Page 1

×åòâåðã, 2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

www.komimu.com

51 (18044) ¹

Мед ставыс инас – водз ли сёр, Мый сь=л=м виччысь= да к=сй=. Мед р=двуж ордымныд оз ор, Мед муса =шинь кор=-=зй=. Мед п=тт=дз судзсяс сов да нянь, Оз ляпкав медым ол=м к=джныд. Мед Енмыс вобыд лоас шань. Оз с=мын вобыд – ол=м ч=жныд! Анжелика ЕЛФИМОВА.

Ñíèìîêûñ Íàäåæäà ÏÓÍÅÃÎÂÀË/Í.

Åí äà áóð é\ç, ï\ñü íÿíü äà ñîâ! Ìûé í\ âûëü âîàñ ê\ñúÿí? Êûäçè çàâîäèò\ ïîìàñüíû âîûñ, ïûð è âî\ þðàä òàé\ þàë\ìûñ. Ìûé ñ\ìûí ýã ê\ñéûâ òîìäûðéè. È ãîæ\ìíàñ ñàðèäç äîðûí øîé÷÷ûíû, è âûëü ïàñüê\ì íü\áíû... Íî ïûðäæûê ì\âï\é ÿíâàðü ò\ëûñü ïîìñüûñ ûë\äæûê ýç è ìóíëû. Êîðê\ «áóðëà÷èò³ã\í» îê ¸íà â\ë³ ê\ñúÿ äçèê \òèòîð: ìåä Âûëü âîñÿ âîé\ ýç â\â ê\äçûä. Çýâ ¸íà ãóëÿéòíû â\ë³ îêîòà äà. Íî ñî á\ðúÿ êàäàñ Âûëü âî âîäçâûëûí þðûí ïûð \òè è ñ³é\ æ\ ì\âï: ÌÅÄ ÁÀÐÀ-É ÑÒÀÂ/Í ÊÎËßÌ ËÎÂÉ/Í! Ìåí\ îë\ìàäæûêûä ã\ã\ðâîàñ. Òàäçè âåðìàí ì\âïàâíû ñ\ìûí ñýê, êîð êîä\ñê\ âîøòàí. Íî ê\òü è ýëÿñÿì îë\ì âûëàä, íî \ä, ê\òü ìûé ýí øó, îã\ æ\ ë¸êà \í³ îë\é. Ìàãàçèíàä ¸íà íà ûæäàëàì, òàé\ñ îã ê\ñé\é è ýòàé\ îç ë\ñÿâ. À ìåíûì òø\êûäà äóì âûë\ óñüë\ ñèêòñà ëàâêàíûì, êîð ìå â\ë³ è÷\ò íà. ¨íà æ\ è ÷\ñêûä â\ë³ ëÿêñü\ì «ï\äóøå÷êè» êàìïåòûä. À êûäçè äóì âûë\ óñÿñ ûäæûä á\÷êàûñü ñîëà òðåñêà äà êûäçè ñ³é\ñ ñàì\âàðûñü ï\ñü âà\í â\ë³ ê\ò\äûøòàí, ïûð è äóëüâà\í âîì\é òûðàñ. À \í³... ×\-\-\â! Âèäëû ìèÿíëûñü ÷åëÿäü\ñ ã\ñòèò\äíû «ï\äóøå÷êèíàä». Äà è ñû âûé\äç íèëüçü\ì êàìïåòñ\ îí è àääçû. Ìèÿí áàáóøúÿñëû ýñüê\ ìèÿí ìîç ê\òü íèí ãîçì\ä ëóí îâíû! Ýêìà, îí òàé îë\ìò\ áåðã\ä, îí òàé íîìñ\äëûøò íàé\ñ ÷\ñêûä ñ¸ÿí\í (ñèíâà\é ñî äîðøàñèñ íèí). Ìåä æ\ Åíìûñ ñåòàñ áûä\íëû, êîä³ ëûääü\ òàé\ ãàçåòñ\, äçîíüâèäçàëóí. Ìåä íåêóòø\ì âèñü\ì ýç ê\âúÿñü. À îí ê\ êóò âèñüíû, îê è óíàòîð íà â\÷àí. Ñî çäóêì\ä ï\ ëóí þãûäûñ ñîäûøò\ìà íèí. Ñýí³, âèäç\äàí äà, òóëûñ, ñýññÿ è ãîæ\ì. À ãîæ\ìíàñ è ñòàâ âèñü\ìûñ âóíàñ (â\ë³ ê\ áûòòü\). Åí îòñ\ã\í, áóð ð\äâóæê\ä äà ¸ðòúÿñê\ä óíàòîð íà â\÷àì. Ìåä ñ\ìûí ëîâé\í êîëèì! Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.


2

Ëóí á\ðñÿ ëóí

Âûëü âî\í! Ïûääè ïóêòàíà çåìëÿêúÿñ! ×îë\ìàëà ò=ÿí\ñ ìàòûñò÷ûñü 2013 âî\í! Ïðàçäíèêâîäçâûâñà ëóíúÿñ\ áûä êåðêàûí êàçüòûë\íû ñû éûëûñü, ìûé ëûääü\íû ìåäñÿ ò\ä÷àíà\í, â\÷\íû êûâê\ðò\äúÿñ. Òàé\ âîûñ áûä\íëû ìûéê\ àññüûñ êîëèñ. Êîäë\íê\ êàãà ÷óæèñ, êîäê\ ê\ëûñÿñèñ, âûëü îëàí=í\ âóäæèñ, âóç\ ïûðèñ, âûëü óäæòàñ\ áîñüò÷èñ. Ìåíûì, ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüëû, ìåäñÿ ò\ä÷àíà ñ=é\, ìûé òàé\ âîàñ ëîèñ óíäæûê íþìúÿëûñü ìîðòûñ, êîäúÿñ äàñü\ñü áóðì\äíû àññüûíûñ äà ìàòûññàûñëûñü îë\ìñ\. Ìè âåëàë=ì íèí îâíû

òàëóí, \í=. Ìè âåëàë=ì â\÷íû ñòàâñ\ òàëóí, îã êîëü\é àñêè êåæë\. Ñ=äçê\, àñêèà ëóíûñ ìèÿí ëîàñ áóðäæûê. È ìåä ýç íà ñòàâûñ ìèÿí àðòìû. À âûëü âîàñ áîñüòàì àñê\ä ñ\ìûí áóðñ\. Âîñüêîâòàì 2013 âîàñ çóìûäà ýñê\ì\í, ìûé ñòàâ ê\ñé\ìíûì çáûëüìàñ, à ìè â\÷àì òà ìîãûñü ñòàâ ïîçÿíàñ\. Âûëü âîñÿ ïðàçäíèêë\í ýì áóð òðà-

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

äèöèÿ – â\÷íû ¸ðòà-¸ðòëû êîçèí. Âàé êîçüíàëàì ð\äâóæëû äà ìàòûññàÿñëû ìåäñÿ äîíàòîðñ\ – ñü\ë\ì øîíûä, ìóñëóí, ò\æä. Âèñüòàëàì íàëû, êóòø\ì äîíà\ñü íàé\ ìèÿíëû. Âûë\ êóòàì äîíúÿâíû ñåìüÿûí, ìàòûññàÿñ, ¸ðòúÿñ ï\âñòûí êîëëÿë\ì áûä çäóê. Âîäçûí – âûëüâîñÿ êàíèêóë, è âàé\é ãàæàà êîëëÿëàì ñ=é\ñ. Áóðà øîé÷÷àì, âûí-ýá\ñ ÷\æàì, ìåäûì ëîêòàí âî\ í\øòà íà áóðäæûêà óäæàâíû. Ìå ñèà ò=ÿíëû äçîíüâèäçàëóí, òûð-áóð îë\ì, øóä äà ìóñëóí. È ìåä ñòàâûñ, ìûé éûëûñü ì\âïàëàííûä, çáûëüìàñ. Âûëü âî\í, äîíà ¸ðòúÿñ! Âÿ÷åñëàâ ÃÀÉÇÅÐ, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü.

7777777777777777777777777777777777777777777777

Ðåñïóáëèêàûí ïûääè ïóêòàíà îëûñüÿñ! Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò íèìñÿíü ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëà ò=ÿí\ñ Âûëü âî\í äà Ð\øòâî\í! Á\ð\ êîëüûñü âîàñ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñê\é îë\ìûí â\ë= óíà ò\ä÷àíà ëî\ìòîð. /òóâ ìè óíàòîð âåðìèì â\÷íû. Ýñêà, âûëü 2013 âîàñ âîéâûâñà âîéòûðë\í óäæà÷ëóíûñ, êûïûä ëîâðóûñ äà ÷óæàí ìó äîð\ ìóñëóíûñ îòñàëàñíû âîäç\ ñ\âì\äíû ðåñïóáëèêàûí ýêîíîìèêà äà ñîöèàëüí\é þê\í. Âûëü âî – ìèÿí ìåäñÿ ðàäåéòàíà ïðàçäíèê. È ê\äçûä ïîâîääÿ äûðéè ñ=é\ øàíü äà øîíûä, ñûê\ä éèò÷\ìà ìèÿí áàòü-ìàì, ÷åëÿäü, àñ ÌÈßÍ Ã/ÑÜÒ

îëàí=í äà ñòðàíà äîð\ ìóñëóííûì – òàé\ \ä îë\ìàñ ìåäò\ä÷àíàûñ. Âûëü âî\ çáûëüì\íû ìèÿí ìåäñÿ áóð ê\ñé\ìúÿñ. Ñòàâ ñü\ë\ìñÿíü ñèà ò=ÿíëû øóä, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, òûð-áóð îë\ì, óäæûí âåðì\ìúÿñ äà áûðëûò\ì âûí-ýá\ñ. Èãîðü ÊÎÂÇÅËÜ, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò\í âåñüê\äëûñü.

ÊÎÌÈ ÂÎÉÒÛÐ Âîã\ã\ðñÿ óäæëû êûâê\ðò\ä â\÷èñíû «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ. Ìûé ê\ñéèñíû â\÷íû äà ìûé ï\ðò³ñíû îë\ì\, ìûé àðòìèñ äà ìûé ýç. Ñòàâñ\ ã\ã\ðáîê äîíúÿë\ì\í, áûä\íëû êûâ ñåò\ì\í íó\ä³ñ èñïîëêîìëûñü ÷óê\ðò÷\ìñ\ ñûë\í âåñüê\äëûñü Ñåðãåé Ãàáîâ. Îøéûñüò\ã, âîñüñ\í, ëþ÷êèáóðà ñòàâñ\ \òêîäÿë\ì\í.

Âûëü âåæ\ðòàñà âàæ êûâ Ìèÿíëû «ôðîíò\âèê» êûâéûä á\ðúÿ êàä\äç ïûð â\ë³ \òè âåæ\ðòàñà\í — âèð êèñüòàíà òûøûí ó÷àñòâóéòûñü. Íî ñî êîëü\ì ëóí\ íåêûìûíûñü êûâë³ ñ³é\ñ äçèê ì\ä âåæ\ðòàñ\í äà äûðêîäü ì\âïàë³, âåëàëà-\ âûëü äîðàñ. Òàé\ êûâñ\ íåêûìûíûñü øóèñ ìèÿí Êîìè ìó\ âî\ì ã\ñüò, Ãîñäóìà\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Ëþäìèëà Øâåöîâà. –Ìå íåêóòø\ì þòûð\ îã ïûð, ëîè äåïóòàò\í ñòàâ Ðîññèÿñà íàðîäí\é ôðîíòë\í ñïèñîêúÿñ ñåðòè, – ò\ä÷\ä³ñ àñëàñ ñ¸ðíèûí Ëþäìèëà Èâàíîâíà. – Ìåíàì ò\ä\ìûñü, ò³ÿí äåïóòàòúÿñûä òàäçè æ\ á\ðéûñèñíû. Âîë\ìûñë\í ïîìêàûñ – ðåñïóáëèêàñà «ôðîíò\âèêúÿñê\ä» àääçûñüë\ì äà íàê\ä ñ¸ðíèò\ì, êûäçè áóðäæûêà äàñüòûñüíû ûäæûä ôîðóì êåæë\, êîä³ ëîàñ ëîêòàí òóëûñ ïîìûí. –Ìåíûì çýâ íèìêîäü, ìûé é\çûñ ã\ã\ðâî\íû Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíòëûñü òóéâèçüñ\, îøê\íû äà ç³ëü\íû îòñàâíû ï\ðòíû îë\ì\ ñûëûñü â\çé\ìúÿññ\, – æóðíàëèñòúÿñê\ä àääçûñüë³ã\í âèñüòàë³ñ Ëþäìèëà Èâàíîâíà. – Ñòàâ Ðîññèÿñà íàðîäí\é ôðîíò\ ïûðûñüÿññÿíü äçèê âåñüêûäà âî\ Âëàäèìèð Ïóòèíëû þ\ðûñ, ìûé â\÷ñü\ çáûëüâûëàñ Ðîññèÿûí. /ä ñò\÷ òàòø\ì ñÿìà àääçûñüë³ãàñ è àðòìûë\ íèí\ì äçåáò\ã âîñüñà ñ¸ðíè. Ãîñäóìàñà äåïóòàòë\í êûâúÿñ ñåðòè, ñ³é\ áóðà ò\ä\ Êîìè ìóíûì\ñ, àáó íèí ìåäâîääçàûñü òàí³. Ìè ï\ âåñèã ¸ðòàñüë³ì Àëåêñàíäð Êàòîëèêîâê\ä. Ñûê\ä ñ¸ðíèûñü òûäîâò÷èñ ðåãèîíûí ò\æä-ìîãñ\ áóðà ò\ä\ì. –Ñòàâ Ðîññèÿñà íàðîäí\é ôðîíòë\í ñúåçä êåæë\ äàñüòûñü\ìûñ ëî\ ïîäóë\í âûëü ûäæûä \òìóí\ìëû. Ñýò÷\ ïûðàñíû âåëü óíà\í, – êûâê\ðòàë³ñ Ëþäìèëà Øâåöîâà.

Áûä âî ìûéê\ âûëüòîð –Êûäçè è áûä âî, «Êîìè âîéòûðë\í» êîíôåðåíöèÿÿñ âûë\ âîë³ñíû ýç ñ\ìûí äåëåãàòúÿñ, íî è óíà ÷èíà, – ïàñéèñ Ñåðãåé Èâàíîâè÷. – Òàé\ îøêàíà, íî è êîë\ ì\âïûøòíû, êûäçè íàé\ñ áóðäæûêà óäæ\äíû, ìåä ýç â\â íàë\í âåñü âîë\ìûñ. Øóàì, \òêûìûí\í êîíôåðåíöèÿ âîäçâûëûí êîòûðò\íû äà íó\ä\íû «ã\ãð\ñ ïûçàí». Çýâ îøêàíà è êîëàíà. Òàäçè è ìóê\äûñëû êîë\ â\÷íû. À ñî óõòàñà òàâî íó\ä³ñíû êîìè\í, à íàëû, êîä= îç ã\ã\ðâî, âóäæ\ä³ñíû ñèíõðîíí\ÿ. Âûë\ äîíúÿë³ñíû è, ìûé ëîêòàí âîñ\ ëî\ ñè\ìà ñïîðòëû, íî ñ³äçæ\ ò\ä÷\ä³ñíû, é\ç âîäçàñ ï\ íàëû àáó ë\ñüûä. /ä ìûé äûðà ñòàâëû äîëèñíû, ëîêòàí âîñ\ ï\ ëî\ ñè\ìà ñèêòëû. À êûñÿíü çàâîäèò÷èñ ñ¸ðíèûñ? –Á\ðúÿ ñúåçä âûëûí ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü òà éûëûñü þ\ðò³ñ ûäæûä òðèáóíà âûâñÿíü, – ò\ä÷\ä³ñ Ãàëèíà Àíóôðèåâà, Ïå÷îðàñà ïðåäñòàâèòåëüñòâî\í þðíó\äûñü. – À ñýññÿ äðóã é\ç\ä=ñ, ëî\ ï\ ñïîðòëû ñè\ì âî. Êîë\

òàé\ ñ¸ðíèàñ áåðã\ä÷ûâíû äà êîðíû Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷\ñ ìåä ê\òü 2014 âîñ\ é\ç\äàñíû ñèêòë\í âî\í. À ñïîðòëû ñè\ì âî éûëûñü ïàñüêûäà ñ¸ðíèò³ã\í òûäîâò÷èñ, òàëóí ï\ Ñìåòàíèíà íèìà ëûçü\í êîòðàëàí ñòàäèîíûñ äçèê íèí ì\ä íîã øóñü\. ѳäçê\ è, ëûääüûññü\? Íî ñò\÷à íåêîä ýç ò\ä, è øóèñíû òàé\ þàë\ì äîðàñ áåðã\ä÷ûâíû í\øòà. Îêîòà ýñêûíû, ìûé ëîêòàí 2013\äàñ ñïîðò ñ\âì\ä\ì ìîãûñü óíàòîð ëî\ â\÷\ìà, äåðò æ\, ñèêòûí. /ä êàðàä ýì ê\í³ è èñëàñüíû, è âàð÷÷ûíû, è ¸íì\ä÷ûíû. Ñèêòàä æ\, òîðé\í íèí ãðåçäûí, óíàëàûí íà äçèê íèí\ì àáó. À é\çûñ ðàäåéò\íû ñïîðòò\. –Ñî êîëü\ì âî «Ëÿìïàèàäà» íó\ä³ã\í Ûäæûäâèääç\ îðäéûñüíû âîë³ñíû 80 êàð-ñèêòûñü ñïîðò ðàäåéòûñüÿñ, – íèìêîäÿ âèñüòàë³ñ Àôàíàñèé Ãàáîâ äà ñîäò³ñ: – Òàâî ãàæà îðäéûñü\ìûñ ëî\ ìàðò 16 ëóí\. Âè÷÷ûñÿì ò³ÿí\ñ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

ËÛÄÏÀÑ

3

ëóí îç êóòíû âóçàâëûíû Êîìèûí ëîêòàí âîñÿíü êóðûä þàíòîðñ\. Ðåñïóáëèêàñà ïàðëàìåíòûñü äåïóòàòúÿñ òàâî á\ðúÿûñü ÷óê\ðò÷ûë=ãàíûñ øóèñíû, ìûé «îã êóò\é þíû» ÷åëÿäü\ñ äîðúÿí èþíü 1 ëóí\, à ñ=äçæ\ èþíü 27 äà ñåíòÿáðü 1 ëóíúÿñ\, êîð ïàñúÿì òîì é\çëûñü äà ò\ä\ìëóíúÿñëûñü ïðàçäíèê.

12.398

øàéò áîñüò\ìà òàâî Êîìèûí îë\ìà ìîðò ï\ðûñüëóí ñåðòè óäæ êóçÿ ø\ðêîäü ïåíñèÿñ\ (Ðîññèÿûí – 9.424 øàéò). Ñîäò\äñ\ â\ë= â\÷\ìà êûêûñü – ôåâðàëüûí äà àïðåëüûí. Òàûñü \òäîð, óäæàëûñüÿñëû àâãóñòûí ñò\÷ì\ä\ìà-àðòàë\ìà ïåíñèÿñ\ íàæ\òêàíûñ\ ò\ä âûë\ áîñüò\ì\í. Ëîêòàí âîûí êûêûñü æ\ øó\ìà ñîäòûíû ï\ðûñüëóí ñåðòè óäæ êóçÿ ïåíñèÿñ\ – ôåâðàëüûí äà àïðåëüûí.

78

ñåðòèôèêàò ëîè ñåò\ìà òàâî Êîìèûí ÃÓÔÑÈÍñà óäæàëûñüÿñëû ôåäåðàëüí\é ñü\ìêóä âåñüò\ îëàí=í íü\á\ì âûë\. Òà ìîãûñü âè÷ì\ä\ìà 143 ìèëëèîí ñàé\ øàéò. Êîëü\ì âîûí ñåðòè ñåðòèôèêàòûñ 58-\í óíäæûê.

27

ñþðñ ñåìüÿ Êîìèûí áîñüò\ìà íèí «ìàìë\í êàïèòàë» âûë\ ñåðòèôèêàò. Ðîññèÿûí òàòø\ìûñ 4 ìèëëèîí ñàé\. Êûäç òûäîâò÷\, 90 ïð\÷åíòûñü óíäæûê ñü\ìñ\ âèäç\íû îëàí=í áóðì\ä\ì âûë\.

17

àâòîìàøèíà êîçüíàë=ñíû Âûëü âî âîäçâûëûí ðåñïóáëèêàñà ëåñíè÷åñòâîÿñëû Êîìèûí â\ð óãîääü\ÿñ\í â\äèò÷\ì, íàé\ñ ä\çü\ðèò\ì äà ñ\âì\ä\ì êóçÿ óäæòàñ ñåðòè. Ñòàâ òàé\ òåõíèêàñ\ íü\á\ìà ðåãèîíñà ñü\ìêóä âåñüò\.

74 ìèëëèîí øàéò äîí \í=ÿ âûëü îáîðóäîâàíèå — ìàãíèòíî-ðåçîíàíñí\é òîìîãðàô — âîèñ íåâàæ\í Êîìè Ðåñïóáëèêàñà áîëüíè÷à\ ðåãèîíûí ìåäèöèíà þê\í ñ\âì\äàí-âûëüì\äàí óäæòàñ ñåðòè. Òàòø\ì\ñ æ\, íî 48 ìèëëèîí øàéòà\ñ, âàéèñíû êàðäèîëîãèÿ äèñïàíñåð\. Âûëü âîûí âûëü òîìîãðàôúÿñ\í êóòàñíû â\äèò÷ûíû è Ñûêòûâêàðñà, Óñèíñêñà äà Óõòàñà áóðä\ä÷àí=íúÿñûí.


3

Ëóí á\ðñÿ ëóí

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

ÃÎÑÑ/ÂÅÒÛÍ

Àñêèà ëóíûñ ñóê ðó ïèûí Äåêàáðü 20 ëóí\ Ãîññ\âåòë\í òàâî á\ðúÿ ñåññèÿ äûðéè äåïóòàòúÿñ ïûðò=ñíû 2012 âîñÿ áþäæåò\ âåæñü\ìúÿñ, øóèñíû îòñàâíû ìåñòàâûâñà àñâåñüê\äëàí òý÷àñ (ÒÎÑ) êîòûðòàí óäæ â\÷ûñüÿñëû. Òàûñü êûíäçè âèäëàë=ñíû äà âûíñü\ä=ñíû í\øòà êûçüûñü óíäæûê îëàíïàñ áàëà. Òàâîñÿ á\ðúÿ ñåññèÿ âûë\ íû ìèíèñòðëûñü, êûäçè ï\ äåïóòàòúÿñ êîðë=ñíû ïàðëà- àðòûøòàñíû ïåäàãîãëûñü ìåíò\ âåñüêàâò\ì þòûðú- óäæäîíñ\? /ä êûçâûí âåÿñûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ\ñ. Íà- ë\äûñüûñëû âåæîííàñ ëî\ ë\í â\ë= ïîçÿíëóí þêñüûíû ñåòíû óð÷èò\ì 18 óðîêûñü é\ç\ñ âåë\ä\ì éûëûñü ôå- óíäæûê, è ìåäñÿ òóÿíà äåðàëüí\é îëàíïàñ êóçÿ àñ- áóðåòø 18 ÷àñà óäæñ\ è àðëàíûñ âèäç\äëàñ\í. Òàé\ çà- òàâíû. Íî ìèíèñòð òà âûë\ êîíñ\ ì\äûñü ëûääü\ì\í íèí\ì âî÷àâèäçíû ýç è Ãîñäóìà âûíñü\ä=ñ äåêàáðü êóæ... Ðåñïóáëèêàíñê\é ïàðòèÿ18 ëóí\. ×àéò\íû, ñû ñåðòè ìè êóòàì îâíû ëîêòàí âîñÿ ûñü Ëåîíèä Çèëüáåðãë\í êûâúÿñ ñåðòè, âûëü îëàí-ïàñÿíâàðü 1 ëóíñÿíü íèí. Ðåñïóáëèêàñà é\ç\ñ âåë\ä\ì êóçÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Øàðêîâ ò\äì\ä=ñ, êóòø\ì âåæñü\ìúÿñ âè÷÷ûñü\íû ìèÿí\ñ âûëü çàêîí ïûðò\ì á\ðûí. Ñ=äç, âåë\ä÷àí=íúÿñ êóòàñíû øóñüûíû îç íèí ó÷ðåæäåíèåÿñ\í, à îðãàíèçàöèÿÿñ\í, âåë\ä÷àí=í ïîìàë\ì éûëûñü äîêóìåíòñ\ ë\ñü\äàñíû àñüíûñ øêîëà-âóçúÿñ, âåë\äûñüë\í íàæ\òêàûñ ëîàñ ðåñïóáëèêàûí ø\ðêîäü óäæäîí ìûíäà. Äåïóòàòúÿñ ýñüê\ ïûð è ûðûøò÷ûë=ñíû þàâ-

ñüûñ ï\ âîäç\ñûñ îç ëî. Òàäçè æ\ ì\âïàë\ è îáùåíàðîäí\é ñîþçûñü Íèêîëàé Çáàðàæñêèé. Àáó ï\ ã\ã\ðâîàíà, êóòø\ì òóéâèçü\ä êóòàñ ñ\âìûíû Êîìèûí âåë\äàí þê\íûñ.

Íî þòûðúÿñûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ ¸íäæûêàñ\ ýç âåñèã âûëü çàêîí éûâñüûñ ñ¸ðíèòíû, à ÑÃÓ äà ÊÃÏÈ \òóâò\ì éûëûñü âåíçèñíû. Êûêíàí âóçûñë\í ï\ àñëàíûñ èñòîðèÿ, òðàäèöèÿÿñ, øåä\ä\ìòîðúÿñ. Àáó ÿñûä è, êóòø\ì âîäç\ñûñ ëîàñ \òóâò\ìñüûñ. Ãàøê\ ï\, ñ\ìûí ïåäèíñòèòóòñà ñòóäåíòúÿñ âàð÷÷ûíûñ\ ì\äàñíû âåòëûíû óíèâåðñèòåòñà áàññåéí\, ÑÃÓ-ûí \òóâîëàí=ííàñ äçåñêûä äà ñýò÷\ñ âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ îâì\äàñíû ÊÃÏÈ-ë\í îáùåæèòèå\. Êàçüòûøò=ñíû è ÓÃÒÓ éûëûñü. Óõòàûí ï\ èíñòèòóò ìåäâîäç áûäìèñ óíèâåðñèòåò\äç, ñýññÿ ëîèñ óíèâåðñèòåòñê\é êîìïëåêñ\í, à

ÁÓÐ Þ/Ð

ÂÛËÜÒÎÐ

Ëî\ è ïîøòà, è éèò\ä Èþëüûí ìèÿí ðåäàêöèÿ\ âîèñ Ìûëä³í ðàéîíñà Åðåìåéûí îëûñüÿññÿíü øû\ä÷\ì. Êûðûìàë\ìà\ñü ñ³é\ñ 106 ìîðò. É\çûñ â\ë³ øûçü\ìà\ñü, ãðåçäàñ ïîøòàñ\ ê\ñé\íû òóïêûíû äà. «2012 âîñÿ èþëüûí Åðåìåé ãðåçäñà ïîøòà þê\í\ âîèñ ñ³é\ñ òóïê\ì éûëûñü þ\ð, – ãèæ\íû ñèêòñàÿñ. – Ìèÿí\ñ çýâ ¸íà ä\çì\ä³ñ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ïîøòà óïðàâëåíèåë\í òàòø\ì ïîìøó\ìûñ. Ê\ñé\íû â\÷íû, ìåäûì âåæîííàñ \ò÷ûäûñü ãðåçä\ êóòàñ âîëûíû Ïðèóðàëüñê\éûñü (5 êèëîìåòð ûëíàñÿíü, þ ñàéñÿíü) ïîøòàëüîí. Íî ÷èíàÿñë\í òàé\ êûâê\ðò\äûñ ìèÿíëû íü\òè àáó êèâûâ. Òàëóí ïîøòàíûì óäæàë\ ëóííàñ 3,5 ÷àñ, ð\ñïóòà äûðéè ìèÿí 4 ò\ëûñü àáó «ûäæûä ìóê\ä» éèò\äûñ. Ïîøòà – òàé\ ãîñóäàðñòâåíí\é ó÷ðåæäåíèå. À ïðàâèòåëüñòâîë\í ìîã – ò\æäûñüíû é\ç â\ñíà. Êîëèñíû á\ðéûñü\ìúÿñ, Ãîñäóìà\ äåïóòàòïóÿñ äà Ïðåçèäåíò\ êàíäèäàòúÿñ ê\ñéûñèñíû îòñàâíû ñèêòëû, âèäçíû òóïê\ìûñü ñîöèàëüí\é äà êóëüòóðà ó÷ðåæäåíèåÿñ. À çáûëüâûëàñ ñòàâûñ àðòì\ ì\äàð\. Íî ñèêòò\ êîë\ ñ\âì\äíû. ѳé\ ê\ áûðàñ, âîøò\ìûñ

âîäç\ âûë\ âåðìàñ ëîíû è Âîéâûâñà íàöèîíàëüí\é ñûðüåâ\é óíèâåðñèòåò\í. Ìóñèð-áèàðó ïåðúÿí ïðîìûøëåííîñüòñà ñïåöèàëèñòúÿñ\ñ äàñüòûñü âóçûä, ãàøê\, è îç «â\é» \í=ÿ «ûäæûä ãûà» îë\ìàñ, à Ñûêòûâêàðñà âåë\ä÷àí=íúÿñ ñü\ìñ\ ¸íäæûêà áþäæåòûñü äçàéã\íû. È àñêèà ëóíûñ íàë\í çáûëüûñü ñóê ðó ïèûí. Óõòàñà âûë\ âèäç\ä\ì\í «ßáëîêî» ïàðòèÿë\í Êîìèûñü þê\í\í âåñüê\äëûñü Åâãåíèé Øàðàïîâ â\çéèñ âåñèã þðêàðñà óíèâåðñèòåò, ïåäàãîãè÷åñê\é äà â\ð èíñòèòóòúÿñ, êîëëåäæúÿñ \òóâò\ì\í ë\ñü\äíû Ñûêòûâêàðûí ñ=äç øóñÿíà àêàäåìè÷åñê\é êîìïëåêñ. Ïàâåë ÔÈËÈÌÎÍÎÂ.

ëî\ çýâ óíà. Êóòø\ìê\ æûðúÿñûí ÷èíàÿñ äàñüò\íû ïîøòà-áîëüíè÷à äà øêîëà-äåòñàä áûð\ä\ì éûëûñü êàáàëàÿñ. Êàä íèí äóã\ä÷ûíû òàûñü. Âëàñüòëû êîë\ áåðã\ä÷ûíû ìèÿíëàíü ÷óæ\ì\í, îòñàâíû áûä íîãûñ. Ïîøòà òóïê\ì\í ìèÿí\ñ äçèê\äç îð\äàñíû îë\ìñüûñ, þ\ð-âûëüòîð ò\äìàë\ìñüûñ, à ñ³äçê\, òîðêàñíû Îëàíïîäóëûí óð÷èò\ì ïðàâîíûì\ñ. 21-\ä íýì\ ã\ã\ð â\äèò÷\íû \òóââåçé\í, ñ\âì\ä\íû ñâÿçü. À ìèÿí ìûé? Òåëåôîíûñ ñ\ìûí \òè (ïîøòàûí, êîä\ñ ê\ñé\íû òóïêûíû), òàêñîôîí \òòîðúÿ æóãàë\ìà. Ãàçåòæóðíàë âàé\íû âåæîííàñ êûêûñü, ò\âíàñ – êóèìûñü. Êûìûí ëóíñàéñÿ ãàçåòúÿñ ìè êóòàì âîäç\ ëûääüûíû? À ïåíñèÿñ\ êîð ì\äàñíû âàéíû? Ñîöèàëüí\é ìûíòûñü\ìúÿññ\? Ê\í³ âåøòûñüíû áèûñü äà ìóê\ä óñëóãàûñü?» Òàé\ ïèñüì\íàñ ìè øû\ä÷èì Ðîññèÿñà ïîøòàë\í Êîìè Ðåñïóáëèêàñà þê\í\. Àâãóñòûí ñýñÿíü âî÷àâèäçèñíû, ìûé Åðåìåéûí ïîøòà þê\í óäæ\ä\ìûñü âîäç\ñûñ çýâ ýòøà, á\ðúÿ 3 âîíàñ ëîèñ 800 ñþðñ øàéò äîí óáûòêà. È ñèêòûí îëûñü ëûä ÷èí\ì â\ñíà óñëóãàÿñíàñ â\äèò÷\íû ïûð ýòøàäæûê\í: ëóííàñ îïå-

ðàòîð ø\ðêîäÿ áîñüò\ 4 ïèñüì\-áàíäåðîëü, 1 ïåðåâîä, ìûíò\ 10 ïåíñèÿ äà ïîñîáèå, ñåò\ 1 ï\ñûëêà. Òàé\ ñâÿçü îïåðàòîðëû óð÷èò\ì äæûí óäæñüûñ íåóíà óíäæûê. Òà ïîíäà øó\ìà Åðåìåéûí óäæ\äíû ïîøòà þê\íñ\ âûëü íîã: âåæîííàñ 2 ëóí (âîòîðíèê\ äà ÷åòâåðã\) 10-ñÿíü 12 ÷àñ\äç. Íî äçèê íèí Âûëü âî âîäçâûëûí âîèñ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í äà ïðàâèòåëüñòâîë\í àäìèíèñòðàöèÿûñü þ\ðòàí óïðàâëåíèåñÿíü âî÷àêûâ, êîä³, äåðò, íèìêîäü\äàñ åðåìåéñà\ñ. Ñî ñ³é\: «Ìûëä³í ðàéîíñà Åðåìåéûí îëûñüÿññÿíü ïèñüì\øû\ä÷\ì âèäëàë\ì á\ðûí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í äà ïðàâèòåëüñòâîë\í àäìèíèñòðàöèÿûñü óïðàâëåíèå þ\ðò\, ìûé òàëóí ïîøòà þê\í óäæàë\ âàæ ìîçûñ: 9 ÷àñ 30 ìèíóòñÿíü 12 ÷àñ 30 ìèíóò\äç, ñóá\òà\ – 9 ÷àñ äà äæûíñÿíü 13 ÷àñ 30 ìèíóò\äç. Â\ñêðåñåííü\ äà âûëüëóí – øîé÷÷àí ëóíúÿñ. Ðåñïóáëèêàñà ÓÔÏÑ-ë\í þ\ð ñåðòè, ìàòûññà êàä\ Åðåìåéûí ïîøòà þê\íñ\ îç òóïêûíû. Ñèêòñà\ñ òåëåôîí éèò\ä\í ìîãì\ä\ì êóçÿ «Ðîñòåëåêîì» ÂÀÊ-ë\í Êîìè þê\íûí þ\ðò³ñíû, ìûé Ïðèóðàëüñê\éûí äà Åðåìåéûí òàé\ ã\ð\äñ\ ðàçÿñíû 2013-2014 âîÿñ\. Òàé\ óäæñ\ óð÷èò\ìà «Ðîñòåëåêîìë\í» ëîêòàí âîÿñ êåæë\ èíâåñòèöèÿ ïëàíë\í áàëàûí, êîä\ñ âûíñü\äàñíû 2012 âî ïîìûí – 2013 âî çàâîäèò÷èã\í».

Áûä\íëû ÓÝÊ

Ñ=äç øóñÿíà óíèâåðñàëüí\é ýëåêòðîíí\é êàðòà (ÓÝÊ) éûëûñü ñ¸ðíèûñ ìóí\ âàæ\í íèí. È ñî ëîêòàí âîñÿíü íàé\ñ êóòàñíû ñåòàâíû ìèÿí ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñëû. Òà éûëûñü þ\ðò=ñ Êîìèûí èíôîðìàòèçàöèÿ äà ñâÿçü êîìèòåò\í âåñüê\äëûñü Àëåêñàíäð Ñåëþòèí æóðíàëèñòúÿñê\ä íåâàæ\í àääçûñüë=ã\í. –ßíâàðûí ìè ëýäçàì 15 ñþðñ òàòø\ì êàðòà, – âèñüòàë=ñ ñ=é\. – Êîä= îêîòèò\ ìåäâîääçàÿñ ëûäûí áîñüò÷ûíû ñû\í â\äèò÷ûíû, êîë\ øû\ä÷ûíû Ñáåðáàíê\ ëèá\ «ÓðàëÑèá\». Êàðòàñ\ ñåòàñíû äîí áîñüòò\ã. 2014 âîñÿíü ñ=é\í ìîãì\äàñíû ñòàâíûñ\. Ìûé\í æ\ ò\ä÷àíà ÓÝÊ-ûñ? Àëåêñàíäð Ñåëþòèíë\í êûâúÿñ ñåðòè, êàðòà îòñ\ã\í ïîçÿñ ìûíòûñüíû ëàâêàûí, â\äèò÷ûíû ñóáñèäèÿ\í, ãèæ\ä÷ûíû áóðä\ä÷àí=í\ âðà÷ äîð\, áîñüòíû áèáëèîòåêàûñü íåá\ã, áàíêîìàòûñü ñü\ì, ìåäàñüíû óäæ âûë\ äà ñ=äç âîäç\. Êàðòààñ ëî\ ïàñé\ìà ñòàâ êîëàíàñ\: íèì, âè÷, îâ, ÷óæàí ëóí, ÑÍÈËÑ (Ïåíñèÿ ôîíäë\í ñòðàõ\â\é ñâèäåòåëüñòâî), ìåäïîëèñëûñü íîìåð, óíà ìóê\äòîð. Ëî\ è ñíèìîê, êîä ñåðòè ïîçÿñ ò\äìàâíû, çáûëüûñü-\ êàðòàíàñ â\äèò÷\ ñ=é\ ìîðòûñ, êîäëûñü íèìñ\ ïàñé\ìà ñýí=. Ñ=äçæ\ Àëåêñàíäð Ñåëþòèí ýñê\ä=ñ, ìûé êîäê\ ì\ä òàé\ äîêóìåíòíàñ â\äèò÷ûíû îç âåðìû. À âîøò\ì êàðòà ïîçü\ êèðèòíû äà áîñüòíû âûëü\ñ. –Ìûé àðòìàñ òàûñü, ëî\ ò\äñà âî êûê ìûñòè, êîð óíäæûê ïðåäïðèÿòèå-îðãàíèçàöèÿûñ êóòàñíû â\äèò÷ûíû òàòø\ì êàðòàñ\ ëûääÿí îáîðóäîâàíèå\í äà ïðîãðàììà\í. Òàëóí ìè ñ¸ðíèò÷èì íèí òà êóçÿ êûê âóçàñÿí=íê\ä. Äàñü ïûð\ä÷ûíû è é\çëûñü äçîíüâèäçàëóí âèäçàí ìèíèñòåðñòâî. Òàé\ è÷\òèê êàðòî÷êàûñ ñýññÿ âåæàñ êûç ìåäèöèíñê\é êàðòà äà í\øòà óíà íà äîêóìåíò, – âèñüòàë=ñ Àëåêñàíäð Ñåëþòèí. Íî êàðòàûñ îç íà âåæ ïàñïîðò. Ñýê æ\ âî âèò ìûñòè, âåðìàñ ëîíû, ÓÝÊ ïûääè áûä\íë\í ëîàñ íèí ýëåêòðîíí\é ïàñïîðò äà ýëåêòðîíí\é ñîöèàëüí\é êàðòà. Ѹðíèûñ òà éûëûñü ìóí\ íèí.


4

Àääçûñüë\ì

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

ÆÊÕ

Êîìèûí îëûñüÿñëû îòñàâíû Êîëü\ì âåæîí\ Êîìèûñü îáùåñòâåíí\é ïàëàòàûí ç=ëüûñüÿñ àääçûñüë=ñíû Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\í þðíó\äûñü\ñ ìåñòàâûâñà àñâåñüê\äë\ì äà ÆÊÕ êóçÿ âåæûñü Èãîðü Øïåêòîðê\ä.

À Äàøà ê\í=? —À ê\í= ò=ÿí Øó÷àëèíàûä? — ïûð\ì\í òø\òø þàë=ñ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷. —Ñ=é\ àáó êàðûí, — âî÷àâèäçèñ Ìàðãàðèòà Êîëïàùèêîâà. —À ìå áûòü ê\ñéè ñûê\ä àääçûñüëûíû. Ìûéëà ñ=é\ àáó òàí=? Àääçûñüë\ì éûëûñü þ\ðò= ò\ëûñü ñàéûí. È ìûéëà ñýòø\ì ýòøà\í ëîêò=ííûä? Êîë\ â\ë= ñ¸ðíèòíû óäæàëàííîã, îë\ìàñ ã\ð\äúÿñ ðàçü\ì éûëûñü. Êîð ìóê\ä ðåãèîí\ âåòëûâëà, ñýò÷\ñ îáùåñòâåííèêúÿñ óíäæûê\í ÷óê\ðò÷ûë\íû. À ÷óæàí Êîìèûí, òûäàë\, âåñüêîäüïûðûñü âèäç\äàííûä òàòø\ì àääçûñüë\ì âûëàñ, — äèâèò=ñ Èãîðü Øïåêòîð óäæú¸ðòúÿññ\. — Í\øòà øóà, ÷óê\ðò÷ûë\ì éûëûñü þ\ðò= ò\ëûñü ñàéûí äà ïîçèñ Øó÷àëèíàëû ýøò\ä÷ûíû. Êûò÷\ ñ=é\ ìóí=ñ, êóòø\ìê\ ãðåçä\? —Ñ=é\ ìóí=ñ Ïóòèíê\ä ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ âûë\, — äîðéèñíû óäæú¸ðòñ\ æóðíàëèñòúÿñ. —Íàø ïîñòðåë âåçäå ïîñïåë (îã êîìè\ä Èãîðü Øïåêòîðëûñü øó\ìñ\ —Å.Ì.). Òà á\ðûí Èãîðü Øïåêòîð âèñüòàë=ñ, êûäçè Äàðüÿ Øó÷àëèíà âåñüêàë\ìà Ðîññèÿñà îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\. —52 ðåãèîíûñü âîë=ñíû ýêñïåðòúÿñ âèäëàâíû ìåñòàâûâñà àñâåñüê\äë\ì äà ÆÊÕ êóçÿ þàë\ìúÿñ. Êîìèûñü æ\ íåêîä ñýí= ýç â\â. Ê\òü êîðè þ\ðòíû ðåãèîíûñü òà êóçÿ

ñåðïàññ\, — áàðà íà äèâèò=ñ óäæú¸ðòúÿññ\ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷. — Ìå ïóêàë= ïðåçèäèóìûí äà ïûð è êðèòèêóéò=ñíû òàûñü ìåí\. Äðóã ñèí óë\ óñè Äàðüÿ Øó÷àëèíà. Êûäçè, ìèñÿ, àáó? Çýâ ïèñüê\ñ äà âîäçì\ñò÷ûñü àíü. È ñ=é\ñ ìè ïûðò=ì óäæàëàí êîìèññèÿ\. Òàäçè Øó÷àëèíà âåñüêàë=ñ Ðîññèÿñà îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\. Òà â\ñíà è þàë= ê\í= ñ=é\. ×àéò=, Øó÷àëèíà þ\ðòàñ ò=ÿíëû, ìûé éûëûñü ìóí=ñ ñýí= ñ¸ðíèûñ.

¨íà «íÿéò\ñüò\íû» Èãîðü Øïåêòîðë\í êûâúÿñ ñåðòè, Äàðüÿ Øó÷àëèíà ñýí= ñ¸ðíèò\ìà áóðà. Âèñüòàë\ìà, ìûé âåñüê\äëàí êîìïàíèÿÿñ ïèûñü áóðà óäæàë\ Óñèíñêñà «Óíèâåðñàë». Àñëàñ óñëóãàûñü äîíúÿññ\ ÷èíò\ìà 10 ïð\÷åíò âûë\. À ìóê\äûñ ï\ òàäçè â\÷íû îç ê\ñéûíû äà áûä íîãûñ «íÿéò\ñüò\íû» «Óíèâåðñàëñ\». Òàòø\ì þ\ðûñ îì\ëüò\ìà Êîìè\ñ ìóê\ä ðåãèîí âîäçûí. Äàðüÿ Øó÷àëèíàë\í âèñüòàñü\ì á\ðûí Èãîðü Øïåê-

òîðëû êîâì\ìà àñëûñ âåòëûíû Óñèíñê\, àääçûñüëûíû «Óíèâåðñàë\í» âåñüê\äëûñüê\ä. —Êóèì ÷àñ âèäëàë= äîêóìåíòúÿññ\. Ñýí= ñòàâûñ çáûëüûñü áóð. Ìå êóòà òàé\ êîìïàíèÿñ\ áûäëàûí îøêûíû, — øóèñ Èãîðü Øïåêòîð. Êàçüòûøò=ñ Èãîðü Øïåêòîð è Óõòà ðàéîíñà Âîäí\é ïîñ¸ëîêûí íåìèíó÷à éûëûñü. Ñ=é\ ÷àéò\, ìûé âûâò= íèí ¸íà «íÿéò\ñüò=ñíû» Âîäí\é ïîñ¸ëîêûñü êîòåëüí\é\í âåñüê\äëûñüñ\. Çáûëüâûëàñ, ëîìòûñÿí=íúÿñ äçîíüòàë\ì âûë\ Ðîññèÿñà ôîíäûñü çýâ ýòøà ñü\ì âè÷ì\ä\íû. Ñòðàíà ïàñüòàëà ïà÷üÿñûñ äà øîíûä ñåòàí òðóáàÿñûñ ìàò\ äæûíâûé\ íèí âàæì\ìà\ñü. È âîäç\ ê\ ï\ êóòàñíû ýòøàíèê âè÷ì\äíû äçîíüòàñü\ì âûë\ ñü\ìñ\, äàñ âî ìûñòè êûçâûíûñ, à êûçü âî ìûñòè ñòàâíàñ òàé\ îâì\ñûñ ïðàêìóíàñ.

Âåð\ñûä ê\ àðòèñò Ñ=äçæ\ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ â\çé\ ïóêòàâíû é\çëû ãîðòàíûñ øîíûä äà ê\äçûä âà

âèäç\ì àðòàëàí ñ÷¸ò÷èêúÿñ. Ñóëàë\íû ê\ íàé\, é\çûñ âåøò\íû âà\í â\äèò÷\ìûñü ýòøàäæûê. Íî ýì\ñü ñýòø\ìúÿñ, êîäúÿñ ïàòåðà òûðûñ ëýäç\ìà\ñü «ñü\ä é\ç\ñ». Íàé\ ï\ âàñ\ âèäç\íû â\ëþøêà, à ñ÷¸ò÷èê ïóêòûíû îç ê\ñéûíû. Ñ=äçê\ ï\, íàëûñü óíäæûê è êîë\ ïåðéûíû ñü\ìñ\. Òàê\ä éèò\äûí Èãîðü Øïåêòîð ïàñéèñ, ñ÷¸ò÷èêúÿñ ñóâò\ä\ìûñü êîë\ êóèì ñþðñ ã\ã\ð, óíàë\í òà ìûíäà ñü\ìûñ àáó. Áóð ï\ ýñüê\ â\ë=, êàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñüÿñ ê\ îòñàë=ñíû ñü\ì\í ã\ëü é\çëû. —Êûê ñ÷¸ò÷èêûñ ñóâò\ 800 øàéò, — ïûð\ä÷èñ ñ¸ðíè\ Âàëåíòèíà Æèäåëåâà. —Ìå îã ò\ä, êóòø\ì ÷óäîêîìïàíèÿ òàòø\ì äîíò\ìûñü òý÷\ ñ÷¸ò÷èêñ\, — âîìàë=ñ Øïåêòîð. — Ãàøê\, óñèíñêñàñüûñ íà áóðäæûê\ñü? —Íåâàæ\í íà íü\áè êûê\ñ, à âåñüê\äëàí êîìïàíèÿ äîí áîñüòò\ã ïóêò=ñ íàé\ñ ãîðò\, — âîäç\ âèñüòàë=ñ Âàëåíòèíà Æèäåëåâà. —Äèâ\, äà è ñ\ìûí! Ìåíûì òàé Óñèíñêûí þ\ðòë=ñíû, ìûé ïóêò\ìñüûñ 2.990 øàéò áîñüò\íû-à. Ãàøê\, ò= âèñüòàñèííûä, ìûé îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\ ïûðûñü, äà ñ=é\í äåíüãàñ\ ýç êîðíû. —Êîðà ïð\ùà, — øóèñ Âàëåíòèíà Æèäåëåâà. — Ìåíàì âåð\ñ\é à÷ûñ â\÷èñ, à íàé\ ñ\ìûí ïëîìáàÿñ ïóêò=ñíû. —Âîò àääçàííûä. Âåð\ñíûä ïóêò\ìà. Íî îç áûä\í à÷ûñ áîñüò÷û... —Ìûéëà ýñüê\ è îç. Ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é àðòèñò ê\ âåðì\ ïóêòûíû, — îøêèñ àññüûñ âåð\ññ\ àíü. —Íî ò= ýí êûâç\é Âàëåíòèíà Æèäåëåâà\ñ. Àáó áûä ìóæè÷\é íàðîäí\é àðòèñò, — øìîíèò=ñ Èãîðü Ëåîíèäîâè÷. —Òý âåðìàí ïóêòûíû? — þàë=ñ ñ=é\ îð÷÷\í ïóêàëûñü Ôèëèïï àéëûñü. —Îã, — þðíàñ ïûðêíèò=ñ ì\äûñ.

Ìûòø\äûñ óíà

Êûäçè ò\ä÷\ä=ñ Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà îáùåñòâåíí\é ïàëàòàûñü âåñüê\äëûñü\ñ ìåñòàâûâñà àñâåñüê\äë\ì äà ÆÊÕ þàë\ìúÿñ êóçÿ âåæûñü Èãîðü Øïåêòîð, òàé\ þê\íàñ çáûëüûñü óíà òûðìûò\ìòîðéûñ. —Êîë\, ìåä áûä êàðûí â\ë=íû ÆÊÕ êóçÿ ò\ëêà ýêñïåðòúÿñ, — â\çéèñ ñ=é\. — Ñýêè ñåðïàñûñ ëî\ ÿñûä, êóòø\ì âåñüê\äëàí êîìïàíèÿ áóðà óäæàë\, à êîä= á\áé\äë\ é\çñ\. Êîìèûñü îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\ ïûðûñü Àëåêñàíäð Ùèãîëåâ þàë=ñ Èãîðü Øïåêòîðëûñü, êûäçè ñ=é\ âèäç\ä\ Ìàðèíà Èñòèõîâñêàÿ\ñ âóç\í âåñüê\äëûñü\í èíä\ì âûë\. /ä ñ=é\ ï\ àáó ó÷¸í\é è âåñèã àáó âåë\äûñü. Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ âî÷àâèäçèñ, Ìàðèíà Äìèòðèåâíà ï\ ò\ëêà âåñüê\äëûñü è ñûëû îç êîâ óðîê íó\äíû, à êîë\, ìåä âåë\ä÷àí=íûñ êóò÷ûñèñ áóð òøóï\äûí. Ãàëèíà Ëàïøèíà\ñ, êûäçè è ìóê\ä\ñ, ìàéø\äë\ êóðûä çåëëÿ âóçàë\ì. Ëàâêàÿñûí ï\ ýì êóò\äûñ, à àïòåêàûí â\ëþøêà âóçàë\íû «Áîÿðûøíèê» ñïèðòà ñîðàñ, ìûéûñü é\çûñ òø\òø ïàãàë\íû. Íàé\ êîðèñíû Èãîðü Øïåêòîð\ñ â\çéûíû, ìåä Ðîññèÿñà òøóï\äûí \ë\äàñíû àïòåêàÿñ\ñ ñïèðòà ñîðàñ\í âóçàñü\ìûñü. Ñò\÷äæûêà ê\, ìåä âóçàâëàñíû íàé\ñ é\çëû ðåöåïò ñåðòè. Àññÿíüûñ æ\ Èãîðü Øïåêòîð óäæú¸ðòúÿññ\ ûø\ä=ñ áóðà óäæàâíû, ìåä íåêîä ÷\â ëàíüò\ì\í ýç îâ. Ñòàâ êîð\ì-øû\ä÷\ìñ\ êîë\ ëþ÷êè ãèæíû Ðîññèÿñà îáùåñòâåíí\é ïàëàòà\í âåñüê\äëûñüë\í íèì âûë\. À ïèñüì\ëûñü êîïèÿñ\ ûñòûíû òø\òø ñûëû, ìåä âåðìèñ áóðäæûêà îòñàâíû Êîìèûí îëûñüÿñëû. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÍÀÓÊÀ

È ìèÿí ó÷¸í\éÿñëû âè÷ìàñ Ðûòûâ-Âîéâûâ êûòøûí ðåñïóáëèêàë\í ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí ò\äì\ä=ñíû Êîìè íàóêà ø\ðèíûí äàñüò\ì èííîâàöèÿà ïðîåêòúÿñ\í. Áèîìåäèöèíà äà áèîòåõíîëîãèÿ þê\íúÿñûí óäæòàñúÿñ éûëûñü âèñüòàë=ñ ïðîôåññîð Âëàäèìèð Âîëîäèí. Íàé\ ï\ îç ñ\ìûí íàóêà, íî

è âèäç-ìó îâì\ñ ñ\âì\äíû, âûëü óäæàëàí=íúÿñ ë\ñü\äíû îòñàëàñíû. Ïðîåêòúÿññ\ äàñüò\ìà â\ð çàïò=ã\í-ïèëèò=ã\í, êàáàëà â\÷èã\í àðòì\ì êîëÿñ\í òûðâûé\äæûê â\äèò÷\ì, âîéâûâñà é\çëûñü îë\ìñ\ áóðì\äàí âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðò\ì, ìóñèð\í òøûê\ä\ì ìó-âà âåñàë\ì äà ìóê\ä íûðâèçüûí.

Êîìèûñü ó÷¸í\éÿñë\í øåä\ä\ìòîðúÿñ\í áóðäæûêà ò\äìàñüíû ê\ñéèñíû è «Ñêîëêîâî» ôîíäûñü âîéòûð. Ñýòûñü áèîëîãèÿ äà ìåäèöèíà þê\íúÿñûí èíâåñòèöèÿÿñ êóçÿ äèðåêòîð Àíäðåé Êîìîëîâ ïàñéèñ, ìûé Êîìè íàóêà ø\ðèí âåðìàñ ëîíû «Ñêîëêîâîñà» ñ=äç øóñÿíà ðåçèäåíò\í. Òàòø\-

ìûñ ï\ 157 íèí, íàëûñü 29 ïðîåêò çáûëüì\äíû òîðé\ä\ìà\ñü 2.768 ìèëëèîí äîëëàð. Ñ=äçê\, ñü\ìûñ âåðìàñ âè÷ìûíû è Êîìèûñü ó÷¸í\éÿñëû. Åêàòåðèíà ÁÀÐÄÞÊ, Ðûòûâ-Âîéâûâ êûòøûí Êîìèë\í ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí óäæàëûñü.


5

Òàé\ êûâ ìåì äîíà

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Óäæûñ þð âûâ òûð Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü áåðäûí òåðìèíî-îðôîãðàôè÷åñê\é êîìèññèÿ ÷óê\ðò÷ûë=ñ äîíúÿâíû àññüûñ òàâîñÿ óäæñ\. Ýì ìûé ïàñéûíû òàê\ä éèò\äûí áóðñ\. Íî, êûäç øóëàñíû, òàé\ êîìèññèÿàñ ïûðûñüÿñë\í óäæûñ þð âûâ òûð íà. Òîðé\í ê\, â\ë= ò\ä÷\ä\ìà, ìûé ëîêòàí âîûí êîìè êûâ âåë\äàí íåá\ãúÿñ ëýäç\ì âûë\ øó\ìà âèäçíû ðåãèîíë\í ñü\ìêóäéûñü 13 ìèëëèîí øàéò. Ñýê æ\ íè \òè óð àáó àðòûøò\ìà êîìè-ðî÷ äà ðî÷-êîìè êûâ÷óê\ðúÿñ âûëüûñü é\ç\ä\ì ìîãûñü. Êîìè Ãîññ\âåò\í âåñüê\äëûñü\ñ ïåðâîé âåæûñü Âàëåðèé Ìàðêîâë\í êûâúÿñ ñåðòè, âûëü ñëîâàðüÿññ\ ëýäç\ì âûë\ ñü\ìñ\ êîðñÿñ é\ç\ñ âåë\äàí ìèíèñòåðñòâî. Ðåñïóáëèêàñà ïàðëàìåíòûñü äåïóòàòúÿñ ñ¸ðíèò÷\ìà\ñü íèí òà êóçÿ ñýò÷\ñ ÷èíà é\çê\ä. Ñîäò\ä êîë\ ïàñéûíû, ìûé âîäç\ âûë\ êûâêóäúÿññ\ ëýäçíû ïîçÿñ ñ\ìûí òåðìèíî-îðôîãðàôè÷åñê\é êîìèññèÿë\í íà êóçÿ êûâê\ðò\ä â\÷\ì á\ðûí. Óíàòîð íà ñêîíúÿë\ \òóââåç ïûð ÷óæàí êûâé\í â\äèò÷ûñüÿñ\ñ äà êîìè êûâ âåë\äíû áîñüò÷ûñüÿñ\ñ. È òà éûëûñü óíà æ\ â\ë= òåðìèíî-îðôîãðàôè÷åñê\é êîìèññèÿë\í ÷óê\ðò÷ûë=ã\í ñ¸ðíèûñ. Òîðé\í ê\, àáó íà áûä\íë\í êîìïüþòåðûí «\» øûïàñà êîìè àíáóðûñ. Â\ë= ïàñé\ìà, ìûé òàòø\ì ìûòø\ä-ïàäì\ãñ\ âåííû îòñàë\ ôèíí-é\ãðà êûâúÿñ\í â\äèò÷\ì êóçÿ ðåãèîíúÿñêîñòñà òîðúÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîä\í âåñüê\äë\ Ìàðèíà Ôåäèíà. À ìåäûì óíäæûêë\í â\ë= ïîçÿíëóíûñ øû\ä÷ûíû íà äîð\ îòñ\ãëà, «Êîìè ìó» ãàçåò òø\òø áîñüò÷\ òàé\ óäæàñ. Ëàáîðàòîðèÿûí ç=ëüûñüÿñ êóòàñíû þêñüûíû êîìè ãàçåò ëûääüûñüÿñê\ä àñëàíûñ ò\ä\ìëóí-ñÿì\í.

Òàëóí òîì è àðëûäà íèí êóæ\ì\í â\äèò÷\íû \òóââåçé\í, ¸ðòàñü\íû-âàðîâèò\íû \òà-ì\äê\ä. È óíàëû îêîòà ãèæàñüíû ò\äñàê\ä ÷óæàí êûâ âûëûí. À êûäç òàé\ñ â\÷íûñ\, êëàâèàòóðààñ ê\ «\» äà «³» øûïàñúÿñûñ àáó\ñü äà íàé\ñ êîë\ ø\ð ìåíþ ïûð «âñòàâêà-ñèìâîë» êíîïêàÿñ îòñ\ã\í ïûðòíû ãèæ\äàä? /í³ òà êóçÿ ìàéøàñü\ìûñ áûðèñ. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãîññëóæáà àêàäåìèÿë\í êûâ þê\íûí âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðòàí ø\ðèí áåðäûí ôèíí-é\ãðà âîéòûðëû îòñàëàí ðåãèîíúÿñêîñòñà ëàáîðàòîðèÿûí óäæàëûñüÿñ ðàçèñíû òàé\ ã\ð\äñ\ äà äàñüò³ñíû ë\ñÿëàíà ñ³äç øóñÿíà ðàñêëàäêà (ñ³é\ñ ïîçü\ áîñüòíû komikyv.ru ëèñò áîêûñü). Òàûñü êûíäçè ëàáîðàòîðèÿñà äàñüò³ñíû ýëåêòðîíí\é êûâêóäúÿñ, êîìè êûâ ìîðôîëîãèÿ äà ñèíòàêñèñ áîêñÿíü äîíúÿëàí òý÷àñ, âóäæ\ä÷àí ïðîãðàììà. Âîäç\ âûë\, 2017 âî\äç, øó\ìà ë\ñü\äíû \òóââåçéûí êîìè êûâ âûëûí êîðñüûñÿí òý÷àñ, ãèæ\äúÿñ ò\äìàëàí äà êîìè êûâ äèñòàíöèîíí\ÿ âåë\äàí ïðîãðàììàÿñ, äàñüòûíû Óøàêîâëûñü, Äàëüëûñü, àíãëèÿ-ðî÷, íåìå÷-ðî÷, ìóê\ä êûâêóäúÿñ äà â\÷íû óíà íà êîëàíà óäæ. Òà éûëûñü êîëü\ì âåæîí\ âèñüòàë³ñ ãîññëóæáà àêàäåìèÿë\í êûâ þê\íûí âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðòàí ø\ðèí\í âåñüê\äëûñü Ìàðèíà Ôåäèíà. ѳé\ êàçüòûøò³ñ, ìûé ëàáîðàòîðèÿ âîññèñ âî ñàéûí íà, íî â\÷\ìà íèí ûäæûä óäæ. È òàé\ ã\ã\ðâîàíà: \ä òàí³ ç³ëüûñüÿñ (Ìàðèíà Ñåðàôèìîâíà êûíäçè âîäçì\ñò÷\íû òø\òø ìàðèå÷ Àíäðåé ×åìûøåâ äà ïåðûì-êîìè /íü\ Ëàâ) êàäíàñ íü\òè îç àðòàñüíû, îâë\, 4 ÷àñ àñûë\äç óäæàë\íû. Ø\ðèí\í þðíó\äûñü ïàñéèñ òø\òø îôèöèàëüí\ÿ âóäæ\ä÷àí áþðîëûñü áóð óäæñ\. Ñýí³ ç³ëüûñü 7 ìîðò 11 ò\ëûñü\í âóäæ\ä\ìà\ñü 6.950 ëèñò áîê áûäñèêàñ èíä\ä-òø\êò\ìñ\ äà òàûñü êûíäçè â\÷\ìà\ñü ìóê\ä ñèêàñ óäæ. Ãîññëóæáà àêàäåìèÿñà ðåêòîð Íèíà Íåñòåðîâà ñåðòè, áþðî ï\ðò\ îë\ì\ çýâ ò\ä÷àíà ìîãúÿñ. /òè-ê\, çáûëüì\ä\ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãîñóäàðñòâåíí\é êûâúÿñ éûëûñü îëàíïàñ, ì\ä-ê\, ñ\âì\ä\ ÷óæàí êûâ, êûï\ä\ ñ³é\ñ âûëü, âûë³äæûê òøóï\ä\.

/òóââåçéûí – «\» è «=»

Íèíà Íåñòåðîâà ïàñéèñ, ìûé êûâ þê\íûí âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðòàí ø\ðèíñ\ âîñüòûíû òà\äç ýç ëûñüò Ðîññèÿñà íè \òè âóç. À ìèÿí ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü äà ïðàâèòåëüñòâî îòñ\ã\í ëîè øåä\ä\ìà ûäæûä âåðì\ì äà â\÷\ìà âîäç\ ò\ä÷àíà âîñüêîâ. Ò\ä\ìûñü, ø\ðèíûí ç³ëüûñüÿñ ¸íà íà íèì\äàñíû Êîìè ìóíûì\ñ äà ìàì êûâíûì\ñ, çáûëüì\äàñíû àññüûíûñ ñòàâ äóì-ê\ñé\ìñ\ äà áóð ì\âïñ\. /ä Ãîññ\âåòûí êîëü\ì âåæîí\ òåðìèíî-îðôîãðàôè÷åñê\é êîìèññèÿë\í ÷óê\ðò÷ûë³ã\í îøêèñíû ëèíãâèñòúÿñ\ñ äà ýñê\ä³ñíû, ìûé ïðàâèòåëüñòâî è âîäç\ êóòàñ îòñàâíû íàëû. Åëåíà ÏËÅÒÖÅÐ.

Óíäæûê ýñüê\ òàòø\ì ¸ðòûñ «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå àòòü\àë\ Ïå÷îðà ðàéîíñà âåë\äàí óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü Òàìàðà Äåìüÿíîâíà Þð÷åíêî\ñ äà ñýò÷\ñ þê\íúÿñ\í þðíó\äûñüÿñ Îêñàíà Èâàíîâíà Ìèãîâè÷\ñ äà Èðèíà Àëüáåðòîâíà Îñèïîâà\ñ, êîäúÿñ âîäçì\ñò÷èñíû äà ìèÿíê\ä òîïûä éèò\äûí àääçèñíû ïîçÿíëóí ìîãì\äíû Ïå÷îðà ðàéîíûñü øêîëàñà áèáëèîòåêàÿñ\ñ óíà ñþðñ øàéò äîí çýâ êîëàíà íåá\ãúÿñ\í. Êóòàì ëà÷à, ëîêòàí âîûí òàòø\ì ¸ðòûñ ìèÿí ñîä\ äà îçûðìàñíû è ìóê\ä êàð-ðàéîíûí ëûääüûñÿí³íúÿñ.

Øîíä=, ïîñ... Ôèíí-é\ãðà ñòðàíà-ðåãèîíûñü ñòóäåíòúÿñ IFUSCO âûë\ Ñûêòûâêàð\ ÷óê\ðò÷ûë=ñíû êûêûñü: 1999 (Ðîññèÿûí ñýêè ìåäâîääçàûñü òàòø\ì êîíôåðåíöèÿûñ â\ë=) äà 2003 âîÿñ\. Òàâî òóëûñûí â\ë= Òàðòóûí (Ýñòîíèÿ), à ëîêòàí âî\ Ñûêòûâêàð áàðà êîðèñ ð\äâóæ âîéòûð\ñ Êîìè\. –Êîíôåðåíöèÿûñ âåêäæûê ìóí\ êóèì ëóí. Ñûêòûâêàðûí íó\äàì ñ=é\ñ 2013 âîñÿ ìàé 6-8 ëóíúÿñ\, âè÷÷ûñÿì ñýò÷\ 150 ã\ã\ð ìîðò\ñ, – âèñüòàë\ ôèëîëîãèÿñà êàíäèäàò Ìàðèíà Ôåäèíà. – Íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêà ìèíècòåðñòâî îòñ\ã\í êîíôåðåíöèÿñ\ êîòûðòíû áîñüò÷èñíû ãîññëóæáà äà âåñüê\äëàííîã àêàäåìèÿ, Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåò, Êîìè ïåäèíñòèòóò,

Â\ð èíñòèòóò. Ìè ê\ñúÿì, ìåäûì ôîðóìûñ îòñàë=ñ ¸íì\äíû þðêàðñà âóçúÿñ êîñòûí éèò\äñ\, ñýò÷\ñ âåë\äûñüÿñ äà ñòóäåíòúÿñ òîïûääæûêà êóò=ñíû ¸ðòàñüíû. Çàâîäèò=ì íèí äàñüòûñüíû êîíôåðåíöèÿ êåæëàñ. Îêîòàïû-

ðûñü áîñüò÷èñíû òà\ è òîì é\ç, \ä IFUSCO äûðéè íàé\ è àñëàíûñ òóÿñü\ì éûëûñü âèñüòàë\íû, è ìóê\ä ðåãèîíûñü äà ñòðàíàûñü ¸ðòúÿñ\ñ àääç\íû. –Ñòóäåíòúÿñëû í\ êîíôåðåíöèÿñ\ êîòûðò\ìûí ìûé âûí ñåðòèíûñ? –Íàé\ êûâêóòàñíû ã\ñüòúÿñ\ñ êóðàòîðàë\ì – âî÷ààë\ì, êàð\í ò\äì\ä\ì, ïð\ñò êàäñ\ êîòûðò\ì – â\ñíà. Íàé\ æ\ \òóââåçéûí ë\ñü\ä\íû êîíôåðåíöèÿëû ñè\ì ëèñò áîêúÿñ. Ôîðóìë\í óäæûñ ìóíàñ äàñ ñåêöèÿûí: ôèíí-é\ãðàë\í êûâ, ëèòåðàòóðà, èñòîðèÿ, ýêîíîìèêà êûíäçè ñ¸ðíèòàì è þ\ðòàí òåõíîëîãèÿÿñ äà ð\äâóæ âîéòûðë\í êèïîäà èñêóññòâî éûëûñü. Ìåäûì âåñüêàâíû êîíôåðåíöèÿ âûë\, øû\ä÷ûíû êîë\ ÿíâàðü 1 ëóíñÿíü ìàðò 1 ëóí\äç.

–È êîä= âåðìàñ âîëûíû êîíôåðåíöèÿ âûëàñ? –Îç ñ\ìûí ñòóäåíòúÿñ, íî è àñïèðàíòúÿñ, òîì ó÷¸í\éÿñ, è âåñèã øêîëàûí âåë\ä÷ûñüÿñ. Îðãêîìèòåò\ ûñò\ì äîêëàäò\ ê\ áóðà äîíúÿëàñíû – âåðìàñíû êîðíû ôîðóì âûë\. Ѹðíèòíû ñýí= êóòàì ðî÷, àíãëèÿ äà ôèííé\ãðà êûâúÿñ âûëûí. Äîêëàä êûíäçè áûä\íëû êîë\ äàñüòûíû âèäåîïðåçåíòàöèÿ äà ãèæíû òåçèñúÿñ, è áûä\í à÷ûñ á\ðé\, êóòø\ì êûâ âûëûí êóòàñ ñ¸ðíèòíû, êóòø\ì êûâé\í ïðåçåíòàöèÿñ\ â\÷àñ äà êóòø\ì\í òåçèññ\ ë\ñü\äàñ. Íî ñòàâñ\ êîë\ â\÷íû êóèì êûâ âûëûí. –Ìå ê\ êîìè\í ñ¸ðíèòà, òåçèññ\ êîë\ ðî÷\í ãèæíû, à ïðåçåíòàöèÿñ\ àíãëèÿ êûâé\í? —Äà. À ïîçü\ ðî÷\í ñ¸ð-

íèòíû, òåçèññ\ àíãëèéñê\é\í â\÷íû, à ïðåçåíòàöèÿñ\ êîìè\í. Êóèì êûâíàñ â\äèò÷\ìûñ îòñàëàñ ñòàâ ÷óê\ðò÷\ìàûñëû \òà-ì\äñ\ ã\ã\ðâîíû. Þ\ðò=ì íèí êîíôåðåíöèÿëûñü ýìáëåìà ë\ñü\äàí êîíêóðñ éûëûñü. Âèäç\äëûíû ê\ âîääçà ôîðóìúÿñëûñü ïàñúÿññ\, ÿñûäà òûäîâò÷\, ìûé òø\êûäà ñýí= ïàíûäàñüë\íû ïîñúÿñ, øîíä=, ïåì\ñúÿñ. Ïîñúÿñûñ áûòòü\ éèò\íû ð\äâóæ âîéòûð\ñ, øîíä=ûñ ôèíí-é\ãðà ï\âñòûí çýâ ïûääè ïóêòàíà ïàñ, ñ=é\ òø\êûäà ïàíûäàñüë\ îðíàìåíòúÿñûí. Êîíêóðñ âûë\ ñåðïàñúÿñ âî\íû íèí, à âåðìûñüûñëû âè÷ìàñ êîçèí. Ïàâåë ÀÍÎÕÈÍ. Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.


6

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Ìóñà ìåíûì âîéâûâñà ñèêò-ãðåçä Êîìè íàóêà ø\ðèíûñü èñòîðèÿ äà ýòíîãðàôèÿ þê\í\í âåñüê\äëûñü Àëåêñàíäð Ïîïîâëû äåêàáðûí òûðèñ 60 àð\ñ. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü, íàóêàûí Ïèòèðèì Ñîðîêèí íèìà Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é ïðåìèÿà ëàóðåàò, ÐÔ-ñà 3 êëàññà ãîñóäàðñòâåíí\é ñ\âåòíèê, èñòîðèÿ íàóêàñà äîêòîð, ïðîôåññîð... Ïîçü\ äûð íà ëûääü\äëûíû ñûëûñü ïî÷¸ò íèì-íàãðàäàñ\. —Áàòü è ìàì â\ë=íû èí- Àëåêñàíäð Ïîïîâ ïûð\ìà 11 âîûñü äûðäæûê íèí ç=ëÿ æåíåð-ñòð\èòåëü\í, — êàçü- âåë\ä÷ûíû Êîìè ïåäèíñòè- Êûâ, ëèòåðàòóðà äà èñòîðèÿ òûë\ Àëåêñàíäð Ïîïîâ, — òóòñà èñòîðèÿ ôàêóëüòåò\, èíñòèòóòûí. ï\ëü\é, Àëåêñàíäð Òðîôèìî- êîä\ñ á\ðûíäæûê âóäæ\ä=ñÊîìè Ðåñïóáëèêàñà ó÷¸âè÷ Ðîñòîâñêèé — àðõèòåê- íû Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñè- í\éÿñ éûëûñü íåá\ãûí, êîä= òîð\í. Êîëü\ì íýìñÿ 20-\ä òåò\. Âóçûí âåë\ä÷èã\í óíà ïåò=ñ 2001 âîûí Ñàíêò-Ïåâîÿñ\ ñ=é\ àññüûñ Ðàñïóòèí êàä êîëëÿë\ìà àðõèâûí, òåðáóðãûí, ãèæ\ìà, ìûé îâñ\ âåæ\ìà Ðîñòîâñêèé âû- ê\í= â\ë\ìà ïîçÿíëóí áîñüò- Àëåêñàíäð Ïîïîâ \òêîäÿ ë\, ìåäûì ûëûñò÷ûíû ñý- ëûíû êèàñ âàæ äîêóìåíòú- áóðà ç=ëü\ è íàóêàûí, è ïîòø\ì çûâ\êòàíà ìîðòûñü, ÿñ. Âóç ïîìàë\ì á\ðûí ëèòèêàûí. Â\ë= ìåäâîääçàêûäç Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí. 30- ñëóæèò\ìà àðìèÿûí, ñýññÿ ûñü íà á\ðé\ì Îáùåñòâåí\ä âîÿñ\ ï\ëüë\í ïðîåêò ñåð- êûê âî âåë\ä\ìà Èçüâà í\é ïàëàòà\ ïûðûñü\í. òè êûï\ä\ìà\ñü þðêàðûí óíà ðàéîíûí. Ѹð\íäæûê ïîìàñòð\éáà, òø\òø è «Ðîäèíà» ë\ìà àñïèðàíòóðà. êèíîòåàòð. Ѹð\íäæûê ñ=é\ —Êàíäèäàòñê\é, äîêòîðâåñüê\äë=ñ «Êîìèãðàæäàí- ñê\é... Ñýêè âåñèã ýã âåðìû ïðîåêò\í». ì\âïûøòëûíû, ìûé ïûð\äÌèÿí ñåìüÿûí ñòàâ\í ðà- ÷à ïîëèòèêà\, — âèñüòàë\ äåéò=ñíû ëûääüûñüíû. Ãîð- Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷. òûí â\ë= ûäæûä áóð áèáÊîëü\ì íýìñÿ 80-\ä âîÿñ\ ëèîòåêà. Òø\êûäà ÷óê\ðò- ¸íà êóò=ñíû ñ¸ðíèòíû íà÷ûâë=ì \òëàûí, è êîäê\ \òè öèîíàëüí\é ïðîáëåìàÿñ éûãîðàà ëûääèñ íåá\ã. À äåò- ëûñü. Êóò=ñíû íó\äíû «ã\ãñàäéûí ãîðàà ëûääüûñüûñü- ð\ñ ïûçàíúÿñ», áûäñèêàñ íàñ â\ë= ìå. Ìåäûì çîíïîñ- êîíôåðåíöèÿÿñ. Êîìè êûâ íè ë\íÿ ïóêàëàñíû äà áóðà êóçÿ \òè ÷óê\ðò÷ûë\ì äûðñ¸ÿñíû, êàãóëüíè÷àíûì ñåò- éè Àëåêñàíäð Ïîïîâ â\çéèñ ë=ñ êè\ íåá\ã äà òø\êòûë=ñ \òóâò÷ûíû «Êîìè êîòûð\». ãîðàà ëûääüûíû, à ìóê\äûñ—Çáûëüâûëàñ òàòø\ìûñ ëû — êûâçûíû. 4-5 àð\ñ\í â\ë= íèí êîëü\ì íýì çàâîìå ëûääüûñè è ãèæè íèí. äèò÷èã\í, ìè ñ\ìûí ëîâçü\Øêîëàûí âåë\ä÷èã\í ìå- ä=ì ñ=é\ñ. 1989 âîûí ìóí=ñ íûì çýâ ¸íà âîèñíû ñü\ë\ì ó÷ðåäèòåëüí\é ñúåçä. Ñýêè âûë\ ïðèêëþ÷åíèåÿñ éûëûñü ðåñïóáëèêàíûì ¸íà âîäçì\ñäà èñòîðèÿ íåá\ãúÿñ. 9-\ä ÷èñ íàöèîíàëüí\é éèò\äúÿñ êëàññûí, êîð òûðè Êàðë áóðì\ä\ì-ñ\âì\ä\ì ìîãûñü. Ìàðêñë\í ÷óæàí ëóíñÿíü 150 Âåñèã «Èçâåñòèÿ ÖÊ ÊÏÑÑ» âî, ìå ïûð\ä÷è ñûëû ñè\ì æóðíàëûí é\ç\ä=ñíû Êîìè îëèìïèàäà\. Ëûääè óíà êíè- îáêîìëûñü òà êóçÿ óäæòàññ\. ãà äà ñû ìûíäà ò\äìàë= «Êà- Ñ=é\ è ëîè ïîäóë\í êîìè ïèòàë» ãèæûñü éûëûñü! Çýâ âîéòûðë\í \òìóí\ìëû. Îáàñëûñï\ë\ñ ìîðò â\ë\ìà. Òà êîìñà ïåðâîé ñåêðåòàð\í á\ðûí ìåíûì îêîòà ëîè òó- ñýêè â\ë= Þðèé Àëåêñååâè÷ ÿâíû èñòîðèÿ. Äåðò, ûø\ä=ñ Ñïèðèäîíîâ, çýâ ñþñü ìîðò. /í= — ñýò÷\ñ ýêñïåðò, òø\òø è âåë\äûñüíûì, Ñûêòûâêàð- /òêûìûí ðåãèîíûí ê\ è Ãîññ\âåòûí. Íûðùèêàë\ ñà 4 íîìåðà øêîëàûñü äè- âëàñüò \òäîðò÷èñ íàöèîíàëü- íàöèîíàëüí\é éèò\äúÿñ ðåêòîð, èñòîðèê, Ñîöèàëèñ- í\é ò\æä-ìîãûñü, Þðèé ñ\âì\ä\ì êóçÿ óäæàëàí êîòè÷åñê\é Óäæâûâñà Ãåðîé Àëåêñååâè÷ ñÿììèñ êûñêûíû òûðûí, êîä\í âåñüê\äë\ ÊîÏîëèíà Ñòåïàíîâíà Ìàðêî- àñ äîðàñ é\çñ\. ìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü 1997 âîûí Àëåêñàíäð Ïî- Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. Ïóêò=ñ àñâà. Í\øòà è èñòîðèÿ íàóêàûí ìèÿí ðåñïóáëèêàñà ìåä- ïîâ\ñ èíä=ñíû Êîìèûí Ðîñ- ñüûñ ïàé «Ðåñïóáëèêà Êîìè» âîääçà äîêòîð, ïðîôåññîð ñèÿñà Ïðåçèäåíò\ñ ïåòê\ä- ýíöèêëîïåäèÿ, «Èñòîðèÿ ßêîâ Íèêîëàåâè÷ Áåçíîñè- ëûñü\í. Òàé\ ÷èíàñ ñ=é\ Êîìè ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í êîâ òóéä=ñ ìåí\. Ãèæñè øêî- ç=ëèñ 2000 âî\äç. /òòø\òø äî ñîâðåìåííîñòè», «Ôîòîëàûí âåë\ä÷ûñüÿñëû è÷\ò âåñüê\äë=ñ ðåñïóáëèêàûí ëåòîïèñü Ðåñïóáëèêè Êîìè: àêàäåìèÿ\. Áóðåòø ñýêè óñèñ ôåäåðàëüí\é âëàñüò òý÷àñú- ñòðîêàìè ñóäåá» íåá\ãúÿñ øóä ìåäâîääçàûñü âåòëûíû ÿñë\í êîëëåãèÿ\í. ëýäç\ì\. Òàûñü \òäîð ëûä—2000 âîûí ìå áåðã\ä÷è àðõåîëîãè÷åñê\é ýêñïåäèäü\ ëåêöèÿÿñ ãîññëóæáà äà ÷óæàí=í\, ê\òü ýñüê\ è êî- âåñüê\äë\ì êóçÿ àêàäåìèÿöèÿ\. Øêîëà ïîìàë\ì á\ðûí ëü\ä\íû â\ë= Ìîñêâà\. È ñî ûí âåë\ä÷ûñüÿñëû.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ é\ç\ä\ìà 250 ñàé\ íàó÷í\é óäæ, ìîíîãðàôèÿ äà âåë\ä÷àí ïîñîáèå. Ñûë\í âåñüê\äë\ì óëûí ç=ëü\íû àñïèðàíòúÿñ. Îêîòàïûðûñü ïûð\ä÷\ Ðîññèÿñà äà ñòàâ ìèð ïàñüòàëàûí êîíôåðåíöèÿÿñë\í óäæ\. —Ìåíàì îë\ì\é çýâ îçûð ò\ä÷àíà ëî\ìòîðúÿñ\í. Ìå â\ë= âåë\äûñü\í øêîëàûí è ëîè íàóêàñà äîêòîð\í äà ïðîôåññîð\í. Ìå ò\äñà óíà íèìàëàíà äà ïûääè ïóêòàíà âîéòûðê\ä, òø\òø è Ìîñêâàûñü ó÷¸í\é-èñòîðèê, ïðî-

ôåññîð Âëàäèìèð Ïåòðåíêîê\ä, Ðîññèÿñà ïðàâèòåëüñòâîûí íàöèîíàëüí\é äà ðåãèîíúÿñûí ïîëèòèêàñà â\âë\ì ìèíèñòð, ïðîôåññîð Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâê\ä, Þðèé Ñïèðèäîíîâê\ä, Âëàäèìèð Òîðëîïîâê\ä, Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåðê\ä, — âîäç\ âèñüòàë\ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷. — Ìåíûì ìîéâèèñ îâíû \òè êàä\ òàòø\ì íèìàëàíà é\çê\ä. À÷ûñ êàäûñ á\ðé\ ìèÿí\ñ. Ìîðòûäë\í íèí\ì îç àðòìû, îç ê\ ë\ñÿâ ñ=é\ îëàí êàäûñê\ä. /òëààñüíû ñûê\ä — ûäæûä øóä. Ê\òü ýñüê\ ìåíûì, êûäç èñòîðèêëû, ìàòûíäæûê Åêàòåðèíàë\í êàäêîëàñòûñ, êîð îâë=ñ ïîýò, ãóñàð, 1812 âîñÿ Îòå÷åñòâåíí\é âîéíàñà ãåðîé Äåíèñ Äàâûäîâ. Ìå âåñèã ñûëûñü íèìñ\ ïèëû ñåò=. À â\ë= ê\ ïîçÿíëóí âûëüûñü îâíû, ìóí= ýñüê\ ì\ä òóé\ä íèí. Íî ýã ñû ïîíäà, ìûé àñëàì \í=ÿ îë\ìàñ òóé\é àáó ñü\ë\ì ñåðòè, à ìåäûì í\øòà óíäæûê ò\äìàâíû. Íî îë= ýñüê\ Êîìèûí. Ìå âåëü äûð îë= è Ìîñêâàûí, è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí, óíàûñü âåòë= ñóé\ð ñàé\, íî àñëàíûì â\ð-âàûñ ìåíûì ìóñàäæûê. Ìóñà ìåíûì âîéâûâñà ãðåçä, êîäëû ñèè àññüûì äèïëîì\ñ äà êûêíàí äèññåðòàöèÿ\ñ. È âåñèã äà÷à\é ìåíàì — ñèêòûí âàæ íîã êåð\ìêûï\ä\ì êåðêà, òø\òø è åäæûä äà ñü\ä ïûâñÿí. Ñâåòëàíà ÌÓÐÀÂܨÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂË/Í àðõèâûñü.


2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости. 6.05 «Доброе утро». 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «ДЕВЧАТА». 11.50 Новогодний «Ералаш». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ РЫЙ ВОЛК». 13.35 «ЗОЛУШКА». 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+). 17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 18.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 21.40 Проводы Старого года. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.00 Новогодняя ночь на Пер вом. 2.30 «Дискотека 80х».

6.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГ РЫШ» (12+). 7.30 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоква шино», «Зима в Просто квашино». Мультфильмы. 8.20 «ЧАРОДЕИ». 11.00 «Лучшие песни2012». Праздничный концерт из Государственного Крем левского дворца. 12.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 14.00 Вести. 14.20 «Короли смеха» (12+). 16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ РИТ». 19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА ЧИ». 20.55 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 22.30 «Новогодний парад звезд». 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.00 Новогодний Голубой ого нек2013 г. 4.05 Большая новогодняя дис котека.

6.00 «Мультимир». 7.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА» (16+). 8.50 «К=дзыд П=ль», «К=дзыд П=ль да к=ин». Мульт фильмъяс. 9.20 «Чол=м, дзолюк!» 9.35 «Войвыв королева». Мультфильм. 10.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 12.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. «ХО ЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ» (16+). 14.45 «На троих» (16+). 15.15 «Комиксы» (12+). 15.45 «Неполитическая кух ня». 16.15 «Неизвестный Новый год». Из цикла «Субъек тивная камера». 16.50 «АТЛАНТИДА». 20.10 «Леонтьев в Коми». 21.30 «ОЙ, МОРОЗМОРОЗ» (12+). 23.10 «Новогодняя камера». 23.20 «Юргы, Выль во!» 23.55 «Новогоднее поздравле ние Главы Республики Коми В.М.Гайзера». 0.00 «С Новым годом, респуб лика!» 0.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА ЛИ?» 1.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+). 2.00 «НОРТ» (12+). 3.45 «Зарисовки. Коротко о главных».

7

7.00 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 11.50 «Испытание чувств. Ли дия Смирнова». 12.30 «Новогодняя сказка», «Похитители ёлок». Мультфильмы. 13.00 «МАМА». 14.25 «Легенды мирового кино». Людмила Гурчен ко. 14.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 17.05 «Больше, чем любовь». 17.50 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века». 19.15 Спектакль «Сasting/Ка стинг». 21.10 «Татьяна и Сергей Ни китины в кругу друзей». 22.25 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.05 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым. 1.20 Концерт Элтона Джона в НьюЙорке. 2.45 «Праздник». Мульт фильм.

5.40 «Рождественская встре ча НТВ» (12+). 7.15 «ЗАХОДИ НЕ БОЙСЯ, ВЫ ХОДИ НЕ ПЛАЧЬ...» (12+). 8.00 Сегодня. 8.20 «ЗАХОДИ НЕ БОЙСЯ, ВЫ ХОДИ НЕ ПЛАЧЬ...» (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «Чудо техники» с Серге ем Малозёмовым (12+). 10.55 «Дачный ответ» (0+). 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ» (16+). 13.00 Сегодня. 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ» (16+). 19.10 «ДЕНЬ ДОДО» (12+). 20.55 «Говорим и показываем». Новогоднее шоу (16+). 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.00 «Ээхх, разгуляй!» Фести валь хорошей музыки (16+). 2.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО ВЫЙ ГОД!» (16+). 4.35 «Спето в СССР: «Ирония судьбы...» (12+).

6.00 «Конёкгорбунок». Мульт фильм (0+). 7.25 «Монсуно». Мультсериал (12+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Самый умный» (12+). 10.45 «Секретная служба Сан ты». Мультсериал (6+). 11.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ2» (12+). 13.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! НОВЫЙ ГОД» (16+). 14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 14.30 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 16.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 16.30 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 17.20 Шоу «Уральских пель меней» (16+).

20.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 22.55 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина (0+). 0.00 Шоу «Уральских пельме ней» (16+). 1.00 Шоу «Уральских пельме ней» (16+). 4.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! НО ВЫЙ ГОД» (16+). 5.00 «Ну, погоди!» Мульт фильм (0+). 5.15 Музыка (16+).

7.00 Волшебный мульткарна вал. 7.30 «Приключения Мюнхгау зена». Мульсериал (0+). 8.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся». Мультфильмы (0+). 8.45 «Приключения Бурати но». Мультфильм (0+). 9.45 «Тайна третьей плане ты». Мультфильм (0+). 10.35 «Белка и Стрелка. Звезд ные собаки». Мульт фильм (6+). 12.00 «Сейчас». 12.10 «Отличная дискотека». Отличный Новый год на Пятом. (12+). 16.30 «СЛЕД» (16+). 21.00 Отличный Новый год на Пятом. Ирина Аллегрова (12+). 21.55 Отличный Новый год на Пятом. Супершоу «Ле генды «Ретро FM» (16+). 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.05 Отличный Новый год на Пятом. Музыкальный хитпарад (16+).

5.10 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 6.00 «Лило и Стич». Мультсе риал (6+). 6.25 «Микки: и снова под рож дество». Мультфильм (0+). 7.30 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 7.55 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 8.20 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.50 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 9.15 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.45 «Волшебное Рождество у Микки». Мультфильм (0+). 10.45 «КАНИКУЛЫ ГУФИ» (0+). 11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ГУФИ» (6+). 13.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ ТЕРКА» (6+). 14.45 «САНТА КЛАУС» (6+). 16.25 «Стич!» Мультсериал (6+). 16.50 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал (12+). 17.15 «Рыбология». Мультсе риал (6+). 17.40 «Новая школа импера тора». Мультсериал (0+). 18.05 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 18.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 19.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО РАДКА» (6+). 19.35 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 20.00 «ДЖЕССИ» (6+). 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 20.50 «Король Лев2: гор

дость Симбы». Анимаци онный фильм (0+). 22.10 «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+). 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.05 Музыка на Канале Disney. 1.35 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.30 «Эй, Арнольд!» Мультсе риал (12+). 8.00 «Эй, Арнольд!» Мультсе риал (12+). 8.30 «Бен 10: инопланетная сверхсила». Мультсери ал (12+). 8.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+). 9.35 «Бакуган: импульс мекта ниума» «Боль пораже ния». Мультсериал (12+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Про декор» (12+). 11.30 «Два с половиной пова ра. Открытая кухня» (16+). 12.00 «Новый год в Доме2» (16+). 14.00 «Перезагрузка» (16+). 15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС» (16+). 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «САМОУБИЙСТВО В КРЕ ДИТ» (16+). 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «НОВЫЙ ГОД» (16+). 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «МИСТЕР И МИССИС НА УМОВЫ» (16+). 17.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС СМЕРТНЫЕ» (16+). 19.10 «Комеди Клаб» (16+). 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ХЭЛЛОУИН» (16+). 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 22.00 «Комеди Клаб» (16+). 23.55 «Новогоднее обращение Президента Российской Фе дерации В.В.Путина» (12+). 0.05 «Комеди Клаб» (16+). 1.00 «Comedy Woman» (16+). 2.00 «Дом2» (16+). 3.30 «Комеди Клаб» (16+). 5.25 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА МИ» (12+).

5.00 «Моя планета». 6.20 «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО». 6.55 Вестиспорт. 7.05 «Моя рыбалка». 7.35 «Диалоги о рыбалке». 8.05 «Язь против еды». 8.30 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 9.20 «Рейтинг Баженова. Че ловек для опытов». 9.50 Вестиспорт. 10.00 «Золотой пьедестал». 13.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ» (16+). 15.00 Смешанные единобор ства. Международный турнир супертяжелове сов с участием Сергея Ха ритонова. 17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия Канада. 20.10 Смешанные единобор ства. Международный турнир супертяжелове сов с участием Сергея Харитонова. 21.05 Вестиспорт. 21.20 Профессиональный бокс. Лучшее. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 0.00 Смешанные единобор ства. Международный турнир супертяжелове сов с участием Сергея Харитонова (16+). 2.45 «Моя планета».

Òàé\ ëóí\: —âîë=í á=ðúÿ ëóí;

—Àçåðáàéäæàíûí ïàñé=íû ñòàâìèðñà àçåðáàéäæàíàëûñü ¸ðòàñÿí ëóí; —Âåðà, Âèêòîð, Âëàäèìèð, Ãåîðãèé, Åëèçàâåòà, Åðìèë, Çîÿ, Èâàí, Èëüÿ, Êëàâäèé, Ìàðê, Ìàðòûí, Ìèõàèë, Ìîäåñò, Ìîêèé, Íèêîëàé, Ñåâàñòüÿí, Ñåðãåé, Ñèìåîí, Ñîôèÿ, Ôàäåé, Ôëîð, Ôîêà íèìëóíàñü=íû; —1741 âîûí Ïðåîáðàæåíñê=é ïîëêë=í ëåéáãâàðäèÿñà ãðåíàäåð ðîòàëû ñåò\ñíû Ëåéá-êàìïàíèÿëûñü íèì äà óð÷èò\ñíû òîðúÿ ïàñüê=ì äà ä=ðàïàñ; —1774 âîûí ¸ðä â=÷èñ Ïóãà÷¸âëûñü áóíò êûï=ä=ì êóçÿ êûâê=ðò=ä. Åìåëüÿí Ïóãà÷¸â=ñ, Ìàêñèì Øèãàåâ=ñ äà ìóê=ä=ñ â=ë\ øó=ìà êàçíèòíû; —1825 âîûí ×åðíèãîâñê=é ïîëêûí áóíò êûï=äûñü ñàëäàòúÿñ âîäçûí ëûääèñíû «Ïðàâîñëàâíûé êàòåõèçèñ» ðåâîëþöèîíí=é øû=ä÷=ì, êîä\ ÷óêñàë\ñ ñóâòíû ñàìîäåðæàâèåëû, êðåïîñòí=é ïðàâîëû äà ðåêðóò= áîñüò=ìëû ïàíûä; —1908 âîûí ÷óæèñ õîëîêîñò ïûð ìóí=ì åâðåé, íàöèñòúÿñ á=ðñÿ íèìàëàíà îõîòíèê Ñèìîí Âèçåíòàëü; —1911 âîûí êóâñèñ ñåðïàñàñüûñü Ãðèãîðèé Ìÿñîåäîâ; —1917 âîûí Ñîâíàðêîì âûíñü=ä\ñ Ôèíëÿíäèÿë=í àñø=ðëóí éûëûñü äåêðåò; —1917 âîûí Ñîâíàðêîì øóèñ áûð=äíû Ãîñóäàðñòâåíí=é äóìàëûñü äà Âðåìåíí=é êîìèòåòëûñü êàíöåëÿðèÿ; —1918 âîûí «Ðîòå Ôàíå» ãàçåò ëîèñ Ãåðìàíèÿñà êîìïàðòèÿë=í ø=ð ïåòàñ=í; —1930 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Àíàòîëèé Êóçíåöîâ; —1933 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ñåì¸í Ôàðàäà; —1937 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ýíòîíè Õîïêèíñ; —1942 âîûí Áàðåíöåâ ñàðèäçûí â=ë\ «Âûëü âîñÿ êîñü»: Áðèòàíèÿñà êîðàáëüÿñ ïàñüâàðò\ñíû íåìå÷ ðåéäåðúÿñ=ñ. Òà á=ðûí Àäîëüô Ãèòëåð ûñò\ñ îòñòàâêà= àäìèðàë Ðåäåð=ñ; —1944 âîûí ôàøèñòûñü ìåçä\ñíû ×åðíîãîðèÿ; —1965 âîûí Ïðèìîðñê=é äà Õàáàðîâñê êðàéÿñëû ñåò\ñíû Ëåíèí îðäåí; —1973 âîûí ÷óæèñ áàëåò é=êòûñü Íèêîëàé Öèñêàðèäçå; —1975 âîûí Ðûòûââûâ Àíòàðêòèäàûí Ôèëüõíåðë=í ëåäíèêûí âîñüò\ñíû íàó÷í=é ñòàíöèÿ äà «Äðóæíàÿ» áàçà; —1993 âîûí êóâñèñ Ãðóçèÿñà ïðåçèäåíò Çâèàä Ãàìñàõóðäèÿ; —1996 âîûí êóâñèñ ñüûëàíêûâ ãèæûñü, ïîýò Ëåâ Îøàíèí; —1999 âîûí Áîðèñ Åëüöèí äóãä\ñ ïðåçèäåíòàâíû. Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíòëûñü óäæñ= â=÷íû áîñüò÷èñ Âëàäèìèð Ïóòèí; —2011 âîûí êóâñèñ àêòðèñà Åëåíà Äîðîíèíà; —Ìîäåñò ëóí. Âàæ é=ç øóë\ñíû, äåêàáðü âàæ âî ïîìàë=, âûëüûñëû øóä=í òóéñ= âîëüñàë=.


8

Òåëåïðîãðàììà

Òàé\ ëóí\:

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

—âûëü âîë=í ìåäâîääçà ëóí; —ìèðë=í ñòàâìèðñà ëóí; —Òàíçàíèÿûí ïó ñàäèòàí ëóí; —Àãëàèäà, Âîíèôàòèé, Ãðèãîðèé, Åâòèõ, Èëüÿ, Ïðîâ, Òèìîôåé, Òðèôîí, Ôåññàëîíèêà íèìëóíàñü=íû; —1573 âîûí êóâñèñ îïðè÷íèê Ìàëþòà Ñêóðàòîâ; —1622 âîûí Ïàïàë=í êàíöåëÿðèÿ øóèñ ëûääüûíû âî ïàíñü=ì ÿíâàðü 1 ëóíñÿíü, òà=äç âûëü âîûñ çàâîäèò÷ûë\ñ ìàðò 25 ëóí=; —1751 âîûí é=ç=ä\ñíû , Äåíè Äèäðî=í äà Æàí Ä àëàìáåð=í äàñüò=ì «Ýíöèêëîïåäèÿ, èëè Òîëêîâûé ñëîâàðü íàóê, èñêóññòâ è ðåì¸ñåë» ïåòàñëûñü ìåäâîääçà òîì; —1785 âîûí é=ç=ä\ñíû Ëîíäîíñà «The Daily Universal Register» ãàçåòëûñü ìåäâîääçà íîìåð, 1788 âîñÿíü ñ\é= ïåò= «The Times» íèì óëûí; —1839 âîûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí é=ç=ä\ñíû «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè» æóðíàëëûñü ìåäâîääçà íîìåð; —1858 âîûí Ðî÷ èìïåðèÿûí áîñüò÷èñíû âóçàâíû ìåäâîääçà ïîøòà ìàðêàÿñ; —1863 âîûí Àâðààì Ëèíêîëüí é=ç=ä\ñ ÑØÀ-ûí ðàáúÿñ=ñ ìåçä=ì éûëûñü ìàíèôåñò; —1863 âîûí ÷óæèñ îëèìïèéñê=é =òìóí=ìëû ïîäóâ ïóêòûñü, áàðîí Ïüåð äå Êóáåðòåí; —1874 âîûí Ðîññèÿûí âûíñü=ä\ñíû âîèíñê=é ïîâèííîñüò éûëûñü ìàíèôåñò; —1899 âîûí ÷óæèñ ðåæèññ¸ð, àðòèñò Ëåâ Êóëåøîâ; —1909 âîûí Âåëèêîáðèòàíèÿûí ìåäâîääçàûñü ìûíò\ñíû ïåíñèÿ; —1909 âîûí ÷óæèñ Óêðàèíàñà íàöèîíàëèñòúÿñë=í íûðùèê Ñòåïàí Áàíäåðà; —1925 âîûí Íîðâåãèÿñà Õðèñòèàíèÿ þðêàð íèìò\ñíû Îñëî=í; —1932 âîûí Óëûñ Íîâãîðîäûí âîñüò\ñíû Ìîëîòîâ íèìà àâòîçàâîä (=í\ÿ «ÃÀÇ»); —1935 âîûí Òóðöèÿûí êèðèò\ñíû áûäñèêàñ òèòóëñ= äà ïûðò\ñíû îâúÿñ; —1942 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ñåðãåé Øàêóðîâ; —1944 âîûí ÿíâàðü 1 ëóíñÿ âîé= ìåäâîääçàûñü þðãèñ À.Àëåêñàíäðîâë=í øûëàä ñåðòè ÑÑÑÐ-ñà êûï; —1968 âîûí ïåðâîé êàíàëûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû «Âðåìÿ» óäæòàñ; —1993 âîûí ×åõîñëîâàêèÿ þêñèñ ×åõèÿ äà Ñëîâàêèÿ âûë=; —1998 âîûí ñü=ì äîíò=ìì=ì â=ñíà Ðîññèÿûí áàðà áîñüò÷èñíû â=äèò÷ûíû ê=ïåéêà=í; —2002 âîûí áîñüò÷èñíû â=äèò÷ûíû åâðî ñü=ì=í; —2010 âîûí ÂÃÒÐÊ âåæèñ «Ðîññèÿ» òåëåêàíàëëûñü íèìñ= «Ðîññèÿ 1», «Âåñòèëûñü» — «Ðîññèÿ 24» âûë= äà ñ.â.; —âàæ é=ç ñåðòè, òàé= ëóí= îç ïîçü ïåòê=äíû êåðêàûñü ë=ï-¸ã.

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

6.00 «Дискотека 80 х». 7.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». 8.25 «ДЕВЧАТА». 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+). 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 13.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ». 18.40 «Две звезды». Большой новогодний концерт. 20.45 Научно фантастический 3D фильм Джеймса Каме

рона «Аватар». (16+). 23.20 «Красная звезда» пред

ставляет «20 лучших пе

сен года» (16+). 1.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (12+). 3.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!» 4.30 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+).

5.10 «Лучшие песни». Празд

ничный концерт из Госу

дарственного Кремлев

ского дворца. 6.55 «Не только о любви». Концерт Николая Баско

ва. 8.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 9.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ

РИТ». 12.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА

ЧИ». 14.00 Вести. 14.10 «Песня года». Часть первая. 16.30 «Юмор года» (12+). 18.05 «ЕЛКИ» (12+). 19.35 «ЕЛКИ 2» (12+). 21.20 «Первый Новогодний ве

чер». 22.45 «КЛУШИ» (12+). 0.30 «СТИЛЯГИ» (16+). 2.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 5.10 Комната смеха.

6.00 «Мультимир». 7.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА

ЛИ?» 8.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+). 9.50 «Новогоднее Юрган шоу. Всё только начинается!» 11.35 «Народный герой». Из цикла «Субъективная ка

мера» (12+). 12.10 «Неполитическая кух

ня». 12.40 «Коми incognito». 12.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ» (12+). 14.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ

ЦЕВ» (6+). 17.10 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+). 18.50 «Киноистории. «Чаро

деи». 19.20 «ЧАРОДЕИ» (12+). 22.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+). 23.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ СВАДЬБА ФИГАРО».

6.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00 «Праздник новогодней ёлки», «Мороз Иванович», «Дед Мороз и серый волк», «Дед Мороз и лето». Мультфильмы. 12.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 13.25 «Больше, чем любовь». 14.15 Мировая премьера. Но

вогодний концерт Венс

кого филармонического оркестра 2013 г. 16.45 Цирк «Массимо». 17.40 «ДУЭНЬЯ». 19.20 «Романтика романса». Новогодний гала кон

церт. 21.35 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА». 23.00 «ВЕРНИСЬ!» 0.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 1.55 Цирк «Массимо». 2.50 «Великолепный Гоша». Мультфильм.

5.20 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+). 7.10 «Двенадцать месяцев». Мультфильм (0+). 8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ

РО» (0+). 9.25 «СУПРУГИ» (16+). 11.20 «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИ

ЦА» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+). 23.00 «СНОВА НОВЫЙ» (16+). 1.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+). 2.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+). 4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал (6+). 7.00 «Времена года» (0+). «Снеговик почтовик» (0+), «Дед Мороз и серый волк». Мультфильмы. 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе

риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Приключения Винни». Мультфильм (6+). 10.20 «Незабываемое приклю

чение медвежонка Вин

ни». Мультфильм (6+). 11.40 «Весенние денёчки с малышом Ру». Мульт

фильм (6+). 12.50 «Цыплёнок Цыпа». Мультфильм (6+). 14.15 «Монстры против при

шельцев». Полномет

ражный анимационный фильм (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 17.00 «Алёша Попович и Ту

гарин змей». Полномет

ражный анимационный фильм (12+). 18.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Полно

метражный анимацион

ный фильм (12+). 19.45 «Илья Муромец и соло

вей разбойник». Полно

метражный анимацион

ный фильм (12+). 21.15 «Три богатыря и Шама

ханская царица». Полно

метражный анимацион

ный фильм (12+). 22.45 Шоу «Уральских пель

меней» (16+).

0.15 МясорУПка (16+). 1.15 «ЖИПЕРС КРИПЕРС 2» (16+). 3.10 «ОННИ БРАСКО» (16+). 5.40 Музыка (16+).

5.55 «Чертёнок 13», «Находчи

вый лягушонок», «Зо

лушка», «Возвращение блудного попугая», «Стойкий оловянный солдатик», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкан

тов», «Сказка о царе Сал

тане», «Конек горбунок», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Ле

тучий корабль», «Мауг

ли». Мультфильмы (0+). 13.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО

КОЛ» (0+). 14.55 «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» (0+). 16.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД

НЫЕ ТРУБЫ» (0+). 17.30 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+). 18.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+). 19.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+). 21.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+). 22.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ

КЕ» (12+). 0.05 «Легенды Ретро FM». Но

вогодний концерт (12+). 2.20 «Белка и Стрелка. Звезд

ные собаки». Мульт

фильм (6+). 3.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+). 4.50 «ТЕНЬ» (6+).

5.20 «Могучие утята». Мульт

сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт

сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.30 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 7.55 «Перекресток в джунг

лях». Мультсериал (0+). 8.20 «Спецагент Осо». Мульт

сериал (0+). 8.50 «Умелец Мэнни». Мульт

сериал (0+). 9.15 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.45 «101 далматинец». Мульт

сериал (6+). 10.10 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.35 «Финес и Ферб». Мульт

сериал (6+). 11.00 «На замену». Мультсе

риал (6+). 11.25 «Ким пять с плюсом». Мультсериал (6+). 11.50 «Джимми Кул». Мульт

сериал (6+). 12.15 «Кид vs Кэт». Мультсе

риал (6+). 12.40 «Сорвиголова Кик Бутов

ски». Мультсериал (12+). 13.05 «Рыбология». Мультсе

риал (6+). 13.30 «Финес и Ферб». Мульт

сериал (6+). 13.55 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО

РАДКА» (6+).

14.45 «BСЕ ТИП ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 15.10 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.35 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 16.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ

ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 16.25 «ДЖЕССИ» (6+). 16.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 17.15 «Король Лев 2: гордость Симбы». Анимационный фильм (0+). 18.35 «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+). 20.25 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+). 21.55 «СНЕГ» (6+). 23.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 0.20 «Могучие утята». Мульт

сериал (6+). 3.15 «СНЕГ» (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Покемоны: белое и чер

ное». Мультсериал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 10.00 «Комеди Клаб» (16+). 11.00 «Комеди Клаб» (16+). 12.00 «Комеди Клаб» (16+). 13.00 «Комеди Клаб» (16+). 14.00 «Комеди Клаб» (16+). 15.00 «Комеди Клаб» (16+). 16.00 «Комеди Клаб» (16+). 17.00 «Комеди Клаб» (16+). 18.00 «Комеди Клаб» (16+). 19.00 «Комеди Клаб» (16+). 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 20.00 «Комеди Клаб» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 Музыкальный концерт Павла Воли (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 0.30 «Комеди Клаб» (16+). 1.30 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+). 3.40 «СуперИнтуиция» (16+). 4.35 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.35 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА

МИ» (12+).

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 9.10 «Рейтинг Баженова. Че

ловек для опытов». 9.40 «ХАОС» (16+). 11.40 «Наука 2.0. ЕХперимен

ты». Мир в миниатюре. Поезда. 12.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+). 14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. МЕНТЫ 3» (16+). 16.40 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Вест Бромвич»

«Фулхэм». 18.40 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Уиган» «Манче

стер Юнайтед». 20.55 Вести спорт. 21.05 Футбол. Чемпионат Ан

глии. «Саутгемптон»

«Арсенал». 23.25 Смешанные единобор

ства. Лучшее (16+). 1.30 Top Gear. «Зимние Олим

пийские игры». 2.20 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 3.05 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ

ЛО» (16+). 4.45 «Моя планета».


2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Òåëåïðîãðàììà СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

6.00 Новости. 6.10 «МАЛЫШ КАРАТИСТ» (12+). 8.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ ОД». 11.40 Новый «Ералаш». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 14.05 «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 «Кто хочет стать мил лионером?» с Дмитрием Дибровым. 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Поле чудес». 19.55 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.15 «ZОЛУШКА» (16+). 22.55 «Легенды «Ретро FM». 1.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (12+). 3.35 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВО РИТ» (12+). 5.05 Контрольная закупка.

6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 7.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ КИ» (12+). 9.50 Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргу нов в комедиях Леонида Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС БАРБОС И НЕО БЫЧНЫЙ КРОСС». 1961 г. 10.25 «ЕЛКИ» (12+). 12.05 «ЕЛКИ 2» (12+). 14.00 Вести. 14.10 «Песня года». Часть вто рая. 16.50 «Юмор года» (12+). 18.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ РИКА». 20.00 Вести. 20.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ РИКА» (продолжение). 20.55 «Второй Новогодний ве чер». 22.35 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+). 0.30 «НА МОРЕ!» (12+). 2.20 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» (12+). 4.00 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+). 5.40 Комната смеха.

6.00 «Мультимир». 7.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+). 9.10 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (6+). 11.35 «Народный герой». Из цикла «Субъективная ка мера» (12+). 12.10 «Неполитическая кух ня». 12.40 «Коми incognito». 12.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ» (12+). 14.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+). 16.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ СВАДЬБА ФИГАРО». 18.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ЗО ЛОТАЯ ЛИГА» (6+). 20.05 «МИСТЕР ИКС» (12+). 21.40 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+). 23.30 «Новогодние шутки». В.Данилец и В.Моисеен ко (16+). 0.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ЗОЛО ТАЯ ЛИГА» (6+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «ЧИПОЛЛИНО». 11.25 «Три дровосека», «Ва режка». Мультфильмы. 11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 13.20 «Эпоха Аркадия Райки на». 14.00 Спектакль «Старомодная комедия». 15.35 «Формула театра Анд рея Гончарова». 16.15 «Тридцатые в цвете». «На краю Света». 17.10 Дмитрий Хворостов ский. Песни и романсы. 18.00 «Мировые сокровища культуры». «Кёльнский собор». 18.15 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 19.35 «Планета динозавров». «Новые гиганты». 20.30 Эльдар Рязанов. Юби лейный вечер. 22.00 «Мастерская духа. Евту шенко об Эрнсте Неизве стном». 22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 0.15 «Queen». Концерт на стадионе «Уэмбли». 1.10 «Искатели». «Тайны дома Фаберже». 1.55 «Планета динозавров». «Новые гиганты». 2.50 «Кот, который умел петь». Мультфильм.

5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА» (16+). 9.05 «Еда без правил» (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+). 13.00 Сегодня. 13.25 Следствие вели... (16+). 14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «РОМАН С УБИЙЦЕЙ» (16+). 23.15 «Репетирую жизнь». Концерт Александра Но викова (16+). 1.05 «Спорт для всех. Настоя щий герой. КАМАЗ Мас тер» (16+). 1.40 «О’КЕЙ!» (16+). 3.25 «МАСКВИЧИ» (16+). 4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал. (6+). 7.00 «Детский альбом», «Зима в Простоквашино», «Ну, погоди!» Мультфильмы (0+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Шайбу, шайбу!» Мульт фильм (0+). 9.25 «Том и Джерри. Комедий ное шоу». Мультсериал (0+). 9.45 «Большое путешествие». Мультфильм (6+). 11.15 «Монстры против при шельцев». Полномет ражный анимационный фильм (12+).

14.30 «Алёша Попович и Ту гарин змей». Полномет ражный анимационный фильм (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 16.30 «Ну, погоди!» Мульт фильм (0+). 16.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Полно метражный анимацион ный фильм (12+). 18.00 «Илья Муромец и соло вей разбойник». Полно метражный анимацион ный фильм (12+). 19.30 «Три богатыря и Шама ханская царица». Полно метражный анимацион ный фильм (12+). 21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 23.45 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 1.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО МЕЦ» (16+). 3.15 «ЩЕПКА» (16+). 5.15 «СООБЩЕСТВО» (16+). 5.40 Музыка (16+).

6.15 «Чиполлино», «Василиса Микулишна». Мульт фильмы (0+). 7.10 «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА» (0+). 8.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+). 12.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+). 15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+). 15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНЫЕ ГОЛОСА» (16+). 16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО БЛИЗНЕЦОВ» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ГОША» (16+). 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ» (16+). 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДА ЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ» (16+). 18.30 «Сейчас». 18.40 «СЛЕД. НАЖИВКА» (16+). 19.20 «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНА ЕТ» (16+). 20.10 «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД» (16+). 21.00 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕС ТА» (16+). 21.45 «СЛЕД. ЖАЖДА МЕСТИ» (16+). 22.30 «СЛЕД. ЕЛОЧКА» (16+). 23.20 «УБИЙСТВО ПО ФРАН ЦУЗСКИ» (16+). 2.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+). 3.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+). 5.05 «Имена на все времена» (12+).

5.20 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 9.15 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 9.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.10 «Трон: восстание». Мультсериал (12+). 13.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+). 15.20 «ПРИКОЛИСТЫ» (12+). 17.30 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+). 18.00 «КИМ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ: ПОДУМАЕШЬ, ТРАГЕДИЯ» (6+). 19.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+). 21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

9

Òàé\ ëóí\:

СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 22.55 «THE СHEETAH GIRLS» (6+). 0.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 1.35 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 2.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 4.25 «Могучие утята». Мульт сериал (6+).

—Øâåéöàðèÿûí íèì=ä=íû âåæà Áåðòîëüä=ñ;

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Покемоны: белое и чер ное». Мультсериал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 10.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 11.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 12.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 13.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 15.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 16.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 17.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 18.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 19.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 19.30 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 20.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 21.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 21.30 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 0.30 «Комеди Клаб» (16+). 1.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). 3.25 «СуперИнтуиция» (16+). 4.20 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.20 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА МИ» (12+).

—1813 âîûí Ìèõàèë Êóòóçîâ ÷îë=ìàë\ñ àðìèÿ=ñ â=ð=ã=ñ Ðîññèÿûñü â=òë=ì=í;

—Àíòîíèé, Äàíèèë, Èâàí, Èãíàòèé, Ôèëîãîíèé íèìëóíàñü=íû; —1649 âîûí Áîãäàí Õìåëüíèöêèéë=í êàçàê âîéñêà áåðã=ä÷èñíû Êèåâ= Ðûòûââûâ Óêðàèíà= âåòë=ì á=ðûí; —1703 âîûí é=ç=ä\ñíû «Âåäîìîñòè» ãàçåòëûñü ìåäâîääçà íîìåð (ìóê=ä þ=ð ñåðòè – 1702 âîñÿ äåêàáðü 16 ëóí=);

—1834 âîûí ÷óæèñ äîáåðìàí-ïèí÷åð ïîí ï=ð=äàëû ïîäóâ ïóêòûñü Ôðèäðèõ Äîáåðìàí; —1835 âîûí Áîëãàðèÿñà Ãàáðîâûí âîññèñ ìåäâîääçà øêîëà; —1837 âîûí ÷óæèñ «Ìîãó÷àÿ êó÷êà» êðóæîê=í âåñüê=äëûñü, êîìïîçèòîð Ìèëèé Áàëàêèðåâ; —1839 âîûí Ëóè Äàãåð ìåäâîääçàûñü ñíèìàéò\ñ Ò=ëûñü; —1870 âîûí áîñüò÷èñíû ñòð=èòíû Áðóêëèíñà ïîñ; —1905 âîûí Ïîðò-Àðòóðñà áóõòàûí â=éò\ñíû «Ñåâàñòîïîëü» áðîíåíîñåö; —1916 âîûí êóâñèñ äðàìàòóðã, ëèáðåòòèñò, ϸòð ×àéêîâñêèéë=í è÷=òäæûê âîê Ìîäåñò ×àéêîâñêèé; —1920 âîûí Ðîññèÿûí êèðèò\ñíû ãóáåðíèÿñà äà óåçäñà ðåâêîìèòåòúÿñ; —1920 âîûí ÷óæèñ ôàíòàñò Àéçåê Àçèìîâ; —1921 âîûí Ëþêñåìáóðãûí êîòûðò÷èñ êîììóíèñòè÷åñê=é ïàðòèÿ; —1921 âîûí Ëåíèíãðàäñà Ýðìèòàæûí âîñüò\ñíû ñåðïàñúÿñà ñòàâ æûðñ=; —1921 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Åâãåíèÿ Õàíàåâà; —1927 âîûí ÷óæèñ áàëåò é=êòûñü Þðèé Ãðèãîðîâè÷; —1943 âîûí íåìå÷ âîéñêà çàâîäèò\ñíû á=ðûíüò÷ûíû Êàâêàçûñü;

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 9.10 «Рейтинг Баженова. Че ловек для опытов». 9.40 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» (16+). 11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пластиковый ста канчик. 12.00 Вести спорт. 12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры». 13.05 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея» (16+). 15.00 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ ЛО» (16+). 16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая транс ляция из Уфы. 19.10 «ХАОС» (16+). 21.05 Смешанные единобор ства. Лучшее (16+). 23.30 Вести спорт. 23.40 Футбол. Чемпионат Ан глии. «Челси» «Куинз Парк Рейнджерс». Пря мая трансляция. 1.40 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс». 2.35 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 3.20 «Моя планета».

—1947 âîûí Õàáàðîâñê êðàéûñü òîðé=ä\ñíû Ñàõàëèí îáëàñüò; —1956 âî= ÔÐÃ-ûí êîòûðò\ñíû ïûð êàäñÿ àðìèÿëûñü (áóíäåñâåðëûñü) ìåäâîääçà îòðÿäúÿñ; —1963 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ñåðãåé Æèãóíîâ; —1963 âîûí ÷óæèñ Ìó âûëûí ìåäñÿ îçûð é=çûñü =òè, ïðåäïðèíèìàòåëü Îëåã Äåðèïàñêà; —1970 âîûí ÷óæèñ ôîòîìîäåëü, àêòðèñà Èííà Ãîìåñ; —1992 âîûí ïàí\ñíû Ðîññèÿñà ýêîíîìèêàûí ðåôîðìà; —1994 âîûí êóâñèñ öèðêñà àðòèñò, êëîóí Áîðèñ Âÿòêèí; —2009 âîûí ìàøèíà=í íåìèíó÷àûí êóâñèñ îïåðà ñüûëûñü Âàëåíòèíà Äæîâàíüèíè; —Èãíàò ëóí. Êóòø=ì òàé= ëóíûñ, ñýòø=ì ïîâîääÿ ëî= àâãóñòûí. Âàæ é=ç ñ\äçæ= ÷àéò\ñíû, ìûé êûìûí ê=äçûääæûê òàé= ëóí=, ñûìûí æàð ëî= ãîæ=ìûñ. Àíüÿñ áîñüò÷ûë\ñíû äàñüòûñüíû Ð=øòâî ãàæ êåæë=: ìûñüêàë\ñíû äæîäæ, ïåëüê=ä÷èñíû, ìàâò÷èñíû.


10

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

—Ëåîíòèé, Ìèõàèë, Íèêèòà, ϸòð, Ïðîêîïèé, Ñåðãåé, Óëüÿíà, Ôåîôàí, Ôèëàðåò íèìëóíàñü=íû; —ìèÿí ýðà=äç 106 âîûí ÷óæèñ Ðèìñà îðàòîð, ôèëîñîô Ìàðê Öèöåðîí; —1431 âîûí Áóðãóíäèÿñà ãåðöîã âóçàë\ñ åïèñêîï Êîøîíëû 10 ñþðñ ôðàíêûñü, ïëåí= áîñüò=ì Æàííà ä Àðê=ñ; —1491 âîûí þðèñò ϸòð Ðàâåíñêèéëû ñåò\ñíû àññüûñ «Ôåíèêñ» ãèæ=äñ= é=ç=ä=ì âûë= ïðèâèëåãèÿ – àâòîðë=í ïðàâî êóçÿ ìåäâîääçà ò=äñà äîêóìåíò; —1829 âîûí ÷óæèñ íåìå÷ êûâúÿ îðôîãðàôèÿ êûâêóä äàñüòûñü, ôèëîëîã Êîíðàä Äóäåí; —1857 âî= Ðîññèÿûí êîòûðò÷èñ êðåñòüÿíàë=í ò=æäìîã êóçÿ ãëàâí=é êîìèòåò; —1875 âîûí êóâñèñ íèìàëàíà êûâêóä äàñüòûñü, ôðàíöóç ëåêñèêîãðàô Ïüåð Ëàðóññ; —1876 âîûí ÷óæèñ ÃÄÐñà ìåäâîääçà ïðåçèäåíò Âèëüãåëüì Ïèê; —1888 âîûí Âàøèíãòîíûí êóòø=ìê= Ì.Ñòàóí ïàòåíòóéò\ñ êîêòåéëü þàí ñ\äç øóñÿíà ñîëîìèíêà, êîä=ñ ñýêè â=÷èñíû êàáàëàûñü; —1892 âîûí ÷óæèñ «Âëàñòåëèí êîëåö» ãèæûñü Äæîí Òîëêèåí (Òîëêèí); —1906 âîûí ÷óæèñ Àëåêñåé Ñòàõàíîâ, ñòàõàíîâñê=é =òìóí=ìëû ïîäóâ ïóêòûñü; —1923 âîûí êóâñèñ ãèæûñü-ñàòèðèê ßðîñëàâ Ãàøåê; —1924 âîûí Åãèïåòñà ôàðàîí Òóòàíõàìîíëûñü ãðîáíèöà àääç=ì á=ðûí êûê âî ìûñòè Ãîâàðä Êàðòåðë=í ýêñïåäèöèÿëû ñþðèñ ìåäø=ð îçûðëóíûñ – ôàðàîíë=í èçéûñü ñàðêîôàã. Ôåâðàëüûí ñ\é=ñ âîñüò=ì á=ðûí ïûòøê=ññüûñ àääçèñíû ìóìèÿà çàðíè ãîðò; —1934 âîûí ÑÑÑÐ-ûí ìåäâîääçàûñü êîðñèñíû ñàìîë¸ò ðàäèîëîêàòîð îòñ=ã=í; —1936 âîûí ÷óæèñ ïîýò Íèêîëàé Ðóáöîâ; —1948 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Âëàäèìèð Ñòåêëîâ; —1956 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ìåë Ãèáñîí;

5.40 «МАЛЫШКАРАТИСТ2» (12+). 6.00 Новости. 6.10 «МАЛЫШКАРАТИСТ2» (продолжение) (12+). 7.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+). 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ НИЕ». 11.50 Новый «Ералаш». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 14.05 «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 «Кто хочет стать мил лионером?» с Дмитрием Дибровым. 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Поле чудес». 19.55 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.15 «1+1» (16+). 23.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+). 0.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА СТЬЕ» (16+). 2.40 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО ВОРИТ». 4.05 «ЭРАГОН» (12+).

6.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 7.40 Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргу нов в комедиях Леонида Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС БАРБОС И НЕО БЫЧНЫЙ КРОСС». 1961 г. 8.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00 Вести. 11.15 ВестиМосква. 11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 12.20 Праздничный концерт. 13.35 «Маша и медведь». Мультфильм. 14.00 Вести. 14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ РИКА». 16.00 «Измайловский парк». Большой юмористичес кий концерт (12+). 17.50 «ВАРЕНЬКА» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.20 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТА НИЕ ЛЮБВИ» (12+). 0.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО ГО» (16+). 1.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+). 3.35 Горячая десятка (12+). 4.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (16+). 5.55 Комната смеха.

—1958 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Àëåêñàíäð Ïîëîâöåâ; —1962 âîûí Ðèìñà ïàïà øóèñ ëûääüûíû Ôèäåëü Êàñòðî=ñ Åí ò=äò=ì ìîðò=í äà =òäîðò\ñ âè÷êîûñü; —1969 âîûí ÷óæèñ «Ôîðìóëà-1»-ñà ïèëîò Ìèõàýëü Øóìàõåð; —1980 âîûí êóâñèñ äèðèæ¸ð Àëåêñàíäð Ñâåøíèêîâ; —1993 âî= Ìîñêâàûí êûðûìàë\ñíû Ðîññèÿ äà ÑØÀ êîñòûí =ðóæèå â=÷=ì ÷èíò=ì éûëûñü ñ¸ðíèò÷=ì; —2008 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Àëåêñàíäð Àáäóëîâ; —Ïåòûð ëóí. Êóòø=ì Ïåòûð, ñýòø=ì è ñåíòÿáðü ò=ëûñü.

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

6.00 «Мультимир». 6.45 «МИСТЕР ИКС» (12+). 8.20 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» (12+). 10.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+). 11.35 «Народный герой». Из цикла «Субъективная ка мера» (12+). 12.10 «Неполитическая кух ня». 12.40 «Коми incognito». 12.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ» (12+). 14.40 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+). 16.00 «Новогодние шутки». В.Данилец и В.Моисеен ко (16+). 17.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (6+).

18.30 «Киноистории. «Зимний вечер в Гаграх». 19.00 «ТРУФАЛЬДИНО ИЗ БЕР ГАМО» (12+). 21.20 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧ ТО НЕ СРАВНИТСЯ». 23.00 «Новогодние шутки». С. Дроботенко и О.Аку лич (16+). 0.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (6+). 1.25 «Киноистории. «Ирония любви».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «Рождественские сказ ки», «Желтый слон», «Топтыжка». Мульт фильмы. 11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 13.20 Спектакль «Кин IV». 16.15 «Тридцатые в цвете». «Кругосветка братьев Райт». 17.10 Евгений Дятлов. Люби мые романсы. 18.15 Золотая коллекция Чар ли Чаплина. «ЦИРК». 19.35 «Планета динозавров». «Элита убийц». 20.30 Бомонд в Доме актера. 21.50 «Лукас кранах стар ший». 22.00 «Прекрасные черты. Ах 22.30 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 0.15 «Аha. Возвращение домой». Концерт в Норвегии. 1.10 «Искатели». «Русская Ат лантида: Китежград в поисках исчезнувшего рая». 1.55 «Планета динозавров». «Элита убийц». 2.50 «И смех и грех». Мульт фильм.

5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА» (16+). 9.05 «Еда без правил» (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+). 13.00 Сегодня. 13.25 Следствие вели... (16+). 14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «МАСКА КОРОЛЯ» (16+). 23.10 «КОММУНАЛКА» (16+). 1.05 «СУПРУГИ» (16+). 2.05 Квартирный вопрос (0+). 2.55 «ОТРАЖЕНИЯ» (16+). 3.25 «МАСКВИЧИ» (16+). 4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал (6+). 7.00 «Картинки с выставки», «Новогодняя сказка», «Умка», «Умка ищет дру га». Мультфильмы (0+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Покахонтас». Мульт фильм. 10.20 «Покахонтас2. Путеше ствие в новый свет». Мультфильм. 11.45 «Князь Владимир». Пол нометражный анимаци

онный фильм (12+). 13.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 18.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2» (12+). 20.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3» (12+). 23.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 0.15 МясорУПка (16+). 1.15 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ» (16+). 3.55 «КОМАТОЗНИКИ» (16+).

5.55 «Веселая карусель», «Пес в сапогах», «АлиБаба и сорок разбойников», «Но вогодняя сказка», «Как казак счастье искал». Мультфильмы (0+). 7.20 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+). 8.35 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН НАЯ КОСА» (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+). 15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙ НЫЙ ПРАЗДНИК» (16+). 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК» (16+). 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕНУЖ НЫЙ РЕБЕНОК» (16+). 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБЛЕТКИ ОТ БЕССОННИЦЫ» (16+). 18.30 «Сейчас». 18.40 «СЛЕД. БЕДНАЯ НИНА» (16+). 19.30 «СЛЕД. ДОРОГА В АД» (16+). 20.15 «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (16+). 21.00 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБ РА» (16+). 21.55 «СЛЕД. ФИТНЕС ЦЕНТР» (16+). 22.30 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕГУРКИ» (16+). 23.25 «УБИЙСТВО ПОФРАН ЦУЗСКИ» (16+). 2.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).

5.20 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 5.45 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 9.15 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 9.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.10 «КИМ ПЯТЬСПЛЮСОМ: ПОДУМАЕШЬ, ТРАГЕДИЯ» (6+). 13.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 15.20 «JONAS» (6+). 17.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+). 18.00 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 19.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ» (12+). 21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 22.55 «THE СHEETAH GIRLS В БАРСЕЛОНЕ» (6+).

0.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 1.35 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 2.25 «Я В РОКГРУППЕ» (12+). 4.25 «Могучие утята». Мульт сериал (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Покемоны: белое и чер ное». Мультсериал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 10.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 11.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 12.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 13.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 15.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 16.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 17.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 18.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 21.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 22.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 23.00 «Дом2» (16+). 0.30 «Комеди Клаб» «Премия 2012. Часть 1я» (16+). 1.30 «Комеди Клаб» «Премия 2012. Часть 2я» (16+). 2.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗО ЛОТА» (16+). 4.25 «Необъяснимо, но факт» «Дети индиго» (16+). 5.25 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА МИ» (12+).

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 9.10 «Рейтинг Баженова. Че ловек для опытов». 9.40 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ ЛО» (16+). 11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пробка. 12.00 Вестиспорт. 12.10 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс». 13.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2» (16+). 15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3» (16+). 16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала. 19.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Сантан дера Сильгадо (Колум бия). Бой за титул чем пиона мира в первом тя желом весе по версии WBA. 20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ» (16+). 0.00 Вестиспорт. 0.10 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+). 2.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) «Салават Юла ев» (Уфа). 4.20 «Моя планета».


16 ÂÑßÊÀß

Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï Íîâûé ãîä â Àâñòðàëèè ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâîå ÿíâàðÿ, à â Áèðìå íà ïåðâîå àïðåëÿ.  ýòî âðåìÿ òàì íà÷èíàåòñÿ ñèëüíàÿ æàðà, òàê ÷òî ãëàâíûå ïåðñîíàæè ïðàçäíèêà – Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ðàçíîñÿò ïîäàðêè â êóïàëüíûõ êîñòþìàõ. À â Áèðìå, ê òîìó æå, âñå ùåäðî ïîëèâàþò äðóã äðóãà âîäîé.  Ðîññèè ñóäüáà íîâîãîäíåé ¸ëêè ñêëàäûâàëàñü íå òàê óæ è ðàäóæíî. Ÿ ëþáèëè è óêðàøàëè â 19 âåêå è â íà÷àëå 20, âïëîòü äî 1918 ãîäà. Áîëüøåâèêè çàïðåòèëè ýòîò îáû÷àé èç-çà åãî ïðèíàäëåæíîñòè ê ðåëèãèîçíîìó ïðàçäíèêó (Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî). Öåëûõ 17 ëåò ¸ëî÷êà íå ïîÿâëÿëàñü â äîìàõ íà Íîâûé ãîä. È òîëüêî â 1935 ãîäó îíà âíîâü âåðíóëàñü, ÷òîáû ðàäîâàòü âñåõ êðàñîòîé è áëåñêîì.

Äðåâíèå åâðîïåéöû ïîêëîíÿëèñü âå÷íîçåë¸íîé åëè, êîòîðàÿ áûëà äëÿ íèõ ñèìâîëîì íîâîé æèçíè è ñâåòà. Íà å¸ âåòâÿõ îíè ðàçâåøèâàëè ïîäàðêè, à òàêæå ÿéöà – îëèöåòâîðåíèå ðàçâèòèÿ, ÿáëîêè – ïëîäîðîäèå, îðåõè – íåïîñòèæèìîñòü áîæåñòâåííîãî ïðîìûñëà.

Ëþáèìàÿ ïåñåíêà «Â ëåñó ðîäèëàñü ¸ëî÷êà» áûëà âïåðâûå îïóáëèêîâàíà â âèäå ñòèõîòâîðåíèÿ â 1903 ãîäó â æóðíàëå äëÿ äåòåé «Ìàëþòêà». Òîëüêî 2 ãîäà ñïóñòÿ ê ìèëûì ñòðîêàì Ðàèñû Êóäàøåâîé êîìïîçèòîð Ëåîíèä Áåêìàí íàïèñàë ìóçûêó. Îáû÷àé ëåïèòü Ñíåãîâèêà çàðîäèëñÿ â 19 âåêå. Ñ òåõ ïîð íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Ñíåæíàÿ áàáà äî ñèõ ïîð îáëàäàåò òðàäèöèîííûìè àòðèáóòàìè. Ýòî – âåäðî íà ãîëîâå, ìîðêîâêà âìåñòî íîñà è ìåòëà â ðóêå.

Ñíåãóðî÷êà – èñòèííî ðóññêèé ïåðñîíàæ. Òîëüêî ó íàøåãî Äåäà Ìîðîçà åñòü âíó÷êà. Âðåìÿ ðîæäåíèÿ êðàñàâèöû – 1873 ãîä. Èìåííî â ýòî âðåìÿ Àëåêñàíäð Îñòðîâñêèé íàïèñàë ïüåñó «Ñíåãóðî÷êà». Ñíà÷àëà Ñíåãóðî÷êà áûëà äî÷êîé õîçÿèíà Íîâîãî ãîäà, íî çàòåì åå ïåðåêâàëèôèöèðîâàëè âî âíó÷êó. Ñíåãóðî÷êà èñ÷åçëà èç æèçíè ñîâåòñêèõ ëþäåé â ãîäû ðåïðåññèé (1927-1937), à âíîâü ïîÿâèëàñü â 50-å, áëàãîäàðÿ Ëüâó Êàññèëþ è Ñåðãåþ Ìèõàëêîâó, êîòîðûå ïèñàëè ñöåíàðèè äëÿ Êðåìë¸âñêèõ ¸ëîê.

Äåíü ðîæäåíèÿ Äåäà Ìîðîçà – 18 íîÿáðÿ. Ïî ïîâåðüÿì, èìåííî â ýòî âðåìÿ íà åãî ðîäèíó – Âåëèêèé Óñòþã, ïðèõîäèò çèìà âìåñòå ñî ñíåãîì è ëþòûìè ìîðîçàìè.

ÂÑß×ÈÍÀ

Ïåðâàÿ ïîçäðàâèòåëüíàÿ îòêðûòêà áûëà íàïå÷àòàíà â Ëîíäîíå â 1843 ãîäó. Ïåðâàÿ ãèðëÿíäà íà Íîâûé ãîä çàæãëàñü â Àìåðèêå ïåðåä Áåëûì äîìîì â 1895 ãîäó.

Ôèëüì Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì» äåìîíñòðèðóþò íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ óæå 34 ãîäà ïîäðÿä. Ýòî ñòàëî òðàäèöèåé ðîññèéñêîãî Íîâîãî ãîäà. Â Ðîññèè òðàäèöèîííî ïîñëå Íîâîãî ãîäà ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ è âîçðàñòàåò öåíà íà îáÿçàòåëüíîå àâòîñòðàõîâàíèå. Â Åâðîïå ïîâûøàþòñÿ öåíû íà àâèàáèëåòû.

.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

Íåîáû÷íûå ¸ëêè  ãîñòèíèöå Emirates Palace Hotel â Àáó-Äàáè áûëà óñòàíîâëåíà ñàìàÿ äîðîãàÿ â ìèðå ðîæäåñòâåíñêàÿ ¸ëêà. Åå ñòîèìîñòü ñîñòàâèëà 11 ìèëëèîíîâ àìåðèêàíñêèõ äîëëàðîâ. Äåëî â òîì, ÷òî óêðàøåíà îíà íå îáû÷íûìè ¸ëî÷íûìè èãðóøêàìè, à äðàãîöåííîñòÿìè îò èçâåñòíåéøèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ìàãàçèííàÿ òåëåæêà – âîò íàñòîÿùèé ñèìâîë Ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè. Âåäü èìåííî ê íèì ïðèóðî÷åíû ñàìûå áîëüøèå â ãîäó ñêèäêè è ñàìûå áîëüøèå îáú¸ìû ïðîäàííûõ òîâàðîâ. Âîò â îäíîì èç òîðãîâûõ öåíòðîâ Ñàíòà-Ìîíèêè è óñòàíîâèëè ¸ëêó, ñäåëàííóþ èç òåëåæåê. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà â Ðèî-äå-Æàíåéðî âîøëà â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà, êàê ñàìàÿ âûñîêàÿ ïëàâó÷àÿ ¸ëêà â ìèðå. Ÿ âûñîòà ñîñòàâëÿåò 85 ìåòðîâ, à âåñ — 530 òîíí. Âîò òîëüêî äåðåâî ýòî íå íàñòîÿùåå: åëè â Áðàçèëèè íå ðàñòóò, à «ëåñíàÿ êðàñàâèöà» íà ñàìîì äåëå ñîáðàíà èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé.  íå¸ âìîíòèðîâàí ýëåêòðîííûé êîëîêîë, èñïîëíÿþùèé ðîæäåñòâåíñêèå ìåëîäèè.  ãèðëÿíäå áîëåå 3 ìèëëèîíîâ ëàìïî÷åê, êîòîðûìè óïðàâëÿåò êîìïüþòåð. Âïåðâûå íîâîãîäíèé ñèìâîë íà âîäå ïîÿâèëñÿ â 1996 ãîäó — ñ òåõ ïîð ïëàâó÷àÿ ¸ëêà ñàìà ïðåâðàòèëàñü â îäíó èç äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Ðèî.

Ïðè ïîäãîòîâêå âûïóñêà èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ.

Приложение к газете «КОМИ МУ» 77777777 Ïîäõîäèò Íîâûé ãîä Çìåè, Âåðíåå ïîäïîëçàåò! È ìíîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè Çìåÿ íàì îáåùàåò. Îíà òàèíñòâåííà, óìíà È î÷åíü ïðîíèöàòåëüíà, Ïîìîæåò íàì âåñòè äåëà, Êàê íèêîãäà áëèñòàòåëüíî! Ïóñòü êàæäûé ñ ðàäîñòüþ â ñâîé äîì, Ñ íàäåæäîé ãîñòüþ âïóñòèò. Íå áåñïîêîéòåñü íè î ÷åì, Çìåÿ âàñ íå óêóñèò.

77777777 ÇÌÅß — øåñòîé çíàê êèòàéñêîãî ãîðîñêîïà. Ãîä Çìåè ïî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013... 2013 íîâûé ãîä — ãîä ×åðíîé âîäÿíîé Çìåè — ëó÷øå âñòðå÷àòü â êðóãó ñåìüè, â óþòíîé è ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. Öåíèòå ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, áóäüòå âíèìàòåëüíû ê íèì, îêðóæèòå èõ òåïëîì è çàáîòîé. Íà Âîñòîêå ãîâîðÿò, ÷òî ñàìîå öåííîå, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü — ýòî åãî ñåìüÿ. Öåíèòå ýòó äðàãîöåííîñòü — è òîãäà â äîìå áóäåò óþò è êîìôîðò, è ×åðíàÿ âîäÿíàÿ Çìåÿ íå îáîéä¸ò âàñ ñâîèì âíèìàíèåì.

77777777

77777777

Íàðîäíûå ïðèìåòû íà ÿíâàðü 6 ÿíâàðÿ. Ñî÷åëüíèê. Çèìà ðåçâèòñÿ íå â ëåñó, à ó íàñ íà íîñó. Çâåçäèñò íåáîñâîä — æä¸ò ÿãîäíûé ãîä è íà ñêîò âåëèê ïðèïëîä. Äíÿ ïðèáûëî íà êóðèíóþ ñòóïíþ. 7 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ñóãðîáû âûñîêî íàáèëî — ê õîðîøåìó ãîäó. Åñëè îòòåïåëü — âåñíà áóäåò ðàííÿÿ è òåïëàÿ. 8 ÿíâàðÿ. Áàáèé ïðàçäíèê, ïðàçäíèê êàø.  ïðàçäíèê êàø âñÿê ñ ëîæêîé õîäèò — ïîëíûé ÷åðïàê ñåìüþ íå ðàçãîíèò. 12 ÿíâàðÿ. Àíèñüè çèìíèå. Ãîñòü, ãîñòèí¸ê, âçîéäè íà ïîðîã. Ïåðåä ãîñòåì íà ñòîë — è ãðèáû, è ðàçíîñîë, è âàðåâî èç ïå÷è íà ñòîë ìå÷è. 14 ÿíâàðÿ. Âàñèëèé. ×òî äåâèöà çàãàäàåò íà Âàñèëèÿ — âñ¸ ñáóäåòñÿ, à ñáóäåòñÿ — íå ìèíóåòñÿ. 16 ÿíâàðÿ. Ãîðäååâ äåíü.  ýòîò äåíü íåëüçÿ õâàñòàòüñÿ íè ñâîèì äîáðîì, íè çäîðîâüåì, íè äåòóøêàìè — âñ¸ Ãîðäåé îòíèìåò. 18 ÿíâàðÿ. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, êàíóí Áîãîÿâëåíèÿ. Ïîñëåäíèå ñâÿòî÷íûå ãàäàíèÿ.  ïîëíî÷ü õî-

äÿò íà ðåêó çà âîäîé, êîòîðîé ïðèïèñûâàþò öåëåáíûå ñâîéñòâà. 19 ÿíâàðÿ. Êðåùåíèå. Íà Êðåùåíèå — ïîñëåäíÿÿ íî÷ü ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé. Åñëè ïðîðóáü ïîëíà âîäû, ðàçëèâ áóäåò áîëüøîé. 20 ÿíâàðÿ. Èîàíí Êðåñòèòåëü. Èâàí Êðåñòèòåëü ïðàçäíèêè óâåë. Íà÷èíàëèñü ïîñèäåëêè ñ ðàáîòîé. Íà÷àëî çèìíåãî ìÿñîåäà. Äî Ìàñëåíèöû çàñûëàþòñÿ ñâàòû è èãðàþòñÿ ñâàäüáû. Ïåðåçèìüå î âåñíå âåñòü ïîäà¸ò. 21 ÿíâàðÿ. Åìåëüÿí Çèìíèé — íàêðóòè áóðàí. Îò ýòîãî äíÿ ïîøëà ïîãîâîðêà «Ìåëè, Åìåëÿ, òâîÿ íåäåëÿ». Åñëè íà Åìåëüÿíà ïîäóåò ñ þãà — ëåòî áóäåò ãðîçîâîå. 27 ÿíâàðÿ. Íèíà. Èíåé íà Íèíó — æäè õîëîäèíó. Åñëè â ýòîò äåíü ïîø¸ë ñíåã — ñêîðî îòòåïåëü. 30 ÿíâàðÿ. Àíòîí-ïåðåçèìíèê. Õèò¸ð Àíòîí ñî âñåõ ñòîðîí! Àíòîí îáíàä¸æèò, îáòåïëèò, à ïîòîì îáìàíåò, âñ¸ ìîðîçîì ñòÿíåò. Íå âåðü òåïëó íà Àíòîíà — ìîðîçíî áóäåò.


15

2

.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ПРИРОДЫ

Ëóíà è ðàñòåíèÿ —Íàñòîëüêî ëè óæ ñèëüíî çàâèñèò ðîñò ðàñòåíèé îò ôàç ëóíû, è êàê óâÿçàòü óõîä çà êîìíàòíûìè ðàñòåíèÿìè ñ ðàçíûìè ôàçàìè ëóíû? Ëþäìèëà Ôèëèïïîâà. Ëóíà îêàçûâàåò áîëüøîå —ôàçó ñòàðåíèÿ ëóíû âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå âñåõ (ëóíà â âèäå áóêâû «Ñ»). æèâûõ ñóùåñòâ, èìåþùèõ â Âî âðåìÿ ñìåíû ôàç ëóíû ñâî¸ì ñîñòàâå áîëüøîé ïðî- è â íîâîëóíèå ðàñòåíèÿ ëó÷öåíò âîäû. Èìååòñÿ ñèëüíàÿ øå íè÷åì íå áåñïîêîèòü, íå çàâèñèìîñòü ðîñòà ðàñòåíèé ïåðåñàæèâàòü, íå ïîäêàðìîò ôàç ëóíû. Áûâàåò, ÷òî ðàñ- ëèâàòü, íå ðàçìíîæàòü. òåíèå ïåðåñàäèëè íåñêîëü ïåðèîä ðîñòà ëóíû ðàñòåêî ìåñÿöåâ íàçàä, è óõîä çà íèÿ õîðîøî îòçûâàþòñÿ íà âíåíèì ïðàâèëüíûé, à îíî íå êîðíåâûå ïîäêîðìêè, ìûòü¸ è ðàñò¸ò è íå óìèðàåò — «ñè- âîùåíèå ëèñòüåâ, ïðèùèïûâàäèò íà îäíîì ìåñòå». Ýòî òîò íèå. Ýòî âðåìÿ íàèáîëåå óäà÷ñëó÷àé, êîãäà ïåðåñàæèâàëè íî äëÿ ÷åðåíêîâàíèÿ, ïåðåâàëðàñòåíèå íå â òó ôàçó ëóíû. êè, ïåðåñàäêè, ïðèâèâêè, äåëå ëóííîì öèêëå ðàçëè÷à- íèÿ, ïîñåâà ñåìÿí. þò: Ïåðèîä ïîëíîëóíèÿ — ëó÷—íîâîëóíèå (ëóíà â âèäå øåå âðåìÿ äëÿ êîðíåâûõ î÷åíü òîíêîãî ñåðïèêà), â ïîäêîðìîê ðàñòåíèé. íà÷àëå íîâîëóíèÿ ëóíû íà Ïåðèîä ñòàðåþùåé ëóíû íåáå íåò; ïîäõîäèò äëÿ ïîìåùåíèÿ —ôàçó ðîñòà ëóíû (åñëè ê êëóáíåé, ëóêîâèö è êëóáíåëóñåðïó ëóíû ìûñëåííî ïðè- êîâèö ðàñòåíèé íà çèìíèé ñòàâèòü âåðòèêàëüíóþ ÷åðòó, ïîêîé. ïîëó÷èòñÿ áóêâà «Ð»); Ïîýòîìó æåëàòåëüíî óõîä —ïîëíîëóíèå (ëóíà ïîë- çà ðàñòåíèÿìè ñîãëàñîâûâàòü íàÿ, êðóãëàÿ); ñ ëóííûì êàëåíäàð¸ì.

Ðàáîòû â ÿíâàðå: ïðîâåðüòå ñâîè ñåìåíà íà ñðîê ãîäíîñòè, íà÷íèòå ïîêóïàòü íîâûå; ñîñòàâüòå ãðàôèê ïîñåâíûõ ðàáîò íà 2013 ã.; íà÷åðòèòå ïëàí âûñàäêè ðàñòåíèé íà âàøåì ó÷àñòêå; ðàñïëàíèðóéòå çàêóïêó óäîáðåíèé; íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå ñòðÿõíèòå ñíåã ñ äåðåâüåâ, òåïëèö è êðûø ïîñòðîåê. Ôàçû ëóíû â ÿíâàðå: ñ 1 ïî 5 ÿíâàðÿ – III ôàçà ëóíû; ñ 5 ïî 11 ÿíâàðÿ – IV ôàçà ëóíû; ñ 11 ïî 19 ÿíâàðÿ – I ôàçà ëóíû; ñ 19 ïî 27 ÿíâàðÿ – II ôàçà ëóíû; ñ 27 ïî 31 ÿíâàðÿ – III ôàçà ëóíû. Ñåðåäèíà ïåðèîäà óáûâàþùåé ëóíû – 5 ÿíâàðÿ (5:59). Íîâîëóíèå – 11 ÿíâàðÿ (21:45). Ñåðåäèíà ïåðèîäà ðàñòóùåé ëóíû – 19 ÿíâàðÿ (1:46). Ïîëíîëóíèå – 27 ÿíâàðÿ (6:39). Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4 (ñ 03:12), 5, 6, 7, 8, 14 (ñ 12:51), 15, 16, 19 (ñ 03:37), 20, 21, 24 (ñ 05:01), 25, 26, 31 (ñ 08:36). Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 11, 12, 13, 14 (äî 12:51), 26 (ñ 17:21), 27, 28.

ЗАБОТА О ЗЕМЛЕ

ñåÿòü ñåìåíà êîðíåïëîäîâ ñëåäóåò íà óáûâàþùåé ëóíå â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè (â ïåðèîä ÷åòâåðòîé ôàçû, çà íåäåëþ äî íîâîëóíèÿ); âûñàæèâàòü ðàññàäó ñâåêëû, ñàæàòü êàðòîôåëü íóæíî íà óáûâàþùåé ëóíå â III ôàçå (ñðàçó ïîñëå ïîëíîëóíèÿ); ñåìåíà îâîùåé, çåëåíè, â êîòîðûõ âàæíà íàäçåìíàÿ

÷àñòü, ñåþò ïðè ðàñòóùåé ëóíå âî II ôàçå (çà íåäåëþ äî ïîëíîëóíèÿ); âûñàæèâàòü ðàññàäó íåîáõîäèìî ïðè ëóíå â I ôàçå (ïîñëå íîâîëóíèÿ). Òàêèì îáðàçîì, ñååì â I è â IV ôàçàõ, à ñàæàåì â I è III ôàçàõ ëóíû.

Ó ëþáîé ïî÷âû ñâîè ïðåèìóùåñòâà

.

Ãëèíèñòàÿ ïî÷âà – îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ñðåäè ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ñæàòü â ðóêå ãîðñòü çåìëè. Åñëè îíà ñîæì¸òñÿ êîìêîì è íå âåðíåò ïðåæíþþ ôîðìó, áóäüòå óâåðåíû – ïåðåä âàìè ïî÷âà èìåííî ýòîãî òèïà. Îïðåäåëèòü åå ìîæíî è ïî áîëüøåìó âåñó, êëåéêîñòè. Ãëèíà – ëó÷øàÿ ñðåäà äëÿ ðîç, èðèñîâ è ðàñòåíèé, ðàñòóùèõ íà áîëîòàõ, ðÿäîì ñ ïðóäàìè. Àëüïèéñêóþ ãîðêó íà òàêîì ó÷àñòêå âû âðÿä ëè ñìîæåòå ñîçäàòü – ãîðíûå ðàñòåíèÿ íå ñìîãóò ïðèæèòüñÿ íà ãëèíèñòîé ïî÷âå, à âîò óñòðîèòü ðîçàðèé áóäåò íåñëîæíî. Ïåñ÷àíàÿ ïî÷âà – ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ãëèíèñòîé. Åå ïðîñòî ðûòü, âîäà ïðîõîäèò ñêâîçü íåå ñ ëåãêîñòüþ. Îïðåäåëèòü ïåñ÷àíèê íåñëîæíî – ãîðñòü òàêîé çåìëè ðàñïàäåòñÿ ñðàçó æå ïîñëå òîãî, êàê âû ðàçîæì¸òå ëàäîíü. Ïðàêòè÷åñêè ëþáûå ðàñòåíèÿ íà ýòîé ïî÷âå ðàñòóò õîðîøî, à åñëè âû çàâåç¸òå è íåìíîãî ÷åðíîç¸ìà, âû ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà íåïëîõîé óðîæàé.

Ñóãëèíîê – îäíà èç óíèâåðñàëüíûõ ïî÷â, ñîåäèíÿþùàÿ â ñåáå ïðåèìóùåñòâà ïåñ÷àíîãî è ãëèíèñòîãî ãðóíòà. Ñæàâ ãîðñòü òàêîé çåìëè â êóëàêå, âû ñìîæåòå ñëåïèòü èç íå¸ ïëîòíûé êîìîê, êîòîðûé íå ðàçâàëèòñÿ. Íî îí áûñòðî ðàñïàä¸òñÿ, åñëè åãî òêíóòü ïàëüöåì. Ñóãëèíîê õîðîø äëÿ ìíîãèõ ðàñòåíèé, îñîáåííî äëÿ îâîùíûõ êóëüòóð.  çàâèñèìîñòè îò ðåàêöèè Ph (à ýòîò ãðóíò ìîæåò áûòü êàê ùåëî÷íûì, òàê è êèñëîòíûì) íà ïî÷âå ìîæíî ñ óñïåõîì âûðàùèâàòü ïðàêòè÷åñêè âñå êóëüòóðû. Òîðôÿíûå ïî÷âû – òåìíûå, ñ ãóá÷àòîé, âîëîêíèñòîé ñòðóêòóðîé. Åñëè ãîðñòü çåìëè, ñæàòàÿ â ëàäîíü, áûñòðî âîññòàíîâèòñÿ, à èç íåå ïîòå÷åò âîäà, ïåðåä âàìè – òîðô.  íåé õîðîøî çàäåðæèâàåòñÿ âîäà, ïîýòîìó íà òàêîé ïî÷âå ìîæíî ñ óñïåõîì âûðàùèâàòü âëàãîëþáèâûå êóëüòóðû. Íå áûâàåò ïî÷â «ïëîõèõ» è «õîðîøèõ»: äàæå íà êàìåíèñòîé çåìëå ìîæíî óñòðîèòü àëüïèíàðèé, ïîýòîìó íå ñòîèò ïåðåäåëûâàòü èìåþùèéñÿ ãðóíò ïîä ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ. Ðàçóìíåå, ýôôåêòèâíåå è ïðîùå èñïîëüçîâàòü òå ïðåèìóùåñòâà, ÷òî ó âàñ óæå åñòü.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌ

ÑÒÎËÎÌ

ПОЖЕЛАНИЕ

Ëóííûé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà íà ÿíâàðü 2013

Ñîâåòû ïî ïîñåâó è âûñàäêå ðàñòåíèé:

Åñòü ïðîñòûå ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ òèïà ïî÷âû.

ÇÀ

ÎÃÎÐÎÄ

 Íîâîì ãîäó æåëàåì: 12 ìåñÿöåâ áåç áîëåçíåé, 53 íåäåëè âñåãî õîðîøåãî, 365 äíåé ñ÷àñòüÿ, 8.760 ÷àñîâ óñïåõà, 525.600 ìèíóò ëþáâè è 31.536.000 ñåêóíä ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ!

ЭХ, ЗАПОЮ!

È

.

ÑÀÄ

ТОСТЫ Äàâàéòå ïîäíèìåì áîêàëû çà Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êó: ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, — íå áîëåþò, íå ñòàðåþò è äåíüãè íà ïîäàðêè âñåãäà åñòü! Çà òî, ÷òîáû ìû òîæå áûëè òàêèìè! * * * Ìû ñîáðàëèñü, ÷òîáû âñòðåòèòü ãîä ×åðíîé Çìåè. Ïóñòü õîçÿéêà ãîäà ïîäàðèò íàì ñâîþ ìóäðîñòü óñòóïàòü äðóã äðóãó, ïóñòü ïîäàðèò ñâîþ ñìåëîñòü â óìåíèè ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. Ïóñòü â íàøèõ äóøàõ è ñåðäöàõ áóäåò ìåíüøå ÿäà. À çàáûòü îáèäû è ïðîñòèòü ñòàíåò òàê æå ïðîñòî, êàê çìåå ïî÷èñòèòü ÷åøóéêè. Ñ íîâûì ãîäîì! Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì! * * * Îäíîãî ìóæ÷èíó ñïðàøèâàþò: —Ïî÷åìó òû íîñèøü îáóâü íà äâà ðàçìåðà ìåíüøóþ? Òîò îòâå÷àåò: —Íàðî÷íî. Æåíà ó ìåíÿ íåêðàñèâàÿ. Ê òîìó æå çëàÿ. Ãîòîâèò ïëîõî! Ñûí — äâîå÷íèê! Òåùà — âåäüìà!.. Åäèíñòâåííàÿ ðàäîñòü ó ìåíÿ â æèçíè — êîãäà ÿ âå÷åðîì... ñíèìàþ îáóâü! Ïóñòü â Íîâîì ãîäó ó íàñ áóäóò è äðóãèå ðàäîñòè.

ШУТКИ, РОЗЫГРЫШИ, КОНКУРС Ы СЫ Ìó÷íîé

Ïîñåðåäèíå ñòîëà êëàäóò íàäóâíîé øàðèê. Äâóì ó÷àñòíèêàì çàâÿçûâàþòñÿ ãëàçà, è îíè ñàäÿòñÿ çà ñòîë. Èì ïðåäëàãàåòñÿ ïîñîðåâíîâàòüñÿ â ïåðåäóâàíèè ýòîãî øàðèêà. Øàðèê íåçàìåòíî óáèðàþò, à íà åãî ìåñòî êëàäóò òàðåëêó, íàïîëíåííóþ ìóêîé. Ó÷àñòíèêè äóþò íà òàðåëêó, ïîêà íå çàïîäîçðÿò íåëàäíîå.

Ñíåæíûé êîì

 ýòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå ïðèñóòñòâóþùèå. Âåäóùèé âêëþ÷àåò âåñåëóþ ìóçûêó è âñå íà÷èíàþò êèäàòüñÿ äðóã â äðóãà ñíåæêàìè, êîòîðûå ñäåëàëè èç âàòû. Íî êàê âåäóùèé âûêëþ÷èò ìóçûêó, âñå

.

АНЕКДОТЫ

Ñàìîå ïåðâîå ãîñóäàðñòâî, êóäà ïðèõîäèò Äåä Ìîðîç, ýòî Êèòàé... ×òîáû çàãðóçèòü ìåøîê ïîäàðêàìè.

Çâîíèò îäèí ÷åëîâåê ñâîåìó ñòàðîìó ïðèÿòåëþ ïîä Íîâûé ãîä è ãîâîðèò: —Ñëóøàé, êàê âû òàì æèâ¸òå?! —À ÷òî? —Ó âàñ æå õîëîäèíà ñòðàøíàÿ!!! —Äà íîðìàëüíî âðîäå, ìèíóñ 20.

íà÷èíàþò ñîáèðàòü ñíåæêè. ×üÿ êîìàíäà íàñîáèðàåò áîëüøå, òà è âûèãðàëà. Äàéòå äåòÿì è âçðîñëûì íåìíîãî ïîîçîðíè÷àòü, íå òîðîïèòåñü âûêëþ÷àòü ìàãíèòîôîí.

Ðóëîí÷èê

Ñèäÿùèå çà ñòîëîì ãîñòè ïåðåäàþò ïî êðóãó ðóëîí áóìàãè — (áóìàæíûå ïîëîòåíöà â ðóëîíå). Êàæäûé ãîñòü îòðûâàåò ñòîëüêî êëî÷êîâ, ñêîëüêî îí õî÷åò, ÷åì áîëüøå, òåì ëó÷øå. Êîãäà ó êàæäîãî ãîñòÿ îêàæåòñÿ ñòîïêà êëî÷êîâ, âåäóùèé îáúÿâëÿåò ïðàâèëà èãðû: êàæäûé ãîñòü äîëæåí ðàññêàçàòü î ñåáå ñòîëüêî ôàêòîâ, ñêîëüêî ó íåãî îòîðâàííûõ êëî÷êîâ. —À ïî òåëåêó ñåé÷àñ ïåðåäàëè — ìèíóñ 50!!! —Àààà, òàê ýòî íà óëèöå... —Äîðîãîé, ÿ òàê õî÷ó íà Íîâûé ãîä... øóáó... —Ìîÿ òû õîçÿþøêà! Çàâòðà æå ïîéäó êóïëþ ñâåêëó è ñåë¸äêó!!! — Ðîññèè ñàìûé ýêñòðåìàëüíûé ìåñÿö — ÿíâàðü! Íîâûé ãîä, Ðîæäåñòâî, Ñòàðûé Íîâûé ãîä... —À çà÷åì íàì Ñòàðûé Íîâûé ãîä? —Ýòî êîíòðîëüíûé: â ïå÷åíü!

Ïåñíÿ «Íîâûé ãîä» (Èç ðåïåðòóàðà ãðóïïû «Äèñêîòåêà «Àâàðèÿ») ÎÒÐÛÂÎÊ Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ, Ñêîðî âñ¸ ñëó÷èòñÿ. Ñáóäåòñÿ, ÷òî ñíèòñÿ, ×òî îïÿòü íàñ îáìàíóò, Íè÷åãî íå äàäóò. Æäàòü óæå íåäîëãî, Ñêîðî áóäåò ¸ëêà. Òîëüêî ìàëî òîëêà, Åñëè Äåä Ìîðîçó ïåñíþ Äåòè íå çàïîþò.

Ïðèâåò, ñ Íîâûì ãîäîì, Ïðèõîäèò Íîâûé ãîä ê íàì, È ìîæíî ñâîáîäíî îæèäàòü ÷åãî óãîäíî, Òîëüêî è ãäå íîñèò òîãî ñåäîãî ñòàðèêà, Êîòîðûé äåòÿì ïîäàðêè äîñòàåò èç ðþêçàêà. Ýé, Äåä Ìîðîç, âûõîäè, òåáÿ çàæäàëèñü ìû, È ïåñíþ òâîþ ìåíÿ çàêàçûâàòü äîñòàëè, Ïîêàæèñü íàì, íå íåðâèðóé äåòåé, Ìû êðèêíåì: «Äåä Ìîðîç, ýé!» Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ, Ñêîðî âñ¸ ñëó÷èòñÿ. Ñáóäåòñÿ, ÷òî ñíèòñÿ, ×òî îïÿòü íàñ îáìàíóò, Íè÷åãî íå äàäóò. Æäàòü óæå íåäîëãî, Ñêîðî áóäåò ¸ëêà. Òîëüêî ìàëî òîëêà, Åñëè Äåä Ìîðîçà äåòè Õîðîì íå ïîçîâóò. ß Äåä Ìîðîç, áîðîäà èç âàòû, ß óæå ñëåãêà ïîääàòûé, Ìíå ñêàçàëè, ìåíÿ çäåñü æäóò, Çíà÷èò áóäåì äîãîíÿòüñÿ òóò. Íàëåéòå ìíå âèíà ïîáîëüøå, Ìíå âåçòè ïîäàðêè â Ïîëüøó, Ñ ìåøêîì â ðóêàõ è ñêîðîõîäàõ-êàçàêàõ. Òàíöóåì ðÿäîì ñ ¸ëêîé, À ìîæåò áûòü ñ ñîñíîé, Ïðîñòèòå, òîëüêî íåò ñåé÷àñ Ñíåãóðî÷êè ñî ìíîé. Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ, Ñêîðî âñ¸ ñëó÷èòñÿ. Ñáóäåòñÿ, ÷òî ñíèòñÿ, ×òî îïÿòü íàñ îáìàíóò, Íè÷åãî íå äàäóò. Æäàòü óæå íåäîëãî, Ñêîðî áóäåò ¸ëêà. Òîëüêî ìàëî òîëêà, Åñëè Äåä Ìîðîçà äåòè Îò áåäû íå ñïàñóò.


3

14 ÒÐÀÄÈÖÈÈ

2013

Îò Íîâîãî ãîäà äî Êðåùåíèÿ

Íà Ðóñè äî XV âåêà íà÷àëîì Íîâîãî ãîäà ñ÷èòàëîñü 1 ìàðòà, è íå ñëó÷àéíî: ýòî áûëî âðåìÿ âîçðîæäåíèÿ ïðèðîäû.  XV âåêå Íîâûé ãîä áûë ïåðåíåñåí íà 1 ñåíòÿáðÿ ïî óêàçó âåëèêîãî êíÿçÿ Èîàííà Âàñèëüåâè÷à Òðåòüåãî — â ýòîò äåíü çàêàí÷èâàëñÿ îñíîâíîé ñáîð óðîæàÿ, ñîáèðàëèñü äàíü, ïîøëèíû, îáðîêè. Ïîñëåäíèé ðàç îñåííèé Íîâûé ãîä ïðàçäíîâàëñÿ â 1698 ãîäó. À â ñëåäóþùåì, 1699, Ïåòð I èçäàë óêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó íà÷àëîì ãîäà ñòàëè ñ÷èòàòü 1 ÿíâàðÿ. Óêàç ãëàñèë: «Ñ÷èòàòü Íîâûé ãîä ïîâñåìåñòíî ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ. À â çíàê äîáðîãî íà÷èíàíèÿ è âåñåëèÿ ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà ñ Íîâûì ãîäîì, æåëàÿ â äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ è â ñåìüå áëàãîäåíñòâèÿ.  ÷åñòü Íîâîãî ãîäà ó÷èíÿòü óêðàøåíèÿ èç åëåé, äåòåé çàáàâëÿòü, íà ñàíêàõ ñ ãîð êàòàòü».  ÷åñòü ãîäà, îòêðûâàþùåãî íîâûé, âîñåìíàäöàòûé âåê, íà Êðàñíîé ïëîùàäè íà÷àëèñü ãðàíäèîçíûå «îãíåííûå ïîòåõè», ñòðåëüáà è ôåéåðâåðêè. ϸòð Âåëèêèé èçìåíèë è ëåòîèñ÷èñëåíèå, è ñïîñîá ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà: ¸ëêè, ïîçäðàâëåíèÿ, ïîäàðêè, çèìíèå çàáàâû è âñåïîãëîùàþùåå âåñåëüå. Íîâîãîäíèå òðàäèöèè îêàçàëèñü âåñüìà ñòîéêèìè, ìíîãèå èç íèõ äîøëè äî íàøåãî âðåìåíè.

«Ïðèøëî Ðîæäåñòâî — îòêðûâàåì òîðæåñòâî» Ïî çíà÷èìîñòè Ðîæäåñòâî ñðàâíèìî òîëüêî ñ Ïàñõîé. Íðàâñòâåííàÿ ñóòü ýòîãî ïðàçäíèêà — òîðæåñòâî ïðèìèðåíèÿ ÷åëîâåêà ñ Áîãîì. Ïîýòîìó ðîæäåñòâåíñêèé âå÷åð, â îòëè÷èå îò Íîâîãî ãîäà, äîëæåí áûòü áîëåå òèõèì è ñâåòëûì, íàïîëíåííûì ðàäîñòíûì îæèäàíèåì. Ðîæäåñòâî âñòðå÷àþò â óçêîì êðóãó ñåìüè áåç ôåéåðâåðêîâ è çâîíà áîêàëîâ. Íè÷òî íå äîëæíî îòâëåêàòü îò ìûñëåé î òîì, ÷òî æä¸ò êàæäîãî â íàñòóïàþùåì ãîäó. Ýòà òðàäèöèÿ èìååò èñòîðè÷åñêóþ ïðåäîïðåäåëåííîñòü. Î ðîæäåíèè Áîæåñòâåííîãî ìëàäåíöà ïåðâûìè óçíàëè ïàñòóõè, îõðàíÿâøèå ñêîò íåäàëåêî îò ïåùåðû, ãäå ðîäèëñÿ Ñïàñèòåëü. Îá ýòîé íîâîñòè ïîâåäàë Àíãåë. Øóìíûå áåñåäû, âñåîáùèé ñìåõ è çàñòîëüíûå ïåñíè ìîãóò çàãëóøèòü àíãåëüñêèé ãîëîñ. Äåíü ïåðåä Ðîæäåñòâîì èìåíóåòñÿ Ðîæäåñòâåíñêèì ñî÷åëüíèêîì. Íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò ñëîâà «ñî÷èâî» — òàê íàçûâàëîñü ïîñòíîå áëþäî: ïøåíè÷íûé èëè ðèñîâûé âçâàð ñ ì¸äîì è ôðóêòàìè — ÷åðíîñëèâîì è ãðóøàìè. Ñ Ðîæäåñòâà íà÷èíàþòñÿ Ñâÿòêè, êîòîðûå äëÿòñÿ 12 äíåé, äî Êðåùåíèÿ. Ýòè äíè — ñàìûå âåñ¸ëûå â ãîäó. Çäåñü óìåñòíû ÷àñòûå ïîõîäû â ãîñòè, ëþáûå ðàçâëå÷åíèÿ, ìàñêàðàäû, ãóëÿíüÿ.

«Ðàç â êðåùåíñêèé âå÷åðîê»

.

КСТАТИ

Êðåùåíèþ ïðåäøåñòâîâàë ñî÷åëüíèê — äåíü ñòðîãîãî ïîñòà, ïî óñòàâó ñîîòâåòñòâóþùèé Ðîæäåñòâåíñêîìó ñî÷åëüíèêó. Êðåùåíñêèé ïðàçäíèê ñ îñîáûì íåòåðïåíèåì æäàëè — â õðàìàõ îñâÿùàëàñü âîäà. Êðåùåíñêàÿ ñâÿòàÿ âîäà îáëàäàåò îñîáûìè ñâîéñòâàìè. Åþ óòðîì îáðûçãèâàëè âñå âåùè â äîìå. Ãëîòêîì êðåùåíñêîé âîäû, âûïèòîé íàòîùàê, è ñåé÷àñ ëå÷àò âíóòðåííèå íåäóãè. Öåëåáíûì ñ÷èòàëñÿ è êðåùåíñêèé ñíåã — èì óìûâàëèñü è ðàñòèðàëè áîëüíûå ìåñòà íà òåëå.

1

2 3

4 5 6

7 8 9

10

Ñàìîå èçâåñòíîå èçðå÷åíèå: «Êàê âñòðåòèòå Íîâûé ãîä — òàê åãî è ïðîæèâ¸òå» îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê íîâîãîäíåé íî÷è, íî êî âñåì òð¸ì íåäåëÿì çèìíèõ ïðàçäíèêîâ. Çà èñêëþ÷åíèåì Ðîæäåñòâåíñêîãî, Êðåùåíñêîãî ñî÷åëüíèêà è Ðîæäåñòâà — îñòàëüíîå âðåìÿ äîëæíî ïðîéòè âåñåëî. Èçäàâíà â Ðîññèè «êóëüòóðíóþ íîâîãîäíþþ ïðîãðàììó» âñåãäà ãîòîâèëè çàðàíåå: ïðèäóìûâàëè øàðàäû, ëîòåðåè, ôàíòû è ìíîãîå äðóãîå. È ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ åñòü ñâîè ïðàçäíè÷íûå ñåêðåòû: îáùèå ïåñíè, çàãàäêè, øóòêè, ðîçûãðûøè, èãðû. Ïîýòîìó Íîâûé ãîä ñòàíîâèòñÿ äëÿ âñåõ äîëãîæäàííûì ñþðïðèçîì.

ÃÎÄ

ÇÌÅÈ

Åñëè ðîäèëñÿ â ãîä Çìåè...

Äåñÿòü íîâîãîäíèõ ïðàâèë —Íàäåâàÿ â íîâîãîäíþþ íî÷ü ñàìûå ëó÷øèå îäåæäû, ìû ñëîâíî áåð¸ì èõ ñ ñîáîé â íàøå áóäóùåå. ×òîáû áëàãîñîñòîÿíèå íàñ íå ïîêèíóëî, îäíà-äâå äåòàëè òóàëåòà äîëæíû áûòü íîâûìè. —Îñíîâà óáðàíñòâà äîìà — óêðàøåííàÿ ëåñíàÿ êðàñàâèöà. Ñðåäè øàðîâ è ãèðëÿíä äîëæíî íàéòèñü ìåñòî ëàêîìñòâàì: êîíôåòàì, ìàíäàðèíàì, ÿáëîêàì — òîãäà â äîìå âñåãäà áóäåò èçîáèëèå. — íîâîãîäíþþ íî÷ü ñëåäóåò çàáûòü âñå ññîðû è îáèäû — èõ íå ñòîèò áðàòü â áóäóùåå. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñîõðàíèëñÿ ìóäðûé îáû÷àé: â ïåðâûå ìèíóòû íàñòóïèâøåãî ãîäà âûêëþ÷èòü ñâåò è âñïîìíèòü èìåíà òåõ, êîãî âû ïðîñòèëè. —Íîâûé ãîä â Ðîññèè — ïðàçäíèê ñåìåéíûé. Ðàíüøå â äâîðÿíñêèõ è êóïå÷åñêèõ ñåìüÿõ ïîä òàðåëêè êëàëè ïîçäðàâèòåëüíûå êàðòî÷êè ñ ïîæåëàíèÿìè. Ýòî áûëè ìèëûå ñþðïðèçû. È âñå, ìîëîäûå è ñòàðûå, âåðèëè â òî, ÷òî ïîæåëàíèÿ, ïðî÷èòàííûå â ïåðâûå ìèíóòû ãîäà, îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ. —Ñòîèò çàãàäàòü è «ëè÷íûå» ïîæåëàíèÿ: èõ ìîæåò áûòü 12, è îíè ìûñëåííî ïðîèçíîñÿòñÿ ïîä êàæäûé óäàð êóðàíòîâ. —À âîò Äåä Ìîðîç è åãî ìèôîëîãè÷åñêàÿ âíó÷êà Ñíåãóðî÷êà íå îáÿçàòåëüíî ïîÿâëÿòüñÿ â äîìå â íîâîãîäíþþ íî÷ü — â ýòîò ÷àñ èõ ìèññèÿ â äðóãîì: ïðèíåñòè ïîä ¸ëêó ïîäàðêè. Íàø Äåä Ìîðîç, ïðîæèâàþùèé â Âåëèêîì Óñòþãå, äîëæåí ïîñåòèòü äîì, ãäå åñòü äåòè, â îäèí èç äíåé äîëãèõ çèìíèõ ïðàçäíèêîâ. Åãî ïðèõîä ê ðåáÿòàì îáÿçàòåëåí, äàæå åñëè äëÿ ýòîãî âàì ñàìèì ïðèä¸òñÿ ïðèêëåèòü áîðîäó è íàäåòü êðàñíóþ øàïêó. —Íîâûé ãîä — ïðàçäíèê äâèæåíèÿ âðåìåíè, åãî ñèìâîëîì ÿâëÿþòñÿ çàææ¸ííûå ñâå÷è, êîòîðûìè ðóññêàÿ òðàäèöèÿ ñîâåòóåò óêðàøàòü ïðàçäíè÷íîå çàñòîëüå. —Ïðàçäíè÷íûé ñòîë ìîæåò ëîìèòüñÿ îò èçûñêàííûõ áëþä — íà Íîâûé ãîä íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. Ê òðàäèöèè, îòîøåäøåé â èñòîðèþ, îòíîñèòñÿ êîëè÷åñòâî ÿñòâ — 12 áëþä, ñèìâîëèçèðóþùèõ êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ ãîäà. —Êàðíàâàë ñ ÿðêèìè ïåðåîäåâàíèÿìè — åùå îäíà äåòàëü íîâîãîäèÿ. Ïîëíûì ïðåîáðàæåíèåì «ïðèòÿãèâàëîñü» íîâîå, à çàîäíî — ïåðåâîïëîùåíèå ðîæäàëî ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå. Âåñåëüå ñîïðîâîæäàåò íå òîëüêî íîâîãîäíþþ íî÷ü, íî è ïåðâûå äíè íîâîðîæä¸ííîãî ãîäà. —Ìåíÿëèñü âðåìåíà, íðàâû è ìîäà, íî íåèçìåííûìè îñòàâàëèñü ïðèíöèïû íîâîãîäíåãî ìàêèÿæà: ìàêñèìóì ñèÿíèÿ, ìåðöàíèÿ è áëåñêà, ñî÷åòàíèå öâåòà òåìíûõ ñóìåðåê è áåëîñíåæíîãî ñíåãà.

Ïðîùàé, Äðàêîí, äà çäðàâñòâóåò Çìåÿ!

Ê òðàäèöèîííûì çèìíèì ïðàçäíèêàì â Ðîññèè îòíîñÿòñÿ: âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà; 7 ÿíâàðÿ — Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî; ñ Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ — Ñâÿòêè; 19 ÿíâàðÿ — Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.

Ïðàçäíèê Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè

ÃÎÄ

Ñêîðî ãîä èñêðîì¸òíîãî Äðàêîíà óéä¸ò íà äîëãèõ äâåíàäöàòü ëåò, óñòóïèâ ìåñòî Çìåå. Ñîãëàñíî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ, ãîä âîäÿíîé Çìåè èëè ãîä ÷¸ðíîé çìåè íàñòóïèò 10 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà è ïðîäëèòñÿ äî 31 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Ãëàâíûé ñèìâîë ãîäà – ÷¸ðíàÿ âîäÿíàÿ Çìåÿ – èçìåí÷èâàÿ, íåñòàáèëüíàÿ. Ëþäÿì â ýòîò ãîä ïðèä¸òñÿ âñ¸ òùàòåëüíî ïðîäóìûâàòü, âçâåøèâàòü, ïðåæäå, ÷åì ïðèíèìàòü òî èëè èíîå ðåøåíèå. Ïîòîìó ÷òî Çìåÿ ñèìâîëèçèðóåò ìóäðîñòü è ëþáèò, êîãäà ëþäè ðàññóæäàþò.  ïðèðîäå çìåÿ ïðåäïî÷èòàåò íå íàïàäàòü ïåðâîé — ïî÷óâñòâîâàâ îïàñíîñòü, îíà ñòàðàåòñÿ íåçàìåòíî ñêðûòüñÿ. Îäíàêî åñëè æèçíè ðåïòèëèè ÷òî-òî ñåðü¸çíî óãðîæàåò, îíà ãîòîâà ïîñòîÿòü çà ñåáÿ.

Íà Âîñòîêå è â Åâðîïå Çìåÿ ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì ãëóáîêîãî óìà, ïîýòîìó ðîäèâøèåñÿ â ãîä Çìåè äåòè îáû÷íî íå ïî ãîäàì ðàññóäèòåëüíû è ìóäðû, ïðîÿâëÿþò íåñòàíäàðòíîå ìûøëåíèå è ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü âûõîä èç çàòðóäíèòåëüíûõ ïîëîæåíèé. Ðîæäåííûå â ãîä Çìåè, ÷àùå âñåãî — ïîãðóæåííûå â ñåáÿ îäèíî÷êè, îíè íå ëþáÿò êîìàíäíóþ ðàáîòó, ïîëàãàÿñü íà ñâîè ñîáñòâåííûå ñèëû. Âûñîêîå ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è äàæå íåêîòîðîå ïðåâîñõîäñòâî íàä îêðóæàþùèìè îòëè÷àåò èõ îò ïðî÷èõ çíàêîâ. Ýòî íàñòîÿùèå àðèñòîêðàòû, êîòîðûå íèêîãäà íå òåðÿþò ëîñêà. È â òî æå âðåìÿ, Çìåÿ óäèâèòåëüíî âûíîñëèâà è ñèëüíà: ëþäè ýòîãî ãîäà îáû÷íî íàäåëåíû êðåïêèì çäîðîâüåì è õîðîøèì èììóíèòåòîì, îíè ðåäêî áîëåþò è ïðåâîñõîäíî ñïðàâëÿþòñÿ ñ íåäîìîãàíèÿìè. Ñðåäè äðóãèõ ãîäîâûõ çíàêîâ Çìåÿ âûäåëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòüþ ÷¸òêî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé îïðåäåëåííûå öåëè è óïîðíî ñëåäîâàòü èì. Ïîäîáíî íàñòîÿùåé Çìåå, ðîæäåííûå â ýòîò ãîä êèòàéñêîãî êàëåíäàðÿ, íå óïóñêàþò

ñâîèõ øàíñîâ, áåç ðàçäóìèé õâàòàÿ è êðåïêî óäåðæèâàÿ òî, ÷òî èì äåéñòâèòåëüíî íóæíî. Çìåÿ íå ñêëîííà ê ìó÷èòåëüíîìó âûáîðó è êîëåáàíèÿì, îíà âñåãäà èíñòèíêòèâíî çíàåò, ê ÷åìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ. Âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîìîãàåò Çìåå áûñòðî ñäåëàòü óñïåøíóþ êàðüåðó, îäíàêî ïîìèìî ýòîãî åé íåðåäêî ïðèñóùå óìåíèå ïñèõîëîãè÷åñêè âëèÿòü íà ëþäåé, ïîä÷èíÿÿ èõ ñâîåé âîëå. Õëàäíîêðîâíàÿ, êàê è ïîëîæåíî ðåïòèëèè, Çìåÿ ðåäêî ïîêàçûâàåò ñâîè ïîäëèííûå ÷óâñòâà, îäíàêî ê òåì, êòî åé äåéñòâèòåëüíî äîðîã, îíà âñåãäà îòíîñèòñÿ ñ ïîâûøåííûì âíèìàíèåì. Ýòîò çíàê ìîæåò î÷àðîâàòü, çàãèïíîòèçèðîâàòü è óâëå÷ü ïîòåíöèàëüíîãî ïàðòí¸ðà, íî ñïóòíèê Çìåè äîëæåí áûòü ãîòîâ íàõîäèòüñÿ íà âòîðûõ ðîëÿõ: öàðñòâåííàÿ Çìåÿ ïðåäïî÷èòàåò îêðóæàòü ñåáÿ òåìè, êòî ëþáèò å¸ áîëüøå äðóãèõ. Îíà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ õîëîäíîé ýãîèñòêîé, íî ýòî íå ñîâñåì òàê: äîñòîéíûå ïàðòí¸ðû âñåãäà ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà å¸ ïîêðîâèòåëüñòâî è çàùèòó.

×òî ãîä ãðÿäóùèé íàì íåñ¸ò? Ïî ïðåäïîëîæåíèÿì àñòðîëîãîâ, ãîä Çìåè î÷åíü îòëè÷àåòñÿ îò ïðîøåäøåãî ãîäà Äðàêîíà. Ôåéåðâåðê ñòðàñòåé è ýìîöèé, íåîæèäàííûå îáñòîÿòåëüñòâà è ðåçêèå ïîâîðîòû ñîáûòèé ñìåíÿþòñÿ ïåðèîäîì ñïîêîéíîé ìóäðîñòè è ðàöèîíàëèçìà. Îñîáåííî óäà÷íûì íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò äëÿ Çìåé, Êðîëèêîâ, Ïåòóõîâ è Ëîøàäåé — îíè ìîãóò ðàññëàáèòüñÿ ïîñëå íàïðÿæ¸ííîãî ïåðèîäà è ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò æèçíè. Äëÿ îñòàëüíûõ çíàêîâ ãîä ðåïòèëèè ìîæåò áûòü ðàçíûì, à ÷òîáû îí ñòàë óäà÷íûì, ëó÷øå ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ ïðàâèë: —Çìåÿ öåíèò òåõ, êòî, íå ïàäàÿ äóõîì, öåëåóñòðåìëåííî ñòàðàåòñÿ ïðèñïîñîáèòüñÿ ê îáñòîÿòåëüñòâàì; —ðàöèîíàëèçì è óìåíèå îðãàíèçîâàòü ñåáÿ - âîò òå êà÷åñòâà, êîòîðûå Çìåÿ öåíèò î÷åíü âûñîêî; —ðàáîòà íàä ñîáîé è äóõîâíûé ðîñò áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óäà÷å â íàñòóïàþùåì ãîäó. Ëó÷øå âñåãî äåëà áóäóò â ãîä Çìåè èäòè ó ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, ó ó÷åíûõ, àíàëèòèêîâ, ó÷èòåëåé, ïîëèòèêîâ è ò.ä. Çìåÿ õîëîäíà è ðàñ÷¸òëèâà, ïîýòîìó íå æäèòå â å¸ ãîä áóðíûõ ðîìàíîâ èëè ðîìàíòè÷åñêèõ âñòðå÷. Ñåðü¸çíîñòü ïðåæäå âñåãî, ïîýòîìó ãîä Çìåè äàåò øàíñ âñòðåòèòü ñâîþ ïî-

ëîâèíêó ðàç è íàâñåãäà, íà âñþ æèçíü, à òàêæå ïîîùðÿåò ñòðåìëåíèå ê ñîçäàíèþ ïðî÷íûõ ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Òåì, êòî ñ ëåãêîñòüþ îòíîñèòñÿ ê îòíîøåíèÿì, çìåÿ áëàãîâîëèòü íå áóäåò.  2013 ãîäó íåîáõîäèìî æäàòü ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ èñïûòàíèé. Ìíîãèå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â æèçíè, áóäóò èìåòü òàèíñòâåííîñòü è çàãàäî÷íîñòü, è ýòî î÷åíü õàðàêòåðèçóåò õîçÿéêó ãîäà, êàê ñêðûòíóþ, âñåãäà ñïîñîáíóþ ê íåîæèäàííûì ïåðåìåíàì. Íî ýòî áóäåò ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îöåíèòü ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, îïðåäåëèòüñÿ â ïðîôåññèè è æèçíåííîì êðåäî, ïðèéòè ê âíóòðåííåìó ìèðó è ãàðìîíèè. ׸ðíàÿ âîäÿíàÿ Çìåÿ óâàæàåò òåõ ëþäåé, êîòîðûå íå îñòàíàâëèâàþòñÿ â ñâî¸ì ðàçâèòèè, ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé áîëüøèå öåëè. Êàê è Äðàêîí, ïðàâèâøèé ïðîøëûì ãîäîì, Çìåÿ íå ëþáèò ëæè, ôàëüøè, ïðåäàòåëüñòâà. Îíà ñïîñîáíà æ¸ñòêî íàêàçàòü òåõ ëþäåé, êîòîðûå ïîïûòàþòñÿ îáîãàòèòüñÿ çà ñ÷¸ò äðóãèõ, áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ äîáðîòîé è äîâåðèåì îêðóæàþùèõ â ñâîèõ ñîáñòâåííûõ êîðûñòíûõ öåëÿõ. ׸ðíàÿ âîäÿíàÿ Çìåÿ ëþáèò óñòîé÷èâóþ ïî÷âó, íî è íà çûáêîé ïîâåðõíîñòè ÷óâñòâóåò ñåáÿ óâåðåííî.  ýòîì ñîñòîèò ñåêðåò å¸ óñïåõà è âåëèêîëåïíîé ñïîñîáíîñòè ê âûæè-

âàíèþ äàæå â íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ. Îíà ïîìîæåò ëþäÿì, èäóùèì âïåð¸ä, îáðåñòè óâåðåííîñòü â ñåáå, íàéòè ñâîþ öåëü â æèçíè, íàõîäèòü âûõîäû äàæå â ñëîæíûõ ëàáèðèíòàõ.  ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü ìàêñèìàëüíîå ñïîêîéñòâèå è ìèðîëþáèâîñòü, óìåòü èäòè íà êîìïðîìèññû, ïîòîìó ÷òî êîíôëèêòû, êîòîðûå ðàçãîðÿòñÿ â ýòîì ãîäó, áóäóò èìåòü î÷åíü äëèòåëüíûå, áîëüøåé ÷àñòüþ – íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, ïîòðåáóþò äîïîëíèòåëüíûõ ñèë è âðåìåíè äëÿ èõ ðåøåíèÿ. Íà ïóòè êàæäîãî ÷åëîâåêà â ãîä ÷¸ðíîé âîäÿíîé Çìåè áóäóò âñòðå÷àòüñÿ ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ ðèñêîì è íåèçâåñòíîñòüþ.  ðàáîòå íåîáõîäèìî áûòü óâåðåííûì è ñïîêîéíûì. Ñâîè äåëà íåîáõîäèìî âåñòè î÷åíü àêêóðàòíî, ïîëüçóÿñü èíòóèöèåé è íàêîïëåííûì îïûòîì ðàáîòû. Äëÿ òåõ ëþäåé, êîòîðûå ëþáÿò ïîïîëíÿòü áàãàæ çíàíèé, ýòîò ïåðèîä áóäåò ïðîñòî èäåàëüíûì äëÿ íà÷àëà èëè ïðîäîëæåíèÿ ó÷¸áû, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. ׸ðíàÿ âîäÿíàÿ Çìåÿ ïðåäïî÷èòàåò îñíîâàòåëüíîñòü âî âñ¸ì. Îíà íå ëþáèò áëåñêà ðîñêîøè è áîëüøèõ òðàò. Ïîêóïêà ïðåäìåòîâ ðîñêîøè áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ îøèáêàìè è ïðîñ÷¸òàìè, íî óäà÷ó ïðèíåñ¸ò ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè, âëîæåíèå ñðåäñòâ â ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû, áëàãîòâîðèòåëüíîñòü.


4

13

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

. Çèìíèé íàïèòîê

.

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

.

ÕÎÇßÈÍÓ ИССЛЕДОВАНИЯ

Çèìà ÿâëÿåòñÿ òåì âðåìåíåì ãîäà, êîãäà îðãàíèçì ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå âîñïðèèì÷èâûì ê ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì, à îñîáåííî ê ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì. Ñîëíöå íå ãðååò, ìû íå ïîëó÷àåì äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñâåæèõ âèòàìèíîâ, ïëîõàÿ ïîãîäà îêàçûâàåò óãíåòàþùåå äåéñòâèå íà íåðâíóþ ñèñòåìó. ×òîáû çèìà íå ñòàëà ïðè÷èíîé âàøèõ íåäóãîâ, ìîæíî ïðèíèìàòü âèòàìèííûé íàïèòîê: áåðóò ïî ÷àéíîé ëîæêå ïëîäîâ øèïîâíèêà, ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû, êðàñíîé ðÿáèíû, ìàëèíû. Âñå ïëîäû èçìåëü÷àþò, çàñûïàþò â êàñòðþëþ, çàëèâàþò ëèòðîì êèïÿòêà, êàñòðþëþ ñòàâÿò íà ñëàáûé îãîíü. ×åðåç 15-20 ìèíóò â îòâàð äîáàâëÿþò ïî äåñåðòíîé ëîæêå ëèñòüåâ êðàïèâû, áðóñíè÷íèêà, çåìëÿíèêè. Êàñòðþëþ çàêðûâàþò êðûøêîé è ñíèìàþò ñ îãíÿ. Ïðèíèìàþò îòâàð çà ÷àñ äî è ÷åðåç ÷àñ ïîñëå åäû â ò¸ïëîì âèäå.

Çóáû ñîõðàíÿþò óì?

.

КСТАТИ

Íåâåðîÿòíî, íî ó÷¸íûå â î÷åðåäíîé ðàç ïîþò äèôèðàìáû ñàìîé ïðîñòîé ñåë¸äêå! Îêàçûâàåòñÿ, â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà èìåííî â ýòîé ðûáå ñîäåðæàòñÿ âåùåñòâà, ïîìîãàþùèå íàì îñòàâàòüñÿ çäîðîâûìè è áîäðûìè. Ãîëëàíäñêèå ó÷¸íûå óâåðåíû: â îáûêíîâåííîé ñåë¸äêå åñòü êîìïîíåíòû, êîòîðûå â ðàçû óëó÷øàþò âûðàáîòêó ýíåðãèè â ìèòîõîíäðèÿõ íàøåãî îðãàíèçìà. Ýòî îòíîñèòñÿ ïî÷òè êî âñåì âèäàì ñåëüäè, ñàìîå ãëàâíîå – ðûáà íå äîëæíà ïðîõîäèòü òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó. Ñîë¸íàÿ, ìàðèíîâàííàÿ ñåëüäü, à òàêæå ðûáà õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ – óíèêàëüíûé èñòî÷íèê ñèë è çäîðîâüÿ. Ïåðâûìè íà ýòî îáðàòèëè âíèìàíèå â îäíîé èç êëèíèê Óòðåõòà. Îêàçàëîñü, ÷òî â ñåìüÿõ, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ òðàäèöèîííîé ãîëëàíäñêîé êóõíè, çíà÷èòåëüíî ðåæå íàáëþäàþòñÿ ñëó÷àè «ñèíäðîìà õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè». À äåòè ïî÷òè ñïëîøü îáëàäàþò õîðîøèì çäîðîâüåì. Ïðè àíàëèçå ðàöèîíà âûÿñíèëîñü, ÷òî â ìåíþ âñåõ ñåìåé ïî÷òè êàæäûé äåíü ïðèñóòñòâóåò ñåë¸äêà. Âîîáùå-òî ýòî òðàäèöèîííûé ãîëëàíäñêèé äåëèêàòåñ, è â ïðîñòûõ êðåñòüÿíñêèõ ñåìüÿõ ñâåæåïîéìàííóþ ñåëüäü åäÿò òàê: ïîòðîøàò, çàñûïàþò êðóïíîé ñîëüþ, èíîãäà äîáàâëÿþò äóøèñòûé ïåðåö è ëàâðîâûé ëèñò. Ñòàâÿò ïîä ïðåññ íà 3-4 ÷àñà. È âñ¸! Ñûðàÿ ðûáà ñëàáîãî ïîñîëà ãîòîâà!

Êóñêè ñåë¸äêè âêëàäûâàþò â ñâåæóþ áåëóþ áóëêó, ïîñûïàþò íàðóáëåííûì ðåï÷àòûì èëè çåëåíûì ëóêîì, èíîãäà òóäà æå êðîøàò ñâàðåííîå âêðóòóþ ÿéöî, êóñîê îòâàðíîé ðåïû èëè ëîìòèê ñîë¸íîãî îãóðöà, è åäÿò. Îäèí òàêîé áóòåðáðîä, ìåæäó ïðî÷èì, ñîäåðæèò òðåòü ñóòî÷íîé íîðìû êàëîðèé è ïîëíûé ñóòî÷íûé îáú¸ì ïîëèíåíàñûùåííîé æèðíîé êèñëîòû Îìåãà-3, êîòîðàÿ îòâå÷àåò è çà âûâîä ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ, è çà ïðîôèëàêòèêó àòåðîñêëåðîçà, è çà íîðìàëüíóþ ïðîäóêöèþ ïîëîâûõ ãîðìîíîâ. Êðîìå òîãî, áåëêè ñâåæåé ñåëüäè óñâàèâàþòñÿ íàøèì îðãàíèçìîì ïî÷òè íà 88% (äëÿ ñðàâíåíèÿ – áåëêè ãîâÿäèíû óñâàèâàþòñÿ âñåãî íà 39-43%). Òàêæå âûÿñíèëîñü, ÷òî ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå â ïèùó ñëàáîñîë¸íîé ñåë¸äêè óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå ïå÷åíè, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû è æåë÷íîãî ïóçûðÿ. À åäèíñòâåííûì ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê åæåäíåâíûì ñåë¸äî÷íûì òðàïåçàì ÿâëÿåòñÿ òÿæ¸ëàÿ ôîðìà ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè è õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê.

Îäèí çàìå÷àòåëüíûé ãîëëàíäñêèé ðåöåïò. Êóïèòå ñåë¸äêó (íå ôèëå!) ïðÿíîãî èëè «ñïåöèàëüíîãî» ïîñîëà. Ðàçäåëàéòå íà ÷èñòîå ôèëå áåç êîæè. Ïðèãîòîâüòå ñîóñ: 2 ñò. ëîæêè æèðíîé ñìåòàíû ñìåøàéòå ñ 1 ñò. ëîæêîé çåðíèñòîé ãîð÷èöû, ñîêîì ïîëîâèíû ëèìîíà è èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè. Ãóñòî ñìàæüòå èì ôèëå ñåëüäè, óëîæèòå ïîä ïë¸íêó, îñòàâüòå íà 2 ÷àñà â õîëîäèëüíèêå. Çàòåì ñâàðèòå êàðòîôåëü â «ìóíäèðå», íàðåæüòå ï¸ðûøêè ìîëîäîãî çåë¸íîãî ëóêà è ïîäàéòå ê ñòîëó. Ñåë¸äêó ëó÷øå âûíèìàòü èç õîëîäèëüíèêà ïåðåä ñàìîé ïîäà÷åé: ñìåòàííî-ãîð÷è÷íûé ñîóñ äîëæåí îñòàâàòüñÿ ãóñòûì.

 íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, ñ ÷åì ñâÿçàíî ïîÿâëåíèå çàáîëåâàíèé ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà. ×åì ñòàðøå ìû ñòàíîâèìñÿ, òåì âûøå ðèñê íàðóøåíèÿ ìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ: âîñïðèÿòèÿ è àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïàìÿòè, ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, âûðàáàòûâàòü òàêòèêó ïîâåäåíèÿ è ò.ä. Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèé, ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû ðàçëè÷íûìè ïðè÷èíàìè.  ÷àñòíîñòè, ðèñê ðàçâèòèÿ ñëàáîóìèÿ, âîçìîæíî, ïîâûøàåòñÿ ïðè óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà çóáîâ èëè èõ îòñóòñòâèè. Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà çóáîâ âåäåò ê ñíèæåíèþ èíòåíñèâíîñòè ðàáîòû æåâàòåëüíûõ ìûøö, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ êðîâîñíàáæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà. Îäíàêî íà äàííûé ìîìåíò èññëåäîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íåïîñðåäñòâåííî íà èçó÷åíèå äàííîé âçàèìîñâÿçè, íå ïðîâîäèëîñü.  èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 557 ÷åëîâåê â âîçðàñòå ñòàðøå 77 ëåò. Êàê âûÿñíèëè ó÷¸íûå, ïîæèëûå ëþäè, êîòîðûå èñïûòûâàëè çàòðóäíåíèÿ ïðè ïåðåæåâûâàíèè òâ¸ðäîé ïèùè, íàïðèìåð, ÿáëîê, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çóáîâ, èìåëè áîëåå âûñîêèé ðèñê íàðóøåíèÿ ìûñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû íå èçìåíèëèñü äàæå ïîñëå òîãî, êàê ó÷¸íûå ïðèíÿëè âî âíèìàíèå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãëè ïîâëèÿòü íà ìûøëåíèå, – ïîë, âîçðàñò, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà ãîëîâíîãî ìîçãà íå çàâèñèò îò òîãî, æó¸ò ÷åëîâåê ïèùó ñâîèìè çóáàìè èëè èñïîëüçóåò ïðîòåçû.

ÇÀÌÅÒÊÓ

.

СОВЕТЫ

Íîâîãîäíÿÿ êðàñàâèöà Åñëè âû ðåøèëè óñòàíîâèòü äîìà íàòóðàëüíóþ ¸ëêó, òî âàì áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü, êàê íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå íîâîãîäíåé êðàñàâèöû (åñëè âû ïîêóïàåòå), à òàêæå î òîì, êàê ïðîäëèòü æèçíü äåðåâà.

Êàê âûáðàòü ¸ëêó

ЕДА ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

Ñåë¸äêà ïîìîæåò ïåðåæèòü õîëîäà

ÍÀ

¨ëî÷íûå áàçàðû îòêðûâàþòñÿ ÷óòü ëè íå çà ìåñÿö äî ïðàçäíèêîâ. Òàì ïðîäàþòñÿ íå òîëüêî ðîññèéñêèå ¸ëêè, íî òàêæå õâîéíûå èç ñòðàí Ñêàíäèíàâèè. Ïîæàëóé, èìïîðòíûå ¸ëêè çà÷àñòóþ îêàçûâàþòñÿ ëó÷øå îòå÷åñòâåííûõ – ïðèâëåêàòåëüíåå âûãëÿäÿò, äîëüøå íå îñûïàþòñÿ. Íî è ñòîÿò îíè äîðîæå.

Êàê óñòàíîâèòü ¸ëêó Åñëè ó âàñ íåò âðåìåíè ñðàçó æå çàíèìàòüñÿ óñòàíîâêîé ¸ëêè, òîãäà ñïåðâà ïóñòü îíà ïîáóäåò êàêîå-òî âðåìÿ íà õîëîäíîì áàëêîíå. Õîëîä ïðîäëèò ñâåæåñòü äåðåâà. Òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíî çàâåðíèòå ¸ëêó â îá¸ðòî÷íóþ áóìàãó èëè íåòêàíûé ìàòåðèàë, ýòî ïðåäîõðàíèò å¸ îò ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû è çàãðÿçíåíèÿ. Êîãäà áóäåòå çàíîñèòü ¸ëêó èç õîëîäà â ïîìåùåíèå – íå ðàñêðûâàéòå å¸ ñðàçó. Ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû ìîãóò âûçâàòü îïàäåíèå õâîè. Ïåðåä òåì, êàê óñòàíàâëèâàòü åëü, íóæíî îáòðÿñòè å¸ îò óæå îòâàëèâøèõñÿ èãîëîê. Äëÿ ýòîãî ïîñòó÷èòå êîìëåì (íèæíÿÿ ÷àñòü ñòâîëà) î ïîë. Çàòåì ñäåëàéòå íîâûé ñðåç ñòâîëà – ýòî íóæíî, ÷òîáû îòêðûòü ñâåæèå ïîðû, ÷åðåç êîòîðûå ¸ëêà áóäåò ïîëó÷àòü âëàãó. Òàêæå íèæíþþ ÷àñòü íóæíî î÷èñòèòü îò âåòîê è êîðû (ïðèìåðíî íà 20 ñì.) Óæå ïîñëå ýòîãî ìîæíî ïîñòàâèòü ¸ëêó â âåäðî ñ âîäîé èëè ïåñêîì.

Êîãäà áóäåòå âûáèðàòü ¸ëêó, âàì íóæíî áóäåò îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî îíà ñâåæàÿ. Ñîãëàñèòåñü, íåïðèÿòíî â íîâîãîäíþþ íî÷ü áóäåò ñîçåðöàòü äåðåâî ñ íàïîëîâèíó îñûïàâøèìèñÿ èãîëêàìè. ×òîáû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, ïðîâåäèòå íåñëîæíûé òåñò. Ïîïðîáóéòå îòëîìàòü ìàëåíüêèé êóñî÷åê îò íèæíåé âåòî÷êè. Âåòêà ó ñâåæåñðóáëåííîãî äåðåâà áóäåò óïðóãîé è òàê ïðîñòî íå ñëîìàåòñÿ. À âîò ó ¸ëêè, êîòîðàÿ óæå çàëåæàëàñü íà áàçàðå, âåòêà ñëîìàåòñÿ ñ õàðàêòåðíûì õðóñòîì. Òàêîå äåðåâî áðàòü íåëüçÿ –

îíî óæå íà÷àëî ñîõíóòü è òåðÿòü èãîëêè. Ïåðåä òåì, êàê ïîéä¸òå çà ¸ëêîé, ïîäóìàéòå, ãäå âû å¸ ðàçìåñòèòå. Îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü ðàçìåð, à òàêæå ôîðìà êðîíû. Âåäü åñëè ¸ëêà áóäåò ñòîÿòü, íàïðèìåð, ó âõîäà – âàæíî íå îøèáèòüñÿ â áîëüøóþ ñòîðîíó ñ ðàçìåðîì, èíà÷å äåðåâî áóäåò çàãðîìîæäàòü ïðîõîä. À åñëè âû ïëàíèðóåòå ïîñòàâèòü íîâîãîäíåå äåðåâî ó ñòåíû èëè â óãëó, òî íå èìååò ñìûñëà âûáèðàòü ðàâíîìåðíî ïóøèñòóþ åëü – âñ¸ ðàâíî ïðèäåòñÿ óêîðà÷èâàòü âåòêè ñ îäíîé ñòîðîíû.

Âàðèàíòû ñîñòàâîâ äëÿ óñòàíîâêè ¸ëêè: Âàðèàíò ¹1.  âîäó äîáàâëÿþò òàáëåòêó àñïèðèíà, ùåïîòêó ñîëè è ëîæêó ñàõàðà. Àñïèðèí è ñîëü ïîìîãóò îáåççàðàçèòü âîäó è îñòàíîâèòü ïðîöåññû ãíèåíèÿ, à ñàõàð ïîñëóæèò äëÿ ïèòàíèÿ äåðåâà. Âàðèàíò ¹2. Ïðèãîòàâëèâàåòñÿ ñìåñü èç ðàñ÷¸òà íà 3 ëèòðà âîäû – 5 ã ëèìîííîé êèñëîòû, 6 ã æåëàòèíà è 16 ã òîë÷¸íîãî ìåëà. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âàðèàíò ¹3. Íåêîòîðûì áîëüøå ïîíðàâèòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ôóíäàìåíòà ïîä ¸ëêó âëàæíûé ïåñîê.  âåäðî ñ ïåñêîì äîáàâüòå ïîëîâèíó ÷àéíîé ëîæêè ìî÷åâèíû. Åñëè âû ïîñòàâèòå ¸ëêó â âîäó, òî íå çàáûâàéòå äîëèâàòü æèäêîñòü ïî ìåðå òîãî, êàê îíà áóäåò óìåíüøàòüñÿ. Âîäà äîëæíà áûòü îòñòîÿâøåéñÿ, áåç õëîðà.

Ìîæíî ïîñòàâèòü ¸ëêó è íà êðåñòîâèíó. Äëÿ ýòîãî íóæíî, ÷òîáû ¸ëêà ïðåäâàðèòåëüíî ïîñòîÿëà 6-8 ÷àñîâ â âîäå ñ ãëèöåðèíîì (2 ñò. ëîæêè ãëèöåðèíà íà êàæäûé ëèòð âîäû), à çàòåì ñðåç çàëèâàþò ðàñïëàâëåííûì âîñêîì. Êðåñòîâèíó ìîæíî ñîîðóäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî èç áðóñà – òîëüêî îáÿçàòåëüíî ïðèêëåéòå ñ íèæíåé ñòîðîíû êóñî÷êè ðåçèíû, êîæè èëè âîéëîêà, ÷òîáû åëü ñòîÿëà ðîâíî è íå ñêîëüçèëà. Êîãäà çàâåðøèòå óñòàíîâêó – ïîáðûçãàéòå ¸ëêó âîäîé èç ïóëüâåðèçàòîðà. Ýòî ïîìîæåò îñâåæèòü çàïûëèâøóþñÿ õâîþ, êîòîðàÿ ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû åù¸ è çàáëàãîóõàåò, íàïîëíÿÿ âàø äîì çàïàõàìè õâîéíîãî ëåñà.

Óêðàøàåì Êîãäà âû áóäåòå óêðàøàòü ñâîþ ¸ëî÷êó – íå óâëåêàéòåñü îáèëèåì èãðóøåê è ìèøóðû. Âåäü íàòóðàëüíîñòü õîðîøà ñâîåé åñòåñòâåííîñòüþ, à ÷åì áîëüøå óêðàøåíèé, òåì õóæå áóäåò âèäíî ñàìó ëåñíóþ êðàñàâèöó. Ðàçìåùàéòå èãðóøêè íåáîëüøèìè êîìïîçèöèÿìè, à ëó÷øå, åñëè âåñü íàðÿä äëÿ ¸ëî÷êè áóäåò âûäåðæàí â îäíîé ñòèëèñòèêå. Íà æèâóþ ¸ëêó óäîáíåå âåøàòü óêðàøåíèÿ íå íà íèòêàõ, à íà êàíöåëÿðñêèõ ñêðåïêàõ èëè òåñüìå. Ñêðåïêè íóæíû áóäóò èç ìÿãêîé ïðîâîëîêè (ëó÷øå öâåòíîé). Èç òåñüìû íóæíî áóäåò ñäåëàòü ïðîñòîðíûå ïåòëè. Ìîæíî çàâÿçûâàòü òåñüìó íà âåòêàõ áàíòàìè èëè ñêðåïèòü êîíöû ïåòëè ñ ïîìîùüþ ñòåïëåðà (îáû÷íûå óçëû ñìîòðÿòñÿ íåîïðÿòíî).

Ñ÷àñòëèâîãî âàì Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà!


5

2 12 ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Ðîæäåñòâî íà Ðóñè âñåãäà ñ÷èòàëîñü ñàìûì ðàäîñòíûì è îæèäàåìûì äí¸ì ãîäà.  äîëãèå çèìíèå âå÷åðà, êîãäà ó ëþäåé, íàêîíåö-òî, ïîÿâëÿëîñü ñâîáîäíîå âðåìÿ (à Ðîæäåñòâî àññîöèèðîâàëîñü ñ ÷óäîì, ê êîòîðîìó ìîæåò ïðèêîñíóòüñÿ ëþáîé ÷åëîâåê), è çàðîäèëèñü ðîæäåñòâåíñêèå ãàäàíèÿ. Âî âðåìÿ ñâÿòî÷íûõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ãàäàíèé íóæíî èñêàòü âî âñåõ ïðåäñêàçàíèÿõ òîëüêî õîðîøèé ñìûñë. Äóðíûì çíàìåíèÿì íå ñòîèò ïðèäàâàòü áîëüøîãî çíà÷åíèÿ, èíà÷å âû çàðàíåå íàñòðîèòå ñåáÿ íà íåóäà÷ó â íîâîì ãîäó.

12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ãàäàíèå íà âîñêå (ñâå÷àõ) Ãàäàíèå íà áóäóùåå ñ ÷àøêàìè 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Âçÿòü îãàðêè âîñêîâûõ èëè ïàðàôèíîâûõ ñâå÷åé Äëÿ ãàäàíèÿ ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî ÷àøåê, ñîîò- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 áåëîãî öâåòà (ïðàçäíè÷íûå öâåòíûå ñâå÷è äëÿ ãàäàâåòñòâóþùèõ ÷èñëîì êîëè÷åñòâó ãàäàþùèõ.  ÷àøêè 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 íèÿ íå ïîäõîäÿò), ñëîæèòü â ìåòàëëè÷åñêóþ ïîñóäó, êëàäóò êîëüöî, ìîíåòó, õëåá, ñàõàð, ëóê, ñîëü, â îäíó 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ðàñïëàâèòü íà îãíå è ñðàçó æå âëèòü â ¸ìêîñòü ñ ÷àøêó íàëèâàþò íåìíîãî âîäû. Ñ çàêðûòûìè ãëàçà12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 õîëîäíîé âîäîé. Îáðàçîâàâøàÿñÿ ïðè ýòîì ôèãóðà 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ìè êàæäûé èç ãàäàþùèõ ïî î÷åðåäè âûáèðàåò ÷àøêó. è áóäåò ïðåäñêàçûâàòü òî áóäóùåå, êîòîðîå îæèäàåò 12345678901234567890123456789012 Ïðåäñêàçàíèÿ íà áëèæàéøåå áóäóùåå ñëåäóþ- 12345678901234567890123456789012 ãàäàþùóþ îñîáó. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ùèå: êîëüöî — ê ñâàäüáå; ìîíåòà — ê áîãàòñòâó; õëåá 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Òîëêîâàíèå ôèãóð: äîì — â ñêîðîì âðåìåíè îá— ê äîñòàòêó; ñàõàð — ê âåñåëüþ; ëóê — ê ñëåçàì; 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 çàâåäåíèå íîâûì õîçÿéñòâîì; äëÿ äåâóøêè ýòî ñâÿñîëü — ê íåñ÷àñòüþ, à ÷àøêà ñ âîäîé — ê æèçíè áåç 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 çàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ åå çàìóæåñòâîì; áåñôîðîñîáûõ ïåðåìåí. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ìåííûå ðàçâàëèíû — íåñ÷àñòüå â áëèæàéøåì áóäó12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ùåì; äåðåâüÿ — èõ ìîæíî òîëêîâàòü ïî-ðàçíîìó: íà1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ïðàâëåííûå ââåðõ âåòâè äåðåâà îáåùàþò ñêîðóþ ðà12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 äîñòü, ïîíèêøèå — ïå÷àëü, òîñêó è ñêóêó; êîëüöî èëè 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ãàäàíèå ïî ïîëåíó ñâå÷à îäíîçíà÷íî ïðåäðåêàþò ñêîðóþ ñâàäüáó; áëèí, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 îñåâøèé íà äíî, íàîáîðîò, ñóëèò äîëãîå äåâè÷åñòâî. Çàéòè â äðîâÿíîé ñàðàé, ïðèòâîðèòü äâåðü, ÷òîáû 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 â ïîìåùåíèè áûëî òåìíî, è íàóãàä âûáðàòü ïîëåíî. 1234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012 Ïðèíåñòè åãî â äîì è âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü: êà- 1234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901 êèì îêàæåòñÿ ïîëåíî, òàêèì áóäåò è áóäóùèé ìóæ. Ãàäàíèå ïî âîëîñàì 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901 Òîëêîâàíèå ãàäàíèÿ: ïîëåíî ðîâíîå, ñ ãëàäêîé 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901  ïîëíî÷ü íàëèòü â ìèñêó âîäó è äîáàâèòü â íåå òîíêîé êîðîé — ìóæ êðàñèâûé è ìîëîäîé; êîðà òîë- 1234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012 ùåïîòêó çîëû, ùåïîòêó ñàõàðà è ùåïîòêó ñîëè. Âîäó ñòàÿ øåðîõîâàòàÿ — ìóæ íåêðàñèâûé; êîðà íà ïîëå- 1234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012 òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, à êîãäà îíà «óñïîêîèòñÿ», 12345678901234567890123456789012 íå ìåñòàìè îáîäðàíà èëè âîâñå îòñóòñòâóåò — ìóæ 1234567890123456789012345678901 áðîñèòü â íåå äâà âîëîñà: îäèí — ñâîé, à äðóãîé — 12345678901234567890123456789012 áåäíûé; ðàñòðåñêàâøååñÿ ïîëåíî — ìóæ ïîïàäåòñÿ 1234567890123456789012345678901 ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Ìèñêó îñòàâèòü äî óòðà. 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901 ñòàðûé, ðÿáîé, ñ ôèçè÷åñêèì íåäîñòàòêîì; áîëüøîå 1234567890123456789012345678901 Åñëè íàóòðî âîëîñû ïåðåïëåëèñü ìåæäó ñîáîé, 12345678901234567890123456789012 ïîëåíî — ñèëüíûé, êðåïêèé ìóæ; ñó÷êîâàòîå ïîëåíî 1234567890123456789012345678901 òî ñâàäüáà íå çà ãîðàìè. Åñëè æå âîëîñû íàõîäÿòñÿ 12345678901234567890123456789012 íà íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà, çíà÷èò, áëè— ñåìüÿ áóäåò áîëüøàÿ, êàæäûé ñó÷îê — ýòî áóäó- 1234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012 çîê ÷àñ ðàçëóêè. 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901 ùèé ðåá¸íîê. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ãàäàíèå íà èãëàõ Ãàäàíèå ïî êíèãå 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Íà áëþäöå èëè òàðåëêó ïîëîæèòü 21 èãëó, êîòîðû ñòàðèíó â êà÷åñòâå ïðîðî÷åñêîé êíèãè èñïîëü- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ìè íè ðàçó íå øèëè, è ìåäëåííî çàëèòü â ïîñóäó çîâàëè Ïñàëòûðü — áîãîñëóæåáíóþ êíèãó, ñîäåðæà- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 âîäó. Ïîä äåéñòâèåì âîäû èãëû èçìåíÿò ñâîå ïåðâîùóþ áèáëåéñêóþ êíèãó ïñàëìîâ. Ñåé÷àñ çà íåèìå12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 íà÷àëüíîå ïîëîæåíèå. Ïî ñëîæèâøåéñÿ êàðòèíêå íèåì â äîìå Ïñàëòûðè ìîæíî âçÿòü òîìèê èçâåñòíî- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ìîæíî ñóäèòü î ñèòóàöèè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ãàäàãî ïèñàòåëÿ èëè ïîýòà — Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 þùàÿ îñîáà. Òàê, êîëè÷åñòâî êðåñòîâ, îáðàçóåìûõ Øåêñïèðà èëè ëþáîãî äðóãîãî. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 èãëàìè, óêàçûâàåò íà ÷èñëî íåäîáðîæåëàòåëåé èëè 12345678901234567890123456789012 Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü îòâåò íà èíòåðåñóþùèé âîï- 12345678901234567890123456789012 âðàæäåáíûõ ñèë, äåéñòâóþùèõ ïðîòèâ ãàäàþùåé îñî12345678901234567890123456789012 ðîñ, íàäî ìûñëåííî ñôîðìóëèðîâàòü åãî, çàãàäàòü 12345678901234567890123456789012 áû â òåêóùåì ìåñÿöå. 12345678901234567890123456789012 íîìåð ñòðîêè ñíèçó èëè ñâåðõó è íàóãàä îòêðûòü êíè- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Òàêæå ñóùåñòâóåò åùå îäèí âàðèàíò ãàäàíèÿ íà ãó. Îòâåò âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå òîëüêî çàãàäàííóþ ñòðî12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 èãëàõ. êó, à âåñü ñìûñëîâîé îòðûâîê, â êîòîðûé ýòà ñòðîêà 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ñäåëàòü èç èãëû ìàÿòíèê. Äëÿ ýòîãî ïðîäåòü â íåå âõîäèò. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 êðàñíóþ øåëêîâóþ íèòêó äëèíîé ïðèìåðíî 75 ñàíÅñëè íàéäåííûé â êíèãå îòâåò íå ïîääàåòñÿ ëîãè- 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 òèìåòðîâ, ñëîæèòü åå âäâîå è çàâÿçàòü óçåëîê íà êîíöå. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ÷åñêîìó òîëêîâàíèþ, òî ãàäàíèå ñëåäóåò ïîâòîðèòü. Ó ãàäàþùåé îñîáû âçÿòü ìîíåòó (ðàíüøå îáÿçà12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 òåëüíî áðàëè ñåðåáðÿíóþ) è ïîëîæèòü åå íà ñòîë. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ñåñòü çà ñòîë, ïîñòàâèòü íà íåãî ëîêîòü, âçÿòü èãëó12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ìàÿòíèê ïàëüöàìè çà êîí÷èê íèòêè è íàïðàâèòü îñòÃàäàíèå íà êîëè÷åñòâî è 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ðèå èãëû â öåíòð ìîíåòû. ïîë áóäóùèõ äåòåé 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ãàäàþùàÿ îñîáà çàäàåò âîïðîñ, îòâåòîì íà êîòî12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012  ðîæäåñòâåíñêèé âå÷åð â ðþìêó íóæíî íàëèòü ðûé ÿâëÿþòñÿ ñëîâà «äà» èëè «íåò», è âíèìàòåëüíî 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 âîäû, îïóñòèòü â íåå êîëå÷êî è âûñòàâèòü åå íà ìîñìîòðèò íà ìàÿòíèê. Åñëè èãëà ñòîèò íà ìåñòå áåç 12345678901234567890123456789012 ðîç. Ïåðåä îòõîäîì êî ñíó ðþìêó çàáèðàþò ñ ìîðî- 12345678901234567890123456789012 äâèæåíèÿ, îòâåòà íà âîïðîñ ïîêà íåò, åñëè îíà íà÷è12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 çà è ïî îáðàçîâàâøåéñÿ â íåé ëåäÿíîé ïîâåðõíîñòè 12345678901234567890123456789012 íàåò äâèãàòüñÿ â ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè, îòâåò óò12345678901234567890123456789012 ñóäÿò î áóäóùèõ äåòÿõ. Êîëè÷åñòâî áóãîðêîâ óêàçû- 12345678901234567890123456789012 âåðäèòåëüíûé, åñëè â ïîïåðå÷íîì — îòðèöàòåëüíûé. 12345678901234567890123456789012 âàåò íà êîëè÷åñòâî ìàëü÷èêîâ, à êîëè÷åñòâî ÿìîê íà 12345678901234567890123456789012 Åñëè æå ìàÿòíèê ñîâåðøàåò êðóãîâûå äâèæåíèÿ, âîï12345678901234567890123456789012 òî, ñêîëüêî áóäåò äåâî÷åê. ðîñ íå ÿñåí è ñëåäóåò ñôîðìóëèðîâàòü åãî áîëåå òî÷íî. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Â

ÔÎÐÌÅ

.

СОВЕТЫ

×òîá íå íàáðàòü æèðîê... 1. Íå îòïðàâëÿéòåñü íà íîâîãîäíþþ âå÷åðèíêó ñ ìíîæåñòâîì ëàêîìñòâ íà ãîëîäíûé æåëóäîê! Äîìà íóæíî îáÿçàòåëüíî ïåðåêóñèòü éîãóðòîì, îâñÿíûìè õëîïüÿìè èëè ôðóêòàìè. Ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ïåðååäàíèÿ. 2. Ïîìíèòå î ïðàâèëå «îäèí ê äâóì». Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: êàæäûé êóñî÷åê æèðíîãî è êàëîðèéíîãî áëþäà äîëæåí «êîìïåíñèðîâàòüñÿ» äâóìÿ êóñî÷êàìè îâîùíûõ áëþä è äðóãîé çäîðîâîé ïèùè (íàïðèìåð, ñàëàò èç îâîùíîãî àññîðòè, çàïðàâëåííûé ìàñëîì). Ýòî ïîìîæåò íàñûòèòüñÿ, óïîòðåáèâ ïðè ýòîì ãîðàçäî ìåíüøå êàëîðèé. 3. Íîñèòåëÿìè «îòðèöàòåëüíûõ êàëîðèé» íàçûâàþò ïðîäóêòû, ñïîñîáíûå ñíèçèòü âðåä, êîòîðûå íàíîñÿò ôèãóðå òðàäèöèîííûå ÿñòâà

.

ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: êàïóñòà, ìîðêîâü, öâåòíàÿ êàïóñòà, ñòðó÷êîâàÿ ôàñîëü, êàáà÷êè, ñåëüäåðåé, îãóðöû, ÷åñíîê, ëóê, ãîðüêèé ïåðåö, ïðèïðàâû (áàçèëèê, òèìüÿí, ðîçìàðèí, ïåðåö, îðåãàíî, ìàéîðàí è äð.), à òàêæå ÿáëîêè, ãðåéïôðóòû, ëèìîíû, àïåëüñèíû, êèâè. 4. Âûáèðàéòå «ïðàâèëüíûå» íàïèòêè. Âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íîãî óæèíà ëó÷øèì âûáîðîì ñðåäè íàïèòêîâ áóäóò ëåãêîå âèíî è øàìïàíñêîå. Îíè óñêîðÿþò ïèùåâàðåíèå è óëó÷øàþò îáìåí âåùåñòâ. Îäíàêî ïîìíèòå, ÷òî èõ êîëè÷åñòâî äîëæíî áûòü ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêèì, èíà÷å ìîæíî íàâðåäèòü íå òîëüêî ñâîåé ôèãóðå, íî è çäîðîâüþ. 5. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíèçèòü äåéñòâèå «ãðàäóñîâ» â áîêàëå, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè.

90Х60Х90

С ЮМОРОМ

Ðîæäåñòâåíñêèå ãàäàíèÿ

ÁÓÄÜ

Ïîñëå «áàëà»...

×åì îòëè÷àåòñÿ ïîñëåíîâîãîäíÿÿ äèåòà, îò ëþáîé äðóãîé «ãîíêè çà ïîõóäåíèåì»? Îòâåò ïðîñò – ñëîæíîñòüþ çàäà÷è è âåëèêèì êîëè÷åñòâîì ñîáëàçíîâ (âñëåä çà Íîâûì ãîäîì ñëåäóåò öåëàÿ ÷åðåäà ïðàçäíèêîâ). Äèåòà ïîñëå Íîâîãî ãîäà çàñòàâèò âàñ ñîáðàòü âîëþ â êóëàê, íî çàòî è ñóùåñòâåííî îáëåã÷èò èññòðàäàâøèéñÿ çà ïðàçäíèêè æåëóäîê.

Ðàñïðîñòðàíåííûå îøèáêè Áîëüøàÿ ÷àñòü òåõ, êòî íàáðàë ëèøíèé âåñ, ñòðåìèòñÿ òóò æå îò íåãî èçáàâèòüñÿ, ñàäÿñü íà ñàìóþ ñòðîãóþ äèåòó, êîòîðóþ òîëüêî óäà¸òñÿ íàéòè. Îðãàíèçì, ïîòåðÿâ íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êèëîãðàìì çà êîðîòêèé îòðåçîê âðåìåíè, èñïûòûâàåò íàñòîÿùèé ñòðåññ è ñòðåìèòñÿ îïåðàòèâíî âîñïîëíèòü ïîòåðè. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò ñëåäóþùèå çà Íîâûì ãîäîì ïðàçäíèêè – áëàãîäàðÿ «ñòðåññîâîé» äèåòå äàæå íå ïåðååäàÿ, ìîæíî ïîïðàâèòüñÿ.

Âî-ïåðâûõ, íå ïèòü íà ãîëîäíûé æåëóäîê, à ñúåñòü ïåðåä òåì, êàê ïîäíÿòü áîêàë, ïàðó îëèâîê èëè êóñî÷åê ñûðà. Âî-âòîðûõ, áåçæàëîñòíî ðàçáàâëÿòü àëêîãîëüíûå íàïèòêè âîäîé èëè ÷åðåäîâàòü áîêàë êðåïêîãî íàïèòêà ñ áîêàëîì áåçàëêîãîëüíîãî (â èäåàëå, âîäîé). 6. Óìåéòå âûáðàòü ÷òî-òî îäíî. Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî ïèðøåñòâà ìîæíî ïðåäïî÷åñòü, ê ïðèìåðó, òîëüêî ìÿñíûå áëþäà, èãíîðèðóÿ ðûáíûå, à â ñëåäóþùèé ðàç ïîñòóïèòü íàîáîðîò. Òàêèì îáðàçîì, óìåíüøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü ñúåñòü ëèøíåå. 7. Ïîìíèòå î öåëè ïðàçäíèêà. Î÷åíü âàæíî ïîíÿòü è çàïîìíèòü òî, ðàäè ÷åãî óñòðàèâàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé âå÷åð. Ðàäè îáùåíèÿ è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, à íå ïåðååäàíèÿ äî áîëè â æåëóäêå.

Ëó÷øàÿ äèåòà ïîñëå Íîâîãî ãîäà

.

ÒÀÉÍÛ

1-é 2-é 3-é 4-é 5-é 6-é

äåíü – áåðåøü ÿéöî äåíü – âàðèøü äåíü – ÷èñòèøü äåíü – åøü áåëîê äåíü – åøü æåëòîê è 7-é äåíü – ðàçãðóçî÷íûå, íå÷åãî îáæèðàòüñÿ!

×òî äåëàòü? Ïðàâèëüíàÿ ïîñëåíîâîãîäíÿÿ äèåòà ïîäðàçóìåâàåò íå îïåðàòèâíîå èçáàâëåíèå îò ëèøíåãî âåñà, à ïëàâíîå ïîõóäåíèå. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà êàëîðèéíûå ïðîäóêòû: æèðû æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; êîíäèòåðñêèå è ìó÷íûå èçäåëèÿ; àëêîãîëü; êðàõìàëèñòûå îâîùè; æèðíûå ñîðòà ìÿñà. Îñíîâó ðàöèîíà äîëæíû ñîñòàâëÿòü: íåæèðíàÿ ðûáà; ïîñòíîå ìÿñî; êàøè; ìîëî÷íûå è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû ñ ìàëûì ïðîöåíòîì æèðíîñòè; ôðóêòû; îâîùè; õëåá (÷åðíûé èëè èç ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà); ðàñòèòåëüíûå ìàñëà. Ñîëèòü ïèùó ñòîèò ïî ìèíèìóìó. Ïðîäóêòû ìîæíî îòâàðèâàòü, ãîòîâèòü íà ïàðó, çàïåêàòü â äóõîâêå èëè òóøèòü. Êàëîðèéíîñòü ðàöèîíà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1.800-2.000 êêàë. Äîïîëíåíèåì ê äèåòå ìîãóò ñòàòü ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè.

.. .. .

Ïðèìåðíîå ìåíþ äèåòû ïîñëå Íîâîãî ãîäà Ïåðâûé çàâòðàê: ïîñòíàÿ êàøà è ìîðêîâíûé ñàëàò ñ êàïëåé îëèâêîâîãî ìàñëà, à òàêæå ãðåéïôðóò (àïåëüñèí, ÿáëîêî) è íåñëàäêèé êîôå (÷àé). Âòîðîé çàâòðàê: ñàëàò èç êèñëîé êàïóñòû ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ëîìòèê êóðèíîãî ôèëå (êàê âàðèàíò – îòâàðíîå ÿéöî) è ôðóêòîâûé ñîê áåç ñàõàðà. Îáåä: îâîùíîé ñóï, çåëåíîå ÿáëîêî (êèâè, àïåëüñèí) è ìîðêîâíûé ñîê ñ êàïëåé ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Óæèí: ìîðåïðîäóêòû èëè ðûáà, à òàêæå îâîùíîå ðàãó, çåëåíîå ÿáëîêî (åãî ìîæíî èñïå÷ü) è íåñëàäêèé ÷àé. Ïåðåä ñíîì: íåæèðíûé êåôèð.

Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ðàçíîîáðàçèòü äèåòè÷åñêîå ìåíþ, à íå óïîòðåáëÿòü åæåäíåâíî îäíè è òå æå áëþäà. Òàê, çàìåíîé îâîùíîìó ñóïó ìîæåò ñòàòü ïîñòíûé áîðù ñ ôàñîëüþ (æåëàòåëüíî áåç êàðòîôåëÿ) èëè óõà. Äèåòà ïîñëå Íîâîãî ãîäà íå äîëæíà áûòü èçëèøíå ñòðîãîé, èíà÷å ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì íå èçáåæàòü. Ðåçêèé ïåðåõîä îò ïåðååäàíèÿ ê ãîëîäàíèþ ïîëüçû ÿâíî íå ïðèíåñ¸ò.


6

11

ÊÓÕÍß

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ

.

Íå îòêàçûâàéòå ñåáå â óäîâîëüñòâèè ïîëàêîìèòüñÿ...

Èíãðåäèåíòû: êðåâåòêè – 10 øò., ðèñ – 2 ñò. ë. (ëó÷øå ïðîïàðåííûé), ìîðêîâü íåáîëüøàÿ – 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé – 1 øò., ëóê êðàñíûé – 1 øò., ïîìèäîðû ÷åððè – 5 øò., ñîåâûé ñîóñ – ïî âêóñó, ëèñòèêè áàçèëèêà èëè äðóãàÿ çåëåíü. Ñâàðèòü ðèñ, ñëèòü âîäó è îñòóäèòü. ×òîáû íå ñëèïàëñÿ, ìîæíî äîáàâèòü êàïåëüêó ìàñëà. Êðåâåòêè îòâàðèòü è î÷èñòèòü. Ðåï÷àòûé ëóê ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé ò¸ðêå, îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Âûêëàäûâàåì ðèñ è âñ¸ ïåðåìåøèâàåì, äîáàâèâ ñîåâûé ñîóñ. Îñòàâëÿåì íà ïàðó ìèíóò. Íàðåçàåì êðàñíûé ëóê êîëüöàìè. Ïîìèäîðû ÷åððè äåëèì íà ïîëîâèíêè. Ïî öåíòðó òàðåëêè âûêëàäûâàåì ãîðêîé ðèñ ñ îâîùàìè è äåëàåì óãëóáëåíèå. Ïîäãîòîâëåííûå êðåâåòêè âûêëàäûâàåì â ýòî óãëóáëåíèå. Ïî ðèñîâîìó êðóãó ðàñêëàäûâàåì ïîëîâèíêè ïîìèäîðîâ. Óêðàøàåì áëþäî êîëüöàìè êðàñíîãî ëóêà è ëèñòèêàìè áàçèëèêà.

Ìÿñíûå êîñè÷êè

Èíãðåäèåíòû: ñâèíèíà (ìÿêîòü) – 500 ã, ëóê ðåï÷àòûé – 1-2 øò., ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü, ç¸ðíà ãðàíàòà. Ñâèíèíó âûìûòü, îáñóøèòü, ïîðåçàòü ïëàñòàìè ïîïåð¸ê âîëîêîí è îòáèòü ñ îáåèõ ñòîðîí. Íà êàæäîì îòáèòîì êóñêå ñäåëàòü äâà íàäðåçà, íå äîõîäÿ äî êîíöà. Çàïëåñòè «êîñè÷êó», ñêðåïèâ êîí÷èê çóáî÷èñòêîé. Ñëîæèòü êîñè÷êè â ìèñêó, äîáàâèòü ïîðåçàííûé êîëüöàìè ëóê, âûäàâèòü ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà, ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ íà 30-60 ìèí. Ìÿñî âûíóòü èç ìàðèíàäà, îáñóøèòü è îáæàðèòü â ðàñêàë¸ííîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ãðàíàòîâûìè ç¸ðíàìè è ðóáëåíîé çåëåíüþ.

Èíãðåäèåíòû: ëàâàø òîíêèé – 1 ëèñò, ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè – 100-150 ã, ñâ¸êëà ïî-êîðåéñêè – 100-150 ã, êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ (ïî æåëàíèþ) – 2-3 ñò. ë., ìàéîíåç – 1-2 ñò. ë., êåò÷óï – 1-2 ñò. ë., çåëåíü (óêðîï, ïåòðóøêà) – ïî âêóñó. Ïðîìàçàòü ëèñò ëàâàøà ìàéîíåçîì è êåò÷óïîì. Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü îâîùè: íà îäíó ïîëîâèíó – ìîðêîâü, íà äðóãóþ – ñâ¸êëó, ìîæíî è ñìåøàòü. Ïîñûïàòü êóêóðóçîé è çåëåíüþ. Ëàâàø ñâåðíóòü ðóëåòîì, îáðåçàòü êðàÿ è íàðåçàòü íàèñêîñîê êóñî÷êàìè ïðèìåðíî â 3 ñì. Íà òàðåëêó ïîñòåëèòü ëèñòüÿ ñàëàòà è âûëîæèòü ðóëåòèêè. Äëÿ íà÷èíêè ìîæíî èñïîëüçîâàòü è äðóãèå èíãðåäèåíòû, íàïðèìåð: ïëàâëåííûé ñûð + âåò÷èíà (ñîë¸íàÿ êðàñíàÿ ðûáà).

Ðîæäåñòâåíñêèé êåêñ

Èíãðåäèåíòû: 2 ìàíäàðèíà, 150 ã ñóõîôðóêòîâ, 2 ñò. ë. êîíüÿêà, 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 125 ã ñàõàðà, 3 ÿéöà, 125 ã ìóêè, 1 ÷. ë. ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ñò. ë. ñàõàðíîé ïóäðû. Ìàíäàðèíû ïî÷èñòèòü, ðàçäåëèòü íà äîëüêè è îñòàâèòü ïîäñîõíóòü íà 1 ÷àñ. Äîñòàòü èç õîëîäèëüíèêà ìàñëî è ÿéöà, ÷òîáû îíè íàãðåëèñü. Ñóõîôðóêòû çàìî÷èòü â êîíüÿêå. Ðàçîãðåòü â ñêîâîðîäå 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ïîñûïàòü ÷àéíîé ëîæêîé ñàõàðà, ïîëîæèòü äîëüêè ìàíäàðèíà æàðèòüñÿ (ïî ïàðå ìèíóò ñ êàæäîé ñòîðîíû) è îñòóäèòü. Íà òó æå ñêîâîðîäêó âûëîæèòü çàìî÷åííûå ñóõîôðóêòû è ïðîãðåòü, ïîêà êîíüÿê íå èñïàðèòñÿ. Îñòóäèòü. Ñëèâî÷íîå ìàñëî è ñàõàð âçáèòü â ïûøíóþ ìàññó. Ïî îäíîìó äîáàâèòü ÿéöà, êàæäûé ðàç âçáèâàÿ ìàññó â êðåì. Âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ñ ðàçðûõëèòåëåì ìóêó, äîáàâèòü ñóõîôðóêòû. Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ äîâîëüíî ãóñòûì. Åñëè òåñòî æèäêîâàòî, íàäî ïðîñòî äîáàâèòü ìóêè. Âûëîæèòü ïîëîâèíó òåñòà â ñìàçàííóþ ìàñëîì è ïðèñûïàííóþ ìóêîé ôîðìó. Íà íåãî âûëîæèòü êàðàìåëèçèðîâàííûå ìàíäàðèíû. Çàòåì âûëîæèòü âòîðóþ ïîëîâèíó òåñòà Ïå÷ü êåêñ ïðè 1800 Ñ 40-50 ìèíóò. Ãîòîâíîñòü ïðîâåðèòü äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé. Ãîðÿ÷èé êåêñ ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ñòðîèì ëåäÿíóþ ãîðêó

Ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà. Ñòðîèòü ãîðêó ëó÷øå íå ïðè î÷åíü áîëüøèõ ìîðîçàõ, òåìïåðàòóðà äî 10 ãðàäóñîâ ÿâëÿåòñÿ ñàìîé îïòèìàëüíîé, ýòî ïîçâîëèò âñåì, â îñîáåííîñòè ìàëåíüêèì äåòÿì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà óëèöå ïðè ñòðîèòåëüñòâå êîìôîðòíî è âîçèòüñÿ â ñíåãó ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Ñàìûé ïðîñòîé è ñàìûé èíòåðåñíûé ñïîñîá ñòðîèòåëüñòâà ãîðêè — ïðè ïîìîùè øàðîâ. Åñëè ïîçâîëÿåò ñíåã, ò.å. îí ëèïêèé, ìîæíî êàòàòü áîëüøèå øàðû èç ñíåãà, êàê íà ñíåãîâèêîâ, è âûêëàäûâàòü èõ ïî ôîðìå ãîðêè. Ñíà÷àëà ñàìûå áîëüøèå, ïîòîì ïîìåíüøå, åùå ìåíüøå è òàê äàëåå, à çàòåì çàñûïàòü ïðîìåæóòêè ðûõëûì ñíåãîì è óòðàìáîâàòü. Åñëè íà óëèöå âñå-òàêè ïðîõëàäíî è ñíåã ðûõëûé è íå ëèïíåò â øàðû, òî âàì íåîáõîäèìî ñîáðàòü êó÷ó ñíåãà è ñôîðìèðîâàòü áóäóùóþ ãîðêó. Ëó÷øå, ÷òîáû ãîðêà áûëà ðîâíîé, âîç-

КАРАПУЗИКИ

Îâîùíûå ðóëåòû

Çìåèíîå ãí¸çäûøêî

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Êàê è ÷åì ïîðàäîâàòü ñâîåãî ðåá¸íêà íà óëèöå çèìîé? Îòâåò îäèí, êîíå÷íî, ëåäÿíûìè ãîðêàìè. Ñòðîèòåëüñòâî ëåäÿíûõ ãîðîê î÷åíü õîðîøî ñïëà÷èâàåò ñåìüþ, ò.ê. îáû÷íî â èõ âîçâåäåíèè ìîãóò ó÷àñòâîâàòü âñå ÷ëåíû ñåìüè, îò ìàëà äî âåëèêà. Èòàê, ïåðâîå, íà ÷òî íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå, — íà òî, äëÿ êîãî ñòðîèòñÿ ãîðêà: åñëè äëÿ äåòèøåê äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, òî ãîðêà äîëæíà áûòü âûñîòîé îêîëî îäíîãî ìåòðà, åñëè ðåá¸íîê óæå ìëàäøèé øêîëüíèê, òî îêîëî ïîëóòîðà ìåòðîâ. îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî îáðàìîæíî ñ ðàñøèðåíèåì îò âåðõíåé çóþòñÿ íåáîëüøèå ÿìêè è ïðîòàëèïëàòôîðìû ê êîíöó ñêàòà, ò.å. â âèäå íû, èõ çàäåëêà — ýòî ñëåäóþùèé òðàïåöèè. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ãîðýòàï. Ïîñëå ïåðâîé çàëèâêè íåîáõîêè íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî îíà îñÿäåò äèìî, ÷òîáû ãîðêó õîðîøî ïðîìîðîïðèìåðíî ñàíòèìåòðîâ íà 10-15 çèëî, æåëàòåëüíî ïàðó äíåé. ïðè çàëèâêå. Çàäåëûâàíèå ÿìîê. Íóæíî ðàçÏîñëå òîãî êàê âû ñîáðàëè ãîðó âåñòè â âåäðå èëè â òàçó âîäó ñî ñíåñíåãà è ñôîðìèðîâàëè áóäóùóþ ãîì äî îáðàçîâàíèÿ êàøè è çàäåãîðêó, íåîáõîäèìî å¸ õîðîøî óòëàòü âñå ÿìêè íà ãîðêå. Èç ñíåæíîé ðàìáîâàòü. êàøè ìîæíî âûëåïèòü ðàçíûå ôèÏåðâàÿ çàëèâêà. Ïåðâûé ýòàï — ãóðêè. Íà ýòîì æå ýòàïå íóæíî ñäåçàëèâêè æåëàòåëüíî ïðîèçâîäèòü ëàòü áîðòèêè ïî êðàÿì ãîðêè, ÷òîáû ïðè òåìïåðàòóðå â ðàéîíå äâàäöàäåòèøêè âî âðåìÿ ñêàòûâàíèÿ íå òè ãðàäóñîâ, ïðè ýòîì òåìïåðàòóðà âûëåòàëè ñ ãîðêè. âîäû, íàîáîðîò, äîëæíà áûòü íå õîÏîñëåäíÿÿ çàëèâêà. Äàëüøå íåëîäíîé, à òåïëîé, â ðàéîíå 15-20 îáõîäèìî åùå ðàç çàëèòü ãîðêó âîãðàäóñîâ, ýòî ïîçâîëèò ãîðêå õîðîäîé, òåïåðü óæå õîëîäíîé, ÷òîáû íå øî ïðîïèòàòüñÿ è îñåñòü. Âîäû ïîðàñòàïëèâàëñÿ ë¸ä, óæå îáðàçîâàâíàäîáèòñÿ ìíîãî, ëó÷øå çàëèâàòü øèéñÿ íà ãîðêå. Ïîñëå êàæäîãî îáëåéêîé, åñëè çàëèâàòü øëàíãîì, òî ëèâàíèÿ íóæíî ïðîéòèñü ïî ïîâåðõñ ëåå÷íîé íàñàäêîé, ÷òîáû ñíåã íå íîñòè ãîðêè äîñêîé, øèðèíîé âî âñþ ðàçìûâàëñÿ ÿìêàìè, à ïðîïèòûâàëãîðêó, äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîññÿ ðàâíîìåðíî. Ïðîïèòàòü âîäîé òè è ñðåçêè ïîñëåäíèõ íåðîâíîñòåé. ãîðêó íóæíî êàê ìîæíî ëó÷øå è íå

Ðàçíîöâåòíûå èãðóøêè

Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ÷åì ÿð÷å èãðóøêè, òåì ýòî ïîëåçíåå äëÿ ìàëåíüêîãî ðåá¸íêà, ìîë, ýòî ñïîñîáñòâóåò åãî ðàçâèòèþ. Íî êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ ó÷¸íûõ óíèâåðñèòåòà èç àíãëèéñêîãî ãîðîäà Ëèäñà, ìàëåíüêèì äåòÿì ëó÷øå íå äàâàòü ðàçíîöâåòíûõ çîëîòîâîëîñûõ Áàðáè è öâåòíûõ ìÿ÷èêîâ. Äåëî â òîì, ÷òî ìàëûø ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè îöåíèòü ïåñòðîòû, ïîñêîëüêó èíòåðåñ ê öâåòó âîçíèêàåò ó ÷åëîâåêà íå ñðàçó ïîñëå ðîæäåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ó÷¸íûå îòìåòèëè, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïðîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ ê ÷åðíî-áåëûì ïðåäìåòàì. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî ãëàç ðåá¸íêà íà÷èíàåò ðàçëè÷àòü öâåòà ïîñòåïåííî è àäåêâàòíî âîñïðèíèìàåò âåñü ñïåêòð ê 9-11 ìåñÿöàì. Èãðóøåê íå äîëæíî áûòü ìíîãî, ïîòîìó ÷òî îò èçáûòêà ÿðêèõ êîíòðàñòíûõ öâåòîâ ó ðåá¸íêà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ îùóùåíèå çðèòåëüíîãî õàîñà. Îí ñòàíîâèòñÿ ðàçäðàæèòåëüíûì, íå ìîæåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Êðîìå òîãî, èãðóøêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü âîçðàñòó. Íå ñòîèò äàðèòü ãðóäíè÷êó îãðîìíîãî ëîõìàòîãî ìåäâåäÿ èëè ãîâîðÿùóþ êóêëó — îí ïðîñòî èñïóãàåòñÿ. Äëÿ ìàëûøà èãðóøêà íå òîëüêî ðàçâëå÷åíèå, íî è ïðåäìåò âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ, ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

.

Çìåè — õèùíûå ðåïòèëèè, ÷òî îáóñëàâëèâàåò âûáîð áëþä íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå. 1. Íà ñòîëå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ðàçíîîáðàçíîå ìÿñî, íå èñêëþ÷àþòñÿ òàêæå ðûáà è ìîðåïðîäóêòû. 2. Îñíîâíûì áëþäîì ìîæåò ñòàòü êðîëèê — æàðåíûé, çàïå÷åííûé, òóøåííûé â ñìåòàíå ñ ãàðíèðîì èç îâîùåé. Ïîìèìî êðîëèêà, Çìåå íàâåðíÿêà ïîíðàâÿòñÿ áëþäà èç êóð, öûïëÿò, èíäååê èëè ïåðåïåëîâ. 3. Çìåè íåðàâíîäóøíû ê ÿéöàì, ïîýòîìó ýòîò ïðîäóêò ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ðàçëè÷íûõ ïðàçäíè÷íûõ áëþäàõ — îò ôàðøèðîâàííûõ ÿèö äî ñàëàòîâ. 4. Òðàäèöèîííûé ñàëàò «Îëèâüå» ëó÷øå âñåãî ïðèãîòîâèòü íå ñ êîëáàñîé, à ñ ìÿñîì êóðèöû, èíäåéêè, ãîâÿäèíû. 5. Íàñòóïàþùèé ãîä íàçûâàåòñÿ ãîäîì ׸ðíîé âîäÿíîé Çìåè. Ïî ïîâåðüÿì, ýòà ðåïòèëèÿ ïðèïîëçàåò èç ëåñà èëè âûñîêîé òðàâû. Ïîýòîìó õîðîøèì äîïîëíåíèåì êî âñåì áëþäàì ñòàíóò ñâåæèå îâîùè, çåëåíü è ôðóêòû. 6. Íàïèòêàìè íîâîãîäíåãî ñòîëà ìîãóò ñòàòü áëàãîðîäíûå áåëûå è ðîçîâûå âèíà, øàìïàíñêîå. Ïîñêîëüêó Çìåÿ ëþáèò âîäó, âàæíî ïðåäóñìîòðåòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ — ñîêîâ, ìèíåðàëüíûõ è ãàçèðîâàííûõ âîä.  öåëîì, Çìåÿ ïèòàåòñÿ ðåäêî, íî ïëîòíî, ïîýòîìó â íîâîãîäíþþ íî÷ü ìîæíî íå îòêàçûâàòü ñåáå â óäîâîëüñòâèè îòâåäàòü êàæäîå áëþäî. Îäíàêî ïîòîì îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò óñòðîèòü ðàçãðóçî÷íûå äíè, îãðàíè÷èâàÿ ðàöèîí êåôèðîì è äðóãèìè êèñëîìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè.

×ÀÑ

.

ЗДОРОВЬЕ

Òåïëî èëè õîëîäíî?

Êîãäà ðåá¸íîê ìíîãî äâèãàåòñÿ, åãî åñòåñòâåííîå æåëàíèå — ðàññòåãíóòüñÿ, îõëàäèòüñÿ. Âèäÿ ýòî, ðîäèòåëè ÷àùå âñåãî êðè÷àò: «Çàñòåãíèñü, à òî ïðîñòóäèøüñÿ!» À ýòî íåïîíÿòíî äåòÿì, êðîìå òîãî ðîäèòåëè «äàþò óñòàíîâêó íà áîëåçíü». Íå ëó÷øå ëè âìåñòî ýòîãî îäåâàòü ðåá¸íêà ñîîòâåòñòâåííî ïîãîäå è åãî äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè? Åñëè ðåá¸íêó áóäåò õîëîäíî, òî ðîäèòåëè ñðàçó æå îá ýòîì óçíàþò, âåäü õîëîä ðåá¸íîê âîñïðèíèìàåò êàê áîëü, à áîëü äåòè íå ïåðåíîñÿò. Êàê óçíàòü, ñêîëüêî íóæíî íàäåòü íà ðåá¸íêà, ÷òîáû åìó íå áûëî õîëîäíî? Ïîäñ÷èòàéòå, ñêîëüêî ñëî¸â îäåæäû íàäåòî íà âàñ — íà âåðõíþþ è íà íèæíþþ ïîëîâèíó òåëà, ñòîëüêî æå íàäåíüòå è íà ðåá¸íêà. Åñëè îí áóäåò íà óëèöå áåãàòü, ñíèìèòå îäèí ñëîé, åñëè âû âåç¸òå åãî íà ñàíêàõ, äîáàâüòå îäèí ñëîé. Êàêîé äîëæíà áûòü êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà? Ëó÷øå âñåãî, åñëè îíà áóäåò íå âûøå 18-20 ãðàäóñîâ («áîäðÿùåé»). Îäíàêî â áîëüøèíñòâå äîìîâ ðîäèòåëè ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó ïîðÿäêà 24-26 ãðàäóñîâ, ÷òî íåðåäêî ïðèâîäèò ê îáðàòíîìó ýôôåêòó — ïåðåãðåâ âåä¸ò ê ïîñòîÿííîìó ïîâûøåíèþ òåïëîîòäà÷è — ðàñøèðåíèþ êîæíûõ ñîñóäîâ è óñèëåííîìó ïîòîîòäåëåíèþ, ÷òî â ñëó÷àå âíåçàïíîãî õîëîäîâîãî âîçäåéñòâèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåîõëàæäåíèþ.


10 ÍÓÆÅÍ

?

—Íîâûé ãîä íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü áåç øàìïàíñêîãî. À ñóùåñòâóþò ëè ïðàâèëà åãî óïîòðåáëåíèÿ? Âàëåíòèíà ÑÎÊÎËÎÂÀ.

 ñàìûå òîðæåñòâåííûå ìîìåíòû ïðèíÿòî îòêðûâàòü îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïèòêîâ – øàìïàíñêîå. Ýòî âèíî ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì ðàäîñòè, òîðæåñòâà, óñïåøíîãî íà÷àëà. Åãî ïðèíÿòî ïèòü íà òîðæåñòâà, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óïîòðåáëÿòü åãî áåç îñîáîãî ïîâîäà — áåñòàêòíî, à ïèòü â îäèíî÷åñòâå — íåïðèåìëåìî. Äëÿ íà÷àëà øàìïàíñêîå íàäî îõëàäèòü äî òåìïåðàòóðû 7-9 ãðàäóñîâ. Åñëè øàìïàíñêîå áóäåò òåïëûì, òî åñòü ðèñê, ÷òî ïîñëå òîãî, êàê áóäåò âûíóòà ïðîáêà, îíî ñòðó¸é ïðîëüåòñÿ íà ñêàòåðòü, à íå â áîêàëû. Ïðè ýòîì øàìïàíñêîå íå ëþáèò ðåçêîãî îõëàæäåíèÿ, åãî íå ñòîèò êëàñòü â ìîðîçèëêó èëè çèìîé çàêàïûâàòü â ñíåã, ÷òîáû îõëàäèòü. Ëó÷øå âñåãî âèíî çàðàíåå ðàçìåñòèòü íà íèæíåé ïîëêå õîëîäèëüíèêà, ÷òîáû îíî îñòûëî ìåäëåííî. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî çíàìåíèòûé õëîïîê ïðè îòêðûòèè áóòûëêè íà ñàìîì äåëå ïîðòèò âêóñ âèíà è ëèøàåò åãî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïóçûðüêîâ. Èäåàëüíûì ïðè îòêðûâàíèè áóòûëêè ÿâëÿåòñÿ çâóê îòäàëåííî ïîõîæèé íà âçäîõ ÷åëîâåêà, ïðè ýòîì íàä ãîðëûøêîì áóòûëêè íà íåñêîëüêî ñå-

?

êóíä ïîÿâëÿåòñÿ òóìàííûé øëåéô. Äåðæàò ïðè ýòîì áóòûëêó ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ, ïëîòíî ïðèæèìàÿ ïðîáêó è âðàùàÿ ïðè ýòîì áóòûëêó, à íå íàîáîðîò. Ïîñëå òîãî, êàê áóòûëêà îòêðûòà, ãîðëûøêî ïðîòèðàþò ñàëôåòêîé. Ñîìåëüå ðåêîìåíäóþò íàïîëíÿòü áîêàëû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ, ÷òî èõ ñëåäóåò ñëåãêà íàêëîíÿòü. Øàìïàíñêîå ïîäàþò â ïðîäîëãîâàòûõ áîêàëàõ, ïî ôîðìå íàïîìèíàþùåé òþëüïàí.  òàêèõ áîêàëàõ âèíî ìîæåò èãðàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ, è ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íàñòîÿùåãî êà÷åñòâà. Øàìïàíñêîå íàëèâàþò â áîêàëû â äâà ïðèåìà ðîâíî íà òðè ÷åòâåðòè îáú¸ìà. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî áîêàë ñ øàìïàíñêèì ñëåäóåò êðåïêî äåðæàòü çà íîæêó. Îáõâàòûâàòü áîêàë çà âåðõíþþ ÷àñòü ñ÷èòàåòñÿ ïëîõèì òîíîì, òàê îáû÷íî äåðæàò êîíüÿê, ÷òîáû òåïëî ðóêè ïîçâîëèëî ðàñêðûòüñÿ åãî âêóñó.  êà÷åñòâå çàêóñîê ê øàìïàíñêîìó ïîäàþò: ñàëàòû, ôðóêòû, áóòåðáðîäû ñ èêðîé, êà÷åñòâåííûé ñûð, áëþäà èç áåëîãî ìÿñà, äè÷è, áèñêâèòû ñ ôðóêòàìè. Òàêèå çàêóñêè ñîîòâåòñòâóþò áëàãîðîäñòâó ñàìîãî ýòîãî ïðàçäíè÷íîãî íàïèòêà.

ÓÞÒÍÛÉ

ÑÎÂÅÒ

?

—Îòêóäà ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ ïðîèçíîñèòü òîñòû çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì? Òàòüÿíà ÃÓÐÈÍÀ.

Êòî, êîãäà è ïî êàêîìó ïîâîäó ïðîèçí¸ñ ïåðâûé òîñò, òåïåðü óæå íå çíàåò íèêòî. Òðàäèöèÿ áåð¸ò íà÷àëî â íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà, êîãäà ëþäè ïîíÿòèÿ íå èìåëè î áëàãàõ öèâèëèçàöèè, íî çíàëè î ìàãè÷åñêîé ñèëå ýìîöèîíàëüíî ïðîèçíåñåííûõ ñëîâ. Òîñò — ýòî íå ïðîñòî çàñòîëüíàÿ ðå÷ü, êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü â ñîâðåìåííîì ìèðå, åãî çíà÷åíèå íàìíîãî áîëüøå. Åñëè çàãëÿíóòü â èñòîðèþ, òî ïðîèçíåñåíèå òîñòà — ýòî ðèòóàëüíîå äåéñòâèå, êîòîðîå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ óïðàâëåíèÿ æèçíüþ è ñóäüáîé. Ìàëî, êòî çàäóìûâàåòñÿ íàä òåì, çà÷åì òàê âûñîêî ïîäíèìàþòñÿ áîêàëû, êîãäà ïðîèçíîñèòñÿ ðå÷ü, çà÷åì íàäî ñìîòðåòü â ãëàçà äðóã äðóãó, êîãäà çâó÷àò ïðàçäíè÷íûå òîñòû. Äàë¸êèå ïðåäêè, âîçìîæíî, çíàëè èõ íàñòîÿùèå ïðè÷èíû. Îíè, âîçìîæíî, çíàëè, ÷òî æèäêîñòü ëåãêî âïèòûâàåò ýíåðãåòè÷åñêèå ïîñûëû, è ïîëüçîâàëèñü ýòèì íå òîëüêî âî âðåìÿ ïðàçäíèêîâ, íî â ìàãè÷åñêîé ïðàêòèêå. Âî âðåìÿ ïðîèçíåñåíèÿ òîñòà áîêàë ïîäíèìàëñÿ íà óðîâåíü ðòà äëÿ òîãî, ÷òîáû âñÿ ñèëà ñëîâ áûëà íàïðàâëåíà íà åãî ñîäåðæèìîå. Òàêèì îáðàçîì, æèäêîñòü çàðÿæàëàñü ïîçèòèâíûì ïîæåëàíèåì

è ïîïàäàëà âíóòðü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà. Òåïåðü íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ÷åëîâåê íà 70-80% ñîñòîèò èç âîäû è, òàêèì îáðàçîì, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, çàïðîãðàììèðîâàííàÿ íà äîáðî æèäêîñòü, ñòàíîâèëàñü ÷àñòüþ ÷åëîâåêà. Åñëè ïðè ýòîì ÷åëîâåê áûë ÷èñò äóøîé, å¸ äåéñòâèå íå çàñòàâëÿëî ñåáÿ æäàòü. Ãëÿäÿ â ãëàçà, òîñòóþùèé ïåðåäàåò ïîçèòèâíûé çàðÿä çàñòîëüíîé ðå÷è äðóãîìó ÷åëîâåêó. Èñõîäÿ èç ýòèõ çíàíèé, ê ïðîèçíåñåíèþ òîñòîâ íàäî ïîäõîäèòü ñîâåðøåííî ñåðü¸çíî, ïîòîìó ÷òî ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè îíè ìîãóò ñûãðàòü áîëüøóþ ðîëü. Ïðîèçíîñèòü ëó÷øå íå çàó÷åííûå ôðàçû, à ñëîâà îò âñåãî ñåðäöà. Ïóñòü îíè íå áóäóò òàê ñêëàäíû èëè âèòèåâàòû, êàê çíàìåíèòûå òîñòû, íî ýìîöèîíàëüíî îíè áóäóò ùåäðåå è ýôôåêò îò íèõ áóäåò çíà÷èòåëüíåé. ×åëîâåê, êîòîðûé ïðîèçíîñèò òîñò, íå çàìå÷àÿ òîãî, æåëàåò, êàê ïðàâèëî, òî, ÷åãî íå õâàòàåò ñàìîìó, è, áëàãîäàðÿ ýìîöèîíàëüíûì ñëîâàì, ñêàçàííûì â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, øàíñû ïîëó÷èòü íåäîñòàþùåå â æèçíè ìîãóò çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòüñÿ.

—Êàê ïðàâèëüíî èñêóïàòüñÿ â êðåùåíñêîé ïðîðóáè? Åëåíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ.

Ïî ïîâîäó êóïàíèÿ íà Êðåùåíèå èäóò æàðêèå ñïîðû, íî åñëè âñïîìíèòü èñòîðèþ, òî, íå ñìîòðÿ íà ìîðîçû, êóïàíèå â ýòîò äåíü áûëî ïðèíÿòî åùå ó äðåâíèõ õðèñòèàí. Ïîñëå ñâÿòî÷íûõ ãóëÿíèé, èãð ñ ðÿæåíûìè, äðóæíûõ çàñòîëèé íàäî áûëî îáÿçàòåëüíî ñìûòü âñå ñ ñåáÿ íåäîáðîå è íà÷àòü íîâûé ãîä â äóõîâíîé ÷èñòîòå. Îíè ïîëó÷àëè áëàãîñëîâåíèå è îêóíàëèñü â ïðîðóáü.  ñîâðåìåííîé æèçíè ìíîãèå òîæå ñòðåìÿòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóïàíèè íà Êðåùåíèå. Êàæäûé äåëàåò ýòî ñî ñâîèìè ïîìûñëàìè: îäíè, èìåÿ âåðó â áëàãîäàòü áîæüþ, äðóãèå, ÷òîáû èñïûòàòü ñâîé äóõ î÷åðåäíûì ýñòðåìàëüíûì ïîñòóïêîì, íåêîòîðûå ïûòàþòñÿ ñìûòü îäíèì ìàõîì âñå ãðåõè, íàêîïëåííûå çà ãîä, äðóãèå — èñöåëèòüñÿ. Äëÿ èñêðåííå âåðóþùèõ âîïðîñ î êóïàíèè íà Êðåùåíèå íå ñòîèò òàê îñòðî, êàê äëÿ îñòàëüíûõ, ó êîãî ðåøèìîñòü íå ïîäêðåïëåíà âåðîé. Åñòü êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ðàçäóìüÿõ: áóäåò ëè

7

ïîëüçà îò êóïàíèÿ íà Êðåùåíèå èëè ëó÷øå íå ðèñêîâàòü ñâîèì çäîðîâüåì. Íàäî èñêðåííå ñàìîìó ñåáå ïðèçíàòüñÿ, çà÷åì íóæíî êóïàíèå íà Êðåùåíèå. Åñëè ýòî ýêñòðèì, òî ñîìíåâàòüñÿ íå ñòîèò, îùóùåíèÿ áóäóò ïîëó÷åíû, ïîñëåäñòâèÿ äàæå ñàìûå ïëîõèå, çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, ÷åì íåðàñêðûâøèéñÿ ïàðàøþò. Åñëè êóïàòüñÿ ñ öåëüþ îçäîðîâëåíèÿ, òî ñòîèò ó÷åñòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íà ìîìåíò êóïàíèÿ. Íå äîëæíî áûòü íèêàêèõ îáîñòðåíèé, îñòðûõ ñòàäèé çàáîëåâàíèé è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå — æãó÷åå æåëàíèå ýòî ñäåëàòü. Êðàòêîâðåìåííîå ñîïðèêîñíîâåíèå ñ õîëîäîì âðåäà çäîðîâüþ íå íàíîñèò, åñëè åãî íå ïóòàòü ñ ïåðåîõëàæäåíèåì. Òåì áîëåå, ÷òî äàæå ó÷¸íûå ïðèçíàëè ñèëó êðåùåíñêîé âîäû. ×òî íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òîáû êóïàíèå ïðîøëî áåç ïîñëåäñòâèé? Æåëàòåëüíî âñå äîëæíî ïðîèñõîäèòü êàê ìîæíî áûñòðåå: áûñòðî ðàçäåòüñÿ, îêóíóòüñÿ ïî òðàäèöèè òðè

ðàçà ñ ãîëîâîé, âûòåðåòüñÿ ïîëîòåíöåì, êîòîðîå íàäî íå çàáûòü âçÿòü ñ ñîáîé, è îäåòüñÿ. Îäåæäà äîëæíà áûòü óäîáíîé, ÷òîáû ëèøíèå ïóãîâèöû è çàâÿçêè íå ìåøàëè â ïðîöåññå. Æåíùèíû ïî òðàäèöèè îêóíàþòñÿ â ïðîðóáü â ðóáàøêàõ. Ïåðåä êóïàíèåì æåëàòåëüíî ðàçîãðåòüñÿ, ñäåëàòü íåñêîëüêî àêòèâíûõ äâèæåíèé ðóêàìè è ïðèñåäàíèé. Íî ãëàâíûì äîëæåí áûòü ïîçèòèâíûé íàñòðîé íà êóïàíèå. Åäèíñòâåííîå, ÷òî íå ðåêîìåíäóåòñÿ — ýòî àëêîãîëü íè äî, íè ïîñëå êóïàíèÿ, ÷òîáû íå øóòèòü ñ ñîñóäàìè, êîòîðûå ïåðåæèëè ñèëüíóþ âñòðÿñêó. Êòî ïðîáîâàë êóïàíèå íà Êðåùåíèå, òå îòìå÷àþò íåçàáûâàåìûå îùóùåíèÿ, ïðèëèâ ñèë, ýíåðãèè. Âïå÷àòëåíèå îñòàåòñÿ íàñòîëüêî ñèëüíîå, ÷òî ñëåäóþùåãî êóïàíèÿ íà Êðåùåíèå æäóò óæå ñ íåòåðïåíèåì. È ýòî, íå ãîâîðÿ óæå î íàñòîÿùèõ ÷óäåñàõ, ïðîèñõîäÿùèõ ñ ëþäüìè, êîòîðûå èùóò èñöåëåíèÿ è íàõîäÿò åãî â êðåùåíñêîé ïðîðóáè.

ÄÎÌ

.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

Èçûñêàííîñòü è êðàñîòà Ïîñêîëüêó Çìåÿ ÿâëÿåòñÿ àðèñòîêðàòêîé êèòàéñêîãî ãîðîñêîïà, èíòåðüåð äîìà ñëåäóåò ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî ýëåãàíòíûì. Ïðåäìåòû ðîñêîøè è àíòèêâàðèàò, ñòàðèííûå óêðàøåíèÿ è êëàññè÷åñêèé äåêîð — èìåííî òî, ÷òî íåïðåìåííî ïîðàäóåò Çìåþ è âîñïðèìåòñÿ åþ áëàãîñêëîííî. Äîðîãèå è óòîí÷åííûå ïðåäìåòû, èçûñêàííûé ñòèëü è êðàñîòà äîëæíû ñîïóòñòâîâàòü îáñòàíîâêå Íîâîãîäíåé íî÷è.

Çìåÿ, êàê íèêòî äðóãîé, ïðèâåðæåíà êëàññèêå è òðàäèöèÿì, ïîýòîìó: —ñòîë ñëåäóåò ïîêðûòü êðàñèâîé ñêàòåðòüþ, îáÿçàòåëüíî èç òêàíè. Íèêàêîé êëå¸íêè è êðè÷àùèõ ðàñöâåòîê. Çìåÿ áóäåò ðàäà áëàãîðîäíîìó ëüíó ïðèãëóøåííûõ îòòåíêîâ; —â èäåàëå â Íîâîãîäíþþ íî÷ü ãîäà Çìåè íà ñòîë ñòàâÿò ëó÷øèé õðóñòàëü è ôàðôîð. Îáû÷íóþ æå ñòîëîâóþ ïîñóäó è ïðèáîðû íóæíî õîðîøåíüêî ïîìûòü è íà÷èñòèòü; —óêðàøàÿ íîâîãîäíþþ ¸ëêó, âàæíî íå ïåðåáîðùèòü ñ äåêîðîì. Èìåííî äëÿ ãîäà Çìåè îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì ñòàíóò óêðàøåíèÿ â îäíîé öâåòîâîé ãàììå. Îñíîâíûå öâåòà ãîäà ׸ðíîé Âîäÿíîé Çìåè — ÷¸ðíûé, ñåðûé, ñèíèé, ãîëóáîé, çåë¸íûé. Êðîìå òîãî, ðåïòèëèÿ ëþáèò áëåñòÿùèå çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå îòòåíêè, à êðàñíûé öâåò ïî êèòàéñêîé òðàäèöèè âñåãäà ïðèíîñèò óäà÷ó; —Çìåÿ íåðàâíîäóøíà ê âîäå, ïîýòîìó íà ñòîë ìîæíî ïîñòàâèòü êîìíàòíûé ôîíòàí÷èê èëè ñîñóä ñ íåñêîëüêèìè ïëàâàþùèìè ñâå÷àìè.

×òîáû ïîíðàâèòüñÿ Çìåå... Óäà÷íîå íà÷àëî Íîâîãî ãîäà îáåñïå÷èò êà÷åñòâåííàÿ ïðåäïðàçäíè÷íàÿ óáîðêà: Îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîïûëåñîñèòü èëè âûìåñòè âñå óãëû, óáðàòü ïûëü è ïàóòèíó â òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ. Æåëàòåëüíî òàêæå íàòåðåòü ìåáåëü, ïî÷èñòèòü êîâðû, âûìûòü ñòåêëà è çåðêàëà, ÷òîáû óáðàòü íàêîïëåííûé çà ïðîøëûé ãîä íåãàòèâ. Âîäÿíàÿ Çìåÿ ëþáèò æèäêóþ ñðåäó, ïîýòîìó â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà íå ñëåäóåò ïðåíåáðåãàòü âëàæíîé óáîðêîé. Ê òîìó æå, óòåêàþùàÿ âîäà ñïîñîáíà çàáèðàòü îòðèöàòåëüíóþ ýíåðãèþ. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü âàííîé êîìíàòå è òóàëåòó — ñàíòåõíèêà îáÿçàíà ñèÿòü è ñâåðêàòü, à êàïàþùèå êðàíû èëè òåêóùèå óíèòàçíûå áà÷êè îáÿçàòåëüíî íóæíî ïî÷èíèòü. ×òîáû â Íîâîì ãîäó âñåì íà÷èíàíèÿì ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à, âàæíî áåçæàëîñòíî èçáàâèòüñÿ îò õëàìà: ñòàðîé îäåæäû, óòâàðè, òðåñíóâøåé ïîñóäû, íåíóæíûõ áåçäåëóøåê è ïðî÷åãî ìóñîðà, âñåìó ýòîìó — íå ìåñòî â îáíîâëåííîì è ïðèáðàííîì äîìå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ãîä Çìåè íàñòóïèò òîëüêî â íà÷àëå ôåâðàëÿ, íóæíî ïðèáðàòüñÿ â æèëèùå äî íàñòóïëåíèÿ îáû÷íîãî Íîâîãî ãîäà.  ïåðâóþ ïðàçäíè÷íóþ íåäåëþ âîîáùå íå ñòîèò äåëàòü óáîðêó, ÷òîáû ïðèøåäøàÿ â äîì ñ áîåì êóðàíòîâ óäà÷à îò âàñ íå îòâåðíóëàñü.

.

ВЕРИТЬ — НЕ ВЕРИТЬ

Íåâèäèìûé ñîñåä  êàíóí Íîâîãî ãîäà âñåãäà õî÷åòñÿ åù¸ ðàç ïîãðóçèòüñÿ â ñêàçêó. Òåì áîëåå, ÷òî ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè âñåãäà æèâóò ðÿäîì ñ íàìè. È îäèí èç íèõ – äîìîâîé. Áûâàåò òàêàÿ ñèòóàöèÿ: àòìîñôåðà â äîìå íîðìàëüíàÿ, îêðóæàåò ðîäíàÿ ìåáåëü è çíàêîìûå ïðåäìåòû îáèõîäà. Íî ÷òî-òî íå òàê! È îùóùàåòñÿ ýòî ïîñòîÿííî. Ìîæåò áûòü, ñòîèò ïîäðóæèòüñÿ ñ äîìîâûì? Äîìîâîé – ýòî ñãóñòîê ýíåðãèè ìèñòè÷åñêîãî ïëàíà. Åãî íàçíà÷åíèå – îõðàíà äîìà, ïîýòîìó íèêàêîãî âðåäà îí íå íåñ¸ò. Äàæå íàïðîòèâ, ýòî íåâèäèìûé «ñîñåä» áóäåò ñòàðàòüñÿ îòâåñòè îò äîìà îïàñíîñòè è áåäû. Åñòü äîìîâûå-õóëèãàíû: òàêîé ìîæåò áèòü ïîñóäó, ïåðåñòàâëÿòü è ïðÿòàòü âåùè, ñêðèïåòü äâåðÿìè ïî íî÷àì. Âñ¸ ýòî íå ñî çëà, òàêîâà èõ ñóùíîñòü. Äîìîâîé, ïî ñóòè, – ýòî âå÷íûé ðåá¸íîê. È îòíîøåíèÿ ê ñåáå îí òðåáóåò òàêîãî æå, êàê ê ëþáèìîìó ìàëûøó. Ðàçãîâàðèâàéòå ñ íèì, øóòèòå, ðóãàéòå, íî òîëüêî ïî-äîáðîìó. Äîìîâîãî íóæíî ïîäêàðìëèâàòü – ñòàâèòü õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö áëþäöå ñ ëàêîìñòâàìè. Ìîæíî äàæå ïîäàðèòü ìàëåíüêóþ èãðóøêó (ïîëîæèòü â äàëüíèé óãîëîê). Áóäüòå óâåðåíû – äîìîâîìó îáÿçàòåëüíî ïîíðàâèòñÿ! Äîì áåç ýòîãî ìàëåíüêîãî õðàíèòåëÿ ñòàíåò ñêó÷íûì!

.

УЮТНЫЕ МЕЛОЧИ

Øòîðû íà ñòåíó? Äëÿ îôîðìëåíèÿ èíòåðüåðà â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ äåêîðàòèâíûå øòîðû. Îíè íå íåñóò â ñåáå êàêîé áû òî íè áûëî ôóíêöèîíàëüíîé íàãðóçêè, à ñëóæàò ëèøü äëÿ ïðèäàíèÿ îñîáîãî øàðìà è êðàñîòû êîìíàòå. Ïðàâèëüíî ïîäîáðàâ äåêîðàòèâíûå øòîðû, ìîæíî ïðåâîñõîäíî ïîä÷åðêíóòü âñå ïëþñû êîìíàòû è ñêðûòü íåäîñòàòêè. Ê ïðèìåðó, îáðàìëÿÿ ñòåíó äåêîðàòèâíûìè øòîðàìè ìîæíî ñîçäàòü èëëþçèþ îêíà è ñêðûòü íåðîâíîñòè ñòåíû. Åñëè çà òàêèìè øòîðàìè ðàçìåñòèòü íåñêîëüêî ñâåòîäèîäíûõ ëàìï, òî íèêîìó è â ãîëîâó íå ïðèä¸ò, ÷òî çà òàêèìè øòîðàìè íàõîäèòñÿ ñòåíà. ×àñòî òàêèì îáðàçîì îôîðìëÿþò ñòåíó â èçãîëîâüå êðîâàòè. Ýòî ñìîòðèòñÿ âåñüìà ýôôåêòíî è èíòåðåñíî. Äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ êîìíàòû øòîðàìè âûáèðàþòñÿ, â îñíîâíîì, ëåãêèå òêàíè: ø¸ëê, îðãàíçà, âóàëü. Ïðè ïîìîùè äåêîðàòèâíûõ øòîð îôîðìëÿþòñÿ äâåðíûå è îêîííûå ïðîåìû, ñòåíû è äàæå ïðåäìåòû ìåáåëè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äåêîðàòèâíûõ øòîð â èíòåðüåðå ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî îíè äîëæíû ñîâïàäàòü ñ îñíîâíîé ñòèëèñòèêîé êîìíàòû. Öâåòîâàÿ ãàììà òàêæå î÷åíü âàæíà. Íå ñòîèò ïðèìåíÿòü íåñêîëüêî ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ öâåòîâ. Îíè áóäóò îòâëåêàòü è âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå. Âñå äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû äîëæíû áûòü îäíîãî íàïðàâëåíèÿ.


8 ÑÀÌ

.

Ïîëîæèòü àïåëüñèí íà ñàëôåòêó, ÷òîáû íå îáëèâàòü âñå âîêðóã àïåëüñèíîâûì ñîêîì, è çóáî÷èñòêîé ñäåëàòü äûðî÷êè â íóæíûõ ìåñòàõ. Ïîòîì â ýòè äûðî÷êè âîòêíóòü ãâîçäèêó.

Íà ëþáîé òîíêîêîæèé ôðóêò (àïåëüñèí, ëèìîí, ìàíäàðèí) ôëîìàñòåðîì íàíåñòè ðàçìåòêó äëÿ áóäóùåãî ðèñóíêà. Ðèñóíîê ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûé. Ïîìàíäåðû ìîæíî ñðàçó îáâÿçûâàòü ëåíòî÷êàìè, âåøàòü íà ¸ëêó èëè âûëîæèòü íà êðàñèâîå áëþäî è óêðàñèòü ñòîë.

КСТАТИ

Êðîìå ýòîãî, ìîæíî ôèãóðíî ñðåçàòü íà àïåëüñèíå êîæóðó, çàðàíåå íàìåòèâ êîíòóðû îñòðûì íîæîì.

.

СОВЕТЫ

.

СОВЕТ

Чтобы высушить помандер, обвяжите его лентой или шнурком, чтобы его мож но было повесить, и почти полностью за полните его поверхность гвоздикой. На кройте помандер бумажным пакетом и по весьте в прохладном месте на 34 недели. Обработанный таким образом помандер можно хранить несколько лет и использо вать для ароматизации шкафа с одеждой.

 íàøè äíè ïîìàíäåðàìè íàçûâàþò àðîìàòèçàòîðû âîçäóõà, âûïîëíåííûå èç ôðóêòîâ è ïðÿíîñòåé. Èçíà÷àëüíî æå ïîä òåðìèíîì «ïîìàíäåð» ïîíèìàëè íåáîëüøîé ñîñóä, îáû÷íî îêðóãëîé ôîðìû, äëÿ àìáðû, ìóñêóñà è ïàðôþìåðíûõ ìàñåë. Pomme d’ambre âîçíèê âî Ôðàíöèè â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ. Ïîìàíäåðû, èñïîëíåííûå ëó÷øèìè åâðîïåéñêèìè ìàñòåðàìè-þâåëèðàìè, íîñèëè ïðè ñåáå çíàòíûå îñîáû. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî äóøèñòûå èñïàðåíèÿ ïîìàíäåðîâ áëàãîòâîðíî âëèÿþò íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà, ïîìîãàþò áîðîòüñÿ ñ èíôåêöèÿìè.

Óêðàøåíèÿ íà ñêîðóþ ðóêó

Íîâîãîäíåå óêðàøåíèå «Èãðóøêè â èíåå»: åëîâûå âåòî÷êè, øèøêè îïóñêàåì â ãîðÿ÷èé íàñûùåííûé ðàñòâîð ñîëè íà 5-6 ÷àñîâ, à çàòåì îñòîðîæíî âûíèìàåì è ïðîñóøèâàåì. «Ñíåæíûå èãðóøêè»: íàòèðàåì íà ò¸ðêå ïåíîïëàñò è ïîñûïàåì èì ñìàçàííûå êëååì åëîâûå âåòêè, øèøêè èëè ñàìîäåëüíûå èãðóøêè (íàïðèìåð, êàðòîííàÿ èçáóøêà èëè ¸ëî÷êà). Ãèðëÿíäà «Ïàäàþùèé ñíåã»: ê äëèííîé òîíêîé íèòêå ïðèâÿ-

çûâàåì ÷åðåç ðàâíûå èíòåðâàëû òàêèå æå òîíêèå íèòî÷êè, íî ïîêîðî÷å. Íà âòîðîé êîíåö êàæäîé êîðîòêîé íèòêè ïðèêðåïëÿåì âàòíûé øàðèê. Íîâîãîäíèå ñíåæèíêè èç ñàõàðíîé ìàññû: â ñóõóþ êàñòðþëþ ïîìåùàåì ÿè÷íûé áåëîê. Ïîìåøèâàÿ ëîæêîé, ïîíåìíîãó äîáàâëÿåì ïîëñòàêàíà ñàõàðíîé ïóäðû (âçáèâàòü íå íóæíî!), çàòåì äîáàâëÿåì íåñêîëüêî êðèñòàëëîâ ëèìîííîé êèñëîòû è ìåøàåì åùå 2-3 ìèíóòû. Ïîëó÷èâøóþñÿ ìàññó ïîìåùàåì â êîíäè-

òåðñêèé ìåøî÷åê, øïðèö èëè âîðîíêó èç ïëîòíîé áóìàãè ñ îòðåçàííûì êîí÷èêîì, à çàòåì ìåäëåííî âûäàâëèâàåì åå, ðèñóÿ ñíåæèíêè íà ïðîòèâíå èëè äåðåâÿííîé äîñêå, ñìàçàííîé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. ×åì òîëùå ëèíèè è áîëüøå ÷èñëî ïåðåñå÷åíèé, òåì ïðî÷íåå áóäåò êîíñòðóêöèÿ. Çàòåì äåëàåì ïåòåëüêè èç íèòîê è ñòàâèì ïîëó÷èâøèåñÿ ñíåæèíêè ñóøèòüñÿ â òåïëîå ìåñòî. Ïåòåëüêè ìîæíî ïðèêðåïèòü è ê âûñîõøèì ñíåæèíêàì.

Ñîñòîÿíèå áåñïîêîéñòâà íå ëó÷øåå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà. Õóæå êîãäà ýòî ñîñòîÿíèå íå îòïóñêàåò ÷åëîâåêà äîëãîå âðåìÿ, à íåêîòîðûõ è âñþ æèçíü. Òàê, êàê æå èçáàâèòüñÿ îò òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, è ïðîæèòü ñ÷àñòëèâóþ æèçíü, ðàäóÿñü êàæäîìó äíþ?

Ìíîãèå ïåðåæèâàþò âåùàì, êîòîðûå åùå íå ñîñòîÿëèñü, èëè äàæå íå ñîñòîÿòñÿ âîâñå. Îíè èçî äíÿ â äåíü áîÿòñÿ íå äîñòè÷ü â æèçíè ïîñòàâëåííîé öåëè, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ñîñòîÿíèå áåñïîêîéñòâà – ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå íà èõ ïóòè. Ïðåîäîëåâ åãî, îñòàëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ ìîæíî ùåëêàòü êàê îðåõè. Íåêîòîðûå ëþäè ïåðåæèâàþò íå î áóäóùåì, à íàïðîòèâ, î ïðîøëîì. Îíè êîðÿò ñåáÿ çà îøèáêè ìîëîäîñòè, èç-çà êîòîðûõ, ïî èõ ìíåíèþ, âñÿ èõ æèçíü èä¸ò êóâûðêîì. À ñòîèò ëè òåïåðü ïåðåæèâàòü îá ýòîì? Òåïåðü óæå íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. Âñ¸, ïîåçä óøåë. Íóæíî æèòü ñåãîäíÿøíèì äí¸ì. Ëþáûå îøèáêè – ýòî õîðîøèé îïûò, êàê áû ðåçêî ýòî íè çâó÷àëî. Èíòåðåñíîå óâëåêàòåëüíîå äåëî – îòëè÷íîå ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîñòîÿííîãî áåñïîêîéñòâà. Íóæíî íàéòè òàêîå çàíÿòèå, êîòîðîìó íóæíî óäåëÿòü ìíîãî âðåìåíè. Ýòî ïîäòîëêí¸ò ê âûõîäó èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ, è áåñïîêîéñòâî óéäåò íà çàäâîðêè æèçíè. Ïî÷èòàéòå ñòèõè êëàññèêîâ. Ýòî äîëæíî ïîìî÷ü. Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ÷óâñòâî âèíû ýòî îäíà èç ôîðì ñîñòðàäàíèÿ. Íî ýòî íå òàê. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïîìî÷ü áëèçêîìó ÷åëîâåêó, òî íå ñòîèò âèíèòü ñåáÿ çà ýòî. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ñëó÷àé ó ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ÷ðåçìåðíûì áåñïîêîéñòâîì – ïðèäóìûâàíèå ïðîáëåìû íà ïóñòîì ìåñòå. Íî íå íóæíî ðàçäóâàòü èç ìóõè ñëîíà. Íå îïðàâäàííîå ÷óâñòâî ñòðàõà – åù¸ îäèí âîçáóäèòåëü áåñïîêîéñòâà. Ìíîãèå

áîÿòñÿ ïîòåðÿòü ðàáîòó, ëþáèìîãî ÷åëîâåêà è ò. ï. Íî òåðÿÿ â îäíîì ìåñòå, êàê ìû çíàåì, íàõîäèì â äðóãîì. Åñëè ïîñòàðàòüñÿ, òî è ðàáîòó ìîæíî íàéòè, äà è ëþáèìûõ ïðóä ïðóäè. Äàëüøå â ïîâåñòâîâàíèè î ïðè÷èíàõ ñîñòîÿíèÿ áåñïîêîéñòâà èä¸ò ìíåíèå îêðóæàþùèõ. Áîëüøèíñòâî ëþäåé òàê èëè èíà÷å áîÿòñÿ, ÷òî î íèõ ïëîõî äóìàþò ñîñåäè, êîëëåãè è äðóçüÿ. Íî ýòî ñêîðåå èõ ïðîáëåìà. Äà è áîëüøèíñòâó íåò äåëà äî äðóãèõ. Îíè æèâóò ñâîåé æèçíüþ. À âîò ê òåì, êòî ëþáèò ïåðåìàëûâàòü êîñòî÷êè, áîëüøèíñòâî òî÷íî îòíîñèòñÿ íåãàòèâíî. Íóæíî ëþáèòü ñåáÿ, òîãäà è äðóãèå áóäóò ëþáèòü è óâàæàòü âàñ. Íèêòî íå èäåàëåí. Ó âñåõ åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû. Òàêæå íå ñòîèò çëèòüñÿ íà áëèçêèõ çà òî, ÷òî îíè íå ïîõîæè íà âàøè èäåàëû. Äà è âàøè èäåàëû íå åñòü êðèòåðèé, ïî êîòîðûì íóæíî ñóäèòü î ÷åëîâåêå. Åù¸ îäèí ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ñîñòîÿíèå áåñïîêîéñòâà, – íåâûïîëíåíèÿ äíåâíîé ïðîãðàììû. ×àñòî íåñêîëüêî ìèíóò, âûáèâøèõñÿ èç ðàñïîðÿäêà äíÿ, âûçûâàþò ñòðåññ. Íóæíî ïðîñòî îñòàíîâèòüñÿ, æèçíü çàêîâàííàÿ â öåïè çàïëàíèðîâàííûõ ñîáûòèé íå òàê ÿðêà êàê ìîæåò áûòü.

НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Àðîìàòàìè àïåëüñèíà è ãâîçäèêè ïîìàíäåðû (óêðàøåííûå, ïîñûïàííûå ñïåöèÿìè àïåëüñèíû, ìàíäàðèíû èëè ëèìîíû) ñîçäàäóò ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå â äîìå. Ýòî òðàäèöèîííîå àíãëèéñêîå ðîæäåñòâåíñêîå óêðàøåíèå. Îíè îñâåæàþò âîçäóõ è âîñõèòèòåëüíî ñëèâàþòñÿ ñ àðîìàòàìè åëè. Åñòü ìíîãî ïðèìåíåíèé äëÿ ïîìàíäåðîâ – èõ ìîæíî ïðåâðàòèòü â óêðàøåíèå èíòåðüåðà, ïîâåñèòü íà ¸ëêó, èõ ìîæíî âûñóøèòü, è îíè áóäóò ïàõíóòü åù¸ íåñêîëüêî ëåò. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîòðåáóþòñÿ àïåëüñèíû èëè ëèìîíû, îñòðûé íîæ, ñàëôåòêà, ôëîìàñòåð, çóáî÷èñòêà è íåìîëîòàÿ ãâîçäèêà. Âñå îñòàëüíîå — ïîë¸ò ôàíòàçèè...

Ïåðåñòàòü íåðâíè÷àòü

.

АРОМАТЫ НОВОГО ГОДА

Öèòðóñîâûå ïîìàíäåðû

ЗРИ В КОРЕНЬ

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

.

ÑÄÅËÀÉ

9

Ìîæíî ëè âûñïàòüñÿ íà ïðàçäíè÷íûõ êàíèêóëàõ?

ßïîíñêèå ó÷¸íûå îáíàðîäîâàëè ñâîè èññëåäîâàíèÿ ñðåäè æèòåëåé Òîêèî â âîçðàñòå îò ñîðîêà äî øåñòèäåñÿòè ëåò, êîòîðûå ðàáîòàþò ïÿòü äíåé â íåäåëþ. Ñîãëàñíî îïðîñó ñðåäè ýòîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, â áóäíèå äíè ýòè ëþäè òðàòèëè íà ñîí â ñðåäíåì øåñòü ÷àñîâ â ñóòêè, à â âûõîäíûå è ïðàçäíèêè ýòè ëþäè ñïàëè ñåìü è áîëåå ÷àñîâ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, îíè òàê è íå ñìîãëè îòîñïàòüñÿ çà âðåìÿ ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ. È ïî ñòàòèñòèêå îêîëî äâàäöàòè ïÿòè ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ ëþäåé, êîòîðûå â äíè ïðàçäíèêîâ âñòàâàëè íà ÷àñ-äâà ïîçæå, ÷åì îíè îáû÷íî âñòàþò, ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íåâûñïàâøèìèñÿ. Èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå äâà-òðè ÷àñà «âàëÿëèñü» â ïîñòåëè äîëüøå ÷åì îáû÷íî, æàëîâàëèñü, ÷òî íå âûñïàëèñü, òðèäöàòü ïðîöåíòîâ. À èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå «âàëÿëèñü» â êðîâàòè áîëüøå òð¸õ ÷àñîâ, íå âûñïàëèñü áîëåå òðèäöàòè ïÿòè ïðîöåíòîâ. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ äîâîëüíî èíòåðåñíàÿ çàêîíîìåðíîñòü: ÷åì áîëüøå â ïðàçäíèêè èëè íà êàíèêóëàõ ìû ñïèì, òåì ìåíüøå ÷óâñòâóåì ñåáÿ âûñïàâøèìèñÿ! ßïîíñêèå äîêòîðà óòâåðæäàþò, ÷òî ïðè÷èíà ýòîãî â íàðóøåíèè íàøåãî ðåæèìà. Ïîýòîìó, ÷òîáû íå ñòðàäàòü ê îêîí÷àíèþ êàíèêóë îò äåïðåññèè, à áûòü äîñòàòî÷íî áîäðûìè è êàê îáû÷íî ïîëíûìè ñèë, íàäî ëîæèòüñÿ ñïàòü è âñòàâàòü â îïðåäåëåííîå âðåìÿ.

Èíòåëëåêò â «îòãóëå» Êàæäîìó çíàêîìà ñèòóàöèÿ, êîãäà òÿæåëî âòÿãèâàòüñÿ â ðàáîòó ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíèêóë. À â ÷¸ì æå ïðè÷èíà òàêèõ òðóäíîñòåé? Âîçìîæíî, âñåìó âèíîé íàøå «ïîãëóïåíèå» ïîñëå äåñÿòè äíåé ïàññèâíîãî îòäûõà, íàø èíòåëëåêò êàê áóäòî áûë â îòãóëå. Íåêîòîðûå ó÷¸íûå ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè ìû îòäûõàåì áîëüøå íåäåëè, òî íà äâàäöàòü ïðîöåíòîâ ñíèæàåòñÿ óðîâåíü íàøåãî èíòåëëåêòà. È ÷òîáû ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ñâîè èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè, íàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ÷åòûðå-ïÿòü äíåé. Ïîýòîìó ëó÷øå íå ïûòàòüñÿ òîðîïèòü ñîáûòèÿ è ïåðåãðóæàòü ñâîé îðãàíèçì. È ïîýòîìó ëó÷øå â ïðàçäíè÷íûå äíè âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè: ìîæíî íà êîíüêàõ, ìîæíî íà ëûæàõ, ìîæíî åùå êàê-íèáóäü, ëó÷øå ñâîè ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû ïðîâîäèòü â äâèæåíèè, è ìîçã òîãäà áóäåò ðàáîòàòü íà ïîëíóþ ñèëó.


2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

6.00 Новости. 6.10 «МАЛЫШ КАРАТИСТ 3» (12+). 8.35 «МОЯ МАМА НЕВЕСТА». 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 14.05 «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 «Кто хочет стать мил лионером?» с Дмитрием Дибровым. 18.00 Вечерние новости (с суб титрами). 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Поле чудес». 19.55 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО МЫЕ» (16+). 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+). 0.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+). 2.15 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ». 3.30 «Дельго». Мультфильм. 4.50 «24 ЧАСА» (16+). 5.30 Контрольная закупка.

6.35 «СТАРИКИ РАЗБОЙНИ КИ». 8.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00 Вести. 11.15 Вести Москва. 11.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 12.30 Праздничный концерт. 13.35 «Маша и медведь». Мультфильм. 14.00 Вести. 14.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» (12+). 16.10 Праздничный концерт. 17.55 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.20 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+). 0.05 «БЛЕФ» (16+). 1.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 2» (12+). 4.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+).

6.00 «Мультимир». 6.35 «Новогодние шутки». С.Дроботенко и О.Аку лич. (16+). 7.35 «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧ ТО НЕ СРАВНИТСЯ». 9.15 «ТРУФАЛЬДИНО ИЗ БЕР ГАМО» (12+). 11.35 «Неполитическая кух ня». 12.10 «Коми incognito». 12.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ» (12+). 14.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (6+). 17.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ВОЗ ВРАЩЕНИЕ» (6+). 18.40 «Зеленый огурец». По знавательная программа. 19.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР ТА» (12+). 21.35 «СНЕЖНЫЙ ГОНЩИК» (12+). 23.20 «Новогодние шутки». Е.Петросян (16+). 0.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. ВОЗ ВРАЩЕНИЕ» (6+). 1.50 «Зеленый огурец». Позна вательная программа.

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 11.25 «Умка», «Умка ищет дру га». Мультфильмц. 11.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 13.15 «Больше, чем любовь». 13.55 Спектакль «Ханума». 16.15 «Тридцатые в цвете». «Американские приклю чения». 17.10 Хибла Герзмава. Люби мые романсы. 18.05 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена». 18.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО ДА». 19.35 «Планета динозавров». «Чужой мир». 20.30 Хрустальный бал «Хру стальной Турандот». Ми хаил Жванецкий. 22.00 «Прощание. Распутин о Вампилове». 22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРО ТИВ КОРОНЫ». 0.10 Крис Айзек. Рождествен ский концерт в Чикаго. 1.10 «Искатели». «Клад Стень ки Разина». 1.55 «Планета динозавров». «Чужой мир». 2.50 «По лунной дороге». Мультфильм.

5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА» (16+). 9.05 «Еда без правил» (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+). 12.10 И снова здравствуйте! (0+). 13.00 Сегодня. 13.25 Следствие вели... (16+). 14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+). 23.10 «НАШИХ БЬЮТ» (16+). 1.05 «СУПРУГИ» (16+). 2.00 «Дачный ответ» (0+). 3.05 «МАСКВИЧИ» (16+). 3.45 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал (6+). 7.00 «Мороз Иванович», «Зо лушка», «Новогодний ве тер». Мультфильмы (0+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Секретная служба сан ты». Мультсериал (6+). 9.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» (12+). 13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 16.30 «Ну, погоди!» Мульт фильм.

16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 18.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+). 20.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 23.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 0.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+). 3.25 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).

6.35 «Дюймовочка». Мульт фильм (0+). 7.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ КА» (0+). 8.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+). 15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ ДЕ ВУШКА» (16+). 15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧКИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧТОБ ПРО ДОЛЖАЛСЯ РОД» (16+). 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В СЕРДЦЕ» (16+). 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАНЬЯК» (16+). 18.30 «Сейчас». 18.40 «СЛЕД. В РОЗЫСКЕ» (16+). 19.25 «СЛЕД. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+). 20.15 «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ ЦАМИ» (16+). 21.00 «СЛЕД. БРАТ» (16+). 21.50 «СЛЕД. МАФИЯ В КОМ НАТЕ» (16+). 22.40 «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА ПО ВЫЗОВУ» (16+). 23.25 «УБИЙСТВО ПО ФРАН ЦУЗСКИ» (16+). 0.20 «УБИЙСТВО ПО ФРАНЦУЗ СКИ» (16+). 2.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).

5.20 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 9.15 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 9.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.10 «Стич!» Мультсериал (6+). 13.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 15.20 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 17.30 «Гравити Фолз». Мульт сериал (6+). 18.00 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 19.10 «СAMP ROСK: МУЗЫ КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» (12+). 21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 22.55 «THE CHEETAH GIRLS В ИНДИИ» (6+).

0.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 1.35 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 2.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 4.25 «Могучие утята». Мульт сериал (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Покемоны: белое и чер ное». Мультсериал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 10.00 «Экстрасенсы ведут рас следование» (16+). 11.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 12.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 13.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 15.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 16.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 17.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 18.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 21.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 22.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 0.30 «Комеди Клаб» «Хит па рад лучших номеров 2012» (16+). 1.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ НИЛ» (18+). 3.20 «СуперИнтуиция» (16+). 4.15 «Необъяснимо, но факт» «Святки» (16+). 5.15 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА МИ» (12+).

19

Òàé\ ëóí\:

—Àíàñòàñèÿ, Äìèòðèé, Åâîä, Åâòèõèàí, Çîèë, Ô¸äîð, Ôåîäîòèÿ, Õðèñîãîí íèìëóíàñü=íû; —1493 âîûí Õðèñòîôîð Êîëóìá ì=ä\ñ Àìåðèêàñÿíü Åâðîïà= ìåäâîääçà òóé=; —1494 âîûí ×åðíîãîðèÿñà Öåòèíûí é=ç=ä\ñíû «Îñìîãëàñíèê» âè÷êî ñüûëàíêûâ êóä – ëóíâûâ ñëàâÿíà ãîñóäàðñòâîûí êèðèëëèöà=í é=ç=ä=ì ìåäâîääçà íåá=ã; —1643 âîûí ÷óæèñ ôèçèê, ìàòåìàòèê, àñòðîíîì Èñààê Íüþòîí; —1809 âîûí ÷óæèñ ñèíò=ìúÿñëû ãèæ=äà êûâ ë=ñü=äûñü Ëóè Áðàéëü; —1829 âîûí Ìàðèÿ Þøíåâñêàÿëû ëýäçèñíû ìóííû äåêàáðèñò-âåð=ñûñ á=ðñÿ Ñèáûð=; —1896 âîûí Þòà ëîèñ ÑØÀ-ñà 45-=ä øòàò=í; —1905 âîûí Æåíåâàûí ïåò\ñ áîëüøåâèêúÿñë=í «Âïåð¸ä» áûä âåæîíñÿ ãàçåòë=í ìåäâîääçà íîìåð; —1920 âîûí Àëåêñàíäð Êîë÷àêëûñü êèðèò\ñíû Âåðõîâí=é ãëàâíîêîìàíäóþù=éëûñü ÷èíñ=; —1923 âîûí «Ïðàâäà» ãàçåòûí é=ç=ä\ñíû Âëàäèìèð Ëåíèíëûñü «Ñòðàíè÷êè èç äíåâíèêà», ê=í\ ñ\é= ÷óêñàë= ÷îðçü=äíû íåãðàìîòíîñüòëû ïàíûä òûø; —1934 âîûí ÷óæèñ ñêóëüïòîð Çóðàá Öåðåòåëè; —1943 âîûí Àìåðèêàñà «Òàéì» æóðíàë øóèñ Èîñèô Äæóãàøâèëè=ñ (Ñòàëèí=ñ) «1942 âîñÿ ìîðò=í»; —1954 âîûí ÷óæèñ ôóòáîëèñò, òðåíåð Îëåã Ðîìàíöåâ; —1955 âîûí ÊÏÑÑ ÖÊ âûíñü=ä\ñ «Â.Ëåíèí=ñ êàçüòûëàí ëóí éûëûñü» àññüûñ øó=ì, êîä ñåðòè âîæäüëûñü ïàìåòüñ= â=ë\ óð÷èò=ìà êàçüòûâíû îç êóëàí, à ÷óæàí ëóíàñ – àïðåëü 22 ëóí=; —1960 âîûí êóâñèñ ôðàíöóç ãèæûñü Àëüáåð Êàìþ;

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 9.10 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». 11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Газета. 12.00 Вести спорт. 12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 13.55 «Полигон». 14.25 «Основной состав». 14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал лург» (Магнитогорск) «Трактор» (Челябинск). 17.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Петербург) «Ло комотив» (Ярославль). 19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ. МЕНТЫ 3» (16+). 0.00 Вести спорт. 0.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» (16+). 1.50 «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО». 2.30 «Моя планета».

—1985 âîûí âîéâûâ Ëîíäîíñà =òè êëèíèêàûí ÷óæò\ñ íûë=ñ ìèññèñ Êîòòîí – ìèðûí ìåäâîääçà ñóððîãàòí=é ìàì; —1995 âîûí êóâñèñ íèìàëàíà «Õàðëåé-Äýâèäñîí» ìîòîöèêë â=÷ûñü Áðóêñ Ñòèâåíñ; —1995 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Âàëåðèé Íîñèê; —2004 âîûí Ðîçà ðåâîëþöèÿ äûðéè Ãðóçèÿñà ïðåçèäåíò=í á=ðéèñíû Ìèõàèë Ñààêàøâèëè=ñ; —2010 âîûí êóâñèñ ÊÏÑÑ Êîìè îáêîìñà ïåðâîé ñåêðåòàðü, Êîìè ÀÑÑÐ-ñà Ìèíèñòðúÿñ Ñ=âåò=í 1984-1987 âîÿñ= âåñüê=äëûñü Âëàäèìèð Ìåëüíèêîâ; —Íàñòà ëóí. Òàé= ëóí= íà÷êûâë\ñíû Ð=øòâî êåæë= ïîðñü äà ýøò=äë\ñíû êåðêà ïåëüê=äàí-ìè÷ì=äàí ñòàâ óäæñ=. Àíàñòàñèÿ ñ\äçæ= ëûääüûññèñ í=áàñüûñü àíüÿñëû îòñàñüûñü=í. Ñûëû êåâìûñüë\ñíû, ìåäûì êàãà íîâë=äë\ã=í ñòàâûñ â=ë\ ëþ÷êè.


20

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

—Ñåðáèÿûí äà ×åðíîãîðèÿûí Òóöèíäàí ãàæ; —Áåëîðóññèÿûí íèì=ä=íû ñîöèàëüí=ÿ äîðúÿí òý÷àñûí óäæàëûñü=ñ; —Âàñèëèé, Ãåëàñèé, Äàâèä, Åâàðåñò, Çîòèê, Èâàí, Ìàêàðèé, Íàóì, Íèôîíò, Ïàâåë, Ïîìïèé, Ôåîäóë, Ôåîêòèñò íèìëóíàñü=íû; —1592 âîûí ÷óæèñ ñóëòàí Øàõ-Äæàõàí, àñëûñ äà Ìóìòàç-Ìàõàë ã=òûðûñëû Òàäæ-Ìàõàë ìàâçîëåé êûï=äûñü; —1762 âîûí Ðîññèÿñà ïðåñòîë= ïóêñèñ ϸòð III; —1762 âîûí êóâñèñ èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà; —1769 âîûí Äæåéìñ Óàòò áîñüò\ñ ïàð=â=é ìàøèíà âûë= ïàòåíò; —1855 âîûí ÷óæèñ áåç=ïàñí=é áðèòâà â=÷ûñü Êèíã Æèëëåòò; —1876 âîûí ÷óæèñ ÔÐÃñà ìåäâîääçà êàíöëåð Êîíðàä Àäåíàóýð; —1905 âîûí Ïîðò-Àðòóð âóäæèñ ßïîíèÿëû; —1909 âîûí êóâñèñ àäâîêàò, îðàòîð Ô¸äîð Ïëåâàêî; —1919 âîûí Ìþíõåíûí êîòûðò÷èñ íåìå÷ ðàáî÷=é ïàðòèÿ, êîä=ñ âî ìûñòè íèìò\ñíû íàöèîíàë-ñîöèàëèñòè÷åñê=é=í; —1932 âîûí ÷óæèñ ÑÑÑÐ-ñà â=âë=ì ïðåçèäåíò Ìèõàèë Ãîðáà÷¸âë=í ã=òûð Ðàèñà Ãîðáà÷¸âà; —1938 âîûí ÷óæèñ Èñïàíèÿñà êîðîëü Õóàí Êàðëîñ I; —1939 âîûí Ãåðìàíèÿñà ðàñà òóÿëàí ãîñóäàðñòâåíí=é áþðî øóèñ, ìûé êàðàèìúÿñ âèð äà ýñê=ì ñåðòèûñ àáó åâðåéÿñ; —1941 âîûí êóâñèñ Áðèòàíèÿñà ë¸ò÷èöà, Àíãëèÿûñü Àâñòðàëèÿ= =òê=í ëýáûñü ìåäâîääçà íûâáàáà Ýìè Äæîíñîí; —1942 âîûí ñàðèäçñà ñ=âåòñê=é äåñàíò ÷å÷÷èñ Åâïàòîðèÿ=; —1951 âîûí êóâñèñ ãèæûñü Àíäðåé Ïëàòîíîâ; —1956 âî= Àíòàðêòèäà= âîèñ ìåäâîääçà ñ=âåòñê=é ýêñïåäèöèÿ; —1957 âîûí «Òåõíèêà – ìîëîä¸æè» æóðíàëûí áîñüò÷èñíû é=ç=äíû Èâàí Åôðåìîâëûñü «Òóìàííîñòü Àíäðîìåäû» ôàíòàñòèêà ðîìàí; —1970 âî= ÷óæèñ «Ñïàðòàê» êëóáñà ôóòáîëèñò Þðèé Êîâòóí; —1970 âîûí ÷óæèñ Ðîññèÿñà ìåäáóð áîìáàðäèð, ôóòáîëèñò Îëåã Âåðåòåííèêîâ; —1974 âîûí êóâñèñ ïèàíèñò Ëåîíèä Îáîðèí; —2011 âîûí êóâñèñ ìåäñÿ êóçü òóøàà áàñêåòáîëèñò, 1990 âîûí ìèðûí ìåäñÿ äæóäæûä ìîðò Àëåêñàíäð Ñèçîíåíêî; —Íèôîíò ëóí. Êóòø=ì Íèôîíò äûðéè ïîâîääÿûñ, ñýòø=ì è íîÿáðûí ëî=. Ôåäóë ëóí= âèäçèñíû ñê=ò äà ãîðòñà ëýáà÷ òøûê=ä=ìûñü. Êðåñòüÿíà ï=æàâë\ñíû ûæ-ì=ñ, ÷èïàí ìûã=ðà ïå÷åííü= äà ìåä îì=ëüûñ ñýò÷= òóéñ= ýç êîëü, äçèê ïûð ãàðòûøòë\ñíû ñ\é=ñ êè ÷ûøê=ä=.

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

6.00 Новости. 6.10 Музыкальный фильм «ЛЕ ТУЧАЯ МЫШЬ». 7.35 Играй, гармонь любимая! 8.20 Диснейклуб: «Джейк и пираты Нетландии». 8.45 «Смешарики. Новые при ключения». Мультсе риал. 9.00 Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря. 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Смак (12+). 10.55 «Сергей Жигунов. «Те перь я знаю, что такое любовь». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 14.05 «ОДНОЛЮБЫ» (16+). 16.55 «Кто хочет стать мил лионером?» с Дмитрием Дибровым. 18.00 Вечерние новости (с суб титрами). 18.10 «Угадай мелодию». 18.40 «Новогодний смех» на Первом. 19.55 «Поле чудес». Новогод ний выпуск. 21.00 Время. 21.15 «Сегодня вечером» (16+). 22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 0.50 «КАЗАНОВА» (16+). 2.40 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУБИЗНЕС» (12+). 4.20 «24 ЧАСА» (16+).

6.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 8.00 Субботник. 8.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00 Вести. 11.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 12.25 «Рождественская «Пе сенка года». 13.45 «Маша и медведь». Мультфильм. 14.00 Вести. 14.10 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» (12+). 16.10 Шоу «Десять милли онов» с Максимом Галки ным. 17.10 Большой бенефис Иго ря Маменко и Сергея Дроботенко (12+). 20.00 Вести. 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+). 0.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН НЫЙ» (16+). 1.50 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+). 3.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+). 5.20 Комната смеха.

6.00 «Мультимир». 6.25 «Новогодние шутки». Е.Петросян (16+). 7.25 «СНЕЖНЫЙ ГОНЩИК» (12+). 9.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР ТА» (12+). 11.35 «Неполитическая кух ня». 12.10 «Коми incognito». 12.50 «ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ» (12+). 14.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ КУ» (6+). 17.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. СЕДЬМАЯ ПОДАЧА». 18.40 «Зеленый огурец». По знавательная программа. 19.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+). 21.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС ПРЕЩЕН» (12+).

23.15 «Новогодние шутки». Е.Степаненко (16+). 0.15 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА. СЕДЬ МАЯ ПОДАЧА» (6+). 1.45 «Зеленый огурец». Позна вательная программа.

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 11.30 «Гадкий утенок». Мульт фильм. 11.50 «МИСТЕР ИКС». 13.20 «Божественная Глике рия». Г.БогдановаЧес нокова. 14.00 Спектакль «Калифор нийская сюита». 16.15 «Тридцатые в цвете». «Конец эпохи». 17.05 К 120летию со дня рож дения Оскара Строка. «Романтика романса». 18.00 «Мировые сокровища культуры». «Делос. Ост ров божественного све та». 18.15 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». 19.35 «По лабиринтам дино завриады». 20.30 Юбилейный вечер Ана толия Смелянского в МХТ им. А.П.Чехова. 22.00 «Чему он меня научил. Лунгин о Некрасове». 22.30 «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРО ТИВ КОРОНЫ». 0.05 Джейми Каллум. Концерт в Альбертхолле. 1.05 «Думают ли птицы?» 1.55 «По лабиринтам динозав риады». 2.50 «Коммунальная исто рия». Мультфильм.

5.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА» (16+). 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+). 8.45 «Государственная жи лищная лотерея» (0+). 9.25 Их нравы (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00 Сегодня. 13.25 Следствие вели... (16+). 14.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «ЭТО ТА КАЯ ИГРА» (16+). 23.20 «ДИКАРИ» (16+). 1.30 «Уй, Нана! Шокшоу Бари Алибасова» (12+). 2.55 «ОТРАЖЕНИЯ» (16+). 3.25 «МАСКВИЧИ» (16+). 4.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал (6+). 7.00 «Храбрый заяц», «При ходи на каток», «Летучий корабль». Мультфильмы (0+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Матчреванш». Мульт фильм (0+). 9.25 «Том и Джерри. Комедий ное шоу». Мультсериал (6+). 9.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+). 13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 16.30 «В поисках Немо». Мультфильм (6+). 18.15 «Шрэк. Рождественская коллекция». Мульт фильм. 19.15 «Шрэк2». Полномет ражный анимационный фильм (12+). 21.00 «Шрэк Третий». Полно метражный анимацион ный фильм (12+). 22.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 1.10 «ГАМБИТ» (16+). 3.15 «СООБЩЕСТВО» (16+). 5.45 Музыка (16+).

6.35 «Маша и волшебное ва ренье», «Сестрица Але нушка и братец Ивануш ка», «Веселая карусель», «Новогодняя ночь», «Ну, погоди!», «По щучьему велению», «Щелкунчик», «Трое из Простокваши но», «Каникулы в Про стоквашино», «Зима в Простоквашино». Мульт фильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+). 15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОПОЛНИ ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ» (16+). 15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+). 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА» (16+). 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+). 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗЫС ХОДНОСТИ» (16+). 18.30 «Сейчас». 18.40 «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ СМЕР ТИ» (16+). 19.25 «СЛЕД. ЛЁГКАЯ НАЖИ ВА» (16+). 20.20 «СЛЕД. КАРДИНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» (16+). 21.05 «СЛЕД. МОРОЗ» (16+). 21.55 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО» (16+). 22.40 «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА» (16+). 23.25 «УБИЙСТВО ПОФРАН ЦУЗСКИ» (16+). 0.25 «УБИЙСТВО ПОФРАНЦУЗ СКИ» (16+). 2.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).

5.20 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 9.15 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 9.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.10 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 13.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 15.20 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+). 18.00 «Волшебное рождество

у Микки». Мультфильм (0+). 19.10 «СAMP ROСK2: ОТЧЕТ НЫЙ КОНЦЕРТ» (12+). 21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 22.55 «ШКОЛА АВАЛОН» (6+). 0.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 1.35 «101 далматинец». Мульт сериал (6+). 2.25 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 4.25 «Могучие утята». Мульт сериал (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Эй, Арнольд!» Мультсе риал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 10.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 11.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 12.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 13.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 15.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 16.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 17.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 18.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 21.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 22.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 23.00 «Дом2». 0.30 «Комеди Клаб» «Ново годний выпуск» (16+). 1.30 «НЕДЕТСКОЕ КИНО» (18+). 3.15 «СуперИнтуиция» (16+). 4.10 «Необъяснимо, но факт» «Ангелхранитель» (16+). 5.05 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА МИ» (12+).

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 9.10 «Индустрия кино». 9.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ2» (16+). 11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен ты». Дирижабли. 12.00 Вестиспорт. 12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 13.55 «Полигон». 14.25 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+). 16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал. 19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 22.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» «Манчестер Юнайтед». 0.10 Вестиспорт. 0.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ3» (16+). 2.00 Автоспорт. «Дакар 2013». 2.10 «Русские байки. Круго светное путешествие» (16+). 2.35 «Индустрия кино». 3.05 «Моя планета».


2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

6.00 Новости. 6.10 Муз. фильм «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 7.40 «Армейский магазин». (16+). 8.15 Дисней"клуб: «Аладдин». 8.45 «Смешарики. Пин"код». Мультсериал. 8.55 «Здоровье» (16+). 10.00 10.15 «Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 13.15 Новогодний «Ералаш». 13.45 «ОДИН ДОМА». 15.45 «ОДИН ДОМА"2». 18.00 Вечерние новости (с суб" титрами). 18.10 «Кто хочет стать мил" лионером?» с Дмитрием Дибровым. 19.00 «Минута славы» шагает по стране». Финал. 21.00 Время. 21.20 «МОЙ ПАРЕНЬ " АНГЕЛ». 23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя. 1.00 «Святые ХХ века». 1.50 «Подлинная история жиз" ни святой Матроны». 2.40 «КАДРИЛЬ» (12+). 4.05 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+).

6.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО" ДЕ». 8.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 11.00 Вести. 12.25 «Рождественская «Пе" сенка года». 13.50 «Маша и медведь». Мультфильм. 14.00 Вести. 14.10 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+). 16.00 «Кривое зеркало» (16+). 18.05 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+). 20.00 Вести. 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+). 23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция тор" жественного Рожде" ственского богослуже" ния. 1.00 «ОСТРОВ» (16+). 3.05 «ДИРИЖЕР» (12+). 4.35 «ЧУДО» (16+).

6.00 «Мультимир». 6.25 «Новогодние шутки». Е.Степаненко (16+). 7.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС" ПРЕЩЕН» (12+). 9.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ" КУ» (6+). 11.35 «Неполитическая кух" ня». 12.10 «Коми incognito». 12.50 «Родословная Иисуса». 14.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАН" ДА» (6+). 16.05 «Ас нянь=н"сол=н, вак" вак сор=н». 17.00 «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА» (6+). 18.25 «Зеленый огурец». По" знавательная передача. 19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО" СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+). 21.25 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». (12+). 23.35 «Родословная Иисуса». 1.25 «Дары волхвов» из цикла «Русский крест». 1.50 «Зеленый огурец». Позна" вательная программа.

21

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «Заколдованный маль" чик», «Храбрый заяц», «Зимовье зверей», «Вер" ное средство», «Случи" лось это зимой», «Знако" мые нашей ёлки». Мульт" фильмы. 12.00 «...На тему рождествен" ской открытки». 12.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО" ВЕСТЬ». 14.05 «Легенды мирового кино». Сергей Бондар" чук. 14.35 «Думают ли птицы?» 15.30 Спектакль «Дальше " тишина...» 18.00 «Фаина Раневская». 18.40 Вениамин Смехов, Свет" лана Крючкова, Констан" тин Райкин, Дмитрий Назаров в спецпроекте «ПОСЛУШАЙТЕ!» 19.30«Песни любви». Кон" церт Олега Погудина. 20.20 «Инокиня». 21.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 22.35 75 лет со дня рождения Ларисы Шепитько. 23.15 «КРЫЛЬЯ». 0.35 Михаил Барышников в балете П.И.Чайковского «Щелкунчик». 1.55 «Искатели». «Остров" призрак». 2.45 «Сказка о глупом муже». Мультфильм.

5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА" РА» (16+). 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото» (0+). 8.45 «Фильм, фильм, фильм». Мультфильм (0+). 9.05 «Еда без правил» (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 Сегодня. 13.25 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+). 15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «ПАУТИНА». «СТАВКА» (16+). 23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ"2» (16+). 1.15 «Рождественская встре" ча НТВ» (12+). 2.50 «ОТРАЖЕНИЯ» (16+). 3.20 «МАСКВИЧИ» (16+). 4.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+).

6.00 «Гуфи и его команда». Мультсериал (6+). 7.00 «Дед Мороз и лето», «Щел" кунчик». Мультфильмы (0+). 7.55 «Чаплин». Мультсериал (6+). 8.10 «Смешарики». Мультсе" риал (0+). 8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал (6+). 9.00 «Снежные дорожки». Мультфильм (0+). 9.15 «Том и Джерри. Комедий" ное шоу». Мультсериал (6+). 9.40 «Аладдин». Мультфильм. 11.20 «Возвращение Джафа" ра». Мультфильм. 12.35 «Шрэк"2». Полномет" ражный анимационный фильм (12+). 14.20 «Шрэк Третий». Полно"

метражный анимацион" ный фильм (12+). 16.00 «6 КАДРОВ» (16+). 16.30 «Кунг"Фу панда. Рожде" ственская коллекция». Мультфильм (6+). 19.20 «Кунг"Фу панда"2». Полнометражный анима" ционный фильм (6+). 21.00 «Кот в сапогах». Полно" метражный анимацион" ный фильм (6+). 22.40 «КЕЙТ И ЛЕО» (16+). 0.55 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ" РА» (16+). 2.55 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЁТ» (16+). 4.55 «СООБЩЕСТВО» (16+). 5.45 Музыка (16+).

6.30 «Серебряное копытце», «Осторожно обезьянки», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в опере», «Про бегемота, который боялся прививок», «Муха"цокотуха», «Ну, погоди!», «Винни"пух», «Винни"пух и день за" бот», «Винни"пух идёт в гости», «Дикие лебеди». Мультфильм (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+). 12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ" ЛИ» (12+). 14.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+). 15.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+). 18.30 «Сейчас». 18.40 «ЕГЕРЬ» (16+). 20.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Казанского Кафедрально" го собора (12+). 2.00 Супер"шоу «Легенды «Ретро FM» (16+). 4.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+). 5.35 «Персей». Мультфильм (0+).

5.20 «Могучие утята». Мульт" сериал (6+). 6.10 «101 далматинец». Мульт" сериал (6+). 6.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 7.00 «Умелец Мэнни». Мульт" сериал (0+). 9.15 «101 далматинец». Мульт" сериал (6+). 9.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.10 «Финес и Ферб». Мульт" сериал (6+). 13.35 «Волшебное рождество у Микки». Мультфильм (0+). 14.40 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 15.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ" ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 17.30 «Пятерка за крутость!» Мультсериал (12+). 18.00 «МИККИ: ОДНАЖДЫ ПОД РОЖДЕСТВО» (0+). 19.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+). 20.35 «Финес и Ферб». Мульт" сериал (6+). 21.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН" СТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+). 22.55 «МИССИС ЧУДО В МАН" ХЭТТЕНЕ» (6+). 0.45 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 1.35 «101 далматинец». Мульт" сериал (6+). 2.25 «JONAS» (6+). 4.25 «Могучие утята». Мульт" сериал (6+).

Òàé\ ëóí\: —Èñëàíäèÿûí Éîëü ãàæ; —Ð=øòâî âîé;

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 7.35 «Эй, Арнольд!» Мультсе" риал (12+). 8.00 «ХОР» (12+). 8.55 «Спортлото 5 из 49». Ло" терея (16+). 9.00 «Золотая рыбка». Лотерея (16+). 9.05 «Бинго». Лотерея (16+). 9.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+). 9.50 «Первая Национальная лотерея». Лотерея (16+). 10.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 11.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 12.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 13.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 14.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 15.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 16.00«Битва экстрасенсов». Па" ранормальное шоу (16+). 17.00«Битва экстрасенсов». Па" ранормальное шоу (16+). 18.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 19.00«Битва экстрасенсов». Па" ранормальное шоу (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 21.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 22.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+). 23.00 «Дом"2» (16+). 0.30 «Комеди Клаб» (16+). 1.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+). 3.25 «СуперИнтуиция» (16+). 4.20 «Необъяснимо, но факт» " «Вирусы"убийцы» (16+). 5.20 «САША + МАША» (16+). 6.00 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА" МИ» (12+).

âîäçâûâñà

—Àãàòà, Àãàôüÿ, Àõìåä, Åâãåíèÿ, Èííîêåíòèé, Êëàâäèÿ, Íèêîëàé, Ïðîò, Ñåðãåé íèìëóíàñü=íû; —563 âîûí âûëüï=â âåæ=ä\ñíû Êîíñòàíòèíîïîëüûñü Âåæà Ñîôèÿëûñü âè÷êî, êîä\ ¸íà æóãëàñèñ 557 âî= ìó ñûðêìóíë\ã=í; —1412 âîûí ÷óæèñ Ôðàíöèÿñà íàöèîíàëüí=é , ãåðîèíÿ Æàííà ä Àðê; —1596 âîûí ÷óæèñ Óêðàèíàñà ãåòìàí, ïîëêîâîäå÷ Áîãäàí Õìåëüíèöêèé; —1579 âîûí âûíñü=ä\ñíû Àððàññê=é óíèÿ, ïàíñèñ Íèäåðëàíäû =òóâòàí óäæ; —1783 âîûí ÷óæèñ XIX íýìñÿ ìåäñÿ ò=ä÷àíà áîãîñëîâ, ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò (ìèð îë=ìàñ Âàñèëèé Äðîçäîâ); —1822 âîûí ÷óæèñ íåìå÷ àðõåîëîã, Òðîÿ àääçûñü Ãåíðèõ Øëèìàí; —1852 âîûí êóâñèñ ñèíò=ìúÿñëû ãèæ=äà êûâ ë=ñü=äûñü Ëóè Áðàéëü; —1872 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí; —1896 âîûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû Ëþìüåð âîêúÿñëûñü «Ïðèáûòèå ïîåçäà íà âîêçàë Ëà-Ñüîòà» ôèëüì; —1911 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Íèêîëàé Êðþ÷êîâ; —1919 âîûí êóâñèñ ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Òåîäîð Ðóçâåëüò; —1929 âîûí Ãåíðèõ Ãèììëåð ëîèñ ÑÑ-=í âåñüê=äëûñü=í;

5.00 «Моя планета». 7.00 «Моя рыбалка». 7.30 «Диалоги о рыбалке». 8.00 «Язь против еды». 8.25 «Большой тест"драйв со Стиллавиным». 9.10 Страна спортивная. 9.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ"3» (16+). 11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен" ты». Дирижабли. 12.00 Вести"спорт. 12.10 АвтоВести. 12.25 Автоспорт. «Дакар"2013». 12.55 «Полигон». 13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) " «Нептунас» (Литва). 16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 16.50 Бобслей. Кубок мира. 17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 19.15 Вести"спорт. 19.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко. 19.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнсфилд Таун» " «Ли" верпуль». 21.55 Профессиональный бокс. 0.25 «Все, что движется». 1.20 Автоспорт. «Дакар"2013». 1.30 «Русские байки. Круго" светное путешествие» (16+). 2.00 «Моя планета».

—1933 âîûí ÷óæèñ êîñìîíàâò Îëåã Ìàêàðîâ; —1937 âîûí ÑÑÑÐ-ûí ì=äûñü ãèæàë\ñíû é=ç=ñ; —1938 âîûí ÷óæèñ Èòàëèÿñà êèíîàêò¸ð, ñüûëûñü Àäðèàíî ×åëåíòàíî; —1942 âîûí êóâñèñ ãèæûñü-ôàíòàñò Àëåêñàíäð Áåëÿåâ; —1943 âîûí Ã=ðä Àðìèÿûí ñëóæèòûñüÿñëû ë=ñü=ä\ñíû ïîãîíúÿñ; —1945 âîûí êóâñèñ ó÷¸í=é, íîîñôåðà éûëûñü âåë=ä=ìëû ïîäóâ ïóêòûñü Âëàäèìèð Âåðíàäñêèé; —1992 âîûí ÍàãîðíîÊàðàáàõñê=é Ðåñïóáëèêà øóèñ àñüñ= àñø=ðà=í; —2000 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Àíàòîëèé Ñîëîâü¸â; —2005 âîûí êóâñèñ ñüûëûñü Áîðèñ Øòîêîëîâ; —2011 âîûí êóâñèñ «Òóïîëåâ» ÊÁ-ûñü ãåíåðàëüí=é êîíñòðóêòîð Èãîðü Øåâ÷óê; —Ð=øòâî âîäçâûâñà âîé. Òàé= ëóí= óæíàéòíû ýç ïóêñüûâíû ìåäâîääçà êîäçóâ ìû÷÷ûñüò=äç. Âèäç=ä\ñíû: óíà ê= êîäçóâ, âîò=ñà âî ëî=, ëûìúÿ ê= – íÿíü áóðà âîàñ. Åíýæûí ê= Óòêà òóé áóðà òûäàë= äà óíà êîäçóëà – âè÷÷ûñü ìè÷à ïîâîääÿ. Ê=äçûä ê= – ñåìüÿûí ëàäà îë=ì ëî=.


22

Èíôîðìàöèÿ

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Информация о деятельности ООО «СеверЭнергоПром», публикуемая в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1140 Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ1 ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥"

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ1

1121015613

ʰʻʻ

ʶʿʿ

112250001

ʶʿʿ

ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ (̬̖̭̌̔) ʽ̸̯̖̯̦̼̜ ̨̛̪̖̬̔

̐. ˁ̡̡̼̯̼̬̏̌, ̱̣. ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌́,92 IV ̡̬̯̣̏̌̌ 2012 ̨̐̔̌

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̪̦̦̼̔̌ ̛ ̵̨̛̛̬̖̭̯̬̬̦̦̼̌̐̏̌̚ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̸̨̨̬̖̐́̐ ̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́ ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̛̭̪̣̦̖̦̦̼ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̸̨̨̬̖̐́̐ ̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́ ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̸̨̨̬̖̐́̐ ̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́, ̨̪ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̛̪̬̦̯́ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̍ ̨̡̯̖̌̚ ̏ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀ ˀ̖̖̬̏̚ ̨̨̛̥̺̦̭̯ ̛̭̭̯̖̥̼ ̸̨̨̬̖̐́̐ ̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́²

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚ 2 2 0 100 ̥. ̡̱̍./̸̭̌

ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥"

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚

ʰʻʻ

1121015613 112250001

ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ (̬̖̭̌̔) ʽ̸̯̖̯̦̼̜ ̨̛̪̖̬̔

̐. ˁ̡̡̼̯̼̬̏̌, ̱̣. ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌́, 92 IV ̡̬̯̣̏̌̌ 2012 ̨̐̔̌

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̪̦̦̼̔̌ ̛ ̵̨̛̛̬̖̭̯̬̬̦̦̼̌̐̏̌̚ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́ ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̛̭̪̣̦̖̦̦̼ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚ 2 2

ʶ̸̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̌́̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̪̣̖̦̖̔̀ ̡ ̛̭̭̯̖̥̖ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́, ̨̪ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̛̪̬̦̯́ ̛̬̖̹̖̦̖ ̨̍ ̨̡̯̖̌̚ ̏ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀

0 45 ʧ̡̣̌/̸̭̌ ̨̪ ̨̦̼̥̏̔́ ̛̭̭̯̖̥̥̌ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́

ˀ̖̖̬̏̚ ̨̨̛̥̺̦̭̯ ̛̭̭̯̖̥̼ ̨̛̯̖̪̣̭̦̙̖̦̌̍́²

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî; 2 - ïðè íàëè÷èè ó ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè ðàçäåëüíûõ ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî; 2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è íàäáàâêàõ ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ1-2

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà ãîðÿ÷óþ âîäó è íàäáàâêàõ ê òàðèôàì íà ãîðÿ÷óþ âîäó1-2

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥" ʰʻʻ 1121015613 ʶʿʿ 112250001 ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ (̬̖̭̌̔) 167000, ̐. ˁ̡̡̼̯̼̬̏̌, ̱̣. ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌́, 92 ʤ̛̯̬̱̯̼̍ ̛̬̖̹̖̦́ ̨̪ ̨̛̪̬̦̯̥̱́ ̴̛̯̬̱̌ ʿ̡̛̬̌̚ ˁ̣̱̙̼̍ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ̨̪ ̴̛̯̬̥̌̌ ̨̯ 5 ̡̖̬̔̌̍́ 2012 ̨̐̔̌ ζ101/1 (̨̛̛̦̥̖̦̦̖̌̏̌, ̯̔̌̌, ̨̦̥̖̬) ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̨̛̬̖̱̣̬̱̺̖̐̀̐ ̨̬̦̐̌̌, ̨̛̪̬̦̹̖́̏̐ ˁ̣̱̙̍̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ̨̪ ̴̛̯̬̥̌̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ʰ̸̨̡̛̭̯̦ ̨̡̨̛̛̪̱̣̦̍̏̌́ ʦ̨̨̛̖̥̭̯̔ ̵̨̛̦̬̥̯̦̼̌̏ ̡̨̯̌̏ ̨̨̬̦̐̌̏ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̛̪̬̦̯́̐ ̴̛̯̬̌̌ ̭ 1 ̦̬́̏̌́ 2013 ̨̐̔̌ ̨̪ 30 ̛̦̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ʽʤʽ "ʺ̨̛̦̔ ˁ̡̡̡̛̼̯̼̬̭̜̏̌ ʸʿʶ" ʽ̨̯̬̦̼̜̍ ̪̬̌ (̡̐/̭̥2) ʽ̭̯̬̼̜ ̛ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍ ʧ̸̨̬́̌́ ̨̏̔̌ ̶̨̨̛̬̖̱̬̦̯̔̏̌ 1,2 ̨̔ 2,5 ̨̯ 2,5 ̨̔ 7,0 ̨̯ 7,0 ̨̔ 13,0 ˁ̼̹̖̏ 13,0 ̦̼̜ ̪̬̌ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 685,11 ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 580,60 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ˑ̡̨̨̛̙̦̭̏̐ ̶̨̨̛̛̥̱̦̪̣̦̌̽̐ ̨̨̛̱̦̯̬̦̌̐ ̛̛̪̬̖̪̬̯̔́́ "ʮ̵̡̨̨̛̣̥̚" ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 938,01 ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 794,92 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ʽʽʽ "˃̨̛̖̪̣̭̖̬̭̏" (ʰʻʻ 1121014049) ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 787,66 ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 667,51 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̭ 1 ̛̣̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̛̪̬̦̯́̐ ̴̛̯̬̌̌

ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ)

ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ʽʤʽ "ʺ̨̛̦̔ ˁ̡̡̡̛̼̯̼̬̭̜̏̌ ʸʿʶ" ʽ̨̯̬̦̼̜̍ ̪̬̌ (̡̐/̭̥2) ʽ̭̯̬̼̜ ̛ ̶̨̛̬̖̱̬̦̔̏̌ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍ ʧ̸̨̬́̌́ ̨̏̔̌ ̨̯ 1,2 ̨̔ 2,5 ̨̯ 2,5 ̨̔ 7,0 ̨̯ 7,0 ̨̔ 13,0 ˁ̼̹̖̏ 13,0 ̦̼̜ ̪̬̌ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 753,31 ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 638,40 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ˑ̡̨̨̛̙̦̭̏̐ ̶̨̨̛̛̥̱̦̪̣̦̌̽̐ ̨̨̛̱̦̯̬̦̌̐ ̛̛̪̬̖̪̬̯̔́́ "ʮ̵̡̨̨̛̣̥̚" ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 1 050,58 ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 890,32 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̛̛̪̣̺̖̌̏̌̀ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̛ ̸̪̖̬̖̱̔̌ ̨̨̯̖̪̣̜̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ʽʽʽ "˃̨̛̖̪̣̭̖̬̭̏" (ʰʻʻ 1121014049) ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 878,43 ʻ̛̭̖̣̖̦̖̌ (̭ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ̸̖̬̖̚ ̨̯̖̪̣̱̏̀ ̭̖̯̽ 744,43 ʿ̸̨̛̬̖ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̡̯̪̱̭ ̭ ̡̨̡̨̨̣̣̖̯̬̏ ˃̴̛̬̼̌ ̦̌ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̨̪̭̯̣̖̥̼̜̌̏́ ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥" ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̥̍́ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥, ̭ ̡̨̣̖̦̬̦̜̌̔̌ ̡̨̛̬̜̌̍̏̚ ̭ 1 ̦̬́̏̌́ 2013 ̨̐̔̌ ̨̪ 30 ̛̦̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ 33,36 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽ ̣̔́ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ 28,27 (̖̍̚ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3 ̭ 1 ̛̣̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ 35,42 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽ ̣̔́ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ 30,02 (̖̍̚ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3

Íà 2013 ãîä íàäáàâîê ê òàðèôàì ÎÎÎ «ÑåâåðÝíåðãîÏðîì» íå óñòàíîâëåíî.

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ: 2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ö ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥" 1121015613 112250001 167000, ̐. ˁ̡̡̼̯̼̬̏̌, ̱̣. ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌́, 92 ʿ̡̛̬̌̚ ˁ̣̱̙̼̍ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ̨̪ ̴̛̯̬̥̌̌ ̨̯ 30 ̨̦̬́̍́ 2012 ̨̐̔̌ ζ99/29 ˁ̣̱̙̍̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ̨̪ ̴̛̯̬̥̌̌ ʦ̨̨̛̖̥̭̯̔ ̵̨̛̦̬̥̯̦̼̌̏ ̡̨̯̌̏ ̨̨̬̦̐̌̏ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ʰ̸̨̡̛̭̯̦ ̨̡̨̛̛̪̱̣̦̍̏̌́ ̛̣̭̯̏̌ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ʶ̨̛̥ ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ʽʤʽ "ʺ̨̛̦̔ ˁ̡̡̡̛̼̯̼̬̭̜̏̌ ʸʿʶ" ̭ 1 ̦̬́̏̌́ 2013 ̨̐̔̌ ̨̪ 30 ̛̦̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 685,11 ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 33,36 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 580,60 ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 28,27 ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ ̭ 1 ̛̣̀́ 2013 ̨̐̔̌ ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 753,31 ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3 ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 35,42 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 638,40 ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ (̖̍̚ ʻʪˁ), ̬̱̍/̥3 ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 30,02 ʿ̨̛̛̯̬̖̯̖̣̍, ̸̨̡̪̣̖̦̦̼̖̔̀ ̡ ̨̯̖̪̣̼̥̏ ̭̖̯̥́ ˑ̡̨̨̛̙̦̭̏̐ ʺ˄ʿ "ʮ̵̡̨̨̛̣̥̚" ̭ 1 ̦̬́̏̌́ 2013 ̨̐̔̌ ̨̪ 30 ̛̦̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 938,01 ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 33,36 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 794,92 ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 28,27 ̭ 1 ̛̣̀́ 2013 ̨̐̔̌ ʿ̨̛̖̬̔ ̛̖̜̭̯̔̏́ ̨̨̨̱̭̯̦̣̖̦̦̌̏̐ ̴̛̯̬̌̌ ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 1050,58 ̛̦̭̖̣̖̦̌́ (̭ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 35,42 ˃̴̛̬̌ ̦̌ ̸̨̬̱̐́̀ ̨̱̏̔ ̣̔́ ̸̵̨̛̪̬ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̛̦̖̬̾̐́, ̬̱̍./ʧ̡̣̌ 890,32 ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̖̜̍ (̖̍̚ ʻʪˁ) ̨̨̛̯̖̪̣̦̭̯̖̣̽, ̬̱̍./̥.̡̱̍. 30,02

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ (̬̖̭̌̔) ʤ̛̯̬̱̯̼̍ ̛̬̖̹̖̦́ ̨̪ ̨̛̪̬̦̯̥̱́ ̴̛̯̬̱̌ (̨̛̛̦̥̖̦̦̖̌̏̌, ̯̔̌̌, ̨̦̥̖̬) ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̨̛̬̖̱̣̬̱̺̖̐̀̐ ̨̬̦̐̌̌, ̨̛̪̬̦̹̖́̏̐ ̛̬̖̹̖̦̖

Íà 2013 ãîä íàäáàâîê ê òàðèôàì ÎÎÎ «ÑåâåðÝíåðãîÏðîì» íå óñòàíîâëåíî. 1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ; 2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ð ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è íàäáàâîê ê òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ. ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔ (̬̖̭̌̔)

ʽʽʽ "ˁ̖̖̬̏ˑ̨̦̖̬̐ʿ̨̬̥" 1121015613 112250001 167000, ̐. ˁ̡̡̼̯̼̬̏̌, ̱̣. ʿ̨̡̖̬̥̜̭̏̌̌́, 92

Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè1-2 Óòâåðæäåííûå èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû äëÿ ÎÎÎ «ÑåâåðÝíåðãîÏðîì» íà 2013 ãîä îòñóòñòâóþò. 1 - â îôèöèàëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ ã-å, ïóáëèêóþòñÿ â îòíîøåíèè ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû, äîëÿ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5% ñóììû ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû çà îò÷åòíûé ãîä; 2 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ñäà÷è ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà â íàëîãîâûå îðãàíû è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä; 3 - çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé.

Èíôîðìàöèþ, ðàñêðûâàåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹1140 â ïîëíîì îáúåìå ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå Ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî òàðèôàì â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó http://www.komirec.ru, à òàêæå íà ñàéòå ÎÎÎ «ÑåâåðÝíåðãîÏðîì» http://sepkomi.ru Íà ïëàòíîé îñíîâå.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ приглашает посетить в январе: 2-13 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé È.À.Êóðàòîâà óë. Îðäæîíèêèäçå, 2. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. Âûñòàâêà: «Àðò-Åëêà: òâîð÷åñêàÿ ãîñòèíàÿ». Ìåðîïðèÿòèÿ: 3, 5, 8-12 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. 5 ÿíâàðÿ â 15.00 – «Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à». Âå÷åð ãèòàðíîé ïîýçèè. Ó÷àñòíèêè ãîðîäñêîãî êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè «Ñîçâåçäèå ìóçû». 14-31 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Ñâÿòêè». Òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ó÷àùèõñÿ 1-4 êëàññîâ. 19 ÿíâàðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 – «Ñîáèðàåìñÿ íà áàë». Ìåðîïðèÿòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-11 êëàññîâ è ñòóäåí÷åñêîé àóäèòîðèè. 24 ÿíâàðÿ â 18.30 – «Ìíå åñòü ÷òî ñïåòü…». Âå÷åð ãèòàðíîé ïîýçèè êî äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî. Êîíöåðò èñïîëíèòåëÿ ïåñåí Âûñîöêîãî Àëåêñåÿ Êîñòèíà.

Äîì-ìóçåé È.Ï.Ìîðîçîâà óë. Êèðîâà, 32. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå. Èíòåðàêòèâíûé çàë «Ñòàðàÿ øêîëà».

Öèêë çàíÿòèé äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî çâåíà. Ìåðîïðèÿòèÿ: 8-12 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. 8-31 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Ðîæäåñòâåíñêèé âåðòåï». Ìóçåéíûé ïðàçäíèê äëÿ äîøêîëüíèêîâ è ó÷àùèõñÿ 1-4 êëàññîâ. 12 ÿíâàðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 – «Â êðóãó ñåìüè çà ÷àøêîé ÷àÿ». Ìåðîïðèÿòèå äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè.

Îòäåë ýòíîãðàôèè óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 2. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. Âûñòàâêà: «Æåíùèíà-ìàìà, ìàñòåðèöà, êðàñàâèöà». Ýòíîãðàôè÷åñêàÿ âûñòàâêà-ìàñòåðñêàÿ. Ìåðîïðèÿòèÿ: 2, 4, 8-13 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. 9-31 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Ðîæäåñòâåíñêèå ïîñèäåëêè». Ìóçåéíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ ó÷àùèõñÿ 3-11 êëàññîâ è ñòóäåí÷åñêîé àóäèòîðèè. 27 ÿíâàðÿ â 11.00, 12.30, 14.00 – Êóêëà «Äîáðûõ âåñòåé». Ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ òðàäèöèîííîé êóêëû.

Âûñòàâî÷íûé çàë óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 6. ×àñû ðàáîòû: 10.00 – 17.00, âûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê. Âûñòàâêè: –«Òðîïîé ñåâåðíûõ îëåíåé»; –«Çåìëÿ çàïîâåäíàÿ. Âçãëÿä ïóòåøåñòâåííèêà». Ìåðîïðèÿòèÿ: 2, 4, 8-13 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. Îòäåë èñòîðèè óë. Ëåíèíà, 57. ×àñû ðàáîòû: 10.00 - 17.00, âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå. Âûñòàâêè: –«Ðåïðåññèðîâàííûé Ïóøêèí»; –«Óñòü-Ñûñîëüñê. Ìèð ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà»; –«Äóõîâíûå öåíòðû çåìëè Êîìè»; –«Ëåãåíäû è êëàäû. Êîëëåêöèÿ ìîíåòíûõ êëàäîâ â ñîáðàíèè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè». Ìåðîïðèÿòèÿ: 3, 5, 8-12 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 17.00 – «Êàíèêóëû â ìóçåå». Èãðà-ïóòåøåñòâèå ïî çäàíèÿì ìóçåÿ äëÿ ñåìåéíîé àóäèòîðèè. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 44-21-34, 89087164084 (îòäåë ìàðêåòèíãà ÍÌÐÊ).


2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

23

Êûïûä ëîë\í

Ïîæ\ìà ÿãûí — âàëüñ Îç áûä ãîñ÷èíîâíèê ïåò é\êòûíû ñöåíà âûë\ äæàéâ, ÷à-÷à-÷à, ðóìáà ëèá\ òàíãî. À ñî Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêà ìèíèñòåðñòâîûñü íàöèîíàëüíî-êóëüòóðí\é äà ðåëèãèîçí\é êîòûðúÿñê\ä óäæ þê\í\í âåñüê\äëûñü Ïðîêîïèé Ãàáîâë\í êîêûñ ïå÷ëàñü\. Áàëüí\é é\êò\ìúÿñ âûë\ ñ=é\ âåòëûâë\ ðàäåéòàíà ã\òûðûñê\ä. ìà\ñü ì\ä âîíàñ íèí é\êò=ã\í. Êûäçè êàçüòûë\ Ïðîêîïèé Ãàáîâ, äçî—Ïûð â\ë= îêîòà ìè÷àà é\êòûëÿäûðéèûñ â\ë\ìà íû, — âèñüòàë\ Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷. — Êóèì âî ñàéûí ò\äìàë=ì, çýâ ÿíäûñüûñü. Âèò\ä ìûé Ñûêòûâêàðûí âåðñòü\ é\ç\ñ âå- êëàññûí ñ=é\ñ ìûðë\ä\íû áàëüí\é é\êò\ìúÿñ\. Øóèì ä\í ïåòê\ä\ìà\ñü ñöåíà âûë\ ñüûâíû. âèäëûíû. Êûäçè ÷åëÿäü ìóí\íû âåë\ä÷ûíû Ñ=äç ï\ ñýêè ñüûë\ìûñ ýç è àðòìû. ßíäûñü\ìñîð\í êàçüòûë\ øêîëà ñåíòÿáðü 1 ëóí\, ñ=äçè è Ãàáîâ ãîçúÿ ïîìàëàí êûïûä ðûò äûðéè ðàäåéòàãèæ\ä÷\ìà\ñü áàëüí\é é\êò\ìúÿñ âåíà âåë\äûñüûñê\ä âàëüñ é\êò\ìñ\. ë\äàí ðûòúÿ øêîëà\. Ãîç-ì\ä óðîê Ñýêè Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷ ¸íà è á\ðûí íàé\ñ êóò\ìà\ñü íèí îøêûíû. —Êàçÿë=, ìûé âàëüñ é\êò=ã\í þðûä òàëÿë\ìà ñûëûñü êîêñ\. —À \í= ýñüê\ áóðà áåðã\äë=, — îç áåðã\ä÷û, — âèñüòàë\ Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷. — Â\ë\ìê\, êóæò\- íþìúÿë\ Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷. ìûäëà êîëüìàí. À ïðàâèë\ÿñ ñåðòè ê\ é\êòàí, þðûä îç áåðã\ä÷û.

Êóæàí ê\, îí êîëüìû

ï\ ýì çýâ ìè÷à ïîæ\ìà ÿã. Ñýò÷\ ãîçúÿ òø\êûäà âåòëûâë\íû òøàê âîòíû. —Áèïóð \çòàì, òøàé ïóçü\äàì, íóðúÿñÿì äà áûòü é\êòàì, — äîëûäïûðûñü êàçüòûë\íû íàé\. — Âîò÷ûñüÿñ ïèûñü êîäñþð\, ìèÿí\ñ àääçàñíû äà, ãàøê\, ÷àéò\íû, àáó ï\ òûð ñþñü\ñü. À êîäñþð\ âèäç\ä\íû äà êëîïàéò\íû. À ìèÿíëû ë\ñüûä! Ìóê\ääûðéèûñ Àííà äà Ïðîêîïèé Ãàáîâúÿñ äà÷à é\ðàñ é\êò\íû. Ñóñåäúÿñ ïèûñü ï\ òàé íåêîä íà íèí\ì ýç øóëû-à. Ãàøê\ è, ÷óéìàë\íû, ìè ï\ ëîêò=ì ãðàä âûëûí ïåøêûëÿñüíû, à Ãàáîâúÿñ òàíãî é\êò\íû.

Ò\äà, ìûé ïîçü\, à ìûé îç

Êûäçè âèñüòàë=ñíû Ãàáîâ ãîçúÿ, íàé\ îç ñ\ìûí øêîëàûí äà ñöåíà âûëûí é\êòûíû. Îâë\, è òøàê âîò=ã\í «âàëüñèðóéò\íû». Äîääçûí

—Àðòèñòúÿñûä, êûäç øóëàñíû, ýìàñ è àáóàñ ýñê\íû. Ò= ýñüê\, øóàì, àáó àðòèñòúÿñ, íî âåê æ\ ñöåíà âûë\ ïåòàâëàííûä. Ýì àáó ò=ÿí êóòø\ìê\ ïðèìåòà ëèá\ òàëèñìàí, ìåä ñöåíà âûë\ ïåò=ã\í ñòàâûñ ëþ÷êè àðòìàñ? — âîäç\ þàñÿ íàëûñü. —Ñýòø\ì òø\êûäà îã ïåòê\ä÷ûë\é ûäæûä ñöåíà âûëàä äà íåêóòø\ì òðàäèöèÿ òà ìîãûñü ýç íà ÷óæ. Íî 13-\ä ëûäïàñûñü îã ïîâ. Ì\äàð\, çýâ ¸íà ðàäåéòà. Òàé\ ëûäïàñà ëóíàñ ìåíàì ïè ÷óæèñ. —Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷, ò=ÿíëû àñëûíûä ìûé ìàòûññàäæûê, ïîëèòèêà àëè é\êò\ì? —Îëàì é\ç ï\âñòûí, è êîë\ êóæíû ñ¸ðíèòíû íàê\ä, ñèá\ä÷ûíû íà äîð\. Ìåíàì óäæ\é éèò÷\ìà óíà êûâúÿ âîéòûðê\ä. Íàë\í áûä\íë\í àñëàñ ýòø, âèäç\äëàñ, îëàñíîã, è êîë\ êóæíû êóòíû àñüò\ íà âîäçûí. Òø\òø è íàé\ñ êûâçûíû êóæíû. Ìå ç=ëÿ ãîñóäàðñòâåíí\é óäæ âûëûí è òàëóí êûëà à÷ûì\ñ êûäç ãîñ÷èíîâíèê. Ìå ïûð óäæ âûëûí, òø\òø è é\êò=ã\í. Ò\äà, ìûé ìåíûì ïîçü\, à ìûé îç. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêûñ Âëàäèìèð ÏÐÎÊÓØÅÂË/Í.

Áóðà ê\ âîðñàí...

âè÷÷ûñÿ, êîð çàíàâåññ\ ëýäçàñíû. Îã ò\ä, ìûé è â\÷íû? Óäæú¸ðòúÿñ\é êóëèñà ñàéñÿíü êèíàñ \âò÷\íû. Êîâìèñ ñýññÿ êûäçê\ êûññüûíû, — íþìñîð\í êàçüòûë\ àðòèñò.

Øûëàäñ\ îã êûâ

/í= ýñüê\ áåðã\äë= Áûäì\ìà Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷ ñèêòûí äà áàëüí\é é\êò\ìúÿñûí, äåðò, íåêîð àáó ïåòê\ä÷ûë\ìà. Ñ\ìûí ï\ êèíîûñü àääçûâë= áàëúÿñò\. À \í=ÿ îë\ìûñ Ãàáîâ ãîçúÿë\í, ïîçü\ øóíû, ïîìàñüëûò\ì ãàæ. /òè-ê\, ðûòúÿñíàñ âåë\ä÷\íû, à ì\ä-ê\, àññüûíûñ ÷óæàí ëóíúÿññ\ äà ìóê\ä ïðàçäíèêñ\ ïàñé\íû áàëüí\é é\êò\ìúÿñ\í. Áûä àð îâë\ áàë, ê\í= á\ðé\íû, êîäëû ñåòíû ìèññ äà ìèñòåð íèìúÿñ. Òàé\ íèìñ\ Ãàáîâ ãîçúÿëû ñåò\-

—Ãîñ÷èíîâíèêë\í óäæ-íîêûñ þð âûâ òûð. Â\âë= ýç ñ=äç, ìûé é\êò\ì â\ñíà êîëüë=ííûä óäæò\? —Âåæîííàñ êûêûñü âåë\ä÷àì. Óíà è ï\ñü êèñüòàì. Íî òø\êûäà êîìàíäèðîâêà\ âåòëûâëà äà, îâë\, êîëü\ óðîêûñ. À êàðûí ê\, áûòü íèí ìóíà, ê\òü ê\äçûä, ê\òü ñóâòñ\í çýð\, — âèñüòàë\ Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷. Êûäçè âèñüòàë= íèí, Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷ é\êò\ ðàäåéòàíà ã\òûðûñê\ä. Øó\, ìóê\äûñê\ä ï\ àáó âåëàë\ìà. Àñëàä ã\òûðûäê\ä ïîçü\ è òîï\ä÷ûâíû. Ñýêè é\êò\ìûñ àðòì\

Êîëü\ì âåæîí\ îïåðà äà áàëåò òåàòðñà àðòèñòúÿñ âî\ìà\ñü Âåëèêîáðèòàíèÿûñü. Êûê ò\ëûñü äà äæûí íàé\ ïåòê\äë\ìà\ñü àíãëè÷àíàëû ϸòð ×àéêîâñêèéëûñü «Ëåáåäèíîå îçåðî» äà «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» áàëåò. òàë=ñ Âàëåíòèíà Ñóäàêîâà, àðòèñòúÿñ íè \ò÷ûäûñü àáó òîðêñüûë\ìà\ñü ñïåêòàêëüÿñ äûðéè, ñòàâûñ ìóí\ìà øûëüûäà. —Òåàòðë\í èñòîðèÿûí òàé\ ìåäñÿ êóçü ãàñòðîëü, — âèñüòàë=ñ òåàòð\í âåñüê\äëûñü Âàëåíòèíà Ñóäàêîâà. — Àðòèñòúÿñëû ñü\êûä â\ë= ÿíñ\ä÷ûÌèÿíëûñü àðòèñòúÿñ\ñ àíãëè÷àíà íû òà äûðà êåæë\ ñåìüÿíûñê\ä. âî÷ààë\ìà\ñü çýâ øîíûäà. Ê\òü è ýì \òóââåç, ñû ïûð ñ¸ðíèûä —Íàé\ àáó âåëàë\ìà\ñü ñïåêòàêëü àääçûñüë\ìò\ îç âåæ. ïîìûí êîçüíàâíû àðòèñòúÿñëû äçîÃàñòðîëüÿñ ïàíñü\ìà\ñü îêòÿáðü 5 ðèäç, à ìèÿíëû êîçüíàë=ñíû, — þêëóí\. Ìèÿí àðòèñòúÿñ ïåòê\ä÷\ìà\ñü ñèñ êàçüòûë\ìúÿñ\í áàëåòûí é\êòûñü êâàéòûìûí êóèìûñü Âåëèêîáðèòà- Àííà Ïîëèùóê. — Ñü\ë\ì ñåðòèûñ íèÿñà 35 êàðûí. Ï\øòè áûä ëóí íà- ê\ âîðñ\ìûä, íàé\ çûì\ä\íû êîêé\ âóäæ\ìà\ñü êàðûñü êàð\. Ñýò÷\ñ íàñ. Òàé\ ìèÿí\ñ øåì\ñì\ä\. À êîð òåàòðñà ñöåíàÿñûñ è÷\òäæûê\ñü ìèÿí ñïåêòàêëü ïîìûí ïåò=ì ñöåíà âûë\, äîðûñü äà áûä ï\ðé\ êîâì\ìà âûëü- ë¸ê ãåðîé\ñ, êûäçè øóàì, «Ëåáåäèíîã äàñüòûñüíû. Íî, êûäçè âèñü- íîå îçåðîûí» Ðîòáàðò\ñ, âî÷ààë=ñ-

Ñü\êûä â\ë= ÿíñ\ä÷ûíû

Ìåä ýñüê\ îç óñü

ìè÷à, îí íèí ñîðàñü äà êîêò\ îí òàëüûøò. Øóàì, èñïàíñê\é âàëüñûí êîë\ áåðãàâíû ¸íà òîï\ä÷\ì\í, ëÿäüâåéíàä êûâíû ï\ëûäëûñü ëÿäüâåéñ\. Âåë\ä÷ûíû é\êòûíû áóðåòø Àííà Ïðîêîïüåâíà ¸íäæûêàñ\ ûø\ä\ìà. —É\êò\ìûí \ä ýì æ\ íó\äûñüûñ, — âîäç\ âèñüòàë\ Ïðîêîïèé Âàëåíòèíîâè÷. — Áûòòü\ è ìóæè÷\éëû êîë\ òàé\ñ â\÷íû, íî ìèÿí ãîçéûí Àíÿ íó\äûñüûñ. Ñ=é\ áóðà êûë\ øûëàäñ\, à ìå îã. —Ñåìüÿ êîñò îë\ìûí é\êò\ìûñ ìàòûñò\ æ\? —Äçèê é\êò\ì â\ñíà îã æ\ \òëàûí îë\é. Ìóê\ääûðéè ä\çìàì äà øêîëàûñü ãîðò\ ìóíàì òîðé\í. Àíÿ âîäçûíäæûê, à ìå á\ðñÿíüûñ âîñüëàëà.

À ìèÿíëû ë\ñüûä!

íû óâã\ì\í. ×àéò=ì, «ôóó» øó\íû. Âåñèã ëîâ âûëûí ä=ëüêìóíë=ñ. À, â\ë\ìê\, íàé\ òàäçè îøê\íû áóðà âîðñ\ìûñü. Ìèÿí àðòèñòúÿñê\ä Âåëèêîáðèòàíèÿ\ âåòë\ìà\ñü è Óôàûñü äà ×åáîêñàðûûñü é\êòûñüÿñ. Íàé\ñ áûòü êîâì\ìà êîðíû, ìèÿí îïåðà äà áàëåò òåàòðñà é\êòûñü Íàòàëüÿ Ñóïðóí àáó âåðì\ìà âåòëûíûñ\ äà. —Ø\ð ïàðòèÿñ\ é\êò=ì Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà çàñëóæåíí\é àðòèñòêà Ãþçåëü Ñóëåéìàíîâàê\ä. À÷ûñ ñ=é\ Óôàûñü. È ìå ïûð ïîë=, ìåä ýñüê\ îã æ\ óñüê\ä, — ïûð\ä÷èñ ñ¸ðíè\ áàëåòûí é\êòûñü Àðò¸ì Êóäðÿøîâ.

À ìå êóéëà... Âåëèêîáðèòàíèÿûí ïåòê\ä÷èã\í â\ë\ìà\ñü è ñåðàìáàíàòîðúÿñ. Øóàì, Àðò¸ì Êóäðÿøîâ «Ëåáåäèíîå îçåðîûí» Ðîòáàðò\ñ âîðñ=ã\í ñïåêòàêëü ïîìàñ êóë\. Äæîäæ\ ãðûïêûñü\ äà âè÷÷ûñü\, êîð çàíàâåññ\ òóïêàñíû. Ñýññÿ ÷å÷÷\ äà êîò\ðò\ ñöåíà ñàé\. Íî \òè êàðûí çàíàâåññ\ àáó è ëýäç\ìà\ñü. —Ñ\ìûí áèñ\ êóñ\ä=ñíû. À ìå êóéëà äà

Êîìè êû÷è Óíà ÷óéì\äàíà êàçüòûë\ì êîëü\ìà âåæ\ðàñ ìèÿí àðòèñòúÿñëû. Êûäçè âèñüòàë=ñ Âàëåíòèíà Ñóäàêîâà, Ãëåíòðîñ êàðûí õîðåîãðàôè÷åñê\é øêîëàûí âåë\ä÷ûñüÿñ ñåò\ìà\ñü íàëû ñü\ì. Âóçàâë\ìà\ñü ëîòåðåÿ, à ÷óê\ðì\ì ñü\ìñ\ øó\ìà\ñü ûñòûíû Ñûêòûâêàðñà ÷åëÿäü êåðêàëû. —Àáó ýñüê\ óíà, íî çýâ ûäæûä àòòü\ íàëû, — øó\ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà. — Òàé\ æ\ øêîëààñ âåñüê\äëûñüûñëû êîäê\ êîçüíàë\ìà êû÷àí. Äà \ä íèìò\ìà ïîíïèñ\ Êîìè\í. Îïåðà äà áàëåò òåàòðñà àðòèñòúÿñê\ä Âåëèêîáðèòàíèÿ\ âåòë\ìà è êóëüòóðà êîëëåäæûí õîðåîãðàôèÿ þê\í\í âåñüê\äëûñü Ñâåòëàíà Ôðîëîâà. Íóë\ìà òø\òø êîëëåäæûí âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ. —Ìóê\äûñ 49 àð\ñíàñ äóã\ä÷\íû íèí àðòèñòàë\ìûñü, à ìå ìåäâîääçàûñü ïåòàâë= ïðîôåññèîíàëüí\é ñöåíà âûë\, — âèñüòàë\ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà. — Âîðñ= êîðîëåâà\ñ. Äåðò, äçèê âîðñûñü\í ìåí\ îí øó. Ñöåíàðèé ñåðòè êîë\ â\ë= âåòë\äëûíû äà ïóêàâíû êîðîëåâà ìîç. *** Ëîêòàí âî\ îïåðà äà áàëåò òåàòðñà àðòèñòúÿñ ì\ä\ä÷àñíû Ãåðìàíèÿ\. À 2014 âîûí áàðà Âåëèêîáðèòàíèÿ\. Íî ñýêè íèí âåòëàñíû âî äæûí êåæë\. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ.


24

Âûëü âî âîäçâûëûí

Ê\äçûä ï\ëü äà Ëûìàíü Âàñèëèé Êîñíûðåâëû êîìûí ñàé\ àð\ñ íèí, à âåê íà ã\òûðò\ì. Óíàûñü âèäë=ñ ñ=é\ ò\äìàñüíû ìè÷à ðî÷ àêàíüÿñûäê\ä, äà âåñüø\ð\: ëèá\ àñëûñ ìûéê\ îç êàæèò÷û, ëèá\ íûâáàáàÿñ \äé\ ê\äçàâë=ñíû ñû äîð\. Âûëü âî âîäçâûëûí ÷óê\ñò=ñ Âàñèëèé\ñ íà÷àëüíèêûñ, ïûðàâ ï\, ñ¸ðíè ýì. À÷ûñ âàøúÿë\, Âûëü âî\äç àáó íèí ûëûí äà, òûäàë\, ãóñü\íèê\í êîíüÿê ë\ñûøò\ìà... —Êûâçû, Âàñü\, \òíàä òý âåðìàí ìåí\ ìåçäûíû. Âûëü âî äûðéèûä êûçâûí ñåìüÿàñ âîë\ Ê\äçûä ï\ëü. Ìå äóìûñü, òýûñü áóðäæûê àðòèñòûñ àáó, à, ñ=äçê\, áóðåòø òý è ëîàí Ê\äçûä ï\ëüíàñ. Äà è ãîðòàä òýíàä íåêîä îç ðóêñû íè áàêñû. Âûëü âî âîäçûí êîë\ êûòøîâòíû ìèÿíëûñü óäæàëûñüÿñ\ñ äà ñåòíû êîçèíúÿñ. Ñòàâñ\ ê\ â\÷àí êûäç êîë\, ïðåìèÿòîð òýíûä ãèæà, — áûòòü\ âûé\í ìàâòûøò=ñ íà÷àëüíèêûñ. Âàñèëèé âèäë=ñ ýñüê\ ïûêñüûíû, íî êàçÿë=ñ, ìûé âåñüê\äëûñüûñ çàâîäèò=ñ íèí ñê\ðìûíû, äà ýç êóò àñíûðàâíû. —Ïàë Ïàëû÷, à Ëûìàíüò\ãûä í\ êûäçè? — ïåò=ãìîçûñ íèí þàë=ñ. —Ïûðàâ ÷åðò¸æíèöàÿñ äîð\.

Áîñüò àñê\äûä Ëèçà\ñ. Äà, ñ=é\ñ, ò\ðûòúÿ ñòóäåíòêà\ñ. Âàñèëèé äóìíàñ ñ\òêûøò=ñ. Ñî êûâò\ì ïåì\ñ ìîç ìåäàë=ñíû Ê\äçûä ï\ëü\í âîðñíû äà í\øòà íà è ÷åëÿäü âåæ\ðà íûë\ñ ê\âúÿë=ñíû... Â\÷íû íèí\ì, þðñ\ ñþéë=ñ êîëàíà æûðé\, ÷óê\ñò=ñ Ëèçà\ñ. Çäóê-ì\ä ìûñòè ñû äîð\ æáûðêíèò=ñ ïàñüêûäà íþìúÿëûñü àð êûçü êóèìà íûâ. Âûëü âî\äç êîëè ëûäà ÷àñ. Âàñèëèé äà Ëèçà êûòøîâò=ñíû âåëü óíà ïàòåðà. Êûçâûíëààñ â\ë=íû ðàä\ñü, âåñèã Êîñíûðåâ ñü\ë\ìíàñ íåáçèñ Ëèçà äîð\. Âîäçûíäæûê ýñüê\ íåêîð ýç êûéêúÿâ àññüûñ òîìäæûê íûâúÿñ âûë\, ëûääèñ, ìûé íàé\ ñ\ìûí ðåñòîðàí-êàôåûí ãàæ\ä÷ûíû êóæ\íû äà êûç ïîðòìàíåòà äÿäü\ÿñê\ä ¸ðòàñü\íû. À Ëèçà àáó ñýòø\ì â\ë\ìà, âåñüêûä ñ¸ðíèà, ñî íþìûñ ÷óæ\ìñüûñ îç áåðäëû, ¸ëêà äîðûí âåðñòü\\ñ è ïîñíè\ñ ãàæ\ä\. À ñî è á\ðúÿ ïàòåðà. Ñýí= \òêà ìîðò îë\, âåæîí-ì\ä ñàéûí ïåíñèÿ âûë\ ïåò=ñ. Ñîäò= êàéèã\í Âàñèëèé âåñèã æóãûëüò÷ûë=ñ, ðåãûä ïîìàñÿñ ñûë\í àðòèñòàë\ìûñ è áàðà íà êîëÿñ \òíàñ\í. Âåëü äûð çâ\íèò=ñíû \äç\ñ\. Íî ìûé òàé\? /äç\ñûñ äçóðòûøò=ñ äà

âîññèñ à÷ûñ. Ê\äçûä ï\ëü äà Ëûìàíü ã\ã\ðâîò\ìà âèäç\äë=ñíû \òà-ì\ä âûëàñ. Íî ñýññÿ ñìåëì\ä÷èñíû äà âîñüêîâò=ñíû ïûä= âåæ\ñ\. Äæîäæûí êóéë=ñ ñàäüñ\ âîøò\ì, áëåä\ä\ì ÷óæ\ìà ìîðò. Îð÷÷\í òóïëÿñèñ òåëåôîí òðóáêà. Òûäàë\, ñü\ë\ìûñ òîï\ä\ìà, ïûð è ã\ã\ðâîèñíû ïûðûñüÿñ. Âàñèëèé òø\êò=ñ Ëèçàëû çâ\íèòíû áîëüíè÷à\. À à÷ûñ êîïûðò÷èñ óñü\ì ìîðò âåñüò\ äà ïåëüíàñ òîï\ä÷\ì\í êûâçûøò=ñ, ò=ïê\-\ ñü\ë\ìûñ. Êîð ã\ã\ðâîèñ, ìûé ìîðòûñ ëàíüò\ìà, ïûð è çàâîäèò=ñ ëè÷êàâíû ñü\ë\ì âåñüòñ\. Ìåäá\ðûí ëîêò=ñíû æ\ òýðûá îòñ\ã ñåòûñüÿñ. Êîñíü\ä ìûã\ðà ìåäèê òø\êò=ñ Âàñèëèéëû äà Ëèçàëû ïåòíû îð÷÷à æûðé\. Âåëü äûð ìûñòè åäæûä õàëàòàûä âîñüêîâò=ñ íà äîð\. «Áóð, ìûé àáó ëýäç\ìíûä äçèê\äç «êóñíû» ñü\ë\ìûñëû. /í= êóòàñ îâíû», — øóèñ âðà÷ûä, è áûòòü\ ñü\êûä èç óñè «àðòèñòúÿñë\í» ñü\ë\ì âûâñüûñ... Ûâëà âûë\ Ê\äçûä ï\ëü äà Ëûìàíü ïåò=ñíû, êîð Âûëü âî\äç êîëèñ ëûäà çäóê íèí. Âàñèëèéë\í ò\äëûò\ã àðòìèñ: —Ñòàâ\í íèí ãàæ\ä÷\íû. Ãàøê\, êåæàëàì ìå îðä\... —Ìå îëà ìàòûíäæûê. Âàé áóðäæûê ïûðàëàì ìå äîð\, — âèäç\äë=ñ Ê\äçûä ï\ëüëû âåñüêûäà ñèíìàñ Ëûìàíüûä. È íûâë\í ñèíúÿñûñü Âàñèëèé àääçèñ ñýòø\ìòîð, ìûéûñü ûëüêíèò=ñ ðàäëóí\í ñü\ë\ìûñ... Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.

Ò\âñÿ ìîéä Âî ïîìûí ïðàì\ÿ ê\äçä\ä³ñ: ñèêò âåñüòûí \øàë\ êûç ðó, øêóâà-øêîâàêûë\íû êåðêàÿñ — òøûíàñü\íû, äóìíàñ øîíòûñü\íû. Ëîêò\ Âûëü âî, áóð é\çë\í ìåäðàäåéòàíà ïðàçäíèê! Ñûìäà ãàæ âàé\ ñü\ðñüûñ, òîðúÿ íèí ïîíè âîéòûðëû. Ëþáîâí\é óäæ Øóðèêë\í: þòø ïóêàâíû ëîìòûñÿí ïîíè ïà÷ âîäçûí. ×àñ ìûíäà â\ðçü\ä÷ûâò\ã âåðìàñ äçîðãûíû ûïúÿëûñü áè âûë\. Íî ëîêòàí ïðàçäíèêûñ òîï âåæèñ ñûëûñü îëàñíîãñ\. Îç-îç, äàé âèäç\äëàñ ïîíè Øóðèê ê\êà ÷àñ³ âûë\. Àñ êåæàñ òýðì\äë\ òî÷êàíñ\. Âåñèã ãóñü\í âåøòûâëàñ âîäçëàíü ÷àñ³ ñòðåëêàñ\, íî âîàñíû àé-ìàìûñ óäæ âûëûñü äà êîñ\äàñíû á\ð. Äèâóéò÷\íû: íåâàæ\í íà íü\áë³ñíû òî÷êàíñ\, à ñî áàðà íèí ï\ðúÿñü\. Ê\êúÿìûñ àð\ñ òûðèñ Øóðèêëû. Ìóòøàê ûäæäà, ¸í, ïîíè òóøàà. Íî è ìåä, øóëàñ áàòü, ïîíè òóøà — àáó çàð\ê. Ïîíè ê\éäûñûñü áûäì\ äæóäæûä íèà ïó. Îê, ñûìäà óäæ êîë\ óäèòíû êàðíû: ïåëüê\äíû îëàí æûðñ\, ñóâò\äíû êîç ïó, ìè÷ì\äíû ñ³é\ñ. Ñýê, àé-ìàì âèñüòàë\ì ñåðòè, â\ëèñòè Ê\äçûä ï\ëüûñ óá\ëèòàñ ïûðàâíû, ìåäûì äîíúÿâíû Øóðèêëûñü ç³ëü\ìñ\ äà ã\ñòèò\äíû çîíêà\ñ. Äåðò, çáûëüâûëàñ êîë\ óíà íà

áóðòîð êàðíû, øóàì, âèëüøàñü\ì ïûääè êûâçûñüíû áàòü-ìàì\ñ, îâíû áóð ñ\ãëàñ\í ãîðòñàÿñê\ä. Ëèÿ ÷îéûñ, êóäðàø þðñèà çáîé íûâêà, îòñàñü\ Øóðèêëû â\÷àâíû ÷à÷àÿñ. Â\òòè âåä ñòàâ âîðñ\ä÷àíûñ àðòìûâë³ñ êè ïîìûñü. Òà â\ñíà í\øòà íà äîíàäæûê\ñü íàé\ â\ë³íû. Òøàé êûø\äûñü â\ë³ àðòì\íû ìîéäûí êîäü ìè÷à ï\íàðúÿñ. Ëèÿ í¸ëü ïåëü\ êóñûíüòàñ, êûò³ êîë\, øûðàí\í âóíäàñ, äàé ã\ò\â! Øóðèê, áóð ìàëÿð ìîç, áàñèò\ áóìàãàñ\, âóíäàë\ ëåñòóêúÿñ âûë\. À ÷îéûñ êóæ\ì\í éèòë\ ïîìúÿññ\, è ÷óæ\ ÷åï ñÿìà êûòø. Ãàæìèñ îëàí æûðéûñ. Éèðêñÿíü \øàë\íû àñ êàð\ì ñèê\òø ìîëüÿñ, ñóíèñ éûëûí áîâúÿë\íû åäæûä âàòà-ëûì÷èðúÿñ. Ïåëü\ñûí äçèðäàë\ êîäçóâ. Ðåãûä ïîíè Øóðèê ïûñàëàñ ñ³é\ñ êîç ïó þð éûë\. Ñýêè â\ëèñòè â\÷÷\ä\ì ïóûñ ëîàñ Âûëü âîñÿ ¸ëêà\í. Ëîêò³ñíû àé-ìàì óäæ âûëûñü, îøê\íû: áóðàê\, çáûëüûñü Ê\äçûä ï\ëüûñ êåæàâëàñ ìèÿí\, ñ\ìûí êûò÷\ ìåñòèòàì ï\ðûñüñ\? Ïà÷÷\ð\ ê\ âîäò\äàí, ñûëàñ... Íî òàé\ îç øîã\ä Øóðèê\ñ. Ìåäø\ð ìîã — âàéíû êîç ïó. Íî òàòø\ì ê\äçûä ïîâîääÿ äûðéè íûðò\ îí ëûñüò ìû÷÷ûíû óëè÷ âûë\. Øóäà ãîæ\ìûí, êàíèêóëàñèã\í, Øóðèê îòñàñèñ áàòüûñëû íèòøêàñüíû. Áóðåòø ñýê Ïèëüí\é ïîñ ÿãûí áàòüûñ ïåòê\äë³ñ ïèûñëû þãûä âîñüñàèí, ê\í³ äîð-äîð áûäìèñíû êîçïèÿí. /òèûñ ì\äñüûñ ìè÷à! Îð÷÷\í ñóëàë³ñíû, ïàøêûð óâúÿññ\ âûâëàíü ÷óðã\ä\ìà\ñü, \òà-ì\ä âîäçàñ áàêâàëèò÷\íû. Ñýêè áàòüûñ âåñèã ÷óéìèñ: àòò\ äèâ\, øóä\ä\ìà æ\ íàëû þê-þê ð\äìûíû! Áûä àñûâ ïîíè Øóðèê ìûé âûíñüûñ ï\ëÿñü\ ãû\ðà \øèíü\, ï\ñü ëîâðóíàñ ñûâä\ âèäç\ä÷àí ðîçü äà àñ êåæàñ êåâì\ Ê\äçûä ï\ëüëû, ìåä íèí äóãäàñ êûíòûíû, áîñüòàñ

øîé÷÷àí êàäêîëàñò. Íî ëóíûñü ëóí\ êðåïàìì\ ê\äçûäûñ, í\øòà íà ãîðàäæûêà ïîòëàñü\íû, øêîâ\ä÷\íû ïóÿñûñ. Âåñèã ûäæûä ïà÷ë\í îç òûðìû ï\ñü ýá\ñûñ. Áûä ëóí ëîìòûñü\ ãàëàíêà ïà÷. Áóðåòø Âûëü âî âîäçûí øîíä\ä³ñ, àñûâñÿíü ïîíä³ñ ñàïêûíû ïóøûä ëûì. Áûòòü\ êûíì\ì ìóûñ íîðì\ä³ñ Ê\äçûä ï\ëüëûñü éèçü\ì ñü\ë\ìñ\, êîð\ì\í êîðèñ ñîäò\ä ëûìúÿ ýøêûí. Ðàäûñëà Øóðèê èíàñ îç \øéû. Óðîêúÿñ á\ðûí êîò\ðò³ñ ãîðòàñ, âåñèã âóí\ä³ñ áîñüòíû þìîâ êîçèíñ\. Ñýòø\ì îêîòà ïîíè äåòèíêàëû â\÷÷\ä\ì ¸ëêà\í ÷óéì\äíû ïûääè ïóêòàíà ï\ëüñ\. Íåâàæ\í íà Øóðèê èñëàë³ñ Ê\äæ òû âûëûí, âîðñ³ñ ìà÷\í. Ñýêè çîíêà íåêûìûíûñü ïûðàâë³ñ ò\äñà â\ðàèí\. Áûä ï\ðé\ ò\æäûñü\ì\í âèäëàë³ñ êîçïèÿíñ\. Òàëóí îí íèí êîíüêèàñü. Ã\ãé\äç ëûì, îíèø áîñüò\ìà ãåãä\ì ïóÿññ\. Ìó\äç ò\ëûñ ëè÷êàë\ìà ëûìé\í íàëûñü ÷àëüÿññ\. /äâà âîøò\ä÷èñ Øóðèê çàâåòí\é âîñüñàèí\ äà øàé-ïàéìóí³ñ áûäñ\í. Þðñÿíü êîê óë\äç øåáðàñü\ìà\ñü ëûìúÿ ýøêûí\í ïîíè êîçúÿñûñ. Ï\ñÿâò\äç ëîè óÿâíû ëûì ïèûí Øóðèêëû. Ñ\ìûí òøóê â\ðçü\äûøòëàñ áåääü\í ëûìúÿ ìûëüêñ\, áðóí ÷åï\ñúÿñ ìó÷óä\ — ìè÷à ïàøêûð êîçïè! Êè îç ëûá êåðûøòíû. Íî ñê\íü áûòòü\ â\çéûñü\íû çîíêàëû: áîñüò ìåí\, áîñüò! Äåðò, áûä\íëû îêîòà â\÷÷ûíû, ï\ðíû âûëüâîñÿ ¸ëêà\ äà êðàñóéò÷ûíû Ê\äçûä ï\ëü âîäçûí. Ì\ä àñûâíàñ ãîðòñàÿñ ñïóòè-ñïóòü âèñüòàë³ñíû Øóðèêëû: ïûðàâë³ñ âåä ï\ëüûä, íî ýç ëûñüò ÷óêñàâíû óíìîâñü\ì çîíêà\ñ, æàëüûñ ïåò³ñ äà. Îøêèñ ÷îÿ-âîêà\ñ, âûë\ äîíúÿë³ñ ìè÷ì\ä÷àíúÿññ\. À ñýññÿ êîâìèñ ñûëû ìóííû, ñûìäà ÷åëÿäü êîòûð\ñ \ä êîë\ ã\ã\ðòíû, ñòàâëû âàéíû ã\ñíå÷-ãàæ. Þðèé ßÊÎÂËÅÂ.

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Âîèñ âîéâûë\ ò\â Âîèñ âîéâûë\ åäæûä øåáðàñ\í, íåáûä øåáðàñ\í ê\äçûä ò\â. Êèíàñ øåâêíèò=ñ, ëûìñ\ êîéûøò=ñ, ëûìñ\ êîéûøò=ñ, ã\ã\ð ÷\â. Ìè÷à áèñåð\í ûïé\-\çúÿë\ øîíä= âîäçûí ñî åäæûä ëûì. Ëîêò\é, òýðìàñü\é, ã\ðà ãîðóëàñ \äé\ èñêîâòàì — ñîäàñ âûí. ×óæ\ì áàíé\ìà — ñòàâ\í òîìì\ìàñü, íü\òè ê\äçûäûñ àáó ñê\ð. Òý ê\ íþìúÿëàí, ìåí\ ñûâúÿëàí, ò\äà, òóëûñûñ âîàñ á\ð. Âîèñ âîéâûë\ åäæûä øåáðàñ\í, íåáûä øåáðàñ\í ìóñà ò\â. Þãûä áèÿñ\í ûïé\-\çúÿë\, øîíä= âîäçûí ñî ëûìéûñ ÷\â.

Äóð\ òóð\á Ãàðò÷\ åäæûä ëûìéûñ, ãàðò÷\, Ìûéê\ ñüûë\ ò\â. Åäæûä â\ë\í êîäê\ â\ò÷\, Ê\ñúÿí ëýáíû — ñ\â. Ûøì\ ìèÿí ëîâíûì, ûøì\, Áàíé\ ÷óæ\ì, ìàòûí âîì. Ãîðò\ ìóíàí òóéûñ òûð\, Äóð\ òóð\á — àáó ïîì. Ìåä è òûðò\, ìåä è òîëà, Ìåä è ñèáä\ êîê. Ìè \ä âîéâûâ ìóûí îëàì — Îç áîñüò òàí= øîã. Ê\òü è ê\äçûä, ò\ëûä ìóñà, Ã\ã\ð ñ\ñò\ì òàí. Ë\íÿñ òóð\á, ìû÷÷àñ øîíä= Àñêè þãûä áàí. Ûøì\ ìèÿí ëîâíûì, ûøì\, Áàíé\ ÷óæ\ì, ìàòûí âîì. Ãîðò\ ìóíàí òóéûñ òûð\, Äóð\ òóð\á — àáó ïîì.

Ðàììèñ ê\äçûäûñ Ðàììèñ ê\äçûäûñ, Ìóäçèñ, òûäàë\, Åäæûä ðó ïûòøê\ Ò\ëûñü ñóíàë\. Ëûäò\ì êîäçóëûñ Äçåáñü\ì-âîø\ìà, Êîäê\ \òèò\ã Íàé\ñ âîò\ìà. Çîÿ ÆÈÆÅÂÀ.


25

Ñïîðò

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

ÃÐÅÊÀ/ÑÜ

×ÎË/ÌÀËÀÌ!

Àñüíûñ\ è ìèÿí\ñ ûë\äë\íû... Ûäæûä ñïîðòûí, ê\í= áåðãàë\ óíà ñü\ì, àòëåòúÿñ êîðñþð\ âîøòûâë\íû æ\ àññüûíûñ ñ\âåñüòíûñ\, íåì ÿíäûñüò\ã â\äèò÷\íû âûí ñîäòàí ïðåïàðàòúÿñ\í. Òàòø\ìúÿññ\ äîïèíãê\ä òûøêàñüûñüÿñ òøàïêûë\íû-êóòë\íû êè\äûñ, ìûéòàê\ êàä êåæë\ \òäîðòë\íû ñïîðòûñü, íî ñýññÿ «àìíèñòèðóéò\íû» äà ñåò\íû ïîçÿíëóí âîäç\ òðåíèðóéò÷ûíû-îðäéûñüíû. Ìûæì\ìúÿñ ïèûñü êîäñþð\ á\ð ñóâò\íû âåñüêûä òóé âûë\, êîðñþð\ âåðìûâë\íû íà \òêûìûí òóðíèðûí, íî â\÷ë\ì «ãðåêûñ» ñïîðòûí íýì ïîì\äçûñ ñü\êûä ãèðà\í \øàë\ «êîêá\ðëÿàíûñ». Îç-îç äà, è ÷óíüíàñ íà òàòø\ìúÿñ âûëàñ èíäàñíû: ñî ï\ ï\ðúÿñü\ì-ìóäåðèò\ì\í øåä\ä=ñ íàãðàäàò\. Äåðò, ãðåêñ\ â\÷\ì á\ðûí, òûäàë\, ÿíäçèì îâëûâë\, íî ïðàâäàéò÷àíòîðéûä ýì æ\: ûäæûä ñëàâàûä äà ñîäò\ä ñü\ìûä ï\ íåêîäëû íà ýç â\âíû ëèøí\é\í... Òîðé\í íèí äîïèíãê\ä òûøêàñüûñüÿñ ïåòê\äë=ñíû àñüíûñ\ êîëü\ì íýìñÿ ê\êúÿìûñäàñ\ä âîÿñ ïîìûí. Íàë\í «òûâúÿñ» ìåäâîäç âåñüêàë=ñíû Áîëãàðèÿñà òÿæåëîàòëåòúÿñ. Ñåóëñà Îëèìïèàäà\äç íàé\ áûä òóðíèðûí «êóðàë=ñíû» çàðíèò\, ïóêò\íû â\ë= ðåêîðä á\ðñÿ ðåêîðä. Êîð «áðàòóøêèûäëûñü» þàâë\ìà\ñü, ìûéûí ãóñÿòîðéûñ íàë\í âåðì\ìúÿñûí, áîëãàðà ìóäåðà âî÷àâèäçë\ìà\ñü: ñòàâíûì ï\ þàì âèòàìèí. È ñ\ìûí Ñåóëàä íèí, êîð òøàïíèò\ìà\ñü-êûé\ìà\ñü äîïèíã\í â\äèò÷\ìûñü êûê-\êóèì áîëãàðèí\ñ, ïûð è ëîè ÿñûä, ìûéñÿìà «âèòàìèíúÿñ» þë\ìà\ñü øòàíãà ëýïòàëûñüÿñûä. Ñåóëàä ÿíàë\ì á\ðûí Áîëãàðèÿûñü ñïîðòñà ÷èíàÿñ âåñèã àáó âè÷÷ûñü\ìà\ñü òóðíèð ïîìàñü\ìñ\, ïûð è íó\ìà\ñü àññüûíûñ øòàíãèñòúÿññ\ ãîðòàñ. Ñýêñÿíü âåëü óíà âà íèí øëûâãèñ-âèçóâò=ñ, íî Áîëãàðèÿñà òÿæåëîàòëåòúÿñ ñ=äç á\ðñ\ êîê âûëàíûñ çóìûäà ñóâòíû ýç è âåðìûíû. Òûäàë\, ñýêè, Ñåóëàä ìóíò\äç, ñòàâ «âèòàìèíñ\» íÿòøê\ìà\ñü-ñ¸é\ìà\ñü... Îç-îç, íî êîðñþð\ è Ðîññèÿñà ñïîðòñìåíúÿñ âåñüêàâë\íû âûí ñîäòàí ïðåïàðàòúÿñëû ïàíûä òûø íó\äûñüÿñëû êè\. Òîðé\í íèí ãîðàà ãðûì\áò=ñ, êîð 1997 âîûí ìèðñà ÷åìïèîíàò âûëûí òøàïíèò=ñíû-êûéèñíû ëûçü\í êîòðàëûñü àíüÿñ\ñ, Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîíêàÿñ Ëþáîâü Åãîðîâà\ñ äà Îëüãà Äàíèëîâà\ñ. Á\ðúÿûñ ïûð æ\ ýíîâò=ñ ûäæûä ñïîðòò\. Ëþáîâü Åãîðîâà âèäë=ñ íà áåðã\ä÷ûíû, íî êûê âî äèñêâàëèôèêàöèÿ á\ðûí ñ=äç è ýç âåðìû á\ð ëîíû ìåäáóð ëûæíèöàÿñûñü \òè\í. Êóòø\ìà «êîêàë=ñíû» Åãîðîâà\ñ äà Äàíèëîâà\ñ ñïîðòñà ñýêñÿ ìèÿí ÷èíàÿñ? /äé\ òàé âóí\ä=ñíû àíüÿñëûñü âîääçà âåðì\ìúÿññ\. Òîðé\í íèí ñýêè

ä=ñíû êîñüñ\. Íàë\í «òûâé\» êàäûñü êàä\ âåñüêàâë\íû íèìàëàíà ëûæíèêúÿñ, áèàòëîíèñòúÿñ, ôóòáîëèñòúÿñ, ëåãêîàòëåòúÿñ... Ñî òàé âî-ì\ä-êîéì\ä ñàéûí òøàïêûë=ñíû-êóòë=ñíû ëûçü\í êîòðàëûñüÿñ\ñ — Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîíúÿñ Þëèÿ ×åïàëîâà\ñ äà Åâãåíèé Äåìåíòüåâ\ñ, áèàòëîíèñòêà Îëüãà Ïûë¸âà\ñ, ôóòáîëèñò Åãîð Òèòîâ\ñ. Äçèê íà íåÎëüãà Äàíèëîâà. Ëþáîâü Åãîðîâà. âàæ\í ýðä\ä\ìà\ñü Ëîíäîíûí Îëèìïèàäàñà ýçûñü ïðèç¸ð, äèñê øûáëàëûñü Äàðüÿ Ïèùàëüíèêîâà\ñ. /í= òàé\ àíüñ\ ê\ñé\íû íýì êåæë\ \òäîðòíû ñòàâ ñèêàñ îðäéûñü\ì-òóðíèðñüûñ, à ñýññÿ, ãàøê\, äçèê\äç â\òëàñíû ñïîðòûñü. È ìèÿí Êîìèûñü ñïîðòñìåíúÿñûä àáó æ\ ãðåêÄìèòðèé ßðîøåíêî. ò\ì\ñü. Àëüáèíà Àõàòîâà. Àñ êàä\ ûäæûä ëà÷à êóò=ì Âîðêóòàûí ÷óæë\ì âàð÷÷ûñü Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ âûë\. Âûâò= íèí òýðûáà ñ=é\ âîñüêîâò=ñ ûäæûä ñïîðòàä äà. Äàñ ê\êúÿìûñ àð\ñ\í çîíì\ñ áîñüò=ñíû Ðîññèÿñà ñáîðí\é êîìàíäà\. Ñýêè æ\ ñåò=ñíû ñïîðò êóçÿ ìåæäóíàðîäí\é êëàññà ìàñòåðëûñü íèì. Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ â\ë= Åâðîïàñà ÷åìïèîí\í, 25 ìåòð êóçüòà áàññåéíûí âàð÷÷\ì êóçÿ ìèðñà ÷åìïèîíàòûí êûÀíàñòàñèÿ Èâàíåíêî. Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ. êûñü áîñüò=ñ áðîíçà ìåäàëü. Â\ë= è ðåç=ñ íÿéò\í àññüûñ ìèðñà êóáîêë\í þê\íúÿñûí ïðèç¸ð\í. È, äåðò æ\, Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ\ñ â\âë\ì ï\äðóãàÿññ\ áîñüòë=ñíû è Àâñòðàëèÿ\, Ñèäíåéñà ãîæëûçü\í êîòðàëûñü ñÿ Îëèìïèàäà âûë\. Ñýí= ìèÿí çîíëû Åëåíà Âÿëüáå. È òàòø\ì\í âåðì\ ìåäàëüÿñûä ýç þãíèòíû, øåä\ä=ñ êâàéò\ä ëîíû ûäæûä ñïîðòûä, ìåñòà. Ñü\ë\ìûí ò=ïêèñ íàäåÿ, ìûé í¸ëü ìûæìàí ê\, ïûð è òàëÿëàñíû, íåêîä îç âî ìûñòè ìèÿí çîí âåòëàñ Ãðåöèÿñà æàëèò íè. Àôèíû\, ê\í= ìóíàñ ëîêòàí ÎëèìïèàÁûòòü\ áîìáà âçîð- äàûñ. Íî 2007 âîûí Ïîëÿêîâ\ñ ýðä\Æàê Ðîããå. âèò÷èñ, êîð Êîðåÿä=ñíû âûí ñîäòàí ïðåïàðàò\í â\äèò÷\ûí ìèðñà ÷åìïèîíàò ìûí äà êûê âî êåæë\ \òäîðò=ñíû ñòàâ âûëûí æ\ äîïèíã\í ñþðèñíû ìèÿí îðäéûñü\ìñüûñ. áèàòëîíèñòúÿñ – Äìèòðèé ßðîøåíêî, Ûäæûä ëà÷à Ðîññèÿñà òðåíåðúÿñ Àëüáèíà Àõàòîâà äà Åêàòåðèíà Þðüå- êóòë=ñíû Âîðêóòàñà áûäòàñ, âàð÷÷ûñü âà. Ìåäâîääçà êàäñ\ áèàòëîíèñòúÿñ Àíàñòàñèÿ Èâàíåíêî âûë\. Íî òîì áûä íîãûñ äîðéûñèñíû. Âåñèã Æåíå- íûë\ñ, òûäàë\, òøûê\ä=ñ ñëàâàûñ, \ä âà\ âåòë=ñíû, áóðà äûð ñóäèò÷èñíû äàñ í¸ëü àð\ññÿíü íèí Èâàíåíêî\ñ äîïèíãëû ïàíûä òûøêàñüûñüÿñê\ä. Íî, áîñüòëûâë=ñíû Ðîññèÿñà ñáîðí\é êîìàíòûäàë\, çáûëüûñü ìûæà\ñü â\ë\ìà\ñü. äà\. Ñî âîèñ êàä, è Íàñòÿ\ñ êóò=ñíû Ìåäâîäç ñåò÷èñ Àëüáèíà Àõàòîâà. Ñû âûí ñîäòàí ïðåïàðàòíàä â\äèò÷\ìûñü. á\ðûí êàèò÷ûíû êóò=ñ è Äìèòðèé ßðî- «Øîé÷÷ûøò\ì» á\ðûí Àíàñòàñèÿ Èâàøåíêî, êûâñü\, âåñèã íåá\ã ëýäç\ìà, íåíêî âèäë=ñ ýñüê\ è á\ð òðåíèðóéòê\í= ÷óêñàë\ìà òîì ñïîðòñìåíúÿñ\ñ äóã÷ûíû, íî «ê\äçàâë\ì» á\ðàä ñûë\í äûíû þíû âûí ñîäòàí ëåêàðñòâî. Äèñêâàëèôèêàöèÿ á\ðûí Åêàòåðè- íèí\ì íèí ýç àðòìû... Ãèæë=ì íèí òàé, ìûé ûäæûä ñïîðòàä íà Þðüåâà âèäë\ìà òðåíèðóéò÷ûíû, íî äîéì\ìà òðàññà âûëûí äà äûð êîâ- áåðãàë\ óíà ñü\ì. È ê\òü êûäçè ñïîðòì\ìà áóðä\ä÷ûíû. /äâàê\ íèí ñ=é\ ñà ÷èíàÿñ, áûäñÿìà êîìèññèÿÿñ îç áåðã\ä÷àñ ûäæûä ñïîðòàä. À \ä Åêà- ÷îðçü\äíû âûí ñîäòàí ïðåïàðàò\í äóòåðèíà âûë\ ûäæûä ëà÷à êóò=ñíû ìèÿí ðûñüÿñê\ä òûøñ\, è âîäç\ íà ëîàñíû ìóäåð é\çûä, êîäúÿñ áûä íîãûñ âèäòðåíåðúÿñ... Á\ðúÿ âîÿñàñ, êîð âîéòûðêîñòñà ëàñíû ï\ðúÿâíû çàêîíò\. Æàëü, ìûé Îëèìïèàäàë\í êîìèòåò\í êóò=ñ þðíó\ä- íàé\ òàäçñ\ ï\ðúÿë\íû è àñüíûñ\, è íû ôðàíçóç Æàê Ðîããå, äîïèíãëû ïà- ìèÿí\ñ. Ûë\ä÷\ì\í áîñüò\ì ìåäàëüûä íûä òûøêàñüûñüÿñ í\øòà íà ÷îðçü\- — àáó íèí ìåäàëü...

ÊÀÇÜÒÛØÒÀÌ

Ðàäåéòë=ñíû ñòàâ\í Â\ë= ê\ ëîâúÿ, òàâîñÿ äåêàáðûí íèìàëàíà ñïîðòèâí\é òåëåêîììåíòàòîð Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Îçåðîâëû òûðèñ ýñüê\ 90 àð\ñ. Ñ=é\ñ ðàäåéòë=ñíû ñòàâ\í. È ñïîðòñìåíúÿñ, è òðåíåðúÿñ, è ôàíàòúÿñ. Êîð â\ë= êûëàí

Îçåðîâëûñü ã\ë\ññ\, ñü\ë\ìûä äàñü ÷å÷÷ûøòíû ìîð\ññüûä. Îê è êóæ\ì\í æ\ íó\äë=ñ ñ=é\ òåëå-ðàäèîïåðåäà÷àÿñò\! Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ òîìäûðéèûñ à÷ûñ â\ë\ìà òåííèñèñò\í. À ñýññÿ ïûð\ìà âåë\ä-

÷ûíû ÃÈÒÈÑ-\, ëî\ìà àêò¸ð\í. À êîëü\ì íýìñà âåòûìûí\ä âîÿññÿíü óäæàë\ìà ñïîðòèâí\é êîììåíòàòîð\í. Àðòèñòàä âåë\ä÷\ìûä, òûäàë\, îòñàë\ìà æ\ ñïîðòèâí\é ïåðåäà÷àÿñò\ íó\ä=ã\í... Äàñ âèò âî ñàéûí íèí ñ=é\ ýíîâò=ñ ìèÿí\ñ. Íî ïûð êóòàì ïîìíèòíû òàé\ åíáèà, ûäæûä ñü\ë\ìà ìîðòñ\.

«Âîäç\, Âàñü\, âîäç\!» Êîëü\ì ñóá\òà\ Êîìèûñü íèìàëàíà ëûæíèê äà åíáèà òðåíåð Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Ðî÷åâëû òûðèñ êâàéòûìûí \òè àð\ñ. Áûòòü\ äçèê íà íåâàæ\í ìè, ñýêè ñòóäåíòúÿñ íà, âåòëûâë=ì Ñûêòûâä=í ðàéîíñà Âûëüãîðò ñàé\, ìûé âûíûñü ãîðç=ì «Âîäç\, Âàñü\, âîäç\!». È \ä, òûäàë\, ôèíèøëàíü ëýáûñü ñïîðòñìåí êûâë=ñ ìèÿíëûñü ûø\ä\ìñ\, á\ðúÿ âûí-ýá\ññüûñ óñüê\ä÷ûâë=ñ âîäç\. Ñòóäåíòúÿñ äûðéè æ\ âåíçüûâë=ì: êîä= âûíàäæûê, Ðî÷åâ àëè Áàæóêîâ? Äåðò, \í=ÿ ñåðòè Ñ\âåò êàä\ áóð ëûæíèêûä óíäæûê â\ë=. Òàé\ è Ñåðãåé Ñàâåëüåâ äà Íèêîëàé Çèìÿòîâ, è Åâãåíèé Áåëÿåâ äà Âÿ÷åñëàâ Âåäåíèí. Äà è Ðî÷åâ äà Áàæóêîâûä ûë\äç íèì\ä=ñíû Àéìóíûì\ñ. Âàñèëèé Ðî÷åâ äàñ \òè âî îðäéûñèñ ñòðàíàñà ìåäø\ð êîìàíäàûí. Ìèÿí çåìëÿêíûì ñ\ìûí ÑÑÑÐ-ñà ÷åìïèîíàòúÿñûí áîñüò=ñ 12 çàðíè ìåäàëü. Â\ë= ñ=é\ è ìèðñà äà Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîí\í. Òîðé\í íèìêîäÿñüë=ì, êîð Îëèìïèàäàñà çàðíè ìåäàëü\í áåðã\ä÷èñ ÑØÀ-ñà ËåéêÏëýñèäûñü. Ñýêè â\ë= òûäàë\, êóòø\ìà íèìêîäÿñèñ ìåääîíà íàãðàäàíàñ ìèÿí ñïîðòñìåííûì. Ëûæíÿ ýíîâò\ì á\ðûí Â.Ï.Ðî÷åâ áîñüò÷èñ òðåíåðàâíû. Ñûë\í þðíó\ä\ì óëûí ûäæûä ñïîðò\ âîñüêîâò=ñíû Âëàäèìèð Ëåãîòèí, Àíäðåé Íóòðèõèí, Âëàäèìèð Ëåíñêèé äà ìóê\ä. Áàòüûñëûñü îðäûìñ\ âîäç\ òàëÿë=ñ ïèûñ, ëûçü\í êîòðàë\ì êóçÿ ìèðñà ÷åìïèîí Âàñèëèé Ðî÷åâ. Ìè, «Êîìè ìó» ãàçåò â\÷ûñüÿñ, ñèàì Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Ðî÷åâëû äçîíüâèäçàëóí äà òûð-áóð îë\ì.

Ëèñò áîêñ\ äàñüò=ñ Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.


26

Êûïûä ëîë\í 2012—2013

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

«ÝÇÛÑÜ ÁÎÐÄ»

Âîûñ â\ë= øóäà... Âûëü âî âîäçâûëûí àääçûñüë= ÷åëÿäüë\í äà òîìúÿñë\í Ñûêòûâêàðñà êîìïëåêñí\é ñïîðòøêîëàûñü áîêñ êóçÿ òðåíåð Ìèõàèë Ìàðòûíîâê\ä. —Ìèõàèë Àðèôîâè÷, ìûé\í êîëü\ ïàìåòüâåæ\ðàä êîëü\ì âîûñ? —Ãóíäûðë\í âîûñ â\ë= øóäà\í è ìåíûì, è ìåíàì áûäòàñúÿñëû. Íîÿáðûí Ñûêòûâêàðûí ìåäâîääçàûñü íó\ä=ñíû áîêñ êóçÿ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàò. Ñýí= àññüûíûñ êóæàíëóíñ\ ïåòê\äë=ñíû ìåíàì êóèì çîí — Âëàäèìèð Íèêèòèí, Íèêèòà Åëôèìîâ äà Âèêòîð Ïîòàïîâ. È ýç \ä

âåñüø\ð\ ïåòàâíû òîìúÿñ ðèíã âûë\. Âëàäèìèð Íèêèòèí øåä\ä=ñ ÷åìïèîíëûñü íèì. À Íèêèòà Åëôèìîâ áîñüò=ñ áðîíçà ìåäàëü. ×àéòà äà, ñòàâûñ íà âîäçûí è Âèêòîð Ïîòàïîâë\í... —Ìûé í\øòà áóðñ\ âàéèñ Äðàêîíë\í âîûñ? —Àðìèÿûí ñëóæèò\ì á\ðûí ëîêò=ñ ãîðò\ ïè\é, êîä\ñ ìå ìîç æ\ øó\íû Ìèõàèë\í. Ïûð æ\ è â\çéûñèñ âåòëûíû òðåíèðîâêà âûë\.

À, ãàøê\, çàðíè? Êóòà ëà÷à, êîðê\ è Ìèõàèë øåä\äàñ áîêñûí ãûðûñü âåðì\ì... —À ìûé âè÷÷ûñÿííûä ëîêòàí âîñüûñ? —Çìåé âîûñ, ÷àéòà, ëî\ øóäà æ\. Ôåâðàëüûí íèí ïåòê\ä÷ûëàì áîêñ êóçÿ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ÷åìïèîíàòûí. À âî ïîìàñ, íîÿáðûí, âåòëàì Õàáàðîâñê\, ê\í= ìóíàñ áîêñ¸ðúÿñë\í Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàò. Ëà÷à êóòà, è ñýòûñü íàãðàäàÿñ\í áåðã\ä÷àì... —Ñèà ñòàâ áóðñ\ òýíûä àñëûä, êûäçè òðåíåðëû, è òîì áîêñ¸ðúÿñûäëû... —Àòòü\. Ѹðíèò=ñ Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.

Êûéñüûñüëû — îçûð ïð\ìûñ Òàòüÿíà Êèìîâíà Ëèôèðåíêî âåñüê\äë\ «Äóïëåò» ÎÎÎ-\í. Êûïûä ðó\í æ\ âè÷÷ûñü\ âûëü âîñ\. —Êóòø\ì\í â\ë= 2012 âîûñ? —×àéòà, óíà ìûé ñÿììèì çáûëüì\äíû. Ìåäâîäç ç=ëÿì, ìåäûì ìèÿí íü\áàñüûñüëû â\ë= áóð. À òàé\ — ìåäñÿñ\ â\ðàëûñüÿñ äà ÷åðè êûéûñüÿñ. Ñ=äç, íàë\í êîð\ì-ìåäàë\ì ñåðòè âàÿì óíà ñèêàñ âóç\ñ, ÿñûäà äà ñò\÷à âî÷àâèäçàì áûä þàë\ì âûë\… Ìèÿí ò\âàðíûì çáûëüûñü áóð. È íü\áàñüûñüÿñ òàé\ñ ò\ä\íû íèí. Ç=ëÿì, ìåäûì êûéñüûíû ðàäåéòûñüÿñ òø\êûääæûêà âîëûâë=ñíû «Äóïëåò\». À í\øòà ìèÿí êîòûðûí ç=ëüûñüÿñ ïèûñü áûä\í äàñü îòñàâíû \òà-ì\äëû. È òàòø\ì óäæàëûñüÿñûä — àñëûñï\ë\ñ æ\ îçûðëóí. —Ìûé âè÷÷ûñÿííûä âûëü 2013 âîñÿíü? —Ìåä ýñüê\ îë\ìûñ áóðìèñ, è é\çûñ îë=ñíû ñóäçñÿíàäæûêà. Ñèà ñòàâëû øóä, äçîíüâèäçàëóí, à â\ðàëûñüÿñëû äà ÷åðè êûéûñüÿñëû — îçûð ïð\ìûñ.

Äåêàáðü 24 ëóí\ Èâàí Êóðàòîâ íèìà ëèòåðàòóðí\é ìóçåéûí â\ë= â\÷\ìà «Ýçûñü áîðä» êîíêóðñëû ïîìøó\ì. Òàé\ êîíêóðññ\ âî ÷\æ íó\ä=ñ «Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàë Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêà ìèíèñòåðñòâî, Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò, ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî äà Êîìè ãèæûñü êîòûð îòñ\ã\í. Äîíúÿë\ìà 65 àâòîðëûñü 203 óäæ. Âèò íèìïàñûí âåðìûñüÿñ\í ëîèíû: «Ïðîçàûí» — Èâàí Íîãèåâ («Îë\ìûñ — âîðñ\ì» ïîâåñüò); «Ïîýçèÿûí» — Àëåêñåé Ïîëóãðóäîâ («Ìîðò éûëûñü» êûâáóð ÷óê\ð); «Äðàìàòóðãèÿûí» — Ãåíèé Ãîð÷àêîâ («Ìàìë\í ñüûëàíêûâ» ïüåñà); «Ïóáëèöèñòèêàûí» — Àëåêñàíäð Ïàíþêîâ (2012 âîûí ïåò\ì ãèæ\äúÿñ); «Êîìè êûâ âûë\ âóäæ\ä\ìûí» — Àë¸íà Øîìûñîâà (Àëåêñàíäð Ñóâîðîâëûñü «Éèðêàï äà ¨ìà» ïîâåñüò-ìîéä äà Ãàëèíà Þøêîâàëûñü «Ò\ä=ñ îë\ìàñ òóéñ\» êàçüòûë\ì êîìè\ä\ì). Í\øòà \òè òîì àâòîð\ñ — Âàñèëèé ×óïðîâ\ñ — ûø\äàíà êîçèí\í ïàñéèñ ðåñïóáëèêàñà ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî. À «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» âè÷ì\ä=ñ êîçèíúÿñ êóèì âåðìûñüëû: Àëåêñåé Ïîëóãðóäîâëû, Ãåíèé Ãîð÷àêîâëû äà Àë¸íà Øîìûñîâàëû. Âåðìûñüÿñ\ñ ÷îë\ìàë=ã\í ðåñïóáëèêàûñü íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêàñà ìèíèñòð\ñ âåæûñü Àíäðåé Ëàçèöêèé â\çéèñ êîíêóðñ íèìñ\ âåæíû «Çàðíè áîðä» âûë\. /ä òàé\ êîíêóðñûñ ìóí=ñ ñèçèì\äûñü íèí, ñýññÿ è êîëü\ì âî ñåðòè òàâî ãèæ\äûñ âîèñ ò\ä÷ûì\í óíäæûê. Ðûò âûë\ âî\ì é\ç\ñ ãàæ\ä=ñíû ñüûëûñüÿñ Åâãåíèÿ Óäàëîâà äà Åëåíà Ô¸äîðîâà, êîìïîçèòîð Ìèõàèë Îâåðèí. Á\ðúÿûñ ðûò êóçÿëàûñ ýç ëýäçëû êèñüûñ ãóä\êñ\ äà ïîìëàíüûñ ïåòê\ä÷èñ è êûâáóðàëûñü Àíæåëèêà Åëôèìîâàê\ä «Ãàæ\ä÷àì, êûäç âîéä\ð» ñüûëàíêûâé\í. Ñýññÿ è Ãåíèé Ãîð÷àêîâ íà êîðèñ ñ=é\ñ ãóä\êàñüûøòíû, àñëàñ âåæûñ ïåò=ñ æ\ ñüûâíûñ\ äà. Ãàæàà äà êûïûäà ïîìàñèñ ðûòûñ. À ãèæûñüÿñ äûð íà âàðîâèò=ñíû àñ êîñòàíûñ, ýç â\â îêîòà ðàç\ä÷ûíûñ\ äà.

×ÓÆÀÍ ÌÓÊ/Ä ÉÈÒ/Ä

Âûëüâîàñèñíû Êîìèûñü ñòóäåíòúÿñ, êîäúÿñ âåë\ä÷\íû Ìîñêâàñà âóçúÿñûí, Âûëü âîñ\ ïàñéèñíû íèí. Òîì âîéòûð â\÷èñíû ðåñïóáëèêàñà íèìàëàíà ìåñòàÿñëûñü «êàðòà», «ñóëûøò=ñíû ÷óæàí ìó âûëûí», âîðñ=ñíû äà ï\ðò÷ûë=ñíû áûä\íëû ò\äñà é\ç\. Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü íèìñÿíü òîì é\ç\ñ ÷îë\ìàë=ñ Êîìèë\í Ìîñêâàûí ïðåäñòàâèòåëüñòâî\í þðíó\-

äûñü Èâàí Ñòóêàëîâ äà ìåäñÿ âîäçì\ñò÷ûñü ñòóäåíòúÿñëû — Åâãåíèÿ Ìÿêóøêîëû, Åêàòåðèíà Âèëèæàíèíîâàëû, Îëüãà Ñåðæàíòëû, Èâàí Àëåêñàíäðîâëû — ñåò=ñ àòòü\àëàíà ãèæ\äúÿñ äà êîçèíúÿñ. Ñýññÿ íàé\, êîäúÿñ ìåäâîääçà âî íà âåë\ä÷\íû ñòðàíàñà þðêàðûí, ¸ðòúÿñ âîäçàñ ê\ñéûñèñíû, îã ï\ âóí\ä\é ÷óæàí ìóíûì\ñ, ïóêòàì àññüûíûì ïàé ñûë\í îë\ì\. Òà á\ðûí ñòóäåíòúÿñ ïåòê\äë=ñíû àññüûíûñ åíáèñ\. Êûïûä ðó êîçüíàë=ñ ÷óê\ðò÷\ìàÿñëû Efonica äæàç-áåíä, øìîíü\í þêñèñ ÊÂÍ-ûñü

«Èìåíè ìåíÿ» êîìàíäà. ÊÂÍ-ùèêúÿñ Êîìèûñü âåñèã ìó âàé\ìà\ñü — è ñòóäåíòúÿñ áûòòü\ ÷óæàí=íàñ âîë=ñíû äà «ñóëàëûøò=ñíû àñ ìó âûëûí». Ïåòê\ä÷èñíû êîíöåðòûí è «Letta!» êîòûðûñü Èëüÿ Êîìîëüöåâ, Îëåã Áåñïàëþê, Àíòîí Ñëîíèìñêèé äà «Øîó-äýíñ» ãðóïïà, à Èâàí Ãàáîâë\í âåñüê\äë\ì óëûí «Ìîäåðí» àíñàìáëü âîðñ=ñ ãóñàðúÿñë\í ïàñüê\ì\í. Ëþäìèëà ÀÍÄÐÅÅÂÀ, Ìîñêâàûí Êîìèë\í ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí óäæàëûñü.


27

Âûëü âîñÿ âîé\

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

ØÌÎÍÜ

Êûäçè ïàíûäàëàí, ñ=äçè è... Êûäçè Âûëü âîñ\ ïàíûäàëàí, ñ=äçè è ñòàâíàñ âîûñ êîëü\. Òàé\ øóñü\ãûñ áóðà ò\äñà, äà áûä\í ç=ëü\ ïðàçäíèêñ\ êûïûäà ïàñéûíû. Íî Âûëü âîñÿ âîé\ áûäòîðéûñ îâë\, âåñèã è âè÷÷ûñüò\ìûñ. È ñýêè âåñèã ìóòèëû äà ì\äàðúþãûäëû ýñêûò\ìàÿñ çàâîäèò\íû ìàéøàñüíû... Íî à çáûëüûñü ê\ òàäçè? Âî ÷\æ ñýññÿ êóòàí ñòàâê\ä çû÷èòíû, Âûëü âîñÿ âîéíàñ ê\ êîäê\äê\ òûøêàñÿí ëèá\ ð\äâóæûäê\ä ïèíÿñÿí-âèä÷àí. À ðûòíàñ ê\ óíìîâñèí äà ýí è êûâëû êóðàíò øûÿññ\, ñ=äçê\, 12 ò\ëûñü êóòàí ñòûíèòíû-øêîðãûíû? Ò\äûñü é\ç ýñê\ä\íû, âûëü 2013 âîûí ï\ øóäà\í ëî\ ñýòø\ì ìîðò, êîä= ïðàçäíèê äûðéèûñ íåñéûøòàñ. Êûäçè òàé\ñ çáûëüì\äíû? Ïûçàí ñàé\ ïóêñüûò\äç èñûøò\é ïåðå÷.

Øóä âûë\! Áûä\í ò\ä\, Âûëü âî\äç êîë\ ìûíòûíû ñòàâ óäæé\çò\. Íî à òàé\ âîéíàñ ê\ ìîéâèàñ ìûéê\ àääçûíû, ñ=äçê\, âî ÷\æ òýíûä êóòàñíû ñåòàâíû êîçèíúÿñ. Âûëü âîñÿ âîé\ ïîçü\, äà âåñèã êîë\, êèñüòíû ñîâ. Òàé\ ï\ âàé\ øóä. Âèäë\é, ãàøê\, çáûëüûñü òàäçè. À æóã\äàííûä ê\ òàñüò=-ñò\êàí, âè÷÷ûñü\é ìûéê\ ë¸êòîð. Êàçÿëàííûä ê\ óëè÷ò= ø\éòûñü ïîíé\ñ ëèá\ êàíü\ñ, âåðä\é íàé\ñ, à ëî\ áóðäæûê, ïåì\ññ\ ê\ àñëûíûä áîñü-

òàííûä. È òàé\ ï\ âàé\ øóä. Ìåäûì ëîêòàí âîûñ â\ë= áóð äà ï\ò\ñ, ïðàçäíèê äûðéè ïûçàí âûë\ ëýïò\é ñòàâñ\, ìûé ýì, è ê\øåëÿä ïóêò\é êûäç ïîçü\ óíäæûê ñü\ì. Ìåä ê\òü è ç¸ëÿêûâíû êóòàñ ñ\ìûí ûðã\í óð. Øóäà\í ëî\ è ñ=é\, êîä= ûðñíèòàñ ñóëåÿûñü øàìïàíñê\éëûñü á\ðúÿ âîéòñ\. Øóä âàÿñ è ñü\ä þðñèà ìóæè÷\é, êîä= âûëü 2013 âîûí ìåäâîääçà\í âîñüêîâòàñ ò=ÿí ïîðîã âîì\í. À ëîêòàñ ê\ íûâáàáà, åäæûä ëèá\ ðûæ\é þðñèà ìóæè÷\é, âè÷÷ûñü\é êóòø\ìê\ äà óñê\òòü\.

Âûëü âîë\í ïåðâîé ëóí\ êåðêàûñü îç ïîçü ïåòê\äíû íåêóòø\ì ë\ï-¸ã. Âîûñ ï\ ìåä ýç ëî «òûðò\ì».

Ñóé\ð ñàéûí ýñê\íû æ\

îç â\äèò÷ûíû ïóðò\í íè øûðàí\í. /ä çäóê\í ï\ âóíäàí-îð\äàí ñòàâ áóðñ\, ìûé Ìèðñà áûä ñòðàíàûí âè÷÷ûñÿí âûëü âîàñ. Òàé\ ýì\ñü Âûëü âîê\ä éèò÷\ì àñûââûâñà ñòðàíààñ ýñê\íû, ïðèìåòàÿñ. Ñ=äç, Èòàëèÿûí ìûé îçûðëóí âàé\ äæûäæ, òàé\ âîéíàñ âèäç÷ûñü\ì\í ñ\ìûí êîë\ ñ=é\ñ àääçûâíû âûëü âîñÿ ìåäâîääçà ëóí\. êîë\ âîñüëàâíû êåðêà \øèíü Èñïàíèÿûí àñëàíûñ æ\ óâò=: þð âûëàä âåðìàñ óñüïðèìåòàÿñ. Ñ=äç, êóðàíòúÿñíû âåñèã äèâàí. Èòàëüÿë\í øûàë=ã\í êîë\ óäèòíû íå÷ ýñê\, ìûé âàæ, êîâò\ì ñ¸éíû 12 âèíîãðàä äà äóê\ëóé-ýìáóð øûáèò=ã\í ìûí- ìûøòíû 12 ê\ñé\ì. Ñýêè ò\ä÷àí è ñòàâ êîâò\ì ò\æä- ñòàâíàñ âîûñ ëî\ øóäà. ìàéøàñü\ìûñü. Ëàòèí Àìåðèêàûí îëûñüÊèòàéûí ÷àéò\íû, ìûé ÿñ Âûëü âîñÿ âîé\ áîêàë\ ìåäâîääçà ìîðòñÿíü ïåðâîé êèñüò\íû ñèíâà êîäü ñ\ñò\ì ÷îë\ìàë\ìûñ ïåòê\äë\, êó- âà, ñýññÿ ñ=é\ñ êîéûøò\íû òø\ì\í ëî\ ñòàâíàñ âîûñ. Íî âîñüñà \øèíü ïûð óëè÷\. îç ïîçü, â\ë\ìê\, íåêîä\ñ Ýñê\íû, ìûé âûëü âîûñ ëî\ ÷îë\ìàâíû óçüëàí=íûí – ñè- ñýòø\ì æ\ þãûä äà ñ\ñò\ì, çèì âî äîðâûâ øóäûñ îç ëî. êûäçè ñ\ìûí íà êîéûøò\ì Âûëü âî ïàñéèã\í êèòàéñàÿñ âàûñ. * * * Òàäçè ñòàâûñ çáûëüâûëàñ àëè àáó, ñò\÷ âî÷àêûâñ\ ò\ä\, ãàøê\, Åíìûñ. È âåê æ\ êîë\ ýñêûíû, ìûé ëîàí øóäà. Ñòàâûñ, êûäç øóëàñíû, àñ ñàéûí. Òà â\ñíà Âûëü âîñÿ âîéíàñ ãàæ\ä÷\é, òîðé\í íèí êîð ïûçàí ñàéûí ïóêàë\íû ð\äâóæûä, ìàòûññà ¸ðòúÿñûä.

Êîð ïûçàíûä ÷åã\... Òàé\ ãàæà ïðàçäíèê äûðéèûñ ïûçàíûä, äåðò æ\, ÷åã\. Ìûéûñ ñ\ìûí ñýí= àáó! Óíà ñèêàñ êàëáàñ, òøûí\ä\ì ÿé, áûäï\ë\ñ ñàëàò, ïðàæèò\ì ÿé, ñîëà ¸ëüä\ã... Äóëëüûä çàâîäèò\ âîéòàâíû, à êûí\ìûä ãóðãûíû. Ñòàâñ\ îêîòà âèäëûíû-ïàíüûøòëûíû. À ïûçàí âûëûí í\øòà è áûä ñèêàñ âîäêà-âèíàûñ. È êèûä à÷ûñ íþæ\ä÷\ áîêàëëàíü. Ãàæ\ä÷èã\í, ñüûë=ã-é\êò=ã\í êàäûñ \äé\ ëýá\. Ïûçàí ñàéûí îð÷÷\í ïóêàëûñü \òàð\ ÷îëüêíèò\-êèñüò\ êóðûä çåëëÿò\, ê\çÿéêà òàñüò=\ òý÷\ ÷\ñêûäûñü-÷\ñêûä ñ¸ÿí... À ñýññÿ, îâë\, âè÷÷ûñüò\ã ñèí âîäçàä ñòàâûñ ïåìä\. Àñ ñàäÿä âîàí, äåðò, ïûçàí ñàéûí æ\, è áóð, ÷óæ\ìíàä ê\ àáó ñàïêûñü\ìûä ñàëàò\... Þðûä ïîò\-âèñü\,

ìóñêûä, òûäàë\, ïûêò\ìà, à êûí\ìûä ïîëüä÷\ìà. È ã\ñüòúÿñ âîäçûí þðúÿíäçèì, ê\òü áûä\í áóðà ò\ä\, ìûé êóðûäòîðò\ ïàíü òûð è þëûâëàí. È ñ\ìûí ûäæûä ïðàçäíèê ëóí\. È êûäçè òàûñü âèäç÷ûñüíû? Ò\äûñü é\ç âèñüòàë\íû, çýâ íà ï\ áóð, ñòàâûñ ê\ ñ\ìûí òàäçè ïîìàñü\. Êîäñþð\\ñ, îâë\, Âûëü âîñÿ

ïûçàí ñàéûñü òýðûá îòñ\ã ñåòàí ìàøèíà\í íó\íû áóðä\ä÷àí=í\. Âðà÷üÿñ ýñê\ä\íû, ìûé òøûã êûí\ì\í òàòø\ì îçûð ïûçàí ñàé\ îç êîâ ïóêñüûíû. Âîäçâûâ ï\ êîë\ ñ¸éíû êèâè. Ñýññÿ áóðäæûê çàâîäèòíû êîêíüûäèê ñàëàòñÿíü, ê\í= øûð\ìà ìåäñÿñ\ ãðàä âûâ ïóêòàñ. Êàëáàñ äà òøûí\ä\ì ÿé ïîçü\ âèäëûíû, íî ýòøàíèê. Êóòø\ì Âûëü âîñÿ ãàæ, ïûçàí âûëûí ê\ àáó êóðûä çåëëÿ! È âåê æ\ ç=ëü\é þíû ñ\ìûí \òè áîêàë øàìïàíñê\é. Ñû ïûääè ïîçü\ äàðúÿñüíû åäæûä äà ã\ðä êîñ âèíà\í. Íî ýí æ\ âûâò=àñü\é. Òàëóí ëîâ âûëàíûä ãàæà, à àñêè âåðìàñ ëîíû êóðûä.

Ñî è äóãäiñ òiïêûíû ñü\ë\ìûñ ìèÿí äîíà ìàìóêë\í, Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà ÊÀÐÌÀÍÎÂÀË/Í. Ûäæûä ñü\ë\ìà ¸íà áóð ìîðò. Ìûéòà îëiñ, ñû äûðà è îòñàñèñ ÷åëÿäüûñëû, ñóñåäúÿñûñëû, ¸ðòúÿñûñëû. Àñüñ\ ýç æàëèò. Ìåäá\ðúÿ ëîë\äçûñ ê\ñéèñ ëîíû é\çëû êîëàíà\í. Øóäà îë\ìñ\ ýç è ò\äëû. Äçîëÿñÿíü, âîéíà êàäñÿíü ìûé âåðìèñ óäæàëiñ, òîì\í ä\âà\í êîëèñ, ñýññÿ \òíàñ\í í¸ëü ÷åëÿäü\ñ áûäòiñ-âåë\äiñ. ¨íà ðàäåéòiñ àññüûñ ÷óæàí ñèêòñ\, Ì\äëàï\âñ\. Ìèÿíëû âåê â\ëi ïðèìåð\í. À \íi ïîìò\ì øîã. Òýò\ã ã\ã\ð ïåìäiñ. Ïð\ñòèò ìèÿí\ñ. ×åëÿäü äà âíóêúÿñ. Ïîì\ñä³í ñèêò, Êóë\ìä³í ðàéîí. «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêàûí» óäæàëûñüÿñ þê\íû ûäæûäñüûñûäæûä øîãñ\ àñëàíûñ áóð ¸ðò Ëèäèÿ Áîðèñîâíà Æîëîáîâàê\ä, êîäë\í êóâñèñ ìàìûñ, Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà ÊÀÐÌÀÍÎÂÀ.

Ýí êûâç\é ¸ðòíûò\, êîä= ýñê\ä\, ìûé âîäêà á\ðûí êîë\ íüûëûøòíû àïåëüñèíûñü ëèá\ ëèìîíûñü ñ\ê, ãàçèðóéò\ì âà... Àñüíûä àääçàííûä, êûäçè à÷ûñ ñ=é\ çýâ \äé\ ãàæì\. Ãàæà âîéûä íþæàâë\. Ê\çÿéêà áàðà íà ïûçàí âûë\ âàé\ ìàéîíåçà ñàëàò, ïðàæèò\ì ãîñà ïîðñü ÿé, þìîâ êðåìà òîðò... À ò= òàñüò=\ áàðà íà ïóêò\é ãðàä âûâ ïóêòàñà ñàëàò, ñ¸é\é ÿáë\ã, àñëàíüûä ìàòûñò\é ÷åðè. Òîðò ïûääè ïîçü\ ÷\ñìàñüíû ìîðîæåí\é\í. Äåðò, äóëëüûä âèÿë\, ñýòø\ì îêîòà ïàíüûøòíû è ÷\ñêûä ê\ðà ïëîâ. Àñêèíàñ, êîð áàðà ïóêñÿííûä ïûçàí ñàé\, âåðìàííûä è âèäëûøòíû ñ=é\ñ. À Âûëü âîñÿ âîéûí æàëèò\é àññüûíûä âèðÿéò\. Ñàäüìàííûä äà ìåä íåêûò= ýç âèñü.

Ëîãèíîâúÿñë\í ñåìüÿ þê\ ûäæûä øîãñ\ ìàòûññàÿñûñê\ä äà ð\äâóæûñê\ä Òþïåíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíàë\í Òàòüÿíà íûëûñë\í êàäûñü âîäç êóâñü\ìê\ä éèò\äûí.

—Ìóñà êàãóêúÿñ! Êóëà! Âàé\é ìåíûì âà ñò\êàí... —Áàòü, ÿíâàðü 1 ëóíàä ñòàâíûñ êóëàí âûéûí\ñü. Âåòëû âàûäëà à÷ûä! * * * Àìåðèêàíå÷üÿñ äà àíãëè÷àíà ñþé\íû êîçèíúÿññ\ íîñêè\, à ìèÿí íîñêèûñ — à÷ûñ íèí êîçèí. * * * «Äîíà Ê\äçûä ï\ëü! Ìå âî ÷\æ îë= äà óäæàë= ë\ñüûäà-áóðà. Êîçüíàâ ìåíûì, ï\æàëóéñòà, çáûëüâûâñà ïèñòîëåò äà ðàöèÿ, à òî ìå \í\äç é\é ìîç â\äèò÷à ÷à÷àÿñ\í. Ïîëèöèÿñà ó÷àñòê\â\é èíñïåêòîð Ïåòðåíêî». * * * Âûëü âîñ\ êîëëÿë\ìûä ãàæàà... êàðñà ø\ð êîçéûñ ê\ êûäçê\ âåñüêàë\ìà ãîðòàä; Ê\äçûä ï\ëü ê\ ìóí=ñ òý äîðûñü ÿíâàðü 2 ëóíñÿ âèò ÷àñ ðûòûí, è ñ\ìûí ñû â\ñíà, ìûé ã\òûðûñ âîë=ñ íó\äíû; ãîðòàä ï\ò\ë\êàä ê\ øàìïàíñê\é ïðîáêàûñü 47 òóé, à ñóëåÿûñ ñ\ìûí 6; óë= ñóäòàñà ñóñåäúÿñûä ê\ íîðàñü\íû, ìûé îéä\ä=ííûä íàé\ñ øàìïàíñê\é\í äà ... êîð\íû í\øòà; ÿíâàðü 10 ëóí\ ê\ Ïðåçèäåíò âåñüêûäà øû\ä÷èñ òý äîð\ êîð\ì\í: «Êûëàí, âàé òûðìàñ íèí ñýññÿ!» * * * 2012 âîñÿ äåêàáðûí ïðàçäíèêúÿñ ïàñúÿííîã áàëà: äåêàáðü 20-\ä ëóí — îë\ì ïîì êåæë\ äàñüòûñü\ì; 21 ëóí — îë\ì ïîì âè÷÷ûñü\ì; 22 ëóí — îë\ì ïîì ïàñé\ì; 23 ëóí — îë\ì ïîìëû ïîì; 24 ëóí — îë\ì ïîì ïàñé\ì á\ðûí øîé÷÷\ã; 25, 26 äà ñ.â. ëóíúÿñ — Âûëü âîñÿ êîç, ãàæúÿñ, óòðåííèêúÿñ, Âûëü âî... 2013 âîñÿ ÿíâàðü 3 ëóí — îë\ì âàæ ñòèëü ñåðòè.

«Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìûí ç=ëüûñüÿñ þê\íû êóðûä øîãñ\ Òàòüÿíà Èâàíîâíà Òþïåíêîê\ä Òàòüÿíà íûëûñë\í êàäûñü âîäç êóâñü\ìê\ä éèò\äûí. Þãûä=í äà øîíûä=í, Òàòüÿíà.

«Àðò» æóðíàëñà âîéòûð þê\íû ûäæûä øîãñ\ Òàòüÿíà Èâàíîâíà Òþïåíêîê\ä Òàòüÿíà íûëûñë\í êàäûñü âîäç êóâñü\ìê\ä éèò\äûí. Þêàì ûäæûä øîãñ\ Êîìè íàöèîíàëüí\é ãèìíàçèÿûí âåë\äûñü, êîìè ñüûëàíêûâë\í «Ãîðàäçóëü» àíñàìáëü\í âåñüê\äëûñü Åëåíà Èâàíîâíà Øàðàâèíàê\ä ìàìûñë\í êóâñü\ìê\ä éèò\äûí. Êîìè íàöèîíàëüí\é ãèìíàçèÿûí äà ÷åëÿäüëû ñîäò\ä ò\ä\ìëóí ñåòàí 23 íîìåðà ø\ðèíûí óäæàëûñüÿñ, «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í èñïîëêîì\ ïûðûñüÿñ.


28

Á\ðúÿïîì ×îë\ìàëàì!

Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì! Äåêàáðü 24 ëóí\ Ëóçäîð ðàéîíñà Òàëè÷à ãðåçäûñü

Äåêàáðü 29 ëóí\ êîìè àíü, Ûäæûäâèääçûí ÷óæë\ì ìîðò, ìåë= äà øàíü ìàì —

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ÊÎÑÍÛÐÅÂÀËÛ òûðèñ 65 àð\ñ.

Àëüáèíà Ãðèãîðüåâíà Ô¨ÄÎÐÎÂÀ —

Ìè ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì àññüûíûì ï\äðóãà\ñ òàé\ ò\ä÷àíà ëóííàñ! Ñèàì ñûëû ñòàâ áóðñ\ äà ìè÷àñ\. Óíà-óíà âî íà îâíû äçîíüâèäçà\í. «Çàðíè àðëûä» ñüûëàí êîòûð.

êóòàñ ïàñéûíû îë\ìàñ ìè÷à òøóï\ä — 70 àð\ñ. Ìè, ñûë=í ÷åëÿäü — Ìàêñèì, Àëåêñàíäð äà Åëåíà, ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì ìàìóêíûì=ñ ÷óæàí ëóí=í äà ñèàì êóçü íýì, áóð øóä, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí! Ìèÿí ìàìíûì êûïûä ñü=ë=ìà, ðàäåéò= ñüûâíû äà é=êòûíû. ͸ëü=ä âî âåòë=äë= êîìè ñüûëàíêûâ ðàäåéòûñüÿñë=í «Øóäëóí» êîòûð=. Áóðåòø ñûëû ë=ñÿë=íû êîìè ñüûëàíêûâéûñü òàé= êûâúÿñûñ: Áûòòü\ òîì\í äçîðèäç \êòà, Áûòòü\ øîãñ\ îã íàé ò\ä. Âåê íà ñüûëà, âåê íà é\êòà, Âåê íà îë\ìñüûñ îã ï\ò. Îê-îê, êè äà êîê, Íåêûò= íà àáó ë¸ê, Ñòàâûñ àñëàì, ñòàâûñ Åíñÿíü, Çýâ íà ë\ñüûä ã\ã\ðáîê. Ìåä òàäçè è ëî=! Ïûääè ïóêò=ì=í äà ðàäåéò=ì=í — íûâ-ïèÿí.

Âîäç\ íèìêîäÿñüíû îë\ìíàñ Äåêàáðü 26 ëóí\ òûðèñ 80 àð\ñ

Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ ÊÀÑÅÂËÛ. Ñ=é\ ÷óæèñ Óëûñ Âî÷ûí. Íýì ÷\æûñ â\÷èñ é\çëû áóðñ\, íåêîä\ñ ýç îì\ëüòëû. Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷\ñ óíà\í ò\ä\íû äà ïûääè ïóêò\íû. Ìèÿí äîíà ìîðò\é, ìè ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì òýí\ òøóï\äà ïàñ\í, ñèàì äçîíüâèäçàëóí äà ïîìò\ì øóä. Ìåä òûðìàñ âûí-ýá\ñûä óíàòîð íà â\÷íû äà âîäç\ íèìêîäÿñüíû îë\ìíàñ. Òýíàä ã\òûð, ÷åëÿäü, ð\äâóæ äà óäæú¸ðòúÿñ.

×óæàí ëóí\í! Êóë\ìä=íñà êîìè àíü\ñ, Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâíà ØÀÕÎÂÀ/Ñ, ÷îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í! Ñèàì êóçü íýì, äçîíüâèäçàëóí, ÷\ñêûä óí äà þìîâ â\òúÿñ. Ìè òýí\ ðàäåéòàì, òý ìèÿíëû êîëàíà ìîðò. Ïûääè ïóêò\ì\í — Îêñàíà, Ýëüâèðà, ð\äâóæ.

×îë\ìàëàì çÿòü\ñ, ñâ\ÿê\ñ, äÿäü\ñ, Êîéãîðò ñèêòûñü

Âûëü âî\í! Ïûääè ïóêòàíà «Êîìè ìó» ãàçåò â\÷ûñüÿñ äà ëûääüûñüÿñ, ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì ñòàâíûò\ âûëü 2013 âî\í! Ñ=é\ âàÿñ ò=ÿíëû øóä äà ìóñëóí, ¸íì\äàñ äçîíüâèäçàëóííûò\, îòñàëàñ çáûëüì\äíû ìåäûäæûä äà ìåäñÿ êîëàíà ê\ñé\ìúÿñíûò\! Êîë\ ñ\ìûí ýñêûíû þãûä àñêèà ëóí\, ñýêè àðòìàñ â\÷íû îë\ìñ\ áóð\í äà êûïûä\í! Ñåðãåé ÃÀÁÎÂ, «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ì\í âåñüê\äëûñü, ßíà ÑÀÆÈÍÀ, òîì êîìè âîéòûðë\í «Ìè» êîòûð\í þðíó\äûñü.

Èëüÿ Àëåêñååâè÷ ÒÀÐÀ×ÅÂ/Ñ, êîäë\í ÿíâàðü 1 ëóí\ îë\ìàñ òøóï\äà ïàñ! Ñèàì â\ëüí\é ñâåòñüûñ ñòàâ áóðñ\, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, êóçü íýì äà øóä. Ëî ïûð ¸í\í äà ñþñü\í. Àòòü\ òýíûä øàíüëóíñüûä, îòñ\ãñüûä. Àòòü\, ìûé îí âóí\ä ìèÿí\ñ, ñòàâ ûäæûä ð\äâóæò\, äà ò\æäûñÿí ìèÿí â\ñíà, âåë\äàí áóð\. Ã\òûð áîêñÿíü ð\äâóæ.

×îë\ìàëàì

Ìåäñÿ þãûä äà ãàæà

Èçüâà ðàéîíñà Íÿøàá\æûñü Âàñèëèé Ñåì¸íîâè÷ ÀÐÒÅÅÂ/Ñ òøóï\äà ïàñ\í! ßíâàðü 5 ëóí\ ñûëû òûð\ 65 àð\ñ.

Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëà «Êîìè ìó» ãàçåò â\÷ûñüÿñ\ñ äà ñ=é\ñ ëûääüûñüÿñ\ñ Âûëü âî\í, Ð\øòâî\í äà Âåæàäûð\í!

Ñèàì êûïûäëóí, òûð-áóð îë\ì, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, êóçü íýì äà áóð øóä! Òàëóí ìèÿí ãàæà ëóí — Ìóñà âîêë\í ÷óæàí ëóí. Ñ=é\ ìèÿíëû çýâ äîíà, Âîê\ñ ðàäåéòàì çýâ ¸íà! Ñèàì ñûëû îë\ì âûíúÿñ, Ñ=äçæ\ ñèàì ãàæà ëóíúÿñ. Ìåäûì âîêë\í íåáûä ñü\ë\ì Ñòàâíûìëûñü ïûð øîíòàñ îë\ì. Òýíàä ìóñà ÷îéÿñûä — Èðèíà äà Íàäåæäà äà Íèêîëàé, ϸòð, Àëåêñàíäð âîêúÿñûä.

Ñèà ñòàâëû äçîíüâèäçàëóí, óäæûí ãûðûñü âåðì\ìúÿñ. Ìåä 2013 âîûñ âàÿñ øóä äà áûä áóðñ\. Âàæ\í íèí ýç âîëû ýòàòø\ì ã\ñüò, áàðà ñî âî êåæë\ âîèñ. Ëîëûä ê\ ðàäë\ è ñü\ë\ìûä ï\ñü, ðàäóéò\ é\çñ\ Âûëü âîûñ!.. (Â.Ïîïîâ. «Âûëü âî»). Ýëåîíîðà ÊÀÍÅÂÀ. Êûäçêàð ñèêò, Èçüâà ðàéîí.

Òøóï\äà ïàñ\í! Äåêàáðü 19 ëóí\ Êóë\ìä=í ðàéîíñà Íåìä=í ñèêòûñü êîìè àíü

Çîÿ Íèêîëàåâíà ÌÀËÜÖÅÂÀ

ïàñéèñ çýâ ûäæûä þáèëåé – ñûëû òûðèñ 90 àð\ñ. ×îë\ìàâíû âîë=ñíû Êóë\ìä=í ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü Ä.À.Øàòîõèí, ñ=é\ñ âåæûñü Í.À.Ëåâ÷åíêî, Íåìä=í îâì\ä÷\ìèíñà âåñüê\äëûñü À.Â.Ïèìåíîâ, ðàéîíñà âåòåðàíúÿñë\í êîòûð\í þðíó\äûñü Ã.À.Êðàâ÷åíêî. Çîÿ Íèêîëàåâíà (ìèÿíëû – Çîÿ è÷èíü) âóäæèñ çýâ ñü\êûä îë\ì, ò\äë=ñ òøûãúÿë\ì, êûíì\ì, â\÷ë\ìà áûäñÿìà ñü\êûä ìóæèê óäæñ\. Íî ëîâíàñ ýç óñü. Áûäò=ñ êóèì ÷åëÿäü\ñ. Ñ=äçæ\, êûäçè äà ìûé\í âåðìèñ, îòñàë=ñ óíà ÷åëÿäÿ, ñü\êûäà îëûñü Àãíèÿ ÷îéûñëû.

Äîíà ¸ðòúÿñ! Áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà âîéòûð\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèå íèìñÿíü ï\ñÿ ÷îë\ìàëà òiÿí\ñ Âûëü âî\í äà Ð\øòâî\í! Ìåä ëîêòàí âîûñ ïûðàñ òiÿí êåðêà\ ìèð\í äà ëàä\í, âàÿñ ñü\ðñüûñ ðàäëóí, øóä äà äçîíüâèäçàëóí, ï\ðòàñ îë\ìàíûä ê\ñé\ìòîðúÿñò\. Ñèàì, ìåäûì ïðàçäíèêë\í êûïûä ëîëûñ êî-

«Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

2012 âîñÿ äåêàáðü 27 ëóí

Ìóñà Çîÿ è÷èíü\é, ìåä Åíìûñ ñåòàñ òýíûä âîäç\ íà îëûøòíû òàëàäîð þãûäàñ, êûâçûíû âíóê-âíó÷êàÿñëûñü äçîëüçü\ìñ\, à øîíä\ä\ì á\ðûí ïåòàâíû ûâëà âûë\ äà íèìêîäÿñüíû â\ð-âàíàñ, ëîëàâíû ñ\ñò\ì ñûí\äíàñ. Àòòü\ ñòàâ áóðñüûñ äà ìó\äç êîïûð òýíûä ñòàâ ð\äâóæñÿíü. Ïûääè ïóêò\ì\í – Íàäåæäà Âåíèàìèíîâíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ. Ïîæ\ãä=í, Êóë\ìä=í ð.

ëèñ òiÿí ñü\ë\ìúÿñûí âî ÷\æ êåæë\. À âûëüâîñÿ øîé÷÷àí ëóíúÿñûñ ëîèíû ãàæà\ñü, êûïûä\ñü äà âóí\äëûò\ì\ñü. Íî êàäñ\ êîëëÿë\é ñiäç, ìåäûì è êóñ\ä÷ûñüÿñ, è ìåçäûñüÿñ, è áóðä\ä÷ûñüÿñ òàé\ ï\ðààñ óäèòiñíû æ\ øîé÷÷ûøòíû. Âèäç\é àñüíûò\ äà ìàòûññàÿñò\! Ó÷ðåæäåíèå\í âåñüê\äëûñü Èãîðü ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.

«Êîìè ìó» ãàçåò. Ãëàâí\é ðåäàêòîð Å.Â.Ïëåòöåð. Ðåãèñòðèðóéò=ñ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèå. Ðåã. ¹ ÏÈ ÔÑ 3-0555. Ãàçåò ïåò\ 1918 âîñÿíü.

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ: 167982, ÃÑÏ-2, Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Þàñüíû 24-01-16 (ôàêñ), 24-15-93, 20-19-36 òåëåôîíúÿñ ïûð. Êîððåñïîíäåíòúÿñ: 24-57-19, 24-36-49, 24-27-61. Å-mail: komimu@parma.ru, smi-komimu@mail.ru

(Ãàçåòë\í ëîêòàí íîìåðûñ ïåòàñ 2013 âîñÿ ÿíâàðü 10 ëóí\.)

Ó÷ðåäèòåëüÿñ: Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâî, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà «Êîìè ìó» ãàçåòñà óäæàëûñüÿñ. Ãàçåò ïåò\ âåæîííàñ \ò÷ûä.

Èíäåêñûñ 52042. Òèðàæûñ 4.099 ýêçåìïëÿð. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàñà òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81. Êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 17 ÷àñûí, ãðàôèê ñåðòè — 17 ÷àñûí. ¹-à çàêàç. Äîíûñ ñ¸ðíèò÷\ì\í.

Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ÊÐ-ñà ïå÷àòü äà é\çëû þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

komi mu  
komi mu  

a newspaper

Advertisement