__MAIN_TEXT__

Page 1

Ç̲ÑÒ Â³ääçåðêàëåííÿ Óêðà¿íè ................................................................... 13 Âàñèëü Êèðèëè÷ ÓÊÐÀ¯ÍÀ  ÇÀßÂÀÕ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ Ä²ßײÂ, ÏÎ˲ÒÈʲ ² ÐÅËßÖ²ßÕ ÄÈÏËÎÌÀҲ ..................... 17 ²ìïåðàòîðè, ìîíàðõè, êîðîë³ ïðî Óêðà¿íó .................... 19 Ìàâðèê³é, Êîñòÿíòèí Ïîðôèðîðîäíèé, Øòåôàí Áàòîðié, Ëþäîâèê XIV, Ïåòðî Ïåðøèé, Ìàêñèì³ë³ÿí Åìàíó¿ë, Ëþäîâ³ê XV, Íàïîëåîí ² Áîíàïàðò, Îòòî ôîí Á³ñìàðê, Ôðàíö Éîñèô ², ×àêðîáîíãñå Áóâàíàô, ³ëüãåëüì Ãàáñáóðã, ªëèçàâåòà, Õóàí Êàðëîñ, Áåàòð³êñ, Îòòî ôîí Ãàáñáóðã, Àëüáåðò ²², Êàðë XVI Ãóñòàâ, ªëèçàâåòà ²²

Ãëàâè äåðæàâ òà óðÿä³â ïðî Óêðà¿íó ...................................... 26 Òåîáàëüä ôîí Áåòìàí-Ãîëüâåã, Âîëîäèìèð Ëåí³í, Þçåô ϳëñóäñüêèé, Éîñèô Ñòàë³í, Ìóñòàôà Êåìàëü Àòàòþðê, Àëüâàðî Îáðåãîí, Àäîëüô óòëåð, Ó³íñòîí ×åð÷³ëü, Øàðëü äå Ãîëëü, Ðîíàëüä Ðåéãàí, Ìàðãàðåò Òåò÷åð, Äæîðäæ Áóø-ñòàðøèé, Á³ëë Êë³íòîí, Ñàïàðìóðàò ͳÿçîâ, Æàí Êðåòüºí, Øèìîí Ïåðåñ, Áîðèñ ªëüöèí, Ðîìàí Ãåðöîã, Äæåéêîá Çóìà, Ðóäîëüô Øóñòåð, Öçÿí Öçåì³íü, Æàê Øèðàê, ßí Ïåòåð Áàëêåíåíäå, Ìàðò Ëààð, ²ñëàì Êàð³ìîâ, Åìîìàë³ Ðàõìîí, Òîìàñ Õåíäð³ê ²ëüâåñ, Ñò³âåí Ãàðïåð, Áðàéàí Ìàëðóí³, Áåíàç³ð Áõóòòî, Íóðñóëòàí Íàçàðáàºâ, Âîëîäèìèð Âîðîí³í, Âàéðà³êå Ôðåéáåðãà, ²âàí Ãàøïàðîâè÷, Äàí³ë Òþðê, Àáäóëëà ¥þëü, Äæîðäæ Áóø-ìîëîäøèé, Òàññîñ Ïàïàäîïóëîñ, ͳêîëÿ Ñàðêîç³, Êàðîëîñ Ïàïóë³àñ, Âàëä³ñ Çàòëåðñ, Ñåðæ Ñàðãñÿí, Òàáî Ìáåê³, г÷àðä ×åéí³, Ìåð³ Ìàêåë³ç, Ëåõ Âàëåíñà, Ïåòåð Ìåääºø³,

5


Îëåêñàíäð Êâàñíºâñüêèé, Äîíàëüä Òóñê, Ëåõ Êà÷èíñüêèé, Áðîí³ñëàâ Êîìîðîâñüêèé, Åì³ë Êîíñòàíò³íåñêó, Òðàÿí Áåñåñêó, Õó Öç³íüòàî, Âàëäàñ Àäàìêóñ, ѳ Öç³íüï³íü, Àíãåëà Ìåðêåëü, Äæî Áàéäåí, Äàëÿ Ãð³áàóñêàéòå, ̳ëîø Çåìàí, Àíäæåé Äóäà, Áàðàê Îáàìà, Ôðàíñóà Îëëàíä, Äåâ³ä Êåìåðîí, Àõìåò Äàâóòîãëó, Ðåäæåï Òà¿ï Åðäîãàí, Éîàõ³ì Ãàóê

Ðåëÿö³¿ äèïëîìàò³â ïðî Óêðà¿íó ................................................ 82 Ƴëüáåð äå Ëàííóà, Àìâðîñ³é Êîíòàð³í³, ѳã³çìóíä ôîí Ãåðáåðøòåéí, Ìèõàëîí Ëèòâèí, ßí óëüäåáðàíäò, Áëåç äå ³æåíåð, Ô³ë³ï Òàëüäó÷÷³, Áåðíàðäî Íàâàäæåðî, Äæèëüñ Ôëåò÷åð, Åð³õ Ëÿñîòà, Äæîâàíí³ äå Òîððåñ, Àëüáåðòî ³ì³íà, Ôðàíö Øåáåø³, Ãóñòàâ Âåë³íã, Ñàìóåëü Ãðîíäñüêèé, Àâãóñòèí Ìåéºðáåðã, Ï’ºð Øåâàëüº, Ôóàîé äå ëÿ Íåâ³ëü, äå Îòâ³ëëü, Áîæî, Éîãàí Ãåîðã Êîðá, Îòòî Ïëåºð, Æàí Áàëþçà, Ãåîðã Éîãàíí ôîí Êàéçåðë³íã, Æàí Ëþ³ äå Áîíàê, Ôèëèï Ìåäîâå, Æàí ³êòîð äå Áåçåíâàëü, Ôåð³îëü, Äåëÿíåâ³ëü, ×àðëüç ³òâîðò, Þëü Þñò, Áàëüòàçàð ôîí Êàìïåíãàóçåí, Ôð³äð³õ Õðèñò³àí Âåáåð, Äå Ìîíò³, Ëåäðàíó, Êëàâä³é Ðîíäî, Äðàí, Øàðëü Ãðàâ’º Âåðæåí, Äþðàí, Áóðãóåí, Øàðëü Ëþ¿ ˺ñþð, Àäîëüô ä’Àâð³ëü, Ëåîïîëüä Áåðòõîëüä, Åìàíó¿ë Óðáàñ, Æîðæ Òàáó¿, гõàðä Êþëüìàí, Î. äå Ñåíò-Îëåð, Ìóìì ôîí Øâàðöåíøòàéí, Ëó¿äæ³ Ìàë³îí³, Îòòîêàð ×åðí³í, Ãåðìàí Ãóììåðóñ, Ëþäêå, Ñåðæ³î Ãðàäåí³ãî, Åäóàðä Ãàë³ôàêñ, Àíäðå Îóëëåò, Âëàäèñëàâ Áàðòîøåâñüêèé, Åðëàí ²äð³ñîâ, Áåðíàðä Áîò, Øòåôàí Ìþëëåð, ßí-Êð³ñòåð Îëàíäåð, ÕàíñÞðãåí Ãàéìçüîò, Ðîëüô ͳêåëü, Åêàðò ôîí Êëåäåí, Àäð³àí Ñåâåð³í, Âàë³ä Ìóàëë³ì, Êàðë Á³ëüäò, Ìàéêë Â. Âóä, Ñò³âåí Ïàéôåð, Åðäîãàí ²øäæàí, ßöåê Ñàð³óø-Âîëüñüêèé, Àäàì Ðîòôåëüä, Ñòåôàí Ãóëëãðåí, ˳ Òåðíåð, Äàð³óø Ðîñàò³, ̳õàåëü Øï³íäåëüåããåð, Äàð³óø ¥óð÷èíñüêèé, ×æàí ×æåíü, Ïàíü ×æàíüë³í, ×æîó Ñÿîïåé, Õåðàðäî Àíõåëü Áóãàéîâ Îòòîíå, Ëþ Öçº, Ëþ Öçþíü, Õ³ëëàð³ Êë³íòîí, Êîíäîë³çà Ðàéñ, Ãåíð³ ʳññ³íäæåð, Ìàäëåí Îëáðàéò, Âàäæàõàò Àë³ Ìóôòà, Àðãèí Îñïàíîâ,

6


Òóðèñáåêîâ Çàóòáåê, Ðàäîñëàâ ѳêîðñüêèé, Ìåâëþò ×àâóøîãëó, ×åí Âåé, Êð³ñòîô Âàéëü, ×æàí ѳþíü, Âîëüôãàíã ²øèíãåð, ßíà سíäåëêîâà, Äæåôôð³ Ð. Ïàéºòò, Êàðåë Øâàðöåíáåðã, Êëàóä³î Ãóäæåðîòò³, ßí Òîìá³íñüêèé Ïðåäñòàâíèêè ì³æíàðîäíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³çàö³é ïðî Óêðà¿íó ............................................................... 152 Áóòðîñ Áóòðîñ Ãàë³, Õàâ’ºð Ñîëàíà, Ëîðä Ðîáåðòñîí, ßàï äå Õîîï Ñõåôôåð, Æîçå Áàððîçî, Õàíñ Ãåðò Ïüîòòåð³íã, Àäàì Áåëàí, Æîçåô Äîëü, ×àðëüç Òàííîê, Õîñå Ñàëàôðàíêà Ñàí÷åñ-Íåéðà, Àäð³àí Ñåâåðèí, Ãðàæèíà Ñòàí³øåâñüêà, Ðåáåêêà Õàðìñ, Áðóíî Ãîëí³ø, Ðîáåðò Õ³ëë, Êàðëñ Ôîí-Ðîññåëë, Õóàí ßíå-Áóðíóâî, Äåë³óñ ×åêóîë³ñ, Æîçå Ìàíóåëü ϳíòó Òåéøåéðà, Ñàìàíòà Ïàóåð

Ïîë³òè÷í³, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ ³ â³éñüêîâ³ ïðî Óêðà¿íó ......................................................................................... 164 Ë. ̳ëëåð, Øòðàëåíáåðã Ôèëèïï Éîãàí ôîí Òàááåðò, Âåéãå, Õðèñòîôîð Ãåðìàí Ìàíøòàéí, Áóðõàðä Êðèñòîô ̳í³õ, Ïåòðî Ðóì’ÿíöåâ, Êàðëî Õîºöüêèé, ²ëàð³îí Ãîëåíèùåâ-Êóòóçîâ, Àëåêñºé Âñåâîëîæñüêèé, Àëåêñºé Ëåâøèí, ²âàí Äîëãîðóêèé, Îãþñò Ìàðìîí, Ôðàíò³øåê гãåð, Êàçèìèð Äåëÿìàð, ³êòîð Àäëåð, Ïàóëü Çàìàññà, Åíãåëüáåðò Ïåðíåðñòîðôåð, óÿöèíò äå Ãàéàð-Áàíñåëü, Ëþ¿ Ïåðîëÿ, Àíàòîë³é Ëóíà÷àðñüêèé, Ëåâ Òðîöüêèé, Ðîáåðò Áþåë, Þëü Áîìãîëüò, Ñóçàíà Ìóíüîç äà Ðîøà óìàðàåñ, Ðîìàí Ãíàòèøèí, Ðîáåðò Ðåé, Ãàðð³ Ô³ë³ìîí, Ëëîéä Åêñóîðñ³, ϳòåð Ñòîëëåð³, Äæ³ì Òóíí³, ßöåê Êóðîíü, ªãîð Ãàéäàð, Áîðèñ Âæåñíåâñüêèé, Ñòîêâåëë Äåé, ijïàê Îáðàé, Óîëò Ëàñò³âêà, ³ê Òîéç, Òîì Ëóê³âñüêèé, Áðåäë³ Òðîñò, Ìèðîí Êîâàëüñüêèé, Áðîí³ñëàâ Ãåðåìåê, Íîðáåðò Êüîí³ãñõîôåí, Ðîíàëüä Ïîôàëëà, Ôðàíö-Éîçåô Þíã, Àííà Êàì³íñê³, Ñåñèë³ÿ Ìàëüìñòðüîì, Þð³é Ðîøêà, Íîåëü ʳíñåëëà, ϳòåð ̳ëë³êåí, г÷àðä Ëóãàð, Êàðëîñ Ãóò³ºðåñ, Åì³ëü Êîíñòàíòèíåñêó, Îêòàâ³àí Äóë³ó, ͳêîëàå Àíàñòàñ³ó, Ñîð³í Áîòòåç, Ìàð³óñ Âëàäó, Çîå Ïåòðå, ̳õàåëà Ìàðêó, Àëåê-

7


ñàíäðó ²îíåñêó, ²îí Ãèòëàí, Æåîðæå Ãàëàëá, Àäð³àí Äóì³òðåñêó, Êîíñòàíò³í Àôåðåð³öåé, ²øòâàí Ñåíò²âàí³, Ãóí³ëà Êàðëññîí, ̳êàåëü Æàí, Æîçå Ôåððåéðà, Äæîçåô Íàé, Ëÿí Ãóàíëº, Æàíàð Àéòæàíîâà, Áîðèñ ͺìöîâ, Âàëåð³ÿ Íîâîäâîðñüêà, Çá³ãíºâ Áæåç³íñüêèé, г÷àðä Áðåíñîí, Äæîðäæ Ñîðîñ, Åäð³àí Áîíåíáåðã, Êàðë Ãàáñáóðã, Æîçå Ìàíóåë Ôåðíàíäåø, ˺øåê Áàëüöåðîâè÷, Äåâ³ä Äæ.Êðàìåð, Ìèðîñëàâ ×åõ, Ìàðåê Êóõ÷èíñüêèé

ÐÅÖÅÏÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó×ÅÍÈÌÈ, ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊÀÌÈ, ÌÈÒÖßÌÈ ................................... 211 Ó÷åí³-ìàíäð³âíèêè ïðî Óêðà¿íó ........................................... 213 ²áí-Äàñò, Àõìåä ³áí-Ôàäëàí, Àëü-Ìàñóä³, ²áí-Õàóêàëü, ²áí-ßêóá, Äæîâàíí³ Áîòåðî, Ìàðò³í Ãðóíåâåã, Ï’ºòðî äåëëà Âàëëå, óéîì Ëåâàññåð äå Áîïëàí, Åâë³ÿ ×åëåá³, Óëüð³õ ôîí Âåðäóì, Äæîí Ðîáåðò, Éîãàíí ¥þëüäåíøòåäò, Äæîçåô Ìàðøàë, Âàñèëü Çóºâ, Ñàìóåëü Ãîòë³á Ãìåë³í, Êîíðàä Ìàëüò-Áðóí, Åäâàðä Äàí³åëü Êëàðê, Äå ëÿ Ôðèç, ²âàí Ñá³òíºâ, Éîãàíí Ãåîðã Êîëü, Éîãàí Ãåíð³õ Áëàç³óñ, Àâãóñò ôîí Ãàêñòãàóçåí, Ïåòöîëüä, Ìèõàéëî Êàòêîâ, Ëó¿ Ëåæå, Àëüôðåä-ͳêîëÿ Ðàìáî, Äæ. Ãóòòåð, Øàðëü Ñåíüîáîñ, Åíäðþ Åë³ñ Åâàíñ

²ñòîðèêè-äîñë³äíèêè Óêðà¿íè ................................................. 238 Ãåðîäîò, Ïðîêîï³é Êåñàð³éñüêèé, Ëåâ Äèÿêîí, Áàðòîø Ïàïðîöüêèé, Á³ñà÷÷³îí³ Ìàéîë³í³, ̳øåëü Ðóññî äå ëà Âàëåòòà, Âåñïàñ³àí Êîõîâñüêèé, Äæîí Êðóåë, Ëîðåíöî Êðàññî Íàïîëåòàíî, Àðí³ Òàéëåð, Æàí-Áåíóà Øåðåð, ³ëüÿì Êîêñ, Ãåðàíö äå Êóëîí, Éîãàí Õðèñòèÿí Åíãåëü, Éîãàí-Ãåîðã Øëåäåð, Êð³ñòîô-ijòð³õ Ðîììåëü, Ôðàíò³øåê Ïàëàöüêèé, Ìèõàéëî Ïîãîä³í, Ëþäâ³ã Êóáàëÿ, Ðàéìóíä Ôð³äð³õ Êàéíäëü, Ãàíñ Ãåëüìîíò, Àëüôðåä ªíñåí, Ïàóëü Ðîðáàõ, Çäåíºê Íåºäëèé, Ëþáîð ͳäåðëå, Ëîóòîí Ëàíñåëîò, Ôðàíö Ãðîáàóåð, Áîðèñ Ðèáàêîâ, Àáäóðàõìàí Àâòîðõàíîâ, Ðîáåðò Êîíêâåñò, Äæåéìñ Ìåéñ, Íîðìàí Äåéâ³ñ, ×æàî Þíü÷æóí, Ôëîð³í Êîíñòàíò³íó, ̳êëîø Êóí, Ïåð Õüîãñåë³óñ,

8


Àíäðåàñ Êàïïåëåð, Êàðë Õåíð³ê Ìåéíàíäåð, Åòòîðå ׳ííåëà, Ò³ìîò³ Ñíàéäåð, Ô³ë³ïï äå Ëàðà Ïèñüìåííèêè ïðî Óêðà¿íó ................................................................. 269 Àëüáåðòî Êàìïåíçå, ßí Áëàãîñëàâ, Äàí³åëü Äåôî, Ôð³äð³õ ôîí Õàãåäîðí, Éîãàí Ãîòôð³ä Ãåðäåð, Ôðàíñóà Ìàð³ Âîëüòåð, Âîëîäèìèð ²çìàéëîâ, Ïåòðî Øàë³êîâ, Ïàâëî Ñóìàðîêîâ, Ôðàíñóà Ìàññîí, Ãóáåðò Âîòðåí, ³êòîð Ãþãî, ßí Êîóáåê, Âàäèì Ïàññºêà, Êàðåë Âëàäèñëàâ Çàï, ̳õàë Ãðàáîâñüêèé, Ôð³äð³õ Áîäåíøòåäò, ³ñàð³îí Áºë³íñüêèé, Êàðëî Òåíêà, Êàðåë Ãàâë³÷åê-Áîðîâñüêèé, Àäàì ̳öêåâè÷, Îíîðå äå Áàëüçàê, Ëþäîâ³ò Âåë³ñëàâ Øòóð, Ïðîñïåð Ìåð³ìå, Ïàâåë-Éîçåô Øàôàðèê, ²âàí Àêñàêîâ, Ìèêîëà Äîáðîëþáîâ, Ìèêîëà ×åðíèøåâñüêèé, Éîãàí ßãðãàíã, Òàëüâ³, Ñåëåñòüºí Êóð’ºð, ÊàðëÅì³ëü Ôðàíöîç, Ðóäîëüô Âåñòôàëü, Äîìåí³êî ×àìïîë³, Åäóàðä Øþðå, Ðàéíåð Ìàð³ÿ гëüêå, Á’ºðñòüºðíå Á’ºðíñîí, Áîäóåí äå Êóðòåíå, Ìàêñèì Ãîðüêèé, ²âàí Øèøìàíîâ, ßí³ñ Ðàéí³ñ, Øàðëü Äåáðåé, Ôðàíö Åëëåíñ, Àííà-Øàðëîòòà Âóöê³, Éîçåô Ðîò, Ìèêîëà Ìàðð, Ãàíñ Ãåññåëü Ò³ëüòìàí, ²âàí Áóí³í, Æàìáèë Æàáàºâ, Êëàóä³î Ìà´ð³ñ, Àâåò³ê ²ñààêÿí, Ãåãàì Ñàðÿí, Äåðåí³ê Äåì³ð÷ÿí, Ïàóëü Öåëàí, Íà¿ð³ Çàðÿí, Ãàðåã³í Ñåâóíö, Ìàð³åòòà Øàã³íÿí, Ðà÷³ÿ Êî÷àð, Ìóõòàð Àóåçîâ, Ãóðãåí Ìààð³, Åììàíþåëü Ðå, Ãóðãåí Áîðÿí, Ìàð’ÿí ßêóáåöü, Ïàáëî Íåðóäà, Äìèòðî Ëèõà÷îâ, ªæè Ãåäðîéö, Àìîñ Îç, Êíóòñ Ñêóºí³ºêñ, Ñàíòî Ãðà÷³îòò³, Ñòàí³ñëàâ Ëåì, Áîãäàí Îñàä÷óê, ijàíà Ìüîð, Áåðò³ëü Õåããìàí, Ðèòà ʳíäëåðîâà, Áàñà Äæàí³êàøâ³ë³, Ààðîí Àïïåëüôåëüä, Òåðåçà Õëàíüîâà, Âîëîäèìèð Âîéíîâè÷, Ìàð³î Âàðãàñ Ëüéîñà, Ñâ³òëàíà Àëåêñ³ºâè÷, ̳õàåëü Æàíòîâñüêèé, Êð³ñò³àí Âàéñå, Òîìàñ Âåíöëîâà, Ðîàëüä Ãîôôìàí

Ìèòö³ ïðî Óêðà¿íó ............................................................................... 328 Æàí Àíð³ Ìþíö, Ôåðäèíàíä Ëåâå, Âåñëàâ Áàëüòàçàð, ßðîñëàâ Êðæ³÷êà, Äàâ³ä Ñòàíëåé Ñì³ò, Ãåíð³ ijêêåíñîí, Äæåéìñ Ò. Êóåðëñ, ϳòåð ³ëãîóñê³, Ïàáëî ϳêàññî, Õàíü Ãàí, Âàñÿ Ëîæê³í, ×æåí Æåíüãàí,

9


Ìàðò³í ˳ Ãîð, Êëàóñ Ìàéíå, Ìàäîííà, ̳ëëà Éîâîâè÷, Øåðîí Ñòîóí, Äæîðäæ Êëóí³, Ò³ì Ðîò, Õîðõå Ïîìàð, Áîæåíà Öâºòêîâà, Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð, Àíäð³é Ìàêàðåâè÷, Ìàéêë Ìåðôåíêî, Áåàòà Êóðêóëü, ˳ÿ Àõåäæàêîâà, Òåòÿíà Ëàçàðºâà, Âàõòàíã ʳêàá³äçå, Äåâ³ä Äàòóíà, Ìàêñèì Êàíòîð, Ðàôàë Êîçèíñüêèé, Ìàðêóñ Áàðòëü

ÓÊÐÀ¯ÍÀ Ó ÏÀÑÒÈÐÑÜÊÎÌÓ ÑËβ .................................. 359 ªïèñêîï Ë. Ãîòüº, àïîñòîë Áðóíî Êâåðôóðòñüêèé, ºïèñêîï Ìåðçåáóðçüêèé Ò³òìàð, ïàïà Ìèêîëà ²², ïàïñüêèé ëåãàò Äæîâàíí³ äå Ïëàíî Êàðï³í³, ñåêðåòàð ïàïñüêîãî íóíö³ÿ Ãàìáåð³í³, Øèìîí Ñòàðîâîëüñüêèé, ïàòð³àðõ Ìàêàð³é Àíò³îõ³éñüêèé, ñåêðåòàð àíò³îõ³éñüêîãî ïàòð³àðõà Ìàêàð³ÿ III Ïàâëî Àëåïñüêèé, àðõ³ºïèñêîï Ïàðöåâè÷, Äàí³åë Êðìàí, ïàïà Ðèìñüêèé ²âàí Ïàâëî ²², Äàëàé-ëàìà IV, àðõ³ºïèñêîï Äåçìîíò Òóòó, ïàïà Ôðàíöèñê, Âñåëåíñüêèé Ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é ², Ðàáèí Äæåê Áåìïîðàä, àðõ³äèÿêîí ²âàí Õð³ñàâã³ñ, àðõ³ºïèñêîï Âîéöåõ Ïîëÿê, êàðäèíàë Ï’ºòðî Ïàðîë³í, ³ºðîìîíàõ ʳð³îí Ó ÔÎÊÓѲ ²ÍÎÇÅÌÍί ÏÅвÎÄÈÊÈ ........................................ 379 The London Gazette, Gazette de France, Modern History, France, Daily Courant, Historische Remarques, Die Europäische Fama, Wienerisches Diarium, Posttäglicher Mercurius, Flying Post, The Post-Man, The Monthly Register, Theatrum Europaeum, Oprechte Haerlemse Saturdaegse Courant, Wochentliche Relationen in Halle, Bildersaal, The Argus, Greene County Republican, The Geneva gazette and mercantile advertiser, The Spectator, The Brooklyn Daily Eagle, The New York Times, The Plattsburgh sentinel, The Ogdensburg journal, Sullivan County record, The Sun, Schlesische Zeitung, Osteuropäische Zukunft, Frankfurter Zeitung, New Times, L’Est Republicain, Tages Anzeiger, Depeshe, Journal de Liege, La gazette, Ons Vaderland, De Volksgazet, La Gazette de Holande, Algemeen Handelsblad, Manchester Guardian, The Referee, Truth, B.Z. Am Mittag,

10


Berliner Tagesblatt, Lanation Belge, The Christian Science Monitor, Free Press, Lavehir, Òimes Herald, The New Advance, El Herald, El Dictamen, The American Srbobran, Libre Flanders, United Press Assocciation, ôðàíöóçüêà ðàä³îñòàíö³ÿ ó Ñòðàñáóðç³, Die Zeit, Rheinischer Merkur, Tageszeitung, Das Parlament, Badische Zeitung, Frankfurter Rundschau, Dallas Morning News, Frankfurter Allgemeine Zeitung, CNN, Forbes, Deutsche Welle, The Diplomat, Der Spiegel, The Guardian, The Washington Post, Economist, The Herald, Stratfor

Ïðåîáðàæåííÿ Óêðà¿íè ................................................................. 411 Âàñèëü Êèðèëè÷ ²íäåêñ ïåðñîíàë³é ................................................................................ 417 Óìîâí³ ñêîðî÷åííÿ ............................................................................. 429 Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë ³ ë³òåðàòóðè ...............431

11

Profile for Smoloskyp

Pages from kyrylych zmist  

Pages from kyrylych zmist  

Profile for smoloskyp
Advertisement