Page 1

โครงการ Alumni Mentorship Program คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก โครงการ Alumni Mentorship Program รุนที่ 1 9 ตามทีค่ ณะกรรมการโครงการ Alumni Mentorship Program ไดเปดรับสมัครนิสิตผูสนใจเขารับการคัดเลือกเปน Mentee ในโครงการ Alumni Mentorship Program รุนที่ 1 คณะกรรมการไดทำการคัดเลือกรอบแรกเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายนามนิสิตผูที่ผานการคัดเลือกในรอบแรก ตามรายละเอียดแนบทายพรอมนี้ ทั้งนี้นิสิตผูที่ผานการคัดเลือก ในรอบแรก จะตองเขารวมกิจกรรมเพื่อผานกระบวนการคัดเลือกในรอบสุดทายตอไป ดังกำหนดการตอไปนี้ 14 สิงหาคม 2555 M M M M

กิจกรรม “AMP Pre-Seminar Session” เวลา 16:00 น. - 19:30 น. ณ หอง 206 อาคารอนุสรณ 50 ป คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

18-19 สิงหาคม 2555 M M M M

สัมมนา “การเตรียมความพรอมเพื่อมุงสูความสำเร็จของ Mentee” ณ โรงแรม Sofitel So Bangkok (กิจกรรมจบภายในแตละวัน ไมตองพักคางคืน)

18 สิงหาคม 2555(

8:30 น. - 9:00 น.M

ลงทะเบียน

M

M

M

9:00 น. - 12:30 น.M

กิจกรรมสัมมนา ลำดับที่ 1

M

M

M

12:30 น. - 13:30 น.M

รับประทานอาหารกลางวัน

M

M

M

13:30 น. - 17:30 น.M

กิจกรรมสัมมนา ลับดับที่ 2

M

M

M

18:00 น. - 20:00 น.M

รับประทานอาหารเย็นรวมกันและกิจกรรมสัมมนาลำดับที่ 3

8:30 น. - 9:00 น.MM

ลงทะเบียน

9:00 น. - 12:30 น.M

กิจกรรมสัมมนา ลำดับที่ 4

12:30 น. M

เสร็จสิ้นการสัมมนาM

19 สิงหาคม 2555( M

M

M

M

M M

M

M ทั้งนี้ขอใหนิสิตผูผานการคัดเลือกในรอบแรก ติดตอรับรายละเอียดการสัมมนาและงานตามความมอบหมายกอน เขารวมกิจกรรม (Pre-Work Assignment) ดวยตนเอง ได ที่ฝายกิจการนิสิต หอง 130 (หองพยาบาล) อาคารไชยยศสมบัติ 1 ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์ M

M

M

M

M

M

M

M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M M

M

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555

M M

(ศ. พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ) ประธานคณะกรรมการโครงการ


โครงการ Alumni Mentorship Program คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายนามนิสิตที่ผานการคัดเลือกรอบแรก (รายชื่อตามลำดับตัวอักษร) 1. กรณิกา จันทรโชติเสถียร 2. กรรักษ ศิลานุกิจ 3. กัญญวรรณ ธนะกาญจนวิสุทธิ์ 4. จันทรนิภา ตีรกาญจนา 5. ชนิกานต จิตตั้งตรง 6. ชวัลณัฐ พรหมมินทร 7. ชวิศ สันติภราภพ 8. ชัญญา กนกวลีวงศ 9. ชัยพล วรเกียรติดำรง 10. ชาญพิชญ ลิมปนะเวช 11. ญัติกร กฤตยานุรักษ 12. ณัฐชนน แมนประสาท 13. ณัฐธิดา สุทธิ 14. ณัฐพล วุฒิวรดิษฐ 15. ธนธรณ โพดาพล 16. ธนพร กาญจนาเพ็ญกุล 17. ธนพรรณ เกรียงโกมล 18. ธนัญญา ศิริปรุ 19. ธัญธร ณัฐธัมม 20. นะโม กุศลมโน 21. ปฐมพร เขมาเบญจพล 22. ปวริศา ประสานสุทธิพร 23. ปวิตรา กอบกุลสุวรรณ 24. ปยวรรณ เลิศสุรพิบูล 25. ปยาภา วสันตชื่นโชคชัย 26. พนมกร จิระเสถียรพงศ 27. พรปยา พลวิสุทธิ์ศักดิ์ 28. พัชณัฏฐ ดุษฎีพรรณ

29. พิชชา ลีลาพรพิสิฐ 30. ภควัจน กอศรีพิทักษกุล 31. ภรทิพย ปกษีเลิศ 32. ภัทริน อุทโยภาศ 33. ภากรลักษณ แจงสวาง 34. ภาสิน ภาวศุทธิกุล 35. ภิญญาพัชร จารุอริยพัฒน 36. มนัสนันท ธนาธิติโยธิน 37. เมธาวี มีเหลือ 38. ยุทธนา ทิพทิพากร 39. รดาธร พุทธิธนาธร 40. รัชนีพร อัศวนภ 41. ลลิตภัทร จิตรวรรณภา 42. วิทวัส โรจนรังสีธรรม 43. ศวิตา เพชโรภาส 44. ศุจินทรา พลอยไพโรจน 45. สรวิชญ แสงเขียวงาม 46. สลิล ปญจคุณาธร 47. สิริกร เจริญเกียรติวงศ 48. สุปญจะ ปาจรีย 49. สุวิชา สังขจำปา 50. โสภาพรรณ ไพศาลศักดิ์วณิช 51. อนัญญา ชัชวาลวุฒิกุล 52. อัญชลินทร รวีเลิศบารมี 53. อัตถสิษฏ ภูธนะพิบูล 54. อุดมศักดิ์ กันกา 55. เอกรินทร ศิลปรวมรักษ

Announcement-AMP First Round Mentee Candidates  

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก โครงการ Alumni Mentoreship Program รุ่นที่ 1