Page 1

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

Scan 57

Til lykke med din nye Scan vedovn Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, og vi er overbevist om at du vil få stor glede av produktet. For å få størst mulig nytte av ovnen, er det viktig at du følger våre råd og anvisninger. Les denne monterings- og bruksanvisningen nøye før du begynner med monteringen.

Norsk produktdokumentasjonsnummer SINTEF 110-0288 Sett inn vedovnens produktregistreringsnummer her, slik at du har det tilgjengelig hvis du får behov for å kontakte oss.

Utgave: NO 90157500-8 19.04.2010 EC-deklarasjon finnes på www.scan.dk


INNHOLD

2 Innhold

Installasjon ..................................................................................................... 3 Installasjon Tekniske mål og data

Montering ....................................................................................................... 4 Målskisse Scan 57 varianter Utpakking Servicepakke Ekstra tilbehør Bærende underlag Gulvplate Eksisterende skorstein og elementskorstein Tilkobling mellom vedovn og stålskorstein Krav til skorstein Tilkobling med 90° knerør Dreiesokkel og 90° knerør Plassering av vedovn Plassering mot ikke-brennbar vegg Avstand til brennbar vegg Avstand til brannmur Dreiesokkel Møbleringsavstand Typeskilt Produktregistreringsnummer Montering av bremsekloss på søyle Samling av sokkel Justeringsskruer Montering av peisovn på sokkel Dreiesokkel og bremsefunksjon Montering av røykstuss Frisklufttilførsel Friskluftløsning gjennom sokkel Friskluftspjeld

Skorsteinstilslutning, dreiesokkel ......................................................... 12 Bruksanvisning ............................................................................................ 14 CB-teknikk Primærluft Sekundærluft Hvelv Innstilling ved normal belastning

Fyringsinstruksjon ...................................................................................... 15 Opptenning Håndtering av brensel

Vedlikehold .......................................................................................... ........ 16 Feilsøkning ................................................................................................. .. 18


I N S TA L L A S J O N Installation

Tekniske mål og data

Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen.

CO-utslipp ved 13% O2:

Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet. For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område. Du finner informasjon om Scan-forhandlerne på www.scan.dk.

Støv @ 13% O2: Nox @ 13% O2: Virkningsgrad: Nominell ytelse: Skorsteinstemperatur: Røykmengde: Anbefalt undertrykk i røykstuss: Forbrenningsluftbehov: Anbefalt brensel: Brenselforbruk: Innfyringsmengde: Vekt: Røykstuss innv. diameter: Godkjennelsestype:

3

0,11%

1375 mg/Nm3 63 mg/Nm3 94 mg/Nm3 78% 7 kW 380 °C 7,5 g/sek 16 Pa 20,4 Nm3/h Ved 2,2 Kg/h 2 kg 204 kg 155 mm Intermitterende

Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn. Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt. Scan 57 er produsert i overensstemmelse med produktets typegodkjennelse, der produktets monterings- og bruksanvisning inngår.


MONTERING

4 Målskisse Scan 57

988*

461

1039

979

1129

290** 711

290

*

Scan 57 varianter

Høyde til start av røykrør

** Senter friskluftinntak

Ekstra tilbehør

Scan 57 finnes i 2 varianter:

• Formgulvplate i glass eller stål (ikke ovn med dreiesokkel)

Scan 57 med fast sokkel.

• Gulvplate i stål

Scan 57 med dreiesokkel.

Utpakning Det anbefales å beholde beskyttelsesfolien på vedovnen inntil vedovnen er ferdigmontert.

Servicepakke Servicepakken inneholder følgende: • beslag for røykstuss (brukes ikke på denne Scan-modellen) • pakning • kulestopper (brukes ikke på denne Scan-modellen) • plastpropper til transportsikringshull i bunnen av peisen (bru kes ikke på denne Scan-modellen) • diverse nøkler • hanske • opptenningsposer til de første opptenningene

• Friskluftløsning


MONTERING

5

Bærende underlag

Eksisterende skorstein og elementskorstein

Hele produktsortimentet vårt regnes som lette ildsteder og krever normalt ingen forsterkning av bjelkelaget, men kan plasseres på vanlig bjelkelag/gulv.

Hvis det planlegges å installere ovnen på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du rådfører deg med en godkjent Scan-forhandler eller den lokale feieren. Da kan du også få råd om eventuell renovering av skorsteinen.

Man bør naturligvis forsikre seg om at underlaget kan bære vekten på ovnen og eventuelt stålskorsteinen. Hvis ovnen skal plasseres på dreiesokkel, gjør vi oppmerksom på at underlaget må være plant.

Gulvplate Hvis oppstillingen av ovnen skjer på brennbart gulv, må nasjonaleog lokale byggeforskrifter med hensyn til størrelsen på ikke brennbart underlag som skal dekke gulvet rundt ovnen, overholdes. Rådfør deg med den lokale Scan-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen. Gulvplatens funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. En gulvplate skal være av stål eller glass, men ovnen kan også stå på klinker, naturstein eller lignende. Vær spesielt oppmerksom på gulvplatens størrelse og utforming hvis du har valgt 57 med dreiesokkel. Denne Scan-vedovnen har integrert plate i bunnen, som gjør at den kan stå direkte på brennbart materiale uten annen beskyttelse under ovnen.

Gulvplate for Scan 57

Ved montering av elementskorstein må veiledningen fra produsenten vedrørende montering for den aktuelle skorsteinstypen følges.

Tilkobling mellom vedovn og stålskorstein Scan-forhandleren eller den lokale feieren kan gi råd om valg av fabrikat og dimensjon på stålskorstein (vi anbefaler bruk av Kavani stålskorstein). Dermed er man sikret at den passer til vedovnen. Generelt gjelder at skorsteinens lengde regnet fra toppen på vedovnen ikke bør være mindre enn 3,5 meter. Valg av feil lengde eller diameter på stålskorsteinen kan føre til dårlig funksjon. Følg anvisningene fra leverandøren av stålskorsteinen nøye. For riktig montering sages et hakk i den uisolerte startseksjonen på stålskorsteinen, se side 12: "Toppmontert KAVANI stålskorstein" punkt 3 og 4 og side 13 for illustrasjon. For tetning mellom uisolert startseksjon og røykstuss monteres den medleverte pakningen fra servicepakken, se "montering av pakning" side 13. Hvis du har valgt en vedovn med dreiesokkel, er det viktig at monteringen utføres nøyaktig av kyndige montører for å oppnå optimal funksjon. Se montering av KAVANI stålskorstein for dreiesokkel på side 12 og 13.

Krav til skorstein Skorsteinen skal som minimum være merket med T400 og G for sotbranntest.

Tilkobling med 90° knerør Hvis du velger å tilkoble Scan 57 med et knerør, anbefales det å bruke et buet knerør, ettersom det gir bedre trekkforløp. Hvis vedovnen tilkobles med et knerør med skarp knekk, skal renseluken være i den loddrette delen, slik at den vannrette delen kan renses gjennom denne. For riktig montering sages et hakk i knerøret, se side 12: "Knerørløsning til murt skorstein" punkt 3 + 4 og side 13 for illustrasjon. For tetning mellom knerør og røykstuss monteres den medleverte pakningen fra servicepakken, se "montering av pakning" side 13.

Formgulvplate for Scan 57 med fast sokkel

Dreiesokkel og 90° knerør For å oppnå optimal funksjon ved dreieløsningen på ovnen er det viktig at monteringen utføres nøyaktig av kyndige montører. Se montering av knerør for dreiesokkel på side 12 og 13.


MONTERING

6 Plassering av vedovn

Vedovnen skal plasseres slik at det er mulig å rengjøre ovnen, røykrøret og skorsteinsløpet.

Plassering mot ikke-brennbar vegg Ved plassering mot en ikke-brennbar vegg anbefales en minsteavstand på 50 mm fra produktets bakre kant av hensyn til rengjøringen.

Avstand til brennbar vegg 45° hjørneoppstilling

Disse avstande forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til vedovnen med minimum 30 mm isolasjon.

80

100

Parallell installasjon på bakvegg

Hvis det brukes uisolert røykrør / uisolert startseksjon skal reglerne i BBE / Håndbok i piper og ildsteder følges.

200 80

Avstand til brannmur Parallell installasjon på bakvegg

Parallell installasjon på bakvegg

1200

1000

1200

80 1000

50

50

1200

45° hjørneoppstilling

80 80

Dreiesokkel

395

50

Hvis du har valgt Scan 57 med dreiesokkel, leveres peisovnen med begrensning (45°) for dreiebevegelsen.

800

Møbleringsavstand: 1100 mm Ta også hensyn til om møbler og annet vil bli tørket ut av å stå nær ovnen.


7

MONTERING

Typeskilt

Montering av bremsekloss på søyle

Alle Scan-vedovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarder og avstand til brennbart materiale.

Hvis man har valgt å tilslutte Scan 57 med dreiesokkel, skal den medfølgende bremseklossen monteres for styring av rotasjonen av vedovnen.

Typeskiltet på Scan 57 er plassert under ovnen.

Scan 57 Freestanding room heater fired by solid fuel

Standard:

EN 13240

EC no. 90157600

Minimum distance to combustible materials: Scan 57 Fixed base: Side: 200 mm - Back: 200 mm - Front: 1100 mm Scan 57 Revolving base: See assembly- and instructions manual CO emission at 13% O2: 0,11% 1375 mg/Nm³ Dust at 13% O2: 63 mg/Nm³ Flue gas temperature: 380°C Nominal heat output: 7 kW Efficiency: 78% Fuel type: Wood Operation type: y Intermittent The appliance can be operated in a shared flue. Country Classification Certificate/Standard EUR Intermittent EN 13240 Klasse 2 SINTEF 110-0288 Norwayy 15 a B-VG Austria Schweiz LRV 11 VKF N 18794 Germanyy BStV 1 FSPS-Wa 1766-EN Angaben für Österreich Wärmeleistungsbereich: Brennstoffwärmeleistung: Zulässige Brennstoffe: Prüfbericht:

Approved pp byy RWE Power AG SINTEF - NBL RWE Power AG RWE Power AG RWE Power AG

3,9 - 7,8 kW 9,4 kW Scheitholz FSPS-Wa 1766-A

Follow assembly- and instructions manual. Use only recommended fuels. Montage- und Bedienungsanleitung beachten. Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe. 1000

Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg

04-2010

Produktregistreringsnummer Døren åpnes, og ovnens produktregistreringsnummer avleses og noteres (se forsiden av denne Monterings- og bruksanvisning). Pinol M 6 x 8

Bremsekloss

Produktregistreringsnummer


MONTERING

8

Samling av sokkel Nagler må bare brukes på Scan 57 med fast sokkel

Skjøten på søylen vender bakover.

4 styrehylser 6 aksler for sporkulelager

4 hylser

6 sporkulelagre

4 unbrakoskruer M 8 x 25

2 nagler Ø 6 / Ø 10, 5 x 25 Nagler må bare brukes på Scan 57 med fast sokkel

1 låseskive


MONTERING

9

Justeringsskruer Scan 57 er utstyrt med 6 justeringsskruer under sokkelen på peisovnen. Justeringsskruene stilles ovenfra og brukes til å få ovnen til å stå i vater (bruk den medfølgende nøkkel fra servicepakken). Stillskruene brukes til å få sokkelfoten til å ligge plant på underlaget. Tildekkingsknapper monteres i hullene når sokkelen ligger korrekt.

Justeringsskruer

Stillskruer

A

Justeringsskruene stilles ovenfra

A 6 stk Tildekkingsknapper


MONTERING

10

Montering av peisovn på sokkel

Montering av røykstuss

Scan 57 er utstyrt med 2 pinolskruer i bunnen av ovnen. Disse kan brukes til å styre ovnen på plass på sokkelen. Plasser ovnen på sokkelen, de 2 pinolskruene skal falle ned i de to hullene på sokkelen som vist. Monter 4 av de medfølgende unbrakoskruene. Pinolskruene tas ut, og de siste 2 unbrakoskruene monteres.

Topplaten løftes av ovnen. Monter medfølgende røykstuss, pakning og skruer.

Hvis du har valgt Scan 57 med friskluftløsning gjennom sokkelen, skal denne monteres før peisovnen og sokkelen blir skrudd sammen, se avsnittet "Friskluftløsning gjennom sokkel".

Pakning monteres

B Pinolskrue

B 6 Unbrakoskruer M8x12

Dreiesokkel og bremsefunksjon Scan 57 er utstyrt med en bremsefunksjon for dreiesokkel. Peisovnen monteres på sokkelen før justering av bremsefunksjon. For justering se nedenfor.

Justering av bremsefunksjon


MONTERING

11

Frisklufttilførsel I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utluftning. Dette kan foregå på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der peisovnen står. Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av frisklufttilførselen.

Friskluftløsning gjennom sokkel Scan 57 kan tilkobles med friskluft gjennom sokkel. Denne monteres som vist nedenfor. Merket i friskluftløsningen monteres vendt bakover på sokkelen. Ved tilkobling av uteluft brukes et ventilasjonsrør på minimum Ø 100 mm. •

Ø100 mm ventilasjonsrør, maks. lengde: 6 m med maks. 1 bøyning.

Friskluft for sokkel

Merket i friskluftløsningen monteres vendt bakover på sokkel

Friskluftspjeld Det medfølgende friskluftsspjeldet monteres i bunnen av ovnen, etter at friskluftsløsning, sokkel og vedovn er montert. Friskluftsspjeldet kan lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Friskluftspjeld


12

S KO R ST E I N ST I L S L U T N I N G D R E I E S O K K E L

For å oppnå optimal funksjon ved ovn med dreieløsning er det viktig at monteringen utføres nøyaktig av kyndige montører. Vi anbefaler følgende monteringsmetode:

Knerørløsning til murt skorstein (fig. 1): 1.

Plasser ovnen på ønsket oppstillingssted på permanent underlag for å sikre at oppmerkingen til murfôringen blir riktig.

2.

Knerøret (C) kuttes til ønsket høyde.

3.

Sag et hakk i knerøret, slik at det blir montert riktig. Høyde: 15 mm. Bredde: 13 mm

4.

Pakningen som følger med servicepakken monteres 30 mm fra kanten av knerøret.

5.

Monter røykstussen (A) på ovnen.

6.

Plasser knerøret i røykstussen.

7.

Plasser ovnen midlertidig ca. 90 mm lenger bort fra muren/skorsteinen enn endelig oppstillingssted, slik at knerøret hviler mot muren/ skorsteinen. Det er viktig at knerøret står loddrett/vannrett (i forhold til veggen). Merk av rørets omkrets på muren/skorsteinen.

8.

Flytt knerøret og ovnen.

9.

Lag hull i mur/skorstein, slik at murföringen (D) passer inn.

10.

Plasser ovn, murfôring og knerør med pyntering (E) i riktig posisjon.

11.

Juster slik at ovnen og knerøret er i lodd og vater.

12.

Kil fast murfôringen.

13.

Stram de fire skruene (F) i murfôringen lett, og press de tre klipsene (G) inn mellom murfôringen og knerøret.

14. 15. 16. 17.

Kontroller oppstillingen. Støp fast murfôringen. Etter herding strammes de fire skruene i murfôringen slik at knerøret sitter fast. Pynteringen kan skyves inn og på plass mot muren.

Toppmontert KAVANI stålskorstein (fig.2): 1.

Plasser ovnen på permanent underlag på ønsket oppstillingssted.

2.

Den uisolerte startseksjonen (J) kuttes til ønsket høyde.

3.

Sag et hakk i den uisolerte startseksjonen, slik at den blir montert riktig. Høyde: 15 mm. Bredde: 13 mm

4.

Pakningen som følger med servicepakken monteres 30 mm fra kanten av den uisolerte startseksjonen.

5.

Monter røykstussen (H) på ovnen.

6.

Plasser den uisolerte startseksjonen i røykstussen.

7.

Plasser takkrage med styretapp (K) på startseksjonen, og plasser den første isolerte skorsteinslengden (L), som går gjennom taket.

8.

Stram takkragen med styretappen, slik at den holder/bærer skorsteinen.

9.

Nagle eller skru fast den uisolerte startseksjonen på den første skorsteinslengden med fire popnagler eller selvskjærende skruer.

10.

Monter resten av skorsteinen.

Skorsteinen skal kunne henge i taket, så det skal brukes takkrage med styretapp eller bæring i takkonstruksjonen.


S KO R ST E I N ST I L S L U T N I N G D R E I E S O K K E L Fig. 1

13

Fig. 2

D F G E

K L C

J

A

H

Hakk i knerør / uisolert startseksjon

Max. 90 mm

Montering av pakning

30

Pakning


BRUKSANVISNING

14

CB-teknikk (Clean Burning)

Sekundærluft

Vedovnen har CB-teknikk. For å sikre optimal forbrenning av gassene som frigis under forbrenningsprosessen, ledes luft gjennom et spesielt utviklet system. Denne oppvarmede luften kommer inn i brennkammeret gjennom de små hullene som kan ses ved hvelvet. Denne luftmengden styres av forbrenningshastigheten og kan derfor ikke reguleres.

Sekundærluften forvarmes og tilføres ilden indirekte. Sekundærluften skyller dessuten glasset for å hindre sotdannelse. Hvis reguleringen for sekundærluften skrus for langt ned, kan det oppstå sot på glasset. Sekundærluften bestemmer hvor mye varme man får ut av vedovnen.

Hvelv

Primærluft Reguleringen for primærluft brukes ved opptenning og for å få ekstra fart på flammene ved påfylling av nytt brensel. Under kontinuerlig fyring med hardt tre som eik og bøk kan primærluften være 25–50 % åpen. Ved fyring med myke treslag som bjørk og furu kan primærluften være lukket.

Hvelvene er plassert i den øverste delen av brennkammeret. Hvelvene bremser røyken og gir den lengre oppholdstid i brennkammeret før den går opp gjennom skorsteinen. Temperaturen på røykgassene senkes fordi de får mer tid til å avgi varme til vedovnen. Ved feiing skal hvelvene fjernes. Se „Vedlikehold av vedovn“. Vær oppmerksom på at hvelvene er laget av et porøst keramisk materiale som kan gå i stykker. Vær derfor forsiktig når det utføres arbeid på dem. Hvelvene er slitedeler og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

Stifter som holder fast hvelvene

Hvelv

CB-teknikk

Sekundærluft

Innstilling ved normal belastning

Primærluft

Sekundærluft %

Primærluft %

75

75


FYR I NGSI NSTRU KSJON

15

Miljøriktig fyring

Kontinuerlig fyring

Det frarådes å skru reguleringen på ovnen så langt ned at det ikke er klare flammer i treets avgassingsperiode, noe som vil resultere i svært dårlig forbrenning. På grunn av den lave temperaturen i brennkammeret brennes ikke gassene som frigis fra treet, bort. En del av gassene vil kondensere i ovnen og avtrekkssystemet som sot, noe som over tid kan resultere i pipebrann. Den resterende røyken som kommer ut av skorsteinen, forurenser omgivelsene og har en sjenerende lukt.

Vi anbefaler å bruke opptenningsposer eller lignende, som kan kjøpes hos Scan-forhandleren. Ved bruk av disse får du raskere fyr på veden, og forbrenningen blir renere. Bruk aldri tennvæske!

Det gjelder å få så høy temperatur i brennkammeret som mulig. Da utnyttes vedovnen og brenselet best mulig, og forbrenningen blir ren. På denne måten unngås sotbelegg på brennkammerstein og glass. Ved fyring skal ikke røyken kunne ses, den skal bare anes som en bevegelse i luften. Den egentlige fyringen kan begynne når det er et godt lag med glør i vedovnen etter opptenningsfasen. Fyll på med 2-3 vedkubber med vekt på ca. 0,6–1,0 kg og lengde på ca. 30 cm av gangen. Obs! Det er viktig å få fyr på veden raskt, og det anbefales derfor å skru opp forbrenningsluften. Fyring med for lav temperatur og for lite primærluft kan i verste fall forårsake antennelse av gasser som kan skade vedovnen. Ved påfylling av ved skal glassdøren åpnes forsiktig, slik at røykutslag unngås. Legg aldri på mer ved så lenge det brenner godt.

„Top down“-opptenning

Fyring om våren og høsten

3-4 vedkubber som er ca. 30 cm lange og ca. 0,6–1,0 kg pr. stk. 1 vedkubbe på ca. 25 cm og rundt 0,5 kg. 8–16 pinner på ca. 20 cm og med samlet vekt på ca. 400 g. 3 opptenningsposer.

Når varmebehovet ikke er så stort i overgangsperioden vår/høst anbefaler vi én „top down“-opptenning.

De store vedkubbene legges som vist, midt i brennkammeret med 1–2 cm avstand. Legg halvparten av pinnene på tvers av kubbene. Legg den minste kubben oppå pinnene som vist, og plasser de resterende pinnene foran kubben. Plasser opptenningsposene mellom pinnene og tenn på.

Skorsteinen er vedovnens motor og helt avgjørende for funksjonen til ovnen. Skorsteinstrekk gir et undertrykk i vedovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen og suger luft gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen. Forbrenningsluften brukes også til glasskylling, som holder glasset rent for sot. Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein). På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv. Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret. Det er mulig å tilslutte flere aggregater til samme skorstein. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først. Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere godt hvis den brukes riktig.

Opptenning

Sett reguleringen for primær- og sekundærluften på maks. åpning i 20–30 minutter. Når flammene har fått godt tak i de store vedkubbene, kan primær- og sekundærluften stilles inn på ønsket nivå. Opptenning ovenfra og ned gir en mer miljøvennlig opptenning og medvirker til å holde glassområdene optimalt rene.

Skorsteinens funksjon

Drift under forskjellige værforhold Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovner reagerer under forskjellig vindbelastning, og det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god idé å få montert et spjeld i røykrøret for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning. Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken, og det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

Generell informasjon Vedovnen er ikke beregnet for kontinuerlig, 24 timers, fyring. Forsiktig! Deler av vedovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig! Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken lenge etter avsluttet fyring. Når vedovnen ikke er i bruk, kan spjeldinnstillingene lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen. Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning.

Pipebrann Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren og alle spjeld på vedovnen holdes lukket. Ring om nødvendig til brannvesenet.


VEDLIKEHOLD

16 Håndtering av brensel

Vedlikehold av vedovn

Valg av tre/brensel

Det er ingen krav til regelmessig vedlikehold av vedovnen utenom skorsteinsfeiing.

Alle treslag kan brukes som brensel. Generelt er de harde treslagene best å fyre med, f.eks. bøk eller ask, som brenner jevnt og gir lite aske. Andre treslag som lønn, bjørk og gran er også utmerkede alternativer.

Forarbeid Den beste veden får man hvis treet felles, sages og kløyves før 1. mai. Husk å tilpasse lengden på veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6–10 cm og ca. 6 mm kortere enn brennkammeret, slik at det blir plass til luftsirkulasjon. Hvis treets diameter er større, skal veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.

Lagring Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé å oppbevare veden i romtemperatur et par dager før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra luften om høsten og vinteren.

Fuktighet For å unngå miljøproblemer, og for å få best mulig fyringsøkonomi, skal treet være tørt før det brukes som brensel. Veden må maksimalt inneholde 21 % fuktighet. Den beste virkningsgraden oppnås ved en fuktighet på 15–18 %. En enkel måte å kontrollere fuktigheten til veden på, er å slå vedkubbene mot hverandre. Hvis veden er fuktig, høres en stump lyd. En stor del av varmen går med til å fordampe vannet hvis veden som brukes, er for fuktig. Vedovnen kommer derfor ikke opp i temperatur og avgir derfor heller ikke varme til rommet. Dette er naturligvis uøkonomisk, i tillegg til at det setter seg sot på glasset, i ovnen og i skorsteinen. Dessuten forurenses miljøet ved fyring med fuktig ved.

Hva betyr de forskjellige vedmengdene? Det finnes forskjellige begreper for å betegne mengder ved. Det anbefales å sette seg inn i disse begrepene før man kjøper ved. Du kan for eksempel finne litteratur om dette på biblioteket.

malt, trykkimpregnert og limt tre eller drivtømmer fra havet. Det må heller ikke fyres med sponplater, plast eller behandlet papir. Innholdet i disse materialene er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og skorstein. Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved.

Rengjøring av glass Våre vedovner er konstruert for å holde glasset optimalt rent for sotbelegg som er vanskelige å fjerne. Dette skjer best ved tilførsel av rikelig med forbrenningsluft. Det er også svært viktig at veden er tørr, og at skorsteinen er riktig dimensjonert. Selv om fyringen skjer i henhold til våre instrukser, kan det oppstå et lett sotbelegg på glasset. Deretter fjernes sotbelegget lett ved å tørke av med en tørr klut og deretter tørke med glassrens. Spesiell glassrens kan kjøpes hos Scan-forhandlerne.

Brennkammerkledning Kledningen i brennkammeret kan få små sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig oppvarming/avkjøling. Disse sprekkene har ingen betydning for vedovnens effekt eller holdbarhet. Hvis imidlertid kledningen begynner å smuldre opp og falle ut, skal den skiftes. Brennkammerkledning omfattes ikke av reklamasjonsretten.

Tetning Alle vedovnene har tetningslister av keramisk materiale montert på peis, dør og/eller glass. Disse listene slites ved bruk og skal skiftes etter behov.

Feiing av skorsteinen og rensing av ovnen Følg gjeldende forskrifter for feiing av skorstein. Det anbefales å be feieren rense ovnen samtidig.

Bruk bare originale reservedeler ved vedlikehold og reparasjon av vedovnen. Obs! Vedlikehold og reparasjoner bør bare utføres når ovnen er kald.

Ta ut hvelv

Treets varmeverdi Varmeverdien i treet er forskjellig i forskjellige tresorter. Det vil si at hvis du må bruke mer av noen tresorter enn andre for å oppnå den samme varmemengden. I vår fyringsanvisning har vi tatt utgangspunkt i bøk, som har meget høy varmeverdi og er det treslaget som er lettest å få tak i (Danmark). Ved fyring med eik eller bøk skal du være oppmerksom på at disse treslagene har høyere varmeverdi enn f.eks. bjørk. Legg derfor i mindre ved, slik at du ikke risikerer å skade vedovnen.

Hvitbøk Bøk/eik Ask Lønn Bjørk Bergfuru Gran Poppel

Vedovnen rengjøres ved å tørke av den med en tørr klut som ikke loer. Hvis det skulle oppstå skader på lakken, kan reparasjonslakk i sprayform kjøpes hos Scan-forhandlerne. Ettersom det kan være nyanseforskjeller, anbefales det å spraye en større flate med en naturlig avgrensning. Best resultat oppnås når vedovnen er så varm at man akkurat kan holde hånden på den.

Vi anbefaler å ta ut hvelvene før rensing av vedovnen og feiing av røykrør og skorstein.

Det er helt forbudt å fyre med

Treslag

Lakkert overflate

kg tørt tre/m3

I forhold til bøk

640 580 570 540 510 480 390 380

110% 100% 98% 93% 88% 83% 67% 65%

Løft den nederste hvelv, trekk ut stiftene i sidesteinene og ta ut platen. Den øverste hvelv tas ut på samme måte.


VEDLIKEHOLD Røykvenderplaten løftes opp, og stiftene som holder røykvenderplaten tas ut

Røykvenderplaten senkes og tas ut

17


18

FEILSØKING

Røykutslag • fuktig tre • dårlig trekk i skorsteinen • skorsteinen er feildimensjonert til vedovnen • kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet • har skorsteinen riktig høyde i forhold til omgivelsene? • undertrykk i rommet • døren åpnes før et lag med glør er brent langt nok ned

Treet brenner for raskt • luftventilene er feilinnstilt • hvelv er feilplassert eller mangler

Reklamasjonsrett Alle Scan-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år. Produksjonsregistreringsnummeret på vedovnen må alltid opplyses ved kontakt med oss eller Scan-forhandlerne i forbindelse med slike henvendelser. Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter Scan A/S’ vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil. Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellomsalg). Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

• dårlig brensel (avfallstre osv.) • for høyt skorsteinstrekk

Sotdannelse på glass • feil innstilling av sekundærluft • for mye primærluft • fuktig tre • for store vedkubber ved opptenning • dårlig brensel (avfallstre osv.) • for lavt skorsteinstrekk • undertrykk i rommet

Kraftig sotbelegg i skorstein • dårlig forbrenning (tilfør mer luft)

Følgende deler omfattes ikke av reklamasjonsretten: • slitedeler, f.eks. brennkammerstein, hvelv, rysterist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen). • mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere. • sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk. • omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon. • transportkostnader. • kostnader i forbindelse med oppstilling og nedtaking av vedovnen.

• fuktig tre

Reklamasjonsretten bortfaller Vedovnens overflate blir grå • overfyring (se fyringsinstruksjonene)

Vedovnen gir ingen varme • fuktig tre • for lite ved • dårlig ved med lav varmeverdi • hvelv sitter ikke riktig

Vedovnens lukt og lyder • De første gangene du fyrer i vedovnen, herdes lakken, og dette kan medføre lukt. Åpne et vindu eller en dør for utlufting, og sørg for å fyre slik at vedovnen blir ordentlig varm, slik at du unngår sjenerende lukt senere. • Under oppvarming og nedkjøling kan vedovnen gi fra seg noen såkalte "klikkelyder". Dette skyldes de store temperaturforskjellene materialet utsettes for og er ikke en feil på produktet.

• ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for vedovnen og ovnens tilbehør, som medfølger ved levering). • ved feil betjening og bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen). • hvis vedovnens produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet. • ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en autorisert Scan-forhandler. • ved enhver endring av Scan-produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand. • reklamasjonsretten gjelder kun for landet som Scan-produktet opprinnelig ble levert til. Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.


Scan A/S - DK-5492 Vissenbjerg

Jotul Wood Stoves  

NO Scan 57 Mont.indd