Page 1

×åòâåðã, 2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

www.komimu.com

48 (18041) ¹

Òàëóí íîìåðûí: z П=тыд

тшыглы абу ёрт.

2 ë.á. z Асал=м

туйысь — 180 миллион?..

3 ë.á. z К=съян к=

овны шоныд патераын...

4 ë.á. z Тырмас?..

5 ë.á. z Кок йыл= сувтны

зэв сь=кыд.

6 ë.á. z Войвыв

кодзувлань туй.

11 ë.á. z Ок, эськ=,

п=ль=н к= лоны...

12 ë.á. z Унал=н

тадзи овл=...

13 ë.á. z Водз= на

14 ë.á.

м=дам туявны.

21 ë.á. z Коль=м кадс=

вун=д\сны?

22 ë.á. z Донъяв ассьыд

олан\нт=.

23 ë.á.

Ñíèìîêúÿñûñ Âëàäèìèð ÏÐÎÊÓØÅÂË/Í.

Äåêàáðü 7 ëóí\ 9-ñÿíü 13 ÷àñ\äç

Дона лыддьысьысь!

Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í îáùåñòâåíí\é ïðè¸ìí\éûí êóòàñ óäæàâíû «Þðèäè÷åñê\é êëèíèêà».

«Коми й=з=дчан керка» учреждениел=н =туввезйын уджал= komimu.com сайт, кытысь тэ верман лыддьыны «Коми му», «Й=л=га» газетъяслысь да «Би кинь», «Чушканзi», «Войвыв кодзув» журналъяслысь лист бокъяс.

Ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ âåðìàñíû ìûíòûñüò\ã øû\ä÷ûâíû þðèñòúÿñ äîð\ îòñ\ãëà 8 (8212) 285-331 íîìåðà òåëåôîí ïûð âîäçâûâ ãèæñü\ì\í.

www.komimu.com лист бок виччысь= тэн=!

«Êîìè ìó» ãàçåòûí

ÐÅÊËÀÌÀ Тел./факс: 8(8−212)

24−01−16, 24−50−32 Е−ma\l: komimu@parma.ru smi−komimu@mail.ru


2

Ëóí á\ðñÿ ëóí ÂÎÑÜÑÀ ѨÐÍÈ

Ï\òûä òøûãëû àáó ¸ðò Ñ\ìûí íà òåëåâèçîð ÷óòêàí, âèäç\äàí, áàðà íèí êóòø\ìê\ âèñüûñüëû ñü\ì ÷óê\ðò\íû. Êîäëûê\ ìèëëèîí êîë\, à êîäëûê\ è 15. Åí ìåä âèäçàñ, ýí áàðàé ÷àéò\é, ìûé ìåíûì ñü\ì\é æàëü äà òà â\ñíà òàäçè øóà. Òàäçèò\, ñòàâ ìèð\í äà áóð é\ç îòñ\ã\í ñü\ì ÷óê\ðò\ìûñ êûìûí ìîðòëû íèí îë\ìñ\ âèäçèñ. Ìå äçèê ì\äòîð éûëûñü. Äèêòîð âèñüòàëàñ ñü\ì ÷óê\ðò\ì éûëûñü, ñýññÿ çäóê-ì\ä ìûñòè ûäæûä ÷èíàë\í ãóñÿñü\ì éûëûñü. Äà \ä îç êûê-êóèì ìèëëèîí (êóòø\ì íèí ñþðñ, ñþðñíàä äà äàñíàä ñ\ìûí íèí òý äà ìå àðòàñÿì), à êûê-êóèì ìèëëèàðä! È êûò÷\ íàëû ñû ìûíäàûñ ò\ð\? Êûê ãîðø\í ê\ ñ¸é\íû-à... Ñî îáîðîíàñà ìèíèñòðë\í «ñîðàòíèöàûñ» (òàäçè \òè ðî÷ ãàçåòûí Âàñèëüåâàñ\ íèìò³ñíû) íü\áàë\ìà ñû ìûíäà çàðíèýçûñüñ\, ìûé âåñèã ûäæûä øêàïûñ ï\ îç â\ë\ì èãíàñü. Àðòàë\ìà\ñü äà, ñòàâñ\ ê\ ï\ áûä ëóí êóòàñ âåæëàâíû ÷óíü-ïåëü-ãîëÿàñ \òèêà\í, 235 âî êîë\ îâíû. Íî è àáó æ\ òà éûëûñü. Ãóñÿñèí ê\, ñåòûøò ê\òü íåóíà êóòø\ìê\ âèñüûñü êàãóêëû. Îç æ\ ñåòûøòíû! Àñëûíûñ îç òûðìû äà. Í\øòà òà êóçÿ ì\âïàâñü\ è ûäæûäñüûñ-ûäæûä êîìïàíèÿÿñ éûëûñü. Ñî Óñèíñêûí ï\ \òè âèñüûñü íûâêàëû (îêîòà ýñüê\ âèñüòàâíû, êîäëû, äà îã íèí...) ñòàâ êàðíàñ ñü\ì ÷óê\ðò\ìà\ñü. À «ËÓÊÎÉË»ûñ í\ ìûé? Îç âåðìû îòñàâíû? Äåðò, âåðì\. Íàë\í îò÷¸ò-äîêëàäûñü òø\êûäà êûâëàí, òàëû ï\ ñåò³ì ñü\ì äà ýòàëû. Ãàøê\, è ñåò\íû. Íî êîäëû äà ìûéòà, ìè êîääü\ìûñëû îç þ\ðòíû. «ËÓÊÎÉË» êûíäçèûä ýì\ñü \ä è ìóê\ä ãûðûñü ïðåäïðèÿòèåÿñ. ѳé\ æ\ áèàðó ïåðéûñüÿñûä. Çýâ ìè÷àà àñüíûñ\ ðåêëàìèðóéò\íû, ìè ï\ ìèðàñ ìåäûäæûä\ñü, ìè ï\ ìåäîçûð\ñü, ìè ï\... È áàðà àñûâ, ïàñüòàñÿ óäæ âûë\ è áàðà òåëåâèçîð ïûð ìè÷àíèê äèêòîð íåáûä ã\ë\ñ\í âèñüòàë\, ìûéòà äà êîäëû êîë\ ÷óê\ðòíû áóðä\ä÷\ì âûë\ ñü\ì, êîð\ îòñàâíû, à ñýññÿ, ìûé Âàñèëüåâà\ñ 3 ìèëëèàðä ãóñÿë\ìûñü ïóêñü\ä\ìà\ñü «ãîðòñà àðåñò óë\»... Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

ÒØÓÏ/Ä

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

ËÛÄÏÀÑ

52

ñþðñ ìîðò Êîìèûí â\äèò÷\íû \ðóæèå\í. Êûçâûíûñë\í êèàíûñ – â\ðàëàí ðóæüå.

48

Ïàñúÿì íà è 100 âî —Êîðà ïð\ùà, ìûé \í³ÿ àääçûñüë\ìûñ ýç ëî ñýòø\ì ï\ñü, êóòø\ì â\ë³ êûçü âîñàéñàûñ, — òàòø\ì êûâúÿñ\í âî÷ààë³ñ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ Ìàðêîâ ôèíí-é\ãðà âîéòûðë\í ìåäâîääçà êîíãðåññÿíü 20 âî òûð\ì ïàñéûñüÿñ\ñ. Ñýññÿ íþììóí³ñ äà ñîäò³ñ: — Ñýêè â\ë³ 40 ãðàäóñ ê\äçûä, à òàëóí ñ\ìûí 20 ñàé\. Çàëûí ïóêàëûñüÿñ ñåð\êò³ñíû. Óíà\í þðíàñ äîâêé\äë³ñíû, ñ³äç ï\ \ä è â\ë³ — çýâ ê\äçûä. Óíàë\í ìîð\ñàíûñ 20 âîñàéñà ïàñ — ìåäâîääçà êîíãðåññà çíà÷îê. Íàëû òîðúÿ íèí ëþá\ òàòø\ìñÿìà ñåðàìñîð\í êàçüòûë\ìñüûñ. Äà è âåëàë³ñíû íèí Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ë\í àñëûñíîãà íåáûäà øìîíèò\ì äîðàñ. Òøóï\äà ïàñ êàçüòûâíû âîèñíû ýç ñ\ìûí Ðîññèÿûñü ôèíí-é\ãðà \òìóí\ìûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ — ìàðè, ìîðäâà, óäìóðòúÿñ, íåíå÷úÿñ, íî è áóð ò\äñàÿñ ñóé\ð ñàéûñü — Âåíãðèÿûñü, Ýñòîíèÿûñü, Ôèíëÿíäèÿûñü. ×îë\ìàëàíà êûâúÿñ\í øû\ä÷èñíû è ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð äà Ãîññ\âåò\í âåñüê\äëûñü Èãîðü Êîâçåëü. Êûêíàííûñ ò\ä÷\ä³ñíû, ìûé óíà âî ñàéûí ôèíí-é\ãðà \òìóí\ìëû ïîäóâ ïóêòûñüÿñ â\÷èñíû âåñèã òàëóí íà äîíúÿâíû ïîçüò\ì óäæ è ìèÿí éûëûñü ñýêè ê\ áóðà íåêîä ýç ò\ä

âåñèã Ðîññèÿûí, òî òàëóí íèìàëàì ñòàâ ìèð ïàñüòàûñ. Òîðé\í êûêíàííûñ ïàñéèñíû Âàëåðèé Ìàðêîâëûñü òàé\ ûäæûä óäæàñ ïàéñ\. À à÷ûñ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ êàçüòûë³ñ áûä\í\ñ, êîä³ ñ³é\ ãóäûð êàäàñ ëîêò³ñ îòñ\ã âûë\. Ñýêè \ä íåêîä âåñèã ýç âåðìû ì\âïûøòíû, ìûé òàûñü àðòìàñ, íî áûä\íë\í â\ë³ ê\ñé\ì — áóðì\äíû àñ âîéòûðëûñü îë\ìñ\.

—Òàé\ â\ë³ êàä, êîð é\çûñ ê\ñéèñíû óäæàâíû, — êàçüòûë³ñ Â.Ï.Ìàðêîâ. — Ìàéûí â\÷èì êûâê\ðò\ä — íó\äàì êîíãðåññ\ äåêàáðûí. À êîð òûäîâò÷èñ, ìûé ëîêíû ê\ñé\íû ìèðûí ïûääè ïóêòàíà é\ç, ïàíñüûë³ñ ñ¸ðíè, ìåä âóäæ\äíû ñ¸ð\íäæûê êåæë\ äà ÷óê\ðò÷ûâíû Ìîñêâàûí. Íî ìè äîðéèì àññüûíûì âèäç\äëàñíûì\ñ. /òè á\ðñÿ ì\ä òðèáóíà ñàé\ ïåòàë³ñíû ñ¸ðíèòûñüÿñ. Ì\ä êîíãðåññûñ ìóí³ñ Âåíãðèÿûí, êîéì\äûñ — Ôèí-

ñþðñ îëûñü ìèÿí ðåñïóáëèêàûí ÷\æ\íû ïåíñèÿíûñ\ ãîñóäàðñòâîê\ä ïàé\í. Âóäæ\ä\ìà\ñü íèí òà ìîãûñü 200 ìèëëèîí øàéò.

64

àð\ñ\äç îë\íû ø\ðêîäÿ Ðîññèÿûí ìóæè÷\éÿñ. Íûâáàáàÿñë\í æ\ íýìûñ 12 âî\í êóçüäæûê. Êîìèûí ìóæè÷\éÿñ îë\íû í\øòà íà ðåãûääæûê – ø\ðêîäÿ 61,6 àð\ñ\äç, à àíüÿñ íà ñåðòè 13 âî\í äûðäæûê.

75

ëÿíäèÿûí, í¸ëü\äûñ — Ýñòîíèÿûí, ñýññÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêûí è áàðà Âåíãðèÿûí. Áûä «ê\çÿèíñÿíü» — êûçü âîñÿ óäæëû äîí. È áûä\í, äåðò æ\, ïàñéèñ ýç ñ\ìûí \òìóí\ìëûñü ò\ä÷àíëóíñ\, íî è Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ëûñü âîäçì\ñò÷\ìñ\. È øåíçÿíàûñ òàí³ íèí\ì àáó. Êûçü âîûä àáó êûê âî, îë\ìûñ ïåòê\äë³ñ — ñòàâñ\ â\÷\ìà ñ³äç, êûäçè êîë\. Ñî âåñèã ÎÎÍ-ûí íèí ò\ä\íû, êûäçè ìóí³ñ á\ðúÿ êîíãðåññûñ. Òà éûëûñü þ\ðò³ñ Äüåðäü Íàíîâñêè, êîä³ àñ êàä\ â\ë³ Ìîñêâàûí Âåíãðèÿñà ïîñîë\í. Êûâê\ðò\ä êûâê\ðò\ä\í, à êîë\ óäæàâíû âîäç\. Êîìè\ âî\ì ã\ñüòúÿñ ò\äìàñèñíû Ôèíí-é\ãðà ýòíîêóëüòóðí\é ïàðê\í, âåòë³ñíû Íàöèîíàëüí\é ìóçåé\, ãàëåðåÿ\ äà ñýññÿ ðàç\ä÷èñíû ãîðòàíûñ, ìåä äàñüòûñüíû ñèçèì\ä êîíãðåññ êåæë\, êîä³ ëî\ 2016 âî\ Ôèíëÿíäèÿûí. Ìóí³ñíû, ìåä óäèò\ä÷ûíû â\÷íû ñòàâñ\, ìûé â\ë³ èíä\ìà êâàéò\ä êîíãðåññ âûëûí. Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

ñþðñ ìîðò Êîìèûí áîñüò\ âåðìûò\ìëóí ñåðòè ïåíñèÿ, ò\ëûñüíàñ ø\ðêîäÿ 7.867 øàéò. Íà ëûäûí 1 ãðóïïàà èíâàëèäûñ – 9.851, ì\ä ãðóïïààûñ – 32.817, êîéì\ä ãðóïïààûñ – 28.058, âåðìûò\ì ÷åëÿäüûñ – 3.178.

18

ìîðò Êîìèûí äçåñêûä=íûí áîñüò\íû âûëûñ òøóï\äà ò\ä\ìëóí. Ñòàâíûñ íàé\ âåë\ä÷\íû ìûíòûñü\ì\í \òóââåç ïûð Ñîâðåìåíí\é ãóìàíèòàðí\é àêàäåìèÿûí.

100

ñþðñ øàéò äà óíäæûê äàñü\ñü ìûíòûíû ò\ëûññÿ óäæäîíñ\ Óñèíñêûí ìóñèð äà áèàðó ïåðúÿí ïðåäïðèÿòèåûí ãëàâí\é ìåõàíèêûñëû. Òàòø\ì ñïåöèàëèñòñ\ ñýò÷\ êîðñü\íû íà.

3.610

òîì ìîðò\ñ óð÷èò\ìà áîñüòíû àðìèÿ\ òàâî àðíàñ ìèÿí ðåñïóáëèêàûñü. 1.611-\ñ ì\ä\ä\ìà\ñü íèí ñëóæèòíûñ\.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎË/Í ×ÀÑ

Óäæäîíûñ ñîä=ñ, íî... Óíà é\çà ÷óê\ðò÷ûë\ìúÿñ éûëûñü îëàíïàñ áàëà äàñüò\íû ÌÂÄ-ûí. Òà éûëûñü êîëü\ì ëóíúÿñ\ «ïðàâèòåëüñòâîë\í ÷àñ» äûðéè äåïóòàòúÿñëû âèñüòàë³ñ Êîìèûí ïûòøê\ñ äåë\ÿññà ìèíèñòð Àíàòîëèé Æóêîâñêèé. Âåäîìñòâîûñ ïóêò\ìà àññüûñ ïàé è òóé âûâò³ âåòëàí ïðàâèë\ÿñ òîðêàëûñü ìàøèíàÿñ òîðúÿ âèäçàí³í\ íó\ì äà ï\ðàäîê âèäç\ì\ é\çë\í ïûð\ä÷\ì éûëûñü îëàíïàñúÿñ äàñüò\ì\. Ìèíèñòð â\çéèñ òø\òø âåæíû àäìèíèñòðàòèâí\é êûâêóò\ì éûëûñü îëàíïàñ, ÷îðûääæûêà ìûæäûíû ãîðòàñ âèíà þûñüÿñ\ñ äà êàìïóæèò÷ûñüÿñ\ñ. Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ âèñü-

òàë³ñ, ìûé òàâîñÿ äàñ ò\ëûñü\í â\ë³ ýðä\ä\ìà ýêîíîìèêàûí ìàò\ ñèçèìñ¸ ìûæ â\÷\ì. Çàêîíñ\ ìåäóíàûñü òîðêàë\ìà\ñü ìóñèð äà áèàðó ïåðúÿí, â\ð ïðîìûøëåííîñüòúÿñûí. Êîððóïöèÿê\ä éèò÷\ì ìûæñ\ ýðä\ä\ìà\ñü 214-\ñ, âçÿòêà ñåò\ìê\ä – 39\ñ. Òóé âûâò³ âåòëàí ïðàâèë\ÿñ òîðêàë\ìûñ ñîä\ìà 4,3 ïð\÷åíò, ìàøèíàÿñë\í çóðàñèã\í êóâñü\ìà 104 äà äîéìàë\ìà êûê ñþðñ ã\ã\ð ìîðò. Ìèíèñòðë\í êûâúÿñ ñåðòè, \í³ äàñüò\íû äà âî ïîì\äç âûíñü\äàñíû 2013–2015 âîÿñ êåæë\ óð÷èò\ì ðåñïóáëèêàñà óäæòàñ, è ñ³é\ îòñàëàñ ÷èíòûíû òóé âûëûí íåëþ÷êèñ\.

–Ðîññèÿñà ÌÂÄ-ûí âåæñü\ìúÿñ íó\ä³ã\í ìè ç³ëèì, ìåäûì ïîëèöèÿë\í ó÷àñòê\â\é óïîëíîìî÷åíí\éÿñë\í ëûäûñ ýç ÷èí. Íî âåê æ\ êîâìèñ ÷èíòûíû 99 ìîðò\ñ, – âèñüòàë³ñ Àíàòîëèé Æóêîâñêèé. – À \ä ìèÿí ðàéîíúÿñ ûäæûä\ñü, \òè ñèêòñÿíü ì\ä\äç âî\ä÷ûíû çýâ ûëûí, \òêûìûí ó÷àñòê\â\éëû ëî\ âèäç\äíû 10 ñèêò-ãðåçäûí ï\ðàäîê á\ðñÿ. Ñîäò\ä ó÷àñòê\â\éÿñ\ñ ë\ñü\ä³ì Ñîñíîãîðñê, Êíÿæïîãîñò äà Ìûëä³í ðàéîíúÿñûí. À ìûé\í ýñüê\ Ãîññ\âåò âåðìàñ îòñàâíû ÌÂÄ-ëû, ìåäûì Ìîñêâà ëýäçèñ ñîäòûíû ðåãèîíûí ó÷àñòê\â\éëûñü ëûäñ\. Àíàòîëèé Æóêîâñêèéë\í êûâúÿñ ñåðòè, îò-

ñàâíû êîëàíëóíûñ àáó, \ä 22 ïð\ñò ìåñòà íà ýì, íî ó÷àñòê\â\ÿâíû ê\ñéûñüûñ îç ñþð. Âåë\ä÷\ì, òûð âûíýá\ñà ñïåöèàëèñòúÿñ îç òýðìàñüíû êàáàëà\í íîêñÿí óäæ âûëàä. Ê\òü ýñüê\ óäæäîíûñ ïîëèöèÿûí ñîä³ñ. Ðàä\â\éÿñ áîñüò\íû \í³ ø\ðêîäÿ 30 ñþðñ, îôèöåðúÿñ – 60 ñþðñ. Îì\ëü áîêñÿíü ò\ä÷\ìà ïîëèöèÿë\í óäæ âûë\ è ÌÂÄ «îïòèìèçèðóéò³ã\í» ñèêòñà ðàéîíúÿñûñü þê\íúÿññ\ \òóâò\ìûñ. /í³ ç³ëü\íû á\ð áåðã\ä÷ûíû âàæ òý÷àñëàíüûñ. Ìèíèñòðë\í êûâúÿñ ñåðòè, âî ïîì\äç àñø\ð îòäåëúÿñ ëî\ ë\ñü\ä\ìà Ìûëä³í äà ×èëèìä³í ðàéîíúÿñûí, íî ñýê æ\ Ðîññèÿñà ÌÂÄ îç ëýäç òàäçè æ\ â\÷íû ðåñïóáëèêàñà ëóíâûâ ðàéîíúÿñûí. Ïàâåë ÔÈËÈÌÎÍÎÂ.


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

3

Êûäçè îëàííûä, âóæâîéòûð?

Àñàë\ì òóéûñü – 180 ìèëëèîí?.. –Àääçà, êóòø\ì áóðà âî÷ààë³ñíû òýíñüûä ñ¸ðíèò\ òàò÷\ ëîêòûñüÿñ. Îøêà. Óíà äà êîëàíà óäæ â\÷\ìà\ñü òýíàä þðíó\ä\ì óëûí ðåãûäúÿ êàä\í òîì âîéòûð. Êîðà ëîêíû ìå äîð\ îòñàñüûñü\í, – òàòø\ì êûâúÿñ\í ïîìàë³ñ àññüûñ ñ¸ðíèñ\ «Êîìè âîéòûðë\í» êîíôåðåíöèÿ âûëûí Óõòà êàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í þðíó\äûñü Èãîðü Ëåîíîâ. À êîð\ìíàñ Èãîðü Âèêòîðîâè÷ øû\ä÷èñ «Òîìóëîâ» êîòûð\í âåñüê\äëûñü Âèêòîðèÿ Ãàáîâà äîð\. Ïðåçèäèóìûí ïóêàëûñü Âèêàë\í ÷óéì\ìûñëà ñèíìûñ âåñèã ïàñüêàâë³ñ. À çàëûí ïóêàëûñüÿñ ìûé âûíñüûñ êëîïàéò³ñíû äà ãîðàà øóàë³ñíû: –Ê\ñéûñü! Ê\ñéûñü! Âèêàëû, êîä³ ýç íà äûð óäæàâ Óõòàûí Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåò ïîìàë\ì á\ðûí, òàòø\ì â\çé\ìñüûñ áûòòü\ êîë\ â\ë³ ïûð æ\ ãîð\äíû ðàäûñëà «Äà!», íî ñ³é\ íåáûäèêà âàøìóí³ñ äà íü\æé\íèê\í øóèñ: –Ì\âïûøòëà. Òàòø\ìñÿìà áóð çäóêûñ Óõòàñà êîíôåðåíöèÿ âûëûí ýç \òè â\â. Àòòü\àë\ì, ÷îë\ìàë\ì, êîçèí... Ñòàâûñ – àñ êàä\, ñü\ë\ìñÿíü. Äà è â\ë³ ìûéûñü. ѳé\ \ä, êîä³ îáùåñòâåíí\é óäæò\ ýç â\÷ëû, îç ã\ã\ðâî, ìûéûñü àòòü\ñ\ øó\íû, ñ\ìûí áðîòêàñíû íûð óëàíûñ, íèí\ì ï\ îç â\÷íû. À ìåä àñëûíûñ âèäëûíû äîí áîñüòò\ã ç³ëüíû! Îç áàðà, \äé\ áîê\ êåæàñíû. Óõòà êàðûñü «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ ø\ð ñ¸ðíèñ\ á\ðé\ìà\ñü áûòòü\ íàëû è àáó ë\ñÿëàíà\ñ. /ä ïûðäæûê óõ-

âàæ\í íèí. Êûçü\ä íýìñÿ 60-\ä âîÿñ\ Óõòà áåðäñà ñèêòúÿñûí îë\ìûí äðóã\í ñòàâûñ âåæñèñ: \òóâúÿ îâì\ñúÿñ áûð\äiñíû äà ñòàâñ\ ñåò³ñíû Óõòêîìáèíàòëû. À ñûñÿíü «àòòü\àëàíà» êûâíàñ ëîè Êåäâàâîìñà äà Ïîðîì\ñüñà êîëõîçúÿñ áûð\ä\ì, ê\ð ñòàäà äà òðàêòîð-ìàøèíà ìûðääü\ì, ïèëîðàìà òóïê\ì. À ñýññÿ íàäç\íèê\í è ãðåçäúÿñûä áûðíû êóò³ñíû. Òàëóí àáó íèí íè Îä\ñäi, íè Ëà÷, íè Êðóò\é... ËåñÍàòàëüÿ Äåðíîâà.

òàñàò\ îøê\íû. È êàðûñ ìè÷à, è ã\ð\äûñ àáó ñû ìûíäà, ìûéòà âîðêóòà-èíòàñàë\í, à ñî êàðáåðäñà ñèêò-ãðåçäûí ã\ð\ä-ìàéøàñü\ì éûëûñü ñ¸ðíèò\íû. È ñ¸ðíèò\íû âåñüêûäà, íèí\ì äçåáëàâò\ã, îç ûë\ñàñ, êàðñà äà ðåñïóáëèêàñà þðíó\äûñüÿñëû ñòàâñ\ òûð-áóðà ã\ã\ðâî\ä\ì\í äà âî÷àêûâ âè÷÷ûñü\ì\í. À ûäæûä äà è÷\ò ÷èíàûä ìåäâîääçà ðàäàñ ïóêàë³ñíû äà ñþñÿ êûâç³ñíû. Êîë\ ïàñéûíû, êîëü\ì âî óõòàñà «Êîìè âîéòûð\» ïûðûñüÿñ âåæûøò³ñíû àññüûíûñ þðíó\äûñüÿññ\. È ñî ìàò\ âî íèí íàë\í êîòûð\í âåñüê\äë\ Íàòàëüÿ Äåðíîâà. Êîíôåðåíöèÿ çàâîäèò÷èã\í ìåíàì â\ë³ ìàéøàñüûøò\ì, îç-\ âûëü þðíó\äûñüûä ïîâçüû ûäæûä ÷èíàñüûä äà íåáçü\ä ñåðïàññ\. Íî ìàéøàñü\ì\é â\ë\ìà âåñüø\ð\. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ñ¸ðíèò³ñ âîñüñ\í äà íèí\ì äçåáëàâò\ã, áûòòü\ ê\ðò òóâ òóâúÿë³ñ: –Òø\êûäà ïîçü\ êûâíû, êîìè ñèêò-ãðåçäûí ï\ îë\íû ñ\ìûí þûñüÿñ äà äûøúÿñ. Äà, ýì\ñü, äåðò, òàòø\ìúÿñûñ. Íî òàé\ ë¸êòîðéûñëû ïàíàññ\ â\ëi â\÷\ìà

Âèêòîðèÿ Ãàáîâà.

ïðîìõîçúÿñ ë\ñü\ä\ìûñ äà â\ð ëýäç\ì óíà ñèêòñà îëûñüëûñü áûð\äiñíû êûéñÿí óãîääü\ñ\. À ëàâêààä êóðûä þàíòîðéûä ýç è áûðëû, àñûâ ê\òü ðûò ïîçèñ íü\áíû òàé\ «äîáðàò\». Òà â\ñíà óíà êîìè ìóæè÷\é è þñèñ. Êîð êîëü\ì íýìñÿ 80-\ä âîÿñ ïîìûí âûíñü\ä³ñíû âèäç-ìó ñ\âì\äàí óäæòàñ, ñèêòñàë\í âåñèã ëîëûñ áûòòü\ êûïàëiñ. Êóò³ñíû ñòð\èòíû âûëü êåðêàÿñ, Ëàéêâàûí ëýïòiñíû ì\ñ êàðòà äà âà áàøíÿ, Èçüâàéûëûí – êóêàíü âèäçàíií äà ñ³äçæ\ âà áàøíÿ. Ê\ñéûñü\íû íèí â\ë³ áèàðó âàé\äíû. Âåñèã êàäñ\ óð÷èòë³ñíû: Ãàæàÿã\äç –

1991 âî\, Èçüâàéûë\ – 1993-\ä\, ñýññÿ Êåäâàâîì\ äà Ïîðîì\ñü\. Âîéâîæ\ ï\ íþæ\äàì ÷îðûä âåðê\ñà òóé. Íî 1997 âîûí «Êîìèíåôòü» \òóâò÷\ì ýç ñ\ìûí âàé áóðñ\, ì\äàð\ – äçèê\äç áûð\äiñ Êåäâàâîìûñü, Ïîðîì\ñüûñü, Ãàæàÿãûñü, Ëàéêâàûñü äà Èçüâàéûëûñü âèäç-ìó îâì\ññ\. É\çûñ êîëèíû äü\á\, óäæûñ áûðèñ. Äåðò, ìèÿí\ñ îí íà äçèê\äç âè, ìè îëàì è îã\ äçèê\äç ëý÷÷ûñü\é. Íèí\ì äîðûñü ìûéê\ â\÷\ìà. Ñî Ê\ìä³íûí êûïò³ñ âûëü äåòñàä äà øêîëà, âàò\ ñî íþæ\ä³ñíû äà âûëü ñêâàæèíàÿñò\ êîäéèñíû. Ñü\äúþ ïîñ¸ëîêëû âè÷ìèñ âà âåñàëàí ñòàíöèÿ, à Øóäàÿãëû – âûëü êëóá. Áèàðó âîèñ Áîð\â\é\äç. ×îðûä âåðê\ñà òóéûñ ýì Ê\ìä³íûí, äà âåñèã è Ëàéêâà\äç áóðà ïîçü\ âîíû. Øóäàÿãûí äà Âîäí\éûí îâíû ïîçüò\ì êåðêàÿññ\ ðàçèñíû. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ñýññÿ ¸íàñ\ ýç îøéûñü ýìíàñ, à êóò³ñ ëûääü\äëûíû, ìûé êîë\ íà â\÷íû. À êîëàíàûñ â\÷\ì ñåðòèûñ ¸íà óíäæûê íà â\ë\ìà. Óíàëàûí ìåäø\ð ìûòø\äûñ – îì\ëü òóéÿñ. À òàí³ – âûâò³ íèí îì\ëü\ñü. Ì\ä íîã\í ê\ – òóéûñ àáó. Ñî âåñèã Êåäâàâîìûñü äà Ïîðîì\ñüûñü, ê\í³ ìåäóíà êîìèûñ, àáó âåðì\ìà ëîêíû íåêîä. Ìûéëà? Òóëûññÿíüûñ ò\ë\äçûñ ñýòûñü ïåòàí òóéûñ ñ\ìûí \òè – âåðòîë¸ò\í. À ñ³é\ âåæîííàñ \ò÷ûä è ëýáë\ Êåäâàâîì\äçûñ. Êîä³ í\ àññüûñ ãîðòñ\ äà îâì\ññ\ äçîíü âåæîí êåæë\ êîëÿñ ä\çü\ðò\ã? –Íî òà âûë\ âèäç\äò\ã, – ò\ä÷\ä³ñ Íàòàëüÿ Äåðíîâà, – êåäâàâîìñàëûñü ò\æäìàéøàñü\ìñ\ áîê\ êîëüíû îã âåðì\é. /ä ìèÿí \òìóí\ìë\í ìîãûñ – äîðéûíû êîìè âîéòûð\ñ, âèäçíû-ñ\âì\äíû êîìè êûâ. À ê\í³ ñ³é\ áóðäæûêà âèäçñÿñ? Äåðò, ñèêòãðåçäûí. Òà â\ñíà êîë\ â\÷íû ñòàâñ\, ìåäûì êîêíü\äíû ñèêòñàëûñü îë\ìñ\, ìåäûì íàé\ ñýòûñü ýç ïûøéûíû. À ìûé ýñüê\ è «ñòàâñ\ûñ», òóéûñ ê\ àáó? Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà àñëàñ ñ¸ðíèûí ëýïò³ñ ñýòø\ì äîÿ ã\ð\ä, ìûé ñòàâíàñ çàëûñ øûçèñ. À ã\ð\äûñ òàé\ – Êåðêè äà Òîì ïîñ¸ëîêúÿñ êîñòûí òóé. Òà éûëûñü ñ¸ðíèûñ îç íèí ìåäâîääçàûñü êûïàâ. Êûò÷\ ñ\ìûí àáó øû\ä÷ûâë\ìà\ñü.

Èãîðü Ëåîíîâ.

Íî íåêîä íèí\ì â\÷íû îç âåðìû. Íè êàðñà þðàëûñüÿñ, íè âåñèã òóé àãåíòñòâî\í âåñüê\äëûñüÿñ, êîäúÿñ êîíôåðåíöèÿ âûëàñ ñ¸ðíèò³ñíû æ\ äà ã\ã\ðâî\ä³ñíû ñòàâñ\. Äà è ñ³äçè ñòàâíûñ ñòàâñ\ âàæ\í íèí ò\ä\íû. Äåë\ûñ ñûûí, ìûé Êåðêè äà Òîì êîñòûí 15 êèëîìåòð êóçüòà òóéñ\ íåêûìûí âî ñàéûí âóçàâë\ìà\ñü. È íü\áûñüûñ ê\ñéûñü\ìà ä\çü\ðèòíû ñû á\ðñÿ. Íî, â\ë\ìê\, ñ\ìûí ê\ñéûñü\ìà. È òàëóí êîð\ òàé\ òóé êîñòñüûñ (ýñê\é ê\òü ýí\) 180 ìèëëèîí øàéò. Êûò÷\ ñ\ìûí àáó øû\ä÷ûë\ìà\ñü, ìåä ìûðääüûíû òóéñ\ äà â\÷íû ñ³é\ñ á\ð ãîñóäàðñòâåíí\é\í. Íî êàáàëà ñåðòèûñ ñòàâûñ òûð-áóð, âåñèã ïðîêóðàòóðà ïûñàñüíûñ\ îç âåðìû. Êîä³ ìûæà? Êûäçè ïåòíû òàé\ íåëþ÷êèñüûñ? Òàëóí âûë\ íåêîä îç ò\ä. Íî òà ìûíäà ìèëëèîíûñ êàðñà êàçíàûí àáó. À \ä òóéûñ àáó ñ\ìûí êûê îëàí=íë\í. ѳé\ éèò\ ûäæûä ìóûñê\ä íýì\â\éñÿ êîìè ñèêòúÿñ – Âèíëà, Ïîðîæñê, Ïîðîì\ñü, Êåäâàâîì, Êîéþ, Òîì, Êàðòà¸ëü... Ñýññÿ è ì\âïûøòë\é, êóòø\ì «ûäæûä ãîñóäàðñòâåíí\é óäæ» â\÷\ìà\ñü ÷èíà é\ç òóéñ\ âóçàë³ã\í. Ñòàâ îë\ìûñ \ä ñûê\ä éèò÷\ìà. Ëî\ ê\ òóéûñ, îç íà è êóòíû é\çûñ ñýòø\ìà þíû. Òàëóí íèí óíà\í äàñü\ñü è ñê\ò âèäçíû, è ãðàä âûâ ïóêòàñ â\äèòíû. Íî êûò÷\ èíàëàí? Äûð äà âåñüêûäà ñ¸ðíèò³ñíû êîíôåðåíöèÿ âûë\ ÷óê\ðò÷\ìàÿñ. Ïîâò\ã ïåòàë³ñíû òðèáóíà ñàé\ äà þêñèñíû àñëàíûñ ò\æä-äîé\í. Òûäàë\, Óõòà êàðñà âûëü\í ëîêò\ì þðíó\äûñü âûë\ ëà÷àûñ ûäæûä. Êàäûñ ïåòê\äëàñ. Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.


4

Ìîðò äà îëàíïàñ

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

. ÎËÀÍIÍ

Ê\ñúÿí ê\ îâíû øîíûä ïàòåðàûí... —×åðíîáûëüûí íåìèíó÷à ëî\ìñÿíü êîëè êûçü êâàéò âî. Ñýò÷\ âåòëûñüÿñ óíà\í íèí ì\äàðúþãûäûí\ñü. Ìå ñî ñóìêà òûð æ\ ëåêàðñòâî\í âåòë\äëà, ïðàâäà êîðñÿ, — çàâîäèò=ñ âèñüòàñüíû Ìèõàèë Ìèõàéëîâ. Ìóæè÷\é îë\ Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Îäûáûí. 1997 âîñÿ ìàðòûí ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\ øû\ä÷\ìà, ìåä ñûëû, êûäç ×åðíîáûëüñà íåìèíó÷à áûð\äûñüëû, Ñûêòûâêàðûñü ñåòàñíû áëàãîóñòðîèò\ì ïàòåðà. Íî êûäç òûäîâò÷\, Ìèõàèë Àíäðååâè÷ äàñ âèò âî íèí ìûðñü\-êîòðàë\, à êàðñà øîíûä ïàòåðà\ àáó íà è îâì\ä÷\ìà. 1991 âîûí Ðîññèÿñà Ôåäåðàöèÿûí ïåò=ñ ñ=äç øóñÿíà ÷åðíîáûëüñà îëàíïàñ, ìûé ñåðòè íåìèíó÷à áûð\äûñüÿñëû óð÷èò\ìà ãîñóäàðñòâîñÿíü

îëàí=í áîñüò\ì âûë\ ñåðòèôèêàò. Ê\òü Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ñóëàë\ \÷åðåäüûí 1997 âîñÿíü, ìûéëàê\ ñ=é\ñ íåêûäç îç ìîãì\äíû. —1987 âîûí âîèñ ïîâåñòêà è÷\òèê êàáàëà âûëûí. Íåêîä âåñèã ýç þàâ, ìóíà ×åðíîáûëÿñ àëè îã. Âåòë= ñýò÷\ 99 ëóí êåæë\, øîé÷÷ûò\ã, âîé è ëóí, ìûé òø\êòàñíû,

âè÷ì\äíû áëàãîóñòðîèò\ì ïàòåðà. 2006 âîûí îëàíïàññ\ âåæèñíû äà ïàòåðà ïûääè êóò=ñíû ñåòíû ãîñóäàðñòâîñÿíü

ñ=é\ñ è â\÷è. Êîäçóâêîòúÿñ ìîç ñòàâíûì â\ë= æóàì, êîäê\ ìûéê\

ïåòê\ä\, êîäê\ ìûéê\ ïûðò\. Ñ\ìûí â\ë= øó\íû, êûìûí \äé\ â\÷àí, ñûìûí ýòøàäæûê ì\ð÷÷àñ ë¸ê þã\ðûñ. Ëîêò= ãîðò\ äà ñòàâ êó÷èê\é êóëüñèñ, — êàçüòûë=ñ ñ=é\. — À \í= ãîñóäàðñòâî âóí\ä\ìà ìèÿí éûëûñü. Ìèõàèë Àíäðååâè÷ëû ýñüê\ ïàòåðà âûë\ ñåðòèôèêàòò\ ñåòàñíû, íî ñû ïóä êîë\ ìóæè÷\éëû àññüûñ êåðêàñ\ ìóíèöèïàëèòåòëû «êîçüíàâíû». Â\âë\ì ÷åðíîáûëå÷ òàé\ñ â\÷íû îç ê\ñéû. —Â\ðñ\ à÷ûì ï\ð\ä=, àñ êè\í êåðêàñ\ ëýïò=, á\ðúÿ ê\ðò òóâé\äç ñòàâñ\ à÷ûì â\÷è. Ìåíûì \ä ñ=é\ñ íåêîä ýç âîäç\ñàâ, — ïûêñü\ Ìèõàèë Àíäðååâè÷. — Êûìûí âîäç\ îëàí, ñûìûí ï\ðûñüìàí.

«ÂÅÑÜÊÛÄ ÉÈÒ/Ä»

ÊÎÊÍÜ/Ä

Áûòü ëî\ øûáëàâíû «Êîìè ìó» ãàçåòë\í âîääçà íîìåðûí þ\ðòë=ì, ìûé ìèÿí ðåñïóáëèêàûí ÷óê\ðì\ìà íèí 111,5 ìèëëèîí òîííà áûäñèêàñ ë\ï-¸ãûñ, ïðîèçâîäñòâîë\í äà àñ îâì\ñúÿñë\í øûáëàñêîëÿñûñ. È ëóíûñü-ëóí òàé\ ëûäïàñûñ ñîä\, ñ\ìûí 18-19 ïð\÷åíò øûáëàññ\ ïåðåðàáîòàéò\íû äà. Òàé\ ã\ð\äñ\ ëè÷\- ïîòðåáíàäçîðë\í óïðàâä\ì-ðàçü\ì ìîãûñü ìèÿí ëåíèåÿñûí, Ñûêòûâêàððåñïóáëèêàûí âûíñü\- ñà àäìèíèñòðàöèÿûí ä\ìà òîðúÿ óäæòàñ, êî- óäæàëûñüÿñ. Êûäç òûäîâò÷èñ, ä\ñ çáûëüì\äíû øó\ìà 2012—2016 âîÿñ\. ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ\ñ Òàé\ äîêóìåíò âûëàñ óíàòîð íà ìàéø\äë\ òà ïîäóëàñü\ì\í øûáëàñ- áîêñÿíü. Ñ=äç, çâ\íèòêîëÿññ\ êîëàíà íîã\í ÷ûñüÿñ ïèûñü \òè àíü èíàë\ì ìîãûñü óíàòîð þàë=ñ, ìûéëà ìèÿí íèí â\÷ñü\. Òà éûëûñü, àáó\ñü òûðò\ì ñóëåÿ-áàíà ñ=äçæ\ âîäç\ âûë\ êà áîñüòàí=íúÿñ. Âîäçò= ìûé ëî\ â\÷\ìà, ðåñ- òàòø\ìûñ áûäëàûí â\ë=, ïóáëèêàûí îëûñüÿñê\ä à \í= áûòü ëî\ øûáëàâÊîìè Ãîññ\âåòûí «âåñü- íû êîâò\ì íèí ñòåêë\ êûä éèò\äà» òåëåôîí äîçìóêñ\. Àëåêñàíäðà Áóøóåâà ïûð ñ¸ðíè â\ë= ïàðëàìåíòûñü ìóïûòøê\ññà ñûê\ä \òè êûâé\ âîèñ îçûðëóí, â\ð-âà äà ýêî- äà ïàñéèñ, ìûé ÐÔ-ñà ëîãèÿ êîìèòåò\í âåñü- Ãîñäóìàûí ýç íèí \òê\äëûñü\ñ âåæûñü ÷ûäûñü âèäëàâíû òàÀëåêñàíäðà Áóøóåâàë\í é\ þàë\ìñ\, àññüûíûñ â\çé\ìúÿñ ì\ä\ä=ñíû þðíó\ä\ì óëûí. Ãîññ\âåòûñü ïðåññ- ñýò÷\ è Êîìè Ãîññ\âåñëóæáàë\í þ\ðò\ì ñåð- òûñü äåïóòàòúÿñ ëà÷à òè, òàé\ ÷óê\ðò÷ûë\ì êóò\ì\í, ìûé áîñüòàñäûðéèûñ â\ë=íû ñ=äçæ\ íû íàé\ñ ò\ä âûë\ òà ðåñïóáëèêàûñü ìóïûòø- êóçÿ îëàíïàñ áàëàÿññ\ ê\ññà îçûðëóí\í â\äèò- äàñüò=ã\í. Ðåñïóáëèêàûí îëûñü÷\ì äà â\ð-âà âèäç\ì, é\çëûñü äçîíüâèäçàëóí ÿñ ìàéøàñü\íû è ñû âèäç\ì, àðõèòåêòóðà, ïîíäà, ìûé óíà ìûñòð\èò÷\ì äà êîììó- òø\äûñ êóâñü\ì ãîðòñà íàëüí\é îâì\ñ êóçÿ ìè- ïåì\ñúÿñ\ñ ãóàë\ì êóíèñòåðñòâîÿñûí, âåòíàä- çÿ. Êîìèûí âåòíàäçîð çîð ñëóæáàûí, Ðîñïðè- ñëóæáà\í âåñüê\äëûñü ðîäíàäçîðë\í äà Ðîñ- Òàòüÿíà Áóðíàäçåë\í

Ïåñ-âàò\ ïûðòíû ñü\êûä ëî\. À Îäûáûí âàíàñ âåñüêûä ìàò, þ\äç êîë\ ëý÷÷ûâíû. Ò\âíàñ â\ë= äóìàéòà êàðûí ò\âéûíû, à ãîæ\ì êåæëàñ ñèêò\ äà÷à\ ïûääè êàéëûíû. Ìèõàèë Àíäðååâè÷ øû\ä÷ûë\ìà íèí è «Þðãàíñà» «Òåëåçàùèòíèê» ïåðåäà÷à\. Ýôèðûí àäâîêàò Ðîìàí Êîéäàí òóéä\ìà ìóæè÷\é\ñ øû\ä÷ûíû ¸ðä\. Òàâî ÿíâàðûí Ñûêòûâêàðñà ¸ðäûí âèäëàë\ìà\ñü Ìèõàéëîâëûñü èñêñ\ äà øó\ìà\ñü, ìûé Êîìèûñü ìèíàðõñòðîé îëàíïàññ\ îç òîðêàâ. Â\âë\ì ÷åðíîáûëå÷ëû áûòü êîë\ ñåòíû Îäûáûñü àññüûñ êåðêàñ\ ìóíèöèïàëèòåòëû, ê\ñé\ ê\ îâíû êàðñà øîíûä ïàòåðàûí. Ìè í\øòà øû\ä÷ûë=ì Ðîìàí Êîéäàí äîð\, áûòü-\ êîë\ Ìèõàèë Àíäðååâè÷ëû «êîçüíàâíû» ñèêòûñü àñ êè\í ëýïò\ì êåðêàñ\ ìóíèöèïàëèòåòëû. Àäâîêàò âî÷àâèäçèñ, ìûé Ñûêòûâêàðñà ¸ðäë\í ïîìøó\ì\í ñ\ãëàñ, òàòø\ì ï\ ï\ðàäîêûñ. Æàëü... Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

âèñüòàë\ì ñåðòè, ìàòûññà êóèì âî\í ðåñïóáëèêàñà ãîñóäàðñòâåíí\é âåòó÷ðåæäåíèåÿñ\ñ òàê\ä éèò\äûí áîñüò÷àñíû ìîãì\äíû ñ=äç øóñÿíà êðåìàòîðúÿñ\í. Òàòø\ìíàñ ïîçÿñ â\äèò÷ûíû è êûò÷\ê\ âåòë\ì\í, øóàì, ê\íê\ ê\ êóâñÿñ-ïàãàëàñ îç \òè ïåì\ñ, ìåä \äé\äæûê ñîòíû íàëûñü êîëÿññ\. Êîìèûí, êûäçè è ñòàâíàñ ñòðàíà ïàñüòàëàûí, ïûð óíäæûê\í áîñüò÷\íû â\äèò÷ûíû ýëåêòðîýíåðãèÿ âèäçòàí ëàìïî÷êàÿñ\í. È, äåðò æ\, òàé\ ï\ðé\ â\ë= þàë\ì, êûò÷\ èíàâíû íàé\ñ ñîò÷\ì á\ðàñ, òàê\ä òø\òø è êûò÷\ âîøòûíû êîâò\ì íèí áàòàðåéêàñ\ äà ðòóòÿ æóãàë\ì òåðìîìåòðñ\, êîäúÿñ âåðìàñíû îì\ëü áîêñÿíü ì\ð÷÷ûíû ìîðòë\í äçîíüâèäçàëóí âûë\. –Òàòø\ì øûáëàñ-êîëÿññ\ áûð\äàí ìåäâîääçà óñòàíîâêàñ\ óäæ\ä\íû íèí ßçåëüûí, êûçâûííàñ ñýí= ìîãì\ä\íû ìèÿí ëóíâûâ ðàéîíúÿñûí îëûñü-óäæàëûñüÿñ\ñ, – âî÷àâèäçèñ Êîìèûí ìóïûòøê\ññà îçûðëóí\í â\äèò÷\ì äà â\ð-âà âèäç\ì êóçÿ ìèíèñòð\ñ ïåðâîé âåæûñü Ñåðãåé Ãåðàéìîâè÷. – Í\øòà êûê-êóèì\ñ ëî\ ñóâò\ä\ìà ðåñïóáëèêà-

ñà ìóê\ä êàð-ðàéîíûñü îì\ëü øûáëàñ-êîëÿñ áûð\ä\ì ìîãûñü. À Ñûêòûâêàðûí ìàòûññà êàä\ íèí òàé\ óäæàñ áîñüò÷àñíû âåñüê\äëàí êîìïàíèÿÿñ äà ÒÑÆ-ÿñ. Øûáëàñ-êîëÿññ\ ÷óê\ðòíû ëî\ ñóâò\ä\ìà òîðúÿ êîíòåéíåðúÿñ. Òà éûëûñü âèñüòàë=ñ êàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Âÿ÷åñëàâ Êîçüÿêîâ. Ñûêòûâêàðûí îëûñüÿñ ïèûñü êîäñþð\ ëûääü\íû, ìûé é\çûñëû óíäæûê êîâìàñ ìûíòûíû øûáëàññ\ èíàë\ìûñü, êîð þðêàðñà Äûðí\ñûñü òà âûë\ ë\ñü\ä\ì ïîëèãîíñ\ âóäæ\äàñíû Ñûêòûâä=íñà Ìàíäà÷\. –Äîíûñ ñîäàñ, íî ýòøàíèê, – âî÷àâèäçèñ Âÿ÷åñëàâ Êîçüÿêîâ. Ñ=é\ ñ=äçæ\ âèñüòàë=ñ, ìûé âûëü ïîëèãîíñ\ óäæ\äíû áîñüò÷àñíû 2014 âî ïîìëàíüûí. Ìàíäà÷ûí øó\ìà êûï\äíû òø\òø ë\ï-øûáëàñ ñîðòèðóéòàí ñòàíöèÿ. * * * «Âåñüêûä éèò\äà» òåëåôîí ïûð ñ¸ðíèñ\ ñèã\ðò=ã\í Àëåêñàíäðà Áóøóåâà ïàñéèñ, ìûé øûáëàñ-êîëÿñ èíàë\ì éûëûñü þàë\ìûñ é\çëû çýâ ò\ä÷àíà. Àñëàíûñ ò\æä-ìîã\í øû\ä÷ûë=ñíû óíà\í, íàé\ñ çáûëüûñü ìàéø\äë\ òàé\ þàë\ìûñ. Íî è é\çëû àñëûíûñ òø\òø êîë\ âîäçì\ñò÷ûíû òàé\ óäæàñ, ò\ä÷\ä=ñ äåïóòàò, ñýêè ûäæûääæûê ëî\ ñûûñü âîäç\ñûñ.

Îç íèí êîâ ìàéøàñüíû Êîìèûí îëûñüÿñëû \í= îç íèí êîâ ìàéøàñüíû, ïåñ íü\áèãàíûñ ê\ êàññà ÷åêûñ îç ëî. Ñîöèàëüí\é êîêíü\ä\í â\äèò÷ûñüÿñëû âîäçò= òàòø\ì êàáàëàò\ãûñ îç â\ë= ñåòíû ïåñ íü\á\ìûñü ð\ñêîä âåøò\ì ìîãûñü ñü\ìñ\. Ñýê æ\ ûë= ñèêò-ãðåçäûí îëûñüÿñ\ñ ïåñê\í ìîãì\äûñüÿñ óíàëàûí íà îç â\äèò÷ûíû êàññà àïïàðàòíàñ, à ñ=äçê\ è, é\çûñëû òàòø\ì ÷åêñ\ ñóäç\äíû íåêûòûñü. È ýç íèí \ò÷ûäûñü øû\ä÷ûâíû íàé\ àñëàíûñ òàé\ «þð âèñü\ìíàñ» ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð äîð\. Ñèêò-ãðåçäûí îëûñüÿñëûñü êîð\ìñ\ ëîè ìîãì\ä\ìà. Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð êûðûìàë=ñ Êîìè ïðàâèòåëüñòâîëûñü øó\ì, êîä ñåðòè é\çëû ëîìòàñ íü\á\ì-âàé\ìûñü ð\ñêîä âåøòàííîã êóçÿ ðåãèîíñà îëàíïàñúÿñ\ ïûðò\ìà âåæñü\ìúÿñ. Òîðé\í ê\, ïåñ íü\áèã\í \í= îç íèí êîâ ìàéøàñüíû êàññà ÷åê àáóò\ì ïîíäà, ýì ê\ ìóê\ä ñèêàñ êîëàíà äîêóìåíò-êàáàëàûñ. ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

Ïóêòûñüò\ãûä ðàññÿë\ Òàâî íîÿáðûí Êîìèûí Ðîññåëüõîçíàäçîð óïðàâëåíèå øû\ä÷\ìà Ñûêòûâä=í ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\ òîðúÿ é\çëûñü 60 ìó ó÷àñòîê á\ð áîñüò\ì ìîãûñü. Òàé\ óãîääü\ÿñûñ ìåñòèò÷\ìà\ñü Äûðí\ñûí (äà÷à â\äèòûñüÿñë\í «Ëåñíîå», «Ëåñíîå-2», «Íàõîäêà», «Ñîñíà» êîòûðúÿñûí) äà Ìûðòûþûí («Êë¸í» êîòûðûí). Íà ëûäûñü 35-ñ\ â\äèòûñüÿñûñ ìóí\ìà\ñü Êîìèûñü ìóê\äëà\ îâíû. Ñýê æ\ íåêîäëû àáó ñåò\ìà\ñü àññüûíûñ ìóÿññ\, äà íàé\ â\ðñÿë\ìà\ñü íèí. À 25 ó÷àñòîêûí, ê\òü è ýì êîäëû íà\í â\äèò÷ûíûñ\, óíà âî æ\ íèí àáó ïóêòûñüë\ìà\ñü, è ã\ã\ð æ\ íèí ðàññÿë\ìà. Ñòàâ òàé\ ó÷àñòîê êóçÿûñ àññüûñ êûâê\ðò\ä â\÷\ì á\ðûí Ñûêòûâä=íñà ðàéàäìèíèñòðàöèÿ þêëàñ íàé\ñ ìóê\äëû, êîäúÿñëû çáûëüûñü êîë\ ìóûñ.


5

Àñ ìó âûëûí

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Ã/Ð/Ä

Òûðìàñ?.. Ëóçäîð ðàéîíñà Àáúÿ÷îéûí áàòü-ìàì îç âåðìûíû èíàâíû ÷åëÿäüñ\ ñàäé\. Ê\òü è ñèêòàñ ñèçèì äåòñàä, ãîðòûí ïóêàë\íû 400 ã\ã\ð äçîëþê. —Âåñèã ìè, óíà ÷åëÿäÿ áàòü-ìàì, ê\òü è ýì áûäòàñíûì\ñ ñàäé\ èíàë=ã\í êîêíü\ä, îã âåðì\é âåñüêàâíû

ñýò÷\, — âèñüòàë\ Ãàëèíà Áåð¸çà. — /÷åðåäüûí ìè 137-\ä\ñü. Òàâî ýã âåñüêàë\é è ëîêòàí âî\ ãîðòûí êîâìàñ ïóêàâíû. Àíüëû áûòü êîâì\ìà ïåòíû óäæ âûë\. Êûí\ìûä \ä ñþìàë\ äà è êóèì ÷åëÿäüò\ êîë\ ïàñüò\äíû-ê\ì\äíû. /í= êàãàûñê\ä ãîðòàñ áàáûñ ïóêàë\. Ãàëèíà Âàñèëüåâíàë\í âèñüòàë\ì ñåðòè, Àáúÿ÷îéûí \òêûìûí ñåìüÿûí çûêñü\íû íèí. Òîì ãîçúÿëû êîë\ óäæàâíû è áûäòûñüíû. Ñàäé\ ÷åëÿäüñ\ îç âåðìûíû èíàâíû äà, øû\ä÷\íû îòñ\ãëà äåä-áàáûñ äîð\. Íî íà ïèûñü óíà\í æ\ óäæàë\íû íà. Êîäñþð\, ìåä îòñàâíû âíóêúÿññ\ áûäòûíû, äóã\ä÷\íû óäæñüûñ, à ìóê\äûñ è îç. —Àáúÿ÷îéûí êàãà âèäçûñü\ñ îí ìåäàâ, ñèêòûí òàäçè íåêîä îç óäæàâ. Ñ\ìûí é\ðìèã\í íåäûð êåæë\ ò\äñàûäëû êîëüëàí, — ïûð\ä÷èñ ñ¸ðíè\ êûê ÷åëÿäÿ ìàì Þëÿ Óðíûøåâà. — Ìåäûì ñàäé\ âåñüêàâíû, êîë\ \÷åðåäü\

ñóâòíû êàãà ë\ñü\äíû ì\âïàë=ãàä íà. Àíü \í= íåê\í îç óäæàâ. Íàæ\âèò÷\ âåð\ñûñ. Þëÿ Óðíûøåâà âèñüòàë=ñ, ìûé ìåäâîääçà êàãàñ\ èíàë=ã\í êóèì âî âè÷÷ûñü\ìà\ñü äåòñàäñüûñ ìåñòàñ\. /í= àð\ñ äà ñèçèì ò\ëûññÿ Íèêèòàûñ ñïèñîêàñ 340-\ä. Øêîëà\ ïûðò\äçûñ, ãàøê\, îç è âåñüêàâ ñàäé\. Àáúÿ÷îéñà àíüÿñ ò\ä\ì\í ëîêò\íû ãóëÿéòíû ïîñíè ÷å-

ëÿäüûñê\ä ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ äîð\. Ìåä ï\ ñèêòñà ÷èíàÿñ àääçàñíû, ìûé Àáúÿ÷îéûí ÷åëÿäüûñ óíà, à èíàâíû ñàäé\ îç âåðìûíû. Äà è ¸íàñ\ ñèêòàñ íåê\í âîðñíûñ\. Ãîç-ì\ä âî ñàéûí âîñüò\ìà\ñü ÷åëÿäüëû âîðñàí=í. Íî ñýí= äçîëþêúÿñ óíà êîâò\ì «÷à÷à» àääç\íû. Øóàì, òûðò\ì ñóëåÿ äà ÷èãàðêà ïîì. /ä âîðñàí=íñ\ íåêîä îç ä\çü\ðèò, äà ðûòúÿñ-

íàñ ñýò÷\ «ãàæ\ä÷ûíû» âîë\íû òîì é\ç. —Ìè êûâë=ì íèí, ìûé Àáúÿ÷îéûí òàâî ê\ñéèñíû êûï\äíû âûëü ñàä, íî, òûäàë\, âåñü ñ¸ðíèûñ â\ë=, — ìàéøàñü\íû ìàìúÿñ. Øû\ä÷ûë=ì Ëóçäîð ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\. Âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Íàòàëüÿ Æóê âèñüòàë=ñ, ìûé äåòñàäñ\ Àáúÿ÷îéûí êûï\äàñíû 2015 âî êåæë\. Ì\âïàë\ìà\ñü ýñüê\ 80 ìåñòà âûë\ ñòð\èòíû, íî âåë\äàí ìèíèñòåðñòâîûí êèðèò\ìà\ñü óäæòàññ\. —È÷\òûä ã\ð\äñ\ îç ðàçü. Äàñüòàì âûëü óäæòàñ, ì\âïàëàì êûï\äíû 220 ìåñòà âûë\ äåòñàä. Íî ñ=é\ âîññÿñ âî êûê ìûñòè, — ïàñéèñ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. À Ëóçäîð ðàéîíñà ø\ð áîëüíè÷àûñü ãëàââðà÷ Âèêòîð Ñìèðíîâ øìîíèò=ãìîç ñîäò=ñ: —Íèìàëàíà þìîðèñò Åâãåíèé Ïåòðîñÿí øóë=ñ, ìûé ðîääîì \äç\ñ\, êûäçè è Êèòàéûí, êîë\ \ø\äíû «Òûðìàñ!» ãèæ\ä. Ñýêè äåòñàäéûí ìåñòàûñ ñòàâ äçîëþêûñëû âè÷ìàñ. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

ÁÈÇÍÅÑ?

À øîé÷÷ûíû — Êèðîâ\ äà Åãèïåò\ Óíà íýì ÷\æ êîìè é\çë\í îë\ìûñ þêñü\ â\ëi êûê ïåëü\: âåñüëóíúÿñ (óäæàëàí ëóíúÿñ) äà ãàæúÿñ (øîé÷÷àí ëóíúÿñ) âûë\. Óäæàëàí êàäêîëàñò á\ðûí âîë\ìíû ãàæ\ä÷àí ëóíúÿñ, è òàäçè óíà íýì ÷\æ. Âè÷êî â\ëi «øîé÷÷\ä\» é\çñ\ âåæàëóíúÿñ\. Ïîïúÿñ â\ë\ì øó\íû, âè÷êî ãàæ äûðéè ï\ óäæàâíûò\ ûäæûä ãðåê. Äåðò, âàæ îëûñüÿñë\í íåêóòø\ì îòïóñê àáó â\âë\ìà. À÷ûñ â\ð-âàûñ øîé÷÷\äë\ìà é\çñ\: ãîæ\ìíàñ çýðèã\í äà ò\âíàñ òóð\áàëiã\í ãîðòàñäæûê êîëü÷÷ûâë\ìà\ñü. Øîé÷÷àí-áóðä\ä÷àíií\í áûä îâì\ñûí â\ë\ìà ñü\ä ïûâñÿí. Ñî êûäçè ñû éûëûñü ãèæ\ êîìè êûâáóðàëûñü Ïîïîâ Âîëîäü: Ûë\äç íèìàëàí äà êûâñÿí, Êîìè âîéòûðë\í ï\ñü ïûâñÿí, Ò\äñà ìûã\ðíàä íèí êîðàí, Ñîòûñü ðóíàä íýìñ\ êîëàí. Ò\âíàñ, ê\äçûäûñ êîð ëûéñü\, Òýò\ã íåáçÿñ \ì\é ëûñü\ì? Ñîòûñü ðóà ãîð âîì âîñüòàì — Ñîäò\ä æàðñ\ çàïàñ áîñüòàì, Ìåäûì ìåäñÿ ÷èçûð ò\âñüûñ Ýã\ ïîâçü\é — à÷ûñ \âñèñ. Àòò\, àòòü\, êîìè ïûâñÿí! Âåñüø\ð\ ì\é ûë\äç êûâñÿí? Íî è ãîæ\ìíàñ, êîð ñiäç íèí Æàðñüûñ à÷ûì\ñ íå âèäçíû, Ë\ääçà-íîìúÿ âèäç âûâ á\ðûí Àñüíûì áûòòü\ ñýê ðàé ø\ðûí. Áàðà ë\ñüûä, áàðà äîëûä — Âåòë\ êîêíüûäèêà ëîëûä. Áûòòü\ øûáèòiì âî äàñ\ñ, Áàðà ñòðàäóéòíû ìè äàñü\ñü. Áàðà òîììèì, áàðà âûëüìèì, Áûòòü\ êûñüê\ ñîäiñ âûííûì! Àòòü\ òýíûä, êîìè ïûâñÿí! Âåñüø\ð\ ì\é ûë\äç êûâñÿí?

Ñié\ âàæúÿ êàäñÿíüûñ óíàòîð âåæñü\ìà: øîé÷÷àí ëóíúÿñ êûíäçè é\çûñ \íi îòïóñêàë\íû, à Ðîññèÿûí ãàæ\ä÷àí ëóíûñ, ãàøê\, ñòàâ êàíìóûñü óíäæûê, í\øòà íà ð\øòâîñà êàíèêóë ñîäò\ì\í. Øîé÷÷\ìûñ ìóäîð ñàéûí âàæ\í íèí ï\ð\ìà áèçíåñ\, ñûëàíü è ìè òø\òø \äé\ ìóíàì. Ñ\âåò êàä\ Êîìè ÀÑÑÐ â\ëi óäæàëàí äà ïóêàëàí çîíà\í, ðåñïóáëèêà\ñ ñåðïàñàë=ñíû òàäçè: ëûñêà ïó, ¸íäæûêàñ\ êîç, ìóñèð ïåðúÿí âûøêà, øàõòàñà òåððèêîí, òøûíàñüûñü òðóáà, ñòð\éáà äà ìàñòåðîê, í\øòà êîðñþð\ ÷óì, ê\ð äà ìàëè÷àà ïàñüêûä ÷óæ\ìà, âåêíè ñèíìà íûâ. Íåêóòø\ì øîé÷÷\ì éûëûñü ïàñ ýç â\âëû. Ðåñïóáëèêàñà îëûñüÿñëû ïîçèñ øîé÷÷ûíû ñ\ìûí àñ ìóûí: Êîìèûí óäæàëiñ Ñåðåãîâûí ñîë\í áóðä\ä÷àí äçèê \òè ñàíàòîðèé, Ñûêòûâêàð äà Óõòà ã\ã\ðúÿñûí øîé÷÷àí äà òóðáàçàÿñ. Óíäæûêûñ ñýêè âåòë=ñíû êàíìóñà ëóíâûâ þê\í\, Ñü\ä ñàðèäç äîð\: Àíàïà\, Ñèìôåðîïîëü\, Ñî÷è\, Åâïàòîðèÿ\, Áàëòèêà áåðäñà ðåñïóáëèêàÿñ\. Ñ\âåò ìó êèññü\ìñÿíü êîëè êûçü âî. /íiÿ é\çë\í àñâåæ\ðò\ìûñ ¸íàêîäü âåæñèñ. Óäæàëûñüëû, ñü\ì íàæ\âèòûñüëû øîé÷÷\ìûñ àáó íèí ñ\ìûí òøàê-âîò\ñ âîò\ì, òóðóí

Ñåðåãîâûí ñàíàòîðèéë\í âûëü ñòð\éáà.

ïóêò\ì ëèá\ ïð\ñò êàä êîëëÿë\ì, à ìåäâîäç áóð øîé÷÷àííîãà îë\ì, ëþ÷êè áóðä\ä÷\ì, âûëüòîð àääçûë\ìò\äìàë\ì, ìóê\ä êàíìó\ âåòë\ì. Äåðò, òà ìîãûñü è ñü\ì âèäç\ì. Ñ\ìûí âåëü óíàëû âî\ ñü\ë\ì âûëàñ øîé÷÷ûíû ãîðòûñü íåûëûí, àñ Êîìè âîéâûëûí. Íî ìûé âåðì\ â\çéûíû óäæàëûñü ìîðòëû Êîìè Ðåñïóáëèêàíûì? Âî÷àêûâéûñ ãàæò\ì. Ï\øòè íèí\ì, âàæ «Ñåðåãîâ» ñàíàòîðèéûñü êûíäçè. Òàûñü ä\â\ëüïûðûñü íþìúÿë\íû Êèðîâ îáëàñüòñà øîé÷÷àí áèçíåñ êóòûñüÿñ, ëóíâûâñà äà ìóäîðñàéñà êóðîðòúÿñ\í âåñüê\äëûñüÿñ. Ìåäâîäç êèðîâñà ðàäë\íû, \ä íàëû âàé\íû óíà ñü\ì áóðåòø ìèÿí ðåñïóáëèêààíûì îëûñüÿñ, êîäúÿñëû çýâ ìàòûí\ñü ëîèíû òàòø\ì íèìúÿñ, êûäçè «Êîëîñ», «Ìèòèíî», «Ëåñíàÿ íîâü», «Âÿòñêèå óâàëû». Ñòàâûñ òàé\ êèðîâñàë\í ñàíàòîðèéÿñ. Âåñèã «Þðãàí» òåëåêàíàë òø\êûäà íèì\ä\ òàé\ øîé÷÷àíiíúÿññ\ äà êîð\ âåòëûíû ñýò÷\. À êûò÷\ è ìó-

íàí, àñëàíûì ê\ è äîíà äîíñüûñ íèí\ì àáó. Àñø\ðàëàí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà êîéì\ä Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð, äåðò, òàé\ñ ñòàâñ\ áóðà ã\ã\ðâî\ìà, ñié\ íåìñÿ àáó âîääçà êûê þðàëûñü êîäüûñ. Òàé\ ò\ä÷\ ñûûñü íèí, ìûé ïàíñèñ çáûëü óäæ «Ñåðåãîâ» ñàíàòîðèé ïàñüê\ä\ì-ýøò\ä\ì ìîãûñü, ïóêò\ìà ïàíàññ\ Ûáûí ýòíîêóëüòóðà ïàðêëû. Á\ðúÿñ\ ì\âïàë\íû â\÷íû ìåäâîäç øîé÷÷àíií\í, âåñèãò\ àêâàïàðê ë\ñü\ä÷\íû êûï\äíû. Ñ\ìûí çýâ äîíà êàäñ\ (20 âî) âîøò\ìà ëîè äçèê âåñüø\ð\, ñié\ñ á\ðñ\ îí íèí ãàðò. Ñî è àðòì\: ðåñïóáëèêàñà ÷åëÿäü\ñ çîîïàðê\ äà öèðê\ êîð\íû âîëûíû Êèðîâ\, àêâàïàðê\ — Êàçàíü\. Ìåääîíò\ì äà áóð øîé÷÷\ìûñ ìûéëàê\ âè÷÷ûñü\ é\çñ\ îç àñ ìóûí, à ëóíâûâñà ûëi ñàðèäçüÿñ äîðûí, Òóðöèÿ-Åãèïåòûí. Ìûéñÿìà äèâ\! Í\øòà êîäñþð\ øåíçü\íû, ìûéëà ï\ é\çûñ ìóíàë\íû îâíû Êîìèûñü ì\äëà\? Âî÷àêûâéûñ ò\äñà. ÖÛÏÀÍΠÉ\ëãèíü.


6

Êûäçè îëàííûä, âóæâîéòûð?

Êîê éûë\ ñóâòíû çýâ ñü\êûä Ìåäâîääçàûñü íà ÑûêÎì\ëÿ íà âóæúÿñü\ è÷\ò òîêúÿñ, ê\í= âîéòûð âåðìàñòûâä=íñà êîìè âîéòûð àñ- áèçíåñûñ âèäç-ìó äà â\ð îâ- íû ïàííû àññüûíûñ áèçíåñ. ëàíûñ êîíôåðåíöèÿ âûë\ ì\ñúÿñûí, é\ç\ñ áûò\â\ÿ Àííà Àëüáåðòîâíà á\ðûí ñ¸ð÷óê\ðò÷èñíû ýç Âûëüãîð- ìîãì\äàí þê\íûí. Ðåñïóáëè- íè\ ïûð\ä÷èñíû è ïðåäïðèòûí, à Ûáûí. È÷\ò áèç- êàûí ýêîíîìèêà ñ\âì\äàí íèìàòåëüÿñ. íåñ äà òóðèçì ñ\âì\ä\ì ìèíèñòåðñòâîûí óäæàëûñü Âëàäèìèð Ôîìèí çáûëüéûëûñü ñ¸ðíèñ\ øóèñíû Ãàëèíà Ëàâðîâñêàÿë\í êûâú- ì\ä\ íèí àññüûñ áèçíåñíó\äíû ôèíí-é\ãðà ýòíî- ÿñ ñåðòè, ðàéîíñà êâàéò ïðåä- ïðîåêò – «Ãàæà â\ð» øîé÷ïàðêûí. ïðèíèìàòåëü áîñüò\ìà\ñü ÷àí=íûí. Ñýò÷\ âîëûñüÿñ ëîâ Ñûêòûâä=íûí \í= àðòàâñü\ íèí ìèíèñòåðñòâîëûñü ãðàíò ï\òò\äçûñ íèìêîäÿñü\íû êûêñ¸ ã\ã\ð è÷\ò ïðåäïðèÿ- äà ïàí\ìà\ñü àññüûíûñ áèç- â\ð-âà\í, âîò÷\íû, ÷åðè êûòèå, âèòñ¸ ñàé\ ïðåäïðèíè- íåñ, óäæò\ìàëûñüë\í ëûäûñ é\íû, ïåì\ñúÿñ\ñ ä\çü\ðèìàòåëü. Ðàéîíûí áûä ò\íû, ìóçåéÿñ\í ò\äñèçèì\ä ìîðò ç=ëü\ áóìàñü\íû. À Åëåíà ÅðÒàâîñÿ ôåâðàëüûí êîìè âîéðåòø àñø\ð óäæàëûñü ìîøêèíà ñ\ìûí íà òûðë\í X ñúåçä øû\ä÷èñ Êîìè äîðûí. È÷\ò äà ø\ð áîñüò÷\ àñø\ð óäæ\, Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñáèçíåñûñü 44 ïð\÷åíò ×åðíàìñà çàïîâåäíèê ëàâ Ãàéçåð äîð\ êîð\ì\í – ïðåäïðèÿòèåñ\ êîòûðäîðûí ê\ñé\ ë\ñü\äíû øóíû 2013 âîñ\ Ñèêòë\í âî\í. ò\ìà âóçàñÿí þê\íûí, òóðèñòúÿñëû «Ó ×åðÑûêòûâä=íñà êîìè âîéòûðë\í ò\ä÷ûì\í ýòøàäæûê – íîÌîðà» êîìïëåêñ. êîíôåðåíöèÿ îøêèñ òàé\ âîäçé\ç\ñ äà ãðóç íîâë\ä/í= äàñüò\ êîëàíà äîì\ñò÷\ìñ\, â\çéèñ Þðàëûñüëû ëàí, âèäç-ìó îâì\ñûí, êóìåíòúÿñ, à òóëûñíàñ 2013 âîñ\ øóíû Ñèêòë\í âî\í, ñòð\èò÷àí=íûí. Òóðèçì êóòàñ íèí ñòð\èò÷ûà 2014-\äñ\, êîð Ñî÷èûí íó\ñ\âì\ä\ìëû ïàíàññ\ íû. äàñíû Îëèìïèàäà, – Ñïîðòë\í â\ë= ïóêò\ìà êîëü\ì Èííà Ïàëüêåâè÷ë\í âî\í. âî, êîð âîññèñ ôèííäà óäæ\í ìîãì\äàí é\ãðà ýòíîïàðê. ðàéîíñà ø\ðèí\í þðÉ\çëûñü øîé÷÷\ìñ\ êîòûð- Ñûêòûâä=íûí ÷èí\ìà 4,5- íó\äûñü Âëàäèìèð Ñìèðò\íû òø\òø Ïè÷èïàøíÿûí ñÿíü 2,8 ïð\÷åíò\äç. íîâë\í âèñüòàñü\ìûñ áûòòü\ Ðàèñà Ñìåòàíèíà íèìà ñòàÊîíôåðåíöèÿ âûë\ âî\ìà- ñîäò=ñíû \òà-ì\äñ\. Êûêíàíäèîí, «×àéêà», «Îðë¸íîê», ÿñëû ðàéîíñà àäìèíèñòðà- íûñ àññüûíûñ ñ¸ðíèñ\ ïîäó«Ãðåíàäà», «Ìå÷òà» ëàãåðú- öèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü ëàë=ñíû ëûäïàñúÿñ\í. 2010– ÿñ, Ê\÷÷îéÿãûí «Ïàðìà», Çå- Àííà Âîðîáü¸âà âèñüòàë=ñ, 2012 âîÿñ\ ðàéîíûí àñø\ð ëåíå÷ûí «Çåëåíåöêèå Àëü- êóòø\ì îòñ\ã ïîçü\ áîñüò- óäæ\ áîñüò÷\ìà 124 ìîðò. ïû», Ïðèäàøûí «Ãàæà â\ð», íû ïðåäïðèíèìàòåëüÿñëû, Äåðò, àáó ñòàâ\í íà ïèûñü Íþâ÷èìûí «Âåêòîð Vip» äà ëûääü\äë=ñ ñèêò-ïîñ¸ëîêûñü âåðì\ìà\ñü òûðâûé\ óäæñ\ ìóê\ä òóðáàçà. ïðåäïðèÿòèåÿñ äà ìó ó÷àñ- êîòûðòíû, íî âåê æ\ êîê

Ãàçåòûä ìåäñÿ íà ìóñà «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í Êóë\ìä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí íîÿáðü 27 ëóí\ ñ¸ðíèò=ñíû, êûäçè ðàéîíûí ïîçÿñ ïàñüê\äíû þ\ð ñåòàí ïîçÿíëóíúÿñ. Ýæâà éûâñàÿñ âûëüòîðúÿññ\ ò\äìàë\íû «Ïàðìà ãîð», «Ìèÿí Êóë\ìä=í» äà «Ïîìîçäèíñêèå âåñòè» ãàçåòúÿñûñü. Îç \òäîðò÷ûíû, òîðé\í íèí òîì é\ç, è \òóââåçéûñü, íî âåê æ\ ï\ ãîðò\ âîûñü ãàçåòûä ìåäñÿ íà ìóñà. /òóââåçë\í, äåðò, ûäæûä\ñü ïîçÿíëóíúÿñûñ, ãîðòûñü ïåòàâò\ã ñòàâ ìèðûñê\ä ïîçü\ éèò÷ûâíû. Ñî è òà ï\ðé\ ïîì\ñä=íñà ýç ìóííû þðñèêò\, à ÷óê\ðò÷èñíû áèáëèîòåêà\ äà ñ¸ðíèò=ñíû Êóë\ìä=íñà ¸ðòúÿñûñê\ä

ñêàéï ïûð. Ìåäâîäç êûâç=ñíû êóë\ìä=íñà\ñ: ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Àë¸íà Ôåäþí¸âà\ñ, «Ïàðìà ãîð» äà «Ìèÿí Êóë\ìä=í» ãàçåòúÿññà ø\ð ðåäàêòîðúÿñ Âàñèëèé Ëîäûãèí\ñ äà Èâàí Ìîðîõèí\ñ, ìóê\ä\ñ. Ò\äìàë=ñíû, êóòø\ì ìîãúÿñ âûëûí óäæàë\íû ðåäàêöèÿÿñ, êûäçè íó\ä\íû \òóââåçéûí ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿëûñü ëèñò áîê. Ñåò=ñíû êûâ è ïîì\ñä=íñàëû. Ðàéñ\âåòñà äåïóòàò Ìèõàèë Øîìûñîâë\í êûâúÿñ ñåðòè, ñèêòñà âîéòûð îì\ëÿ íà ãèæ\íû ãàçåò\ Âûëûñ ýæâàñàë\í îë\ì éûëûñü. Äåòñàäñà âîñïèòàòåëü Åëåíà Èãíàòîâà âèñüòàë=ñ, êûäçè Ïîì\ñä=íûí ÷óæ\ìà ñèêòñà ãàçåò. É\çûñ ï\ îêîòàïû-

ðûñü ëûääü\íû ñ=é\ñ, ò\äìàñü\íû âûëüòîðúÿñ\í, êóëüòóðàûí, ñïîðòûí ëî\ìòîðúÿñ\í, øêîëàë\í îë\ì\í, àñüíûñ ãàçåò ïûð ÷îë\ìàë\íû ¸ðòúÿññ\, ÿí\ä\íû èä\ðò\ì âîéòûð\ñ äà êûêêèðóäç óäæàëûñü ó÷ðåæäåíèåÿñ. Ïîì\ñä=íñà ÑÏÊ-ûñü áóõãàëòåð Âëàäèìèð Óëÿøåâ \òóââåçéûí êîìè êûâé\í ë\ñü\ä\ìà «Ëóí\ áàíà» ëèñò áîê. Ðàéîíûí êàçÿë\ìà\ñü íèí ñ=é\ñ äà âûë\ äîíúÿë\ìà\ñü âîäçì\ñò÷\ìñ\. /òóââåçñà ñîöèàëüí\é ñåòüÿñûí ¸íà ãèæàñü\ è ñèêòñ\âåòñà äåïóòàò Íèíà Êàðìàíîâà. Ýòøà â\ë= êàäûñ äà, ýç áûä\í óäèò ñ¸ðíèòíûñ\. Êîäê\, ãàøê\, è ÿíäûñüûøò=ñ íà. Ê\òü ýñüê\ âèñüòàñüíûñ\ ñòàâëû â\ë= îêîòà. Ñ=äç, áèáëèîòåêàûí óäæàëûñü Òàòüÿíà Ïàøíèíà ê\ñé\ìà â\çéûíû «Ïàðìà ãîð» ãàçåòûí óäæàëûñüÿñëû é\ç\äíû óíäæûê ¸ñü ãèæ\ä, ðàéîíûí ï\ óíà òûðìûò\ìòîðéûñ, è \òóâ êîë\ êîðñüíû íàé\ñ âåíàí òóéâèçüÿñ. Âûëûñ Ýæâàñà þ\ð ñåòûñüÿñ ñ¸ðíèò÷èñíû \òóâò÷ûíû, ë\ñü\äíû ðàéîíûí «Ìåäèàñîþç» ñàéò. Ëèäèÿ ÆÎËÎÁÎÂÀ.

éûëàñ çóìûäà ñóâòûñüÿñûñ ýì\ñü. Òàûí íàëû êèâûâ ëî\ìà è ñóáñèäèÿ\í, ãðàíò\í ãîñóäàðñòâîñÿíü ñü\ìà îòñ\ãûñ. Àñø\ð óäæ\ áîñüò÷ûñüÿñ\ñ âåë\ä\íû ñ=äç øóñÿíà «áèçíåñ-èíêóáàòîðûí». Òà éûëûñü æ\ âèñüòàñèñ è Ûáûñü ïðåäïðèíèìàòåëü Åâãåíèé Øàáàëèí. –Çýâ êîëàíà îòñàâíû ìîðòûñëû, êîð ñ=é\ ñ\ìûí íà áîñüò÷\ àñø\ð óäæ\, çýâ \ä ñü\êûä çàâîäèòíû áèçíåñò\. Óíà êàáàëà ÷óê\ðòíû êîë\, ìåäûì ñü\ì âîäç\ñàâíû. À êðåäèòñ\ áîñüòàñ äà, ê\òü íèí ãîç-ì\ä ò\ëûñü êåæë\ ìåçäûâíû ïðåäïðèíèìàòåëüñ\ âåøòûñü\ìñüûñ, ìå-

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

äûì óäèò=ñ êîê éûëàñ ñóâòíû, – â\çéèñ ñ=é\. Ðàéîíñà ïðåäïðèíèìàòåëüÿñë\í êîòûðñà ïðàâëåíèå\ ïûðûñü Èãîðü Áèõåðò êàçüòûøò=ñ, êóòø\ì ò\ä÷àíà âèäçíû âóæúÿñò\: –Â\ð ïîñ¸ëîêúÿñ ýíä=ñíû íèí, à ñèêò-ãðåçäúÿñë\í âóæúÿñûñ êðåïûä\ñü äà íà âûë\ ìûäæñü\ì\í è îë\íû íà. Èãîðü Áèõåðò\ñ øåíçü\ä\, ìûéëà ñèêòñà âîéòûð\ñ òø\êò\íû ïûð\ä÷ûíû ìó ê\ðòûìàëàí-íü\áàí àóêöèîíúÿñ\, \ä íàë\í ï\ëüÿñûñ ï\ òûëà ðåêòûë=ñíû äà òàé\ ìóÿññ\ â\äèòë=ñíû. ×àñûñü äåïóòàò Àëåêñåé Êàíåâ âèñüòàë=ñ àñ ñèêòñàë\í ò\æäúÿñ éûëûñü, íàëû ï\ äûø\ä=ñ íèí âè÷÷ûñüíû, êîð âîàñ áèàðó, êîð êûï\äàñíû âûëü øêîëà-äåòñàä, êîð â\ð äåëÿíêàñ\ íàëû ìàòûñüäæûê êóòàñíû òîðé\äíû. Ñûëûñü â\çé\ìúÿññ\ øóèñíû ûñòûíû òà â\ñíà êûâêóòûñü âëàñüò òý÷àñúÿñ\.

* * * Äåëåãàòúÿñë\í þàë\ìúÿñ âûë\ âî÷àâèäçèñ Ãîññ\âåòñà äåïóòàò Àëåêñåé Öûïàíîâ, à ðàéîíñà ñ\âåò\í âåñüê\äëûñü Àëåêñàíäð Øêîäíèê ÷óê\ðò÷\ìëû êûâê\ðò\ä â\÷èã\í àòòü\àë=ñ ñ=é\ñ êîòûðòûñüÿñ\ñ äà íàé\ñ, êîäúÿñ þêñèñíû àñëàíûñ âèäç\äëàñ\í. Ïðåäïðèíèìàòåëü Âàäèì Äàâûäîâ ñåò=ñ òøóï\äà ïàñ âóäæûñü äåëåãàòúÿñëû äà «Àðúÿâûâ» êîòûðûí ñüûëûñüÿñëû êîçèíúÿñ. Ðàéñ\âåòñà äåïóòàò Ìàðèÿ Êóçüáîæåâà áóð áîêñÿíü äîíúÿë=ñ ïðåäñòàâèòåëüñòâîëûñü óäæñ\ äà ïàñéèñ, ìûé êîíôåðåíöèÿñ\ â\ë= áóðà äàñüò\ìà. Ìàðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà â\çéèñ þêñüûíû òàé\ îïûòíàñ è ìóê\ä êàð-ðàéîíñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîê\ä. Âëàäèìèð ÌÓÐÀÂܨÂ, «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í Ñûêòûâä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâî\í þðíó\äûñü.

Ñ\ñò\ì êëþ÷ûñü ëîâúÿ âà Ê\ñúÿ þêñüûøòíû «Êîìè ìó» ãàçåò ëûääüûñüÿñê\ä àñëàì ì\âïúÿñ\í, âèäç\äëàñ\í. Ìå âåòûìûí âî íèí îëà Åêàòåðèíáóðãûí, è òàé\ êàäêîëàñòíàñ ïàíûäàñüë= òàí= êîìèÿñê\ä, ãàøê\, âèòûñü ñ\ìûí. Ò\ä\ìûñü, ñû â\ñíà, ìûé êîìèûä âîø\ìà íèí ðî÷ ï\âñòàñ äà àñ êîääü\ìò\ îí è âåðìû êàçÿâíû. Òàòàðà\ñ ê\òü íèì-îâ äà ÷óæ\ì-ïàñüê\ì ñåðòèûñ âåðìàí íà òîðé\äíû, à êîìèò\ – îí. Êîìèíàñ ï\øòè ñòàâñ\ ã\ã\ðâîà, íî ñ¸ðíèòíû îã âåðìû. Ïåðåñòðîéêà êàä\ êóò= ëûääüûíû êîìè ãàçåò-æóðíàë, êûâêóäúÿñ, êîìè ãèæûñüÿñëûñü íåá\ãúÿñ, è òàé\ ëîèñ ìåíûì ñ\ñò\ì êëþ÷ûñü ëîâúÿ âà þ\ì êîäü\í. È Ëóíâûâ Óðàëûí óíàòîð êàçÿëà, ìûé èíä\ ôèíí-é\ãðàë\í êóëüòóðà âûë\, òàé\ è òàò÷\ñ é\çë\í ýòø-\áè÷àûñ, íàë\í ñ¸ðíèòàííîãûñ, â\ð-âàñ\ ðàäåéò\ìûñ. ×àéòà äà, Ðîññèÿûí îëûñüÿñûñü êîéì\ä ïàéûñë\í ýì\ñü ôèíí-é\ãðà âóæúÿñûñ. Ìåíûì æ\ îêîòà àääçûíû

äà ò\äìàñüíû ìå êîäü æ\ ðî÷ì\ì íèí, íî àññüûñ êîìè âóæñ\ âèäçíû ê\ñéûñü é\çê\ä. Äóìàéòà, Åêàòåðèíáóðãûí, âåëü ûäæûä êàðûí, òàòø\ìúÿñûñ ýì\ñü. Óäæ ñåðòè óíà é\çê\ä ò\äñà è ìóê\ääûðéèûñ êàçÿâëà íà ïèûñü ôèíí-é\ãðàò\. Íî ïàíà òà éûëûñü íàê\ä ñ¸ðíèñ\ äà, ñþñÿ êûâçàñíû, è ñòàâûñ. Ìè ï\ ðî÷üÿñ íèí, øóàñíû. Íàöèîíàëüíîñüò éûâñüûä íàé\ îç íèí äóìàéòíû, ìóê\ä ñèêàñ ò\æä-ìîã ìàéø\äë\. À ìå ñî ì\âïàëà àñëàì âóæúÿñ éûëûñü. Îêîòà, ìåäûì ýñüê\ íàöèîíàëüí\é, êîìè-çûðÿíàë\í ñåðúÿñà ïàñüê\ì â\ë=. Ïîçü\ \ä âåñèã øàïêàÿñ êûíû äà ãèæíû «Êîìè ìó», «Êîìè-çûðÿíà», òø\òø è ðåñïóáëèêàëûñü êàðòàñ\ ñåðïàñàâíû. È÷\ò áèçíåñëû çýâ íà è òóÿíà òà\ áîñüò÷ûíû. Ìå ýñüê\ Åêàòåðèíáóðãûí âåðìè èíàâíû òàòø\ì ïàñüê\ìñ\, \òïûðé\ è àñ êîääü\ì\ñ êîðñè, ìå ìîçà æ\ ì\âïàëûñü é\ç\ñ. Âëàäèìèð ÞÐÀÍÅÂ. Åêàòåðèíáóðã.


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ 1.20 Док. сериал «Оружие ХХ века». 1.35 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости. 15.15 «Доброго здоровьица!» 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Свобода и справедли@ вость» (18+). 1.10 Ночные новости. 1.30, 3.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР@ НАЯ КНИЖКА» (16+). 3.00 Новости. 3.30 «СВЯЗЬ» (12+). 4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ@ РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести@Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Дело Х. Следствие про@ должается». Ток@шоу (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «КРУЖЕВА» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы@ ши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 23.20 Специальный коррес@ пондент (16+). 0.25 «Девчата» (16+). 1.05 Вести +. 1.25 «УЛИЦЫ В КРОВИ» (16+). 3.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ@ ДИЯ». 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан@вылан, коми сьы@ лан!» 6.15 «Вочакыв». 6.30 «Мир миян г=г=р». 6.45 «Чоя@вока». 7.00 «Мультимир». 7.20 «Программа 7». 8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО@ КА ХОЛМСА» (16+). 9.15 Док. сериал «Пять исто@ рий». 9.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 12.00 Док. сериал «Зарисов@ ки. Коротко о главных». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО@ КА ХОЛМСА» (16+). 17.45 Док. сериал «Пять ис@ торий». 18.15 Док. сериал «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Новая Республика». 20.15 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ». 21.15 «Телезащитник». (12+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+). 0.20 «Приключения семьи Ро@ бинсон» (12+). 0.50 «Случай из практики».

7

7.00 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЧЕХОВ И КО». 12.05 Док. сериал «Весёлый жанр невесёлого време@ ни». 12.45 «Твое величество @ Политехнический!» Док. фильм. 13.10 «Мировые сокровища культуры». 13.30 «Искатели». 14.15 «Линия жизни». 15.10 Док. сериал «Вообража@ емый музей». «Древний мир». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Иван Федо@ рович Шпонька и его те@ тушка». 16.45 «Метафизика любви». Док. фильм. 17.15 «Мировые сокровища культуры». 17.30 К 80@летию Родиона Щедрина. 18.10 «Константин Циолков@ ский. Гражданин Все@ ленной». Док. фильм. 18.40 «Недостающее звено». Док. фильм. 19.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 «Сати. Нескучная клас@ сика...» 20.45 «Острова». 21.25 Aсademia. 22.15 «Тем временем». 23.00 «Монолог в 4@х частях. Андрей Кончаловский». 23.30 Новости культуры. 23.50 «РОДНЫЕ ПОЛЯ». 1.35 «Абулькасим Фирдоуси». Док. фильм. 1.40 Aсademia. 2.30 Ф.Шуберт. Соната. Ис@ полняют Гидон Кремер (скрипка) и Олег Май@ зенберг (фортепиано).

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА@ РА» (16+). 9.30, 15.30 Обзор. Чрезвычай@ ное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Живут же люди!» (0+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Окон@ чательный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО@ НАРЕЙ» (16+). 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО@ ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва@ ем». Ток@шоу (16+). 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 «ДИКИЙ@3» (16+). 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 1.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР@ КА» (18+). 2.40 Дикий мир (0+). 3.05 «ОПЕРГРУППА» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (16+). 7.00 «Великий человек@паук». Мультсериал (12+). 7.30 «Клуб Винкс @ школа вол@ шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.00 «Животный смех» (0+). 9.30, 12.00 «6 КАДРОВ». 11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Мобиус (16+). 14.00 «Животный смех» (0+). 14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ @ 3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (12+). 15.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ@4. АР@ МАГЕДДОН» (12+). 17.30 «Галилео» (0+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 19.30 «6 КАДРОВ» (16+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).

21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 0.00, 1.30 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «Кино в деталях» (16+). 1.45 «АМЕРИКАНСКИЙ НИН@ ДЗЯ» (16+). 3.35 «ВСЁ ТИП@ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.35 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 5.30 «Зимовье зверей». Мульт@ фильм (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 Док. сериал «Планеты» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 «АГЕНТ НАЦИО@ НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС@ ТИ». (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Вне закона. Реальные расследования. Черный ангел» (16+). 17.30 «Вне закона. Реальные расследования. Стажер по расправам» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГО@ ГИЧЕСКАЯ ОШИБКА» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ@ НАРОДНОЕ ДЕЛО» (16+). 20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ@ ЧИК» (16+). 21.15 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО@ ЛОВАМИ» (16+). 22.25 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ@ ПЕРА НОМЕР ДВА» (16+). 23.10 «Момент истины». (16+). 0.10 «Место происшествия. О главном» (16+). 1.10 «Правда жизни». Спец.ре@ портаж (16+). 1.40 «Вне закона. Реальные расследования. Черный ангел» (16+). 2.10 «Вне закона. Реальные расследования. Стажер по расправам» (16+). 2.40 «БАНДИТКИ» (16+). 4.10 Мифы о Европе. Выстре@ лы в школах. Док. фильм (16+). 5.00 Док. сериал «Оружие Второй мировой. Линей@ ные корабли» (12+). 5.20 Док. сериал «Планеты» (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе@ риал (6+). 5.30 «Новая школа императо@ ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе@ риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе@ риал (6+). 6.30 «Ким пять@с@плюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе@ риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН@ КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт@ сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг@ лях». Мультсериал (0+). 9.20 «Спецагент Осо». Мульт@ сериал (0+). 9.50 «Умелец Мэнни». Мульт@ сериал (0+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт@ сериал (6+). 11.10 «На замену». Мультсе@ риал (6+). 11.35 «Ким пять@с@плюсом». Мультсериал (6+). 12.00 «Джимми Кул». Мульт@ сериал (6+). 12.25 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе@ риал (6+). 12.50 «Кид vs Кэт». Мультсе@ риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП@ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импера@ тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе@ риал (6+).

15.50 «Рыбология». Мультсе@ риал (6+). 16.15 «Сорвиголова Кик Бу@ товски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт@ сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ@ МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО@ РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ@ ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 18.55 «ДЖЕССИ» (6+). 19.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 20.15 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ»(16+). 22.05 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ@ МЕЙКА» (16+). 22.55 «НЯНЬКИ» (12+). 0.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ@ ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 1.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО@ РАДКА» (6+). 2.10 «BСЕ ТИП@ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.35 «JONAS L.A.» (6+). 3.00 «H2O» (12+). 3.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 3.55 «Рыбология». Мультсе@ риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе@ риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе@ риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Мобильный хитпа рад» (16+). 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Биг тайм раш». Мульт@ сериал (12+). 8.30 «Про декор» (12+). 9.00 «Веселые мелодии». Мультфильм (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота@подростка» @ «Шокирующие будущие. Сто одно унижение». Мультсериал (12+). 9.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом@2. Lite» (16+). 16.25, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА@ ГА» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» @ «ДРАКА В КАФЕ» (16+). 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+). 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «Дом@2. После заката» (16+). 0.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+). 1.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+). 4.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 5.00 «Необъяснимо, но факт» (16+). 6.00 «Атака клоунов» (16+). 6.30 «САША + МАША» (16+).

5.00 «Все включено» (16+). 5.50 «Моя планета». 6.40 «В мире животных». 7.05 Вести@спорт. 7.15 «Моя рыбалка». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.00 Вести@спорт. 9.10 «КРЕСТ» (16+). 11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 11.40 Вести.ru. 12.00 Вести@спорт. 12.30 «Футбол.ru». 13.20 «30 спартанцев». 14.20 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+). 16.15 Вести@спорт. 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО@ НАРЕЙ. МЕНТЫ@3» (16+). 19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» (Россия) @ «Азовмаш» (Украина). 21.15 Неделя спорта. 22.10 «Майя. Пророки апока@ липсиса». 23.10 «ВИРУС» (16+). 1.00 «Последний день Помпеи». 2.00 «Вопрос времени». Чело@ век механический. 2.25 Вести.ru. 2.45 «Рейтинг Баженова. Че@ ловек для опытов». 3.10 «Моя планета». 4.30 «В мире животных».

Òàé\ ëóí\: —ìèð ïàñüòà íèì=ä=íû ôóòáîë; —Òàèëàíäûí Îëàíïîäóâ ëóí; —Ìàðèé Ýëûí ïèñüìåííîñüò ëóí;

ìàðè

—Âñåâîëîä, Ãðèãîðèé, Ðîìàí, ßêîâ, Ìàðèÿ äà Þëèÿ íèìëóíàñü=íû; —1520 âîûí Ìàðòèí Ëþòåð óíà é=ç äûðéè ñîò\ñ ñ\é=ñ âè÷êîûñü =òäîðò=ì êóçÿ Ðèìñà Ïàïàëûñü ãèæ=äñ=; —1768 âîûí Ëîíäîíûí êîòûðò\ñíû Õóäîæåñòâîÿñ Êîðîëåâñê=é àêàäåìèÿ; —1815 âîûí ÷óæèñ ìåäâîääçà íûâáàáà-ïðîãðàììèñò Àäà Ëàâëåéñ; —1828 âîûí Íèêîëàé I-ë=í èíä=ä ñåðòè ÑàíêòÏåòåðáóðãûí âîññèñ Òåõíîëîãè÷åñê=é èíñòèòóò; —1841 âîûí ÷óæèñ Àíãëèÿûí 19-=ä íýìïîìñÿ ìåäâûíà øàõìàòèñò, ãðîññìåéñòåð Äæîçåô Áëýêáåðí, êîä=ñ íèìò\ñíû «×¸ðíàÿ ñìåðòü=í»; —1848 âîûí Íàïîëåîí III Áîíàïàðò=ñ á=ðéèñíû Ôðàíöèÿ Ðåñïóáëèêàñà ïðåçèäåíò=í; —1896 âîûí êóâñèñ Øâåöèÿñà õèìèê, èíæåíåð Àëüôðåä Íîáåëü, à 5 âî ìûñòè, 1901 âîûí, ìåäâîääçàûñü ñåòàë\ñíû ñû íèìà ïðåìèÿ; —1901 âîûí ÷óæèñ êëîóí Êàðàíäàø, Ìèõàèë Ðóìÿíöåâ; —1906 âîûí êóâñèñ ãèæûñü, èíæåíåð Íèêîëàé Ãàðèí-Ìèõàéëîâñêèé; —1918 âîûí ÷óæèñ õîêêåéûñü íèìàëàíà òðåíåð Àíàòîëèé Òàðàñîâ; —1928 âîûí êóâñèñ Àíãëèÿñà àðõèòåêòîð, äèçàéíåð, ê=òàñüò=ì ïëàù (ìàêèíòîø) â=÷ûñü Øàðëü Ìàêèíòîø; —1933 âîûí Áåëîðóññèÿûí âîññèñ Ïðàâèòåëüñòâîë=í áèáëèîòåêà; —1948 âî= ÎÎÍ-ñà Ãåíåðàëüí=é Àññàìáëåÿ âûíñü=ä\ñ ìîðòë=í ïðàâîÿñ êóçÿ äåêëàðàöèÿ. Òàé= êàäñÿíüûñ äåêàáðü 10 ëóí= ïàñé=íû Ìîðòëûñü ïðàâî ëóí; —1949 âîûí êîòûðò÷èñ ÑÑÑÐ-ñà ÌÂÄ-ë=í ñâÿçü ñëóæáà; —1965 âîûí ÷óæèñ Óêðàèíàñà äà Ðîññèÿñà ñüûëûñü Òàèñèÿ Ïîâàëèé; —2004 âîûí êóâñèñ êèíîàêò¸ð, «Äæåíòëüìåíû óäà÷èûí» Âàñèëèé Àëèáàáàåâè÷=ñ âîðñûñü Ðàäíýð Ìóðàòîâ; —2006 âîûí êóâñèñ ×èëè=í 1973-1990 âîÿñ= âåñüê=äëûñü, äèêòàòîð, ãåíåðàë Àóãóñòî Ïèíî÷åò; —2011 âîûí Ðîññèÿûí äà ñóé=ð ñàéûí íó=ä\ñíû Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà Ãîñóäàðñòâåíí=é Äóìà= á=ðéûñü=ìë=í êûâê=ðò=äúÿñëû ïàíûä àêöèÿ-ìèòèíãúÿñ; —Ðîìàí ëóí. Âàæ é=ç êûì=ð äà êîäçóâ ñåðòè òóíàâë\ñíû ïîâîääÿ. Øîíä\ ÷å÷÷èã=í áåðã=ä÷ûâë\ñíû âîé ò=âëû ïàíûä – òàäçè ï= ñòàâ òóæà-íóæàûä âóí=.


8

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

—ìèð ïàñüòàëà íèì=ä=íû ã=ðàÿñ äà òàíãî; —Âàñèëèé, Ãðèãîðèé, Èâàí, Ñòåïàí, Ô¸äîð, Òèìîôåé, Êîíñòàíòèí, Äìèòðèé, Âèòàëèé íèìëóíàñü=íû; —1913 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð, ãèæûñü, ñåðïàñàëûñü Æàí Ìàðå; —1918 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí; —1922 âîûí ÷óæèñ ñïîðòñìåí, àêò¸ð, ñïîðòèâí=é êîììåíòàòîð Íèêîëàé Îçåðîâ; —1941 âîûí Ãåðìàíèÿ äà Èòàëèÿ é=ç=ä\ñíû ÑØÀ-ëû ïàíûä âîéíà; —1946 âîûí ÎÎÍ áåðäûí êîòûðò÷èñ ÞÍÈÑÅÔ; —1949 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Áîðèñ Ùåðáàêîâ; —1953 âîûí ÷óæèñ ñüûëûñü Àíäðåé Ìàêàðåâè÷; —1967 âîûí êóâñèñ ãåíåðàë-ìàéîð, Ñ=âåòñê=é Ñîþçñà êûêûñü Ãåðîé Ñèäîð Êîâïàê; —1972 âîûí «Àïîëëîí17» ñòàíöèÿñà ïèëîòúÿñ Þäæèí Ñåðíàí äà Õàððèñîí Øìèòò 20-=ä íýìûí á=ðúÿûñü ÷å÷÷ûë\ñíû Ò=ëûñü âûë=; —1976 âîûí Ïîëüøàûñü Ùåöèí êàðñà ñóäîâåðôûí ëýäçèñíû âà âûë= «Ïåðåêîï» âåë=äàí êîðàáëü. Ñ\é=ñ â=ë\ â=÷=ìà ÑÑÑÐñà ÂÌÔ-ëû «Ñìîëüíûé» óäæòàñ ñåðòè; —1981 âî= Ñàëüâàäîðûí ãðàæäàíñê=é âîéíà äûðéè ïðàâèòåëüñòâîë=í âîéñêà âèàë\ñíû Ýëü-Ìîçîòà ãðåçäûí îëûñüÿñ=ñ. Êóâñèñ 700-ûñü óíäæûê ìîðò; —1982 âîûí ÷óæèñ âåðìàñüûñü, Àôèíûûí Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîí Õàäæèìóðàò Ãàöàëîâ; —1985 âîûí ÷óæèñ Ìîñêâàñà «Ñïàðòàê» êëóáûñü íàïàäàþù=é, Áðàçèëèÿñà ôóòáîëèñò Ôåððåéðà; —1999 âî= Ìîñêâàñà ìåòðîûí âîññèñ «Äóáðîâêà» ñòàíöèÿ; —2008 âîûí Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûíë=í ä=âà ë=ñü=ä\ñ =òóââåçéûí âåð=ñûñëû ñè=ì ëèñò áîê; —2010 âîûí Ìîñêâàñà Ìàíåæí=é èçýðäûí ðî÷ òîì é=ç ìèòèíã äûðéè ÷óêñàë\ñíû âëàñüò=ñ äîðéûíû ðî÷üÿñëûñü íàöèîíàëüí=é ïðàâîÿñ, ìûæäûíû Åãîð Ñâèðèäîâ=ñ âèûñüÿñ=ñ, à ñ\äçæ= áûð=äíû ïðàâî äîðúÿí òý÷àñûí êàëûì áîñüò=ì. Òàé= æ= ëóí= Ìîñêâàñà ×èñòîïðóäí=é áóëüâàð âûëûí ìèòèíã íó=ä\ñíû «Àðõíàäçîð» =òìóí=ìûí âîäçì=ñò÷ûñüÿñ. Íàé= ñóâò\ñíû Ðîññèÿñà êóëüòóðà îçûðëóí âèäç=ì éûëûñü îëàíïàñ= âåæñü=ìëû ïàíûä, êîä ñåðòè ïîçü= âóæâûé=í âûëüì=äíû (ì=ä íîã=í — êèñüòíû-áûð=äíû) êóëüòóðà ïàìÿòíèêúÿñ. Òàòø=ì ìèòèíãñ= êîòûðòë\ñíû Ðîññèÿñà óíà êàðûí; —Èðèíàðõ ëóí. Òàé= ëóí= âåòëûâë\ñíû þêì=ññòðóáàûñü âà êûâçûíû: ñ¸ëü=ä÷= ê= – ñü=ìà ëîàí.

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости. 15.15 «Доброго здоровьица!» 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Ночные новости. 0.30 «Городские пижоны» (16+). 1.35 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (18+). 3.00 Новости. 3.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» (18+). 4.00 «СВЯЗЬ» (12+).

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕF РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 ВестиFМосква. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Дело Х. Следствие проF должается». ТокFшоу (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «КРУЖЕВА» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыF ши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИF КИ» (12+). 0.10 «Кузькина мать». Итоги. «Мертвая дорога» (12+). 1.10 Вести +. 1.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАF ГЕДИЯ». 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «ОланFвылан, коми сьыF лан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Новая Республика». 8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОF КА ХОЛМСА» (16+). 9.15 Док. сериал «Пять историй». 9.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 12.00 Док. сериал «ЗарисовF ки. Коротко о главных». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОF КА ХОЛМСА» (16+). 17.45 Док. сериал «Пять исF торий». 18.15 Док. сериал «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «КРиК. Криминал и комF ментарии» (16+).

19.30 «Время новостей». 20.00 «Такой большой малый бизнес». 20.15 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ». 21.15 «КРиК. Криминал и комF ментарии». (16+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+). 0.30 «Приключения семьи РоF бинсон» (12+). 1.00 «Случай из практики». 1.30 Док. сериал «Оружие ХХ века». 1.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЧЕХОВ И КО». 12.05 Док. сериал «Веселый жанр невеселого времеF ни». 12.50 «Острова». 13.30 «Недостающее звено». Док. фильм. 14.15 «Эзоп». Док. фильм. 14.25 Aсademia. 15.10 Док. сериал «ВоображаF емый музей». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Тайна ЭдвиF на Друда». 17.15 «Мировые сокровища культуры». 17.30 К 80Fлетию Родиона Щедрина. Избранное. 18.25 Важные вещи. 18.40 «Недостающее звено». Док. фильм. 19.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 Власть факта. 20.45 «Больше, чем любовь». 21.25, 1.55 Aсademia. 22.15 «Игра в бисер». 23.00 «Монолог в 4Fх частях. Андрей Кончаловский». 23.30 Новости культуры. 23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮF БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН». 1.40 «Мировые сокровища культуры». 2.40 Фортепианные миниатюF ры С.Рахманинова.

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАF РА» (16+). 9.30, 15.30 Обзор. ЧрезвычайF ное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия F репортер» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. ОконF чательный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОF НАРЕЙ» (16+). 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОF ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показываF ем». ТокFшоу (16+). 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 «ДИКИЙF3» (16+). 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 1.35 Главная дорога (16+). 2.10 Дикий мир (0+). 3.00 «ОПЕРГРУППА» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Великий человекFпаук». Мультсериал (12+). 7.30 «Клуб Винкс F школа волF шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.00 «Животный смех» (0+). 9.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙF ЦЕВОЙ» (16+). 10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 12.00 «6 КАДРОВ» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+).

13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 16.00 «Галилео». (0+). 17.00 «6 КАДРОВ» (16+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 19.30 «6 КАДРОВ» (16+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРF СИАНИН» (12+). 23.45 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 1.00 «СОЛДАТИКИ» (12+). 3.00 «ВСЁ ТИПFТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.25 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 5.15 «Кентервильское привиF дение». Мультфильм (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 Док. сериал. «Планеты» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 11.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 12.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 13.05 «ГРУППА ZETA» (16+). 14.00 «ГРУППА ZETA» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА ДОЧКА» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ ПРИЗРАКА» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (16+). 20.30 «СЛЕД. САШКА» (16+). 21.15 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИF НА» (16+). 23.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНF ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+). 1.00 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+). 2.40 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+). 4.30 «Чужие гены». Док. фильм (12+). 5.15 Док. сериал «Планеты» (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». МультсеF риал (6+). 5.30 «Новая школа императоF ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». МультсериF ал (6+). 6.10 «Джимми Кул». МультсеF риал (6+). 6.30 «Ким пятьFсFплюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». МультсеF риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНF КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». МультF сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунгF лях». Мультсериал (0+). 9.20 «Спецагент Осо». МультF сериал (0+). 9.50 «Умелец Мэнни». МультF сериал (0+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». МультF сериал (6+). 11.10 «На замену». МультсеF риал (6+). 11.35 «Ким пятьFсFплюсом». Мультсериал (6+). 12.00 «Джимми Кул». МультF сериал (6+). 12.25 «Американский дракон Джейк Лонг». МультсеF риал (6+). 12.50 «Кид vs Кэт». МультсеF риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИПFТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+).

14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импераF тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». МультсеF риал (6+). 15.50 «Рыбология». МультсеF риал (6+). 16.15 «Сорвиголова Кик БуF товски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». МультF сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНF КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОF РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙF ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО (6+). 18.55 «ДЖЕССИ» (6+). 19.20 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 22.05 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕF МЕЙКА» (16+). 22.55, 3.00 «H2O» (12+). 23.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 23.55 «КАК ПОПАЛО» (12+). 0.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙF ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 1.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОF РАДКА» (6+). 2.10 «BСЕ ТИПFТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.35 «JONAS L.A.» (6+). 3.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 3.55 «Рыбология». МультсеF риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». МультсеF риал (6+). 4.40 «На замену». МультсеF риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Биг тайм раш». МультF сериал (12+). 8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикаFгеF ния». Мультсериал (12+). 9.00 «Веселые мелодии». Мультфильм (12+). 9.25 «Жизнь и приключения роботаFподростка». МультF сериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 10.50 «Пингвины из «МадагасF кара». Мультсериал (12+). 11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+). 11.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «ДомF2. Lite» (16+). 16.25, 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30, 19.00, 20.00 «РЕАЛЬF НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «УДАЧИ, ЧАК!» (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «ДомF2. После заката» (16+). 0.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+). 1.00 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» (16+). 3.15 «Битва экстрасенсов» (16+). 4.15 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.15 «Школа ремонта» (12+). 6.10 «Атака клоунов» (16+). 6.40 «КОМЕДИАНТЫ» (16+).

5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 5.50 «Вопрос времени». 6.20 «Моя планета». 7.05, 8.40 ВестиFспорт. 7.15 «Диалоги о рыбалке». 9.00, 12.00, 22.55 ВестиFспорт. 9.10 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+). 11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 11.40, 2.50 Вести.ru. 12.10 «Братство кольца». 12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трамплина. Кубок мира. 14.25 Биатлон. Кубок мира. 18.55 ВестиFспорт. 19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОF НАРЕЙ. МЕНТЫF3» (16+). 23.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТАF 2» (16+). 1.00 «ЭкспрессFкурс Ричарда Хаммонда». 1.55 «Происхождение смеха». 3.05 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+). 4.45 «Моя планета».


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Òåëåïðîãðàììà СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости. 15.15 «Доброго здоровьица!» 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 0.00 Ночные новости. 0.25 «Городские пижоны» (16+). 1.15, 3.05 «ПИКНИК» (12+). 3.00 Новости. 3.10 «Богини социализма» (16+). 4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ> РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести>Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Дело Х. Следствие про> должается». Ток>шоу (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы> ши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ> КИ» (12+). 0.15 «Битва за соль. Всемир> ная история». 1.15 Вести +. 1.40 «Честный детектив» (16+). 2.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ> ДИЯ». 3.50 Комната смеха.

6.00 «Олан>вылан, коми сьы> лан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Такой большой малый бизнес». 8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО> КА ХОЛМСА» (16+). 9.15 Док. сериал «Пять исто> рий». 9.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 12.00 Док. сериал «Зарисов> ки. Коротко о главных». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО> КА ХОЛМСА» (16+). 17.45 Док. сериал «Пять ис> торий». 18.15 Док. сериал «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Коми incognito».

20.15 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ». 21.15 «Телезащитник» (12+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «РОГОНОСЕЦ» (16+). 23.35 «Приключения семьи Робинсон» (12+). 0.05 «Случай из практики». 0.35 Док. сериал «Оружие ХХ века». 0.50 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 1.20 «Документальное кино».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЧЕХОВ И КО». 12.05 Док. сериал «Весёлый жанр невеселого времени». 12.50 «Больше, чем любовь». 13.30 «Недостающее звено». Док. фильм. 14.25 Aсademia. 15.10 Док. сериал «Вообра> жаемый музей». «Золо> той век европейского ис> кусства». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Тайна Эдви> на Друда». 17.20 «Харун>аль>Рашид». Док. фильм. 17.30 К 80>летию Родиона Щедрина. 18.35 «Загадки днк». Док. фильм. 19.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.00 «Абсолютный слух». 20.40 «Другая жена Высоцко> го». Док. фильм. 21.25 Aсademia. 22.15 Магия кино. 23.00 «Монолог в 4>х частях. Андрей Кончаловский». 23.30 Новости культуры. 23.50 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ> ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ». 1.55 Aсademia. 2.40 «Мировые сокровища культуры».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА> РА» (16+). 9.30, 15.30 Обзор. Чрезвычай> ное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия > репортер» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Окон> чательный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО> НАРЕЙ» (16+). 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО> ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва> ем». Ток>шоу (16+). 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 «ДИКИЙ>3» (16+). 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 1.35 Квартирный вопрос (0+). 2.35 Дикий мир (0+). 3.00 «ОПЕРГРУППА» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Великий человек>паук». Мультсериал (12+). 7.30 «Клуб Винкс > школа вол> шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.00 «Животный смех» (0+). 9.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ> ЦЕВОЙ» (16+). 10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 12.00 «6 КАДРОВ» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «Животный смех» (0+). 14.15 «РЫЖИЙ ПЁС» (16+). 16.00 «Галилео» (0+). 17.00 «6 КАДРОВ» (16+). 18.00, 19.00 «ДАЁШЬ МОЛО> ДЁЖЬ!» (16+).

18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.30 «6 КАДРОВ» (16+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 «ТАКСИ» (16+). 23.40, 0.00 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 1.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+). 3.30 «ВСЁ ТИП>ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.45 «Что новенького, Скуби Ду?». Мультсериал (6+). 5.10 «Оранжевое горлышко». Мультфильм (0+). 5.35 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 Док. сериал «Планеты» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 11.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 12.30 «ГРУППА ZETA» (16+). 13.05 «ГРУППА ZETA» (16+). 14.00 «ГРУППА ZETA» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СБЕ> ЖАТЬ НЕВЕСТЕ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН> НЫЕ ПИСЬМА» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕСТ> РЫ» (16+). 20.30 «СЛЕД. ЗОНА» (16+). 21.15 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕР> ТВЫ» (16+). 22.25 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ» (16+). 23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+). 1.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+). 2.30 «МИСС МИЛЛИОНЕРША» (12+). 4.00 «Бизнес 2012. Ошибка Майя». Док. фильм (12+). 4.50 «Последний гризли». Док. фильм (12+). 5.15 Док. сериал «Планеты» (6+).

5.05, 12.25 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсериал (6+). 5.30 «Новая школа императо> ра». Мультсериал (0+). 5.55, 12.50 «Кид vs Кэт». Мультсериал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе> риал (6+). 6.30, 11.35 «Ким пять>с>плю> сом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе> риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН> КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35, 16.45 «Финес и Ферб». Мультсериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг> лях». Мультсериал (0+). 9.20 «Спецагент Осо». Мульт> сериал (0+). 9.50 «Умелец Мэнни». Мульт> сериал (0+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт> сериал (6+). 11.10 «На замену». Мультсе> риал (6+). 12.00 «Джимми Кул». Мульт> сериал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП>ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импера> тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе> риал (6+). 15.50 «Рыбология». Мультсе> риал (6+). 16.15 «Сорвиголова Кик Бу> товски». Мультсериал (12+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ> МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+).

17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО> РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ> ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ВИОЛЕТТА» (12+). 19.20 «ВИОЛЕТТА» (12+). 20.15 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 22.05 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ> МЕЙКА» (16+). 22.55, 3.00 «H2O» (12+). 23.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 23.55 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 0.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ> ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 1.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО> РАДКА» (6+). 2.10 «BСЕ ТИП>ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.35 «JONAS L.A.» (6+). 3.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». (6+). 3.55 «Рыбология». Мультсе> риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе> риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе> риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Биг тайм раш». Мульт> сериал (12+). 8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика>ге> ния». Мультсериал (12+). 9.00 «Веселые мелодии». Мультфильм (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота>подростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 10.50 «Пингвины из «Мадагас> кара». Мультсериал (12+). 11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+). 11.35 «13 РАЙОН» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом>2. Lite (16+). 16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30, 19.00, 20.00 «РЕАЛЬ> НЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 21.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «Дом>2. После заката» (16+). 0.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+). 1.00 «КРУИЗ» (16+). 3.45 «Битва экстрасенсов» (16+). 4.45 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.45 «Атака клоунов» (16+). 6.15 «САША + МАША» (16+).

5.20 «Все включено» (16+). 6.10 «Последний день Помпеи». 7.05, 17.55 Вести>спорт. 7.15 «Язь против еды». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40, 11.20 Вести.ru. 9.00 Вести>спорт. 9.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА> 2» (16+). 10.50 «Наука 2.0. Программа на будущее». 11.50 «ВИРУС» (16+). 13.30 «Большой тест>драйв со Стиллавиным». 14.25 Футбол. Клубный чем> пионат мира. 1/2 фина> ла. Матч с участием «Ко> ринтианса» (Бразилия). 16.25 Смешанные единобор> ства. Bellator. Шахбулат Шамхалаев (Россия) против Рэда Мартинеса (16+). 18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО> НАРЕЙ. МЕНТЫ>3» (16+). 20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. 22.55 Вести>спорт. 23.10 «Полигон». 23.40 «ТОП ГАН» (16+). 1.40 «Вечная жизнь». 3.00 Вести.ru. 3.15 «Майя. Пророки апока> липсиса». 4.10 «Диалоги о рыбалке». 4.40 «Моя планета».

9

Òàé\ ëóí\: —Êàçàõñòàíûí ÷îë=ìàë=íû òàìîæíÿûí óäæàëûñü=ñ, Óêðàèíàûí – ñóõîïóòí=é âîéñêàûí ñëóæèòûñü=ñ; —Ðîññèÿûí Îëàíïîäóâ ëóí; —Ïàðàìîí íèìëóíàñü=; —1766 âîûí ÷óæèñ èñòîðèê, ãèæûñü Íèêîëàé Êàðàìçèí; —1792 âîûí êóâñèñ ãèæûñü Äåíèñ Ôîíâèçèí; —1799 âîûí ÷óæèñ ñåðïàñàëûñü Êàðë Áðþëëîâ; —1821 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç ãèæûñü Ãþñòàâ Ôëîáåð; —1905 âîûí íàðîäí=é äåïóòàòúÿñë=í Ñ=âåò þ=ðò\ñ Íîâîðîññèéñê=é ðåñïóáëèêà ë=ñü=ä=ì éûëûñü; —1911 âîûí Èíäèÿñà þðêàð âóäæ=ä\ñíû Êàëüêóòòàñÿíü Äåëè=; —1915 âîûí ÷óæèñ ñüûëûñü Ôðýíê Ñèíàòðà; —1917 âîûí Ôðàíöèÿñà ê=ðò òóé âûëûí â=ë\ çýâ ûäæûä íåìèíó÷à: Àëüïû áåðäñà Ñåí-Ìèøåëü-äåÌîðüåí êàð äîðûí ïóòêûëüò÷èñ äà =çéèñ âîèíñê=é ýøåëîí. Êóâñèñ Èòàëèÿñà ôðîíò âûëûñü ëîêòûñü 700 ã=ã=ð ñàëäàò; —1919 âîûí Äåíèêèíë=í âîéñêàûñü ìåçä\ñíû Õàðüêîâ; —1925 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð Âëàäèìèð Øàèíñêèé; —1928 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü ×èíãèç Àéòìàòîâ; —1928 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ëåîíèä Áûêîâ; —1939 âîûí ôèíí àðìèÿ ïàñüâàðò\ñ ñ=âåòñê=é âîéñêà=ñ Òîëâàÿðâè áåðäñà êîñüûí; —1941 âîûí ñ=âåòñê=é âîéñêà ìåçä\ñíû ôàøèñòûñü Ñîëíå÷íîãîðñê äà Ñòàëèíîãîðñê; —1941 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Âèòàëèé Ñîëîìèí; —1963 âîûí Êåíèÿ ïåò\ñ Âåëèêîáðèòàíèÿë=í áîðä óëûñü äà ëîèñ àñø=ð ãîñóäàðñòâî=í; —1975 âîûí êóâñèñ àêòðèñà Âàëåíòèíà Ñåðîâà; —1989 âîûí çàâîäèò÷èñ ÑÑÑÐ-ñà íàðîäí=é äåïóòàòúÿñë=í ì=ä ñúåçä; —1993 âîûí ñòàâ é=çë=í ã=ë=ñóéò=ì=í ëîè âûíñü=ä=ìà Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿëûñü âûëü Îëàíïîäóâ; —2003 âîûí êóâñèñ Àçåðáàéäæàíñà ïðåçèäåíò Ãåéäàð Àëèåâ; —2008 âîûí Øâåéöàðèÿ ïûðèñ Øåíãåí çîíà= äà ëîèñ 25-=ä ñòðàíà=í, êûò÷= ïîçü= âîëûíû âèçàò=ã; —2008 âîûí Ìóðìàíñê îáëàñüòñà Ðàññâó÷ ìîðñê=é ðóäíèêûí âçðûâ äûðéè êóâñèñ 12 ìîðò; —âàæ é=ç ñåðòè, Ïàðàìîí ëóí= ê= ëûìúÿë=, Ìèê=ëà=äç òóð=áàëàñ, ñýçü ê= – äåêàáðûñ êóçÿëà ìè÷à ëî=.


10

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

—Ìàëüòàûí ðåñïóáëèêà ëóí; —Àíäðåé íèìëóíàñü=; —1553 âîûí ÷óæèñ Ôðàíöèÿñà êîðîëü, À.Äþìàë=í «Êîðîëåâà Ìàðãî» ðîìàíñà ãåðîé Ãåíðèõ IV; —1742 âîûí Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà ñàðèöà âûíñü=ä\ñ åâðåéÿñ=ñ Ðîññèÿûñü â=òë=ì äà âîäç= âûë= íàé=ñ Ðî÷ ìó= ëýäçò=ì éûëûñü èíä=ä; —1797 âîûí ÷óæèñ íåìå÷ ïîýò Ãåíðèõ Ãåéíå; —1873 âîûí ÷óæèñ ðî÷ ïîýò, ãèæûñü Âàëåðèé Áðþñîâ; —1882 âîûí ÷óæèñ ôèëîñîô, èñòîðèê Ëåâ Êàðñàâèí; —1904 âîûí êóâñèñ õèðóðã Íèêîëàé Ñêëèôîñîâñêèé; —1908 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò; —1909 âîûí êóâñèñ ïîýò, äðàìàòóðã, êðèòèê Èííîêåíòèé Àííåíñêèé; —1937 âîûí ßïîíèÿë=í âîéñêà áîñüò\ñíû Êèòàéëûñü Íàíêèí êàð äà 6 âåæîí ÷=æ âèàë\ñíû ñýò÷=ñ îëûñüÿñ=ñ. Ûë=ñàñ àðòûøò=ì ñåðòè, ÿïîíå÷üÿñë=í êè ïîìûñü êóâñèñ 150-ñÿíü 300 ñþðñ ìîðò=äç; —1941 âîûí Ïåðóñà Õóàðàçûí ¸íà îéäë\ñ Ïàëüêàêî÷à òû= ëåäíèêë=í òîð óñü=ì â=ñíà. Êóâñèñ 7 ñþðñ ã=ã=ð ìîðò; —15947 âîûí êóâñèñ ñåðïàñàëûñü, ôèëîñîô, àðõåîëîã Íèêîëàé Ðåðèõ; —1969 âîûí ÷óæèñ ñüûëûñü, êîìïîçèòîð Ìóðàò Íàñûðîâ; —1981 âîûí Ïîëüøàûí é=ç=ä\ñíû âîéíàäûðñÿ êàä= êîäü ïîëîæåíèå, êîä=ñ êèðèò\ñíû ñ=ìûí 1983 âîñÿ èþëü 22 ëóí=; —1989 âîûí êîòûðò÷èñ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèéë=í Ñ=âåòñê=é Ñîþçñà ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñê=é ïàðòèÿ (ËÄÏÑÑ, =í\ÿ ËÄÏÐ); —1996 âîûí Êîôè Àííàí=ñ á=ðéèñíû ÎÎÍ-ñà ãåíåðàëüí=é ñåêðåòàð=í; —2003 âîûí Èðàêñà Òèêðèò êàðûí àðåñò óë= áîñüò\ñíû Ñàääàì Õóñåéí=ñ; —2003 âîûí Ðîñòîâ îáëàñüòñà Ñàëüñêûí ñóâò=ä\ñíû Ðîññèÿûí åäæûäúÿñëû ñè=ì ìåäâîääçà ïàñ – ãåíåðàë Ìàðêîâëû ïàìÿòíèê; —Àíäðåé ëóí. Âàæ é=ç òàé= ëóí= àñûâíàñ ìóíë\ñíû þ äîð=, ïèñüê=äë\ñíû þêì=ñ äà âà áîñüòò=äç ïèäç=ñ âûë= ëýäç÷ûñü=ì=í êûâçûñèñíû: âàûñ ê= ãîðà øûàë=, ê=äçä=äàñ äà òóð=áàëàñ, ë=íü ê= – ò=ëûñ ëî= øàíü äà ìè÷à.

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости. 15.15 «Доброго здоровьица!» 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 20.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная РосC сии C сборная Швеции. 22.10 Время. 22.25 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+). 23.25 «История одного суда». 0.10 Ночные новости. 0.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕC ДЕЛ» (12+). 2.50 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ» (16+). 3.00 Новости. 3.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ» (16+).

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕC РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 ВестиCМосква. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Дело Х. Следствие проC должается». ТокCшоу (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыC ши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИC КИ» (12+). 23.25 «Поединок» (12+). 1.00 Вести +. 1.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «ОланCвылан, коми сьыC лан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Коми incognito». 8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОC КА ХОЛМСА» (16+). 9.15 Док. сериал «Пять истоC рий». 9.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 12.00 Док. сериал «ЗарисовC ки. Коротко о главных». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК. Криминал и комC ментарии» (16+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+). 17.45 Док. сериал «Пять исC торий». 18.15 Док. сериал «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з».

19.15, 21.15 «КРиК. Криминал и комментарии» (16+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Все о занятости». 20.15 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ». 21.30 «Время новостей». 22.00 «КРЕЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОГО МАЛЬЧИКА» (6+). 23.25 «Приключения семьи Робинсон» (12+). 23.55 «Случай из практики». 0.25 Док. сериал «Оружие ХХ века». 0.40 Док. сериал. «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЧЕХОВ И КО». 12.05 Док. сериал «Веселый жанр невеселого времени». 12.45 «Другая жена ВысоцкоC го». Док. фильм. 13.30 «Загадки днк». Док. фильм. 14.25 Aсademia. 15.10 Док. сериал «ВоображаC емый музей». «Век проC свещения и век романC тизма». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Тайна ЭдвиC на Друда». 17.20 «Васко да Гама». Док. фильм. 17.30 К 80Cлетию Родиона Щедрина. 18.20 Важные вещи. 18.35 «Дарвин». Док. фильм. 19.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 Черные дыры. Белые пятна. 20.45 «Хулиган с душой поC эта». Док. фильм. 21.25 Aсademia. 22.15 «Культурная революция». 23.00 «Монолог в 4Cх частях. Андрей Кончаловский». 23.30 Новости культуры. 23.50 «ДОРОГАЯ ЛИЛИ». 1.55 Aсademia. 2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАC РА» (16+). 9.30, 15.30 Обзор. ЧрезвычайC ное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. ОконC чательный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОC НАРЕЙ» (16+). 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОC ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показываC ем». ТокCшоу (16+). 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.25 «ДИКИЙC3» (16+). 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 1.35 «Дачный ответ» (0+). 2.35 Дикий мир (0+). 3.00 «ОПЕРГРУППА» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Великий человекCпаук». Мультсериал (12+). 7.30 «Клуб Винкс C школа волC шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙC ЦЕВОЙ» (16+). 10.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 11.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 12.00, 17.00 «6 КАДРОВ» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпарад (16+).

13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «Животный смех» (0+). 14.20 «ТАКСИ» (16+). 16.00 «Галилео» (0+). 18.00, 19.00 «ДАЁШЬ МОЛОC ДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.30 «6 КАДРОВ» (16+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 22.00 «ТАКСИC4» (16+). 23.45 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 1.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+). 3.00 «ВСЁ ТИПCТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.15 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 4.45 «Необыкновенный матч» (0+). «Старые знакомые». Мультфильмы. 5.35 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 Док. сериал «Планеты» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНC ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+). 12.30 «Потерпевшие претенC зий не имеют» (12+). 13.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ ВОПРОС» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОНКИ» (16+). 20.30 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+). 21.15 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» (16+). 22.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» (16+). 23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+). 1.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+). 3.05 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» (16+). 4.35 «Теория кризисов». Док. фильм (12+).

5.05, 12.25 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсериал (6+). 5.30, 15.00 «Новая школа имC ператора». Мультсериал (0+). 5.55, 12.50 «Кид vs Кэт». Мультсериал (6+). 6.10, 12.00 «Джимми Кул». Мультсериал (6+). 6.30, 11.35 «Ким пятьCсCплюC сом». Мультсериал (6+). 6.55, 10.45 «Лило и Стич». Мультсериал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНC КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». МультC сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунгC лях». Мультсериал (0+). 9.20 «Спецагент Осо». МультC сериал (0+). 9.50 «Умелец Мэнни». МультC сериал (0+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 11.10 «На замену». МультсеC риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИПCТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.25 «Кид vs Кэт». МультсеC риал (6+). 15.50 «Рыбология». МультсеC риал (6+). 16.15 «Сорвиголова Кик БуC товски». Мультсериал (12+).

16.45 «Финес и Ферб». МультC сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНC КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОC РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙC ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 22.05 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕC МЕЙКА» (16+). 22.55, 3.00 «H2O» (12+). 23.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 23.55 «ДЖЕССИ» (6+). 0.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙC ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 1.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОC РАДКА» (6+). 2.10 «BСЕ ТИПCТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.35 «JONAS L.A.» (6+). 33.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 3.55 «Рыбология». МультсеC риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». МультсеC риал (6+). 4.40 «На замену». МультсеC риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Биг тайм раш». МультC сериал (12+). 8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикаCгеC ния». Мультсериал (12+). 9.00 «Веселые мелодии». Мультфильм (12+). 9.25 «Жизнь и приключения роботаCподростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные штаC ны». Мультсериал (12+). 10.50 «Пингвины из «МадагасC кара». Мультсериал (12+). 11.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «ДомC2. Lite» (16+). 16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАC ЦАНЫ» (16+). 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАC ЦАНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+). 23.15 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.15 «ДомC2. После заката» (16+). 0.45 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+). 1.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+). 3.40 «Битва экстрасенсов» (16+). 4.40 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.40 «Атака клоунов» (16+). 6.10 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 6.20 «САША + МАША» (16+).

5.25 «Все включено» (16+). 6.15 «ЭкспрессCкурс Ричарда Хаммонда». 7.05, 11.50 ВестиCспорт. 7.15 «Рейтинг Баженова. ЧеC ловек для опытов». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40, 11.35 Вести.ru. 9.00 ВестиCспорт. 9.15 «ВИРУС» (16+). 11.00 «Наука 2.0. ЧеловечеC ский FAQтор». 12.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТАC 2» (16+). 13.55 «Полигон». 14.25 Футбол. Клубный чемC пионат мира. 1/2 финаC ла. Матч с участием «Челси» (Англия). 16.25 «Удар головой». 17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 18.50 «ТОП ГАН» (16+). 20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. 23.15 ВестиCспорт. 23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 1.50 «Наука 2.0. Программа на будущее». 2.15 «Удар головой». 3.00 Вести.ru. 3.15 «Моя планета». 4.20 «Школа выживания». 4.50 «Рейтинг Баженова. ЗаC коны природы».


11

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Âîéâûâ êîäçóâëàíü òóé Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é ïîýò Ñåðàôèì Ïîïîâë\í ÷óæ\ìñÿíü ñ¸ âî òûðèãêåæë\ â\ë= ëýäç\ìà «Âîéâûâ êîäçóâëàíü òóé» êíèãà. Ñýí= é\ç\ä\ìà Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ëûñü êûâáóðúÿññ\, à ñ=äçæ\ ñû éûëûñü êàçüòûë\ìúÿñ é\çëûñü, êîäúÿñ áóðà ò\äë\ìà\ñü ãèæûñü\ñ. Íà ëûäûí è íèìàëàíà æóðíàëèñò Ëåîíèä Ëûòêèíë\í «×åëîâåê èç ëåãåíäû» ãèæ\ä. —Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷, Íàé\ñ êîëëü\äë=ñ êàðûí ñòàâ à êûäçè ìîéâèèñ ò=ÿíëû îëûñüûñ. Âàñèëèé âîê\é âî\í âîäçò\äìàñüíû Ñåðàôèì Ïîäæûê ëîêò=ñ ãîðò\, ñòàðø\é ïîâê\ä? —Ìóí\ íèí â\ë= Âåëèê\é ëåéòåíàíò\í. ×îðûäà ðàíèòÎòå÷åñòâåíí\é âîéíà. Ìå âå- ÷\ìà äà êîìèññóéò\ìà\ñü. À ë\ä÷è ñýêè Ñûêòûâêàðñà 1 ñýññÿ âîèñ è êàïèòàí Ïîïîâ. íîìåðà øêîëàûí êîéì\ä ×îðûäà æ\ äîéì\ìà äà... êëàññûí. Âàéèñíû êîìè êûâ Ìóðòñà áóðä\ä÷ûøò\ì á\êóçÿ âûëü íåá\ã. Ìåäâîä- ðûí Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ çàäçà ëèñò áîêàñ — Ñòàëèíë\í âîäèò=ñ óäæàâíû «Â\ðëýïîðòðåò, à ñû óëûí «Âåëèê\é äçûñü» ãàçåòûí. —À êûäçè äà ìûéëà ëîðóëåâ\é» êûâáóð. Ãèæ\ä èííûä áóðåòø æóðíàóëàñ ïàñé\ìà — Ñåðàôèì ëèñò\í? Ïîïîâ. —Ñûêòûâêàðûí ñýêè â\ë= Âåë\äûñü Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà Êîäàíåâà âèñü- òåàòð ñòóäèÿ. Ê\êúÿìûñ\ä òàë=ñ ìèÿíëû, ìûé ëîêòàí êëàññûí âåë\ä÷èã\í êûâóðîê êåæë\ êîë\ âåë\äíû áóðúÿñ áóðà ëûääü\ìûñü òàé\ êûâáóðñ\. À ñýññÿ âè÷- ìåí\ ñýò÷\ áîñüò=ñíû. Êóèì ÷ûñüò\ã øóèñ, Ñåðàôèì Ïî- âî ñýí= âåë\ä÷è. Ìèÿí êîïîâ éûëûñü ï\ âèñüòàëûø- òûðûí â\ë= êûê ˸íÿ Ëûòòàñ ìèÿí âåë\ä÷ûñü ˸íÿ êèí: ìå äà Ëåîíèä ÏàâëîËûòêèí, êîä= áóðà ò\äñà âè÷. ¨íà ñ¸ð\íäæûê òàé\ ñòóäèÿñ\ ïîìàëûñüÿñ ïèûñü òàé\ ïîýòûñê\ä. À òàé\ òàäçè è â\ë=. Ìå- óíà\í ëîèñíû çáûëüûñü íèíàì ûäæûääæûê âîê Âàñè- ìàëàíà àðòèñòúÿñ\í, íà ëûäûí ëèéë\í äà Ñåðàôèì Àëåêñå- è Ìèõàèë Êðàñèëüíèêîâ. åâè÷ë\í ã\òûðúÿñûñ — ð\äÑ=é\ êàäàñ Êîìèûí â\ë= í\é ÷îéÿñ: Åëèçàâåòà Âàñè- êóèì êîëõîçíî-ñîâõîçí\é òåëüåâíà äà Åëåíà Âàñèëüåâíà. àòð: Àáúÿ÷îéûí, Êóë\ìä=íûí È âîéíà âûë\ ìåíàì âîê äà Êíÿæïîãîñòûí. Ìåí\ â\ë= äà Ñåðàôèì Ïîïîâ \òè ëóí\ ì\ä\ä\íû Ëóçäîð\. Íî àñìóí=ñíû. Ñýêè êàðûä â\ë= ñüûñ êûâ øóèñ Ñåðàôèì íåûäæûä. Ôðîíò âûë\ ìó- Àëåêñååâè÷. Ëûòêèí ¸ðòë\í íûñüÿñ\ñ íóë=ñíû ïàðîõîä\í. ï\ àñëàñ îðäûì. À «Êîìè

êîìñîìîëåö» ãàçåòûí ïåòàë=ñ ìåíàì «Âèäç âûëûí òàëóí çýð\» íåûäæûä âèñüò. «Â\ðëýäçûñü» ãàçåòûí ñýêè ðåäàêòîðàë=ñ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Ìàêñèìîâ. È ìåí\, 17 àð\ñà çîíêà\ñ, áîñüò=ñ âûïóñêàþù\é\í. Êûê âî ç=ëè. /òòø\òø ãèæè þ\ð-ñòàòüÿ. Êûê âî ìûñòè èíä=ñíû ëèòñîòðóäíèê\í ïðîìûøëåííîñüò îòäåë\, ê\í= âåñüê\äë=ñ Ñåðàôèì Ïîïîâ. —À àññüûíûä ìåäâîääçà ûäæûä ãèæ\äò\ ïîìíèòàííûä? —Ì\ä\ä=ñíû Åìä=í ðàéîíñà Òóèñêåð\ñ ñèêò\ êîìàíäèðîâêà\. Êûë\ä÷àí ðåéäàñ ç=ëèñ áóð ïóðúÿñüûñü Òóðêèí. Àääçûñüë= ñûê\ä, âàðîâèò=... Ëîêò= äà ãèæè. Ïàñúÿ, ñýêè âèäç-ìó îâì\ñ äà ïðîìûøëåííîñüò êóçÿ ãèæ\äúÿññ\ é\ç\äë=ñíû ãàçåòë\í ø\ð ëèñò áîêúÿñûí. À ìåíàì ïåò=ñ ïåðâîé ëèñò áîêàñ. «Ëåòó÷êà» äûðéè ïûñàñèñíû áóðåòø ìåíàì ãèæ\ä\, îç ï\ òûäàâ óäæàëûñüÿñë\í, êûäç ñýêè øóë=ñíû, ãåðîéñòâîûñ. Äåðò, æóãûëüìè. À êîä= í\ ðàäëûíû êóòàñ, êîð òýí\ êûðññü\íû-âèä\íû... À äîðéèñíû Âàñèëèé Íèêèòè÷ Ñåëüêîâ äà Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ Ïîïîâ. Òîì ìîðò\ñ ï\ íèí\ì àáóñüûñ âèäàííûä. Ñ=é\ ï\ ÿñûäà ïåòê\äë=ñ, ìûéñÿíü çàâîäèò÷\ óäæàëûñüë\í ãåðîéñòâîûñ... Óíàëàûí ìåíûì ìîéâèë=ñ óäæàâíû. Ç=ëè êîìñîìîë îáêîìûí, ñýññÿ ïåðâîé ñåêðå-

òàð\í Ëåòêàûí, áàðà êîìñîìîë îáêîìûí... È ïûð ãèæè «Â\ðëýäçûñü» ãàçåò\. Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ê\ä éèò\äûñ ýç îðëû. Ñ=é\ â\ë= çáûëüûñü ìåíàì ûäæûääæûê ¸ðò\í. —À êóòø\ìäæûê ìîðò\í â\ë= Ñåðàôèì Ïîïîâ? —Êàçüòûøòà òàòø\ì â\âë\ìòîð. «Â\ðëýäçûñü» ãàçåòûí çàâîäèò=ñíû óäæàâíû Ñòåïàí Ìîðîêîâ äà Àëåêñàíäð Òóèñîâ. Êûêíàííûñ — â\âë\ì ôðîíò\âèêúÿñ. Íî óäæûñ íàë\í ñü\êûäà çàâîäèò÷èñ. Òø\êûäà îâë\ òàòø\ìûñ. «Ëåòó÷êà» äûðéè ðåäàêòîð âåñüêûäà êðàïêèñ, ò=ÿíëû ï\ êîë\ êîðñüíû ì\ä óäæ. Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ íàé\ñ äîðéèñ. È êàäûñ ïåòê\äë=ñ, ìûé ñ=é\ â\ë\ìà ïðàâ. Ñòåïàí Ìîðîêîâ äà Àëåêñàíäð Òóèñîâ òà á\ðûí çýâ íà äûð ç=ëèñíû ãàçåòûí. Ïîìíèòà äà, ðåäàêöèÿëû ñåò=ñíû ïàòåðà. È áóðåòø Ñåðàôèì Ïîïîâëû. Ñ=é\ êàä\ òàé\ â\ë= ûäæûä ëî\ìòîð, çýâ ãåæ\äà âè÷ì\äë=ñíû îëàí=íò\ äà. Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ îë=ñ \òè æûðúÿûí. Ã\òûðûñê\ä áûäò=ñíû êóèì ÷åëÿäü\ñ. À «Â\ðëýäçûñüûí» ç=ëèñ â\âë\ì ôðîíò\âèê æ\ ì\ä ãðóïïàà èíâàëèä Âàñèëèé Ëûòêèí. Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ë\í ýç â\â þðñþÿí=íûñ. È Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ ñåò=ñ àññüûñ ïàòåðàñ\ Ëûòêèíëû. Äåðò, ¸íà ñ¸ð\íäæûê Ñ.À. Ïîïîâëû âåê æ\ ñåò=ñíû âûëü îëàí=íñ\. Òø\êûäà ìè ñýí= ÷óê\ðò÷ûâë=ì, âàðîâèòë=ì. Ûäæûä òàëàíòà ïîýòë\í ïåò=ñ ïåðâîé \òè êûâáóð ÷óê\ð, ñýññÿ ì\ä, êîéì\ä... Ñ=é\ òø\êûäà ìåíûì øó-

/òèûñ — Ç\âñü\ðòûñü, ì\äûñ — Ïàëüûñü Ò\ä÷àíà êîìè ïîýò Ñåðàôèì Ïîïîâê\ä ò\äìàñè Êîìè ïåäèíñòèòóòûí âåë\ä÷èã\í íà. Ïûðò= «Þãûä òóé» ãàçåò ðåäàêöèÿ\, ê\í= ñ=é\ óäæàë=ñ, àññüûì ìåäâîääçà «Âåæ êûäç ïó» âèñüò. Âèñüòàñè, ìûé ìå Ïàëüûñü. È Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ ïûð æ\ øóèñ, òàé\ ñèêòñüûñ ï\ ïåòë=ñ ñûë\í áóð ¸ðò Àíàíèé Ðàçìûñëîâ, êîä= ï\ãèáíèò\ìà ôðîíò âûëûí. ¨íà á\ðûíäæûê íèí ìîéâèèñ ò\äìàñüíû è Àíàíèé Ðàçìûñëîâë\í è÷\òäæûê ÷îé Çèíàèäà Ïðîêîïüåâ-

íàê\ä, êîä= óíàòîð â\÷èñ àñëàñ âîêûñëûñü þãûä ïàìåòüñ\ âèäç\ì ìîãûñü. Ñ=é\ âèñüòàâë=ñ Ç\âñü\ðòûñü äà Ïàëüûñü ïåòë\ì ïîýòúÿñë\í ï\ñü ¸ðòàñü\ì éûëûñü, êîð íàé\ âîéíà âîäçâûëûí óäæàë\ìà\ñü «Êîìè êîìñîìîëåö» ãàçåò ðåäàêöèÿûí. À ðåäàêòîðíàñ â\ë\ìà Ñåðàôèì Ïîïîâ. Âåñèã è ã\òðàñü\ìà\ñü íàé\ \òè ëóí\, à ê\ëûñüñ\ ïàñé\ìà\ñü Òåíòþêîâûí. Íåêóòø\ì êóðûäòîð àáó â\ë\ìà, Ýæâà áåðåãûí áèïóð äîðûí ï\ñü ÷àé þ\ìà\ñü äà òîì ã\òûðúÿñûñëû àññüûíûñ êûâáóðúÿñ ëûääü\ìà\ñü. Áóðåòø Ñåðàôèì Ïîïîâëû Àíàíèé Ðàçìûñëîâ êîçüíàë\ìà àññüûñ «Ìåäâîääçà ëþáîâü» íåá\ãñ\, êîä= ïåòàâë\ìà âîéíà\äç íà. Ñ=é\ñ Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ áîñüò\ìà ôðîíò âûë\ äà âèäç\ìà òûø ìóíàí=íúÿñûí òàëèñìàí ïûääè. /í= òàé\ êíèãàûñ Èâàí Êóðàòîâ íèìà ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüí\é ìóçåéûí. Ñ=é\ àñëûñíîã\í éèò=ñ êûê êîìè ïîýò\ñ. Àíàíèé Ðàçìûñëîâ, êûäçè ëèðè÷åñê\é ãåðîé, êóò=ñ íèìàâíû âîéíà\äç íà. À Ñåðàôèì Ïîïîâ áûäìèñ ûäæûä ïîýò\äç âîéíà

áè âóäæ\ì á\ðûí äà âîäç\ íó\ä=ñ ï\ãèáíèò\ì ¸ðòûñëûñü òóéâèçüñ\. Ñü\ë\ìò\ â\ðçü\ä\íû Ñåðàôèì Ïîïîâë\í ûäæûä åíáè\í \çéûñü ïîýçèÿà ãèæ\äúÿñ: «Ñòàëèíãðàäñà áàëëàäà» äà «Ãåíåðàë Ìèêóøåâ äà ñûë\í 41-\ä ñòðåëêîâ\é äèâèçèÿ éûëûñü áàëëàäà». À ìûé íèí øóíû ñûë\í ëèðè÷åñê\é êûâáóðúÿñ éûëûñü, êîäúÿñ ïèûñü óíà\í ëîèñíû êîìè é\çë\í ðàäåéòàíà ñüûëàíêûâúÿñ\í. Íî à÷ûñ Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷, êîäëû 1984 âîûí êîìè êûâáóðàëûñüÿñ ïèûñü ìåäâîäç ñåò=ñíû «Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é ïîýò» íèì, íåêîð ýç îøéûñüëû, ýç êûï\äëûâ íûðñ\, â\ë= çýâ âåæàâèäçûñü, é\çñ\ ïûääè ïóêòûñü, âîñüñà ñü\ë\ìà. Á\ðúÿ êàä\äçûñ ç=ëèñ îòñàñüíû òîì ãèæûñüÿñëû. È äåðò æ\, ïûð ïîìíèò=ñ ôðîíò âûëûí óñü\ì ¸ðòñ\. 1986 âîñÿ èþíü 16 ëóí\ Ïàëüñà Ñîò÷\ìâûâ ãðåçäûí âîñüò=ñíû Àíàíèé Ïðîêîïüåâè÷ Ðàçìûñëîâ\ñ êàçüòûëàí ï\â. Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ ñýò÷\ âîë=ñ êîìè ãèæûñüÿñ Ãåííàäèé Þøêîâê\ä äà ϸòð Øàõîâê\ä. Â\ë= è Èâàí Êóðàòîâ íèìà ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüí\é

ëûâë=ñ, ˸íÿ, òýíûä ï\ êîë\ íûð÷÷ûíû ëèòåðàòóðà\... Æàëü, ýã êûâçû ûäæûääæûê ¸ðòëûñü â\çé\ìñ\. Ïûð ç=ëè-ìûðñè ãàçåòûí, ñýññÿ òåëåâèäåíèåûí, ðàäèîûí. ×àéò=, êàäûñ çýâ íà óíà, ñòàâñ\ óäèòà â\÷íû, íî... Ãàçåò ëûääüûñüÿñ, äåðò, áóðà ò\ä\íû ïîýò Ñåðàôèì Ïîïîâëûñü òàëàíòñ\. À ñ=é\ â\ë= è åíáèà æóðíàëèñò\í. Òø\êûäà âåòëûâë=ñ ðåñïóáëèêàñà ìåäûë= ñèêò-ãðåçä\. Ýç ïîâ âóäæíû êóçü â\ë\ê. Ñ=é\ êàäàñ áóð òóéûñ ýç â\â. Òà â\ñíà êîâìûë=ñ âîñüëàâíû ïîä\í, ìóííû â\ëà-äîääü\í... Ïîìíèòà, ëîêò=ñ Ñûêòûâä=íñà Ïàëüûñü. Ñýí= óäæàë\ìà êûêíàí êîêò\ì òðàêòîðèñò. È «Â\ðëýäçûñüûí» ïåò=ñ «Íàñòîÿù\é ìîðò éûëûñü ïîâåñüò» ûäæûä î÷åðê. /äâàê\ àðòàëàí, êûìûí òàòø\ì áóð ãèæ\ä, ìûé éèäæèñ é\ç ñü\ë\ì\, äàñüòûë=ñ-é\ç\äë=ñ Ñåðàôèì Ïîïîâ. Ðåñïóáëèêàñà îëûñüÿñ á\ðéûë=ñíû ñ=é\ñ Êîìè ÀÑÑÐ-ñà Âåðõîâí\é Ñ\âåò\ äåïóòàò\í. À ñýññÿ ñ=é\ñ èíä=ñíû Âåðõñ\âåòñà âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü\í. Êîìè ðàäèî ïûð âîäçò=äæûê ðåñïóáëèêà ïàñüòàëà þðãèñíû Ñåðàôèì Ïîïîâë\í äà êîìïîçèòîð Àëåêñàíäð Îñèïîâë\í ñü\ë\ì â\ðçü\äàíà ñüûëàíêûâúÿñûñ... *** Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ éûëûñü ïîçü\ âèñüòàâíû óíà íà áóðñ\. ×àéòà, è ðåñïóáëèêàñà îëûñüÿñ òàäçè æ\ ì\âïàë\íû. È «Âîéâûâ êîäçóâëàíü òóé» êíèãàûñ ëî\ âóæâîéòûðëû àñëûñï\ë\ñ êîçèí\í. Ìèõàèë ËÀÄÀÍÎÂ.

ìóçåéñà äèðåêòîð Òàìàðà ×èñòàë¸âà. Ëîâ øûñ\ êóò\ì\í ÷óê\ðò÷\ì é\çûñ êûâç=ñíû Ñåðàôèì Ïîïîâëûñü àñëàñ ¸ðò éûëûñü ñü\ë\ì â\ðçü\äàíà êàçüòûë\ìúÿññ\. Ñ=é\ ñýêè øóèñ, êîëèñ ê\ ï\ ëîâé\í Àíàíèé Ðàçìûñëîâ, ìûéòà íà óäèò=ñ ãèæíû, êóòø\ì âûë\ ýñüê\ êûï\ä=ñ êîìè ïîýçèÿñ\. Íî ýç ëî ñ=äçè. È Ñåðàôèì Ïîïîâëû \òíàñëû íèí êîâìèñ çáûëüì\äíû ¸ðòûñëûñü ì\âïúÿññ\ äà â\çé\ìúÿññ\, êîäúÿñ\í þêñüûë=ñíû \òàì\äûñê\ä «Êîìè êîìñîìîëåö» ðåäàêöèÿûí óäæàë=ã\í íà. Ðåãûä êîìè âîéòûð êóòàñíû ïàñéûíû ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é ïîýò Ñåðàôèì Ïîïîâë\í ÷óæ\ìñÿíüûñ ñ¸ âî. Òàëóí òàé\ àâúÿ äà ûäæûä åíáèà ìîðòûñ àáó íèí ìèÿíê\ä, íî ñûë\í ïîýçèÿ ëîâ øûûñ \çé\ äà ãîðàë\ ÷óæàí ìó âåñüòûí. À ìåíûì, ìûéëàê\, Ñåðàôèì Ïîïîâ\ñ êàçüòûë=ã\í ïûð æ\ ïàìåòü\ óñüë\ ìåíàì çåìëÿê Àíàíèé Ðàçìûñëîâ. Êûêíàííûñë\í ïîýçèÿûñ òîïûäà éèò÷\ìà \òà-ì\äûñê\ä. Êûêíàííûñ ÷óæë=ñíû Ýæâà ãîðóëûí, \òèûñ — Ç\âñü\ðòûí, à ì\äûñ — Ïàëüûí. Êûêíàí éûâñüûñ þãûä ïàìåòüûñ ïûð êóòàñ îâíû êîìè âîéòûðë\í ñü\ë\ìûí... Èâàí ÁÅËÛÕ, êîìè ãèæûñü. ÂÀÆÑß ÑÍÈÌÎÊ ÂÛËÛÍ: Àíàíèé Ðàçìûñëîâ äà Ñåðàôèì Ïîïîâ «Êîìè êîìñîìîëåö» ãàçåò ðåäàêöèÿûí óäæàë=ã\í.


12

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Îê, ýñüê\, ï\ëü\í ê\ ëîíû... Èãîðü ßíêîâê\ä ìå ò\äìàñè Âèêòîð Ñàâèí íèìà äðàìàòè÷åñê\é òåàòðë\í ãàñòðîëü äûðéè. È ìûéëàê\ çýâ îêîòà ëîè áîñüòíû ñûëûñü èíòåðâüþ. Ãàøê\, àñëàñ ìûã\ðíàñ äà îë\ì âûë\ âèäç\äëàñíàñ ìóê\äñüûñ ¸íà òîðúÿë=ñ äà, ñ=é\í. È ñî ñþðèñ ïîìêàûñ! Èãîðüëû, â\ë\ìê\, 50 àð\ñ òûð\ìà! Èãîðü Þðüåâè÷ ÷óæ\ìà 1962 âîñÿ äåêàáðü 2 ëóí\ Ñûêòûâêàðûí. È÷\òñÿíüûñ âèëüûø çîíêà ðàäåéò\ìà êîòðàâíû þðêàðñà ïèîíåðúÿñë\í äâîðå÷\. Áûäñèêàñ êðóæîêûñü ï\ ïîçèñ àääçûâíû ìåí\: è áîêñèðóéò\, è áàÿí\í âîðñ\, è ôóòáîë ìà÷ ÷óæúÿë\, íî âåê æ\ äðàìêðóæîê «âåðìèñ» ñòàâñ\. —Ìå ñýêè, ïîçü\ øóíû, ýã è ïåòàâëû ïèîíåðúÿñë\í êåðêàûñü, — âèñüòàë\ Èãîðü. — Ìèÿí äðàìêðóæîêûí âîðñ=ñíû Îëåã Íàãîðíè÷íûõ — «Ãàìëåò» ïîñòàíîâêàñà ðåæèññ¸ð äà Ëèäèÿ Öèâèë¸âà — \í= íèìàëàíà àðòèñòêà. È ìåûñü ñ=äçæ\ àðòìèñ àðòèñò, 27-\ä âî íèí âîðñà ðåñïóáëèêàñà äðàìà òåàòðûí. À çàâîäèò÷\ìà ñòàâûñ 1981 âîûí, êîð Êîìèûñü 15 íûâ-çîíì\ñ ì\ä\ä\ìà\ñü âåë\ä÷ûíû Óôàñà èñêóññòâîÿñ èíñòèòóò\ êèíîñà äà òåàòðñà àêò¸ð\ âåë\ä÷ûíû. —Òàëóí äðàìà òåàòðûí óäæàë\íû ñ\ìûí âèò\í: Îëüãà Íîñêîâà, Åëåíà ßíêîâà, Ìàðèÿ ×óêàðåâà, Íàäåæäà Ïåøêèíà äà ìå, — âîäç\ íó\ä=ñ ñ¸ðíèñ\ Èãîðü Þðüåâè÷. — Ñòàâíûì ìè — Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñüÿñ. —À êóòø\ì í\ ýñüê\ ðîëü ëîè ìåäñÿ ìàòûññà, — âîäç\ þàñÿ åíáèà àðòèñòëûñü. —À ñòàâûñ ï\ çýâ ìàòûññà, ñòàâ ðîëÿñ ñü\ë\ìñÿíü ïûð\ä÷è, êîäê\ äçèê ìåíàì ýòø ñåðòè, à êóòø\ì\ê\ è ïûð\ä÷ûíû êîâìèñ. Ѹ ñàé\ ðîëü íèí \ä ÷óê\ðìèñ. Íî-à òîðé\í íèí ñü\ë\ì ñåðòè ëîèíû Àâäåé äåä «Ñâàäüáà ïðèäàíí\é\íûñü», Äîðîøà «Ïàííî÷êàûñü», Èâàí Êóçüìè÷ «Áåñïðèäàííèöàûñü», Åìåëüÿí ×åðíîç¸ìîâ «Êâàäðàòóðà êðóãàûñü», Ýðíàíäî «Õèòðîóìíàÿ âëþáë¸ííàÿûñü». Êîëü\ì âî êûê âûëü ñïåêòàêëüûí ïåòê\ä÷è, ìûéëàê\ «Ãàìëåò» äðàìàûñü «ìîãèëüùèêûñ»

ïüåñàë\í êûê þê\íûí. È ÷àéòà, ýç ë¸êà. À ãîçé\í ìèÿí òåàòðûí óäæàë\íû Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà äà Äåíèñ Ðàññûõàåâ, Àííà äà Åâãåíèé Ñàôðîíîâúÿñ, Îëüãà Íîñêîâà äà Àëåêñàíäð Òðèáåëüãîðí. Îã âåðìû íèí\ì øóíû íà éûëûñü, íî ìèÿíëû òàé ãîçé\í çýâ áóðà óäæàâñü\-à. Äåðò, è ãîðòûí òø\òø ðåïåòèðóéò÷àì. Òà áîêñÿíü ¸íà êîêíüûä. Ëåíà ìåíàì Âûëüãîðòûñü. Ñ=é\ íèìàëàíà ð\äûñü.

âèäç\äûñüëû ëîè ñåðàì ïåòê\äëàíà\í, à «Ìàëûø è Êàðëñîí» ìîéäûí âîðñ= Ôðåêåíáîê äîìîóïðàâèòåëüíèöà\ñ, ìåäâîääçàûñü íà — àíü\ñ. Çýâ àñëûñï\ë\ñ ðîëü. Ìåíûì îòñàë=ñ ñû\ ïûð\ä÷ûíû ã\òûð\é, \ä ñ=é\ ñ=äçæ\ âîðñ\ ìèÿí òåàòðûí. Äåðò, îâ ñåðòèûñ ìå ã\ã\ðâîè íèí, ìûé Åëåíà ßíêîâà è ëî\ Èãîðüë\í êåïûñü ï\âé\í, íî âåê æ\ þàë=, ñü\êûä-\ óäæàâíû \òè êîòûðûí. Â\ë\ìê\, êûê êîìè ìîðò àääçûñü\ìà\ñü Óôàñà èíñòèòóòûí. Êîë\ ï\ â\ë= ìóííû ñþðñ âåðñò ñàé\, ìåä àääçûíû ñýòûñü ðàäåéòàíà ìîðò\ñ. —Èíñòèòóò\ ìóí=ã\í \òàì\ä éûëûñü âîéò ýã ò\ä\é, à ëîêò=ì ãîçé\í äà í\øòà è êàãóê\ñ âè÷÷ûñèì. Íåäûð ìûñòè ÷óæèñ Òðîôèì, à è÷\ò ïèíûì Àíòîí, êûäç øó\íû — «ïîçäíèé ðåá¸íîê». Ñ=é\ øêîëàûí íà âåë\ä÷\. —À ê\ñé\íû-\ ÷åëÿäüíûä ìóííû ò=ÿí òóé\ä, — þàñÿ. —Òðîôèì îç, à Àíòîí âîðñ=ñ íèí «Âñåãî íè÷åãî»

Êîëü\ì ãîæ\ì «Ñåâåðíàÿ çâåçäà» êîòûðê\ä Èãîðü âåòë\ìà Ñòàðàÿ Ðóññà êàð áåðä\ óñü\ì ñàëäàòúÿñ\ñ êîðñüíû. Óíà ãó ï\ àääçèì, íî íè \òè íèì ýã è ò\äìàë\é. Àíòîí\ñ ï\ òø\òø áîñüòë=. À ìûéëà, ìèñÿ, âåòë=í ñýò÷\, àáó \ä ¸íà êîêíüûä ëóêéûñüíû ìó ïûòøêûí. —Ûäæûä òûøûí óñü\ìàÿñëû ïûääè ïóêò\ì\ñ òàäçè ïåòê\äë=, — øóèñ Èãîðü. — È ïè\ñ òø\òø òóéä=-âåë\ä=. Óíà ñ¸ðíèò=ì âîéíà éûëûñü, êàçüòûâë=ì àññüûíûì äåäúÿñíûì\ñ. Áûä àðòèñòë\í ýì àñëàñ ñ=äç øóñÿíà ïîêëîííèê. Äåðò, ýì\ñü òàòø\ìúÿñûñ è Èãîðü ßíêîâë\í. Êîðê\ ï\ ìàòûñò÷èñ ìå äîð\ ø\ð àðëûäà ìîðò äà øó\, ìè ï\ ò=ÿí ìîéäúÿñ âûëûí áûäìèì, à \í= àññüûíûì ÷åëÿäü\ñ íèí ò=ÿí ñïåêòàêëüÿñ âûë\ âàé\äëàì. Êàäûñ ï\ áûòòü\ ò=ÿíëû, àðòèñòúÿñëû, àáó. Ñòàâíûñ ï\ðûñüì\íû, ñ\ìûí ò= êîëÿííûä òîì\í äà ïûð íà âîðñàííûä-÷å÷÷àëàííûä ñöåíà âûëûí. —À êàçüòûøò êóòø\ìê\ èíòåðåñí\é â\âë\ìòîð, — îã ñåò÷û ìå. È ñî ìûé Èãîðü êàçüòûøò=ñ. Âî êûçü ñàéûí ëîêò\ìà\ñü Êîìè\ ñíèìàéòíû êèíî. «Àìåðèêàíñêèé øïè-

îí», áóðàê\, øóñü\ìà. Ñþð\ñûñ âîññü\ òþðüìàûí, à ñíèìàéò\ìà\ñü Êíÿæïîãîñò ðàéîíûí. Âîðñ\ìà\ñü Ìîñêâàñà àðòèñòúÿñ, à ìèÿíëûñü Îëüãà Ñîñíîâñêàÿ\ñ, Ìèõàèë Êðàñèëüíèêîâ\ñ, Ìèõàèë Êîñòðîìèí\ñ äà Èãîðü ßíêîâ\ñ áîñüò\ìà\ñü ñ=äç øóñÿíà ýïèçîäè÷åñê\é ðîëüÿñ\. È äðóã êûâñü\ìà, ìûé ïóêàëûñüÿñ ê\ñé\íû áîñüòíû àðòèñòúÿñ\ñ çàëîæíèêúÿñ\, íî «òþðüìàñà ïàõàíûñ» ï\ àáó ëýäç\ìà. —Çáûëü òàé\ â\ë= ëèá\ ñ\ð\ì, îã íèí âåðìû âèñüòàâíû, íî òàòø\ìûñ ìåíàì îë\ìûí â\ë=, — âèñüòàë=ñ àðòèñò. — Êèíîñ\ \ò÷ûäûñü, áóðàê\, ïåòê\äë\ìà\ñü òåëåâèçîð ïûð, íî ãîíîðàðñ\ ìè ñýêè áîñüò=ì áóð\ñ. À êûäçè îâñü\ òàëóíúÿ àðòèñòëû? Ûäæûä-\ óäæäîíûñ? Òàé\ þàë\ì âûë\ Èãîðüë\í íþìûñ ïåò=ñ, ìè ï\ àñëàíûì óäæûñü \òäîð, ìóê\äëàûí ç=ëÿì. Êîäê\ âåë\ä\ îêîòèòûñüÿñê\ä «òåõíèêà ðå÷è», ì\ä — «ñöåíè÷åñêèé ïîêàç», êîéì\ä íó\ä\ êîðïîðàòèâí\é ðûò äà ê\ëûñü. Êîäê\ ñíèìàéò÷\ òåëåâèäåíèåûí, êîäê\ íó\ä\ ðàäèîïåðåäà÷à. —Ìå àñ êàä\, — êàçüòûë\ Èãîðü, — ðàäèî ïûð ìîéä ëûääè, ñýññÿ ã\òûðê\ä óäæàëàí æûðúÿñ ïåëüê\ä=ì, ëàâÌàìûñë\í äåäûñ — Äîìíà êàûí ñò\ð\æàâë=, \ò÷ûä âåÊàëèêîâàë\í âî÷à âîê. ñèã ôàñîâùèêàë=. Ñýññÿ ï\ø—À êóòø\ì òýíàä õîááè, òè ñòàâ àðòèñòûñ óäæûøòë=ñ — þàñÿ. ìîíòèðîâùèê\í äà Ê\äçûä Â\ë\ìê\, Èãîðü ðàäåéò\ ï\ëü\í. Ìå òàé Ëåíàê\ä ÷åðè êûéíû, òøàê âîòíû, áûä Âûëü âî äûðéè ÷åëÿäüñü\ë\ì ñåðòèûñ è ëàâêàÿñ\ ëû êîçèíúÿñ ðàç\äàì-à. âåòëûíû. Ìóæè÷\éÿñ ïèûñü Ìå — Ê\äçûä ï\ëü, à Ëåíà óíà\í îç ðàäåéòíû ã\òûðú— Ëûìíûâ. ×àéò=ì, ÿñûñê\ä ìàãàçèíúÿñò= ì\ä êàãàíûì íûâêà êûòøëàâíû, à Èãîðü â\÷\ òàé\ ëþá\ïûðûñü. Ñýññÿ ëî\, òîìèíèê Ëûìíèìàëàíà ìîðòò\ áûäëàûí íûâ, à ÷óæèñ ïè — ò\ä\íû, \ä òåàòðûí âîðÂûëü âî\í ïîçü\ ñ\ìûñü êûíäçè ñ=é\ è ðåêñ=é\ñ íèìòûíû. ëàìàûí ïåòê\ä÷\. —Èãîðü, à êóòø\ì ðîëü ýñüê\ òý à÷ûä ê\ñúÿí âîðñíû, — âîäç\ þàñÿ. —Îê ýñüê\, ï\ëü\í ê\ ëîíû, íî àáó ñöåíà âûëûí, à îë\ìàñ. Òðîôèìëû êàä íèí ã\òðàñüíû äà ìèÿí\ñ äåä-áàá\í â\÷íû. Çýâ ¸íà ðàäåéòà ïîñíèÿñ\ñ. Ëûääüûñüûñüÿñ íèìñÿíü ÷îë\ìàëà Èãîðü Þðüåâè÷\ñ òøóï\äà ïàñ\í äà ñèà êóçü íýì, áóð øóä äà ãûðûñü âåðì\ìúÿñ. À Èãîðüëûñü ïîêëîííèêúÿññ\ âè÷÷ûñü\ ûäæûä äà êûïûä ãàæ — äåêàáðü 9 ëóí\ 17 ÷àññÿíü Âèêòîð Ñàâèí íèìà òåàòðûí ëî\ åíáèà àðòèñòë\í áåíåôèñ. Âîë\é, îí æàëèò\é! Ãàííà ÕÎËÎÏÎÂÀ.


13

Áûäòîð

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

ÑÈÊÒÛÍ ÊÓËÜÒÓÐÀ

Óíàë\í òàäçè îâë\... Êîìè Ðåñïóáëèêàñà êóëüòóðà êîëëåäæûí çàî÷í\é þê\íûí âåë\ä÷ûñüÿñ ïåòê\äë=ñíû Ìàðèíà Ëàäî ñåðòè «Î÷åíü ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» ñïåêòàêëü, ê\í= ø\ð äåéñòâèåûñ ìóí\ ãèäûí. Íûëà-çîíìà âè÷÷ûñü\íû êàãà. Íî áàòü-ìàìûñ îç ê\ñéûíû âíóêñ\ äà â\çé\íû ïåðéûíû ÷óæò\ì íà êàãàñ\.

Ñòàâñ\ òàé\ñ ò\ä\íû è íàë\í ãîðòñà ïåì\ñúÿñûñ. Ñïåêòàêëÿñ íàé\ ñ¸ðíèò\íû, ì\âïàë\íû, êûäçè ýñüê\ ñïàñèòíû ëàäèíå÷ëûñü ëîâñ\. È àääç\íû ñýññÿ ïåòàí òóéñ\. Ìåä ÷óæèñ ìîðò, êîë\ êîäëûê\ ñû ïûääè àññüûñ ëîâñ\ ñåòíû. Ì\ñëû îç ïîçü êóâíû, Çîðüêà à÷ûñ ðåãûä êóêàíÿñÿñ. Äðóæîê ïîí â\ðàë\ äà âèäç\ îâì\ñ.

È ÷óæò\ì íà êàãà ïûääè àññüûñ ëîâñ\ ì\âïûøò\ ñåòíû Ñåñòðè÷êà íèìà â\â, ìå ï\ ï\ðûñü íèí äà íåêîäëû îã êîâ. Äà è àññüûñ îë\ìñ\ îë\ìà íèí ñ=é\... Íûâë\í þûñü áàòüûñ æ\ ì\âïàë\, ìûé ïåì\ñ ê\ êóë\, îç ëî àíäåë\í. Ñ=äçê\, êóë\ìûñ ñûë\í ëî\ âåñüø\ð\. Äà è ìóæè÷\éë\í êèûñ îç ëûá ïåì\ñúÿñ ïèûñü êîä\ñê\ âèíû. È ñïåêòàêëü ïîìëàíüûñ ñ=é\ ×ÓÆÀÍ ÌÓÊ/Ä ÉÈÒ/Ä

Íà âûë\ êóò\íû ëà÷à Äåêàáðü 1 ëóí\ ÑàíêòÏåòåðáóðãûí Êîìè Ðåñïóáëèêàûñü ñòóäåíòúÿñë\í II ôîðóì âûë\ ÷óê\ðò÷ûë=ñ í¸ëüñ¸ ã\ã\ð òîì ìîðò. Ðûòûâ-Âîéâûâ êûòøûí ðåñïóáëèêà\ñ ïåòê\äëûñü Âàëåðèé Êþðøèíë\í êûâúÿñ ñåðòè, ñýò÷\ âîë=ñíû ìåäñÿ âîäçì\ñò÷ûñü âîéòûð, êîäúÿñëû àáó âåñüêîäü, êóòø\ì ëîàñ Êîìèë\í àñêèà ëóíûñ. Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð ûñò\ìà ñòóäåíòúÿñëû âèäåîøû\ä÷\ì. –Ìåíûì íèìêîäü, ìûé ò= îí îð\ä\é ÷óæàí=ííûäê\ä éèò\äñ\. Ðåñïóáëèêà êóò\ ò=ÿí âûë\ ûäæûä ëà÷à, \ä ðåãèîíëû êîë\íû ïàñüêûä ò\ä\ìëóíà äà ç=ëü ñïåöèàëèñòúÿñ. Òàé\ ôîðóì îòñ\ã\í ìè âåðìàì ã\ã\ðâîíû, ìûé ò= âè÷÷ûñÿííûä ðåñïóáëèêàñÿíü, à ò= ò\äìàëàííûä, ìûé ðåñïóáëèêà âè÷÷ûñü\ ò=ÿíñÿíü, – âèñüòàë=ñ Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. Âèäåî îòñ\ã\í æ\ Ïèòåðûí âåë\ä÷ûñü ñòóäåíòúÿñ\ñ ÷îë\ìàë=ñíû ôèíí-é\ãðà ðåãèîíúÿñûñü òîì é\ç, êîäúÿñ

áóðåòø òàé\ ëóíàñ Ñûêòûâä=í ðàéîíñà Ûáûí íó\ä=ñíû àññüûíûñ «ÔÓÐÎл ôîðóì. É\ç\ñ âåë\äàí äà ðåñïóáëèêàûí ýêîíîìèêà ñ\âì\äàí ìèíèñòåðñòâîÿñûí, óäæ\í ìîãì\äàí óïðàâëåíèåûí óäæàëûñüÿñ ò\äì\ä=ñíû ñòóäåíòúÿñ\ñ òîì ïðåäïðèíèìàòåëüÿñëû, ñïåöèàëèñòúÿñëû, òîì ñåìüÿÿñëû îòñàë\ì êóçÿ ïðîåêòúÿñ\í, âèñüòàë=ñíû, êóòø\ì ïðåäïðèÿòèåÿñûí âåë\ä÷ûñüÿñëû ïîçÿñ ïðàêòèêóéò÷ûíû ëèá\ ñòàæèðóéò÷ûíû, êûò÷\ íàé\ âåðìàñíû ìåäàñüíû óäæ âûë\ âóçñ\ ïîìàë\ì á\ðûí. Îêîòàïûðûñü ñòóäåíòúÿñ ò\äìàñèñíû è Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ñòèïåíäèÿ äà ãðàíò âè÷ì\äàí êîíêóðñúÿñ éûëûñü þ\ð\í. Ïèòåðûí âåë\ä÷ûñü Êîìèûñü ñòóäåíòúÿñ þêñèñíû è àñëàíûñ ïðîåêòúÿñ\í, àääçûñüë=ñíû áèçíåñìåíúÿñê\ä, êîäúÿñ óäæàâíûñ\ çàâîäèòë=ñíû ðåñïóáëèêàûí. Åêàòåðèíà ÁÀÐÄÞÊ, Ðûòûâ-Âîéâûâ êûòøûí Êîìèë\í ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí óäæàëûñü.

à÷ûñ ëûéñü\. À Äàøà (âîðñ\ ñ=é\ñ Êóë\ìä=íñà êëóáûí óäæàëûñü Âèêòîðèÿ Êîíÿåâà) ÷óæò\ ïèóê\ñ... Êûäçè âèñüòàë=ñ ðåæèññ¸ð, êîëëåäæûí ñòóäåíòúÿñ ðåæèññóðà\ äà ñöåíà âûëûí âîðñíû âåë\äûñü Àíàñòàñèÿ Êàçàêîâà, òàé\ ñïåêòàêëüñ\ ïîçü\ øóíû äðàìà-ì\âïàë\ì\í. Ãàøê\, ìûé\íê\ \òêîäÿâñü\ è Èñóñ Êðèñòîñë\í ÷óæ\ìê\ä. Óíàûñü îâë\, ìûé íûëà-çîíìà ì\âïûøò\íû ïåðéûíû ÷óæò\ì íà êàãóêñ\. À ïåì\ñúÿñ íåêîð îç ýíîâòíû àññüûíûñ âèð òóñüíûñ\. Òà âûëûí è òø\êò\ ì\âïàâíû ñïåêòàêëüûñ. Í\øòà ïàñúÿì, êóëüòóðà êîëëåäæûí çàî÷í\é þê\íûí âåë\ä÷ûñüÿñ ïèûñü áûä\í íèí óäæàë\ ñèêò-ãðåçäñà êóëüòóðà êåðêàûí. Ñýí= íàé\ áîñüò\íû âûëü ò\ä\ìëóí-ñÿì – ïóêòûíû ñèêòûí ñïåêòàêëü. –«Î÷åíü ïðîñòàÿ èñòîðèÿûí» ïåòê\ä÷èã\í íàé\ àáó ñ\ìûí âîðñûñüÿñ, – âèñüòàë=ñ Àíàñòàñèÿ Êàçàêîâà. – Íà ïèûñü áûä\í âèäë\ àñüñ\ ðåæèññ¸ð\í. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

ÊÛÏÛÄ ËÎË/Í

Ðàäåéòàì ÷\ñêûäà ñ¸éíû Ìûé äçåáíûñ\, ñòàâ\í ìè ðàäåéòàì ÷\ñêûäà ñ¸éíû-þíû. Êàôå-ðåñòîðàíûä òàëóí, ïîçü\ øóíû, ñýí è òàí äà ëóí è âîé âîñüñà, ïûðàâ, ýì ê\, äåðò, çåïòàä ñü\ìûä. Íî âåê æ\ òîðé\í íèí ðàäåéòàì ìè, òø\òø è âåðñòÿìì\ì á\ðûí, àñëàíûì ìàì äîðûí ã\ñòèòûøòíû, ñûë\í ïó\ì-ïðàæèò\ì â\ë\ãà\í äà íåáûä ï\æàñ\í ÷\ñìàñüûøòíû. Ñûêòûâêàð áåðäñà Ýæâàûí òàòø\ì êèïîäòóÿ-ñÿìà íûâáàáà-ìàìûñ àáó æ\ ýòøà. È, êûäç òûäîâò÷èñ íåâàæ\í ñýí= êîòûðòë\ì «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» êîíêóðñ-îðäéûñü\ìûí, íàé\ îç ñ\ìûí ÷\ñêûäûñü-÷\ñêûäà ïóñüûíû-ï\æàñüíû, íî è ç=ëü\íû, ìåä òàñüò=-áëþäéûí â\ë\ãàûñ òø\òø è àñëûñï\ë\ñëóííàñ âîñüò=ñ ñ¸éíû ðàäåéòûñüëûñü âûòüñ\. Ýæâà ðàéîíñà ñîöèàëüí\é ó÷ðåæäåíèåÿñûñü í¸ëü êîìàíäà-ñåìüÿ ïåòê\ä÷èñ òàé\ êîíêóðñàñ: íà ëûäûí êàðñà áîëüíè÷àûñü – Òàñêàåâúÿñ, é\ç\ñ ñîöèàëüí\ÿ ìîãì\äàí ø\ðèíûñü – Êîðîë¸âúÿñ, 113 íîìåðà äåòñàäéûñü – Áîáðîâúÿñ äà 28 íîìåðà øêîëàûñü – Ðî÷åâúÿñ. Ñòàâíûñëû íàëû êîë\

â\ë= âîñüòûíû àññüûíûñ «÷óæ\ìáàííûñ\» êûïûä äà ãàæà êûâáóð-ñüûëàíêûâúÿñ\í, ïåòê\äëûíû «ãîðòñà óäæ», âî÷àâèäçíû êóëèíàðí\é âèêòîðèíàë\í þàë\ìúÿñ âûë\, à ñû êîñò= ìàìúÿñëû äàñüòûíû êîíêóðñ äûðéèûñ íèí â\çé\ì ïð\äóêòàûñü ñ¸ÿí-þàí. ¨íà è ÷óéìàë=ñíû-øåíçèñíû íàëûñü ñÿìëóíñ\ äîíúÿëûñüÿñ, ñýòø\ì áóðà, ÷\ñêûäà äà àñëûñï\ë\ñà â\ë\ì êóæ\íû òàé\ àíüÿñûñ ïóñüûíû-ï\æàñüíûñ\ äà. Çýâ ñü\êûä, äåðò, â\ë= á\ðéûíû òàé\ «÷\ñêûä» êîíêóðñàñ âåðìûñü\ñ. È âåê æ\ ìåäñÿ-ìåäñÿíàñ øóèñíû Áîáðîâúÿñëûñü ñåìüÿñ\. À âèäç\äûñüÿñ òîðé\í íèí îøêèñíû Ðî÷åâúÿñ\ñ. Êîíêóðñûí ïåòê\ä÷ûñüÿñëû ñòàâíûñëû âè÷ìèñíû äèïëîìúÿñ äà êîçèíúÿñ. Ñíèìîêúÿñûñ Ñâåòëàíà ÊÈ×ÈÃÈÍÀË/Í.


14

Àñ ìó âûëûí

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Ðàéäààñèì Òàé\ øîé÷÷àí ëóíúÿñûñ, ïîçü\ øóíû, ýç êîëüíû âåñüø\ð\ – íè âîëüïàñüûí òóïëÿñüûøòíû ï\òò\äç, íè ïåðòàñêóä\ (òåëåâèçîð\) ñèí âåðàâò\äç äçîðãûíû, íè ê\äç\ä÷àí øêàï (õîëîäèëüíèê) êóøòûíû, ñëàáîã, ýç ìîéâè. Êûêíàí ëóíàñ âîäç àñûâñÿíü ñ¸ð ðûò\äçûñ, ìàéáûð, «ðàéäààñèì». È ýã ê\íê\, à Ûáûí, ñò\÷äæûêà ê\, ñýò÷\ñ ôèíí-é\ãðà ýòíîêóëüòóðà ïàðêûí. Ìóê\ääûðéèûñ ìåíûì òàé\ êûï\ä\ì-ë\ñü\ä\ì èíûñ (ïàðêûñ), çáûëüûñü, á\ðäì\í æàëü îâë\. Ñû ìûéòà äèâèòàíà, äà è ¸íà ÷îðûääæûê íà êûâ ñié\ àñëàñ è÷\òèê îë\ìàñ íèí êûâëiñ. Ñî è ìè òø\òø ñîäòûøòiì. À ì\ä íîãñ\ íåêûäçè äà. Ã\ã\ðâîàíà, âëàñüò ê\ øóèñ, ìûé êîë\ ïàðêò\ íèì\äíû, ñýò÷\ññàëû áûòü êóñüûñ ïåòíû äà êîòûðòíû ñýíi ñòàâñ\ – ë\ñÿëàíàñ\ è ë\ñÿâò\ìñ\. «Ðàéäà» îðäéûñü\ì – ë\ñÿâò\ìúÿñ ëûäñüûñ æ\. Òàâî í¸ëü\äûñü âèäç\äi òàé\ êîíêóðññ\ äà \í\äç ýã àääçûâ, ìåä ñû âûë\ «íåêîä ýç ëîê». Êàðûñü âèäç\äûñüÿñ\ñ êàò\äûñü àâòîáóñûñ â\ëi äæûíâûé\ òûðò\ì. È òàé\ âåñèã ñýê, êîð é\çñ\ âàéèñíû äîí áîñüòò\ã! Äåðò, çàëñ\ êóø\í ýç æ\ êîëüíû – âàé\äiñíû ñýò÷\ òîì âîéòûð\ñ, êîäúÿñ òàé\ æ\ ëóíúÿñàñ áóðåòø òàíi æ\ íó\äiñíû àññüûíûñ FUROR ÷óê\ðò÷\ìíûñ\. Áóð ê\òü, ì\ä ëóíàñ ò\ëûñ âåæñèñ, ê\äçûäûñ íåáçüûøòiñ. À ñóá\òàíàñ àâòîáóñ-ìàøèíàÿñûñ \äâà-ñîð\í çàâîäèò÷àë\ìà\ñü. Ìóê\äûñëû êîâì\ìà ò\äñàÿñíûñ\ ìåäàâíû, àñëàíûñ ê\ðò â\âíûñ äóä\ìà äà, òà â\ñíà óíà\í ñ¸ðìèñíû ðåïåòèöèÿ âûë\. Çàëàñ ïóêàëi äà í¸ëü ÷àñ ÷\æ òiðàëi. Áûòòü\ê\ ýñüê\ è øîíò\íû, äà òà äæóäæäà ãð\ìàäèíàûäëû ï\ñü ñûí\ä\í êîÿñüûñü ïóøêàÿñûä èñéûøò\ì êîäü. Ñöåíà ñÿìà áûòòü\ê\ è êûï\äûøò\ìà\ñü, íî êîéì\ä ðàäñàÿñûñëû íèí íèí\ì îç òûäàâ âîäçûí ïóêàëûñü ìûøúÿñ ñàÿñ. À êîð îðäéûñü\ìñ\ äîíúÿëûñüÿñ ïîíäiñíû ñåòàâíû àññüûíûñ þàë\ìúÿñíûñ\ (ñiäç øóñÿíà, áëèö-îïðîñ þê\í), íûâúÿñ ï\øòè íèí\ì ýç êûâíû. Æþðèë\í ã\ë\ñíûñ âîäç\, ñöåíàëàíü, ìóí\ì ïûääè âîøèñ êûò÷\ê\ çàëàñ. Òà ïîíäà íó\äûñüûñëû, Ñàâèí íèìà äðàìà òåàòðûí âîðñûñü Êîñòÿ Êàðìàíîâëû êîâìèñ êîòðàâíû ñýò÷\-òàò÷\ – òî æþðèëàíü, òî íûâúÿñ äîð\, ìåä íàé\ êûëiñíû \òà-ì\äíûñ\. Îðäéûñü\ìë\í âåæíû ïîçüò\ì ðåæèññ¸ð Àíàñòàñèÿ Åñåâà ê\òü è çiëèñ ïûð íþìúÿâíû, íî â\ëi ã\ã\ðâîàíà, ìûé ñûë\í ïûòøê\ñàñ êåðñü\. Ýì è âûí äà òåðïåííü\ òàé\ òîìèíèê, íî ûäæûä åíáèà íûëûñë\í! Ìûéòà ñûëû ñþðëiñ è ñþðë\ áûä\íñÿíü äóçúÿë\ìûñ, ãîðç\ìûñ, êóëèòàíàûñ, ãð\çèò÷àíàûñ, à ñié\ íåáûä âàø\í ñòàâñ\ ï\äò\ ìîð\ñàñ äà â\÷\ àññüûñ óäæñ\. «Àòòü\ûä», òàé\ ìåääîíà êûâéûñ, ñûëû âè÷ìûâë\ ãåæ\äèêà è, ÷àéòà äà, ñ\ìûí ìàòûññà ¸ðòúÿññÿíüûñ. Çàáåäí\, ìûé òàòø\ì âåæ ïåòê\äëàíà ãàæûñëûñü äîíñ\

óñüê\ä\ì\í óñüê\ä\íû íàé\, êîäúÿñëû þðàñ êó÷ê\ êîòûðòíû ñié\ñ øîãìûò\ìèíûí, êóòø\ìê\ àññüûíûñ ã\ã\ðâîò\ì ìîã ï\ðò\ì â\ñíà. Êûìûí øóäà çäóê òàé\ «ñþñüÿñûñ» ãóèñíû áóð é\çûñëûñü, ýç ñåòíû íàëû ñ\ñò\ìì\äûøòíû ëîâíûñ\, íåáçü\äûøòíû ñü\ë\ìíûñ\, äà ê\òü íèí ïð\ñòà ëþáóéò÷ûøòíû ìè÷à äà òîì êîìè íûâúÿñ\í, àñëûíûñëû òîììûøòíû. Äàñ êóèì íûâñüûä êîäë\íê\ äà ïåòê\ä÷\ìûñ, êîë\ê\, íýì êåæëàñ éèäæèñ âåæ\ðàñ, îòñàëiñ âåííû ñü\êûä çäóêúÿññ\. Ýç \ä âåñüø\ð\ Äîñòîåâñêèé íà øóëû «Ìè÷ëóí äîðúÿñ ìèðñ\». Îç ñ\ìûí îðòñûñà ìè÷ëóí, òø\òø è ïûòøê\ññà, ìûé\í â\ëiíû îçûð\ñü áóðåòø òàé\ äàñ êóèì íûëûñ. Ìå ê\òü è ñòàâíàñ îðäéûñü\ìñ\ ñèí ÷àøê\ä\ì\í äà ïåëü ÷îøê\ä\ì\í âèäç\äi, ñü\ë\ì\äç ýç æ\ ñòàâûñ éèäæ. Íî ìûé éèäæèñ – ñié\ íýì êåæë\ íèí. Ìåäñÿñ\ òàâî øåíçü\äiñ âîéòûðñèêàñ ïàñüê\ì ïåòê\äë\ì. Çáûëüûñü ê\, îðäéûñü\ìë\í òàé\ þê\íûñ ìåíûì â\ëi ìåäñÿ ìóñò\ì. Àñüíûä ì\âïûøò\é: ïåò\ ñöåíà âûë\ óëûñ ä\ð\ì êåæñüûñ ìåäø\ð ãåðîèíÿûñ, ñûë\í êûê-\-êóèì íûâú¸ðòûñ ïåòê\ä\íû á\ðñÿíüûñ ê\ëóéñ\ è çàâîäèò÷\ ëûääü\äë\ì... «Ïàñüòàë\íû ñàðàïàí (âîäçä\ðà, ïëàòòü\, ãà÷, êîêîøíèê, íîñêè, êåïûñü, ìàëè÷à è ñ.â.), ñié\ñ âóð\ìà øàáäiûñü (ñèòå÷ûñü, íîéûñü, êó÷èêûñü…), ñié\ âèäçëiñ ê\äçûäûñü (øîíûäûñü, çýðûñü, âîìèäçûñü, ëåøàêûñü…), ñûë\í ñåðàñ øîíäi

(ò\ëûñü, ñþð, ê\ð, êàíü, ïîí…), ñié\ âèñüòàëiñ, ìûé íûëûñ àáó íà âåð\ñ ñàéûí (àáó íèí âåð\ñ ñàéûí, ìàì, áàá, ä\âà…)». È òàäçè ìèíóò äàñ êûìûí. Âîÿñíàä âåæëàñüëiñíû ñ\ìûí íûâúÿñûñ äà ñóíäóêúÿñíûñ, êûòûñü ê\ëóéñ\ ïåðúÿë\íû. Òàâî, äåðò, òàòø\ì «íàçãûñüûñ» êîëüûøò\ìà íà æ\ â\ëi, íî óíäæûê íûëûñ, îã ò\ä, àñíàóêíàíûñ ëè ðåæèññ¸ðë\í ÷óéä\ì\í, ïåòê\ä÷èñ ñýòø\ì ïëàòòü\-êîñòþì\í –

òø\ì Íàäåæäà Ïàâëîâàûä îð÷÷\í ëî, êîäi ê\òü ÷óíüëûñê\í äà ñÿìì\ íà ãóìëàâíûñ\ íûâë\í ñü\ë\ì-ëîëûñü êîìè êûâñ\ äà ðóñ\. Îê ýñüê\ êóë\ìäiíñàëû ê\ òàòø\ì ðåæèññ¸ðíûñ\! Ñâåòëàíà Ëîãèíîâàëûñü ïåòê\ä÷\ìñ\ áûòòü\ \ä íåêîä àáó øûëü\äûøò\ìàìîëü\äûøò\ìà. Áûòòü\ íûëûñ ìûé à÷ûñ ñÿìì\ìà «ï\æûøòíû», ñié\í è «÷\ñì\äëiñ» ìèÿí\ñ, íåêîä àáó îòñûøò\ìà íè ÷óéä\-

ñü\ë\ìàä áàñê\ñüûñ ûðêíèòëiñ. Ñûêòûâêàðûñü Íàñòÿ Àðòåìüåâàëû äà ñûëû îòñàñüûñü íûâ-çîíêàÿñëû òàé êóæ\ìà á\ðéûíû ïàñüê\ì ð\ìñåðñ\ íàë\í êîòûð\í âåñüê\äëûñü Íàäåæäà Ïàâëîâà. Òà\äç ýã ò\äëû, ìûé Íàäåæäàë\í êûâáóð ãèæ\ì äà ñüûë\ì-é\êò\ì êûíäçèûñ í\øòà íà åíáè â\ë\ìà – øûðíû-âóðíû. È ñòàâñ\ \ä Íàäåæäà àñëàñ çàðíè þðíàñ äà çàðíè êèíàñ ë\ñü\ä\ìà. Àñ òø\ò âåñüòàñ íà äàé! Òàòø\ì ïàñüê\ìò\ ñûëû è Ïàðèæûí àáó ÿíäçèì ïåòê\äëûíû, íåï\øò\ Ûáûí! Þðêàðñàë\í æ\ ìåäñÿ ë\ñüûä â\ëi è âîéòûðñèêàñ îáðÿäûí ïåòê\ä÷\ìûñ, ê\íi âèëüûø íûâúÿñ Èâàí ëóí âîäçâûëûí æàð ïûâñÿíûí êîð\ñÿñèñíû. Îðäéûñü\ìë\í áûä þê\íûí Íàäåæäà Ìèñàèëîâíàë\í áûäòàñûñ ñÿììèñ âîñüòûíû è îðòñû, è ïûòøê\ñ ìè÷ëóíñ\. Íàñòÿëû ýñüê\ è ëîíû Êîìè ìóë\í Ðàéäàíàä. Íî ñêîíéûøòiñ íûâêà\ñ ðî÷\ ï\ð\ìûñ. Ê\òü à÷ûñ è Óäîðàûñü, ê\òü è âåë\ä÷\ Êîìè íàöèîíàëüí\é ãèìíàçèÿûí, äà ìàì êûâíàñ ë¸êèíèêà òàé â\äèò÷\. Ñî ê\íi øîãñ\ ïîìñÿ øîãàâíû. ×óæàí êûâíûì áûòòü\ è÷èíüâîäç ðî÷ êûâéûäë\í. Êûê ëóí\í îðäéûñü\ì\ óíäæûê ïûð\ä÷ûñü íûâñÿíüûñ êóëèñà ñàéñÿíü \òè êîìè\í øó\ìòîð ýã êûâëû. Êîòðàë\íû, âåíçü\íû, âàðîâèò\íû, íî ñ\ìûí ðî÷\í. Ñié\ æ\ Íàñòóêûñ, «Ðàéäà» îðäéûñü\ìûí «Ï\ë\çíè÷à» íèì øåä\äûñüûñ, ãàøê\, ñýññÿ, ãèìíàçèÿñ\ ïîìàëàñ äà, äçèê\äç ÷óæàí êûâñ\ âóí\äàñ. Îç \ä íýì ÷\æûñ òà-

äûøò\ìà. Çáûëüâûëàñ ê\, ìåíûì íü\òè àáó ã\ã\ðâîàíà, ìûéëà ñûëû ýòàòø\ì îì\ëèíèê ïåòê\ä÷\ìñüûñ æþðè âè÷ì\äiñ «Êàòøàñèí» íèì. Ãàøê\, îðäéûñü\ìñ\ äîíúÿëûñüÿñ êûäçê\ êóæèñíû àääçûíû íûâêàëûñü \äâà âîñüòûøò\ì åíáèñ\, ìóðòñà ìû÷÷ûøò\ì êóæàíëóíñ\, ïîëiãòûðéè òûä\äûøò\ì ïûòøê\ññà ïîçÿíëóíñ\ äà. Êûâëi, Êóë\ìäiíñà «Ðàéäà» âûëûí ï\ âåðìûíû ïîíäûë\ìà äçèê ì\ä íûâ, íî ñýò÷\ñ àäìèíèñòðàöèÿñàÿñ ïîâçü\ìà\ñü, ìûé òàòø\ì Ðàéäàûä ðåñïóáëèêàñà îðäéûñü\ì âûëàä îç øîãìû äà òø\êò\ìà\ñü á\ðéûíû ì\ä\ñ. À òàé\ òàé øîãìèñ… /íi ñî ìûðä\í çiëÿ Ñâåòëàíàëûñü ñöåíà âûë\ ïåòàë\ìñ\ ñèí âîäç\ óñüê\äíû, íî âûëü êåðêà\ âóäæ\ì îáðÿäûñü òîðïûðèãúÿñ êûíäçè, íèí\ì þð\ àáó è êîëü\ìà. À \ä òàé\ ìîðòûñ, í\øòà \ò÷ûä êàçüòûøòà, áîñüòiñ êîíêóðñûí ì\ä òøóï\äà äèïëîì. Äåðò, òàûí ìåäâîäç è ìåäá\ð ìûæûñ ðàéîíñàë\í, êîäúÿñ êóòþïè\ñ ìîç íûâêàò\ øûáèòiñíû âà\. À÷ûñ ï\ ìåä ñýññÿ êûäç êóæ\ áåðåãàñ âî\ä÷\. À àñüíûñ çàëñÿíüûñ âèäç\ä\íû äà, ãàøê\, è ëþáóéò÷\íû íà… À ñî êûäçè Èçüâàûñü Ñîôèÿ Áàáèêîâàë\í ïó á\ëáàí øàíüì\ä\ìûñ äà ðàäåéòàíà çîíñ\ ñìèëèòíû ê\ñé\ìûñ âèð\äç éèäæèñ. Ìåíàì ò\äì\í, ìåäâîääçàûñü íà «Ðàéäà» âûëàä ïåòê\äiñíû êîìèÿñëûñü âàæ êåâìûñÿí íîãñ\. Ëèá\ êûäçè âîéä\ð Óäîðàûí çîíì\ñ àðìèÿ\ êîëëü\äë\ìà\ñü. Þðñ\ êóø\äç øûð\ì âîäçâûëàñ ìóñà íûëûñ â\ë\ì ñûëûñü þðñè-

òîðñ\ ãàðòîâò\ êóçü ê\ðò òóâé\, à ñýññÿ ñ=é\ñ ìåäâûëûñ ìàòè÷ààñ òóâúÿë\íû. Ïûòøê\ññà çåïòàñ ûëi òóé\ ìóíûñüëû ïîñíè ñü\ì ñþé\íû, à äæîäæä\ðà óëàñ, êûòi ñëóæèâ\éûä ìåäá\ðûí ãîðòñüûñ ïåò\, êóèì ã\ð\äà ø\ðò äçåá\íû – òàäçè ñié\ñ Åíìûñ âèäçàñ ñòàâ íåìèíó÷àñüûñ äà äçîíüâèäçà\í á\ð ãîðòàñ âàé\äàñ. Çýâ ýñüê\ ¸íà á\ð ãîðòàñ ê\ñéèñ êàéíû «Ðàéäà» íèì\í Ê\ðòêåð\ñûñü Îëüãà Èãíàòîâà, ìûé éûëûñü âåñèã âåñüêûäà ñöåíà âûâñÿíü è âèñüòàëiñ. Íî òà âûë\ ×åõîâ\ñ äæûíâûé\ êîìè\í âîðñ\ìûä (ñüûëàíêûâñ\ ñýòûñü ìûéëàê\ àáó âóäæ\ä\ìà\ñü) äà îáðÿä ïûääè ï\â âûëûí ÷å÷÷àëûøò\ìûä, â\ë\ì, ýòøà íà. Êàäåò ôîðìà\í ñöåíà âûë\ ïåòàë\ìûä, ë\ñüûäiíèêà êàíüûñê\ä \òòø\òø íÿíü ï\æàë\ìûä, äà çýâ ìóñàíèêà êàäåò ¸ðòûñê\ä âàëüñèðóéò\ìûä ýòøàäæûê æ\ ëîèñ Ñîñíîãîðñêûñü Àíàñòàñèÿ Òåðåíòüåâàëû, ìåäûì êûï\ä÷ûíû «Ðàéäà\äç». Íî «Ìåäñÿ ìóñà íûâ» íèìò\ áûòòü\ ñûëû è ë\ñü\ä\ìà\ñü, äà ñûëû è âè÷ìèñ. À «Ðàéäà» – Àëåêñàíäðà Ìàêàðîâà – â\ë\ì, îë\-âûë\ Èíòàûí, ê\òü ÷óæë\ìà è Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíûí. Âåë\ä\ ÷åëÿäüëû ãèìíàçèÿûí ôðàíöóç êûâ. Ðàäåéò\ ñüûâíû, é\êòûíû, âîðñíû. Ñàøóê ìåäâîääçà ïåòê\ä÷\ìñÿíüûñ ìåíûì ìóñìèñ. Ãàøê\, ñû â\ñíà, ìûé ìå êîäü æ\ è÷\òèê, âèí¸â, íþìáàíà, âîñüñà ñü\ë\ìà, ñèáûä. Áûä òîðêñü\ì, áûä øûá\ëèòûøò\ì ñûë\í ïûðûñü-ïûð ëîèíû ìåíàì ñêîíúÿñü\ì\í. Áûä è÷\òèê âåðì\ì ëîè áûòòü\ê\ ìåíàì âåðì\ì\í. Ñûëû êûíäçè íåêîäëû íà òà ìûíäà «áðàâîò\» îë\ì ÷\æ\í ýã ãîðçûâ. Ìå ÷àéòà, Ðàéäàûäëû çáûëüûñü êîë\ ëîíû äçèê òàòø\ì\í, ê\òü ýñüê\ ¸íà øóàñèñíû, ìûé òóøàûñ îçäæûê ë\ñÿâ. Êóçü êîêûä ëèá\ ìûøêûðò÷\ìûä ñûëû äçèê îç ë\ñÿâ. Àëåêñàíäðà\äç íåêîä íà ýç ëûñüòëû îðäéûñü\ì âûëûí âîðñ\äíû çàëñ\, òîðé\í íèí æþðèñà\ñ. Íî òàòø\ì íûëûäëû í\ âåðìàí \ì\é ïûêñüûíû. Ñî è êîâìèñ êûê /ëü\êñàíëû – Êàíåâëû äà Êóçíåöîâëû – ÷å÷÷àâíû äàäü âîì\í, øûáëàâíû íÿðòàëà äà ãîðçûíû, ìûé íàé\ ìåäáóð ê\ð âèäçûñüÿñ. Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëà Àëåêñàíäðà Ìàêàðîâà\ñ, ìóñà äà ìè÷à Ðàéäà\ñ! À ñòàâ âåðìûñüûñëû ñèà, ìåä è âîäç\ – êóèìíàííûñëû êîâìàñ ïåòê\ä÷ûíû ì\ä âî Óäìóðòèÿûí «Çâåçäà Ñåâåðà-2013» âûëûí – ñü\ë\ìñÿíüûñ íèì\äàñíû Êîìè ìóíûì\ñ! Àíæåëèêà ÅËÔÈÌÎÂÀ.


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости. 15.15 «Доброго здоровьица!» 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 Жди меня. 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 «Голос» (12+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 1.35 «БЕЗ ЛИЦА» (16+). 4.10 «Женщины в поисках счастья» (12+). 5.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 8.55 Мусульмане. 9.05 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕG РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 ВестиGМосква. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Дело Х. Следствие проG должается». ТокGшоу (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыG ши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ЮрмалаG2012». 23.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+). 1.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+). 4.00 Комната смеха.

6.00 «ОланGвылан, коми сьыG лан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Все о занятости». 8.15 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+). 9.15 Док. сериал «Пять истоG рий». 9.45 Док. сериал «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+). 12.00 Док. сериал «ЗарисовG ки. Коротко о главных». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ВИЗИТЫ». 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+). 17.45 Док. сериал «Пять исG торий». 18.15 Док. сериал «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Вочакыв». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время итогов». 20.15 «Солнце». Док. фильм. 21.15 «Телезащитник» (12+). 21.30 «Jam session» (12+).

22.30 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». 0.00 «Приключения семьи РоG бинсон» (12+). 0.30 «Случай из практики». 1.00 Док. сериал «Оружие ХХ века». 0.15 «ПремьерGпарад». 1.15 Док. сериал «Зарисовки. Коротко о главных».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 90 лет со дня рождения Николая Басова. 11.00 «Гончарный круг». Док. фильм. 11.15 «ЧЕХОВ И КО». 12.05 Документальная камеG ра. «Роман с героем». 12.50 «Хулиган с душой поG эта. Леонид Марков». Док. фильм. 13.30 «Дарвин». Док. фильм. 14.25 Aсademia. 15.10 Док. сериал «ВоображаG емый музей». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Тайна ЭдвиG на Друда». 17.25 «Мировые сокровища культуры». 17.40 Билет в Большой. 18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс. 19.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 «Сокровища «Пруссии». Док. фильм. 20.45 «ПРИНЦ И ТАНЦОВG ЩИЦА». 22.45 80 лет Борису ЖутовG скому. «Линия жизни». 23.40 Новости культуры. 0.00 «ЛЮБОВНИКИ». 1.55 Концерт Российского национального оркестG ра под управлением М.Плетнева. 2.40 «Мировые сокровища культуры».

5.55 «НТВ утром». 8.40 «Женский взгляд». ЕкатеG рина Гордон (0+). 9.35, 15.30 Обзор. ЧрезвычайG ное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 Спасатели (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. ОконG чательный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОG НАРЕЙ» (16+). 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОG ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показываG ем». ТокGшоу (16+). 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 21.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+). 23.30 «ГРОМОЗЕКА» (16+). 1.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАНG НОСТЬ» (16+). 3.40 «ОПЕРГРУППА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Великий человекGпаук». Мультсериал (12+). 7.30 «Клуб Винкс G школа волG шебниц». Мультсериал (12+). 8.00, 9.00 «6 КАДРОВ» (16+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «ТАКСИG4» (16+). 15.45, 19.00 «6 КАДРОВ» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 21.00 Шоу «Уральских пельG меней» (16+). 23.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+). 0.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+).

1.00 «ВСЁ ТИПGТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.10 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 5.00 «Первая скрипка» (0+). «Дудочка и кувшинчик». Мультфильмы. 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Момент истины» (16+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «Противостояние» (12+). 11.30 «Противостояние» (12+). 12.30 «Противостояние» (12+). 13.05 «Противостояние» (12+). 14.05 «Противостояние» (12+). 15.15 «Противостояние» (12+). 15.30, 18.30 «Сейчас». 16.00 «Противостояние» (12+). 16.55 «Противостояние» (12+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАGЧАG ЧА» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ В ЭФИРЕ» (16+). 20.00 «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ» (16+). 20.50 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 21.30 «СЛЕД. АЛЕНА» (16+). 22.15 «СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ G УМРИ» (16+). 22.55 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ РЕG БЕНОК» (16+). 23.45 «СЛЕД. КАМЕНЬ НА ШЕЕ» (16+). 0.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬG ЧИК» (16+). 1.10 «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИG ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА» (16+). 1.55 «Противостояние» (12+). 2.55 «Противостояние» (12+). 3.45 «Противостояние» (12+). 4.40 «Противостояние» (12+). 5.40 «Противостояние» (12+). 6.40 «Противостояние» (12+).

5.05, 12.25 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсериал (6+). 5.30 «Новая школа императоG ра». Мультсериал (0+). 5.55, 12.50 «Кид vs Кэт». Мультсериал (6+). 6.10, 12.00 «Джимми Кул». Мультсериал (6+). 6.30, 11.35 «Ким пятьGсGплюG сом». Мультсериал (6+). 6.55, 10.45 «Лило и Стич». Мультсериал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНG КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». МультG сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунгG лях». Мультсериал (0+). 9.20 «Спецагент Осо». МультG сериал (0+). 9.50 «Умелец Мэнни». МультG сериал (0+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 11.10 «На замену». МультсеG риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИПGТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импераG тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». МультсеG риал (6+). 15.50 «Рыбология». МультсеG риал (6+). 16.15 «Сорвиголова Кик БуG товски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». МультG сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕG МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОG РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙG ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 19.20 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 19.50 «ДЖЕССИ» (6+).

15

Òàé\ ëóí\:

20.20 «МОЯ НЯНЯ G ВАМПИР» (12+). 20.45 «Финес и Ферб». МультG сериал (6+). 21.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 22.05 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (16+). 0.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 0.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 0.55 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕG МЕЙКА» (16+). 1.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕG МЕЙКА» (16+). 2.25 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕG МЕЙКА» (16+). 3.10 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕG МЕЙКА» (16+). 3.55 «Рыбология». МультсеG риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». МультсеG риал (6+). 4.40 «На замену». МультсеG риал (6+).

—Óêðàèíàûí íèì=ä=íû ×åðíîáûëüñà ÀÝÑ-ûí íåìèíó÷à áûð=äûñüÿñ=ñ;

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Биг тайм раш». МультG сериал (12+). 8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикаGгеG ния». Мультсериал (12+). 9.00 «Веселые мелодии». Мультфильм (12+). 9.25 «Жизнь и приключения роботаGподростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 11.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «ДомG2. Lite» (16+). 16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30, 18.00, 19.00 «РЕАЛЬG НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «ДомG2. После заката» (16+). 0.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+). 1.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+). 3.15 «Битва экстрасенсов» (16+). 4.15 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.15 «Атака клоунов» (16+). 5.45 «САША + МАША» (16+). 6.00 «Пингвины из «МадагасG кара». Мультсериал (12+). 6.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАG МИ» (12+).

—1799 âîûí êóâñèñ ÑØÀ-ñà ìåäâîääçà ïðåçèäåíò Äæîðäæ Âàøèíãòîí;

5.20, 7.45 «Все включено» (16+). 6.10 «Происхождение смеха». 7.05, 9.00 ВестиGспорт. 7.15 «Полигон». 8.40 Вести.ru. 9.10 «ТОП ГАН» (16+). 11.10 Вести.ru. Пятница. 11.40 ВестиGспорт. 11.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои ДениG са Лебедева. 14.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 16.55 ВестиGспорт. 17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 18.50 «ЯРОСЛАВ» (16+). 20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. 23.25 ВестиGспорт. 23.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+). 1.25 Вести.ru. Пятница. 1.55 «Вопрос времени». 2.25 «Моя планета». 4.30 «Рейтинг Баженова. ЗаG коны природы».

—1989 âîûí êóâñèñ ôèçèê, Íîáåëü ïðåìèÿà ëàóðåàò Àíäðåé Ñàõàðîâ;

—Íàóì, Ôèëàðåò, Àíàñòàñèÿ, Äìèòðèé, Ïîðôèðèé íèìëóíàñü=íû; —1503 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç àñòðîëîã äà âðà÷ Íîñòðàäàìóñ; —1702 âîûí 47 ñàìóðàé Ýäîûí áîñüò\ñíû âîäç=ñ ÷èíà ìîðò Êèðàëûñü àññüûíûñ ãîñïîäèí, Àêî êëàí=í þðíó=äûñü Àñàíî=ñ âè=ìûñü – êåðûøò\ñíû ñûëûñü þðñ=. Òàûñü íàëû àñëûíûñ êîâìèñ êûâêóòíû – â=÷íû ñýïïóêî (ïîìàâíû àñüíûñ= òîðúÿ ðèòóàë íó=ä=ì=í); —1792 âîûí ÷óæèñ êíÿãèíÿ, ãèæûñü, ëèòåðàòóðà ñàëîíë=í ê=çÿéêà Çèíàèäà Âîëêîíñêàÿ;

—1883 âîûí ÷óæèñ àéêèäî øêîëàëû ïîäóâ ïóêòûñü Ìîðèõýé Óýñèáà; —1893 âî= Ìîñêâàñà Ã=ðä èçýðäûí êûïûäà âîñüò\ñíû Âûëûñ âóçàñÿí ðàäúÿñ (ÃÓÌ âóçàñÿí êîìïëåêñ); —1900 âîûí é=ç=ä\ñíû Ìàêñ Ïëàíêëûñü êâàíò=â=é ìåõàíèêà éûëûñü ó÷åíèå; —1911 âîûí Ðóàëü Àìóíäñåíë=í ýêñïåäèöèÿ ìåäâîääçàûñü âî=ä÷èñ Ëóíâûâ ïîëþñ=äç; —1924 âîûí ÷óæèñ Èíäèÿñà êèíîàêò¸ð Ðàäæ Êàïóð; —1939 âîûí ÑÑÑÐ-=ñ ïåòê=ä\ñíû Íàöèÿÿñ ëèãàûñü ò=âñÿ âîéíàûñü; —1943 âîûí ÂÊÏ(á) ÖÊë=í Ïîëèòáþðî âûíñü=ä\ñ ÑÑÑÐ-ëûñü ãîñóäàðñòâåíí=é êûï (ñ\äç øóñÿíà «Ñòàëèíñê=é»); —1955 âîûí Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ, Èîðäàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàìáîäæà, Ëàîñ, Ëèâèÿ, Íåïàë, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ äà Øðè-Ëàíêà ïûðèñíû ÎÎÍ-=; —1958 âîûí Àíòàðêòèêà= ñ=âåòñê=é êîéì=ä ýêñïåäèöèÿ ìåäâîääçàûñü âî=ä÷èñ ñ\äç øóñÿíà «Ïîëþñ íåäîñòóïíîñòè=äç» — Ëóíâûâ ïîëþññÿíü 463 êèëîìåòð ñàé= äà ë=ñü=ä\ñ ñýí\ ñòàíöèÿ;

—2004 âîûí âîñüò\ñíû òðàíñïîðò=í âåòëàí ìåäñÿ äæóäæûä ïîñ – Ìèéî âèàäóê; —2008 âî= Ìîñêâàûí äà Ïåòåðáóðãûí â=ë\ «Íåñ=ãëàñí=éÿñë=í ìàðø»; —2008 âîûí Åãèïåòñà «Àëü-Áàãäàäèÿ» òåëåêàíàëûñü 29 àð=ñà êîððåñïîíäåíò Ìóíòàçàð àëü-Çåéäè «Ýòî òåáå ïðîùàëüíûé ïîöåëóé, ñîáàêà» øó=ì=í øûáèò\ñ ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Äæîðäæ Áóø= ê=ìíàñ; —Íàóì ëóí. Âàæ é=ç òàé= ëóí= ñåòë=ìà=ñü ÷åëÿäüñ= âåë=ä÷ûíû äà ÷îë=ìàâë=ìà=ñü ò=ä=ìëóí ñåòûñüÿñ=ñ.


16

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

—ìèð ïàñüòàëà íèì=ä=íû ÷àé; —Óêðàèíàûí ÷îë=ìàë=íû ¸ðäûí ç\ëüûñü=ñ, Ðîññèÿûí – ðàäèîòåõíè÷åñê=é âîéñêàûí ñëóæèòûñü=ñ; —ýñïåðàíòî ò=äûñüÿñ ïàñé=íû Çàìåíãîô ëóí; —Àâåðêèé, Àíàñòàñèé, Ãåííàäèé, Ãóðèé, Çàõàðèÿ, Èëüÿ, Ñàââà, Ñåðãåé, Ôèëîôåé íèìëóíàñü=íû; —1583 âîûí êóâñèñ Ïå÷åíãàñà ìàíàñòûðëû ïîäóâ ïóêòûñü âåæà Òðèôîí Ïå÷åíãñêèé; —1791 âîûí Ðîññèÿûí â=ë\ øó=ìà ïàñéûíû Âûëü âî ÿíâàðü 1 ëóí=; —1821 âîûí Ôðàíöèÿûí êîòûðò÷èñ ãåîãðàôèÿ îáùåñòâî; —1892 âîûí ÷óæèñ ìóñèð âåñüò= îçûðì=ì ìàãíàò, àñ êàä= ïëàíåòà âûëûí ìåäñÿ îçûð ìîðò Æàí Ïîëü Ãåòòè; —1917 âîûí Ñîâíàðêîìë=í äà ÂÖÈÊ-ë=í øó=ì ñåðòè êîòûðò÷èñ íàðîäí=é îâì=ñ=í âåñüê=äëàí Âûëûñ Ñ=âåò; —1917 âîûí Êèøèí¸âûí þ=ðò\ñíû Ìîëäàâèÿ Íàðîäí=é Ðåñïóáëèêà ë=ñü=ä=ì éûëûñü; —1918 âîûí Âèëüíþñûí Ïðàíàñ Ýéäóêÿâè÷þñë=í þðíó=ä=ì óëûí ðàáî÷=é äåïóòàòúÿñë=í ñ=âåò þ=ðò\ñ Ñ=âåò âëàñüò ïóêñü=ì éûëûñü; —1938 âîûí êóâñèñ ë¸ò÷èê-èñïûòàòåëü Âàëåðèé ×êàëîâ; —1964 âîûí êóâñèñ ðî÷ òîëê=â=é êûâêóä äàñüòûñü Ñåðãåé Îæåãîâ; —1966 âîûí êóâñèñ êèíîðåæèññ¸ð äà ïðîäþñåð Óîëò Äèñíåé; —1970 âîûí «Âåíåðà-7» ñ=âåòñê=é ñòàíöèÿ ëþ÷êè ïóêñèñ Âåíåðà âûë=. Ñ\é= ëîèñ Ìóñÿíü ì=ä ïëàíåòà âûë= ëþ÷êè ïóêñü=ì ìåäâîääçà àïïàðàò=í; —1975 âîûí êîòûðò÷èñ ñóé=ð ñàéûí ñîîòå÷åñòâåííèêúÿñê=ä êóëüòóðà éèò=äúÿñ êóò=ì êóçÿ «Ðîäèíà» ñ=âåòñê=é îáùåñòâî; —1976 âîûí Ñàìîà àñø=ð ãîñóäàðñòâî ïûðèñ ÎÎÍ-=;

5.35, 6.10 «ХОККЕИСТЫ». 6.00 Новости. 7.35 Играй, гармонь любимая! 8.20 «Джейк и пираты Нет# ландии». 8.45 «Смешарики. Новые при# ключения». 9.00 Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15 Смак (12+). 10.55 «Игорь Угольников. Шу# тить изволите?» (12+). 12.00 Новости. 12.15 «Абракадабра» (16+). 14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Рос# сии # сборная Чехии. Прямой эфир. В переры# ве # Новости. 16.10 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ# БА» (16+). 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Человек и закон» (16+). 19.15 «Минута славы» шагает по стране» (12+). 21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 22.50 «Что? Где? Когда?» 0.05 «Городские пижоны» (16+). 1.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Фин# ляндии # сборная Швеции. 3.25 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН» (16+). 5.10 Контрольная закупка.

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ# ДА». 12.05 Большая семья. Светла# на Безродная. 13.00 Пряничный домик. «Стеклодувы». 13.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 15.35 «Атланты. В поисках ис# тины». 16.05 Гении и злодеи. Игорь Стравинский. 16.35 «Кочевники Монголии». Док. фильм. 17.35 Вслух. Поэзия сегодня. 18.20 «Больше, чем любовь». 19.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА# МИ». 21.05 «Романтика романса». 22.00 «Белая студия». 22.45 «УДОЧЕРЕНИЕ». 0.20 РОКовая ночь с Алексан# дром Ф.Скляром. Группа «Чикаго». 1.30 «Старая пластинка». «Коммунальная исто# рия». Мультфильмы. 1.55 «Легенды мирового кино». Жерар Филип. 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

5.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести#Москва. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 Субботник. 10.05 «Боксит Тимана»  шаг в будущее». 10.25 «Обыкновенное чу до». МДОУ «Детский сад № 35». 10.35 «Минифутбольный дневник». 11.00 Вести. 11.10 ВестиКоми. 11.20 «Городок». 11.55 «Джентльмены удачи». 40 лет спустя». 12.55 Вести. Дежурная часть. 13.25 «Честный детектив». (16+). 14.00 Вести. 14.20 Вести#Москва. 14.30 «Погоня». 15.35 «Новая волна#2012». 17.30 «Танцы со звездами». 20.00 Вести в субботу. 20.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+). 0.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ#2» (12+). 3.20 Горячая десятка (12+). 4.25 «Секретная азбука жиз# ни. Тайны ДНК».

5.35 «ХВОСТ» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+). 8.45 «Государственная жи# лищная лотерея» (0+). 9.25 «Готовим с Алексеем Зи# миным» (0+). 10.20 Главная дорога (16+). 10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой (0+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.20 «ШЕРИФ» (16+). 15.10 Своя игра (0+). 16.00, 19.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... (16+). 17.20 «Очная ставка» (16+). 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.25 «Профессия # репортер» (16+). 19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» (16+). 21.00 «Русские сенсации». (16+). 22.00 Ты не поверишь! (16+). 23.00 «Реакция Вассермана» (16+). 23.35 «Метла». Ток#шоу (16+). 0.30 «Луч Света» (16+). 1.05 «Школа злословия» (16+). 1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+). 3.55 «ОПЕРГРУППА» (16+).

6.00 «Мультимир». 6.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+). 9.00 «Золотые годы». 9.15 «Старая кинолента». 9.30 «Староверы Усть#Циль# мы». Док. фильм. 10.00 Док. сериал «Евромакс. Окно в Европу». 10.30 «Здоровый ребенок». Научно#популярный фильм. 10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН# ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (16+). 14.10 «Время итогов». 14.55 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (12+). 17.25 «Войвыв королева». Мультфильм. 18.00 «Неполитическая кухня». 18.40 «Лица истории» (16+). 19.10 «Комиксы». (12+). 19.40 «Не по#детски». Ток#шоу. 20.10 «На троих». 20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «МА# СТЕР ШАНТАЖА» (16+). 22.30 «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ». 1.30 «Староверы Усть#Циль# мы». Док. фильм.

6.00 «Винни#пух» (0+). «Вин# ни#пух идёт в гости» (0+). «Винни#пух и день забот» (0+). «Вовка в тридевятом царстве» (0+). «Как Львёнок и Че# репаха пели песню». Мультфильмы. 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе# риал (0+). 8.30 Мобиус (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Маленький принц». Мультсериал (6+). 9.30 «Король Лев. Тимон и пумба». Мультсериал (6+). 11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 12.00 «Том и Джерри. Коме# дийное шоу». Мультсе# риал. 12.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (16+). 14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

—1979 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Ïàâåë Ìàññàëüñêèé; —1981 âîûí ÷óæèñ ôóòáîëèñò Ðîìàí Ïàâëþ÷åíêî; —1981 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Ìèõàèë Æàðîâ; —1990 âîûí Êûðãûçñòàí Ðåñïóáëèêàñà Âåðõîâí=é Ñ=âåò âûíñü=ä\ñ ãîñóäàðñòâîë=í àñø=ðëóí éûëûñü äåêëàðàöèÿ; —1997 âîûí +òóâúÿ Àðàá Ýìèðàòûñà Øàðäæàûí Òó-154 ñàìîë¸ò óñèã=í êóâñèñ 85 ìîðò; —2005 âîûí êóâñèñ Àðêòèêàñà êàïèòàí, Âîéâûâ ïîëþñ=äç ëåäîêîë=í ìåäâîääçà âî=ä÷ûñü Þðèé Êó÷èåâ; —Àââàêóì ëóí. Òàé= ëóí= ê= ìó âûëûí ëûìéûñ óíà, ñ\äçê=, ãîæ=ìíàñ òóðóí áóðà áûäìàñ.

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

16.00 Мобильный хитпа рад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.30 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 18.20 «6 КАДРОВ» (16+). 19.35 «Не бей копытом!» Пол# нометражный анимаци# онный фильм (6+). 21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (6+). 22.50 Шоу «Уральских пель# меней» (16+). 23.20 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+). 1.40 «ВСЁ ТИП#ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 3.50 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 5.05 «Стёпа#моряк». Мульт# фильм (0+). 5.35 Музыка.

7.35 «Клад кота Леопольда». «Месть кота Леопольда». «Прогулка кота Леополь# да». «Сокровища затонув# ших кораблей». «Сереб# ряное копытце». «Лягуш# ка#путешественница». «Как казаки мушкетерам помогали». «Как казаки инопланетян встреча# ли». «В стране невыу# ченных уроков». Мульт# фильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» (16+). 10.55 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮ# БОВЬЮ» (16+). 11.40 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕР# ТВЫ» (16+). 12.25 «СЛЕД. ЗОНА» (16+). 13.10 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 13.55 «СЛЕД. САШКА» (16+). 14.40 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО# ЛОВАМИ» (16+). 15.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» (16+). 16.10 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ» (16+). 16.55 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ# НА» (16+). 17.40 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ# ПЕРА НОМЕР ДВА» (16+). 18.30 «Сейчас». 19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+). 19.30 «ГРУППА ZETA #2» (16+). 20.25 «ГРУППА ZETA #2» (16+). 21.20 «ГРУППА ZETA #2» (16+). 22.10 «ГРУППА ZETA #2» (16+). 23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «РОС# САН» (16+). 0.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 1.00 «ВОЛЛАНДЕР» (16+). 2.40 «ВОЛЛАНДЕР» (16+). 4.10 «ВОЛЛАНДЕР» (16+). 5.40 «Эльза». Док. фильм (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе# риал (6+). 5.30, 10.05 «Новая школа им# ператора». Мультсериал (0+). 5.55, 14.15 «Кид vs Кэт». Мультсериал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе# риал (6+). 6.30 «Могучие утята». Мульт# сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг# лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт# сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт# сериал (0+). 8.45 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 9.40 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.30 «Рыбология». Мультсе# риал (6+). 10.45 «Финес и Ферб». Мульт# сериал (6+). 11.10 «101 далматинец». Мультсериал (6+). 12.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ# ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+).

12.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ# ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 13.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ# ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 13.50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО# РАДКА» (6+). 14.25 «Мотор#Сити». Мультсе# риал (12+). 14.50 «Сорвиголова Кик Бу# товски». Мультсериал (12+). 15.15 «Рыбология». Мультсе# риал (6+). 15.45 «Финес и Ферб». Мульт# сериал (6+). 16.10 «ВИОЛЕТТА» (12+). 18.00 «ЛИС И ПЁС#2» (0+). 19.05 «ОСТРОВ НИМ» (12+). 20.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ# КА» (12+). 23.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 23.50 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» (16+). 3.00 «Могучие утята». Мульт# сериал (6+). 3.25 «Могучие утята». Мульт# сериал (6+). 3.55 «Могучие утята». Мульт# сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе# риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе# риал (6+).

7.00 «Эй, Арнольд!» Мультсе# риал (12+). 8.25 «Бен 10». Мультсериал (12+). 8.50 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Два с половиной пова# ра» (12+). 11.30 «Дурнушек.net» (16+). 12.30 «Comedy Woman» (16+). 13.30 «Комеди Клаб» (16+). 14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 15.30 «СуперИнтуиция»(16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.30 «Comedy Woman» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+). 0.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 1.00 «Дом#2. После заката» (16+). 1.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+). 3.25 «Дом 2. Город любви» (16+). 4.25 «Школа ремонта» (12+). 5.25 «Атака клоунов» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА# МИ». Сериал. 2 с. (12+). 6.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА# МИ» (12+).

5.00 Смешанные единобор# ства. Bellator. Александр Волков (Россия) против Ричарда Хэйла. 7.15 Вести.ru. Пятница. 7.45 «Диалоги о рыбалке». 8.15 «В мире животных». 8.45, 18.40 Вести#спорт. 9.00 «Индустрия кино». 9.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 11.55 Вести#спорт. 12.10 «Магия приключений». 13.00 «ЯРОСЛАВ» (16+). 15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 16.25 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+). 17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 18.55 Футбол. Чемпионат Ан# глии. «Манчестер Юнай# тед» # «Сандерленд». 20.55 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. 22.50 Вести#спорт. 23.05 Бокс. Кубок чемпионов. 0.25 Профессиональный бокс. Артур Абрахам против Мехди Буадла Бой за ти# тул чемпиона мира по версии WBO. 2.30 «Индустрия кино». 2.55 «Последний день Помпеи». 3.50 «Моя планета». 4.30 «В мире животных».


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

5.50, 6.10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.45 «Армейский магазин» (16+). 8.20 «Аладдин». 8.45 «Смешарики. Пинкод». 8.55 «Здоровье». (16+). 10.15 «Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.15 Среда обитания (12+). 13.10 «Мадагаскар». Мульт фильм. 13.30 «Кунгфу панда». Мультфильм. 14.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Рос сии  сборная Финлян дии. Прямой эфир. В пе рерыве  Новости. 16.10 «Большие гонки. Брат ство колец» (12+). 17.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» (12+). 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Мульт личности» (16+). 22.30 «Yesterday live» (16+). 23.30 «Познер» (16+). 0.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Чехии  сборная Швеции. 2.40 «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАК КАРТНИ» (16+). 4.15 Контрольная закупка.

5.25 «МЕНЯЛЫ» (12+). 7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 «Смехопанорама». 8.50 Утренняя почта. 9.30 «Сто к одному». 10.20 ВестиКоми. События недели. 11.00 Вести. 11.10 «Один в океане». 12.05 «БИЕНИЕ СЕРДЦА» (12+). 14.00 Вести. 14.20 ВестиМосква. 14.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА» (12+). 16.20 «Смеяться разрешается». 18.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+). 20.00 Вести недели. 21.30 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+). 23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё вым» (12+). 1.20 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ ДЫ» (16+). 3.20 Комната смеха.

6.00 «Мультимир». 7.00 «Золотые годы». 7.15 «Старая кинолента». 7.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 9.00 Док. сериал «Евромакс. Окно в Европу». 9.30 «Войвыв королева». Мультфильм. 10.00 «Лица истории». (16+). 10.30 «Здоровый ребенок». Научнопопулярный фильм. 10.45 «Неполитическая кухня». 11.30 «Не подетски». Токшоу. 12.00 «ВЕДЬМАК» (12+). 14.35 «Мир миян г=г=р». 14.50 «Академия счастливых наук». 15.00 «Чол=м, дзолюк!» 15.15 «Комиксы» (12+). 15.45 «АТЛАНТИДА». 19.00 «Программа 7» (12+). 20.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ» (12+). 21.45 «Приключения семьи Робинсон» (12+). 0.05 Док. сериал «Оружие ХХ века». 1.05 «Jam session».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 12.05 «Легенды мирового кино». Тосиро Мифунэ. 12.30 «Приключения волшеб ного глобуса, или Про делки ведьмы». «Три ба нана». Мультфильмы.

13.55 «Год ежа». Док. фильм. 14.45 «Что делать?» 15.35 «В поисках рая». Док. фильм. 16.20 «Кто там...» 16.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 18.00 Итоговая программа «Контекст». 18.40 «Искатели». 19.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 20.50 «Страсти по Щедрину». Док. фильм. 21.45 Родион Щедрин. Юби лейный концерт. 23.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 1.10 «Сокровища «Пруссии». Док. фильм. 1.50 «Икар и мудрецы». Мульт фильм. 1.55 «Год ежа». Док. фильм. 2.50 «Тамерлан». Док. фильм.

5.45 Мультфильм (0+). 6.05 «ХВОСТ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото» (0+). 8.45 Их нравы (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 «Первая передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» (12+). 11.25 «Поедем, поедим!» (0+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 Сегодня. 13.20 «ШЕРИФ» (16+). 15.10 Своя игра (0+). 16.20 «Развод порусски» (16+). 17.20 И снова здравствуйте! (0+). 18.20 Чрезвычайное происше ствие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым. 20.00 Чистосердечное приз нание (16+). 20.50 «Центральное телевиде ние». «ЦТ. Главное» (16+). 21.35 «ЦТ. Откровения» (16+). 22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+). 23.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+). 1.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+). 3.15 «ОПЕРГРУППА 2» (16+). 5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «Аленький цветочек» (0+). «Волшебное лекар ство» (0+). «Варежка» (0+). «Новогодняя сказ ка». Мультфильмы. 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 Мобильный хитпарад (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Самый умный» (12+). 10.45 «Галилео» (0+). 11.45 «Том и Джерри. Коме дийное шоу». Мультсе риал (6+). 12.00 «Снимите это немедлен но!» (16+). 13.00 «Не бей копытом!» Пол нометражный анимаци онный фильм (6+). 14.25 «6 КАДРОВ» (16+). 16.00 Мобильный хитпа рад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.50 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (6+). 18.40 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 20.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 21.00 «Я  ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+). 23.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+). 1.15 «ВСЁ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.00 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал (6+). 5.15 «Снежные дорожки» (0+). «Приходи на каток». Мультфильмы. 5.40 Музыка.

6.00 «Америка до Колумба». Док. фильм (12+).

7.00 «Тигршпион в джунг лях». Док. фильм (12+). 8.00 «Аист». «Находчивый ля гушонок». «Золотой мальчик». «Сказка о Попе и работнике его Балде». «Кот, который гулял сам по себе». «Ивашка из дворца пионеров». «Дед Мороз и лето». «Золуш ка». Мультфильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЧА ЧА» (16+). 11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ ВОПРОС» (16+). 12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК» (16+). 12.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОНКИ» (16+). 12.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СБЕ ЖАТЬ НЕВЕСТЕ» (16+). 13.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН НЫЕ ПИСЬМА» (16+). 13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕСТ РЫ» (16+). 14.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА ДОЧКА» (16+). 15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ ПРИЗРАКА» (16+). 15.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (16+). 16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГО ГИЧЕСКАЯ ОШИБКА» (16+). 16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ» (16+). 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУ НАРОДНОЕ ДЕЛО» (16+). 17.30 «Место происшествия. О главном». 18.30 «Главное». 19.30 «ГРУППА ZETA 2» (16+). 20.25 «ГРУППА ZETA 2» (16+). 21.15 «ГРУППА ZETA 2» (16+). 22.05 «ГРУППА ZETA 2» (16+). 23.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЧЕЛО ВЕК БЕЗ ЛИЦА» (16+). 0.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЧЕЛО ВЕК БЕЗ ЛИЦА» (16+). 1.00 «МАРКИЗА ТЬМЫ» (16+). 2.25 «МАРКИЗА ТЬМЫ» (16+). 3.50 «Америка до колумба». Док. фильм (12+). 4.40 «Тигршпион в джунг лях». Док. фильм (12+). 5.35 «Эльза». Док. фильм (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал (6+). 5.30 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе риал (6+). 6.30 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 8.45 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал. (6+). 9.40 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.05 «Новая школа импера тора». Мультсериал (0+). 10.30 «Рыбология». Мультсе риал (6+). 10.45 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 11.10 «ЛИС И ПЁС2» (0+). 12.10 «ОСТРОВ НИМ» (12+). 14.05 «Кид vs Кэт». Мультсе риал (6+). 14.25 «Трон». Мультсериал (12+). 14.50 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал (12+). 15.15 «Рыбология». Мультсе риал (6+). 15.45 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 16.10 «ВИОЛЕТТА» (12+). 18.00 «ПРИКОЛИСТЫ» (12+). 18.30 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+). 18.55 «ВЕНДИ ВУ  КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+).

20.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО ЛОХ» (16+). 22.40 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (16+). 0.25 «МОЯ НЯНЯ  ВАМПИР» (12+). 0.50 «ДЖЕССИ» (6+). 1.10 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 3.00 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 3.25 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 3.55 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе риал (6+).

7.00 «Эй, Арнольд!» Мультсе риал (12+). 8.25 «Бен 10». Мультсериал (12+). 8.55 «Спортлото 5 из 49» Ло терея (16+). 9.00 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Про декор» (12+). 11.30 «Два с половиной пова ра. Открытая кухня» (12+). 12.00 «Бросить всё и уехать». Док. фильм (16+). 13.00 «Перезагрузка» (16+). 14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.00 «ВАВИЛОН Н.Э (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «Дом2. После заката» (16+). 0.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+). 2.55 «Дом 2. Город любви» (16+). 3.55 «Школа ремонта» (12+). 4.50 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.50 «Атака клоунов» (16+). 6.20 «САША + МАША» (16+).

5.00 Профессиональный бокс. Нонито Донэйр (Филип пины) против Хорхе Арсе (Мексика). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. 7.00, 8.45, 11.10 Вестиспорт. 7.15 «Моя рыбалка». 7.45 «Язь против еды». 8.15 «Рейтинг Баженова. Че ловек для опытов». 9.00 Страна спортивная. 9.25 «Полигон». 10.00 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 10.55 АвтоВести. 11.25 Футбол. Клубный чем пионат мира. Матч за 3е место. 13.25 Профессиональный бокс. Нонито Донэйр (Филиппины) против Хорхе Арсе (Мексика). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. 14.25 Футбол. Клубный чем пионат мира. Финал. 16.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. 17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 17.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. 18.50 Смешанные единобор ства. Fight Nights. «Бит ва под Москвой 9». Вла димир Минеев (Россия) против Али Сеника (Гол ландия), Андрей Орлов ский (Белоруссия) про тив Майка Хэйса. 22.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дени са Лебедева. 23.05 Вестиспорт. 23.20 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. 0.45 «Картавый футбол». 1.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+). 2.55 «Моя планета». 4.30 «Рейтинг Баженова. За коны природы».

17

Òàé\ ëóí\: —Êàçàõñòàíûí ïàñé=íû àñø=ð ëóí, Áàõðåéíûí – íàöèîíàëüí=é ëóí; —Ãëèêåðèÿ äà Ñàââà íèìëóíàñü=íû; —1431 âîûí Àíãëèÿñà êîðîëü Ãåíðèõ VI-=ñ êîðîíóéò\ñíû Ôðàíöèÿñà êîðîëü=í; —1742 âîûí ÷óæèñ Ïðóññèÿñà ôåëüäìàðøàë Ãåáõàðä ôîí Áëþõåð; —-1770 âîûí ÷óæèñ íåìå÷ êîìïîçèòîð Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí; —1773 âîûí Àìåðèêàñà êîëîíèñòúÿñ èíäåå÷üÿñ= ïàñüòàñü=ì=í øûáëàë\ñíû Áîñòîíñà ãàâàíü= ÷àé òûðà ÿùèêúÿñ – òàäçè ïåòê=äë\ñíû Âåëèêîáðèòàíèÿ=í ÷àé âûë= âîò ñîäò=ìëû ïàíûä ñóâò=ìñ=; —1809 âîûí Íàïîëåîí I äà Æîçåôèíà Áîãàðíå þ=ðò\ñíû þêñü=ì éûëûñü; —1859 âîûí êóâñèñ íåìå÷ ôèëîëîã Âèëüãåëüì Ãðèìì; —1899 âîûí êîòûðò÷èñ ôóòáîë=í âîðñàí «Ìèëàí» êëóá; —1916 âî= Ïåòðîãðàäûí âèèñíû Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí=ñ, øîéñ= øûáèò\ñíû Íåâà=; —1946 âîûí Êðèñòèàí Äèîð Ìàðñåëü Áóññàêë=í îòñ=ã=í âîñüò\ñ Ïàðèæñà Ìîíòåíü óëè÷à âûëûí ìîäà êåðêà; —1983 âîûí êóâñèñ êèíîðåæèññ¸ð Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ; —1989 âîûí Òèìèøîàð êàðûí êàôåäðàëüí=é âè÷êîäîðñà èçýðä âûëûí ïàíñèñ Ðóìûíèÿûí ðåâîëþöèÿ. Äåêàáðü 16-17 ëóíñÿ âîé= é=çûñ ìåäâîääçàûñü ïûð=ä÷èñíû ìèëèöèÿê=ä ïàíûä êîñü=; —1989 âîûí Ìîñêâàûñü ãðàôèê Ñåðãåé Àðòî 24 ÷àñ 2 ìèíóò 30 ñåêóíä=í ñåðïàñàë\ñ ÌÃÓ-ûñü 656 ñòóäåíòëûñü äà àñïèðàíòëûñü ïîðòðåò; —1990 âîûí Æàí-Áåðòðàíä Àðèñòèä=ñ á=ðéèñíû Ãàèòèñà ïðåçèäåíò=í; —1997 âîûí «Ïîêåìîí» ìóëüòôèëüìëûñü =òè ñåðèÿ âèäç=ä=ì á=ðûí ßïîíèÿñà áîëüíè÷àÿñ= âàéèñíû ýïèëåïñèÿ âèñü=ì äûðéè ìîç ñàäüñ= âîøò=ì ÷åëÿäü=ñ; —1999 âî= Êâåáåêûí îëûñü Ñåëèí Äèîíëû ñåò\ñíû ïðåìèÿ 10 âî=í àññüûñ 100 ìèëëèîí àëüáîì âóçàë=ìûñü; —2008 âîûí Àáõàçèÿñà äà Ëóíâûâ Îñåòèÿñà âåñüê=äëûñüÿñëû ñåò\ñíû Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò=í êûðûìàë=ì ñ\äç øóñÿíà âåðèòåëüí=é ãðàìîòàÿñ; —2008 âîûí àñëàñ êåðêà= ïûðàí\íûí âèèñíû Ìóðìàíñê îáëàñüòñà Êàíäàëàêøàûñü ìýð Íèíà Âàðëàìîâà=ñ; —2009 âîûí êóâñèñíû «Òåðìèíàòîð» Âëàäèìèð Òóð÷èíñêèé äà ýêîíîìèñò Åãîð Ãàéäàð; —âàæ é=ç ñåðòè, òàé= ëóí= êîë\ñ ÷=â îâíû, ìåäûì âîáûä ñýññÿ ìè÷àà ñ¸ðíèòíû.


18

Èíôîðìàöèÿ Информационное сообщение

ÃÊÓ ÐÊ «Óïðàâëåíèå ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çàùèòû» ñîîáùàåò, ÷òî 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíîé ïðîâåðêè ðåãèîíàëüíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî îïîâåùåíèÿ «Ïàðìà» Ðåñïóáëèêè Êîìè (ÐÀÑÖÎ «Ïàðìà») íà íåñêîëüêî ìèíóò áóäóò âêëþ÷åíû âñå ýëåêòðîñèðåíû, íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè. Ïîñëå ïåðåäà÷è ñèãíàëà «Âíèìàíèå âñåì!» ïî óëè÷íûì ãðîìêîãîâîðèòåëÿì, ðàäèî è òåëåâèäåíèþ ïåðåäàäóò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè. Äëÿ æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîîáùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ×Ñ ïåðåäàþò ðàäèîñòàíöèè «Ìàÿê», «Ðàäèî Ðîññèè», òåëåêàíàë «Ðîññèÿ 1» (äëÿ æèòåëåé Ñûêòûâêàðà è Âîðêóòû).  ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîé ïðîâåðêè ñðåäñòâ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðîñèì æèòåëåé ñîáëþäàòü ñïîêîéñòâèå.

*Ïîäîáíûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî — êàê íà âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, òàê è âûáîðî÷íî ïî ðàéîíàì. Ïðîâåðÿåòñÿ èñïðàâíîñòü è ãîòîâíîñòü àïïàðàòóðû, êàíàëîâ ñâÿçè è îáîðóäîâàíèÿ ÐÀÑÖÎ «Ïàðìà» ê îïîâåùåíèþ è èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ ìèðíîãî è âîåííîãî âðåìåíè, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè äåæóðíûõ ñëóæá, îðãàíîâ, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûõ íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Информация по ГУП РК «Комиавиатранс» Раскрывается информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» Информация о тарифе на тепловую энергию и теплоноситель. ʧ˄ʿˀʶΗʶ̨̛̛̥̯̬̦̭̌̏̌̌Η

ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ

ϭϭϬϭϰϴϮϮϭϴ

ʶʿʿ

ϭϭϮϮϱϬϬϬϭ;̨̨̬̪̬̯̌̾˄̭̯̽Ͳˉ̛̣̥̽̌ϭϭϮϬϬϮϬϬϭͿ

ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ

̐͘ˁ̡̡̼̯̼̬͕̱̣̏̌͘ˁ̨̡̖̯̭͕̏̌́̔͘ϲϳ

ʤ̴̨̨̛̛̛̛̯̬̱̯̼̬̖̹̖̦̪̪̬̦̯̥̱̯̬̱̍́́̌

ʿ̡̛̬̌̚ˁ̣̱̙̼̍ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̴̨̨̨̛̛̥̪̯̬̥̯̌̌ϬϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮζϴϲͬϱ

;̨̨̛̛̦̥̖̦̦̖͕̯͕̦̥̖̬̌̏̌̔̌̌Ϳ

ʻ̨̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̖̱̣̬̱̺̖̬̦͕̪̬̦̹̖̌̏̌̐̀̐̐̌̌́̏̐

ˁ̣̱̙̼̍ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̴̨̨̛̛̥̪̯̬̥̌̌

̛̬̖̹̖̦̖

̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̨̐̔̌

ʿ̴̨̨̨̛̛̛̛̖̬̖̜̭̯̪̬̦̯̯̬̔̔̏́́̐̌̌

Ηʦ̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̖̥̭̯̦̬̥̯̦̼̯̬̦̭̱̬̭̯̖̦̦̜̣̭̯̔̌̏̌̏̐̌̏̐̔̌̏̏̌ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̨̛̥Η ̨̯Ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮζϱϵ̭̯͘ϭϯϮϵ

ʰ̸̨̡̨̡̨̛̛̛̭̯̦̪̱̣̦̍̏̌́

ʺ̶̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̱̦̪̣̦̖̬̦̖̥̱̦̪̣̦̬̜̦̌̽̍̌̏̌̌̽̐̌̌̚Η˄̭̯̽Ͳˉ̡̛̛̣̖̥̭̜Η ʽ̸̴̨̨̨̛̛̦̭̯̦̼̜̯̬̦̯̖̪̣̱̦̖̬͕̬̱̔̌̏̌̌̏̀̾̐̀̍ͬ͘ʧ̡̣̌ ʽ̨̯̬̦̼̜̪̬̍̌;̡̭̥̐ͬϮͿ ʧ̸̨̨̬́̌́̏̔̌

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍

̨̯ϭ͕Ϯ̨̔Ϯ͕ϱ

̨̯Ϯ͕ϱ̨̔ϳ͕Ϭ

̨̯ϳ͕Ϭ̨̔ϭϯ͕Ϭ

ˁ̼̹̖̏ϭϯ͕Ϭ

ʽ̛̭̯̬̼̜ ̶̨̛̬̖̱̬̦̔̏̌Ͳ ̦̼̜̪̬̌

̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̐͘

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü â äåêàáðå: Îòäåë èñòîðèè óë. Ëåíèíà, 57. ×àñû ðàáîòû: 10.00 - 17.00, âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå. Ìåðîïðèÿòèÿ: 6 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ «Òàíêîâûé íàðêîì». Ìåðîïðèÿòèå ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.À.Ìàëûøåâà. 3-20 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ «Íèêîëèí äåíü» (Äåíü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà). Ýêñêóðñèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ 3-7 êëàññîâ. 12 äåêàáðÿ â 14 ÷àñîâ Âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ. Ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ Êîíñòèòóöèè ñ ó÷àñòèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÃÎ «Ñûêòûâêàð». Âûñòàâî÷íûé çàë óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 6. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. 7 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ «Çåìëÿ çàïîâåäíàÿ. Âçãëÿä ïóòåøåñòâåííèêà». Îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè. 10 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ «Òðîïîé ñåâåðíûõ îëåíåé». Îòêðûòèå âûñòàâêè. 11-15 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ «Â ëåñó ðîäèëàñü ¸ëî÷êà». Ýêîëîãè÷åñêèé óòðåííèê äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ó÷àùèõñÿ 1 êëàññîâ. 17-28 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâåòà». Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè íà âûñòàâêå «Òðîïîé ñåâåðíûõ îëåíåé» äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ó÷àùèõñÿ 1-4 êëàññîâ. Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé È.À. Êóðàòîâà óë. Îðäæîíèêèäçå, 2. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. Ìåðîïðèÿòèÿ: 14 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ «Àðò-Åëêà èëè Òâîð÷åñêàÿ ãîñòèíàÿ». Îòêðûòèå âûñòàâêè.

15 äåêàáðÿ â 10.00; 11.30; 13.00; 14.30 «Ñîáèðàåìñÿ íà áàë» ìåðîïðèÿòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-11 êëàññîâ. 20 äåêàáðÿ â 18.30 Âå÷åð ãèòàðíîé ïîýçèè. «Ìû êðóòèì êàðóñåëü íàçàä…» Êîíöåðò äóýòà Ôèëèìîíîâ Âàñèëèé – Ñóâîðîâà Ñâåòëàíà. 26 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ Âå÷åð ïàìÿòè Ñ.À.Ïîïîâà. Îòäåë ýòíîãðàôèè óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. Âûñòàâêà: —«Æåíùèíà-ìàìà, ìàñòåðèöà, êðàñàâèöà». Ýòíîãðàôè÷åñêàÿ âûñòàâêà-ìàñòåðñêàÿ. Ìåðîïðèÿòèÿ: 1-30 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ «Ñâàäüáà ïîñëå çàãñà». Öåðåìîíèÿ ñâàäåáíîãî îáðÿäà â òðàäèöèÿõ íàðîäà êîìè. Ìåðîïðèÿòèå äëÿ íîâîáðà÷íûõ. 1-30 äåêàáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñîâ «Äåíü ðîæäåíèÿ â ìóçåå». Ìåðîïðèÿòèå äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. 9 äåêàáðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 «Ñò¸æêè-äîðîæêè». Ìàñòåðêëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ âûøèòîé îòêðûòêè â ïðåäâåðèè Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà. 23 äåêàáðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 «Ðîæäåñòâåíñêèé àíãåë». Ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ êóêëû â ïðåäâåðèè Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà. Äîì-ìóçåé È.Ï.Ìîðîçîâà óë. Êèðîâà, 32. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå. Èíòåðàêòèâíûé çàë «Ñòàðàÿ øêîëà». Öèêë çàíÿòèé äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî çâåíà. Ìåðîïðèÿòèÿ: 9 äåêàáðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 «Â êðóãó ñåìüè çà ÷àøêîé ÷àÿ». Ìåðîïðèÿòèå äëÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 44-21-34, 89087164084 (îòäåë ìàðêåòèíãà ÍÌÐÊ).

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̸̨̨̪̖̬̖̱̯̖̪̣̜̔̌̏ ̛̛̦̖̬̾̐;̖̍̚ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

ϮϬϮϯ͕Ϯϭ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

Ϯϯϴϳ͕ϯϵ ˃̨̨̡̛̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘͘

̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̨̪̐͘ϯϬ̛̦̀́ϮϬϭϯ̐͘ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽;̖̍̚ ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϰϰ͕ϲϰ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϱϮ͕ϲϴ ̭ϭ̛̣̀́ϮϬϭϯ̐͘

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽;̖̍̚ ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϰϳ͕ϯϳ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϱϱ͕ϵϬ

Èíôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.komirec.ru/Standarts/Organization/2013

Информация по ГУП РК «Комиавиатранс» Раскрывается информация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» Информация о тарифе на тепловую энергию и теплоноситель. ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ ʤ̴̨̨̛̛̛̛̯̬̱̯̼̬̖̹̖̦̪̪̬̦̯̥̱̯̬̱̍́́̌

ʧ˄ʿˀʶΗʶ̨̛̛̥̯̬̦̭̌̏̌̌Η ϭϭϬϭϰϴϮϮϭϴ ϭϭϮϮϱϬϬϬϭ;̨̨̬̪̬̯̌̾˄̡̛̭̦̭ϭϭϬϲϬϮϬϬϭͿ ̐͘ˁ̡̡̼̯̼̬͕̱̣̏̌͘ˁ̨̡̖̯̭͕̏̌́̔͘ϲϳ ʿ̡̛̬̌̚ˁ̣̱̙̼̍ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̴̨̨̨̛̛̥̪̯̬̥̯̌̌ϬϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮζϴϲͬϱ

;̨̨̛̛̦̥̖̦̦̖͕̯͕̦̥̖̬̌̏̌̔̌̌Ϳ

ʻ̨̨̨̨̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̖̱̣̬̱̺̖̬̦͕̪̬̦̹̖̌̏̌̐̀̐̐̌̌́̏̐ ̛̬̖̹̖̦̖ ʿ̴̨̨̨̛̛̛̛̖̬̖̜̭̯̪̬̦̯̯̬̔̔̏́́̐̌̌ ʰ̸̨̡̨̡̨̛̛̛̭̯̦̪̱̣̦̍̏̌́

ˁ̣̱̙̍̌ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̴̨̨̛̛̥̪̯̬̥̌̌ ̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̨̐̔̌ Ηʦ̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̖̥̭̯̦̬̥̯̦̼̯̬̦̭̱̬̭̯̖̦̦̜̣̭̯̔̌̏̌̏̐̌̏̐̔̌̏̏̌ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ʶ̨̛̥Η ̨̯Ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮζϱϵ̭̯ϭϯϮϵ

ʺ̶̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̱̦̪̣̦̖̬̦̖̬̭̬̱̌̽̍̌̏̌̐̔̐̐̌̚Η˄̡̛̭̦̭Η ʽ̸̴̨̨̨̛̛̦̭̯̦̼̜̯̬̦̯̖̪̣̱̦̖̬͕̬̱̔̌̏̌̌̏̀̾̐̀̍ͬʧ̡̣̌

ʽ̨̯̬̦̼̜̪̬̍̌;̡̭̥̐ͬϮͿ

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍

ʧ̸̨̨̬́̌́̏̔̌

̨̯ϭ͕Ϯ̨̔Ϯ͕ϱ

̨̯Ϯ͕ϱ̨̔ϳ͕Ϭ

̨̯ϳ͕Ϭ̨̔ϭϯ͕Ϭ

ˁ̼̹̖̏ϭϯ͕Ϭ

ʽ̛̭̯̬̼̜ ̶̨̛̬̖̱̬̦̔̏̌Ͳ ̦̼̜̪̬̌

̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̨̪̐͘ϯϬ̛̦̀́ϮϬϭϯ̐͘ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̸̨̨̪̖̬̖̱̯̖̪̣̜̔̌̏ ̛̛̦̖̬̾̐;̖̍̚ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

ϭϲϭϱ͕ϴϳ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

ϭϵϬϲ͕ϳϯ ̭ϭ̛̣̀́ϮϬϭϯ̐͘

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̸̨̨̪̖̬̖̱̯̖̪̣̜̔̌̏ ̛̛̦̖̬̾̐;̖̍̚ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̸̨̨̨̦̭̯̦̼̜̬̱̔̌̏̍ͬ͘ʧ̡̣̌

ϭϲϲϳ͕ϳϮ

ϭϵϲϳ͕ϵϭ

˃̨̨̡̛̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘͘

̭ϭ̦̬́̏̌́ϮϬϭϯ̨̪̐͘ϯϬ̛̦̀́ϮϬϭϯ̐͘ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽;̖̍̚ ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϰϰ͕ϲϰ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϱϮ͕ϲϴ ̭ϭ̛̣̀́ϮϬϭϯ̐͘

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣͕̍ ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽;̖̍̚ ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϰϳ͕ϯϳ

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌;̭ʻʪˁͿ

̨̨̡̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣͕̬̱̱̥̽̍ͬ̍͘͘

ϱϱ͕ϵϬ

Èíôîðìàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.komirec.ru/Standarts/Organization/2013 Íà ïëàòíîé îñíîâå.

Почти двести миллионов рублей перечислили в бюджет ПФР индивидуальные предприниматели Республики Коми Çà 11 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ðåãèîíà óïëàòèëè 194,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 45 ïðîöåíòîâ îáùåé ñóììû âçíîñîâ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïåðå÷èñëåíà çà òåêóùèé ãîä. Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè íàïîìèíàåò, ÷òî 29 äåêàáðÿ çàâåðøàåòñÿ ïðèåì ïëàòåæåé â ÏÔÐ è ÔÎÌÑ îò ñàìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, àäâîêàòîâ, íîòàðèóñîâ, ãëàâ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ).  2012 ãîäó ðàçìåð ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ÏÔÐ äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ñîñòàâëÿåò 14 386,32 ðóáëåé, â ÔÎÌÑ — 2821,93 ðóáëåé. Ïðè ýòîì äëÿ ëèö 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå âçíîñ â ÏÔÐ äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: 11066,40 ðóáëåé óïëà÷èâàåòñÿ íà ñòðàõîâóþ ÷àñòü ïåíñèè, 3319,92 ðóáëåé – íà íàêîïèòåëüíóþ. Óïëàòèòü âçíîñû ìîæíî åäèíîâðåìåííî èëè íåñêîëüêèìè ïëàòå-

æàìè. Âçíîñû â ÏÔÐ è ÔÎÌÑ óïëà÷èâàþòñÿ îòäåëüíûìè ïëàòåæíûìè äîêóìåíòàìè. Íàïîìíèì, óïëàòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ÏÔÐ è ÔÎÌÑ ïðîèçâîäèòñÿ ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñòàòóñà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äî äàòû ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëþ÷àÿ ïåðèîäû ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè íåîñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Çà íàðóøåíèå ñðîêîâ âíåñåíèÿ ïëàòåæåé ïðåäóñìîòðåíû ôèíàíñîâûå ñàíêöèè. * Ðåñïóáëèêå Êîìè çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 47 òûñÿ÷ ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí, óïëà÷èâàþùèõ ñòðàõîâûå âçíîñû èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè ñòðàõîâîãî ãîäà.


19

Ñïîðò

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Âîàñ êàä, è êûï\ä÷àì Ñûêòûâêàðñà «Ñòðîèòåëü» êîéì\ä ñåçîí íèí âîðñ\ ìà÷à õîêêåéûñü Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòë\í âûñø\é ëèãàûí. Ñåçîí çàâîäèò÷ûò\äç íà, îòïóñêûñü ïåò\ì á\ðàñ, ìèÿí ñïîðòñìåíúÿñ òðåíèðóéò÷èñíû Ñûêòûâêàðûí ê\ðò òóé âîêçàëñàéñà «Äèíàìî» ñòàäèîíûí. –Êîòðàë=ì êðîññ, ëýïòàë=ì ñü\êûä øòàíãà-ãèðà, ñýññÿ èñëàñèì «Âîéâûâ Îëèìïèÿ» äâîðå÷ûí, âîðñ=ì, äåðò, è ò\âàðûø ñÿìà ìàò÷üÿñ, – âèñüòàë=ñ ìèÿíëû êîìàíäàñà ãëàâí\é òðåíåðëû îòñàñüûñü Àëåêñåé Äðóãîâ. –Êóò\íû-\ «Ñòðîèòåëüñà» íàñòàâíèêúÿñ äà àñüíûñ õîêêåèñòúÿñ ëà÷à, ìûé á\ð êûï\ä÷àñíû Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòë\í ñóïåðëèãà\? – þàë=ì ñûëûñü. –/í= ìèÿí ìåäø\ð ìîãûñ – âûíýá\ñ æàëèòò\ã âåíëàñüíû âûñø\é ëèãàûí. Ñòàâûñ \ä àñ ñàÿíûì, ìå-

äûì ëþ÷êè îðäéûñüíû ïåðâåíñòâîûí äà êûï\ä÷ûíû ìåäâûëûñ òøóï\ä\. Êîìàíäàûí âîðñ\íû áóð õîêêåèñòúÿñ Ïàâåë Êóðî÷êèí, Ìèõàèë Öûâóíèí, Åâãåíèé Áàáèí äà ìóê\ä. Êëóáûí âåæñü\ìúÿñûñ àáó ûäæûä\ñü. «Ñòðîèòåëü\» ëîêò=ñ òîì âîðñûñü Þðèé Ìàðèíîâ. Íåóíà, íî ëîèì âûíàäæûê\ñü. Ìè, òðåíåðúÿñ, ëà÷à êóòàì, ìûé Ðîññèÿñà \í=ÿ ïåðâåíñòâîûí âåòåðàíúÿñ äà òîì âîðñûñüÿñ îç ÿí\äíû àñüíûñ\. «Ñòðîèòåëü» áûòü êóòàñ âåíëàñüíû ÷åìïèîíàòë\í íàãðàäàÿñ â\ñíà, – ýñê\ä=ñ ìèÿí\ñ Àëåêñåé Ñòàíèñëàâîâè÷. È ñî íîÿáðü ïîìûí çàâîäèò÷èñ ìà÷à õîêêåé\í âîðñ\ì êóçÿ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàò. Àñëàñ ýðä âûëûí «Ñòðîèòåëü» êûêûñü âîðñ=ñ «×åðåìøàíñà» õîêêåèñòúÿñê\ä, è êûêíàíûñüñ\ âåðìèñ. Òà á\ðûí ìèÿí çîíúÿñ àñëàíûñ ýðä âûëûí êûêûñü

È êóðûä ñèíâà, è äîé... Ûäæûä ñïîðòûä – òàé\ àáó ñ\ìûí ãûðûñü âåðì\ìúÿñ äà çàðíè íàãðàäàÿñ, íî è ñèíâà, øîã äà óíà óçüò\ì âîé. Ñïîðòñìåíúÿñûä \ä é\ç æ\, è áûäñÿìà óñê\òòü\ûñ íàê\ä âåðìàñ ëîíû... Ìåíàì àðëûäàÿñ ïîìíèò\íû íà Ìîñêâàñà «Ëîêîìîòèâûñü» ôóòáîëèñò Åâãåíèé Äðîææèí\ñ. Êûçü àð\ñà çîí â\ë= àñëàñ êîìàíäàûí ìåäáóð áîìáàðäèð\í, ñ=é\ñ áîñüòëûâë=ñíû íèí è ñáîðí\é êîìàíäà\. Òðåíåðúÿñ äà ñïåöèàëèñòúÿñ ¸íà îøêûë=ñíû Ìèðîñëàâ Åâãåíèé\ñ, îê ï\ è ûäæûä ñÿìà íàïàäàþù\é áûäì\. Íî 1987 âîûí Âîëãîãðàäñà «Ðîòîðê\ä» âîðñ=ã\í Äðîææèíë\í êîê ëàïà âûë\ ÷å÷÷ûøò\ìà çàùèòíèê. Êûäçè êàçüòûë=ñ á\ðíàñ à÷ûñ Åâãåíèé, êîê\é ï\ òðà÷ìóí=-÷åãè, è ìå âîøò= ñàäü\ñ. Ïàëÿë\ìà òîì ôóòáîëèñò áîëüíè÷àûí. Õèðóðãúÿñëû êîâì\ìà äàñ êûê îïåðàöèÿ â\÷íû. Íî êàðäúÿë\ì êîêûñ ëþ÷êè àáó è áóðä\ìà. È Äðîææèíëû áûòü êîâì\ìà ýíîâòíû ñïîðòò\. Ìèÿí íàöèîíàëüí\é ñáîðí\éñà òðåíåðúÿñ ûäæûä ëà÷à êóò=ñíû Äîíåöêûñü «Øàõò¸ðñà» ôóòáîëèñò Ñåðãåé Ùåðáàêîâ âûë\. Òàé\ òîì íàïàäàþù\éûñ àñëàñ êëóáûí âîðñûøò\ì á\ðûí âèäë\ìà âûíñ\ Ãîëëàíäèÿñà ÏÑ êîìàíäàûí. À ñýññÿ âóäæ\ìà Ëèññàáîíñà «Ñïîðòèíã\». Òàí= ëî\ìà ìåäáóð âîðñûñüÿñûñü \òè\í. Âîðñ\ìà Ëóèø Ôèãóê\ä, Êðàñèìèð Áààëàêîâê\ä, ìóê\ä «êîäçóâê\ä» \òè êîìàíäàûí. È

Ñåðãåé Ùåðáàêîâ.

àáó â\ë\ìà íàûñü ë¸êäæûê\í. Íî 1993 âîûí Ñåðãåé âåñüêàë\ìà òóéâûâñà íåìèíó÷à\. Áîëüíè÷àûí ñûëû âèñüòàë\ìà\ñü, ÷åã\ìà ï\ ñþðñà Ðîìàùåíêî. ëûûä. Òàäçè êà-

Âåíèàìèí Ìàíäðûêèí.

äûñü âîäç åíáèà çîíëû êîâì\ìà ýíîâò÷ûíû ôóòáîëñüûä. Äûð áóðä\ä÷\ìà ïàñüêûäà ò\äñà âðà÷ Äèêóëü äîðûí, íî êîê âûëàñ ñ=äçè è àáó âåðì\ìà ñóâòíû... Ñïîðòñìåíúÿñûä – ï\ñü ñü\ë\ìà é\ç. Óíäæûêûñ îç è äóìûøòëûíû, ìûé è íàé\ñ âåðìàñ ñóíû óñê\òòü\... ÖÑÊÀ-ñà, à á\ðûíäæûê «Ñïàðòàê-Àëàíèÿñà» âðàòàðü Âåíèàìèí Ìàíäðûêèí 2010 âîñÿ íîÿáðûí âåñüêàë\ìà òóéâûâñà íåìèíó÷à\. Íåëÿìûí ëóí ñû â\ñíà òûøêàñü\ìà\ñü âðà÷üÿñ. È \ä êûñê\ìà\ñü

ïàñüâàðò=ñíû «Óëüÿíîâñêñà ÑÄÞÑØл-\ñ. É\ç äçèðúÿ\ âåëü óíà ìà÷ òóâéûøò=ñíû ìèÿí áîìáàðäèðúÿñ Åâãåíèé Áàáèí, Ïàâåë Êóðî÷êèí, Àëåêñåé Ëûñàê... Äà è Þðèé Ìàðèíîâ áóð áîêñÿíü æ\ ïåòê\äë=ñ àñüñ\, ñþéèñ íåêûìûí ãîë. Ìåäâîääçà ìàò÷üÿñûñ ÷óæò=ñíû íàäåÿ, ýñêàì, Ñûêòûâêàðñà êîìàíäàëû âûí ñåðòèûñ îðäéûñüíû ìåääîíà íàãðàäàÿñ â\ñíà... «Ñòðîèòåëü» êîìàíäàñà òðåíåðúÿñ Àëåêñåé Äðóãîâ äà Âÿ÷åñëàâ Ëåãîòèí àñüíûñ â\ë=íû åíáèà õîêêåèñòúÿñ\í. È êûäçè íàñòàâíèêúÿñ, àáó îì\ëü\ñü. Îïûòñ\ í\øòà ñîäò\ä ÷\æûø-

òàñíû äà, ûäæûä ñÿìà òðåíåðúÿñ\í ëîàñíû. È ñýêè, êûâ øóò\ã, ñÿììàñíû òóéäíû-ûø\äíû êîìàíäà\ñ âûëü âåðì\ìúÿñ âûë\. Ìè, ìà÷à õîêêåé ðàäåéòûñüÿñ, çóìûäà ýñêàì, ìûé âîàñ êàä, è «Ñòðîèòåëü» á\ð êûï\ä÷àñ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòë\í ñóïåðëèãà\...

Òåðïåííü\ûñ îç òûðìû Åâãåíèé Äðîææèí.

ì\äàðúþãûäñüûñ. Íî ñ=é\ ïûð íà êóéë\ âîåíí\é ãîñïèòàëüûí. Ôóòáîë éûâñüûä, äåðò, êîâìàñ âóí\äíû, ñþðñà ëûò\ äîéäë\ì á\ðûí ýòøà\í áåðã\ä÷ûë\íû ñïîðò\. Êàäûñü âîäç êîâìèñ äóã\ä÷ûíû ôóòáîëûñü è Ìîñêâàñà «Ñïàðòàêûñü» çàùèòíèê Ìèðîñëàâ Ðîìàùåíêîëû. À \ä ñòàâíûìë\í íà ñèí âîäçûí ñûë\í âîðñ\ìûñ. Ïð\òèâíèê\ñ çûðèã\í ñ=é\ ûë=ñÿíü äà ûäæûä âûí\í ûñòûâë=ñ ìà÷ñ\ é\ç äçèðúÿ\. È äîðéûñüíûò\ êóæèñ. Íî è Ðîìàùåíêîëû øóäûñ áåã\ä÷\ìà ìûøê\í. Êîêñ\ äîéä\ìà äà âåñüêàë\ìà åäæûä õàëàòàÿñ êè\. Âûâò= «êèïîäòóÿ» õèðóðãúÿñ â\÷\ìà\ñü îïåðàöèÿ äà æóãàë\ì ëû òîðéûñê\ä òø\òø øûáèò\ìà\ñü è ñ\íñ\, êîä âûëûí êóò÷ûñü\ìà êîêûñ. Ñû á\ðûí ôóòáîëèñò äûð êàä áóðä\ä÷\ìà Ãåðìàíèÿûí. Íî âîäç\ âîðñíû àáó âåðì\ìà. /í= Ìèðîñëàâ Ðîìàùåíêî óäæàë\ Ãðîçíûéñà «Òåðåê» êëóáûí òðåíåð\í. Óñê\òòü\-íåìèíó÷àÿñûä îâë\íû, äåðò, îç ñ\ìûí ôóòáîëèñòúÿñê\ä. Ñî Ìîñêâàñà Îëèìïèàäà âîäçâûëûí òðåíèðîâêà äûðéè ÷îðûäà äîéì\ìà ãèìíàñòêà Åëåíà Ìóõèíà. Ï\øòè êûçü í¸ëü âî àáó âåðì\ìà ÷å÷÷ûíû èíâàëèäë\í êîëÿñêàûñü. Åíáèà ãèìíàñòêà\ñ ê\í= ñ\ìûí àáó áóðä\ä\ìà\ñü, âåñèã Òèáåò\ ûñòûë\ìà\ñü, íî ñòàâûñ âåñüø\ð\... Íåëÿìûí í¸ëü àð\ñ\í Åëåíà ýíîâò\ìà òàëàäîð þãûäñ\... Ñïîðòñìåíúÿñ âûë\ ìè òø\êûäà ä\çìûâëàì. À êîë\ ýñüê\ è íàé\ñ ã\ã\ðâîíû... Ìåäàëüêóáîêûä îç êîêíèà øåä. Óíà ï\ñü ëî\ êèñüòíû. Äà ñ\ìûí í\ ï\ñü? È êóðûä ñèíâàûä ïåòë\, è äîéñüûñ ñàäüûä âîøë\...

Óíàè Ýìåðè.

À êûòûñü íàé\ áîñüò÷àñíû, êîð êëóáñà îçûð ê\çÿåâà òàëóí ìåäàë\íû òðåíåð\ñ, à àñêè òîäìûøêàë\íû íèí. Ñî êâàéò ò\ëûñü ñàéûí ôóòáîë\í âîðñ\ì êóçÿ Ìîñêâàñà «Ñïàðòàê\» ãëàâí\é òðåíåð\í èíäûë=ñíû Èñïàíèÿñà ñïåöèàëèñò Óíàè Ýìåðè\ñ. Òà\äç ñ=é\ êóèì âî ïîìñÿ âàé\äë\ìà áðîíçà ìåäàëüÿñ\äç «Âàëåíñèÿ» êëóáñ\. Ðîññèÿ\ ëîêò\äçûñ Ýìåðè\ñ áûä íîãûñ îøêèñíû àñëàíûì æ\ æóðíàëèñòúÿñ äà ôóòáîë ò\äûñüÿñ. Îøêèñ Ýìåðè\ñ è «Ñïàðòàê» êîìàíäà\í âåñüê\äëûñü, îëèãàðõ Ëåîíèä Ôåäóí. Íî âûëü òðåíåðëû ëþ÷êè óäæàâíû ñ=äç ýç è ñåòíû. Âåðìûë=ñ ê\ «Ñïàðòàê», òî îøêûë=ñíû ýç òðåíåð\ñ, à òîðúÿ ôóòáîëèñòúÿñ\ñ. Íî à âîðññüûâë=ñ ê\ «íàðîäí\é êîìàíäà», ñòàâ ãðåêñ\ ê\âúÿâë=ñíû áóðåòø èñïàíå÷ëû. /í=ÿ «Ñïàðòàêûí» àáó\ñü «êîäçóâúÿñ», à áóð âîðñûñüÿñò\ãûä ñü\êûä ë\ñü\äíû âûëü êîìàíäàò\ äà ûø\äíû ñ=é\ñ âåðì\ìúÿñ âûë\. Ýìåðèëû êîë=ñ ñåòíû êàä, ìåäûì âåðìèñ òýðìàñüò\ã êîòûðòíû «àññüûñ» êîìàíäà. Èñïàíèÿûí æ\ ñûë\í â\ë= óíàòîð àðòì\, âåðìèñ àðòìûíû è Ðîññèÿûí. Íî àñíûðà Ôåäóíë\í

Ðîññèÿñà ñïîðòë\í óíà þê\íûí ûäæûäàë\íû «äåíüãà ìåø\êúÿñ». Ãàøê\, îëèãàðõúÿñë\í âûâò=àñü\ì â\ñíà è ôóòáîëõîêêåéûä ¸íàñ\ îç ñ\âìû. Äà è ìèÿí\í ðàäåéòàíà ëûçü-áèàòëîíàä ãûðûñü âåðì\ìúÿñ àáó\ñü æ\.

Ìèëîø Ðæèãà.

íü\òè àáó òåðïåííü\ûñ. ×åìïèîíúÿñë\í ëèãàûí äà Ìîñêâàñà «Äèíàìîëû» «Ñïàðòàêë\í» âîðññü\ì á\ðûí îëèãàðõ âåøò=ñ Ýìåðè\ñ ãëàâí\é òðåíåðûñü. Êûâñü\, Óíàè Ýìåðè ï\ ëýá\ìà íèí Èñïàíèÿ\, ê\í= ñûëû â\çé\ìà\ñü âûëü óäæ. Áóð òðåíåðûä \äé\ èíàñÿñ, à âîò ìè, êîë\ê\, è êóòàì íà êàèò÷ûíû, ìûé êàäûñü âîäç ìåçäûñèì áàñêñüûä... Õîêêåéûí îëèãàðõúÿñ ñ=äçæ\ àñíûðàñü\íû. Òàé\ ëóíúÿñ\ «Ãàçïðîìñà» ÷èíàÿñ â\òë\ìà\ñü ÑàíêòÏåòåðáóðãñà ÑÊÀ-ûñü ãëàâí\é òðåíåð, ÷åõ Ìèëîø Ðæèãà\ñ. Øåíçü\ä\, ìûé ñû\í âåñüê\äëàí êîìàíäàûñ áîñüò\ àñëàñ êîòûðàñ ïåðâîé ìåñòà. Ñ=äçê\, ìûé í\ êîë\ â\ë= â\÷íû Ðæèãàëû, ìåäûì âîíû ñü\ë\ì âûëàñ êëóáñà ê\çÿåâàëû? Êûâñü\, øåì\ñì\ì òðåíåð âåñèã á\ðä\ìà âîðñûñüÿñë\í âåæñÿí=íûí. Ñî è îðäéûñü Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòûí, ê\í= ìåäá\ðúÿ êûâéûñ – îçûð äà àñíûðà ñàéûí...

Ëèñò áîêñ\ äàñüò=ñ Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.


20

Èíôîðìàöèÿ

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

ÎÎÎ «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà» äîâîäèò òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå â 2013 ãîäó ïî ôèëèàëó Ñîñíîãîðñêèé ÃÏÇ:

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå www.komirec.ru.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå www.komirec.ru.

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̏̔̌̌̐̏̌̚ ̸̨̡̨̡̡̛̛̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̌́̏̌̔̀̚ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́ ʶ̸̵̨̨̨̨̡̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̏̌́̏̌̚ ̸̨̡̡̨̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̯̖̪̣̭̦̙̖̦̔̀̌̍́ ʶ̸̸̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̨̨̡̨̨̨̛̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̌̍́́ ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̬̖̹̖̦̖̯̖̪̣̖̦̍̌̏̔̀̚ ˀ̨̨̨̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̯̖̪̣̭̦̙̖̦̏̌̍́̚ϸ

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (Транспортировка тепловой энергии) ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ ʽ̸̨̛̯̖̯̦̼̜̪̖̬̔ ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̏̔̌̌̐̏̌̚ ̸̨̡̨̡̡̛̛̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̌́̏̌̔̀̚ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́ ʶ̸̵̨̨̨̨̡̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̏̌́̏̌̚ ̸̨̡̡̨̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̯̖̪̣̭̦̙̖̦̔̀̌̍́ ʶ̸̸̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̨̨̡̨̨̨̛̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̌̍́́ ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̬̖̹̖̦̖̯̖̪̣̖̦̍̌̏̔̀̚ ˀ̨̨̨̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̯̖̪̣̭̦̙̖̦̏̌̍́̚ϸ

ʺ˄ʿΗ˄̡̨̨̨̛̛̪̬̣̖̦̖̪̯̣̦̬̖̥̦̯̌̏̌̌̽̐̌Η ʺʽʧʽΗˁ̡̡̼̯̼̬̏̌Η ϭϭϬϭϬϲϬϰϳϬ ϭϭϬϭϬϭϬϬϭ ϭϲϳϬϬϬ͕ˀʶ͕̐͘ˁ̡̡̼̯̼̬͕̥̏̌͘ʪ̨̼̬̦̭͕ϭϭϮ ̡̛̯̬̖̯̜̬̯̣̏̌̌ϮϬϭϮ̨̐̔ ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚

Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Раскрытие информации в сфере оказания услуг коммунального комплекса Воркутинского участка Северной дирекции по тепловодоснабжению − СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению − ОАО «РЖД» ʰʻʻ ϳϳϬϴϱϬϯϳϮϳ ʶʿʿ ϳϲϬϰϰϱϬϮϴ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ ϭϲϵϵϬϱ͕̐͘ʦ̨̡̬̱̯͕̱̣̌͘ʰ̛̦̱̭̯̬̣̦̔̌̽̌́̔͘ϲ ʰ̴̶̸̨̨̛̛̛̛̦̬̥̦̣̌́̌;̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏Ϳ̵̸̵̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̖̦̖̭̜̥̙̦̭̯̭̯̱̪̬̖̱̣̬̱̖̥̼̥̯̬̥̱̭̣̱̥̬̖̱̣̬̱̖̥̼̏̔̌̐̏̌̌̐̌̐̚ ̶̶̵̶̸̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̜͕̯̙̖̬̖̭̯̬̖̬̖̣̦̪̣̖̦̖̐̌̌̌̌̐̌̔̌̌̌́̏̌̔̀̌̚̚̚̚ϰ̡̬̯̣̏̌̌ ̡̨̨̨̛̛̛̭̭̯̖̥̖̯̖̖̦̏̔̏̔́;̛̛̣Ϳ̸̸̵̨̡̨̡̨̨̛̛̻̖̯̱̭̯̭̯̦̼̍̏̔ ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚ ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ʶ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̦̏̔̌̌̐̏̌̌́̏̌̚̚ ̸̸̨̡̡̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̯̖̖̦̻̖̯̱̭̯̔̀̏̔̏̔́̍ ̸̵̨̨̭̯̦̼̏̔ ʶ̸̵̸̨̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̸̸̵̨̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̯̖̖̦̻̖̯̱̭̯̭̯̦̼̏̔̏̔́̍̏̔ ʶ̸̸̨̨̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̯̖̖̦̏̌́̏̌̔̀̏̔̏̔́̚ ̸̸̵̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̻̖̯̱̭̯̭̯̦̼͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̬̖̹̖̦̖̍̏̔́ ̸̨̨̡̨̡̛̛̯̖̪̣̖̦̍̌̏̔̀̚ ˀ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̯̖̖̦̏̏̔̏̔́̚;̛̛̣Ϳ̨̡̻̖̯̍̌ ̸̵̨̨̭̯̦̼̏̔

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

ϭ ϭ

Ϭ

̵̡̨̨̨̨̨̨̛̛̭̭̯̖̥̖̣̦̭̦̙̖̦̔̐̏̔̌̍́

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̦̏̔̌̌̐̏̌̌́̏̌̚̚ ̸̵̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̣̦̭̦̙̖̦̔̀̔̐̏̔̌̍́

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

ϭ

Ϭ

̡̨̛̛̭̭̯̖̥̖̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̦̏̔̌̌̐̏̌̌́̏̌̚̚ ̸̨̡̡̨̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̯̖̪̣̭̦̙̖̦̔̀̌̍́ ʶ̸̵̸̨̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́ ʶ̸̸̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̬̖̹̖̦̖̯̖̌̍́́̍̌̏̚ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀ ˀ̨̨̨̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̯̖̪̣̭̦̙̖̦̏̌̍́̚

Íà ïëàòíîé îñíîâå.

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚ Ϭ

ʶ̸̵̸̨̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̵̨̨̨̨̨̨̛̣̦̭̦̙̖̦̔̐̏̔̌̍́ ʶ̸̸̵̨̨̨̡̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̣̦̏̌́̏̌̔̀̔̐̚ ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̦̙̖̦͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̬̖̹̖̦̖̯̖̏̔̌̍́́̍̌̏̚ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀ ˀ̵̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̣̦̭̦̙̖̦̏̔̐̏̔̌̍́̚

ϴϰϯ̥ϯ̭̱̯ͬ

ϳϮϰ̥ϯ̭̱̯ͬ

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚ Ϯ Ϯ

Ϭ ϭϮ͕Ϯϲʧ̸̡̨̣̭̪̌ͬ̌ʦ̴̨̡̡̡̨̡̛̛̛̬̱̯̦̭̥̯̖̣̦̼̥̯̬̱̽̌ ̭Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϮʹϭϰϰϯ͕ϱϰ̬̱̍͘ ϱ͕ϴϯʧ̸̡̨̣̭̪̌ͬ̌ˁ̴̨̨̨̡̡̨̡̛̛̭̦̬̭̥̯̖̣̦̼̥̯̬̱̐̽̌ ̭Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ̨̪ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ̐͘ʹϮϭϲϱ͕ϳϱ̬̱̍͘

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 28 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

¹ 73/381-5 ã. Ñûêòûâêàð

О передаче вакантного мандата депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Коми Региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гаврилову Владиславу Георгиевичу  ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà Ëåîíîâà Èãîðÿ Âèêòîðîâè÷à, èçáðàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Êîìè Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 88 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîñòàíîâëÿåò: 1. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé ìàíäàò äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî

Êîìè Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», Ãàâðèëîâó Âëàäèñëàâó Ãåîðãèåâè÷ó (Èðà¸ëüñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10). 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòàõ «Ðåñïóáëèêà» è «Êîìè ìó» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â Èíòåðíåò-ïîðòàëå ÃÀÑ «Âûáîðû», îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Å.Â. Øàáàðøèíà. Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Ë.Ì. Ñåðäèòîâà.

Íà ïëàòíîé îñíîâå.

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (Тепловая энергия) ʺ˄ʿΗ˄̡̨̨̨̛̛̪̬̣̖̦̖̪̯̣̦̬̖̥̦̯̌̏̌̌̽̐̌Η ʺʽʧʽΗˁ̡̡̼̯̼̬̏̌Η ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ ϭϭϬϭϬϲϬϰϳϬ ʶʿʿ ϭϭϬϭϬϭϬϬϭ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ ϭϲϳϬϬϬ͕ˀʶ͕̐͘ˁ̡̡̼̯̼̬͕̥̏̌͘ʪ̨̼̬̦̭͕ϭϭϮ ̡̛̯̬̖̯̜̬̯̣̏̌̌ϮϬϭϮ̨̐̔ ʽ̸̨̛̯̖̯̦̼̜̪̖̬̔

Íà ïëàòíîé îñíîâå.

Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и − надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод1 2

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную− воду и надбавках к тарифам на холодную воду1 2


2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

21

Ïàìåòü

Âîäç\ íà ì\äàì òóÿâíû Ëîêòàí âî\ ë¸ò÷èê-èñòðåáèòåëü Í.Ëîøàêîâ íèìà «Íàñëåäèå» êîðñüûñÿí îòðÿäëû òûðàñ äàñ âî. Òàé\ êàäêîëàñòíàñ îòðÿäñà áîå÷üÿñ äàñ \òèûñü íèí âåòë³ñíû Ïàìåòü âàõòà âûë\, «êûï\ä³ñíû» ×óæàí ìó\ñ äîðéèã\í óñü\ì 162 ñàëäàò\ñ. Á\ðúÿ âîÿññ\ «Íàñëåäèå» óäæàë\ Ïñêîâ îáëàñüòûí. Áóðåòø ñýí³ òûøêàñèñ 28-\ä Íåâåëüñê\é äèâèçèÿ, ê\í³ êûçâûí ñàëäàò-îôèöåðûñ â\ë³íû Êîìèûñü. Òàâîñÿ àâãóñò 3–19 ëóíú- ãèæ\ä. Ìåäâîäç êîðñèì, ÿñ\ «Íàñëåäèå», êûò÷\ \òóâò- êîäúÿñ áóðä\ä÷\ìà\ñü 1944 ÷èñíû Êîìè Ðåñïóáëèêàûñü âîñÿ ÿíâàðûí 164-\ä ñàíáàÞðàëûñü áåðäñà èñêóññòâî òàñ. Ñþðèñ òàê\ä éèò÷\ì 158 ãèìíàçèÿûí âåë\äûñüÿñ äà ãèæ\ä. À ñýññÿ áàòàëüîíñà âåë\ä÷ûñüÿñ, ×èëèìä³í ðà- ñàíèòàðí\é êíèãàûñü ò\äìàéîíñà Ì\ñêàøîð øêîëàûñü ë³ì, êîäúÿñ êóë\ìà\ñü ñýí³, êàäåòúÿñ, áàðà âåòë³ñ Ïñêîâ êûò÷\ íàé\ñ äçåá\ìà. 28 ñàëîáëàñüòñà Íåâåëü ðàéîí\. äàò éûëûñü â\ë³ ïàñé\ìà, Ñýò÷\ñ «Ãâîçäèêà» îòðÿäûñü ìûé íàé\ñ ãóàë\ìà\ñü Çàìîáîå÷üÿñê\ä êîðñüûñèñíû Òðå- øüåñÿíü êèëîìåòð äæûí ñàéõàë¸â â\ë\ñüòñà Çàìîøüå ñà øîéíàûí. Ãîæ\ìíàñ áóãðåçä äîðûí. À íîÿáðü 21 ðåòø ñýí³ ìè è óäæàë³ì. /òè ãó\ äçåáë\ìà\ñü íåëóí\ èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿ\ êîðë³ñíû âîéíàñà äà óäæâûâ- êûìûí ñàëäàò\äç, à îôèöåðúñà âåòåðàíúÿñ\ñ, âèñüòàë³ñ- ÿñ\ñ – \òíàíûñ\. Òàòø\ì íû íàëû àñëàíûñ óäæ éû- òîðúÿ ãóûñü ïîèñêîâèêúÿñ «êûï\ä\ìà\ñü» ìàéîð ïîãîëûñü. 1944 âîñÿ ÿíâàðûí Çàìî- íà âîèí\ñ. Ñàíèòàðí\é êíèøüåûí ìåñòèò÷ûë\ìà 164 ãà ñåðòè, ñýò÷\ äçåá\ìà\ñü íîìåðà ñàíáàò. Ãîñïèòàëüûí Àíàòîëèé Èãíàòüåâè÷ Ëàêóë\ìàÿñ\ñ äçåáë\ìà\ñü êèí\ñ. Âîäç\ òóÿñü\ì á\ðûí ãðåçäñÿíü ìàòûññà â\ð äîð\. òûäîâò÷\ìà, ìûé ëûæí\é Âîéíà á\ðàñ ãðåçäûí îëûñü- áàòàëüîíñà êîìàíäèð Ëàêèí ÿñ âåòëûâë\ìà\ñü íà øîéíà ÷óæ\ìà 1918 âîûí Èðêóòñê âûëàñ êàçüòûøòíû ×óæàí îáëàñüòñà Ñëåäÿíêà ñòàíìó äîðéûñüÿñ\ñ, íî âî÷àñ\í öèÿûí, óñü\ìà âîéíà âûëûí ãóàñÿí³íûñ ýíä\ìà, êîëü\ìà 1944 âîñÿ ÿíâàðûí. –Ìàéîð Ëàêèí éûëûñü ê\ ñ\ìûí íåêûìûí íèòøñÿë\ì ìèÿíëû ñþð\ì ñòàâ þ\ðûñ ìûëüê. Çàìîøüåñà è êîð\ë\ñÿë\ \òà-ì\äûñëû, è ïîçü\ ìà\ñü ïîèñêîâèêúÿñ\ñ. Ïàýñêûíû, ìûé íàé\ ñò\÷\ñü, ìåòüë\í âàõòà äûðéè íàé\ «êûï\ä\ìà\ñü» 29 ñàëäàò\ñ. òî Ô¸äîð Âàñèëüåâè÷ ÏîÀ àâãóñò 15 ëóí\ íàé\ñ äà òàíèí éûëûñü äîêóìåíòûí í\øòà êóèì âîèí\ñ, êîäúÿñ\ñ ïàñé\äúÿñûñ òîðúÿë\íû, – òóëûñíàñ íà àääç\ìà\ñü «Ãâîçäèêà» îòðÿäñàÿñ, ãåðîéÿñ\ñ ìîç äçåá\ìà\ñü Òðåõàë¸â â\ë\ñüòñà áðàòñê\é ãó\. Òûø ìóíàí ýðäúÿñûí êîðñüûñü\ìûñ, äåðò, ûäæûä äà ñü\êûä, íî àáó íà ñòàâ óäæûñ. Êîë\ íà òóÿâíû è «êûï\ä\ì» ñàëäàòúÿñëûñü íèì-îâñ\. –Íåâåëüûñü Ñûêòûâêàð\ âî\ì á\ðûí ìè ò\ä³ì ñ\ìûí, ìûé Çàìîøüåñà øîéíàûí êóéë³ñíû 165-\ä äèâèçèÿñà 164-\ä ìåäñàíáàòûí êóâñü\ì âîèíúÿñ, – âèñüòàë\ Þëèÿ Ìàòóëåíêî, êîä³ Ãåîðãèé âåð\ñûñê\ä è áîñüò÷èñíû òóÿâíû íèì-îâñ\. – Êîðñüûñèã\í ìèÿíëû ¸íà îòñàë³ñ âîäç\ âèñüòàë\ Þëèÿ Ìà\òóââåçéûí Ðîññèÿñà îáîðî- òóëåíêî. – Ñàíèòàðí\é êíèíà ìèíèñòåðñòâî\í ë\ñü\ä\ì ãàûí ïàñé\ìà, ìûé ñ³é\ñ «Ìåìîðèàë» ëèñò áîê. Ñýò÷\ ãóàë\ìà Çàìîøüå äîðûí. ÷óê\ðò\ìà ìèíîáîðîíûë\í À Ïñêîâ îáëàñüòûí âîéíà Ø\ð àðõèâûñü, Ðîññèÿñà Âî- äûðéè óñü\ìàÿñë\í ñïèñîêûí îðóæ¸íí\é Âûíúÿñë\í Âîåí- èíä\ìà, ìûé Ïîòàíèíñ\ äçåíî-ìåìîðèàëüí\é ø\ðèíûñü á\ìà Äóáíî ãðåçäûí. Ìèÿí 10 ìèëëèîíûñü óíäæûê äî- ÷àéò\ì ñåðòè, ñàíêíèãààñ êóìåíò, âàé\ä\ìà âîéíà âû- þ\ðûñ ñò\÷äæûê. Âîäç\ ëûí óñü\ì ëèá\ þ\ðò\ã âî- òóÿë³ã\í àääçèì: ôðîíò âûø\ì 20 ìèëëèîíûñü óíäæûê ë\ ñ³é\ ìóí\ìà Îð¸ë îáìîðò éûëûñü ïàñé\ä, à ëàñüòûñü. Êóò³ì âèäç\äíû ñ³äçæ\ âîèíñê\é øîéíàÿñ ñýò÷\ñ âîåíêîìàòúÿññà äîêóéûëûñü 30 ã\ã\ð ñþðñ ìåíòúÿñ äà Ô¸äîð Âàñèëüå-

âè÷ íèì-âè÷à ìîðòûñ ñ\ìûí Ïàøàíèí ñþðèñ. Äåðò, âîéíà äûðéè äîêóìåíò íó\äàí óäæñ\ ñü\êûä â\ë³ â\÷íû äà âåðìàñíû è ñîðñü\ìúÿñ ëîíû. Òà â\ñíà ìè è âîäç\ ì\äàì òóÿâíû, ñò\÷ì\äíû ñòàâ þ\ðñ\. «Íàñëåäèåñà» ë\ñü\ä\ìà\ñü àñëûññèêàñ îáåëèñê, êûò÷\ ïàñúÿë\íû íà\í êîðñü\ì ñàëäàòúÿñëûñü íèì-îâñ\. Òàâî ñîäò³ñíû ñýò÷\ ðàä\â\é Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Èâàíîâ\ñ. ×óæë\ìà ñ³é\ 1926 âî\ Ïåðûì îáëàñüòûí, ôðîíò âûë\ íó\ìà\ñü 1943 äîâèÿûí, Óêðàèíàûí. Çàâîäèò³ì íèí ïèñüì\àñüíû è íàê\ä. Àòòü\àë³ñíû òîì êîðñüûñüûñüÿñ\ñ è Èâàí Ïåòðîâè÷ Êîíþõîâ, 28-\ä äèâèçèÿñà âåòåðàíúÿñë\í ñ\âåò\í âåñüê\äëûñü, Öèëÿ Èçðàèëåâíà Çèëüáåðã, êîä³ óíà âî íèí ¸ðòàñü\ «Íàñëåäèå» îòðÿäñàê\ä, âåòåðàíúÿñë\í ðåñïóáëèêàñà êîòûð\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Àíàòîëèé Ãîí÷àðîâ, Ñûêòûâêàðñà âåòåðàíúÿñë\í êîòûð\í þðíó\äûñü Âëàäèìèð Ïûñòèí, «Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïàìåòü íåá\ã» ðåäêîëëåãèÿ\í âåñüê\äëûñü Àíàòîëèé Êàðïîâ. Íàé\ âûë\ äîíúÿë³ñíû êîðñüûñüûñüÿñëûñü óäæñ\. Öèëÿ Èçðàèëåâíà ïàñéèñ âåñèã, ò³ÿí êîäü æ\ ïîèñêîâèêúÿñë\í ç³ëü\ì\í ï\ ìå \í³ ò\äà, ìûé ûäæûääæûê

âî\, è \í\äç íèí\ì ñû éûëûñü ýç â\â ò\äñà – þ\ðò\ã âîø\ìà\í ëûääüûññèñ. Ñûêòûâêàðûñü ïîèñêîâèêúÿñ òóÿë³ñíû, ìûé òûøûí ÷îðûäà äîéì\ìûñü ðàä\â\é Èâàíîâ êóâñü\ìà 164-\ä íîìåðà ñàíáàòûí. Òà éûëûñü þ\ð ûñò³ñíû Ïåðûì êðàéñà «Ïàìåòü íåá\ãë\í» ðåäêîëëåãèÿ\. –Ìè øû\ä÷èì âîåíêîìàòúÿñ\, ìåä îòñàëàñíû êîðñüíû óñü\ì ñàëäàòúÿñëûñü ð\äâóæñ\, – âèñüòàë\ «Íàñëå-

äèå» îòðÿäñà êîìàíäèð Ñåðãåé Òàñêàåâ. – È ñî êóòø\ì âî÷àêûâ âîèñ Óëûñ Íîâãîðîä îáëàñüòñà âîåíêîìàòûñü: «Ñåðæàíò Óëàíîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ëûñü ð\äâóæñ\ êîðñèì ðàéîíñà ãàçåò ïûð. Ñûë\í \í³ ëîâúÿ\ñü êûê ÷îé äà âîê. Íàé\ ñü\ë\ìñÿíüûñ àòòü\àë\íû ò³ÿí\ñ çýâ êîëàíà äà ñü\êûä óäæûñü, ñè\íû âûëü âåðì\ìúÿñ». Àääçèì íèí êâàéò ñàëäàòëûñü ð\äâóæñ\, îë\íû íàé\ Êèðîâ, Â\ë\ãäà, Ðÿçàíü îáëàñüòúÿñûí, Ìîð-

âîê\é óñü\ìà Ñìîëåíñê îáëàñüòûí. Òîì êîðñüûñüûñüÿñ ëûääü\äë³ñíû íèì-âè÷-îâíàñ 28 ìîðò\ñ, êîäúÿñ ñåò³ñíû îë\ìñ\ ×óæàí ìó â\ñíà äà \í³ êóéë\íû Ïñêîâ îáëàñüòñà Òðåõàë¸â â\ë\ñüòûí áðàòñê\é ãóûí, ÷\â ëàíüò\ì\í ñóëàëûøò³ñíû äà êàçüòûøò³ñíû áûä\í\ñ íà ïèûñü. À ëîêòàí âî\ Í.Ëîøàêîâ íèìà «Íàñëåäèå» îòðÿä áàðà ì\ä\ä÷àñ Ïàìåòü âàõòà âûë\. Ïàâåë ÀÍÎÕÈÍ.


22

Èñòîðèÿ ëèñò áîê

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

Êîëü\ì êàäñ\ âóí\ä=ñíû? Ñ\âåò êàä\ íà ñîþçí\é ðåñïóáëèêàÿñ ï\âñòûñü ìèÿí ñòðàíàñà âåñüê\äëûñüÿñ (Íèêèòà Õðóù¸âñÿíü Êîíñòàíòèí ×åðíåíêî\äç. — Àâò.) ìåäú¸íà íèì\äë=ñíû-îøêûë=ñíû Óêðàèíà\ñ. Íà ñåðòè è ûäæûä âîéíà âîÿñ\ õîõîë-¸ðòúÿñíûì ìåäáóðà âîþéòë\ìà\ñü íåìå÷üÿñëû ïàíûä, è ñ\âìàí ñîöèàëèçì äûðéè íÿíüëûñü äà ñàêàð ñâåêë\ëûñü â\âëûò\ì óðîæàéÿñ òàí= èäðàë\ìà\ñü, è \òóâúÿ êóëüòóðà\ äà èñêóññòâî\ âåê ìåäûäæûä ïàé ïóêòûë\ìà\ñü. Íî ìûé\í ñ\ìûí ìèÿí íèí àññüûñ âóæúÿññ\ ñòàâ ñòðàíàëû ñü\êûääæûê ëîè, Óêðàèíà ïàñüòàëà. Âèäç\äàí ëóíâûâ ñóñåäúóêðàèíå÷-âîêúÿñûä ìåäâîääçàÿñ\í óñéûñèñíû-ïåò=ñíû ÿñëûñü òåëåïåðåäà÷àÿñ, äîÑÑÑÐ-ñüûä. Òîðé\í «àòòü\- êóìåíòàëüí\é äà õóäîæåàâíû» êîë\ «íåçàëåæí\é» ñòâåíí\é ôèëüìúÿñ, è þðÓêðàèíàñà ïåðâîé ïðåçèäåíò ñèûä ñóâòë\. Êîðê\ ã\ðäèòËåîíèä Êðàâ÷óê\ñ, êîä=, ÷ûë=ì Äîâæåíêîë\í êèíîêûäçè è Áîðèñ Åëüöèí äà ñòóäèÿûí ç=ëüûñü êèíîðåÑòàíèñëàâ Øóøêåâè÷, ïóê- æèññ¸ðúÿñ Íèêîëàé Ìàùåíò=ñ Ñîþç êèñüò\ì\ ûäæûä ïàé. êî\í (ñíèìàéòë=ñ «Îâîä», È äèâ\! Ìûé\í ñ\ìûí óê- «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü» óíà ðàèíå÷üÿñ ýíîâò=ñíû ÑÑÑÐ- ñåðèÿà ôèëüìúÿñ), Ãðèãîðèé ò\, ïûð è ñòàâ «âàæ, íèëü\ã Êîõàí\í («Ðîæä¸ííàÿ ðåâîâóäæ\ðûñ» îðòñû\ ìû÷÷û- ëþöèåé», «Âîéíà íà Çàïàäñèñ. Íåêîð ýã ÷àéòëû, ìûé íîì íàïðàâëåíèè»), ìóê\ä Óêðàèíàûí óíà âî ìûñòè ìàñòåðúÿñ\í, à \í= íàëû ñòàâñÿâíèòàñíû íàöèîíàëèçì- íûñëû ê\âúÿñü\ìà íàöèîíàë\í âûëü ïåòàñúÿñ. Êîä- ëèçìûä, àñëàíûñ âûëü êèíîê\ \ì\é êóæë=ñ äóìûøò- ëåíòàÿñûí íèì\ä\íû êóëàê ëûíû, ìûé \í=ÿ îëûñü óê- êîòûð\ñ, Ïåòëþðà\ñ, Áàíäåðàèíå÷üÿñ âîñüñ\í êóòàñíû ðà\ñ, ÎÓÍ-ÓÏÀ-ñà «âîÿêàîøêûíû íåìå÷üÿñëûñü êîê- ÿñ\ñ», ðåç\íû íÿéò\í Ñ\âåò ëÿá\ðñ\ íþëûñü Ñòåïàí Áàí- âëàñüò\ñ, ïîâçü\äë\íû é\ç\ñ äåðà\ñ äà Ðîìàí Øóõåâè÷\ñ. âûëü «Ãîëîäîìîð\í» äà ñ.â. Òîðé\í íèí ä\çìàí, êîð Ìåä ýñüê\, îøêèñíû ê\ «âîæäüÿññ\» ñ\ìûí Ðûòûââûâ Óê- óêðàèíàñà âîìñüûñ áûã ïåòðàèíàñà âîéòûð. Íî íàöèî- ì\í ëóí è âîé îøê\íû Áàííàëèçìûä, òûäàë\, ëýäç\ìà äåðàëûñü áàíäèòúÿññ\. Êîä-

Áàíäåðà\ñ òàëóí íèì\äûñüÿñ.

ñþð\ \í= íà ç=ëü\íû ýñê\äíû, ìûé ÎÓÍ-ÓÏÀ-ñà ñàëäàòúÿñ Ûäæûä âîéíà äûðéè êîñÿñüë\ìà\ñü íåìå÷üÿñê\ä. Íî ìè áóðà ò\äàì, Óêðàèíàñà íàöèîíàëèñòúÿñ áûäòîðéûí îòñàñüë=ñíû îêêóïàíòúÿñëû. È ñ\âåòñê\é ïàðòèçàíúÿñò\ íåìå÷üÿñûäëû âóçàâë=ñíû, è ìàòûñò÷ûñü Ã\ðä Àðìèÿñà âîèíúÿñ âûëàä óñüëàñüë=ñíû. Âîéíà âîÿñ\ íà Áàíäåðàë\í «âîÿêàÿñ» êèûñü ï\ãèáíèò=ñíû íèìàëàíà êîìàíäóþù\é, àðìèÿñà ãåíåðàë Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Âàòóòèí, åíáèà ðàçâåä÷èê Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êóçíåöîâ... À ìûé â\÷èñíû âîéíà á\ðàñ â\ðûí äà ã\ðàÿñûí äçåáñÿñüûñü, à ñ=äçæ\ êàðúÿñûí ïîçäûñü\ì áàíäèòúÿñ? Ìûéòà êîììóíèñò\ñ äà àêòèâèñò\ñ íàé\ êàçíèò=ñíû?! Ëüâîâûí ÷åð\í êåðûøò\ì\í âèèñíû ïàñüêûäà ò\äñà ïèñàòåëü-èíòåðíàöèîíàëèñò ßðîñëàâ Ãàëàí\ñ. Íàöèîíàëèñòúÿñ êèûñü ï\ãèáíèò=ñ óíà ñ¸ ìèëèöèîíåð äà ÷åêèñò. Ñ=äç, ëîâé\í áîñüò\ì êîììóíàðúÿñ\ñ, «ÿñòðåáîêúÿñ\ñ», ÷åêèñòúÿñ\ñ íàöèîíàëèñòúÿñ ëîâúÿ âûâñüûñ ñîòë=ñíû áèûí, ïóðò\í âîæ\äë=ñíû êûí\ìñ\, ñàòøêûë=ñíû-ïóêñü\äë=ñíû ¸ñüò\ì çîð éûë\, ïèëèòë=ñíû ï\ïåðå÷í\é ïèëà\í... /òè êûâé\í ê\, ÎÓÍ-ÓÏÀ-ñàÿñ àñëàíûñ ë¸êàë\ì\í îðäéèñíû-ïàíîâò=ñíû ø\ð íýìñÿ ñ=äç øóñÿíà èíêâèçèòîðúÿñ\ñ. Òàé\ñ àëè ìûé ïîçü\ âóí\äíû? Ûäæûä âîéíà á\ðûí ï\øòè äàñ âî íà ìóí=ñ Óêðàèíàûí é\ç\äëûò\ì âîéíà. È ñ\ìûí 1955 âîûí â\ë= áûð\ä\ìà â\ðûí äà ã\ðàÿñûí äçåáñÿñüûñü ìåäá\ðúÿ áàíäèòúÿññ\. Áàíäåðàë\í áàíäèòúÿñê\ä ìîéâè\ìà âîþéòíû è Êîìèûñü ñàëäàòúÿñëû. Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Øîéíàòû øêîëàûí óíà âî âåë\ä=ñ ÷åëÿäü\ñ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàâåëüåâ. Ûäæûä

Íèêîëàé Âàòóòèí.

ßðîñëàâ Ãàëàí.

âîéíà âîÿñ\ ñ=é\ àñëàñ ¸ðòúÿñûñê\ä â\òëûñüë\ìà áàíäåðîâå÷üÿñ á\ðñÿ. Ñî êûäçè êàçüòûë\ìà òà éûëûñü Àéìó äîðéûñü: —Âîéíà ïîìàñèã\í ìå ñëóæèò= Ðûòûââûâ Óêðàèíàûí. Ë\íü îë\ì\äç â\ë= ûëûí íà. Âîéÿñíàñ òî ñýí=, òî òàí= ÷\â-ë\íüñ\ îð\äë=ñ ëûéñü\ì øû. Øóàì, àñûâíàñ êûâñüûë=ñ, ìûé ã\ðàÿñûñü ëý÷÷ûë\ìà\ñü êîðò\ì ã\ñüòúÿñ, ñîò\ìà\ñü îð÷÷à ñèêòûí ñåëüñ\âåò. Ìèÿí\ñ, ñàëäàòúÿñ\ñ, ûñòûë=ñíû ñýò÷\, íî áàíäåðîâå÷üÿñ âåâúÿë\ìà\ñü íèí óñéûñüíû. Íî \ò÷ûä ìèÿí\ñ áàðà ëýïò=ñíû òðåâîãà êóçÿ, þ\ðò\ìà\ñü, ìûé ûë= ñèêòûí äçåáñÿñü\íû áàíäèòúÿñ. /äé\ âîèì êîëàíà ìåñòà\äç. ¨ðòê\ä ïûðèì êåðêà\, ê\í= êàçÿâë\ìà\ñü \ðóæèåà ìîðò\ñ. Ã\ã\ðáîê âèäç\äàë=ì, íî íåêîä\ñ ýã àääç\é. Ïåò=ã\í íèí ìåíàì ¸ðò\é çóðàñèñ ÿáë\ã òûðà ûäæûä á\÷êà\. Êîïûðò÷èñ áîñüòíû ÿáë\ãò\, è áóðåòø ñ=é\ çäóêàñ á\÷êàñÿíü êûë=ñ ëûé\ì øû. ßáë\ã ïè\ äçåáñüûë\ì áàíäèòë\í ïóëÿûñ âåñüêàë=ñ ¸ðòëû ãîëÿàñ, è ìåíàì ò\âàðûø ïûð æ\ è êóë=ñ. Êåðêà\ êîò\ð\í ïûðèñíû ìóê\ä ñàëäàòûñ. Ñê\ðì\ì éûâñüûä ïûð è çàâîäèò=ì ñÿðãûíû àâòîìàòúÿñûñü. Ïîðîê òøûí ðàçàë\ì á\ðûí ïàñüìóí\ì á\÷êàñüûä òûäîâò÷èñ ëûéûñüë\í øîéûñ, ïóëÿÿñ â\÷\ìà\ñü ñ=é\ñ ïîæ êîäü\í... Àëåêñàíäð Ñàâåëüåâ êîäü óíà ñàëäàò\ñ ì\ä\äë\ìà\ñü êîðñüíû äà áûð\äíû áàíäèòúÿñò\. Íî íàöèîíàëèñòúÿñò\ àáó êîêíè â\ë\ìà òóÿâíû. Óíà\í äçåáñÿñü\ìà\ñü

ìóïûòøñà ñ=äç øóñÿíà ñõðîíúÿñûí. Óíà âî ñàéûí «Þãûä òóé» ãàçåòûí óäæàâë=ñ âîéíàñà âåòåðàí Ôåîêòèñò Ñåì¸íîâè÷ Ðèìñêèõ. È ñ=é\ñ ûñòûë\ìà\ñü òûøêàñüíû áàíäåðîâå÷üÿñûäê\ä. Â\âë\ì ñàëäàò êàçüòûë=ñ: —Êûâñèñ, Âèííèöà äîðñà â\ðûí äçåáñÿñü\ áàíäèòúÿñë\í áûäñà ïîëê\â\é øêîëà. Áîñüò=ì â\ðñ\ êûòø\ äà ñûíàí\í ìîç ïð\éäèò÷èì ñû êóçÿ. Íî, äèâ\, áàíäèòúÿñ\ñ ýã êàçÿë\é. Âîéñÿ â\ðàä àñëàíûì ñàëäàòúÿñ \òà-ì\äíûñ\ ìóðòñà ýç ëûéëûíû. Íî øîé÷÷ûøò\ì á\ðûí âàéèñíû ïîíúÿñ\ñ. È í¸ëü êîêà ¸ðòúÿñûä îòñàë=ñíû àääçûíû çåìëÿíêàÿñûí äçåáñÿñüûñü â\ð\ãò\. Ñàëäàòúÿñ ýç ÷å÷åíèò÷ûíû íàöèîíàëèñòúÿñê\ä, ñõðîí\ ëýáçèñíû ãðàíàòàÿñ, óíäæûê áàíäèòûñ ìó ïûòøêàñ è àääçèñíû àññüûíûñ ïîìñ\... Êûäçè ò\äñà, íåâàæ\í â\ë= Óêðàèíàñà ïàðëàìåíò\ á\ðéûñü\ì. Êûâê\ðò\ä â\÷èã\í æóðíàëèñòúÿñ ïûð è ïàñüê\ä=ñíû âûëüòîð: á\ðúÿ êûçü âîíàñ äçèê íà ìåäâîääçàûñü âåñüêàë\ìà\ñü Ðàäà\ òø\òø è ìåäúÿð íàöèîíàëèñòúÿñ, Ñòåïàí Áàíäåðà\ñ ïûääè ïóêòûñüÿñ. Ìûé í\ òàé\? Óêðàèíààä óíà\í, òûäàë\, âóí\ä=ñíû èñòîðèÿò\, ñýòø\ì ¸íà ê\ ê\ñé\íû, ìåäûì áåðã\ä÷èñ ñ=é\ êàäûñ, êîð ûäæûäàë=ñíû òðåçóáå÷à âîéòûð. Íî ìåçäëóíò\ íàé\ îç âàéíû, à áàðà íà, êûäçè è óíà âî ñàéûí íåìå÷-ôàøèñòûä, êóòàñíû ïëåòü-íàãàéêà\í äà ðåëëü\ é\ç\ñ \øë\ì\í «âûëü ï\ðàäîê» ë\ñü\äíû... Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.

Ðåéõñòàã ñòåí\ êûðûìàñè... Âèñåð\ êîìàíäèðîâêàÿñ\ âåòë=ã\í óíàûñü ïàíûäàñüë= âîéíàñà äà óäæâûâñà âåòåðàí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèõàéëîâê\ä. Ñûëûñü âèñüòàñü\ìñ\ ïàñúÿâë= áëîêíîò\. Íåâàæ\í áëîêíîòûñ ñþðè êè óë\. Âîñüò= äà ëûääè ôðîíò\âèêëûñü êàçüòûë\ìúÿññ\... Âîéíà éûëûñü þ\ðûñ ñó\ìà ñ=é\ñ Ñèáûðûí. Áîñüò\ìà\ñü òîì ìîðò\ñ ñëóæèòíû ñòðåëê\â\é äèâèçèÿ\ äà ûñò\ìà\ñü Ìîñêâà äîð\. Ýøåëîíûñ âî\ìà ñòîëèöà\ 1945 âîñÿ äåêàáðü çàâîäèò÷èã\í. —Â\ë= çýâ ê\äçûä. Â\ð\ã çûð\ä=ñ ìèÿíëûñü âîéñêà\ñ. Íî þð\ íåêîð

ýç âîëû ì\âï, ìûé âåðìàì ëýäçíû ôàøèñò\ñ Ìîñêâà\. Âåæ ê\äçûä âûë\ âèäç\äò\ã êîäéèì îêîïúÿñ, íþæ\ä=ì áûòøêàñüûñü ñóòóãà, äàñüòûñèì ïàíûäàâíû òàíêúÿñ, — êàçüòûë=ñ âåòåðàí. — À ñýññÿ ïàíñèñíû âèð êèñüòàíà êîñüÿñ. Äåêàáðü ïîìûí ìèÿí ñàëäàòúÿñ ïàñüâàðò=ñíû Ãóäåðèàíëûñü «ê\ðò êóëàêñ\» äà òîäìûøêàë=ñíû ôàøèñò\ñ Ìîñêâà äîðûñü. Ñýññÿ ñèíâàñ\ ÷ûøêàë=ãòûð âîäç\ âèñüòàñèñ: —Á\ðûíäæûê ìåíûì ìîéâèèñ òûøêàñüíû Ïðèáàëòèêàûí äà Ïîëüøàûí. Îäåð þ âóäæ\ì á\ðûí \òè

÷îðûä êîñüûí ìóðòñà ýã âîøòû þð\ñ. Â\ë= òàé\ òàäçè. Â\ð\ãë\í îêîïëàíü êîð êîò\ðò=ì, «øûàñèñ» íåìå÷ë\í äîòûñ. Ñòàâíûì âîä=ì, þðíûì\ñ îã ëûñüò\é ëýïòûíû. Êîìàíäèð ìû÷÷èñ ìåíûì ãðàíàòà äà øóèñ ï\äòûíû äîòñ\. Êûäçè êûññè ñû äîð\äç, áóðà îã è ïîìíèò. ×àéò=, âîò-âîò ëûÿñíû. Íî Åíìûñ â\ë\ìà íà, äà äîò äîð\ ìàòûñò÷\ì á\ðûí øûáèò= ñâèíå÷\í êîÿñüûñü ðîçÿñ ãðàíàòà\ñ. Ïóëåì¸ò ëàíüò=ñ. Òàûñü ìåí\ á\ðûíäæûê íàãðàäèò=ñíû Ã\ðä Çâåçäà îðäåí\í. Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ êîëü\ìà àññüûñ êûðûìïàññ\ è Áåðëèíûí.

—Ðåéõñòàã ñòåí\ êûðûìàñè-ãèæè — «Âèñåðûñü Â.Ì.Ìèõàéëîâ», — êàçüòûë=ñ ôðîíò\âèê. Âîéíà á\ðûí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèõàéëîâ óíà âî óäæàë\ìà âèäç-ìó îâì\ñûí. Êàäûä òàé \äé\ ëýá\. /äâàê\ ëîâúÿ íèí â\âë\ì ñàëäàò. Íî êîëèíû ìåíàì áëîêíîòûí ñûë\í êàçüòûë\ìúÿñûñ... Àëåêñàíäð ÏÀÍÞÊÎÂ.


ÂÈÄÇ×ÛÑÜ

«ÂÎÉÂÛ ÊÎÄÇÓ»-2013

Äîíúÿâ àññüûä îëàí=íò\ Âèäç\äëû êåðêà ïûòøò\ äà âåñüêûäà âî÷àâèäç þàë\ìúÿñ âûë\. Êîë\ âî÷àâèäçíû ÄÀ, ÀÁÓ ëèá\ ÎÃ.

1. Ãîðòûñü ìóíiã\í êîëÿí ýëåêòðîïðèáîðúÿñò\, ñiäç øóñÿíà «ðåæèì îæèäàíèÿûí». 2. Ðîçåòêà äà áè ïðîâîä âûëûí ýì\ñü òøûíàñü\ìñü\äàñü\ìèíúÿñ. 3. Êîð áîñüò÷àí êóñ\äíû ýëåêòðîïðèáîð, âèëêàûñ äîíàë\ìà. 4. Êåðêààä êûë\ ñîò÷\ì ðåçèíà äà ïëàñòìàññà äóê. 5. Ðîçåòêàûñü ñÿâêé\ áèêèíü äà êûë\ òðà÷ê\ä÷\ì. 6. Æûðéûí ìóê\ä ýëåêòðîïðèáîð\í â\äèò÷èã\í ëàìïî÷êàë\í þãûäûñ ÷èí\. 7. Ãîðòàä àáó ïûä\ ñàéìîâò\ìà ìûñüêàñÿí ïîðîøîê äà æûðéûí ìóê\ä â\äèò÷àí ñðåäñòâî. 8. Þàííûä êðàí óëûñü âà äà ïóàííûä ñû\í ñ¸ÿí. 9. Ïóñÿí ïëèòàê\ä îð÷÷\í êóéë\ âàæ ãàçåò, êè ÷ûøê\ä äà ìóê\äòîð. 10. ×àéòàí, æûðúÿñûí îç êîâ òø\êûäà ïåëüê\ä÷ûíû. Óíäæûê ê\ ëîèñ ÄÀ âî÷àêûâéûñ, êåðêààä ëþ÷êè îâíû îç ïîçü. Ïûð æ\ áîñüò÷û áûð\äíû òûðìûò\ìòîðñ\. Ñî ìûéëà… 1. Ýëåêòðîïðèáîð âèäç\äò\ã êîëüíû îç ïîçü. Òîðé\í íèí, êîð ìóíàííûä ãîðòûñü, êóñ\ä\é ñòàâñ\. Âåñèã òåëåâèçîðë\í «ðåæèì îæèäàíèÿûñ» \ïàñí\é. Ñ=äç øóñÿíà íàïðÿæåíèå ÷å÷÷àë\ìûñü ëèá\ ãûì-÷àðä äûðéè áè ïðîâîäûñ âåðìàñ \çéûíû. 2-5. Ðîçåòêàûñü ê\ ñÿâêé\ áèêèíü, áè ïðîâîäûñ ÷åãúÿñü\ìà, êûòiê\ òøûíàñü\ äà êûë\ ñîò÷\ì äóê, à âèëêàûñ äîíàë\ìà — äçèê ïûð æ\ êîë\ âåæíû-äçîíüòàâíû ñòàâñ\, êûò÷\äç íåìèíó÷à îç ñó. 6. Ýëåêòðîïðèáîð\í â\äèò÷èã\í ê\ ëàìïî÷êàë\í þãûäûñ ÷èí\, ñ=äçê\, æûðéûí \çé\ âûâò= óíà ïðèáîð, ìûé îçäæûê êîâ, êóñ\ä. Êîðëû ýëåêòðèê\ñ, ìåäûì âèäç\äëàñ äà äçîíüòàëàñ, êûòê\ ê\ àáó ëþ÷êè. 7. Ìàéò\ã-ïîðîøîê, ìàçüëåêàðñòâî äà ìè÷à ê\ð\ááàíêà\ òý÷\ì óíà ìóê\äòîð òîðé\í íèí çýâ îêîòà âèäëûíû ïîñíè ÷åëÿäüëû, òø\òø êûâíàñ íþëûøòíû. Òà â\ñíà ýí äûø\ä÷û äà â\÷ øêàï \äç\ñúÿñ\ òîìàí. 8. Òðóáà\ä âîûñü âàûí

23

Áûäòîð

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

óíà áûä ñèêàñ ñîðàñûñ. È âåñèã ïóçü\ä=ã\í êîâò\ìûñ îç áûð äà ñ¸ÿí-þàíê\ä âåñüêàë\ ìîðòëû ïûòøê\ñàñ. Òà â\ñíà áóðäæûê âåñàâíû âàñ\ ôèëüòð îòñ\ã\í ëèá\ áîñüòíû âàñ\ ò\äñà þêì\ñûñü, à ñ=äçæ\ íü\áíû. 9. Ïóñÿí ïëèòà ã\ã\ð îç êîâ òý÷íû ìûéñþð\ñ\, ìåä «ã\ðä ïåòóê» îç âàé øîãñ\. Îç ïîçü \ø\äíû ïëèòà âåñüò\ êè ÷ûøê\ä, êîñüòûíû ñû âåñüòûí ê\ëóé äà ìóê\äòîð. Âèäç\äëû, ìåä \øèíü çàíàâåñûä îç èíìû ïëèòà äîðûøàñ. Çàíàâåñ ïîìàñ âåðìàñ êóò÷ûñüíû ãàç ïëèòàûñü âîñüñà áèûñ. 10. Æûðéûí ïåëüê\ä÷ûíû çýâ êîëàíàòîð. /ä ëóíòûðíàä ñýíi ÷óê\ðì\ óíà ñèêàñ äóê-áóñ, ïåì\ñ ã\í äà ñ.â. È ïàòåðàûí ñûí\äûñ âåðìàñ ëîíû ûâëàûí ñåðòè ë¸êäæûê. Ëîëàëàì ñýññÿ áûäñèêàñ ë¸ê ìèêðîáñ\. Òà â\ñíà òø\êûääæûêà êîë\ ò\ë\äíû îëàí=íñ\, ìûñüêàâíû-ïåëüê\äíû êåðêà ïûòøò\. Îòñàñüûñü\í ëîàñíû è äçîðèäçüÿñ. Íàé\ âåñàë\íû ë¸ê ñûí\äñ\ äà ñåò\íû ñîäò\ä êèñëîðîä. Åëåíà ËÎÄÛÃÈÍÀ, áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà âîéòûð\ñ äîðúÿí óïðàâëåíèåûñü ãëàâí\é ñïåöèàëèñò.

Àëèíà, ìóñà ¸ðò, äîíà óäæú¸ðò, âîäçì\ñò÷ûñü äà çýâ ç³ëü àíü! Ò\ëûñü ñàéûí íà ÷îë\ìàë³ì òýí\ ÷óæàí ëóííàä, ñèèì óäæàä äà îë\ìàä ñòàâ áóðñ\. Ò\ëûñü ñàéûí æ\ ÷îë\ìàë³ì «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîëû» 5 âî òûð\ì\í äà ñèèì âûëü âåðì\ìúÿñ. Âåæîí-ì\ä ñàéûí íà àääçûñüë³ì, çâ\íèò÷èì, þêñèì ãóñÿòîðé\í, íèìêîäÿñèì òýíàä ìè÷à íþìíàä, øàíüëóííàä, âåæ\ðíàä. À ñî òàé... Êîäëû í\ òàòø\ì òîìíàñ ñòàâñ\ ýíîâò³í? Íûëóêò\? Âåð\ñò\? Ìàìò\? Øîíûä ïîçò\? Êîä³ êóòàñ çáûëüì\äíû áóð ê\ñé\ìúÿñò\? Îéÿ æ\ äàé îéÿ... Þãûä³í äà øîíûä³í òýíûä, Àëèíà! «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» êîòûðûí ç³ëüûñüÿñ.

Äîíà ëûääüûñüûñü! Êàäûñ ñýòø\ì \äé\ ëýá\! Ðåãûä íà áûòòü\ â\ë= ãîæ\ì, à ò\â íèí ïóêñèñ. Îí óäèò îë\ì á\ðñÿûñ â\ò÷ûíû. Ñî è ãèæûñüÿñ âåê ç=ëü\íû ïåòê\äëûíû \äé\ âåæëàñüûñü îë\ìñ\... «Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàëë\í ëîêòàí íîìåðúÿñ\ äàñüò\íû âûëü ãèæ\äúÿñ: Âèêòîð Íàïàëêîâ — «É\ã êàëëÿí» ðîìàí; Èâàí Íîãèåâ — «Âè÷÷ûñüò\ì øóä» ïîâåñüò; Àëåêñåé Âóðäîâ — «Êûê ¸ðò», «Ìåäâîääçà òóëûñ», «/á\ñüë\í äèâóéò÷\ì» âûëü âèñüòúÿñ; «Êûê âûë\ \òè øóä» ïüåñà; Èâàí Áåëûõ — «Øîã», «Ñê\ð\ñü Ýæâàë\í ãûÿñûñ» âèñüòúÿñ;

Àëüáèíà Ñåëèâàíîâà — «Â\ð êåðêàûí ïåìûä âîé\» âèñüò. Æóðíàëûí àñëàíûñ êûâáóðúÿñ\í ïåòê\ä÷àñíû Ìèõàèë Åëüêèí, Ãàëèíà Áóòûðåâà, Åëåíà Àôàíàñüåâà, Åâãåíèé Êîçëîâ, Àë¸íà Øîìûñîâà, Àë¸íà Ñòàðöåâà, Ëþáîâü Àíóôðèåâà, Êñåíèÿ Êàðìàíîâà, Îëüãà Áàæåíîâà, Òàòüÿíà Êèðïè÷åíêî, Âàñèëèé Ëîäûãèí, Çàðíè Ëþñÿ, Íàäåæäà Ïàâëîâà, Ðàèñà Êóêëèíà. Âîäç\ êóòàì é\ç\äíû ïóáëèöèñòèêà ãèæ\äúÿñ: Ñåì¸í Òåðåíòüåâëûñü, Âàñèëèé Ïîïîâëûñü, Íèêîí Õàòàíçåéñêèéëûñü, Àëåêñàíäð Ïàíþêîâëûñü, Äèàíà Õîëîïîâàëûñü äà ìóê\äëûñü.

«Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàë âûë\ ïîçü\ ãèæ\ä÷ûíû ïîøòà ïûð: âî äæûí êåæë\ êîë\ ìûíòûíû 180,12 øàéò, âî êåæë\ — 336,18 øàéò; à ñ=äçæ\ «Îðäûì» ëàâêàûí (Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229-\ä êåðêà): âî äæûí êåæë\ êîë\ âåøòûíû 102 øàéò, âî êåæë\ — 180 øàéò.

ÎË/Ì ÂÎÉÒ

«Ìåçä» Èâàí Ìèø êàçüòûâë\: è÷\òäûðéè ¸íà è ûðúÿíèòë³ñ, àñ êåæûñü ë¸êàë³ñ ãîðòñàÿñ âûë\. Òîðúÿ íèí ñýê, êîð àé-ìàìûñ òø\êòûâë³ñíû ìûéê\ êàðíû. Ìûðä\í ñîð\í, äûøà êåðñèñíû ãîðòóâñà óäæúÿñûñ. Ñèêòñàÿñ áóðà ò\ä\íû: ûäæûä ïà÷ ãîðòûí ìåäñÿ êîëàíàòîð. Ìàéáûð, øîíò\, ïó\-ï\æàë\, âåðä\, áóðä\ä\. Ñèêòñà ñòàâ îë\ìûñ áåðãàë\ ïà÷ ã\ã\ð. Âåñüò êóçÿ Ìèøà \äâà êûññÿñ ãîðòàñ éèà ÷îéñÿíü èñëàë\ìûñü. Ãà÷ûñ éèçü\ìà äà òàðêàêûë\ áûäñ\í. Ñ\ìûí ò\âñÿ ïåìûäûñ äà ê\äçûäûñ è âåðì\íû â\òëûíû äç\ðúþð\ñ âîðñàí³íûñü. Ìàìûñ Ìèøàë\í âèä âûëàñ ñòð\ã, ñþñÿ âèäëàñ ã\ã\ðáîê, ñýí æ\ ìàëûøòàñ þð\ä, ñýí æ\ øâà÷êàñ êàêàíàñ äà îòñàëàñ êàéíû øî-

íûä ïà÷÷\ð âûë\. Ñýí= ïåìûä, íî Ìèøàëû âîäçâûâ âîñüòàñíû çàíàâåññ\. Êàäûñü êàä\ ìàòûñò÷ûëàñ ï\ðûñü áàáûñ, âèäç\äëàñ, ìåä ê\òü îç óñü ïà÷ âûâñüûñ ã\ãàïèûñ. Îê è ë\ñüûä øîíòûñüíû ïà÷÷\ð âûëûí! Ïà÷ ÿéûñ ïûì, âåñèã âàæ äóê\ñúÿñ ïûð ÷èøêàë\ ìûøêóò\. Ñóòêè ÷\æ êóò\ øîíûäñ\ ûäæûä ïà÷. Íèí\ì êàð\ìûñü ïîíè çîíêà ïûð ìûéê\ íÿêëÿë\ âîìàñ. È êîë\ æ\ ëîíû ñ³äç. /ò÷ûä ò\äëûò\ã øìàêûñ âåñüêàë³ñ ãîëÿàñ. Íè á\ð\,

Þðêàðûñü Ê\ðòêåð\ññà çåìëÿ÷åñòâî\ ïûðûñüÿñ þê\íû Àëèíà ÒÈÌÓØÅÂÀË/Í ìàòûññàÿñûñê\ä äà ð\äâóæûñê\ä ïîìò\ì øîãñ\. Ìè âîøò³ì áóð ¸ðò\ñ, êîä³ çåìëÿ÷åñòâî êîòûðò\ìñÿíü ïûð â\ë³ ìèÿíê\ä îð÷÷\í, êîä³ þêèñ ìèÿíê\ä íèìêîäüñ\ è øîãñ\, êîä³ \çúÿëàí ñèíì\í áîñüò÷ûâë³ñ áûä óäæ\, ïûð ÷óéäëûâë³ñ ìûéê\ âûëü\, ýç ïîâ ñü\êûäëóíúÿñûñü. Æàëü, ìûé Åíìûñ áîñüò\ òîì\í àñ äîðàñ ìåäñÿ-ìåäñÿÿññ\... Ìåä ì\äàðúþãûäàñ òýíûä ëî\ þãûä äà øîíûä.

íè âîäç\. Òóïêèñ ëîâ âåòëàí³íñ\, äàé ñòàâûñ. Ïîâçèñ Ìèøà. Ûìç\, êàòëàñü\ ïà÷ âûëûí. Êè óëàñ ñþðèñíû êîñ ñàðòàñúÿñ, áàòüë\í âîäçâûâ äàñüò\ì ëîìòàñ. Ï\òêà áîðäúÿñ ìîç íàé\ ëýáèñíû ïà÷ âûëûñü. «Ìûé ñýí äóðàí? — êûñüê\ êûë³ñ ìàìë\í ñòð\ã ã\ë\ñûñ, — é\é àëè âåæ\ðà?» Òðàêíèò÷èñ ìûé âûíûñü çîíêà. Ñëàáîã, ãûëàë³ñ êëÿïûñ, âîññèñ ëîâ âåòëàíûñ. Ðàäïûðûñü, áûòòü\ íàëüêéûñü ìåçäì\ì ëîâ, ãóð ëý÷÷èñ Ìèøóê äà êûâ øóò\ã áîñüò÷èñ âåñàâíû ë\ïñ\. ×óéìèñ ìàìûñ: ìóê\ääûðéè ýñüê\ ñ¸ ï\â êîâìèñ òø\êòûíû-à... Êàò³ñ ïûçàí âûë\ ðûñÿ øàíüãà äà âûëü\í ëûñüò\ì é\â. Þðèé ßÊÎÂËÅÂ.

Êîìè Ðåñïóáëèêàñà òåëåâèçèîíí\é êàíàë þê\ ûäæûä øîãñ\ ìàòûññàÿñûñê\ä äà ð\äâóæûñê\ä åíáèà êîìè æóðíàëèñò, «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûñü» ãëàâí\é ðåäàêòîð Àëèíà Àëåêñååâíà ÒÈÌÓØÅÂÀË/Í êàäûñü âîäç êóâñü\ìê\ä éèò\äûí. Ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àãåíòñòâî þê\ ûäæûä øîãñ\ ìàòûññàÿñûñê\ä äà ð\äâóæûñê\ä «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûñü» ãëàâí\é ðåäàêòîð Àëèíà Àëåêñååâíà ÒÈÌÓØÅÂÀË/Í êàäûñü âîäç êóâñü\ìê\ä éèò\äûí.

Êîìè Ðåñïóáëèêàñà æóðíàëèñò êîòûð þê\ ð\äâóæò\äñàÿñûñê\ä êóðûä øîã «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûí» ãëàâí\é ðåäàêòîð Àëèíà ÒÈÌÓØÅÂÀË/Í êóâñü\ìê\ä éèò\äûí. Êàäûñü ¸íà âîäç òàëàäîð þãûäñ\ ýíîâò=ñ åíáèà æóðíàëèñò, áóð ¸ðò, ìåë= ìàì... Ìó\äç êîïûð, íýì êåæë\ êàçüòûë\ì. Ïð\ùàéò÷ûíû îêîòèòûñüÿñ âåðìàñíû âîëûíû òàëóí, äåêàáðü 6 ëóí\, 13-ñÿíü 14 ÷àñ\äç Ñûêòûâêàðûí Ãàðàæí\é óëè÷àñà 8-\ä êåðêà\ êóâñü\ìà\ñ á\ðúÿ òóé\ êîëëü\äàí æûðé\.


24

Á\ðúÿïîì

2012 âîñÿ äåêàáðü 6 ëóí

×îë\ìàëàì!

×îë\ìàëà! Äåêàáðü 4 ëóí\ ìåíàì äîíà ï\äðóãàëû, Ãðèâàûñü Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÄÀÍÈËÎÂÀËÛ òûðèñ 55 àð\ñ. Ìèÿí äîíà, ìè÷à, øàíü, Íåáûä êèà, àâúÿ àíü, Òýíûä ñèà óíà áóð, Ûäæûä íýì äà óíà óð, Ñüûëàíêûâ ìåä þðãàñ äûð, Øîíä= ñåòàñ îëàí âûí, Êîäçóâ ãûëàë=ã ìîç ïûð Êîçèí ëîàñ êàòüìåø òûð! Íûâú¸ðò — Ìàøà.

Äåêàáðü 9 ëóí\ òûðàñ 98 àð\ñ Çîÿ Ïàâëîâíà ×ÓÏÐÎÂÀËÛ, Ñûêòûâêàðûí îëûñü èçüâàòàñ àíüëû. Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì àññüûíûì ìàäà ìîðò\ñ ÷óæàí ëóí\í! Ìåä óíà-óíà âî íà òûðìàñ âûíûä ìèÿí\ñ íèìêîäü\äíû, ÷\ñêûä øàíüãà ï\æàâíû. Ñèàì êóçü íýì, òûðìûì\í øóä äà äçîíüâèäçàëóí. Âàëåíòèí ïëåìÿííèê äà Ñûêòûâêàðñà «Èçüâàòàñ» \òìóí\ì.

Äåêàáðü 8 ëóí\ Êîéãîðò ðàéîíñà Ãðèâà ñèêòûñü Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ ÍÅ×ÀÅÂËÛ òûð\ 59 àð\ñ.

Þðêàðûñü Ê\ðòêåð\ññà çåìëÿ÷åñòâî ÷óê\ðò\ ðàéîíûí ÷óæë\ì, óäæàâë\ì, Ê\ðò Àéêà ìóûñü ïåòë\ì âîéòûð\ñ äåêàáðü 13 ëóí\ 18 ÷àñûí Êîìè íàöèîíàëüí\é ãèìíàçèÿûí.

Ìóñà âåð\ñ\ñ, äîíà áàòü\ñ, øàíü ï\ëü\ñ, âåæàâèäçûñü çÿòü\ñ ï\ñÿ ÷îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í äà ñü\ë\ìñÿíü ñèàì ñûëû áûä áóðñ\. Ìåä òûðìàñ íà âûí-ýá\ñûä äà äçîíüâèäçàëóíûä êûéíû ÷åðè äà âåòëûíû â\ð\ òøàêâîò\ñëà, ïàñüêûä ð\äâóæëû äçîíüòàâíû êèëü÷\ äà êàðòà, âåæíû êåðêà âåâò äà ïûâñÿí äæîäæ, ë\ñü\äíû ïîòø\ñ äà ïîñ. Òýíàä êè\í óíàòîð â\÷\ìà. Ìè ñòàâ\í òýí\ çýâ ¸íà ðàäåéòàì, ïûääè ïóêòàì äà ýñêàì, ìûé ëîàì íà \òëàûí óíà-óíà âî. Ìåä âîÿñûä âîäç\ âèçóâòàñíû ûäæûä ãûÿñò\ã. Âèäç àñüò\! Íàäÿ ã\òûð, Äåíèñ äà Ðóñòàì ïèÿí, ìîíüÿñ, ï\ëü\í øóûñüÿñ, òü\ùà äà ûäæûä ð\äâóæ.

/òóâ â\÷àì Ìèõàèë Ëåáåäåâë\í ÷óæ\ìñÿíü 135 âî òûð\ìëû ñè\ì óäæëû êûâê\ðò\ä äà ïàíàì ͸áä³íñà Âèòòîðë\í ÷óæ\ìñÿíü 125 äà êóë\ìñÿíüûñ 70 âî òûð\ìëû ñè\ì óäæ. À ñ³äçæ\ ÷îë\ìàëàì ã\ñüòúÿñ\ñ — Ê\ðòêåð\ññà íàðîäí\é òåàòðûí âîðñûñüÿñ\ñ. Âè÷÷ûñÿì ñòàâíûò\!

Дона лыддьысьысь, òý ê= à÷ûä çàðíè êèà ëèá= òýê=ä îð÷÷=í îë=íû òàòø=ì é=ç: êû=íû äæîäæä=ðà äà êåïûñü-íîñêè, ñåðïàñàñü=íû, íîêñü=íû ñþì=ä=í, òý÷=íû ïåñòåð äà íàáåðóøêà, çâ=íèò ìèÿíëû ëèá= ì=ä=ä àññüûä â=÷=ìòîðò= «Îðäûì» ëàâêà= âóç=ñ âûë=. Ò\ÿíëûñü «çàðíè» â=÷=ìòîðúÿñò= ¸íà âè÷÷ûñü=íû äà þàñü=íû ìèÿí þðêàð= âî=ì ã=ñüòúÿñ. Çâ=íèòíû (8212) 24-50-32 òåëåôîí ïûð.

Äîíà ëûääüûñüûñü! Êîìè äà ðî÷ ãèæûñüÿñë=í íåá=ãúÿñ Ðó÷êà-òåòðàäü äà ìóê=ä ïîñíè âóç=ñ Êèïîäòóÿ é=ç=í â=÷=ìòîðúÿñ

Êàä íèí ñóäç\äíû 2013 âî êåæë\

Óäæàëàí êàä: âûëüëóí âîòîðíèê ñåð\äà ÷åòâåðã ïåêíè÷à ñóá\òà

10-17 8-18 8-18 8-18 8-18 9-16

ãàçåò.

÷. ÷. ÷. ÷. ÷. ÷.

Ïîøòà ïûð ãèæ\ä÷èã\í âî äæûí êåæë\ äîíûñ —

240 øàéò 72 óð, âî êåæë\ —

(ïàæûí âûë\ êîñòàâëûò\ã)

457 øàéò 48 óð.

Øîé÷÷àí ëóí — â\ñêðåñåííü\ Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229 Òåë.: 89121765355 /òóââåçéûí ëèñò áîê: komimu.com «ÂÊîíòàêòåûí» êîòûð: vk.com/43344647 Îëàì Êîìèûí — ëûääüûñÿì êîìè=í!

«Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

«Êîìè ìó» ãàçåò. Ãëàâí\é ðåäàêòîð Å.Â.Ïëåòöåð. Ðåãèñòðèðóéò=ñ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèå. Ðåã. ¹ ÏÈ ÔÑ 3-0555. Ãàçåò ïåò\ 1918 âîñÿíü.

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ: 167982, ÃÑÏ-2, Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Þàñüíû 24-01-16 (ôàêñ), 24-15-93, 20-19-36 òåëåôîíúÿñ ïûð. Êîððåñïîíäåíòúÿñ: 24-57-19, 24-36-49, 24-27-61. Å-mail: komimu@parma.ru, smi-komimu@mail.ru

Ïîçü\ ñóäç\äíû è ðåäàêöèÿ ïûð «Îðäûì» ëàâêàûñü ãàçåòñ\ áîñüò\ì\í. Òà äûðéè âî äæûí êåæë\ êîë\ ìûíòûíû 96 øàéò, âî êåæë\ — 180 øàéò.

Ó÷ðåäèòåëüÿñ: Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâî, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà «Êîìè ìó» ãàçåòñà óäæàëûñüÿñ. Ãàçåò ïåò\ âåæîííàñ \ò÷ûä.

Èíäåêñûñ 52042. Òèðàæûñ 4.089 ýêçåìïëÿð. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàñà òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81. Êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 17 ÷àñûí, ãðàôèê ñåðòè — 17 ÷àñûí. ¹-à çàêàç. Äîíûñ ñ¸ðíèò÷\ì\í.

Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ÊÐ-ñà ïå÷àòü äà é\çëû þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

komi mu  

a newspaper