Page 1

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM


SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011


Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 1 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 1 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 Š Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Š Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.


KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara

v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

vii

Falsafah Sains Negara

ix

Prakata

xi

Pengenalan

1

Matlamat dan Objektif

2

Kemahiran Saintifik

3

Kemahiran Berfikir

5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Organisasi Kandungan

17

Tema Memperkenalkan Sains

19

Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup

25

Jirim dalam Alam

28

Tenaga

37

Panel Penterjamah

43


RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk

• • •

mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;

• •

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;

memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai citacita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

• • • •

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

v


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

ix


Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah

PENGENALAN Seperti

yang

dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan,

menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di

Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk

peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik

bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan

sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,

harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sains

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

pendidikan di

termaktub

direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid,

sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada

Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status

peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi

negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik

kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan

dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya

dalam bidang pembangunan negara.

perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan

mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif

pelajaran dan

dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi.

mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan

huraian

sukatan

pelajaran. Sukatan

Pelajaran

kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras

dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan

dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah

pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan

Sains Sekolah Rendah, Sains

objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran

Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

11

dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.


MATLAMAT

2.

Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah

sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 3.

Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

4.

Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip

murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 5.

Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta

Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan

bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains

memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi

dan teknologi.

pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak

6.

dan berkesan.

rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab,

Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak

dinamik

dan

berdaya

maju

7.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

8.

Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan

dengan

dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9.

Menghargai

sumbangan

sains

dan

teknologi

terhadap

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

OBJEKTIF

10.

Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh

Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1.

Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

12

penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal. 11.

Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam

sekitar dan

memainkan peranan

pemuliharaan dan pemeliharaannya.

dalam


KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik

Mengukur dan

Membuat

menggunakan

dengan menggunakan nombor dan alat berunit

nombor

piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian

menjalankan sebarang

aktiviti

mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan

secara

kuantitatif

lebih jitu.

dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk

pemerhatian

Membuat

Menggunakan

inferens

pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan

projek.

pengumpulan

data

dan

dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

Berkomunikasi

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti

untuk

berikut:

peristiwa.

Memerhatikan

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengelaskan

Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan.

menerangkan tindakan,

objek

atau

Menggunakan

Memperihalkan perubahan parameter dengan

perhubungan

masa.

ruang dan masa

isipadu, berat dan jisim.

Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz ,


Mentafsir data

Memberi penerangan yang rasional tentang

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk

objek, peristiwa atau pola daripada data yang

menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan

dikumpulkan.

data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep

secara operasi

dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal

Mengenalpasti

pemboleh ubah

dimanipulasikan,

pemboleh

ubah

pemboleh ubah bergerak

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam

sesuatu

pembolehubah

penyiasatan dimanipulasikan

satu untuk

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat

Membuat sesuatu penyataan umum tentang

hipotesis

hubungan dimanipulasi

antara

pemboleh

ubah

yang

dan

pemboleh

ubah

yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.


Kemahiran Manipulatif

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan

pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil

dengan betul.

minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat

Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

selamat.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta

KEMAHIRAN BERFIKIR

boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang

menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi

sekeliling.

berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Salah satu

objektif sistem

pendidikan

negara adalah untuk

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

lebih tinggi


Kemahiran Berfikir Kritis

Menganalisis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti

Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

yang

lebih

kecil

bagi

memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta

yang berikut : Mencirikan

bahagian

mencari makna yang tersirat. Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti

Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat yang

dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan

sesuatu objek atau peristiwa.

bukti atau dalil yang sah.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

fenomena kepada kumpulan masing-masing

kesimpulan

kajian

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau

yang

berdasarkan

kepada

sesuatu

hipotesis.

sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun mengikut keutamaan

Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut :

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

Menjanakan idea

Menghasilkan

idea

yang

dengan sesuatu perkara.

berkaitan


Menghubungkaitkan Membuat

perkaitan

dalam

sesuatu

Mensintesiskan

Menggabungkan unsur yang berasingan

keadaan atau peristiwa untuk mencari

untuk

menghasilkan

sesuatu struktur atau corak hubungan.

menyeluruh

dalam

satu

gambaran

bentuk

seperti

pernyataan, lukisan dan artifak. Membuat inferens Meramalkan Mengitlakkan

Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat

Membuat hipotesis

Membuat sesuatu penyataan umum

kesimpulan dan menerangkan sesuatu

tentang hubungan antara pemboleh ubah

peristiwa.

yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan

Membuat Membuat gambaran mental

jangkaan

tentang

sesuatu

sesuatu peristiwa atau pemerhatian..

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan

Pernyataan ini boleh diuji untuk

pengalaman yang lalu atau data yang

membuktikan kesahihannya.

boleh dipercayai. Menganalogikan

Membentuk kefahaman tentang sesuatu

Membuat pernyataan umum terhadap

konsep yang kompleks atau abstrak

sesuatu

keselurahan

secara mengaitkan konsep itu dengan

kumpulan berdasarkan pemerhatian ke

konsep yang mudah atau maujud yang

atas sampel atau beberapa maklumat

mempunyai ciri yang serupa.

perkara

untuk

daripada kumpulan itu. Mereka cipta Membuat

tanggapan

atau

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan

pengubahsuaian

kepada

membayangkan sesuatu idea, konsep,

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi

keadaan atau gagasan dalam minda atau

masalah secara terancang.

fikiran.


Strategi Berfikir

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti

membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi

yang berikut :

gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi

Mengkonsepsikan

pengertian,

model

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

saling berhubung kait.

peringkat berikut :

Memilih satu

Membuat keputusan

berfikir.

Membuat pengitlakan ke arah membina konsep

atau

alternatif

penyelesaian

1. KBSB diperkenalkan.

yang terbaik daripada beberapa alternatif

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

berdasarkan

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

kriteria

tertentu

bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Mencari penyelesaian yang tepat secara Menyelesaikan masalah

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk

terancang terhadap situasi yang tidak

mencapai tugasan berfikir.

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

yang tidak dijangkakan.

diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran

menaakul

merupakan

satu

lagi

kemahiran

yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).


Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

Kreatif

Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Menaakul

Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

Ia

merupakan

satu

proses

mental

yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan


Mengelaskan

Mencirikan

Mendefini secara

Menghubungkaitkan

Membandingkan dan membezakan

operasi

Menganalogikan

Mengumpulkan dan mengelaskan

Menganalisis

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

Mengawal pemboleh Mencirikan ubah

nombor Membuat inferens

Membuat gambaran mental

Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

Menghubungkaitkan

Menganalisis

Membandingkan dan membezakan Menganalisis

Membuat hipotesis

Membandingkan dan membezakan

Membuat inferes Meramalkan

Menjana idea Menghubungkaitkan

Membuat hipotesis

Membuat gambaran mental

Meramalkan

Menggunakan

Membuat urutan

perhubungan ruang

Menyusun mengikut keutamaan

dan masa Mentafsir data

Mencirikan Menghubungkaitkan

Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Mengeksperimen

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir


Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan

Berfikir dan Kemahiran Saintifik

membezakan.

Penguasaan

kemahiran

membandingkan

dan

membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah

yang

fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang

alam sekeliling.

• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Rajin dan tabah. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Contoh :

• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir:

Membandingkan dan membezakan.

untuk memahami alam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.


• Berfikiran kritikal dan analitis.

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

• Luwes dan berfikiran terbuka.

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

• Baik hati dan penyayang. • Bersifat objektif.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

• Sistematik.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

• Bekerjasama.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

• Adil dan saksama.

pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

• Berani mencuba.

penerapan sikap saintifik

• Berfikir secara rasional.

pelajaran.

• Yakin dan berdikari. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

dan nilai murni sebelum memulakan

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran

• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

Tingkatan Empat 1. Bahan Kimia Dalam Perindustrian

• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Objektit Pembelajaran

1.4 Menyedari kepentingan

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti

pemeliharaan dan

pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik

pemuliharaan alam sekitar

dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

dari pencemaran sisa

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu

buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat.


Hasil Pembelajaran

Menerangkan kepentingan

Bersikap sistematik

mengamalkan sikap

Bersikap bekerjasama.

bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses

Cadangan aktiviti pembelajaran

Melihat tayangan video atau

pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan

simulasi komputer tentang

belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan

pencemaran sisa buangan

menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

industri dan kesannya

dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai murni

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran

berfikrah

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

Menyayangi dan menghargai

ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

alam sekitar.

murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat

Bertanggungjawab ke atas

mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri,

diri sendiri, orang lain dan

konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

alam sekitar.

Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang

Menghargai keseimbangan

dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan

alam sekitar

berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau


masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid

Konstruktivisme

diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan

belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka

pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,

sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

§

Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

§

Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

§

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. §

Murid

berpeluang

bekerjasama,

berkongsi

idea

dan

pengalaman serta membuat refleksi. Sains, Teknologi dan Masyarakat. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.


Pembelajaran Kontekstual

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

pembelajaran jika perlu.

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara

teori

sahaja

pembelajaran

sains

tetapi

dapat

dengan

menghargai

kehidupan

mereka.

kerelevanan Pendekatan

Kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

pelbagai

dapat

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

kurang menarik tidak

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah

memotivasikan murid untuk belajar dan

pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta

Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan

sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai

semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru

Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid

juga

mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid

pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis

untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan

kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

perlu dijadikan

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan

sebahagian

daripada

proses

pengajaran dan

pembelajaran.

berperanan

fasilitator

dalam

pengajaran

dan

kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan

sebagai

pengajaran

dan

pembelajaran

penerangan

ringkas

tentang

beberapa kaedah

pengajaran dan pembelajaran. tersebut

boleh

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

Eksperimen

seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam

Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran

pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan

untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan

untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.


Menjalankan

eksperimen

menggunakan

kemahiran

berfikir,

kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah

eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana

seperti berikut:

menganalisis

§

Mengenal pasti masalah

§

Membuat hipotesis

§

Merancang eksperimen

-

Menentukan

menjalankan

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

eksperimen

kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

Mengumpulkan data

§

Menganalisis data

hasil

berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

§

membentangkan

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat

-

Menjalankan eksperimen

bagaimana

Perbincangan

Mengawal pembolehubah

§

serta

eksperimen mereka.

-

langkah

data

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan dan

soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid

§

Mentafsirkan data

bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami

§

Membuat kesimpulan

proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk

§

Menulis laporan

mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan


situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

dipelajari.

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.

Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

tidak

hanya

terhad

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik (graphic presentation

dan

hamparan

elektronik

(electronic

spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk lain

di

softwear)

menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains

Simulasi dan animasi

sekolah

sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam

eksperimen

dan

projekdapat membantu pengajaran

dan

pembelajaran sains berkesan.

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan

ke

tempat-tempat

sedemikian

boleh

menjadikan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran,

setiap bidang

pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.


Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman

kognitif dan afektif.

domain kognitif adalah

pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu

mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis

hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk

dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,

membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi

menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri,

mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin

mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif

dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.

adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.

Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin

Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam

dicadangkan

setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan

mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,

nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru

dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang

Peringkat dalam

untuk

satu

hasil

pembelajaran.

Guru

boleh

inovatif dan

berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba

mencapai

hasil

pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.

sains.


TEMA:

MEMPERKENALKAN SAINS

Bidang Pembelajaran: Objekti f Pembelajara 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

1. Pengenalan kepada Sains

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

29

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar

 B2D1E 1

 B4D1E 1

 B1D1E 1

Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen, menjalankan satu penyiasatan saintifik.

 B3D1E1  B4D2E1 (Pendulum)


Objekti f Pembelajara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Murid akan: a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah) b) membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis), c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) mengenal pasti pemboleh ubah, menentukan radas dan bahan yang diperlukan, menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul dan menganalisa data. d) menjalankan eksperimen, e) menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data), f) mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data), g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar (membuat

30

Hasil Pembelajaran

Evidens


Objekti f Pembelajara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens .

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. 1.3 Mengetah ui kuantiti fizik dan unitnya.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-. Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

31

Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik, menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo -, mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

ďƒ˜ BED2E1

ďƒ˜ B3D2E2 ďƒ˜ B3D2E3


Objekti f Pembelajara 1.4 Memahami penggunaa n alat pengukuran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup. Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Mengukur suhu badan dan suhu

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: memilih alat yang betul dan mengukur panjang, menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf, memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair, memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair, menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

 B3D3E 1

 B4D3E 1

 B4D3E 2

 B3D3E 2

 B3D3E 2

 B3D3E 4

air. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

32

 B4D4E 1


Objekti f Pembelajara 1.5 Memahami konsep jisim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring. Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat. Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

33

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menentukan berat suatu objek, menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek, menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat, mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

ďƒ˜ B4D5E 1

ďƒ˜ B3D3E 5


Objekti f Pembelajara 1.6 Menyedari kepentinga n unit piawai dalam kehidupa n harian

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram) Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

34

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

ďƒ˜ B6D1E1


TEMA:

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN

Bidang Pembelajaran: Objekti f Pembelajara 1.1 Memaha mi sel

1. Sel sebagai unit kehidupan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

35

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan, menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul, menggunakan mikroskop dengan betul, mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel, menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel

ďƒ˜ B1D2E1 ďƒ˜ B4D6E1 ďƒ˜ B4D6E2

ďƒ˜ B5D1E1


Objekti f Pembelajara 1.2 Memaha mi organism a unisel dan multisel.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel, memberi contoh organisma unisel dan multisel.

 B2D2E1  B3D5E1

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. 1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.

36

Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.

Murid boleh: menamakan pelbagai jenis sel manusia, menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia, menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

 B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1


Objekti f Pembelajara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens

Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: selĂ tisu Ă  organ Ă  sistem Ă  organisma organis ma sistem org an tisu sel

1.4 Menyeda ri manusia adalah organism a yang kompleks .

37

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Murid boleh: menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

ďƒ˜ B6D2E1


TEMA:

JIRIM DALAM ALAM

Bidang Pembelajaran: Objekti f Pembelajara 1.1 Memaham i jirim mempuny ai jisim dan memenuhi ruang

1. Jirim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim.

1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim, b) tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah, b) pergerakan zarah-zarah.

38

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, menerangkan maksud jirim, menghubungkaitkan benda dan jirim, menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang.

 B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1

Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, menyatakan tiga keadaan jirim, menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim, menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam

 B2D3E1  B4D8E1


Objekti f Pembelajara

1.3 Memaham i konsep ketumpata n

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Mengingat kembali definisi ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata, b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

1.4 Mengharga i penggunaa n ciri-ciri jirim dalam kehidupa n harian

39

Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan, menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul, menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan, menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

ďƒ˜ B3D8E1

ďƒ˜ B5D2E1

Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim, memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,

ďƒ˜ B6D3E1


Objekti f Pembelajara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb.

Hasil Pembelajaran menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

Evidens

ďƒ˜ B6D3E1

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

Bidang Pembelajaran: Objekti f Pembelajara 2.1 Mengetahui kepelbagaia n sumber di Bumi

40

2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup, menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

ďƒ˜ B2D4E1

ďƒ˜ B2D4E2


Objekti f Pembelajara 2.2 Memaha mi unsur, sebatian dan campuran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur, sebatian dan campuran, b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur, sebatian, campuran, logam dan bukan logam.

Murid boleh: menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran, memberi contoh unsur, sebatian dan campuran, menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran, membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya, memberi contoh logam dan bukan logam, mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur, b) campuran pasir dan garam.

41

Evidens

.

 B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3

 B4D9E1

 B5D3E1

 B5D4E1


Objekti f Pembelajara 2.3 Mengharga i kepentinga n kepelbagaia n sumber Bumi kepada manusi a .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti buku latihan yang tidak habis digunakan sebagai buku nota

42

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

ďƒ˜ B6D4E1


Bidang pembelajaran: Objekti f Pembelajara 3.1 Memahami komponen dalam udara

3. Udara di sekeliling kita

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara, b) peratusan nitrogen, oksigen and karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

43

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air, b) tindak balas dengan natrium hidroksida,

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara, menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran, menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara, menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya, memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.

 B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2

 B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3

 B4D11E1  B4D11E2


Objekti f Pembelajara

3.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

44

Cadangan Aktiviti Pembelajaran c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup: (a) menggunakan oksigen, (b) membebaskan karbon dioksida.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi, menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi, membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia, menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi, menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

ďƒ˜ B5D5E1

ďƒ˜ B5D5E2


Objekti f Pembelajara 3.4 Memaha mi bahawa oksigen diperluka n untuk pembakara n

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran, b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran, menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran, menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

ďƒ˜ B5D6E1

Menjalankan aktiviti untuk 3.5 Menganalis a kesan pencemaran udara

45

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara, c) sumber bahan cemar udara, d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar, e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara, menyenaraikan contoh bahan cemar udara, menyenaraikan sumber bahan cemar udara, memerihalkan kesan pencemaran udara, menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

ďƒ˜ B6D5E1


Objekti f Pembelajara

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan projek untuk mengkaji: a) pencemaran udara dalam suatu kawasan di sekitar sekolah, b) kesan pencemaran udara. 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalka n udara yang bersih

Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih, b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

46

Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih, mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih, mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.


TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: Objekti f Pembelajara 1.1 Memaha mi pelbagai bentuk dan sumber tenaga

1. Sumber Tenaga

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik (contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatu cerun), dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

47

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga, menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, mengenal pasti perubahan tenaga, mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

 B2D7E1  B2D7E2

 B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2


Objekti f Pembelajara 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbahar ui

1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

48

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, b) penggunaan tenaga solar, c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

ďƒ˜ B3D10E 2

ďƒ˜ B3D10E 1

ďƒ˜ B6D6E1 Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga, menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.


Bidang pembelajaran : Objekti f Pembelajara 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

2. Haba

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba, c) haba dan suhu adalah berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga, b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian, c) maksud suhu, d) perbezaan antara suhu dengan haba.

49

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba, menyatakan sumber lain bagi haba, menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga, memberi contoh pelbagai kegunaan haba, menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

ďƒ˜ B4D13E1

ďƒ˜ B4D13E2 ďƒ˜ B4D13E3


Objekti f Pembelajara 2.2 Memaha mi pengalira n haba dan kesanny a

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari, b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk, c) maksud konduktor haba, d) maksud penebat haba, e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam

50

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas, menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran), menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, menyatakan maksud konduktor haba, menyatakan maksud penebat haba, menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian, menjalankan eksperimen untuk

ďƒ˜ B4D14E1

ďƒ˜ B4D14E2

ďƒ˜ B4D14E3 ďƒ˜ B4E14E4

ďƒ˜ B4D14E5

ďƒ˜ B5D7E1


Objekti f Pembelajara 2.3 Menganalis a kesan haba ke atas jirim

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal. Membincangkan: (i) kesan haba ke atas keadaan jirim, (ii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

2.4 Mengaplika si prinsip pengemban g an dan pengecutan jirim

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer, b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran, c) ruang pada landasan keretapi, d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan

51

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal, menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba, memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

ďƒ˜ B4D1 5E1

ďƒ˜ B4D1 5E2

ďƒ˜ B4D1 Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian, mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.

ďƒ˜ B6D7E1


Objekti f Pembelajara 2.5 Memaha mi bahawa permukaa n objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaska n haba denga lebih baik 2.6 Mengharg ai faedah pengaliran haba

52

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Hasil Pembelajaran

Evidens

Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

ďƒ˜ B5D8E1

ďƒ˜ B5D8E2


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SAINS TINGKATAN 1 PANEL PENTERJEMAH Penasihat

Penasihat Editorial Editor

Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penterjemah

Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai, Perak

Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum

Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu, Perak

Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum

SMK Seri Perak Teluk Intan, Perak

Aizatul Adzwa Mohd. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

SMK Seri Perkasa Hutan Melintang, Perak

Roslan Yusoff

Hafiz Zaki Hamdan

Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak, Teluk Intan, Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping, Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping, Perak

43


Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Sains Tingkatan 1  
Sains Tingkatan 1  

Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan1

Advertisement