Page 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN LEMBAH BIDONG, SETIU, TERENGGANU RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 SESI 2014 MINGGU 01 02/42

HASIL Pada akhir P&P, pelajar dapat : i. Mengenal latitud & longitud ii. Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud & longitud

ISI PELAJARAN KEMAHIRAN 1. Kedudukan - latitud - Longitud

03/42

Pada akhir P&P, pelajar dapat : i. Mengtakrif zon waktu tempatan dan waktu piawai ii. Mengenal zon waktu di atas peta dunia

KEMAHIRAN - Waktu – kira waktu tempatan dan piawai

04/42 05/42

06/42

TOV Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menyatakan dan mengukur bearing sudutan ii. Mengukur jarak dengan skala lurus

KEMAHIRAN 2. Bearing – mengukur arah 3. Skala – mengukur jarak

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Mentafsir graf, carta dan rajah ii. Mentafsir peta dengan betul

KEMAHIRAN 4. Mentafsir graf, carta 5. Mentafsir rajah 6. Mentafsir peta

Unsur Patriotisme : Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap Kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. 07/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Mengenal pasti taburan penduduk Negara Malaysia ii. Menyenaraikan & menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Unsur Patriotisme : Bersatu dalam Kepelbagaian - berbangga dengan Perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertanggungjawab untuk

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK 7. Taburan Penduduk a. Taburan penduduk b. Faktor-faktor taburan penduduk


mengekalkannya 08-09/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat: i. Mendefinisikan perubahan penduduk ii. Menyenaraikan & menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kematian iii. Merumuskan perubahan Malaysia pada masa depan berdasarkan kadar kelahiran dan kematian

8. Perubahan penduduk

10-11/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menerangkan migrasi dan pola migrasi ii. Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi

9. Migrasi Penduduk a. Jenis migrasi b. Faktor-faktor migrasi

Unsur Patriotisme : Berusaha Membangunkan negara Malaysia bertanggungjawab dan bersedia member sumbangan terhadap Pembangunan negara Malaysia. 12-13/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menyenaraikan dan menghuraikan kesan-kesan penerokaan sumber terhadap penerokaan sumber iaitu tanah, hutan dan air ii. Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang

10. Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar a. Kesan penerokaan sumber b. Cadangan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang

14-15/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Mentakrifkan konsep lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum. ii. Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk. iii. Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan iv. Menghuraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan serta kurang penduduk v. Menjelaskan kesan kependudukan terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan

11. Hubungan kependudukan dengan sumber a. Konsep kependudukan b. Kesan kependudukan


Unsur Patriotisme : Mencintai negara Malaysia.- bertanggungjawab dan bersama-sama menyelesaikan masalah Kependudukan demi kesejahteraan negara Malaysia 16-18/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menyatakan lokasi petempatan awal dunia ii. Menyatakan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi petempatan awal iii. Menghuraikan lokasi petempatan awal di Malaysia iv. Menyatakan dan menghuraikan faktor mempengaruhi lokasi awal di Malaysia v. Menyatakan jenis petempatan vi. Menyatakan, menghuraikan dan merumuskan faktor penentu tapak petempatan luar Bandar vii. Menyenaraikan pola petempatan Malaysia viii. Menjelaskan contoh ciri petempatan luar Bandar ix. Menyenaraikan & menjelaskan fungsi petempatan luar Bandar di Malaysia

TEMA 5 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGNYA 12. Petempatan a. Lokasi petempatan awal b. Faktor petempatan awal c. Jenis dan ciri petempatan d. Fungsi petempatan

Unsur Patriotisme : Berusaha membangunkan negara Malaysia – menghargai peranan kerajaan dalam Mempengaruhi petempatan negara Malaysia. 19-20/42 21-22/42

23-24/42

OTI 2 Menyata, menerangkan dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang tepat Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menjelaskan takrif dan tred pembandaran ii. Menyenaraikan dan menghuraikan faKtor-faktor yang mempengaruhi pembandaran di Malaysia iii. Menyenaraikan, menghurai dan menyatakan fungsi Bandar iv. Menghuraikan kesan pembandaran di Negara Malaysia, Bangkok dan Tokyo v. Menyatakan, menyenaraikan dan menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan dan meningkatkan kefahaman terhadap topik terdahulu 13. PEMBANDARAN a. Takrif dan tred Pembandaran b. Factor pembandaran c. Kesan pembandaran d. Langkah-langkah mengatasi kesan pembandaran


masalah akibat pembandaran Unsur Patriotisme : Berusaha membangunkan negara Malaysia berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. 25-27/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia. ii. Menyatakan dan menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal di Malaysia iii. Menyatakan dan menghuraikan perkembangan jaringan pengangkutan di Malaysia iv. Menyenaraikan dan menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi jaringan di Malaysia v. Menyatakan dan menghuraikan perkembangan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan Negara Malaysia. vi. Membuat rumusan kepentingan pengangkutan di Malaysia dan Kanada vii. Menyenaraikan dan menjelaskan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia viii. Menyatakan dan menghuraikan langkahlangkah mengurangkan kesan-kesan negative perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar di Malaysia

TEMA 6 : PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 14. Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal 15. Perkembangan jaringan pengangkutan

Unsur Patriotisme : Mencintai negara Malaysia – berbangga dengan tahap kemajuan system pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia 28-29/42

Pada akhir P & P, pelajar dapat : i. Menyatakan & menghuraikan system perhubungan di Malaysia ii. Menyenaraikan & menjelaskan faktor-faktor yang

16. Perkembangan system perhubungan


mempengaruhi jaringan perhubungan di Malaysia iii. Menyatakan & menghuraikan kepentingan jaringan perhubungan iv. Membuat rumusan kepentingan perhubungan Negara Malaysia & Kanada v. Menyenaraikan & menjelaskan kesan perkembangan perhubungan vi. Menyatakan & menghuraikan langkah-langkah negative perkembangan perhubungan yang tepat. Unsur Patriotisme : Mencintai negara Malaysia – Menghargai peranan kerajaan dalam kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia 30-34/42 35-37/42

Kajian Geografi Tempatan Menyata, menerang dan menjawab soalan-soalan dengan jawapan secara tepat

38-39/42 40/42

OTI 2 (PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN) Mengenalpasti kelemahan topik/tajuk

41-42/42

Post-peperiksaan

Ulangkaji dan latih tubi sebagai persediaan dan meningkatkan kefahaman terhadap topic terdahulu

Rpt geo ting2 2014  

rancangan pembelajaran tahunan geografi tingkatan 2