__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP – AGDER –

ÅRSRAPPORT 2013

Telefon Telefon 38 07 11 11 38 07 11 11 Web side: www.smso-agder.no Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 Landsdekkende døgnåpen telefon 80 05 70 00 Telefon


INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. 1.

Formålog oginformasjon informasjon Formål

side side 3 3

2. 2.

Seksuelleovergrep overgrep Seksuelle

side side 4 4

3. 3.

Organisasjonog ogøkonomi økonomi Organisasjon

side side 4 4

4. 4.

Tilbud Tilbud

side 7 7 side

5. 5.

Utadrettet Utadrettetvirksomhet virksomhet

side 8 8 side

6. 6.

Statistikk Statistikk

side 1010 side

7. 7.

Ansatte Ansatteved vedsenteret senteret

side 1212 side

8. 8.

Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling

side 1313 side

9. 9.

Fremover Fremover

side 1414 side

Årsberetning Årsberetning

side 15 side 15

Revisjonsberetning Revisjonsberetning

side 17 side 17

Resultatregnskap Resultatregnskap

side 18 side 18

Balanse pr. 31.12.2013 Balanse pr. 31.12.2013

side 19 side 19

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

2

2


1. FORMÅL OG INFORMASJON 1. FORMÅL OG INFORMASJON

Senter mot seksuelle overgrep i Agder (SMSO-Agder) er et lavterskeltilbud til de som er berørt avseksuelle seksuelleovergrep overgrep.i Agder Tilbudet er til ungdomerover 16 år, voksne til de som Senter mot (SMSO-Agder) et lavterskeltilbud menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til og andre som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16fagfolk år, voksne har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv.tilDet er gratis å benytte menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud fagfolk og andre som senterets Alle kan ta kontakt uten henvisning. har behovtilbud. for råd/veiledning, informasjon, undervisning osv. Det er gratis å benytte senterets tilbud. Alle kan ta kontakt uten henvisning. Senterets formål er blant annet følgende: Senterets formål er blant annet følgende: - Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt. - Å gi hjelp til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt. - Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre. - Å gi tilbud til pårørende, fagfolk og andre. - Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og overgrep. - seksuelle Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. - Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest - for Gjennom foredrag, undervisning og informasjon arbeides det og seksuelle overgrep. for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. SMSO-Agder har lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt har for personer med funksjonsnedsettelser. SMSO-Agder lokaler sentralt beliggende i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Besøksadresse: Kristiansand; Markensgt. 37, 2. etg (inngang fra Henrik Wergelandsgt.) Arendal; Langbryggen 13, 37, 4. etg. Fra 1.1.2014 adressen Kristiansand; Markensgt. 2. etg (inngang fra er Henrik Wergelandsgt.) Havnegt.Langbryggen 1.”Nidarågården”, 2. etg. Arendal; 13, 4. etg. Fra 1.1.2014 er adressen Havnegt. 1.”Nidarågården”, 2. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, Åpningstider: onsdager tirsdag, fra kl. 13.30 – 20.30. mandag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.30, onsdager fra kl. 13.30 – 20.30. Senteret har nettside www.smso-agder.no med informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakveldermed og annen relevant informasjon. Senteret har nettside www.smso-agder.no informasjon om senteret. Der kan en finne oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte medstår brukere tar ivisenterets utgangspunkt og og behov. dette møtet Selvhjelp sentralt arbeidi deres i møtevirkelighet med utsatte deresI nettverk. I ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet verdighet, visjonrom og for vekst. ønsker vi å skape trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. Det er kommuner i Vest- og Aust-Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift er avkommuner senteret. Vest-Agder Fylkeskommune også bidrattsom medbevilger midler for 2013. Det i Vest- og Aust-Agder, samthar Helse Sør-Øst midler til Bidragene utløserVest-Agder midler fra Fylkeskommune Barne-, ungdomsogogså familiedirektoratet (BUFfor 2013. drift av senteret. har bidratt med midler direktoratet). Det er Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartement (BLI Bidragene utløser midler fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (BUF departementet)Det som retningslinjene forog statstilskudd til senteret. Målet direktoratet). er gir Barne-, likestillingsinkluderingsdepartement (BLImed tilskuddsordningen Ifølge retningslinjenefor erstatstilskudd ” å gi personer utsatt forMålet incest, departementet) som gir retningslinjene til senteret. med seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om støtte av god kvalitet og med tilskuddsordningen Ifølge retningslinjene er hjelp ” å giog personer utsatt for incest, seksuelle overgrep og voldtekt et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep 2013 – Agder

Årsrapport 2013

3 3


god tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets incestsentre og voldtektssentre”.

2. SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Definisjonen av seksuelle overgrep, ”Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til” (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Ulike undersøkelser viser at 7% gutter og 14% jenter er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser er opptil 28% utsatt for overgrep(kilde: Marit Hoem Kvam 2001). Ofte foregår overgrep over flere år. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det er anslått at det er mellom 8000 og 16000 voldtekter i Norge hvert år. Seksuelle overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. LISA-undersøkelsen (Longitudinal investigation of sexual abuse,publisert oktober 2009 viser at det tar gjennomsnittlig 17 år før de som har vært utsatt for overgrep som barn forteller hva de har opplevd ( kilde: Universitetet i Bergen v/professor dr. psychol Ståle Pallesen).

3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon SMSO-Agder er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i 1992. Organisasjonsnummer 982 026 741. Tilbudet som gis ved SMSO er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet som finnes i forhold til målgruppen. Retningslinjene for sentrene i landet gis av Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartement(BLI). Krav til tiltakene som omfattes av tilskuddsordningen ifølge retningslinjene er å være et supplement til offentlig hjelpeapparat og det skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Det står videre at det at sentrene skal samarbeide med relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat og med RVTS, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Sentrene kan også ”bidra med sin kompetanse gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak ved undervisning/informasjonsvirksomhet i grunnskolen eller barnehager eller ved bidrag til kompetanseheving av offentlige instanser og utdanningsinstitusjoner.”

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

4


BLI pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og stab som ivaretar dette. BLIsosialdirektørens pålegger sentrene å ha Vertskommune og det er Kristiansand kommune v/ helse og sosialdirektørens stab som ivaretar dette. SMSO har ved årets slutt 9 fast ansatte ved senteret i 7,7 årsverk. I tillegg er det 1 midlertidig ansatte 0,8 årsverk. Det er ved til sammen og 2 menn ansatt ved SMSO har ved åretsi slutt 9 fast ansatte senteret8i kvinner 7,7 årsverk. I tillegg er det 1 senteret i 2013. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv midlertidig ansatte i 0,8 årsverk. Det er til sammen 8 kvinner og 2 menn ansatt ved pensjonsforsikring Storebrand består tariff. av offentlig tjenestepensjon senteret i 2013. Degjennom ansatte lønnes etter som kommunal Ansatte har Kollektiv samt AFP. Senteret har gruppelivsog yrkesskadeforsikring gjennom Virke. pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Senteret har gruppelivs- og yrkesskadeforsikring gjennom Virke.

Styret ved SMSO er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder Inger Tonstad,ogjurist og regionleder Styret ved er SMSO erTurid arbeidsgiver øverste myndighet.i Redd Barna. Styreleder er Inger Turid Tonstad, jurist og regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder Øvrige styremedlemmer ved årets slutt: -- Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder -- Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse – og sosialstyret i Kristiansand Thorbjørn Thorkildsen, banksjef Sparebank1 - kommune Wenche Rigmor Tronstad, nestleder i helse – og sosialstyret i Kristiansand - Vararepresentant Rasha Abdallah, medlem av helse- og sosialstyret i kommune Kristiansand kommune - Vararepresentant Rasha Abdallah, medlem av helse- og sosialstyret i - Ellen Skauerød Øyna, veileder ved SMSO, ansattes representant Kristiansand kommune -- Vararepresentant Raymond Lønberg, veileder ved SMSO Ellen Skauerød Øyna, veileder ved SMSO, ansattes representant -- Daglig leder er sekretær for styret. Vararepresentant Raymond Lønberg, veileder ved SMSO

- Daglig leder er sekretær for styret. Styrets medlemmer innehar god kompetanse på ulike samfunnsområder som er svært i forholdinnehar til senterets virksomhet. på Vedtektene for SMSO gir retningslinjer Styretsviktig medlemmer god kompetanse ulike samfunnsområder som er for senterets virksomhet og styrets oppgaver. svært viktig i forhold til senterets virksomhet. Vedtektene for SMSO gir retningslinjer for senterets virksomhet og styrets oppgaver. Det er etablert et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Det er etablert et samarbeidsutvalg for SMSO-Agder som erstatter ”Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene”. Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes , politisk oppnevnt medlemmer er: Leder for samarbeidsutvalget er; Arild Birkenes , politisk oppnevnt medlemmer er: - Nestleder Inga Fjeldskaar, politisk oppnevnt

det tidligere det tidligere og øvrige og øvrige

-

Helge Johansen, politisk oppnevnt Nestleder Inga Fjeldskaar, politisk oppnevnt

-

Brit Løvgren, politisk oppnevnt Helge Johansen, politisk oppnevnt

-

Aldona Jurczak, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Brit Løvgren, politisk oppnevnt Kristiansand kommune Aldona Jurczak, økonomisk rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Hilde Engenes, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand Kristiansand kommune kommune Hilde Engenes, rådgiver ved helse- og sosialdirektørens stab, Kristiansand

-

kommune Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder er å sikre en forutsigbar økonomi og gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget til en å utvikle et langsiktig, Mandat for samarbeidsutvalget for SMSO-Agder erbidra å sikre forutsigbar økonomi og strategisk arbeid som er i tråd med de nasjonale retningslinjene på feltet. gjøre senterets tilbud kjent. I tillegg skal utvalget bidra til å utvikle et langsiktig, Samarbeidsutvalget ivaretar etmed interkommunalt om tilskudd og strategisk arbeid som er i tråd de nasjonalesamarbeid retningslinjene på feltet. budsjettgrunnlag. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2013 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2013

5 5


Økonomi Økonomi SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse Sør-Øst, SMSO-Agder driftes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand kommune og eventuelle private tilskudd og gaver. VestBystyret i Kristiansand kommune og eventuelle private tilskudd og gaver. VestAgder Fylkeskommune har bidratt med midler i forhold til elever i videregående Agder Fylkeskommune har bidratt med midler i forhold til elever i videregående skole, aldersgruppa 16-19 år. skole, aldersgruppa 16-19 år. Tilskudd til ordinær drift fra kommuner, Helse Sør-Øst, Bystyret i Kristiansand Tilskudd til og ordinær drift fra kommuner, Helse Bystyret 20 i Kristiansand kommune Vest-Agder Fylkeskommune, skalSør-Øst, dekke minimum % av kommune og Vest-Agder dekke 20 %fra av Barne-, driftsutgiftene og utløser Fylkeskommune, et statlig tilskudd skal på inntil 80minimum % driftsmidler driftsutgiftene og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 % driftsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone senteret mottar betyr derfor ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir). Hver krone senteret mottar betyr derfor svært mye for driften og det tilbudet som SMSO gir i Agder fylkene. Vi er svært svært mye forfor driften tilbudet som er SMSO er svært takknemlige bidragog videt mottar da dette medgir påi åAgder sikre fylkene. en stabil Vi økonomi, takknemlige for bidrag vi mottar da dette er med på å sikre en stabil økonomi, forutsigbarhet og videre drift. Dette betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det forutsigbarhet ogvividere Dette betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det viktige arbeidet holderdrift. på med. viktige arbeidet vi holder på med. Kristiansand kommune er vertskommune for senteret, som har som oppgave og et Kristiansand kommune er for senteret, som har som oppgave Vi og er et ansvar for koordinering ogvertskommune sikring av driftsmidler fra kommuner i Vest-Agder. ansvar for koordinering av driftsmidler fra bidrar kommuner i Vest-Agder. svært takknemlig for at og allesikring kommuner i Vest-Agder med driftsmidler til Vi er svært takknemlig for at alle kommuner i Vest-Agder bidrar med driftsmidler til senteret og retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, senteret og retter derfor takk til: Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral.Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral. I Aust-Agder bidrar de fleste kommuner med tilskudd og det er vi svært takknemlig Ifor. Aust-Agder de fleste kommuner med tilskudd og det er viBykle,Evje svært takknemlig Vi takkerbidrar bidragskommuner; Arendal, Birkenes, Bygland, og for. Vi takker bidragskommuner; Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,Evje Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Valle. og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Valle. SMSO håper at alle kommuner i Aust-Agder velger å prioritere å støtte SMSO håper at alle kommuner i Aust-Agder velger å prioritere å støtte senterets arbeid framover. senterets arbeid framover. SMSO-Agder utarbeider søknad om statstilskudd i samarbeid med senterets SMSO-Agder utarbeider søknad om for statstilskudd i samarbeid med senterets verskommune, Kristiansand. Frist å søke Bufdir. om tilskudd er 1. april verskommune, Kristiansand. Frist blant for åannet, søke Bufdir. tilskudd er 1. april hvert år. Vedlagt søknaden følger godkjentom budsjett for inneværende hvert år. Vedlagt søknaden følger blant annet, godkjent budsjett for år, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune, fylkeskommunen oginneværende helseforetak. år, tilskudd fra hver enkelt kommune, fylkeskommunen og helseforetak. Detvedtak følges om også med revidert årsregnskap, revisjonsberetning, årsberetning fra Det følges også med revidert revisjonsberetning, styreleder og informasjon omårsregnskap, senterets aktivitet gjennom året. årsberetning fra styreleder og informasjon om senterets aktivitet gjennom året. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB: Det er derfor særdeles viktig at det foreligger vedtak fratilskudd. bidragskommuner, Helse Sør-Øst Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert NB: Det er derfor og Fylkeskommunen god tid førvedtak 15. mars! særdeles viktig at deti foreligger fra bidragskommuner, Helse Sør-Øst og Fylkeskommunen i god tid før 15. mars! Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand. Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Skippergata 2, 4611 Kristiansand.

Lokalene Lokalene

SMSO har to kontorer, et i Arendal og et i Kristiansand, som begge har sentral beliggenhet. Ved beggeetkontorene godt tilpasset det tilbudet SMSO SMSO har to kontorer, i Arendal er oglokalitetene et i Kristiansand, som begge har sentral gir. beliggenhet. Ved begge kontorene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2013 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2013

6

6


4. TILBUD TILBUD 4. Samtale Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, par samtaler eller andre Alle brukere får tilbud omDet å komme til individuelle samtaler, par samtaler eller andre typer nettverkssamtaler. klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren har. typer nettverkssamtaler. Det klargjøres hvilke behov og forventninger brukeren Samtalene går ut på at vedkommende får satt ord på tanker og følelser sammenhar. Samtalene går utved på at vedkommende ord på tanker følelser sammen med en veileder senteret. Veileder får skalsatt støtte, trygge og og veilede brukeren. med en veileder ved senteret. Veileder skal støtte, trygge og veilede brukeren. Brukerkvelder - onsdager fra kl.17-20 Brukerkvelder - onsdager fraog kl.17-20 Brukerkvelder ledes av ansatte er et tilbud om en uformell møteplass hvor det Brukerkvelder ledes av ansatte og er et entrygt uformell møteplass hvor det gjøres forskjellige aktiviteter hvor det ertilbud fokus om på et og sosialt miljø.. gjøres forskjellige aktiviteter hvor det er fokus på et trygt og sosialt miljø.. Åpen gruppe/temakveld Åpen gruppe/temakveld Gjennom året har det vært et åpent gruppetilbud på onsdager hvor det 1-2 ganger i Gjennom har vært det vært et åpentTemaene gruppetilbud påopp onsdager hvor slik det at 1-2 ganger i måneden året har det temakveld. er satt på forhånd brukerne måneden har det vært temakveld. opp på forhånd slik atUlike brukerne har hatt kjennskap til dem - og kanTemaene velge omerdesatt ønsker å delta på dette. har hatt kjennskap til dem og kan velge om de ønsker å delta på dette. Ulike temaer som er tatt opp i gruppene er: selvbilde og selvtillit, kjærlighet, intimitet og temaer somfremtidsdrømmer er tatt opp i gruppene er: selvbilde vennskap, og hvordan ta vare og på selvtillit, seg selv. kjærlighet, intimitet og vennskap, hvordan ta vareSondre på segRisholm selv. Liverød og psykolog I tillegg til fremtidsdrømmer dette så har vi i årog invitert psykolog Ispesialist tillegg tilJan dette så har vi i år invitert psykolog Sondre Risholm Liverød og til psykolog Trygve Wergeland til å holde foredrag/undervisning i forhold spesialist Jan Trygve Wergeland til å holde foredrag/undervisning i forhold til ”Mindfulness” og ”traumer”. ”Mindfulness” og ”traumer”. Selvforsvarskurs. Selvforsvarskurs. Et nytt tilbud i 2013 er selvforsvarskurs hvor både kvinner og menn. Dette ble Et nytt tilbud i 2013 er selvforsvarskurs hvor både kvinner og denne menn. type Dettedrives ble av arrangert i regi av ”Kik selvforsvar og grensesetting”. Kurs av arrangert i regi av ”Kik selvforsvar og grensesetting”. Kurs av denne type drives av kursholdere på oppdrag fra Helsedirektoratet og direktoratet bevilger midler til dette. kursholdere på oppdrag fra Helsedirektoratet og direktoratet bevilger midler til dette. Mannegruppe. Mannegruppe. Mannegruppen startet opp høsten 2013. Denne drives av Jarle Holseter fra Utsatt Mannegruppen startetfra opp høsten Målgruppen 2013. Denneerdrives av Jarle Holseter fra Utsatt mann og en veileder senteret. primærbrukere av senteret. mann ogsom en veileder senteret. er primærbrukere senteret.partner, Temaer drøftes ifra gruppen kanMålgruppen være: relasjonsutfordringer tilav kjæreste/ Temaer som drøftes i gruppen kan være: relasjonsutfordringer til kjæreste/ overlevelsesstrategier / mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc partner, overlevelsesstrategier / mestringsstrategier, skyld og skam, seksualitet etc Kulturkveld Kulturkveld Det ble arrangert kulturkveld hvor brukere og ansatte bidro med sang, dikt og Det ble arrangert kulturkveld brukere og til ansatte underholdning. Denne kveldenhvor er alle ansatte stede.bidro med sang, dikt og underholdning. Denne kvelden er alle ansatte til stede. Sommeravslutning Sommeravslutning Sommeravslutning er en tradisjon hvor en møtes ute og har ulike aktiviteter og en Sommeravslutning en tradisjon hvor en møtes ute og har ulike aktiviteter og en god måte å avslutteervårens treff på. god måte å avslutte vårens treff på. Overnattingstur Det har blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Dette ligger nydelig Overnattingstur til i har skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløper på øya, og på utearealene Det blitt en tradisjon å reise på overnattingstur til Skaurøya. Dette ligger nydelig rundt huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det er Lions som til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er fine turløper på øya, og på utearealene eier stedet, og det vi får låne det gratis. I år dro en god gjeng en helg i august. Det rundt huset er lagt til rette for grilling og vi fysiske aktiviteter. Det er Lions som ble en flott helg sosialt aktiviteter. Tusen Lions i Det eier stedet, og vimed får låne detsamvær gratis. Iog årulike dro vi en god gjeng en takk helg til i august. Lillesand forhelg velvillighet og raushet. ble en flott med sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tusen takk til Lions i Lillesand for velvillighet og raushet.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2013 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2013

7

7


Høst fest Det arrangert en samling for brukere hvor de ansatte ordner i stand til enkel Høstble fest bevertning. Både brukere og ansatte bidrar med dikt og sang. Det ble arrangert en samling for brukere hvor de taler, ansatte ordner i stand til enkel bevertning. Både brukere og ansatte bidrar med taler, dikt og sang. Julebord Det har blitt en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene blir Julebord pyntet som er laget på aktivitetskveldene. Det var storblir Det harmed blitt juledekorasjoner en tradisjon for brukere at SMSO arrangerer julebord. Lokalene oppslutning om årets julebord, og er deltakere en trivelig kveld Det sammen. Det var to pyntet med juledekorasjoner som laget påfikk aktivitetskveldene. var stor brukere somom sørget å samleog inndeltakere julegaverfikk fra en dettrivelig lokale kveld næringsliv. Det Det var var to oppslutning åretsfor julebord, sammen. mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. Det var er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året. mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud og er en god avslutning på året.

5. UTADRETTET VIRKSOMHET 5. UTADRETTET VIRKSOMHET

Gjennom utadrettet virksomhet bidrar SMSO med å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder skjuler incest og SMSO seksuelle jfr. vedtektene for Gjennom utadrettetog virksomhet bidrar medovergrep, å synliggjøre forhold i samfunnet senteret. Det skjer og gjennom og informasjon. Det erfor et viktig som opprettholder skjulerforedrag, incest og undervisning seksuelle overgrep, jfr. vedtektene forebyggende arbeid for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og senteret. Det skjer gjennom foredrag, undervisning og informasjon. Det er et viktig opprettholder overgrep. forebyggende incest arbeid og forseksuelle å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. Vi erfarer at informasjon om seksuelle overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter og fagfolk at kunnskap og økt seksuelle overgrep. Ofte tar folk kontakt Vi erfarer informasjon ombevissthet seksuelle om overgrep er nyttig. Det gir elever/studenter med senteret i etterkant av bevissthet foredrag, undervisning informasjon. og fagfolk kunnskap og økt om seksuelleog overgrep. Ofte tar folk kontakt med senteret i etterkant av foredrag, undervisning og informasjon. Senteret har hatt 27 informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 535 tilhørere og har til følgende grupper: Senteret hardet hatt 27vært informasjons-/undervisningsøkter, hvor det har vært 535 tilhørere og det har vært til følgende grupper: -

Myra skole, Arendal (barnetrinn) Nedenes skole, Arendal (barnetrinn) Myra skole, Arendal (barnetrinn) Gjerstad skole, Gjerstad (barnetrinn) Nedenes Arendal (barnetrinn) Frøyslandskole, skole,Gjerstad Mandal (barnetrinn) Gjerstad (barnetrinn) Tinntjønn skole, Søgne (ungdomstrinn) Frøysland Mandal (barnetrinn) Tangvall skole, Tinntjønn skole,Søgne Søgne(ungdomstrinn) (ungdomstrinn) Valstrandskole, skole,Søgne Birkenes (ungdomstrinn) Tangvall (ungdomstrinn) Kongsgård skolesenter, Kristiansand (videregående) Valstrand skole, Birkenes (ungdomstrinn) Kvadraturen skolesenter, Kristiansand (videregående) Kongsgård skolesenter, Kristiansand (videregående) Tangen videregående skole, Kristiansand Kvadraturen skolesenter, Kristiansand (videregående) Sam Eide videregående skole, Arendal Tangen videregående skole, Kristiansand Sørlandets fagskole Sam Eide videregående skole, Arendal folkehøgskole Sørlandets fagskole Universitetet i Agder Sørlandets folkehøgskole DPS Strømme, SSHF, Kristiansand Universitetet i Agder NAV Strømme, Kristiansand, Sosial oppfølgingstjeneste(SOFOT) DPS SSHF, Kristiansand NAV Kristiansand, Vennesla Sosial oppfølgingstjeneste(SOFOT) ABUP, SSHF, Vest-Agder NAV Vennesla Bufetat, beredskapshjem ABUP, SSHF, Vest-Agder Audnedal kommune, Tverretatlig gruppe Bufetat, beredskapshjem Vennesla kommune, helsegruppe Audnedal kommune, Psykisk Tverretatlig Søgne kommune, Psykisk helse Vennesla kommune, Psykisk helse Søgne kommune, Psykisk helse Senter mot seksuelle overgrep – Agder

2013 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep Årsrapport 2013

8 8


SMSO-Agder har i flere år markert Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn med å invitere til foredrag med bl.a. Anna Luise Kirkengen, Øyvind Aschjem, Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” – 19.november Tormod Kleiven, Jarle Holseter og Tonna Brix.

“Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” - 19. november

World Day for Prevention of Child Abuse, en årlig global I Kristiansand ble dagen markert sammen med brukere i senterets lokaler. Det bevissthetskampanje for å sette fokus på forebygging av sosialt samvær med kulturelle innslag og en god stemning gjennom kvelden. overgrep mot barn. Vi ønsker at denne markeringen skal bidra til å øke folks bevissthet og motivere til handling!

var

I Arendal deltok vi på en undervisningsdugnad sammen med Alternativ til Vold, Østre Agder Krisesenter, Stine Sofies Stiftelse og Alarmtelefonen for barn og unge. SMSO-Agder har i flere år markert Verdensdagen for 12 skoler i Arendalsregionen takket ja til tilbudet om forebyggende undervisning for forebygging av overgrep mot barn med å invitere til elevene om overgrep mot barn. Flere skoler har tatt kontakt i ettertid og ønsker foredrag med bl.a. Anna Luise Kirkengen, Øyvind Aschjem, informasjon undervisning. Tormod Kleiven, og Jarle Holseter og Tonna Brix.

SMSO harmarkert utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot vanskjøtsel, elever for trakassering I Kristiansand ble dagen med i senterets lokaler. opp Det var Dettesammen gjør vi fordibrukere alle fortjener å vokse uten misbruk, SMSO har utarbeidet tilrettelagte undervisningsopplegg rettet mot elever 4./5.klasse og for 9./10.klasse i grunnskolen. I forbindelse med undervisning for sosialt samvær med kulturelle innslag og en god stemning gjennom kvelden. og vold. Hver dag blir tusenvis av unge mennesker skadet av folk for de kjenner og ofte 4./5.klasse og tillit for 9./10.klasse forbindelse undervisning for elever gis også ansatte på skolen seksuelle tegn og har til. "Hver dagi grunnskolen. erundervisning en dag for åI om forhindre at med et overgrep, barn blir skadet”. Vi har alle et

I Arendal deltok vi på en undervisningsdugnad sammen med Alternativ til Vold, elever gis ansatte på skolen undervisning om til seksuelle overgrep, tegn og i 2001 signaler ogogså hvordan hjelpe lærere til å få for trygghet å gå fra uro og ble bekymring til ansvar for å sikre trygghet. En internasjonal koalisjon lansert med Østre Agder Krisesenter, Stine Sofies Stiftelse ogbarna Alarmtelefonen barn og unge. signaler og hvordan hjelpe lærere til å få trygghet til å gå fra uro og bekymring til handling for elevens beste. sikte påjaåtilsette fokus på forebygging av overgrep mot barn. En ønsket med dette å 12 skoler i Arendalsregionen takket tilbudet om forebyggende undervisning for elevene om overgrep motfor barn. Flere skoler har tatt kontakt i ettertid ønsker handling elevens beste. mobilisere til handling og utvikle nyeogtiltak til forebygging av overgrep. Koalisjonen, informasjon Tre og undervisning. av Women's World Summit Foundation (WWSF), over 930 ansatteledet fra SMSO har sammen med RVTS - sør jobbet medforener å utarbeide et statlige og

organisasjoner mer 135 som ”Det alle nå den november Tre ansattefrivillige fra SMSO har sammeni man medenn RVTS - land, sørfilmen jobbet med åmarkerer utarbeide et 19. undervisningskonsept på hvordan kan bruke skjulte ansikt”. Filmen med lokale og nasjonale aktiviteter og arrangementer. undervisningskonsept på hvordan man kan bruke filmen ”Det skjulte ansikt”. Filmen Dette gjør vier fordi fortjener å vokse utenom misbruk, vanskjøtsel, trakassering enalle dokumentar i toopp deler seksuelt misbruk av barn og de konsekvensene og vold. Hver tusenvis unge av folk de kjenner ofte og erdag enblir dokumentar i tomennesker deler omskadet seksuelt misbruk avogbarn misbruket får i av forhold til selvbilde, selvfølelse, relasjoner og de detkonsekvensene å bli mamma og har tillit til. "Hver dag er en dag for å forhindre at et barn blir skadet”. Vi har alle et misbruket får i forhold til selvbilde, selvfølelse, relasjoner og det å bli mamma og og og Filmen brukes som utgangspunkt formed undervisning andre fagfolk Barnekonvensjonen giretrettigheter fori 2001 hvert enkelt barn ogtil skal verne sårbare ansvar for å oppdrager”. sikre barna trygghet. En internasjonal koalisjon ble lansert oppdrager”. Filmen brukes som et utgangspunkt for undervisning til andre fagfolk utsatte som grupper: også til på studenter tar utdannelse innenfor helse/sosial og psykisk helse ved og sikte på å sette fokus forebygging av overgrep mot barn. En ønsket med dette å mobilisere tiluniversitetet handling utvikle nyesom tiltak til forebygging av overgrep. også til og studenter tar utdannelse innenforKoalisjonen, helse/sosial og psykisk helse ved i Agder (UIA). ledet av Women's World Summit Foundation (WWSF), § forener over 930 statlige og misbruk universitetet i Agder (UIA). Barnekonvensjonen 19 Beskyttelse mot frivillige organisasjoner i mer enn 135 land, som alle nå markerer den 19. november ”Staten skal beskytte barnet motråd fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse med lokale og nasjonale aktiviteter og arrangementer. SMSO deltar konsultativt med drøftinger, og veiledning i forhold til Kristiansand

eller

utnytting fra foreldre og andre omsorgspersoner” SMSO deltar drøftinger, råd og veiledning til Kristiansand kommune sittkonsultativt hjelpetiltak med Pro-hjelpa. Målgruppen er kvinneri forhold som prostituerer seg/

kommune sitt hjelpetiltak Pro-hjelpa. Målgruppen erogkvinner Barnekonvensjonen gir rettigheter for hvert enkelt barn og skal verne sårbare menneskehandel. Barnekonvensjonen § 34 Seksuell utnytting utsatte grupper: menneskehandel.

som prostituerer seg/

”Barnet skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. For å verne og

SMSO deltar også i en gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”.tiltak, Gruppen Barnekonvensjonen § 19barn Beskyttelse mot misbrukskal mot sliktverretatlig utnytting staten sette i verk alle nødvendige nasjonalt SMSO av deltar også i enogfra tverretatlig gruppe ”Samfunnsløft mot voldtekt”. Gruppen ”Staten skal består beskytte barnet mot fysisk psykisk mishandling, forsømmelse eller fagpersoner IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, internasjonalt.” utnytting fra består foreldre og omsorgspersoner” avandre fagpersoner fra IMDI, politi, helsestasjon for ungdom, statlig asylmottak, UDI, flyktningehelsetjenesten og overgrepssmottaket i Vest-Agder. Gruppen jobber UDI, informasjon flyktningehelsetjenesten ogog overgrepssmottaket i Vest-Agder. jobber med omutnytting seksualitet grenser. Målgruppen er beboereGruppen med tilknytning Barnekonvensjonen § 34 Seksuell med informasjon om seksualitet og grenser. Målgruppen er beboere med tilknytning statligmot mottak for flyktninger og avgangselever Kongsgård skolesenter. ”Barnet skal til beskyttes alle former for seksuell utnytting og misbruk. For tilknyttet å verne til statligskal mottak for flyktninger og avgangselever tilknyttet Kongsgård skolesenter. barn mot slikAldersgruppe utnytting staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og 16-22 år. internasjonalt.” Aldersgruppe 16-22 år. SMSO har i flere år deltatt i et faglig forum og gjør det fortsatt. Dette er Senterseksologisk mot seksuelle overgrep – Agder SMSO har i flere år deltatt i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate Årsrapport 2013arbeidsadekvate et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter fagseksologiske spørsmål. fagseksologiske spørsmål. 22

Senter mot seksuelle overgrep – Agder SMSO har samarbeid med DPS Strømme, avdeling Mandal. To ansatte fra Smso er Årsrapport 2013 SMSO har samarbeid medIntensjonen DPS Strømme, avdeling Mandal. To ansatte fra Smso er der ca 1 gang pr. måned. er fagutveksling og direkte klientarbeid. der ca 1 gang pr. måned. Intensjonen er fagutveksling og direkte klientarbeid.

Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne Vi samarbeider med Redd Barna lokalt og vi er medlem av VABUR (Vest-Agder barne og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. og ungdomsråd) i regi av Vest-Agder fylkeskommune. SMSO har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt ansatte fra ulike SMSO har deltatt på møter i regi av Barnehuset hvor det har deltatt ansatte fra ulike instanser og hvor det har vært utvekslet og drøftet ulike problemstillinger knyttet til instanser og hvor det har vært utvekslet og drøftet ulike problemstillinger knyttet til vold og overgrep. vold og overgrep. SMSO har fra 2007 gitt tilbud om informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i SMSO har fra 2007 gitt tilbud om informasjon/undervisning på ungdomssamlinger i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder (HABU). regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder (HABU).

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

9 9

22


6. 6. STATISTIKK STATISTIKK Barneutarbeidet felles felles statistikkskjema statistikkskjema for for Barne- ungdomsungdoms- og og familiedirektoratet familiedirektoratet har har utarbeidet sentrene besøk på på senteret senteret skal skal registreres. registreres. Alle Alle sentrene ii Norge. Norge. Alle Alle henvendelser henvendelser til til og og besøk brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved brukere blir også oppfordret til å fylle ut et brukerskjema. All registrering ved senteret senteret er er anonym. anonym. Henvendelsen e-post eller eller sms. sms. Innholdet Innholdet ii Henvendelsen kommer kommer ii hovedsak hovedsak på på telefon, telefon, e-post henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om samtale. samtale. henvendelsen dreier seg om informasjon, råd og veiledning og ønske om For ord på på at at de de har har vært vært utsatt utsatt for for For mange mange er er det det aller aller første første gang gang de de setter setter ord seksuelle overgrep. seksuelle overgrep. Mange seg en en støtteperson støtteperson Det Det Mange kommer kommer til til samtaler samtaler alene, andre velger å ha med seg kan Noen tar tar kontakt kontakt for for åå få få kan være være en en partner, partner, andre andre pårørende eller en fagperson. Noen veiledning i forhold til hvem som kan bistå, hvor de kan henvende seg eller for å få veiledning i forhold til hvem henvende seg eller for å få følge veiledning ii forhold forhold til til følge til til andre andre hjelpeinstanser. hjelpeinstanser. Andre har behov for råd og veiledning anmeldelse prosessen fram fram til til det det anmeldelse og og noen noen har har behov for bistand gjennom hele prosessen eventuelt eventuelt foreligger foreligger en en dom. dom. 1612 eller brukerkveld brukerkveld og og 2344 2344 1612 har har vært vært innom innom senteret senteret enten til samtale, tema- eller brukere eller representanter fra øvrig hjelpeapparat har henvendt seg til senteret. brukere eller representanter henvendt seg til senteret. Det senteret på på telefon, telefon, e-post e-post osv, osv, Det har har vært vært 301 301 enkeltbrukere enkeltbrukere har henvendt seg til senteret og tema- eller eller brukerkveld. brukerkveld. 116 116 og 209 209 enkeltbrukere enkeltbrukere har har vært innom senteret samtale, temaav av disse disse har har ikke ikke vært vært innom innom senteret før. Første henvendelse henvendelse til til senteret senteret skjedde i form av: Første 75 % %telefon telefon -- 75 14 % besøk på senteret senteret - 14 % besøk på 11 % % e-post e-post // brev brev -- 11 Av de de som som har har sin sin første første henvendelse som besøk på senteret Av senteret kommer kommer ofte ofte ii følge følge med øvrig øvrig hjelpeapparat hjelpeapparat eller partner/pårørende. med Omlang 25 25 % % av av henvendelse henvendelse til senteret kommer fra hjelpeapparatet. Omlang hjelpeapparatet. Om lag lag 15% 15% av av brukerne brukerne av senteret er menn. Om Om lag lag 25% 25% av av brukere brukere av av senteret senteret er er under under 23 Om 23 år. år. Det har har blitt blitt avholdt avholdt 1292 1292 enesamtaler enesamtaler på på senteret Det senteret og og 80 80 enesamtaler enesamtaler utenfor utenfor senteret i 2013. Foruten samarbeidsmøter/ansvarsgrupper senteret i 2013. Foruten samarbeidsmøter/ansvarsgrupper og og fellessamtaler fellessamtaler sammen med med psykisk psykisk helsetjenester helsetjenester eller eller andre sammen andre ii hjelpeapparatet. hjelpeapparatet. Det har har vært vært ca ca 300 300 deltakere deltakere på på temakvelder temakvelder eller Det eller ulike ulike gruppetilbud. gruppetilbud.

Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep Senter overgrep – – Agder Agder

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

10 10


I brukerskjemaet var det blant annet spørsmål om: Alder ved første overgrep: -

29 % under 7 år 40 % 7-12 år 11 %13-15 år 7% 16-17 år 9 % 18 år eller eldre

Hvor lenge har misbruket pågått: -

37 ett år eller mer 23 % engangs foreteelse 30 % under ett år 14 % uklart

Ble misbrukt av: -

88 % mann 10 % gutt (under 18 år) 4 % kvinne 4 % jente (under 18år)

Relasjon til overgriper - 23 % biologisk forelder - 12 % annen slektning (onkel/tante/fetter/kusine) 5 % søsken 1 % ikke biologisk søsken 2 % biologisk besteforelder 6 % ikke biologisk besteforelder 4 % ansatt i offentlig tjeneste 3 % ansatt/engasjert i fritidsaktivitet 4 % ektefelle/partner/kjæreste 11 % ukjent 29 % annen relasjon (venn, bekjent) - 11 % nabo

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

11


7. 7. ANSATTE ANSATTE VED VED SENTERET SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom Rigmor Høylandfra Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har og har bakgrunn innen fra barnevern spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning sosiologi,og sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk videreutdanning og har utdanninginnen innensosiologi, ledelse. sosialpedagogikk, veiledningspedagogikk og har utdanning innen ledelse. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk Vidar Bjelland er sosionom. Hanog har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor barneverntjenesten. utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også Hilde Hauge er pedagog. Hun har fra skole, hvor arbeidet med hørselshemmede. Hunbakgrunn har videreutdanning i hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har videreutdanning i KRIS. sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på sjelesorg/veiledning. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. sosialpedagogikk. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid Raymond Lønberg og er rusbehandling, pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon henholdsvis i Oslo og Kristiansand. fra og rusbehandling, henholdsvis i Osloogoggestaltterapi. Kristiansand. Hangateprostitusjon har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi Han har videreutdanning i spesialpedagogikk, seksologi og gestaltterapi. Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og Tone Walbeck er sosionom. Hun har arbeidserfaring fra Utekontakten og psykiatrien. psykiatrien.

Ellen Skauerud Øyna er sosionom/barnevernspedagog med Ellen Skauerud iØyna er sosionom/barnevernspedagog med videreutdanning familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, videreutdanning i familieterapi. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Karin Haukalid er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra arbeid på Karin Haukalid er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. legevakt sykehus. Karini har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin harog videreutdanning veiledningspedagogikk og master i psykisk Karin har videreutdanning i veiledningspedagogikk og master i psykisk helse. helse. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i Carin er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad offentligEckel administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskapi i offentlig administrasjon og hari jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet flere år. offentlig og privat virksomhet i flere år. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. merkantilt arbeid og bank.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

12 12


8. 8. KOMPETANSEUTVIKLING KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte Ansatte har har gjennom gjennom året året deltatt deltatt på på kurs kurs ii ulike ulike tema tema som som er er relevant relevant for for senterets senterets virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap virksomhet. Ansatte videreformidler fra kurs til kolleger og deler kunnskap og og kompetanse kompetanse og og slik slik økes økes felles felles forståelse forståelse og og kunnskap. kunnskap. Ansatte Ansatte ved ved senteret senteret har har gjennomført gjennomført et et faglig faglig utviklingsprogram utviklingsprogram ii regi regi av av Regionalt Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Dette Dette har har vært gjennomført sammen med Senter mot seksuelle overgrep i Telemark og vært gjennomført sammen med Senter mot seksuelle overgrep i Telemark og Incestsenteret Incestsenteret ii Vestfold Vestfold og og startet startet opp opp våren våren 2012. 2012. Målsettingen Målsettingen var var å å bidra bidra til til økt økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt profesjonalisering og kompetanseutvikling hos senterets ansatte, herunder økt kunnskap kunnskap og og handlingskompetanse handlingskompetanse om om komplekse komplekse psykiske psykiske traumer, traumer, traumebevist traumebevist omsorg og sekundærtraumatisering samt egenog kollegaivaretakelse. omsorg og sekundærtraumatisering samt egen- og kollegaivaretakelse. Utviklingsprogrammet Utviklingsprogrammet ble ble avsluttet avsluttet høsten høsten 2013. 2013. Det Det har har vært vært et et godt godt opplegg opplegg med med mye nyttig fagstoff og gode samlinger som har gjort ansatte mer bevisst i forhold mye nyttig fagstoff og gode samlinger som har gjort ansatte mer bevisst i forhold til til arbeidet arbeidet som som utføres utføres ved ved senteret. senteret. Det Det har har gitt gitt ansatte ansatte en en felles felles faglig faglig plattform plattform som som brukere brukere gir gir positive positive tilbakemeldinger tilbakemeldinger på. på. Ansatte Ansatte har har deltatt deltatt på på ”Landskonferansen ”Landskonferansen 2013 2013 – – Veien Veien videre” videre” som som er er for for ansatte ansatte ved alle landets sentre. Tema var ”Hvordan kommer man seg videre. ved alle landets sentre. Tema var ”Hvordan kommer man seg videre. Alle Alle ansatte ansatte ved ved senteret senteret har har gjennomgått gjennomgått VIVAT VIVAT -- kurs kurs som som er er et et selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS og oppfølgingskurset. selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS og oppfølgingskurset. RVTS RVTS ved ved selvmordsforebyggende team har gitt gruppeveiledning til alle ansatte. Det selvmordsforebyggende team har gitt gruppeveiledning til alle ansatte. Det har har vært, vært, og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når det gjelder tema og er, en god støtte i forhold til ulike problemstillinger når det gjelder tema selvmord. selvmord. Det Det er er også også gjennomført gjennomført veiledning veiledning ii regi regi av av vertskommunen, vertskommunen, Kristiansand. Kristiansand. To To ansatte ansatte deltok deltok på på ukeskurset: ukeskurset: ”Dialogiske ”Dialogiske samtaler samtaler ii nettverksmøter nettverksmøter – – et et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid”. Dette var i regi av HiB, fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid”. Dette var i regi av HiB, UiA UiA og og HiG. Kurset er en del av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk HiG. Kurset er en del av UNIK som er et universitetsklinisk samarbeid mellom Klinikk for for psykisk psykisk helse helse – – psykiatri psykiatri og og avhengighetsbehandling avhengighetsbehandling (SSHF/KPH), (SSHF/KPH), Avdeling Avdeling for for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder (UiA). barn og unges psykiske helse (ABUP) og Universitetet i Agder (UiA). Ansatte Ansatte deltok deltok også også på på 2 2 dagers dagers kurset kurset ii regi regi av av RVTS”RVTS RVTS”RVTS ii barnehøyde” barnehøyde” og og tema tema var” Bedre for barn: Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne.” Fokus er var” Bedre for barn: Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne.” Fokus er årsakssammenheng årsakssammenheng mellom mellom traumer traumer og og hjernens hjernens utvikling. utvikling. Regjeringens Regjeringens handlingsplan handlingsplan ”Vendepunkt”:”Sinnemestringsprogrammet” ”Vendepunkt”:”Sinnemestringsprogrammet” er er utviklet utviklet ved Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset. To veiledere ved Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset. To veiledere ved ved senteret har deltatt i programmet ”Sinnemestering” i regi av Brøset-modellen. senteret har deltatt i programmet ”Sinnemestering” i regi av Brøset-modellen. Programmet Programmet benyttes benyttes av av ulike ulike tjenester tjenester og og aktører aktører som som er er ii kontakt kontakt med med voldsutøvere”. I regi av dette inviterte RVTS sør Smso-Agder til å delta voldsutøvere”. I regi av dette inviterte RVTS sør Smso-Agder til å delta ii sinnemestringsprogrammet. sinnemestringsprogrammet. Smso-Agder Smso-Agder anser anser dette dette som som viktig viktig kunnskap kunnskap da da man man ser at mange av de utsatte på senteret sliter med et voldsomt sinne; utad men ser at mange av de utsatte på senteret sliter med et voldsomt sinne; utad men desto desto mer innad. mer innad.

Senter Senter mot mot seksuelle seksuelle overgrep overgrep – – Agder Agder

Årsrapport Årsrapport 2013 2013

13 13


9. FREMOVER 9. FREMOVER

Kunnskapen og kompetansen ansatte har med seg fra fagutviklingspakka i regi av RVTS brukes og og kompetansen er et viktig verktøy oghar en med god metode i møte med utsatte.i regi Det er Kunnskapen ansatte seg fra fagutviklingspakka av også planer utvikling av god nettverkstilnærming og ansatte delta RVTS brukesom og åerha etfokus viktigpå verktøy og en metode i møte med utsatte.vil Det er på konferanse er tema. Dialogisk tilnærming vil bli prioritert og ansatte vil også planer omhvor å hadet fokus på utvikling av nettverkstilnærming og ansatte vil delta fortsatt ha anledning til å delta på kurs hvor det er tema. på konferanse hvor det er tema. Dialogisk tilnærming vil bli prioritert og ansatte vil fortsatt ha anledning til å delta på kurs hvor det er tema. Handlingsplan for senterets virksomhet for perioden 2013-2016 er utarbeidet og godkjent i styret. legger for arbeidet er deutarbeidet neste årene. Handlingsplan for Handlingsplanen senterets virksomhet forgrunnlaget perioden 2013-2016 og godkjent i styret. Handlingsplanen legger grunnlaget for arbeidet de neste årene. Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt for være seksuelle overgrepog ogbidra Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal tilgjengelige pårørende. Det vektlegges at senteret være et for supplement annet og med støtte overfor mennesker som harskal vært utsatt seksuelletil overgrep hjelpeapparat. at detatersenteret viktig med i forhold tiltilbrukere pårørende. Det Videre vektlegges skalsamarbeid være et supplement annet med relevante instanser. hjelpeapparat. Videre at det er viktig med samarbeid i forhold til brukere med relevante instanser. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Tilbudet til de som er utsatt for overfallsvoldtekter/voldtekter nære relasjoner vilTilbudet videreutvikles. Vi vil Ulike tilbud og aktiviteter skal ifortsatt prioriteres. til de som er være utsattaktive for i forhold til å gi personer med funksjonsnedsettelser et tilbud. Det samme gjelder i i overfallsvoldtekter/voldtekter i nære relasjoner vil videreutvikles. Vi vil være aktive SMSO vil fortsatt arrangere og forhold til flerkulturelle å gi personer brukere. med funksjonsnedsettelser et tilbud. temakvelder Det samme gjelder i videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra forhold til flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, åpne kvelder og temakvelder vil fortsatt videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, og og lukkede. Tilbud vil omfortsatt brukere. Sommeravslutning, julebord, turer, både åpne åpne kvelder temakvelder bevegelsesgruppe, til menn vil både fortsette. er planlagt flereom være et tilbud. Det gruppetilbud vil bli tilbud om grupper, åpne Det og lukkede. Tilbud samlinger med tilbud til brukere til ommenn å delta ”Kik selvforsvar og grensesetting”. bevegelsesgruppe, gruppetilbud vil på fortsette. Det er planlagt flere samlinger med tilbud til brukere om å delta på ”Kik selvforsvar og grensesetting”. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette vil fortsatt delta Senteret vil fortsette å invitere til ogfokus delta på på samarbeid. møter med Ansatte ulike etater. Formålet er iå ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Ansatte vil fortsatt delta i ulike samarbeidsfora for å bidra med kunnskap og kompetanse. Ansatte vil fortsatt gi tilbud om undervisning til ansatte og elever i grunnskole, ungdomsskole, videregående skole. I tillegg gi og til istudenter på ulike Ansatte vil fortsatt gi tilbud om undervisning tilundervisning ansatte og elever grunnskole, studieretninger videregående ved Universitetet i Agder. ungdomsskole, skole. I tillegg gi undervisning og til studenter på ulike studieretninger ved Universitetet i Agder. Senteret er invitert til å delta i et prosjekt (TABU)inn mot ungdomsskoler i Lindesnes regionen. Det vil være studenter(TABU)inn fra UIA som og som er i knyttet til Senteret er invitert til åteater delta ved i et prosjekt motspiller ungdomsskoler Lindesnes sosiale medier ogvære overgrep ogved stykket heter fra TABU. bidrar mederrådknyttet og regionen. Det vil teater studenter UIA Senteret som spiller og som til veiledning i arbeidsgruppe som nedsatt og skal også bidra med råd og veiledning til sosiale medier og overgrep og stykket heter TABU. Senteret bidrar med råd og ansatte på iden enkelte skole. I tillegg senteret gitilbud undervisning til elever veiledning arbeidsgruppe som nedsattvilog skal også bidra om med råd og veiledning til i etterkant ansatte på av denstykket. enkelte skole. I tillegg vil senteret gitilbud om undervisning til elever i etterkant av stykket. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat ogvili tillegg frivillige organisasjoner og andre. Senteret fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. ”Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og detfor legges opp til fortsatt samarbeid med andre. ”Verdensdagen forebygging av overgrep mot barn” - 19.november vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til fortsatt samarbeid med andre. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem av VestAgder barneog ungdomsråd (VABUR). Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna og senteret er medlem av VestAgder barne- og ungdomsråd (VABUR). Senter mot seksuelle overgrep – Agder 2013 – Agder Senter mot Årsrapport seksuelle overgrep

Årsrapport 2013

14 14


VEDTEKTER

Ă…RSBERETNING 2013

§1: Navn Stiftelsens navn er:art Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Virksomhetens STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE Styrets leder skal SMSO-Agder er en stiftelse og styret er formell arbeidsgiver ogundertegne øverste ansvarlig OVERGREPAGDER. ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette organ for driften. Stiftelsens formĂĽl er ĂĽ gi støtte, veiledning samt tilrettelegge Dette forkortes til SMSO- Agder. personell som kan ivareta for selvhjelpstiltak til kvinner og menn som har vĂŚrt utsatt for seksuelle overgrep og stiftelsens faglige og administrative til foresatte til utsatte barn og nĂŚr stĂĽende personer. I tillegg gi tilbud til fagfolk og §2: Stiftelsens formĂĽl er: oppgaver og formĂĽl. andre 1. ĂĽ giaktuelle. incestutsatte kvinner, menn og Senteret skal ha tilsatte bĂĽde med og uten foresatte til incestutsatte barn og egenerfaring med seksuelle overgrep. Oversikt overtilutvikling og resultat nĂŚrstĂĽende personer som har Styret skal minimum holde 4 møter hvert SMSO-Agder har i 2013 hatt et stabilt antall henvendelser fra Austog Vest-Agder. opplevd seksuelle overgrep, støtte, ĂĽr. Det skal holdes ĂĽrsmøte innen veiledning samt tilrettelegge utgangen av februar. Styret skal Statistikk 2013 viser at det erfor 2344(2012-2217) henvendelser til senteret som har selvhjelpstiltak regnskap og kontaktet senteret via telefon, e-post og andregodkjenne skriftligeĂĽrsrapport, henvendelser. Det offentlige 2. ĂĽ synliggjøre forhold i samfunnet som budsjettforslag. Styret har ansvar at hjelpeapparatet har henvist 25 % av disse. Hver fjerde bruker av senteret er for under opprettholder og skjuler incest og stiftelsens drift justeres innenfor de 23 ĂĽr. Det er en økning av henvendelser fra denne aldersgruppa. Antall menn som overgrep. Gjennom foredrag, rammer som og at tar seksuelle kontakt har vĂŚrt stabilt de siste ĂĽrene. Detøkonomiske er flere pĂĽrørende somfastsettes, tar kontakt undervisning og publikasjoner, skal det virksomhetsplanen skal tilpasses med senteret og det samme gjelder henvendelser fra ulike instanser som ønsker arbeides for ĂĽ motvirke forhold som foreliggende ressurser. veiledning. legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle §7: Ă˜konomi I forhold til 2012 har det vĂŚrt noe mindre aktivitet inn drives mot kommuner overgrep. Stiftelsen fortrinnsvis med med offentlige informasjon om senterets har midler hatt 27(2012-42) økterog med 3. ĂĽ tilrettelegge tjenestene tilbud. nøytraltSenteret i bevilget av Barneforhold til og livssyn og politisk ioppfatning. Familiedepartementet, informasjon undervisning skoler, institusjoner og universitetet.Vest-Agder Til Tilbudet til støtte fylkeskommune, Aust-Agder sammen har 535(2012-1079) personer deltatt pĂĽ dette. Det er lagt ned og veiledning gratis. fylkeskommune, betydelig innsatsskal i ĂĽ vĂŚre bygge nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og og kommunene i Agder.i bĂĽde 1. faglige tilbud. Senteret har mange henvendelser fra ulike instanser §3: Grunnkapital og 2. linjetjenesten, som ogsĂĽ anbefaler folk ĂĽ ta kontakt med oss. Dette er Stiftelsens grunnkapital pĂĽ §8: Daglig leder en viktig bekreftelse pĂĽ at senteret har et høyt faglig nivĂĽ pĂĽ sine tjenester. stiftelsestidspunktet er pĂĽ9HLHQYLGHUH kr. 50 000 og Daglig leder delegeres oppgaver for ĂĽ  bestĂĽr av finans og realobjekter. ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. á‚œ 9HUGLJKHW Antall personer som i 2013 har henvendt seg til senteret 301 427 Daglig leder er skal ha mot ansvar for den daglige á‚œ 9LVMRQ  personer i 2012. En har ingen forklaring pĂĽ denne nedgang og antar at §4: Styret drift, herunder et spesielt ansvar for ĂĽ slike endringer kan forekomme 9HNVW fra ĂĽr til ĂĽr. Stiftelsens styre bestĂĽr avá‚œ4-6 utvikle personalet og den faglige delen av 6062$*'(5 medlemmer. driften. Det vises til egen stillingsinstruks.

Individuelt har antall personer som faktisk har besøkt senteret økt med ca. .ULVWLDQVDQG §5: Valg av styret §9: ogmed økonomi 10%. Antall personer som har sitt første besøk ogRegnskap enesamtale senteret  Styret skal fortrinnsvis bestå av personer Regnskapet skal følge kalenderåret. har økt fra 104 til 116 fra 2012 til 2013. 209 forskjellige brukere har vært 7HOHIRQ med innsikt i overgrepsproblematikk. Stiftelsen skal ha registrert eller innom senteret til samtale. statsautorisert revisor. NRQWDNW#VPVRDJGHUQR Samlet sett har senteret hatt et aktivt år med jevn stabil aktivitet. Senteret §6: Styrets oppgaver har utvidet tilbud til brukere medDet to nyeZZZVPVRDJGHUQR aktiviteter; Selvforsvarskurs og Styret er stiftelsens øverste organ. §10: Omdanning Mannegruppe. Senteret har utviklet seg til å bli en virksomhet med innebærer økonomisk, administrativt og Stiftelsens styre har retthøg til omdanning av kompetanse faginstanser i0DUNHQVJDWHHWJ nærmiljøet ønsker med vedtekter. når faglig ansvar, som og at andre det skal drives i stiftelsen og samarbeid endring av dens det gjelder samsvar medovergrepsproblematikk. vedtektene og gjeldende Ved omdanning eller oppløsning skal nytt lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

3RVWERNV

formül fortrinnsvis søkes innen for omrüdet

.ULVWLDQVDQG vold mot kvinner og barn eller arbeid for ĂĽ

bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2013

16 15


Arbeidsmiljø ÅRSBERETNING 2013 Sykefraværet for ansatte var 15,31% som er en nedgang fra tidligere år. SMSO-Agder ble fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet. Virksomhetens art

SMSO-Agder er en stiftelse og styret er formell arbeidsgiver og øverste ansvarlig Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader ogveiledning ulykker. samt tilrettelegge organ for driften. Stiftelsens formål er å gi støtte, for selvhjelpstiltak til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og Detforesatte har ikketil inntruffet andreogforhold etter regnskapsårets sluttgisom hartilbetydning til utsatte barn nær stående personer. I tillegg tilbud fagfolk og for det framlagte årsregnskap. andre aktuelle. Fortsatt drift Oversikt over utvikling og resultat Årsoppgjøret er avlagt forutsetning omhenvendelser fortsatt drift fra og styret bekrefter at SMSO-Agder har i 2013under hatt et stabilt antall Aust- og Vest-Agder. denne forutsetningen er til stede. Statistikk 2013 viser at det er 2344(2012-2217) henvendelser til senteret som har kontaktet senteret via telefon, e-post og andre skriftlige henvendelser. Det offentlige Årsresultat og har disponeringer hjelpeapparatet henvist 25 % av disse. Hver fjerde bruker av senteret er under SMSO-Agder’s drift dekkes av tilskudd frafra kommuner i Aust- og Vest-Agder, 23 år. Det er en økning av henvendelser denne aldersgruppa. Antall menn som Vest-Agder Fylkeskommune, Helse Sør-Øst og Barneunge og som tar kontakt tar kontakt har vært stabilt de siste årene. Det er flereog pårørende familieetaten(Bufdir). med senteret og det samme gjelder henvendelser fra ulike instanser som ønsker veiledning. Disponering av resultatet framgår av regnskapet. 2013 har derfor vært et stabilt driftsår. I forhold til 2012 har det vært noe mindre aktivitet inn mot kommuner med informasjon om senterets tilbud. Senteret har hatt 27(2012-42) økter med informasjon og undervisning i skoler, institusjoner og universitetet. Til sammen har 535(2012-1079) personer deltatt på dette. Det er lagt ned Kristiansand, 20.mars 2013nettverk og synliggjøre senterets kompetanse og betydelig innsats i å bygge faglige tilbud. Senteret har mange henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som også anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå på sine tjenester. Antall personer som i 2013 har henvendt seg til senteret er 301 mot 427 personer i 2012. En har ingen forklaring på denne nedgang og antar at slike endringer kan forekomme fra år til år. Individuelt har antall personer som faktisk har besøkt senteret økt med ca. 10%. Antall personer som har sitt første besøk og enesamtale med senteret har økt fra 104 til 116 fra 2012 til 2013. 209 forskjellige brukere har vært innom senteret til samtale. Samlet sett har senteret hatt et aktivt år med jevn stabil aktivitet. Senteret har utvidet tilbud til brukere med to nye aktiviteter; Selvforsvarskurs og Mannegruppe. Senteret har utviklet seg til å bli en virksomhet med høg kompetanse som andre faginstanser i nærmiljøet ønsker samarbeid med når det gjelder overgrepsproblematikk.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

16 17


Arbeidsmiljø Sykefraværet for ansatte var 15,31% som er en nedgang fra tidligere år. SMSO-Agder ble fra 01.01.2010 IA-bedrift og det fungerer slik som forventet. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskap. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Årsresultat og disponeringer SMSO-Agder’s drift dekkes av tilskudd fra kommuner i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune, Helse Sør-Øst og Barne- og unge og familieetaten(Bufdir). Disponering av resultatet framgår av regnskapet. 2013 har derfor vært et stabilt driftsår.

Kristiansand, 20.mars 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

18

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

19

Årsrapport 2013

Årsrapport 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

17


Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013

18 20


Senter mot seksuelle overgrep – Agder Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Årsrapport 2013 2013 Årsrapport

21

19


VEDTEKTER §1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder. §2: Stiftelsens formül er: 1. ü gi incestutsatte kvinner, menn og foresatte til incestutsatte barn og nÌrstüende til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak 2. ü synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for ü motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. ü tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal vÌre gratis. §3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital pü stiftelsestidspunktet er pü kr. 50 000 og bestür av finans og realobjekter. §4: Styret Stiftelsens styre bestür av 4-6 medlemmer. §5: Valg av styret Styret skal fortrinnsvis bestü av personer med innsikt i overgrepsproblematikk. §6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebÌrer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at det finnes instrukser for ü avklare ansvar og oppgaver, og for ü holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur.

Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formĂĽl. Senteret skal ha tilsatte bĂĽde med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert ĂĽr. Det skal holdes ĂĽrsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne ĂĽrsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser. §7: Ă˜konomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. §8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for ĂĽ ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige 9HLHQYLGHUH drift, herunder et spesielt ansvar for ĂĽ utvikle personalet og den faglige delen av á‚œ 9HUGLJKHW driften. Det vises til egen stillingsinstruks. á‚œ 9LVMRQ  á‚œ 9HNVW

§9: Regnskap og økonomi 6062$*'(5 Regnskapet skal følge kalenderåret. .ULVWLDQVDQG Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor.  7HOHIRQ

§10: Omdanning NRQWDNW#VPVRDJGHUQR Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. ZZZVPVRDJGHUQR Ved omdanning eller oppløsning skal nytt  formål fortrinnsvis søkes innen for området 0DUNHQVJDWHHWJ vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for 3RVWERNV ofre for seksuelle overgrep.

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2013

Senter mot seksuelle overgrep – Agder

Ă…rsrapport 2013

.ULVWLDQVDQG

15

20

Profile for SMSO-Agder

Årsrapport 2013  

Årsrapport SMSO-Agder Senter mot seksuelle overgrep-Agder

Årsrapport 2013  

Årsrapport SMSO-Agder Senter mot seksuelle overgrep-Agder

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded