Page 1

Su Arıtma Nasıl Yapılır? Su Arıtma Metotları ve Sistemleri Su molekül olarak H2O4 dediğimi hidrojen 1 oksijen den oluşur bu birleşim ile birlikte su alana gelir. Su arıtma yapıla bilmesi için suyun içerisinde bulunan diğer yabancı maddelerden ayrıştırılmasına su arıtma denir. Günümüz teknolojisinin el verdiği düzeyde su arıtma için bir çok yol kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları hali hazırda kullandığımız su yun içerisinde bulunan yabancı maddelerden daha ufak gözenekten geçirilerek yapılan arıtmalar vardır bunlara filtre yöntemi denmektedir. İkin olarak etken madde kullanımıdır. Su arıtma yapılmasında kullanılan bir başka su arıtma yöntemi ise etkin madde kullanımıdır. Su içerisinde bulunan yabancı maddelere göre suyun etken madde ile çarpıştırılmasına denir. ÖRN: Su içerisinde bulunan kireç madde si için ihtiyaç duyulan etken madde reçinedir. Bu reçine içerisinde villa ve benzeri yerlerde çok kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanışlı ve yaygın olma sebebi ise reçine etken maddesi su dan bulunan kireci üzerine alarak su artıma yapmasıdır. Ekonomik olma sebebi ise reçine etken maddesinin tuzlu su ile yıkandığı vakit reçine içerisine aldığı kireci bırakmaktadır bu sayede uzun ömürlü ve popüler bir su arıtma yöntemidir. Karbon filtreler de su arıtma da kullanılan etken maddedir. Karbon günümüz teknolojisinde onlarca alanda kullanıldığı gibi su arıtma sektöründe de su arıtılmasında kullanılmaktadır. Etkin olduğunu özelliklerden bir tanesi su eriyik halde bulunan kötü koku tat ve gazları bünyesine çekmesidir. Karbon filtre reçine gibi su arıtma sektöründe hayli fazla kullanılmasına karşın reçine sistemi gibi bir geri dönüşümü. Bun sebeplerden kaynaklı su arıtma da kullanılan karbon filtreler kullan at olarak kullanılmaktadır. Pissu Arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel hayat kaynağı suyun ıslah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi kimyevi, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir: Kimyevi arıtım, atıksu çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma biriminde çeşitli kimyeviler ilave ederek, bu kimyevilerin suyun içindeki kirleticiler ile tepkiye girerek çökelmesi ile oluşur. Biyolojik arıtma, hanesel veya endüstriyel atık suların çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir. Fiziksel arıtma, hiçbir kimyevi veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır. Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyevi veya biyolojik arıtma birimleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon birimi. Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır: Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, koloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır. Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney neticeleri gibi ileriye yönelik istenebilecek deşarj kısıtlamalarına da tasarılamada yer verilmelidir. Rastgele atıksu arıtma problemi için mevcut yer ve fiyat: İstenen arıtma verimine çoğu kez bir veya daha fazla arıtım kombinasyonu ile erişilebilir. Ancak bu seçeneklerden sadece bir tanesi en ekonomiktir. Bu yüzden proses tasarımına geçemeden önce ayrıntılı bir fizibilite tahlili yapılmalıdır. Paket Atıksu Arıtma sistemi Kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesislerde atıksu ıtma tesisi ihtiyacını en ekonomik ve en kaliteli şekliyle çözen atıksu arıtma sistemidir. Arıtma tesisi kurarken arıt prosesi ,işletim maliyetleri arıtma tesisinin ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir. ARITMA paket arıtma tesisleri foseptik kullanan ve vidanjörle çekim yapılan tesislerde kısa zamanda kendini amorti eder. Paket Atık su Arıtma birimi foseptik kullanımından daha sıhhatli çözüm sunar. Paket atıksu arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su bahçe sulama sistemlerinde kolayca kullanılabilir. Paket atıksu arıtma sisteminde elektrik tüketimi kesikli arıtma prosesi sayesinde asgariye indirilmiştir. İçilmesinde, kullanılmasında veya etrafa bırakılmasında (atıksu) mahzur bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir. (REVERSE OSMOSİS) TERS OZMOZ NEDİR ? Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan


ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin isimidir. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen manada filtrasyon prosesi değildir. Zira membran üzerinde suyun geçişine destur veren gözenekler son derece ufaktır. (Takriben 1 mm’nin 2.000.000′da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten yalnızca su molekülleri ve bir takım çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır. TERS OZMOZ SİSTEMLER NASIL İÇME SUYU ÜRETİR? Ters ozmos birimler genelde ön filtrasyon evreleri sonrasında kullanılır. Su önce partikül filtreden geçirilir. Partikül filtrasyon, suyun içinde bulunan 5 mikrondan daha büyük olan tüm partikülleri meblağ. (1 mikron = 0.001 mm) Partikül filtrasyon Membranların tıkanmasını engellemek emeli ile kullanılır. Partikül filtrasyondan sonra su aktif karbon filtreden geçirilir. Aktif karbon ile suda istenmeyen koku, tat ve klor tutulur. Aktif karbon filtreden geçirildikten sonra su, tekrar 1 mikron filtrasyondan geçirilir. Burada daha ince taneciklerin tutulması sağlanır. Bu birimlerden geçen su ters ozmos membrana verilmeye hazırdır. Ters ozmos membran suyun çözünmüş iyonları tutar. Suyun içindeki bu iyonlar arasında, ağır metaller, sodyum, mermi, arsenik, nitrat, asbest ve diğer bir çok zarar veren iyonlar bulunur. Su ters ozmos membrandan çıktıktan sonra ikinci bir tat tertip edici post aktif karbon filtreden geçirilir. Ters ozmos birimden çıkan su arıtma ile son derece emin içme suyudur. TERS OZMOZ İÇME SUYU SİSTEMLERİN BAKIMA İHTİYACI VAR MIDIR? Sistem içindeki partikül filtreler ve aktif karbon filtrelerin belli bir ömrü vardır ve periyodik olarak değiştirilmelidirler. Çoğunlukla bu filtrelerin senede bir değiştirilmesi yeterlidir. Değişim sıklığı, ham su kalitesi ve arıtılan su miktarına göre değişebilir. Ters ozmos membran ise düzenli bakım ile en az 3-4 yıl dayanacaktır. Membran değişim vakitinin gelip gelmediği ile ilgili uzmana müracaat edilmesi gereklidir. TERS OZMOZ SİSTEMDE TUTULAN MİNERALLERE İNSAN VÜCUDUNUN İHTİYACI YOK MU ? İnsan vücudunun bir takım minerallere ve vitaminlere olan ihtiyacı doğrudur. Ancak, bu minerallerin istenen düzeyde alınması için en doğru yol iyi ayarlanmış bir perhizdir. Mevzubahis yararlı mineraller suda o kadar az miktarlarda mevcuttur ki, bir insanın günlük mineral ihtiyacını ne kadar çok su içerse içsin karşılayabilmesi NEDEN ARITMA ALETİ ALMALIYIM ? Vücudun suya olan ihtiyacı, besine duyduğu ihtiyaçtan çok daha fazladır. İnsan hiçbir gıda yemeden 8 haftaya kadar yaşayabildiği halde su içmeksizin 1 haftadan daha fazla yaşayamaz. Yüzde 55 ile 75′i sudan oluşan vücudumuzdan günde, terleme, solunum benzeri aktivitelerle 2-3 litre su kaybederiz. Suyun hayatsal ehemmiyeti aşikare olduguna gore kaliteli su tüketmeliyiz. GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EMİN SU Bebeğe verilecek suyun ve tabii ki mama hazırlanacak suyun emin olması büyük ehemmiyet taşımaktadır. Güvenli olmayan su çocuğun pek çok hastalığa yakalanmasına kapı aralayabilir. Bunlar arasında hastalık yapabilecek en ehemmiyetli grubu mikroorganizmalar oluşturur. Amipli dizanteri, basili dizanteri, para tifo ve tifo, kolera gibi hastalık faktörleri suda bulunabilir ve hastalık yapabilir. Bunlar genelde belirtilerini hızla gösterir ve ekseriyetle de kusma, ishal ile ortaya çıkarlar. Suya bu arada uzun dönemde sıhhati negatif etkileyebilecek tarım ilaçları kalıntıları, ağır metaller ve solventler karışmış olabilir. Bunlar şayet belirtilen hudut değerlerin üzerindeyse mide bağırsak problemlerine, ciltte hassasiyete sebep olabilir. Kanser ve diğer kronik hastalık rizikolarını artırabilir.İSHAL Tüm dünyada ölümlerin yüzde 4′ü ishalden kaynaklanır. Her sene 2.2 milyon kişi ishalden can vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın


çoğunluğunu çocuklar oluşturmaktadır. Sulu ve sık sık dışkılamayla kendini gösteren ishal sindirim sisteminde bir enfeksiyon neticesinde ortaya çıkar. Enfeksiyonun tipine bağlı olarak dışkı çok sulu veyahut kanlı olabilir. Bakteri, virüs ve parazitlerle bulaşmış su ishalin en önemli nedenidir. İshal, güvenli içme ve kullanma suyunun kısıtlı olduğu ya da temizleme sistemlerinin yetersiz olduğu yörelerde ya da şahsi hijyene dikkat edilmediğinde çok daha sık görülür. İnsan dışkılarıyla kirlenmiş olan sularla bulaşabildiği gibi hayvan dışkılarıyla da bulaşabilir. Kirli sularla sulanmış sebze ve meyveler, ishal faktörü olan mikroorganizmalar bulaştırabilirler. Su arıtma ile Su temizliği ishalden savunmada en önemli etkendir. Bir atık su arıtma tesisinin arıtma kademelerinden söz edersek, öncelikle fiziksel arıtım yöntemleri olan ızgara ve eleklerden geçen su fiziksel olarak büyük kirleticilerden arınır. Daha sonra pompa birimlerine zarar verebilen kirletici olan kum, kum tutucular aracılığıyla sudan arıtılır, buradan sonra su yağ tutucuya gelir genellikle su bu haznede 10 ila 15 dakika azami müddet ile bekletildikten sonra üzerinde biriken suda çözünmemiş yağ ve benzeri maddeler yağ tutucu vasıtasıyla sıyrılarak alınır. Yağdan da arınan su çökeltme havuzuna gelir ve burada bekletilerek çökeltilen çamur dipten çamur sıyırıcılar ile alınır.Ayrı olarak sudan ayrılan çamurlar gübre olarak kullanılabilmekte veya susuzlaştırılıp bertaraf edilebilmektedir.Son olarak filtrasyon mertebesinde su, diğer yollarla sudan arınamayan etkenlerden küçük taneciklerden, birtakım mikroorganizmalardan ve bulanıklığa kapı aralayan kolloidal taneciklerden bu mevkide ayrılır. Kimyasal arıtma uygulamalarına geldiğimizde, dezenfeksiyon ve koagülasyon-flokülasyon devreleri karşımıza çıkmaktadır. Dezenfeksiyon işleminde suyun hastalığa sebep olan patojen mikroorganizmalardan arınabilmesi için suya belirli oranlarda klorlama yapılmaktadır. Koagülasyon-Flokülasyon merhalesinde suya demir üç klorür ve alüminyum sülfat gibi koagülant maddeler ilave edilerek veya uzun bağ yapısına sahip organik polimerler kullanılarak (sırasıyla koagülasyon ve flokülasyon merhaleleri uygulanarak) sudaki bulanıklığa ve çeşitli renklere sebep olan kolloidal parçacıklar topaklandırılıp çökeltilerek sudan ayrımı söz konusudur. Yeniden bir dizi arıtma yöntemi içeren biyolojik arıtımda ise aktif çamur prosesi ilk sıralardadır. Aktif çamur prosesi mertebesinde emel, çamur içeren atık suyun, havalandırılarak içindeki mikroorganizmaların büyüyerek suya asılı veya çözünmüş maddeleri kullanarak çoğalması ve topak haline gelip çökelmesidir.Burada duru sıvı altında kalan maddeye aktif çamur isimi verilir.Biyolojik arıtım sınıfına giren diğer bir arıtma metodu ise stabilizasyon havuzlarıdır.Stabilizasyon havuzlarında sular tabandaki alg yosunları sayesinde havalandırılarak içindeki organik maddelerden ayrıştırılır.Çeşitli nedenlerden dolayı yeterli ayrışmanın sağlanamadığı havuzlarda ise sathi havalandırıcılar kullanılır.Damlatmalı filtre yönteminde ise su küçük kırma taşlara bir elektrik motoru ile dönen dağıtıcı ile damlatılır.Sudaki mikroorganizmalar taşların üzerinde kalır ve su arıtma ile arıtılmış olur. Su molekül olarak H2O4 dediğimi hidrojen 1 oksijen den oluşur bu birleşim ile beraber su alana gelir. Su arıtma yapıla bilmesi için suyun içerisinde bulunan diğer yabancı maddelerden ayrıştırılmasına su arıtma denir. Günümüz teknolojisinin el verdiği düzeyde su arıtmak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları hali hazırda kullandığımız su yun içerisinde bulunan yabancı maddelerden daha ufak gözenekten geçirilerek yapılan arıtmalar vardır bunlara filtre yöntemi denmektedir. İkin olarak etken madde kullanımıdır. Su arıtma yapılmasında kullanılan bir başka su arıtma yöntemi ise etkin madde kullanımıdır. Su içerisinde bulunan yabancı maddelere göre suyun etken madde ile çarpıştırılmasına denir. ÖRN: Su içerisinde bulunan kireç madde si için ihtiyaç duyulan etken madde reçinedir. Bu reçine içerisinde villa ve benzeri yerlerde çok kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanışlı ve yaygın olma sebebi ise reçine etken maddesi su dan bulunan kireci üzerine alarak su artıma yapmasıdır. Ekonomik olma sebebi ise reçine etken maddesinin tuzlu su ile yıkandığı vakit reçine içerisine aldığı kireci bırakmaktadır bu sayede uzun ömürlü ve popüler bir su arıtma metodudur. Karbon filtreler de su arıtma da kullanılan etken madde dir. Karbon günümüz teknolojisinde onlarca alanda kullanıldığı gibi


su arıtma sektöründe de su arıtılmasında kullanılmaktadır. Etkin olduğunu özelliklerden bir tanesi su eriyik halde bulunan kötü koku tat ve gazları bünyesine çekmesidir. Karbon filtre reçine gibi su arıtma sektöründe hayli fazla kullanılmasına karşın reçine sistemi gibi bir geri dönüşümü . Bun sebeplerden kaynaklı su arıtma da kullanılan karbon filtreler kullan at olarak kullanılmaktadır. ATIK SU ARITMA SÜREÇLERİ Dünyada senede 40.000 kilometre³ tatlı su ummanlardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir bölümü taşkın vb. nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km³ olmaktadır. Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına vasati 350 m³ civarındadır. Ancak su kirlenmesi nedeni ile su gereksinim kişi başına 700 m³ değerine erişmektedir. Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana yeteceği düşünülmektedir. Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb.) gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Atık su arıtma sistemlerinde kullanılan atık su arıtma birimleri dört ana başlık ve alt başlıklar halinde sunulmuştur. Fiziksel Arıtma Sistemleri; Atıksu içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir. Uygulamaları; ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır. Izgaralar: Büyük hacimli maddelerin atık sudan ayrılarak pompa ve diğer donatıma zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma birimlerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılan arıtım birimleridir. İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı çeşitleri bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak dizayn edilebilmektedirler. Elekler: Atıksu içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması emeli ile kullanılırlar. Dengeleme Havuzları: Atık suyun akım ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi emeli ile kullanılırlar. Kum Tutucular: Atıksu içerisinde bulunan kum, çakıl vb. ayrışmayan maddeleri sudan ayırarak makine ve donatımın aşınmasını önlemek, çöktürme havuzlarında kum ve çakıl birikiminin önüne geçmek emeli ile kullanılırlar. Yüzdürme Sistemleri: Yüzdürme işlemi, çökeltme işleminin tersidir ve sudan daha düşük özgül ağırlığa sahip taneciklerin yükselmesi asalına dayanır. Yüzdürme sistemleri, atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddeleri tutmak için kullanılırlar. Çöktürme Havuzları: Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı maddelerin durağan şartlarda yer çekimi tesiri ile çöktürülerek uzaklaştırılması emeli ile kullanılırlar. Çöktürme havuzları, ön çöktürme veya biyolojik ve kimyevi arıtım işlemi hemen peşinden son çöktürme emeli ile kullanılabilirler. Biyolojik Arıtma Sistemleri Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Bakterilerin arıtma işlemini gerçekleştirebilmeleri için pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, toksik maddeler gibi parametrelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Uygulamaları; aktif çamur sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve damlatmalı filtrelerdir. Aktif çamur: Aktif çamur sistemi dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon birimlerinden oluşmaktadır. Aktif çamur tekniğine göre çalışan sistemler uygulamada en çok kullanılan sistemlerdir. Aktif çamur kolloidal çözünmüş maddelerin mikroorganizmalar ile çökebilir biyolojik floklara dönüştürüldüğü prosestir ve bu proseste havalandırma havuzu içindeki mikroorganizmaların askıda tutulması asaldır. Biyolojik arıtma birimi havalandırma neticesi, organik maddelerin askıda büyüyen mikroorganizmalar tarafından parçalanması prensibiyle çalışır. Askıda büyüyen mikroorganizmalar suyun içerisinde bulunan organik maddeleri parçalayarak H2O ve CO2 çevirirler. Mikroorganizmaların organik maddeleri oksitlemesi neticesi organik maddeler ya okside olur, ya da biyokütleye dönüşür.


Havalandırma havuzunda şart olan arıtma veriminin sağlanması emeliyle havuz içerisinde faaliyet gösteren mikroorganizma sayısını (MLSS) sabit bir değerde tutmak gerekmektedir. Bu yüzden biyokütlenin bir bölümü çöktürme kademesinde fazla çamur olarak sistemden atılırken diğer bölümü havalandırma bölümüne geri devrettirilir. Aktif çamur sistemlerinde bakteriler en ehemmiyetli mikroorganizmalardır. Zira organik maddelerin parçalanmasından sorumludurlar. Aktif çamur sistemlerinin dizaynında çeşitli parametreler kullanılır. Bu parametrelerden bazıları çamur yükü, çamur yaşı ve bekletme müddetidir. Biyofilm: Damlatmalı filtre sistemlerinde üst bölümden verilen atık sular damlatmalı filtre içine yerleştirilen dolgu malzemelerinin arasından aşağı doğru akar. Dolgu malzemeleri üzerinde mikroorganizmalar oluşur. Damlatmalı filtre tabanından verilen hava mikroorganizmaların hayatı için gereklidir. Mikroorganizmalar da atık sudaki organik maddeleri tüketirler. Filtre malzemesi taş dolgu yada plastik dolgu malzemesidir. Biodisk sistemleri seri olarak yerleştirilmiş dairesel disklerden oluşur. Disklerin malzemesi polystrene veya polyvinyl kloriddir. Diskler atık suya batmıştır ve yavaş olarak dönerler. Mikroorganizmalar disklerin yüzeyine tutunup tabaka oluştururlar. Disklerin dönmesi biyokütleyi atık sudaki organik maddelerle temas ettirilir. Diskler sonra da atmosferdeki oksijenle temas eder. Disklerin dönmesi ile aerobik şartlar sağlanır. Stabilizasyon Havuzları: Stabilizasyon havuzlarının işletilmesi kolaydır ve fazla mekanik ekipmana ihtiyaç göstermezler. Bu sistemler aerobik, anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzları olarak sınıflandırılır. Havalandırmalı Lagünler: Diğer Bu sistemler havalandırma için tabii alanları kullanır. Gerekli oksijen difüzör veya yüzeysel havalandırıcılar vasıtasıyla tedarik edilir. Anaerobik Arıtma Sistemleri; Anaerobik arıtma sistemleri havasız ortamda gerçekleştirilen arıtma prosesleridir. Uygulamaları; daimi karışımlı reaktörler, anaerobik filtreler ve akışkan yataklı sistemlerdir. Daimi Karışımlı Tank Reaktörü: Daimi karıştırılan tank tipinde olan bu reaktör atık suların anaerobik arıtılmasında kullanılan ve katı resirkülasyonu olmayan ilk kuşak reaktörlerden birisidir. Anaerobik Filtre (Yukarıya akışlı dolgu sütunu): Hareketsiz hücre reaktörlerinin bir uyarlaması olarak geliştirilen anaerobik filtre tipinde kullanılan dolgu malzemesi biyofilm gelişmesi için gerekli olan temas yüzeyini sağlar. Akışkan Yataklı Sistemler: Bu sistemde yukarıya akışlı reaktör, kısmen bir taşıyıcı malzeme (genellikle kum) ile doldurulur. Söz konusu reaktörde kum tanecikleri üzerinde biyofilm oluşturularak arıtmanın gerçekleştirilmesi amaçlanır. Kimyasal Arıtma Sistemleri: Kimyasal arıtma sistemleri suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel vaziyetini değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi neticesi, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. Uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur. Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin ayarlanması emeli ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir. Koagülasyon: Koagülant maddelerin uygun pH”da atık suya ilave edilmesi ile atıksuyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir. Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması neticeninde koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir. İleri Arıtma, Dezenfeksiyon: Arıtma tesisi çıkış suyu alıcı ortama verilmeden önce, suda bulunan bakteri ve virüslerin uzaklaştırılması işlemidir. Azot Giderme: Atık suyun içerdiği amonyum iyonları azot bakterileri yardımıyla nitrifikasyon kademesinde önce nitrite ve sonra nitrata dönüştürülür. Daha sonra denitrifikasyon kademesinde anoksik şartlar altında azot gazı halinde sudan uzaklaştırılır. Fosfor Giderme: Fosfor bileşiklerini gidermek için kimyevi ve biyolojik metotlar ayrı ayrı veya beraber kullanılır. Kimyevi arıtmada kimyevi maddeler kullanılarak yüksek pH değerinde fosfor, fosfat tuzları halinde


çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı, biyolojik arıtma esnasında fosfatın mikroorganizmalarca alınması ile sağlanır. Filtrasyon: Biyolojik ve kimyevi arıtma işlemlerinde yeterince giderilemeyen askıda katı maddelerin ve kollidlerin tutulması emeliyle uygulanır. Adsorbsiyon: Suda çözünmüş maddelerin elverişli bir ara yüzeyde toplanması işlemidir. İyon Değiştirme: Endüstriyel atık su arıtımında kullanılan atık su bünyesinde istenmeyen anyon ve katyonların uygun bir anyon ve katyon tipi iyon değiştirici kolonda tutulması işlemidir. Ters Osmoz: Atıksuyun yine kullanılabilmesini sağlamak emeliyle, çoğunlukla endüstriyel atık su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması yada geri kazanılması emeliyle yüksek basınç uygulanan bir sistemdir. Ultrafiltrasyon: Yarı geçirgen membranların kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyon metodudur. Bu metotta yağ/su emülsiyonu içerisinde disperse olan yağ damlacıkları ince bir membran yardımı ile filtre edilerek su fazından ayrılır. Ultrafiltrasyondan önce arıtılması düşünülen emülsiyonun bir ön arıtma işlemine tutulmasında yarar vardır. Bu işlem emülsiyon kırma maddeleri ile gerçekleştirilir ve yağ su fazı ayrılır.

Su arıtma nasıl yapılır  

su arıtma, su arıtma sistemi, su arıtma sistemleri, su arıtma cihazı, su arıtma cihazları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you