Page 1


ANNUAL REPORT 2011

สารบัญ

หน้า

2 สารจากประธานกรรมการ 3 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4 คณะกรรมการบริษัท 7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 8 9 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 11 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 28 โครงสร้างเงินทุน 29 โครงสร้างรายได้ 30 เหตุการณ์สำคัญในปี 2554 41 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 42 ปัจจัยความเสี่ยง 43 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 44 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 45 โครงสร้างองค์กร 46 การจัดการ 52 การกำกับดูแลกิจการ 55 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการควบคุมภายใน 56 รายการระหว่างกัน 58 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 61 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 62 โครงการในอนาคต 63 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 64 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 65 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 66 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 67 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1


สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ผลการดำเนิ น งานในปี 2554 บริ ษั ท มี ร ายได้ ร วม 635.27 ล้ า นบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 58.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.6 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2553 เนื่องจากบริษัทนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจด้านมัลติมีเดียและขยาย คลังกระจายสินค้า ตั้ ง แต่ ปี 2554 เป็ น ต้ น มา บริ ษั ท มี ทิ ศ ทางการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจนโดย แบ่งออกเป็น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หนังสือการ์ตูน, พ็อกเกตบุ๊ค, นวนิยายจีน และนิตยสาร และธุรกิจมัลติมีเดีย ประกอบด้วยวิทยุ สปอร์ตเรดิโอ FM 96 MHz., โทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV, เว็บไซต์, แอพพลิเคชัน่ สมาร์ทโฟน และบริการข้อมูล รวมทัง้ การผลิต E-Book และ E-Magazine เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมในสื่อดิจิตอลมาก ยิ่งขึ้น อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารยั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สนับสนุนให้กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดย ตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

(นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์) ประธานกรรมการ

2


ANNUAL REPORT 2011

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ประสบ ความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค และนิตยสาร โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทจัดพิมพ์และจำหน่ายนั้น เป็นเรื่อง ที่ติดอันดับท็อปเทนของญี่ปุ่นมากกว่าครึ่ง ทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านสื่อมัลติมีเดียเพิ่มมากขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่ อใหม่ อ ย่ างเว็ บไซต์ ดิจิตอลคอนเท้นท์ และแอพพลิ เ คชั่นต่างๆ สำหรั บ สมาร์ ทโฟน ด้วยเล็งเห็นว่ารูปแบบของการสือ่ สารในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปสูโ่ ลกดิจติ อลมากยิง่ ขึน้ โดยสือ่ มัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมอย่างมาก บริษัทจึงได้มีการลงทุนเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคในยุคของโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน และเตรียมความพร้อม สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการเป็นผู้นำสื่อคุณภาพครบวงจรและเติบโตในแต่ละธุรกิจอย่างมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน

(นายวิฑูร นิรันตราย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3


คณะกรรมการบริษัท

4

นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ

นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ


ANNUAL REPORT 2011

นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ กรรมการอิสระ

นายวิฑูร นิรันตราย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพฑูร ชุติมากรกุล กรรมการ

นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

5


นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย

6

นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูนสยามอินเตอร์คอมิกส์

นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการบริหาร General Manager สายงานพัฒนาธุรกิจ


ANNUAL REPORT 2011

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (หน่วย : พันบาท)

2554

2553

2552

รายได้จากการดำเนินงาน รายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ รายได้ธุรกิจมัลติมีเดียและขายโฆษณา รายได้ให้เช่าสินทรัพย์ รายได้จัดกิจกรรม รายได้อื่นๆ รายได้รวม กำไรขั้นต้น กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

494,438 114,847 2,470 11,075 12,443 635,273 168,525 7,668

458,745 103,835 2,487 3,103 8,959 577,129 160,336 14,766

481,744 81,861 2,415 4,651 15,097 585,768 159,826 24,324

ฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

748,213 375,900 372,313

695,420 318,834 376,586

662,654 300,649 362,005

หุ้น ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (พันหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

240,000 1.00 0.03

240,000 1.00 0.06

240,000 1.00 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.18% 2.00% 2.76% 1.01

2.53% 3.95% 3.41% 0.85

4.15% 6.97% 5.16% 0.83

7


ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SMM”) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์

: : : : :

เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0107546000466 (เดิมเลขที่ 40854600047) 0-2694-3010 0-2694-3030 www.smm.co.th

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 1. ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค นวนิยายกำลังภายใน รวมถึงนิตยสารต่างๆ 2. ผลิตรายการวิทยุ “สปอร์ตเรดิโอ” คลื่นวิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 24 ชั่วโมง ออกอากาศทาง FM 96 MHz., 106.75 MHz. www.sportradiothai.com และ www.thaileagueonline.com 3. ผลิตรายการโทรทัศน์ดาวเทียม “SMMTV : Sports & Variety” สถานีกีฬา และวาไรตี้ 24 ชั่วโมง ออกอากาศทาง ระบบ C-Band ความถี่ 3585 V30000, จานดาวเทียม PSI, DTV ช่อง 50, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ และ www.smmtv.com 4. ร้านค้าปลีกจำหน่ายหนังสือทุกสำนักพิมพ์ภายใต้ชื่อ “SMM Book Friend” และร้านค้าส่งหนังสือภายใต้ชื่อ “สยามอินเตอร์ฯ” 5. รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 6. ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน จัดกิจกรรม และอื่นๆ นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259 ผู้สอบบัญชี นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 สำนักงานปีติเสวี 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 โทรสาร 0-2941-3658 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด 253 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2260-6969 โทรสาร 0-2260-6977

8


ANNUAL REPORT 2011

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2533 ด้วยการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านตลอดมา จนปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายการ์ตูนลิขสิทธิ์ จากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตและจำหน่ายหนังสือประเภทพ็อกเกตบุ๊คและ นวนิยายจีนกำลังภายในลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน และยังได้ขยายไปสู่การผลิตและ จำหน่ายการ์ตูนลิขสิทธิ์จากประเทศอเมริกา จีน และเกาหลี รวมทั้งพัฒนาไปสู่การผลิตนิตยสารหลากหลายประเภท ทั้งนิตยสารสำหรับ ผู้หญิงชั้นนำลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ นิตยสารบันเทิง นิตยสารสำหรับวัยรุ่น ซึ่งสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ของบริษัทได้รับความนิยมจาก ผู้อ่านอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและตลาดหนังสือในประเทศเติบโตขึ้นอย่างมาก บริษัท จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจร้านหนังสือเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์เองและ หนังสือของบริษทั อืน่ ปัจจุบนั ใช้ชอื่ ว่า “SMM Book Friend” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 23 สาขา ตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีร้านค้าส่งของบริษัทอีก 1 สาขาในชื่อ “สยามอินเตอร์ฯ” ตั้งอยู่บนถนนผ่านฟ้าลีลาศ จากความสำเร็ จ ด้ า นธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ บริ ษั ท จึ งได้ ข ยายไปสู่ ธุ ร กิ จ มั ล ติ มี เ ดี ย โดยเน้ น เนื้ อ หาด้ า นกี ฬ าและวาไรตี้ บั น เทิ ง โดยในปี พ.ศ.2545 บริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม ผลิ ต รายการวิ ท ยุ กี ฬ าและสาระบั น เทิ ง 24 ชั่ วโมง ในชื่ อ “สปอร์ ต เรดิ โ อ” ปั จ จุ บั น ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ FM 96 MHz. และ 106.75 MHz. และยั ง รั บ ฟั ง ได้ ท างเว็ บ ไซต์ www.sportradio.com, www.thaileagueonline.com รวมทั้ ง ทาง True Visions ช่ อ ง R28 ปั จ จุ บั น “สปอร์ ต เรดิ โ อ” ได้ รั บ ความนิ ย มและ เป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวางในแวดวงคนรั ก กี ฬ า และเมื่ อ ปี พ.ศ.2553 บริ ษั ทได้ ข ยายไปสู่ ก ารผลิ ต สื่ อ โทรทั ศ น์ ด าวเที ย มในชื่ อ “SMMTV : Sports & Variety” นำเสนอรายการหลากหลายรูปแบบทั้งด้านกีฬา สาระ วาไรตี้ บันเทิง 24 ชั่วโมง ปัจจุบันสามารถ รับชมรายการได้ทางดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3585 MHz. V30000, จานดาวเทียม PSI, DTV ช่อง 50, เคเบิลทีวที วั่ ประเทศ และ www.smmtv.com นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงกีฬาและสาระบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนท์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.thaileagueonline.com เว็บไซต์กีฬาไทย โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก อีกทั้งบริษัทยังให้บริการข้อมูลกีฬาและ โหราศาสตร์ทางระบบ 1900 และ Audiotext และจำหน่ายหนังสือและนิตยสารในรูปแบบดิจิตอล หรือ E-Book อีกด้วย จากการที่บริษัทมีสื่อหลากหลายประเภท บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจขายโฆษณาทั้งโฆษณาสิ่งพิมพ์นิตยสาร และโฆษณาสื่อ มัลติมีเดียทั้งวิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียม และเว็บไซต์

9


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ปี 2533

ก่อตั้ง บริษัท สยามคอมิกส์ จำกัด

ปี 2536

เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สยามคอมิกส์ จำกัด เป็น บริษัท สยามอินเตอร์คอมิกส์ จำกัด

ปี 2545

เริ่มธุรกิจผลิตและดำเนินงานวิทยุ “สปอร์ตเรดิโอ”

.

ปี 2546

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามอินเตอร์คอมิกส์ จำกัด เป็น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด และ แปลงสภาพจากบริษัท จำกัด เป็น บริษัท จำกัด (มหาชน)

ปี 2547

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากการเสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ปี 2551

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (SMM-W1) จำนวน 120,000,000 หุ้น บริษทั ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพือ่ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท (ESOP) จำนวน 12,000,000 หุ้น บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็น 372 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SMM-W1) และจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W1)

. . .

ปี 2553

บริ ษั ท เริ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จโทรทั ศ น์ ด าวเที ย มในชื่ อ “SMMTV” ปั จ จุ บั น ออกอากาศ สามารถรั บ ชม รายการได้ทางดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3585 MHz. V30000, จานดาวเทียม PSI, DTV ช่ อ ง 50, เคเบิ ล ที วี ทั่ ว ประเทศ, www.smmtv.com และแอพพลิ เ คชั่ น iPad และ iPhone โดยนำเสนอรายการกีฬาและวาไรตี้ 24 ชั่วโมง

บริษัทเปิด “ศูนย์ข่าวมัลติมีเดีย” เพื่อนำเสนอข่าวกีฬาและข่าวสำคัญอื่นๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดียของบริษัท อาทิ วิ ท ยุ “สปอร์ ต เรดิ โ อ” FM 96, SMMTV, เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ “SPORTS GURU” ฯลฯ

ปี 2554

10

บริษทั เริม่ ดำเนินธุรกิจด้าน New Media โดยนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงกีฬาในรูปแบบดิจติ อลคอนเทนท์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.thaileagueonline.com นำเสนอข่าวความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการแข่งขันฟุตบอล ไทยทุกลีก


ANNUAL REPORT 2011

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2554 ประกอบด้วย

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ถือเป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้แก่บริษัท ซึ่งประกอบด้วย การผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือ ร้านหนังสือ และ รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1) ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ หนังสือการ์ตูน บริษัทเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ รวมทั้ง ลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนจากประเทศเกาหลี ฮ่องกง ฯลฯ บริษัทยังเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์การ์ตูนเรื่องดังติดอันดับยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น มากมายหลายเรื่อง สำหรับในปี 2554 หนังสือการ์ตูนฉบับรวมเล่มที่ได้รับความนิยมสูดสุดจากนักอ่าน มีดังนี้ การ์ตูนญี่ปุ่น อาทิ นิตยสาร C-Kids, One Piece วันพีซ, Reborn ครูพิเศษจอมป่วน, Soul Eater โซลอีทเตอร์, 5D’S Yu-Gi-Oh! เกมกลคนอัจฉริยะ, Cobra Magic Doll, โทริโกะ, Black Butler คน(เล็ก)ไขปริศนา(ลับ), Rinne รินเนะ, หมัดดาวเหนือ, เคโรโระ โจรสลัด

11


การ์ตูนเกาหลี อาทิ Doll Song เพลงรักตุ๊กตา

การ์ตูนจีน อาทิ ยอดยุทธผู้พิชิต, ตำนานยอดวีรบุรุษ

การ์ตูนอเมริกา อาทิ Warcraft Legends, StarCraft

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมนักเขียนการ์ตูนไทยเพื่อผลักดันให้เขียนผลงานออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อทีม การ์ตูนไทยสตูดิโอ โดยในปีท่ผี ่านมามีการจัดพิมพ์การ์ตูนไทยหลายเล่มและเป็นที่ช่นื ชอบของนักอ่าน การ์ตูนไทยเรื่องที่ได้รับความนิยม สูงสุด ได้แก่ Executional มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ C-Kids เป็นเรื่องที่ได้รับความ นิยมสูงสุดของทีมการ์ตนู ไทยสตูดโิ อ, Orge King อหังการ์ราชันย์ยกั ษ์ ได้รบั ความสนใจจากสำนักพิมพ์ตา่ งประเทศติดต่อขอซือ้ ลิขสิทธิไ์ ป จัดพิมพ์, Mind Snapper Dragon อัจฉริยะอ่านใจคน ผลงานจากผู้เขียนเรื่อง Orge King ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ C-Kids, ERROR HOURS ชั่วโมงนี้มีรั่ว ภาพวาดในการ์ตูนเรื่องนี้ถือได้ว่าสวยที่สุดในแวดวงการ์ตูนไทยปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลงานการ์ตูน จากภาพยนตร์ค่าย GTH อาทิ SUCK SEED ห่วยขั้นเทพ, ลัดดาแลนด์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน

12


ANNUAL REPORT 2011

พ็อกเกตบุ๊ค และนวนิยายกำลังภายใน ด้านการผลิตพ็อกเกตบุ๊คมีทั้งผลงานของนักเขียนไทย รวมทั้งเรื่องแปลชั้นนำจากประเทศอังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์นวนิยายกำลังภายในผลงานของนักเขียนชื่อดัง อาทิ กิมย้ง, โก้วเล้ง, หวงอี้, อุนสุยอัน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมี น.นพรัตน์ นักแปลนวนิยายจีนกำลังภายในเป็นนักแปลในสังกัดมายาวนาน บริษัทมีสำนักพิมพ์และกองบรรณาธิการดูแลการผลิตพ็อกเกตบุ๊คแต่ละประเภทโดยแบ่งออกเป็น สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์บุ๊คส์ เป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือหลากหลายแนว เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดผู้บริโภคหนังสือ ซึ่ง สามารถแบ่งตามประเภทหนังสือได้ดังนี้

13


นวนิยายกำลังภายใน ซึ่งเป็นผลงานที่รู้กันดีในตลาดหนังสือว่า สำนักพิมพ์ สยามอินเตอร์บุ๊คส์ เป็นสำนักพิมพ์ผู้นำในด้าน นวนิยายกำลังภายใน อีกทั้งเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์นวนิยายกำลังภายในของนักเขียนระดับตำนานของโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย อาทิ กิมย้ง, หวงอี้, โก้วเล้ง, เฟิ่งเกอ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ผลงานนักเขียนชื่อดัง อาทิ เชวียเยี่ยอู๋ถง, เจิ้งฟง เรื่องที่ได้รับความนิยม อย่างสูงติดอันดับหนังสือขายดีในปี 2554 ได้แก่ เจาะเวลาหาจิ๋นซี ฉบับสมบูรณ์, อุ้ยเซี่ยวป้อ เหยียบยอดยุทธจักร, มาเฟียบู๊ลิ้ม, พยัคฆ์คู่ผงาดฟ้า, กระบี่อภิญญา

เรือ่ งไทย หลากหลายแนวตัง้ แต่ แฟนตาซี สืบสวนสอบสวน ตลอดจนสยองขวัญ ผลงานทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันในวงกว้าง อาทิ Monster Soul Online ก้าวแรกสู่โลกใบใหม่, Evolution Online วิวัฒนาการสะท้านโลก, Pangea Online ซุนหงอคงและหนุมาน, Lord of Weapon ราชันศาสตรา, Dark Lord, Adventure World Online, ตำนานโรงเรียนระทึกขวัญ และร้านหลอนออนไลน์

14


ANNUAL REPORT 2011

เรือ่ งแปลจีน The Tibet Code รหัสลับหลังคาโลก สุดยอดนวนิยายอันดับหนึง่ ในรอบทศวรรษ ผลงานของ เหอหม่า, คนขุดสุสาน ผลงานของ เทียนเซี่ยปาชั่ง, จอมอาคมผจญศึก ผลงานของ น่าหลันหยวนชู

เรื่องแปลญี่ปุ่น มีมากมายหลายแนวทั้งสืบสวนสอบสวน สยองขวัญ ฯลฯ ผลงานของนักเขียนระดับเบสต์เซลเลอร์ของ ญี่ ปุ่ น อาทิ อาคากาวะ จิ โ ร่ สุ ด ยอดนั ก เขี ย นนวนิ ย ายอั น ดั บ หนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น ผลงานที่ ส ร้ า งชื่ อได้ แ ก่ เอริ ก ะ แวมไพร์ ย อดนั ก สื บ , ฆาตกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์, รักลวงตาย

หนังสือทั่วไป ผลงานแนว How to / สารคดี / จิตวิทยา อาทิ ปริศนาแห่งโดราเอมอน และ เสียงหัวเราะสร้างอัจฉริยะ ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น

15


หนังสือวัยรุ่น มีหลากหลายแนว เรื่องที่ได้รับความนิยม อาทิ หนีตามญี่ปุ่น, ซิดนีย์ไม่มีเหงา, โซลซอกแซก, รักครั้งแรก และ ลาเจ้านายไปตามฝัน

สำนักพิมพ์ สยามบันทึก ผลิตหนังสือเพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย ความเป็นมา การก่อกำเนิดสิง่ ต่างๆ รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญๆ เรื่องแปลกมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต บุคคลสำคัญผู้สร้างปรากฏการณ์อันน่าจดจำ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรม น่าตื่นตาตื่นใจต่างๆ ที่เคยมีเคยเกิดในสมัยโบราณ รวมถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจากประเทศอื่นๆ ด้วย โดยหนังสือที่สำนักพิมพ์สยามบันทึกจัดพิมพ์นั้นล้วนเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความรู้และสารประโยชน์เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา อดีต เรียนรู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต ผลงานของนักเขียนชื่อดัง อาทิ โรม บุนนาค, สังคีต จันทนะโพธิ, ผลงานที่สร้างชื่อในปี 2554 อาทิ รอยเสด็จสี่ภาค เยี่ยมราษฎรครั้งแรก, ปิดทองหลังพระ, 100 แรกมีในสยาม, บันทึกแผ่นดินชุด เรื่องเก่าเล่าสนุก 3, ภาพเก่าในสยาม

16


ANNUAL REPORT 2011 สำนักพิมพ์ Happy Books ผลิตหนังสือประเภทนวนิยายรัก สดใสสไตล์วัยรุ่น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และเป็นกลุ่มประชากรที่ให้ความสนใจในการอ่านหนังสือ มากทีส่ ดุ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกสำหรับคนรักหนังสือ ผลงานทีส่ ร้างชือ่ ในปี 2554 อาทิ My Dearly เทรักทัง้ ใจให้ยยั ตัวป่วน, ยัยคัพเค้ก หน้าใสแอบกิ๊กหัวใจนายเพลย์บอยจอมเฮี้ยว, ภารกิจรักของยัยตัวร้ายมัดใจคุณชายตัวแสบ, คุณชายเย็นชากับแผนซ่าป่วนหัวใจ, Spring Love ยัยขี้วีนตัวร้าย VS นายหน้าใสตัวแสบ, ตกหลุมรักนายตัวร้าย กับดักหัวใจยัยหนูดี

นิตยสาร บริษัทผลิตและจำหน่ายนิตยสารหลากหลายออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากผู้อ่านเรื่อยมา ทั้งนิตยสารชั้น นำลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ อาทิ “Slimming” นิตยสารเพื่อผู้หญิงที่เอาใจใส่รูปร่าง สุขภาพและความงาม คุณกมลา กำภู ณ อยุธยา เป็นบรรณาธิการบริหาร, “Mother & Baby” นิตยสารแนวแม่และลูกทีม่ ยี อดขายอันดับหนึง่ จากอังกฤษ สำหรับผูห้ ญิงทีเ่ ตรียมตัวเป็นคุณแม่ และผู้ที่มีบุตรวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ คุณพิมลวรรณ ศุภยางค์ เป็นบรรณาธิการบริหาร, “Health plus” นิตยสารสำหรับผู้หญิงวัยทำงาน ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพและความงาม คุณวราภรณ์ สมพงษ์ เป็นบรรณาธิการบริหาร, นิตยสารวัยรุ่น “LoveLove” และ “Sweety” รวมทั้งนิตยสารบันเทิงที่บริษัทผู้ดูแลการตลาดและจัดจำหน่ายล้วนเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อาทิ ซุบซิบ, เมาท์ซี่ TV, A-STAR, Seoul Star และโหรามหาเวทย์ เป็นต้น

17


18


ANNUAL REPORT 2011 1.2) ธุรกิจร้านหนังสือ บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจร้านหนังสือมาตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายหนังสือการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค และหนังสือต่างๆ ทีบ่ ริษทั ผลิต โดยมีเป้าหมายให้ “SMM Book Friend” สามารถทำกำไรในธุรกิจได้ จึงให้ความสำคัญในการวางจำหน่าย หนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากบริษัทเช่นกัน ร้านหนังสือ “SMM Book Friend” ภายใต้สโลแกนทีว่ ่า “พบหนังสือ พบความสุข ที่ Book Friend” เปิดให้บริการทัว่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นความหลากหลายของสินค้า ด้วยภาพลักษณ์ของร้านทีท่ นั สมัย สดใส เหมาะกับวัยรุน่ คนรุน่ ใหม่ ทีส่ นใจและรักการอ่าน เชิญชวนให้แวะเวียนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการให้บริการทีเ่ ป็นกันเองจากพนักงานขาย มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่าง ต่อเนื่องให้กับสมาชิกร้าน SMM Book Friend และลูกค้าทั่วไป เพื่อสมนาคุณและเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามวาระโอกาสต่างๆ ในแต่ละเดือน นอกจากร้านสาขาแล้ว SMM Book Friend ยังมีช่องทางการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.bookfriendonline.com เพื่อเพิ่มความสะดวก สบายในการสั่งซื้อหนังสือให้มากขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปที่ร้านสาขา พร้อมบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ วิกฤตการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 ร้าน SMM Book Friend บางสาขาตั้งอยู่ใน พื้นที่ประสบภัย ทำให้ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการปิดเส้นทางการจราจร เป็นอุปสรรคในการเดินทาง เป็นเหตุให้ต้องปิดดำเนินการ ชั่วคราวในบางสาขาในช่วงดังกล่าวด้วย

19


.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .

ในปี 2554 “SMM Book Friend” เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 23 สาขา ประกอบด้วย SCB ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ตึกอีสต์ ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 6 ซีคอนสแควร์ ชั้น 4 เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 3 เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ สุขุมวิท ชั้น 3 เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 3 เนเบอร์เซ็นเตอร์ วัชรพล เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2 เดอะมอลล์ รามคำแหง ชั้น 3 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 3 เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2 เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 4 สยามพารากอน ชั้น 3 เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ ชั้น 3 บิ๊กซี อ้อมใหญ่ ชั้น 2 Tops Market สุขาภิบาล 3 Tops Super โชคชัย 4 AU Mall เอแบค บางนา มหิดล ศาลายา (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล) อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (เยื้องโรงเรียนอัสสัมชัญ) เอสพละนาด รัตนาธิเบศร์ M Place วงเวียนใหญ่ www.bookfriendonline.com

นอกจากนี้ยังมีร้านค้าส่งของบริษัทในชื่อ “สยามอินเตอร์ฯ” อีก 1 สาขาตั้งอยู่ ณ ถนนผ่านฟ้าลีลาศ 1.3) รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ บริ ษั ท ดำเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ม าตั้ ง แต่ ปี 2550 และสามารถทำรายได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ่งพิมพ์ที่รับจ้างผลิต อาทิ นิตยสาร สื่อประชาสัมพันธ์ Booklet ฯลฯ

20


ANNUAL REPORT 2011 2. ธุรกิจมัลติมีเดีย

2.1) สถานีวิทยุ “สปอร์ตเรดิโอ” บริษัทเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการผลิตรายการวิทยุกีฬา 24 ชั่วโมงจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ “สปอร์ตเรดิโอ” บริษัทได้มุ่งเน้นให้ “สปอร์ตเรดิโอ” เป็นคลื่นวิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 24 ชั่วโมง จึงได้พัฒนารูปแบบรายการและเนื้อหาให้ตรงกลุ่ม ผู้ฟังมากที่สุดทั้งด้านกีฬาและสาระบันเทิง โดยในด้านของกีฬานั้นได้มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการรายงานผลการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง รวดเร็ว สดจากขอบสนาม สปอร์ตเรดิโอ ออกอากาศทาง FM 96 MHz. และ 106.75 MHz. ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และเขตจังหวัดใกล้เคียง เข้าถึงผู้ฟังกว่า 20 ล้านคน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการรับฟังทางอินเตอร์เน็ต www.sportradiothai.com, www.thaileagueonline.com ซึง่ ผูฟ้ งั สามารถฟังรายการสดด้วยระบบเสียงทีเ่ หมือนการออกอากาศทางวิทยุ รวมทัง้ ทาง True Visions ช่อง R28 และรับฟังผ่าน App.96 SPORT RADIO ผ่าน Android Market ตลอด 24 ชั่วโมง

ในปี 2554 สปอร์ตเรดิโอ คลื่นวิทยุกีฬา และสาระบันเทิง ได้มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการ แข่งขันกีฬาแบบเจาะลึกมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากการสร้างทีมงานกว่า 50 คนที่เป็นทีมงานของบริษัทเอง อาทิ ทีมศูนย์ข่าว ผู้สื่อข่าว และทีมผู้ดำเนินรายการ ทีมพากย์ ทำให้ศักยภาพในการนำเสนอเนื้อหาและข่าวสารสามารถทำได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้การเกาะติด ข่าวสารของแวดวงกีฬาสามารถติดตามได้มากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาที่ได้รับความนิยม เช่น ฟุตบอลอาชีพของไทยอย่าง ไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1, ดิวิชั่น 2, วอลเลย์บอลอาชีพ และระดับทีมชาติ รวมทั้งกีฬาอื่นๆ ที่คอกีฬาสนใจ สปอร์ตเรดิโอ จะจัดนักข่าวออกไปทุก สนามแข่งขันทุกนัด รายงานสดก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน รวมถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีทีมพากย์ หรือผู้บรรยายกีฬา ประจำที่สถานีเพื่อรายงานสดการแข่งขันทุกสนาม เชื่อมโยงกับนักข่าวภาคสนาม ทำให้ผู้ฟังได้ติดตามผลการแข่งขัน และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มอรรถรส เหมือนนั่งชมอยู่ขอบสนามทุกสนาม

21


สำหรับการแข่งขันกีฬายอดนิยมของต่างประเทศ สปอร์ตเรดิโอ ได้สร้างทีมงานของศูนย์ข่าวที่พร้อมนำเสนอข่าวสาร กีฬา ต่างประเทศโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, บุนเดสลีกา เยอรมัน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี, ลาลีกา สเปน และดิวิชั่น 1 ฝรั่งเศส ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด สปอร์ตเรดิโอ มีทีมพากย์สดฟุตบอลต่างประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักพากย์ที่ได้รับการยอมรับจากแฟนกีฬา มากที่สุดในขณะนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ สปอร์ตเรดิโอ ยังเน้นและให้ความสำคัญกับกีฬาประเภทอื่นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค หรือระดับเอเชีย เช่น ซีเกมส์ ที่อินโดนีเซีย, เอเชี่ยนเกมส์ ที่กว่างโจว ประเทศจีน สปอร์ตเรดิโอ ได้ส่งทีมข่าวไปเกาะติดการแข่งขัน กีฬาทั้งสองรายการ และตามติดกีฬาเกือบทุกประเภทเพื่อนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการแข่งขัน รายงานมายังสถานี แบบเรียลไทม์ทำให้ผฟู้ งั ได้ตดิ ตามผลและข่าวความเคลือ่ นไหวแบบทันทีทนั ใด แฟนกีฬาจึงให้ความสนใจและหมุนหน้าปัดวิทยุมาที่ FM96 และ FM106.75 MHz. กันเป็นอย่างมาก “สปอร์ตเรดิโอ” ยังมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข่าวสาร สาระบันเทิง ผ่านรายการต่างๆ แบบเข้มข้น และเข้าถึงผู้ฟังมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการ สนทนากีฬากับจ่าแฉ่ง ดำเนินรายการโดย คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ (ซูมไทยรัฐ) ที่เป็นรายการหลาก สาระเรื่องกีฬาทั้งฟุตบอล อเมริกันเกมส์ และกีฬาไทย สอดแทรกด้วยสถานการณ์ของบ้านเมืองก่อนเข้ารายการ, รายการ เมืองไทย 24 ชั่วโมง ที่นำเสนอเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สอดแทรกสาระที่เข้าถึงผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย ในช่วงต่างๆ ดำเนินรายการโดย คุณนิธินาฏ ราชนิยม ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 และคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ที่ร่วมกันมาสร้างสีสันและ การนำเสนอข่าวให้ผู้ฟังได้ติดตามแบบทันเหตุการณ์ รายการของ สปอร์ตเรดิโอ ยังมีการสอดแทรกสาระน่ารู้ต่างๆ ทั้งเรื่องของกีฬา และสังคม ต่อผู้ฟังด้วยเช่นกัน เช่น สารคดี ฮีโร่ชมุ ชน เป็นสารคดีทนี่ ำเสนอเรือ่ งการทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ สปอร์ตเรดิโอ นำมาถ่ายทอดให้สงั คม ได้รับทราบ, สารคดี ถนนสีขาว นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับใช้รถและขับรถเพื่อความปลอดภัย, ท่องไทยลีก เป็นสารคดีเชิงท่องเที่ยว เป็ น การแนะนำสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ประเพณี วั ฒ นธรรมต่ า งๆ ของประเทศไทย ผ่ า นการเชื่ อ มโยงกั บ สโมสรฟุ ต บอลในอาชี พ ทั่ ว ประเทศไทย เป็นต้น จากรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นเข้าถึงผู้ฟังทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งกีฬา สาระ และบันเทิง ที่มุ่งมั่นพัฒนาการนำเสนอข่าวสาร แบบทันเหตุการณ์ สด และฉับไว จึงทำให้คลื่นวิทยุสปอร์ตเรดิโอ FM 96 MHz. เป็นคลื่นกีฬายอดนิยม และเป็นคลื่นวิทยุที่ติดอันดับ ท็อปเทนตลอดปี 2554 จากการสำรวจความนิยมรายการวิทยุที่มีผู้ติดตามฟังมากที่สุดของเอซี เนลซั่น มีเดีย รีเสิร์ช

22


ANNUAL REPORT 2011 2.2 โทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV ด้วยศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกีฬา พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพทั้งความสามารถและประสบการณ์ บริษทั จึงได้ขยายธุรกิจด้านมัลติมเี ดียเพือ่ นำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับกีฬาและสาระบันเทิงเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2553 บริษทั จึงได้เริม่ ดำเนิน ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” สถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจทุกแง่มุม และใกล้ตัวผู้ชมมากที่สุด โดยรวบรวม เนื้อหาที่ประชาชนให้ความสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และวิทยุ เพื่อให้ SMMTV เป็นช่องทีวีกีฬาและวาไรตี้บันเทิงอย่างแท้จริง บริ ษั ท ได้ ท ำสั ญ ญากั บ บริ ษั ท ไทยคม จำกั ด (มหาชน) เพื่ อใช้ ช่ อ งสั ญ ญาณดาวเที ย มในการออกอากาศ ปั จ จุ บั น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “SMMTV” ออกอากาศทั่วประเทศผ่านทางดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3585 MHz. V30000 จานดาวเทียม PSI, DTV ช่อง 50, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ, www.smmtv.com และแอพพลิเคชั่น iPad และ iPhonee SMMTV ประกอบด้วยรายการที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะรายการกีฬาจากทีมงาน สปอร์ตเรดิโอ และไทยลีกออนไลน์ ที่ มุง่ มัน่ นำเสนอข่าวสดความเคลือ่ นไหววงการฟุตบอลไทย ทัง้ ไทยพรีเมียร์ลกี ดิวชิ นั่ 1, ลีกภูมภิ าค ดิวชิ นั่ 2 รวมทัง้ การวิเคราะห์ เจาะลึก ฟันธง ฟุตบอลลีกต่างประเทศ นอกจากนี้ SMMTV ยังเสนอรายการวาไรตี้ บันเทิง ที่น่าสนใจ

รายการกีฬา “สนามข่าว 96” สรุปข่าวกีฬาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ 24 ชัว่ โมง พร้อมไฮไลท์การทำประตูของฟุตบอล ลีกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

23


“อยูก่ บั เซียน” นำเสนอผลการแข่งขันฟุตบอล วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลลีกต่างประเทศ โดยทีมงาน สปอร์ตเรดิโอ เพือ่ เป็น ข้อมูลให้กับแฟนรายการที่นิยมเชียร์ฟุตบอล

“ตะลุยแดนลูกหนังไทย” นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทย ทั้งทีมชาติไทย, ไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1, ดิวิชั่น 2 ฯลฯ และรายการอื่นที่น่าสนใจ โดยทีมข่าวจาก สปอร์ตเรดิโอ และ www.thaileagueonline.com

“Sports Guru” นำเสนอความเคลื่อนไหวฟุตบอลต่างประเทศ รวมทั้งกีฬาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ เทนนิส, กอล์ฟ

“ไทยลีกออนไลน์” เกาะติดการแข่งขันฟุตบอลไทยทุกลีก ทั้งไทยพรีเมียร์ลีก, ดิวิชั่น 1, ดิวิชั่น 2 ฯลฯ รายงานผลสดนาที ต่อนาทีจากสนามแข่งขันทุกคู่ทุกนัด พร้อมสายตรงจากสนามเพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของทีมต่างๆ

24


ANNUAL REPORT 2011 “ตะลุยแข้ง D2” นำเสนอข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับทีมต่างๆ ในดิวิชั่น 2 เบื้องลึก เบื้องหลัง ผลการแข่งขัน วิเคราะห์ เกมการแข่งขัน

รายการวาไรตี้ บันเทิง “ชีวิตติดกรรม” รู้เรื่องราวแห่งกรรม กฎแห่งกรรม โดย “ริว จิตสัมผัส” ที่จะมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา พร้อมตอบคำถาม และดูดวงสดในรายการให้ผู้ชมจากทางบ้าน รวมทั้งทาง SMS และจดหมาย

“เมาท์ซี่”

“เมาท์ซี่พาไป” นำเสนอการสัมภาษณ์ เยี่ยมชมบ้าน รวมทั้งธุรกิจของดารา ศิลปิน นักร้อง โดยบรรณาธิการนิตยสารบันเทิง

25


“เกษตรก้าวไกล” นำเสนอเรื่องราว สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการเกษตรที่สร้างรายได้ การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เยี่ยมชมและ สัมภาษณ์เกษตรกรที่มีความรู้ด้านการปลูกพืชไร่-พืชสวน

“เปิดตำนานความเชื่อ” นำเสนอเรื่องราวลี้ลับ เรื่องเหลือเชื่อ ความเชื่อ ความอาถรรพณ์จากทั่วทุกภูมิภาค ที่จะทำให้ ผู้ชมรายการตื่นตะลึง

“พยากรณ์ดวงชะตา” รวบรวมหมอดูชอื่ ดังระดับอาจารย์หลายท่านทีจ่ ะมาบอกเล่าเรือ่ งราวศาสตร์แห่งตัวเลข และให้คำปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับโชคชะตาให้แก่ผู้ชมทางบ้านที่ต่อสายสด และส่ง SMS เข้ามาในรายการ

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า SMMTV เป็นสถานีโทรทัศน์ที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยรายการคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทยังอนุญาตให้เผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV ทางเคเบิลทีวีอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ประชาชน ได้ติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยและทั่วโลกอย่างใกล้ชิดและสดแบบที่ไม่มีช่องใดในย่านความถี่ C-Band มีอยู่

26


ANNUAL REPORT 2011 2.3 สื่อใหม่ (New Media) บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ว่ า สื่ อใหม่ (New Media) อาทิ เว็ บไซต์ , แอพพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ทโฟนกำลั ง เป็ น ที่ นิ ย มอย่ า งกว้ า งขวาง และมีทศิ ทางทีส่ อดคล้องกับสังคมในปัจจุบนั สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ ตี่ อ้ งการข้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็ว โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ป็น Social Network บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจนี้ โดยเว็บไซต์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งคือ เว็บไซต์กีฬา www.thaileagueonline.com ซึ่งได้รับการติดตามมากที่สุด สำหรับการบริการข้อมูล โดยขายคอนเทนท์ผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ มื อ ถื อ และเว็ บ ไซต์ โดยเริ่ ม ที่ ก ลุ่ ม สิ น ค้ า ประเภทกี ฬ า บั น เทิ ง และโหราศาสตร์ อาทิ 96 Sport Radio Application นำเสนอข่ า วกี ฬ าในรู ป แบบใหม่ ใ นยุ ค ของโลกไร้ พ รมแดน ที่ ก ำหนดรู ป แบบการใช้ ง านง่ า ยสะดวกสบาย และครบครั น ด้ ว ยข้ อ มู ล จากช่ อ งทางต่ า งๆ อาทิ เว็ บไซต์ , Live Score, ตารางผลการแข่ ง ขั น โดยในระยะแรก บริ ษั ทได้ จั ด ทำแอพพลิ เ คชั่ น เฉพาะ บนโทรศัพท์มือถือในระบบ Android ซึ่งปัจจุบัน 96 Sport Radio Application นับเป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับกีฬาที่ได้รับความนิยม เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ในประเทศ และมี แ ผนที่ จ ะขยายไปสู่ Platform ของ iPhone และ iPad ต่ อไป นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั งให้ บ ริ ก าร ข้ อ มู ล ด้ า นกี ฬ าผ่ า นระบบเอสเอ็ ม เอส (SMS) และบริ ก ารข้ อ มู ล เสี ย งทางโทรศั พ ท์ ร ะบบ 1900 ซึ่ ง เป็ น การนำเนื้ อ หาข้ อ มู ล ข่าวสารด้านกีฬาและรายงานผลการแข่งขันจากรายการวิทยุ FM 96 สปอร์ตเรดิโอ ให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย และยัง ให้บริการทำนายดวงชะตาทางโทรศัพท์ระบบ 1900 โดยโหราจารย์ชื่อดังอีกด้วย นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได้ ผ ลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ กี ฬ าออนไลน์ ใ นชื่ อ “SPORT GURU” และเปิ ด ให้ ด าวน์ โ หลดฟรี อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น ความนิ ย มในการใช้ Smart Phone และ Tablet ในสั ง คมไทยเพิ่ ม จำนวนขึ้ น เรื่ อ ยๆ บริ ษั ท จึ ง เพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จำหน่ายหนังสือและนิตยสารในรูปแบบดิจิตอล ได้แก่ E-Book และ E-Magazine จำนวนกว่า 200 เล่ม โดยร่วมกับบริษัทคู่ค้าอย่าง นายอินทร์, เอเชียบุ๊ค และซีเอ็ด รวมทั้งมีคู่ค้ารายใหม่อย่าง Ook Bee และ AIS Bookstore และบริษัท มีแผนที่จะขยายการจัดจำหน่าย หนังสือและนิตยสารแบบดิจิตอลออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดดิจิตอลบุ๊คที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

3. ธุรกิจขายโฆษณา

จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสื่อหลากหลายประเภททั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียม จึงนำมาซึ่งรายได้จากการขายโฆษณา โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารต่างๆ โฆษณาสื่อมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์

..

4. ธุรกิจอื่นๆ

นอกจากบริษัทจะเป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ดาวเทียมแล้ว บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานและจัด กิจกรรมอีกด้วย 27


โครงสร้างเงินทุน หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 372,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 372,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

* ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 1 ตามโครงการอายุ 3 ปี จำนวน 120,000,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิ 1.25 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) กำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้วจำนวน 0 หน่วย และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิจำนวน 120,000,000 หน่วย * ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ตามโครงการอายุ 2 ปี 6 เดือน จำนวน 12,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) กำหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการใช้สิทธิ ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวน 0 หน่วย

28


ANNUAL REPORT 2011

โครงสร้างรายได้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทจำแนกตามประเภทของธุรกิจ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2553 และ 2554 รายได้ตามประเภทของธุรกิจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ - รายได้ขายหนังสือ - รายได้ร้านค้าปลีก - รายได้รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ รวมรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ปี 2554 รายได้ %

ปี 2553 รายได้ %

(หน่วย : พันบาท) ปี 2552 รายได้ %

385,292 94,964 14,182 494,438

77.93 19.21 2.87 77.83

354,567 90,842 13,336 458,745

77.29 382,643 19.80 79,096 2.91 20,005 79.49 481,744

79.43 16.42 4.15 82.24

34,101 63,630 9,608 7,508 114,847

29.69 55.40 8.37 6.54 18.08

31,862 62,011 277 9,685 103,835

30.69 59.72 0.27 9.33 17.99

39,910 31,486 10,465 81,861

48.75 38.47 12.78 13.97

2,470

9.50

2,487

17.09

2,415

10.90

- รายได้จัดกิจกรรม

11,075

42.62

3,103

21.33

4,651

20.99

- รายได้อื่น รวมรายได้ธุรกิจอื่น

12,443 25,988

47.88 4.09

8,959 14,549

61.58 2.52

15,097 22,163

68.11 3.78

635,273

100.00

577,129

100.00 585,768

100.00

ธุรกิจมัลติมีเดียและขายโฆษณา - รายได้ขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ - รายได้ขายโฆษณาสื่อวิทยุ - รายได้ขายโฆษณาสื่อโทรทัศน์ - รายได้มัลติมีเดีย (บริการข้อมูล) รวมรายได้ธุรกิจมัลติมีเดียและขายโฆษณา ธุรกิจอื่น - รายได้ให้เช่าสินทรัพย์

รายได้รวม

29


.

เหตุการณ์สำคัญในปี 2554 งานเปิดตัวหนังสือการ์ตูน

10 มี น าคม 2554 ร่ ว มกั บ บริ ษั ท จี ที เ อช จำกั ด จั ด งานเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ การ์ ตู น เรื่ อ ง “Suck Seed ห่ ว ยขั้ น เทพ” ผลงานของทีมการ์ตูนไทยสตูดิโอ โดยมี 2 นักแสดงนำจากภาพยนตร์ พีช-พชร จิราธิวัฒน์ และ แนท-ณัฐชา นวลแจ่ม พร้อมด้วย ธเนตร ปรีดารัตน์ บรรณาธิการการ์ตูนไทยสตูดิโอ และ เกษม อภิชนตระกูล ผู้ช่วยบรรณาธิการการ์ตูนไทยสตูดิโอ ร่วมเสวนาถึง เนื้อหาฉบับภาพยนตร์และฉบับการ์ตูน ณ แผนก Be Trend ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

.

งานเปิดตัวหนังสือพ็อกเกตบุ๊ค

25 มีนาคม 2554 งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง “พลังเลขพลิกชะตา” ผลงานเขียนโดย อาจารย์ตรัยเวทย์ โชคอนันต์กุล หนังสือโหราศาสตร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งตัวเลข เปลี่ยนพลังชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีโดยอาศัยพลังตัวเลข ง่าย..รวดเร็ว...เห็นผลทันตา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมี คุณตุลย์ ไชยธัญสวัสดิ์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุสปอร์ตเรดิโอ FM 96 MHz. ดำเนินการเสวนา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

30


ANNUAL REPORT 2011 27 มีนาคม 2554 งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง “อู๊ดด้า จับปากกาพาเที่ยว Unseen บังคลา(ประ) เทศ & Amazing รัสเซีย” ผลงานเขียนโดย นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข หนังสือแนวท่องเทีย่ วต่างแดน แนะนำเรื่องราวต่างๆ และบอกเล่าในทุกมุมมองที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศบังคลาเทศ และประเทศรัสเซีย ท่ามกลางผู้สนใจร่วมฟัง เสวนาคับคั่ง โดยมี คุณศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังดำเนินการเสวนา นอกจากนี้ในช่วงท้าย ยังมีการประมูลภาพ วาดผลงานจากการวาดภาพบนเวทีของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือกองทุนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ สึนามิในประทศญี่ปุ่นในขณะนั้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1 เมษายน 2554 งานเปิดตัวหนังสือเรือ่ ง “ทำไมชีวติ ต้องติดกรรม?” ตอนกรรมฆ่าตัวตาย ผลงานเขียนโดยคุณปาณรวัฐ ลิม่ รัตนอาภรณ์ หรือ “ริว จิตสัมผัส” นักเขียน และพิธกี รรายการโทรทัศน์ชอื่ ดัง หนังสือทีเ่ ปรียบเสมือนแสงนำทางให้เห็นถึงคุณค่าชีวติ ของ ตนเอง ให้ตงั้ สติ มีสมาธิ เพือ่ ทีจ่ ะได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวและเข้าใจถึงการดำเนินชีวติ และใช้ชวี ติ ด้วยความไม่ประมาท ไม่พบจุดจบด้วยการฆ่าตัวตาย โดยมี คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี และคุณศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังรับหน้าที่ดำเนินการเสวนา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

31


2 มิถนุ ายน 2554 งานเปิดตัวหนังสือเรือ่ ง “เปิดตำนานมหาเทพเจ้าผูส้ ร้างปาฏิหาริยเ์ กรียงไกรสะท้านโลก เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้ า แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ - โชคลาภ-บารมี ” เรี ย บเรี ย งโดย คุ ณ ปาณรวั ฐ ลิ่ ม รั ต นอาภรณ์ หรื อ “ริ ว จิ ต สั ม ผั ส ” นั ก เขี ย น และพิธกี รรายการโทรทัศน์ชอื่ ดัง ผูซ้ งึ่ เรียกได้วา่ เป็นผูร้ แู้ ละเชีย่ วชาญเกีย่ วกับทุกเรือ่ งของท่านกวนอู และยังมีความสามารถพิเศษทีม่ จี ติ สื่อสารกับท่านกวนอูได้โดยตรงอีกด้วย หนังสือที่นำเสนอสิ่งที่เป็นมงคลแห่งสยามประเทศ นำเรื่องราวของ “เทพเจ้ากวนอู” ผู้ยิ่งใหญ่ มาเสนอให้ผู้อ่านที่มีจิตใจศรัทธาต่อองค์เทพเจ้าผู้ซื่อสัตย์องค์นี้ โดยมี คุณศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังดำเนินการ เสวนา ณ ลาน City Walk ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

7 ตุลาคม 2554 จัดกิจกรรมเสวนา งานศักราชแฟนตาซีไทย...โดย บมจ.สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย แนะนำผลงานและนักเขียน หนั ง สื อ แนวแฟนตาซี ที่ เ ป็ น นั ก เขี ย นคลื่ น ลู กใหม่ ในสั ง กั ด ของบริ ษั ท 4 ท่ า น ได้ แ ก่ “ลู ก แมวขาวดำ” เจ้ า ของงานเขี ย นเรื่ อ ง “Adventure World Online”, “Persona” เจ้าของผลงานเรื่อง “Monster Soul Online”, “NightBerry” ผู้เขียนเรื่อง “Evolution Online วิวฒ ั นาการสะท้านโลก” และ “InFlames” เจ้าของงานเขียนเรือ่ ง “Lord of Weapon ราชันศาสตรา” โดยมี คุณเอกระพีร์ สุขกุลพิพฒ ั น์ ผู้อำนวยการสายงานกองบรรณาธิการพ็อกเกตบุ๊ค สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ ร่วมเสวนา ท่ามกลางผู้สนใจและแฟนหนังสือเข้าร่วม ฟังเสวนาอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

32


.

ANNUAL REPORT 2011 งานเปิดตัวหนังสือนวนิยายกำลังภายใน

25 มีนาคม 2554 งานเสวนา “ปฐมบทตำนานกิมย้งหญิง (เจิง้ ฟง)” และแนะนำหนังสือนวนิยายจีนชุด “พยัคฆ์คผู่ งาดฟ้า” และ “กระบีอ่ ภิญญา” ประพันธ์โดย เจิง้ ฟง นักเขียนหญิงทีไ่ ด้รบั การขนานนามจากนักอ่านและนักวิจารณ์ในจีนว่า “กิมย้งหญิงแห่งเอเชีย” แปลโดย น.นพรัตน์ จัดเป็นนวนิยายรางวัลยอดนิยมจากการประกวดนวนิยายกำลังภายในปี 2006 ของฮ่องกง ติดอันดับ Bestseller ทีไ่ ต้หวัน, ฮ่องกง, สิงคโปร์, จีน และในอีกหลายๆ ประเทศ โดยมีคณ ุ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นักอ่านนวนิยายจีนตัวยง ผู้เขียนคำนิยมให้กับนวนิยายจีนชุด “พยัคฆ์คู่ผงาดฟ้า” และ “กระบี่อภิญญา” ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย คุณนิธินาฏ ราชนิยม ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ณ ห้อง Meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

9 สิงหาคม 2554 งานแนะนำหนังสือนวนิยายจีน เรือ่ ง “อุย้ เซีย่ วป้อ เหยียบยอดยุทธจักร” (ฉบับสมบูรณ์) ผลงานประพันธ์เรือ่ ง สุดท้ายในชีวิตการประพันธ์ของปรมาจารย์นวนิยายกำลังภายใน “กิมย้ง” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท่ดี ีท่สี ุดของ กิมย้ง แปลและเรียบเรียงใหม่โดยยึดถือตามต้นฉบับเดิม ปรับปรุงใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดโดย น.นพรัตน์ โดยมี คุณเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ นักอ่านนักวิเคราะห์นวนิยายจีน และผู้เขียนหนังสือเรื่อง “จอมคนในจอมคนแผ่นดินเดือด หมื่นวิถีสู่ราชัน” ร่วมเสวนา โดยมีแฟนคลับนวนิยายจีน และผู้สนใจร่วมฟังเสวนาอย่างคับคั่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

33


9 ตุลาคม 2554 งานเสวนาหัวข้อ “รหัสลับหลังคาโลก ปรากฏการณ์สะท้านเอเชีย” งานแนะนำหนังสือนวนิยายจีนเรือ่ ง “รหัสลับหลังคาโลก” ประพันธ์โดย เหอหม่า แปลโดย อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี สุดยอดนวนิยายอันดับหนึ่งของจีนในรอบทศวรรษ ทำลายทุกสถิติด้วยยอดขายกว่า 3 ล้านเล่มในจีน ด้วยรายละเอียดอันสมจริง เนื้อเรื่องที่ชวนติดตาม ตลอดจนถึงปูมประวัติศาสตร์ ที่แฝงไว้ในเนื้อเรื่องอย่างน่าสนใจ ทำให้ “รหัสลับหลังคาโลก” กลายเป็นนวนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด จนผู้อ่านขนานนามว่า ตำนานอันมหัศจรรย์ของทิเบต โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ร่วมเสวนา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

34


.

ANNUAL REPORT 2011 งานกิจกรรมต่างๆ

6 มีนาคม 2554 กิจกรรม แดงเดือด (Red War) 96 Sport Radio ณ สนามซุปเปอร์คิกส์ ลาดพร้าว 48 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพบปะระหว่างแฟนคลับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล โดยภายในงานจะมีการแข่งขันฟุตบอล แฟนคลับ เพื่อชิงถ้วย และร่วมเล่นเกมกับ DJ จากคลื่น 96 Sport Radio นอกจากนี้ ช่วงกลางคืนแฟนคลับจะได้ร่วมชมถ่ายทอดสดการ แข่งขันนัดสำคัญ ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด และลิเวอร์พลู โดยระหว่างพักครึง่ แรก จะมีการแสดงโชว์จากนักร้องสุดเซ็กซี่ ปิม๋ ซีโฟร์ และการเต้นโชว์จากน้องๆ โคโยตีส้ าวสวย หลังจบเกม มีการจับรางวัลทายผลฟุตบอล หาผูโ้ ชคดีได้รบั ของรางวัลจากคลืน่ 96 Sport Radio

35


16 -19 มิถุนายน 2554 งาน “ก้าวสู่ปีที่ 8 นิตยสารซุบซิบ” นิตยสารบันเทิงรายสัปดาห์ เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวใน วงการบั น เทิ ง ภายในงานมี กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจมากมาย อาทิ แฟชั่ นโชว์ จ าก 8 นั ก แสดงสาวสุ ด เซ็ ก ซี่ นำโดย อุ้ ม -ลั ก ขณา, ออย-ศรุ ต า, โอ๋ - รุ่ ง ระวี , ต่ า ย-ชั ช ฎาภรณ์ , แพม-ปานพิ ม พ์ , ต้ อ ง-ศุ ภั ช ญา, เปิ้ ล -ไอริ ณ และยู มิ น -ทวิ ก านต์ นอกจากนี้ ยังมีมนิ คิ อนเสิรต์ จากศิลปินวง G 20, ตุย้ –เกียรติกมล เอเอฟ 3, สิงโต-สิงหรัตน์ เดอะสตาร์ 5, โบว์-สาวิตรี เอเอฟ 5 และศิลปินกลุม่ วง VWillz รวมไปถึงกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุน และร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย ตลอดการจัดงาน 4 วันเต็ม ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการต้อนรับจากผู้ที่มาร่วมงาน ลูกค้าและสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ

36


ANNUAL REPORT 2011 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2554 กิจกรรม โยคะคิดส์ นิตยสาร Mother & Baby นิตยสาร Mother & Baby ร่วมกับโรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเวชธานี จัดกิจกรรม Yoka Kids By Mother & Baby โยคะเด็กเพื่อสุขภาพเจ้าตัวน้อย ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “โยคะกับการสร้างบุคลิกให้กับเด็ก” โดย พญ.ตวงพร สุรพงษ์พวิ ฒ ั นะ แพทย์คลินกิ พัฒนาเด็ก โรงพยาบาลนนทเวช, หัวข้อ “เรียนรูส้ มวัย เสริม IQ พัฒนาสมอง” โดย พญ.วัชรี ภิรมย์รนื่ แพทย์ประจำศูนย์สขุ ภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 และ “เสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยโยคะคิดส์” โดย พญ.สินดี จำเริญนุสติ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี เป็นผู้ให้ความรู้ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณแม่คน สวยอย่าง หนิง-กมลา กำภู ณ อยุธยา และน้องบีบี ถึงการดูแลสุขภาพ พัฒนาการ และการออกกำลังกาย งานนี้ คุณแม่หนิงกับน้องบีบี น้องใยไหม น้องมามิ และน้องโนแอล ได้ร่วมการฝึกโยคะกับทุกๆ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคุณครูโยคะจากสถาบันชั้นนำ และปิดท้ายด้วยการแจกของรางวัลให้กับคุณแม่และคุณลูกที่เข้าร่วมงาน

37


10 กรกฎาคม 2554 กิจกรรม ทำบุญกับ “ริว จิตสัมผัส” ณ มูลนิธิรวมใจรังสิตปทุมธานี ร่วมงานบุญมหากุศลครัง้ ยิง่ ใหญ่ เทิดไท้องค์พอ่ หลวง ด้วยการทำบุญโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ กับ ริว จิตสัมผัส ณ มูลนิธริ วมใจ รังสิตปทุมธานี หรือไต่ฮงกงรังสิต ณ จังหวัดปทุมธานี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชน ผู้สนับสนุน และผูม้ จี ติ ศรัทธา ได้ไปร่วมทำบุญเพือ่ เสริมความเป็นสิรมิ งคลต่อชีวติ และทีส่ ำคัญคือ การถวายมหากุศลครัง้ ยิง่ ใหญ่แด่องค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ของประชาชน นอกจากนี้ ริว จิตสัมผัส ยังได้มอบ “ผ้ายันต์กวนอู” ซึง่ ริว จิตสัมผัส เปิดเผยว่า ท่านกวนอูมานิมติ ฝันบอกให้ ริวจัดทำขึน้ ซึง่ มีจำนวนจำกัด บมจ.สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย ยังได้มอบเงินเพือ่ ทำบุญร่วมกับผูม้ จี ติ ศรัทธา ทำให้ยอดเงินทำบุญครัง้ นีส้ งู ถึง 250,000 บาท

38


ANNUAL REPORT 2011 26 - 28 สิงหาคม 2554 กิจกรรมการประกวดสุดยอด Cover Dance แห่งปี ในโครงการ “Thailand Super Talent JK POP Cover Star 2011” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่ม เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ร่วมแสดงความสามารถทางการเต้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน การเต้นของตัวเอง โดยมีนอ้ งๆ เยาวชนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยทีมทีช่ นะเลิศจากการประกวด ได้แก่ทมี S-Question 5 นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีมนิ คิ อนเสิรต์ จากศิลปินวง KAT PAT จากค่าย Kamikaze และ วง VWillz พร้อมกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจมากมาย ณ Center Point @ Central World ชั้น 7

18 กันยายน 2554 กิจกรรม Samui Island Marathon 2011 เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2554 สำนักงานสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ร่วมกับ บมจ.สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย และสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มกี ารจัดกิจกรรม Samui Island Marathon 2011 การแข่งขันวิ่งมาราธอน ณ เกาะสมุย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และส่งเสริมการออกกำลังกาย มี นักวิ่งและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย ฯลฯ

39


30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 งาน “ก้าวสู่ปีที่ 6 นิตยสารเมาท์ซี่” นิตยสารมันส์...มันส์ เพื่อคนช่างเมาท์ นิตยสารบันเทิงรายปักษ์ ที่เกาะติดเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์จาก 6 ดารานายแบบหนุ่มฮอต นำโดย เคลลี่ ธนะพัฒน์, บิ๊ก-ทองภูมิ, เซน-ปฏิภาณ เดอะสตาร์ 6, แจ็ค-เมธัส เอเอฟ 4, ไม้-บวรพจน์ และ ซัน-พิชยดนย์ นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน นำโดย พะแพง-ศุภรดา เอเอฟ 4, เต้-วิทย์สรัช สุขวัฒนศิร,ิ วงแคนดี้ มาเฟีย, บอส เอเอฟ 7 และ เบล-นันทิตา จากรายการ Thailand’ s Got Talent ช่วงชวนเมาท์ กับหนุม่ โยชิ, กราฟ และ พิชญ์ จากรายการ “ปาปาย๊าคซี่” และช่วง มีท แอนด์ กรี๊ด กับ “ริว จิตสัมผัส” เจ้าของงานเขียนเรื่อง “ทำไมชีวิตต้อง ติดกรรม?” และพิธีกรชื่อดัง ที่มาโชว์เต้น และเปิดมินิคอนเสิร์ตเอาใจแฟนคลับ รวมไปถึงกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุน และร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย ตลอดการจัดงาน 3 วันเต็ม ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการต้อนรับจาก ผู้ที่มาร่วมงาน ลูกค้าและสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์

40


ANNUAL REPORT 2011

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 1. ธุรกิจหนังสือ อุตสาหกรรมหนังสือมีมูลค่าตลาดในปี 2554 ประมาณ 21,000-21,700 ล้านบาทหรือขยายตัวประมาณร้อยละ 1.0-1.5 โดยครึง่ ปีแรกสามารถขยายตัวได้ประมาณ 10% (ทีม่ า: สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย) อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้มูลค่าอุตสาหกรรมหนังสือขยายตัวลดลง เนื่องจากผู้บริโภคและสำนักพิมพ์หลายแห่ง ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางด้านสำนักพิมพ์นั้น พบว่าสำนักพิมพ์ขนาดกลางมีสัดส่วนการเติบโตสูงสุดคือ 17.5% ต่อปี ในขณะที่สำนักพิมพ์ใน กลุ่ ม ผู้ น ำตลาดและสำนั ก พิ ม พ์ ข นาดใหญ่ รายได้ เ ติ บโตเฉลี่ ย ประมาณ 5.0% และสำนั ก พิ ม พ์ ข นาดเล็ ก เติ บโตลดลงเหลื อ 0.24% ซึ่งสำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่ออกหนังสือจำนวนน้อยกว่า  10 เล่มต่อปี มักไม่มีงบประมาณด้านการตลาด หรือการส่งเสริม การขาย จึงประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2555 คาดว่าอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์จะกลับมาเติบโตไม่นอ้ ยว่า 5.0% หรือมีมลู ค่าตลาดรวมไม่นอ้ ยกว่า 22,800 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และภาพรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดีในการจัดงานหนังสือต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ มีเป้าหมายรณรงค์ให้คนไทยอ่าน หนังสือมากขึ้น 4 เท่า หรืออ่านคนละ 20 เล่มต่อปี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ทางด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ที่จะมีส่วน ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบเทคโนโลยี มีช่องทางในการเข้าถึงการอ่านได้มากขึ้น และทำให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสำนักพิมพ์ ต้องเริ่มปรับตัวและกำหนดแผนรองรับความก้าวหน้าดังกล่าว                2. ธุรกิจขายโฆษณาและสื่อมัลติมีเดีย ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณามีมูลค่าประมาณ 104,640 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3.59 จาก ปี 2553 (ที่มา: The Nielsen Company) แม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 โดยสื่อหลักยังคงเป็นโทรทัศน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงปริมาณผู้ชมเป็นจำนวนมาก โดยโทรทัศน์มีมูลค่าการใช้จ่ายประมาณ 62,238 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่ม ขึ้นอัตราร้อยละ 2.42 จากปี 2553 ทั้งนี้ ช่องทางโฆษณาอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง ได้แก่ วิทยุและนิตยสาร โดย ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การโฆษณาทางวิทยุมมี ลู ค่า 5,928 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงอัตราร้อยละ 3.07 จากปี 2553 ขณะทีก่ ารโฆษณาทาง นิตยสารมีมูลค่า 5,708 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 0.25 จากปี 2553 ทั้งนี้ ช่องทางโฆษณาที่มีอัตราการขยายตัว สูงสูด ได้แก่ การโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเข้าถึง และบริโภคข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายโฆษณาทางสื่อออนไลน์ยังมีต้นทุนต่ำกว่าการโฆษณาผ่านสื่อชนิดอื่นๆ ด้านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมนั้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้รับชมรายการและผู้ผลิตรายการ เพราะเป็นสื่อทาง เลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่า อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการโฆษณายังต่ำกว่าโทรทัศน์ฟรีทีวี จึงทำให้ผู้ผลิต รายการและผู้ผลิตสินค้าหลายรายเริ่มหันมาผลิตรายการและใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในการประชาสัมพันธ์สินค้ามากขึ้น โดยในปี 2554 สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมมีมูลค่าโฆษณาประมาณ 6,000 ล้านบาท เติบโตประมาณเท่าตัวจากประมาณ 3,000 ล้านบาทในปี 2553 ทั้งนี้ คาดว่าในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมมีผู้ชมประมาณ 10 ล้านครัวเรือน จากฐานผู้ชมโทรทัศน์ทั่วประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน และมีจำนวนช่องประมาณ 150 ช่องรายการ ทั้งนี้ คาดว่าสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังคงจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า ทั้งในรูปของฐานผู้ชม จำนวนช่องรายการและมูลค่าโฆษณา เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ผลิตรายการ ตลอดจนเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่โฆษณา

41


ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญมีดังนี้ 1.1 ความเสี่ยงด้านลิขสิทธิ์ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ผลิ ต หนั ง สื อ การ์ ตู น พ็ อ กเกตบุ๊ ค นวนิ ย ายกำลั ง ภายใน และนิ ต ยสาร ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากต่ า งประเทศเป็ น ส่วนใหญ่ โดยการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์เองหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับลิขสิทธิ์ด้วยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยในการซื้อลิขสิทธิ์นั้นจะพิจารณาเลือกซื้อเรื่องให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่นิยมของผู้อ่านเป็นปัจจัยที่สำคัญ หนังสือที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ทั้งการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค และนวนิยายกำลังภายใน ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเสมอมา แสดงให้เห็นถึง ประสบการณ์ของบริษทั ในการเลือกลิขสิทธิห์ นังสือได้ระดับหนึง่ นอกจากนีจ้ ากประสบการณ์ทยี่ าวนานในการดำเนินธุรกิจสิง่ พิมพ์ บริษทั จึง มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับเจ้าของลิขสิทธิใ์ นต่างประเทศ และบริษทั จะได้รบั การต่ออายุลขิ สิทธิอ์ ยูเ่ สมอหากบริษทั ต้องการ ทีผ่ า่ นมาฝ่าย ต่างประเทศของบริษัทจะดำเนินการต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือนก่อนที่ลิขสิทธิ์จะหมดอายุลง ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 1.2 ความเสี่ยงด้านการต่อสัญญาการเช่าสถานีวิทยุ บริษัทดำเนินธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ผ่านทาง 2 ช่องทางได้แก่ “สปอร์ตเรดิโอ” ซึ่งเป็นรายการวิทยุกีฬา 24 ชั่วโมงที่ได้รับ ความนิยมอย่างมากมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูฟ้ งั ทีช่ นื่ ชอบกีฬาและช่องโทรทัศน์ดาวเทียม “SMM TV” ทีเ่ ป็นรายการเกีย่ วกับกีฬา วาไรตี้ และบั น เทิ ง ออกอากาศ 24 ชั่ วโมง ซึ่ ง สั ญ ญาเช่ า สถานี วิ ท ยุ โ ดยทั่ วไปจะมี อ ายุ สั ญ ญาคราวละ 1-2 ปี ประกอบกั บ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมยังไม่ประกาศใช้ และไม่มีแนวทางที่ชัดเจน จึงมีความเสี่ยงด้านสัญญาการเช่าสถานีวิทยุหากสัญญาสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงที่สั่งสมมานานของ “สปอร์ตเรดิโอ” เป็นจุดสนใจให้สถานีวิทยุต่างๆ ให้ความสนใจร่วมงานมาโดยตลอด อีกทั้ง บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานีวิทยุและ โทรทัศน์ต่างๆ มาอย่างยาวนาน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถหาสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเป็นประจำทุกปี 1.3 ความเสี่ยงด้านราคาและความขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่สำคัญของธุรกิจหนังสือ คือ กระดาษ โดยบริษัทได้เปลี่ยนมาสั่งซื้อกระดาษที่ผลิตในประเทศทั้งหมดในการ พิมพ์หนังสือต่างๆ ของบริษัทเนื่องจากมีราคาต่ำกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศและไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดีการ เปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของกระดาษจะแปรผันตามความต้องการของผู้บริโภคและปริมาณการผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาอ้างอิงในตลาดโลก ดังนั้น บริษัทจึงได้รับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่งผล กระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและกำไรสุทธิของบริษัท จากประสบการณ์ในธุรกิจหนังสือและการติดตามราคากระดาษอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ฝ่ายบริหารเข้าใจใน วงจรของราคากระดาษเป็นอย่างดี จึงมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตกระดาษหลายราย และฝ่ายบริหารจะติดตามราคาของกระดาษอย่างใกล้ชิด และพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างเหมาะสมตามปริมาณวัตถุดิบกระดาษที่จะใช้ในการผลิตในแต่ละเดือน ซึ่งปริมาณดังกล่าวจะ ไม่มีความผันผวนมากนัก อีกทั้งผู้ผลิตจะสำรองกระดาษให้บริษัทตามประมาณการการใช้กระดาษไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณที่บริษัท ใช้งานต่อเดือนอีกด้วย

42


ANNUAL REPORT 2011

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. นายวิฑูร นิรันตราย

30,820,000

12.84

2. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์

30,008,110

12.50

3. นายโกศล นิรันตราย 4. นางสมลักษณ์ โหลทอง

12,106,300 11,964,000

5.04 4.98

5. นางพรพรรณ แซ่อึ้ง

11,900,000

4.96

6. นายพงษ์ศิริ นันทศิริ 7. นางภัสสร ธีระสินธุ์

8,290,018 7,250,000

3.45 3.02

8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล

6,500,000

2.71

9. นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์

6,092,800

2.54

10. นางสาวศุภลักษณ์ ขอดเตชะ

5,980,000

2.49

130,911,228

54.53

รวม

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

43


นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ สำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2548 จากผลการดำเนินงานปี 2547 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 และพิจารณาตั้งสำรอง ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2.97 ล้านบาท (ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2548) ในปี 2549 จากผลการดำเนินงานปี 2548 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.6 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และพิจารณาตั้งสำรอง ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2.16 ล้านบาท (ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2549) ในปี 2550 จากผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 35.07 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550) ในปี 2551 จากผลการดำเนินงานปี 2550 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 25.46 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) ในปี 2552 จากผลการดำเนินงานปี 2551 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 102.85 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552) ในปี 2553 จากผลการดำเนินงานปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24.32 ล้านบาท แต่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้วา่ ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผล ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษทั มีขาดทุนสะสม จำนวน 42.66 ล้านบาท และเมือ่ หักกำไรสุทธิปี 2552 จำนวน 24.32 ล้านบาท ทำให้คงเหลือขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อีกจำนวน 18.34 ล้านบาท บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผล (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553) อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชย ผลขาดทุนสะสมโดยให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6.56 ล้านบาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 18.34 ล้านบาท ทำให้ บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 11.78 ล้านบาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 11.78 ล้านบาท ไปชดเชยผลขาดทุน สะสมคงเหลือจำนวนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์ ในปี 2554 จากผลการดำเนินงานปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 14.77 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และพิจารณาตัง้ สำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินรวม 0.74 ล้านบาท (ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554)

44


ANNUAL REPORT 2011

โครงสร้างองค์กร

45


การจัดการ โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ รายชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์

ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูร นิรันตราย

กรรมการ

3. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์

กรรมการ

4. นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน 5. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล 6. นายปราชญ์ ไชยคำ 7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ 8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 9. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ 10. นายกิตติ ชีนะเกตุ 11. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย 13. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย**

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ

** นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิฑูร นิรันตราย หรือนางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ หรือนางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2. กำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 3. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการ ดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแลการ ปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ 46


ANNUAL REPORT 2011 5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าว ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบ อำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำนาจทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความ ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง 7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ นักลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและความโปร่งใส 8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องกับ ความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการ เรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง แต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 8.1 การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท 8.2 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 8.2.3 การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น 8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท 8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 8.3 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 2. ในการประชุมสามัญประจำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อๆ ไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณา จากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป 4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

47


6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 2) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ รายชื่อ 1. นายกิตติ ชีนะเกตุ* 2. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 3. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

* นายกิตติ ชีนะเกตุ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีทั้งรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

48


ANNUAL REPORT 2011 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

รายชื่อ นายวิฑูร นิรันตราย นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล นายปราชญ์ ไชยคำ นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

/ / / / / / /

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสยามอินเตอร์คอมิกส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา General Manager สายงานพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1) เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ (2) ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (3) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ (4) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด (5) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขัน้ ต้น รวมทัง้ การได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ ในมูลค่าเกินกว่า 80 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป (6) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบ ประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (7) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท (8) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (9) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (1) เป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ (2) ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (3) พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน (4) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ (5) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด (6) พิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายนั้นๆ (7) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขัน้ ต้น รวมทัง้ การได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ ในมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 80 ล้านบาท เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป

49


(8) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบ ประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (9) มีอำนาจจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการและระดับต่ำกว่าผู้จัดการ (10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท (11) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยาม ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (12) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เลขานุการบริษัท คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ (ก) ทะเบียนกรรมการ (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและให้เกิดความ เหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

..

50


ANNUAL REPORT 2011 ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในปี 2554 และ 2553 รายชื่อ

จำนวนเงิน (บาท) ปี 2554 55,000

ปี 2553 155,000

-

-

5) นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล 6) นายปราชญ์ ไชยคำ 7) นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ 8) นายไพฑูร ชุติมากรกุล 9) นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ 10) นายกิตติ ชีนะเกตุ

10,000 10,000 15,000

30,000 30,000 45,000

11) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล

10,000

20,000

10,000 960,000 1,015,000

30,000 840,000 995,000

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 1) 2) 3) 4)

นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ นายวิฑูร นิรันตราย นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน

12) นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย 13) นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย 2. ค่าตอบแทนอื่น รวม ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทในปี 2554 มีดังนี้ ประเภทของค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน อื่นๆ รวม

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร ปี 2554 (8 ท่าน) ปี 2553 (7 ท่าน) 9,442,624.00 8,290,479.50 746,266.06 333,639.06 158,812.48 138,610.07 766,435.99 95,700.00 118,760.00 11,209,838.53

8,881,488.63

51


การกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีนโยบายในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแล กิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุ้นในการใช้สทิ ธิเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและ ข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมาย กำหนด บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เน้นความโปร่งใส การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย การให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล และการกำกับดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด มีการ บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถาม และแสดงความ คิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือเจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่อง ของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือคณะกรรมการอิสระใช้สทิ ธิลงคะแนนแทน ได้ โดยการมอบฉันทะนั้น บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดและเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการ ของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยที่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ใน จรรยาบรรณของบริษัท และได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.smm. co.th) นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยจัดทำเป็นโครงการบริจาคหนังสือของบริษัทแก่โรงเรียน ในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส 52


ANNUAL REPORT 2011 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว บริษัท จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแล กิจการ โดยผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะส่วนของงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกิดความ มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น หลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการ ดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิน ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบการเงิน คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน แบ่งได้ดังนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษทั และกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนิน การให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผ้ถู ือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่การกำกับ ดูแลและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็น อิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งการสอบถามรายงานทางการเงินของบริษทั ก่อนเสนอ ต่อคณะกรรมการ ประสานงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมดูแล ภายในบริษทั สอบถามและพิจารณารายการซึง่ อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งติดตามให้มี การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีพ่ บจากการตรวจสอบ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านตกลงจะจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบอย่างน้อยทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ให้ ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ค่าตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความ รับผิดชอบและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้าง แรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 53


บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ จำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการ ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 ชื่อ-สกุล 1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ 2. นายวิฑูร นิรันตราย 3. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ 4. นางนวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน 5. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล 6. นายปราชญ์ ไชยคำ 7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ 8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 9. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ 10. นายกิตติ ชีนะเกตุ 11. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย 13. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย

54

จำนวนครั้ง 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4


ANNUAL REPORT 2011

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการควบคุมภายใน ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน ตน ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้แจ้งนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ บริหารต้องรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ให้บริษทั ทราบโดยทันที และได้รวบรวมรายงานเหล่านัน้ (หากมี) แจ้งให้คณะกรรมการ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และห้ามไม่ให้ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหารต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับความ พอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปของการปฏิบัติ งาน เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสือ่ สารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการ พิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งควบคุม การดูแลธุรกรรมที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ ขัดแย้งกัน จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบ การควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง

55


รายการระหว่างกัน บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

ลักษณะของรายการ

1. นายวิฑูร นิรันตราย

เป็นกรรมการและผูบ้ ริหาร ของบริษัท

การค้ำประกัน

การค้ำประกัน ณ วันสิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น - เงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 15 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 15 ล้านบาท - เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 120 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 120 ล้านบาท - หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2552 จำนวน 11.54 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 11.48 ล้านบาท - ตั๋วสัญญาใช้เงิน * ณ 31 ธ.ค. 2552 จำนวน 105 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 83 ล้านบาท

2. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์

เป็นกรรมการและผูบ้ ริหาร ของบริษัท

การค้ำประกัน

การค้ำประกัน ณ วันสิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น - เงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 17 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 17 ล้านบาท - เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 120 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 120 ล้านบาท - หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 11.48 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 11.48 ล้านบาท - ตั๋วสัญญาใช้เงิน * ณ 31 ธ.ค. 2553 จำนวน 83 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2554 จำนวน 115 ล้านบาท

56


ANNUAL REPORT 2011

. .

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน รายการการค้ำประกันจาก นายวิฑูร นิรันตราย นายวิฑูร นิรันตราย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทำการค้ำประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ รายการการค้ำประกันจาก นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการค้ำประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทตาม เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ 2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจึงจัดให้มีการกำหนด ประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ อาจเป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาในเบือ้ งต้น ก่อนทีจ่ ะมีการอนุมตั เิ พือ่ เข้าทำรายการ บริษทั จะจัดให้มกี ารพิจารณาโดยผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการทีม่ กี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก เสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือ ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม 3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ปัจจุบันบริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไข รายการต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณา และให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

57


คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 1. ภาพรวมและการดำเนินงาน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายหนังสือประเภทการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค นวนิยายกำลังภายใน และนิตยสารต่างๆ รวมถึงการซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นมาจำหน่ายด้วย โดยผ่านเอเย่นต์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร้านหนังสือ Chain Stores นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายผ่านร้านหนังสือของบริษัท ภายใต้ชื่อ “SMM Book Friend” รวมทั้งร้านค้าส่งของบริษัทเอง และบริษัท ยังดำเนินธุรกิจผลิตสือ่ วิทยุ ซึง่ เป็นธุรกิจรองของบริษทั โดยดำเนินรายการวิทยุ คลืน่ “สปอร์ตเรดิโอ” ออกอากาศ 24 ชม. ผ่านทางคลืน่ FM 96 MHz. และ FM 106.75 MHz. อีกทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการรับฟังทางอินเตอร์เน็ต www.sportradiothai.com ซึ่งผู้ฟัง สามารถฟังรายการสดด้วยระบบเสียงที่เหมือนการออกอากาศทางวิทยุ ตลอด 24 ชม. รวมทั้งทาง Ture Visions ช่อง R28 อี ก ทั้ ง มี ธุ ร กิ จ สื่ อโทรทั ศ น์ ด าวเที ย ม ไทยคม 5 ภายใต้ ชื่ อ “SMMTV Sport & Variety” ในระบบจานดำ คลื่ น 3585 MHz. V 30000 และในระบบจานเหลือง DTV ช่อง 50 รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ อาทิ จัดกิจกรรม ให้เช่าสินทรัพย์ ในปี 2554 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 635.27 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 58.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.07 มีกำไรสุทธิ 7.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 จำนวน 7.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.07 สาเหตุที่สำคัญที่กำไร สุทธิลดลงเนือ่ งจากมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ และขยายคลังกระจายสินค้า อีกทัง้ ในไตรมาส ที่ 4 ปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้จัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามปกติ ทำให้รายได้ลดลง ขณะที่สัดส่วนต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 2. ผลการดำเนินงาน รายได้จากการดำเนินงาน สำหรับปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 635.27 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 622.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อนจำนวน 54.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.62 และรายได้อื่น 12.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.89 แบ่งตามโครงสร้างธุรกิจดังนี้

.

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ รวม 494.44 ล้านบาท จากการจำหน่ายหนังสือที่ผลิตเองและซื้อจาก สำนักพิมพ์อื่น โดยจำหน่ายผ่านเอเย่นต์และร้านสาขาบุ๊คสโตร์ทั่วประเทศ รวมทั้งร้านสาขาของบริษัทเอง “SMM Book Friend” อีก 23 สาขา (รวมช่องทาง www.bookfriendonline.com) และศูนย์ค้าส่งของบริษัทอีก 1 สาขา นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการ รับจ้างผลิต โดยรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 35.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.78 เนื่องจากพัฒนาตัวสินค้าและปรับ ระบบการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น

.

ธุรกิจมัลติมีเดียและขายโฆษณา ในปี 2554 บริษทั มีรายได้ธรุ กิจมัลติมเี ดียและขายโฆษณารวม 114.85 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นรายได้จากโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ์ รายได้จากโฆษณาสือ่ วิทยุ รายได้จากสือ่ โทรทัศน์ และรายได้จากการให้บริการข้อมูลผ่าน SMS และระบบ 1900 ในสัดส่วนรายได้เท่ากับ 30 : 55 : 8 : 7 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 11.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.61 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม ที่มีรายได้เต็มปี เมื่อเทียบกับปี 2553 มีรายได้เพียง 3 เดือน (โทรทัศน์ดาวเทียม เริ่มตุลาคม 2553)

.

ธุรกิจอื่น ในปี 2554 บริษทั มีรายได้ธรุ กิจอืน่ รวม 25.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ รายได้จากการจัดกิจกรรม และรายได้อื่น โดยมีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 10 : 42 : 48 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 11.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.62 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรม 58


.

ANNUAL REPORT 2011

ต้นทุนขาย ในปี 2554 บริษทั มีตน้ ทุนขายและบริการรวม 466.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.47 ของรายได้รวม และเมือ่ เทียบกับงวดปี 2553 พบว่าเพิ่มขึ้น สัดส่วนร้อยละ 1.34 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม ที่อยู่ในช่วงเริ่มแรกของการดำเนิน ธุรกิจ รวมทั้งต้นทุนสื่อวิทยุที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ ค่าทำข่าว เป็นต้น

.

ค่าใช้จ่าย ในปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 148.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 11.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.31 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า อัตราที่เพิ่มขึ้นของรายได้รวม ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าคอมมิชชั่น จากการขายโฆษณา รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายส่วนงานธุรกิจ อีกทั้งค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามราคา น้ำมันที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาต้นทุนทางการเงิน พบว่ายอดเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น จากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายส่วนงานธุรกิจ และเพื่อขยาย คลังกระจายสินค้าในการรองรับการขยายงานในอนาคต ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินของปี 2554 เท่ากับ 12.25 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 3.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.44

.

กำไรสุทธิ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 7.10 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 48.07 (ปี 2553 มีกำไรสุทธิ 14.77 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการใช้เงินทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจและขยายคลังกระจายสินค้า อีกทั้งในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลง ขณะที่สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 748.21 ล้านบาท สูงขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 52.79 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 535.68 และ 212.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.60 และ 28.40 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ในส่วนของสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 23.60 ล้านบาท จากการเปลี่ยนการรับรู้รายได้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุ๊คสโตร์จากขายเชื่อเป็นระบบฝากขาย ทำให้ลูกหนี้ของบริษัทลดลง และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น อีกทั้งในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้บริษัทส่งสินค้าได้ไม่ครบทุกราย ลูกค้า ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น จำนวน 20.34 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจทีวีดาวเทียม และขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 และ 2553 เท่ากับ 1.64 และ 1.79 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2553 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสุทธิ ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนนั้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 3.72 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีอัตรา การหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 3.08 เท่า และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 98 วัน ลดลงจากปี 2553 ที่มีระยะเวลาการเก็บ หนี้เฉลี่ยเท่ากับ 119 วัน ซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทมี ประสิทธิภาพของการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ดีขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 1.39 เท่า และมีระยะเวลาขายสินค้า เฉลี่ยเท่ากับ 262 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2553 ที่มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 260 วัน เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือ

59


เพิ่มขึ้น ในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้จากขายเชื่อเป็นระบบ ฝากขาย ของกลุ่มลูกค้าบุ๊คสโตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 5.53 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มี อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 4.21 เท่า และมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 66 วัน ลดลงจากปี 2553 ที่มี ระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 87 วัน เนื่องจากบริษัทมีเทอมการชำระหนี้เฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าของปี 2554 สั้นกว่าเทอม การชำระหนี้เฉลี่ยของปี 2553 สำหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 และ 2553 เท่ากับ 294 และ 292 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการให้มีการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้รวดเร็วขึ้น ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้วงจรเงินสดของบริษัทในปี 2554 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 2.76 และร้อยละ 2.00 ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปี 2553 ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 3.41 และร้อยละ 3.95 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงตามผลกำไรสุทธิของปี 2554 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553 แหล่งที่มาของเงินทุน หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 375.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 57.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.90 ทั้งนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2554 และ 2553 เท่ากับร้อยละ 0.50 และ 0.46 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 326.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 เท่ากับ 43.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.24 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน และค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 49.09 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 เท่ากับ 13.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการตั้งบัญชีหนี้สินเพิ่มคือภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 อีกทั้งมีการขยายธุรกิจและขยายคลังกระจายสินค้า ส่งผลให้ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 372.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2553 เท่ากับ 4.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.13 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ที่มี การจ่ายจริงในปี 2554 ส่งผลให้กำไรสะสมในปี 2554 ลดลง โครงสร้างเงินทุน บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2554 และปี 2553 เท่ากับร้อยละ 1.01 และ 0.85 ตามลำดับ ในปี 2554 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจและขยายคลังกระจายสินค้า อีกทั้งมีกำไรสะสมลดลงจาก การจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสะสม 9.94 ล้านบาท

60


ANNUAL REPORT 2011

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ สำนักงานปีติเสวี จำนวน 950,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า จำนวน 46,277.50 บาท รวมจำนวนเงิน 996,277.50 บาท สูงกว่าปี 2553 จำนวน 88,414.60 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 และ 2553 รายการ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม

ปี 2554 575,000 375,000 950,000

ปี 2553 530,000 330,000 860,000

ค่าตอบแทนข้างต้นยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

61


โครงการในอนาคต บริษัทมีแผนงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ดังนี้ 1. ขยายร้านจำหน่ายหนังสือ SMM Book Friend ให้มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น ทั้งเป็นร้านสาขาตามห้างสรรพสินค้า และร้าน หนังสือออนไลน์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัท เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรายได้ให้กับบริษัท 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือในต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส ในการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเรื่องที่บริษัทต้องการนำมาจัดพิมพ์ 3. พัฒนาธุรกิจด้านมัลติมเี ดีย ด้วยการผลิต E-Book ให้มคี วามแข็งแกร่ง เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งการสือ่ สาร 4. ขยายการรับชม SMMTV ให้ทั่วถึงครอบคลุมยิ่งขึ้น และสร้าง SMMTV แฟนคลับทั่วประเทศ 5. พัฒนาศักยภาพสื่อต่างๆ ของบริษัท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ให้มีความแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 6. สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทฯ ให้ได้รับโอกาสเรียนรู้ และเติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัท

62


ANNUAL REPORT 2011

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ บริษทั สยามอินเตอร์มลั ติมเี ดีย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เป็นผูผ้ ลิตสือ่ คุณภาพครบวงจร ทัง้ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ (New Media) และเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งในประเทศและประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก บริษัทจึงได้เพิ่มความสำคัญในการพัฒนาสื่อ non-book หรือมัลติมีเดีย ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันสู่ ธุรกิจใหม่ และใช้ศักยภาพในองค์กรให้คุ้มค่า ภายใต้เป้าหมาย ธุรกิจแตกต่าง บนรากฐานเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งธุรกิจเป็น 2 ส่วนงานหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 1.1 การผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทั่วประเทศ โดยมีกองบรรณาธิการ, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขนส่ง-จัดจำหน่ายเป็นของตนเอง 1.2 การรับจ้างจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ 1.3 การเปิดร้านค้าปลีกจำหน่ายหนังสือในนามร้าน “SMM Book Friend” 1.4 การขายโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2. ธุรกิจมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 2.1 วิทยุกีฬา 24 ชั่วโมง “สปอร์ตเรดิโอ” คลื่น FM 96 MHz. 2.2 โทรทัศน์กีฬาและสาระบันเทิง 24 ชั่วโมง “SMMTV” 2.3 เว็บไซต์ อาทิ www.thaileagueonline.com 2.4 การขายโฆษณาทางสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 2.5 การขายข้อมูลกีฬาและสาระบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์ต่างๆ

63


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เรียน ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงิน ดังกล่าวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ การเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ เชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ โดยได้ รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐาน การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

64

(นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์) ประธานกรรมการ

(นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์) กรรมการผู้จัดการ


ANNUAL REPORT 2011

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุน้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกิตติ ชีนะเกตุ เป็นประธานกรรมการ นายดำฤทธิ์ วิรยิ ะกุล และนางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามระเบียบ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2554 ตามมาตรฐานการบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชีและรายงาน การเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ได้ดำเนินการตามเงือ่ นไขทางธุรกิจ ปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้ลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 2. มี ก ารสอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และการติ ด ตามการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของระบบงาน ต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงยืนยันได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจและมีความน่าเชื่อถือได้ของ รายงานงบการเงินและผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ปี 2554 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบใน ประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการ ควบคุมภายใน และตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญ ครบถ้วน มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวม ถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อแต่งตั้ง นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 และ/หรือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4712 แห่ ง สำนั ก งานปี ติ เ สวี เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่ า สอบบั ญ ชี เ ป็ น จำนวนเงิน 950,000 บาท

(นายกิตติ ชีนะเกตุ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 65


66


ANNUAL REPORT 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 67


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 68


ANNUAL REPORT 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 69


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 70


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ANNUAL REPORT 2011

71


หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 72


ANNUAL REPORT 2011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 73


74


ANNUAL REPORT 2011

75


76


ANNUAL REPORT 2011

77


78


ANNUAL REPORT 2011

79


80


ANNUAL REPORT 2011

81


82


ANNUAL REPORT 2011

83


84


ANNUAL REPORT 2011

85


86


ANNUAL REPORT 2011

87


88


ANNUAL REPORT 2011

89


90


ANNUAL REPORT 2011

91


92


ANNUAL REPORT 2011

93


94


ANNUAL REPORT 2011

95


96


ANNUAL REPORT 2011

97


98


ANNUAL REPORT 2011

99


100


ANNUAL REPORT 2011

101


102


Siaminter Annual Report 2011  
Siaminter Annual Report 2011  

Siaminter Annual Report 2011

Advertisement