Page 1

621

Ç̲ÑÒ «ÕÎËÎÄÍÀ ²ÉÍÀ»  ÏÎ˲ÒÈÖ² ÒÀ ²ÄÅÎËÎò¯: ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÂÅÊÒÎÐ Âàñèëü Äàíèëåíêî ............................................. 5 ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ² ÌÀÒÅвÀËÈ 1. Äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ää³ëó àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â äî ÖÊ ÊÏÓ ïðî çàõîäè áîðîòüáè ³ç ñïðîáàìè ðàäÿíñüêèõ ãðîìàäÿí óñòàíîâèòè êîíòàêòè ç ³íîçåìöÿìè 13 êâ³òíÿ 1960 ð. ........................................... 37 2. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ÖÊ ÊÏÓ ïðî øèôðóâàííÿ â³äíîñèí îðãàí³â ÊÄÁ ³ç Òîâàðèñòâîì êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì 11 âåðåñíÿ 1961 ð. .......................................... 40 3. ²ç äîñë³äæåííÿ Âèùî¿ øêîëè ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÑÐÑÐ ïðî íàïðÿìêè ³ ìåòîäè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ÊÄÁ ïðîòè çàêîðäîííèõ àíòèðàäÿíñüêèõ öåíòð³â ³ îðãàí³çàö³é 1962 ð. .......................................................... 41 4. Äîâ³äêà ïðî ïðèéîì ó Òîâàðèñòâ³ «Óêðà¿íà» ìîëîä³æíî¿ ãðóïè ÷ëåí³â Òîâàðèñòâà îᒺäíàíèõ óêðà¿íö³â Êàíàäè 20 ñåðïíÿ 1963 ð. ........................................... 61 5. Äîâ³äêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî çàõîäè ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó íà óêðà¿íñüêó åì³ãðàö³þ ó çâ’ÿçêó ç³ ñâÿòêóâàííÿì 150-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà 2 ãðóäíÿ 1963 ð. ............................................. 62 6. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏÓ ïðî ä³ÿëüí³ñòü òà ïîòðåáè Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç çàêîðäîíîì òà ãàçåòè «Â³ñò³ ç Óêðà¿íè» 17 ÷åðâíÿ 1964 ð. .......................................... 66


622 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³ ²ç çâ³òó ïðî ðîáîòó Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì ó 1964 ð. 1964 ð. ......................................................... 68 Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏÓ ïðî ïîñèëåííÿ ³äåéíîãî âïëèâó çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â 27 ñ³÷íÿ 1965 ð. ............................................. 75 Äîïîâ³äíà çàïèñêà ïðî âèÿâëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ îðãàí³çàö³éíèõ çâ’ÿçê³â çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ öåíòð³â ç îäíîäóìöÿìè â Óêðà¿í³ 11 òðàâíÿ 1965 ð. .......................................... 84 гøåííÿ Êîëå㳿 ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî êîíòððîçâ³äóâàëüíó ðîáîòó ç âèÿâëåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ çâ’ÿçê³â çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ öåíòð³â ç îäíîäóìöÿìè â Óêðà¿í³ 18 òðàâíÿ 1965 ð. ................................................................. 95 Îð³ºíòóâàííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî ðîçá³æíîñò³ ì³æ öåíòðàìè óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â ç ïèòàíü ñï³ëêóâàííÿ ç ðàäÿíñüêèìè ãðîìàäÿíàìè 29 ëèïíÿ 1965 ð. .......................................... 102 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî óêðà¿íñüê³ òîâàðèñòâà ×åõî-Ñëîâà÷÷èíè òà Ïîëüù³ 21 æîâòíÿ 1965 ð. ....................................... 113 Äîâ³äêà ïðî ïåðåáóâàííÿ â ÓÐÑÐ ó 1961–1965 ðð. çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â 10 ëèñòîïàäà 1965 ð. ................................... 115 Ïîâ³äîìëåííÿ Êîì³òåòó ç ðàä³îìîâëåííÿ ³ òåëåáà÷åííÿ ïðè Ðàä³ ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ÖÊ ÊÏÓ ïðî ïåðåäà÷³ çàêîðäîííèõ ðàä³îñòàíö³é 24 áåðåçíÿ 1966 ð. ........................................ 118 Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåõîïëåííÿ íàä³ñëàíèõ â Óêðà¿íó äîêóìåíò³â ç³ ÑØÀ 25 áåðåçíÿ 1966 ð. ........................................ 121


623 16. Äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ää³ëó ïðîïàãàíäè ³ àã³òàö³¿ ÖÊ ÊÏÓ ïðî âèñâ³òëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ó äðóêîâàíèõ îðãàíàõ ÏÍÐ òà ×ÑÑÐ 25 ëèïíÿ 1966 ð. .......................................... 122 17. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÓ Ï. Øåëåñòà ïðî òåíäåíö³éíå âèñâ³òëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî𳿠é ë³òåðàòóðè ó ÏÍÐ òà ×ÑÑÐ 31 ëèïíÿ 1966 ð. .......................................... 131 18. Ëèñò ̳í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏÓ ïðî âèñòóï ÷ëåíà ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â êîíãðåñó ÑØÀ Ò. Äóëüñüêîãî 1 âåðåñíÿ 1966 ð. .......................................... 134 19. Ëèñò ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè äî ÖÊ ÊÏÐÑ ïðî âèñòóï ÷ëåíà ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â êîíãðåñó ÑØÀ Ò. Äóëüñüêîãî 8 æîâòíÿ 1966 ð. ......................................... 136 20. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÓ À. Ñêàáè äî ÖÊ ÊÏÐÑ ïðî ïóáë³êàö³¿ â óêðà¿íîìîâíèõ âèäàííÿõ ÏÍÐ òà ×ÑÑÐ 8 ãðóäíÿ 1966 ð. ........................................... 138 21. Äîâ³äêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî ñòàí àãåíòóðíîãî ïðîíèêíåííÿ â çàêîðäîíí³ óêðà¿íñüê³ öåíòðè 10 òðàâíÿ 1967 ð. ........................................ 139 22. Ïîñòàíîâà êîëå㳿 ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ «Ïðî ïîñèëåííÿ ðîáîòè ç àãåíòóðíîãî ïðîíèêíåííÿ â çàðóá³æí³ óêðà¿íñüê³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ öåíòðè» 24 ÷åðâíÿ 1967 ð. ........................................ 147 23. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèäàííÿ â Ïàðèæ³ àíòîëî㳿 ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîå糿 9 æîâòíÿ 1967 ð. ........................................ 148 24. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàì³òêó â ãàçåò³ «Øëÿõ ïåðåìîãè» 21 æîâòíÿ 1967 ð. ...................................... 149


624

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

25. ²ç äèðåêòèâè ãîëîâè ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³íü ÊÄÁ ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç îðãàí³çàö³ÿìè óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â 24 ëèñòîïàäà 1967 ð. ................................... 150 26. Äèðåêòèâà êåð³âíèöòâà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³íü ÊÄÁ ïðî ïðîòèä³þ ïîøèðåííþ äîêóìåíò³â ÑÊÂÓ â Óêðà¿í³ 12 ãðóäíÿ 1967 ð. ......................................... 153 27. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî øëÿõè çàïîá³ãàííÿ âèñòóïàì ïðåäñòàâíèê³â äåëåãàö³¿ Êàíàäè íà ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ 26 ãðóäíÿ 1967 ð. ......................................... 156 28. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî â³äêðèòòÿ Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî öåíòðó Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó 9 ëþòîãî 1968 ð. .......................................... 157 29. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî äîïèñ ó ãàçåò³ «Øëÿõ ïåðåìîãè» 16 ëþòîãî 1968 ð. ........................................ 159 30. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî äðóêóâàííÿ â Ìþíõåí³ êíèãè ². Äçþáè «²íòåðíàö³îíàë³çì ÷è ðóñèô³êàö³ÿ?» 19 ëþòîãî 1968 ð. ........................................ 160 31. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìàòèçàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòè óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â 18 áåðåçíÿ 1968 ð. ........................................ 161 32. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî â³äçíà÷åííÿ íàö³îíàëüíèìè óêðà¿íñüêèìè öåíòðàìè ðîêîâèí â³ä äíÿ ñìåðò³ ª. Êîíîâàëüöÿ 19 êâ³òíÿ 1968 ð. ......................................... 163 33. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïóáë³êàö³þ â ãàçåò³


625

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

«Óêðà¿íñüêå ñëîâî» âèñòóïó Î. Ãîí÷àðà íà þâ³ëåéíîìó âå÷îð³ 9 ñåðïíÿ 1968 ð. ........................................... 164 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó äî âèáîð³â ïðåçèäåíòà ÓÃÂÐ 22 æîâòíÿ 1968 ð. ....................................... 165 ²ç ñòåíîãðàìè äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³¿ Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Þ. Ê. Ñìîëè÷à 24 ãðóäíÿ 1968 ð. ......................................... 166 ²ç ðåçîëþö³¿ êîíôåðåíö³¿ Òîâàðèñòâà êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç óêðà¿íöÿìè çà êîðäîíîì 24 ãðóäíÿ 1968 ð. ......................................... 167 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñèëàííÿ â Óêðà¿íó äîêóìåíò³â IV Âåëèêîãî Çáîðó ÎÓÍ 28 êâ³òíÿ 1969 ð. ......................................... 168 Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî çàñèëàííÿ â Óêðà¿íó äîêóìåíò³â IV Âåëèêîãî Çáîðó ÎÓÍ 4 ÷åðâíÿ 1969 ð. ........................................... 172 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ìåìîðàíäóì Óêðà¿íñüêî¿ â÷åíî¿ ðàäè (Êàíàäà) ñòîñîâíî ë³íãâîöèäó â Óêðà¿í³ 25 ëèïíÿ 1969 ð. .......................................... 173 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïîñèëåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ñåðåä ÎÓÍ-áàíäåð³âö³â 2 æîâòíÿ 1969 ð. ........................................ 174 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïåö³àëüí³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà êîìïðîìåòàö³þ óêðà¿íñüêèõ çàêîðäîííèõ öåíòð³â 7 æîâòíÿ 1969 ð. ........................................ 175


626

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

42. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè ç ìåòîþ êîìïðîìåòàö³¿ Ä. Êóï’ÿêà 7 æîâòíÿ 1969 ð. ........................................ 178 43. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî íàì³ðè óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â ïðîâåñòè àíòèðàäÿíñüê³ çàõîäè íàïåðåäîäí³ 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Â. Ëåí³íà 24 ëèñòîïàäà 1969 ð. ................................... 180 44. ²ç äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â ÊÄÁ ç ïèòàíü áîðîòüáè ïðîòè àíòèðàäÿíñüêèõ ³äåîëîã³÷íèõ àêö³é çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â 1969 ð. ........................................................ 182 45. ²ç äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³â ÊÄÁ ïðî ðàä³îïðîïàãàíäó êðà¿í Çàõîäó ÿê çàñ³á ³äåîëîã³÷íèõ äèâåðñ³é 1969 ð. ........................................................ 186 46. ²ç çâ³òó ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè â 1969 ð. 19 ñ³÷íÿ 1970 ð. ........................................... 188 47. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ öåíòð³â ó Íüþ-Éîðêó â çâ’ÿçêó ç 100-ð³÷÷ÿì â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Â. Ëåí³íà 13 êâ³òíÿ 1970 ð. ......................................... 190 48. Ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñèëàííÿ ³ç-çà êîðäîíó àíòèðàäÿíñüêèõ äîêóìåíò³â 29 êâ³òíÿ 1970 ð. ......................................... 193 49. Ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ñòâîðåíîãî â Êàíàä³ Òîâàðèñòâà Ñåëà óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 18 òðàâíÿ 1970 ð. ........................................ 194 50. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèäàííÿ çà êîðäîíîì êíèæîê ª. Ñâåðñòþêà «Ñîáîð ó ðèøòîâàíí³»


627

51.

52.

53. 54.

55.

56.

57.

58.

òà Â. Ãîëîáîðîäüêà «Ëåòþ÷å â³êîíöå» 30 ëèïíÿ 1970 ð. .......................................... 196 Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåáóâàííÿ â Ìîñêâ³, Êèºâ³ òà Ëüâîâ³ ³ñòîðèêà ². Ëèñÿêà-Ðóäíèöüêîãî 1 æîâòíÿ 1970 ð. ......................................... 198 Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî VI² Âåëèêèé çá³ð óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 13 ëèñòîïàäà 1970 ð. ................................... 201 Äîâ³äêà ïðî ðîáîòó 5 â³ää³ëó ÓÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ 25 ñ³÷íÿ 1971 ð. ........................................... 205 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàñòàíîâè ³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè «Ñìîëîñêèï» óêðà¿íñüêèì òóðèñòàì 24 âåðåñíÿ 1971 ð. ........................................ 213 ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåãîâîðè ì³æ êåð³âíèêîì Ó²Ñ «Ñìîëîñêèï» Î. Ç³íêåâè÷åì òà îô³ö³éíèì ïðåäñòàâíèêîì êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ìþíõåí³ Ã. Ïàáñòîì 26 æîâòíÿ 1971 ð. ....................................... 217 Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Ï. Øåëåñòó ïðî ïåðåáóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ãðîìàäÿíèíà Áåëü㳿 ß. Äîáîøà 7 ñ³÷íÿ 1972 ð. ............................................. 219 Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè ç íåäîïóùåííÿ ïîøèðåííÿ â ðåñïóáë³ö³ ìàòåð³àë³â àíòèðàäÿíñüêîãî õàðàêòåðó 10 ñ³÷íÿ 1972 ð. ........................................... 223 ²ç ñïåö³àëüíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Ï. Øåëåñòó ïðî ñë³ä÷³ é îïåðàòèâí³ ìàòåð³àëè ó ñïðàâ³ «Áëîê» 21 ñ³÷íÿ 1972 ð. ........................................... 229


628

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

59. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðåñ-êîíôåðåíö³þ çà ó÷àñòþ ß. Äîáîøà 5 ÷åðâíÿ 1972 ð. ........................................... 230 60. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàì³ðè òà ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêîãî âñåñâ³òíüîãî êîì³òåòó â ñïðàâàõ ñïîðòó 8 ÷åðâíÿ 1972 ð. ........................................... 234 61. Äîâ³äêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî çâ’ÿçêè Âàëåíòèíè ×îðíîâ³ë ç ³íîçåìöÿìè 11 ëþòîãî 1972 ð. ........................................ 239 62. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ íàïåðåäîäí³ ÕÕ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ìþíõåí³ 31 ñåðïíÿ 1972 ð. ......................................... 241 63. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè óêðà¿íñüêèõ çàêîðäîííèõ îðãàí³çàö³é, ïðèóðî÷åí³ äî 50-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ 14 âåðåñíÿ 1972 ð. ........................................ 244 64. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî 璿çä òà âèáîðè ïðåçèäåíòà ÓÊÊÀ 29 âåðåñíÿ 1972 ð. ........................................ 246 65. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çóñòð³÷ îïåðàòèâíîãî äæåðåëà ç àêòèâ³ñòàìè ÎÓÍ(ç) 4 æîâòíÿ 1972 ð. ......................................... 247 66. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèêîðèñòàííÿ òåðèòî𳿠×ÑÑÐ äëÿ îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ðóõó 6 æîâòíÿ 1972 ð. ......................................... 250


629 67. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî îáðàííÿ ïðåçèäåíòîì Êîì³òåòó óêðà¿íö³â Êàíàäè Ï. Êîíäðè 16 æîâòíÿ 1972 ð. ....................................... 251 68. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàäõîäæåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü ç Ìþíõåíà òà çàÿâó ß. Äîáîøà 16 æîâòíÿ 1972 ð. ....................................... 253 69. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ùîð³÷íó êîíôåðåíö³þ Êîì³òåòó óêðà¿íö³â Êàíàäè 23 æîâòíÿ 1972 ð. ....................................... 257 70. ²ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àêòèâ³çàö³þ çàêîðäîííèõ àíòèðàäÿíñüêèõ îðãàí³çàö³é íàïåðåäîäí³ 55-¿ ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ òà 50-ð³÷÷ÿ óòâîðåííÿ ÑÐÑÐ 26 æîâòíÿ 1972 ð. ....................................... 258 71. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ïðèõèëüíèêàìè ³ ïðîòèâíèêàìè ß. Ñòåöüêà â óêðà¿íñüêèõ ôîðìóâàííÿõ ó ÑØÀ 1 ëèñòîïàäà 1972 ð. ..................................... 260 72. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çì³íè â êåð³âíèöòâ³ ÊÓÊ ³ ïîçèö³þ îô³ö³éíèõ îñ³á Êàíàäè 1 ëèñòîïàäà 1972 ð. ..................................... 262 73. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïóáë³êàö³¿ æóðíàëó «Âèçâîëüíèé øëÿõ» 5 ëèñòîïàäà 1972 ð. ..................................... 264 74. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ óêðà¿íñüêèì òà á³ëîðóñüêèì â³ää³ëàìè ÏÀÁÍÀ 13 ëèñòîïàäà 1972 ð. ................................... 265


630

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

75. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòâîðåííÿ Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñâîáîäè 13 ëèñòîïàäà 1972 ð. ................................... 267 76. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèñòóï Ð. Øïîðëþêà â Êîëóìá³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ 18 ëèñòîïàäà 1972 ð. ................................... 268 77. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ â Ç× ÎÓÍ 24 ëèñòîïàäà 1972 ð. ................................... 270 78. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðåòåíäåíò³â íà êåð³âíèê³â ÀÁÍ ³ Ç× ÎÓÍ 24 ëèñòîïàäà 1972 ð. ................................... 272 79. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ó²Ñ «Ñìîëîñêèï» 8 ãðóäíÿ 1972 ð. ........................................... 274 80. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàäõîäæåííÿ ³ç Ôðàíö³¿ «Óêðà¿íñüêîãî â³ñíèêà» òà çá³ðíèêà äîêóìåíò³â «ñàìâèäàâó» 29 ãðóäíÿ 1972 ð. ......................................... 276 81. Äîïîâ³äíà çàïèñêà Â. Ìàëàí÷óêà êåð³âíèöòâó ÖÊ ÊÏÓ ïðî âïëèâ óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ íà ïîøèðåííÿ íàö³îíàë-êîìóí³çìó é çàõîäè áîðîòüáè ç íèì â Óêðà¿í³ 3 êâ³òíÿ 1973 ð. .......................................... 278 82. Ïðîåêò ïîñòàíîâè ñåêðåòàð³àòó ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ïðîòè ³äåîëî㳿 íàö³îíàë-êîìóí³çìó 10 êâ³òíÿ 1973 ð. ......................................... 280 83. Ïîñòàíîâà ñåêðåòàð³àòó ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ïðîòè ³äåîëî㳿 íàö³îíàë-êîìóí³çìó 13 êâ³òíÿ 1973 ð. ......................................... 281


631 84. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíòàêòè Óêðà¿íñüêîãî â³ëüíîãî óí³âåðñèòåòó ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ÔÐÍ 24 êâ³òíÿ 1973 ð. ......................................... 282 85. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó çàêîðäîííèìè óêðà¿íöÿìè àíòèðàäÿíñüêèõ äåìîíñòðàö³é ï³ä ÷àñ â³çèòó â ÑØÀ Ë. Áðåæíºâà 9 òðàâíÿ 1973 ð. .......................................... 282 86. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíôåðåíö³þ Ïðèõèëüíèê³â àíòèá³ëüøîâèöüêîãî áëîêó íàðîä³â Àìåðèêè â ì. Íüþ-Éîðêó 14 òðàâíÿ 1973 ð. ........................................ 283 87. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³ ãðîìàäÿíèíà Êàíàäè ². Ãðåãîðîâè÷à 17 òðàâíÿ 1973 ð. ........................................ 285 88. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàïëàíîâàí³ ÓÊÊÀ òà ÑÊÂÓ çàõîäè 5 ñ³÷íÿ 1974 ð. ............................................. 287 89. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñíóâàííÿ âèäàâíèöòâîì «Ñìîëîñêèï» ñòèïåí䳿 ³ì. Â. Ñèìîíåíêà 10 ñ³÷íÿ 1974 ð. ........................................... 290 90. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòàòòþ â ãàçåò³ «Íîâèé øëÿõ» 12 ñ³÷íÿ 1974 ð. ........................................... 291 91. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåõîïëåííÿ íàä³ñëàíèõ ³ç-çà êîðäîíó äîêóìåíò³â 14 ñ³÷íÿ 1974 ð. ........................................... 293


632

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

92. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó äî ïóáë³êàö³¿ âèäàâíèöòâîì «Ñìîëîñêèï» ñïîãàä³â Ä. Øóìóêà 21 ñ³÷íÿ 1974 ð. ........................................... 294 93. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòàâëåííÿ ÎÓÍ-ìåëüíèê³âö³â äî ïîë³òè÷íèõ ïåðåñë³äóâàíü â Óêðà¿í³ 23 ñ³÷íÿ 1974 ð. ........................................... 295 94. ²íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî óêðà¿íö³â Êàíàäè, íîâó êíèãó Î. Ñîëæåí³öèíà òà àêòèâ³çàö³þ çà êîðäîíîì ²íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè «Ñìîëîñêèï» 4 ëþòîãî 1974 ð. .......................................... 297 95. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïóáë³êàö³þ Ó²Ñ «Ñìîëîñêèï» â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöÿ óâ’ÿçíåííÿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàëüíèõ ä³ÿ÷³â 5 ëþòîãî 1974 ð. .......................................... 300 96. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèëó÷åííÿ íàä³ñëàíèõ ç ͳìå÷÷èíè â Óêðà¿íó êíèã 7 áåðåçíÿ 1974 ð. .......................................... 301 97. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàíåïîêîºííÿ çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â ñòàíîì «ñàìâèäàâó» â Óêðà¿í³ 13 áåðåçíÿ 1974 ð. ........................................ 302 98. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ óêðà¿íö³â ç Êàíàäè 8 ñåðïíÿ 1974 ð. ........................................... 303 99. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî Ñâ³òîâèé êîíãðåñ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ³ì. Ì. Ì³õíîâñüêîãî â ×èêàãî 9 âåðåñíÿ 1974 ð. .......................................... 305


633 100. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñåì³íàð ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè äëÿ óêðà¿íö³â ÑØÀ òà Êàíàäè 10 âåðåñíÿ 1974 ð. ........................................ 306 101. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â ó ÑØÀ òà ÔÐÍ 30 ëèïíÿ 1975 ð. .......................................... 309 102. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïåöãðóïó óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â ç Êàíàäè 27 ñåðïíÿ 1975 ð. ......................................... 311 103. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ðåàãóâàííÿ ó ÑØÀ íà âèãîòîâëåí³ ÊÄÁ ìàòåð³àëè, ùî êîìïðîìåòóþòü óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â 23 âåðåñíÿ 1975 ð. ........................................ 313 104. Äîïîâ³äíà çàïèñêà 1-ãî òà 5-ãî óïðàâë³íü ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî çàõîäè áîðîòüáè ïðîòè çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ öåíòð³â 7 òðàâíÿ 1976 ð. .......................................... 314 105. Âèòÿã ³ç ïðîòîêîëó ¹ 5 â³ä 29 òðàâíÿ 1976 ð. çàñ³äàííÿ êîëå㳿 ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïðî ñòàí áîðîòüáè ïðîòè çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ öåíòð³â 29 òðàâíÿ 1976 ð. ........................................ 324 106. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ êåð³âíèêàìè çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é 21 ÷åðâíÿ 1976 ð. ......................................... 326 107. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó àíòèðàäÿíñüêèõ àêö³é çàêîðäîííèìè óêðà¿íñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà íàì³ðè ñòâîðèòè «Êîíãðåñ â³ëüíî¿ äóìêè» 24 ÷åðâíÿ 1976 ð. ........................................ 327


634

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

108. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî îïåðàòèâí³ çàõîäè íàïåðåäîäí³ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó ì. Ìîíðåàë³ (Êàíàäà) 30 ÷åðâíÿ 1976 ð. ........................................ 329 109. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ çàêîðäîííèõ óêðà¿íñüêèõ ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é ï³ä ÷àñ Îë³ìï³àäè â Ìîíðåàë³ 1 ëèïíÿ 1976 ð. ............................................ 334 110. ²ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðîòèä³þ ñï³âïðàö³ çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ ç îäíîäóìöÿìè â Óêðà¿í³ 14 ñåðïíÿ 1976 ð. ......................................... 335 111. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äòðèìêó çàêîðäîííèìè óêðà¿íñüêèìè öåíòðàìè ãðóï ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëüñ³íñüêèõ óãîä â Óêðà¿í³ 5 ñ³÷íÿ 1977 ð. ............................................. 341 112. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðîòåñò çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â ó çâ’ÿçêó ç ïîë³òè÷íèìè àðåøòàìè â Óêðà¿í³ 11 ëþòîãî 1977 ð. ........................................ 342 113. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàñë³äêè çàõîä³â ç ìåòîþ çàãîñòðåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ óêðà¿íñüêèìè òà ºâðåéñüêèìè öåíòðàìè çà êîðäîíîì 8 êâ³òíÿ 1977 ð. .......................................... 343 114. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî óêðà¿íñüêî-ºâðåéñüê³ â³äíîñèíè 15 êâ³òíÿ 1977 ð. ......................................... 344


635 115. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîìïðîìåòàö³þ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â ïåðåä çàêîðäîííèìè öåíòðàìè ÎÓÍ 30 êâ³òíÿ 1977 ð. ......................................... 345 116. ²ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ðåñïóáë³êàíñüêîãî ÊÄÁ äî ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÑÐÑÐ ïðî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà íåéòðàë³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ 26 æîâòíÿ 1977 ð. ....................................... 348 117. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàïëàíîâàí³ àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ ï³ä ÷àñ âèñòàâêè ÑÐÑÐ ó ì. Ëîñ-Àíäæåëåñ³ (ÑØÀ) 21 ëèñòîïàäà 1977 ð. ................................... 351 118. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ïðè ÐÌ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî îïåðàòèâí³ çàõîäè ñòîñîâíî Óêðà¿íñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè «Ñìîëîñêèï» 26 òðàâíÿ 1978 ð. ........................................ 352 119. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî ïåðåáóâàííÿ â Êèºâ³ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ çàêîðäîííèõ öåíòð³â 20 âåðåñíÿ 1978 ð. ........................................ 355 120. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåíåñåííÿ âèäàííÿ ãàçåòè «Óêðà¿íñüê³ â³ñò³» ç ͳìå÷÷èíè äî ÑØÀ 17 ñ³÷íÿ 1979 ð. ........................................... 358 121. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàðàäó ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ ïàðò³é ³ îðãàí³çàö³é â ì. Íüþ-Éîðêó 31 ñ³÷íÿ 1979 ð. ........................................... 359


636

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

122. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðîòèä³þ çàõîäàì ÑÔÓÆÎ 19 ëþòîãî 1979 ð. ........................................ 123. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèñòàâêó äîêóìåíò³â óêðà¿íñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó â ÑØÀ 27 ëþòîãî 1979 ð. ........................................ 124. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàäñèëàííÿ Ç× ÎÓÍ â Óêðà¿íó ëèñò³âîê ³ òðàôàðåò³â 28 ëþòîãî 1979 ð. ........................................ 125. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî øëÿõè íàäõîäæåííÿ çà êîðäîí àíòèðàäÿíñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ 6 áåðåçíÿ 1979 ð. .......................................... 126. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó ÏÓÍ äî Âåëèêîãî çáîðó óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 19 êâ³òíÿ 1979 ð. ......................................... 127. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàïëàíîâàí³ çàêîðäîííèìè öåíòðàìè ÎÓÍ àêö³¿ íàïåðåäîäí³ Îë³ìï³àäè-80 28 ñåðïíÿ 1979 ð. ......................................... 128. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çì³íó ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ Ïðîâîäó óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 16 ëèñòîïàäà 1979 ð. ................................... 129. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèñòàâêó àíòèðàäÿíñüêèõ ìàòåð³àë³â ó Êàíàä³ 29 ëèñòîïàäà 1979 ð. ................................... 130. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ²²² 璿çä Àñîö³àö³¿ óêðà¿íö³â Àìåðèêè 10 ãðóäíÿ 1979 ð. ..........................................

360

361

362

363

364

365

366

367

368


637 131. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàãîñòðåííÿ â³äíîñèí ì³æ áàíäåð³âöÿìè òà ìåëüíèê³âöÿìè ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ñòàòò³ â ãàçåò³ «Â³ñò³ ç Óêðà¿íè» 10 ñ³÷íÿ 1980 ð. ............................................ 132. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíôåðåíö³þ ïðåäñòàâíèê³â êîì³òåò³â çàõèñòó óêðà¿íñüêèõ ïîë³òâ’ÿçí³â ó ÑØÀ 24 ñ³÷íÿ 1980 ð. ............................................ 133. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ ïðåçè䳿 ñåêðåòàð³àòó ÑÊÂÓ â Íüþ-Éîðêó 13 áåðåçíÿ 1980 ð. ........................................ 134. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè ç ìåòîþ êîìïðîìåòàö³¿ Ë. Ïëþùà òà Ï. Ãðèãîðåíêà ³ ðîçïàëþâàííÿ âîðîæíå÷³ ì³æ óêðà¿íñüêèìè óãðóïîâàííÿìè 11 êâ³òíÿ 1980 ð. ......................................... 135. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çóñòð³÷ ë³äåð³â ÑÊÂÓ ç ÷ëåíàìè Çàêîðäîííîãî ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íñüêî¿ ãåëüñ³íñüêî¿ ãðóïè 16 êâ³òíÿ 1980 ð. ......................................... 136. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çóñòð³÷ çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â ç ïðåäñòàâíèêîì ÑØÀ â Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè 11 ÷åðâíÿ 1980 ð. ......................................... 137. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ ïðåçè䳿 ñåêðåòàð³àòó ÑÊ 12 ÷åðâíÿ 1980 ð. ......................................... 138. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàäñèëàííÿ àíòèðàäÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè ç-çà êîðäîíó 24 ÷åðâíÿ 1980 ð. .........................................

369

370

372

373

375

376

377

379


638

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

139. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî þâ³ëåéíèé 璿çä Îðãàí³çàö³¿ äåìîêðàòè÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ó ÑØÀ 25 ÷åðâíÿ 1980 ð. ........................................ 380 140. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âðó÷åííÿ îóí³âöÿìè ìåìîðàíäóìó îô³ö³éíèì îñîáàì ÑØÀ 26 ÷åðâíÿ 1980 ð. ......................................... 381 141. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè Çàêîðäîííèõ ÷àñòèí ÎÓÍ íàïåðåäîäí³ Îë³ìï³àäè-80 27 ÷åðâíÿ 1980 ð. ......................................... 382 142. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè áëîêóâàííÿ îóí³âö³â ç ºâðåéñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè 1 ëèïíÿ 1980 ð. ............................................ 383 143. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÓÊÊÀ ³ ÑÊÂÓ íàïåðåäîäí³ Ìàäðèäñüêî¿ çóñòð³÷³ 15 ëèïíÿ 1980 ð. .......................................... 384 144. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîìïðîìåòàö³þ çà êîðäîíîì ÷ëåí³â ÎÓÍ 30 ëèïíÿ 1980 ð. .......................................... 386 145. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó é ïîøèðåííÿ çà êîðäîíîì áðîøóðè «Óêðà¿íö³ çà ôàõîì» 1 ñåðïíÿ 1980 ð. ........................................... 387 146. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Ïàðèçüêî¿ ãðóïè âèõ³äö³â ³ç ÑÐÑÐ 4 ñåðïíÿ 1980 ð. ........................................... 388 147. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó îóí³âöÿìè êíèãè ïðî æèòòÿ âèäàòíèõ óêðà¿íö³â 7 ñåðïíÿ 1980 ð. ........................................... 389


639 148. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî XVI ñåñ³þ ñåêðåòàð³àòó ÑÊÂÓ â Êàíàä³ é çàõîäè ïðîòè䳿 çàêîðäîííèì óêðà¿íöÿì 27 ñåðïíÿ 1980 ð. ......................................... 390 149. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíòàêòè îóí³âö³â ç ïðåäñòàâíèêàìè ïîëüñüêèõ åì³ãðàíòñüêèõ îðãàí³çàö³é 5 âåðåñíÿ 1980 ð. .......................................... 391 150. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåáóâàííÿ ó ÑØÀ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ãðóïè ðàäÿíñüêèõ òóðèñò³â 9 ãðóäíÿ 1980 ð. ........................................... 392 151. ²ç çâ³òó ïðî ðîáîòó Òîâàðèñòâà «Óêðà¿íà» ó 1980 ð. 1980 ð. ........................................................ 394 152. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ çàêîðäîííèìè öåíòðàìè ÎÓÍ 4 ñ³÷íÿ 1981 ð. ............................................. 396 153. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ â Óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é ðàä³ 9 ñ³÷íÿ 1981 ð. ............................................. 398 154. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çì³íè â òàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ ÎÓÍ (ì) 30 ñ³÷íÿ 1981 ð. ............................................ 399 155. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî íàðîñòàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé â ÓÊÊÀ 4 ëþòîãî 1981 ð. .......................................... 400 156. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó çàêîðäîííèõ


640

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

öåíòð³â ÎÓÍ äî â³äçíà÷åííÿ 40-ð³÷÷ÿ â³äíîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ 10 áåðåçíÿ 1981 ð. ........................................ 402 157. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè ïðîòè䳿 ñïðîáàì êîíñîë³äàö³¿ ÓÊÊÀ 19 áåðåçíÿ 1981 ð. ........................................ 403 158. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè îᒺäíàòè ïîëüñüêèé ³ óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüí³ ðóõè 7 òðàâíÿ 1981 ð. .......................................... 404 159. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêîãî ³ ºâðåéñüêîãî íàö³îíàëüíèõ ðóõ³â 15 òðàâíÿ 1981 ð. ........................................ 406 160. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ â ºâðåéñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ çà êîðäîíîì ç ïèòàíü ñï³âðîá³òíèöòâà ç îóí³âöÿìè 21 òðàâíÿ 1981 ð. ........................................ 408 161. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïåðåáóâàííÿ â ÑÐÑÐ ïðîôåñîðà ². Êîðîïåöüêîãî 22 òðàâíÿ 1981 ð. ........................................ 409 162. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòâîðåííÿ â ÑØÀ Êîì³òåòó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè â Óêðà¿í³ 2 ÷åðâíÿ 1981 ð. ........................................... 411 163. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòâîðåííÿ ó Ôðàíö³¿ óêðà¿íñüêî-ºâðåéñüêîãî òîâàðèñòâ 10 ÷åðâíÿ 1981 ð. ......................................... 412 164. Ñïåö³àëüíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèêîðèñòàííÿ


641 çàêîðäîííèìè óêðà¿íñüêèìè öåíòðàìè ó âçàºìíèõ íàïàäàõ ìàòåð³àë³â ÊÄÁ 7 ëèïíÿ 1982 ð. ............................................ 413 165. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó îᒺäíàíèõ àìåðèêàíî-óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é 27 ãðóäíÿ 1982 ð. ......................................... 415 166. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðîâåäåííÿ çà êîðäîíîì àêö³é äî 50-¿ ð³÷íèö³ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ 28 ñ³÷íÿ 1983 ð. ........................................... 416 167. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüêèé ñèìïîç³óì ó Êàíàä³ 24 áåðåçíÿ 1983 ð. ........................................ 417 168. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèäàííÿ â ÑØÀ êíèæêè «Óêðà¿íñüêà ãåëüñ³íñüêà ãðóïà, 1978–1982 ðð.» 28 êâ³òíÿ 1983 ð. ......................................... 419 169. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ äåìîíñòðàö³¿ ó ì. Íüþ-Éîðêó 19 òðàâíÿ 1983 ð. ........................................ 420 170. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð³àòó ÑÊÂÓ â ì. Òîðîíòî 31 òðàâíÿ 1983 ð. ........................................ 421 171. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àêö³¿ çà êîðäîíîì, ïðèóðî÷åí³ äî 50-ð³÷÷ÿ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ 1 ÷åðâíÿ 1983 ð. .......................................... 423 172. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíôåðåíö³þ ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè â ì. Óðáàíà (ÑØÀ) 16 ÷åðâíÿ 1983 ð. ......................................... 425


642

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

173. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ åêçåêóòèâè ªâðîïåéñüêî¿ ðàäè ñâîáîäè â ì. Ìþíõåí³ (ÔÐÍ) 17 ÷åðâíÿ 1983 ð. ......................................... 426 174. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó â ÑØÀ òà Êàíàä³ äî â³äçíà÷åííÿ 50-ð³÷÷ÿ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³ 28 ÷åðâíÿ 1983 ð. ........................................ 427 175. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ ïðîâåñòè ñï³ëüí³ àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ 6 ëèïíÿ 1983 ð. ............................................ 429 176. Ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏÓ Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî çàõîäè ç êîìïðîìåòàö³¿ Ç× ÎÓÍ 26 ñåðïíÿ 1983 ð. ......................................... 430 177. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ â ÓÊÊÀ 22 âåðåñíÿ 1983 ð. ........................................ 432 178. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âñåàìåðèêàíñüêó ìàí³ôåñòàö³þ ó ì. Âàøèíãòîí³ 29 âåðåñíÿ 1983 ð. ........................................ 433 179. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ â ÑØÀ 6 æîâòíÿ 1983 ð. ......................................... 435 180. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàêëàäàííÿ ó ì. Âàøèíãòîí³ ìîíóìåíòà íà ÷åñòü â³ëüíî¿ Óêðà¿íè 13 æîâòíÿ 1983 ð. ....................................... 436 181. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ â Àâñòðà볿 19 æîâòíÿ 1983 ð. ....................................... 437


643 182. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè ÎÓÍ çàëó÷èòè äî àíòèðàäÿíñüêèõ àêö³é äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â ÑØÀ 25 æîâòíÿ 1983 ð. ....................................... 438 183. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ìàòåð³àëüí³ ôîíäè ÎÓÍ(ì) 5 ëèñòîïàäà 1983 ð. ..................................... 439 184. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî XIV 璿çä Êîì³òåòó óêðà¿íö³â Êàíàäè 9 ëèñòîïàäà 1983 ð. ..................................... 440 185. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàñ³äàííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ï³äãîòîâêè 璿çäó ÑÊÂÓ òà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ â Êèºâ³ 23 ëèñòîïàäà 1983 ð. ................................... 442 186. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàïëàíîâàí³ çà êîðäîíîì àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ ó çâ’ÿçêó ç 1000-ë³òòÿì õðåùåííÿ Ðóñ³ 25 ëèñòîïàäà 1983 ð. ................................... 444 187. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñï³ëüíèé âèñòóï óêðà¿íñüêèõ îðãàí³çàö³é çà êîðäîíîì ïðîòè ðóñèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³ 28 ëèñòîïàäà 1983 ð. ................................... 445 188. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî çàõîäè ïðîòè䳿 Ñâ³òîâîìó êîíãðåñó â³ëüíèõ óêðà¿íö³â 30 ëèñòîïàäà 1983 ð. ................................... 446 189. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ðîçêîë â Óêðà¿íñüêîìó êîíãðåñîâîìó êîì³òåò³ Àìåðèêè 1 ãðóäíÿ 1983 ð. .......................................... 449


644

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

190. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíòðïðîïàãàíäèñòñüê³ çàõîäè çà êîðäîíîì 6 ãðóäíÿ 1983 ð. ........................................... 450 191. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüê³ àêö³¿ ÎÓÍ ó ÑØÀ 24 ñ³÷íÿ 1984 ð. ............................................ 452 192. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàïëàíîâàí³ çàêîðäîííèìè öåíòðàìè ÎÓÍ çàõîäè ï³ä ÷àñ ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 28 ëþòîãî 1984 ð. ........................................ 453 193. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè, çàïëàíîâàí³ îðãàí³çàö³ºþ «Óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ºäí³ñòü» 5 ëèñòîïàäà 1984 ð. ..................................... 455 194. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòâîðåííÿ çà êîðäîíîì àíòèðàäÿíñüêîãî ô³ëüìó 5 ëèñòîïàäà 1984 ð. ..................................... 456 195. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äòðèìêó ÎÓÍ êóðñó ïðåçèäåíòà ÑØÀ Ð. Ðåéãàíà 6 ãðóäíÿ 1984 ð. ........................................... 457 196. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêîìó ïðî ïðîòèä³þ áëîêóâàííþ óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ä³àñïîð ó êðà¿íàõ Çàõîäó 6 ëèïíÿ 1985 ð. ............................................ 458 197. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüíî-êóëüòóðíîãî òîâàðèñòâà â Ïîëüù³ 31 ëèïíÿ 1985 ð. .......................................... 461


645 198. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïåðøîìó ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè çàêîðäîííèõ ÎÓÍ 18 æîâòíÿ 1985 ð. ....................................... 462 199. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñëóæáè 9 ãðóäíÿ 1985 ð. ........................................... 464 200. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ðóéíóâàííÿ â ªðóñàëèì³ ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì ïðåäñòàâíèêàì óêðà¿íñüêîãî òà ºâðåéñüêîãî íàðîä³â 16 ãðóäíÿ 1985 ð. ......................................... 465 201. Âêàç³âêà ÊÄÁ ÑÐÑÐ «Ïðî íàïðàâëåííÿ îãëÿäó ïðî ï³äðèâíó ä³ÿëüí³ñòü çàêîðäîííèõ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ öåíòð³â òà îðãàí³çàö³é» 31 ãðóäíÿ 1985 ð. ......................................... 467 202. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè ïîðîçóì³ííÿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè òà ºâðåéñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó ÑØÀ 31 ñ³÷íÿ 1986 ð. ........................................... 485 203. ²ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè áåçïåêè íàïåðåäîäí³ XXVII 璿çäó ÊÏÐÑ ³ XXVII 璿çäó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè 4 ëþòîãî 1986 ð. ......................................... 486 204. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü ó ÑØÀ íîâîñòâîðåíî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÀÎËÏÓ 21 êâ³òíÿ 1986 ð. ........................................ 487 205. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàëó÷åííÿ ìîëîä³ â³ää³ëàìè ÓÍÎ äî ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 24 êâ³òíÿ 1986 ð. ........................................ 488


646

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

206. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè çáëèæåííÿ çàêîðäîííèõ ÎÓÍ ³ ïðåäñòàâíèê³â àíòèñîö³àë³ñòè÷íîãî ðóõó ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ êðà¿í 7 òðàâíÿ 1986 ð. ......................................... 489 207. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèñòóï ÏÅÍ-êëóáó íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ 28 òðàâíÿ 1986 ð. ........................................ 491 208. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî àíòèðàäÿíñüêó êàìïàí³þ îóí³âö³â ó çâ’ÿçêó ç àâàð³ºþ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ 17 ÷åðâíÿ 1986 ð. ......................................... 492 209. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ïðîãðàìó ÎÓÍ(ì) ³äåîëîã³÷íîãî íàñòóïó íà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç 25 ëèïíÿ 1986 ð. .......................................... 493 210. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó 璿çäó Îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè 10 ñåðïíÿ 1986 ð. ......................................... 495 211. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíôåðåíö³þ Âñåñâ³òíüî¿ àíòèêîìóí³ñòè÷íî¿ ë³ãè â Ëþêñåìáóðç³ 17 æîâòíÿ 1986 ð. ....................................... 496 212. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè áåçïåêè íàïåðåäîäí³ 69-¿ ð³÷íèö³ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 4 ëèñòîïàäà 1986 ð. ..................................... 497 213. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ óêðà¿íñüêèìè òà ºâðåéñüêèìè çàêîðäîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè 2 áåðåçíÿ 1987 ð. .......................................... 499


647 214. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ çàêîðäîííèìè öåíòðàìè ÎÓÍ 6 áåðåçíÿ 1987 ð. .......................................... 500 215. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïðî ðîçâèòîê îïåðàö³¿ «Ôàðèñå¿» 14 áåðåçíÿ 1987 ð. ........................................ 501 216. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïðî çì³íè â òàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ 20 áåðåçíÿ 1987 ð. ........................................ 503 217. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó çàêîðäîíííèìè óêðà¿íöÿìè ê³íîô³ëüìó «Óêðà¿íà â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³» 17 êâ³òíÿ 1987 ð. ......................................... 505 218. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñòàâëåííÿ çàêîðäîííèõ öåíòð³â ÎÓÍ äî ïåðåáóäîâè é ãëàñíîñò³ â ÑÐÑÐ 27 êâ³òíÿ 1987 ð. ......................................... 506 219. Ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïðî çì³íè â òàêòèö³ ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ðåäàêö³¿ ðàä³îñòàíö³¿ «Ñâîáîäà» – «Â³ëüíà ªâðîïà» 28 òðàâíÿ 1987 ð. ........................................ 508 220. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïðî äîâãîñòðîêîâó ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ Ç× ÎÓÍ 22 ÷åðâíÿ 1987 ð. ......................................... 510 221. ²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàõîäè ç ìåòîþ íåéòðàë³çàö³¿ àêö³é çàêîðäîííèõ îðãàí³çàö³é ÎÓÍ äî 50-ð³÷÷ÿ ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â ó ³ííèö³ 25 âåðåñíÿ 1987 ð. ........................................ 512 222. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíòððîçâ³äóâàëüíó îïåðàö³þ «Ïåðåâàë» 15 ëþòîãî 1988 ð. ....................................... 513


648

Âëàäà ÓÐÑÐ ³ çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³

223. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ï³äãîòîâêó îóí³âöÿìè àíòèðàäÿíñüêî¿ àêö³¿ 25 ëþòîãî 1988 ð. ........................................ 224. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ñïðîáè äèñêðåäèòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ÊÄÁ 15 áåðåçíÿ 1988 ð. ........................................ 225. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ð³øåííÿ ñüîìîãî Âåëèêîãî çáîðó óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â 8 êâ³òíÿ 1988 ð. .......................................... 226. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî âèêðèòòÿ åì³ñàðà Çàêîðäîííîãî ïðåäñòàâíèöòâà ÓÃÂÐ 15 êâ³òíÿ 1988 ð. ......................................... 227. Ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ÊÄÁ ÓÐÑÐ ïðî àêòèâ³çàö³þ àíòèðàäÿíñüêî¿ êàìïàí³¿ íàâêîëî ãîëîäó 1932–1933 ðð. â Óêðà¿í³ 5 òðàâíÿ 1988 ð. .......................................... 228. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî çàâåðøåííÿ îïåðàö³¿ «Áóìåðàíã» 27 âåðåñíÿ 1988 ð. ........................................ 229. Ç ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî êîíôåðåíö³þ ðàäÿíîëîã³â-åì³ãðàíò³â ó Êàíàä³ 26 æîâòíÿ 1988 ð. ....................................... 230. Äîïîâ³äíà çàïèñêà ÊÄÁ ÓÐÑÐ äî ÖÊ ÊÏ Óêðà¿íè ïðî ä³ÿëüí³ñòü çàðóá³æíèõ öåíòð³â ÎÓÍ 16 ãðóäíÿ 1988 ð. ......................................... 231. ³äêðèòèé ëèñò ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè 14 âåðåñíÿ 1991 ð. ........................................

516

517

520

522

523

527

530

531

535


649 Ôîòîìàòåð³àëè .................................................. Ñïèñîê ñêîðî÷åíü .............................................. ²ìåííèé ïîêàæ÷èê ............................................. Ãåîãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê ..................................... Ïðåäìåòíèé ïîêàæ÷èê .......................................

537 583 589 603 611

ВЛАДА УРСР І ЗАКОРДОННІ УКРАЇНЦІ (1950—1980)  

Зміст видання: ВЛАДА УРСР І ЗАКОРДОННІ УКРАЇНЦІ (1950—1980-ТІ РР.): Документи і матеріали / Упоряд. В. Даниленко. 2017, 656 с., іл. ISBN 9...

ВЛАДА УРСР І ЗАКОРДОННІ УКРАЇНЦІ (1950—1980)  

Зміст видання: ВЛАДА УРСР І ЗАКОРДОННІ УКРАЇНЦІ (1950—1980-ТІ РР.): Документи і матеріали / Упоряд. В. Даниленко. 2017, 656 с., іл. ISBN 9...

Advertisement