og en sikker og videre drift, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune, vår vertskommune, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Aust- og Vest-Agder og Bufdir. Vi er svært takknemlig for alle kommuner som bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Bidragskommuner i Aust-Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Åmli. Bidragskommuner i Vest-Agder: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Det er en stor utfordring for SMSO-Agder med en stadig økning i henvendelser i forhold til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune. Vedlagt søknaden følger vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, helseforetak og fylkeskommune. Det følges i tillegg med godkjent budsjett for inneværende år, revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. mars fra 2018. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak om tilskudd i god tid før 15. februar! Senterets revisjonsfirma er Eliassen AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

15


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kontakt oss Kristiansand: Markensgate 37, 2 etasje Arendal: Nidarågården, Havnegaten 1

38 07 11 11 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no Facebook: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet

16

Profile for SMSO-Agder

Årsrapport 2017  

Årsrapport 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded