Page 1

ÅRSRAPPORT 2016

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Facebook side: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ikke alle hemmeligheter skal holdes… ……En god venn holder på hemmeligheter, men noen ting er for alvorlige til å holdes skjult. (Kripos) Unge mennesker deler sine sorger og gleder med hverandre, ofte er det vennene som først får vite om overgrep som har skjedd eller pågår. Andre ganger er det foreldre som får mistanke om at noe plager barnet, læreren eller helsesøster som blir den fortrolige, eller en saksbehandler som innhenter opplysninger. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre i en slik situasjon. o o o

Den som er utsatt for overgrep trenger hjelp så tidlig som mulig. Ved å få hjelp, kan man få slutt på det vonde som skjer og få det bedre. Ved å si ifra, kan du også hindre at overgriper gjør det samme igjen Det er viktig å fortelle, selv om det er vanskelig!

Her kan du få noen å snakke med! SMSO-Agder er et gratis tilbud for menn og kvinner over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt. Vi gir også tilbud til pårørende, fagfolk og andre o

du trenger ikke henvisning, og du får raskt hjelp

o

ansatte har høy kompetanse, lang erfaring og selvfølgelig taushetsplikt

o

den som henvender seg kan være anonym, og det føres ikke journal

2

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Eksempler på at noen trekkes inn i seksuell aktivitet som vedkommende ikke er moden for eller ikke er i stand til å velge, kan handle om; • Personen er for ung • Personen blir overfalt, truet, lokket, holdt igjen • Personen sover eller er full Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 19). •

Seksuell adferd • • • •

Seksuell handling • • • •

Blotting og kikking Visning av pornofilmer Krenkende muntlige ytringer Seksuell atferd involverer ikke fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Kyssing Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan Overgriperen får barnet til å berøre sitt eget kjønnsorgan Innebærer fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Seksuell omgang • • •

Vaginalt, analt eller oralt samleie Masturbering av andres kjønnsorgan Inntrengning av finger og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. o o o

1 av 10 gutter utsettes for seksuelle overgrep 2 av 10 jenter utsettes for seksuelle overgrep 3 av 10 barn og unge med funksjonsnedsettelse utsettes for overgrep

o

8 av 10 overgrep gjøres mot barn og ungdom, og av disse; o 71% utsatt før de ble 12 år o 45% utsatt før de ble 7 år 6 av 10 overgrep pågår i mer enn ett år Det foregår mer enn 10 000 voldtekter i Norge hvert år.

o o

Kilde: Barne, Ungdoms og familiedirektoratet (2015): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015. 3

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Statistikk for aktiviteten ved SMSO-Agder i 2016 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et anonymt brukerskjema. På landsbasis sees følgende mønstre: - 3 av 4 utsatte kvinner har vært utsatt for seksuelt krenkende omgang - 3 av 4 utsatte menn har vært utsatt for seksuelt krenkende handling - Kun 11% av brukerne har en funksjonsnedsettelse (15% generelt i Norge) Statistikk over aktiviteten ved SMSO-Agder 2011 – 2016 År 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Henvendelser 2095 2217 2344 2546 2460 2855

Nye brukere 96 104 116 172 133 218

Samtaler 1325 1308 1292 1663 1791 1858

352 enkeltbrukere har vært innom senteret, og det har vært gjennomført: - 1858 samtaler (individ, par eller familie) på senteret 477 besøk av brukere ved senteret i forbindelse med tema- og brukerkvelder, grupper eller uten avtale - Besøkene er jevnt fordelt gjennom året 2855 -

andre henvendelser (telefonsamtale, sms, brev, mail) fordeler seg slik: 70% fra brukergruppen, 30% fra samarbeidsparter 55% via sms, 27% via mail, 18% via telefonsamtale Økte på i høstmånedene, spesielt november

Omlag 17% brukere av senteret er menn. Om lag 40% av brukere av senteret er under 25 år Om lag 20% av brukerne har en eller begge foreldre født utenfor Norge Hvilken utvikling gjenspeiler statistikken? På de følgende grafer vil dere se at alder ved første overgrep er høyere enn tidligere, og at i flere tilfeller enn før er overgrepet en engangsforteelse. Dette antar vi er en følge av økt pågang ved MSO (overgrepsmottaket) på Akuttmottaket ved SSHF, og at flere av disse henvises SMSO-Agder for videre oppfølging. 40% av denne gruppen er under 20 år, og noen har behov for langvarig og omfattende oppfølging. Den betydelig økte andelen unge brukere (40% er under 25 år) antas også å henge sammen med flere års informasjon og forebyggende innsats i videregående skole i begge Agderfylkene. Når elever og ansatte får informasjon om hvordan avdekke overgrep og hvor kan man få hjelp, så tar stadig flere kontakt med oss på et tidlig tidspunkt i livet. Da kan nødvendige tiltak settes inn for å hindre frafall fra utdanning og styrke den enkeltes mestring, selvfølelse og muligheter. I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: 4

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Alder ved første overgrep 30

27,6% 24,3%

25

19,7%

20

15,8%

15

9,9%

10

2,6%

5 0 Under 7 år

7-12 år

13-15 år

16-17 år

over 18 år

Uklart

Hvor lenge har misbruket pågått

Pågår ennå

1,3% 14,5%

Uklart

23%

over 5 år 1-4 år

15,1% 18,4%

inntil 1 år

39,5%

engangsforteelse 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ble misbrukt av

Mann 90,8% Mann Kvinne 4,6% Kvinne Gutt (<18) Gutt 18,3% Jente (<18) Jente 0,7%

5

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Brukernes tilknytning til arbeidslivet

Yrkesaktive

35% (fulltid 16% og deltid 19%)

Stønad/trygd

35% (stønad, trygd, pensjon, dagpenger)

under utdanning

30% (skole, kurs)

Hvilke tilbud benytter brukerne ved senteret

Hvilke andre instanser har brukerne kontakt med

Senteret brukere er en mangfoldig gruppe; mange deltar i arbeidsliv og utdanning, mens andre strever betydelig med å mestre samfunnets krav og forventninger. De aller fleste har kun behov for samtaler hos veileder og oppfølging av sin fastlege. Andre brukere har behov for tettere og langvarig oppfølging fra hjelpeapparatet. 6

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder Hvordan fikk brukerne vite om SMSO-Agder

Hvilke samarbeidsparter tar kontakt med senteret

FormĂĽlet med henvendelsen fra samarbeidsparter

7

Ă&#x2026;rsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Formål og informasjon Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. «å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk selvhjelpsforum 2011). I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Senterets formål er blant annet følgende: -

Bistå de som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave, og vi ønsker å ha et stekt fokus på brukermedvirkning. I 2016 hadde SMSO-Agder for første gang valg på brukerrepresentant/vara. Ketil Kristoffersen og Therese Løvdal-Fagerhaug er valgt for 2 år – gratulerer! De skal sammen med daglig leder og ansattes representant møtes månedlig for å ta opp saker og tema brukerne synes er viktige å fokusere på.

ketilkristoffersen@gmail.com

thessa.l.fagerhaug@gmail.com 8

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Tilbud om samtaler og brukeraktiviteter Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Målet er at brukeren skal bli bedre kjent med seg selv og sine ressurser, og oppnå lindring av senskader og bedre livskvalitet. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte, og er et tilbud om en inkluderende møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter som bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. I 2016 benyttet ca 15% av senterets brukere dette tilbudet, og for mange blir dette et viktig nettverk. Nytt i år er «Tegnegruppe» som er en form for uttrykksterapi, og dette har vært populært med god oppslutning. Brukerkveldene har også noen Temakvelder som belyser aktuelle tema, og det inviteres inn eksterne fagfolk. Vi hadde besøk av Svein Schøgren og Wibekke Grønlund, to tidligere brukere som snakket om « Mestring av livet etter overgrep». Kirsten Djupesland som er overlege snakket om «Regulering av følelser». Videre var Inger Lise Andersen, som driver Barnefokus sør her og snakket om «Traumeforståelse» og om «Skam». Brukerkveldene har et variert program som både gir økt kunnskap, rom for refleksjon og en gruppetilhørighet. Vår- og høstfest og sommeravslutning Hver høst og vår har vi en fest der brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute, og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. Årets sommeravslutning ble i 2016 på senteret på grunn av dårlig vær, men det ble sommermat og aktiviteter inne. Høstfesten var en fin samling med Tapas og god stemning. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukerne at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, i alt 36 personer deltok. Det serveres kalde og varme retter, dessert og konfekt og en liten gave til brukerne. Deltakere fikk en trivelig kveld sammen, med mange kulturelle innslag - hvor både brukere og ansatte bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud, og er en god avslutning på året.

Overnattingstur Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lillesand Lions som eier stedet, og vi låner det gratis. I år dro vi en helg i august, og det ble en flott helg for 15 personer med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det samholdet og den entusiasmen som oppstår 9

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder her opplever vi ofte blir videreført til brukeraktivitetene på senteret gjennom hele høsten. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet! Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt Intensjonen med en slik gruppe er at man kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. I 20016 hadde vi to slike grupper. Det var lukkede grupper som møttes annenhver uke, til sammen 24 ganger. Den pågående gruppen har 8 deltakere, alle under 24 år. Mannsgruppe «Mannegruppen» startet opp høsten 2013, og vedvarte fram til våren 2016. Gruppen har vært dreven av en mannlig veileder fra senteret og en tidligere bruker, som nå er tilknyttet «Utsatt mann». Målgruppen er primærbrukere av senteret. Åtte forskjellige menn har benyttet seg av dette tilbudet i 2016. Temaer som drøftes i gruppen kan være; relasjonsutfordringer til kjæreste/ partner, mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc. Inger Lise Andersen har vært og snakket om «traumer og traumehåndtering». Det vil bli startet ny gruppe januar 2017. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet.

Tilbud om undervisning, samarbeid og arrangementer SMSO bidrar med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Dette skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. SMSOAgder har vært representert på ulike arrangementer som «Hvis klær kunne fortelle» og «Si det til noen». I august var vi med å arrangere solidaritetsaksjonen «Rettssikkerhet ved voldtekt» i både Kristiansand og Mandal, og fikk stor oppslutning og god mediedekning av aksjonen begge steder.

10

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Sommeren 2016 var en av våre veiledere med på kampanjen «MC syd-nord» - en motorsykkeltur fra Lindesnes til Nordkapp i regi av «Utsatt mann». Formålet var tredelt: 1.Synliggjøre at også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep 2. Rekruttere menn til å jobbe med mennesker utsatt for overgrep. 3. Informere om eksisterende hjelpetiltak lokalt og sentralt Ordfører i Kristiansand Harald Furre foretok den offisielle åpningen, og underveis besøkte de flere av sentrene og bla. Sametinget. Kampanjen ble en stor suksess med betydelig mediedekning underveis og to dokumentarer på Nrk1 i etterkant.

De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud, til grunnskoler, videregående skoler og universitetet i Agder. SMSO-Agder har i 2016 besøkt 19 skoler hvor til sammen 1400 elever og lærere har deltatt. Vi har hatt undervisningsoppdrag på UiA for sosionomstudenter, pedagogstudentene, videreutdanning psykisk helse og vernepleierstudenter – til sammen 450 studenter. I tillegg til oss fra SMSO, så har vi i undervisningen samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikken. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. I 2016 ble det avholdt 18 samarbeidsmøter med ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten hvor formålet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med voldtektsmottaket (MSO) som fra 01.04.2016 er lagt til akuttmottaket ved SSHF i Kristiansand for både Aust og Vest Ager. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med Akutt ambulerende team v/SSHF. Det er også etablert rutiner for samtaletilbud til innsatte i Vest-Agder kretsfengsel. Slike gode samarbeidsrutiner er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Dette gode samarbeidet med andre etater ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. 11

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder UNIK (Universitets klinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. Vi tar hver vår i mot to studenter fra Psykisk helse studiet ved UIA, og dette er med å skape refleksjon over vår praksis. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe ”Relasjon, seksualitet og grenser”. Gruppen består av fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, UDI og flyktningehelsetjenesten i Vest-Agder. Gruppen jobber med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning til statlig mottak for flyktninger og avgangselever i aldergruppa 16-22 år tilknyttet Kongsgård skolesenter. ”Messe for verdighet” ble på ny arrangert i Kristiansand domkirke. Messen er et samarbeid med representanter fra Kristiansand Domkirke, Agder- og Telemark bispedømmeråd, Kirkens bymisjon, Kris samtalesenter, Kirkelig Ressurssenter, Redd Barna og SMSO-Agder. Messen ble gjennomført 17. november og det var kirkekaffe i senterets lokaler etter messen. ”Messe for verdighet” ble også arrangert i Trefoldighetskirken i Arendal 21.april. Messen er et samarbeid med representanter fra Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO), Kirkens Bymisjon Arendal, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Trefoldighet menighet. SMSO har hatt et samarbeid med helsesøstrene på Kvadraturen videregående skole sammen med en representant fra Kristiansand kommune om undervisningsopplegg rettet inn mot elever med lettere utviklingshemming. Målet for undervisningen er:  Gi elevene handlingskompetanse  Forebygge seksuelle overgrep og prostitusjon  Bevisstgjøring rundt nettaktivitet  Seksualitet, grenser og selvstendighet Vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune, og 15.03.16 ble årsmøtet avholdt i våre lokaler. Det er stadig flere unge brukere ved senteret og vi har jevnlig samarbeid med BUF-etat og barnevernstjenestene. Det har også vært møter med representanter for ulike politiske ungdomspartier for å bevisstgjøre dem i forhold til omfang og virkning av seksuelle overgrep. Ungdommens Fylkesting har satt SMSO-Agder høyt oppe på sin prioriteringsliste over tiltak de synes fylkeskommunen skal gi fast økonomisk tilskudd. 12

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kompetanseutvikling Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet, og deler etterpå kunnskap og kompetanse. Traumebasert tilnærming er en viktig faglig plattform, og brukeraktivitetene bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord fra Kristiansand kommune har gitt gruppeveiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Vi har også hatt fagdager hvor vi har benyttet lokale ressurspersoner. Inger Lise Andersen har snakket om hvordan unge som krenker andre seksuelt, og hvordan ivareta utsatte som også selv har begått overgrep. Siri Søftestad har informert oss om «overgrepsutsatte og deres mæte med tannlegestolen». Per Arne Lidbom satte fokus på nettverksarbeid og Lene Mordal fortalte om Lunars arbeid blant flyktninger og flerkulturelle. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, har gjennom mange år bidratt til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte. RVTS har i 2016 hatt intern ressursmangel, og dermed ikke kunnet bidra med veiledning overfor SMSO-Agder. Vi er imidlertid i gang med å planlegge et nytt prosjekt rettet mot flerkulturelle brukere, og dette blir et samarbeid mellom alle sentrene i regionen til RVTS-Sør. Alle ansatte dro på studietur til Amsterdam 18-20 april for å skaffe seg mer kunnskap om prostitusjon, trafficing og nettsex. Mariska Majoor ved Prostitution Information Center in Amsterdam ga oss en forelesning om prostitusjon og omvisning i «red light district». Vi besøkte også Public Health Service og Vice (hovedsentert for politiet) hvor nettverkskoordinator Vera Schuller hadde organisert informasjon, omvisning og erfaringsutveksling. Det er lærerikt å se hvordan oppfølging etter voldtekt og seksuelle overgrep organiseres i Nederland – både i helsevesnet og av politiet. Deres erfaring var at legalisering av sexsalg ikke reduserer antall voldtekter og overgrep.

13

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Veien videre Handlingsplanen for senterets virksomhet ble evaluert i samråd med ansatte og styret, og ny Strategiplan for 2016-2018 ble utarbeidet. Våre ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres, arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Brukerne vil gjennom sine brukerrepresentanter være med på å kvalitetssikre og videreutvikle disses tilbudene Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter /voldtekter vil fortsette. Det blir tilbud til brukere om å delta på «KIK selvforsvar og grensesetting» våren 2017. Det blir oppstart av ny «Mannegruppe» januar 2017. I 2016 har 20 % av brukerne en eller begge foreldre født utenfor Norge. Vi ser at brukere med minoritetsbakgrunn i liten grad bruker senteret, og vi vil søke kunnskap om hvordan vi bedre kan nå ut til denne gruppen med et tilbud som de opplever relevant og nyttig. En talsmann for Muslimsk Union i Agder er blitt medlem av styret. Høsten 2017 skal vi sammen med de andre sentrene i region Sør delta i et prosjekt med dette fokus i regi av RVTS. Det er kun 11% av brukerne ved sentrene i Norge som har en funksjonsnedsettelse mens disse utgjør 15,4% av befolkningen generelt. Samtidig vet vi at dette er ei spesielt utsatt gruppe. SMSO-Agder vil fortsette sitt samarbeid med Kvadraturen Videregående skole, og tilby dette undervisningsopplegget også til andre skoler. Vi har også foretatt noen bygningsmessige forbedringer og anskaffelser av hensiktsmessig inventar og utstyr. SMSO-Agder vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Vi vil ta imot studenter fra Psykisk helse studier og mastergrad. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre.

Organisasjon SMSO-Agder, organisasjonsnummer 982 026 741, er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 2000. Selve oppstarten skjedde i 1989. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLI dep.) gir retningslinjer for driften av senteret. Formålet er; «….å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep….». Senteret skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret «… skal gi råd, støtte og veiledning til personer som har vært utsatt og deres pårørende…» og «…. skal blant annet tilby 14

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og andre gruppetilbud…». Informasjon, undervisning og annen utadrettet virksomhet kan også utgjøre en del av senterets aktivitet. BLI dep. pålegger sentrene å ha Vertskommune. Kristiansand kommune v/virksomhet Oppfølgingstjenester er senterets sin vertskommune. SMSO hadde ved årets slutt 10 fast ansatte ved senteret i 8,5 årsverk. Kjønnsfordelingen er 7 kvinner og 3 menn. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Sykefraværet i 2016 var 4,23% (legemeldt og egenmeldt), og betydelig redusert fra 2015 (11,65%)

Lokaler SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir og tilrettelagte for brukere med nedsatt funksjonsevne. Vi har i 2016 gjort en del oppgraderinger av inventar og toaletter/garderobe. I år skal vi pusse opp kjøkkenet. Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider i Kr.sand: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 – 15.30 onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Åpningstider i Arendal: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.30

Årsrapport 2016

15


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Styret Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, emeritus ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, ass. banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Jannike Arnesen, Kristiansand kommune - politiker - Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder - Raymond Lønberg, veileder ved SMSO-Agder, ansattes representant - Vararepresentant Lisbeth Andersen, Kristiansand kommune - politiker - Vararepresentant Ellen Skauerud Øyna, veileder ved SMSO-Agder - Daglig leder ved SMSO-Agder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar en bred og god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Disse vedtektene er under revidering, og vil endres fra neste valgperiode.

Styreleder Inger Turid Tonstad

Leder av Samarbeidsutvalget Arild Birkenes

Samarbeidsutvalget Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar og sikker økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Leder for samarbeidsutvalget er Arild Birkenes, politisk oppnevnt KS. Øvrige medlemmer ved årets slutt: -

Nestleder Inga Fjeldsgaard, politisk oppnevnt KS

-

Helge Johansen, politisk oppnevnt vertskommunen

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt vertskommunen

-

Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kistiansand kommune

-

Benny Klokkervold, rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune

Årsrapport 2016

16


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Ansatte ved senteret Vidar Bjelland er sosionom med videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar betjener kontoret i Arendal hver tirsdag og har ansvar for IKT og statistikk. Tlf. 958 49 535

Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent, og er ofte den du møter først når du tar kontakt med senteret. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. Tlf. 954 47 718 Hilde Hauge er pedagog med bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hilde betjener kontoret i Kr.sand og har en del oppdrag vest i fylket. Hun er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 954 41 927 Karin Haukalid er teamleder, utdannet sykepleier, og har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. Hun betjener kontoret i Arendal hver torsdag og har medansvar for brukerkveldene hver onsdag. Tlf. 917 89 035 Steinar Nodeland har mastergrad i psykisk helse, og mange års erfaring fra arbeid med rus og med ungdom. Han har vært ansatt ved sykehuset avdeling ARA og ABUP i Mandal, og hatt tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og skolene. Tlf. 954 42 137

Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, sexologi og gestaltterapi. Raymond er ansvarlig for senterets «Mannegruppe». Tlf. 954 41 608 Tone Walbeck er sosionom, og har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. Hun betjener kontoret i Kr.sand, og har ansvar for brukeraktivitetene. Tone er den som har jobbet lengst ved senteret. Tlf. 954 41 256

Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi, kognitiv terapi og sinnemestring. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Ellen betjener kontoret i Arendal hver onsdag. Hun er vår barnekontakt, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Tlf. 958 47 175 Margareth Bjørtvedt er daglig leder. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen familieterapi, gruppeterapi, kognitiv terapi og veiledningspedagogikk. Margareth har jobbet innen mange fagområder i spesialisthelsetjenesten og som rådgiver for «Arbeid og psykisk helse» i NAV. Tlf. 954 40 770

Årsrapport 2016

17


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Vedtekter §1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder.

det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

§2: Stiftelsens formål er: 1. å gi tilbud til incestutsatte kvinner og menn og brukere under 18 år og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak. 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser.

§3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og består av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Rekruttering til styret skjer ved at det innhentes forslag fra samarbeidsutvalget for SMSO på valg til styret. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk og representasjon fra begge Agder fylkene. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at

§7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. §9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. §10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Årsrapport 2016

18


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

ÅRSBERETNING 2016 Virksomhetens art SMSO-Agder er en stiftelse og styret er formell arbeidsgiver og øverste ansvarlig organ for driften. Stiftelsens formål er å gi støtte og veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak til kvinner og menn over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, incest eller voldtekt - og til foresatte og nærstående personer. I tillegg gis tilbud om informasjon, veiledning og undervisning til skoler, fagfolk og andre aktuelle samarbeidsparter. Utvikling og resultat ved SMSO-Agder for 2016 SMSO-Agder har i 2016 hatt en betydelig økning i antall brukere fra Aust- og VestAgder, totalt har 352 brukere nå et tilbud ved senteret. I 2016 fikk vi 218 nye brukere, mot 133 i 2015. I 2016 hadde veilederne 1858 samtaler, mot 1791 i 2015. 40% av brukerne ved senteret er under 25 år, og hver 6 bruker er mann. Det er flere pårørende som tar kontakt med senteret og det samme gjelder henvendelser fra ulike instanser som ønsker veiledning. Statistikk 2016 viser at det også er 2855 (mot 2460 i 2014) henvendelser til senteret via telefon, sms og e-post. Forklaring på økning i nye brukere det siste året er nok at satsingen på utadrettet virksomhet gjør tilbudet kjent og utløser økt antall henvendelser. De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med undervisningsopplegg /informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud. SMSO-Agder har besøkt 19 skoler i Aust- og Vest-Agder hvor til sammen 1400 elever og lærere har deltatt. Senterets veiledere har også undervist ca. 450 studenter ved UIA. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. I 2016 ble det avholdt 18 samarbeidsmøter med ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, og senteret samarbeider tett med overgrepsmottaket, akutt-teamet, RVTS, politiet og Kr.sand kommune. Dette ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester, og at tilbudet er etterspurt. Samlet sett har senteret hatt et aktivt år med variert og stabil aktivitet. De fleste av brukerne benytter seg kun av veiledningstilbudet (individ-, par- eller familiesamtaler), mens 15% deltar på ulike brukeraktiviteter. Tilbud som ukentlige brukerkvelder, temakvelder, overnattingstur, julebord, «Mannegruppe» og «Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt» har godt frammøte, og får positive tilbakemeldinger.

19

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

20

Ă&#x2026;rsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse SørØst, Bystyret i Kristiansand kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, VestAgder Fylkeskommune, og eventuelle private gaver og tilskudd. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene, hvor dette utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone vi mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved senteret. Vi er svært takknemlige for all bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet, kvalitet og en sikker og videre drift, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune, vår vertskommune, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Aust- og Vest-Agder og Bufdir. Vi er svært takknemlig for alle kommuner som bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Bidragskommuner i Aust-Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle, Åmli. Bidragskommuner i Vest-Agder: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Det er en stor utfordring for SMSO-Agder med en stadig økning i henvendelser i forhold til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune. Vedlagt søknaden følger vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, helseforetak og fylkeskommune. Det følges i tillegg med godkjent budsjett for inneværende år, revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. april hvert år. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak om tilskudd i god tid før 15. mars! Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

21

Årsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

22

Ă&#x2026;rsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

23

Ă&#x2026;rsrapport 2016


Senter mot seksuelle overgrep - Agder

Kontakt oss Kristiansand: Markensgate 37, 2 etasje Arendal: Nidarågården, Havnegaten 1

38 07 11 11 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no Facebook: @SenterMotSeksuelleOvergrepAgder SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet

24

Årsrapport 2016

Profile for SMSO-Agder

Årsrapport 2016  

Årsrapport 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded