Page 1

Wegwijzer

INHOUDSOPGAVE versie

1.

Voorwoord

2.

Organisatie 2.1 Missie en visie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Personele structuur 2.4 Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu

3.

Informatie overdracht 3.1 Personeelsblad ”Nieuwsbrief” 3.2 Website 3.3 Werkoverleg 3.4 Productinformatiedagen 3.5 Informatiemiddagen 3.6 Onderhoudend

6

oktober 2012

4.

Betalingen 4.1 Loonbetalingen 4.2 Onkostenvergoedingen 4.3 Reiskostenvergoeding

5

maart 2011

5.

Vakantie & vrije dagen 5.1 Vakantie 5.2 ATV-dagen 5.3 Verlofdagen/-uren 5.4 Kortdurend verlof en verzuim 5.5 Verlofdagen oudere werknemers 5.6 Verlofspaarregeling

7

oktober 2012

6.

Afwezigheid door ziekte 6.1 Ziek- en herstelmeldingsprocedure 6.2 CAO afspraken bij ziekte 6.3 Gegevens bedrijfsarts 6.4 Thuis blijven 6.5 Maak contact mogelijk 6.6 Verblijf in het buitenland 6.7 Bezoek spreekuur 6.8 Genezing en verrichten van werkzaamheden 6.9 Bezwaren tegen herstelverklaring 6.10 Second opinion 6.11 Machtiging 6.12 Verhaal (loon-)kosten 6.13 Sancties 6.14 Periodiek Medische Keuringen

6

juni 2012

0.- Inhoudsopgave

4

datum

versie 12 – 3 juli 2013

8 12 10 7

maart 2012 maart 2012 maart 2013 mei 2013 mei 2013

1/2


Wegwijzer

versie

datum

7.

Algemene bedrijfsregels 7.1 Tijdregistratie 7.2 Persoonlijke gegevens 7.3 Persoonlijke presentatie “dress code” 7.4 Roken 7.5 Alcohol 7.6 Drugs 7.7 Ongewenste omgangsvormen 7.8 Integriteitscode Smits Vastgoedzorg 7.9 Gedrag en cultuurcode

7

juli 2013

8.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu 8.1 Arbeidsomstandigheden 8.2 Verplichtingen werkgever en werknemer 8.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 8.4 Bedrijfshulpverlening 8.5 Registratie ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties

6

maart 2012

Secundaire arbeidsvoorwaarden 9.1 Studiekostenregeling 9.2 Collectieve personeelsvoorzieningen

5

oktober 2011

10. Sociaal reglement 10.1 Indiensttreding 10.2 Persoonlijke feestdagen 10.3 Jubilea 10.4 (Pre)Pensioen 10.5 Contact met oud-werknemers

5

februari 2013

11. Sanctiebeleid 11.1 Algemeen 11.2 De belangrijkste regels voor werkgever en werknemer 11.3 Sanctiematrix

1

augustus 2009

12. Ondernemingsraad

4

juli 2009

9.

0.- Inhoudsopgave

versie 12 – 3 juli 2013

2/2


Wegwijzer

1.

Voorwoord Welkom bij Smits Vastgoedzorg. Wij zijn blij u te mogen verwelkomen in ons bedrijf en hopen dat u zich bij ons thuis zult gaan voelen. Om u daarbij te helpen, hebben wij dit boekwerk samengesteld. In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over Smits Vastgoedzorg en staan de huisregels beschreven. U dient de Wegwijzer te bewaren, het is een naslagwerk en bij wijzigingen of belangrijke aanvullingen, ontvangt u een nieuw exemplaar van het betreffende hoofdstuk, ter vervanging van het oude. Smits Vastgoedzorg hanteert de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland. De volledige tekst van de CAO is te vinden op de website van FOSAG. www.fosag.nl. (doorklikken op website voor opdrachtgevers & pers, volledige cao tekst.) Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze personeelsfunctionaris Suzanne van der Schaaf op nummer 010 - 415 34 20. Binnenkort is de Wegwijzer ook op internet via de speciale pagina voor medewerkers te raadplegen. Wij wensen u veel succes en vertrouwen op een prettige samenwerking. De directie

Voorwoord

versie 4 – maart 2012

1/1


Wegwijzer

2. 2.1

Organisatie Missie en visie

1.

Inleiding Het managementteam van Smits Vastgoedzorg heeft het beleidsplan opgesteld voor de periode 2010 tot en met 2013. Doel van het beleidsplan is, het formuleren van een samenhangend geheel van de missie en ambitie van de onderneming en de daarbij te realiseren doelen ten behoeve van de continuïteit en verdere ontwikkeling van de onderneming. Het complete beleidsplan is beschikbaar bij het managementteam.

2.

Missie en visie Prestatiegericht renoveren en onderhouden van vastgoed en industriële installaties is waarvoor wij staan. Wij doen dit op een doelmatige en voor iedereen winstgevende manier. Door in samenwerking met opdrachtgevers te innoveren, ontstaat een vergaande vorm van keten- en procesintegratie waardoor faalkosten worden gereduceerd. Wij streven daarbij naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk ondernemen maakt onderdeel uit van onze missie en visie. “Door bewustwording over de noodzaak van duurzaamheid is de uitdaging voor ons maatschappelijk te ondernemen met respect voor mens en milieu. Een duurzame aanpak leidt tot een betere leef omgeving voor de mensen (people), een betere omgang met de aarde (planet), maar ook tot materiële winst (profit)”. Door oplosmiddelreductie, het toepassen van FSC hout en het adviseren en treffen van energetische maatregelen dragen wij waar mogelijk bij aan het realiseren van milieudoelstellingen. Ook het optimaal onderhouden van woningen draagt bij aan het duurzaamheidvraagstuk, namelijk het voorkomt vervanging en sloop van complexen. Veiligheid Het veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige werkomgeving te creëren en in stand te houden voor de medewerkers en derden. Door het verhogen van het veiligheidsbewustzijn kunnen bijna ongevallen of ongevallen voorkomen worden. Er moet gestreefd worden naar het elimineren van gevaren, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade etc.

2.1 – Missie en visie

versie 8 – maart 2012

1/2


Wegwijzer

Gezondheid Door het steeds streven naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, tracht de directie de betrokkenheid van de medewerkers optimaal te houden, met als resultaat een laag ziekteverzuim en een klein personeelsverloop. Verbeterde arbeidsomstandigheden komen tot uiting in een professionele uitstraling van het productieproces. Milieu Door het promoten en zoveel mogelijk toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke producten, applicatietechnieken, langere onderhoudscyclussen en verwerking van restmaterialen, streeft de Smits vastgoedzorg naar een vermindering van de milieubelasting. Het managementteam van Smits vastgoedzorg

2.1 – Missie en visie

versie 8 – maart 2012

2/2


Wegwijzer

2.0 2.2

Organisatie Organisatiestructuur

Directie

Receptie

Financial & Management Control

PZ

Management assistentie

Ontwikkeling & organisatie

Administratie

Automatisering

V&G Coörd. Coörd.Kwaliteit

Project ontwikkeling

Inkoop

Bedrijfsbureau

Productie

Marketing & PR

Project secretariaat

Calculatie/ Werkvoorbereiding Planmatig Onderhoud

Calculatie/ Werkvoorbereiding Renovatie

Projectleiding

Service Management

Uitvoerders/ Teamleiding

Service medewerkers

Organigram Smits Vastgoedzorg Versie 12 maart 2013 Uitvoering

2.2 – Organisatie – Organisatiestructuur

versie 12 – maart 2013

1/1


Wegwijzer

2.0 2.3

Organisatie Personele structuur Smits Vastgoedzorg Directie Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse Management Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse George Vermeulen Erik Tobé

Manager Ontwikkeling & Organisatie Manager Projecten Controller Hoofd Productie

Personeelszaken Suzanne van der Schaaf Mirjam Huibers

Personeelsfunctionaris Medewerkster P&O

Arbo zaken André Tombrink

VGM coördinator

Projectleiding André Tombrink Albert Klijn Ewout van Oordt Ad Hoogvliet Jeff van den Boogaard

Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider (jr.)

Magazijn, voorraadbeheer & service onderhoud Richard Koot Servicemanager Henk Bouwmeester Service medewerker Projectrealisatie André Sloof Erwin Brehm Ronald Knikman Michel van de Bosch Patrick Valdeblanquez Hans Hertog Jeroen van Mourik Karel van Oostrom Krijn Kievit Rinus van Gijzen Peter Kievit Cor Mulder Alberto Pinheiro-Tavares Johann Gommans Donny Scholten 2.3 – Personele structuur

Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder (aankomend) Uitvoerder (aankomend) Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider (aankomend) versie 10 – mei 2013

1/2


Wegwijzer

Teamleden Circa 120. Financiën & administratie George Vermeulen Controller Miranda Eckebus Teamleidster administratie/salarisadministratie Receptie Valerie Njaman

Telefoniste/receptioniste & Adm. medewerkster

Samenvatting Voor vragen over de diverse onderwerpen die in deze Wegwijzer aan bod komen en voor overige vragen over Smits Vastgoedzorg kunt u bij de volgende medewerkers terecht: •

Personeelszaken algemeen : Suzanne van der Schaaf

Salaris

: Miranda Eckebus

Betreffende de uitvoering van uw werk

: uw leidinggevende, teamleider of projectleider

Veiligheidscoördinator

: André Tombrink

Bedrijfshulpverlening

: Jolanda Zeeven

Bedrijfsarts

: A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: 0614 – 32 86 30 Spreekuur alleen volgens afspraak.

2.3 – Personele structuur

versie 10 – mei 2013

2/2


Wegwijzer

2.0 2.4

Organisatie Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu Chronologisch overzicht 1925

Oprichting Bouw- & aannemingsbedrijf Gebr. Smits

1945

Oprichting Smits Schilders

1980

Opvolging van Reijer Smits door Frits Smits

1994

ISO 9002 Certificering van Smits Schilders

1995

Overname van Gebr. Smits door Frits Smits, resulterend in de samenvoeging van Smits Schilders en Bouw- en aannemingsbedrijf Gebr. Smits

1996

Behalen van de Rotterdamse Ondernemersprijs

1997

ISO 9001 Certificering en VCA** Certificering

1998

Erkenning Beste Ondernemers Visie (BOV trofee)

2000

Naamswijziging in Smits Vastgoedzorg

2005

Hans van der Krogt en Peter Aalberse worden naast Frits Smits directielid en tevens mede-eigenaar

2005

Erkenningcertificaat PKVW®

2006

Erkenningcertificaat Vastgoed Onderhoud “VGO keur”

2008

Erkenningcertificaat FSC

2008

Toekenning Schildersproject van het jaar ss De Rotterdam

2009

Publicatie SBR “Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie”

2011

Erkenningcertificaat EPA (energie prestatie advies)

2012

Publicatie Prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud

2012

Erkenning tot Best Managed Company 2012

2013

Erkenning tot Best Managed Company 2013

De geschiedenis In juni 1945 richtte Reijer Smits “Schildersbedrijf R. Smits” op. Aanvankelijk begon hij met een eenmanszaak, achter op het erf van aannemingsbedrijf Gebroeders Smits aan de Tuinlaan 56 te Schiedam. Eind 1945 telde het bedrijf 3 medewerkers. In 1962 werd een tweede vestiging in Delft geopend, het bedrijf groeide uit tot een bedrijf met 100 tot 140 medewerkers. In 1971 deed een nieuwe generatie, in de persoon van Frits Smits, zijn intrede. In 1990 werd het nieuwe hoofdkantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam in 2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

1/3


Wegwijzer

gebruik genomen. Sindsdien worden alle activiteiten vanuit deze vestiging gecoördineerd. Omdat niet alleen de kwaliteit van het schilderwerk, maar ook de kwaliteit van de ondergrond de levensduur van een bouwelement bepaalt, is Smits schilders in 1991 een samenwerkingsverband aangegaan met Smits aannemingsbedrijf. Zo konden (en kunnen) ook herstelwerkzaamheden aan de ondergrond worden uitgevoerd, het zogenaamde totaalonderhoud. Smits schilders is daardoor uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf pur sang, dat zich richt op woningbeheerders, zoals woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en dergelijke. Om de brede inhoud van de bedrijfsactiviteiten al in de naam tot uitdrukking te laten komen werden de werkzaamheden vanaf het voorjaar van 2000 voortgezet onder de naam “Smits Vastgoedzorg”. Vanaf 1991 is een begin gemaakt met de organisatie zodanig vorm te geven dat een zo kort en goed mogelijk productie- en bedrijfsvoeringproces gewaarborgd kan worden. Hiervoor is samengewerkt met het centrum TNO voor Coatings te Delft. Als leidraad is gekozen voor de organisatievorm zoals beschreven in de zogenaamde ISO-9002 normering. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf in 1994 is gediplomeerd (gecertificeerd) op de genoemde organisatiegraad ISO-9002. Na een uitgebreid imago-onderzoek onder de opdrachtgevers heeft TNO zich met haar naam verbonden aan het bedrijf. Smits Vastgoedzorg heeft zoals men dit noemt TNO-naamgebruik. In april 1996 heeft Smits schilders, als kroon op haar werk, de ondernemersprijs 1996 regio Rotterdam in de wacht gesleept. Die visie op totaalonderhoud leidde er steeds meer toe, dat opdrachtgevers Smits Vastgoedzorg gingen vragen om een onderhoudsadvies uit te brengen voor hun onroerend goed. Dit werd en wordt nog steeds door de calculatie-afdeling in kaart gebracht door middel van een onderhoudsscenario voor meerdere jaren. Dit resulteert vervolgens in een opdracht op basis van een zogenaamde prestatie-overeenkomst. In 1997 heeft Smits schilders als eerste onderhoudsbedrijf in Nederland het ISO9001 certificaat behaald. De toegevoegde waarde van deze norm boven de oude norm is, dat het ontwerpen, samenstellen en uitvoeren van onderhoudsscenario’s erkend wordt als “product” en als zodanig gewaarborgd is binnen het kwaliteitssysteem van Smits schilders. Tegelijkertijd is het VCA** certificaat behaald. Dit certificaat is aan Smits toegekend omdat in het zorgsysteem de veiligheidseisen uit de “Veiligheids Checklist Aannemers” zijn opgenomen en deze veiligheidseisen ook als zodanig worden nageleefd. Op 12 maart 1998 werd in de Rotterdamse Kuip aan Smits schilders de Beste Ondernemers Visie trofee uitgereikt. Het thema in 1998 was “Mens en Werk”. De jury was unaniem van mening dat Smits deze trofee verdiende door een uniek en

2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

2/3


Wegwijzer

baanbrekend personeels- en werkgelegenheidsbeleid in een seizoensgevoelige bedrijfstak. Sinds 2000 opereert Smits schilders onder de naam Smits Vastgoedzorg. Een naam die de lading dekt en zegt waar Smits Vastgoedzorg voor staat: zorg voor vastgoed, in de breedste zin van het woord In januari 2005 treden Hans van der Krogt en Peter Aalberse vanuit hun actieve betrokkenheid bij de organisatie (respectievelijk als extern bedrijfsadviseur en later Manager Ontwikkeling en Organisatie en als Hoofd Bedrijfsbureau) toe tot de directie. Door een management buy-in zijn zij sindsdien beide naast Frits Smits mede-eigenaar van Smits Vastgoedzorg. In 2008 is een aantal grote stappen in de groei van het bedrijf gemaakt, zowel qua omzet als qua omvang. In dat jaar is een begin gemaakt met een vernieuwde aanpak bij de ontwikkeling en uitvoering van renovatie en grootonderhoudsprojecten het zogenaamde “prestatiegericht samenwerken bij renovatie”. De groei van het bedrijf had automatisch een groei van het aantal medewerkers tot gevolg en het kantoorpand aan de Thurledeweg is uitgebreid met 200 vierkante meter kantoorruimte . Smits Vastgoedzorg behoort dit jaar (2013) tot een van de beste geleide bedrijven van het midden- en grootbedrijf van Nederland. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het ‘Best Managed Companies’ programma . Smits Vastgoedzorg werd o.a. geprezen vanwege de goede naam in de markt, de wijze van besturing en gezonde financiële positie. Op dit moment realiseert Smits Vastgoedzorg met circa 120 werknemers een jaaromzet van ca. 35 miljoen euro met haar projecten op het gebied van renovatie, grootonderhoud en planmatig onderhoud. Onze opdrachtgevers zijn: • Woningcorporaties • Verenigingen van Eigenaars • Zorginstellingen • Bedrijven • Overheden en gemeentes • Beleggers De cultuur en ondernemingsgeest die borg voor hebben gestaan voor de dynamische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zullen ook in de toekomst het bedrijf haar toonaangevende status blijven geven.

2. - Organisatie

versie 7 –mei 2013

3/3


Wegwijzer

3.

Informatieoverdracht Binnen Smits Vastgoedzorg worden de werknemers geïnformeerd door middel van het personeelsblad “Nieuwsbrief”, de website, (regulier) werkoverleg, productinformatiedagen en de jaarlijkse algemene informatiemiddagen. Hieronder volgt een korte toelichting over de diverse vormen van informatieoverdracht.

3.1

Personeelsblad “Nieuwsbrief” Het personeelsblad “Nieuwsbrief” verschijnt vier keer per jaar. Het personeelsblad bevat zowel mededelingen van directie, personeelszaken en administratie als ingezonden stukjes van medewerkers. Ook worden alle verjaardagen van de medewerkers erin vermeld. Als u iets leuks, interessants of opmerkelijks te vertellen heeft, aarzel niet, zet het op papier en stuur het op naar het kantoor van Smits Vastgoedzorg, Postbus 383, 3100 AJ te Schiedam. U kunt het natuurlijk ook mailen naar info@smitsvastgoedzorg.nl of afgeven op kantoor. Op die manier wordt het blad ook door de medewerkers verlevendigd.

3.2

De website Onderdeel van onze website ww.smitsvastgoedzorg.nl is een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van Smits Vastgoedzorg. Inloggen kan door middel van een gebruikersnaam gekoppeld aan een wachtwoord. Medewerkers ontvangen deze informatie via de afdeling P&O. Onderdeel van deze site is o.a. een fotoalbum waar een selectie van foto’s van bedrijfsevenementen te zien is, een ’smoelenboek’ met de gezichten van onze medewerkers en er is een gedeelte waar diverse standaard formulieren te downloaden zijn (tijdlijst, snipperbriefje e.d.).

3.3

Werkoverleg Op geregelde tijden wordt er werkoverleg gehouden zowel voor het uta(kantoor)personeel als voor de medewerkers in de uitvoering. Hoofdthema’s bij dit overleg zijn veiligheid, arbeidsomstandigheden en de voortgang van het werk, maar ook andere onderwerpen kunnen ter sprake gebracht worden.

3.4

Productinformatiedagen Voor het uitvoerend personeel worden informatiedagen georganiseerd van toeleveranciers zoals verfleveranciers, houtleveranciers of leveranciers van klimmaterieel. Op deze dagen wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld nieuwe soorten verf, producten, nieuwe verwerkingsmethoden en omgang met materieel of over veilig werken.

3.5

Jaarlijkse algemene informatiemiddag Jaarlijks vindt eind mei een algemene informatiemiddag voor alle medewerkers plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden medewerkers geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen jaar en de beleidsplannen voor het komende jaar.

3. – Informatie overdracht

versie 6 – oktober 2012

1/2


Wegwijzer

3.6

Lifestyle Magazine “Onderhoudend” 2 keer per jaar komt ons eigen lifestyle magazine Onderhoudend uit. Onderhoudend wordt verzonden aan al onze relaties en medewerkers.

3. – Informatie overdracht

versie 6 – oktober 2012

2/2


Wegwijzer

4.

Betalingen

4.1

Loonbetalingen Smits Vastgoedzorg werkt met een vierwekelijks loon. U krijgt in de derde week van de lopende periode een voorschot ter hoogte van twee weeklonen. De eerste week na afloop van de periode ontvangt u de eind- afrekening en tevens de loonstrook waarop uw inkomsten over de periode worden gespecificeerd.

4.2

Onkostenvergoedingen Smits Vastgoedzorg kent de volgende onkostenvergoedingen: • CAO vergoeding Conform de CAO-voorwaarden krijgt u een uitrustingsvergoeding voor de aanschaf van extra werkkleding, de aanschaf van veiligheidsschoenen, het onderhoud en het wassen van de werkkleding en voor de aanschaf van buitengewone schoonmaakmiddelen. • Overwerk De vergoeding voor overwerk wordt in onderling overleg bepaald.

4.3

Reiskostenvergoeding In principe is het vervoer naar en van de werklocatie collectief geregeld met de bedrijfsbussen. Bij het indelen in een ploeg worden hier per medewerker afspraken over gemaakt. Indien collectief vervoer niet mogelijk is, worden er per situatie passende reisafspraken gemaakt volgens de hieronder staande voorwaarden. Daarbij wordt de Thurledeweg altijd als standplaats genomen en niet uw huisadres. Voor het vastleggen van deze afspraken moet het formulier ‘Vastlegging afspraken reiskosten’ worden ingevuld. • Autokostenvergoeding  Autokosten worden vergoed conform de CAO en na voorafgaande goedkeuring door de projectleider.  Uitbetaling volgt nadat de volledig ingevulde kilometerlijst door de projectleider akkoord is bevonden. De afrekening van de reiskostenvergoeding wordt als bijlage bij de loonstrook gevoegd;  Voor woon-/werkverkeer (20 km per dag) van individuele werknemers worden geen reiskosten vergoed. Wanneer u een bijrijder meeneemt, dan worden alle kilometers vergoed, inclusief een toeslag voor meerijders. • Openbaar vervoer De kosten van openbaar vervoer naar en van de werkplek worden volledig vergoed als dit van tevoren is afgesproken. Alleen abonnementen, persoonlijke OV-chipkaarten of dagkaarten komen in aanmerking voor vergoeding, mits bewijs wordt overlegd (kopie abonnement/dagkaart of bij OV-chipkaart een uitdraai van internet).

4. - Betalingen

versie 5 – maart 2011

1/1


Wegwijzer

5.

Vakantie en vrije dagen

5.1

Vakantie Het geniet de voorkeur dat u uw vakantiedagen opneemt binnen het lopende jaar in de vastgestelde zomervakantie (=bouwvak) en wintersluiting. Zomer- en wintersluiting Tijdens de voor de regio vastgestelde bouwvakantie is het bedrijf niet geheel gesloten maar wordt er met een minimale bezetting gewerkt. Smits Vastgoedzorg houdt de wintersluiting aan zoals die in de CAO is vastgelegd. Momenteel is dat 3 weken, namelijk de twee laatste weken van het jaar en de eerste week het nieuwe jaar. Voor uta (kantoor) personeel geldt een wintersluiting van ca. 2 weken.

5.2

ATV-dagen Voor het opnemen van ATV-dagen worden de CAO-voorwaarden gevolgd. U ontvangt aan het begin van het jaar een overzicht van de gebruikelijke feestdagen en de vastgestelde verplichte vrije dagen die voor dat jaar van toepassing zijn. (bijvoorbeeld dag na Hemelvaart).

5.3

Verlofdagen/-uren Indien u vrije uren of dagen wilt opnemen, dan moet u een verlofbriefje invullen en ondertekenen. Dit briefje moet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 werkdagen voor de verlofdatum, ter ondertekening inleveren bij uw leidinggevende. Deze 3 dagen zijn noodzakelijk om tijdig voor een vervangende medewerker te zorgen. In de gevallen waarin het niet mogelijk is om het verzoek vooraf in te dienen, (bijv. bij geboorte, acute ziekenhuis -opname e.d.) moet u het verlofbriefje de eerstvolgende werkdag inleveren. Op uw loonstrook wordt vermeld hoeveel verlofuren/-dagen u heeft opgenomen.

5.4

Kortdurend verlof en verzuim Iedere medewerker ontvangt maandelijks een ‘cao-vergoeding kort verzuim’. Dit staat als zodanig op uw loonstrook vermeld. De cao-vergoeding kort verzuim is een bruto vergoeding en bedraagt voor uitvoerend personeel 1,7% (gebaseerd op de gegevens van 2010) van het bruto salaris. Voor uta personeel bedraagt de vergoeding 1,5%. Een gevolg van deze vergoeding is dat u geen recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort verzuimverlof (hieronder vallen ook dokters-, tandarts- en ziekenhuisbezoeken). Indien u er voor heeft gekozen om de vergoeding in de levensloopregeling te stoppen, kunt u in de loonderving voorzien door opname van de levensloopregeling.

5. – Vakantie en vrije dagen

versie 7 – oktober 2012

1/2


Wegwijzer

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op bovenstaande regel. U heeft recht op doorbetaald verlof in de volgende gevallen: •

Palliatief verlof: maximaal 10 dagen verlof met het behoud van loon bij stervensbegeleiding van een terminaal zieke huisgenoot.

Rouwverlof: 10 dagen verlof met behoud van loon in geval van overlijden van een partner, kind of ouder. De ouder dient ten tijde van het overlijden op hetzelfde adres te wonen als de werknemer.

Kraamverlof: 3 dagen verlof met behoud van loon na de bevalling van de echtgenote

Ook zijn er in de CAO een aantal situaties opgenomen waarbij u recht heeft op onbetaald verlof: •

Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk: 2 dagen.

Bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van zijn/haar (schoon)ouders: 1 dag.

Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van één van de ouders, broers, zusters, kinderen, zwagers en schoonzusters en in zijn/haar gezinsverband opgenomen pleegkinderen, halfbroers of halfzusters: 1 dag.

Alle overige situaties vallen dus niet onder de uitzonderingen en dat betekent dat deze uren of dagen niet doorbetaald worden. Voor meer informatie over deze regeling wordt u verwezen naar de CAO (zie: www.fosag.nl, artikel 37 en 38) 5.5

Verlofdagen oudere werknemers Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op zogeheten ‘verlofdagen oudere werknemers’. Het aantal dagen hangt af van uw leeftijd: • • • • • •

In In In In In In

het het het het het het

jaar jaar jaar jaar jaar jaar

waarin waarin waarin waarin waarin waarin

u u u u u u

55 56 57 58 59 60

wordt wordt wordt wordt wordt of ouder wordt

: : : : : :

10 11 12 13 14 15

dagen dagen dagen dagen dagen dagen

extra extra extra extra extra extra

U krijgt aan het begin van het jaar een overzicht van het aantal dagen waarop u recht heeft. 5.6

Verlofspaarregeling Smits Vastgoedzorg kent een verlofspaarregeling voor uitvoerend personeel. De medewerker verplicht zich hier aan deel te nemen. Het doel van deze spaarregeling is het kunnen opvangen van minimaal 1 en maximaal 10 dagen per jaar van onwerkbaar weer door winterse omstandigheden (vorst of winterse neerslag). Een kopie van de regeling treft u op de volgende pagina’s aan.

5. – Vakantie en vrije dagen

versie 7 – oktober 2012

2/2


Wegwijzer

6.

Afwezigheid door ziekte

6.1

Ziek- en herstelmeldingsprocedure Als u door ziekte niet kunt werken, bent u verplicht dit op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid´s morgens zo vroeg mogelijk, doch vóór 07.30 uur, aan uw teamleider te melden. Dit in verband met eventuele reisafspraken. Bij afwezigheid van een teamleider moet u contact opnemen met uw projectleider. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u te allen tijde in het bezit bent van de betreffende telefoonnummers. Voor uta medewerkers geldt dat zij zich zo vroeg mogelijk bij hun leidinggevende ziekmelden. Daarnaast moet u zich voor 9.00 uur ziekmelden bij de P&O functionaris (Suzanne van der Schaaf, telefoon: 010 - 415 34 20). Indien de eerste dag een zaterdag, zondag, een feest- of een verlofdag is, en er op deze dag niet gewerkt wordt bij Smits Vastgoedzorg, dan moet u de ziekmelding de eerstvolgende werkdag indienen. Als u ziek wordt tijdens een verlofperiode waarop er bij Smits Vastgoedzorg niet wordt gewerkt (tijdens de algemene zomer- en wintervakanties) dan dient u, binnen 24 uur na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, de bedrijfsarts in kennis te stellen. De gegevens van de bedrijfsarts treft u aan bij § 6.3. Indien arbeidsongeschiktheid tijdens werktijd ontstaat, dan dient u dit onmiddellijk te melden bij de teamleider of projectleider en de P&O functionaris. (Suzanne van der Schaaf) Zodra u weer kunt werken, dient u Smits Vastgoedzorg daarvan direct op de hoogte te brengen. U hoeft niet te wachten met werken tot u daartoe opdracht krijgt van de bedrijfsarts. U moet wel altijd aan de P&O functionaris doorgeven dat u weer bent gaan werken. Indien de behandeling van klachten d.m.v. therapie of een operatieve ingreep door een specialist op zich laat wachten, dan dient u dit aan Smits Vastgoedzorg te melden. Indien gewenst, kan in overleg met de bedrijfsarts worden bezien of een gehele of gedeeltelijke tijdelijke werkhervatting (eventueel in een aangepaste functie) mogelijk is.

6.2

CAO afspraken bij ziekte Zoals voorgeschreven in de CAO is bij de 2e en 3e ziekmelding de eerste ziektedag voor eigen rekening.

6. – Afwezigheid door ziekte

versie 5 – januari 2012

1/4


Wegwijzer

6.3

Gegevens bedrijfsarts A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: 0614 - 32 86 30 Bezoekadres spreekuur: Thurledeweg 20, 3044 ES Rotterdam. Spreekuur alleen volgens afspraak.

6.4

Thuis blijven U dient thuis te blijven tot het moment dat de bedrijfsarts namens Smits Vastgoedzorg contact met u heeft opgenomen (telefonisch of d.m.v. een bezoek). U mag alleen van huis gaan voor een bezoek aan een arts (of behandelaar) of om uw werkzaamheden te hervatten. Deze verplichting geldt gedurende de eerste vijf werkdagen na de ziekmelding. Het contact met de bedrijfsarts tijdens de ziekteperiode kan bestaan uit een uitnodiging om op het spreekuur te verschijnen, een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Wanneer u na de eerste controle nog ziek bent, dient u zich te houden aan de afspraken die de bedrijfsarts of de P&O functionaris met u maakt. Indien u tijdens de arbeidsongeschiktheid verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijv. door opname/ontslag ziekenhuis), dan moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de P&O functionaris.

6.5

Maak contact mogelijk U dient controlebezoek door de bedrijfsarts mogelijk te maken, dat wil zeggen u moet de arts in staat stellen om u thuis of op uw verpleegadres te bezoeken. Is er in de woning iets bijzonders aan de hand (bijv. een kapotte bel of er is niemand die de deur open kan doen) dan dient u maatregelen te treffen waardoor bezoek mogelijk wordt. Indien u bij het controlebezoek niet thuis bent, dan wordt er een bericht achtergelaten dat er iemand voor een bezoek is langs geweest. Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent en dat het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent bij de P&O functionaris bekend is.

6.6

Verblijf in het buitenland Als u zich in het buitenland bevindt en arbeidsongeschikt wordt, dient u zich te houden aan de ziek- en herstelmeldingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 6.1. U dient zich meteen ziek te melden, elke dag dat u zich later ziek meldt, wordt als een vakantiedag gerekend. U dient bewijzen van doktoren en/of ziekenhuizen te overleggen.

6. – Afwezigheid door ziekte

versie 5 – januari 2012

2/4


Wegwijzer

Als u tijdens arbeidsongeschiktheid één of meer dagen naar het buitenland wilt gaan, dan dient u vóór vertrek toestemming te hebben van Smits Vastgoedzorg. Op verzoek van Smits Vastgoedzorg kunnen bevoegde instanties in het buitenland controles uitvoeren bij zieke werknemers die in het buitenland verblijven. 6.7

Bezoek spreekuur Als u een oproep krijgt om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen, dan dient u daar gehoor aan te geven. Het spreekuur vindt plaats in het kantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam. Indien u verhinderd bent wegens een geldige reden (bijv. bedlegerigheid of ziekenhuisopname), dan moet u dit onmiddellijk aan de P&O functionaris melden. Wanneer u inmiddels uw werkzaamheden heeft hervat hoeft u niet op het spreekuur te verschijnen, indien u zelf wilt, mag het echter wel. Belangrijk is dat u altijd de P&O functionaris op de hoogte stelt van de werkhervatting. Zij neemt contact op met de bedrijfsarts. Indien u niet gemeld heeft dat u het werk hervat heeft en de afspraak met de bedrijfsarts niet is afgezegd, worden de kosten aan u doorberekend.

6.8

Genezing en verrichten van werkzaamheden U dient zich tijdens de arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen dat uw genezing niet wordt belemmerd. U mag geen andere werkzaamheden verrichten dan die werkzaamheden welke u door of namens Smits Vastgoedzorg, in overleg met de bedrijfsarts, worden aangeboden. Passende arbeid mag niet geweigerd worden.

6.9

Bezwaren tegen hersteldverklaring Indien u na een bepaalde datum weer geheel of gedeeltelijk geschikt geacht wordt om uw werkzaamheden te hervatten, terwijl u zelf van mening bent dat u op genoemde datum nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan dient u direct contact op te nemen met de P&O functionaris of de bedrijfsarts. U dient zich te houden aan afspraken en aanwijzingen die uit dit contact voortvloeien.

6.10

Second opinion Als u het niet eens bent met het oordeel van Smits Vastgoedzorg dat u in staat bent om uw werk te verrichten (al dan niet na advies van de bedrijfsarts), dan kunt u zich wenden tot het UWV voor een onafhankelijk oordeel, de zogeheten second opinion. Deze second opinion houdt in dat de uitvoeringsinstantie (UWV) een medische keuring zal verrichten. Indien het UWV van mening is dat er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan worden de kosten van de second opinion verhaald op Smits Vastgoedzorg. Is er naar het oordeel geen sprake van arbeidsongeschiktheid, dan zijn de kosten van de medische keuring voor uw rekening.

6. – Afwezigheid door ziekte

versie 5 – januari 2012

3/4


Wegwijzer

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van het UWV, dan is beroep bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank mogelijk. Is Smits Vastgoedzorg het oneens met de uitspraak van het UWV dan kan zij vragen nogmaals een medische keuring uit te voeren, mits u daaraan wilt meewerken. 6.11

Machtiging U dient (indien dit gevraagd wordt) de bedrijfsarts schriftelijk te machtigen, zodat informatie over uw gezondheidstoestand opgevraagd kan worden bij de behandelende arts. Dit geldt uitsluitend voor gegevens omtrent de laatste arbeidsongeschiktheid.

6.12

Verhaal (loon-)kosten Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een aansprakelijke derde, dan dient u de eventuele vordering van (loon-)kosten die Smits Vastgoedzorg al dan niet verplicht heeft vergoed, op deze derde te verhalen. (Smits Vastgoedzorg maakt dan aanspraak op de uitkering van de WA-verzekering van de derde).

6.13

Sancties Indien blijkt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid dan wordt er geen loon doorbetaald. Is er wel spraken van arbeidsongeschiktheid maar wordt niet voldaan aan de bedrijfsregels dan kunnen sancties opgelegd worden. Voor deze sancties wordt verwezen naar hoofdstuk 11. ‘Sanctiebeleid’.

6.14

PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) Smits Vastgoedzorg hecht grote waarde aan optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Een belangrijk aspect daarbij is een onderzoek naar gezondheidsklachten in relatie tot de risico’s die medewerkers lopen in het werk. Dit betreft niet alleen de grotere risico’s, maar ook de kleinere, bijvoorbeeld oogklachten bij beeldschermwerk. Om vroegtijdig werkgerelateerde gezondheids- en welzijnsproblemen op te sporen, biedt het bedrijf tweejaarlijks een medische keuring aan. Voorafgaand aan een medische keuring vult u een vragenlijst in over uw gezondheid en werkbeleving. De keuringsarts bespreekt deze vragenlijst met u en onderzoekt u vervolgens. Daarnaast kan er een aanvullend medisch onderzoek gedaan worden. Het medisch onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het meten van de bloeddruk, het onderzoeken van het cholesterol- en ijzergehalte in het bloed, een gehoortest en een ogentest. Ook kan er een hartfilmpje worden gemaakt en kan er een fiets-inspanningstest worden gedaan. De resultaten worden aan de medewerker direct toegelicht en er zal worden aangegeven wat ze voor zijn of haar gezondheid betekenen. Indien nodig ontvangt een medewerker gerichte adviezen. De werkgever ontvangt geen uitslag van het PMO. Deelname aan deze PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) is vrijwillig. U ontvangt rond september van Smits Vastgoedzorg een uitnodiging voor de keuring. De keuring wordt uitgevoerd door de Arbo Unie.

6. – Afwezigheid door ziekte

versie 5 – januari 2012

4/4


Wegwijzer

7.

Algemene bedrijfsregels

7.1

Tijdregistratie De werktijden voor het uitvoerend personeel zijn van 7.30 tot 9.00 uur, van 9.30 tot 12.30 uur, en van 13.00 tot 16.00 uur. U moet zelf de urenregistratie bijhouden. Aan het einde van de week wordt de tijdlijst ingevuld. Deze tijdlijst (met een eventuele reiskostendeclaratie) moet u inleveren bij uw direct leidinggevende (teamleider of projectleider). UTA-(kantoor) personeel werkt in principe van 8.15 uur tot 16.45 uur en heeft een lunchpauze van 30 minuten.

7.2

Persoonlijke gegevens Als werknemer bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het bedrijf beschikt over uw meest recente persoonsgegevens. Bij uw indiensttreding zijn deze gegevens bij u opgevraagd. Wanneer er wijzigingen optreden in deze gegevens moet u de afdeling P&O daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Het is erg belangrijk dat het bedrijf beschikt over actuele gegevens van de personen die bij een calamiteit of ongeval gewaarschuwd moeten worden. Het is raadzaam om ook een tweede contactpersoon op te geven voor het geval de eerste persoon niet bereikbaar is.

7.3

Persoonlijke presentatie “dress code”

7.3.1

Oorsprong en doel Net als de Gedrag en cultuurcode, zie punt 7.10, komt dit voorschrift voort uit de missie en visie van Smits Vastgoedzorg. Het stelt de organisatie en haar medewerkers mede in staat de kwaliteit en het dienstverleningsniveau te bereiken waarnaar gestreefd wordt en de hiermee gepaard gaande ambitie te communiceren naar de buitenwereld.

7.3.2

Toepassing Dit voorschrift is van toepassing voor alle medewerkers. Smits’ bedrijfskleding kan om praktische redenen afwijken, maar voldoet bij juist gebruik aan de bedoeling van deze dress code.

7.3.3

Uitgangspunten Van medewerkers van Smits Vastgoedzorg wordt verwacht dat zij zich te allen tijde representatief vertonen. Hieronder wordt verstaan: zakelijk en verzorgd volgens de algemeen heersende opvatting. In een overzicht komt dat neer op: a) Verzorging • Dagelijks een schone start (kleding en lichaam). • Functionele vervuiling van kleding is binnen redelijke grenzen toegestaan. • Haar (inclusief gezichtshaar) en nagels: “werkbaar” en bijgehouden. • Make-up en sierraden: ingetogen, bijgehouden en praktisch. • Eventuele tatoeages moeten bedekt zijn door kleding

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

1/8


Wegwijzer

b) Kleding en schoeisel (niet uitvoerend personeel) • Kleding dient in het algemeen zakelijk of sportief-zakelijk te zijn, eenvoudig en functioneel van model, effen of niet opvallend gedessineerd, geen rafels en niet verwassen. Gedekte kleuren genieten de voorkeur, met name voor heren. • Bovenkleding: pak of combinatie van (lange) broek met overhemd/blouse, polo of trui en/of colbert. De broek kan een bandplooibroek, chino of spijkerbroek zijn. Dames kunnen daarnaast rokken en jurkjes dragen, mits schouders (niet mouwloos), decolleté, rug, buik en minimaal 2/3 deel van het bovenbeen bedekt blijven. • Ten minste 1 laag van de kleding die het bovenlichaam bedekt moet voorzien zijn van een kraag (daaronder vallen ook polo-, rol- en ritskragen). Voor dames is kraagloos toegestaan. • Evt. overjas: ¾ coat of sportcoat. Geen jacks, geen leer. • Geklede lederen schoenen. Geen sport- uitgaans- of vrijetijdsschoeisel, geen slippers (‘flip-flops’). d) Werkkleding Het dragen van werkkleding van Smits Vastgoedzorg is verplicht, evenals het dragen van veiligheidsschoenen. Deze kleding moet elke week schoon en netjes zijn. Éénmaal per jaar wordt er een pakket bedrijfskleding, inclusief werkschoenen ter beschikking gesteld. Dit pakket wordt in samenspraak met een afvaardiging van het personeel samengesteld. Het is mogelijk extra kleding tegen kostprijs aan te schaffen. Dit kunt u rechtstreeks bij onze vaste toeleverancier, de firma A.C. de Hoop in Schiedam (tel. 010 – 415 84 88) doen. 7.4

Roken De Tabakswet is duidelijk: Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen, dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. Deze norm is dus van toepassing op iedere werkpleksituatie (werkkamers, maar ook alle ruimten waar werknemers kunnen komen zoals keten, trappen, hallen, gangen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines en dergelijke) en beschermt hierbij de niet-rokers tegen hinder en overlast van tabaksrook. Binnen alle bedrijfsruimtes van Smits Vastgoedzorg geldt een rookverbod. Het is zowel in alle kantoorruimtes als in alle bouwketen verboden te roken. Voor het kantoor in Rotterdam is de rookplek het terras aan de achterzijde van het pand (dus niet voor de hoofdingang). Buiten de bouwkeet mag gerookt worden. Houd er echter rekening mee dat het in de omgeving van gevaarlijke stoffen ten strengste verboden is om te roken.

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

2/8


Wegwijzer

Roken mag nooit collega’s, opdrachtgevers of bewoners hinderen en peuken mogen niet op straat achterblijven. Roken dient in eigen tijd te gebeuren, dus roken tijdens de pauzes of de verloren tijd later inhalen. Overtreding van het rookbeleid zal niet worden getolereerd. Indien het rookbeleid door een medewerker wordt genegeerd, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. 7.5

Alcohol Volgens de bedrijfsregels van Smits Vastgoedzorg is het verboden vóór en tijdens uitvoering van de werkzaamheden en gedurende de reistijd in de bedrijfsbus alcoholische dranken te nuttigen. Het bewaren en serveren van alcoholische dranken op de projectlocaties is eveneens niet toegestaan. Indien Smits Vastgoedzorg een ernstige verdenking heeft dat een medewerker onder invloed van alcohol verkeert, heeft Smits Vastgoedzorg het recht een ademtest af te nemen. Alleen de bedrijfsarts is bevoegd om de test daadwerkelijk af te nemen.

7.6

Drugs Het gebruik van drugs vóór en tijdens uitvoering van de werkzaamheden en gedurende de reistijd is nadrukkelijk verboden. Net als bij alcohol heeft Smits Vastgoedzorg het recht om bij een ernstige verdenking een drugstest te laten afnemen. De bedrijfsarts zal ingeschakeld worden voor het uitvoeren van de test. In hoofdstuk 11 “Sanctiebeleid” treft u de sancties aan die het bedrijf hanteert bij overtreding van bovenstaande regels.

7.7

Ongewenst omgangsvormen De basisdefinitie voor ongewenst gedrag is ieder gedrag dat onacceptabel is voor de ontvanger en dat een intimiderende, vijandige, beledigende, kwetsende en aanstootgevende omgeving creëert. Er • • • • •

zijn een aantal vormen van ongewenst gedrag: Pesten Machtsmisbruik door middel van verbaal geweld en intimidatie Seksuele intimidatie Agressie en geweld Discriminatie

Indien een medewerker wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag is het van belang dat medewerker de persoon die ongewenst gedrag veroorzaakt, aanspreekt op zijn/haar gedrag. Indien dit niet mogelijk is of in geval van ernstige vormen van ongewenst gedrag dient het slachtoffer het ongewenste gedrag te rapporteren aan zijn/haar leidinggevende (bijv. teamleider of

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

3/8


Wegwijzer

projectleider), het managementteam of de afdeling P&O. Men zal trachten om tot een oplossing te komen en ervoor zorgen dat het ongewenste gedrag wordt beëindigd. Een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag is altijd vertrouwelijk en zal ook zo worden behandeld. Indien bovenstaand informeel traject geen oplossing biedt of in geval van ernstige vormen van ongewenst gedrag zal er een onderzoek gestart worden waarbij alle partijen (klager, beklaagde en eventuele getuigen) worden gehoord. Waar nodig zal zo spoedig mogelijk een oplossing worden ingevoerd. Als onderzoek uitwijst dat de klacht gegrond is zal tegen de beklaagde een disciplinaire maatregel genomen worden (bijv. terechtwijzing, schriftelijke waarschuwing, schorsing of ontslag). De documentatie van de klacht zal in het personeelsdossier van de beklaagde worden opgenomen. Indien er voor de klacht geen of onvoldoende bewijs geleverd kan worden, zal de klacht ongegrond worden verklaard. Er zal geen documentatie in het dossier van de zogenaamde beklaagde worden opgenomen. Indien er sprake is van een strafbaar feit, zal Smits Vastgoedzorg, wanneer het slachtoffer hierom verzoekt, hem of haar bijstaan bij het doen van aangifte bij de politie. 7.8

Integriteitcode Smits Vastgoedzorg Smits Vastgoedzorg heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Wij willen open, eerlijk en transparant zijn richting onze klanten, leveranciers, relaties, elkaar en in de omgang met onze bedrijfseigendommen. Deze integriteitcode is opgesteld omdat wij onze medewerkers houvast en duidelijkheid willen geven over hoe te handelen in bepaalde situaties. Uiteraard is deze code geen uitputtend reglement. We kunnen immers niet alle situaties voorzien. Wel worden in de code onze belangrijkste regels beschreven met betrekking tot integriteit. De code maakt onderscheid in 2 aandachtsgebieden: 1. De omgang met relaties 2. Het gebruik van bedrijfsmiddelen

Wanneer een medewerker handelt in strijd met deze Integriteitcode, dan beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de 'overtreding' zullen wij stappen ondernemen. 7.8.1

De omgang met relaties Privacy van klanten We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met klantinformatie. De privacy van klanten wordt gewaarborgd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. Relatiegeschenken • Het aannemen van een geschenk waarmee iemand zijn waardering wil uitdrukken (bv een fles wijn/drank of bloemen) is toegestaan. Smits

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

4/8


Wegwijzer

• •

Vastgoedzorg wil echter voorkomen dat relatiegeschenken zouden kunnen worden gezien als tegenprestatie voor een geleverde/te leveren dienst. Het aannemen van giften in geld van een relatie is niet toegestaan. Relatiegeschenken worden in principe niet beschouwd als een persoonlijke gift, maar als een geschenk aan Smits Vastgoedzorg. De eventuele relatiegeschenken die aan het eind van het jaar op kantoor binnenkomen worden verzameld en vervolgens over het kantoorpersoneel verdeeld. Indien relatiegeschenken worden uitgereikt op het privéadres van de werknemer dient de werknemer zelf de afweging te maken welke risico’s het aannemen van de uitnodiging met zich meebrengt en of het aannemen bij de aanbieder verwachtingen schept.

Uitnodigingen Alle uitnodigingen voor etentjes, seminars, excursies en evenementen worden gemeld en besproken met de leidinggevende. De leidinggevende maakt samen met de betreffende medewerker een inhoudelijke afweging en besteedt hierbij ook aandacht aan de kansen en risico's die het aannemen van die uitnodiging met zich meebrengt. Daarnaast wordt van geval tot geval afgewogen of de tegenwaarde van het aanbod binnen redelijke grenzen blijft en in logische verhouding is met de aard van het contact. Privé klussen Smits vastgoedzorg is zich ervan bewust dat medewerkers in privé tijd klussen kunnen uitvoeren. Deze klussen mogen echter nooit ten koste gaan van de werktijd en werkzaamheden voor Smits Vastgoedzorg. Het is niet toegestaan voor medewerkers om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen van Smits Vastgoedzorg (hieronder wordt ook de bedrijfsbus en de bedrijfskleding verstaan). Het is niet geoorloofd dat medewerkers voor zichzelf of voor hun verwanten enige vorm van voordeel of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of namens Smits Vastgoedzorg betreft. Nevenactiviteiten Medewerkers vervullen geen nevenfuncties die in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van Smits Vastgoedzorg. Voor het vervullen van nevenfuncties geldt dat een werknemer voor alle nevenwerkzaamheden (in loondienst voor derden of voor eigen rekening) vooraf schriftelijke toestemming moet vragen aan Smits Vastgoedzorg. Bestuurlijke nevenfunctie (ook onbezoldigd) dienen vooraf gemeld te worden, want deze kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. Sponsoring Smits Vastgoedzorg sponsort geen initiatieven van en door organisaties die het persoonlijk belang van een medewerker voorop stellen in plaats van het belang van de organisatie. Evenmin als het de sponsoring betreft van een organisatie waarbinnen een medewerker op enigerlei wijze beslissingsbevoegdheid heeft over de bestemming van sponsorgelden. Sponsorverzoeken worden behandeld door het MT.

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

5/8


Wegwijzer

7.8.2

Het gebruik van bedrijfsmiddelen Privé gebruik bedrijfseigendommen Bedrijfseigendommen of -middelen gebruiken we niet voor persoonlijke doeleinden, tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de leidinggevende. Dit geldt met name ook voor gebruik van de zakelijke (mobiele telefoon), gebruik van gereedschappen, gebruik van digitale camera’s, internetgebruik, e-mail, printen en kopiëren. E-mail gebruik Werknemers zijn gerechtigd het email-systeem incidenteel voor niet-zakelijk verkeer te gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden. Het is de werknemer niet toegestaan informatie te verzenden, op eigen initiatief te ontvangen of op te slaan die pornografisch, discriminerend, kwetsend, beledigend, bedreigend, obsceen, is of denigrerend ten aanzien van huidskleur, geslacht, leeftijd, handicap, godsdienst, nationaliteit, uiterlijk of seksuele voorkeur van een persoon of groep; Internet gebruik Medewerkers zijn gerechtigd het internet-systeem incidenteel voor niet-zakelijk verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden. Het is niet toegestaan bewust sites te bezoeken die pornografisch materiaal bevatten, dan wel racistische sites. Het is de medewerkers niet toegestaan zonder toestemming programmatuur te downloaden; dit om te voorkomen dat systemen van werkgever met virussen wordt besmet of de integriteit van de werkplek wordt geschonden. Mobiele telefoons en smartphones Het is niet toegestaan om bedrijfsmiddelen zoals bijvoorbeeld smartphones te gebruiken voor acties die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of die het imago van Smits Vastgoedzorg kunnen schaden. Daarnaast verwachten wij van onze medewerkers dat zij het gebruik van mobiele telefoons tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden zo veel mogelijk beperken. Wanneer er geconstateerd wordt dat er onder werktijd privé gebruik wordt gemaakt van de telefoon zonder dringende reden zullen er consequentie volgen. 1e 2e 3e 4e

keer keer keer keer

-

waarschuwing door teamleider waarschuwing door teamleider en kwartier voor eigen rekening waarschuwing door teamleider en half uur voor eigen rekening gesprek op kantoor met hoofd productie en P&O waaruit verdere consequenties zullen voortvloeien.

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

6/8


Wegwijzer

Iedere keer dat iemand aangesproken wordt op het gebruik van de mobiele telefoon voor privé-doeleinden zal er een notitie worden opgenomen in het personeelsdossier. Sociale media Het wordt van medewerkers van Smits Vastgoedzorg verwacht dat zij zich via de sociale media zoals Facebook of Twitter niet negatief uitlaten over Smits Vastgoedzorg, over/tegen collega’s of over/tegen relaties van Smits Vastgoedzorg. 7.8.3

Toezichthouder Binnen Smits Vastgoedzorg is George Vermeulen aangesteld als toezichthouder in het kader van onze integriteitscode. De toezichthouder heeft onderstaande taken en bevoegdheden: - toezien op de naleving van de integriteitscode; - rapporteren over bevindingen aan de directie; - voorstellen doen met betrekking tot handhavingmaatregelen; - gevraagd en ongevraagd adviseren over interpretatie van de integriteitsscode aan medewerkers en directie.

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

7/8


Wegwijzer

7.9 Gedrag en cultuurcode

Medewerkers van Smits Vastgoedzorg:                 

Komen gemaakte afspraken na; Informeren klanten waar zij voor komen en legitimeren zich; Voeren hun werkzaamheden conform afspraak uit; Melden schade aan bewoners en direct leidinggevende; Vragen of de klant tevreden is; Nemen de normale omgangsvormen in acht; Presenteren zich representatief en verzorgd; Gebruiken geen en zijn niet onder invloed van alcohol en/of drugs tijdens het werk; Beperken het privé gebruik van mobiele telefoons; Veroorzaken geen overlast door radio’s of taalgebruik; Werken zelfstandig; Zetten een optimale prestatie neer; Nemen initiatieven zonder angst voor fouten; Voorkomen verspilling van energie; Zijn hulpvaardig; Werken veilig voor zichzelf en de omgeving Denken mee en na over de eigen verantwoordelijkheid

7. – Algemene bedrijfsregels

versie 7 – 2013

8/8


Wegwijzer

8.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Smits Vastgoedzorg streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor al haar medewerkers. Het voorkomen van persoonlijk letsel en het voorkomen van materiële schade en milieuschade en het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM zijn onderdelen in de Missie en Visie, zie hoofdstuk 2.1. Als algemene leidraad hebben wij gekozen voor het VCA (Veiligheids Checklist Aannemers). Hierop zijn wij gecertificeerd en worden wij jaarlijks beoordeeld door TNO Certification. In paragraaf 5.2 van het Managementsysteem Handboek, het document waarin alle bedrijfsprocedures zijn vastgelegd, is omschreven hoe de eisen die aan een goed VGM beleid gesteld worden, in het bedrijf worden uitgevoerd. André Tombrink is als VGM-coördinator aangesteld. Bij vragen of twijfel over veiligheids- en gezondheidsaspecten etc. kunt u hem raadplegen. Indien nodig zal hij de juiste deskundige instanties of personen inschakelen. Hij is bereikbaar via kantoor op nummer 010 – 415 34 20.

8.1

Uitvoering van de werkzaamheden (arbeidsomstandigheden) De belangrijkste wet op het gebied van arbeidsomstandigheden is de Arbeidsomstandighedenwet, ofwel Arbowet. Daarin worden veiligheid en gezondheid op en bij het werk geregeld. De Arbowet schrijft voor dat de zorg voor arbeidsomstandigheden (arbozorg en ziekteverzuimbeleid) onderdeel moet zijn van het ondernemingsbeleid. De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het arbobeleid. De werknemer is medeverantwoordelijk. Behalve op gezondheid en veiligheid heeft de Arbowet ook betrekking op het welzijn van de werknemers. Het welzijnsbegrip uit de Arbowet houdt het volgende in: • de arbeid moet bijdragen aan de vakbekwaamheid van de werknemer; • de werknemer moet het werk zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen verrichten; • er moeten voldoende mogelijkheden zijn tijdens het werk contact te onderhouden met collega´s; • de werknemer moet zich op de hoogte kunnen stellen van de bedoeling en de resultaten van het werk; • kort cyclische arbeid moet worden vermeden. (ongevarieerd werk, waarbij handelingen in een kort tijdbestek vaak worden herhaald en/ of waarbij het tempo wordt bepaald door een band of machine)

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

1/7


Wegwijzer

8.2

Verplichtingen vanuit de Arbowet zijn o.a.: Verplichtingen van de werkgever • Zorgen voor de meest veilige: ∗ werkmethode; ∗ machines/gereedschappen/klimmaterieel; ∗ materialen; ∗ werkomgeving. • Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. • Gevaren bestrijden aan de bron; • Verstrekken van voorlichting en instructie; • Melden en registreren van ongevallen en beroepsziekten; • Bescherming derden. Verplichtingen van de werknemer • Niemand in gevaar brengen; • Machines/gereedschappen/klimmaterieel etc. op de juiste manier gebruiken; • Beveiligingen intact laten; • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; • Aktief meewerken aan voorlichting en instructie; • Melden van gevaarlijke situaties aan degene die met de leiding zijn belast; • Samenwerken met de werkgever.

8.3

Persoonlijke beschermingsmiddelen Het is verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken. Het soort te gebruiken PBM’s is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, de productkenmerken (veiligheidseisen), de te verwerken materialen en de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen worden door het bedrijf verstrekt, de werknemer is verplicht is deze op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan Binnen Smits Vastgoedzorg zijn de volgende PBM's voorhanden: • werkkleding; • werkschoenen • handschoenen; • veiligheidsbrillen; • gehoorbescherming; • stofmaskers; • ademhaling beschermingsmiddelen; • valbeveiliging. Eventuele andere PBM’s kunt u via uw teamleider bestellen. Op de volgende pagina staat een lijst met de algemene richtlijn voor het gebruik van PBM’s.

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

2/7


Wegwijzer

Handeling Stralen Cleanen Afborstelen Afbranden Afbijten Afschrappen Afsteken Bikken Schuren Ertsen MEK Schimmelwerende verven Ammonia (verdund) Tollen Werken in geluidsoverlast (Operationele fabriekshallen) Chromaat houdende primers Stoffen die gevaarlijk zijn voor de huid Stofvrij maken Binnenwerk weinig ventilatie Syntetische muurverf - 2K verf Spuiten Zoutzuur agressieve stoffen

Bril bijboven het hoofd werken

Bril altijd

GehoorBescherming

● ●

● ●

Handschoenen Neopreen want

Masker

● ●

Speciale Werkkleding

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Koolstoffilter

● ● ●

● ● ●

● ●

In sommige gevallen stelt de opdrachtgever eisen die afwijken van bovenstaand schema. In dergelijke gevallen zullen we ons te allen tijde aanpassen aan de regels van de opdrachtgever.

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

3/7


Wegwijzer

8.4

Last minute risico analyse: een laatste check voordat je aan het werk gaat! Deze last minute risico analyse wordt gebruikt om op een snelle en eenvoudige manier altijd een laatste controle uit te voeren voordat je te werk gaat en het helpt je de risico’s hiervan in te schatten (en daardoor dus de kans op ongevallen te verkleinen). Hieronder vind je een voorbeeld van een last minute risico analyse: Is mijn opdracht/taak duidelijk?

nee

ja Heb ik de juiste gereedschappen of apparatuur?

nee

ja Kan ik minimaal 3 mogelijke gevaren noemen?

nee Meld u bij uw leidinggevende voor overleg over een goede en veilige oplossing

ja Zijn hiervoor alle veiligheids- maatregelen genomen?

nee

ja

Ik kan mijn taak correct en veilig uitvoeren

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

4/7


Wegwijzer

8.5

Bedrijfshulpverlening Een werkgever is verplicht doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het evacueren van medewerkers en andere personen in het bedrijf. Tevens moeten doeltreffende verbindingen worden onderhouden met desbetreffende hulpverleningsorganisaties. De werkgever is eveneens verplicht één of meerdere eigen werknemers voor deze taken op te leiden, de zogenaamde Bedrijfshulpverleners, afgekort tot BHV-ers, die samen de bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen het bedrijf vormen. Het aantal BHV-ers hangt samen met de grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s binnen het bedrijf. Op basis van de risico-inventarisatie en – evaluatie moet de werkgever het juiste aantal BHV-ers bepalen. Voor iedere werkplek moet de BHV goed geregeld zijn dus ook op de externe werklocaties, daar dient altijd minimaal één BHV-er aanwezig te zijn. De BHV-organisatie binnen Smits Vastgoedzorg heeft de volgende taken: 1. Het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen; 2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; 3. het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf; 4. het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties; 5. het onderhouden van verbindingen met diensten van buitenaf. Toetreding tot de BHV-organisatie gebeurt in eerste instantie op basis van vrijwilligheid. Medewerkers worden per brief uitgenodigd zich aan te melden. Wanneer zich niet voldoende kandidaten aanmelden, kan besloten worden tot het aanwijzen van personen. Aanwijzing gebeurt door de afdelingsleiding. Dit heeft echter niet de voorkeur aangezien een goede motivatie belangrijk is bij de uitoefening van de BHV-taken. Na het slagen voor de BHV-opleiding wordt de werknemer middels een bevestigingsbrief officieel aangesteld als bedrijfshulpverlener en worden hem de benodigde hulpmiddelen uitgereikt. In het geval van Smits Vastgoedzorg is een hesje met daarop de tekst ‘BHV-er’ voldoende. De BHV-er dient dit hesje altijd bij zich te hebben. Voor deelneming aan de BHV-organisatie binnen Smits Vastgoedzorg komen in aanmerking: • • •

8.– VGM

Werknemers van 18 jaar en ouder Werknemers die minimaal 4 dagen per week werken Werknemers die de leiding geschikt acht en waarbij het bedrijfsbelang niet in het geding komt (directie is uitgesloten van deelname aan de BHV organisatie)

Versie 5 – januari 2012

5/7


Wegwijzer

Deelneming eindigt: • Bij pensionering of eerdere einde dienstbetrekking • Door opzegging van de BHV-er zelf (minimaal een half jaar van te voren) Om kennis en ervaring op peil te houden, dienen de BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus te volgen. In het document “Bedrijfshulpverleningsplan” staat omschreven wat de specifieke taken van de BHV-organisatie zijn. Van dit document kun je een exemplaar opvragen bij het hoofd BVH, Jolanda Zeeven of via je leidinggevende. Wie de BHV-ers in de organisatie zijn, staat in het document “BHV-instructie medewerkers” dat u bij indiensttreding ontvangen heeft. Hierin staat ook omschreven hoe u moet handelen in geval van een calamiteit. Op alle werklocaties en in alle bedrijfsbussen behoort een ehbo-koffer en een brandblusser aanwezig te zijn. Keuring van brandblussers en ehbo-koffers vindt jaarlijks plaats. 8.6

Registratie ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties De afdeling P&O houdt een lijst bij van de bij de Arbeidsinspectie gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot meer dan drie dagen ziekteverzuim. Dit is een wettelijke verplichting en deze informatie moet voor werknemers beschikbaar zijn. Jaarlijks wordt deze informatie met alle werknemers gedeeld tijdens de personeelsinformatiemiddag.

8.6.1 Ongevallen Een ongeluk of ongeval is een plotse, onvoorziene gebeurtenis waarbij meestal schade optreedt. In de arbowet staat de volgende definitie voor een (arbeids)ongeval: “Een ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of die de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.” Al onze veiligheidsinstructies hebben het doel om ongevallen te voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat het voor een ieder van groot belang is om er alles aan te doen om ongevallen te voorkomen. Een strikte naleving van de veiligheidsinstructies is daarom noodzakelijk. Mocht zich ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoen (met of zonder letsel) dan moet dit schriftelijk gemeld worden d.m.v. het formulier “melding ongeval”. Registratie ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties 8.6.2 Bijna-ongevallen / gevaarlijke situaties Een bijna-ongeval of gevaarlijke situatie wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd en komen in ieder bedrijf voor. Om een (al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen, is het de morele verplichting van alle medewerkers om een bijna-ongeval te melden. Met andere woorden,

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

6/7


Wegwijzer

als u een bijna-ongeval of gevaarlijke situatie niet meldt, bent u zelf onveilig bezig. U neemt in dat geval bewust het risico dat er met uzelf of iemand anders iets kan gebeuren wat voorkomen had kunnen worden door uw melding. Haal daarom niet uw schouders op bij een bijna-ongeval! Zie een bijna-ongeval of een gevaarlijke situatie als een waarschuwing en meldt het schriftelijk d.m.v. het formulier “bijna-ongevallen en incidenten”. Het formulier is een eenvoudig middel om snel afwijkende situaties in de organisatie te melden. Het is in ieders belang dat onveilige situaties of bijna ongelukken worden gemeld en echte ongelukken te voorkomen.

8.– VGM

Versie 5 – januari 2012

7/7


Wegwijzer

9.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

9.1

Studiekostenregeling Smits Vastgoedzorg stelt het op prijs, dat haar medewerk(st)ers door studie proberen hun vakkennis en bekwaamheid te vergroten. Zowel in de schildersbranche als in de bouw bestaat er een scholingsfonds. Deze fondsen organiseren via diverse opleidingsinstituten zeer veel cursussen op het gebied van vakbekwaamheid, arbeidsomstandigheden, management etc. Alle kosten van deze opleidingen worden vergoed, dus zowel de doorbetaling van loon als de cursuskosten. Er is een brochure waarin alle opleidingen en cursussen vermeld staan. Deze brochure ligt ter inzage op kantoor. Wilt u een cursus volgen buiten het scholingsfonds, en is deze cursus eveneens in het belang van het bedrijf, dan geldt er een aantrekkelijke studiekostenvergoeding. Vooraf dient wel toestemming gevraagd te worden. Als de directie akkoord gaat met de opleiding, betaalt Smits Vastgoedzorg bij aanvang van de cursus of opleiding 50% van de kosten, en gedurende de cursus of opleiding de resterende 50%. Voor deze regeling geldt een terugbetalingsverplichting indien: • de studie tussentijds wordt beëindigd; • tijdens de studie het dienstverband vrijwillig wordt beëindigd; • de directie en het scholingsinstituut van mening zijn dat de studie niet met 100% inzet wordt gevolgd. De wijze en hoogte van terugbetaling wordt bepaald door de directie na overleg met betrokken medewerk(st)er. Volgt u een cursus of opleiding waarvoor Smits Vastgoedzorg het initiatief heeft genomen, dan betaalt het bedrijf alle kosten.

9.2

Individuele Budget Rekening – IBR (‘opleidingsfonds’) Sinds 1 januari 2006 kent de schildersbranche een Individuele Budget Rekening. Iedere werknemer bouwt hier een budget op, dat hij/zij kan aanwenden voor het volgen van cursussen, trainingen en opleidingen. De werkgever betaalt voor deze rekening iedere periode een loonafhankelijke bijdrage van 0,4% van het loon. Deze bijdrage wordt niet op het loon ingehouden. De werknemer heeft via internet inzage in het opgebouwde saldo op de IBR. Via www.infodesk.nl kunt u zich aanmelden en zien hoeveel er voor u is opgebouwd. Indien u niet beschikt over een internetverbinding kunt u het saldo telefonisch opvragen bij de klantenservice van A&O Services, echter kost dit € 2.50,-. Dit bedrag zal worden afgeboekt van de IBR. Vanwege de wet op de privacy heeft de werkgever geen inzicht in de gespaarde tegoeden.

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

1/3


Wegwijzer

U kunt het besteedbare budget (belastingvrij) aanwenden voor de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen. Het budget mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verlaat u de bedrijfstak en keert u niet binnen 3 jaar terug in de bedrijfstak dan vervalt het hele budget aan het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds. Op de website www.infodesk.nl kunt u tevens terecht voor het meest recente pensioenoverzicht, u kunt een pensioenplanner vinden en er staan diverse formulieren die u kunt downloaden. Voor meer informatie over de IBR kunt u zich wenden tot www.aoservices.nl of www.infodesk.nl 9.3 9.3.1

Collectieve personeelsvoorzieningen Verzekeringspakket Centraal Beheer Alle medewerkers met een dienstverband kunnen deelnemen aan de collectieve personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer. Dit betekent voor u dat u korting krijgt op het voor Smits Vastgoedzorg samengestelde verzekeringspakket van Centraal Beheer. Het kortingspercentage op een autoverzekering bedraagt bijvoorbeeld 25%. Als u al een verzekering zonder korting bij Centraal Beheer heeft afgesloten, dan kan deze per prolongatiedatum (verlengingsdatum) omgezet worden naar de collectieve condities. Bij bestaande hypotheken gaat de korting in bij verlenging van de rentevaste periode. Voor informatie over de mogelijkheden bij Centraal beheer moet u zelf contact opnemen met Centraal Beheer. U kunt “Even Apeldoorn Bellen” op nummer 055 – 579 91 11. Geeft u dan direct het werkgeversnummer van Smits Vastgoedzorg op. Dit is: 65809.

9.3.2

Zorgverzekering Smits Vastgoedzorg heeft bij DSW en CZ Verzekeringen een collectief afgesloten voor de zorgverzekering. De korting kan oplopen tot 10%. Daarnaast bieden beide maatschappijen een breed pakket aan. Thuis wonende kinderen boven 18 jaar kunnen op de polis van ouders. Per 1 januari van elk kalenderjaar kunt u overstappen naar een andere verzekeraar. Deelname aan de collectieve verzekeringen is mogelijk voor: • Medewerkers van Smits Vastgoedzorg met een dienstverband; • Medewerkers van Smits Vastgoedzorg die een AAW- of AOW-uitkering ontvangen; • Medewerkers die gebruik maken van de pré-pensioenregeling; • Medewerkers die in aansluiting op het dienstverband een ouderdomspensioen ontvangen; • Echtgenoten en duurzaam samenwonende partners van de hiervoor genoemde personen;

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

2/3


Wegwijzer

Voor informatie over bovenstaande verzekeringen kunt u terecht bij Suzanne van der Schaaf (personeelsfunctionaris) of bij een van de medewerkers van Van Stigt Thans Assurantiën (telefoon 010 – 204 11 22).

9. – Secundaire arbeidsvoorwaarden

versie 5 – oktober 2011

3/3


Wegwijzer

10.

Sociaal Reglement

10.1

Indiensttreding Voordat nieuwe medewerkers aan het werk gaan, neemt een leidinggevende de algemene bedrijfsinformatie met hen door. Indien van toepassing worden ook de veiligheidsvoorschriften die verband houden met de uit te voeren werkzaamheden doorgenomen. De nieuwe medewerker krijgt een rondleiding door het kantoor en ontvangt (indien dit nodig is voor de functie) een pakket werkkleding alsmede dit introductieboekje “Wegwijzer Smits Vastgoedzorg”.

10.2

Persoonlijke feestdagen Bij de volgende persoonlijke feestdagen, aan het bedrijf kenbaar gemaakt door een kaart, volgt er een attentie van het bedrijf:

• huwelijk van de werknemer • gezinsuitbreiding 10.3

: cadeau : bloemstuk/kraamcadeau

Jubilea Bij langdurige dienstverbanden kent Smits Vastgoedzorg een jubileumregeling. De jubilarissen worden op de eindejaarsreceptie voor het voetlicht geplaatst en ontvangen hun cadeau, vergezeld van een bos bloemen, te weten bij een dienstverband van: • 5 jaar een cadeaubon ter waarde van € 45,• 12½ jaar een cadeaubon ter waarde van € 125,• 25 jaar wordt de jubilaris op de dag zelf gehuldigd. Tijdens de eindejaarsreceptie ontvangt hij/zij een bedrag van € 1.150,• 35 jaar een bos bloemen en een taart op de dag zelf en een cadeaubon tijdens de eindejaarsreceptie • 40 jaar een bos bloemen en een taart op de dag zelf. Tijdens de eindejaarsreceptie ontvangt hij/zij een bedrag van € 1.150,• 45 jaar een bos bloemen en een taart op de dag zelf. Voor de eindejaarsreceptie zullen de jubilarissen die 25 jaar of langer in dienst zijn en hun partner persoonlijk worden uitgenodigd.

10.4

(Pre)Pensioen Voor werknemers die met pensioen of prepensioen gaan, wordt een passend afscheid verzorgd. Tevens ontvangt de medewerker een bedrag van € 1.000,-.

10. – Sociaal reglement

versie 5 – feb. 2013

1/2


Wegwijzer

10.5

Contact met oud-werknemers Smits Vastgoedzorg stelt het op prijs contact te houden met oud-werknemers, die wegens pensioen, prepensioen of arbeidsongeschiktheid het bedrijf hebben verlaten. Indien de betrokkene dit op prijs stelt zal: • het personeelsblad toegezonden blijven worden • het gebruikelijke Sinterklaaspresentje gegeven worden • het gebruikelijke Kerstpresentje gegeven worden Deze oud collega’s worden eveneens uitgenodigd de eindejaarsreceptie.

10. – Sociaal reglement

versie 5 – feb. 2013

2/2


Wegwijzer

11.

Sanctiebeleid Smits Vastgoedzorg

11.1

Algemeen Bij het uitvoeren van werkzaamheden en/of het uitoefenen van een beroep hebben we te maken met wetgeving en voorschriften waaraan we ons dienen te houden. Dit geldt voor zowel de werkgever als de werknemers binnen het bedrijf. Het gaat hierbij om de volgende regels: - De Nederlandse wetgeving - De CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland - Voorschriften van Smits Vastgoedzorg - Voorschriften van opdrachtgevers waar medewerkers van Smits Vastgoedzorg werkzaamheden uitvoeren De regels waar we ons aan dienen te houden zijn in het algemeen eenvoudig, bijvoorbeeld: - Het zich houden aan de veiligheidsvoorschriften (incl. dragen van PBM’s) - Het zich houden aan de kledingvoorschriften - Het zich houden aan de regels ten aanzien van roken op het werk - Het verbod op alcoholische drank en/of drugs voor en op het werk - Het zich houden aan de regels in het geval van ziekteverzuim - Respectvolle omgang met collega’s - Etc. Het komt echter voor dat werknemers regels overtreden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor Smits Vastgoedzorg. De CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf heeft geen sancties opgenomen voor overtredingen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich houden aan de regels is dit sanctiebeleid tot stand gekomen. Het is niet het uitgangspunt van Smits Vastgoedzorg om mensen te straffen. Wij zijn wel van mening dat er een middel moet zijn om bepaalde acties te ondernemen wanneer een medewerker: - Bewust of opzettelijk de regels overtreedt - Onzorgvuldig omgaat met bedrijfsmiddelen

11.2

De belangrijkste regels voor werkgever en werknemer

11.2.1

De werkgever: - Is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen; - Is verplicht een effectief beleid te voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden m.b.t. het bevorderen van de veiligheid en het welzijn bij de arbeid, alsmede het beschermen van de gezondheid van de werknemer;

11.- Sanctiebeleid

versie 1 – augustus 2009

1/4


Wegwijzer

- Moet maatregelen nemen ter voorkoming van schade door onveilige gebouwen, installaties, machines, gereedschappen en materieel aan mensen; - Is verplicht voorlichting en onderricht te geven op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn; - Is verplicht doeltreffende maatregelen te nemen bij direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer, zodat deze zich snel in veiligheid kan stellen en de schade aan de gezondheid zoveel mogelijk wordt beperkt. 11.2.2

De werknemer: - Is verplicht zich als een goed werknemer te gedragen en samen te werken met de werkgever; - Is verplicht zijn/haar werkzaamheden uit te voeren zonder dat hij/zij zichzelf of anderen in gevaar brengt; - Is verplicht beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; - Is verplicht onveilige en ongezonde situaties te melden bij de leidinggevende; - Is verplicht de wettelijke en bedrijfsregels ten aanzien van roken op het werk strikt na te leven; - Is verplicht mee te werken aan voorlichting en onderricht die door de werkgever worden georganiseerd; - Is verplicht redelijke instructie van de werkgever (leidinggevende) op te volgen; - Is aansprakelijk voor schade die hij/zij bij het werk toebrengt als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

11.3

Sanctiematrix In de sanctiematrix wordt aangegeven welke sancties (maatregelen) Smits Vastgoedzorg neemt bij een bepaalde overtreding. Deze maatregelen zijn te onderscheiden in: A: Mondelinge waarschuwing aan werknemer, met registratie in personeelsdossier B: Schriftelijke waarschuwing aan werknemer, bij ingeleende werknemer of onderaannemer aan diens werkgever C: Inleveren winstuitkering D: Opschorten van het loon E: Verwijdering van het project voor onbepaalde tijd F: Schorsing gedurende het onderzoek *) G: Ontslag op staande voet **) *) Ingeleende medewerker of onderaannemer terugsturen naar diens werkgever **) Ingeleende medewerker of onderaannemer mag niet meer worden ingezet voor Smits Vastgoedzorg

11.- Sanctiebeleid

versie 1 – augustus 2009

2/4


Wegwijzer

Bevoegd om de sancties toe te passen zijn: 1: Bevoegdheid teamleider of uitvoerder op project t.a.v. sanctie A, E 2: Bevoegdheid personeelsfunctionaris t.a.v. sanctie A, B 3: Bevoegdheid Projectleider t.a.v. sanctie A, B, E 4: Bevoegdheid Directie t.a.v. sancties A, B, C, D, E, F, G 5: Bevoegdheid van opdrachtgever bij overtreding op zijn terrein t.a.v. sancties A, E.

1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Overtreding Algemeen Niet naleven van de belangrijkste regels voor werknemers (zie § 11.2.2) Veiligheidsovertredingen Drank en/of drugsgebruik direct voorafgaande en/of tijdens het werk* Gevaar toebrengen aan collega’s/ derden door opzet/roekeloosheid* Overtreding regels t.a.v. gebruik PBM’s* Gebruik van machines/gereedschap zonder bevoegdheid of certificering (bv hoogwerkercertificaat)* Overtreding van overige veiligheidsvoorschriften* Verkeersovertredingen Snelheidsovertreding met bedrijfsauto op openbare weg*

Sanctie

Door

A/B/C/D/E/F/G

1/2/3/4/5

B/C/E/F/G

1/3/4/5

A/B/C/E/F/G

1/2/3/4/5

A/B/C/E/F/G

1/2/3/4/5

A/B/C/E/F

1/2/3/4/5

A/B/C/E/F/G

1/2/3/4/5

Mede afhankelijk van de ernst van de overtreding

2/4

Zie Bruikleenovereenkomst bedrijfsauto. Bij inbeslagname auto wordt schade verhaald bij bestuurder Boete doorsturen naar bestuurder. Eventuele schade wordt verhaald bij bestuurder Mede afhankelijk van de ernst van de overtreding

3.2

Rijden onder invloed met bedrijfsauto*

B/C/F/G

4

3.3

Overige verkeersovertredingen* (bv. niet handsfree bellen, bumperkleven, etc.) Bedrijfsmatige overtredingen Oneigenlijk gebruik van e-mail/ internet/telefoon op bedrijf Overtreden van de regels t.a.v. roken op het werk Schade toebrengen aan bedrijfseigendommen* Diefstal van bedrijfseigendommen* Overtredingen ziekteverzuimbeleid Te late ziekmelding (niet eerste ziektedag voor 9.00 uur) Niet verschijnen op spreekuur bedrijfsarts*

A/B/C/F

2/4

A/B/C/F/G

2/3/4

B/C/E/F/G

1/2/3/4/5

A/B/C/E/F/G

1/2/3/4

B/C/F/G

3/4

B/D

4

B/D

4

B/D

4

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3

Onvoldoende meewerken aan reintegratie verplichtingen

Opmerkingen

Loonopschorting totdat ziekmelding is doorgegeven Kosten worden doorberekend. Kan zonodig resulteren in ontslag Kan zonodig resulteren in ontslag

* Schade en eventuele kosten voor het herstel zullen in rekening gebracht worden bij werknemer

11.- Sanctiebeleid

versie 1 – augustus 2009

3/4


Wegwijzer

Deze matrix geeft richtlijnen voor toe te passen sancties (maatregelen) voor bepaalde overtredingen. Sancties kunnen in combinatie worden toegepast. Overtredingen die niet in de sanctiematrix zijn vermeld, zoals bijvoorbeeld het opzettelijk veroorzaken van schade, agressie, fysiek geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, worden gesanctioneerd in de geest van deze matrix. De ernst, herhaling of het begaan van meerdere overtredingen kan leiden tot opschaling van de sanctie.

11.- Sanctiebeleid

versie 1 – augustus 2009

4/4


Wegwijzer

12.

Ondernemingsraad Er is momenteel geen OR actief binnen het bedrijf. De ondernemingsraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging van het personeel van een bedrijf met 50 of meer werknemers. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het beleid van de organisatie en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. Smits Vastgoedzorg heeft in het verleden regelmatig een oproep geplaatst om medewerkers zich vrijwillig verkiesbaar te stellen, maar helaas heeft tot op heden nog niemand zich hiervoor aangemeld. Om je verkiesbaar te stellen voor de OR moet je minimaal 1 jaar in dienst zijn van de onderneming. De OR heeft tenminste 5 leden nodig. Je zult begrijpen dat het in ieders belang is om een OR in te kunnen stellen met hierin een afvaardiging van het personeelsbestand. Indien je je wilt aanmelden voor de OR-verkiezingen kun je je wenden tot de personeelsfunctionaris Suzanne van der Schaaf.

12.– OR

Versie 4 – juli 2009

1/1


wegwijzer-totaal-juli-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you