Page 1

สําหรั บนิสิต

รายละเอียดโครงการฟ้าใหม่ ใจใส วันเสาร์ ที่ 18 สิ งหาคม 2555

กิจกรรม 1.1: ร.ร.บ้ านปลายคลอง22 จ.นครนายก

กิจกรรม 1.2: ร.ร.วัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรม 1.3: สถานสงเคราะห์ คนพิการฯ จ.สมุทรปราการ

จํานวนนิสิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี เขียว 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.30 – 12.00 น. กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้สาํ หรับ นักเรี ยน 12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม 15.00 – 15.30 น. สรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ 15.30 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ชมพู 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.00 – 10.00 น. ไหว้พระ/ถวายสังฆทาน 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สาํ หรับ นักเรี ยน 12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.30 น. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม 15.30 – 16.00 น. สรุ ปประเด็นการเรี ยนรู้ 16.00 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ฟ้า 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.00 – 10.00 น. แนะนําสถานสงเคราะห์ฯ 10.00 – 11.30 น. กิจกรรมสันทนาการ 11.30 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน/เตรี ยมกิจกรรม 13.00 – 14.30 น. กิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ 14.30 – 15.00 น. พิธีปิดกิจกรรม 15.00 – 16.00 น. ศึกษาศิลปวัฒนธรรม 16.00 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

รายละเอียดโครงการฟ้าใหม่ ใจใส วันเสาร์ ที่ 25 สิ งหาคม 2555

กิจกรรม 1.4:วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ขาว 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.00 – 11.00 น. บําเพ็ญประโยชน์ (จัดหนังสื อ,กวาด ลานวัด/สวนป่ า,จัดโรงครัว/หอฉัน 11.00 – 12.0 น. ทานอาหารกลางวัน 12.00 – 15.00 น. เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข 15.00 – 16.00 น. ไหว้พระประธาน ณ พุทธมณฑล 16.00 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

กิจกรรม 2.1: ร.ร.บ้ านปากคลอง17 จ.นครนายก

กิจกรรม 2.2: ร.ร.ธรรมจารินีวทิ ยา จ.ราชบุรี

กิจกรรม 2.3: มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม

กิจกรรม 2.4: วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

จํานวนนิสิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี เขียว 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.30 – 12.00 น. กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้สาํ หรับ นักเรี ยน 12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม 15.00 – 15.30 น. สรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ 15.30 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ชมพู 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.30 – 10.30 น. แนะนําโรงเรี ยน 10.30 – 12.00 น. กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สาํ หรับ นักเรี ยน 12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมให้คาํ แนะนําเรื่ องการศึกษา 15.00 – 15.30 น. สรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ 15.30 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ฟ้า 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง(ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.00 – 12.00 น. ไหว้พระ/เรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา/ บําเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล 12.00 – 13.00 น. ทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.45 น. กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สาํ หรับ เด็ก 15.45 – 16.00 น. สรุ ปประเด็นการเรี ยนรู ้ 16.00 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ

จํานวนนิ สิตไม่เกิน 70 คน ใส่ เสื ้อสี ขาว 7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียนใต้ตึกอนุสรณ์ 50 ปี 8.00 น. ออกเดินทาง(ทานอาหารเช้าบนรถ) 9.00 – 11.00 น. ถวายสังฆทาน/กิ จกรรมสู่ ออ้ มอก ธรรม 11.00 – 12.00 น. ทานอาหารกลางวัน 12.00 – 12.30 น. รื่ นรมย์ใต้วดั ปั ญญานันทาราม 12.30 – 14.30 น. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 14.30 – 15.30 น. โอวาทก่อนกลับ “หยุดคิดสักนิ ดก่อน ชี วิตจะก้าวไป” 15.30 น. ออกเดินทางกลับ(ทานอาหารว่างบนรถ) 17.00 น. เดินทางถึงจุฬาฯ


แบบแจงความจํานงการเขารวมโครงการ “ฟาใหม ใจใส” จัดโดย ฝายกิจการนิสต ิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

สวนที่ 1 (สําหรับนิสต ิ เก็บไว)

ใบสมัคร

เลขที… ่ …………………

ขาพเจา (นาย/ นางสาว)…………………………………….................................................................รหัส นิสิต…………………………….………………..……………  ขอเขารวมโครงการ “ฟาใหม ใจใส” ดังนี้ (ใหเรียงลําดับกิจกรรมที่ตองการเขารวม 1-8) รอบที่ 1 วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2555 1.1 ร.ร.บ า นปลายคลอง22 จ. นครนายก 1 . 2 ร . ร . วั ด บึ ง ท อ ง ห ล า ง จ . ฉะเชิงเทรา 1.3 สถานสงเคราะหคนพิการฯ จ. สมุทรปราการ 1.4 วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 

เลือกเปน ลําดับที่

รอบที่ 2 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 2 . 1 ร . ร . บ า น ป า ก ค ล อ ง 1 7 จ . นครนายก 2 . 2 ร . ร . ธ ร ร ม จ า ริ ณี วิ ท ย า จ . ราชบุรี

เลือกเปน ลําดับที่

2.3 มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม 2 . 4 วั ด ป ญ ญ า นั น ท า ร า ม จ . ปทุมธานี

ไ ม ข อ ส มั ค ร เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ

เ นื่ อ ง จ า ก

........................................................................................................................................... .. คําชี้แจง 1.นิสิต 1 คน สามารถเขารวมกิจกรรมได 1 กิจกรรม หากกิจกรรมใดมีนิสิตสมัครเต็มแลว นิสิตจะตองเขา รวมกิจกรรมตามที่นิสิตเลือกไวในลําดับถัดไป 2.กรุณาสงใบสมัครดวยตนเอง ภายในวันที่ 10 ส.ค.55 ที่ฝายกิจการนิสิต ชั้นใตดิน อาคารไชยยศสมบัติ 1 เทานั้น 3.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมในวันที่ 15 ส.ค.55 ที่บอรดฝายกิจการนิสิต อาคารไชยยศสมบัติ 1 เว็บไซตwww.acc.chula.ac.th และ www.facebook.com/sa.acc.chula 4.นิสิตที่สมัครเขารวมโครงการแลว ฝายฯจะไมอนุญาตใหนิสิตยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสมัคร ลงชื่อ.......................................................................ผูสมัคร (.....................................................................) วันที่................................................. 


สวนที่ 2 (สําหรับสงคืนฝายกิจการนิสต ิ )

ใบสมัคร

เลขที… ่ …………………

ขาพเจา (นาย/นางสาว)……………………………………..............................รหัส นิสิต……………….……………เบอรโทรศัพทติดตอ.......................................  ขอเขารวมโครงการ “ฟาใหม ใจใส” ดังนี้ (ใหเรียงลําดับกิจกรรมที่ตองการเขารวม) รอบที่ 1 วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2555 1.1 ร.ร.บ า นปลายคลอง22 จ. นครนายก 1 . 2 ร . ร . วั ด บึ ง ท อ ง ห ล า ง จ . ฉะเชิงเทรา

เลือกเปน ลําดับที่

1.3 สถานสงเคราะหคนพิการฯ จ. สมุทรปราการ 1.4 วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

รอบที่ 2 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 2 . 1 ร . ร . บ า น ป า ก ค ล อ ง 1 7 จ . นครนายก 2 . 2 ร . ร . ธ ร ร ม จ า ริ ณี วิ ท ย า จ . ราชบุรี

เลือกเปน ลําดับที่

2.3 มูลนิธิเด็ก จ.นครปฐม 2 . 4 วั ด ป ญ ญ า นั น ท า ร า ม จ . ปทุมธานี

โดยขอใหจัดเตรียมอาหารดังนี้  อาหารทุกประเภท  อาหารมังสวิรัติ  อาหารมุสลิม  อาหารประเภท.................................  ไมขอสมัครเขารวมโครงการฯ เนื่องจาก ........................................................................................................................................... ..........

ลงชื่อ.......................................................................ผูปกครอง .......................................................................ผูสมัคร (......................................................................) (.....................................................................) วันที่................................................. .................................................

ลงชื่อ

วันที่

รายละเอียดโครงการฟ้าใหม่ใจใส  

จัดขึ้นในวันที่ 18 , 25 สิงหาคม 2555 โดยมีสถานที่ให้น้องๆ ปีหนึ่งเลือก 4 ที่ต่อหนึ่งวัน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you