Page 1

835

Çì³ñò

Ç̲ÑÒ Ïåðåäíº ñëîâî ....................................................... 5 ÀÐÕ²ÂÍÀ ÑÏÀÄÙÈÍÀ Ì. ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ ........... 9 Äîêóìåíòè àêàäåì³êà Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêîãî ó ôîíä³ 1235 ÖIJÀ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ............... 11 Ùîäåííèê Ì. Ãðóøåâñüêîãî ÿê ³ñòîðè÷íå äæåðåëî .. 29 Íåîïóáë³êîâàíå â êè¿âñüê³é àðõ³âí³é ñïðàäùèí³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî é ñïðàâà âèäàííÿ ïîâíîãî ç³áðàííÿ òâîð³â ³ñòîðèêà ................................... 40 Ñïàäùèíà Ì. Ãðóøåâñüêîãî ³ ñüîãîäåííÿ ................ 48 Çíèùåí³ ìèñòåöüêà çá³ðêà ³ àðõ³â Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî â éîãî êè¿âñüê³é îñåë³ .................. 74 ÑÓÑϲËÜÍÎ-ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ ÏÎÃËßÄÈ ² ÍÀÓÊÎÂÎ-ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍÀ IJßËÜͲÑÒÜ ...... 83 Äåðæàâíèöüêèé íàïðÿì ³ íàðîäíèöüêà øêîëà â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ (íà òë³ ñòîñóíê³â Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ³ Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî) ................................ 85 «Íàðîäíèöòâî» òà «äåðæàâíèöòâî» â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿: ïðîáëåìà çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ ïîíÿòü ......... 112 Ïîë³òè÷íà ïóáë³öèñòèêà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ... 144 «Íîñèòåëü äåðæàâíî¿ óêðà¿íñüêî ³äå¿» .................. 162 Ïóáë³öèñòèêà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî íà ñòîð³íêàõ «Ë³òåðàòóðíî-íàóêîâîãî â³ñíèêà» ó 1907–1914 ðð. ............................................ 166 Ìèõàéëî Ãðóøàâñüêèé: ïóáë³öèñòèêà óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ (1917–1919) ................... 190 Ðåöåíç³éíèé æàíð ó òâîð÷îñò³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî .... 218


836

²ãîð Ãèðè÷. ÌÈÕÀÉËÎ ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ...

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎ˲ÒÈ×ÍÀ IJßËÜͲÑÒÜ ........... Äåÿê³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêèì àðõåîãðàô³÷íî¿õ ðîáîòè ó ëüâ³âñüêèé ïåð³îä æèòòÿ (1894–1914) ........................................ Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ó 1904–1905 ðð. (Çà éîãî ùîäåííèêîì) .................................... Ùîäåííèê Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî çà 1910 ð³ê ...... Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ öåðêâà ........................... Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ ÓÀÏÖ ........................... Íàóêîâå òîâàðèñòâî ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà ÿê êóëüòóðíîïîë³òè÷íèé ïðîåêò Ì. Ãðóøåâñüêîãî ................

239

241 274 352 357 374 383

²ÑÒÎÐ²ß ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÎÊÐÅÌÈÕ ÒÂÎв .......... «Ôåäåðàë³ñò» î÷èìà «ñàìîñò³éíèêà» (äî ³ñòî𳿠íàïèñàííÿ ñòàòò³ À. Æóêà «Ì. Ãðóøåâñüêèé òà ÑÂÓ») ............................. Ùå äî ïðîáëåìè «Àðêàñ ³ Ãðóøåâñüêèé» .............. «Ëþäå ñìåðòí³, íàðîäè â³÷í³» ..............................

405

Ó ÊÎ˲ ÑÓ×ÀÑÍÈʲ ....................................... Ì. Ãðóøåâñüêèé òà Â. Àíòîíîâè÷: òâîð÷³ êîíòàêòè òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè ....................... Ì. Ãðóøåâñüêèé ³ Ì. Âàñèëåíêî (Äî ³ñòî𳿠òâîð÷èõ âçàºìèí) ........................... Ëèñòè Â. Ãåðàñèì÷óêà äî Ì. Ãðóøåâñüêîãî ........... Ëèñòè Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî äî Îëåêñàíäðà Ãðóøåâñüêîãî (Äî ïðîáëåìè âçàºìèí äâîõ áðàò³â) .................. Ì. Ãðóøåâñüêèé ³ Ñ. ªôðåìîâ íà òë³ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ê³íöÿ XIX – 20-õ ðîê³â ÕÕ ñò. .......................................... Äî ³ñòî𳿠Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àêàäå쳿 íàóê. Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé ³ Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé ............... Ëèñòè Ì. Ãðóøåâñüêîãî äî Â. Êóç³âà .................... Ì. Ãðóøåâñüêèé òà ². Ôðàíêî: ãðîìàäñüêå ³ ïðèâàòíå .................................... Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé – ªâãåí ×èêàëåíêî ...........

451

407 437 445

453 486 504

507

514 584 600 604 679


Çì³ñò

837

ÐÅÖÅÍDz¯ ² ÏÎËÅ̲ÊÀ ..................................... Íîâå ö³ííå äæåðåëî â ãàëóç³ ãðóøåâñüêîçíàâñòâà ... [Ðåöåíç³ÿ] ......................................................... ˳êàðþ, âèë³êóéñÿ ñàì! ...................................... Çíàêîâà ñòàòòÿ Îìåëÿíà Ïð³öàêà ......................... «Çâè÷àéíå» óïåðåäæåííÿ, àáî ÿê íàì ïåðåôîðìàòîâóâàòè ³ñòîðè÷íó ñâ³äîì³ñòü ........... ×è áóâ Ì. Ãðóøåâñüêèé ïîëîíîôîáîì? ̳ðêóâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç â³äïîâ³ääþ Ëóêàøà Àäàìñüêîãî ³òàë³þ Òåëüâàêó .............

697 699 713 722 742 774

786

Á³áë³îãðàô³ÿ ãðóøåâñüêîçíàâ÷èõ ïóáë³êàö³é ²ãîðÿ Ãèðè÷à ................................. 801 ²ìåííèé ïîêàæ÷èê ............................................. 809 Ôîòîìàòåð³àëè .................................................. 829

Ігор Гирич МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ КОНСТРУКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ Зміст  

Зміст видання: Ігор Гирич МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: КОНСТРУКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ

Ігор Гирич МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ КОНСТРУКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ Зміст  

Зміст видання: Ігор Гирич МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: КОНСТРУКТОР УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ

Advertisement