Årsrapport 2014

Page 1

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av overgriperne er jenter/kvinner.

DE FAKTISKE FORHOLD I 2014 gjennomførte vi 1663 samtaler ved kontorene våre i Arendal og Kristiansand, det er en økning på 29 prosent fra 2013. I fjor hadde vi 172 nye brukere til samtale, en økning på 50 prosent fra året før. Vi gjennomførte 60 undervisningsoppdrag i 2014 mot rundt 30 per år fra 2010 til 2013. Ζ ȴ NN YL henvendelser; besøk, telefoner, sms og epost, i 2013 var det 2344 henvendelser.

Telefon: 38 07 11 11 | www.smso-agder.no | kontakt@smso-agder.no Landsdekkende døgnåpen telefon: 80 05 70 00


REDSELEN

Du er helt stille Du puster ikke beveger deg ikke kanskje han tror du sover?

Det er kveld mørkt ute regnet pisker mot vinduet vinden hyler

Du venter og venter Pusten hans fyller hele rommet Kvalmen kaster seg over deg

Det gjør stemmene i hodet også de snakker i munnen på hverandre, skriker Du forstår ikke hva de sier og mener

Hender kjærlige hender rører ved deg på en gal måte Du er ingen elskerinne Du er en datter

Kaos Redselen hagler over deg som lyn fra klar himmel En voldsom stillhet En overdøvende Smertefull, hatefull og ondskapsfull Stillhet Renner nedover ryggen Kald som is hårene på armene reiser seg

Hodet fungerer ikke hjertet stopper å slå Du dør Ser alt ovenfra Snart er det over like plutselig går han Det finnes ingen tårer de eksiterer ikke Du eksisterer ikke innvendig er du død men utenpå smiler du du rister det av deg Leve må du jo Dette er hjemmet ditt Ditt eget lille fengsel Du er fange i ditt eget hus Helvete……. ”Lisa”

2

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

2


SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Vold og overgrep koster samfunnet mellom 4- og 6 milliarder i året. Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til” (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Ulike undersøkelser viser at 7% gutter og 14% jenter er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28% utsatt for overgrep(kilde: Marit Hoem Kvam 2001). Ofte foregår overgrep over flere år. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det er anslått at det er mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. LISA-undersøkelsen (Longitudinal investigation of sexual abuse,publisert oktober 2009 viser at det tar gjennomsnittlig 17 år før de som har vært utsatt for overgrep som barn forteller hva de har opplevd ( kilde: Universitetet i Bergen v/professor dr. psychol Ståle Pallesen).

STATISTIKK Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet felles statistikkskjema for sentrene i Norge. Alle henvendelser til og besøk på senteret skal registreres. Alle brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret er anonym. Statistikk 2010 – 2014 År 2010 2011 2012 2013 2014

Henvendelser 2028 2095 2217 2344 2546

Nye brukere 96 104 116 172

Enesamtaler 1180 1325 1308 1292 1663

Det har vært gjennomført: 1663 samtaler på senteret 439 har vært innom i forbindelse med tema og brukerkvelder Senter mot seksuelle overgrep – Agder 2014– Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2014

3 3


313 enkeltbrukere har vært innom senteret enesamtale, tema- eller brukerkveld. Omlag 19% brukere av senteret er menn. Om lag 25% av brukere av senteret er under 23 år. I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: -

29 % under 7 år 28 % 7-12 år 13 %13-15 år 9 % 16-17 år 16 %18 år eller eldre 4% uklart

Hvor lenge har misbruket pågått: -

36 % engangs forteelse 36 % pågått 1 til 4 år 20,5 pågått 5 år eller lengre 19 % uklart

Ble misbrukt av: -

85 % mann 20 % gutt (under 18 år) 6 % kvinne 4 % jente (under 18år)

FORMÅL OG INFORMASJON Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: -

Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt.

-

Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre.

-

Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Senter mot seksuelle overgrep – Agder 2014– Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2014

4 4


-

Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep.

LOKALER SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst.

TILBUD Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, par samtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammen med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20. Brukerkvelder ledes av ansatte og er et tilbud om en uformell møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø. Det har dette året vært en markant økning i antall brukere som har benyttet seg av dette tilbudet. Brukerkveldene har også ulike tema som belyses og det inviteres inn eksterne fagfolk. Advokat Åse Johnsen Drabeløs snakket om anmeldelse og voldsoffererstatning. Psykologspesialist Jan Wergeland var her to kvelder og snakket om skyld og skam, og hvordan komme ut av offerrollen. Videre var Espen Ester Pirelli Benestad her og snakket om seksualitet, og til sist var Rådgivningskontoret for voldsofre her og fortalte hva de kan bidra med i forhold til våre brukere. Som en oppfølging fra introduksjonen av Mindfulness høsten 2013, hadde Eli Stålesen to kvelder med Mindfulness i praksis.

Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

5 5


Bevegelses gruppe: Dette er et tilbud som senteret har startet med for første gang i 2013. Det er fokus på enkle øvelser, enten alene eller sammen med en annen gruppe deltager. Øvelsene har fokus på egne grenser og er ment å styrke selvfølelsen hos den hver enkelte. I tillegg til disse øvelsene så har det vært inkludert lunsj for de som er med i gruppen. Selvforsvarskurs: Startet 2013 og dette er videreført i år. Vi avholdt et kurs på våren og et på høsten. Det er stor interesse blant brukerne av senteret for å opprettholde dette tilbudet fremover. Dette er et tilbud til menn og kvinner. Dette ble arrangert i regi av ”Kik selvforsvar og grensesetting”. Kurs av denne type drives av kursholdere på oppdrag fra Helsedirektoratet og direktoratet bevilger midler til dette. Mannegruppe: Mannegruppen startet opp høsten 2013. I år har vi hatt mannegruppe både vår og høst. Gruppen drives av Jarle Holseter fra ”Utsatt mann” og en veileder fra senteret. Målgruppen er primærbrukere av senteret. 9 forskjellige menn har benyttet seg av dette tilbudet i 2014. Temaer som drøftes i gruppen kan være: relasjonsutfordringer til kjæreste/ partner, mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc Vår og høstfest: Dette har blitt en tradisjon på senteret. Hver høst og vår har vi en fest der brukere og ansatte står for kulturelle innslag. Denne kvelden er alle ansatte til stede. Sommeravslutning Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutte vårens treff på. Årets sommeravslutning ble lagt til Hamresanden camping like utenfor Kristiansand sentrum. Overnattingstur: Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Stedet ligger nydelig til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløyper på øya, og på utearealene rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lillesand Lions som eier stedet, og vi får låne det gratis. I år dro vi en god gjeng en helg i august. Det ble en flott helg med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det samholdet og den entusiasmen som oppstår her opplever vi ofte blir videreført til gruppeaktivitetene på huset. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet. Julebord: Det har blitt en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir pyntet med juledekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var stor oppslutning om årets julebord, og deltakere fikk en trivelig kveld sammen. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. I år var det totalt 40 personer som deltok. Brukerne gir tilbakemelding på at de liker å ha ulike tilbud som beskrevet ovenfor. De uttrykker også at det er godt å møte andre i lignende situasjon som dem selv. De sier også at det er godt å ha faste gruppeledere/brukerkveld ledere da man får en større tillit til stedet og kvelden – godt med forutsigbarhet og stabilitet. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

6

Årsrapport 2014

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

6


UTADRETTET VIRKSOMHET Gjennom utadrettet virksomhet bidrar SMSO med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep, jfr. vedtektene for senteret. Det skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. SMSO-Agder har flere ganger bidratt i lokalpressen i forbindelse med tema som media har skrevet om. To ganger har det vært publisert på førstesiden i aviser. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter og fagfolk kunnskap og økt bevissthet om seksuelle overgrep. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 60 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 1364 tilhørere og det har vært til følgende grupper: grunnskoler, videregående skoler, universitet, psykisk helse 1. og 2. linjetjenesten, ulike kommunale og statlige etater og tiltak og tilbud til innbyggere i kommuner. SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever for 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse med undervisning for elever gis også ansatte på skolen undervisning om seksuelle overgrep, tegn og signaler og hvordan hjelpe lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til handling for elevens beste. Senteret bidro i et prosjekt, TABU som var rettet inn mot ungdomsskoler i Lindesnes regionen. Det var et teaterstykke ved studenter fra UIA og tema som var knyttet til sosiale medier og overgrep. Senteret deltok i arbeidsgruppe og bidro med informasjon til ansatte i skolen. Det ble også gjennomført undervisningsopplegg til elever i etterkant av teaterstykket. Evaluering viste at dette var et tema som engasjerte og gjorde inntrykk og ble svært godt mottatt av elevene og ansatte. Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med voldtektsmottak i begge agderfylkene. Det er også utarbeidet rutiner i samarbeid med politiet v/avsnitt for seksuelle overgrep og grov vold mot barn. Det foreligger rutiner i samarbeid med akutteam v/SSHF. Dette er gode samarbeidsrutiner som er med på å gi et mer målretta tilbud til utsatte og deres pårørende. Det er også etablert rutiner for samtaletilbud til innsatte i Vest-Agder kretsfengsel. Vi har dette året hatt spesielt fokus på samarbeid med psykisk helseetater i kommuner i Aust og Vest-Agder. Vi har hatt møter og drøftet relevante faglige spørsmål. Vi opplever etter disse møtene at vi er lettere tilgjengelige for hverandre, til brukernes beste. SMSO har invitert inn ulike instanser og etater fra 1. og 2. linjetjenesten og målet er å utveksle informasjon som er nyttig for det daglige arbeidet og for utsatte. Tre ansatte fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet med å utarbeide et undervisningskonsept på hvordan man kan bruke filmen ”Det skjulte ansikt”. Filmen er en dokumentar i to deler om seksuelt misbruk av barn og de konsekvensene misbruket får i forhold til selvbilde, selvfølelse, relasjoner og det å bli mamma og oppdrager”. Filmen brukes som et utgangspunkt for undervisning til fagfolk og også Senter mot seksuelle overgrep – Agder

7

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

7

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014


til studenter som tar utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved universitetet i Agder (UIA). I tillegg til dette så har vi samarbeidet med mennesker med erfaringskompetanse relatert til denne problematikk. Høsten 2014 hadde vi tre studenter i praksis fra UIA. To fra videreutdanning i psykisk helse og en sosionomstudent. Vi ser det som viktig å ta imot studenter innenfor de fagfeltene disse representerer. UNIK (Universitetsklinisk samarbeid) ble etablert i 2009 som et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder. Vi ser det som viktig å delta på samarbeidsmøter, og være en del av dette faglige miljøet. SMSO deltar konsultativt med drøftinger, råd og veiledning i forhold til Kristiansand kommune sitt hjelpetiltak Pro-hjelpa. Målgruppen er kvinner som prostituerer seg/ menneskehandel. SMSO deltar også i en tverretatlig gruppe ”Relasjon, seksualitet og grenser”. Gruppen består av fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, UDI og flyktningehelsetjenesten i Vest-Agder. Gruppen jobber med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning til statlig mottak for flyktninger og avgangselever i aldergruppa 16-22 år tilknyttet Kongsgård skolesenter. SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep tok initiativ til å arrangere ”Messe for verdighet” i Kristiansand domkirke. Messe for verdighet vil gi oppmerksomhet, respekt og håp til mennesker som har vært utsatt for eller er berørt av seksuelle overgrep. Messen er et samarbeid med representanter fra Agder- og Telemark bispedømmeråd, Kirkens bymisjon, Kris samtalesenter og SMSO-Agder. Messen ble gjennomført 13. november og det var kirkekaffe i senterets lokaler etter messen. Helse og sosialstyret besøkte senteret sammen med Vest-Agder krisesenter og fikk informasjon om senterets virksomhet. SMSO har samarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal. To ansatte fra Smso er der ca 1 gang pr. måned. Intensjonen er fagutveksling og direkte klientarbeid. Vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune og har årlige samarbeidsmøter. Det har også vært møter med representanter for politiske ungdomspartier for å bevisstgjøre i forhold til omfang og virkning av seksuelle overgrep.

Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder Senter

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

8 8


ANSATTEVED VEDSENTERET SENTERET ANSATTE VED SENTERET ANSATTE Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er cand.mag med RigmorHøyland HøylandIversen Iversener erdaglig dagligleder lederved vedsenteret. senteret.Hun Huner ercand.mag cand.magmed med Rigmor sosionom og sosiologi. I tillegg sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og har sosionom og ogsosiologi. sosiologi.IItillegg tilleggsosialpedagogikk, sosialpedagogikk,veiledningspedagogikk veiledningspedagogikkog oghar har sosionom utdanning innen ledelse. Hun har arbeidserfaring fra barnevern og utdanninginnen innenledelse. ledelse.Hun Hunhar hararbeidserfaring arbeidserfaringfra frabarnevern barnevernog og utdanning spesialisthelsetjenesten. spesialisthelsetjenesten. spesialisthelsetjenesten. Vidar Bjelland er sosionom ved videreutdanning i kognitiv terapi/ sinnemestring. VidarBjelland Bjellander ersosionom sosionomved vedvidereutdanning videreutdanningi ikognitiv kognitivterapi/ terapi/sinnemestring. sinnemestring. Vidar Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og Hanhar harbakgrunn bakgrunnfra fraarbeid arbeidmed medpsykisk psykiskutviklingshemmede, utviklingshemmede,sosialkontor sosialkontorog og Han barneverntjenesten. barneverntjenesten. barneverntjenesten. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig CarinEckel Eckeler eransatt ansattsom somøkonomikonsulent. økonomikonsulent.Hun Hunhar harbachelorgrad bachelorgradi ioffentlig offentlig Carin administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat administrasjon og har virksomhet i flere år.jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomheti iflere flereår. år. virksomhet

Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet HildeHauge Haugeer erpedagog. pedagog.Hun Hunhar harbakgrunn bakgrunnfra fraskole, skole,hvor hvorhun hunogså ogsåarbeidet arbeidet Hilde med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i sjelesorg/veiledning. Hun har i medhørselshemmede. hørselshemmede.Hun Hunhar harvidereutdanning videreutdanningi isjelesorg/veiledning. sjelesorg/veiledning.Hun Hunhar hari i med tillegg jobbet som frivillig på KRIS. tillegg jobbet som frivillig på KRIS. tillegg jobbet som frivillig på KRIS.

Karin Haukalid er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra arbeid på legevakt KarinHaukalid Haukalider erutdannet utdannet sykepleier.Hun Hunhar harbakgrunn bakgrunnfra fraarbeid arbeidpå pålegevakt legevakt Karin og sykehus. Karin har i fleresykepleier. år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har ogvidereutdanning sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. videreutdanningi iveiledningspedagogikk veiledningspedagogikkog ogmaster masteri ipsykisk psykiskhelse. helse. videreutdanning Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra RaymondLønberg Lønberg erpedagog. pedagog.Han Hanhar harmange mangeårs årserfaring erfaringi isosialt sosialtarbeid arbeidfra fra Raymond gateprostitusjon ogerrusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har gateprostitusjonog ogrusbehandling, rusbehandling,henholdsvis henholdsvisi iOslo Osloog ogKristiansand. Kristiansand.Han Hanhar har gateprostitusjon videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. videreutdanningi ispesialpedagogikk, spesialpedagogikk,seksologi seksologiog oggestaltterapi. gestaltterapi. videreutdanning

Kirsti Fidje Nilsen er utdannet sosionom. Hun har bakgrunn i arbeid på KirstiFidje FidjeNilsen Nilsener er utdannetsosionom. sosionom.Hun Hunhar harbakgrunn bakgrunni iarbeid arbeid på Kirsti sosialkontor, i psykiskutdannet helseteam og i oppfølgingstjeneste med fokuspå på rus, sosialkontor, i psykisk helseteam og i oppfølgingstjeneste med fokus pårus, rus, sosialkontor, i psykisk helseteam og i oppfølgingstjeneste med fokus på psykisk helse og sosiale problemer. Kirsti har videreutdanning i kognitiv terapi. psykisk helse og sosiale problemer. Kirsti har videreutdanning i kognitiv terapi. psykisk helse og sosiale problemer. Kirsti har videreutdanning i kognitiv terapi.

Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt LillSørgjerd Sørgjerder eransatt ansatti iadministrasjonen administrasjonenog oghar hartidligere tidligereerfaring erfaringfra framerkantilt merkantilt Lill arbeid og bank. arbeid og bank. arbeid og bank.

Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og ToneWalbeck Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone psykiatrien. er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. psykiatrien.

Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning i EllenSkauerud Skauerud Øynaer er sosionom/barnevernspedagogmed medvidereutdanning videreutdanningi i Ellen familieterapi ogØyna kognitiv sosionom/barnevernspedagog terapi / sinnemestring. Hun har bakgrunn fra barnevern, familieterapi og kognitiv terapi / sinnemestring. Hun har bakgrunn frabarnevern, barnevern, familieterapi ogfamiliekontor kognitiv terapi sinnemestring. Hun har bakgrunn fra sosialkontor, og/ familiesenter. sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Senter mot seksuelle overgrep – Agder Sentermot motseksuelle seksuelleovergrep overgrep––Agder Agder Senter

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014– Agder 2014 Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2014

99

9

9


KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte har gjennom året deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap og kompetanse og slik økes felles forståelse og kunnskap. Ansatte har tidligere gjennomført et faglig utviklingsprogram i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS. Målsettingen er å bidra til økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt kunnskap og handlingskompetanse om komplekse psykiske traumer, traumebevist omsorg og sekundærtraumatisering samt egen- og kollegaivaretakelse. Det har vært en viktig faglig plattform å lære seg å bruke bevissthet i forhold til traumebasert tilnærming. Det har gitt ansatte en felles faglig plattform som brukes i det daglige arbeidet. Brukere gir positive tilbakemeldinger på denne tilnærmingen. Tilbakemelding fra RVTS sør ved Psykologspesialist Heine Steinkopf og seniorrådgiver Ragnhild Leite, RVTS-sør: ”SMSO Agder har deltatt på kompetanseprogram i regi av RVTS-sør, både i sammenheng med regionalt opplegg for SMSO-tjenestene i flere fylker i region sør, og også spesielt til SMSO Agder. SMSO Agder har vist en endringsvilje og –evne som vi mener er helt spesiell. Medarbeiderne har vist stort engasjement i samlinger og i forhold til å innhente informasjon og ny kunnskap. Aller mest imponerende, sett fra vår side, er deres evne til umiddelbart å omsette kunnskap i praksis, bl.a ved å kopiere og laminere Power Point illustrasjoner og bruke disse overfor klienter, og å prøve ut modeller og øvelser i praksis. Vi opplever SMSO Agder som spesielt modige og handlingsvillige, med stor evne til å tåle å gjøre feil i prosessen med å utvikle seg videre.” Ansatte har deltatt på ”Landskonferansen 2014” for landets sentre og temaer var kvalitet, kompetanse, funksjonsnedsettelse, tilbud til gutter/menn og synlighet. Alle ansatte ved senteret har gjennomgått VIVAT - kurs som er et selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS og oppfølgingskurset. RVTS ved selvmordsforebyggende team har over flere år gitt gruppeveiledning til alle ansatte. Det har vært, og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. Psykologspesialist Kenneth Haugsjord, Kristiansand kommune har gitt veiledning i forhold til ulike problemstillinger knyttet til arbeidet ved senteret. Ansatte har deltatt på ukeskurset: ”Dialogiske samtaler i nettverksmøter – et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid”. Dette var i regi av HiB, UiA og HiG. Kurset er en del av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder (UiA). Ansatte deltok også på 2 dagers kurset:”RVTS i barnehøyde” og tema var ”Bedre for barn”. Regjeringens handlingsplan ”Vendepunkt”:”Sinnemestringsprogrammet” er utviklet ved Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset. To veiledere ved senteret har deltatt i programmet ”Sinnemestering” i regi av Brøset-modellen. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

10

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

10

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014


Programmet benyttes av ulike tjenester og aktører som er i kontakt med voldsutøvere”. Smso-Agder anser dette som viktig kunnskap da man ser at mange av de utsatte på senteret sliter med et sinne; utad men desto mer innad.

FREMOVER Kunnskapen og kompetansen ansatte har med seg fra fagutviklingspakka i regi av RVTS brukes og traumebasert tilnærming er en god metode i møte med utsatte. Det vil fortsatt være viktig å ha fokus på nettverkstilnærming og ansatte vil delta på konferanse hvor det er tema. Senteret skal i regi av RVTS i gang med et undervisningsopplegg i selvmordsforebygging. Hovedtema i dette vil være møte med mennesker hvor selvmordstanker er en del av symptombildet. Programmet er basert på CAMS(the Collaborative Assessment and Managment of Suicidality). Handlingsplan for senterets virksomhet for perioden 2013-2016 vil bli evaluert i samråd med ansatte og styret og vil fortsatt legge føringer for arbeidet de neste årene. Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Det vektlegges at senteret skal være et supplement til annet hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid i forhold til brukere med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter/voldtekter i nære relasjoner vil videreutvikles. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Tilbud om bevegelsesgruppe, gruppetilbud til menn vil fortsette. Det vil bli årlige samlinger med tilbud til brukere om å delta på ”Kik selvforsvar og grensesetting”. Gruppetilbud til voldtatte vil bli et tilbud fra 2015. SMSO vil fortsatt være med i samarbeidet i forhold til ”Messe for verdighet”. Det er planlagt at det vil være en årlig messe i både Arendal og Kristiansand. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Ansatte vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole. I tillegg gi undervisning og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Det vil fra 2015 være et fast samarbeid med UIA i forbindelse med undervisnings til sosionomstudenter om seksuelle overgrep. ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

11

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

11

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014


VEDTEKTER §1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder.

det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

§2: Stiftelsens formål er: 1. å gi tilbud til incestutsatte kvinner og menn og brukere under 18 år og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak. 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser.

§3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr. 50 000 og består av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Rekruttering til styret skjer ved at det innhentes forslag fra samarbeidsutvalget for SMSO på valg til styret. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk og representasjon fra begge Agder fylkene. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at

§7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. §9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. §10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

12 12


ORGANISASJON OG ØKONOMI SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 026 741. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLI departementet) som gir retningslinjene for senteret og målet er; ” å gi personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets incestsentre og voldtektssentre”. Senteret er et supplement til offentlig hjelpeapparat og skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Det står videre at det at sentrene skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Sentrene kan også ”bidra med sin kompetanse gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak ved undervisning/informasjonsvirksomhet i grunnskolen eller barnehager eller ved bidrag til kompetanseheving av offentlige instanser og utdanningsinstitusjoner.” BLI pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og sosialdirektørens stab som ivaretar dette. SMSO har ved årets slutt 9 fast ansatte ved senteret i 7,7 årsverk. I tillegg er det 1 midlertidig ansatte i 1 årsverk. Det er til sammen 8 kvinner og 2 menn ansatt ved senteret i 2014. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom KLP som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke. Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og politiker. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - Elin Gjerrestad Senum, rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder - Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse – og sosialstyret i Kristiansand kommune - Vararepresentant Rasha Abdallah, medlem av helse- og sosialstyret i Kristiansand kommune - Ellen Skauerud Øyna, veileder ved SMSO, ansattes representant - Vararepresentant Raymond Lønberg, veileder ved SMSO - Daglig leder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Det er et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter det tidligere ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”.

Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder Senter

Årsrapport 2013 Årsrapport 2014

13 13


Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes, politisk oppnevnt og øvrige medlemmer er: -

Nestleder Inga Fjeldskaar, politisk oppnevnt

-

Helge Johansen, politisk oppnevnt

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt

-

Silvia Kopprasch, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune

-

Benny Klokkervold, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand kommune

Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å bidra til å sikre en forutsigbar økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. Det er utarbeidet handlingsplan for perioden 2013-2016 som legger føringer for arbeidet og tilbudet ved senteret.

Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

14 14


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

15

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

15

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014


Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder Senter

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

16 16


ØKONOMI SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand kommune, og eventuelle private tilskudd og gaver. Tilskudd til ordinær drift fra det offentlige, skal dekke minimum 20 % av driftsutgiftene og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone senteret mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som gis ved SMSO-Agder. Vi er svært takknemlige for bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet og videre drift. Dette betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune er vertskommune for senteret, har som oppgave og et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra kommuner i Vest-Agder. Vi er svært takknemlig for at alle kommuner i Vest-Agder bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. I Aust-Agder bidrar de fleste kommuner med tilskudd og det er vi svært takknemlig for. Vi takker bidragskommuner; Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Valle. Det er en utfordring for SMSO-Agder med økningen i henvendelser til senteret i forholdt til ressursene vi har til rådighet. Vi håper derfor at alle kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med senterets vertskommune, Kristiansand. Frist for å søke Bufdir. om tilskudd er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger blant annet, godkjent budsjett for inneværende år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, fylkeskommunen og helseforetak. Det følges også med revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB: Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommuner og Helse SørØst i god tid før 15. mars! Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

17

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

17

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014


Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2014– Agder

Årsrapport 2014

18 18


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014– Agder Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2014

19

19


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

20

20


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2014

21

21


SMSO-AGDER - STATISTIKK 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Henvendelser 2028 2095 2217 2344 2546

Nye brukere Enesamtaler 1180 96 1325 104 1308 116 1292 172 1663

Undervisning 32 32 42 27 60

Henvendelser:(telefon, e-post, sms osv) 2010 2011 2012 2013 2014

2028 2095 2217 2344 2546

3000 2000 1000 0

2010 2011 2012 2013 2014

Nye brukere: (som kommer til samtale) 2010 2011 2012 2013 2014

Enesamtaler: 2010 2011 2012 2013 2014

Undervisning: 2010 2011 2012 2013 2014

102 96 104 116 172

1180 1325 1308 1292 1663

32 32 42 27 60

200 150 100 50 0

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

2000 1500 1000 500 0

60 40 20 0

1

2

3

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2014

4

5

22


Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” – 19.november

World Day for Prevention of Child Abuse, en årlig global bevissthetskampanje for å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. Vi ønsker at denne markeringen skal bidra til å øke folks bevissthet og motivere til handling! SMSO-Agder har i flere år markert Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn med å invitere til foredrag med bl.a. Anna Luise Kirkengen, Øyvind Aschjem, Tormod Kleiven, Jarle Holseter og Tonna Brix.

I Kristiansand ble dagen markert sammen med brukere i senterets lokaler. Det var sosialt samvær med kulturelle innslag og en god stemning gjennom kvelden. I Arendal deltok vi på en undervisningsdugnad sammen med Alternativ til Vold, Østre Agder Krisesenter, Stine Sofies Stiftelse og Alarmtelefonen for barn og unge. Dette gjør vi fordi alle fortjener å vokse opp uten misbruk, vanskjøtsel, trakassering og vold. Hver dag blir tusenvis av unge mennesker skadet av folk de kjenner og ofte har tillit til. "Hver dag er en dag for å forhindre at et barn blir skadet”. Vi har alle et ansvar for å sikre barna trygghet. En internasjonal koalisjon ble lansert i 2001 med sikte på å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. En ønsket med dette å mobilisere til handling og utvikle nye tiltak til forebygging av overgrep. Koalisjonen, ledet av Women's World Summit Foundation (WWSF), forener over 930 statlige og frivillige organisasjoner i mer enn 135 land, som alle nå markerer den 19. november med lokale og nasjonale aktiviteter og arrangementer. Barnekonvensjonen gir rettigheter for hvert enkelt barn og skal verne sårbare og utsatte grupper: Barnekonvensjonen § 19 Beskyttelse mot misbruk ”Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting fra foreldre og andre omsorgspersoner” Barnekonvensjonen § 34 Seksuell utnytting ”Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt.”

Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014

22 23


DE FAKTISKE FORHOLD

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT2014 2014 2014

2014 gjennomførte vi 1663 samtaler ved kontorene våre i Arendal og Kristiansand, det er en økning på 29 prosent fra 2013.

fjor hadde DviEDNE172 nye brukere til samtale, DN B ER N BURBTURATU LAT ELAE VLIE VRIK VREIKR LEIKLGEIH LGIEHGTEHTE T en økning på 50 prosent fra året før.

Fire Fire av Fire av fem av fem overgrep fem overgrep overgrep gjøres gjøres gjøres mot mot barn mot barn barn ogog ungdom. og ungdom. ungdom. Vi gjennomførte 60 undervisningsoppdrag i 2014 TreTre av Tre av fem av fem overgrep fem overgrep overgrep pågår pågår pågår mer mer enn mer enn ett enn ett år. ett år.år. mot rundt 30FireFire per år fra 2010 tilpersoner 2013. av Fire av fem av fem overgrep fem overgrep overgrep begås begås begås av av av personer personer i nære i nære i nære relasjoner. relasjoner. relasjoner.

10 prosent 10 prosent prosent avav overgriperne av overgriperne overgriperne er er jenter/kvinner. er jenter/kvinner. jenter/kvinner. 2014 fikk vi102546 henvendelser; besøk, telefoner, sms og epost, i 2011 var tallet 2028. D ED E FDAE FKAFTKA I TSKIKTSEIKSE FKOE FROFHROO HRLO HDLODL D I 2014 I 2014 I 2014 gjennomførte gjennomførte gjennomførte vi 1663 vi 1663 vi 1663 samtaler samtaler samtaler ved ved ved kontorene kontorene kontorene våre våre våre i Arendal i Arendal i Arendal ogog Kristiansand, og Kristiansand, Kristiansand, detdet erdet er ener en økning en økning økning påpå 29på 29 prosent 29 prosent prosent frafra 2013. fra 2013. 2013. I fjor I fjor Ihadde fjor hadde hadde vi 172 vi 172 vinye 172 nye brukere nye brukere brukere til til samtale, til samtale, samtale, enen økning en økning økning påpå 50på 50 prosent 50 prosent prosent frafra året fra året før. året før.før. Vi Vi gjennomførte Vi gjennomførte gjennomførte 60 60 undervisningsoppdrag 60 undervisningsoppdrag undervisningsoppdrag i 2014 i 2014 i 2014 mot mot rundt mot rundt rundt 30 30 per 30 per år per år fraår fra 2010 fra 2010 2010 til til 2013. til 2013. 2013. I 2014 I 2014 I 2014 fikk fikk vi fikk 2546 vi 2546 vi 2546 henvendelser; henvendelser; henvendelser; besøk, besøk, besøk, telefoner, telefoner, telefoner, sms sms og sms og epost, og epost, epost, i 2011 i 2011 i 2011 varvar tallet var tallet tallet 2028. 2028. 2028.

Telefon: 38 07 11 11 | www.smso-agder.no | kontakt@smso-agder.no Telefon: Telefon: Telefon: 38 07 38 11 07 38 11 07 | 11www.smso-agder.no | 11www.smso-agder.no | www.smso-agder.no | kontakt@smso-agder.no | kontakt@smso-agder.no | kontakt@smso-agder.no

Landsdekkende døgnåpen telefon: 80 05 70 00 Landsdekkende Landsdekkende Landsdekkende døgnåpen døgnåpen døgnåpen telefon: telefon: telefon: 80 05 80 70 05 80 00 70 05 00 70 00