Page 1

Âèêîðèñòàí³ äæåðåëà

483

Ç̲ÑÒ ÂÑÒÓÏÍÅ ÑËÎÂÎ .................................................. 7 ÐÎÇÄ²Ë ². Õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíà ïðîçà ÿê ìåòàæàíð ....................................................... 17 Ïðîáëåìè ðåöåïö³¿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ .................... 19 Ñïåöèô³êà òåêñò³â non-fiction òà ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ ....................................... 30 ÐÎÇÄ²Ë ²². Æàíðîâà ïàðàäèãìà õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíî¿ ïðîçè óêðà¿íñüêîãî ø³ñòäåñÿòíèöòâà ........... 41 Åï³ñòîëÿð³é ..................................................... 46 Ùîäåííèê ...................................................... 55 Ìåìóàðè ......................................................... 63 Àâòîá³îãðàô³ÿ ................................................. 76 Çàïèñêè ......................................................... 84 Íåêðîëîã ........................................................ 93 Óñíà îïîâ³äü ................................................... 97 ÐÎÇÄ²Ë ²²². Çì³ñòîâ³ äîì³íàíòè õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíî¿ ïðîçè .......................... Òâîð÷èé ïðîöåñ ............................................. ˳òåðàòóðíî-êðèòè÷íà ðåöåïö³ÿ ....................... Ìèòåöü ³ âëàäà ..............................................

117 119 162 224

ÐÎÇÄ²Ë ²V. Ïîåòèêà õóäîæíüî-äîêóìåíòàëüíî¿ ïðîçè .......................... Êîìïîçèö³ÿ ................................................... ²íòåðòåêñò ..................................................... Çàãîëîâîê ..................................................... Ïîðòðåò ........................................................

289 292 301 334 350

ÐÎÇÄ²Ë V. Ôîòîãðàô³ÿ ÿê ñòðóêòóðíèé êîìïîíåíò ïðîçè-nonfiction ................................. 373


484 Îëåã Ðàðèöüêèé. ÏÀÐÒÈÒÓÐÈ ÒÅÊÑÒÓ ² ÄÓÕÓ ÂÈÑÍÎÂÊÈ ...................................................... 383 ÂÈÊÎÐÈÑÒÀͲ ÄÆÅÐÅËÀ ................................ 397 ²ÌÅÍÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ .................................... 443 ÔÎÒÎÌÀÒÅвÀËÈ ............................................ 459 ÏÐÎ ÀÂÒÎÐÀ .................................................... 481

Рарицький Олег. ПАРТИТУРИ ТЕКСТУ І ДУХУ зміст  

Рарицький Олег. ПАРТИТУРИ ТЕКСТУ І ДУХУ (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). 2016, 488 с. ISBN 978-617-7173-53-2 Мо...

Рарицький Олег. ПАРТИТУРИ ТЕКСТУ І ДУХУ зміст  

Рарицький Олег. ПАРТИТУРИ ТЕКСТУ І ДУХУ (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). 2016, 488 с. ISBN 978-617-7173-53-2 Мо...

Advertisement