__MAIN_TEXT__

Page 1

Ç̲ÑÒ

929

Ç̲ÑÒ Ðîñòèñëàâ Ñåìê³â ˳òåðàòóðà ³ ä³ÿ ................................................. 5 ÏÐÎËÎà Âàñèëü Äåðåâ³íñüêèé ²ñòîðè÷íå òëî: Ãàëè÷èíà ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ........................................... 11 ÌÈÑËÈÂÅÖÜ ÇÀ ÊÐÀÑÎÞ Ìîëîäîìóçåöü Äàíèëî ²ëüíèöüêèé Ïðå-àëüáàòðîñè («Ìîëîäà Ìóçà» ³ Îñòàï Ëóöüêèé) ..................... 49 Áîãäàí Ðóá÷àê Ïðîáíèé ëåò ................................................... 81 Òåîðåòèê ³ êóëüòóðòðå´åð Ïåòðî Ëÿøêåâè÷ Îñòàï Ëóöüêèé – òåîðåòèê ðàííüîãî óêðà¿íñüêîãî ìîäåðí³çìó ..................................................... 87 Ïåòðî Ëÿøêåâè÷ Ô³ëîñîô³ÿ Øîïåíãàóåðà â õóäîæíüî-åñòåòè÷í³é êîíöåïö³¿ Îñòàïà Ëóöüêîãî òà ðàííüîãî óêðà¿íñüêîãî ìîäåðí³çìó .................................. 91 Êðèòèê ³ æóðíàë³ñò Ôåä³ð Ïîãðåáåííèê Îñòàï Ëóöüêèé – ë³òåðàòóðíèé êðèòèê ............. 107 Àíäð³é Ãðå÷àíþê Îñòàï Ëóöüêèé – ë³òåðàòóðíèé êðèòèê (íà ìàòåð³àë³ ãàçåòè «Áóêîâèíà») ..................... 109 AMBO MELIORES: IJÀËÎÃÈ Îëåêñàíäðà Ñàë³é Êð³çü òåðíè ñóïåðå÷îê ³ íåïîðîçóì³íü: ³ñòîð³ÿ âçàºìèí Îñòàïà Ëóöüêîãî ç ²âàíîì Ôðàíêîì ..... 121


930

ÌÓÇÀ ² ×ÈÍ ÎÑÒÀÏÀ ËÓÖÜÊÎÃÎ

Íàä³ÿ Ìîðèêâàñ Ëþáîâ «×óæèíöÿ», àáî Àïîëîã³ÿ Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿ ......................... 174 Ó ÏÐÎÂÎIJ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÒÀ ÏÎ˲ÒÈ×ÍÎÃÎ ÆÈÒÒß Âàñèëü Äåðåâ³íñüêèé Àä’þòàíò àðõ³êíÿçÿ: â³éñüêîâà êàð’ºðà ............. Íà ÷îë³ êîîïåðàòèâíîãî ðóõó .......................... Ïîñîë ïîëüñüêîãî Ñåéìó ³ Ñåíàòó .................... Òðàãåä³ÿ ãàëèöüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿: 1939 ð³ê .......... ÒÂÎÐÈ ÎÑÒÀÏÀ ËÓÖÜÊÎÃÎ Ïîåç³ÿ Áåç ìàñêè ..................................................... Ç ìî¿õ äí³â ...................................................  òàê³ õâèë³ .................................................. ˳òåðàòóðíà êðèòèêà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ìàí³ôåñòè Ñó÷àñíèé ñòàí êóëüòóðè Ãàëèöüêî¿ Ðóñ³ ........... [Ïåðåäìîâà äî àëüìàíàõó «Çà êðàñîþ»] ............ ˳òåðàòóðí³ íîâèíè â 1905 ðîö³ ....................... Íàøå ñëîâî ................................................... Ìîëîäà Ìóçà ................................................. Îëüãà Êîáèëÿíñüêà ........................................ Ïóáë³öèñòèêà, ñòàòò³ ïðî êîîïåðàö³þ, ñåéìîâ³ ïðîìîâè Óêðà¿íñüêà ãðîìàäà ........................................... Êîîïåðàòèâíà ³äåÿ ............................................. Ùî æ íàì ðîáèòè? (ʳëüêà ñë³â ïðî ãðîìàäÿíñüêå ³ íàö³îíàëüíî-äåðæàâíå âèõîâàííÿ ñ³ëüñüêî¿ ìîëîä³) ........................................... Âèñòóï íà 10-é ñåñ³¿ Ñåéìó Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³ 6 ëþòîãî 1931 ð. ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ áþäæåòíîãî êîøòîðèñó íà 1931–32 ðð. ............ Âèñòóï íà 25-ìó çàñ³äàíí³ Ñåéìó Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³ 21 áåðåçíÿ 1931 ð. .............

285 331 374 442

459 468 486 509 514 516 525 526 532

547 551 555 565 574


Ç̲ÑÒ

931

Ùîäåííèê, ñïîãàäè Ùîäåííèê ç Óêðà¿íè 1918 ð. .......................... 579 Íà Âåëèê³ì Ëóç³ (Ç ïîáóòó ÓÑÑ-³â íà Âåë. Óêðà¿í³) .................... 591 ÎÑÒÀÏ ËÓÖÜÊÈÉ – ÏÅÐÅÊËÀÄÀ× Ñòàí³ñëàâ Âèñïÿíñüêèé Ñìåðòü Îôå볿 ............................................... Ãó´î ôîí Ãîôìàíñòàëü Ñìåðòü Òèö³àíà ............................................. Âîëîäèìèð Ìîòîðíèé, Àíäð³é Ìîòîðíèé, Îëåêñàíäð Ìåäîâí³êîâ Íåâ³äîì³ òà çàáóò³ ïåðåêëàäè Î. Ëóöüêîãî ç ÷åñüêî¿ ìîäåðíî¿ ïîå糿 ................................. Îòîêàð Áæåç³íà ³äïîâ³ä³ ...................................................... «Õâèë³ ñëàâè ÿ ìàâ...» ................................... Ñâÿò-âå÷³ð (³ã³ë³¿) ......................................... ×àñ .............................................................. ßðîñëàâ Âðõë³öêè Çãàäêà .......................................................... Àíóðàäãàïóðà ................................................ ß. Ñ. Ìàõàð Ïîòÿãîì ÷åðåç Ãàëè÷èíó ................................. ßê æèòè? ..................................................... Òàðàñ Ëó÷óê Îñòàï Ëóöüêèé – ïåðåêëàäà÷ äàâíüîãðåöüêî¿ ïîå糿 ..................................... ßðåìà Êðàâåöü Îñòàï Ëóöüêèé – ïåðåêëàäà÷ â³ðø³â Åì³ëÿ Âåðãàðíà .............................................

603 613

628 636 637 638 641 644 645 646 647 649 707

ËÈÑÒÈ Þð³é Ëóöüêèé Áàòüêîâà òâîð÷³ñòü ³ ëèñòóâàííÿ ...................... 719 Ëèñòè äî ²âàíà Ôðàíêà ³ «Ë³òåðàòóðíî-Íàóêîâîãî ³ñíèêà» ................... 739 Ëèñòè äî Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿ ............................. 765


932

ÌÓÇÀ ² ×ÈÍ ÎÑÒÀÏÀ ËÓÖÜÊÎÃÎ

Ëèñò äî Àíòîíà Êðóøåëüíèöüêîãî ....................... Ëèñòè äî Âàñèëÿ Ùóðàòà .................................... Ëèñò äî Ôåäîðà Âîâêà ........................................ Ëèñòè äî Îëåêñàíäðà Áàðâ³íñüêîãî ...................... Ëèñòè ç Âåëèêî¿ Óêðà¿íè .................................... Ëèñòè äî Âîëîäèìèðà Ñòàðîñîëüñüêîãî ................. Ëèñò äî äðóæèíè ............................................... Ëèñò Þð³ÿ Ëóöüêîãî äî Ïåòðà Ëÿøêåâè÷à ............ Þð³é Ëóöüêèé Ñïîãàäè ïðî äåÿê³ ìîìåíòè, â ÿêèõ ÿ áà÷èâ ïîåòè÷íó íàòóðó áàòüêà ............

818 818 822 823 824 828 830 831 832

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ Äîïîâ³äíà çàïèñêà ......................................... 835 Êàðòêà çàòðèìàíîãî ....................................... 837 ÀÂÒÎÐÈ ÐÎÇIJ˲Â, ÑÒÀÒÅÉ, ÅÑůÂ, ÌÀÒÅвÀ˲Â, ÏÅÐÅÊËÀÄÅÍÈÕ ÒÂÎвÂ, ÀÄÐÅÑÀÒÈ ËÈÑҲ ÎÑÒÀÏÀ ËÓÖÜÊÎÃÎ ....... 839 Á²Á˲ÎÃÐÀÔ²ß ................................................. 853 ÏÐÈ̲ÒÊÈ ...................................................... 875 ÔÎÒÎÌÀÒÅвÀËÈ ............................................ 897

Profile for Smoloskyp

МУЗА І ЧИН ОСТАПА ЛУЦЬКОГО  

МУЗА І ЧИН ОСТАПА ЛУЦЬКОГО / Упор. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. 2016, 926 с. ISBN 978-617-7173-57-0 У запроп...

МУЗА І ЧИН ОСТАПА ЛУЦЬКОГО  

МУЗА І ЧИН ОСТАПА ЛУЦЬКОГО / Упор. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. 2016, 926 с. ISBN 978-617-7173-57-0 У запроп...

Profile for smoloskyp
Advertisement