Page 1

ÅRSRAPPORT 2015

Telefon 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00


Den brutale virkeligheten…  1 av 10 gutter utsettes for seksuelle overgrep  2 av 10 jenter utsettes for seksuelle overgrep  3 av 10 barn og unge med funksjonsnedsettelse utsettes for overgrep

 8 av 10 overgrep gjøres mot barn og ungdom  71% utsatt før de ble 12 år  45% utsatt før de ble 7 år

 6 av 10 overgrep pågår i mer enn ett år  1 av 10 overgripere er jenter/kvinner  Det foregår mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år.

Det er hjelp å få! SMSO-Agder er et gratis tilbud for menn og kvinner over 16 år som har vært utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep + pårørende/ fagfolk/ andre  man trenger ikke henvisning  ansatte har taushetsplikt  den som henvender seg kan være anonym  det føres ikke journal

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

2


Seksuelle overgrep Seksuelle overgrep omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av en persons seksuelle integritet. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Eksempler på at noen trekkes inn i seksuell aktivitet som vedkommende ikke er moden for eller ikke er i stand til å velge, kan handle om; • Personen er for ung • Personen blir overfalt, truet, lokket, holdt igjen • Personen sover eller er full Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader (Straffeloven kapittel 19). •

Seksuell adferd • • • •

Seksuell handling • • • •

Blotting og kikking Visning av pornofilmer Krenkende muntlige ytringer Seksuell atferd involverer ikke fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Kyssing Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan Overgriperen får barnet til å berøre sitt eget kjønnsorgan Innebærer fysisk kontakt mellom overgriper og barn

Seksuell omgang • • •

Vaginalt, analt eller oralt samleie Masturbering av andres kjønnsorgan Inntrengning av finger og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning

Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. LISA-undersøkelsen (Longitudinal investigation of sexual abuse,publisert oktober 2009 viser at det tar gjennomsnittlig 17 år før de som har vært utsatt for overgrep som barn forteller hva de har opplevd ( kilde: Universitetet i Bergen v/professor dr. psychol Ståle Pallesen).

Kilde: Barne, Ungdoms og familiedirektoratet (2014): Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

3


Statistikk Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret er anonym. På landsbasis sees følgende mønstre: - 3 av 4 kvinner har vært utsatt for seksuelt krenkende omgang - 3 av 4 menn har vært utsatt for seksuelt krenkende handling - Kun 11% av brukerne har en funksjonsnedsettelse (15% generelt i Norge) Tilknytning til arbeidslivet

Yrkesaktive 37% Yrkesaktive Stønad/trygd Stønad/pensjon 33% under utdanning

Under utdanning 30%

Statistikk SMSO-Agder 2010 – 2015 År 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Henvendelser 2028 2095 2217 2344 2546 2460

Nye brukere 96 104 116 172 133

Enesamtaler 1180 1325 1308 1292 1663 1791

Det har vært gjennomført: 1791 samtaler på senteret 463 besøk ved senteret i forbindelse med tema- og brukerkvelder, grupper eller uten avtale. 191 enkeltbrukere har vært innom senteret enesamtale, tema- eller brukerkveld. Omlag 17% brukere av senteret er menn. Om lag 25% av brukere av senteret er under 23 år. (30%under 25?)

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

4


I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om:

Alder ved første overgrep 35 30

30,7 23,8

25 20

17,8

15,8

15

10,9 10 4

5 0 Under 7 år

7-12 år

13-15 år

16-17 år

over 18 år

Uklart

Hvor lenge har misbruket pågått

12,9%

Uklart

29,7%

over 5 år 17,8%

1-4 år

19,8%

inntil 1 år

29,7%

engangsforteelse 0

5

10

15

20

25

30

35

Ble misbrukt av

Mann 89% Mann KvinneKvinne 10% Gutt (<18) Gutt 12% Jente (<18) Jente 5%

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

5


Formål og informasjon Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. «å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring» (Norsk selvhjelpsforum 2011). I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Senterets formål er blant annet følgende: -

Bistå de som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

Tilbud Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, par samtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte, og er et tilbud om en inkluderende møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter som bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Det har dette året vært en markant økning i antall brukere som har benyttet seg av dette tilbudet. Brukerkveldene har også noen Temakvelder som belyser aktuelle tema, og det inviteres inn eksterne fagfolk. Psykologspesialist Jan Wergeland var her to kvelder og snakket om» hvordan komme seg etter traume», og «hvordan vi kan regulere følelser etter traumatiske hendelser». Overlege på ABUP Kirsten Djubesland snakket om «selvskading», og Paul Leer-Salvesen var her og snakket om «Skyld, tilgivelse og forsoning». Vi hadde også besøk av Eva Dønnestad to ganger som hadde overskriften «Livsmot, glede og vekst». Brukerkveldene har et variert program som både gir økt kunnskap, rom for refleksjon og en gruppetilhørighet. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

6


Gruppe for kvinner som har opplevd voldtekt: Intensjonen med en slik gruppe er at man kan komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk. Selvforsvarskurs: Startet 2013 og dette er videreført i år. Vi avholdt et kurs på våren og et på høsten. Det er stor interesse blant brukerne av senteret for å opprettholde dette tilbudet fremover. Dette er et tilbud til menn og kvinner og ble arrangert i regi av ”Kik selvforsvar og grensesetting” ( KIK er Kvinner i kamp). Kurs av denne type drives av kursholdere på oppdrag fra Helsedirektoratet og direktoratet bevilger midler til dette. Mannsgruppe: «Mannegruppen» startet opp høsten 2013. I år har vi hatt «mannegruppe» både vår og høst. Gruppen drives av en mannlig veileder fra senteret og en tidligere bruker, som nå er tilknyttet «Utsatt mann». Målgruppen er primærbrukere av senteret. 10 forskjellige menn har benyttet seg av dette tilbudet i 2015. Temaer som drøftes i gruppen kan være; relasjonsutfordringer til kjæreste/ partner, mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc Inger Lise Andersen har to ganger vært på gruppen og snakket om «traumer og traumehandtering». Vår- og høstfest og sommeravslutning: Hver høst og vår har vi en fest der brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Denne kvelden er alle ansatte til stede. Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. Årets sommeravslutning ble lagt til Hamresanden camping like utenfor Kristiansand. Overnattingstur: Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Stedet ligger nydelig til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lillesand Lions som eier stedet, og vi låner det gratis. I år dro vi en helg i august, og det ble en flott helg med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det samholdet og den entusiasmen som oppstår her opplever vi ofte blir videreført til gruppeaktivitetene på huset. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet! Julebord: Det har blitt en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, i alt 36 personer deltok. Deltakere fikk en trivelig kveld sammen med mange kulturelle innslag - og både brukere og ansatte bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud, og er en god avslutning på året. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

7


Utadrettet virksomhet SMSO bidrar med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Dette skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. De siste årene har SMSO-Agder hatt en betydelig utadrettet virksomhet med informasjon om seksuelle overgrep og senterets tilbud, til grunnskoler, videregående skoler og universitetet. SMSO-Agder har i 2015 besøkt 13 skoler hvor til sammen 800 elever og lærere har deltatt. Vi har hatt undervisningsoppdrag på UiA for sosionomstudenter, videreutdanning psykisk helse, vernepleierstudenter og grunnutdanning for sykepleiere. I tillegg til oss fra SMSO, så har vi i undervisningen samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikken. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og faglige tilbud. I 2015 ble det avholdt 18 samarbeidsmøter med ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten og målet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med voldtektsmottak i begge agderfylkene. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med Akutteam v/SSHF. Det er også etablert rutiner for samtaletilbud til innsatte i Vest-Agder kretsfengsel. Slike gode samarbeidsrutiner er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Dette gode samarbeidet med andre etater ser vi som en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. UNIK (Universitets klinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe ”Relasjon, seksualitet og grenser”. Gruppen består av fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, UDI og flyktningehelsetjenesten i Vest-Agder. Gruppen jobber med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning til statlig mottak for flyktninger og avgangselever i aldergruppa 16-22 år tilknyttet Kongsgård skolesenter. SMSO har i flere år deltatt i et faglig sexologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagsexologiske spørsmål. ”Messe for verdighet” ble på ny arrangert i Kristiansand domkirke. Messen er et samarbeid med representanter fra Kristiansand Domkirke, Agder- og Telemark bispedømmeråd, Kirkens bymisjon, Kris samtalesenter, Kirkelig Ressurssenter, Redd Barna og SMSO-Agder. Messen ble gjennomført 18. november og det var kirkekaffe i senterets lokaler etter messen. Fagdagen «Det som ikke skulle skje, skjer likevel» om seksuelle overgrep i kirkelige miljøer på Sørlandet, ble arrangert i forkant av messen. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

8


”Messe for verdighet” ble også arrangert i Trefoldighetskirken i Arendal 23.april. Messen er et samarbeid med representanter fra Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO), Kirkens Bymisjon Arendal, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Trefoldighet menighet SMSO har hatt et samarbeid med helsesøstrene på Kvadraturen videregående skole sammen med en representant fra Kristiansand kommune om undervisningsopplegg rettet inn mot elever med lettere utviklingshemming. Målet for undervisningen er:    

Gi elevene handlingskompetanse Forebygge seksuelle overgrep og prostitusjon Bevisstgjøring rundt nettaktivitet Seksualitet, grenser og selvstendighet

Smso deltok på et «JegErHer» seminar i Tromsø. Dette var et samarbeid mellom Redd Barna og Utsatt mann. Vi deltok også på foreldremøte i Mandal, som var en av satsningsbyene i 2015. SMSO har hatt klientsamarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal. Vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune, og har årlige samarbeidsmøter. Det er stadig flere unge brukere ved senteret og vi har jevnlig samarbeid med BUF-etat og barnevernstjenestene. Det har også vært møter med representanter for ulike politiske ungdomspartier for å bevisstgjøre dem i forhold til omfang og virkning av seksuelle overgrep. Ungdommens Fylkesting har satt SMSO-Agder høyt oppe på sin prioriteringsliste over tiltak de synes fylkeskommunen skal gi fast økonomisk tilskudd.

Kompetanseutvikling Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet, og deler etterpå kunnskap og kompetanse. Traumebasert tilnærming er en viktig faglig plattform, og brukeraktivitetene bygger på traumebevisst omsorg hvor trygghet, relasjon og affektregulering er viktige elementer. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord, Kristiansand kommune har gitt gruppeveiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Ansatte får 4 ganger i året gruppeveiledning i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS. Målsettingen er å bidra til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, RVTS har i 2015 gitt oss en kort innføring i bruk av CAMS (the Collaborative Assessment and Managment of Suicidality). Dette er et nyttig verktøy for å vurdere suicidalitet da vi har flere brukere som sliter med selvmordstanker som en del av symptombilde. Ansatte deltok på konferansen « Listen to me!» Humanizing Human Practices. Dette var en konferanse over to dager i Kristiansand. Akutt ambulantteam hadde 10 års jubileum der vi var invitert til å delta på, hvor blant annet Geir Lippestad holdt foredrag.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

9


Fremtidsplaner Handlingsplan for senterets virksomhet for perioden 2013-2016 vil bli evaluert i samråd med ansatte og styret. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter /voldtekter i nære relasjoner vil videreutvikles. Det blir tilbud til brukere om å delta på «Kik selvforsvar og grensesetting». Gruppetilbud til voldtatte kvinner ble et nytt et tilbud i 2015. Gruppetilbud til menn vil fortsette. Sommeren 2016 planlegges en motorsykkeltur fra Lindesnes til Nordkapp i regi av «Utsatt mann». Turen vil bli filmet og sendt på NRK. Formålet er tredelt: 1.Synliggjøre at også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep 2. Rekruttere menn til å jobbe med mennesker utsatt for overgrep. 3. Informere om eksisterende hjelpetiltak lokalt og sentralt

Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Det vektlegges at senteret skal være et supplement til annet hjelpeapparat, og at det er viktig med samarbeid i forhold til relevante instanser. Vi vil fremover ha et sterkere fokus på brukermedvirkning, motivere til å danne et brukerråd og jobbe for å få en brukerrepresentant inn i styret.

Vi ser at brukere med minoritetsbakgrunn i liten grad bruker senteret, og vil søke kunnskap om hvordan vi bedre kan nå ut til denne gruppen med et tilbud som de opplever relevant og nyttig. Vi ønsker også å invitere en talsmann for Muslimsk Union i Agder inn i styret. Vi vurderer å oversette brosjyre og nettside til flere språk. Det er kun 11% av brukerne ved sentrene i Norge som har en funksjonsnedsettelse mens disse utgjør 15,4% av befolkningen generelt. Samtidig vet vi at dette er ei spesielt utsatt gruppe. SMSO-Agder vil fortsette sitt samarbeid med Kvadraturen Videregående skole, og tilby dette undervisningsopplegget også til andre skoler. SMSO-Agder vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Vi vil ta i mot studenter fra Psykisk helse studier og mastergrad. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

10


Organisasjon SMSO-Agder, organisasjonsnummer 982 026 741, er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLI dep.) gir retningslinjer for driften av senteret. Formålet er; «….å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep….». Senteret skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat og er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Senteret skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Senteret kan også «bidra med sin kompetanse gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak ved undervisning og/eller informasjonsvirksomhet i grunnskolen, barnehager eller ved bidrag til kompetanseheving av offentlige instanser og utdanningsinstitusjoner.» BLI dep. pålegger sentrene å ha Vertskommune. SMSO-Agder sin vertskommune er Kristiansand kommune, v/virksomhet Oppfølgingstjenester. SMSO hadde ved årets slutt 9 fast ansatte ved senteret i 7,5 årsverk. Kjønnsfordelingen er 7 kvinner og 2 menn. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke.

Lokaler SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir og tilrettelagte for brukere med nedsatt funksjonsevne. Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider i Kr.sand: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00 – 15.30 onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Åpningstider i Arendal: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 15.30 Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

11


Styret Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder - Wenche Rigmor Tronstad, nestleder v/virksomhet Oppfølgingstjenster i Kristiansand kommune - Raymond Lønberg, veileder ved SMSO-Agder, ansattes representant - Vararepresentant Rasha Abdallah, medlem av helse- og sosialstyret i Kristiansand kommune - Vararepresentant Ellen Skauerud Øyna, veileder ved SMSO-Agder - Daglig leder ved SMSO-Agder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar en bred og god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver.

Samarbeidsutvalget Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar og sikker økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag Leder for samarbeidsutvalget er Arild Birkenes, politisk oppnevnt. Øvrige medlemmer ved årets slutt: -

Nestleder Inga Fjeldskaar, politisk oppnevnt

-

Helge Johansen, politisk oppnevnt

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt

-

Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kistiansand kommune

-

Benny Klokkervold, rådgiver v/virksomhet Oppfølgingstjenester, Kristiansand kommune

Det er utarbeidet handlingsplan for perioden 2013-2016 som legger føringer for arbeidet og tilbudet ved senteret. Denne skal evalueres våren 2016, og det vil da sørges for at denne er i tråd med føringer fra Barne, Ungdom og Familie direktoratet.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

12


Ansatte ved senteret Rigmor Høyland Iversen var daglig leder ved senteret fram til 01.12.15. Hun er cand.mag med sosionom og sosiologi. I tillegg sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og har utdanning innen ledelse. Hun har arbeidserfaring fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Vidar Bjelland er sosionom ved videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Vidar betjener kontoret i Arendal hver tirsdag og har ansvar for IT og statistikk.

Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent, og er ofte den du møter først når du tar kontakt med senteret. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år.

Hilde Hauge er pedagog med bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning og jobbet som frivillig på KRIS. Hilde betjener kontoret i Kr.sand og har en del oppdrag vest i fylket. Hun er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Karin Haukalid er teamleder, utdannet sykepleier, og har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. Hun betjener kontoret i Arendal hver torsdag og har ansvar for brukerkveldene hver onsdag. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, sexologi og gestaltterapi. Raymond er ansvarlig for senterets «Mannegruppe».

Tone Walbeck er sosionom, og har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. Hun betjener kontoret i Arendal om torsdagen. og har medansvar for brukerkveldene og overnattingstur. Tone er den som har jobbet lengst ved senteret. Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi, kognitiv terapi og sinnemestring. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Ellen betjener kontoret i Arendal hver onsdag. Hun er vår barnekontakt, og er veileder for gruppen «Kvinner som har vært utsatt for voldtekt». Margareth Bjørtvedt begynte som daglig leder 01.12.15. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning innen familieterapi, gruppeterapi, kognitiv terapi og veiledningspedagogikk. Margareth har jobbet innen mange fagområder i spesialisthelsetjenesten og som rådgiver for Arbeid og psykisk helse i NAV.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

13


Vedtekter §1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder.

det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

§2: Stiftelsens formål er: 1. å gi tilbud til incestutsatte kvinner og menn og brukere under 18 år og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak. 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser.

§3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og består av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Rekruttering til styret skjer ved at det innhentes forslag fra samarbeidsutvalget for SMSO på valg til styret. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk og representasjon fra begge Agder fylkene. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at

§7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. §9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. §10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

14


Senter mot seksuelle overgrep â&#x20AC;&#x201C; Agder

Ă&#x2026;rsrapport 2015

15


Senter mot seksuelle overgrep â&#x20AC;&#x201C; Agder

Ă&#x2026;rsrapport 2015

16


Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse SørØst, Bystyret i Kristiansand kommune, Aust-Agder Fylkeskommune, VestAgder Fylkeskommune, og eventuelle private gaver og tilskudd. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene, hvor dette utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone vi mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved senteret. Vi er svært takknemlige for all bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet, og en sikker og videre drift, slik at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune, vår vertskommune, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Aust- og Vest-Agder og Bufdir. Vi er svært takknemlig for alle kommuner som bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Bidragskommuner i Aust-Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Risør, Tvedestrand, Valle, Åmli. Bidragskommuner i Vest-Agder: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. Det er en stor utfordring for SMSO-Agder med økningen i henvendelser til senteret i forhold til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med Kristiansand kommune. Vedlagt søknaden følger blant annet, godkjent budsjett for inneværende år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, helseforetak og fylkeskommuner. Det følges også med revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. april hvert år. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak om tilskudd i god tid før 15. mars! Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

17


Senter mot seksuelle overgrep â&#x20AC;&#x201C; Agder

Ă&#x2026;rsrapport 2015

18


Senter mot seksuelle overgrep â&#x20AC;&#x201C; Agder

Ă&#x2026;rsrapport 2015

19


Kontakt oss Kristiansand: Markensgate 37, 2 etasje Arendal: Nidarågården, Havnegaten 1

38 07 11 11 E-post: kontakt@smso-agder.no Nettside: www.smso-agder.no

SMSO-Agder er en stiftelse som drives med økonomisk støtte fra kommuner i Agderfylkene, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Helse Sør-Øst og BUF-direktoratet

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2015

20

Profile for SMSO-Agder

Årsrapport 2015  

Årsrapport 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded