Page 1

MODUL 10

45/1

2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

1

:‫وتعال‬

(a)

‫فرمان ال سبحانه‬

                                     ‫)سورة‬

(103 :‫ال عمران‬

‫اية دأتس منرغكن تونتوتن برفضغ تضوه دغن اسل م دان تيدق‬ .‫برفخه بله‬ : ‫برداسركن اية دأتس‬ (i) (ii)

2] [markah

‫توليسكن فغرتين كليمه يغ برضاريس‬.

‫ثاتاكن دوا حق فرساوداراءن دالم‬

4] [markah

‫اسل م‬. (iii)

‫جلسكن دوا كبوروقن فرفخهن ترهادف‬ .‫اومت اسل م‬

4] [markah

(b) Sabda Rasulullah s.a.w:

 ‫َعْن أَِ ْب يلَْع لَل ى َش ّدلالِد بِْن أَْو ٍس ل َرِض َ ى ل اُل َعْنهُ أَّن َرُس ْولَللال‬ ‫ب اِْل ْحلَس لالَن َعلَ ى ُك ّلل َش ْ ىل ٍء ل فَِإَذا قلَتلَْلتُْم فَأَْح ِس ل نلُْوال الِْق تلْلََة‬ َ ‫اَل َك تَل‬ ِ ِ ُ‫فَأَْح س ل نُلوا الّذ ْبَلَة َو لْليُح ّد لأََح ُدلُك ْمل َش ْفلَرلتَهُ َو لْلُِيْح َذبِْيَح تَله‬ ( ‫) رواه مسلم‬ ‫ إِّن‬: ‫َقاَل‬ ‫َو إِلَذا َذ َْبتُْم‬

Hadis di atas menjelaskan tentang tuntutan berbuat baik terhadap 45/1

[Lihat sebelah


MODUL 10

45/1

3

binatang. (i)

Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud ”Kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan haiwan sembelihan”. [ 2 markah ]

(ii) Jelaskan dua perlakuan ihsan ketika menyembelih.

(c)

[ 4 markah ]

Tuliskan perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (i) Tidak berganjak kedua-dua kaki seorang dari tempat berdirinya (ii) pada hari kiamat sehingga disoal tentang umurnya ke mana (iii) dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana digunakan, tentang harta (iv) bendanya, bagaimana diperolehi dan dibelanjakan dan tentang anggota badan bagaimana dia menggunakannya. [ 4 markah ]

2

:‫وتعال‬

(a)

‫فرمان ال سبحانه‬

                           

) (256

‫سورة البقرة‬

‫ء‬

‫اية دأتس منرغكن لرغن ممقسا اورغ ل ين مغانوت اسل م دان‬ .‫منجاءوهي عملن طاغوت‬ : ‫برداسركن اية دأتس‬ (i) (ii)

45/1

‫افاكه مقصود طاغوت؟‬

2] [markah

‫ترغكن لغكه مغهيندري ديري درفد عملن‬ ‫طاغوت‬.

4] [markah

[Lihat sebelah


MODUL 10 (iii)

45/1

4

‫برفكغ تضوه كفد اضا م ا سبحانه‬ ‫ء‬

‫ جلسكن‬.‫وتعالى ممفوثا ي حكمة يغ بسر‬ .‫دوا حكمة ترسبوت‬

4] [markah

(b) Sabda Rasulullah s.a.w:

ِِ ِ ِ ‫ َم ْنل‬: ‫ يلَُقْولُلل‬ ‫تل َرُس ولَل ال‬ ُ ‫َعْن أِب َس عليد الُْد ِرلِي َرض َي ل ال َعْنهُ َقاَل َس ْعل‬ ِ‫َرَأ ى ِم ْنلُك ْمل ُمْنلَك ًرلا فلَْليلَُغيلّْرهُ بِيَِدِهل فَِإْن َلْ يَْس تَلِط ْعل فَبِلَِس النِِه فَِإْن َلْ يَْس تَلِط ْعل فَبَِق ْللِبه‬ ِ . ‫فل اِل ْيلَاِن‬ ْ َ‫ك أ‬ َ ‫َو َذلل‬ ُ ‫ض َعل‬ ( ‫) رواه مسلم‬ Berdasarkan hadis di atas :

(c)

(i)

Terangkan maksud “mengubah dengan tangan.”

[ 2 markah ]

(ii)

Huraikan dua hikmat bertanggungjawab mencegah kemungkaran terhadap masyarakat. [ 4 markah ]

Tuliskan petikan di bawah menggunakan tulisan jawi . Umat Islam hendaklah berusaha menyampaikan Islam kepada bukan Islam dengan cara menunjukkan contoh teladan yang baik. [ 4 markah]

45/1

[Lihat sebelah


MODUL 10

45/1

5

Bahagian B ( 80 markah ) Jawab semua soalan 3

(a)

Mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada para nabi dan rasul. (i)

Nyatakan maksud mukjizat Hissi.

(ii)

Terangkan dua tujuan Allah S.W.T. mengurniakan mukjizat kepada para RasulNya. [ 4 markah ]

(b) (i)

(c)

Jelaskan dua keistimewaan malaikat .

[ 2 markah ]

[ 4 markah ]

(ii)

Terangkan dua perbezaan antara malaikat dengan manusia. [4 markah ]

(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

                   45/1

(1) (2) (3)

[Lihat sebelah


MODUL 10

45/1

6

[markah 3] (ii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

              

(1) (2) (3)

[markah 3]

4

(a)

Setiap perkara yang menyalahi sunat dan adab ketika berpuasa adalah makruh. (i)

Nyatakan dua

perkara makruh ketika berpuasa.

[4 markah]

(ii)

Senaraikan empat hari yang disunatkan berpuasa.

[4 markah]

(b) Jelaskan dua akibat buruk orang yang tidak berpuasa. (c)

Memuji Allah S.W.T termasuk rukun khutbah Jumaat. Senaraikan empat rukun yang lain.

[4 markah] [4 markah]

(d) Nyatakan hukum bagi situasi berikut: (i)

Abdul Aziz terlupa membaca doa selepas takbir keempat ketika mengerjakan solat jenazah.

(ii)

Shamsul menunaikan solat tarawih bersendirian.

(iii Ahmad menunaikan solat Aidil Adha pada 11 Zulhijah. ) (iv) Seorang hartawan telah mengeluarkan zakat berlian miliknya. [4 markah] 5

45/1

(a)

Rasulullah s.a.w. mengetuai angkatan tentera Islam dalam usaha menawan kota Mekah . [Lihat sebelah


MODUL 10

45/1

7

Nyatakan strategi yang dilakukan oleh tentera Islam untuk menggerunkan tentera Musyrikin dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. [4 markah] (b) Bagaimanakah sikap penduduk Madinah terhadap dasar pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah s.a.w.? [4 markah] (c)

Pendekatan dakwah Rasulullah s.a.w. pada peringkat awal dijalankan secara sulit . Nyatakan dua sebab Rasulullah s.a.w. berdakwah secara sulit. [4 markah]

(d) Nyatakan dua kemudahan sosial pada zaman pemerintahan Saidina Umar al-Khattab r.a. untuk keselesaan rakyatnya. [4 markah] (e)

6 .

Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidatina Fatimah al-Zahra r.a. [4 markah]

(a)

Sabda Rasulullah s.a.w.

ِ ِ ‫يل ِم َنل الّرَج الِل ِبالنَّس الِء َو‬ َ ْ ‫ الُْم تَلَش بِّلِه‬ ‫َعْن ابِْن َعّباٍس َرض َ ى لاُل َعنلُْه َملال لََعَن َرُس ْولُللال‬ ( ‫) رواه البخاري‬ ‫الُْم تَلَش بلَّه الِت ِم َنل النَّس الِء ِبالّرَج الِل‬ Hadis di atas menerangkan bahawa Allah S.W.T. melaknat orang yang melanggar fitrah lelaki dan perempuan (i)

Nyatakan dua contoh perbuatan yang menyalahi fitrah lelaki.

[4 markah] (ii) Jelaskan dua hikmat kita mematuhi fitrah lelaki atau perempuan. [4 markah] (b ) (c)

(i)

Nyatakan dua adab berguru.

[2 markah]

(ii) Jelaskan dua cara mengenang jasa guru.

[4 markah]

(i)

[4 markah]

Bagaimanakah cara anda menjaga adab berjiran?

“Aiman yang tinggal berjiran dengan anda berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR. Beliau telah ditawarkan untuk menyambung pelajaran ke sekolah berasrama penuh”. 45/1

[Lihat sebelah


MODUL 10

(ii)

8

45/1

Berdasarkan situasi di atas terangkan hak dan kewajipan jiran yang perlu anda tunaikan. [2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1

[Lihat sebelah

PMRset10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you