Page 1

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 : ΢ΤΝΘΔΣΑ ΘΔΜΑΣΑ Ο ηξόπνο πνπ πξνζεγγίζακε ηηο αζπκκεηξίεο ζηα πξνεγνύκελα εθηά θεθάιαηα ήηαλ αλαγσγηθόο. Οη παξηίδεο πνπ κειεηήζακε πεξηείραλ κηα θπξίαξρε αζπκκεηξία , ε νπνία θαζόξηδε ηα ζρέδηα ησλ αληηπάισλ αιιά θαη ηελ έθβαζε ηνπ αγώλα. Η κέζνδνο απηή είλαη ηδηαηηέξα ρξήζηκε γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ξόιν ησλ αζπκκεηξηώλ , όκσο ζηελ πξάμε νη παξηίδεο ησλ κεγάισλ ζθαθηζηώλ είλαη δηάρπηεο από πνιιέο αζπκκεηξίεο θαη είλαη δύζθνιό λα δηαθξίλνπκε θάπνηα θπξίαξρε. Επίζεο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη θαλόλεο πνπ κάζακε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα εθαξκόδνληαη κε ηέηνην νξηαθό ηξόπν πνπ κνηάδνπλ λα παξαβηάδνπλ ηελ θνηλή ινγηθή. Απηή πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαβηάδεηαη είλαη ε δηαιεθηηθή ινγηθή όπσο είπε θαη ν 9νο παγθόζκηνο πξσηαζιεηήο Τ. Petrosian: «Ο θαιόο ζθαθηζηήο θαηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ, ν ηαιαληνύρνο μέξεη όηη μέξεη θαη ν θαιόο αιιά επίζεο αληηιακβάλεηαη θαη ηηο εμαηξέζεηο ησλ θαλόλσλ. Όκσο νη ζθαθηζηηθέο κεγαινθπΐεο βαζκηαία κεηαηξέπνπλ απηέο ηηο εμαηξέζεηο ζε λένπο αλαβαζκηζκέλνπο λόκνπο» . Έηζη πξννδεύεη ε ζθαθηζηηθή ζθέςε, ε επηζηεκνληθή ζθέςε αιιά θαη ηζηνξηθά όιε ε αλζξώπηλε δηάλνηα. Η ακθηζβήηεζε θαη ε δηαξθήο επαλεμέηαζε ηνπ πξνθαλνύο είλαη ν κνριόο πνπ θηλεί ηελ εμέιημή ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ.

ΠΑΡΣΙΓΑ 1 Σ. Petrosian – B. Spassky , Moscow 1969 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Nf3 Be7 4. Nc3 Nf6 5. Bg5 0-0 6. e3 h6 7. Bxf6 Bxf6 8. Qd2 b6 Η πξώηε αζπκκεηξία ειαθξνύ θνκκαηηνύ έρεη πξνθύςεη , ηα καύξα έρνπλ ηνπο δύν αμηωκαηηθνύο θαη ζθνπεύνπλ λα αλνίμνπλ ηελ ζέζε κε ηελ πξνώζεζε ...c7-c5. Τα ιεπθά θπζηθά ζέινπλ λα εκπνδίζνπλ απηή ηελ ηδέα θαη λα θξαηήζνπλ ην καπξό πηόλη ζην c7 , ώζηε λα παξακείλεη θαζπζηεξεκέλν θαη ελ δπλάκεη ζηόρνο γηα ην κέιινλ. 9. cxd5 ηα ιεπθά επηδηώθνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ελόο καύξνπ πηνληνύ ζην ηεηξάγσλν d5, ην όπνην ζα ειέγρεη ηα ζεκαληηθά ηεηξάγσλα e4 θαη c4. Τν θέξδνο όκσο γηα ηα ιεπθά είλαη όηη έλα καύξν πηόλη ζην d5 ζα εκπνδίδεη ηελ δξάζε ηνπ ιεπθνηεηξάγσλνπ καύξνπ αμησκαηηθνύ όηαλ απηόο πάεη ζηελ θπζηθή ηνπ ζέζε ζην b7 θαη αλ ηα καύξα παίμνπλ ...c7-c5 ηόηε κεηά από dxc5 ην d5 πηόλη ζα δερζεί επίζεζε ηόζν από ηελ βαζίιηζζα όζν θαη από ηνλ ίππν. 9…exd5 10. b4 ηα ιεπθά θεξδίδνπλ ρώξν θαη ζηακαηνύλ ηελ πξνώζεζε ...c7-c5. 10…Bb7 11. Rb1 ηα ιεπθά απνκαθξύλνπλ ηνλ πύξγν από ηελ a1-h8 δηαγώλην πνπ ζα κπνξνύζε λα αλνίμεη κεηά από ...c7-c5 , ππνζηεξίδνπλ ην b4 πίνλη θαη εκπνδίδνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ ηδέα ...c7-c5 , αθνύ κεηά από bxc5 ν πύξγνο επηηίζεηαη ζηνλ αμησκαηηθό ζην b7. 11…c6 12. Bd3 Nd7 13. 0-0 Re8 14. Rfc1 ν πύξγνο πάεη ζηελ εκηάλνηρηε ζηήιε c όπνπ ζηεξίδεη ηνλ ίππν θαη κπνξεί λα επηηεζεί ζην θαζπζηεξεκέλν c6 πηόλη. 14…a5 15. bxa5! Τώξα θαη ν άιινο πύξγνο πηέδεη ην b6 πηόλη πάλσ ζηε b ζηήιε. 15…Rxa5 ηα καύξα κε ηελ ζεηξά ηνπο πηέδνπλ ην απνκνλωκέλν a2 κέζσ ηεο εκηάλνηρηεο a ζηήιεο. 16. Bf5 Ra6 17. Rb3 κε ζηόρν ην δίπισκα ησλ πύξγσλ ζηε b ζηήιε. 17...g6 18. Bd3 ( 18. Bh3!? ) 18…Ra7 19. Rcb1


19…Bg7 κηα θπζηνινγηθή θίλεζε πνπ πξνηείλεηαη θαη από ηνλ ππνινγηζηή, όκσο ηα καύξα ζα κπνξνύζαλ λα πξνβάινπλ κεγαιύηεξε αληίζηαζε παίδνληαο 19...Κg7 ζηεξίδνληαο ην h6 πηόλη θαη κεηά ...Βe7-d6-c7 πξνζθέξνληαο ζηήξημε ζην αδύλαην b6 πηόλη, κηα όκνξθή θαη δύζθνιε ηδέα πνπ βαζίδεηαη ζηελ βαζηά θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ αζπκκεηξηώλ θαη εηδηθά ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ b6 πηνληνύ. 20 a4 ην πηόλη εδώ είλαη ιηγόηεξν επάισην θαη πεξηνξίδεη ηελ πξνώζεζε ...b6-b5, ηππηθόο Petrosian. Τα καύξα έρνπλ κηα ζηαζεξή ζέζε ρσξίο όκσο δπλαηόηεηέο. 20...Qe7 21. Bf1 ρσξίο πιένλ λα βηάδνληαη ηα ιεπθά αδεηάδνπλ ην d3 ηεηξάγσλν γηα ηνλ ίππν θαη εηνηκάδνληαη λα θέξνπλ ηνλ αμησκαηηθό ζην h3 ηεηξάγσλν αθνύ πξώηα παίμνπλ g2-g3. 21...Βα6? ηα καύξα δελ έπξεπε λα επηδηώμνπλ ηελ απώιεηα ηνπ δεύγνπο ησλ αμησκαηηθώλ 22. h4 Bxf1 23. Rxf1 h5 24. Re1 ηώξα ηα καύξα πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα e3-e4. 24…Raa8 25. g3 Qd6 26. Kg2 γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ίππνπ θαη ησλ ιεπθώλ ηεηξαγώλσλ. 26...Κf8 αλακνλή. 27. Reb1 Kg8 28. Qd1 Bf8 29. R3b2 Bg7 30. Rc2 Ra7 31. Rbc1 Nb8 32. Ne2 κε ζηόρν ην ηεηξάγσλν d3. 32…Rc7 33. Qd3 Ra7 34. Qb3 Ra6 35. Nf4 Rd8 36. Nd3 Bf8 37. Nfe5 όια ηα ιεπθά θνκκάηηα επηηεινύλ θάπνηά ρξήζηκε ιεηηνπξγία. 37...Rc8 38. Rc3 Be7 39. Nf4 Bf6 40. Ned3 ε απεηιή Nb4 είλαη θαζνξηζηηθή , όκσο θαη ην 40. Nxc6! Rxc6 41. Rxc6 Nxc6 42. Qb5 Nb8 43. Rc8+ Kg7 44. Rxb8 θεξδίδεη. 40…Ra5 41. Qxb6 ( 41. Nb4 ) 41…Rxa4 42. Rc5! Ra6 43. Rxd5! Qxf4 44. Qxa6 Qe4+ 45. f3 Qe6 46. Qc4 Qxe3 47. Ne5 Rf8 48. Rc5 Be7 49. Rb1 Bxc5 50. Rxb8! 1-0 αθνύ ην 50…Qxd4 51. Qxf7+! θεξδίδεη.

ΠΑΡΣΙΓΑ 2 S. Gligoric – V. Smyslov , Kiev 1959 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 c5 8. Ne2 0-0 9. 0-0 Nc6 10. Be3 Qc7!? Νέα ηδέα 11. Rc1 Rd8 δηαηεξώληαο ηελ έληαζε , ε ηδέα ηνπ καύξνπ έρεη βάζνο αζθεί πίεζε ζην d4 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πηέζεη


ην πηόλη ζην e4 κε …b7-b6, …Bb7,…f7-f5 , ηα ιεπθά ζα παίμνπλ e4-e5 θαη ηα καύξα ζα επσθειεζνύλ από ην άλνηγκα ηεο δηαγωλίνπ h1-a8 θαη ηνπ ηζρπξνύ ηεηξαγώλνπ d5. 12. h3 b6 13. f4 e6 14. Qe1 Bb7 15. Qf2?! Άζθνπν έπξεπε 15.f5 15…Na5 16. Bd3 f5! 17. e5 ( 17. Ng3 Qd7!) 17…c4 18. Bc2 Nc6 19. g4!? Ne7 20. Kh2 Qc6 21. Ng3 b5 22. a4 a6 23. Rb1 Rab8 24. Bd2 bxa4?! ( θαιύηεξν ήηαλ ην 24...Βa8! κε ηδέα ...Nd5 …Bf8-e7 .) 25. Ra1 Ba8 26. Bxa4 Qc7 27. Ra2 Rb6 28. gxf5 exf5 29. Bc1 Nd5 30. Ne2 a5 31. Bc2?! ( 31. Ba3!)

Μηα δηάζεκε ζέζε γεκάηε αζπκκεηξίεο . Τα ιεπθά έρνπλ θαιύηεξε πηνλνδνκή, πεξηζζόηεξν ρώξν ζην θέληξν, θεληξηθά δεκέλα ειεύζεξα πηόληα , πίεζε ζην απνκνλωκέλν α5 πίνλη ζηελ εκηάλνηρηε a ζηήιε. Τα καύξα έρνπλ λα αληηηάμνπλ έλαλ θπξίαξρν ίππν ζην ηζρπξό ηεηξάγωλν d5 θαη έλαλ δξαζηήξην αμησκαηηθό ζηελ αλνηρηή δηαγώλην h1- a8. Τα καύξα πζηεξνύλ πνζνηηθά ζε αζπκκεηξίεο όρη όκσο πνηνηηθά θαη κε ηελ επόκελή ηνπο θίλεζε δεκηνπξγνύλ άιιεο δύν αζπκκεηξίεο , πιηθό θαη ειεύζεξν πηόλη! 31...Rb3! ζπζία δηαθνξάο 32. Βxb3 cxb3 33. Ra4 Bf8 34. Bb2 Ne3! Σην 35. Qxe3? ην δηπιό ρηύπεκα 35...Qc6! είλαη απνθαζηζηηθό. 35. Rfa1 Nc4 36. Ng3 Be7 37. Nf1 Qc6 38. Rxc4? Μνηξαία αβιεςία ζηελ πίεζε ρξόλνπ. 38...Qh1+! όρη 38...Qxc4?! 39. Ne3 Qc7 40. c4 39. Kg3 h5! 0-1 Με απεηιή 40...h4# θαη αλ 40. Qe2 Qg1+ Σηελ παξηίδα πνπ αθνινπζεί ν Botvinnik παίδεη θαηλνκεληθά ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο, ελώ ν Smyslov θπζηνινγηθέο, ην απνηέιεζκα δηθαηώλεη ηνλ πξώην.

ΠΑΡΣΙΓΑ 3 V. Smyslov – M. Botvinnik , Moscow 1954 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6 6. Nge2?! ιάζνο ηεηξάγσλν γηα ηνλ ίππν. 6...e5! κηα ηδέα πνπ ζπλήζσο παίδεηαη κε ηα ιεπθά ζηελ αγγιηθή παξηίδα δεκηνπξγώληαο ην ηζρπξό ηεηξάγσλν d5 γηα ηνλ αληίπαιν.7. Νd5 Nge7 8. c3?!


Nxd5 γεκίδεη κε έλα ιεπθό πηόλη ηελ ηξύπα πνπ νηθεηνζειώο δεκηνύξγεζε. 9. exd5 Ne7 10. 0-0 0-0 11. f4 ςεπηνελεξγεηηθό θαζώο πεξηνξίδεη ηνλ αμησκαηηθό ζην c1 θαη ηνλ ίππν ζην e2. 11…Bd7 12. h3 Qc7 13. Be3?! ( 13. g4!?)13…Rae8 14. Qd2? Άζρεκν ηεηξάγσλν γηα ηελ βαζίιηζζα πνπ ζα δερζεί ηηο αθηίλεο Χ ηνπ αμησκαηηθνύ από ην h6. 14…Nf5 ηα καύξα δελ ζθνπεύνπλ λα παίμνπλ ηε «ινγηθή» πξνώζεζε …f7-f5 αιιά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ηεηξάγσλν f5 σο ζηαζκό γηα ηνλ ίππν ηνπο 15. Bf2 h5! Τα καύξα θπξηαξρνύλ 16. Rae1 Qd8! 17. Kh2 Bh6! Τα ιεπθά κε «θπζηνινγηθέο» θηλήζεηο 13. Be3 θαη 14. Qd2 έρνπλ πιένλ ρακέλε ζέζε. 18. h4

18…Qf6! ηα καύξα αληηβαίλνπλ έλα βαζηθό θαλόλα ηεο επίζεζεο ηνπνζεηώληαο ηελ βαζίιηζζα κπξνζηά από ηα ειαθξά θνκκάηηα, όκσο απεηινύλ ην 19...exf4 20. Nxf4 Nxh4 19. Be4 exf4 20. Nxf4 Nxh4 21. Be3 Nf5 22. Bxf5 Qxf5 23. Qg2 Qg4 24. Qe2 Qxe2+ 25. Rxe2 Re5 26. Ree1 Rfe8 27. Bf2 h4 δεκηνπξγώληαο δύν δεκέλα ειεύζεξα πηόληα. 28. Rxe5 Rxe5 29. d4 hxg3+ 30. Kxg3 Rg5+ 31. Kh2 Rf5 32. Be3 cxd4 33. cxd4 Kh7 απεηιεί 44...g5 34. Rf2 g5 35. Ne2 Rxf2+ 36. Bxf2 f5 0-1 Αθύζηθεο θηλήζεηο έπαημε θαη ν Anand πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί ζηνλ Ιvanchuk.

ΠΑΡΣΙΓΑ 4 V.Ιvanchuk – Β.Anand , Linares 1992 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. 0-0-0 h6 9. Be3 Nxd4 10. Bxd4 b5 11. f3 Qa5 12. a3 e5 13. Be3 Be6 14. Kb1 Be7 15. g4 Rb8 16. Nd5 Qxd2


17. Nxf6? Τα ιεπθά ήζειαλ λα απνθύγνπλ ηελ ζπλέρεηα: 17. Rxd2 Nxd5 18. exd5 Bd7 όπνπ ε ηξύπα ζην d5 ηεηξάγσλν ζα θαιππηόηαλ κε ιεπθό πηόλη θαη ην d6 πηόλη δελ ζα ήηαλ πιένλ ζηόρνο. Πξαθηηθά θάηη ηέηνην ζα «ζθόησλε» ην παηρλίδη ηνπ ιεπθνύ ελώ ν καύξνο ζα κπνξνύζε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή λα δεκηνπξγήζεη παηρλίδη ζηελ πηέξπγα ηνπ βαζηιηά κε …f7-f5. 17...gxf6!! απηή ηελ απάληεζε ππνηίκεζε ν Ιvanchuk, ν νπνίνο πξνθαλώο πεξίκελε ην θπζηνινγηθό 17...Βxf6 18. Rxd2 Ke7 19. h4 κε έλα ειαθξύ πιενλέθηεκα εμαηηίαο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ πηέξπγα ηνπ βαζηιία. Τα καύξα κε απηή ηελ «άζρεκε» θίλεζε «παξαβηάδνπλ» αξθεηνύο ζηξαηεγηθνύο θαλόλεο όκσο έρνπλ κηα θαηαπιεθηηθή ηδέα λα «παγώζνπλ» ηα ιεπθά πηόληα ζηελ πηέξπγα ηνπ βαζηιηά θαη λα ηνπο επηηεζνύλ κε …h6-h5. 18. Rxd2 h5! 19. Rg1 δελ ήηαλ θαιύηεξν ην 19. Be2 hxg4 20. fxg4 Rh3. 19…hxg4 20. fxg4 Bc4!! Απηό όκσο είλαη ηξειό , ηα καύξα νηθεηνζειώο αιιάδνπλ ηνλ ππεξαζπηζηή ησλ αδύλαησλ ηεηξαγώλσλ d5 θαη f5, κε έλα θνκκάηη πνπ δελ έρεη αθόκα ελεξγνπνηεζεί. Όκσο ηα καύξα ζέινπλ κε θάζε ζπζία λα εκπνδίζνπλ ηα ιεπθά λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κε h3 θαη Rg3. Επηπιένλ νη ηξύπεο ζην d5 θαη f5 δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ηα ιεπθά δηόηη δελ ππάξρνπλ θνκκάηηα λα ηηο θαηαιάβνπλ. 21.b3 ( 21. Bxc4? bxc4 22. Rg3 c3!) 21…Bxf1 22. Rxf1 Rh3 23. Re2 Kd7 24. g5 Ke6 25. gxf6 Bxf6 26. Bd2 Be7 27. Be1 f6 28. Bg3 d5 29. exd5+ Kxd5 ηα καύξα απαιιάρηεθαλ από ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη απέθηεζαλ δύν θεληξηθά ειεύζεξα πηόληα. 30. Rf5 Kc6 31. Ref2 Rh6 32. Kb2 Kd7 33. Re2 Bd6 34. Rf3 Rc8 35. Be1 Ke6 36. Rd3 Rh7 37. Rg3 Bc5 38. Ka2 Rd7 39. Rc3 Rcc7 40. h4 Rd1 41. Bf2 Bd6 42. Rg3? e4! 43. Rxe4+ Be5 44. Rxe5+ fxe5 45. Kb2 Rd2 0-1 Έμσ από ηηο ζπκβάζεηο ήηαλ θαη ην παηρλίδη ηνπ Kasparov ζηελ παξηίδα πνπ αθνινπζεί.

ΠΑΡΣΙΓΑ 5 G. Kaparov – L. Portisch, Bryssels 1986


1.d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 0-0 6. e3 Nbd7 7. Qc2 h6 8. cxd5 exd5 9. Bf4 c5 10. Be2 b6 11. 0-0 Bb7 12. Rfd1 Rc8 13. dxc5 bxc5

Έρεη πξνθύςεη κηα ηππηθή ζέζε κε θξεκαζκέλα πηόληα πνπ δίλνπλ ζηνλ καύξν θεληξηθό ρώξν , έιεγρν ηεηξαγώλωλ θαη δπλαηόηεηεο ελεξγεηηθνύ παηρληδηνύ κε θνκκάηηα. Τα ιεπθά ηππηθά ζέινπλ λα πηέζνπλ ηα θξεκαζκέλα , ελώ κηα θαιή ηδέα ζα ήηαλ λα κεηαθέξνπλ ηνλ ίππν ζην f5 επηδηώθνληαο αιιαγέο ειαθξώλ θνκκαηηώλ. Όκσο ην 14. Nh4?? g5 απιά ράλεη πιηθό. Ο Kasparov παίδεη θάηη εθπιεθηηθό : 14. α4!! Τη είλαη απηό; Τα ιεπθά αδπλαηίδνπλ ηελ πηέξπγά ηεο βαζίιηζζαο. Όκσο απεηινύλ λα παίμνπλ 15. a5 ζηεξώληαο από ηνλ ίππν ην b6 ηεηξάγσλν θαη πεξηνξίδνληαο ηε δξάζε ηεο καύξεο βαζίιηζζαο. Αλ ηα καύξα παίμνπλ 14...a5 ηόηε ραξίδνπλ ζηα ιεπθά ην ηζρπξό ηεηξάγσλν b5. 14…Qa5 15. Nh4! ε θξπθή δπλαηόηεηα αλ ηώξα 15…g5?? 16. Nf5 ε καύξε βαζίιηζζα δελ ζηεξίδεη πιένλ ηνλ αμησκαηηθό ζην e7. 15…Rfd8 16. Nf5 Bf8 17. Nb5 Ne8 18. Bd6 Nxd6 19. Nfxd6 Rb8 20. Nxb7 Rxb7 21. Rxd5 Rdb8 22. Qd2! ε αιιαγή ησλ βαζηιηζζώλ νδεγεί ζε έλα δύζθνιν αιιά θεξδηζκέλν θηλάιε γηα ηα ιεπθά. 22...Qxd2 23. Rxd2 Nf6 24. Ra2 Ne4 25. Rc2 Rd7 26. g3 a5 27. Kg2 g6 28. Bf3 Nf6 29. Na3 Bd6 30. Bc6 Rdd8 31. Ra1 Be5 32. Bb5 Nd5 33. Rb1 Bd6 34. Rd2 Nb6 35. Rc1 Be7 36. Re2 Rbc8 37. Nb1 Kg7 38. Nd2 Ra8 39. Nb3 Rdc8 40. Rec2 c4 41. Nd2 Ra7 42. Nxc4 Nxc4 43. Rxc4 Rxc4 44. Rxc4 f5 45. h3 h5 46. g4 hxg4 47. hxg4 fxg4 48. Kg3 Bd6+ 49. Kxg4 Rc7 50. Bc6 Rf7 51. f4 Kh6 52. Bd5 Rf6 53. Rc1 Kg7 54. b3 Rf8 55. Rd1 Bc5 56. Rd3 Ba3 57. Bc4 Βc1 58. Rd7+ Kh6 59. Re7 Bd2 60. Kf3 Bb4 61. Rb7 Bc3 62. Bd3 Rf6 63. Kg4 Bd2 64. f5 1-0 Φαληαζηηθέο ηδέεο παίδνληαλ θαη ηνλ 19ν αηώλα από ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο επνρήο ηνπο.

ΠΑΡΣΙΓΑ 6 J.H. Εukertort – W. Steinitz, London 1872


1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 d6 6. Bxc6+ bxc6 7. h3 g6 8. Nc3 Bg7 9. Be3 c5 10. Qd2 h6 11. Rb1

Τν θέληξν είλαη θιεηζηό ην παηρλίδη ζα επηθεληξσζεί ζηηο πηέξπγεο ηα ιεπθά ινγηθά ζα επηδηώμνπλ ην b2-b4 ή/θαη f2-f4, ελώ ηα καύξα f7-f5. Πξνο ην παξόλ ηα καύξα δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ξνθέ αθνύ πέθηεη ην h6 πηόλη. Αιιά κάιινλ δελ ελνρινύληαη. 11...Ng8! αληί λα αλαπηύμνπλ έλα θνκκάηη επαλαθέξνπλ ηνλ ίππν ζην αξρηθό ηνπ ηεηξάγσλν. Ο ίππνο ζην f6 δελ έθαλε πξαθηηθά ηίπνηα θαη έηζη ηα καύξα απνθαζίδνπλ λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζην ηεηξάγσλν c6 από όπνπ ζα επηβιέπεη ηα ηεηξάγσλα b4 θαη d4. Είλαη αξγό αιιά ε θιεηζηή θύζε ηεο ζέζεο δίλεη ζηα καύξα ηελ δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ απηή ηελ πνιπηέιεηα. 12. Νh2 Νe7 13.f4 exf4 14. Bxf4 g5 15. Be3 f5 16.0-0 f4 17. Bf2 Nc6 ε ζέζε είλαη ζηξαηεγηθά θεξδηζκέλε γηα ηνλ καύξν ιόγσ ηνπ δεύγνπο ηωλ δξαζηήξηώλ αμηωκαηηθώλ , ηνπ ρώξνπ ζηελ πηέξπγα ηνπ βαζηιηά, ηνλ έιεγρν ηωλ ηεηξαγώλωλ b4 θαη d4. 18. Νd5 0-0 19. b4 cxb4 20. Nxb4 Nxb4 21. Rxb4 Be6 22. Bd4 Bxd4+ 23. Rxd4 c5 24. Ra4 Qb6 25. c4 a5 26. Ra3 a4 27. Rc3 Rfb8 28. Rc2 Qc7 29. Rb2 a3 30. Rbb1 Qg7 31. Rxb8+ Rxb8 32. Qa5 Qd4+ 33. Kh1 Qxd3 34. Qc7 Rb1 35. Qd8+ Kf7 0-1

ΠΑΡΣΙΓΑ 7 I. Sokolov – A. Sirov , Yerevan 1996 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 a6 5. c5 Bf5 6. Qb3 Qc8 7. Bf4 Nbd7 8. h3 e6 9. Ne5 Be7 10. g4 Bg6 11. e3


Τν πιενλέθηεκα ρώξνπ ησλ ιεπθώλ ηνπο δίλεη έλα κόληκν πιενλέθηεκα, αλ ηα καύξα απιώο πεξηκέλνπλ παζεηηθά ηηο εμειίμεηο ζηγά ζηγά ζα εγθισβηζηνύλ ζε κηα ρακέλε ζέζε. 11…Bd8! ηα καύξα απνθαζίδνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ αμησκαηηθό ηνπο ζην ηεηξάγσλν c7 από όπνπ ζα κάρεηαη θαη απηόο γηα ην ζεκαληηθό ηεηξάγσλν e5 θαη λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο θνκκαηηώλ αθνύ πζηεξνύλ ζε ρώξν. 12.Be2 Nxe5 13. Bxe5 Bc7 14. Νa4 Ba5+ ( 14…Bxe5?? 15. Nb6 ) 15. Nc3 0-0 16. h4 ην 16. Βxf6 gxf6 δελ ελνριεί ηα καύξα πνπ απνθηνύλ ην δεύγνο ησλ αμησκαηηθώλ θαη ειέγρνπλ ην ηεηξάγσλν e5. 16…h6 17. 0-0-0 Nd7 18. Bd6 Re8 19. Rhg1 Bc7 ηα καύξα έρνπλ πιένλ άλεην παηρλίδη κε μεθάζαξεο ηδέεο ( δηαζπάζεηο ...b7-b6 …e6-e5) θαη πήξαλ ηε λίθε κεηά από κηα ζθιεξή κάρε. 20. h5 Bh7 21. g5 Bxd6 22. cxd6 Kh8 23. gxh6 gxh6 24. e4 dxe4 25. Na4 Qd8 26. Nc5 Nxc5 27. dxc5 Qf6 28. Qc3 Qxc3+ 29. bxc3 Rab8 30. Rd4 a5 31. Bd1 b6 32. cxb6 Rxb6 33. Bc2 Rd8 34. d7 Rb5 35. Rgd1 Rxh5 36. c4 Kg7 37. Kb2 Kf8 38. Ba4 Rc5 39. Kc3 Ke7 40. Rd6 e3 41. fxe3 Be4 42. R6d4 Re5 43. Rf1 Bg2 44. Rg1 Rxe3+ 45. Rd3 Rxd3+ 46. Kxd3 Rxd7+ 47. Ke3 Bh3 48. Bxc6 Rxc7 49. Bb5 e5 50. Rh1 Be6 51. Kd3 Kf6 52. Rxh6+ Kg5 53. Rh8 Kf4 54. Rh4+ Bg4 55. Rh8 f5 56. Re8 Rc5 57. a4 Kf3 58. Ba6 Kf2 59. Bb5 Be2+ 60. Kc3 f4 61. Rd8 Bf3 62. Rd2+ Ke1 0-1 Βηβιηνγξαθία θεθαιαίνπ 8 : J. Silman : How to Reassess your Chess G. Kasparov: Οη κεγάινη πξνθάηνρνη κνπ, βηβιίν 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΝΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Ο τρόπος που προσεγγίσαμε τις ασυμμετρίες στα προηγούμενα εφτά κεφάλαια ήταν αναγωγικός. Οι παρτίδες που μελετήσαμε περιείχαν μια κυρίαρχη α...

Advertisement