Page 1

Ç̲ÑÒ

949

Ç̲ÑÒ ²âàí Äçþáà. ϳçíàííÿ ²âàíà Áàãðÿíîãî òðèâຠ........................................................... 7 ². ÍÀ ÐÎÇÃËßÄ «ÎÑÎÁËÈÂί ÍÀÐÀÄÈ»… (Çà àðõ³âíèìè ìàòåð³àëàìè êîëèøíüîãî ÊÄÁ) ................................................... 21 Ç òàâðîì óêðà¿íñüêîãî áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó, àáî ʳëüêà ñë³â ïðî ìàëîðîñ³éñòâî ............................................................... 21 «Êîìïàñà íå äîñòàâèë腻 .................................................................................. 36 Áà! Çíàéîì³ âñ³ îáëè÷÷ÿ… ................................................................................... 42 Íèòêà ñíóºòüñÿ äà볅 .......................................................................................... 48 «Íå çíàþ …í³÷îãî íåâ³äîì ......................................................................... 55 «Âàøà ãîëîâà – â ìî¿õ ðóêàõ…» ......................................................................... 65 «Â³ä ï³äïèñó â³äìîâèâñÿ…»................................................................................ 76 «Ïðîæèâàòè íà ï³âíî÷³ íå ìîæå, ñë³äóâàòè åòàïîì íå ìîæ养 ..................... 81 «Á’º êðèëüìè ïòàõ òà é ëîâèòü äçüîáîì ´ðàò腻 ............................................. 88 «Ïðîñèìî ïåðåâ³ðèòè ³ ïîâ³äîìèò腻 .............................................................. 98 Ìåòàìîðôîçè î÷íî¿ ñòàâêè ............................................................................... 119 «ß ïðèéäó îñòàííÿ…» ....................................................................................... 139 II. «ÍÀÑ ÍŠDzÒÐÓÒÜ ²Ç ÐÓÁÐÈÊÈ...» (Ïîâ³äîìëåííÿ, ëèñòè, ïîå糿, ãàçåòí³ ïóáë³êàö³¿ òà ³íø³ äîêóìåíòè...) ......... 159 «Äóíàþ, Äóíàþ, ÷îãî ñìóòåí òå÷åø?..» ........................................................... 163 «Æèòè – öå ïðàöþâàòè» ..................................................................................... 190 III. «ÁÓÄÓ ÃÅÐΪ̅» (dz ùîäåííèêà Ñåìåíà Ñòàð³âà) ......................................................................... 242 IV. ÁÀÃÐßÍÈÉ ×ÈÒÀª ËÈÏÈÍÑÜÊÎÃÎ... (Ñòîð³íêàìè êíèãè «Ëèñòè äî áðàò³â-õë³áîðîá³â») ......................................... 322 V. ÃÎËÎÑÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ØÀÍÓÂÀËÜÍÈʲ ........................................ 423 Þ. Øåâåëüîâ. Òð³óìô ðîìàíòèêè ..................................................................... 423 Ãðèãîð³é Êîñòþê. Ïåðåä íîâèì æàíðîì (Íîòàòêè) ........................................ 429 Ñò. Ôåäîð³âñüêèé. Ïèñüìåííèê ³ ãðîìàäÿíèí ................................................. 433 Ëåîí³ä Ïîëòàâà. Ó äâàäöÿòó ð³÷íèöþ (²âàí Áàãðÿíèé) .................................. 435


950

Îëåêñàíäåð Øóãàé. ²ÂÀÍ ÁÀÃÐßÍÈÉ: ÍÎÂÅ É ÌÀËβÄÎÌÅ Þð³é Êëåí. Äóìêè íà äîçâ³ëë³ ........................................................................... 437 Âîëîäèìèð Äåðæàâèí. Óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ë³òåðàòóðà (1945 – 1947) .... 438 Ãð. Øåâ÷óê (Øåâåëüîâ). Çóñòð³÷ òðüîõ àâòîð³â, ³ ùî ç òîãî âèéøëî .............. 439 ²âàí Áàãðÿíèé. Íîòàòêè ïèñüìåííèêà ............................................................... 441 Âàñèëü Ãðèøêî. Ãåðîé íàøîãî ÷àñó .................................................................. 445 Äìèòðî ×óá. Ïðî îêóïàíò³â ³ íîâå ïîêîë³ííÿ ................................................. 460 «Ðîçãðîì» ²âàíà Áàãðÿíîãî – íà óêðà¿íñüê³é ñöåí³ â Àâñòðà볿...................... 462 Â. À. ϒºñà «Ðîçãðîì» Áàãðÿíîãî – íà àâñòðàë³éñüê³é ñöåí³ ........................... 463 Ð-é, Ì-÷. Ïðå쒺ðà «Ðîçãðîì» – âåëèêèé óñï³õ .............................................. 464 Þð³é Ìóëèê-Ëóöèê. Ïðî êíèãó ñòðàñòåé óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ...................... 466 «Ñîáîðíà Óêðà¿íà» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ². Áàãðÿíîãî .......................... 467 Ë. Ëóö³â. Íîâèé òâ³ð ²âàíà Áàãðÿíîãî............................................................... 468 ³äãóê íà «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» â «Óêðà¿íñüêîìó ñëîâ³» .............................. 472 Âîëîäèìèð Ìàðòèíåöü. «Ñàä Ãåòñèìàíñüíèé» Áàãðÿíîãî ............................ 473 Ãîëîñè ïðåñè ç ïðèâîäó ðîìàíó ². Áàãðÿíîãî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ............ 477 Ê. Øò. (Êàòåðèíà Øòóëü). Ïðî ðîìàí ². Áàãðÿíîãî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ................................................................................... 478 ²âàí Äóáèíåöü. Ãîëîñè ÷èòà÷³â ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ............................. 479 Ñ. Ñòåïàí³âñüêèé. «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ó ñâ³òë³ ñó÷àñíèõ ³äåîëîã³÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé ........................................................................ 482 Óêðà¿íö³ ç Þãîñëà⳿ – ñâîºìó ïèñüìåííèêîâ³ ............................................... 486 Îêñàíà Êåð÷. Ìîíîãðàô³ÿ æàõó ........................................................................ 487 Â. «Ìîð³òóð³» â ï³äãîòîâö³ Óêðà¿íñüêîãî Òåàòðó Ìàëèõ Ôîðì ..................... 490 Íàääí³ïðÿíåöü. «Ãåòñèìàíñüêèé ñàä» – â ñâ³òë³ íàøî¿ äîáè ......................... 493 Ãð-ñüêèé. «Ìîð³òóð³» â Àâñòðà볿 ..................................................................... 494 Îëåêñ³é Êîíîâàë. ³òàë³é Áåíäåð ïðî «Îãíåííå êîëî»................................... 495 Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà íà åì³ãðàö³¿ ................................................................... 497 «Îãíåííå êîëî» ². Áàãðÿíîãî ïåðåä ë³òåðàòóðíèì ñóäîì ó Äåòðîéò³ ............ 499 Â. ². Ãðèøêî. Òå, íàä ÷èì òðåáà çàñòàíîâèòèñÿ ............................................... 501 Óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà íà åì³ãðàö³¿ ................................................................... 506 Çá³ðêà â Êàíàä³ íà ë³êóâàííÿ ². Ï. Áàãðÿíîãî .................................................. 508 À. Áîíäàðåíêî. Óêðà¿íñüêà ïðàâäà âèõîäèòü ó øèðîêèé ñâ³ò ........................ 509 Ïåðøîêâ³òíåâ³ ïðèãîäè ñïåö³àëüíîãî êîðåñïîíäåíòà «Ó» ......................... 510 Ï. Ìàëÿð. Íàâçàâîäè ç âîðîãîì ......................................................................... 522 Ïîáàæàííÿ ². Ï. Áàãðÿíîìó ............................................................................... 523 30 ðîê³â ë³òåðàòóðíî¿ ïðàö³ ²â. Ï. Áàãðÿíîãî ................................................... 525 Äìèòðî ×óá. Ùî ÷èòàþòü â Àâñòðà볿? ........................................................... 526 ×èòà÷³ ³ «Òèãðîëîâè» ......................................................................................... 529 ³äçíà÷èëè ë³òåðàòóðíèé þâ³ëåé ². Áàãðÿíîãî ................................................ 532 Ìàêñèì Íàëèâàéêî. Íàëåæíî â³äçíà÷åíèé þâ³ëåé ......................................... 532 Íàøîìó ïèñüìåííèêîâ³ ..................................................................................... 534 Äìèòðî ×óá. Ç íîâèõ âèäàíü ............................................................................ 535  30-ë³òòÿ ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ ..................................................................... 536 Ï. Øèíêàð. Ïðàâäà ëèøàºòüñÿ çà íàìè ............................................................ 537


Ç̲ÑÒ

951

Ïê. Êð³çü ñëüîçè ñ쳺òüñÿ... ............................................................................... 549 Óêðà¿íö³ Àâñòðà볿 â³äçíà÷àþòü òðèäöÿòó ð³÷íèöþ ². Ï. Áàãðÿíîãî ............. 542 Ïðèâ³ò ïèñüìåííèêîâ³........................................................................................ 545 ²íòåðâ’þ ç ²âàíîì Áàãðÿíèì .............................................................................. 546 Ì. Øëåìêåâè÷. Íàéá³ëüø â³äîì³ ...................................................................... 549 Ïåòðî Âîëèíÿê. Ëþäèíà, ïèñüìåííèê ³ ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ .............................. 552 Þð³é Øåðåõ. Ëþäèí³ âåëèêîãî Ͳ .................................................................... 557 Ë. Ðîìàí. «Ìàðóñÿ Áîãóñëàâêà» ....................................................................... 557 ˳òåðàòóðíèé âå÷³ð â Ìþíõåí³ ......................................................................... 559 ×è ìîæëèâà? ....................................................................................................... 560 Àíäð³é Ðîìàøêî. «Ñóä» íàä «Ìàðóñåþ Áîãóñëàâêîþ» .................................. 565 Äìèòðî ×óá. Íîâèé òâ³ð ²âàíà Áàãðÿíîãî ....................................................... 573 ²ãîð Êîñòåöüêèé. Ñòàòòÿ ïðî ðîìàí ................................................................. 577 Âàäèì Ñâàðîã. Ïðî áåçïë³äí³ ñìîêîâíèö³... ..................................................... 604 ²âàí Áàãðÿíèé. ×èòàþ÷è äðóç³â ......................................................................... 613 Ä-ð Äìèòðî Áó÷èíñüêèé. «Àíòîí Á³äà – ãåðîé òðóäà» ................................... 618 Ë. Ê. Êíèæêà äëÿ ä³òåé «Òåëåôîí» ²â. Áàãðÿíîãî... ........................................ 624 Îëåêñà Ðàíü. Ïðèçíà÷åííÿ é ïðèðå÷åííÿ ........................................................ 625 ²ãîð Êà÷óðîâñüêèé. Ïîåç³ÿ ³ ïðîçà ²âàíà Áàãðÿíîãî ........................................ 628 Þ. Ø. (Þð³é Øåâåëüîâ). Ïîðîãè ³ çàïîð³ææÿ ................................................ 618 Îëåñü Øåâ÷åíêî. ²âàí Áàãðÿíèé ....................................................................... 634 Ä-ð Þë³ÿ Âîé÷èøèí. Ùî ç ïîå糿 Áàãðÿíîãî âèäðóêóþòü â Óêðà¿í³? ............ 639 Âàäèì Ñâàðîã. Äâà âèì³ðè ñåðöÿ ...................................................................... 646 VI. Ó ÁÅËÜò¯, ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀͲ¯, ÑØÀ ÒÀ  ÊÀÍÀIJ  (Ïî¿çäêè ²âàíà Áàãðÿíîãî äî êðà¿í ªâðîïè é Àìåðèêè...) .............................. 655 Ã. ². Ïëàêñ³é. Óðÿäóþ÷èé Ãîëîâà ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíèé – ñåðåä óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà â Áåëü㳿 ................................................. 655 Çàêëèê óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà â Áåëü㳿 äî óêðà¿íö³â ó âñüîìó ñâ³ò³ ..... 658 Ì. Òåñëåâè÷. Óêðà¿íñüê³ íàö³îíàë³ñòè Ëüºæà – äî óðÿäóþ÷îãî Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíîãî ................................................................... 659 À. Â. Çóñòð³÷ óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà Ëîíäîíà é îêîëèöü ³ç â. î. Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíèì ......................................................... 660 ²íòåðâ’þ êîðåñïîíäåíòà óêðà¿íñüêî¿ ñåêö³¿ ÑÂÑ ³ç â. î. Ãîëîâè ÓÍÐàäè, ïèñüìåííèêîì ². Ï. Áàãðÿíèì ó Ëîíäîí³ 25.9.1953 ................................... 661 Äîïîâ³äü ². Áàãðÿíîãî, â. î. Ãîëîâè ÓÍÐàäè, â Ìàí÷åñòåð³ ............................ 662 ²âàí Áàãðÿíèé. Ðîçìîâà â Á³-Á³-ѳ ..................................................................... 672 Ì. Ñåì÷èøèí. ². Ï. Áàãðÿíèé ó Âåëèêîáðèòàí³¿ .............................................. 676 Óêðà¿íö³ Àíã볿 – ñâîºìó ïèñüìåííèêîâ³ ......................................................... 679 Ïîäîðîæ Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Áàãðÿíîãî äî Àìåðèêè ....................................... 682  Íüþ-Éîðêó â³äáóâñÿ ǒ¿çä óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â â åêçèë³ ................. 682 «Óêðà¿íñüêà ãàçåòà» – ïðî ². Áàãðÿíîãî ............................................................ 684 À. ßâ³ð. Ïèñüìåííèê ². Ï. Áàãðÿíèé ó Íüþ-Éîðêó ......................................... 685 ǒ¿çä óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ó â³ëüíîìó ñâ³ò³ ........................................... 686


952

Îëåêñàíäåð Øóãàé. ²ÂÀÍ ÁÀÃÐßÍÈÉ: ÍÎÂÅ É ÌÀËβÄÎÌÅ Ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç ². Ï. Áàãðÿíèì .................................................................. 690 Ïðåñîâà êîíôåðåíö³ÿ ç ². Áàãðÿíèì â Íüþ-Éîðêó 12 ãðóäíÿ 1958 ð. ............ 691 Âñòóïíå ñëîâî ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ Â³ëüíî¿ Àêàäå쳿 Íàóê, ïðîô. Ì. Î. Âåòóõîâà .................................................................................... 697 À. ßâ³ð. Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ç ². Ï. Áàãðÿíèì ................................................ 698 ². Áàãðÿíèé â³äâ³äàâ ÓÂÀÍ ................................................................................ 698 Áàòüê³âùèíà ³ ìè ................................................................................................ 699 Âèñòóï Ãîëîâè ÓÍÐàäè ïåðåä óêðà¿íñüêèì ãðîìàäÿíñòâîì ì. Òðåíòîíà .................................................................................................... 702 ³òàºìî äîðîãîãî ãîñòÿ! ..................................................................................... 703 Îñòàï Òàðíàâñüêèé. ǒ¿çä óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â ................................... 704 Ì. Øëåìêåâè÷. Ïðèâ³ò ïèñüìåííèêîâ³-ãðîìàäÿíèíîâ³ .................................. 707 ³ä Äåðæàâíîãî Öåíòðó Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè ........................... 708 Ùî ïèøå óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ïðåñà .......................................................... 712 Äî â³çèòó Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíîãî â Íüþàðê ...................................... 712 ³êòîð Êèðåéêî. ². Ï. Áàãðÿíèé ó Íüþ-Éîðêó ................................................ 715 ². Ï. Áàãðÿíèé ó Ô³ëàäåëüô³¿ ............................................................................. 717 Âîëîäèìèð Á³ëÿ¿â. ²âàí Áàãðÿíèé ó Ô³ëàäåëüô³¿ ............................................. 718 Ï. Ìèõàéëîâè÷. Ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè ó Ô³ëàäåëüô³¿ ........ 723 ×îìó äâà ñâÿòà â Íüþ-Éîðêó ............................................................................ 726 Ô³ëàäåëüô³ºöü. Äëÿ ÷îãî ïèñàòè íåïðàâäó? .................................................... 726 «Òèãðîëîâè» ãîëëàíäñüêîþ ìîâîþ .................................................................. 727 Ñâÿòî÷íà ïðîìîâà Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíîãî ........................................ 727 Þõèì ×åðåïåíêî. ×îìó ïðîòè Áàãðÿíîãî, à íå ïðîòè ̳êîÿíà? ................... 732 ²âàí Áàãðÿíèé. Íàøå ïðàâî ³ íàø îáîâ’ÿçîê ðå÷íèê³â Óêðà¿íè ïåðåä øèðîêèì ñâ³òîì .................................................................................. 734 Ìàð³ÿ Òðóñêàëî. Çóñòð³÷ óêðà¿íö³â ѳðàêóç ³ç Ãîëîâîþ ÓÍÐàäè ................... 740 ͳíà Íîâîõàòüêî. Íåçàáóòíº............................................................................. 741 Ì. Ñ. ². Ï. Áàãðÿíèé ó ×èêà´î ............................................................................ 741 Ïðèñóòí³é. Ãîëîâà ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíèé â ѳðàêóçàõ ................................. 743 Îëåêñ³é Êîíîâàë. Ñï³ëüíî òÿãòè óêðà¿íñüêîãî âîçà... ..................................... 746 Ôåä³ð Ðåâåíêî. Áàãðÿíèé ó ×èêà´î ................................................................... 749 ²âàí Áàãðÿíèé ó ×èêà´î ...................................................................................... 757 «Ñóä» íàä ²âàíîì Áàãðÿíèì ó ×èêà´î ............................................................... 757 Þ. Ñòåïîâèé. Âèñîêîäîñòîéíîìó ãîñòåâ³ – íàëåæíà çóñòð³÷ ....................... 758 Ì. Ñ. (Ìèðîñëàâ Ñåì÷èøèí). Âåëèêèé óñï³õ ²âàíà Áàãðÿíîãî â ×èêà´î ....... 760 Ò. Ë. (Òîìà Ëàïè÷àê). Íàø êîìåíòàð: ïðî «ñóäè» íå÷åñòèâèõ ...................... 762 Þ. Ã. Ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè â ̳ííåàïîë³ñ³ ....................... 766 Àìåðèêàíñüêà ïðåñà ïðî ². Áàãðÿíîãî .............................................................. 768 Àìåðèêàíñüêà ïðåñà ïðî ïîäîðîæ ². Áàãðÿíîãî .............................................. 770 Îáñåðâàòîð. Õðîí³êà ç Äåòðîéòà ..................................................................... 772 Ô. À. Ôåäîðåíêî. Ïðî ä³ÿëüí³ñòü ²âàíà Áàãðÿíîãî .......................................... 773 Ïðèâ³ò ²âàíîâ³ Ï. Áàãðÿíîìó (Ïðîìîâà ïàí³ Ãàëèíè ’þí) .......................... 775 Â. ²-c. Ãîëîâà ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíèé ó Òîðîíòî ............................................. 777


Ç̲ÑÒ

953

Î. Êóëåíêî (Îëåêñàíäåð Ñêîï). Ñë³äàìè ². Ï. Áàãðÿíîãî â Äåòðîéò³ ............ 783 Ïåòðî Âîëèíÿê. Ïèñüìåííèöüêèé óñï³õ ²âàíà Áàãðÿíîãî.............................. 785 Â. ²-ñ. Ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè â Êàíàä³ .................................. 786 Ïîäîðîæ Àìåðèêîþ ........................................................................................... 787 Îë. Êóëåíêî (Îëåêñàíäåð Ñêîï). Ïðåñà Äåòðîéòà ïðî ². Áàãðÿíîãî .............. 790 Ïîäîðîæ Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Áàãðÿíîãî ïî ÑØÀ ³ Êàíàä³ .............................. 791 Â. ªðìîëåíêî. ×ëåíè Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Ñîþçó ç ̳ííåñîòè âèìàãàþòü âèÿñíåííÿ â³ä ðåäàêö³¿ «Ñâîáîäè» ........................................... 792 Î. Êóëåíêî (Îëåêñàíäåð Ñêîï). Ïîçóñòð³÷í³ âðàæåííÿ ................................... 792 Ëèñò ãóáåðíàòîðà ̳÷è´àíó äî ². Áàãðÿíîãî .................................................... 795 Ëåîí³ä Öàðèê. Áàãðÿíèé ó Áóôôàëî ................................................................. 795 Âîëîäèìèð Äçþáà. Äî ïåðåáóâàííÿ ². Áàãðÿíîãî â Áóôôàëî ......................... 798 Â. Äçþáà. Ãîëîâà ÓÍÐàäè â Áóôôàëî ............................................................... 799 ͳìåöüêèé ÷àñîïèñ ïðî «Óêðà¿íñüê³ â³ñò³» ..................................................... 800 Ï. Âîëèíÿê. ²âàí Áàãðÿíèé ó Òîðîíòî ............................................................... 801 Þ. Ã-êî. Ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè â ̳ííåàïîë³ñ³ .................. 805 Ïåòðî Âàñèëåíêî. Ãîëîâà ÓÍÐàäè ². Ï. Áàãðÿíèé ó Êë³âëåíä³ ..................... 807 Ùî ïèøå óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ïðåñà .......................................................... 809 Ñ. ϳäãàéíèé. Êðîê íàïåðåä .............................................................................. 811 Êàíàäñüêèé ÷àñîïèñ ïðî ²âàíà Áàãðÿíîãî ....................................................... 814 ². Áàãðÿíèé â³äâ³äàâ Ìàí³òîáñüêèé óí³âåðñèòåò ............................................. 815 Ùî ïèøå óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ïðåñà .......................................................... 815 ². Ñòåíè÷. ³äâ³äèíè Ãîëîâè Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè ². Ï. Áàãðÿíîãî â Êàíàä³ ............................................................................... 817 Ùî ïèøå óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ïðåñà .......................................................... 819 Ï. ³ Ì. Óêðà¿íñüêèé áîðåöü çà ñâîáîäó... ......................................................... 822 Ïðåñà Êàíàäè ïðî ². Ï. Áàãðÿíîãî .................................................................... 824 Ìèêîëà Äåíèñþê. Ïîë³òè÷íå ³íòåðâ’þ ç ². Áàãðÿíèì ...................................... 826 ². Áàãðÿíèé áóâ ïðèéíÿòèé ïðå쒺ðîì Êàíàäè ................................................ 829 Ùî ïèøå óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ïðåñà .......................................................... 830 À. Á³ëîöåðê³âñüêèé. Ãîëîâà ÓÍÐàäè â Ìîíðåàë³ ............................................. 831 Ðåçîëþö³¿ 9-¿ Êðàéîâî¿ êîíôåðåíö³¿ ÓÐÄÏ â Êàíàä³ ...................................... 834 Ì. Ãðèíü. ². Áàãðÿíèé ñåðåä ìîëîä³ Òîðîíòî ................................................... 837 Ì. Ãðèíü. ˳òåðàòóðíèé âå÷³ð ². Áàãðÿíîãî â Òîðîíòî .................................... 840 ²íòåðâ’þ ç Ãîëîâîþ ÓÍÐàäè òà ïèñüìåííèêîì ². Áàãðÿíèì .......................... 841 ². Áàãðÿíèé ó ñâ³ä÷åííÿõ ïåðåä Êîíãðåñîâîþ êîì³ñ³ºþ ïåðåñòåð³ãຠÀìåðèêó... ................................................................................ 845 ². Áàãðÿíèé áóâ ïðèéíÿòèé â Äåðæàâíîìó äåïàðòàìåíò³ ÑØÀ ³ «Ãîëîñ³ Àìåðèêè» ....................................................................................... 846 Ìèêîëà Øëåìêåâè÷. Ïðîâîäæàþ÷è ²âàíà Áàãðÿíîãî ...................................... 847 ²íòåðâ’þ ç ². Áàãðÿíèì ïðî óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó .......................................... 852 ªâãåí Ôåäîðåíêî. Ïðîâîäè ²âàíà Áàãðÿíîãî ................................................... 855 dzçíàííÿ ². Ï. Áàãðÿíîãî â Êîíãðåñ³ ................................................................. 857


954

Îëåêñàíäåð Øóãàé. ²ÂÀÍ ÁÀÃÐßÍÈÉ: ÍÎÂÅ É ÌÀËβÄÎÌÅ Ïðîâ³äíà ùîäåííà ãàçåòà «×èêà´î òð³áþí» âèäðóêóâàëà íàéãîëîâí³ø³ ì³ñöÿ ç³ ñâ³ä÷åíü ïåðåä ñåíàòñüêîþ êîì³ñ³ºþ Ãîëîâè ÓÍÐàäè ². Áàãðÿíîãî ................................... 857 ²âàí Áàãðÿíèé. Çì³ñò ì êíèãè ....................................................................... 859

VII. ÑËÎÂÎ ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÀÂÒÎв «Ãîëîñ Àìåðèêè» òðàíñëþº óðèâêè ç «Òèãðîëîâ³â» ....................................... 864 Ìàðãàðåòà Øëþòåð. Ç ÷óæèíåöüêèõ ãîëîñ³â ïðî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â .................................................................... 864 ×åêàºìî, ùî ñêàæóòü ÷óæèíö³? ........................................................................ 866 Þçåô Ëîáîäîâñüêèé. Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé ....................................................... 866 Þ. ×. Áåðë³íñüêà ïðåñà ïðî óêðà¿íñüê³ ñïðàâè ............................................... 873 Ðèøàðä Âðà´à. Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé .................................................................. 875 Òâîð÷³ñòü ²âàíà Áàãðÿíîãî ................................................................................. 877 «Òèãðîëîâè» ². Áàãðÿíîãî – àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ............................................. 879 «Ïåðåñë³äóâà÷³ ³ ïåðåñë³äóâàí³» ²â. Áàãðÿíîãî ............................................... 879 Àíãëîìîâíà ïðåñà – ïðî àíãë³éñüêå âèäàííÿ «Òèãðîëîâ³â» ². Áàãðÿíîãî .................................................................................................... 880 «Íå ò³ëüêè ðîìàí, à é ñâ³òîãëÿä» ...................................................................... 881 Òâîðè ². Ï. Áàãðÿíîãî àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ...................................................... 883 Î. Ï. Íîâå âèäàííÿ «Òèãðîëîâ³â» ². Áàãðÿíîãî ............................................... 883 Àìåðèêàíñüêà ïðåñà ïðî «Òèãðîëîâè» ². Áàãðÿíîãî ....................................... 884 «Òàéì» ïðî «Òèãðîëîâè» ................................................................................... 884 Áàðáàðà Äæåôôð³ñ. Russian’s novel ................................................................ 885 Æóðíàë «Òàéì» ïðî «Òèãðîëîâè» .................................................................... 886 «Íüþ-Éîðê ãåðàëä òð³áþí» çíîâó ïðî «Òèãðîëîâè» ...................................... 887 Òâ³ð, âàðòèé óâàãè Ãîëë³âóäó ............................................................................. 888 Ùå ïðî «Òèãðîëîâè» .......................................................................................... 890 Ðàä³î «Âèçâîëåííÿ» ïðî Ãîëîâó ÓÍÐàäè ......................................................... 891 ²âàíîâ³ Áàãðÿíîìó – 50 ðîê³â ............................................................................ 891 Ðåöåíç³ÿ íà «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» â ³ñïàíñüêîìó ÷àñîïèñ³ ........................... 892 «Òèãðîëîâè» ². Áàãðÿíîãî – ãîëëàíäñüêîþ ìîâîþ .......................................... 893 Â. Ãåðàñèìåíêî. ³äãóêè ãîëëàíäñüêî¿ ïðåñè íà ðîìàí ². Áàãðÿíîãî «Òèãðîëîâè» ............................................................................. 893 Êë³âëåíäñüêèé ÷àñîïèñ ïðî ². Ï. Áàãðÿíîãî .................................................... 895 Â. Ãåðàñèìåíêî. Ö³êàâå ó â³äãóêàõ ÷óæèíåöüêî¿ ïðåñè ïðî «Òèãðîëîâè» ........................................................................................... 896 Le jardin de Gethsemani ...................................................................................... 898 Le jardin de Gethsemani (ïåðåäìîâà äî ôðàíöóçüêîãî âèäàííÿ ðîìàíó «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé») .................................................................... 899 Ã. À. Äî îêðåìî¿ óâàãè íàøèõ ÷èòà÷³â .............................................................. 900 ×àñîïèñ «La france catholique» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ............................ 900 Ïîëüñüêå ðàä³î «Â³ëüíà ªâðîïà» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ........................ 903 «Õë³áîðîá» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ ........................ 905


Ç̲ÑÒ

955

«Le figaro littéraire» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàícüêèé» ............................................... 906 «Äóæèé ãîëîñ ïðîòåñòó âîþþ÷î¿ Óêðà¿íè ó â³ëüíîìó ñâ³ò³» ......................... 907 ³ðà Âîëüìàí. «Les nouvelles litteraires» ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ............. 908 ×óæèíåöüêà ïðåñà ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ................................................. 909 «Òèãðîëîâè» í³ìåöüêîþ ìîâîþ ........................................................................ 910 Ïåðø³ â³äãóêè í³ìåöüêî¿ ïðåñè íà «Òèãðîëîâè» ². Áàãðÿíîãî ....................... 911 ×óæèíåöüêà ïðåñà ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé» ................................................. 911 Ïðåñà ïðî ðîìàí «Òèãðîëîâè» ². Áàãðÿíîãî â í³ìåöüêîìó âèäàíí³ .............. 912 Verlag Styria. Graz–Wien–Köln .......................................................................... 913 ×óæèíåöüêà ïðåñà ïðî ðîìàí ². Áàãðÿíîãî «Òèãðîëîâè» â í³ìåöüêîìó âèäàíí³ ............................................................. 914 Õàðàêòåðí³ óðèâêè ç îï³í³¿ ÷óæèíö³â ïðî «Òèãðîëîâè» ................................. 914 Óêðà¿íñüêà ðåäàêö³ÿ Ðàä³î «Ñâîáîäà» ïðî «Óêðà¿íñüê³ â³ñò³» ........................ 917 Óêðà¿íñüêà êíèãà – â ïåðåë³êó âèáðàíèõ êíèã äëÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ ............. 918 Äðóãå âèäàííÿ «Òèãðîëîâ³â» í³ìåöüêîþ ìîâîþ .............................................. 918 ×óæèíåöüêà ïðåñà ïðî «Òèãðîëîâè» ................................................................ 919 Verlag Styria. Graz–Wien–Köln .......................................................................... 920 Ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê ïðî «Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé»..................................... 921 Ã. Áàãðÿíà. «Ñàä Ãåòñèìàíñüíèé» ². Áàãðÿíîãî – ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ......... 922 Ïîå糿 ²âàíà Áàãðÿíîãî – í³ìåöüêîþ ìîâîþ .................................................... 922 ʳëüêà ñë³â ïðî ïåðåêëàäè ïîåç³é ²âàíà Áàãðÿíîãî í³ìåöüêîþ ìîâîþ, ³ íå ò³ëüêè ïðî öå .......................................................................................... 934 Àíîòîâàíèé ïîêàæ÷èê ³ìåí ................................................................................. 943

Олександер Шугай. Іван Багряний: нове і маловідоме  

Зміст 1 тому.

Олександер Шугай. Іван Багряний: нове і маловідоме  

Зміст 1 тому.

Advertisement