Page 1

2012 ìîç 31-\ä ëóí

35¹ (1056)


2

35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

×ÎË/ÌÀËÀÌ

Ñåíòÿáðü 3-\ä ëóíñÿíü «Þðãàí» òåëåêàíàë êóòàñ óäæàâíû ìóê\ä ôåäåðàëüí\é êàíàëûñü òîðé\í. Ñ=é\ àñø\ðà çàâîäèòàñ ïåòê\ä÷ûíû ñóòêèíàñ 20 ÷àñ ÷\æ, ñ=äç øóñÿíà ñåòåâ\é ïàðòí¸ðúÿñò\ã.

6

ë.á.

ïåðâîé êëàññ\ ïûðûñüÿñ\ñ äà âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ ò\ä\ìëóíúÿñ áîñüòàí ëóí\í! Âåë\ä÷ûò\ãûä \í=ÿ îë\ìàä íåêûäç. Áîñüò\é çóìûä ò\ä\ìëóíúÿñ, ç=ëü\é, âîäçì\ñò÷\é äà òø\êûääæûêà íèìêîäüì\ä\é âåë\äûñüÿñò\ äà ìàì-áàòüíûò\ áóðà âåë\ä÷\ìíàä. «É\ë\ãà» ãàçåòûí óäæàëûñüÿñ «Äîðîãà â øêîëó» àêöèÿ ñåðòè Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà ñèêò-ãðåçäûñü 65 ÷åëÿäüëû ñåò=ñíû øêîëà êåæë\ ðó÷êà-òåòðàäü\í òûð ïîðòôåëüÿñ. Ìåäâîääçà êëàññàÿñëû ãàæ íó\ä=ñíû ñîöèàëüí\é îòñ\ã ñåòàí ðàéîíñà ø\ðèíë\í àêò\â\é æûðéûí.

Âåë\ä÷èãêåæë\ êîçèí Ïûääè ïóêòàíà âåë\ä÷ûñüÿñëû «É\ë\ãàñÿíü» êîçèí\í ëî\ «Óðîêúÿñë\í ðàñïèñàíèå». Äçèê ïûð æ\ \ø\ä\é 8-9 ñòåíìàíûä äà áóðà ë.á. âåë\ä÷\é, íûâ-çîí.

Êóë\ìä=í ñèêòûí â\ë\ìà ìåäáóð ËÒÎ äà óäæàëàí áðèãàäàÿñë\í ñë¸ò. Âîë\ìà\ñü ðàéîíñà 11 êîìàíäà – Îçúÿãûñü «Áðèãàíòèíà», Çèìñòàûñü «Òâîÿ ïàðàëëåëü», Ðó÷ûñü «Òðóäîâîé äåñàíò», Êåð÷îìüÿûñü «Êðóòî», Äåðåâàíí\éûñü «Øêîëà ìàñòåðîâ», Íåìä=íûñü «Ðàäóãà», Êóë\ìä=íûñü «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà», Ø\ðúÿãûñü «Ñïðèíò», Òèìøåðûñü «Íàäåæäà», Ïîæ\ãûñü «Óäæà÷ é\ç», 13 Êåáàíú¸ëüûñü «Íîâîå ë.á. ïîêîëåíèå».

Áûä íûâëû îêîòà òøàïèò÷ûíû êóçü äà ìè÷à ñèíëûñê\í. À æåáèíèê ê\ äà äæåíüûä ñ=é\? Áóð òóøüÿñ îç îòñàâíû íè? Á\ðúÿ êàä\ ïûð òø\êûääæûêà àääçûëàí ñ=äç øóñÿíà «áûäòàí» ñèíëûñ. Âåñèã îí òîðé\ä ñ=é\ñ çáûëüâûâ14 ñàñüûñ. Ìå ñî òø\òø áûäòûíû òàòø\ì ë.á. âèäë= ñèíëûñò\ – êàæèò÷èñ.

Ò\ä÷\äàì, ìûé ñóäçñüûò\ì ñåìüÿÿñûñü ÷åëÿäüëû îòñàëàí àêöèÿ íó\ä\ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ñîöèàëüí\ÿ ñ\âì\äàí àãåíñòâî, à ñü\ìñ\ òà âûë\ òîðé\ä\ìà «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñåìåé ñ äåòüìè (2011-2013)» óäæòàñ ñåðòè. Ãàæ âûë\ âîèñíû óíà ÷åëÿäÿ, ñóäçñüûò\ì äà áàòüò\ì ëèá\ ìàìò\ì ñåìüÿÿñ. Íàëû ïåòê\äë=ñíû ñïåêòàêëü: ø\ð ãåðîéÿñ – Êàòÿ Ïÿò¸ðêèíà äà Îáîëòóñ – äàñüò=ñíû ÷åëÿäü\ñ âûëü âåë\ä÷àí âî êåæë\, âîðñ\ä=ñíû äà âèêòîðèíà íó\ä=ñíû. Áûä\í ñÿììèñ ïåòê\äëûíû ò\ä\ìëóíñ\. Á\ðàñ «ò\ä\ìëóíúÿñà êëþ÷» îòñàë=ñ

âîñüòûíû êîçèíà ñóíäóê. Àñêèà âåë\ä÷ûñüÿñëû ñåò=ñíû òåòðàäüÿñ, ôëîìàñòåð, ðó÷êà, êàðàíäàø, ñåðïàñàñÿí àëüáîì. Òà êûíäçè áûä\íëû ðàç\ä=ñíû «Ïîìîãèòå ïåðâîêëàøêå!» áóêëåò, êîä\ñ äàñüò=ñíû ø\ðèíñà óäæàëûñüÿñ. Ñýòûñü ïîçü\ àääçûíû þ\ð, êûäçè äàñüòûíû êàãà\ñ øêîëà êåæë\. Ø\ðèíñà äèðåêòîð Ñâåòëàíà Ïàòúðîâà ñèèñ àñêèà âåë\ä÷ûñüÿñëû äíåâíèêàíûñ «4-ÿñ» äà «5ÿñ». À áàòü-ìàì øó\íû ûäæûä àòòü\ òàòø\ì àêöèÿ íó\ä\ìûñü. Ñîöèàëüí\é òåõíîëîãèÿñ ñ\âì\äàí ðåãèîíñà ø\ðèíë\í þ\ð ñåðòè


3

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹

Ãàæ\ä\ìà «Ñèïåðòàñ» Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíûñü «Ñèïåðòàñ» é\çêîñòñà ôîëüêëîð êîòûð ïåòê\ä÷\ìà Êîìèñÿíü Ðîññèÿñà ôèíí-é\ãðà âîéòûðë\í ôåñòèâàëüûí. Ñ=é\ ìóí\ìà Ïñêîâûí àâãóñò 25-26 ëóíúÿñ\. Àíñàìáëüûñ ñüûë\ìà ϸòð Øó÷àëèíëûñü «Ìè÷à Çàðàíü» äà «Òýñü, ïîæ\ì\é» êîìè é\çêîñòñà ñüûëàíêûâ. Òà êûäçè «Ñèïåðòàñ» ãàæ\ä\ìà âèäç\äûñü\ñ êîìè âîðñàí-é\êòàí ñüûëàíêûâúÿñ\í: «×èêûø\ñ êîë\ êûéíû», «Ñòóê-ñòóê â\ð\òà», «Ûëûí-ûëûí», «Ìè÷à Ìàðïà», «Ïèð\ã äà øàíüãà». Ôåñòèâàëü âûë\ âîë\ìà\ñü Ýñòîíèÿûñü, Êàðåëèÿûñü, Ìàðèé Ýëûñü, Óäìóðòèÿûñü, Â\ë\ãäà îáëàñüòûñü êîòûðúÿñ, à ñ=äçæ\ ñåòî âîéòûð (îë\íû Ïñêîâ îáëàñüòñà Ïå÷îðà ðàéîíûí).

Íåâàæ\í íà Ëàïëàíäèÿûñü Êîìèûñü äåëåãàöèÿ íåâàæ\í ëîêò\ìà Ëàïëàíäèÿûñü. Ñýí= ìóí\ìà Âîéâûëûí îëûñü âîéòûðëû ñè\ì âîéòûðêîñòñà ñåìèíàð äà ôåñòèâàëü. Äåëåãàöèÿûí â\ë\ìà\ñü «Êîìè âîéòûðë\í» âåñüê\äëûñü Ñåðãåé Ãàáîâ, «Ìè» òîì é\çë\í êîòûðûñü ßíà Ñàæèíà, Ìàðèíà Ãàáîâà äà Åâãåíèÿ Óäàëîâà. Íûâúÿñ ïåòê\ä÷\ìà\ñü «Jjahis idja” ôåñòèâàëüûí. Ñýò÷\ âûë\ âîë\ìà\ñü ìàò\ 200 ñþðñ ñàé\ ìîðò. «Çâóêè âåòðîâ» ôåñòèâàëü äûðéè íàé\ ò\äì\ä\ìà\ñü êîìè é\çêîñòñà èñòðóìåíòúÿñ\í. Ìåäú¸íà ôèííúÿñ\ñ ÷óéì\ä\ìà çýð øû. Í\øòà ôèíí âåë\ä÷ûñüÿñ âîë\ìà\ñü ýòíîäèñêîòåêà äà êîìè é\çêîñòñà èíñòðóìåíòúÿñ\í âîðñíû âåë\äàí ìàñòåð-êëàññ âûë\. Êîìèûñü íûâúÿñ ñåò\ìà\ñü èíòåðâüþ äà âîðñ\ìà\ñü Èíàðèûí Ñààì ðåãèîí éûëûñü äîêóìåíòàëüí\é êèíîûí. Íûâúÿñ øóèñíû, ìûé êóòàñíû ïåòê\ä÷ûíû «Îäà êîðà» êîòûð íèì óëûí. Ìåäâîäç ï\ ê\ñéèì øóñüûíû «Êîìè âèàãðà\í», íî Àëåêñàíäð Êàíåâë\í ëîêò\ì á\ðûí íèìñ\ êîâì\ìà âåæíû. «Îäà êîðà» êóòàñ ñüûâíû è Åâãåíèÿ Óäàëîâàëûñü êîìïîçèöèÿÿñ. Âîéòûðêîñòñà ñåìèíàð äûðéè Ñåðãåé Ãàáîâ ñ=äçæ\ ïåòê\äë\ìà ôèíí-é\ãðà ýòíîêóëüòóðà ïàðê éûëûñü âèäåî, ìûé òø\òø âî\ìà ñü\ë\ì âûëàñ ñýò÷\ñ âèäç\äûñüëû.

Êîìèûí – «Ò\ð\êàíúÿñ» Êîìèûí ìåäâîääçàûñü ìóí=ñ «Òóøèòå çâóê» àëüòåðíàòèâí\é ôåñòèâàëü, êîä\ñ ïîçèñ âèäç\äíû \òóââåçéûí «âåñüêûä ýôèðûí». – Ìèÿí ÷àéò\ì ñåðòè ôåñòèâàëüûñ àðòìèñ, âåðìèì â\÷íû ñòàâñ\, ìûé âîäçâûâ ì\âïûøò=ì. Ñîöèàëüí\é ñåòüûí é\çûñ áóðà âèñüòàñü\íû «Òóøèòå çâóê» ôåñòèâàëü éûëûñü. Íèêèòà Äæèãóðäàë\í âîë\ìûñ í\øòà íà íèì\ä=ñ ãàæñ\, – âèñüòàë\ «Ïîäïîëüå» êëóáûí óäæàëûñü Ñåðãåé Ïîïîâ. «Òóøèòå çâóê» áóðà äîíúÿë=ñíû ×è÷åðèíà äà «Òàðàêàíû». À Íèêèòà Äæèãóðäà øóèñ, òàòø\ì ôåñòèâàëüñ\ ï\ òø\êûääæûêà êîë\ êîòûðòëûíû ñòðàíà ïàñüòà. Ðîê-ìóçûêà – ê\ëåíàÿñ êîñòûí éèò\ä. Ò=ÿí ôåñòèâàëüûä ï\ ñ\ìûí íà çàâîäèò÷\, ðûòûââûâñà\äç ûëûí íà. Íî ìåäâîääçà âîñüêîâñ\ ëîè â\÷\ìà. Àâãóñò 25 ëóí\ 10 ÷àñ ÷\æ ñöåíà âûëûí ïåòê\ä÷èñíû Êèðîâûñü «They Kill Kenny», Ñûêòûâêàðûñü «Bleeding Reazon», «Gop Stop Crew», «Dismerty», «GrimmoriumVerum», Èíòàûñü «Bliíû», Êîðÿæìàûñü «ÑÊÈÒ», Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûñü «Kinky Dep», Óõòàûñü «Edwin King», à òø\òø è ×è÷åðèíà äà «Òàðàêàíû» êîòûð.

Ïóêò\ìà «4» äà «5» Âûëü âåë\ä÷àí âî\ Ñûêòûâêàðñà 120 ïåðâîé êëàññûí êóòàñ âåë\ä÷ûíû 3098 ìîðò. Òà éûëûñü þ\ðò=ñ þðêàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Àííà Ðó÷êà. Êîìèë\í þðêàðûí óäæàë\ 136 âåë\ä÷àí=í, ê\í= áûäì\íû-ñ\âì\íû 69 ñþðñ 627 êàãà. Ñýí= ç=ëü\ 8000 ìîðò, íà ëûäûí 4000 âåë\äûñü. Âåë\äàí-ñ\âì\äàí ó÷ðåæäåíèå ëûä\ ïûð\íû 40 øêîëà, 81 äåòñàä äà 15 ñîäò\ä ò\ä\ìëóíúÿñ ñåòàí ø\ðèí. Âûëü âåë\ä÷àí âî êåæë\ äàñüòûñèã\í â\ë= áûð\ä\ìà óíà òûðìûò\ìòîð, â\÷\ìà äçîíüòàñÿí-ìàâò÷àí óäæ, âåñàë\ìà é\ð, ë\ñü\ä\ìà áóðä\äàí äà ñ¸ÿí æûðúÿñ, âåðàíäà, ñïîðòçàë äà ìóê\äòîð. Ñ=äçæ\ â\÷\ìà ÔÃÎÑ ñåðòè äåòñàäûí óäæ. Ñòàâíàñ Ñûêòûâêàðûí âûëü âåë\ä÷àí âî êåæë\ â\ë= âèäç\ìà 139 ìèëëèîí 147 ñþð øàéò. Ñòàâ âåë\äàí ó÷ðåæäåíèåñà êîìèññèÿ äîíúÿë\ìà «4» äà «5». «Êîìèèíôîðì» ñåðòè


4

35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

Ñîöèàëüí\é òåõíîëîãèÿÿñ ñ\âì\äàí ðåãèîíñà ø\ðèíûñü Ýëüìèðà Êàðèìîâà âåòë\ìà Ìîñêâà\, ê\í= â\ë\ìà ÷åëÿäü\ñ øêîëàûí \áèäèò\ìûñü äîðé\ì êóçÿ ñåìèíàð-òðåíèíã.

Мый сэтш\мыс кибербуллинг? Àääçûñüë\ìñ\ êîòûðò\ìà\ñü íèìàëàíà ïñèõîòåðàïåâò Àëåêñàíäð Øàäóðèíë\í òóÿë\ì ïîäóâ âûëûí. Ñ=é\ òîì é\çê\ä ¸íà óäæàë\ìà, êîäúÿñ\ñ \òäîðò\íû øêîëàûí òø\òøúÿÿñ, âåë\äûñüÿñ. Ñåìèíàð âûë\ âîèñíû ñòðàíàñà áûä ïåëü\ñûñü ïñèõîëîãúÿñ äà ñîöèàëüí\é óäæàëûñüÿñ. /í=ÿ êàä\ âåë\ä÷àí=íúÿñûí ïàñüêàë\ìà ñ=äç øóñÿíà «ýìîöèîíàëüí\é íàñèëèå» – ë¸ê êûâé\í øó\ì, ãð\çèò÷\ì, ìûæä\ì, ãåæ\ääæûêà – í\éò\ì, ýìáóð æóãë\ì. Ïàñüêàë\ìà è êèáåðáóëëèíã – èíòåðíåò, òåëåôîí ïûð \òäîðò\ì-\áèäèò\ì (ìîðòûñëû ûñò\íû ïàðîäèÿà ôîòî, ë¸ê ñ¸ðíè äà ñ=äç âîäç\). Ìîðòûñ îç êóæ ñûûñü âèäç÷ûñüíû, îç âåðìû «äçåáñüûíû», \ä ûñòàíòîðéûñ ïûð âî\ «àäðåñàò\äç». Òàòø\ì \áèäèò\ì óë\ âåðìàñíû âåñüêàâíû è ïîñíè, è âåðñòü\.

Ñåìèíàð äûðéè êûïòûë\ìà è áàòü-ìàì äà ÷åëÿäü êîñòûí éèò\ä éûëûñü ñ¸ðíè. Óíäæûê \í=ÿ áàòü-ìàì îç êóæíû ï\ îòñàâíû àñëàíûñ áûäòàñûñëû, à ì\äàð\ - êîð\íû ïîçüò\ìòîð, ìûæä\íû (\áèäèò=ñíû — à÷ûä ìûæà), ãåæ\äà îøê\íû. – Ìåäûì êàãàûä ýñêèñ àñëàñ âûí\, ñûëû

áûòü êîë\ ò\äíû, ìûé ìàòûññàÿñûñ ðàäåéò\íû ñ=é\ñ. Òàäç ñ=é\ à÷ûñ âåðìàñ âåííû ñòàâ ìûòø\äñ\. Îç ê\ áàòüìàì êóæíû äîðéûíû êàãàñ\, áûäòàñûñ îç æ\ è âåëàâ àñüñ\ äîðéûíû, – âèñüòàë=ñ Ýëüìèðà Êàðèìîâà. Ìîñêâàûí ñåìèíàð äûðéè ò\äìàë\ì âûëüòîðñ\ ñïåöèàëèñòúÿñ

«ßñ\â\é» – Áðåñòûí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà âóæâîéòûðë\í øûëàäàäðàìàà òåàòð ñåíòÿáðûí ìóíàñ Áðåñò\ «Áåëàÿ Âîæà» é\çêîñòñà òåàòðàëüí\é ôåñòèâàëü âûë\. Ñýí= ñ=é\ ïåòê\ä÷àñ «ßñ\â\é» ñïåêòàêëü\í, êîä\ñ ïóêò\ìà èçüâàêîëâàñà ýïîñ ñåðòè. Òàé\ ëóíúÿñ\ ñïåêòàêëüûñ ëîèñ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâîë\í ïðåìèÿà ëàóðåàò\í äðàìàòóðãèÿ äà ñöåíè÷åñê\é èñêóññòâî íèìïàñûí. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñ-

ëàâ Ãàéçåð ñåòiñ íèì\äàíà ïàñ âèò ëàóðåàòëû: Àëåêñàíäð Âåòîøêèíëû – Ê\ðåííýé Ìîéäûñü ãåðîé\ñ âîðñûñüëû («ßñ\â\é» ñïåêòàêëü äîð\ ñòàâ øûëàäñ\ ãè-

æûñüëû), Àë¸íà Ñìåòàíèíàëû – Ìåéêî\ñ âîðñûñüëû, Çîÿ Îñèïîâàëû – Ã\ãèíü ãåðîèíÿ\ñ âîðñûñüëû, Âëàäèìèð Óëÿøîâëû – íåíå÷ Ìàíäî\ñ âîðñûñüëû äà

çáûëüì\äàñíû àñ êàðûí. Øóàì, ñîöèàëüí\é òåõíîëîãèÿÿñ ñ\âì\äàí ðåãèîíñà ø\ðèíûí ì\âïàë\íû íó\äíû âåë\äàí ñåìèíàð ïñèõîëîãúÿñëû, êîäúÿñë\í óäæíûñ éèò÷\ìà èíä\ì ìûòø\äûñê\ä. Ñîöèàëüí\é òåõíîëîãèÿÿñ ñ\âì\äàí ðåãèîíñà ø\ðèí ñåðòè Àíäðåé Çàñóõèíëû – Âýðå\ñ âîðñûñüëû. Îêòÿáðü ò\ëûñüûí «ßñ\â\é\ñ» ïåòê\äëàñíû Ñàðàíñêûí «Øóìáðàò, Ìàéàòóë!» ôèíí-é\ãðà òåòðàëüí\é ôåñòèâàëü äûðéè. «ßñ\â\éûí» óíà é\çà ïåòê\ä÷\ìúÿñ\ ïûð\ä÷àñíû òåàòðàëüí\é þê\í\ âî\ì ñòóäåíòúÿñ, êîäúÿñ âåë\ä÷\íû àêò¸ð\ äà \òòø\òø âîðñ\íû Êîìè Ðåñïóáëèêàñà âóæâîéòûðë\í øûëàäàäðàìàà òåàòðûí. Ìåäâîääçà âîíàñ íàé\ êóòàñíû âåë\ä÷ûíû Ñûêòûâêàðûí äà \òòø\òø âîðñíû òåàòðûí. Åâãåíèÿ ÓÄÀËÎÂÀ


5

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹

ÀÄÄÇÛÑÜËÎÌ Àâãóñò 22 ëóí\ ÷åëÿäüë\í Ìàðøàê íèìà Êîìè Ðåñïóáëèêàñà áèáëèîòåêàûí âîñüò=ñíû «À ìåäñÿ ãàæà ÷óæàí ìóûä, à ìåäñÿ ìûëà ÷óæàí êûâ» íåá\ã âûñòàâêà. Íèìñ\ áîñüò\ìà\ñü Âàñèëèé Ëîäûãèíë\í êûâáóðûñü äà ñè\ìà\ñü Êîìè Ðåñïóáëèêàë\í 91 âî òûð\ìëû.

Ìåä ÷åëÿäü ýç ðî÷àñüíû

Áèáëèîòåêà\ âîë=ñíû Ñûêòûâêàðñà øêîëàÿñûñü êîìè êûâ âåë\äûñü ÷åëÿäü. Âûñòàâêà äûðéè íàé\ àääçûñüë=ñíû ëèòåðàòóðàê\ä äà æóðíàëèñòèêàê\ä îë\ìñ\ éèòûñü íèìàëàíà é\çê\ä – ãèæûñü Íèêîëàé Ùóêèíê\ä, êûâáóðàëûñüÿñ Åëåíà Àôàíàñüåâàê\ä äà Àë¸íà Øîìûñîâàê\ä. Íûâ-çîí ò\äìàë=ñíû ðåñïóáëèêàñà êûïëûñü èñòîðèÿñ\, ìûé 1921 âîñÿ àâãóñò 22 ëóí\ âûíñü\ä\ìà êûâêóòàíà ãîñóäàðñòâåíí\é äîêóìåíò – Êîìè àâòîíîìèÿ îáëàñüòë\í ÐÑÔÑÐ-\ ïûð\ì êóçÿ äåêðåò, \ä òà\äç Êîìè Ðåñïóáëèêà ïûðèñ Àðõàíãåëüñê îáëàñüò\ (âîäçûí — Ïå÷îðà óåçä). Ñ=é\ êàäñÿíü ìèÿí ðåñïóáëèêà ïàñé\ àññüûñ ÷óæàí ëóí. Âûñòàâêàë\í \òè þê\í â\ë= ñè\ìà òîì êîìè ïîýòúÿñ\ñ \òóâò\ìëû. Íà\í âåñüê\äë\ Åëåíà Åâãåíüåâíà Àôàíàñüåâà, í¸ëü íåá\ãë\í àâòîð – «Ëýáà÷ñ\ êè ïîìûñü âåðä=», «Åíêîëà\ ûá\ñ», «Êàëåíèê-ëýáà÷» êûâáóð ÷ó-ê\ðúÿñ äà ÷åëÿäüëû «Ýæ\ð-âåæ\ð». Åëåíà Àôàíàñüåâà âèñüòàë=ñ ëèòåðàòóðí\é êîòûðë\í

óäæ éûëûñü, ëûääèñ àññüûñ êûâáóðúÿñ äà ìóê\ä êîìè ïîýòëûñü ãèæ\äúÿñ. Âèñüòàë=ñ è Àë¸íà Øîìûñîâàë\í òâîð÷åñòâî éûëûñü. Ñ=é\ ÷óæë\ìà Êóë\ìä=íñà Ñê\ð\äóì ñèêòûí 1986 âîûí. Ñûêòûâêàðñà ãîñóäàðñòâåíí\é óíèâåðñèòåò ïîìàë\ì á\ðûí Àë¸íà êîëü÷÷\ìà Ñûêòûâêàð\ äà óäæàë\ «Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàëûí, ãèæ\ êîìè êûâ âûëûí è êûâáóð, è ïðîçà. Àë¸íà âèñüòàë=ñ àñëàñ ÷åëÿäüäûðñÿ êàä, òâîð÷åñòâî éûëûñü, ò\äì\ä=ñ «Äçàð» ìåäâîääçà íåá\ã\í.

Âûñòàâêàûí â\ë= ïåòê\äë\ìà êîìè ïîýò, Ðîññèÿñà æóðíàëèñòúÿñë\í äà ãèæûñüÿñë\í êîòûðúÿñ\ ïûðûñü, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ùóêèíëûñü íåá\ãúÿñ. Íèêîëàé Ùóêèí\ñ øó\íû êîìè Ëåâ Òîëñòîé\í. Ñ=é\ ëûääèñ àññüûñ êûâáóðúÿñ, ìîéäúÿñ, ñüûë=ñ. Íûâ-çîí ò\äìàë=ñíû, ìûé ñûë\í ãèæ\äúÿñ ñåðòè ïóêò\íû ñïåêòàêëüÿñ. Ãèæûñü âèñüòàë=ñ âîéíàäûðñÿ ÷åëÿäü êàä éûëûñü – ñ=é\ êîëü\ìà Åìä=í ðàéîíñà Ëûàòûûí. Ñýêè

ñèêòñà ÷åëÿäüëû êîâì\ìà ¸íà ÷óê\ðòíû òóëûñûí ìóÿñ âûëûñü êîëü\ì âîñÿ êàðòóïåëü, ìåäûì ïåðéûíû êûí\ìï\ò. Íèêîëàé Ùóêèí ìàéøàñü\, þðêàðûí ï\ ýòøà êîìè êûâ âûëûí êóëüòóðà äà ìóê\ä ó÷ðåæäåíèå íèìûñ, àáó êîìè êûâ âûëûí ðåêëàìà, ê\òü ýñüê\ ñ=é\ òø\òø Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãîñóäàðñòâåíí\é êûâ. Áèáëèîòåêà\ âîûñüÿñ\ñ ìàéø\äë\, ìûé ýòøà\í ñ¸ðíèò\íû êîìè\í êàðûí, ðàéîíûí. Íàé\ ñèèñíû ÷åëÿäüëû ¸íäæûêà ñ¸ðíèòíû êîìè\í, âåë\äíû ï\ëüï\÷ëûñü êóëüòóðà äà êûâ. Íûâ-çîí ïåòê\äë=ñíû êîìèûñü áóð ò\ä\ìëóíúÿñ «Ãîâîðèì ïîêîìè» âîðñ\ìûí. Îêîòà ýñêûíû, ìûé êàðñà ÷åëÿäü, êîäúÿñ àçûìà âåë\ä\íû êîìè êóëüòóðà, ïåòê\äëàñíû áóð ïðèìåð ñèêòñà ÷åëÿäüëû, êîäúÿñ ðî÷àñü\íû, à àññüûíûñ ìàì êûâñ\ âóí\ä\íû. Ëþäìèëà ÂÒÞÐÈÍÀ, ÷åëÿäüë\í Ìàðøàê íèìà áèáëèîòåêàûí êðàåâåäåíèå äà íàöèîíàëüí\é ëèòåðàòóðà þê\í\í âåñüê\äëûñü.


35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

6

ÏÎÑÜ ÞÎÐ Ñåíòÿáðü 3-\ä ëóíñÿíü «Þðãàí» òåëåêàíàë êóòàñ óäæàâíû ìóê\ä ôåäåðàëüí\é êàíàëûñü òîðé\í. Ñ=é\ àñø\ðà çàâîäèòàñ ïåòê\ä÷ûíû ñóòêèíàñ 20 ÷àñ ÷\æ, ñ=äç øóñÿíà ñåòåâ\é ïàðòí¸ðúÿñò\ã.

«Юрган» лоис асш\ра

Âîäçûí ê\ ÐÅÍ-Ò äà ÒÂÖ ôåäåðàëüí\é êàíàëúÿñ àñüíûñ äàñüò=ñíû-òý÷èñíû óäæòàñúÿñ äà óð÷èò=ñíû ðåãèîíñà êàíàëúÿñëû êàä – \í= íèí «Þðãàí» ñòàâ òàé\ óäæñ\ êóòàñ â\÷íû à÷ûñ. Ñ=äçê\, ëî\ ïîçÿíëóí êîëàíà äà ìåäë\ñÿëàíà êàä\ òý÷íû-ïóêòàâíû àñ êàíàëëûñü óäæòàñúÿñ, à ìóê\ä «íü\á\ì» ïðîãðàììàñ\ ëýäçíû ýôèð\ îêîòèò\ì ñåðòè êàä\ íèí.

«Þðãàí» ëî\ ðåñïóáëèêàñà òûðâûé\ àñø\ð òåëåêàíàë\í. Í\øòà «Þðãàíûí» ûäæûä óäæ \í= ìóí\ ñ=äç øóñÿíà öèôð\â\é âåùàíèå âûë\ âóäæ\ì êóçÿ. Óíàëû íèí ò\äñà, ìûé Ðîññèÿûí ýì Ïðåçèäåíòñÿíü òø\êò\ì – 2015 âî\äç âóäæíû öèôð\â\ÿ ïåòê\ä÷\ì-âèñüòàë\ì âûë\. Òà ìîãûñü ï\ðò\íû îë\ì\ ûäæûä óäæòàñ. Ñåíòÿáðüñÿíü íèí òåëåâèçîð âèäç\äûñüÿñ\ñ âè÷÷ûñü\ óíà âûëüòîð. Ñ=äç, «Þðãàí» êóòàñ ïåòíû ýôèð\ ÷àñ\í âîäçäæûê. 6 ÷àñ àñûâÿíü íèí êóòàñíû þðãûíû âûëüòîðúÿñ, êîìè ñüûëàíêûâúÿñ, àääçûñüë\ìúÿñ äà óíà ìóê\ä èíòåðåñí\éòîð. Ñîäàñ òø\òø è þ\ðòàí ïåðåäà÷à ëûäûñ – ñóòêè ÷\æíàñ ê\êúÿìûñûñü êóòàñíû ò\äì\äíû

ðåñïóáëèêàñà âûëüòîðúÿñ\í «Òàëóí» äà «Âðåìÿ íîâîñòåé» óäæòàñúÿñûí. Ðûòúÿ ïåòê\ä÷\ìûñ ëî\ í\øòà 21 ÷àñ 30 ìèíóòûí. Òàê\ä éèò\äûí òåëåâèçîð âèäç\äûñüÿñ àääçàñíû è âûëü é\ç\ñ. Êîìè äà ðî÷ óäæòàñ íó\äûñüÿñ ï\âñòûñü ãîæ\ìáûä á\ðé\ìà\ñü êîëàíà é\ç\ñ, âîë\ìà ìàò\ 100 ìîðò. Áîñüò\ìà\ñü, äåðò, ìåäñÿ áóðúÿññ\. Àðñÿíüûñ æ\ ëîàñíû è ñîäò\ä ãàæ\äàíà óäæòàñúÿñ, òàé\ – «Êîìèêñû» äà «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ». Êîìè óäæòàñûñ òø\òø ñîäàñ. Øóàì, çýâ èíòåðåñí\ÿ äàñüò\íû íèí ôèëüì-ýêñïåäèöèÿÿñ. À ïîñíèóëîâëû êóòàñíû ïåòê\äëûíû êîìè âûë\ âóäæ\ä\ì ìóëüòôèëüìúÿñ. Ñåíòÿáðü çàâîäèò÷èã\í íèí ïîçÿñ íèìêîäÿñüíû íèìàëàíà «Íó, ïîãîäè!» êîìè\ä\ì ìóëüòèê\í.

×àéò\ì ñåðòè, ìåäñÿ ûäæûä âûëüòîð, êîä\ñ ¸íà íèí âè÷÷ûñèíû ñèêò-ãðåçäñà îëûñüÿñ – «Òðèêîëîð» ñïóòíèêà òåëåâèäåíèåûí êóòàñ òûäàâíû «Þðãàí». Òàé\ ûäæûä äà óíà ñü\ì âèäçàíà óäæûñ äûð íèí ìóí\ìà. Êàíàë òûäàâò\ìûí ìåäñÿ ûäæûä ïîìêàûñ â\ë\ìà – àñø\ðà äà 20 ÷àñûñü íå ýòøàäæûê ïåòê\ä÷\ì. /í= ñòàâûñ òàé\ ýì íèí. Êàíàë\í âåñüê\äëûñüÿñ ýñê\ä=ñíû, ìûé íîÿáðüûí íèí «Þðãàí» êóòàñ òûäàâíû ñ=äç øóñÿíà «òàñüò=ûí», äà ëî\ ïîçÿíëóí âèäç\äíû òåëåêàíàëñ\ Êîìè Ðåñïóáëèêàûí, Êèðîâûí, Àðõàíãåëüñê, Â\ë\ãäà äà îð÷÷à îáëàñüòúÿñûí. Ñòàâíàñ «Þðãàí\í» äàñüò\ì óäæòàñúÿñë\í ïåòê\ä÷àí êàäûñ íþæàë=ñ 7 ÷àñ. Âîäç\ âûë\ àñø\ðà ïåòê\ä÷ûñü êàíàëëû ëî\ êîêíüûääæûê äàñüòûíû ïûð óíäæûê è óíäæûê àñ ïåðåäà÷à. ÊÐÒÊ êîìïàíèÿ\ ïûðûñü «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» òø\òø âîäçì\ñò÷\ìà âûëü óäæòàñúÿñ\í. Àñûâñÿíüûñ íèí ðàäèîûí êóòàñ ïåòíû «Óòðî íà êîìè» øîó, ê\í= íó\äûñü êóòàñ ñ¸ðíèòíû êîìè\í äà ðî÷\í. Í\øòà \òè ëóíñÿ ïåòê\ä÷\ì – «Áóð òóé». Êîëü\ ñ\ìûí ñèíû «Þðãàíëû», ìåäûì ñòàâ òàé\ çàâîäèò\ì ûäæûä óäæûñ èí\í-ëàä\í ìóí=ñ, à òåëåâèçîð âèäç\äûñüÿñ áûä ëóí íèìêîäÿñèñíû ÷óæàí òåëåêàíàë\í. Ãàëèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ


7

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹

Ãàçåò-æóðíàëûí, ðàäèîûí, òåëåâèäåíèåûí óäæàâíû îêîòèòûñü òîì âîéòûðëû ýì ïîçÿíëóí âåë\ä÷ûíû «Media Sapiens» òîì æóðíàëèñòúÿñëû øêîëàûí.

Âîññü\ «Media Sapiens» Íàé\ ò\äìàñÿñíû Êîìèûí íèìàëàíà æóðíàëèñòúÿñê\ä, âèäëàñíû àññüûíûñ âûíñ\ ðåñïóáëèêàñà ïåòàñúÿñûí äà èíòåðíåò-èçäàíèåÿñûí, ðàäèîûí äà òåëåâèäåíèåûí. Ìåäñÿ ò\ëêàÿññ\ äà ìåäñÿ ñþñüÿññ\ êàçÿëàñíû. Òàé\ øêîëààñ âåë\äûñüÿñëû ëîàñ íèìêîäü êóòø\ìê\ êàä ìûñòè ïàíûäàâíû àññüûíûñ áûäòàñíûñ\ \òóâúÿ êîìàíäèðîâêàûí, êàçÿâíû îâíûñ\ ãàçåòûñü ëèá\ æóðíàëûñü, àääçûíû òåëåâèçîðûñü, êûâíû ò\äñà ã\ë\ñ ðàäèî ïûð.

Òà éûëûñü âèñüòàë=ñ óäæòàñ\í âåñüê\äëûñü Èëüÿ Çóáîâ. Ñ=äçæ\ øêîëà\ âè÷÷ûñü\íû íàé\ñ, êîäúÿñ îêîòèò\íû âåë\ä÷ûíû âåðñòàéò÷ûíû ëèá\ ò\äìàñüíû æóðíàëèñòèêàê\ä éèò÷\ì ì\ä óäæ\í. Òà ìîãûñü ñåíòÿáðü 10 ëóí\äç êîë\ øû\ä÷ûíû mediasapiensrk@gmail.com \òóââåçéûí àäðåñ ñåðòè. Ñ=äçæ\ ñòàâ þàë\ì âûë\ âî÷àêûâ ñåòàñíû òàí=: http: vk.com public41614132 Âåë\ä÷\ìûñü ìûíòûñüíû îç êîâ. Óäæòàññ\ âûíñü\ä\ìà Êîìèûí Òîì é\çë\í âîê\ä éèò\äûí.

Êîä= óíäæûê\í? Ñåíòÿáðü 1 ëóí\ 15.00 ÷àññÿíü Ñûêòûâêàðñà Êèðîâ íèìà ïàðêûí òîì é\çë\í «Îòðûâ!!!» êîòûð íó\ä\ âåë\ä÷ûñüÿñëû ñè\ì ôëåø-ìîá. Ñýí= âè÷÷ûñü\íû þðêàðñà øêîëàÿñûí \í=ÿ äà â\âë\ì âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ. – Ìè è îëèìïèàäàûí, è êîíêóðñûí, è îðäéûñü\ìûí ïûð äîðéûâë=ì àñëàíûì âåë\ä÷àí=íëûñü íèìñ\, – âèñüòàë\íû ôëåø-ìîá êîòûðòûñüÿñ. – Ñî è \í= áàðà íà ëîàñ òàòø\ì ïîçÿíëóíûñ. Êóòø\ì øêîëàûñü ìåäóíà é\çûñ ëîêòàñ – ñ=é\ è ëîàñ âåðìûñü\í, ìåäñÿ áóð\í. Ñ=äçê\, ñýí= íûâ-çîí ïûääè ïóêò\íû âåë\ä÷àí=íñ\ äà ¸ðòà-¸ðòíûñ\. «Îòðûâ» êîòûðñàÿñ êîð\íû ñòàâíûñ\ ëîêíû ïàðêë\í ñïîðòïëîùàäêà\ ìè÷à øàðúÿñ\í äà ãàæà ëîçóíãúÿñ\í. Áóðåòø êóèì ÷àñ ëóíûí êóòàñíû àðòàâíû, êóòø\ì øêîëàûñü âåë\ä÷ûñüûñ ëîêò=ñ ìåäóíà. È ñ=é\ øêîëàûñëû âè÷ìàñ é\ç\ñ âåë\äàí ìèíèñòðñÿíü àòòü\àëàíà ãèæ\ä.

Âè÷÷ûñü\íû «Êðîõàëüûí»

Ñåíòÿáðü 13-16 ëóíúÿñ\ Óõòà\ ÷óê\ðò÷àñíû ðåñïóáëèêàñà êàð-ðàéîíúÿñûñü 18-30 àð\ñà âîäçì\ñò÷ûñü òîì é\ç. Ñýí= ìóíàñ «Èííîâàòèêà: Êðîõàëü-2012» ðåñïóáëèêàñà ì\ä\ä âåë\äàí ôîðóì. Ëî\ êîòûðò\ìà «Itäðîì – ñîöèàëüíûå ñåòè – èííîâàöèè â èíòåðíåòå», «Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü», «Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå — òðåíèíã ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèé», «Ìîëîä¸æíûå ñóáêóëüòóðû: èíòåëåêòóàëüíûå è ìóçûêàëüíûå íàïðàâëåíèÿ» í¸ëü ïëîùàäêà. Áóðåòø òàòø\ì àääçûñüë\ìúÿñ äûðéè ÷óæ\íû âûëü ì\âïúÿñ äà âûëü óäæòàñúÿñ. Íûâ-çîíë\í ëî\ ïîçÿíëóí þêñüûíû àñëàíûñ ì\âïúÿñ\í äà áèçíåñ-ïëàíúÿñ\í.

Òîì é\ç êóòàñíû îâíû øîíûä ïàëàòêàÿñûí. Ñü\ðñüûíûñ êîë\ áîñüòíû óçüëàí ìåø\ê, ï\íàð, øîíûä ê\ì-ïàñüê\ì, òàñüò=-ïàíü. Ѹÿí-þàí\í ìîãì\äàñíû. Ïàñüêûääæûêà ôîðóì éûëûñü ãèæ\ìà \òóââåçéûí Óõòàñà ãîñóäàðñòâåíí\é òåõíè÷åñê\é óíèâåðñèòåòë\í ëèñò áîêûí. Ñòàâ þàë\ì\í ïîçü\ øû\ä÷ûíû Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü\ñ ìåäâîääçà âåæûñüë\í ñ\âåòíèê Îëüãà Ñû÷óãîâà (8212-28-53-48) äà âåë\äàí ìèíèñòåðñòâîûñü ñîäò\ä ò\ä\ìëóí äà òîì é\çë\í ïîëèòèêà þê\í\í âåñüê\äëûñü Ðîäèîí Êîðîáåéíèêîâ (88212-25-70-49) äîð\. Øû\ä÷\ìúÿñ âè÷÷ûñü\íû krohal2012@mail.ru àäðåñ êóçÿ.


35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

8


9

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹


10

35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Þøêîâë\í ÷óæ\ «Åíýæûí ñî \òè ýì, Ìåíàì òý – ì\ä øîíä=. Àñëàä \äúÿ ñü\ë\ìíàä Ïûð íà ìåí\ øîíò=í»

Òàé\ êûâúÿññ\ àñëàñ ìåääîíà ìîðòëû – ìàìëû – ñèèñ íèìàëàíà êîìè ãèæûñü, êûâáóðàëûñü, äðàìàòóðã Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Þøêîâ. Àñëàñ ãèæ\äúÿñûí ûäæûä ìåñòà ñ=é\ âè÷ì\ä=ñ ìàì òåìàëû, âûë\ ëýïò=ñ êîìè àíü\ñ.

«Íèí\ì ìåíñüûì ìóñëóí\ñ Ìàì ä=í\ îç ÿì\ä…» Ïîýò ãèæë=ñ, ìûé «ìîðòë\í îë\ìûñ ïàíñü\ ìó âûëàñ ÷óæ\ìñÿíüûñ. Ìåä ñ=é\ è÷\ò íà, êûê êè ïûä\ñ\ ò\ð\, ñ\ìûí íà í¸íÿñüíû è âåðì\, à àääç\ þãûäñ\ ñèííàñ äà êàçÿë\ ìàìñ\, êûë\ ñûëûñü ïîìò\ì øàíüñ\. Ìàìûñëû ýñê\ìûñü äà ñûëàíü ñü\ë\ìíàñ ñåò÷\ìûñü è ñ\âì\ ìîðòûä, â\ðçü\ àñø\ð îë\ìàñ». Ìàìë\í þãûäûñ äà øàíüëóíûñ íýì êåæë\ âè÷ìèñ è Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ Þøêîâëû. Ñûë\í ìàìûñ, ¨ãîð Âàñü Àííà, íýìñ\ îë=ñ Ñûêòûâä=í ðàéîíñà Ñ=äáàð ñèêòûí, ê\í= è ÷óæò=ñ àññüûñ Ãåíàãåé ïèóêñ\ 1932 âîñÿ ìàðò 14-\ä ëóí\. Ìå – êîìè àíüë\í êîðñü\ìòîð, È áóðò\ íåêîäëûñü îã êîð. È âåñèã âåæ\é ýòøà ïåò\, Ìåí à÷ûñ Åíìûñ áóðò\ ñåò\. Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ íýì ÷\æûñ ðàäåéò=ñ äà ïûääè ïóêò=ñ ìàìñ\, ñòàâñüûñ ñ=é\ñ ï\ñÿ àòòü\àë=ñ. È÷\òñÿíü ìàìûñ âåë\ä=ñ, ìûé îç ïîçü ãóñÿñüíû íè ï\ðúÿñüíû, îç ïîçü äûø\ä÷ûíû

íè é\ç âûë\ ëýäç÷ûñü\ì\í îâíû, \ë\ä=ñ ë¸êñüûñ. Àð\ñ \êìûñ íà â\ë=, à ìàì\ Â\ë= óäæàâíû ïåòê\äàñ é\ð\. Øóàñ, þð\ñ ï\ ìåíñüûì ýí ÿí\ä, Áîñüò ï\ çûðñ\ äà êèûä ìåä â\ð\. Êîìè ìîðòë\í îëàí ýòøûñ è÷\òñÿíü éèäæèñ ñûëû. È ñòàâñ\ òàé\ ñ=é\ êûñêèñ âèð\í íýì êåæë\ àñëàñ ìóñà ìàìóêûñëûñü. Êîðê\ çûê\í, êîðê\ \ë\ì\í Îë= àñëàì þð\í, Ñû â\ñíà ìûé \í\äç ñü\ë\ì\é Ï\ò íà ìàì\ áóð\í. «Ìàì\» êûâáóðûí ïîýò êàçüòûë\ àññüûñ âîéíà êàäñÿ ÷åëÿäüäûðñ\. Ñýê ÷åëÿäüëû ¸íà êîâìèñ îòñàñüíû ìàìúÿñëû, âåæíû ôðîíò âûë\ ìóíûñü áàòüÿñ\ñ. /ò÷ûä ãîæñÿ ëóí\ ÷åëÿäüëû êîë= êîäéûíû ñèëîñ ãó. Ãó äæûíñ\ êîäéèñíû, ñýññÿ êîò\ðò=ñíû êóïàéò÷ûíû. Ìèÿí óäæàë\ìíûì âóí=. Äóðèì ðûò\äç, âàûñ ïóèñ. Ñýò÷\ ìàì\ûä è ñóèñ. Óäæûñ â\ë= þð âûâ òûðûñ, à é\çûñ íåêûò÷\ ýç òûðìûâ. Àííà

Âàñèëüåâíà â\ë= áðèãàäèð\í äà êóò=ñ ûäæûä ëà÷à ÷åëÿäüë\í îòñ\ã âûë\. Âîò ñýêè Ãåííàäèé è ñþðèñ ìàìë\í êè óë\: – Âèà, – øó\, – òàëóí ëþ÷êè! Äà êûäç çûðíàñ ìûøê\ êó÷êèñ! Óñè ìå äà ë¸êûñü á\ðääçè... Âèäç\äà äà, á\ðä\ à÷ûñ, – À÷ûñ ìàì\ ñèíâà ñîð\í Îð÷÷\í á\ðä\ ìåûñü ãîðà... «Êîëè ñýñÿíü óíà òóëûñ», è ê\òü ïîýò êóò\ ò\ä âûëûí òàé\ â\âë\ìòîðñ\, íî ìàì âûë\ íü\òè îç ë\ãàñü, «ë¸ê êûâ ìàìëû ýã íà øóëû». Ñ=é\ áóðà ã\ã\ðâîèñ, ìûé ìàìë\í çûðé\í êó÷ê\ìûñ ëîèñ íýì êåæë\ óðîê\í ýç ñ\ìûí ñûëû, íî è ìóê\ä ÷åëÿäüëû. Ûäæûä ïàé ïóêò=ñ Àííà Âàñèëüåâíà è ïèñ\ âåë\ä\ì\. /ä êûìûíûñü Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ ê\ñéûë\ìà äóãäûíû âåë\ä÷\ìñüûñ, íî àääç\ìà ìàìûñ êîëàíà êûâúÿñ, ìåäûì ûø\äíû-ì\ä\äíû ïèñ\ âåë\ä÷ûíû âîäç\. Áûäò=í ìåí\, âåë\ä=í, Ìîðò\ ìåäûì âîè...


11

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹

ìñÿíü 80 âî Ïîýò ñòàâ ñü\ë\ìñÿíü àòòü\àë\ ìàìñ\ äà âèñüòàë\ è ìóê\äûñëû, ìûé íåêîð íèí\ìûñü «ìàì\\ñ îã ¸ð È êóâò\äç ñóâòà ìàì\ äîð. È êîìèûñ ìåä ëýïò\ ñ=é\ñ, Ìûé ÷óæò=ñ-áûäò=ñ ìóñà ïè\ñ». Íèìàëàíà ãèæûñüë\í ýì «Êîìè àíü» ñüûëàíêûâ, êîä\ñ ñè\ìà òø\òø è àñëàñ ìóñà ìàìûñëû. Çáûëü \ä, ìûéòà ñü\êûäûñ, òøûã\ìûñ äà êóðûäûñ âè÷ìèñ íàëû, ñèêòñà àíüÿñëû, âîéíà äûðéè äà è á\ðûíäæûê íà! À ýç òàé óñüíû ñü\ë\ìíàíûñ, ýç òàé ñü\ä âèðà\ñü ëîíû, ë¸ê ïåñûñü\í! Òà â\ñíà íü\òè ñîäòàâò\ã ÷óæèñíû Ãåííàäèé Þøêîâë\í òàòø\ì êûâúÿñ: Îê ìûéòà, Ìûéòà ñü\êûäñ\, êóðûäñ\, òøûã\ìñ\, Øîãñ\ ïûêèí äà âåí=í! Íî ýí èçìû – âåê ìåë= äà øàíü. Âàé æ\ åíëû ìîç êîïûðò÷àì òýíûä, Êîìè àíü! Ñòàâ âîéíà êàäñÿ îë\ìñ\ êûñêèñíû-íóèñíû àñ ïåëüïîì âûëàíûñ íûâáàáàÿñ. Äåðò, è ÷åëÿäüëû ñü\êûäûñ äà êóðûäûñ ñþðèñ. Íî îë\ìñ\ êóòíû êîâìèñ ìàìúÿñëû, è íàé\ êóò=ñíû! Øîãûñë\í íîïéûñ äà óäæûñë\í ñèé\ñûñ Âè÷ìûë=ñ ãîæ\ì è ò\â. Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷ â\ë= ìåë= ïè\í, øóäà ìîðò\í, êîäë\í þðàñ ìîéäûí ìîç ïóêñüûë\ìà ìè÷à êîìè êûâéûñ, ñ\äç äà âèçóâ øîð ìîç äçîëüã\ìà ìàìûñë\í ìûëà êîìè ñ¸ðíèûñ. Ñûûñü è ìàì éûâñüûñ êûâáóðúÿñûñ ñûë\í äæóäæûä ì\âïà\ñü, ïàñüêûä îòà\ñü, ñü\ë\ì äà âåæ\ð â\ðçü\äàíà\ñü. Ñýí= è àñ êîìè é\ç äîð\ øûàñü\ì, íàé\ñ áóð âûë\ ûø\ä\ì, áàòü-ìàì\ñ âåæàâèäç\ì äà ïûääè ïóêò\ì, àñêèà ëóíàñ ïîìò\ì-äîðò\ì ýñê\ì. «Âåæñüûò\ã êîëü\ìà ìàì\ë\í ñü\ë\ìûñ, Ñû ìûíäà øîíûäûñ ñýí. Áûäìàí äà êàçÿëàí, ìàìûä òàé â\ë\ìà Ìó âûëàñ Åíñüûñ íà Åí» Àííà ÌÀÕÎÒÈÍÀ

«É\ë\ãàëûñü» òàâîñÿ 12-\ä íîìåð (ìàðò 23-\ä ëóíñÿ) áûäñ\í äàñüòûë=ì Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíûñü Êåð\ñ ñèêòñà øêîëà éûëûñü. Òàâî âåë\ä÷àí=íûñ ïàñéèñ 110 âîñÿ òøóï\äà ïàñ. Êåð\ññà øêîëà\í äàñüò\ì èñòîðèÿ éûëûñü ñòàòüÿ ìè é\ç\äë=ì ìåäâîääçà ëèñò áîêúÿñàñ. Íî, â\ë\ìê\, ñåò\ì ëûäïàñúÿñûñ àáó òûðâûé\ ñò\÷\ñü, äà è óíàòîð íà àáó ïàñé\ìà. Øêîëàëû îòñ\ã âûë\ âîèñ Ê\ðòêåð\ñ ñèêòûí îëûñü Àëåêñàíäð Ïàíþêîâ, êîä= óíà âî íèí òóÿë\ èñòîðèÿ, à÷ûñ Êåð\ñ ñèêòûí ÷óæë\ì ìîðò. ×àéòàì, Êåð\ññà âåë\äûñüÿñëû äà âåë\ä÷ûñüÿñëû ëî\ íèìêîäü óíäæûê ò\äìàâíû ÷óæàí ñèêòñà øêîëàë\í èñòîðèÿ éûëûñü. Ìè é\ç\äàì Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ëûñü ãèæ\äñ\.

Тан= вел\дл\ма\сь т\лка й\з

Êûçü\ä íýì\ ïûðèã\í Êîìè ìó ïàñüòàëà âîññÿë\ìà\ñü çåìñê\é ó÷èëèùåÿñ, ê\í= âåë\ä÷\ìà\ñü òø\òø è êðåñòüÿíàë\í ÷åëÿäüûñ. 1901 âîñÿ Óñòü-Ñûñîëüñê óåçäñà çåìñê\é ñîáðàíèå âûëûí øó\ìà\ñü âîñüòûíû òàòø\ì ó÷èëèùåÿññ\ Â\ëüä=íûí, Ðó÷ûí äà Ìàêàð-Êåð\ñûí. Ìàêàð-Êåð\ñûí âåë\ä÷àí=íñ\ âîñüò\ìà\ñü 1902 âîñÿ îêòÿáðü 15 ëóí\ Àíäðåé Ãóðüåâè÷ Êîçëîâë\í êåðêàûí. Ìåäâîääçà äà ìåäø\ð âåë\äûñüíàñ â\ë\ìà Ìàðèÿ Àíäðååâíà Êîëìàêîâà. Ó÷èëèùåûí çàêîí Áîæèé âåë\ä\ìà è À.Í. Øóìêîâ. Êîð ÷åëÿäü àáó êûâçûñüë\ìà\ñü, ñòð\ã ìîðò âåðì\ìà íàé\ñ è íü\ðúÿâíû. Ìàêàð-Êåð\ññà ó÷èëèùåûí ÷åëÿäü\ñ òóéä\äë\ìà\ñü è ñüûâíû. Ìóçûêàûñü ïåäàãîãíàñ â\ë\ìà Ä.Â. Ãåîðãèåâñêèé. Ãèìíàñòèêà\ äà âîåíí\é äåë\\ âåë\ä\ìà óíòåðîôèöåð Í.Ñ. Ïàíþêîâ. Âåë\ä÷èã\í áûäòîðéûñ æ\ â\âë\ìà. Èíñïåêòîðëûñü þàñüò\ã Ìàðèÿ Êîëìàêîâà \òëààñü\ìà ͸áä=íñà ëåñòíè÷åñòâîûí óäæàëûñü À. Íàãèõê\ä. Ïàíñü\ìà çûê. Çàêîí òîðêàë\ì\í ã\òðàñü\ìûñü

èíñïåêòîð Ì.Ï. Ó ñ ï à ñ ñ ê è é â\òë\ìà Ìàðèÿ Íàãèõ\ñ øêîëàñüûñ. Ñî êûäçè âàæ\íò\ îâë\ìà\ñü... 1909 âîûí ÷åëÿäü\ñ çàâîäèò\ìà âåë\äíû ýñýð ïàðòèÿ\ ïûðûñü Â.À. Ñóõàíîâà. Ó÷èëèùåë\í óäæ\í ñ=é\ êàäàñ þðíó\ä\ìà ïîïå÷èòåëü, ñèêòñà îçûð êðåñòüÿíèí ßêîâ Ìàòâååâè÷ Ìèêóøåâ. 1912 âîûí Ìàêàð-Êåð\ññà ó÷èëèùåûí âåë\ä÷\ìà\ñü 52 íûâêà äà çîíêà. Ðåâîëþöèÿ á\ðûí ó÷èëèùå ïûääè âîñüò\ìà\ñü ìåäâîääçà òøóï\äà ñ\âåòñê\é øêîëà. Ñýí= âåë\ä\ìà\ñü Â.À. Ñóõàíîâà äà Ï.À. Àíèñèìîâ, ò\ëêà äà âåæ\ðà é\ç. Êîìûí\ä âîÿñûí ë\ñü\äë\ìà\ñü ñåìèëåòêà. Äèðåêòîðúÿñíàñ â\ë\ìà\ñü È.Í. Ïàíþêîâ, Ê.Ï. Êîðû÷åâà, À.À. Èçúþðîâà, Â.À. Êèñåë¸âà äà ìóê\ä. Êîëü\ì íýìñà êâàéòûìûí\ä âîÿñ ø\ðûí è ìåíûì ìîéâèèñ äèðåêòîðàâíû Ìàêàð-Êåð\ññà øêîëàûí. Ñýêè òàí= òø\òø âåë\ä÷èñíû Ýæîëñà íûâêàÿñ äà çîíêàÿñ. Íàé\ îë=ñíû èíòåðíàòûí. Áîñüò=ñíû ò\ä\ìëóí ìèÿí øêîëàûí è Âûëûñ Ëàáîðîìñà ÷åëÿäü. Ìåíàì äèðåêòîðàë=ã\í âåë\ä=ñíû À.Ñ.Ïîïîâà, Ë.À.Êëèìîâà, À.Á. Ìàòâååâ, Å.Ì.Ìèêóøåâà äà ìóê\ä. Ñòàâíûñ çýâ øàíü é\ç, áóð ïåäàãîãúÿñ... Àëåêñàíäð ÏÀÍÞÊΠÊ\ðòêåð\ñ ðàéîí.


35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

12

Íåâàæ\í Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Ïåçì\ã òóðáàçàûí ìóí=ñ ðàéîíñà òîì é\çë\í ñ\âåòûñü íûðùèêúÿñë\í àääçûñüë\ì. «Ëèäåð -2012» êóèì ëóíñÿ ñåìèíàð\ ïûð\ä÷èñíû ñèçèì ñèêò-ãðåçäûñü 15 ìîðò.

Óíàòîð ëîè â\÷\ìà

Êóèì ëóí ÷\æ òîì âûéòûð âåë\ä÷èñíû äàñüòûíû ïðîåêòúÿñ. Òàé\ è ëîè àääçûñüë\ìûñë\í ø\ð ìîã\í. Íûâ-çîíì\ñ âåë\ä=ñ «Øóäà îë\ì» òóðèñòè÷åñê\é ø\ðèí\í âåñüê\äëûñü Èíãà Óñà÷¸âà, ê\í= òîìóëîâ âåëàë=ñíû êîëàíà íîã\í ïóêòûíû àñ âîäç\ ìîãúÿñ äà ï\ðòíû íàé\ñ îë\ì\. Ñåìèíàð äûðéè âûíñü\ä=ñíû \òêûìûí ñèêò-ãðåçäûí ìûòø\äúÿñ ðàçü\ì ìîãûñü 8 óäæòàñ: ñïîðò ïëîùàäêàÿñ ë\ñü\ä\ì, ðàéîíñà îë\ì\ òîì é\ç\ñ ïûð\ä÷ûíû ûø\ä\ì êóçÿ äà ñ.â. Àíàòîëèé Óñà÷¸â íó\ä=ñ òóðèçì êóçÿ ìàñòåð-êëàññ. Âîñüñà åíýæ óëûí êîë=ñ ïð\éäèòíû «áàáî÷êà» âûâò=. Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà ø\ð áèáëèîòåêà òý÷àñûí òîì é\çë\í þê\í\í âåñüê\äëûñü Åëåíà Ñåìèíà íó\ä=ñ ðàéîí äà ðåñïóáëèêà éûëûñü ò\ä\ìëóíúÿñ ïåòê\äëàí âîðñ\ì, à ðàéîíñà èñêóññòâîÿñ øêîëàûñü Åâãåíèÿ Ãèëåâà âåë\ä=ñ â\÷íû àêàíü-âèäç\ã – «ñêðóòêà». Àääçûñüë\ìñüûñ áûä\íëû ñü\ë\ì âûëàñ ëîè êûïûä, \ä óíàòîð ëîè â\÷\ìà ïðîåêòúÿñ êóçÿ, âûëüòîð ò\äìàë\ìà. Îêîòà, ìåäûì è âîäç\ áûä âî íó\äàñíû òàòø\ì ñåìèíàðñ\. Äìèòðèé ÁÓÒÈÊÎÂ


13

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹

Êóë\ìä=í ñèêòûí â\ë\ìà ìåäáóð ËÒÎ äà óäæàëàí áðèãàäàÿñë\í ñë¸ò. Âîë\ìà\ñü ðàéîíñà 11 êîìàíäà – Îçúÿãûñü «Áðèãàíòèíà», Çèìñòàíûñü «Òâîÿ ïàðàëëåëü», Ðó÷ûñü «Òðóäîâîé äåñàíò», Êåð÷îìúÿûñü «Êðóòî», Äåðåâàíí\éûñü «Øêîëà ìàñòåðîâ», Íåìä=íûñü «Ðàäóãà», Êóë\ìä=íûñü «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà», Ø\ðúÿãûñü «Ñïðèíò», Òèìøåðûñü «Íàäåæäà», Ïîæ\ãûñü «Óäæà÷ é\ç» äà Êåáàíú¸ëüûñü «Íîâîå ïîêîëåíèå».

Êóæ\íû óäæàâíû è ãàæ\ä÷ûíû Ñòàâûñ ïàíñü\ìà Ðîññèÿëûñü äà Êîìèëûñü ä\ðàïàñúÿñ ëýïò\ìñÿíü. Ñû á\ðûí ïåòê\ä=ñíû ðåñïóáëèêàñà Þðàëûññÿíü âóäæàí êóáîê. Ìåäáóð ËÒÎ äà óäæàëàí áðèãàäàÿñëûñü 2012 âîñÿ ñë¸ò âîñüò=ñ Êóë\ìä=í ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü Äìèòðèé Øàòîõèí. Ãàæûñ ìóí=ñ ðàéîíñà êóëüòóðà êåðêà âîäçûí. Âèäç\äûñü\ñ ò\äì\ä=ñíû êîìàíäàÿñê\ä äà æþðèê\ä. Â\ë= þ\ðò\ìà, ìûé âåðìûñüñ\ á\ðúÿñíû êóèì êîíêóðñ á\ðûí: òâîð÷åñê\ÿ ïåòê\ä÷\ì (ãîðòñà óäæ), ñïîðòèâí\é óäæòàñ äà Êîìè Ðåñïóáëèêàûí Òîì é\çë\í âîëû ñè\ì ìåäáóð ïëàêàò. Òàäçè ïàíñèñ ãàæûñ, à âîäç\ í\øòà íà ãàæàäæûê â\ë=. Êîìàíäàÿñ ïàñúÿë=ã\í íèí íó\ä=ñíû ïóäúÿñü\ì. Ìåäâîäç ïåòê\ä÷\ìà «Áðèãàíòèíà». Ñýññÿ þðãèñíû «Íîâîå ïîêîëåíèå» êîòûðë\í êûâáóðúÿñ, à «Óäæà÷ é\ç» áðèãàäàûñü ñüûëûññÿíü âèäç\äûñü ýç âåðìû âåøòûíû ñèíñ\. Íûâúÿñ è ñüûë=ñíû, è é\êò=ñíû. Âèäç\äûñüê\ä «¸ðòàñèñ» «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà», íàé\ òø\êò=ñíû é\êòûíû íà íîã, à øûëàäûñ ïûð \ääçèñ. Òàäçè ñòàâ\í ûççèñíû. Òîðé\í íèí îêîòà âèñüòàâíû Äåðåâàíí\éûñü âûëü ðî÷ áàáúÿñë\í ïåòê\ä÷\ì éûëûñü («Øêîëà ìàñòåðîâ» êîìàíäà). Ï\÷üÿñ è ìà÷\í, è ä\ðàïàñ\í é\êò=ñíû. «Ìàç=ÿñ ìîç ìè ëýáàëàì è ìóäç îã ò\ä\é» – òàäç íàé\ âèñüòàë=ñíû àñëà-

íûñ ãîæñÿ óäæ éûëûñü. Íåìä=íûñü «Ðàäóãà» ñüûë=ñ âåæëàë\ì\í «Áåçêîçûðêà áåëàÿ, â ïîëîñêó âîðîòíèê» ñüûëàíêûâ. Âîäç\ ïåòê\ä÷èñíû Çèìñòàíûñü äà Ðó÷ûñü êîìàíäàÿñ. «Íàäåæäà» êûâê\ðòàë=ñ ïåòê\ä÷\ìñ\ – ìè ï\ äçîíüâèäçà ï\ðûñüëóí ïîíäà. ¨íà ãàæ\ä=ñíû è Êåð÷îìúÿûñü äà Ø\ðúÿãûñü êîìàíäàÿñ. «Ñïðèíò» âèäç\äûñüëû â\çéèñ é\êòûíû «Àðàì Çàì Çàì» ñüûëàíêûâ óë\. Ø\ðúÿãûñü êîìàíäà êûâê\ðòàë=ñ ãàæëûñü ìåäâîääçà þê\íñ\ – ñòàâíûì ï\ ìè ìîëîäå÷üÿñ.

Êîíêóðñë\í ì\ä äæûíéûí êîìàíäàÿñ ïåòê\ä÷èñíû óíà ñèêàñ ñïîðòèâí\é âåðìàñü\ìûí. Ñî ê\í= êîâìèñ êîìàíäàë\í \òóâúÿëóíûñ. Ìåäá\ðûí â\ë= «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òàíöû» ñåðàìñîðà çàäàíèå. Òàí= êîâìèñ óñüê\äíû ò\ä âûë\ ¸ã íåòøê\ì, ìîðêîâ êèñüêàë\ì, êàðòóïåëü ìóäé\ì. Ñòàâñ\ êîë=ñ â\÷íû øûëàä óë\. Ìåäá\ðûí ïåòê\äë=ñíû Òîì é\çë\í âîëû ñè\ì ïëàêàòúÿñ. Æþðè äîíúÿë=ñ áûä êîìàíäàëûñü óäæ. Ìåäáóð òâîð÷åñòâîà ïåòê\ä÷\ìûñü ìåäâîääçà ñòåïåíÿ äèïëîì ñåò=ñíû Äåðåâàí-

í\éûñü «Øêîëà ìàñòåðîâëû». Ñïîðòûí ìåäáóðà ïåòê\ä÷èñ Êóë\ìä=íûñü «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà». Òîì é\çë\í âîëû ñè\ì êîíêóðñûí âîäçì\ñò÷èñ Òèìøåðûñü «Íàäåæäà». Íàëû òø\òø ñåò=ñíû äèïëîìúÿñ. Ìåäáóð âûñòàâêàÿñ ïåòê\äë=ñíû Íåìä=íûñü «Ðàäóãà» äà Äåðåâàíí\éûñü «Øêîëà ìàñòåðîâ». ËÒÎ äà óäæàëàí áðèãàäàÿñë\í ðàéîíñà ñë¸òûí êîéì\ä ìåñòà æþðè ñåò=ñ Äåðåâàíí\éûñü «Øêîëà ìàñòåðîâëû».

Ì\ä ìåñòà âè÷ìèñ Òèìøåðûñü «Íàäåæäàëû». Ðàéîíñà êîíêóðñûí âåðìûñü\í ëîè «Áåñïîêîéíûå ñåðäöà». Âåðìûñü êîìàíäà ïåòê\ä÷àñ ðàéîí íèìñÿíü ðåñïóáëèêà òøóï\äûí. Êóë\ìä=í ðàéîíñà é\ç\ñ óäæ\í ìîãì\äàí ø\ðèí ë\ñü\ä=ñ àñ âóäæ\äàí êóáîê âåðìûñü êîìàíäàëû äà ÷îë\ìàë\ ñòàâ êîìàíäàñ\. Ñè\, ìåäûì Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûññÿíü êóáîê ðåñïóáëèêàñà ñë¸ò á\ðûí á\ð âîèñ Êóë\ìä=í\. Êóë\ìä=í ðàéîíñà é\ç\ñ óäæ\í ìîãì\ä\ì êóçÿ ø\ðèíë\í þ\ð ñåðòè


35¹ * 2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí

14

Áûä íûâëû îêîòà òøàïèò÷ûíû êóçü äà ìè÷à ñèíëûñê\í. À æåáèíèê ê\ äà äæåíüûä ñ=é\? Áóð òóøü îç îòñàâ íè?

«Áûäòàì» ìè÷à ñèíëûñ Á\ðúÿ êàä\ ïûð òø\êûääæûêà àääçûëàí ñ=äç øóñÿíà «áûäòàí» ñèíëûñ. Âåñèã îí òîðé\ä ñ=é\ñ çáûëüâûâñàñüûñ. Ìå ñî òø\òø âèäë= áûäòûíû òàòø\ì ñèíëûñò\ – êàæèò÷èñ. Êûäçè «áûäò\íû» ñèíëûññ\? Îí-\ òøûê\ä àññüûä? ×àéòà, áûä íûâë\í ÷óæ\íû þðàñ òàòø\ì þàë\ìúÿñûñ. Òàòüÿíà ×óïðîâà îç ìåäâîääçà âî «áûäòû» ñèíëûñ. Òîì íûâ ÷óæë\ìà Èçüâà ðàéîíñà Ùåëüÿþðûí, \í= óäæàë\ þðêàðñà ñàëîíûí. – Ñèíëûñ «áûäò=ã\í» ê\ êîëàíà íîã\í á\ðúÿí â\÷àñÿí ìàòåðèàë, äà òø\òø è áûä ìîðòë\í àñëûñï\ë\ñëóí âûë\ âèäç\ä\ì\í – ë¸êûñ òàûñü îç ëî, – âèñüòàë\ ñ=é\. – Áóð ìàñòåð îç ñ\ìûí àññüûñ óäæñ\ â\÷, íî è áóðä\äûñü ìîç ä\çü\ðèò\ âèñüûñüë\í äçîíüâèäçàëóí á\ðñÿ, âèäç\ä\, êîð êîë\ äóã\ä÷ûíû ñèíëûñ «áûäò\ìûñü» äà øîé÷÷ûøòíû. Øîé÷÷\ì âîäçûí îç áûä ñèíëûñ âûë\ ëÿêíû. Òàäçñ\ òø\òø ìè÷à: êóçü

ñèíëûñêà, è àñëàä á\ð áóðä\-áûäì\. Ñû á\ðûí ï\ð÷÷\íû «áûäò\ì» ñèíëûññ\. /ä àñëàä óäèò\

íèí á\ð «ëîâçüûíû». Òàòüÿíà øó\, ìûé ñû äîð\ âîëûñüÿñ ï\âñòûñü ýì\ñü ñýòø\ì íûâúÿñ, êîäúÿñ í¸ëü\ä âî íèí äóãäûò\ã íîâë\íû «áûäò\ì» ñèíëûñ. Íûâúÿñ ïûð òø\ê û ä ä æû ê à á û ä ò \ í û ñèíëûñ. /ä ïûð âîäç\ ñ\âì\ òåõíîëîãèÿ äà â\÷àñÿí ìàòåðèàë. Þðêàðûí ñàëîíúÿñ òà ñåðòè îç æ\ êîëü÷÷ûíû, íî ñòàâûñ åíáèà ìàñòåð ñàéûí. – Ëîíû áóð ìàñòåð\í àáó ñü\êûä, íî òåð-

ïåííü\-ê\ñé\ìò\ã íåêûäç. Ìå ò\äà ãîç-ì\ä ìîðò\ñ, êîäúÿñ âåë\ä÷èñíû, à âîäç\ óäæàâíû ýç îêîòèòíû. Òàé\ çýâ êûâêóòàíà äà êèïîäòóÿ óäæ – \ä òý ñèíì\í óäæàëàí. ×àéòà, òåðïåííü\ò\ãûä áûä òâîð÷åñòâîà óäæûí ñü\êûä, – øó\ Òàòüÿíà. Ñèíëûñ «áûäò\íû» \òûðûøúÿ äà òîðé\íòîðé\í. Á\ðúÿûñ ¸íäæûêà ïàñüêàë\ìà \í=ÿ êàä\, øó\íû ñýòø\ì áûäò\ìñ\ ÿïîíñê\é òåõíîëîãèÿ\í. Ïîçü\ á\ðéûíû ñèíëûñëûñü êóçüòàñ\ àñ ê\ñé\ì ñåðòè. Ê\ñúÿí ê\ – ìè÷à ñòðàçû íà ïûñàâë\íû. Ìàñòåðúÿñ â\äèò÷\íû íåêûìûí ñèêàñ êëåé\í. Áûäò\ì âîäçûí áûòü êîë\ ò\äíû – áûä\íë\í âåðìàñ ëîíû ìàòåðèàë âûë\ àëëåðãèÿ, âåñèã ìåäñÿ äîíà âûëàñ. Ñèíëûñ êóçüì\ä\ìáûäò\ì á\ðûí 2-4 âåæîí ìûñòè êîë\ ñ=é\ñ ë\ñü\äíû. Ä\çü\ðèòíû íà á\ðûí êîë\ êóæ\ì\í – îç êîâ óçüíû ÷óæ\ì âûëàä, çûðàâíû ñèíò\, â\÷íû ñ=é\ñ, ìûé âåðìàñ òøûê\äíû ñèíëûñò\. Âåñèã ìûññüûíû êîë\ êîëàíà íîã\í. Ìûé ñ\ìûí îç ì\âïûøòíû á\ðúÿ êàä\ – è ãûæò\ â\÷àñíû, è þðñèò\ ìîëü\äàñíû, è ñèíëûñò\ áûäòàñíû. Òàäç áûä\í âåðìàñ Çîëóøêàûñü ïðèíöåññà\ ï\ðíû. Åêàòåðèíà ÌÈÊÓØÅÂÀ Ñíèìîêûñ Òàòüÿíà ×ÓÏÐÎÂÀË/Í.


15

2012 âîñÿ àâãóñò 31-\ä ëóí * 35¹ «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß Ãëàâí\é ðåäàêòîð Ãàëèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ

«Îðäûì» íåá\ã ëàâêàûñü ïîçü\ íü\áíû:

52 0ø àé ò

11 0ø àé ò

Ãàçåò ïàíûñü: Ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àãåíòñòâî. Ðåãèñòðèðóéò\ìà 2007 âîñÿ íîÿáðü 28 ëóí\ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèåûí. Ðåãèñòðèðóéòàí ïàñ: ÏÈ ¹ÔÑ 3-0686. Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí ÊÐ-ñà àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

25 0ø àé ò

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ:

ò àé ø 80

ò àé ø 0 20 Àäðåñ: Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229.

ò àé ø 0 46

ÏÎÑÜ ÞÎÐ

Âè÷÷ûñÿì óäæ âûë\! Òý òîì äà âîäçì\ñò÷ûñü? À, ãàøê\, ò\ëêà äà ìè÷àà êóæàí ãèæíû êîìè\í? Âåë\ä÷àí âóçûí á\ðúÿ êóðñ ëèá\ ïîìàë=í íèí ñ=é\ñ? Îëàí þðêàðûí? Ñ=äçê\, âè÷÷ûñÿì òýí\ óäæàâíû «É\ë\ãà» ãàçåòûí êîððåñïîíäåíò\í. «É\ë\ãà\» ñ=äçæ\ êîë\ ãàçåò âåðñòàéòûñü. Áûòü êîë\ ò\äíû êîìè êûâ, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Corel DRAW ïðîãðàììàÿñ. Ñòàâ þàë\ì\í øû\ä÷ûíû 24-32-01 òåëåôîí ïûð, ñ=äçæ\ ïîçü\ ãèæíû yologa@mail.ru ýëåêòðîíí\é ïîøòà âûë\ äà «Âêîíòàêòå» ñîöèàëüí\é ñåòüûí «É\ë\ãà» ãðóïïà\: vk.com//yologa

Âè÷÷ûñÿì!

167982, Ñûêòûâêàð, Ê.Ìàðêñ óëè÷à, 229-\ä êåðêà, «É\ë\ãà» ãàçåò ðåäàêöèÿ. Òåë. 24-32-01. E-mail: Yologa@mail.ru

Ðåäàêöèÿûí óäæàëûñüÿñ:

îòâåòñòâåíí\é ñåêðåòàðü – Èëüÿ Áîãäàíîâ; òîì é\çë\í ìûòø\äúÿñ þê\í\í âåñüê\äëûñü – Íàäåæäà Ïóíåãîâà; ïèñüì\ þê\í\í âåñüê\äëûñü – Åêàòåðèíà Ìèêóøåâà. Ìåäâîääçà ëèñò áîêàñ ñíèìîêûñ Ãàëèíà Ìàêàðîâàë\í Àâòîðúÿñë\í ì\âïúÿñ îç ïûð ë\ñÿâíû ðåäàêöèÿë\í âèäç\äëàñê\ä. Òèðàæ – 456. Ãèæ\ä÷àí èíäåêñ – 52099. «É\ë\ãà» ãàçåò ïåò\ 1991-\ä âîñÿíü âåæîííàñ \ò÷ûä, êîìè\í. Ïå÷àòü\ êûðûìàëàí êàä: ãðàôèê ñåðòè – àâãóñò ò\ëûñüë\í 29-\ä ëóí\ 16 ÷àñûí; êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 16 ÷àñûí. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàíñê\é òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí äàñü îðèãèíàë-ìàêåòúÿñûñü. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81

Çàêàç ¹


Ñåíòÿáðü ò\ëûñü êåæë\ ãîðîñêîï Îâåí

Ðàê

Âåñû

Êîçåðîã

Ñåíòÿáðûí Îâåíëû êîâìàñ ¸íà óäæàâíû. Ìûé\í ¸íäæûêà êóòàí ðàäåéòíû àññüûä óäæò\, ñûìûí êîíüûääæûêà êóòàñ ñòàâûñ àðòìûíû. Ýí ì\âïàâ ñü\êûäëóí éûëûñü, ì\äàð\ – âèñüòàâ, ìûé ñòàâûñ èí\í-ëàä\í ìóí\. Âåðìàñ ëîíû, ìûé è àðòì\ìòîðò\ âûëüûñü òø\êòàñíû â\÷íû. Âèäç äçîíüâèäçàëóíò\. Ñåíòÿáðü ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíéûñ ¸íà íèí áóðäæûê ëî\. Âè÷÷ûñü óíà àääçûñüë\ì äà âûëüòîð.

Ðàêëû ñåíòÿáðûí êîâìàñ óíà ñ¸ðíèòíû, ¸íà âîäçì\ñò÷ûíû, ñòàâ êóæàíëóí-ñÿìò\ ïåòê\äëûíû. Ð\äâóæûä âåðìàñ ¸íà óäæ\äíû, àññüûíûñ ò\æä-ìûòø\äñ\ òý âûë\ \ø\äíû. Îí ê\ òàé\ ñòàâñ\ ñþñÿ äîíúÿâ – þð âûâ òûðûä óäæ ëî\ äà è äçîíüâèäçàëóíûä øàòîâìóíàñ. Ýí ñþé íûðò\, êûò÷\ îç êîâ – òýò\ã ñòàâûñ ìóíàñ. Ò\ëûñü ïîìíàñ êîë\ âè÷ì\äíû êàä øîé÷÷ûøò\ì âûë\.

Êîçåðîãëû ñåíòÿáðûí ìåäáóð êûò÷\ê\ âåòëûíû, áóðäæûê ñóé\ð ñàé\. Âè÷÷ûñü âåæñü\ìúÿñ âåë\ä÷\ìàä äà óäæàä. Ñòàâñ\ ëî\ îêîòà ï\ðòíû îë\ì\. Ýí ñóâòëàñü, ìóí âîäçëàíü è ñòàâûñ àðòìàñ. Êóò àñ áåðäàä ñ=é\, ìûé ëîè íèí â\÷\ìà. Ýí øûáëàñü, ýí îøéûñü àðòì\ìòîðíàä. Ò\ëûñüë\í á\ðúÿ âåæîíûí ñîäàñ ñü\ìûä. Íî ñ=é\ñ êîë\ êóæ\ì\í æ\ âèäçíû.

Òåëåö

Ëåâ

Âåñû\ñ ìàéø\äë\ \òêàëóí. Ãàøê\, ïîìêàûñ àñ ñàÿä äà? À÷ûä âåøúÿí áîê\, ê\ñúÿí øîé÷÷ûøòíû ñòàâñüûñ. Ì\âïûøòëû áóðäæûê ìûéê\ âåæûøòíû îë\ìñüûä. Ìàòûññàÿñûä áóðà äîíúÿëàñíû âûëü íîã\í øûðñü\ì ëèá\ ì\ä íîãà ïàñüòàñü\ì. Íî ýí æ\ äçèê\äç ñýññÿ âåæëàâ ñòàâñ\. Ãàæàäæûê äà áóðäæûê ëî\ ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíúÿñ – ñîäàñ âûíûä, äà è ¸ðòúÿñûä âîàñíû îòñ\ã âûë\.

Íè ñü\ì àáóò\ì, íè ûäæûä ìûòø\äúÿñ îç êóòíû ä\ñàäèò÷ûíû Òåëåöëû. Ìåäø\ðûñ ñûë\í – ìåä ñåìüÿûí äà ðàäåéò÷\ìûí ñòàâûñ â\ë= áóð. /òêà Òåëåöë\í ëî\ ïîçÿíëóí àääçûíû ï\âñ\. Òàé\ ò\ëûñüíàñ çýâ êîêíüûä êîä âûë\ ê\ ðàäåéò÷ûíû ìåäâîääçà âèäç\äëàññÿíüûä. Ñåíòÿáðûí ñòàâûñ êóòàñ àðòìûíû ñ=äç, êûäç ê\ñúÿí. À ò\ëûñü ïîìíàñ ìàòûññàÿñûä áóðíîã\í äîíúÿëàñíû â\÷\ìòîðúÿñò\.

Ñåíòÿáðûí Ëåâë\í ëî\íû ìûòø\äúÿñ ñü\ì áîêñÿíü. È òàé\ êóòàñ òýí\ ¸íà ä\çì\äíû. Âåñèã íûð âûëàä óñüò\äçûä ê\ êóòàí óäæàâíû – ñîäò\ä ñü\ì îç ÷óêòû. Ì\äàð\, ïûð ê\ êóòàí øîãàâíû ñü\ì àáóò\ì ïîíäà – âîäç\ñ\ íèí\ì îç àðòìû. Áóðäæûê ïîìàâ âàæ\í íèí çàâîäèò\ì óäæò \ . Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíúÿñ áóðäæûê íèí ñòàâûñ ëî\. À ïîìàñ òýí\ âè÷÷ûñü\ óíà âåòë\ì, ò\äìàñü\ì äà àä äçûñüë\ì.

Ñêîðïèîíëû ñåíòÿáðûí êîâìàñ ïûð\ä÷ûíû óíà ñèêàñ îáùåñòâåíí\é óäæ\. Ëî\ óíà àääçûñüë\ì, òø\òø è âàæñÿ ¸ðòúÿñûäê\ä. Ñóâò\ä\ì ìîãúÿñûä ï\ðòñÿñíû îë\ì\. ¨íà ûäæûä óäæ\ ýí æ\ áîñüò÷û, áóðäæûê è÷\òúÿññ\ ïîì\äç âàé\ä. Ñòàâñ\ â\÷íû îêîòèò\ìûä êóòàñ îòñàâíû âåííû ìûòø\äúÿñò\. Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíéûñ í\øòà íà áóðäæûê ëî\.

Äåâà

Ñòðåëåö

Óíäæûê Äåâàë\í òàé\ ò\ëûñü\ ÷óæàí ëóíûñ. Âûëü êûòø çàâîäèò÷\ îë\ìàä, ñ=äçê\, ñòàâûñ òý ñàéûí – êóòø\ì ìîã àñ âîäçàä ïóêòàí äà êûäçè ñ=é\ñ ï\ðòàí îë\ì\. Óíäæûê ðàäëû, âîäçì\ñò÷û äà óäæàâ. Ñåíòÿáð\ óíà âûëüòîð äà èíòåðåñí\éòîð âè÷÷ûñü. Òý âåíàí óíà ìûòø\ä. Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíúÿñ îêîòà ëî\ ìûéê\ àñëàä îë\ìûñü âåæíû. Ñåíòÿáðü ïîìëàíüûñ ñîäàñ âûí.

Ñåíòÿáðë\í ìåäâîääçà äæûíúÿñ ëîàñ óíà âåæñü\ì âåë\ä÷\ìàä äà óäæàä. Âåðìàñíû ëîíû ìûòø\äúÿñ. Ãàøê\, ì\ä íîã êîë\ ñ¸ðíèòíû äà àñüò\ êóòíû ò\äò\ì é\çê\ä? Ì\âïûøò òà éûëûñü. Ýí ïûð çûê\. Ñü\ìò\ ýí ¸íà âèäç. Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíúÿñ òà ñåðòè ñòàâûñ ëî\ íèí øûëüûäìîëüûä. Ñåíòÿáðü ïîìàñ ðàäåéò÷\ìàä ñòàâûñ ëî\ áóð. Óíäæûê ðàäëû äà ñòàâíàñ íèìêîäÿñü.

Áëèçíåöû Òàé\ ò\ëûñü\ êîâìàñ óíäæûê êàä êîëëÿâíû ìàòûññàÿñûäê\ä. /ä íàé\ âè÷÷ûñü\íû Áëèçíåöûñÿíü ìåë= êûâúÿñ äà ðàäåéò\ì. Òà â\ñíà ñòàâ êîâò\ì óäæûä âè÷÷ûñüëàñ. Ýí âóí\ä øîé÷÷ûøòíû ñòàâ êîòðàë\ìñüûñ. Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíéûñ ëî\ áóðäæûê\í. Ñòàâ çàâîäèò\ìòîðéûä àðòìàñ. Ñü\ìûä òûðìàñ è. Ñåíòÿáðü ïîìûí ëî\ ïîçÿíëóí ñ\âì\äíû àññüûä òâîð÷åñê\é óäæò\. Ðàäåéòàíà ìîðòûä óíäæûê êàä êóòàñ êîëëÿâíû òýê\ä.

Ñêîðïèîí

Âîäîëåé Íåóíà ñü\êûä ò\ëûñüûñ ëî\ Âîäîëåéë\í. Êîâìàñ êóæíû çóìûä âîñüêîë\í âóäæíû ìûòø\äúÿñ\ä. Òîðé\í íèí ìàéøàñüíû êóòàí ñåíòÿáðë\í ìåäâîääçà äæûíúÿñ. Ãàøê\, âåæûøòàí ìûéê\ îë\ìñüûä? Ýí ïîâ âåæñü\ìúÿñûñü – íàé\ ñ\ìûí áóð òýíûä âàÿñíû. Ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíúÿñ íèí ñòàâûñ êóòàñ àðòìûíû è óäæàä, è âåë\ä÷\ìàä. Ðàäåéòàíà ï\ëûäê\ä ñòàâûñ ëî\ í\øòà íà áóð.

Ðûáû Ðàäåéòàíà ï\â — ñî ìûé ìåäú¸íà êóòàñ ìàéø\äëûíû ñåíòÿáðûí Ðûáû\ñ. Ëîàí ïûðäæûê ðîìàíòè÷í\é\í, è òàé\ ðóûñ êóòàñ êûòøàâíû òø\òø è ìóñàò\. Óäæ âûëàä äà âåë\ä÷\ìàä êîâìàñ ûäæûä òåðïåííü\, òîðé\í íèí óäæâûâñà äà øêîëàñà ¸ðòúÿñûäê\ä ñ¸ðíèò\ìûí. Îí ê\ ñòàâñ\ ñèá\ä ñü\ë\ì áåðäàä – òýí\ âè÷÷ûñü\íû ûäæûä âåðì\ìúÿñ. Òîðé\í íèí ò\ëûñüë\í ì\ä äæûíéûñ âàÿñ íèìàë\ì äà ðàäåéòàíà ï\âñÿíüûä ñîäò\ä ìóñëóí.

jologa  
jologa  

a newspaper