Page 1

www.komimu.com

×åòâåðã, 2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

45 (18038) ¹

ÍÈÌ/ÄÀÌ ÀÐÌÈß/ ÌÓÍÛÑÜ/Ñ

Òàëóí íîìåðûí: Ул=сыс

к=дзавныс= оз удит.

2 ë.á. Медым и

юркарсал=н вежыс пет\с.

3 ë.á. Кокниа ылалам.

4 ë.á. Мыйла олам,

кодлы колам?

5 ë.á. Йитны важс=,

=н\яс= да аскиа лунс=.

6 ë.á. Кык кыв

т=дысьыд кык п=в озыр.

11 ë.á. Унаысь ме

сьывлывл\...

12 ë.á. Коль=м кадс=

вун=д\сны? Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

14 ë.á. Дасьтысь=ны

Сочиын ордйысьны.

21 ë.á. А чимит=, в=л=м,

восьс=н кый=ны.

22 ë.á. Бурт= в=чны

абу сь=кыд.

23 ë.á. Êîëü\ì ëóíúÿñ\ Ñûêòûâêàðñà âîåíêîìàò äîðûí ÷óê\ðò÷ûë=ñíû àðìèÿ\ ìóíûñüÿñ. Äîðøàñèñ ñèíâàûñ ìàìúÿñë\í, ðàäåéòàíà íûâúÿñë\í. Àáó òàé êîêíè ÿíñ\ä÷ûíû ìàòûññà ìîðòûäê\ä...

Ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ âåðìàñíû ìûíòûñüò\ã øû\ä÷ûâíû þðèñòúÿñ äîð\ îòñ\ãëà 8(8212) 285-331 íîìåðà òåëåôîí ïûð âîäçâûâ ãèæñü\ì\í.

Ðåêëàìà

Íîÿáðü 16 ëóí\ 9-ñÿíü 13 ÷àñ\äç Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í îáùåñòâåíí\é ïðè¸ìí\éûí êóòàñ óäæàâíû «Þðèäè÷åñê\é êëèíèêà».

Àíäðåé Ãóùèí ¸íàñ\ ýç ìàéøàñü. –Àðìèÿ\ ìóíà îêîòàïûðûñü. Êûäçè è ê\ñúÿ â\ë=, êóòà ñëóæèòíû ÂÄÂ-ûí, – âèñüòàë=ñ ñ=é\. Àðìèÿ\ áîñüòò\äç çîí âåë\ä÷\ìà È.Êóðàòîâ íèìà Ñûêòûâêàðñà ïåäêîëëåäæûí ôèçêóëüòóðà âåë\äûñü\. Êûäçè à÷ûñ âèñüòàë=ñ, ñëóæáà âûë\ ìóí\ êîêíè ñü\ë\ì\í. Îç ïîâ íåêóòø\ì «äåäúÿñûñü». /ä è÷\òñÿíüûñ íûð÷÷\ìà ôèçêóëüòóðà\ äà ñïîðò\. Àíäðåé Ãóùèí – â\ëüí\ÿ äà ãðåêî-ðèìñê\é âåðìàñü\ì êóçÿ ñïîðòñà ìàñòåð\ êàíäèäàò. Äåðò, ñûëû ñýññÿ êîêíèäæûê ëî\ è àðìèÿûí ñëóæèòíû...


2

Ëóí á\ðñÿ ëóí ÂÎÑÜÑÀ ѨÐÍÈ

Óë\ñûñ ê\äçàâíû îç óäèò Íî ñî òàé\ è ëîèñ. Ìûéòà äîëèñíû Ìàðèíà Äìèòðèåâíàë\í ìóí\ì éûëûñü, äà âåñèã ýç íèí ýñêûññüû. À \ä ìóí³ñ. Æàëü. Ìå ñåðòè ñ³é\ — çáûëüûñü íûâáàáà-þðíó\äûñü. Íî, ÷àéòà, è \í³ ýç ñîðñüû äà, ìè êûâëàì íà êûäçè Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåòë\í, ñ³äçè è ñûë\í âåðì\ìúÿñ éûëûñü. Íî êîä³? Êîä³ êóòàñ âåñüê\äëûíû Êàíàëàí Ñ\âåò\í? ×àéòà, ñ\ìûí ïîñíè ÷åëÿäüë\í «Ðàäóãà» ãàçåò ýç ãèæ, Èñòèõîâñêàÿ ïûääè ï\ ëîàñ Êîâçåëü. È ã\ã\ðâîàíà ìûéëà — ×åðíîâë\í ï\ ¸ðò äà. Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷\ñ ìå ò\äà Ìàðèíà Äìèòðèåâíàûñü íåóíà ýòøàäæûê, è ò\äà ñûëûñü ñÿìëóíñ\. Äà, ñ³é\ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷ê\ä áóð ò\äñàÿñ (òà éûëûñü ìå ò\äìàë³ ãàçåòûñü æ\. Íî ýã «Êîìè ìóûñü»). Íî è ìûé? Êîâçåëü ê\ ýç â\â... (êûäçè è íåáûääæûêà øóíû) âåæ\ðà\í, òàé\ ¸ðòàñü\ìûñ \äâàê\ îòñàë³ñ. À ìûé ñ³é\ àáó òàò÷\ñ... Îã ò\ä, \òêûìûí «òàò÷\ñûñü» ï\ñü íè ê\äçûä. Ñî Ëóçäîð ðàéîíûí ëûääüûñüûñüÿñê\ä àääçûñüë³ã\í \òè àíü (ìûé ñýññÿ ï\ðûñüëàäîðûä â\÷àí, âè÷ñ\ ê\ âóí\ä³ Êîâçåëüûñëûñü...) êðàïêèñ: «Ñ³äçê\, òàäçè äåïóòàòúÿñò\ è ò\äàí. Ìè òàé ò\äàì-à». Ñýññÿ êóò³ñ âèñüòàâëûíû, êîð âîë³ñ, ìûé âèñüòàë³ñ äà, äåðò æ\, ìûé â\÷èñ. Ñëàáîã, ò\ä\íû ê\. Íî òý ê\ ïûä\ñò\ì é\é, íåêóòø\ì ¸ðòàñü\ì îç îòñàâ, ìåä ê\òü ñýññÿ Ïóòèíê\ä \òè êëàññûí âåë\ä÷ûë³í. Íî, øóàì, Êîâçåëü éûëûñü ñòàâíûñ ñ¸ðíèò\íû, îç ñ\ìûí äåïóòàòúÿñ. Ñïèêåð\ ñ=é\ñ â\çéèñíû åäèíîðîññúÿñ. Íàëûñü êûâê\ðò\äñ\ îøêèñ ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. Íî ìå, âåñüêûäà ê\, Ãîññ\âåò\ âåñüê\äëûñüíàä àääçà äçèê ì\ä ìîðò\ñ, êîä\ñ ò\äà âåñèã áóðäæûêà íà Ìàðèíà Äìèòðèåâíàûñü. Øåíçü\ä\ ñûë\í ç³ëüëóíûñ, é\çñ\ óäæ\ êîòûðòàí ñÿìûñ, ñìåëëóíûñ, âîñüñà ñ¸ðíèûñ. Äà è êûäçè àíü, ìóñà äà ã\ã\ðáîê ë\ñüûä. Òàé\ Âåðà Èãîðåâíà. Äà-äà, Ñêîðîáîãàòîâà. Ìûéëà ñ³é\? /òè-ê\, â\ë³ ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü\ñ âåæûñü\í äà èñïîëíèòåëüí\é âëàñüòûäëûñü óäæñ\ çýâ áóðà ò\ä\. Ì\ä-ê\, ñî êûìûí âî íèí ïîìñÿ äåïóòàòàë\. ˸êà ê\ óäæàë³ñ, ýç íà-é êóò÷ûñü òà äûðàò\. Êîéì\ä-ê\, êîìè. À òàé\ ìåíûì âûÿ áîðäé\í ìàâòûøò\ì êîäü. Ñòàâñ\ ò\ä\, ìûé ãèæàì, îç êîâ âîìûñü áûã ïåòì\í âèñüòàâëûíû êîìè ãàçåò-æóðíàëëûñü äà êîìè êûâ âåë\ä\ìëûñü ò\ä÷àíëóíñ\. È, í¸ëü\ä-ê\, ìè÷à Àíü. Ìå äóìûñü, ñûûñü ëîàñ ìóæè÷\é-äåïóòàòúÿñ\í çýâ íà è áóð þðíó\äûñü. Ñýññÿ è Ãîññ\âåò\í âåñüê\äëûñü\ ñ=é\ñ ýç ñ\ìûí «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» â\çéû. Îøê\íû è «Âóæâîéòûð àíüÿñ» äà«Èçüâàòàñ» êîòûð... Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

ÃÎÑÑ/ÂÅÒÛÍ Âî çàâîäèò÷\ìñÿíü Êîìèûí â\÷\ìà\ñü 14.565 ìûæ. 75,5 ïð\÷åíòñ\ òóÿë\ìà. È êûäçè âèñüòàë=ñ ðåñïóáëèêàñà ïðîêóðàòóðàûñü çàêîí îë\ì\ ï\ðò\ì êóçÿ þê\í\í âåñüê\äëûñü Þðèé Ãóäêîâ, 45 ïð\÷åíòñ\ â\÷\ìà\ñü êîä þð\í. Îëàíïàñ òîðêûñü òûð àðëûäò\ìàÿñûñü áûä í¸ëü\ä ûøò\ìà ìûæ âûëàñ þ\ì á\ðûí. 9 ìîðò\ñ âè\ìà\ñü äà ï\øòè 200-\ñ äîéäàë\ìà\ñü êóðûä çåëëÿ ðàäåéòûñü øîïåðúÿñ.

Þûñüûäê\ä ÷å÷åíèò÷ûíû îç êîâ

ïàñ òîðêàëûñü\ñ îí ïîâÌûé â\÷íû, ìåäûì è òóé ìûé âîûñü-âî ìè ïûð óíçü\ä. Âóç\ñûñü ÷óêò\ñûñ âûëûí ãàæà þð\í ðóëü ñàé\ äæûê þàì. —1990 âîûí þèì \òè íåêûìûí ï\â óíäæûê, — ïóêñü\ì ïîíäà íåìèíó÷àûñ øó\ Êîìèûí ïîëèöèÿñà íàýç â\â, è é\çûñ ýç þñüûíû ìîðò âûë\ àðòûøò\ì\í 5,38 ÷àëüíèê\ñ âåæûñü Àíàòîäà äûðäæûê îë=ñíû, à ëèòð, à 2009-ûí — 10,1, — ëèé Ëèíüêî. ñ=äçæ\ þ\ìûñü \ë\ä\ì äà óñüê\ä=ñ ñ=é\ ò\ä âûë\. — À Êóðûä çåëëÿ íü\á\ì ìîâèíà âóçàëûñüÿñ\ñ òîï\äàí ìûéòà\í êóâñü\íû âèíà ïîìåðàÿñ éûëûñü ñ¸ðíèò=ñíû ìûñü! Âîíàñ ìàò\ 100 ñþðñ! ãûñü 21 àð\ñ\äç êûï\äíû âîòîðíèê\ Ãîññ\âåòûí. Ïàð- 25 ñþðñûñ ïàãàë\íû, 75 àðëûä â\çé\ è ðåñïóáëèêàñà òîì é\çë\í ïàðëàëàìåíòûí òàé\ ÷óê\ðò÷ûë\ì ñþðñûñ — âèñü\ìûñü, êîä\ñ ìåíòûñü Èëüÿ Áîëîáàí. âûëàñ â\ë=íû äåïóòàòúÿñ, ê\âúÿë\íû þ\ì ïîíäà. êàð-ðàéîíñà âåñüê\äëûñüÿñ, Ëóçäîðûí óíà\í æ\ Ñ=é\ ëûääü\, ìûé áóðåòø âåë\äûñüÿñ, æóðíàëèñòúÿñ, êóâñü\íû âèíà ïîìûñü. 18-20 àð\ñàÿñ ï\âñòûí îáùåñòâåíí\é êîòûðúÿñûñü Ñýò÷\ñ îëûñüÿñ âîíàñ þ\íû ìåäóíà þûñüûñ. Òîì é\ç íûðùèêúÿñ, ïîëèöèÿûí, ìîðò âûë\ ìàò\ 25 ëèòð. ïîìàë\íû øêîëà, ëî\íû ïðîêóðàòóðàûí ç=ëüûñüÿñ, Òàé\ ï\ ñóðñ\ àðòûøòò\ã. òûð àðëûäà\ñü, à ñ=äçê\, çàâîäèò\íû ëûääüûâè÷êîûí ñëóæèòûñüÿñ, íû àñüíûñ\ âåðñòü\\í ñòóäåíòúÿñ äà øêîëàûí Ðîññòàòë\í þ\ð ñåðòè, äà ÷àéò\íû, ìûé óíàâåë\ä÷ûñüÿñ. Ðîññèÿûí 11-ñÿíü 24 àð\ñ\äç òîð íèí ïîçü\ íàëû —Þûñüûäê\ä ÷å÷åòîì é\ç ï\âñòûñü þ\íû â\÷íû, òø\òø è þíû. íèò÷ûíû îç êîâ. Íî è 80,8 ïð\÷åíòûñ. Ñî è óñüê\ä÷\íû îëàíïàñ òîðêàë\ì\í âèíà âûë\... âèíà âóçàëûñü\ñ êîë\ —Ìåíûì íèìêîäü, ìûé ÷îðûäà ìûæäûíû, òø\òø è Òà éûëûñü âèñüòàë=ñ ðà-éîíòîì é\ç âîäçì\ñò÷\íû âèíà ëàâêà êóòûñüñ\, à âóçàñÿ- ñà âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü þ\ìëû ïàíûä òûøàñ, — í=íñ\ òóïêûíû, — â\çé\ Íàòàëüÿ Æóê. Þðèé Ãóäêîâ. — Ìûæäû—Âèíà þûñüÿñ ýì\ñü âå- âèñüòàë=ñ Ñûêòûâêàðñà ñ\âåòûñü äåïóòàò Ãàëèíà íû è áàòü-ìàì\ñ, êîäúÿñ þê- ñèãò\ øêîëàûí âåë\ä÷ûñüËàïøèíà. — Ìûéòà â\çé\ì ò\ä\íû àññüûíûñ ÷åëÿäüñ\. ÿñ ï\âñòûí. Òà ïîíäà ÷\â íàñÿíü âîèñ. Øóàì, îç ïîçü Àñüíûì ò\äàì, ìûé â\÷ñü\ îâíû îã âåðì\é, — âèñüâóçàâíû âèíà âåðñòü\ øêîëà ïîìàëàí ðûò äûðéè òàë\ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. — ÷åëÿäü ÿíäûñüò\ã þ\íû — Ìè êîòûðòàì ðàéîíûí ìîðòëû, ëîêò=ñ ê\ ñ=é\ ëàâìàì-áàòüë\í ñèí âîäçûí, à áûäñÿìà àêöèÿÿññ\ äà êà\ êàãàûñê\ä. Óíàëàûí âåðñòü\ÿñ àñüíûñ êèñüòàë\- â\çúÿì âûíñü\äíû ðåñïóá- â\çé\íû íü\áíû êûê ñóíû íûâ-ïèíûñëû âèíàñ\. ëèêàûí âèíà þò\ì ëóíúÿñ ëåÿ, à êîéì\äñ\ ñåò\íû äîí —Êîìèûí ø\ðêîäÿ 415 àïðåëü 7, ìàé 25, èþíü 1 áîñüòò\ã. Êîë\ áûð\äíû ìîðò âûë\ \òè âóçàñÿí=íûí äà ñåíòÿáðü 1 ëóíúÿñ\. Ëóç- òàòø\ì àêöèÿÿññ\. —Ìåäâîäç êîë\ çàâîäèòèíàë\íû êóðûä çåëëÿñ\. äîðûí òàòø\ì ëóíñ\ íó\ä=ì íû àññÿíü, — øó\ Ãîññ\âåòÑòðàíàûí òàòø\ìûñ — 518 íèí ñåíòÿáðûí. Íî ýç ñòàâ ñà äåïóòàò Èãîðü Êîâçåëü. ìîðò âûë\. Ñûêòûâêàðûí, âóçàñüûñüûñ ïûð\ä÷û òàé\ — Ìèÿí íåêóòø\ì ãàæ îç Óõòàûí, Ñîñíîãîðñêûí, àêöèÿàñ. Þðñèêòûí 27 âóêîëü ñóëåÿò\ã. À êîë\ ýñüÊíÿæïîãîñòûí — 500-700 çàñÿí=íûñü ñýêè ñ\ìûí 17ê\ äóã\ä÷ûíû òàòø\ì òðàìîðò âûë\, à Ëóçäîðûí, ûí ýç èíàâíû âèíàñ\. Ê\ðòêåð\ñûí, Êîéãîðòûí, Îòå÷ Ôèëèïï øóèñ, ìûé äèöèÿñüûñ. Ìè âåðìàì áûÑûêòûëûí — 100 ñàé\ ìîðò óíäæûê ëàâêàûñëûñü êîë\ ð\äíû ñèêòúÿñûñü âóçàñÿí=íúÿñ, áûäëàûí â\÷íû âûë\ òàòø\ì ëàâêàûñ. Ðîñ- á\ð áîñüòíû âèíà\í âóçàñïîðòïëîùàäêàÿñ, íî \äâàñèÿñà Îáùåñòâåíí\é ïàëàòà ñÿí ëèöåíçèÿñ\, âîñüòûíû â\çé\ óíäæûê âóçàñÿí=í- òîðúÿ âóçàñÿí=íúÿñ, ê\í= ê\ é\çûñ äóãäàñíû þíû. ëûñü á\ð áîñüòíû ëèöåíçèÿ, êóòàñíû èíàâíû ñ\ìûí Êîë\ áûä\í\ñ ã\ã\ðâî\äìåäûì âèíà\í âóçàñÿí ëàâ- âèíà-âîäêà äà êóðèò÷àí è íû-ýñê\äíû, ìûé âèíà þ\ì — òàé\ ûäæûä ë¸êêàûñ 5 ñþðñ ìîðò âûë\ êîëè ÷åëÿäü\ñ äà 21 àð\ñûñü òîìòîð. Íî à ìèÿíëû ëîíû \òè, êûäçè Íîðâåãèÿûí, äæûê íûâ-çîíì\ñ ñýò÷\ îç ìóê\äûñëû áóð ïðèìåð\í. Øâåöèÿûí, Ôèíëÿíäèÿûí. êóòíû ëýäçíû, à ãàøê\ è, Ñýññÿ ñ=é\ êîðèñ ëýïòûÒà ñåðòè Ëóçäîðûí 27 ï\â ïåòê\äíû òàòø\ì âóçàñÿ÷èíàñ òàòø\ì âóçàñÿí=íûñ, í=íúÿññ\ êàðûñü äà ñèêòûñü íû êè íàëû, êîäúÿñ ýç íà âèäëûíû âèíà ê\ðñ\. Òûð Ìîñêâàûí êûê ï\â — áîê\. ×åëÿäüëû âèíà âóçàâàé\ä=ñ ëûäïàñúÿñ ëèöåíçèÿ ëûñüÿñ\ñ äà íü\áûñüÿñ\ñ çàëûí, ê\í= ïóêàë=ñíû ñåòàëàí ñëóæáà\í âåñüê\ä- îòå÷ Ôèëèïï â\çé\ ïóêòø\òø ñòóäåíòúÿñ äà øêîëûñü Ñåðãåé Óñà÷¸â. — Âî ñü\äíû ñóòøêàñüûñü ñóòóãà ëàûí âåë\ä÷ûñüÿñ, òàòø\çàâîäèò÷\ìñÿíü Êîìèûí ñàé\. Í\øòà ï\ êîë\ êóìûñ â\ë= ëûäà ìîðò. áûä îëûñü (ïóç÷óæ\ì êà- ðûä çåëëÿûñëûñü äîíñ\ íåÑòàâ â\çé\ìñ\ \òóâòàñãà\ñ àðòûøò\ì\í) þ\ìà íèí êûìûí ï\â ñîäòûíû, ìåä íû äà ñåòàñíû äîíúÿâíû 7,4 ëèòð êóðûä çåëëÿ äà 3,2 500 øàéòûñü äîíò\ìäæûê ðåñïóáëèêàñà Ãîññ\âåò\ äà ëèòð ñóð. /òëàûíñ\ 10,6 ñóëåÿûñ ýç â\â. ïðàâèòåëüñòâî\, Ðîññèÿñà ëèòð, à âîûñ ýç íà ïîìàñü. —Øòðàïûñ, çáûëüûñü, Ãîñäóìà\ ëà÷à\í, ìûé Êîëü\ì âî òàé\ æ\ êàäêî- è÷\ò, 3-5 ñþðñ øàéò\í îëàííàé\ñ ïûðòàñíû îëàíïàñ\. ëàñòàñ \òè ìîðò âûë\ àð* * * òûøò\ì\í ìèÿí þñü\ìà Ðûòíàñ íèí ëîè ò\äñà, ìûé Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò Âëàäè10,06 ëèòð. À âîíàñ — 13,3. ìèð Ïóòèí êûðûìàë=ñ îëàíïàñ\ âåæñü\ìúÿñ, êîäúÿñ ñåðÐîññèÿûí ìè ìåäñÿ þûñü òè 10 ï\â ûäæäàñíû øòðàïúÿñ ÷åëÿäüëû âèíà âóçàë\ðåãèîíúÿñ ï\âñòûí\ñü, ìûñü. Ñ=äç, âóçàñüûñü\ñ (àáó áûòü ëàâêàûí óäæàëûñü\ñ) ìèÿí\ñ ïàíé\ ñ\ìûí Ëåíèí- âåðìàñíû øòðàïóéòíû 30-50 ñþðñ, ëàâêà êóòûñü\ñ äà àñ ãðàä îáëàñüò (15,1). âûë\ óäæàëûñü\ñ — 100-200 ñþðñ, à ïðåäïðèÿòèå-îðãàíèÃîññ\âåòñà äåïóòàò Ëþä- çàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ — 500 ñþðñ øàéò âûë\. Âèêòîðèÿ ×ÓÃÀÅÂÀ. ìèëà Àôàíàñüåâà âèñüòàë=ñ,

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

ËÛÄÏÀÑ

17,8

ìèëëèîí øàéòà ïàðîì êóòàñ âåòëûíû Èçüâà þ êóçÿ ëîêòàí âî ãîæ\ìíàñ. Ñû âûëûí ïîçÿñ íóíûâàéíû 25 òîííà ñü\êòà\äç ãðóç, òîðé\í ê\, àâòîìàøèíà äà ìóê\ä òåõíèêà. À ñ=äçæ\ êàðáàññ\ àðòûøò\ìà 20 ìîðò âûë\. Ïàðîìñ\ íü\áíû øó\ìà ðåñïóáëèêàë\í ñü\ìêóä âåñüò\. À âàéíû óð÷èò\ìà Èçüâà ñèêò\ ëîêòàí âîñÿ èþëü\äç.

200

ìèëëèàðä øàéò ë\ñü\ä÷\ âèäçíû «ËÓÊÎÉË» êîìïàíèÿ ìàòûññà êóèì âî\ Êîìèûí èíâåñòèöèÿà óäæòàñúÿñ çáûëüì\ä\ì âûë\. Òà éûëûñü ñ¸ðíè â\ë= íåâàæ\í òàé\ âîñüñà àêöèîíåð êîòûðñüûñ ïðåçèäåíò Âàãèò Àëåêïåðîâê\ä Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåðë\í àääçûñüë=ã\í.

8

ñþðñûñü óíäæûê øû\ä÷\ì ì\ä\ä\ìà âî çàâîäèò÷\ìñÿíüûñ «Êîìèýíåðãîñáûò» âîñüñà àêöèîíåð êîòûð ñóä\, ìåäûì ïåðéûíû áè\í â\äèò÷ûñüÿñëûñü óäæé\çñ\. 6,5 ñþðñ ìîðòëûñü øó\ìà íèí ñóä ïûð ïåðéûíû ñü\ìñ\.

299

ìèëëèîí øàéò ìûíò\ìà\ñü ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ òàâîñÿ íîÿáðü 1 ëóí\äç àñëàíûñ ýìáóðûñü âîòñ\. Ñòàâñ\ æ\ óð÷èò\ìà âåøòûíû 516, 4 ìèëëèîí øàéò. Êûäç òûäîâò÷\, ìûíò\ìà\ñü ñ\ìûí íà äæûíñüûñ íåóíà óíäæûê.

136

âóçûñü ò\ëêûñ-âîäç\ñûñ àáó. Òàòø\ì êûâê\ðò\ä â\÷\ìà\ñü Ðîññèÿñà âåë\äàí äà íàóêà ìèíèñòåðñòâîûí ñòðàíàûñü âûëûñ ò\ä\ìëóí ñåòàí 502 ãîñóäàðñòâåíí\é âåë\ä÷àí=í äà íàëûñü 930 þê\í äîíúÿë\ì á\ðûí. Â\ë\ìê\, âóæâûé\íûñ êîë\ âûëüì\äíû-áóðì\äíû è Êîìè ïåäèíñòèòóòûí äà Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåòûí óäæñ\.

11

êîç øó\ìà ñóâò\äíû òàâî Âûëü âî êåæë\ Ñûêòûâêàðûí. Ìåäñÿ äæóäæûäûñ äà ìè÷àûñ, äåðò, ëîàñ Ñòåïàí èçýðä âûëûí. Íî è Îðáèòàûí, Äàâïîíûí, Óëûñ ×îâéûí äà ìóê\ä ìèêðîðàéîíûí Âûëü âîñÿ òàòø\ì ã\ñüòúÿñûñ êûï\äàñíû ñýí= îëûñüÿñëûñü ëîâñ\.


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Âåñüê\äëûñü

Ìåäûì è þðêàðñàë\í âåæûñ ïåò=ñ Áóðåòø âî ñàéûí Âàñèëèé Ãîí÷àðåíêî áîñüò÷èñ âåñüê\äëûíû Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í. Òàé\ è ëîèñ Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷ê\ä ìåäâîääçà âåðì\ìúÿñ, ñèêòñà âîéòûðë\í ò\æäúÿñ äà ðàéîíë\í àñêèà ëóí éûëûñü ñ¸ðíèëû ïîìêàíàñ. –Ò=ÿíëû, êàðñà îëûñüëû, ñü\êûä-\ â\ë= ïûð\ä÷ûíû ñèêòñà ðàéîíûí óäæ\? –Ìåäâîäç ñò\÷ì\äà, ìûé ñèêòñà îë\ìò\ ìå êóòø\ìàê\ ò\äà, \ä ÷óæë= ðàáî÷\é ïîñ¸ëîêûí, áàòü-ìàìë\í â\ë= àñ îâì\ñ. Ê\ðòêåð\ñ ðàéîí\ ëîêò=ã\í ñ=äçæ\ ê\ñéè ò\äìàâíû, òûðìàñ-\ ïðåäïðèÿòèåûí, êàðñà ìóíèöèïàëèòåòûí, ìèíèñòåðñòâîûí óíà âî ç=ëèã\í ÷\æñü\ì îïûò\é òûð-áóðà óäæàâíû ñèêòñà ðàéîíûí. È Ñûêòûâêàðñÿíü àáó ûëûí äà, ñýí= îë=ã\í ìå áûä ëóí âåðìà âîëûâëûíû Ê\ðòêåð\ñ\ óäæ âûë\. Ò\ä\ìûñü, êîäñþð\ ëûääü\íû, ìûé âåñüê\äëûñüëû êîë\ îâíû àñ ðàéîíûí, äà îç îøêûíû ìåíñüûì òàò÷\ âî\ì\ñ. Íî ìåíàì òà âûë\ ì\ä âèäç\äëàñ: êîë\ áóðà ò\äíû, ìûé\í òîðúÿë\íû ñèêòñà äà êàðñà îë\ìûñ, è ç=ëüíû, ìåäûì ñèêòñà îë=ñíû êàðñàûñü ýç îì\ëüäæûêà. ×àéòà äà, òàé\ âîíàñ ìå òûðâûé\ íèí ò\äìàë= ðàéîíëûñü, òàò÷\ñ âèäçìó äà â\ð îâì\ñúÿñëûñü, ñîöèàëüí\é þê\íëûñü ò\æäúÿññ\ äà àääçà, ìûé ñ\âìàí ïîçÿíëóíúÿñûñ ìèÿí ãûðûñü\ñü. –È óäæ\ áîñüò÷èãàä íà Ò= øóë=ííûä, ìûé Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíë\í àñêèà ëóíûñ ýì. Ýêîíîìèêàë\í êóòø\ì þê\íúÿñ ìåäñÿ ò\ä÷àíà\ñü, êûòûñü âî\ áþäæåò\ ìåäóíà ñü\ì? –Ðàéîííûì þðêàðê\ä îð÷÷\í, è òàé\ áóð áîêñÿíü ò\ä÷\ ýêîíîìèêà âûë\. Ìèÿí 53 ïîñ¸ëîê-ãðåçä, ñèêòñà 18 ìóíèöèïàëèòåò, êûçâûí îëûñüûñ óäæàë\ âèäç-ìó îâì\ñûí, ï\ð\ä\-ïèëèò\ â\ð. Àñ êàä\ â\ë=íû ãûðûñü ëåñïðîìõîçúÿñ, íî â\ð çàïòàí óäæ\ âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðò\ì á\ðûí ñòàâûñ âóæâûé\í âåæñèñ. Óíà\í âîøò=ñíû óäæñ\, â\ð ïîñ¸ëîêúÿñ áûòòü\ íåêîäëû êîâò\ì\í ëîèñíû. /í= òàí= óäæàë\ â\ð çàïòàí-ïèëèòàí 30 íåûäæûä ïðåäïðèÿòèå, ñýí= ç=ëü\ 200 ã\ã\ð ìîðò. Àäìèíèñòðàöèÿ îòñàë\ íàëû ñ\âìûíû, \ä òàé\ áèçíåñ ïîäóâ âûëàñ ïîçÿñ è âîäç\ ñ\âì\äíû ðàéîííûì\ñ. Íî ìåäò\ä÷àíàûñ ìèÿíëû, äåðò æ\, âèäç-ìó îâì\ñ. /òè-ê\, ñýí= â\÷\íû ïð\äóêöèÿ, êîä= áûä\íëû áûä ëóí êîë\. Ì\ä-ê\, òàé\ þê\íàñ óäæàë\ óíà é\ç. Ðåñïóáëèêàñà ïðàâèòåëüñòâî ò\æäûñü\ àãðîêîìïëåêñ â\ñíà, è òàé\ áóð. ×àéòà, â\÷íû ñû

ìûíäà æ\ ïð\äóêöèÿ, ìûéòà â\÷ë=ñíû êûçü âî ñàéûí, – çýâ ïîçÿíà. Êîäñþð\\ñ ïîâçü\äë\ Ðîññèÿë\í ñòàâìèðñà âóçàñÿí êîòûð\ (ÂÒÎ-\) ïûð\ìûñ, à ìå ÷àéòà, òàé\ ûççü\äàñ ìèÿí\ñ ñèçèì ï\â áóðäæûêà óäæàâíû. Êàä íèí êûï\äíû âèäçìó îâì\ññ\ Åâðîïàñà òøóï\ä\äç, òîðé\í ê\, âûëü òåõíîëîãèÿÿñ ïûðòíû. Ì\ä íîã\í èíàâíû â\÷\ìòîðñ\ îã âåðì\é. Ðàéîíûí óäæàë\ 10 ãûðûñü îâì\ñ, ê\í= ýì\ñü ûäæûä îïûòà ñïåöèàëèñòúÿñ, áóð òåõíèêà, à ñ=äçæ\ 28 ôåðìåð îâì\ñ, é\â çàâîä äà ÿé ïåðåðàáîòàéòàí ïðåäïðèÿòèå. Ìè áûä íîãûñ ç=ëÿì îòñàâíû âèäç-ìó îâì\ñëû, òø\òø è ôåðìåðúÿñëû. ͸áä=íûí ðåãûä ýøò\äàì 400 þð âûë\ àðòûøò\ì ñê\ò êàðòà, é\âñ\ ñýí= êóòàì ëûñüòûíû ìåäñÿ âûëü òåõíîëîãèÿ ñåðòè. Òàâî æ\ Âèñåðûí êûï\äàì íà÷êûñÿí öåõ, ñýí= æ\ ëýïòàì âûëü ôåðìà. Âûëü êàðòà ñòð\èòàì è Îäûáûí. Ê\ðòêåð\ññà äà þðñèêòñÿíü ìàòûñ îâì\ñúÿñ, é\â çàâîä \òóâò\ì\í ë\ñü\äàì àãðîõîëäèíã äà òàäçè óíà ï\â ñîäòàì ñê\ò þð ëûä. Ì\âïàëàì âûëüì\äíû é\â çàâîäñ\, à ñ=äçæ\ Ê\ðòêåð\ñûí, Ìàäæàûí, Àäçîð\ìûí äà Âàæêóàûí êàðòàÿñ. Àääçèì íèí èíâåñòîð\ñ, êîä= ê\ñé\ áîñüò÷ûíû àãðîõîëäèíã ë\ñü\ä\ìàñ, è ëîêòàí âî çàâîäèò÷èã\í íèí ïðåäïðèÿòèåûñ êóòàñ óäæàâíû. Íî ðàéîí ñ\âì\ îç ñ\ìûí âèäçìó îâì\ñ\í. Îì\ëü â\ðûñ ìèÿí óíà, ñ=é\ñ ïèëèò=ã\í è øûáëàñûñ ÷óê\ðì\. ×àã-êûðñüûñü ïîçÿñ â\÷íû áðèêåòà ëîìòàñ, ïèëåòúÿñ. /í= êûçü êîòåëüí\éûí ñîò\íû èç øîì äà ìóê\ä ðåãèîíûñü âàé\ì ëîìòàñ, à ñ=é\ âîûñü-âî äîíñÿë\. Äóìàéòàì ÷àãíàñ ëîìòûñü\ì âûë\ æ\ âóäæíû. Òàäçè è â\ð-âàñ\ ýòøàäæûêà êóòàì òøûê\äíû-íÿéò÷\äíû, è âûëü óäæàëàí=íúÿñ ë\ñü\äàì. Øåíçü\ä\, ìûé òàëû ïàíûä ýíåðãåòèêúÿñ ñóâò\íû, ûäæûä âîäç\ñûñ ï\ ÷àãñüûä îç ëî. À Åâðîïàûí âàæ\í íèí ëîì-

3

–Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷, è êûäçè ðàéîíñà âëàñüò îòñàë\ àñø\ð óäæ\ áîñüò÷ûñüÿñëû? –Ðåñïóáëèêàûí ýêîíîìèêà ñ\âì\äàí ìèíèñòåðñòâîê\ä áûä íîãûñ ç=ëÿì òàé\ñ â\÷íû. Óäæ\í ìîãì\äàí óïðàâëåíèåê\ä \òóâ ûø\äàì é\çñ\ àññüûíûñ áèçíåñ ë\ñü\äíû, âåë\äàì òà\ íàé\ñ. –/í= òø\êûäà ïîçü\ êûâíû, Ðîññèÿë\í àñêèà ëóíûñ ï\ òîì é\ç ñàéûí. À ìûé Ê\ðòêåð\ñûí â\÷ñü\ ðàéîíñ\ «òîìì\ä\ì» ìîãûñü? –Òîì é\ç êîëü÷÷àñíû ñèêò-ïîñ¸ëîê\, ëîàñ ê\ ñýí= ñòàâ êîëàíàûñ ëþ÷êè-áóðà îâíû. Äåðò, ñü\êûä íà ñèêòûí óäæñ\ àääçûíû, íî ýñêàì, òûñü\íû ñû\í. Ìîðä=íûí êîòåëü- â\ð ïåðåðàáîòàéò\ì, âèäç-ìó îâì\ñ í\éñ\ äàñüòàì íèí ÷àã ñîò\ì êåæë\. ñ\âì\ä\ì, òøàê-âîò\ñ ÷óê\ðò\ìÊîìè ïðàâèòåëüñòâî îòñ\ã\í äàñüò=ì èíàë\ì îòñàëàñ ë\ñü\äíû âûëü â\ð ïèëèò=ã\í àðòì\ì øûáëàñ âè- óäæàëàí=íúÿñ. Òà êóçÿ óíà óäæòàñ äçàí=í êûï\ä\ì êóçÿ ïðîåêò. Ëîàñ íèí äîíúÿâë=ì, íî â\÷\ìà ýòøà íà. ñ=é\ Àäçîð\ìûí. Ðàéîí ïàñüòàëàûñü Ê\ñúÿ ïàñéûíû í\øòà \òè òóéêóòàì ÷óê\ðòíû ñýò÷\ óâ-÷àãñ\ äà âèçü éûëûñü, ìûé òø\òø îòñàëàñ â\÷íû ñ=äç øóñÿíà áèîëîìòàñ. Èí- ðàéîíëû ñ\âìûíû. Òàé\ – ñïîðò\ âåñòîðúÿñ, êîäúÿñ äàñü\ñü áîñüò÷û- ûø\ä\ì. Ìèÿí îç íà òûðìû ñïîðòíû òàé\ óäæòàñúÿññ\ çáûëüì\ä\ì\, ñîîðóæåíèåûñ. Ñ\ìûí øêîëàÿñûí ýì\ñü íèí. Ðàéîíñà ýêîíîìèêàëû, ýì\ñü çàëúÿñûñ, à âåðñòü\ûñ ñýò÷\ ÷àéòà, ïðîåêòúÿññüûñ ëî\ ûäæûä îç âåñüêàâ. È \í= ìè ñóâò\ä=ì àñ âîäç\ñ. âîäç\ ìîã – êûê âî\í áûä ñèêòûí Â\ð-âà âèäçàí ìèíèñòåðñòâîê\ä ñóâò\äíû òðåíàæ¸ðúÿñ, ë\ñü\äíû äóìàéòàì ë\ñü\äíû Ê\ðòêåð\ñûí äà ñïîðòïëîùàäêàÿñ. Òàâî êóèì\ñ â\÷èì Øîéíàòûûí ë\ï-¸ã ÷óê\ðòàí ïîëèíèí. ãîíúÿñ. Ïðîåêòñ\ äàñüò\ìà íèí. ÂèÊ\ðòêåð\ñûí ýì àíãàð, ê\í= êîðê\ ñåðûí äà Ìîðä=íûí ëîàñíû øûáëàñ ñïîðòçàë ñÿìà â\ë\ìà. Ìè áîñüò÷èì ÷óê\ðòàí=íúÿñ. Ýñêàì, ìàòûññà êàä\ äçîíüòàâíû ñ=é\ñ. Ðàéîíûí òàé\ ëîàñ íèí íàé\ñ ëî\ ñòð\èò\ìà. Äåðò, ¸ã ìåäâîääçà ñïîðòêîìïëåêñ\í, à ñýññÿ áûð\äàí çàâîä êûï\äíû îç àðòìû, è áàññåéí êûï\äàì. Ñûëûñü ïðîíî àñ êàä\ ÷óê\ðòíû äà ïåòê\äíû åêòñ\ âûíñü\ä\ìà íèí. Ûäæûäë\ï-¸ãñ\ ïîçü\. Êîë\ êàçüòûøòíû è ñîöèàëüí\é âèääçûí çàâîäèò=ì ñòð\èòíû ëûçü\í ó÷ðåæäåíèåÿñ éûëûñü. Òàâî ìè áûä êîòðàëàí áàçà, è ìóê\ä ñèêòûí øêîëà-äåòñàäé\ íþæ\ä=ì ï\ñü äà ë\ñü\äàì þãçü\ä\ì ëûæíÿ. É\çûñ ê\ñé\íû ëîíû â\ð-âà ê\äçûä âà òðóáàÿñ, êàíàëèçàöèÿ. äîðûí ìàòûíäæûê. Òàäçè îë\íû /í= òàé\ñ æ\ â\÷àì àìáóëàòîðèÿÿñ\ Åâðîïàûí. Ìûé\í í\ ìè îì\ëüäà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñê\é ïóíêòúäæûê\ñü? Ê\ðòêåð\ñûä þðêàðñÿíü ÿñ\. Äçîíüâèäçàëóí þê\í âûëüì\ìàòûí, è ìè ê\ñúÿì, ìåäûì êàðñà äàí ôåäåðàëüí\é óäæòàñ ñåðòè êàïèòàëüí\ÿ äçîíüòàëàì êûê áîëüíè÷à äà âåðìèñ êûï\äíû òàí= àñëûñ êåðêà. êûê àìáóëàòîðèÿ, âî ïîì\äç ñóâò\- Òîðé\ä=ì ìó, ê\í= ëîàñ 70 êîòòåäàì ñýò÷\ âûëü îáîðóäîâàíèå. Âèñå- äæûñü ïîñ¸ëîê. Âà äà øîíûä ñåòàí ðûí êûï\äàì 50 êàãà âûë\ àð- òðóáàÿñ, êàíàëèçàöèÿ íþæ\ä\ì âûë\ òûøò\ì äåòñàä, ñýòø\ì æ\ ëîàñ è áþäæåòûñü âè÷ì\ä\ìà 9 ìèëëèîí Ûäæûäâèääçûí. Ðàéîíûí ñòàâ øêî- øàéò, ì\ä òà ìûíäà âîäç\ñ\í ëà-ñàäñ\ êîë\ äçîíüòàâíû. Ýñêà, êó- áîñüò=ì. ×àéòàì, ëîêòàí âî çàâîäèòòàì è âûëü øêîëàÿñ ëýïòûíû. ÷èã\í ïîçÿñ íèí áîñüò÷ûíû ñòð\èòÊ\ñúÿì, ìåäûì áûä ñèêòûí â\ë=íû ÷ûíû, \ä è èíâåñòîðúÿñ ýì\ñü æ\. ÷åëÿäüëû âîðñàí ïëîùàäêàÿñ. 26 Êåðêà êûï\äíû ìóñ\ ìåäâîäç òàò÷\ñ êóëüòóðà êåðêà âàæ\í íèí êîë\ âîéòûðëû òîðé\äàì. Âîäç\ êåæë\ âûëüì\äíû. /í= ýøò\äàì Âàæêóà- ðàéîíûí øó\ìà ë\ñü\äíû í¸ëü ûí êóëüòóðà êåðêà, çàâîäèòàì êû- òàòø\ì ïîñ¸ëîê. Òàâî ìè êàïèòàëüí\ÿ äçîíüòàë=ì ï\äíû Ê\ðòêåð\ññà êèíîòåàòð äîð\ 12 îëàí êåðêà. Ëîêòàí âî ê\ñúÿì ñîäò\ä ñòð\éáà. Ýêîíîìèêàëû ò\ä÷àíà âîäç\ñ âåð- óíäæûê â\÷íû. Ìåäâîääçàûñü íà ìàñ âàéíû òàò÷\ñ ìè÷à â\ð-âàûñ. Ê\ðòêåð\ñûí êåðêà \øèíü óâúÿñûñü Ýì\ñü ãûðûñü ïîçÿíëóíúÿñ ñòð\èò- òóéÿñ äçîíüòàë=ì. Ìåíûì çýâ îêîòà, íû øîé÷÷àí=íúÿñ, ñ\âì\äíû ýòíî- ìåäûì Ê\ðòêåð\ñ ëîèñ ìè÷à ñèêò\í. òóðèçì, êîòûðòíû é\çëûñü ïð\ñò Îêîòà, ìåäûì ðàéîíñàë\í îë\ìûñ êàä. Êîðñÿì ïðåäïðèíèìàòåëüÿñ\ñ, ýç òîðúÿâ êàðñàûñü äà þðêàðñàë\í êîäúÿñ âåðìàñíû áîñüò÷ûíû òàé\ âåñèã âåæûñ íà ïåò=ñ. Ìåäûì é\çûñëû òàí= îêîòà â\ë= îâíû äà óäæàâóäæàñ. Ñèêò-ãðåçäûí îë\ óíà êèïîäòóÿ íû, à êûò÷\ê\ ìóí\ì éûëûñü ýç è ìîðò, êîäúÿñ âèäç\íû äà ñ\âì\ä\íû ì\âïàâíû. È òà âûë\ ñòàâ ïîçÿíëóï\ëü-ï\÷ûñëûñü êóæ\ìëóíñ\. Êîë\ íûñ ýì, è ìåäñÿ ûäæûä ïîçÿíëóñ\ìûí îòñàâíû íàëû. íûñ – åíáèà äà óäæà÷ é\ç. * * * «Ðîññèÿ âî ìãëå» êíèãàûí Ãåðáåðò Óýëëñ øóèñ Ëåíèí\ñ, êîä= ê\ñéèñ ñòàâíàñ ñòðàíàñ\ þãçü\äíû þãûä áè\í, «Êðåìëüûí ì\âïàëûñü\í». Ãàøê\, àáó çýâ ìè÷à \òêîäÿâíû ñûê\ä, íî Âàñèëèé Ãîí÷àðåíêîë\í ïðîåêòúÿñûñ çýâ æ\ ãûðûñü\ñü. Íî \ä øó\íû òàé: â\÷àí ê\ – àðòìàñ. Ýñê\ä\ è ñ=é\, ìûé ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü îç êåæ àñëàñ òóéâèçüûñü, è Åí ìåä ýñüê\ ñåòàñ çáûëüìûíû ñûë\í ñòàâ óäæòàñûñëû äà ñýò÷\ñ êåðêà \øèíüÿñûí \çéèñ þãûä áè. Ñâåòëàíà ÌÓÐÀÂܨÂÀ.


4

Ìîðò äà îëàíïàñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

ÃÎÑÑ/ÂÅÒÛÍ

Ìèÿíëû áûä\íëû èíì\ Êóèì âåæîí ñàéûí Ðîññèÿñà Ãîñäóìà ìåäâîääçàûñü ëûääü\ì\í âûíñü\ä=ñ âåë\ä\ì éûëûñü ôåäåðàëüí\é îëàíïàñ. Ì\äûñü âèäëàâò\äç, íîÿáðü 16 ëóí\äç, ñ=é\ñ ïîçü\ íà ñò\÷ì\äíû. Òà ìîãûñü íîÿáðü 8 ëóí\ Ìîñêâàûí íó\ä=ñíû òîðúÿ êûâçûñü\ìúÿñ. Îëàíïàñ áàëààñ ï\, âèñüòàë=ñ Ãîñ- ÿñ. Ìåäâîäç íàé\ òåëåâèçîð ïûð äóìà\í âåñüê\äëûñü Ñåðãåé Íà- âèäç\ä=ñíû-êûâç=ñíû Ãîñäóìàûí ðûøêèí, ïàñé\ìà, ìûé áóð ò\ä\ì- ÷óê\ðò÷\ìàÿñëûñü ñ¸ðíèñ\, à ñýññÿ ëóí áîñüòíû èí\äûñ ýì ñòðàíàñà è àñëàíûñ âèäç\äëàñ\í þêñèñíû. —Ãîñäóìàûí âèäëàë\ì âûë\ áûä îëûñüë\í. Òà â\ñíà çàêîí áàëàñ\ äîíúÿë\ì\ ñþðò÷\ìà óíà ìîðò. âûëü çàêîíëûñü áàëàÿñ â\çéûë=ñÃîñäóìàûñü êîìèòåò\í âåñüê\äëûñü íû ñ=é\ñ äàñüò\ì ìîãûñü ë\ñü\ä\ì Àëåêñàíäð Äåãòÿð¸âë\í êûâúÿñ òîðúÿ êîòûð äà ÊÏÐÔ-ñÿíü äåïóñåðòè, îëàíïàññ\ áóðì\ä\ì-âå- òàòúÿñ, — ïàñéèñ Ãîññ\âåò\í âåñüæûøò\ì ìîãûñü â\çé\ìúÿñ âî\- ê\äëûñü\ñ ïåðâîé âåæûñü Âàëåðèé ìà\ñü 5 ñþðñ ã\ã\ð âåë\ä÷àí=íñÿíü Ìàðêîâ. — Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò äîäà 90 ñþðñ ñàé\ ìîðòñÿíü. /òêû- ðûí àääçûñüë=ã\í ïîäóâ áàëàíàñ ìûí â\çé\ì ïûðò\ìà\ñü îëàíïàñ èíä=ñíû òîðúÿ êîòûð\í â\çé\ì áàëààñ, ì\äúÿñ\ñ \òäîðò\ìà\ñü, êîé- ïðîåêòñ\. Ìåäñÿñ\ ñû â\ñíà, ìûé ì\äúÿñ\ñ øó\ìà\ñü áóðäæûêà âèä- «Îáðàçîâàíèå éûëûñü» âûëü çàëàâíû äà âèäç\äëûíû, êîë\-\ êîí âûíñü\ä\ì á\ðûí êîâìàñ âåæíû í\øòà íà óíà äàñ îëàíïàñ, è íàé\ñ èíäûíû îëàíïàñàñ. Âåë\ä\ì éûëûñü ôåäåðàëüí\é êîòûðñà àðòûøò\ìà\ñü íèí òàé\ñ. îëàíïàñ áàëàñ\ äîíúÿëàí ñ¸ðíè\ ïû- Ñýê æ\ Ïðåçèäåíò òø\êò\ìà è ì\ä ð\ä÷èñíû è Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ïðîåêòñüûñ ìåäò\ä÷àíà èíä\äúÿññ\ Ãîññ\âåòûñü äåïóòàòúÿñ, îáðàçîâà- ïûðòíû çàêîí áàëààñ. Ãîññ\âåòûí òàé\ äîêóìåíòñ\ âèäíèå ìèíèñòåðñòâîûí äà êàð-ðàéîíñà âåë\äàí óïðàâëåíèåÿñûí ëàë=ã\í ìåäâîäç êûâñ\ êîðèñíû óäæàëûñüÿñ, âóç-øêîëàûí âåë\äûñü- âóçúÿñûí âåë\äûñüÿñ. ÓÃÒÓ-ñà ÿñ äà äåòñàäúÿñûí êàãà âèäçûñü- ïðîðåêòîð Äìèòðèé Áåçãîäîâ êàçüÌÂÄ /Ë/Ä/

íàë\ìà\ñü» òåëåôîí ïûð ìóêëþéò÷ûñüÿñëû. Êûäçè á\ðûíäæûê âèñüòàñü\ìà\ñü ïîëèöèÿûí, íà ïèûñü áûä\íëû âî\ìà «Øåâðîëå» àâòîìàøèíà óñü\ì éûëûñü áûòòü\ê\ «Ðóññêîå ðàäèîñÿíü» ñìñ-þ\ð. Èíä\ì òåëåôîí ïûð «ñýò÷\» øû\ä÷ûë\ì äà ñîäò\ä íà \òóââåçéûí òîðúÿ ëèñò áîê\ ïûðàë\ì á\ðûí ïîì\äç íèí ýñê\ìà\ñü, ìûé äîíà ìàøèíàûä ëîàñ íàë\í, ñ\ìûí êîë\ ïîäîõîäí\é âîò âåøò\ì ìîãûñü áûä\íëû òåðìèíàë ïûð ì\ä\äíû 13 ñþðñ øàéò. /äé\ è ûñò\ìà\ñü. Íî äîíà êîçèíûä, äåðò, íà ïèûñü íåêîäëû àáó âè÷ì\ìà...

ÍÀÐÊÎÒÈÊËÛ ÏÀÍÛÄ

Þ\ðò, ê\í= âóçàñü\íû Íîÿáðü 12-23 ëóíúÿñ\ ðåñïóáëèêàûí âîäç\ ìóí\ «Þ\ðò, ê\í= âóçàñü\íû íàðêîòèê\í» ñòàâ Ðîññèÿñà àêöèÿ. É\ç ï\âñòûí òàé\ óäæñ\ øó\ìà íó\äíû ñû ìîãûñü, ìåäûì ûø\äíû Êîìèûí êûäç ïîçü\ óíäæûê îëûñü\ñ áîñüò÷ûíû òø\òø âîäçñàñüíû òàé\ ë¸êûñëû ïàíûä, ýðä\äíû îëàíïàñ òîðêàë\ì\í íàðêîòèê\í â\äèò÷ûñüÿñ\ñ, à ñ=äçæ\ îòñàâíû íàëû, êîäúÿñ âåñüêàë\ìà\ñü íèí äóðì\ä÷àí «íàëüêúÿñ» äà ê\ñé\íû ìûíò\ä÷ûíû ñûûñü. Àêöèÿ äûðéèûñ ïîçü\ çâ\íèò÷ûíû Êîìèûí ÐÔ-ñà

Âûëü îëàíïàñ áàëààñ àáó òîðé\ä\ìà ñèêòñà äà ýòøà âåë\ä÷ûñÿ øêîëàÿñ. È òàé\ ï\, Êóë\ìä=í ðàéîíñà îáðàçîâàíèå óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü Îëåã Õîëîïîâ ñåðòè, áóð. /ä Ýæâà éûëûí 32 øêîëàûñü ñ\ìûí ñèçèìàñ âåë\ä÷ûñüûñ òûðìûì\í, à ìóê\äàñ — êëàññàñ è äàñ ìîðòûñ àáó. Ñ=äçê\, ñèêòñà øêîëàÿñëû ñü\ìñ\ âåë\ä÷ûñüë\í ëûä ñåðòè òîðé\äíû îç òóé. Ãîññ\âåòûí çàêîí áàëàñ\ äîíúÿë=ã\í ýç êûï\äëûíû ÷óæàí êûâ âåë\ä\ì éûëûñü ñ¸ðíè. Îëàíïàñ áàëààñ èíä\ìà, ìûé Ðîññèÿûí áûä\í âåðìàñ áîñüòíû ò\ä\ìëóíñ\ ÷óæàí êûâ âûëûí, íî Ãîññ\âåò\ âî\ì â\çé\ìúÿñ ëûäûí ýì è ñýòø\ì, ìûé ãîñóäàðñòâîëû êîë\ â\÷íû ñòàâ êîëàíàñ\ ÷åëÿäü\ñ ìàì êûâíàñ âåë\ä\ì ìîãûñü, òà äûðéè ìûäæñüûíû òø\òø è ðåãèîíúÿññà çàêîíúÿñ âûë\. —Ìè âîäçûíäæûê ûñòûë=ì íèí Ãîñäóìà\ àññüûíûì â\çé\ìúÿñ, è êûçâûíñ\ â\ë= ïûðò\ìà îëàíïàñ áàëàñ\ ìåäâîääçàûñü âèäëàë=ãàñ. Ýñêàì, è òà ï\ðé\ ëîàñ òàäçè æ\, — ïàñéèñ Ãîññ\âåòûí ñ¸ðíèëû êûâê\ðò\ä â\÷èãàñ Âàëåðèé Ìàðêîâ. — Çàêîíñ\ ëî\ âûíñü\ä\ìà âûëü âî\äç íà, è ñû ñåðòè ìè êóòàì îâíû ÿíâàðü 1 ëóíñÿíü íèí. Ïàâåë ÔÈËÈÌÎÍÎÂ.

ÒÓÉ ÂÛ ÍÅÌÈÍÓ×À

Êîêíèà ûëàëàì äà Ìèÿí ïèûñü óíàëû íèí, ýç ê\ áûä\íëû, êîä= â\äèò÷\ ñîò\â\é òåëåôîí\í, âîë=ñ ñìñ-þ\ð, ìûé áóðåòø ñûëû ñýòø\ìò\ àêöèÿ ñåðòè óñü\ìà äîíà êîçèí-ïðèç. Ò\äàì \ä, \í=ÿ êàä\ áûä íîãûñ ¸íà ï\ðúÿñü\íûûë\ä÷\íû, ìåä ïû÷êûíû ñü\ì, íî ïûð íà òàé ñåòàì ïîçÿíëóí ÿíäûñüò\ì äà íàÿí, àñëàíüûñ ñþñü é\çëû á\áé\äëûíû ìèÿí\ñ. ÌÂÄ-ûí óäæàëûñüÿñ \òàð\ \ë\ä\íû, êîð\íû âèäç÷ûñüíû êîêíèà íàæ\âèò÷ûíû ç=ëüûñüÿñûñü. Íî... Êîëü\ì ëóíúÿñ\ Ñûêòûâêàðûí êóèì îëûñü áàðà íà àñëàíûñ çåïòûñü âåëü óíà ñü\ì «êîçü-

òûøò=ñ, ìûé çàêîíàñ øó\ìà êûï\äíû âåë\äûñüëûñü íàæ\òêàñ\ ðåãèîíñà ø\ðêîäü óäæäîí\äç. Òàé\ñ æ\ àñëàñ èíä\ä\í òø\êò\ â\÷íû è ñòðàíàñà Ïðåçèäåíò. Àðòàñèã\í Äìèòðèé Áåçãîäîâ â\çé\ êóòíû ò\ä âûëûí âåë\äûñüëûñü ñ\ìûí \òè óäæäîí, \ä íàé\ ï\ òø\êûäà 1,5-2 ï\â óíäæûê óðîê ñåò\íû, âîäç àñûâñÿíü ñ¸ð ðûò\äç óäæàë\íû. Òàé\ â\çé\ìñ\ îøêèñ è Ãîññ\âåòñà äåïóòàò Áîëåñëàâ Ñêðîöêèé. Ñûë\í êûâúÿñ ñåðòè, é\ç\ñ âåë\ä\ì êóçÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Øàðêîâ ï\ îøéûñü\, ìûé äåêàáðûí íèí âåë\äûñüÿñ êóòàñíû íàæ\âèòíû ïðîìûøëåííîñüòûí óäæàëûñüÿñ ìûíäà æ\. À çáûëüâûëàñ òàäçèñ\ àðòì\ ñû â\ñíà, ìûé âåë\äûñüÿñ óð÷èò\ìñüûñ êûê ï\âñòà óäæ â\÷\íû. ÑÃÓ-ûí âåë\äûñü Ñâåòëàíà Êîëîñîâà êîðèñ ñò\÷ì\äíû, êîð ïîçü\ áîñüòíû âûëûñ òøóï\äà ò\ä\ìëóí äîí ìûíòûò\ã, à êîð êîë\ âåøòûñüíû âåë\ä÷\ìñüûñ. Îëàíïàñ áàëààñ ï\ àáó íà òûðâûé\ ÿñûäà òàé\ñ ïàñé\ìà. ÑÃÓ-ñà ñòóäåíòúÿñë\í ïðîôêîì\í âåñüê\äëûñü Åëåíà Èâàíîâà â\çéèñ óð÷èòíû ìåä=÷\ò ñòèïåíäèÿëûñü ûäæäàñ\.

ÓÔÑÊÍ-ë\í 22-68-98 íîìåðà «ä\âåðèå òåëåôîí» ïûð. Þàë\ìúÿñ\í ïîçü\ øû\ä÷ûíû Ñûêòûâêàðûí 21-12-31 íîìåðà òåëåôîí ïûð 8-ñÿíü 15 ÷àñ\äç ïñèõèàòð-íàðêîëîã äîð\. Íîÿáðü 23 ëóí\ ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ âåðìàñíû çâ\íèò÷ûâíû íàðêîñëóæáàñà ñïåöèàëèñòúÿñ äîð\ àñëàíûñ ò\æä-ìîã\í «âåñüêûä éèò\äà» òåëåôîí ïûð. Òàé\ñ ïîçü\ â\÷íû è Êîìèûí Þðàëûñüë\í îáùåñòâåíí\é ïðè¸ìí\éûí äà êàð-ðàéîíúÿñûí ñûë\í þê\íúÿñûí óäæàëûñüÿñ äîð\ øû\ä÷\ì\í.

Íîÿáðü 18 ëóí\ Êîìèûí îëûñüÿñ, êûäçè è ñòðàíàñà ìóê\ä ðåãèîíûí äà ñòàâ ìèð ïàñüòàëàûí âîéòûð, êóòàñíû êàçüòûâíû òóé âûâ íåìèíó÷àûí (ÄÒÏ-ûí) êóâñü\ìàÿñ\ñ. Òàé\ ïàìåòü ëóíñ\ áûä âî íîÿáðñà êîéì\ä â\ñêðåñåííü\\ ïàñéûíû øóèñ ñèçèì âî ñàéûí ÎÎÍ-ë\í Ãåíåðàëüí\é àññàìáëåÿ. Òàâî ìèÿí ñòðàíàûí òàê\ä éèò\äûí é\ç ï\âñòûí óäæñ\ íó\ä\ì ìîãûñü âîäçì\ñò÷èñ Ðîññèÿûí àâòîìàøèíà\í âåòëûñüÿñë\í ôåäåðàöèÿ. Òóé âûëûí ï\ãèáíèò\ìàÿñ\ñ êàçüòûøòíû, íîÿáðü 18 ëóí\ 19 ÷àñ 30 ìèíóòûí ñòàâ øîïåðûñëû ñóâò\äëûíû ìàøèíàñ\ äà \çòûâíû ñèãíàëèçàöèÿ áèÿñ êîð\íû é\ç äîð\ àñëàíûñ øû\ä÷\ìûí è ðåñïóáëèêàñà Îáùåñòâåíí\é ïàëàòà äà Êîìèûí ÐÔ-ñà ÌÂÄ-ë\í ÃÈÁÄÄ óïðàâëåíèå. Òàé\ ëóíàñ ðóëü ñàéûí ïóêàëûñüÿñëû äà ïîä\í âåòëûñüÿñëû êóòàñíû ñåòàâíû òîðúÿ ñ=äç øóñÿíà ïàìÿòêàÿñ ñû éûëûñü, êûäçè êîë\ êóòíû àñüò\ òóé-óëè÷à âûëûí, âèäç÷ûñüíû ìàøèíà óë\ âåñüêàë\ìûñü äà ìûé â\÷íû

Êûäçè âèäç÷ûñüíû óñê\òòü\ûñü ñ=é\ ëèá\ ì\ä ëî\ìòîð äûðéè. Àêöèÿûñë\í ìåäø\ð ìîãûñ — òóéäíû-ûø\äíû è ìàøèíà\í, è ïîä\í âåòëûñüÿñ\ñ ïûääè ïóêòûíû \òàì\ä\ñ äà êóò÷ûñüíû òóé âûâ ïðàâèë\ÿñ\, ìåä êûäç ïîçü\ ýòøàäæûê â\ë= îë\ìàñ òàòø\ì øîãûñ. Òà äûðéè øó\ìà þ\ðòíû ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñëû, êóòø\ì êàðûí äà ðàéîíûí êûìûí\í ï\ãèáíèò\ìà\ñü äà ÷îðûäà äîéìàë\ìà\ñü á\ðúÿ êàäíàñ òóé âûâ íåìèíó÷àÿñûí. Âàé\äàì òà êóçÿ ãîçì\ä ëûäïàñ. Ñ=äç, áûä âî Ðîññèÿ ïàñüòàëàûí òàòø\ì ëî\ìòîðúÿñ äûðéèûñ êóâñü\-äîéìàë\ 270 ñþðñ ìîðò. Á\ðúÿ ñèçèì âîíàñ ï\ãèáíèò\ìà 16 àð\ñûñü è÷\òäæûê 7.900 íûâêà äà çîíêà. Æàëü, íî òàòø\ì ëî\ìòîðúÿñíàñ

áûä ëóí ò\äì\ä\íû ìèÿí\ñ è ðåñïóáëèêàñà ÃÈÁÄÄ-ûí óäæàëûñüÿñ. Ñ=äç, âî çàâîäèò÷\ìñÿíüûñ Êîìèûí â\ë\ìà 1.444 ÄÒÏ. Òà äûðéè êóâñü\ìà 105 ìîðò äà ìàò\ êûê ñþðñ ÷îðûäà äîéìàë\ìà\ñü. Êîëü\ì ëóíúÿñ\ íà ñ¸ð\í íèí ðûòíàñ ïóòêûëüò÷\ìà ×åáîêñàðû — Ñûêòûâêàð òóé âûëûí ÊÀÂÇ àâòîáóñ (ñíèìîê âûëûí). Øîïåðûñ àáó âåðì\ìà çóìûäà êóòíû êèàñ ðóëüñ\ äà. Êûäç òûäîâò÷\ìà, ñ\ìûí òàâî ñ=é\ñ ñèçèìûñü íèí êûñêû-ë\ìà\ñü òóé âûâ ïðàâèë\ÿñ òîðêàë\ìûñü àäìèíèñòðàòèâí\é êûâêóò\ì\. Òà ï\ðé\ àâòîáóñûí ïóêàëûñü \êìûñ ìîðò, òø\òø è êàãà, ÷îðûäà äîéìàë\ìà\ñü. Áóð, þðêàðñÿíü íåûëûí íèí â\ë\ìà\ñü äà, îòñ\ã âûë\ \äé\ âî\ìà\ñü ÃÈÁÄÄ-ûí äà Ì×Ñ-ûí ç=ëüûñüÿñ, êóñ\ä÷ûñüÿñ, âðà÷üÿñ. Ìåäèöèíà îòñ\ã ñåò\ì á\ðûí êâàéò ìîðò\ñ âåê æ\ êîâì\ìà âîäò\äíû áîëüíè÷à\. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿûí óäæàëûñüÿñ ëà÷à êóò\íû, ìûé òóé âûâ ïðàâèë\ÿñ òîðêàëûñü\ñ ò\ä÷ûì\í ÷îðûääæûêà ìûæä\ì éûëûñü îëàíïàñ âûíñü\ä\ì á\ðûí (à ñ=é\ñ äàñüò\íû íèí ÐÔ-ñà Ãîñäóìàûí) ýòøàäæûê ëî\ òàòø\ìûñ, è ìåäâîéä\ð, ðóëü ñàé\ ãàæà þð\í ïóêñüûñüûñ. Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

5

Îé, îë\ì, îë\ì...

Ã/Ð/Ä Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà äà Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Þìøàíîâ ãîçúÿ\ñ êèññü\ì êåðêàûñü îâì\ä\ìà\ñü áëàãîóñòðîèò\ì ïàòåðà\. Áûòòü\ è íèìêîäÿñüíû êîë\ îë\ìà é\çëû, à ñî ûðç\ì\í á\ðä\íû.

«Øîíûä» ïîç Âûëü ïàòåðà\ ãîçúÿ âóäæ\ìà\ñü êîëü\ì âî. È ò\âáûä êîíü\ðúÿñ ò=ðçü\ìà\ñüêûíì\ìà\ñü ñýí=. —Ïóêò\ìà\ñü ïëàñòèêûñü \øèíüÿñ, à ñòàâûñ éèçü\. Ñî ðîçüÿñûñ, — ÷óíüíàñ èíä=ñ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà. — Ê\äçûäûñ ûðã\-ïûð\. Êûäçè ñýññÿ îí êûíìû òàí=. È çáûëüûñü, \øèíÿ-ñòåíìà êîñòñ\ íèí\ì\í âåñèã àáó òóïêàë\ìà\ñü, ã\ã\ðûñ ÷óíü ò\ðì\í ðîçü. Ñýññÿ ûðêûäûñ ëîêò\ è ëîäæèÿñÿíü. /äç\ñûñ áàðà æ\ ïëàñòèêûñü, íî ë¸êà ï\äëàññü\. Þìøàíîâ ãîçúÿ ïëèíòóñ óâñ\ ìîíòàæí\é áûãé\í ðåç\ìà\ñü-òóïêàë\ìà\ñü, óäæàëûñüÿñ\ñ ìåäàâë\ìà\ñü äà. Ñóâò\ä\ìà\ñü è \øèíü äà ëîäæèÿ \äç\ñ ïàíûäûñ ñîäò\ä ñòåí, ìåä îì\ëüäæûêà ò\ëûñ ï\ëüòàñ, íî âåñüø\ð\. —Âîääçà îëàí=íûñ ê\òü è âàæ â\ë=, ñýí= ïà÷ ëîìò=ì, à òàí= âåñèã øîíòûñÿí ïðèáîðûñ îç îòñàâ. Ê\òü á\ð ìóíàì âàæàñ, íî êåðêàñ\ ðàçü\ìà\ñü íèí, — ñèíâàñ\ ÷ûøêàë\ îë\ìà ìîðò. Êîëü\ì âî ò\âíàñ êîðë\ìà\ñü «ÆèëÊîìÂåñò» âåñüê\äëàí êîòûðûñü êîìèññèÿ. Êûäçè âèñüòàë\ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà, ñü\ðàíûñ íàë\í â\ë\ìà ãðàäóñíèê. /òè ìóæè÷\é ï\ êûñê\ìà ñ=é\ñ çåïñüûñ äà ñûí\äàñ êóòûøò\ìà. Ïåòê\äë\ìà 20 ãðàäóñ øîíûä. È øó\ìà\ñü, ìûé Þìøàíîâúÿñë\í ãðàäóñíèêûñ ï\ðúÿñü\. —Äåðò, çåïòàñ íàë\í øî-

Ìûéëà îëàì, êîäëû êîëàì? öèÿ\ òà êóçÿ, ñýí= ÷óéìèñíû, îí \ì\é ï\ ò\ð\é ãîçúÿ âûëü îëàí=íàñ. Ï\ðûñü ãîçúÿ ñýññÿ íóðúÿñÿí=íñ\ þê\ìà\ñü — òîðé\ä\ìà\ñü Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ëû æûð.

/òèûñü êûê\ñ Øîãñü\ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà è ñû â\ñíà, ìûé, ÷àéò\, á\áé\äë=ñíû íàé\ñ.

Þìøàíîâúÿñë\í âîäçûíñ\ êûê æûðúÿ ïàòåðà â\ë\ìà. È ÷àéò\ìà\ñü, ìûé âûëüñ\ êûê æûðúÿ\ñ æ\ ñåòàñíû. Íî îâì\ä\ìà\ñü ãîçúÿ\ñ \òè âåæ\ñ\. Îë\ìà ìîðòë\í êûâúÿñ ñåðòè, íàë\í â\ë\ìà ïñèõèàòðè÷åñê\é áîëüíè÷àñÿíü ñïðàâêà (âåð\ñûñ íà äîðûí áóðä\ä÷ûë\ìà), ìûé ìóæè÷\éëû áûòü êîë\ òîðúÿ æûð. Äà è âûëü îëàí=í\ âóäæ\äò\äç êàðñà àäìèíèñòðàöèÿûí ýñê\ä\ìà\ñü, ëî\ ï\ êûê æûðúÿ. Áàðà á\áé\äë\ìà\ñü îë\ìà âèñüûñü é\çò\. —×àéòà, êûê æûðúÿ ïàòåðàñüûñ âî÷èñíû êûê \òè æûðúÿ\ñ, — âîäç\ íîðàñü\ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà. — Ñóñåäúÿñê\ä ìèÿí ïàòåðàÿñûñü \äç\ñúÿñûñ âîñüò=ãàñ \òàì\äàñ ëþêàñü\íû. Òàäçè îç âåðìû ëîíû. À êîð âåòë= ýëÿñüíû êàðñà àäìèíèñòðà-

Êîðñü\é àñüíûä

Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíàëûñü äà Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ëûñü ÷åëÿäüäûðñ\ ÷èøêàë\ìà âîéíà. Ìûéòà êóðûäñ\ äà øîãñ\ ïûê\ìà\ñü-âåí\ìà\ñü, íýìñ\ ìûðñü\ìà\ñü-óäæàë\ìà\ñü, à ï\ðûñü\-íýì\ íåêîäëû êîâò\ì\ñü ëî\ìà\ñü. —Òàòø\ì îë\ì àëè ìûé àñëûíûì êîðñèì, — ñûðêúÿë\ì\í á\ðääçèñ îë\ìà àíü. Àíü ÷óæë\ìà Óêðàèíàûí. Âîéíà çàâîäèò÷èã\í ñûëû â\ë\ìà äàñ í¸ëü àð\ñ. Ñ=é\ äà ìóê\ä ÷åëÿäü êîäé\ìà\ñü îêîïúÿñ äà äçîòúÿñ, ïóñü\ìà ãîñïèòàëüûí. Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ \êìûñ àð\ññÿíü Çàòîíûí ñòð\èò\ìà ïàðîõîäúÿñ, ìåäûì ì\ä\äíû ôðîíò âûë\. Ìûéòà\í ï\ òøûãûñëà äà ìóäçûñëà êóë=ñíû. Ñûëû â\ë\ì ñåò\ìà óðê\â\é — ìîðò øîéÿññ\ ÷óê\ðòíû äà äàääü\í øîéíà âûë\ íîâëûíû. Ñûêòûâêàð\ ëîêò\ì á\ðûí Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà íýìñ\ êûê äà êóèì óäæ âûëûí ìûðñü\ìà. Âåð\ñûñ òîì\í âåðìûò\ìà\í ëî\ìà.

Ìè øû\ä÷ûë=ì «ÆèëÊîìÂåñò» âåñüê\äëàí êîìïàíèÿ\. Þàë=ì, ìûéëà íàé\ îç îòñàâíû äçîíüòàâíû ï\ðûñü ãîçúÿëûñü ïàòåðàñ\. —Ìè ïëàñòèêûñü \øèíü\äç\ñ îã äçîíüòàë\é, — âî÷àâèäçèñ «ÆèëÊîìÂåñòûñü» âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Àëåêñàíäð Çèíèí. — Çáûëü, \øèíü-\äç\ññüûñ ê\äçûäûñ ûðã\, íî òàé\ àáó ìèÿí êîìïàíèÿë\í ìûæ. Ïîçü\-\ îâíû êåðêààñ, òàé\ñ êîë\ òóÿâíû êàðñà àäìèíèñòðàöèÿëû. —Ìèÿíëû óíà\í ýëÿñü\íû, — âîäç\ ïàñéèñ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷. — Ñòàâ ïèñüì\ñ\ ûñòûë=ì è àäìèíèñòðàöèÿ\. Íàé\ ñýññÿ øû\ä÷èñíû «Àâèðàæ» êîòûð\, áóðåòø íàé\ êûï\ä\ìà\ñü êåðêàñ\, ìåä áûð\äàñíû òàâîñÿ àïðåëü\äç ñòàâ òûðìûò\ìòîðñ\. Íî ñ=äç íèí\ì ýç è â\÷íû. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ âèñüòàë=ñ, ìûé ã\ã\ðâî\ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíàëûñü øîãñ\, äà â\çé\ìà ñûëû àñëûñ êîðñüíû ïëàñòèêûñü \øèíü-\äç\ñ äçîíüòàëûñü êîòûð\ñ. Ñýññÿ ï\ òîðúÿ ñ¸ðíèò÷\ì ñåðòè óäæ â\÷\ì á\ðûí «ÆèëÊîìÂåñò» êîìïàíèÿ âåøòûñÿñ Þìøàíîâúÿñëû îëàí=í ä\çü\ðèò\ì äà äçîíüòàë\ì òø\ò âåñüò\. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñûêòûâêàð. Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

íû Âîêâàä\, îâì\ä=ñíû áàðàê\. È ñýí= ìå ìóí= øêîëà\. Ìåíûì â\ë= 13 àð\ñ. Ïåðâîé âåë\ä=ñíû íåìå÷ êûâ âûëûí, ñýññÿ êóò=ñíû ðî÷\í. Íî ìå ðî÷ò\ ýã ò\ä, âåë\ä÷ûíû ëîè ñü\êûä, è øêîëàò\ ýíîâò=. Ïåò= êîðñüíû êûí\ìï\ò. Ìå è \í= ë¸êà ñ¸ðíèòà ðî÷íàä, à ãîðòûí ¸íäæûêà íåìå÷ êûâ âûëûí. Âåð\ñ\é ïåðåñåëåíå÷üÿñë\í ñåìüÿûñü æ\... À

âîê\é è ðî÷\í, è êîìè\í áóðà ñ¸ðíèò\. Âîêâàäûí êîòûðò÷èñ «Ðîäèíà» êîëõîç, è ï\øòè ñòàâ\í — è âåðñòü\, è ÷åëÿäü — ç=ëèñíû ñýí=. Ï\ð\ä=ñíû â\ð. Ìåäñÿ ñü\êûä â\ë= âîéíà êàä\. Áàòü\é â\ë= îë\ìà íèí. Ìè ìàìê\ä ç=ëèì â\÷íû ëóíñÿ íîðìà, ìåä ãîðòñàÿñ\ñ íÿíüò\ã íå êîëüíû. À \ò÷ûä êîâìèñ êûë\äíû ïóð Ñûêòûâêàð\äç. Ê\ñéè êîëü÷÷ûíû êàð\, ìåäàñè Óëûñ ×îâñà ñïëàâêàíòîðà\, íî ïîâçü\ä=ñíû, àñ â\ëÿ ñåðòè êàð\ âî\ì ñïåöïåðåñåëåíå÷üÿñ\ñ ï\ êóòàñíû ìûæäûíû, äà á\ð áåðã\ä÷è Âîêâàä\, à ñýññÿ âóäæè îâíû îð÷÷à Âàæâàäîð ïîñ¸ëîê\. 1955 âîûí ñ=é\ñ òóïêèñíû, è ìè ñòàâ ñåìüÿ\í îâì\ä÷èì Ïîääçûí. * * * Ãîçúÿë\í ÷åëÿäüûñ îë\íû ìóê\ä ñèêòûí äà êàðûí. À îòñàñü\ Âèëüìà Êàðëîâíàëû äà Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ëû áåðã\äíû ãîðòã\ã\ðñà óäæñ\ Ðîçàëèÿ ïëåìÿíè÷àûñ. Ñ=é\ 4 àð\ñ\í êîëèñ ìàìò\ãûñ, äà Âèëüìà Êàðëîâíà Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ê\ä àñëàíûñ íûâ ïûääè è áûäò=ñíû. Íî ãîçúÿ àñüíûñ íà ç=ëü\íû ãîðò ã\ã\ðàñ óíäæûêñ\ â\÷íû. Þëèÿ ÄÀÍÈËÎÂÀ, Âèêòîðèÿ ×ÓÃÀÅÂÀ.

Êóðûäñ\ è øîãñ\ ïûê\ìà\ñü

íûääæûê, ìåä í\øòà êîê âîæ êîñòñüûñ ïåðéèñíû, — ä\çì\ìà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà. Êîð îë\ìà àíü ïåòê\äë\ìà éèçü\ì \øèíüñ\, «ÆèëÊîìÂåñòûñü» âîûñüÿñ ýñê\ä\ìà\ñü, ìûé áûòü îòñàëàñíû ðàçüíû ã\ð\äñ\. Íî ñ=äç Þìøàíîâ ãîçúÿ äîð\ íåêîä àáó è âîë\ìà. —Êîëè íèí ãîæ\ì è àð, ñî áàðà ò\â ìàòûñò÷\, íî äçîíüòàñüûñüÿñ ýç è âîëûíû, — ûøëîëàë\ Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà. — Äàé \í= ì\äàð\ íèí øó\íû, ìè ï\ ïëàñòèêûñü \øèíüÿñ äà \äç\ñúÿñ îã âåæëàë\é, ñýòø\ì ñïåöèàëèñòûñ ï\ ìèÿí àáó.

Óäæ âûâñüûñ ëîêò=ã\í ÷îðûäà í\éò\ìà\ñü äà ñýêñÿíü ñýññÿ è âèñüíû êóò\ìà. Âîäçûíñ\ íàé\ îë\ìà\ñü Äàëüíü\é óëè÷à âûëûí äà ûäæûä îâì\ñ êóò\ìà\ñü. /í= ï\ ýñüê\ è áóð âûë\ íàäåéò÷èì, à ñî êûäçè àðòìèñ — ê\ç\ä\ îâì\ä=ñíû.

ÏÎÄ/Í ÂÀÆÀÑ

Îòñàë=ñíû Åíìûñ äà áóð é\çûñ Êîëü\ì íýìñÿ 20-\ä âîÿñ\ Ïîâîëæüåûí, Ñàðàòîâ äîðûí, Íåìå÷üÿñë\í àâòîíîìí\é îáëàñüòñà Áëþìåíôåëüä ñèêòûí, òàé\ Ñàðàòîâ äîðûí, îë=ñíû Êàðë äà Ñþçàííà Ìåðêåëüÿñ, Ãåðìàíèÿûñü êîëîíèñòúÿñë\í ê\ëåíàûñü áûäòàñúÿñ. Ãåðìàíèÿûñü êîëîíèñòúÿñ\ñ âàéèñíû 300 âî ñàéûí, Åêàòåðèíà Âòîðàÿë\í íà âåñüê\äë=ã\í. Íåìå÷üÿñ ñýí= âóæúÿñèñíû, êîòûðò=ñíû ñåìüÿÿñ. Êûäçè è óíäæûê íåìå÷ûñ, Ìåðêåëüÿñ â\ë=íû çýâ óäæà÷\ñü: âèäçèñíû ïîðñü, ì\ñ, â\â äà âåñèã âåðáëþä. Ãîðòã\ã\ðñà óäæûñ âè÷ìûë=ñ è âåðñòü\ëû, è ÷åëÿäüëû. À øîé÷÷àí ëóí\ äà ïðàçäíèêúÿñ\ âåòëûâë=ñíû âè÷êî\. Åíëû ýñê\ìûñ îòñàë=ñ âåííû ñü\êûäëóíñ\. 1927 âîûí ÂÊÏ(á)-ë\í ÷óê\ðò÷ûë\ì äûðéè áîëüøå-

âèêúÿñ êûï\ä=ñíû ñ¸ðíè ñ=äç øóñÿíà êîëëåêòèâèçàöèÿ éûëûñü. Ïàðòèÿë\í èíä\ä ñåðòè ñèêòûí îëûñüÿñ êóò=ñíû \òóâò÷ûíû êîëõîçúÿñ\, êûò÷\ íåìå÷üÿñëû, êûäç êóëàêúÿñëû, òóéûñ â\ë= ï\äñà. Íàëûñü ìûðääÿë=ñíû ñê\òñ\, à àñüíûñ\ ûñòàë=ñíû Ñèáûð\, Âîéâûë\, Êàçàõñòàí\. Òàäçè Ìåðêåëüÿñ âåñüêàë=ñíû Êîìè\. Ñýêè Ìåðêåëüÿñë\í ìåäûäæûä íûëûñëû, Âèëüìàëû, â\ë= 11 àð\ñ. /í= Âèëüìà Êàðëîâíàëû — 93. Âåð\ñûñê\ä, Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Ýéõìàíê\ä, îë\íû Êîéãîðò ðàéîíñà Ïîäç ïîñ¸ëîêûí. Îë\ìà àíü êàçüòûë\, ìèÿí ñèêòûñü ï\ ñ\ìûí êûê ñåìüÿ\ñ ûñò=ñíû Âîéâûë\, ìóê\äñ\ íóèñíû Êàçàõñòàí\. —Â\ë= ìàðò, êîð ïåò=ì òóé\. Ìóí=ì ñê\ò\ñ íîâë\äëàí âàãîíúÿñûí Ëóçà\äç. Ñýñÿíü þ êóçÿ ïàðîõîä\í, ñýññÿ çýâ äûð ïîä\í, — âèñüòàë\ Âèëü-

ìà Êàðëîâíà. — Ïåðåñåëåíå÷üÿñëû âåñüêûäà â\ðàñ êûï\ä=ñíû òîðúÿ ïîñ¸ëîê. Ñòð\èò÷èãêîñò=ûñ îë=ì Ïàëàççÿûí. Áàòü\é ñèé\ñ-çàâîä â\÷àë=ñ, ìàì\é âóðñèñ. Â\ë= óäæûñ è ÷åëÿäüëû, íàé\ ïèëèò=ñíû-ïîòê\äë=ñíû ïåñ, ïåðéèñíû íèòø. Ñýò÷\ñ îëûñüÿñ, êîìèÿñ, æàëèò=ñíû ìèÿí\ñ, îòñàñèñíû. 1930 âî\ ìèÿí\ñ âóäæ\ä=ñ-


6

Äîðúÿì ïåì\ñúÿñ\ñ?

Ëåâûäëû è Âîéâûëûí àáó ë¸ê Îêòÿáðñÿíü Ñûêòûâêàðñà çàïàñí\é ñòàäèîíûí ìåñòèò÷\ Ìîñêâàûñü «Íîåâ êîâ÷åã» çîîïàðê. É\çûñ, êîäúÿñ âîë\ìà\ñü âèäç\äëûíû ïåì\ñúÿññ\, ¸íà æàëèò\íû íàé\ñ. Òøûãúÿë\íû ï\ äà êûíì\íû äçåñêûä êëåòêàÿñàñ.

Îøêûä ê\ëà÷\í îç ï\ò —Ìè íûâê\ä âîë=ì âèäç\äëûíû ïåì\ñúÿññ\. Êîíü\ð ëåâúÿñ é\æãûëÿñü\íû äçåñêûä=íûí. Íàëû òàí= ê\äçûä, í\øòà è òøûãúÿë\íû. ×àéòà, âîñüòàñíû ê\ êëåòêà \äç\ññ\, ëåâûñ é\ç âûëàñ óñüê\ä÷àñ, — âèñüòàë\ Íàòàëüÿ Êîðøóíîâà. — Ïûðàí=íàñ âóçàâë\íû ïå÷åííü\ê\ëà÷. Íî òàòø\ì â\ë\ãàíàä ëåâûä íè îøêûä îç ï\ò. Íàëû êîë\ ÷åðè-ÿé. —Âàæ\í íèí ê\ñéè øû\ä÷ûíû ïåì\ñúÿñ\ñ äîðúÿí êîìèòåò\, — ïûð\ä÷èñ ñ¸ðíè\ Èãîðü Ïëåøà. — Çýâ æàëü\ñü çâåðúÿñûñ. Òøûãúÿë\íû äà êûíì\íû. Òûäàë\, ïåì\ñúÿñûñ ï\ðûñü\ñü íèí. Ãàøê\, âîäçûíñ\ öèðêûí ïåòê\ä÷ûë\ìà\ñü. À \í= ñî òåøèò÷\íû íà âûëûí, ïåòê\äë\íû é\ç âîäçûí. Ê\òü ìåä âèäçèñíû íàé\ñ øîíûä=íûí, à

Ñûêòûâ ðàéîíñà Åëèí ãðåçäûí «Âèçèíãà» ôåðìåð îâì\ñûñü ïåì\ñúÿñ ïûð íà óëè÷ âûëûí\ñü. Îâì\ññ\ äçîíüòàë\íû êîëü\ì âîñÿíü íèí. Ñýêè ìåäâîääçà êûíìàâò\äçûñ ñþðóêúÿñ\ñ âèäç\ìà\ñü óëè÷ âûëûí. Ò\â êåæëàñ ïåì\ñúÿñ\ñ ìåñòèòë\ìà\ñü îð÷÷à Ïî¸ë äà Ãàãøîð ñèêòñà êàðòàÿñ\. Òàâî ñåíòÿáðûí Åëèíûí êàðòà âåâòñ\ ðàçü\ìà\ñü, íî ëûìúÿâò\äçûñ àáó ñë\éì\ìà\ñü âåâòòüûíû. Îâì\ñ\í âåñüê\äëûñüûñ Ñåðãåé Òàòàðèíöåâ âèñüòàâë=ñ, ìûé óäæñ\ ðåãûä ýøò\äàñíû. À êîììåð÷åñê\é äèðåêòîð ϸòð Êàñïåðñêèõ ïàñéèñ, ìûé âîääçà ï\äðàä÷èêûñ ð\ç\ðèò÷\ìà äà ñ=äç óäæñ\ àáó è ïîìàë\ìà. Íàë\í êûâúÿñ ñåðòè, ñòàâ âûíñ\ ïóêò\íû, ìåä äçîíüòàâíû êàðòàñ\. Âåñèã ï\ ëîàñ ñýí= Êàíàäàñà îáîðóäîâàíèå.

àáó ê\ ìåñòàûñ, èçäåâàéò÷\ì äîðûñü óíìîâñüê\ä=ñíû äàé.

Ò\âúÿì Ñûêòûâêàðûí Äåðò, ìè øû\ä÷ûë=ì «Íîåâ êîâ÷åã» çîîïàðê\í âåñüê\äëûñüÿñ äîð\. Âèäç\äë=ì, çáûëü-\ ñýòø\ì ë¸êà îâñü\ ïåì\ñúÿñëû. É\ðò\äúÿñûí íàé\ è çáûëüûñü â\ë= êóòêûðò÷\ìà\ñü. Ñ\ìûí ê\èíúÿñ ø\éò=ñíû. Èøàê äà âåðáëþä ãîíüÿë=ñíû. Òûäàë\, âåëàë\ìà\ñü äà, âè÷÷ûñü\íû, ìûé íîìñ\äëàì ïå÷åííü\-ê\ëà÷\í. —Íåêîä âûëûí òàí= îã òåøèò÷\é, ñòàâíûñ\ ðàäåéòàì, áóðà ä\çü\ðèòàì, — âèñüòàë=ñ çîîïàðêûñü çîîòåõíèê Ëþäìèëà Ôàòåé÷åâà. — Ìè ïûð äàñüòûñÿì ò\â êåæë\. É\ðò\äúÿñ\ ëîêò\ øîíûä, ðûòíàñ áèàñÿì, áûä ëóí âåñà-

ëàì âåæ\ñúÿññ\, âåæàì âîëü\ññ\. Çàïò\ìà òóðóí, ïèëèïûçü. Äåðò, êîä= â\ëÿ âûëûí îë\ ûðêûä=íûí, øóàì, ê\èí, îø, ðó÷, íàëû øîíûäñ\ àáó íþæ\ä\ìà. Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíàë\í êûâúÿñ ñåðòè, ïåì\ñúÿñ àáó íà ï\ðûñü\ñü. È íàé\ñ ýç öèðêûñü áîñüòíû, à áûäò\ìà\ñü àñüíûñ. Øóàì, ëåâ ñèçèì ò\ëûñü\äç óçüë\ìà àíüê\ä äèâàí âûëûí. Íó\äë=ñ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà è ïåì\ñúÿñëû ïóñÿí=í\. Áóðåòø ïëèòà âûëûí ïóèñ ðîê. Çîîòåõíèê âèñüòàë=ñ, ìûé õèùíèêúÿñ\ñ íàé\ âåðä\íû \ò÷ûä ðûòíàñ, ñåò\íû ÷èïàí ÿé. À ìóê\äûñ ñ¸é\íû ëóííàñ êóèìûñü. Áûä\íëû ñåò\íû âèòàìèí äà ìèíåðàëà ê\ðûì, þêò\ä\íû øîíûä âà\í. Âåæîííàñ \ò÷ûä ñåò\íû é\ëà â\ë\ãà. —Ïåì\ñúÿñ äçîíüâèäçà\ñü.

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Òàé\ñ âåñèã ò= âåðìàííûä êàçÿâíû ã\í ñåðòèûñ. ͸ðïàë=ñíû ê\, ã\íûñ ýñüê\ óñèñ ëèá\ ìèñüò\ìà âèäç\äñèñ, — âîäç\ ïåòê\äë=ñ ïåì\ñúÿññ\ Ëþäìèëà Ôàòåé÷åâà. — Ìåäûì òàò÷\ ïàñüê\ä÷ûíû, ïåì\ñúÿñ\ñ âèäëàë=ñíû âåòåðèíàðúÿñ. Íàé\ ýñüê\ êàçÿë=ñíû âèñüë\ñò\. —Ìàòûññà êåðêàÿñûí îëûñüÿñ ýëÿñü\íû è ñû âûë\, ìûé ïåì\ñúÿñ ë¸êûñü îìëÿë\íû-ãîðç\íû. ×àéò\íû, òøûãûñëà, — þàñÿ àíüëûñü. —Äåðò, ãîðçàñíû, ëîâúÿ\ñü äà. Íàé\ è â\ëÿ âûëûí ãîðà ã\ë\ñà\ñü. Ìå ò\äà é\çëûñü ýëÿñü\ìñ\. Îð÷÷à êåðêàÿñûñü âîë=ñíû íèí îëûñüÿñûñ. Ñòàâñ\ íèí íàëû âèñüòàë=ì, ïåòê\äë=ì. Ã\ã\ðâîàíà, Âîéâûëûí ëåâúÿñ îç îâíû, äà òàò÷\ñ âîéòûðëû äèâ\ ëåâë\í ãîðç\ìûñ. É\çûñ øó\íû, ìûé é\ðò\äúÿñûñ äçåñêûä\ñü. Íî íàé\ñ ãîññòàíäàðò ñåðòè â\÷\ìà. Êóòø\ì ìàøèíà âåðìàñ íóíû ûäæûääæûêñ\? Âî ÷\æ ìè âåòë\äëàì. Ò\âíàñ ç=ëÿì ûäæûääæûê êàð\ «îâì\ä÷ûíû», ñû â\ñíà ìûé é\ðò\äàñ øîíûäûñ áèñÿíü ëîêò\, à òóéûí ìè ýñüê\ êûíò=ì ïåì\ñúÿññ\. Òàâî ò\âúÿì Ñûêòûâêàðûí. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

Ñþðóêúÿñëû ëûìúÿë\

Íî êûäç òûäîâò÷èñ, âûëü äîíà îáîðóäîâàíèå \í= òóïëÿñü\ óëè÷ âûëûí. À êûíìûñü ì\ñúÿñ\ñ ëûñüò\íû áèäîíúÿñ\. Îâì\ñàñ ñòàâûñ 327 ñþðóê. Âåâòò\ì êàðòà\

ò\ð\ 227 ïåì\ñ. Ïîçü\ øóíû «ìîéâè\ìà» «Âèçèíãà» îâì\ñûñü êóêúÿñëû. Íàé\ñ é\ðò\ìà\ñü â\âë\ì êîíþøíÿ\. Îâì\ñ\í âåñüê\äëûñüÿñ ýñê\ä\íû, ìûé ïåì\ñúÿññ\

íàé\ ¸íäæûêà âåðä\íû äà òø\êûääæûêà þêòàë\íû. Ê\òü ýñüê\, \äâà ê\ êîíü\ðúÿñë\í ãîðøûñ êîñüì\. Äà è ê\ðûìûñ, òûäàë\, àáó æ\ ¸íà áóð — êóé\ä ñîðà êûíì\ì ñåíàæ. Êîìèûñü Ðîññåëüõîçíàäçîðë\í Ñûêòûâêàðûí ðàéîíêîñòñà óïðàâëåíèå þê\íûñü ñïåöèàëèñòúÿñ ýç íèí \ò÷ûä âîëûíû «Âèçèíãà» îâì\ñ\. Íî, êûäçè òûäàë\, áóðëàíü íèí\ì îç è âåæñüû. Ñïåöèàëèñòúÿñë\í êûâúÿñ ñåðòè, êàðòàûí, ê\í= âèäç\íû ïåì\ñúÿñ\ñ, òåìïåðàòóðàûñ ìåä â\ë= äàñ êûê ãðàäóñ øîíûäûñü ýç ûðêûääæûê. Äà è «âåòåðèíàðèÿ éûëûñü» îëàíïàñûí óð÷èò\ì ñòàâ íîðìàÿñëû ìåä ë\ñÿë=ñ ñê\ò êàðòàûñ.

Ðîññåëüõîçíàäçîðñà ñïåöèàëèñòúÿñ ïàñéèñíû òàé\ îâì\ñàñ óíà íåëþ÷êè. Òîðé\í ê\, ïåì\ñúÿñûñ êóéë\íû êûí êóé\ä âûëûí. Ëûñüòûñÿí àïïàðàòúÿññ\ îç äçèê ïûð ìûñüêàâíû, ìûé áàðà æ\ ëî\ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðí\é íîðìàÿññ\ òîðêàë\ì\í. Êûâò\ì ïåì\ñúÿñ âûëûí òåøèò÷\ìûñü èä\ðò\ì ê\çÿèí\ñ âåðìàñíû êûñêûíû àäìèíèñòðàòèâí\é êûâêóò\ì\, ïåðéûíû îâì\ñûñëûñü 10-20 ñþðñ øàéò øòðàï. Âåðìàñíû è òîìíàâíû 90 ñóòêè êåæë\. Äåðò, ìûæäàñíû ñ\ìûí ¸ðäë\í ïîìøó\ì á\ðûí. «Âèçèíãà» îâì\ñ\í âåñüê\äëûñü Ñåðãåé Òàòàðèíöåâ âåê æ\ ýñê\ä=ñ, ìûé íîÿáðü ïîì\äç êàðòàñ\ âåâòòÿñíû. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñûêòûâ ð.


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья. (16+). 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант». (16+). 0.00 «Свобода и справедли? вость» (16+). 1.10 Ночные новости. 1.20 «Крылья жизни: скрытая красота». 2.50, 3.05 «ПАПРИКА» (16+). 3.00 Новости.

5.00 «Утро России». 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ? РЫ». (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Городок». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА» ? 7» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА» ? 8» (12+). 0.15 «Один день Ивана Дени? совича». 50 лет спус? тя...» (12+). 1.15 «Девчата» (16+). 1.50 Вести+. 2.20 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» (16+). 4.00 «Комната смеха».

6.00 «Олан?вылан, коми сьы? лан!» 6.15 «Вочакыв». 6.30 «Мир миян г=г=р». 6.45 «Чол=м, дзолюк!» 7.00 «Мультимир». 7.20 «Программа 7». 8.15, 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Граница». 9.35, 1.00 «Кумиры. Боль, о ко? торой мы не знаем». 10.05, 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 10.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ? ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 11.50 «Оружие ХХ века». 12.05 «Евромакс. Окно в Евро? пу». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 17.45 «Граница». 18.15 «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время новостей».

20.00 «Репортерская история» (12+). 20.15 «Точки над i» (12+). 20.45 «Биармия». 21.15 «Телезащитник» (12+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «БЕГ». 23.30 «Случай из практики». 0.05 «TILT. КОНЕЦ ИГРЫ» (16+). 1.35 Документальное кино.

7.00 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ? НА». 12.25 «Вологодские мотивы». 12.35 «Как устроена земля». 14.15 «Линия жизни». Сергей Газаров. 15.10 «Загадка письменности майя». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Любовь Яро? вая». 17.10 «Рембрандт ван Рейн. «Возвращение блудного сына». 17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна». 18.25, 1.35 «Вильгельм Рентген». 18.35 «Полустанок». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 «Сати. Нескучная клас? сика...» 20.45 «Она написала себе роль...» 21.25 «Король Генрих IV. «Шекспировские страс? ти» и историческая ре? альность». 22.10 «Тем временем». 23.00 «Запечатленное время». «Наш новый рубль». 23.50 «ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ». 1.40 «Подводная империя». «Волны?убийцы». 2.25 Играет симфонический ор? кестр Баварского радио.

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА? РА». Сериал. (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Живут же люди!» (0+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча? тельный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.30 «БРАТ ЗА БРАТА?2» (16+). 21.25 «ДИКИЙ?2» (16+). 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ДИКИЙ?2» (16+). 1.35 Центр помощи «Анаста? сия» (16+). 2.20 «Временное правительство. Иллюзия власти» (0+). 3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО? ВАНИЕ» (16+). 5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мульт? сериал (6+). 7.30, 4.30 «Клуб Винкс ? школа волшебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.30, 14.00 «6 КАДРОВ». 11.00 «КУХНЯ» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Мобиус (16+). 14.35 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+).

18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ? ПЕРНЕВЕСТЫ» (12+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «КУХНЯ» (16+). 21.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+). 23.30, 1.30 «6 КАДРОВ». 0.30 «Кино в деталях» (16+). 1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ? ВЕРЛИ ХИЛЛЗ?3» (16+). 3.40 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 5.00 «Братья Лю». Мульт? фильм (0+). 5.35 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Империя пустынных муравьев» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО? ВА» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00, 1.45 «Вне закона. Ре? альные расследования. Правдивая ложь» (16+). 17.30, 2.20 «Вне закона. Ре? альные расследования. Птица беды» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФРИЛАН? СЕР» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЯНЕЧКИ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБИТЕЛЬ СКОРБИ» (16+). 20.30 «СЛЕД. АДВОКАТ» (16+). 21.15 «СЛЕД. ДЕТКА» (16+). 22.25 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» (16+). 23.10 «Момент истины». (16+). 0.10 «Место происшествия. О главном» (16+). 1.10 «Правда жизни» (16+). 2.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+). 4.25 «ПСИХОАНАЛИТИК» (16+).

5.05, 12.30 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсериал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери? ал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе? риал (6+). 6.30 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 6.55, 10.45 «Лило и Стич». Мультсериал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА». Се? риал (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 9.25 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 9.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 10.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 11.15 «На замену». Мультсе? риал (6+). 11.40 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 12.05 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импера? тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 15.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 16.20 «Сорвиголова Кик Бутов? ски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+).

7

Òàé\ ëóí\:

17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО? РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ? ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 18.55 «ДЖЕССИ» (6+). 19.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 20.15 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.15, 3.05 «H2O: ПРОСТО ДО? БАВЬ ВОДЫ» (12+). 21.45 «КАЙЛ XV» (16+). 22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ? МЕЙКА» (16+). 23.35 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА» (6+). 1.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ? ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 1.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.20 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.40 «JONAS» (6+). 3.30 «Я В РОК?ГРУППЕ» (12+). 3.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе? риал (6+).

—Ìèð ïàñüòàëà íèì=ä=íû ìóæè÷=é=ñ;

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Мобильный хитпа рад» (16+). 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Пингвины из «Мадагас? кара». Мультсериал (12+). 8.30 «Про декор» (12+). 9.00 «Бэби Луни Тюнз 1». Мультсериал (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота?подростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные шта? ны». Мультсериал (12+). 10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» ? «ВАНЯ В ПОХОРОННОМ БИЗНЕСЕ» (16+). 14.30 «Дом?2. Lite» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «КАЛЕЙДОСКОП» (16+). 21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+). 22.35 «Комеди Клаб» (16+). 23.00 «Дом?2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+). 3.25 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+). 4.15 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.15 «Школа ремонта». 6.15 «Атака клоунов» (16+). 6.45 «КОМЕДИАНТЫ» (16+).

—1825 âîûí Àëåêñàíäð Ïóøêèí ïîìàë\ñ ãèæíû «Áîðèñ Ãîäóíîâ» äðàìà;

5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 5.55 «Моя планета». 6.25 «В мире животных». 7.00, 9.00 Вести?Спорт. 7.10 «Моя рыбалка». 8.40, 11.25 Вести.ru. 9.10 Фигурное катание. Гран? при Франции. 11.40 «Местное время. Вести? Спорт». 12.10 «Футбол.ru». 13.00 «30 спартанцев». 14.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+). 15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) ? «Метал? лург» (Новокузнецк). 18.15 Вести?Спорт. 18.25 Футбол. Первенство России. Футбольная На? циональная Лига. «Тор? педо» (Москва) ? «Урал» (Екатеринбург). 20.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО?2» (16+). 22.20 «Неделя спорта». 23.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» (Россия) ? «Калев» (Эстония). 2.10 «Вопрос времени». 2.45 Вести.ru. 3.00 «Моя планета». 4.25 «Рейтинг Баженова. Са? мые опасные животные».

—Ðîññèÿûí äà Áåëîðóññèÿûí ÷îë=ìàë=íû ðàêåòí=é âîéñêàûí äà àðòèëëåðèÿûí ñëóæèòûñü=ñ, Óêðàèíàûí – ïîâîääÿ òóÿëûñü=ñ äà ñòåêë= â=÷ûñü=ñ; —Àëåêñàíäðà, Ãåðìàí, Ìàòâåé, Êëàâäèÿ, Ìàòð¸íà, Íèíà, Ïàâåë íèìëóíàñü=íû; —1493 âîûí Âûëü Ñâåò= ì=äûñü âåòë\ã=í Õðèñòîôîð Êîëóìá âîñüò\ñ Ïóýðòî-Ðèêî ä\; —1711 âîûí ÷óæèñ ó÷¸í=é Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ; —1770 âîûí ÷óæèñ àäìèðàë, ñàðèäçò\ óÿëûñü Èâàí Êðóçåíøòåðí; —1814 âîûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ¸íà îéäë\ñ – Íåâàûí âàûñ òóë\ñ îðäèíàðûñü 4,14 ìåòð âûëíà=äç;

—1853 âîûí Êðûìñà âîéíà äûðéè Òóðöèÿñà Áàøêàëûêëàð áåðäûí ðî÷ âîéñêà (10 ñþðñ ìîðò, 32 =ðóäèå) ïàñüâàðò\ñíû Àõìàò-Ïàøàëûñü âîéñêà (36 ñþðñ ìîðò, 46 =ðóäèå); —1891 âîûí Ãåðìàíèÿñà Ãåïïèíçåíûí ìåäâîääçàûñü âóçàë\ñíû âîðñàí ê=ðò òóé; —1917 âîûí ãåíåðàëúÿñ Êîðíèëîâ, Äåíèêèí äà Ëóêîìñêèé ïûøéèñíû Áûõîâñê=é òþðüìàûñü Äîí áåðä=; —1917 âîûí ÷óæèñ Èíäèÿñà ïîëèòèê Èíäèðà Ãàíäè; —1919 âîûí À.Ãîðüêèéë=í âîäçì=ñò÷=ì=í Ïåòðîãðàäûí âîñüò\ñíû Èñêóññòâîÿñ êåðêà; —1922 âîûí ÷óæèñ ìàéÿ èíäåå÷üÿñëûñü ãèæ=äà êûâ òóÿëûñü, ýòíîãðàô Þðèé Êíîðîçîâ; —1936 âîûí âûíñü=ä\ñíû ñåìüÿ éûëûñü îëàíïàñúÿñëûñü âûëü êîäåêñ; —1937 âîûí àêàäåìèê ϸòð Êàïèöà ãèæèñ ïðàâèòåëüñòâîëû ýëÿñÿíà ïèñüì=, ìûéëà ó÷¸í=éÿñëû îç ëýäçíû ëûääüûíû ñóé=ðñàéñà æóðíàëúÿñ; —1969 âîûí Ãàíàñà ïðàâèòåëüñòâî â=òë\ñ ñòðàíàûñü 500 ñþðñ ýìèãðàíò=ñ; —1978 âîûí Ãàéàíàûí ïîìàë\ñíû àñüíûñ= «Íîâûé Õðàì» ñåêòà= ïûðûñü 911 ìîðò; —1985 âîûí Øâåéöàðèÿñà Æåíåâàûí àääçûñüë\ñíû Ìèõàèë Ãîðáà÷¸â äà Ðîíàëüä Ðåéãàí; —1986 âîûí ÑÑÑÐ-ûí âûíñü=ä\ñíû àñ âûë= óäæàë=ì éûëûñü îëàíïàñ; —1993 âîûí êóâñèñ êèíîðåæèññ¸ð Ëåîíèä Ãàéäàé; —2009 âîûí Ïàêèñòàíñà Ïåøàâàðûí ¸ðäë=í ñòð=éáà äîðûí òåðàêò äûðéè êóâñèñ 18 äà äîéìàë\ñ 44 ìîðò; —Ïàâåë äà Âàðëàì, éè ñóâòàí ëóí. Òàé= ëóí= ê= ëûìúÿë=, ñ\äçê=, ò=ëûñ ëûìúÿ ëî=, íÿíüëû áóð.


8

Òåëåïðîãðàììà

Òàé\ ëóí\: —×åëÿäüë=í êîñòñà ëóí;

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

âîéòûð-

—Âüåòíàìûí íèì=ä=íû âåë=äûñü=ñ; —Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Àíòîíèí, Àôàíàñèé, Áîãäàí, Âàëåðèé, Âåíèàìèí, Ãðèãîðèé, Äîðîôåé, Åâãåíèé, Åëèçàâåòà, Åïèôàí, Çîñèìà, Èëëàðèîí, Êèðèëë, Ëàçàðü, Ìàêñèìèàí, Ìèõàèë, Íèêàíäð, Íèêîí, Ô¸äîð, Ôåäîò, Ôåäóë íèìëóíàñü=íû; —1660 âîûí ÷óæèñ íåìå÷ áîãîñëîâ Äàíüåë ßáëîíñêè; —1864 âîûí âûíñü=ä\ñíû Ðîññèÿ èìïåðèÿñà ìûæäàí âûëü óñòàâúÿñ, ïàíñèñ ñóä òý÷àñûí ðåôîðìà; —1910 âîûí êóâñèñ ãèæûñü Ëåâ Òîëñòîé; —1925 âîûí ÷óæèñ áàëåðèíà Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ; —1927 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ìèõàèë Óëüÿíîâ; —1928 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Àëåêñåé Áàòàëîâ; —1937 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà; —1945 âîûí Íþðíáåðãûí ïàíñèñ Êîéì=ä ðåéõñà ïðåñòóïíèêúÿñ=ñ ìûæäàí ñóä; —1946 âîûí ÷óæèñ Ðî÷ ïðàâîñëàâí=é âè÷êîñà åïèñêîï, Ìîñêâàñà äà ñòàâ Ðóñüñà ïàòðèàðõ Êèðèëë; —1979 âîûí âèñüûñüëû ìåäâîääçàûñü ñþéèñíû â=÷=ì âèð; —1990 âîûí àðåñòóéò\ñíû ìîðò âèûñü Àíäðåé ×èêàòèëî=ñ; —1998 âîûí êóâñèñ ãèæûñü, Â.Ìîëîòîâëû äà È.Ñòàëèíëû âóäæ=ä÷ûñü Âàëåíòèí Áåðåæêîâ; —1998 âîûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí âèèñíû ïîëèòèêàûí âîäçì=ñò÷ûñü Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà=ñ; —2000 âîûí êóâñèñ ðåæèññ¸ð, àíèìàòîð Âÿ÷åñëàâ Êîò¸íî÷êèí; —2009 âîûí àñëàñ âè÷êîûí âèèñíû Ðî÷ ïðàâîñëàâí=é âè÷êîñà àé, Ìîñêâàûí Êàíòåìèðîâñê=é óëè÷à âûëûí õðàì êûï=äûñü èåðåé Äàíèèë Ñûñîåâ=ñ; —2009 âîûí âåñüêûä ðàäèîýôèð íó=ä=ì á=ðûí ñóâò\ñ ñü=ë=ìûñ òåëåðàäèîâåäóù=é, øîóìåí Ðîìàí Òðàõòåíáåðãë=í.

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья (16+). 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «Городские пижоны» (18+). 2.20, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО? МЕР» (16+). 3.00 Новости. 4.05 «СВЯЗЬ» (12+).

5.00 «Утро России». 5.07, 5.35, 8.07, 8.35, Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ? РЫ». (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Городок». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ? ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА» ? 8» (12+). 23.25 «Специальный коррес? пондент» (16+). 0.30 «Выстрелы в Далласе. Но? вый след» (12+). 1.25 Вести+. 1.55 «Честный детектив» (12+). 2.25 «РЕВОЛЬВЕРЫ» (16+). 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан?вылан, коми сьылан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Репортерская история». (12+). 8.15, 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05, 17.45 «Граница». 9.35, 1.25 «Кумиры. Боль, о ко? торой мы не знаем». 10.05, 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Точки над i» (12+). 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК» (16+). 16.30 «Время новостей». 18.15 «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «КРиК». (16+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Такой большой малый бизнес». 20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «КРиК» (16+).

21.30 «Время новостей». 22.00 «Чемпионат России по боксу. Финал». 0.00 «Случай из практики». 0.35 «TILT. КОНЕЦ ИГРЫ» (16+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ? НА». 12.25 «Лоскутный театр». 12.35 «Полустанок». 13.30 «Общая картина». 14.25 «Тайна океанского дна». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ». 17.00 «Франц Фердинанд». 17.10 «Винсент Ван Гог». 17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна». Отторино Респиги. 18.35 «Тайная жизнь льда». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 Власть факта. «Строите? ли утопии». 20.45 «Она написала себе роль...» 21.25 «Король Генрих IV. «Шекспировские страс? ти» и историческая ре? альность». 22.15 «Игра в бисер». 23.00 «Запечатленное время». «Синий экспресс». 23.50 «РАНИ» (18+). 1.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта». 1.55 «Подводная империя». «Опасные обитатели глубин». 2.40 «Тимбукту. Главное ? добраться до цели».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА? РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия ? репортер» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча? тельный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 «БРАТ ЗА БРАТА?2» (16+). 20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спартак» (Россия) ? «Барселона» (Испания). 22.55, 0.10 «ДИКИЙ?2» (16+). 23.50 Сегодня. Итоги. 1.15 Главная дорога (16+). 1.50 Квартирный вопрос (0+). 2.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ? НО» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мультсериал (6+). 7.30, 4.35 «Клуб Винкс ? шко? ла волшебниц». Мульт? сериал (12+) 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30, 14.00 «6 КАДРОВ». 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.00, 18.00 «ДАЁШЬ МОЛО? ДЁЖЬ!» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпарад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей.

15.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ? ПЕРНЕВЕСТЫ» (12+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «КУХНЯ» (16+). 21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ? НЫ» (16+). 0.00 «6 КАДРОВ». 0.30 «ЛИХОРАДКА?2. ВЕСЕН? НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+). 2.05 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 5.05 «В стране невыученных уроков», «Времена года». Мультфильмы (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Черные фараоны» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО? ВА». 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНО? КАШНИКИ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ МАЛЬЧИ? КОМ, НО МУЖЕМ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОВЕ? РЯЙ НИКОМУ» (16+). 20.30 «СЛЕД. РОДНЯ» (16+). 21.15 «СЛЕД. САРКОФАГ» (16+). 22.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕ? СОК» (16+). 23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 1.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 3.15 «ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ КРОВИ» (16+). 4.55 «Черные фараоны» (12+). 5.35 «Оружие второй мировой. Танки» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе? риал (6+). 6.30 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе? риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 9.25 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 9.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 10.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт? сериал (6+). 11.15 «На замену». Мультсе? риал (6+). 11.40 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 12.05 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 12.30 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа импера? тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 15.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 16.20 «Сорвиголова Кик Бутовс? ки». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+).

17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО? РАДКА» (6+). 17.55, 1.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 18.55 «ДЖЕССИ» (6+). 19.20 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.15, 3.05 «H2O: ПРОСТО ДО? БАВЬ ВОДЫ» (12+). 21.45 «КАЙЛ XV» (16+). 22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ? МЕЙКА» (16+). 23.35, 3.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ? ПОДРОСТКА» (16+). 0.00 «КАК ПОПАЛО» (12+). 1.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.20 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.40 «JONAS» (6+). 3.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе? риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Пингвины из «Мадагаска? ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА? МИ» (12+). 9.00 «Бэби Луни Тюнз 1». Мультсериал (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота?подростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные шта? ны». Мультсериал (12+). 10.50 «Пингвины из «Мадагас? кара». Мультсериал (12+). 11.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 11.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30, 23.00 «Дом?2». 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 21.00 «ПЕРЕРОСТКИ» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «МАЖЕСТИК» (16+). 4.00 «Миллениум» (16+). 4.55 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.55 «Атака клоунов» (16+). 6.25 «САША + МАША» (16+).

5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 5.55 «Вопрос времени». Горы информации. 6.25 «Моя планета». 7.00, 9.00, 12.00 Вести?Спорт. 7.10 «Диалоги о рыбалке». 8.40, 11.40 Вести.ru. 9.15 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+). 11.10 «Наука 2.0. Опыты ди? летанта». Пилоты граж? данской авиации. 12.15 «Братство кольца». 12.45 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» (16+). 14.50 «90х60х90». 15.25 Футбол. Первенство Рос? сии. Футбольная Нацио? нальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) ? «Балтика» (Калининград). 17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ? «Витязь» (Чехов). 21.45 Вести?Спорт. 22.00 «Экспресс?курс Ричар? да Хаммонда». 22.55 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА?2» (16+). 1.00 «Роналду ? проверка на прочность». 1.55 Вести.ru. 2.10 «Моя планета». 4.25 «Рейтинг Баженова. Са? мые опасные животные».


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Òåëåïðîãðàììà СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья (16+). 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (16+). 1.15 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+). 3.00 Новости. 3.05 «СИМУЛЯНТ» (16+).

5.00 «Утро России». 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, Вести Коми. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ? РЫ». (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Городок». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ? КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА»?8» (12+). 0.20 «Выстрелы в Далласе. Новый след» (12+). 1.15 Вести+. 1.40 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+). 4.00 «Комната смеха».

6.00 «Олан?вылан, коми сьылан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Такой большой малый бизнес». 8.15 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Граница». 9.35 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.05, 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Граница». 18.15 «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Коми incognito». 20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «Телезащитник» (12+).

9

21.30 «Время новостей». 22.00 «БЕГ». 23.45 «Случай из практики». 0.20 «TILT. КОНЕЦ ИГРЫ» (16+). 1.15 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 1.50 Документальное кино.

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ? НА». 12.45 «Рыцарь оперетты. Гри? горий Ярон». 13.30 «Тайная жизнь льда». 14.25 «Магнитное поле океа? на: вчера и сегодня». 15.10 Архитектор Карл Рахау. 15.40 Новости культуры. 15.50 Леонид Филатов на теле? видении. А.С.Пушкин. «Вы? стрел». Запись 1981 г. 17.00 «Елена Блаватская». 17.10 «Герника» Пабло Пикас? со». 17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна». Рихард Штраус. 18.35 «Гений геометрии. Сле? ды наших загадочных предков». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 «Абсолютный слух». 20.45 «Она написала себе роль...» 21.25 «Мартин Хайдеггер: дра? мы жизни и метаморфо? зы философских идей». 22.15 Магия кино. 23.00 «Запечатленное время». «Якутские алмазы». 23.50 «РАНИ» (18+). 1.35 В.Моцарт ? Э.Григ. Сона? та фа мажор. 1.55 «Подводная империя». «Смертоносное давление». 2.40 «Персеполь. Жизнь в цен? тре империи».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА? РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия ? репортер» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча? тельный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 «БРАТ ЗА БРАТА?2» (16+). 20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) ? «Малага» (Испания). 22.55, 0.10 «ДИКИЙ?2» (16+). 23.50 Сегодня. Итоги. 1.15 «И БЫЛА НОЧЬ» (16+). 1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 2.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ? НО»?2» (16+). 4.05 Дикий мир (0+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мультсериал (6+). 7.30, 4.15 «Клуб Винкс ? шко? ла волшебниц». Мульт? сериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 14.00, 23.50 «6 КАДРОВ». 14.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ? НЫ» (16+).

17.00 «Галилео» (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ? ПЕРНЕВЕСТЫ» (12+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «КУХНЯ» (16+). 21.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+). 0.30 «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» (18+). 2.35 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 5.15 «Винтик и Шпунтик ? ве? сёлые мастера». Мульт? фильм (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Америка до Колумба» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+). 12.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ТОЛЬ? КО МЕСТЬ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ЖЕН? ЩИНЫ» (16+). 20.30 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» (16+). 21.15 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» (16+). 22.25 «СЛЕД. САПЕР ОШИБА? ЕТСЯ ОДНАЖДЫ» (16+). 23.10 «УРОК ЖИЗНИ» (12+). 1.25 «КРУГ» (12+). 3.15 «ГАМЛЕТ» (12+). 5.35 «Оружие второй мировой. Быстроходные ударные катера» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери? ал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе? риал (6+). 6.30 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе? риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 9.25 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 9.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 10.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт? сериал (6+). 11.15 «На замену». Мультсе? риал (6+). 11.40 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 12.05 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 12.30 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА». (6+). 15.00 «Новая школа импера? тора». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+).

15.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 16.20 «Сорвиголова Кик Бутов? ски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО? РАДКА» (6+). 17.55, 1.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.15, 3.05 «H2O: ПРОСТО ДО? БАВЬ ВОДЫ» (12+). 21.45 «КАЙЛ XV» (16+). 22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ? МЕЙКА» (16+). 23.35, 3.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ? ПОДРОСТКА» (16+). 0.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 1.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.20 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.40 «JONAS» (6+). 3.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе? риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Пингвины из «Мадагаска? ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА? МИ» (12+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» ? «АНЯ УХОДИТ ОТ КОС? ТИ» (16+). 14.30 «Дом?2». (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 21.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 23.00 «Дом?2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «ФАНТОМЫ» (16+). 2.40 «Миллениум» (16+). 3.35 «Необъяснимо, но факт» (16+). 4.35 «Школа ремонта» (12+). 5.30 «Атака клоунов» (16+). 6.00 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 6.15 «САША + МАША» (16+).

5.00 «Все включено» (16+). 5.55 «Роналду ? проверка на прочность». 7.00, Вести?Спорт. 7.10 «Язь против еды». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.00 Вести?Спорт. 9.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА?2» (16+). 11.10 «Наука 2.0. Человечек искусственный». Модер? низировать мозг. 11.40 Вести.ru. 12.00 Вести?Спорт. 12.15 «Большой тест?драйв со Стиллавиным». 13.05 «ДЕТОНАТОР» (16+). 14.55 Смешанные единобор? ства. BELLATOR (16+). 16.20 «Хоккей России». 16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал? лург» (Магнитогорск) ? «Авангард» (Омская об? ласть). 19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ? «Ло? комотив» (Ярославль). 21.45 Вести?Спорт. 22.00 «СПЕЦНАЗ». 22.55 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» (16+). 0.55 «Вечная жизнь». (16+). 2.25 Вести.ru. 2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ? «Динамо» (Рига).

Òàé\ ëóí\: —Ðîññèÿûí íèì=ä=íû áóõãàëòåð=ñ äà âîò ïåðéûñü=ñ; —ìèð ïàñüòàëà ÷îë=ìàë=íû òåëåâèäåíèåûí óäæàëûñü=ñ; —ìèð ïàñüòàëà æ= 1973 âîñÿíü ïàñé=íû =òà-ì=ä=ñ ÷îë=ìàëàí ëóí; —Êàìáîäæàûí ñè=ì ôåñòèâàëü;

âàëû

—Ãàâðèèë, Ìèõàèë, Ðàôàèë äà àðõàíãåë íèìà ìóê=ä é=ç íèìëóíàñü=íû; —ìèÿí ýðà=äç 479 âîûí êóâñèñ Êèòàéûñü ìûñëèòåëü Êîíôóöèé; —1694 âîûí ÷óæèñ ôèëîñîô Âîëüòåð; —1728 âîûí êóâñèñ ϸòð I-ë=í îòñàñüûñü äà ¸ðò, ãåíåðàë-àäìèðàë Ô¸äîð Àïðàêñèí; —1731 âîûí Ðîññèÿûí âûíñü=ä\ñíû 3 ìèíèñòðà êàáèíåò – âåñüê=äëàí ìåäâûëûñ òý÷àñ; —1783 âîûí Ìîíãîëüôüå âîêúÿñë=í øàð ìåäâîääçàûñü êà÷=äë\ñ ñûí=ä= é=ç=ñ; —1800 âîûí ÷óæèñ êíÿãèíÿ Åêàòåðèíà Òðóáåöêàÿ (Ëàâàëü), êîä\ ìóí\ñ äåêàáðèñò âåð=ñûñ á=ðñÿ Ñèáûð=; —1844 âîûí êóâñèñ áàñíÿ ãèæûñü Èâàí Êðûëîâ; —1847 âîûí Ìè÷èãàí òû âûëûí ñîò÷èñ Ãîëëàíäèÿñà «Ôåíèêñ» ïàðîõîä. Êóâñèñ 240 ìîðò; —1905 âîûí Âëàäèìèð Ëåíèí áåðã=ä÷èñ Ðîññèÿ=; —1918 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ìèõàèë Ãëóçñêèé; —1937 âîûí ìåäâîääçàûñü âîðñ\ñíû Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷ëûñü 5-=ä ñèìôîíèÿ; —1942 âîûí Êðàñíîÿðñêûí âîññèñ ìåäèöèíà èíñòèòóò; —1965 âîûí Ìîñêâàûí âîññèñ ÷åëÿäüë=í ìóçûêàëüí=é òåàòð, =í\ íîâë= Íàòàëüÿ Ñàöëûñü íèì; —1976 âîûí êóâñèñ êèíîðåæèññ¸ð, «Õî÷ó âñ¸ çíàòü» êèíîæóðíàë äàñüòûñü Áîðèñ Äîëèí; —1991 âîûí Áîðèñ Åëüöèí àñëàñ èíä=ä=í òîðé=ä\ñ âîò ïåðúÿí ñëóæáà ñü=ì îâì=ñ ìèíèñòåðñòâîë=í áîðä óëûñü. Íàëîã=âèêúÿñ êóò\ñíû ïàñéûíû òàé= ëóí= àññüûíûñ ïðîôåññèîíàëüí=é ãàæñ= 2000 âîñÿíü; —2008 âîûí Ëîíäîíñà Âûëûñ ¸ðäûí þêñèñíû Ìàäîííà äà Ãàé Ðè÷è; —Ìèêàéë=. Ìèêàéë=ñÿíü ò=â ê=äçûäúÿñ äîð=. Òàé= ëóí= ê= ïóÿñ ãû=ðà=ñü, âè÷÷ûñü ëûì, ðóà ê= — øîíä=äàñ.


10

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

—Àçåðáàéäæàíûí íèì=ä=íû þñòèöèÿûí óäæàëûñü=ñ; —ÑØÀ-ûí êàçüòûë=íû Äæîí Êåííåäè=ñ; —Ìèõàèë, Àëåêñàíäð, Àíòîí, Èâàí, Êèðèëë, Ìàòð¸íà, Ïîðôèðèé, Ôåîêòèñò íèìëóíàñü=íû; —1604 âîûí êàìèí äîðûí ïóêàë\ã=í ñîò÷àë\ñ Èñïàíèÿñà 26 àð=ñà êîðîëü Ôèëèïï III, ñû â=ñíà ìûé ñëóãàÿñûñ ýç àääçûíû äçèê =òè ãðàíä=ñ, êîäëû ïîçèñ âåøòàâíû êîðîëüëûñü ïóêë=ññ=; —1717 âîûí ϸòð I âûíñü=ä\ñ Àñòðàõàíñê=é ãóáåðíèÿ êîòûðò=ì éûëûñü èíä=ä; —1801 âîûí ÷óæèñ âðà÷, ãèæûñü Âëàäèìèð Äàëü; —1890 âîûí ÷óæèñ Ôðàíöèÿñà ãåíåðàë äà ïîëèòèê Øàðëü äå Ãîëëü; —1906 âî= Ðîññèÿûí ïàíñèñ ϸòð Ñòîëûïèíë=í âèäçìó îâì=ñûí ðåôîðìà; —1916 âîûí êóâñèñ Àìåðèêàñà ãèæûñü Äæåê Ëîíäîí; —1917 âîûí Êàíàäàûí êîòûðò÷èñ õîêêåé=í âîðñûñüÿñë=í Íàöèîíàëüí=é ëèãà (ÍÕË), êûò÷= ñýêè ïûðèñ ñ=ìûí 5 êëóá; —1918 âîûí Ïîëüøà=ñ øóèñíû ðåñïóáëèêà=í; —1928 âîûí ÷óæèñ ñüûëàíêûâ ãèæûñü Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ; —1936 âî= ÑÑÑÐ-ñà Ñîâíàðêîì ëýäçèñ ïåðéûíû êàãà, í=áàñüûñü àíü ê= ðóøêóà äûðéèûñ ëèá= ÷óæò\ãàñ âåðìàñ êóâíû; —1938 âîûí Ëóíâûâ Àôðèêàûí êûéèñíû öåëàêàíò ÷åðè, êîä=ñ ëûääèñíû âàæ=í íèí áûð=ìà=í; —1941 âîûí Ëàäîãàñà éè âûâò\ Îëàí òóé=ä Ëåíèíãðàä= êóò\ñíû âåòë=äëûíû ìàøèíà=í; —1958 âîûí ÷óæèñ ñüûëûñü Èðèíà Îòèåâà; —1960 âîûí «Êîììóíàð» çàâîä (=í\ÿ «ÀâòîÇÀÇ») ëýäçèñ ìåäâîääçà «Çàïîðîæåö»; —1962 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Âèêòîð Ïåëåâèí; —1963 âî= Äàëëàñûí âèèñíû ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Äæîí Êåííåäè=ñ; —1982 âîûí Íàáåðåæíûå ×åëíû êàðëû ñåò\ñíû Áðåæíåâ íèì; —1990 âîûí Âåëèêîáðèòàíèÿñà ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìàðãàðåò Òýò÷åð þ=ðò\ñ óäæ âûâñüûñ ìóí=ì éûëûñü; —1993 âîûí Àðìåíèÿûí âûíñü=ä\ñíû âûëü ñü=ìïàñ – äðàì; —2003 âîûí ïðåçèäåíò Ýäóàðä Øåâàðíàäçåëû ïàíûä ìóíûñüÿñ áîñüò\ñíû Ãðóçèÿñà ïàðëàìåíò; —2004 âîûí Óêðàèíàûí ïàíñèñ «Îðàíæåâ=é ðåâîëþöèÿ»; —2011 âîûí êóâñèñ ôèëîëîã, âóäæ=ä÷ûñü, È.Ñòàëèíë=í íûâ Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà; —Ìàòðåí ëóí. Òàé= ëóí= ê= êûì=ðà äà ëûìúÿ, ìàéûí ïîâîääÿûñ ìèñüò=ì ëî=.

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

0.00 «TILT. КОНЕЦ ИГРЫ» (16+). 0.50 «Необыкновенный по? лет». 5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья. (16+). 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «Гримм» (16+). 1.15 «СУРРОГАТЫ» (16+). 2.50, 3.05 «ВЫПУСКНОЙ» (16+). 3.00 Новости.

5.00 «Утро России». 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ? РЫ». (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Городок». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ? КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА»?9» (12+). 23.20 «Поединок» (12+). 1.00 Вести+. 1.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ? ЕСЯ». 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан?вылан, коми сьылан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Коми incognito». 8.15 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Граница». 9.35 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем». 10.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК» (16+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Граница». 18.15 «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Миян й=з». 19.15 «КРиК» (16+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Все о занятости». 20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «КРиК» (16+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ? ДЕСАМ» (12+). 23.25 «Случай из практики».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ? НА». 12.20 «Мстёрские голландцы». 12.35 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора». 13.30 «Гений геометрии. Следы наших загадочных пред? ков». 14.25 «Космический монито? ринг океана». 15.10 «Письма из провинции». Село Чара (Забайкаль? ский край). 15.40 Новости культуры. 15.50 Леонид Филатов на теле? видении. «Про Федота? стрельца, удалого молод? ца». 16.50, 2.40 «Мачу Пикчу. Ру? ины города инков». 17.10 «Казимир Малевич». 17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна». Бенджамин Бриттен. 18.30 «Первый компьютер мира». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 Черные дыры. Белые пят? на. 20.45 «Она написала себе роль...» 21.25 «Мартин Хайдеггер: дра? мы жизни и метаморфо? зы философских идей». 22.10 «Культурная революция». 23.00 «Запечатленное время». «Российская Олимпиада 1913 года». 23.50 «РАНИ» (18+). 1.35 «Вечерний звон». Концерт Академического оркестра русских народных инстру? ментов ВГТРК. 1.55 «Подводная империя». «Опасные приливы и те? чения».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА? РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча? тельный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 «БРАТ ЗА БРАТА?2» (16+). 20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Рубин» (Россия) ? «Интер» (Италия). 22.55, 0.10 «ДИКИЙ?2» (16+). 23.50 Сегодня. Итоги. 1.10 «Дачный ответ» (0+). 2.15 «Лига Европы УЕФА. Об? зор». 2.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ? НО»?3» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мультсериал (6+). 7.30, 4.15 «Клуб Винкс ? шко? ла волшебниц». Мульт? сериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30, 14.00 «6 КАДРОВ». 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.00, 18.00 «ДАЁШЬ МОЛО? ДЁЖЬ!» (16+).

12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+). 17.00 «Галилео». (0+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ? ПЕРНЕВЕСТЫ» (12+). 20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «КУХНЯ» (16+). 22.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+). 23.35 «6 КАДРОВ». 0.30 «ВПУСТИ МЕНЯ» (18+). 2.35 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 5.15 «Незнайка учится». Мультфильм (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10, 4.50 «Америка до Колум? ба» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «КРУГ» (12+). 12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЗОВЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЯН? СКАЯ СВИНЬЯ» (16+). 20.30 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИ? ДА» (16+). 21.15 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» (16+). 22.25 «СЛЕД. НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+). 23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 1.15 «УРОК ЖИЗНИ» (12+). 3.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ? НОЙ СЕАНС» (12+). 5.30 «Империя пустынных муравьев» (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе? риал (6+). 6.30 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе? риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 9.25 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 9.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 10.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт? сериал (6+). 11.15 «На замену». Мультсе? риал (6+). 11.40 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 12.05 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 12.30 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+).

15.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 16.20 «Сорвиголова Кик Бутов? ски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО? РАДКА» (6+). 17.55, 1.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 18.25 «ВИОЛЕТТА» (12+). 21.15, 3.05 «H2O: ПРОСТО ДО? БАВЬ ВОДЫ» (12+). 21.45 «КАЙЛ XV» (16+). 22.40 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ? МЕЙКА» (16+). 23.35, 3.30 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ? ПОДРОСТКА» (16+). 0.00 «ДЖЕССИ» (6+). 1.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.20 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 2.40 «JONAS» (6+). 3.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе? риал (6+).

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Пингвины из «Мадагаска? ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА? МИ» (12+). 9.00 «Бэби Луни Тюнз 1». Мультсериал (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота?подростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные шта? ны». Мультсериал (12+). 10.50 «Пингвины из «Мадагаска? ра». Мультсериал (12+). 11.20 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом?2» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 21.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР? ДА» (16+). 23.00 «Дом?2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+). 3.10 «Миллениум» (16+). 4.05 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.00 «Школа ремонта» (12+). 6.00 «Атака клоунов» (16+). 6.40 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 6.50 «САША + МАША» (16+).

5.00, 7.45 «Все включено» (16+). 5.55 «Экспресс?курс Ричарда Хаммонда». 7.00, 9.00, 11.40 Вести?Спорт. 7.10 «Рейтинг Баженова. Че? ловек для опытов». 8.40, 11.20 Вести.ru. 9.15 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» (16+). 11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) ? «Сибирь» (Новосибирск). 14.15 «СПЕЦНАЗ». 15.10 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+). 17.00, 1.25 «Удар головой». 18.05, 22.10 Вести?Спорт. 18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ». (16+). 22.25 «Наука 2.0. Опыты ди? летанта». Поисковики. 22.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ?2: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» (16+). 0.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир ленивых. 2.30 Вести.ru. 2.45 «Моя планета». 3.55 «Школа выживания». 4.25 «Рейтинг Баженова. Са? мые опасные животные».


ÅÍÁÈ

Íûâë\í ëîëûñ ñüûë\ Íåâàæ\í «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» ïàñéèñ àññüûñ è÷\òèê þáèëåé — ýôèð\ ïåò\ìñÿíü 5 âî. Ñûêòûâêàðûñü åíáèà òîì ñüûëûñü Åâãåíèÿ Óäàëîâà ÷óæàí ëóí êåæëàñ êîçüíàë=ñ ñýí= óäæàëûñüÿñëû êûï. —/òè ëóí\í è äóìûøò=. Íî «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» îç ëûääüû òàé\ êûïñ\ îôèöèàëüí\é\í. Ãàøê\, ñåðàìáàíà àðòìèñ äà ñ=é\í, — âèñüòàë\ Åâãåíèÿ. Ñüûëàíêûâúÿñ ãèæíû ñ=é\ çàâîäèò\ìà êâàéò âî ñàéûí. Ñýêè Åâãåíèÿ ò\äìàñü\ìà óäìóðòúÿñê\ä, êîäúÿñ êîð\ìà\ñü âóäæ\äíû êîìè âûë\ àññüûíûñ ñüûëàíêûâúÿññ\. Ê\òü à÷ûñ óäìóðò êûâñ\ îç ò\ä, îêîòàïûðûñü áîñüò÷\ìà. Øó\, óäìóðòúÿñ\ñ ã\ã\ðâîíû ï\ àáó ñü\êûä, êîìèê\ä ñ¸ðíèòàííîãûñ ìàòûí äà. Êûâáóðúÿññ\ íûâ ãèæë\ìà ñ\ìûí è÷\òäûðéèûñ. Âèñüòàë\, øûëàäò\ãûñ ï\ òîðé\í îç àðòìû. Òûäàë\, Åâãåíèÿë\í ëîëûñ ñüûë\. Åíáèà òîì íûâë\í ñüûëàíêûâéûñ ÷óê\ðì\ìà íèí êûê äèñê âûë\. /òèñ\ ï\ ïîçü\

11

Âîäçì\ñò÷àì

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

ëýäçíû ìóê\ä êûâ âûëûñü âóäæ\ä\ìàÿñ\ñ, à ì\äûñ — ñ\ìûí àñëàñ òý÷\ì. —Âóäæ\ä÷ûíû ìåäáóðà àðòì\ òóéûí, — âèñüòàë\ Åâãåíèÿ. — Ïëååðûñü êûâçà ïîåçäûí ëèá\ ñàìîë¸òûí äà ïûð æ\ âóäæ\äà ñü\ë\ì\ éèäæàíàÿññ\. —À ìûéëà ýñüê\ ñüûëàíêûâúÿñà äèñêúÿñò\ îí é\ç\ä? — þàñÿ ñûëûñü. —Ìåäûì ëýäçíû, êîë\ ñü\ì. Ìèíèñòåðñòâî ïûð ê\ ïûð\ä÷ûíû êóòø\ìê\ ïðîåêò\, òî ñüûëàíêûâúÿñà äèñêñ\ âóçàâíû îç ïîçü, ñ\ìûí êîçüíàâíû. Ìûéëàê\ òàé ýã íà è ûðûøò÷û. Ê\òü Æåíÿ Óäàëîâàë\í (áóðåòø òàäçè ñ=é\ñ ûäæä\äë\íû é\çûñ) è àáó\ñü íà ñüûëàíêûâúÿñà äèñêúÿñûñ, íàé\ñ ò\ä\íû íèí óíà\í. Åíáèà ñüû-

ÀÑ ÌÓ ÂÛËÛÍ

ëûñüë\í ã\ë\ñûñ, ÷àéòà, þðã\ áûä êîìè ìîðòë\í êîìïüþòåðûí. Àññüûñ ñüûëàíêûâúÿññ\ ñ=é\ é\ç\ä\ \òóââåçéûí. Êûäçè âèñüòàë=ñ Æåíÿ, Ðîñòîâíà-Äîíóûñü \òè íûâ ãèæ\ìà ñûëû, ìûé ê\ñé\ êîòûðòíû ôàí-êëóá. Ê\òü è à÷ûñ êîìè êûâñ\ îç ò\ä, â\ðçü\ä\ìà ëîâñ\ Êîìèûñü «êîäçóâë\í» ñüûë\ìûñ. Äåðò, þðã\íû Æåíÿë\í ñüûëàíêûâúÿñûñ è «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûí». —Àáó îêîòà ðî÷ ðàäèî\ â\çéûíû? — âîäç\ þàñÿ ñûëûñü. —Âåñèã ýã íà äóìûøòëû òà éûëûñü. Ãàøê\ è, ïîçÿñ â\çéûíû. /í= «Þðãàí» çàâîäèò=ñ ïåòê\äëûíû êîìè âûë\ âóäæ\ä\ì ìóëüòôèëüìúÿñ. Íî íàûñü âîäç áîñüò÷\ìà ÷óæàí êûâ âûë\ âóäæ\ä÷ûíû Åâãåíèÿ Óäàëîâà. Êîìè\ä\ìà «Íó, ïîãîäè!» äà «¨æèê â òóìàíå». Ãåðîéÿñ ñ¸ðíèò\íû òø\òø è ñûë\í ¸ðòúÿñ ã\ë\ñ\í. —Òàé\ èíòåðåñí\é óäæ, íî ¸íàñ\ ñýò÷\ îã ïûð\ä÷û, — âèñüòàë\ Åâãåíèÿ. — Ñüûëà. Âîäçûíñ\ óíäæûê ëèðè÷åñê\é ñüûëàíêûâ ãèæè. Âèäë= à÷ûì\ñ è ðîê ñüûëûñü\í, ðàäèîëû êûïûñ àðòìèñ àðåíáè æàíðûí. /í= ¸ðòàñÿ «ÐÊ11» êîòûðê\ä. Áóðåòø íàê\ä ñüûë=ì «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîëû» êûï äà ãèæèì «Ðàäåéòà» ñüûëàíêûâ. Îêîòà âèäëûíû ñüûâíû í\øòà ìóê\ä æàíðûí. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

Ð/ÄÂÓÆ ÂÎÉÒÛÐ

Êûê êûâ ò\äûñüûä êûê ï\â îçûð

×óæàí êûâ ðàäåéòûñüëû 100 øàéò Èçüâà ðàéîíûí êûçâûí îëûñüûñ êîìè. ×óæàí êûâ, êóëüòóðà äà òðàäèöèÿÿñ âèäç\ìûí âîäçì\ñò÷\íû è êëóáúÿñ, è øêîëà-äåòñàäúÿñ, òø\òø è òûð àðëûäò\ìàÿñë\í ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîíí\é ø\ðèí. Ñýò÷\ñ ç=ëüûñüÿñ âûíñü\ä=ñíû «Âîéòúÿñ» óäæòàñ, êîòûðò\íû çîíïîñíèëû óíà ñèêàñ ãàæ. Íåâàæ\í íó\ä=ñíû «Ñ¸ øàéò» âîðñ\ì. ×åëÿäü äà âåðñòü\ ïåòê\äë=ñíû êîìè êûâéûñü, ëèòåðàòóðàûñü, ãåîãðàôèÿûñü, áèîëîãèÿûñü äà ìóçûêàûñü ò\ä\ìëóí. Ìåäâîäç çîíïîñíè âî÷àâèäçèñíû þàë\ìúÿñ âûë\, à ýç ê\ ò\äíû, îòñ\ã âûë\ âîë=ñíû «áàòüìàì». Òàò÷\ñ ÷åëÿäüëû íàé\ñ âåæèñíû ø\ðèíñà óäæàëûñüÿñ, à ñ=äçæ\ ñëåäîâàòåëü Àíäðåé Ëîìàêèí. Ìåäñÿ ñþñü\í â\ë=íû Êîñòÿ Ôèëèïïîâ äà Êëàâäèÿ Âèêòîðîâíà Òåðåíòüåâà. Íàé\ è íàæ\âèò=ñíû ìåäóíà «øàéò». Íî êîçèíûñ — ê\ð êóûñü äà ã\íûñü âèäç\ãúÿñ äà ÷\ñêûä òîðò, êîä\ñ âàéèñíû ñëåäîâàòåëüÿñ, âè÷ìèñ ñòàâëû. «Âîéòúÿñ» óäæòàñ âåñüò\ æ\ ø\ðèíñà óäæàëûñüÿñ ÷åëÿäüê\ä äà Ä=þðñà øêîëàûí âåë\äûñü Âåðà Âàñèëüåâíà Òåðåíòüåâàê\ä äàñüò=ñíû Èâàí Êóðàòîâëû ñè\ì ñòåíä.

Õåëüñèíêè óíèâåðñèòåòñà ïðîôåññîð ßííå Ñààðèêèâèê\ä ìå ò\äìàñè Âåíãðèÿûí ôèííé\ãðà âîéòûðë\í ñòàâìèðñà VI êîíãðåññ äûðéè äà, äåðò, ýã ÷àéò, ìûé ñ=é\ ñýòø\ì áóðà ñ¸ðíèò\ êîìè\í. È îç ñ\ìûí êîìè\í, íî ò\ä\ è óäìóðò, ìàðè, ýðçÿ, ñààì, ýñò, âåïñ, âåíãðèÿ, à í\øòà ðî÷, øâåä, íåìå÷, àíãëèÿ êûâúÿñ. Ìè ê\ øåíçÿì ñóé\ðñàéñàë\í ã\ã\ðâîíû áàòüíåêûìûí êûâ áóðà ò\ä\ì\í, ìàìëû, êîäúÿñ íàé\ îç ýòøàäæûê ÷óéìàâíû ñû îç ê\ñéûíû, ìåä âûë\, ìûé ìèÿí ïèûñü óíà\í íàë\í ÷åëÿäüûñ âåñèã àññüûíûì ÷óæàí êûâ- ñ¸ðíèò=ñíû ÷óæàí íûì\ñ îã ò\ä\é, îã íèí øó àíã- êûâíàñ, âåë\ä=ñëèÿ êûâ éûëûñü, ê\òü ñ=é\í íû ñ=é\ñ. Äà è â\äèò÷\íû ìèð ïàñüòàëàûí. /ä, êûê êûâúÿûä \ä çýâ îçûð ìîðò, êûäçè øó\ ßííå, áûä âûëü êûâ — ïàñéèñ ßííå äà âîäç\ âèñüâåë\ä\ìê\ä ï\ áûòòü\ âûëü òàë=ñ, òóÿñü\ìúÿñ ï\ ïåòê\äë\îë\ì âîññü\, ñü\ë\ì âûëûí äî- íû, ìûé òàòø\ì é\çûñ ñþñüëûä. È áûä êûâéûñü àääçàí ìûé- äæûê\ñü, êîêíèäæûêà ñèáàë\ê\ ñýòø\ìòîð, ìûé ì\äûí àáó. íû ìóê\ä âîéòûð äîð\, îç —Øóàì, ðî÷ûí ýì «çîëîòûå \òäîðòíû íåêîä\ñ, îç ïîâíû ðóêè» âåæ\ðòàñ, ôèííúÿñë\í âûëüòîðéûñü, ñü\êûäëóíûñü, òàòø\ìûñ àáó. Òà â\ñíà çýâ êî- áîñüò÷\íû ñýòø\ì óäæ\, ê\í= ëàíà âåë\äíû êûâúÿñ, à í\øòà àñëûä êîë\ êîðñüíû ïåòàí òóé¸íà êîë\ âèäçíû íàé\ñ, òîðé\í ÿñ, êóæ\íû çáûëüì\äíû ì\âïíèí ýòøà ëûäà âîéòûðëûñü. /ä ê\ñé\ìñ\. é\çûñ ê\ îç êóòíû ò\äíû àñÀ÷ûñ ñ=é\ áîñüò÷\ìà âåë\äñüûíûñ êûâñ\, ñ=é\ ê\ áûðàñ, íû-òóÿâíû êûâúÿññ\ óíèâåðñèïûð êåæë\ áûðàñ è íàðîäûñë\í òåòûí âåë\ä÷èãàñ íà. ñ\âìàí âûíé\ðûñ, íàë\í êóëü—¨íà ðàäåéòà ôèíí-é\ãðà òóðàûñ. Òàé\ñ ýñüê\ êîë\ áóðà êóëüòóðà, íî îêîòà í\øòà íà

óíäæûê ò\äìàâíû, âåë\äíû äà ñ¸ðíèòíû íàë\í êûâ âûëûí. Çýâ áóð, ìûé ìè ÷óê\ðò÷ûëàì äà \òóâ ç=ëÿì âåííû ñü\êûäëóíúÿññ\. /í= ôèíí-é\ãðàë\í ìåäûäæûä ìûòø\äûñ — êûâúÿñ áûð\ì. Øóàì, á\ðúÿ 13 âî\í êîìè äà ìîðäâà ÷èí\ìà 30 ïð\÷åíò, êàðåëúÿñ — äæûíâûé\. ×àéòà, ïîìêàûñ ñûûí, ìûé âóæâîéòûð ýíîâò\íû ñèêò, àññüûíûñ íýì\â\éñÿ îëàí=íñ\, ê\í= êîêíèäæûê âèäçíû êûâñ\. Òîì é\ç îâì\ä÷\íû êàð\ äà ñýí= ñîðëàñü\íû-âîø\íû ìóê\ä âîéòûð ï\âñòûí. Òàäçè áûð\ ÷óæàí êûâ ò\äûñü ëûäûñ. Êîìè ñèêòûí ñ¸ðíèò\íû íà àñ êûâé\í, íî áûð\ ê\ ñèêò, áûðàñ è êûâéûñ äà à÷ûñ âîéòûðûñ, — þêñèñ ì\âïúÿñíàñ ó÷¸í\é. Ñûë\í ÷àéò\ì ñåðòè, ìåäûì òàòø\ìûñ ýç ëî, ìèÿíëû êîë\ áóðäæûêà êîòûðòíû ÷óæàí êûâ âåë\ä\ìñ\ êàðúÿñûí, ïàñüêûääæûêà â\äèò÷ûíû ñû\í, ìåä é\çûñ áûäëàûí âåðìèñíû ñ¸ðíèòíû àñ êûâíàñ. Ñýêè è ñ\âì\äíû ñ=é\ñ ëîàñ êîêíèäæûê. Åëåíà ÕÀßÍÅÍ.

ÍÈÌÀËÀÌ

Êîñà\í äà ÷èïñàí\í Íîÿáðü 8-11 ëóí\ Êèåâûí â\ë= âîéòûðêîñòñà «Ñëàâÿíñêèé ëèñòîïàä» ôîëüêëîð ôåñòèâàëü-êîíêóðñ. Ïåòê\ä÷èñ ñýí= è Êîìèûñü «Ñåâåðíàÿ îêîëèöà» àíñàìáëü äà áîñüò=ñ ìåäâîääçà ìåñòà. «Ñåâåðíàÿ îêîëèöà» ñüûë\ìà ãèòàðà óëûí «Ïòè÷êà-íåâåëè÷êà» ñèáèðñà ëèðè÷åñê\é ñüûëàíêûâ. Ñ=äçæ\ ÷óêñàñü\ìà\ñü ÷èïñàí\í äà âîðñ\ìà\ñü êîñà\í «Êóêóøêà» äà «Êóðñêèé êàðàãîä» ãëàñúÿñ (íàèãðûøúÿñ).


12

Êûïûä ëîë\í

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Óíàûñü ìå ñüûâëûâë=, é\çñÿíü àòòü\ êûâëûâë=... Âîéíà âîäçâûëûí äà è ñû á\ðûí êóòø\ì êîìè ñèêò ýç ò\äëû ãóä\êàñüûñü çîíúÿñ\ñ?! Â\ðçü\äë=ñíû ñü\ë\ì íûâúÿñëûñü, ïåòê\äë=ñíû âåæ çîíïîñíèëûñü, íîðì\äë=ñíû îë\ìà é\ç\ñ. Êûäçè âîñüòàñíû ãóä\êñ\ äà ì\ä\ä÷àñíû ñèêòñà ø\ð òóé\ä, îê è ãàæà! Òàòø\ì æ\ çàâèäüòàíà çîíì\í â\ë= Êóë\ìä=í ðàéîíñà Âûëüãîðò ñèêòûí ÷óæë\ì Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ Êóðî÷êèí. Ìûéòà àñüñ\ ïîìíèòë=ñ, ñû ìûíäà è ãóä\êàñèñ, ¸íà äçîëÿñÿíü áîñüòàë=ñ ìè÷à øûÿññ\. È êîð âîèñ êàä ìóííû Ûäæûä âîéíà âûë\, ãóä\êûñê\ä ýç ÿíñ\ä÷û. Òûøúÿñ êîñòûí øîé÷÷èã\í þðãèñ ñûë\í «¸ðòûñ», ãàæ\ä=ñ ìóäç\ì ñàëäàòúÿñ\ñ, êàçüòûë=ñ ûë= ÷óæàí=í, ãîðòñàÿñ éûëûñü. Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ âîèñ Ãåðìàíèÿ\äç. Åíáèà ìîðòëû, êûäç \í= øó\íû, âèðòóîçëû, ñåò=ñíû òðîôåéí\é íåìå÷ ãóä\ê. Çýâ ìè÷à øûà. Ãîðòàñ âîèñ ñü\êûäà ðàíèò÷\ì\í, ïûòøêàñ îñêîëîêúÿñ\í. È ãóä\êûñ â\ë= ûäæûä ìûäæ\ä\í, îòñàë=ñ ëè÷\äíû äîéñ\. Âûëüãîðò ñèêòûí ñâàäüáà, ïðàçäíèê íè ÷óæàí ëóí ýç êîëüëû ñûò\ã. Ìûëà ã\ë\ñà íûâúÿñ ñüûë=ñíû ñûë\í âîðñ\ì óë\. Òîðé\í ìè÷àà ëèâêé\äë=ñ Íèíà Ñòåïàíîâíà. À÷ûñ ñ=é\ Âåëèêîïîëüåûñü. Ñïëàâ äûðéè ò\äìàñèñíû òîì é\ç. Îâì\ä÷èñíû Âûëüãîðò\. Ãîçúÿ â\ë=íû ç=ëü\ñü, óäæ âûë\ àçûì\ñü. /òè á\ðñÿ ì\ä ÷óæèñíû ÷åëÿäü: êûê ïè äà êóèì íûâ. È íàé\ñ è÷\òñÿíüûñ âåë\ä=ñíû óäæàâíû äà ñüûâíû. Ìåäâîääçà øûÿñûñ, ìûé íàé\ êûë=ñíû, â\ë=íû áàòüûñë\í ãóä\ê øûÿñ. Ðàäåéòë=ñ Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ ãàæ\äíû ÷åëÿäüñ\ ìè÷àà þðãûñü ãóä\ê\í. À íàé\ áûäìèñíû ç=ëü\ñü, ò\ëêà\ñü, øàíü\ñü. Áàòü-ìàì þêàñíû óäæ, à íàé\ ñòàâñ\ â\÷àñíû êîëàíà íîã\í. È áûä ï\ðé\ þðãèñ òàé\ ñåìüÿàñ ñüûëàíêûâ. Òóðóí ïóêò\íû – ñüûë\íû, êàðòóïåëü áîñüò\íû, ì\ñ âèäç\íû, ìóê\äòîð â\÷\íû – ïûð ñüûë\íû. Ñ\ìûí âîéíàñà âåòåðàí ýç äûð ãàæ\ä ìàòûññàñ\ âûëü ãóä\ê\í, êîä\ñ ñûëû íü\áë=ñíû. Îñêîëîêäîéÿñûñ ÷îðûäà ìó÷èò=ñíû äà, ýç ëî Ñòåïàí Àëåêñååâè÷. Íî êîëèñíû âîäç\

Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ Êóðî÷êèí òðîôåéí\é íåìå÷ ãóä\êà.

îëûñüÿñ: ÷åëÿäü, âíóêúÿñ, ïðàâíóêúÿñ. È ñòàâ ÷åëÿäüûñë\í îë\ì\ \òêîäÿ éèäæ\ìà ìàìûñë\í äà áàòüûñë\í ñüûë\ì äà ãóä\êàñü\ì äîð\ ìóñëóíûñ. Íî êûäçê\ òîðúÿë\äæûê íà ïèûñü Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, \í= Ãàåâñêàÿ. Ìàøà Âûëüãîðòñà øêîëà\ âåë\ä÷ûíû ïûð\ìñÿíüûñ íèí ïåò=ñ ñöåíà âûë\. Àëüáèíà Èâàíîâíà Ïîïîâà âîðñ=ñ ìàíäîëèíà\í, Èäà Àëåêñàíäðîâíà Èãíàòîâà – ãóä\ê\í, à Ìàøà ñüûë=ñ. Õîðûí è \òíàñ. Âèò\ä êëàññàñ âåë\ä÷èñ íèí Ïîì\ñä=íûí, è áàðà íè \òè êîíöåðò, øêîëàûí ïðàçäíèê ýç êîëüëû ñûò\ã. È÷\òèê êîäçóë\í â\ë= øêîëàñà äà ðàéîíñà ñìîòðúÿñ âûëûí. Æþðè âûë\ äîíúÿë=ñ êîëèïêàé\ñ. Íî ìûéëàê\ íåêîð íûâêàëû ýç âîëû ì\âï ëîíû àðòèñòêà\í. Ñüûëàíêûâéûñ â\ë= îë\ì\í, êîä\ñ íèí\ì\í îí íåòøûøò. È îí âåðìû ñ=é\ñ àääçûíû ïðîôåññèÿ\í. Ìàøàëû â\ë= êàæèò÷\ áóðä\äûñüë\í óäæ. Íî ñûëû ýç ìîéâè âîäç\ âåë\ä÷ûíû. Îë\ìûñ ìóí=ñ Âûëüãîðò ñèêòûí. Òàí\ñü æ\ Àëüáèíà äà Âàëåíòèíà ÷îéÿñûñ. Êûêíàííûñ àñ êàä\ ïîìàë=ñíû ïåäó÷èëèùå. Çýâ æ\ âîäçì\ñò÷ûñü\ñü äà ìè÷à ã\ë\-

ñà\ñü. È ñî êóèì ÷îé áîñüò÷èñíû âåòë\äëûíû ñèêòñà êëóá\. Ñüûë=ñíû è òîðé\í, è «Ìè÷à àíüÿñ» àíñàìáëüûí. Ñýññÿ è ÷åëÿäüñ\ òà\ êûñêèñíû. ×óê\ðìûë=ñ ñåìüÿë\í 11 ìîðòà àíñàìáëü. Íî Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíàëû ýòøà ñ\ìûí Âûëüãîðò êëóáûí ñüûâíû, ñ=é\ è Ïîì\ñä=íñà êóëüòóðà êåðêà\ êîòðàë=ñ. Âîðñë=ñ é\çêîñòñà òåàòðûí «Äæóäæûä ïîòø\ñ ñàéûí», «Èçüâà éûâñà êðåïîñòü», «Âîéïóê» äà ìóê\ä ñïåêòàêëüûí äàñûñü óíäæûê ðîëü. /í= âåòë\ âåòåðàíúÿñë\í «Ñü\ë\ì ñüûë\ì» õîð\. À \ä ñèêòñà íûâáàáà îç âåðìû îâíû ñê\ò âèäçò\ã, òóðóí ïóêòûò\ã, ãðàä â\äèòò\ã. Ñòàâ óäæñ\ ò=ëü\-êåð\ òàé\ àíüûñ. Àñûâñÿíü óäæ âûëûí, ïàæûí êàä\ – Ïîì\ñä=íûí ðåïåòèöèÿ, ðûòíàñ – Âûëüãîðòûí, à ãîðòàñ ÷åëÿäü äà ãîðòñà ïåì\ñ. È ñòàâñ\ â\ë= óäèò\, è ã\ã\ð äçèì-äçóðê. Àòòü\, ¸íà îòñàñèñíû âåð\-

Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà äà Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ãàåâñêèéÿñ.

ñûñ äà ÷åëÿäüûñ – í¸ëüíàíñ\ è÷\òñÿíü ñèá\ä=ñíû óäæ\. Îç \òäîðòíû êîìè ñüûëàí è Íàñòÿ äà Àë¸íà íûâúÿñûñ. È Íèêèòà ïèûñ øêîëàûí âåë\ä÷èãàñ òø\òø ïåòê\ä÷èñ êîíöåðòúÿñûí. À÷ûñ Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà Âûëüãîðòñà êîòûðê\ä âîë=ñ ìóê\ä êàð-ðàéîí\: Ñûêòûâêàð\, Óõòà\, Âèçèí\, Êóðàòîâ\, à Ýæâàñà áóìàæíèêúÿñë\í äâîðå÷\ âåñèã êûêûñü-êóèìûñü âîíàñ. Òàâî ìîéâèèñ âåòëûíû Ôèíëÿíäèÿ\. «Ûáèöàûí» àññüûíûñ ñÿìñ\ ïåòê\äë=ñíû, Óëëÿíàñà ìàíàñòûðûí è. À Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíàëû òàòø\ì âåò-

Íèíà Ñòåïàíîâíà Êóðî÷êèíà íûâúÿñûñê\ä äà âíóê-âíó÷êàûñê\ä.

Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà Ãàåâñêàÿ Âàëåíòèíà ÷îéûñê\ä.

ë\ìúÿñûñ ¸íà âî\íû ñü\ë\ì âûëàñ. Êûìûí ¸ðò\ñ àääçèñ, êûìûí âûëü êîìè ñüûëàí ò\äìàë=ñ! À êóòø\ì áóðà áûäëàûí âî÷ààë\íû äà ïûääè ïóêò\íû! Âûëüãîðòñà «Ìè÷à àíüÿñ» êîòûðûí ñ=é\, ïîçü\ øóíû, ïðèìà. Ñûë\í â\ë=íû áóð âåë\äûñüÿñ. Ïîì\ñä=íñà êóëüòóðà êåðêà\í âåñüê\äëûñü Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Ñîêîëþê êóæ\ì\í âîñüò=ñ ã\ë\ññ\. Âåë\ä=ñíû è áàÿí\í âîðñûñüÿñ

Àèôàë Àëåêñàíäðîâè÷ Èãíàòîâ, Èãîðü Èâàíîâè÷ Êàðìàíîâ. Æàëü, àáó íèí ëîâúÿ\ñü. Á\ðúÿ êàäàñ áàÿí\í âîðñ=ñ Âàñèëèé Ãàâðèëîâè÷ Èãíàòîâ. Íàé\ íåêîð ýç ëûääüûñüíû ñü\ì\í íè êàä\í. /í= Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà à÷ûñ íèí âåë\ä\ ñüûâíû òîìäæûêúÿñ\ñ. Íà ëûäûí è Âèêòîðèÿ Êëèì÷óê âíó÷êàûñ. Íûâêà âåë\ä÷èñ Þðàëûñü áåðäñà èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûí. Ïîì\ñä=íûí êîíöåðòúÿñ äûðéè âåê þðã\ ñûë\í ã\ë\ñûñ. Îðäéûñèã\í áàáûñ ìîç æ\ áîñüò\ ìåäâîääçà ìåñòàÿñ. À Âàëåíòèíà ÷îéûñë\í Âàíÿ ïèûñ äåäûñ ìîç äçîëÿñÿíü íÿæ\ä÷\ ãóä\ê\í, äà è Êàðèíà âíó÷êàûñ ñåò\ íèí íàäåÿ. À Âèêà è ñïîðòûí âîäçì\ñò÷\: ëûçü\í êîòðàë\, òåííèñ\í, âîëåéáîë\í âîðñ\. Ñüûëàí ñÿìûñ ê\ áàáñÿíüûñ âóäæ\ìà, òî ñïîðò äîð\ ìóñëóíñ\ áîñüò\ìà Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ãàåâñêèé äåäñÿíüûñ. /ä Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà òîìäûðéèûñ ïåò=ñ âåð\ñ ñàé\ ñïîðòñìåí ñàé\. Ñåðãåé øêîëàñÿíüûñ æ\ íèìàë=ñ, ýì ñûë\í 9 ìåäàëü äà ìóê\ä íàãðàäà. /í\äç êîòðàë\ Ýæâàûí ìàðàôîí. Áûä ëóí ïåñ\ âèð-ÿéñ\: ò\âíàñ ëûçü\í, ãîæ\ìíàñ ñ=äç êîòðàë\, âî ã\ã\ð ÷\æ êèñüêàñü\ ê\äçûä âà\í. Òîìíàñ òø\òø æ\ ñüûë=ñ êëóáûí. Òàûí è øóäûñ íàë\í. Ñüûë\ìûñ îòñàë\ ãîðòñà óäæûí, ÷åëÿäü\ñ áûäò\ìûí, ñåò\ ðàäëóí è þê\ øîã. È ì\ä íîã îë\ìñ\ íàé\ îç ã\ã\ðâîíû. Âåòûìûí âî íèí ëî\, êûäçè Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà ñöåíà âûëûí, ëûääüûíû ê\ øêîëàñÿíü. Ëî\ áóðòîðé\í Ïîì\ñä=íñà ëèá\ Âûëüãîðòñà ñöåíà âûëûí ê\ íèì\äàñíû÷îë\ìàëàñíû. «Óíàûñü ìå ñüûâëûâë=, É\çñÿíü àòòü\ êûâëûâë=». Âèêòîð Ñàâèíë\í êûâúÿñûñ ñò\÷ ë\ñÿë\íû Ñòåïàí Àëåêñååâè÷ë\í ð\äëû. Ëèäèÿ ÆÎËÎÁÎÂÀ. Êóë\ìä=í ð.


13

Êûäçè îëàí, òîì ìîðò?

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

«Íàøàðàøàÿñ» âèäç\ä=ã\í ñåðàëàì àñ âûëûí?

Ñûêòûâêàðûí íîÿáðü 8-9 ëóíúÿñ\ â\ë= íó\ä\ìà «Ìû–ðîññèÿíå. Ìåëîäèè åäèíñòâà» ðåãèîíúÿñêîñòñà òîì é\çë\í ýòíîôîðóì: íàöèîíàëüí\é êóëüòóðàÿñëûñü ôåñòèâàëü äà Ðîññèÿñà òîì é\çëûñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñê\é êîíôåðåíöèÿ. Ñè\ìà ñ=é\ñ ðî÷ êàíìó àðòì\ìñÿíü 1150 âî òûð\ìëû. Òàé\ ò\ä÷àíà ÷óê\ðò÷ûë\ìñ\ â\ë= êîòûðò\ìà ñû ìîãûñü, ìåäûì âèäçíû Ðîññèÿñà âîéòûðëûñü òðàäèöèÿÿñ, ñ\âì\äíû êóëüòóðàÿñ êîñòûí îïûò\í þêñü\ì, ûø\äíû òîì é\ç\ñ âåííû êóëüòóðàûí ìûòø\äúÿñ, âèäçíû ï\ëü-ï\÷ëûñü áóð îëàñíîã. Ôîðóìñ\ äàñüò=ñíû äà íó\ä=ñíû Êîìèûñü íàöèîíàëüí\é ïîëèòèêà, êóëüòóðà äà é\ç\ñ âåë\äàí ìèíèñòåðñòâîÿñ, Ðîññèÿñà äà Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ôèíí-é\ãðà êóëüòóðà ø\ðèíúÿñ, ýòíîêóëüòóðí\é ïàðê, Ñûêòûâêàðñà êîìè êóëüòóðà ø\ðèí, òîì é\çë\í ìóê\ä êîòûð. Îêîòà ïàñüêûääæûêà ãèæíû êîíôåðåíöèÿ éûëûñü. Ѹðíèë\í ìåäø\ð íûðâèçüÿñ\í â\ë=íû óíà íàöèîíàëüíîñòÿ êàíìóûí òîì é\ç ï\âñòûí ¸ðòàñÿíà âîëûñü\ìúÿñ àðòì\ä\ì, ìóê\ä âîéòûð\ñ ã\ã\ðâî\ì, ýòíè÷åñê\é ýêñòðåìèçìûñü âèäç÷ûñü\ì. «Ã\ãð\ñ ïûçàí» ñàéûí ñ¸ðíèûñ ìóí=ñ í¸ëü ñþð\ñûí: òàé\ òîì é\ç äà êóëüòóðàÿñêîñòñà éèò\äúÿñ; é\çêîòûð äà âëàñüò; òîì é\çë\í òåìà ÑÌÈ-ûí; ýòíîòóðèçì – Ðîññèÿñà âîéòûðë\í êóëüòóðà þê\í.

Êûäç ãàçåòûí óäæàëûñüÿñ, ìè, äåðò, ÑÌÈ ñåðòè ñ¸ðíèûñü óíàòîð âè÷÷ûñèì. ×àéòñèñ, óíäæûê âèñüòàëàñíû, ìûé ëî\ ò\ä÷àíà\í \í=ÿ òîì é\çëû, ìûé éûëûñü íàëû ãèæíû. Íî ñ¸ðíèûñ àðòìèñ íåóíà ì\ä íîãàäæûê. Äîêëàä ëûääüûñüÿñ ò\ä÷\ä=ñíû ëèá\ ÑÌÈ-ëû ë\ñÿëàíà ñåðúÿñ, ëèá\ äçèê\äç \òäîðò÷èñíû ñûûñü, äà ñ¸ðíèûñ ìóí=ñ ¸íäæûêàñ\ íàöèîíàëüí\é âèäç\äëàñ áîêñÿíü, \ä «ã\ãð\ñ ïûçàíë\í» íèìûñ â\ë= «Ìîëîä¸æíàÿ òåìà â ÑÌÈ – íàöèîíàëüíûé àñïåêò». Âåê æ\, ïîçèñ ò\äìàâíû óíà âûëü þ\ð, òîðúÿ ìûòø\äúÿñ âåí\ì ìîãûñü â\çé\ìúÿñ. Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Áåçãîäîâ – Óõòàñà òåõíè÷åñê\é êàíìó óíèâåðñèòåòûñü ïðîðåêòîð – ñ¸ðíèò=ñ îë\ìàñ é\çëû ìåäñÿ äîíàòîðúÿñ éûëûñü. Ã\ã\ðâî\ä=ñ, ìûé íàé\ îòñàë\íû çáûëüì\äíû ê\ñé\ìúÿñ, ñèííû-íûð÷÷ûíû áóðàñ. Âîéòûðêîñòñà âîëûñü\ìúÿñûí ò\ä÷àíà\í ëî\íû þàñü\ì äà âî÷àêûâúÿñ ã\ã\ðâî\ì. Ýòíîñúÿñêîñòñà éè-

ò\äúÿñûí ûäæûä ò\ä÷àíëóíûñ êàíìóë\í. Òàé\ ñ¸ðíèñ\ Äìèòðèé Áåçãîäîâ ïàí=ñ øìîíü éûëûñü ì\âïúÿññÿíü. Ò\ä÷\ä=ñ, ìûé äçèê áûäòîð âûëûí ñåðàâíû îç ïîçü, òîðé\í íèí óíà é\ç âîäçûí. À, øóàì, «Íàøà Russia» òåëåøîóûí âåñèã Ðîññèÿ êûâéûñ ñåðàìâûâ ëýïòûññü\. Âîéòûðñ\ ñýí çýâ ìèñüò\ìà äà òåøêîäÿ ïåòê\äë\íû. Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ Ôðîëîâ – ïå÷àòü äà þ\ð ñåòàí àãåíòñòâîûí þðíó\äûñü\ñ âåæûñü – ò\ä÷\ä=ñ, êóòø\ì äîêóìåíòúÿñ âûë\ êîë\ ìûäæñüûíû ÑÌÈ-ûí óäæàëûñüÿñëû äà êûäçè ãèæíû ýòíîñúÿñ éûëûñü. Â\çéèñ ò\ä âûëûí êóòíû òàòø\ì êîð\ì: «Îñâåùàé, íî íå ðàçæèãàé». Óäìóðòèÿñà êàíìó óíèâåðñèòåòûí 3 êóðññà âåë\ä÷ûñü Àíàñòàñèÿ Áåêìà÷åâà âèñüòàë=ñ íåêîììåð÷åñê\é îáùåñòâåíí\é êîòûðúÿñëûñü (äæåíüä\ä\ì\í ÍÊÎ) óäæñ\ ÑÌÈ-ûí ïåòê\äë\ì éûëûñü. Êûäç òûäîâò÷\, Óäìóðòèÿûí, à, ãàøê\, òø\òø è ìèÿí ðåñïóáëèêàûí, îçäæûê òûðìû òàòø\ì êîòûðúÿñë\í óäæ éûâñüûñ âîäçâûâ þ\ðò\ìûñ.

/òóâúÿ ñ¸ðíè-âåíûí ã\- ä\ðàûñü ûäæûä ìîð\ñà âåïñ ã\ðâî\ä=ñíû, ìûéëà \í=ÿ òîì àêàíü. Òàòø\ìûñ ï\ – ð\ä é\ç ¸íäæûêàñ\ ëûääü\íû âèäçûñü. ýëåêòðîíí\é ïåòàñúÿñ. Ìåä×óìûí âèñüòàë=ñíû, êûø\ð ïîìêàíàñ øó\ìà àññüûä äçè ñýí= îë\íû ê\ð âèäçûñüâèäç\äëàñ ïàñéûíû ïîçÿíëóí. ÿñ, ìûé â\÷\íû, ê\í= êóÁóðà òóÿë\ìà \í=ÿ îë\ìàñ òø\ì ê\ëóé âèäç\íû. Ò\äýêñòðåìèçì Íàòàëüÿ Ñêîðî- ÷\ä=ñû è àñëûñï\ë\ñ òðàäèõîäîâà – Ñûêòûâêàðñà â\ð öèÿÿñ. Øóàì, ï\ðûñü âèñüèíñòèòóòûí âåë\ä÷ûñü. Ñ=é\ ûñü é\çëû äà êàãà âàéûñü äàñüò\ìà àíêåòà äà â\çé\ìà íûâáàáàÿñëû ë\ñü\äë=ñíû âî÷àâèäçíû þàë\ìúÿñ âûëàñ òîðúÿ ÷óìúÿñ. Âèñüûñü ê\ òîì é\çëû. Âî÷àêûâúÿñûñ çýâ êóâë=ñ, ÷óìñ\ ýç â\ð\äëûøåíçü\äàíà\ñü. Êîäñþð\ ïàñ- íû, êàä ìûñòè ñ=é\ à÷ûñ é\ìà\ñü âåñèã, ìûé ýêñòðå- âàëüäë=ñ, äà àðòìûâë=ñ ãîðò ìèçì êûï\ä\ àäðåíàëèí äà ñÿìà. À êàãà âàé\ì á\ðûí ñ=é\í êîë\ íîêñüûíû êûäç ÷óìñ\ ñîòë=ñíû. ïîçü\ òø\êûääæûêà. ×óìéûí æ\ çîíúÿñëû êîÒîì é\ç\ñ, ôîðóì äûðéè, òûðòë=ñíû íåíå÷ âîðñ\ì. äåðò æ\, ò\äì\ä=ñíû ýòíî- Êîë\ â\ë= êè\í ìûäæñüûò\ã ïàðê\í, íó\ä=ñíû íàëû íå- ïèäç\ñ âûâñÿíü ÷å÷÷ûøò\ì\í ûäæûä ìàñòåð-êëàññúÿñ. Âå- ñóâòíû êîê éûë\, à ñýññÿ ë\ä=ñíû, øóàì, â\÷àâíû á\ð ïèäç\ñ÷àíÿñüíû. Âåðòóðóí àêàíüÿñ, ðî÷\í íàé\ñ ìûñüñ\ èíä\íû ñû ñåðòè, íèìò=ñíû «ñòðèãóøêè». Áû- êîä= óíäæûêûñü ñÿììàñ ÷å÷ä\íëû êàæèò÷èñ ãàðòíû ÷ûøòëûíû. *** Òàé\ ôîðóìûñëûñü êîëàíëóíñ\, ÷àéòñü\, áûä\í äîíúÿë=ñ. Ìèð ïàñüòàëàûí óíà íà ã\ã\ðâîò\ìëóíûñ, òûø-çûêûñ, ìóê\ä êûâúÿ äà êóëüòóðàà é\çê\ä âîëûñü\ìûí ïàäì\ãûñ. Òàé\ ìûòø\äúÿñ éûâñüûñ òîì é\çëû êîë\ ò\äíû è âîäçâûâ äàñüòûñüíû êîðñüíû ïåòàí òóéÿñ, êóæíû ëàäì\ä÷ûíû \òàì\äê\ä. Êîë\ ò\äíû àñ äà òø\òø è ìóê\ä ñèêàñ âîéòûðëûñü àñëûñï\ë\ñëóíñ\, ïûääè ïóêòûíû íàëûñü îëàñíîãñ\. Åëåíà ÌÎÐÎÕÈÍÀ.

Êîëàíà óäæ\ äàñüòûíû Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíûñü Øîéíàòûñà øêîëàûí â\ë= ñèêòñà òîì é\çëû ïðîôåññèîíàëüí\é ò\ä\ìëóí ñåò\ì éûëûñü ñåìèíàð-ñ\âåùàíèå. Òàé\ ÷óê\ðò÷ûë\ìñ\ â\ë= óð÷èò\ìà «Êîìè Ðåñïóáëèêàñà òîì âîéòûðë\í ¸ðòàñÿí âåæîíëû» ñè\ì óäæòàñûí. Òàòø\ì âåæîíñ\ ðåñïóáëèêàûí êîòûðòë=ñíû í¸ëü\äûñü íèí, è ñî ì\äûñü – Øîéíàòûñà øêîëàûí. Êîëü\ì âî ñ¸ðíèûñ â\ë\ìà áûäñèêàñ óñê\òòü\-íåìèíó÷àûñü âèäç÷ûñü\ì éûëûñü. Òàâî Øîéíàòû\ ñåìèíàð âûë\ âîë=ñíû þðêàðûñü ïðîôåññèîíàëüí\é ò\ä\ìëóí ñåòàí óëûñ äà ø\ð òøóï\äà âåë\ä÷àí=íúÿñûñü ñòóäåíòúÿñ äà ïåäàãîãúÿñ, Øîéíàòû ñèêòñà þðàëûñü\ñ âåæûñü Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Ïîïîâà, Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿûñü þðàëûñü\ñ âåæûñü Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà Áàðàíîâñêàÿ, óäæ\í ìîãì\äàí ø\ðèíûí ç=ëüûñüÿñ, ðàéîíñà âåë\äàí óïðàâëåíèåûñü

Âåðà Âàñèëüåâíà Êèñåë¸âà äà ìóê\ä, êîäúÿñë\í óäæûñ éèò÷\ìà ñèêòñà òîì é\ç\ñ âåë\ä\ìê\ä äà óäæ\í ìîãì\ä\ìê\ä. Ìåäóíà, äåðò, ñ¸ðíèò=ñíû Øîéíàòûñà øêîëàûí Ñûêòûâêàðñà àâòîìåõàíè÷åñê\é òåõíèêóìë\í ôèëèàë éûëûñü. Ñýí= óäæàëûñüÿñ äà âåë\ä÷ûñüÿñ þêñèñíû àñëàíûñ ò\æäìîãúÿñ\í. Ñ=äç, ñîäò\ä ò\ä\ìëóí ñåòàí ø\ðèíûí âåë\äûñü Îëüãà Ìèõàéëîâíà

Ïå÷åíèöûíà ïàñéèñ, ìûé \í=ÿ ñàíèòàðí\é íîðìàÿñ ñåðòè êàãàëû ïîçü\ âåòëûíû âåæîííàñ ñ\ìûí êûêûñü 2 êðóæîê\, ñòàâíàñ àðòì\ 4 ÷àñ. Íî \ä ýì\ñü ñýòø\ìúÿñ, êîäúÿñ îêîòèò\íû óíäæûêëàûí âèäëûíû àññüûíûñ ñÿìñ\. Âåë\äûñüÿñë\í àñëàíûñ æ\ ìûòø\ä. Ñ=äç, ñîäò\ä âåë\ä\ì êóçÿ ÷èíò\ìà\ñü ÷àñ ëûäñ\, òà â\ñíà îç òûðìûíû ÷àñúÿñûñ, à, ñ=äçê\, è âåë\äûñüÿñë\í óäæäîíûñ ÷èí\. Ôèëèàëñà óäæàëûñüÿñ ñ=äçæ\

ò\ä÷\ä=ñíû, ìûé îç áûäëà\ íàëûñü âåë\ä÷ûñüÿññ\ îêîòàïûðûñü áîñüòíû ïðàêòèêà âûë\, ñýññÿ è â\äèò÷\íû âàæì\ì íèí òåõíèêà\í. Ò\æä-ìîã äà ìûòø\äïàäì\ã êûíäçè ñ¸ðíèûñ â\ë= è âåë\ä÷ûñüÿñë\í âåðì\ìúÿñ, íàëûñü âåæ\ðñÿìñ\ äà åíáèñ\ âîäç\ ñ\âì\ä\ì éûëûñü, ýì æ\ ìûé\í îøéûñüûøòíû äà. Ñ=äç, ã\ñüòúÿñëû ïåòê\äë=ñíû áóðà äàñüò\ì äèïëîì óäæ. Ñåìèíàð âûë\ âîëûñüÿñëû ñèêòñà òîìóëîâñÿíü êîçèí\í ëîè íàë\í åíáèà ïåòê\ä÷\ì: íûâ-çîí ñüûë=ñíû ðýï äà é\êò=ñíû áðåéê-äàíñ. À ïóñüûñüÿñ\ âåë\ä÷ûñüÿñ íèìêîäü\ä=ñíû ìè÷àà âóíäàë\ì äà òàñüò=\ òý÷\ì ãðàä âûâ ïóêòàñ\í. Ñåìèíàðë\í óäæ\ ïûð\ä÷ûñüÿñë\í ìåäûäæûä â\çé\ìûñ – âîñüòàâíû ñèêòñà øêîëàÿñ áåðäûí ïðîôåññèîíàëüí\é ò\ä\ìëóí ñåòàí óëûñ òøóï\äà âåë\ä÷àí=íúÿñëûñü ôèëèàëúÿñ. Òà ìîãûñü òóÿâíû, ðàéîíúÿñûí êóòø\ì ñïåöèàëèñòúÿñ îç òûðìûíû, ìåä ñýññÿ äàñüòûíû áóðåòø íàé\ñ. Äàðüÿ ÊÀÒÀÅÂÀ.


14

Òàòø\ì àíü

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Éèòíû âàæñ\, \í=ÿñ\ äà àñêèà ëóíñ\ Òàé\ ëóíúÿñ\ êàð-ðàéîíúÿñûí ìóí\íû êîìè âîéòûðë\í êîíôåðåíöèÿÿñ. Àñëàíûñ êûçü\ä ÷óê\ðò÷ûë\ì êåæë\ äàñüòûñü\íû è Ñûêòûâä=í ðàéîíñà âóæâîéòûð. È òàëóí îêîòà âèñüòàëûøòíû àíü éûëûñü, êîä= â\ë= Ñûêòûâä=íñà êîìèÿñë\í êîòûðëû ïîäóâñ\ ïóêòûñüÿñ ëûäûí. Êûìûí àðëûäàäæûê\í ìè ëîàì, ñûìûí îêîòàäæûê òóÿâíû àññüûíûì âóæúÿñíûì\ñ: êîä= ìè, êûòûñü âîèì, êîäúÿñ\í â\ë=ì, êóòø\ì îë\ì îë=ñíû ï\ëü-ï\÷íûì. À ìûé íà\äç íà â\ë=? Ê\í= ð\äíûìë\í âóæúÿñûñ äà îâíûì êûäçè ÷óæèñ? È ìûéëà ìóê\ä ãðåçäàñ êûçâûí îëûñüûñ \òè îâà? Íåêûìûí âî ñàéûí áóðåòø Íàëèìîâ ð\äñ\ ò\äìàâíû ê\ñé\ìûñ ûø\ä=ñ Ýììà Àëåêñååâíà\ñ êîòûðòíû ðàéîíñà ìóçåé áåðäûí «Ñûêòûâä=íñà ð\äâóæ» êëóá äà \òóâòíû àñ ã\ã\ðûñ àñ êîäüûñ æ\ áûäòîð ò\äíû ê\ñéûñü é\ç\ñ. Íàëèìîâ îâ íîâëûñüÿñ àññüûíûñ ïàé êîëèñíû ýç ñ\ìûí Êîìè ìóë\í èñòîðèÿ\, íî è îçûðì\ä=ñíû Ðîññèÿëûñü êóëüòóðà. Òàé\ ð\äñüûñ ïåòë=ñíû íèìàëàíà ýòíîãðàô äà ôîëüêëîð òóÿëûñü Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Íàëèìîâ (ñûë\í íèì\í øó\ìà òîðúÿ ëûääüûñü\ìúÿñ, êîäúÿñ\ñ êîòûðòë\íû Ñûêòûâä=í ðàéîíûí), ñûë\í ïè — Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Íàëèìîâ — ôèëîñîô, ìàòåìàòèê-ïðîãðàììèñò, ëèíãâèñò, èíæåíåð-ýêñïåðèìåíòàòîð, 14 íåá\ã äà óíà ëûäà ñòàòüÿ ãèæûñü. Òàé\ ð\äñüûñ æ\ è Ñåì¸í Èâàíîâè÷ Íàëèìîâ, êîä\ñ êèïîäòóéñüûñ, áóð áàëàëàéêàÿñ â\÷\ìûñü, øóë=ñíû ðî÷ Ñòðàäèâàðè\í... Äàñ âèò ê\ëåíàà îðäâóæñ\ òóÿë\ì êûíäçè Ýììà Àëåêñååâíà ñóâò\ä=ñ àñ âîäçàñ ìîã ÷óê\ðòíû äà \òóâòíû Íàëèìîâ îâ íîâëûñüÿñ\ñ, ò\äì\äíû íàê\ä è òîì é\ç\ñ. È òûðâûé\ çáûëüì\ä=ñ ìîãñ\. Íî ýç íà \âñüû, âîäç\ êóò=ñ òóÿâíû Âûëüãîðòûñü ïåòàë\ì ð\äúÿñ. ×óæàí ñèêòûñü è ðåñïóáëèêàûñü ûëûí íèìàë\íû Æàêîâúÿñ, Õóäÿåâúÿñ, Îïëåñíèíúÿñ, Êóçèâàíîâúÿñ. Ìûéòà âûí ëîè ïóêò\ìà, ìåä êîðñüíû òàé\ îâúÿñà é\ç\ñ, êîäúÿñ îë\íû Ðîññèÿ ïàñüòàëàûí, òóÿâíû íàëûñü ð\äâóæ âèçüÿññ\, êîòûðòíû Ñûêòûâä=í ðàéîíñà èñòîðèÿë\í äà êóëüòóðàë\í ìóçåéûí íàëûñü àääçûñüë\ìñ\. Òàé\ñ, òûäàë\, ñ\ìûí à÷ûñ Ýììà Àëåêñååâíà è ò\ä\, \ä êóòø\ì ûäæûä óäæ ëîè â\÷\ìà ñíèìîêúÿñ äà êèíîìàòåðèàë ÷óê\ðò\ì ìîãûñü, ìûéòà ãèæàñü\ìà-ïèñüì\àñü\ìà. Ñþðñûñü óíäæûê ìîðò — âåë\ä÷ûñüÿñ è âåòåðàíúÿñ, âåë\äûñüÿñ è ÷óæàí ìó òóÿëûñüÿñ — îòñàñèñíû ñûëû êîðñüûñü\ìàñ. È íàë\í ç=ëü\ìûñ ýç ëî âåñüø\ð\. Äàñ âî\í «Ñûêòûâä=íñà ð\äâóæ» êëóá\í êîòûðò\ì \êìûñ àääçûñüë\ì âûë\ ÷óê\ðò÷ûë=ñíû ñòðàíàñà óíà ïåëü\ñûñü âî\ì é\ç.

Ýììà Àëåêñååâíà Íàëèìîâà\ñ Ñûêòûâä=íûí ò\ä\ áûä\í. Óíà âî þðíó\ä=ñ ðàéîíñà êóëüòóðà þê\í\í, ñýññÿ ç=ëèñ èñòîðèÿë\í äà êóëüòóðàë\í ðàéîíñà ìóçåéûí. Êîðê\ âèäë= þàâíû ñûëûñü: «Îáùåñòâåíí\é óäæûä óçüíû íè øîé÷÷ûíû îç ñåò, äà ýíîâò÷èííûä ê\ ñûûñü, êóò=ííûä \øèíü óëàä äçîðèäç äà \ìèäç-ñýò\ð áûäòûíû, ëûääüûñüíû äà òåëåâèçîð âèäç\äíû...», ïûð æ\ è îð\ä=ñ þàë\ì\ñ: «Êóë= ýñüê\ ñýêè!» È ìå ýñêà: òàòø\ì ìîðòûä è çáûëüûñü ýñüê\ êóë=ñ. Ë\íü îë\ìûñ ñû êîääü\ìûäëû îç ë\ñÿâ. Âàæ\í áûä\í\ñ íèìòûë=ñíû ñò\÷à, \òè êûâé\í ò\ä÷\äë=ñíû ìîðòëûñü ýòøñ\. /í\äç ïîìíèòàì ßðîñëàâ Ìóäðûé\ñ, Èâàí Ãðîçíûé\ñ, Ñâÿòîïîëê /êàÿíí\é\ñ... Ýììà Àëåêñååâíàëû ë\ñÿë=ñ ýñüê\ Èí\ \øéûò\ì íèì. Âåê é\ç ï\âñòûí, âåê êîò\ðò\-òýðìàñü\ êûò÷\ê\. Âåê òîì äà âûí-ýá\ñà. È òàé\ çáûëüûñü ñ=äçè, \ä âî÷ààñÿí ñûê\ä äà àðëûä éûâñüûñ îí è äóìûøòëû. Óäæâûâñà âåòåðàí, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü, Âûëüãîðò ñèêòñà äà Ñûêòûâä=í ðàéîíñà ïî÷¸òà îëûñü, «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìûí âîäçì\ñò÷ûñü.

—Âîäçò= è äâîðÿíàë\í, è êóïå÷üÿñë\í, è êðåñòüÿíàë\í ñåìüÿÿñûí áûä\í áóðà ò\ä=ñ àññüûñ ð\äñ\. Ìûéëà ìè \í= âóí\äàì àñëàíûì âóæúÿñ éûëûñü? — ìàéøàñü\ Ýììà Àëåêñååâíà äà ò\ä÷\ä\: — Ìèÿíëû êîë\ áîñüòíû ñòàâ áóðñ\, ìûé â\÷èñíû-øåä\ä=ñíû ï\ëü-ï\÷üÿñ, äà âåë\ä÷ûíû íàëûñü, âîäç\ íó\äíû íàëûñü òðàäèöèÿÿññ\. Ìå ñü\ë\ìñÿíü â\÷à òàé\ óäæñ\, è òàé\, êûäçè ïåòê\äë\

êàäûñ, êîë\ îç ñ\ìûí ìåíûì, íî è é\çûñëû. «Ñûêòûâä=íñà ð\äâóæ» êîäü êëóáûñ ìóê\ä ðàéîíûí àáó. Òàé\ óäæòàññ\ âûë\ äîíúÿë=ñíû äà áûäòîðéûí ç=ëèñíû îòñàâíû «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í Ñûêòûâä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí, «Âóæâîéòûð àíüÿñ» êîòûðûí, ðåñïóáëèêàñà êóëüòóðà ìèíèñòåðñòâîûí äà ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿûí. Áóð êûâúÿñ âè÷-

ìèñíû è Ìèõàèë Øâûäêîéñÿíü, êîä= êóëüòóðàë\í äà êèíåìàòîãðàôèÿë\í ôåäåðàëüí\é àãåíòñòâî\í âåñüê\äë=ãàñ âîë=ñ Êîìè\. Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîí Âàñèëèé Ðî÷åâ ïàñéûë=ñ, ìûé «Ñûêòûâä=íñà ð\äâóæ» êëóá ç=ëü\ éèòíû êîìè âîéòûðëûñü âàæñÿ, \í=ÿ äà àñêèà îë\ìñ\. Ãîðòñà ìóçåÿñ Ðî÷åâúÿñ âèäç\íû îç ñ\ìûí ñïîðòûí âåðì\ìúÿñûñü íàãðàäàÿñ, íî äåäûñëûñü äà ïðàäåäûñëûñü ñíèìîêúÿñ. Íàé\ñ â\÷ë\ìà\ñü 1871 âîûí íà. Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ ñåðòè, âóæúÿñò\ ò\äò\ãûä ï\ íåêóòø\ì âåðì\ì øåä\äíû îç àðòìû. Ð\äñ\ ò\äò\ìûä ï\ ìèð òóé âûëûí ñèíò\ì ìîðò êîäü. Èçüâà ðàéîíûí ÷óæë\ì ìîðò óíà âî íèí îë\ Âûëüãîðòûí äà äàñü ë\ñü\äíû «Ñûêòûâä=íñà ð\äâóæ» êëóáûí è àñëàñ ð\äâóæëûñü ëèñò áîê. Ýììà Àëåêñååâíà Íàëèìîâàë\í âîäçì\ñò÷\ì\í æ\ äà ç=ëü\ì\í ðàéîíñà ìóçåéûí âîñüò\ìà «Ó÷¸í\éÿñëûñü æûð». Ðàéîíûñü ïåòàë\ì òóÿëûñüÿñ òø\êûäà âîëûâë\íû ìóçåé\, àääçûñüë\íû ñýí= áûäìûñü âîéòûðê\ä. È òàé\ ÷óéä=ñ êîòûðòíû «Ó÷¸í\éÿñëûñü êëóá» äà \òóâòíû ñýí= íàóêàûí óäæàëûñüÿñ\ñ. Íà ëûäûí ïðîôåññîðúÿñ, áèîëîãèÿñà äîêòîð Êàïèòîëèíà Áîáêîâà, ýêîíîìèêàñà äîêòîð Ëàðèñà Ïîïîâà, ìàòåìàòèê Àëåêñàíäð Ïîðîøêèí, à ñ=äçæ\ ôèëîëîãèÿñà êàíäèäàò Åâãåíèÿ Øåáîëêèíà, ôèëîñîôèÿñà êàíäèäàò Èãîðü Ôåäîðîâè÷. Íàé\ \òóâò÷èñíû, ìåäûì ûø\äíû ñèêòñà òîì é\ç\ñ ïûð\ä÷ûíû íàóêà\, âèäçíû äà ñ\âì\äíû êîìè âîéòûðëûñü ìåäáóð òðàäèöèÿÿññ\. Ñûêòûâä=íñà âåë\ä÷ûñüÿñ ïûð\ä÷\íû äà øåä\ä\íû âåðì\ìúÿñ ðàéîíñà, ðåñïóáëèêàñà îëèìïèàäàÿñûí, íàó÷í\é êîíôåðåíöèÿÿñûí. Òàé\ è ÷óéä=ñ ó÷¸í\éÿñ\ñ ë\ñü\äíû àñëàíûñ êëóá áåðäûí È÷\ò àêàäåìèÿ, àääçûñüëûíû òîì é\çê\ä è Âûëüãîðòñà, è ìóê\ä ñèêò-ïîñ¸ëîêñà øêîëàÿñûí. Äåðò, È÷\ò àêàäåìèÿñà íûâçîí ï\âñòûñü îç ñòàâ\í ëîíû ó÷¸í\éÿñ\í, íî ñýí= âåë\ä÷\ìûñ îòñàëàñ íàëû âîäç\ ñ\âìûíû, êîðñüíû îë\ìàíûñ àññüûíûñ òóé. Ó÷¸í\éÿñë\í êëóá\í þðíó\äûñü Åâãåíèÿ Øåáîëêèíàë\í êûâúÿñ ñåðòè, íàé\ ïóêò\íû àññüûíûñ ïàé òîì é\ç\ñ áûäò\ì-âåë\ä\ì\, \ä êóòø\ì ò\ä\ìëóí íàé\ áîñüòàñíû, ìûé êóòàñíû ëûääüûíû àñëàíûñ îë\ìûí ìåäò\ä÷àíàòîðíàñ, ñýòø\ì ëîàñ è ðàéîíë\í, è Êîìè ìóë\í àñêèà ëóíûñ. *** Òàé\ ãèæ\äûí ìè êàçüòûøò=ì Ñûêòûâä=í ðàéîíñà èñòîðèÿ äà êóëüòóðà ìóçåéë\í ñ\ìûí êûê óäæòàñ éûëûñü. Ìåäñÿ ò\ä÷àíàûñ íàûí — âóæâîéòûðëûñü òðàäèöèÿÿñ, êóëüòóðà âèäçíû-ñ\âì\äíû ç=ëü\ì. Çáûëüì\äíû íàé\ñ áîñüò÷èñíû Ýììà Àëåêñååâíà Íàëèìîâàë\í âîäçì\ñò÷\ì\í. À \í= ñ=é\ âûëü ì\âïúÿñ íèí â\çé\, è ýñêûññü\, ìûé äçîíüâèäçàëóíûñ äà âûí-ýá\ñûñ ñûë\í òûðìàñíû è íàé\ñ îë\ì\ ï\ðòíû. Ñâåòëàíà ÌÓÐÀÂܨÂÀ.


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ 0.25 «Случай из практики». 1.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 Контрольная закупка. 9.45 «Жить здорово!» (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья (16+). 16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Поле чудес». 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «Голос» (12+). 23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «После школы». Совмест? ный проект Первого кана? ла и Disney (12+). 1.05 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 4.30 «СВЯЗЬ» (12+).

5.00 «Утро России». 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 8.55 «Мусульмане». 9.05 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 «Городок». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ? КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «Юрмала?2012» (12+). 23.25 «КАЗАКИ?РАЗБОЙНИКИ» (16+). 1.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ» (16+). 4.35 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан?вылан, коми сьылан!» 6.15 «Миян й=з». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Все о занятости». 8.15 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Граница». «Биармия». 10.05, 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Премьер?парад» (12+). 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Граница». 18.15 «Оружие ХХ века». 18.30 «Талун». 19.00 «Вочакыв». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время итогов». 20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «Телезащитник». (12+). 21.30 «Jam session» (12+). 22.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (14+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ? НА». 12.35 «Секреты старых масте? ров». Абрамцево. 12.50 «Архитектура и кино». 13.30 «Первый компьютер мира». 14.25 «Океан и изменения климата». 15.10 «Личное время». Влади? мир Войнович. 15.40 Новости культуры. 15.50 Спектакль «Кошка на ра? диаторе». 16.40, 2.40 «Ангкор?тхом. Ве? ликий город храмов кам? боджи». 16.55 «Царская ложа». 17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна». Морис Равель. 18.45 «В вашем доме». Азарий Плисецкий. 19.30, 23.50 Новости культуры. 19.45 «Путешествие на Афон». 20.25 85 лет Анатолию Адос? кину. «Линия жизни». 21.20 «ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬ? ЕТТА». 22.50 «Преступление Бориса Пастернака». 0.10 «РАНИ» (18+). 1.55 «Искатели». «Золото древней богини».

5.55 «НТВ утром». 8.40 «Женский взгляд». Анже? лика Агурбаш (0+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 Спасатели (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча? тельный вердикт» (16+). 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.30 «БРАТ ЗА БРАТА?2» (16+). 21.25 «ДИКИЙ?2» (16+). 0.30 «В ПРОЛЕТЕ» (18+). 2.35 Спасатели (16+). 3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО? ВАНИЕ» (16+). 5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мультсериал (6+). 7.30, 4.30 «Клуб Винкс ? шко? ла волшебниц». Мульт? сериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30, 14.00, 16.35 «6 КАДРОВ». 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 15.00 «НА ИЗМЕНЕ» (16+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.00, 23.40 «ДАЁШЬ МОЛО? ДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).

0.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» (12+). 2.30 «СПАСИ МЕНЯ» (16+)». 5.00 «Кот, который гулял сам по себе», «Разные колё? са». Мультфильмы (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Момент истины» (16+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 15.30, 18.30 «Сейчас». 16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОШКА» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНЫЕ ПРИМЕТЫ» (16+). 20.00 «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» (16+). 20.50 «СЛЕД. АФЕРА» (16+). 21.40 «СЛЕД. ОШИБКА ХАКЕ? РА» (16+). 22.25 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» (16+). 23.10 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙ? ЦА» (16+). 0.00 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» (16+). 0.45 «СЛЕД. АДВОКАТ» (16+). 1.35 «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ ХО? ЛОДНЫЙ» (16+). 2.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери? ал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе? риал (6+). 6.30 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 6.55 «Лило и Стич». Мультсе? риал (6+). 7.20 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 7.35 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 8.00 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 8.25 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.55 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 9.25 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 9.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 10.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Лило и Стич». Мульт? сериал (6+). 11.15 «На замену». Мультсе? риал (6+). 11.40 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 12.05 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 12.30 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 13.00 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.25 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.25 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 15.00 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 15.25 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 15.55 «Рыбология». Мультсе? риал (6+). 16.20 «Сорвиголова Кик Бутов? ски». Мультсериал (12+). 16.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 17.15 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН? КЕ. НОВАЯ ШКОЛА» (6+). 17.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО? РАДКА» (6+). 17.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ? ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 19.20 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 19.50 «ДЖЕССИ» (6+). 20.20 «МОЯ НЯНЯ ? ВАМПИР» (12+).

20.50 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 21.15 «Трон: восстание». Мультсериал (12+). 21.35 «ЛОРД ВОР» (12+). 23.35 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+). 0.30 «КАЙЛ XV» (16+). 3.35 «Кряк?бригада». Мульт? сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсе? риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе? риал (6+).

15

Òàé\ ëóí\:

—Êàçàõñòàíûí íèì=ä=íû òóéâûâñà ïîëèöèÿ; —ßïîíèÿûí àòòü=àë=íû âèäç-ìó â=äèòûñü=ñ, óðîæàé áûäòûñü=ñ; —Ãåîðãèé, Åâëàìïèé, Êîíñòàíòèí, Îðåñò, Ðîäèîí, Èãîðü íèìëóíàñü=íû; —1670 âî= Ïàðèæûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû Ìîëüåðëûñü «Ìåùàíèí âî äâîðÿíñòâå» ïüåñà; —1725 âîûí ìåäâîääçàûñü ÷óê=ðò÷ûë\ñ Ðîññèÿñà íàóêàÿñ àêàäåìèÿ;

7.00 «Калейдоскоп» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Пингвины из «Мадагас? кара» (12+). 8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика?ге? ния». Мультсериал (12+). 9.00 «Бэби Луни Тюнз 1». Мультсериал (12+). 9.25 «Жизнь и приключения робота?подростка». Мультсериал (12+). 9.55 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+). 10.50 «Пингвины из «Мадагас? кара». Мультсериал (12+). 11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 11.40 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА? МИ» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом?2». 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА? ГА» (16+). 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Калейдоскоп» (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 23.00 «Дом?2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «АЛЬФА ДОГ» (18+). 3.20 «Миллениум» (16+). 4.15 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.10 «Атака клоунов» (16+). 5.45 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 6.05 «Пингвины из «Мадагаска? ра». Мультсериал (12+).

5.00 «Все включено» (16+). 5.55 «Моя планета». 7.00 Вести?Спорт. 7.10 «Все, что движется». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.00 Вести?Спорт. 9.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ?2: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ» (16+). 11.05 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир ленивых. 11.40 Вести.ru. Пятница. 12.10 Вести?Спорт. 12.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 13.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА?2» (16+). 15.35 «30 спартанцев». 16.40 Вести?Спорт. 16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал? лург» (Магнитогорск) ? «Барыс» (Астана). 19.15 «САХАРА» (16+). 21.45 Вести?Спорт. 22.00 «Футбол без границ». 23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+). 0.45 Вести.ru. Пятница. 1.20 «Вопрос времени». Горы информации. 1.50 «Моя планета». 2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ? «Спартак» (Москва).

—1763 âîûí Åêàòåðèíà II âûíñü=ä\ñ Ðîññèÿñà ìåäèöèíà êîëëåãèÿ; —1825 âî= Àíãëèÿûí ë=ñü=ä\ñíû ïîøòà ñþÿëàí ìåäâîääçà ÿùèêúÿñ; —1854 âîûí ïóêò\ñíû Âåðíûé èçêàðëû ïîäóâ (1921 âîñÿíü – Àëìà-Àòà êàð); —1898 âîûí ÷óæèñ ñ=âåòñê=é âîåíà÷àëüíèê Ðîäèîí Ìàëèíîâñêèé; —1904 âîûí ÑØÀ-ñà Ñåíò-Ëóèñûí ïîìàñèñíû III Îëèìïèéñê=é âîðñ=ìúÿñ; —1908 âîûí ÷óæèñ ÷åëÿäüëû ãèæûñü Íèêîëàé Íîñîâ; —1921 âîûí ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Óîððåí Ãàðäèíã =ë=ä\ñ äîêòîðúÿñ=ñ âèñüûñüÿñëû ëåêàðñòâî ïûääè ñóð þíû òø=êò=ìûñü äà òàäçè «êîñ çàêîí» òîðêàë=ìûñü; —1922 âî= Ïåòåðáóðãûí Àëåêñàíäð Ãðèí ïîìàë\ñ ãèæíû «Àëûå ïàðóñà»; —1923 âîûí ßêîâ Øèê ïàòåíòóéò\ñ ìåäâîääçà ýëåêòðîáðèòâà; —1942 âîûí Ñîâíàðêîì âûíñü=ä\ñ Ìîñêâàñà áîåïðèïàñ â=÷àí ìåõàíè÷åñê=é èíñòèòóò âîñüò=ì éûëûñü èíä=ä (=í\ — ÌÈÔÈ); —1946 âîûí ÷óæèñ áèçíåñìåí, Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò= êàíäèäàò Âëàäèìèð Áðûíöàëîâ; —1963 âî= Áðèòàíèÿûí ïåòê=äë\ñíû «Äîêòîð Êòî» òåëåñåðèàëëûñü ìåäâîääçà þê=í. Ñåðèàëñ= ñíèìàéò=íû è òàëóí; —1965 âî= Ìîñêâàûí âîññèñ ÑÑÑÐ-ñà êèíî ñíèìàéòûñüÿñë=í ìåäâîääçà ñúåçä; —1990 âîûí ÐÑÔÑÐ-ñà Âåðõîâí=é Ñ=âåò îøêèñ Ðîññèÿñà êûïëûñü øûëàä, êîäë=í ïîäóëàñ â=ë\ Ìèõàèë Ãëèíêàë=í «Ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïåñíÿë=í» ìåëîäèÿûñ; —1993 âîûí Ìîñêâàëû áåðã=ä\ñíû 1781 âîûí íà âûíñü=ä=ì èñòîðè÷åñê=é êàíïàñ — ãåðá; —1993 âîûí Ìîëäàâèÿûí âûíñü=ä\ñíû âûëü ñü=ìïàñ – ëåé; —2006 âî= ë¸ê ñîðàñ=í ïàãàë=ìûñü êóâñèñ ÔÑÁñà ïîäïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî, êîä\ Ðîññèÿñà âëàñüò=í äçåñê=ä=ì â=ñíà ïûøéèñ Âåëèêîáðèòàíèÿ=; —Åðàñò äà Ðîäèîí. Òàé= ëóíñÿíü âè÷÷ûñüë\ñíû áóð ÷àð=ì. À øîíä\à äà ëûìúÿ ëóí= ÷óæûñüëû òóíàâë\ñíû ëþ÷êè îë=ì äà øóä.


16

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà СУББОТА, 24 НОЯБРЯ

—Òàðöèÿûí íèì=ä=íû âåë=äûñü=ñ, Ñàìîàûí – íûâáàáà=ñ; —Âèêòîð, Ìàêñèì, Ñòåïàí, Ñòåïàíèäà, Ô¸äîð íèìëóíàñü=íû; —1632 âîûí ÷óæèñ Íèäåðëàíäûûñü ôèëîñîô Áåíåäèêò Ñïèíîçà; —1642 âîûí ãîëëàíäå÷ Àáåëü Òàñìàí àääçèñ Àâñòðàëèÿ áåðäûñü ä\, êîäëû ñåò\ñíû ñûëûñü íèìñ=; —1729 âîûí (êóòø=ìñþð= þ=ðúÿñ ñåðòè – 1730 âîûí) ÷óæèñ ðî÷ ïîëêîâîäå÷, ãåíåðàëèññèìóñ Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ; —1859 âîûí ×àðëüç Äàðâèí é=ç=ä\ñ «Ïðîèñõîæäåíèå âèäîâ ïóò¸ì åñòåñòâåííîãî îòáðà èëè ñîõðàíåíèå áëàãîïðèÿòñòâóþùèõ ïîðîä â áîðüáå çà æèçíü» àññüûñ ìåäâîääçà íåá=ã, êîä=ñ íü=áàë\ñíû =òè ëóí=í; —1888 âîûí ÷óæèñ Àìåðèêàñà ëåêòîð, íåá=ã ãèæûñü Äåéë Êàðíåãè; —1905 âî= Ñåâàñòîïîëüûí ëåéòåíàíò ϸòð Øìèäòë=í þðíó=ä=ì óëûí êûï=ä\ñíû áóðíò ìîðÿêúÿñ; —1910 âî= Ñåâàñòîïîëüûí âîñüò\ñíû àâèàöèÿñà îôèöåðúÿñëûñü øêîëà; —1927 âîûí âîññèñ Ìîñêâàñà îïåðåòòà òåàòð; —1934 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð, ïèàíèñò Àëüôðåä Øíèòêå; —1938 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ; —1941 âîûí ÷óæèñ òåëåâåäóù=é äà ÊÂÍ-ñà ðåæèññ¸ð Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ; —1956 âîûí ÊÏÑÑ ÖÊ âûíñü=ä\ñ êàëìûêúÿñëûñü, êàðà÷àåâåöúÿñëûñü, áàëêàðåöúÿñëûñü, ÷å÷åíúÿñëûñü äà èíãóøúÿñëûñü àâòîíîìèÿÿñ ë=ñü=ä=ì éûëûñü èíä=ä; —1963 âîûí =òèëàñÿíü ì=ä òþðüìà= âóäæ=ä\ã=í êóâò=äçûñ ðàíèò\ñíû Ëè Õàðëè Îñâàëüä=ñ, êîä=ñ ÷àéò\ñíû Äæîí Êåííåäè=ñ âèûñü=í; —1973 âîûí êóâñèñ Êà âåðòîë¸òúÿñ â=÷ûñü Íèêîëàé Êàìîâ; —1991 âîûí îì=ëü ïûê=ñûñü êóâñèñ ðîê-ìóçûêàíò Ôðåääè Ìåðêüþðè; —Ïåä=ð ëóí. Ëóíûñ ê= øîíûä, è ò=ëûñ øîíûä ëî=, äà ì=äàð=. Åíýæûí ê= óíà êîäçóâ, ëîêòàí âî âîò=ñ=í äà òøàê=í îçûð ëî=. À ìåäûì òàé= øó=ìûñ ñò=÷à çáûëüìàñ, êîë= þíû êîñ ÷=äúÿ ëèá= =ìèäçà ÷àé.

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

5.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6.00 Новости. 6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Продолжение фильма. 7.30 Играй, гармонь любимая! 8.20 Дисней$клуб: «Джейк и пираты Нетландии». 8.50 «Смешарики. Новые приключения». Мульт$ сериал. 9.00 Умницы и умники (12+). 9.45 Слово пастыря. 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Смак (12+). 10.55 «Михаил Ульянов. Мар$ шал советского кино» (12+). 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 «Абракадабра» (16+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 «Да ладно!» (16+). 15.50 «Народная медицина». (16+). 16.50 Жди меня. 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Человек и закон» (16+). 19.15 «Минута славы» шагает по стране» (12+). 21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 22.50 «Что? Где? Когда?» 0.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» (16+). 1.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 3.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+). 4.45 «СВЯЗЬ» (12+).

4.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА$ МА». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести$Москва. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05 «Стать семьей». 10.10 «Качество, надеж ность, мастерство». Итоги конкурса «Луч шие товары и услуги РК». 10.30 «Будь здоров»: сеть аптек и оптик для кра соты и здоровья». 10.35 «Законодатель». 11.00 Вести. 11.10 ВестиКоми. 11.20 «Городок». Дайджест. 11.55 «Минутное дело». 12.55 Вести. Дежурная часть. 13.25 «Честный детектив» (12+). 14.00 Вести. 14.20 Вести$Москва. 14.30 «Погоня». Интеллекту$ альная игра. 15.30 «Субботний вечер». 17.35 «Танцы со звездами». 20.00 Вести в субботу. 20.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+). 0.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (12+). 2.25 «Горячая десятка». (12+). 3.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ» (16+).

6.00 «Мультимир». 7.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛ$ КЕ$2. НИЧЕЙ РЕБЕНОК». 9.00 «Русский крест». 9.30 «Фильмы Финноугории». 9.45 «Евромакс. Окно в Евро$ пу». 10.15 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ$ ДЕСАМ» (12+). 11.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ$ ЦИЕЙ». 14.15 «Время итогов». 15.00 «БЕГ» (12+). 18.10 «Боцман да попугай». Мультфильм. 18.40 «Неполитическая кух$ ня. По$коми». 19.10 «Субъективная камера».

19.40 «На троих» (16+). 20.10 «Комиксы» (12+). 20.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИН$ ДИАН» (12+). 23.00 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 11.55 Большая семья. Арис$ тарх Ливанов. 12.50 «Путешествие на Афон». 13.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ$ КИ». 14.55 «Уроки рисования с Сер$ геем Андриякой». «Пио$ ны (акварель)». 15.25 «Юрий Кнорозов. Загад$ ка письменности майя». 15.55 «Планета людей». «Горы. Жизнь на боль$ шой высоте». 16.50 Вслух. Поэзия сегодня. 17.30 «Главная роль». 18.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 20.50 «Романтика романса». Сергею Лемешеву посвя$ щается... 21.45 «Белая студия». Сергей Соловьев. 22.30 «Невидимая война» (16+). 0.45 «Тутс Тилеманс». 1.35 «Фильм, фильм, фильм». Мультфильм. 1.55 «Легенды мирового кино». Сид Чарисс. 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

6.00 «ЖИЛ$БЫЛ НАСТРОЙ$ ЩИК» (12+). 7.25 Смотр (0+). 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+). 8.45 Их нравы (0+). 9.25 «Готовим с Алексеем Зи$ миным» (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога (16+). 10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой (0+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00 Сегодня. 13.25 «Свадьба в подарок!» (16+). 14.35 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... (16+). 17.20 «Очная ставка» (16+). 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.25 «Профессия $ репортер» (16+). 19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» (16+). 21.00 «Русские сенсации». Информационный детек$ тив (16+). 22.00 Ты не поверишь! (16+). 22.55 «Реакция Вассермана» (16+). 23.30 «Метла». Ток$шоу Ната$ лии Метлиной (16+). 0.25 «Луч Света» (16+). 1.00 «Спорт для всех. Настоя$ щий Герой Валерий Ро$ зов» (16+). 1.30 «Школа злословия» (16+). 2.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+). 4.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО$ ВАНИЕ» (16+).

6.00 «Баранкин, будь челове$ ком!», «Двенадцать меся$ цев». Мультфильмы (0+). 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+).

8.00 «Волшебные поппикси». Мультсериал (6+). 8.30 Мобиус (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Болто». Мультфильм (6+). 10.30 «Маленький принц». Мультсериал (6+). 11.00 «Это мой ребенок!» (0+). 12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 14.00 Шоу «Уральских пель$ меней» (16+). 16.00 Мобильный хитпарад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+). 19.00 «Суперсемейка». Полно$ метражный анимацион$ ный фильм (12+). 21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 23.55 Шоу «Уральских пель$ меней» (16+). 0.25 Церемония журнала «ГЛАМУР» (16+). 1.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР$ ДИТСЯ» (0+). 3.00 «ВСЁ ТИП$ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.30 «Клуб Винкс $ школа вол$ шебниц». Мультсериал (12+). 5.00 «Детский альбом», «Стре$ коза и муравей». Мульт$ фильмы (0+). 5.40 Музыка.

10.45 «Финес и Ферб». Мульт$ сериал (6+). 11.10 «101 далматинец». Мультсериал (6+). 12.05 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 13.00 «BСЕ ТИП$ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 14.30 «Рыбология». Мультсе$ риал (6+). 14.55 «Сорвиголова Кик Бутов$ ски». Мультсериал (12+). 15.20 «Мотор$сити». Мультсе$ риал (12+). 15.45 «Финес и Ферб». Мульт$ сериал (6+). 16.10 «ВИОЛЕТТА» (12+). 18.00 «ГОРБУН ИЗ НОТР$ ДАМА» (6+). 19.30 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+). 21.20 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+). 23.35 «МОЯ НЯНЯ $ ВАМПИР» (12+). 0.00 «ДЖЕССИ» (6+). 0.30 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 1.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 1.55 «Могучие утята». Мульт$ сериал (6+). 3.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ$ МЕЙКА» (16+). 4.25 «Кид vs Кэт». Мультсе$ риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе$ риал (6+).

7.45 «Незнайка в солнечном городе», «Мама для ма$ монтенка», «Маугли». Мультфильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК» (16+). 10.55 «СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА» (16+). 11.40 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУ$ ЛЕР» (16+). 12.25 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» (16+). 13.10 «СЛЕД. САРКОФАГ» (16+). 13.55 «СЛЕД. РОДНЯ» (16+). 14.40 «СЛЕД. ДЕТКА» (16+). 15.25 «СЛЕД. НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+). 16.10 «СЛЕД. САПЕР ОШИБА$ ЕТСЯ ОДНАЖДЫ». (16+). 16.55 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕ$ СОК» (16+). 17.40 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» (16+). 18.30 «Сейчас». 19.00 «Правда жизни» (16+). 19.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+). 23.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА$ НИЕ». 1.25 «ШЕРЛОК» (16+). 3.15 «ТЕТРО» (16+). 5.15 «Америка до Колумба» (12+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+). 7.30 «Эй, Арнольд!» Мультсе$ риал (12+). 8.30 «Бен 10: инопланетная сверхсила». Мультсери$ ал (12+). 8.55 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Два с половиной пова$ ра» (12+). 11.30 «Дурнушек.net» (16+). 12.30 «Comedy Woman». Юмо$ ристическое шоу (16+). 13.30 «Комеди Клаб» (16+). 14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 15.30 «СуперИнтуиция» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.30 «Comedy Woman» (16+). 19.30 «Мобиус» (16+). 19.45 «Лента новостей». 19.50 «Детская площадка». 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+). 23.00 «Дом$2» (16+). 0.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+). 2.55 «Дом$2» (16+). 3.55 «Миллениум» (16+). 4.50 «Атака клоунов» (16+). 5.20 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 5.30 «САША + МАША» (16+). 6.05 «Пингвины из «Мадагаска$ ра». Мультсериал (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе$ риал (6+). 5.30 «Новая школа императо$ ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе$ риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе$ риал (6+). 6.30 «Могучие утята». Мульт$ сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг$ лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт$ сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт$ сериал (0+). 8.45 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.15 «Русалочка». Мультсе$ риал (6+). 9.40 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.05 «Новая школа императо$ ра». Мультсериал (0+). 10.30 «Рыбология». Мультсе$ риал (6+).

5.00 «Моя планета». 7.00 Вести$Спорт. 7.10 Вести.ru. Пятница. 7.45 «Диалоги о рыбалке». 8.15 «Моя планета». 8.50 «В мире животных». 9.25 Вести$Спорт. 9.40 «Индустрия кино». 10.10 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ$ 2: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ (16+). 12.10 Вести$Спорт. 12.25 «Задай вопрос министру». 13.00 «Футбол без границ». 14.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 17.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО$2». (16+). 19.50 Формула$1. Гран$при Бра$ зилии. Квалификация. 21.05 Вести$Спорт. 21.25 Футбол. Чемпионат Ан$ глии. «Астон Вилла» $ «Арсенал». 23.25 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон про$ тив Вячеслава Сенченко (Украина). 3.00 «Индустрия кино». 3.30 «Моя планета».


2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

6.00 Новости. 6.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+). 7.40 Служу Отчизне! 8.10 Диснейклуб: «Аладдин». 8.40 «Смешарики. Пинкод». Мультсериал. 8.55 «Здоровье» (16+). 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Среда обитания. «Элик сир бодрости» (12+). 13.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 15.10 «Тайные знаки конца света» (16+). 16.15 «Кто хочет стать мил лионером?» 17.20 «Большие гонки. Брат ство колец» (12+). 18.50 «ДОстояние РЕспубли ки: Леонид Дербенев». 21.00 Воскресное «Время». Информационноанали тическая программа. 22.00 «Мультличности» (16+). 22.30 «Yesterday live» (16+). 23.30 «Познер» (16+). 0.30 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+). 1.55 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+). 3.30 «СВЯЗЬ» (12+).

5.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ НЬЕ». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама». 8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 ВестиКоми. События недели. 11.00 Вести. 11.10 «СПАСТИ МУЖА» (12+). 14.00 Вести. 14.20 ВестиМосква. 14.30 «СПАСТИ МУЖА» (12+). 15.30 «Рецепт её молодости». 16.00 Евгений Петросян. Боль шой бенефис «50 лет на эстраде». 20.00 Вести недели. 21.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+). 23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё вым» (12+). 1.20 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ КИНГЕ» (16+). 3.10 «Код обезьяны. Генетики против Дарвина». 4.05 «Комната смеха».

6.00 «Мультимир». 7.00 «Русский крест». 7.15 «Фильмы Финноугории». 7.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 9.00 «Евромакс. Окно в Евро пу». 9.30 «Боцман да попугай». Мультфильм. 10.00 «Историял=н нимъяс». 10.30 «Неполитическая кух ня. Покоми». 11.00 «Субъективная камера». 11.30 «На троих». 12.00 «Четыре танкиста и со бака». Приключения. (Польша) 19я, 20, 21 с. 15.00 «Мир миян г=г=р». 15.15 «Чоявока». 15.30 «Комиксы» (12+). 16.00 «Во все колокола (16+). 17.00 «АТЛАНТИДА». 20.20 «Программа 7». Инфор мационноаналитичес кая программа (12+). 21.20 «ГРАФИНЯ» (16+). 23.00 «Оружие ХХ века». 0.00 «Jam session» (12+). 1.00 Документальное кино.

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12.15 «Легенды мирового кино». Джанет Макдо нальд. 12.40 «Бременские музыкан ты», «По следам бремен ских музыкантов», «При ключения Васи Куроле сова». Мультфильмы. 13.45 «Краски воды». 14.40 «Что делать?» 15.30 Вспоминая Леонида Бо родина. «Линия жизни». 16.25 «Искатели». «Третий рейх в Сибири». 17.15 Итоговая программа «Контекст». 17.55 «Поход динозавров». 19.30 Большой балет. 21.50 Спектакль «Не все коту масленица». 23.40 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Марта Гел лхорн». 0.30 Концерт Джерри Ли Льюис. 1.35 «Как один мужик двух ге нералов прокормил». Мультфильм. 1.55 «Краски воды». 2.50 «Кацусика Хокусай».

6.05 «АФЕРИСТЫ» (12+). 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото» (0+). 8.45 Их нравы (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «Первая передача». Ав томобильная программа (16+). 10.55 «Еда без правил» (0+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 Сегодня. 13.20 СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2012 г./2013 г. «Спартак» «Динамо». 15.30 «Бывает же такое!» (16+). 16.00 Сегодня. 16.20 «Развод порусски» (16+). 17.20 И снова здравствуйте! (0+). 18.20 Чрезвычайное происше ствие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая про грамма». 20.00 Чистосердечное при знание (16+). 20.50 «Центральное телевиде ние. Информационно развлекательный вос кресный канал» (16+). 23.20 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (18+). 1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+). 3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО ВАНИЕ» (16+). 5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «Петух и краски», «Тайна третьей планеты», «Котё нок с улицы Лизюкова». Мультфильмы (0+). 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+). 8.00 «Волшебные поппикси». Мультсериал (6+). 8.30 Мобильный хитпарад (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Самый умный» (12+). 10.45 «Чаплин». Мультсе риал (6+). 11.00 «Галилео». (0+). 12.00 «Снимите это немедлен но» (16+). 13.00 «КУХНЯ» (16+). 15.30 «6 КАДРОВ». 16.00 Мобильный хитпарад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.30 «6 КАДРОВ».

16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 19.30 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.55 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 0.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ ВЕРЛИ ХИЛЛЗ3» (16+). 2.50 «ВСЁ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+). 4.20 «Клуб Винкс школа вол шебниц». Мультсериал (12+). 4.50 «Золотая антилопа». Мультфильм (0+). 5.30 Музыка.

6.00 «Оружие второй мировой. Планеры» (12+). 7.00 «Тигриная охота» (12+). 8.00 «Незнайкамузыкант», «Щелкунчик», «Золотая антилопа», «Тайна тре тьей планеты». Мульт фильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+). 11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЗОВЫЕ ЧУВСТВА» (16+). 11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+). 12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЯН СКАЯ СВИНЬЯ» (16+). 12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+). 13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ТОЛЬ КО МЕСТЬ» (16+). 13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ЖЕН ЩИНЫ» (16+). 14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНО КАШНИКИ» (16+). 14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ МАЛЬ ЧИКОМ, НО МУЖЕМ» (16+). 15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОВЕ РЯЙ НИКОМУ» (16+). 15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФРИЛАН СЕР» (16+). 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЯНЕЧКИ» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБИТЕЛЬ СКОРБИ» (16+). 17.30 «Место происшествия. О главном». 18.30 «Главное» информаци онноаналитическая программа. 19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+). 23.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 0.55 «ШЕРЛОК» (16+). 4.15 «Оружие второй мировой. Планеры» (12+). 4.40 «Оружие второй мировой. Авианосцы» (12+). 5.00 «Тигриная охота» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал (6+). 5.30 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсе риал (6+). 6.10 «Джимми Кул». Мультсе риал (6+). 6.30 «Могучие утята». Мульт сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 8.45 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.15 «Русалочка». Мультсе риал (6+). 9.40 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.05 «Новая школа импера тора». Мультсериал (0+). 10.30 «Рыбология». Мультсе риал (6+).

10.45 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 11.10 «ГОРБУН ИЗ НОТР ДАМА» (6+). 12.40 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+). 14.30 «Рыбология». Мультсе риал (6+). 14.55 «Сорвиголова Кик Бутов ски». Мультсериал (12+). 15.20 «Трон: восстание». Мультсериал (12+). 15.45 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 16.10 «ВИОЛЕТТА» (12+). 18.00 «ПРИКОЛИСТЫ» (12+). 18.25 «ТУРНИР ДОЛИНЫ ФЕЙ» (0+). 18.50 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+). 20.25 «ПОПСТАР» (12+). 22.20 «ЛОРД ВОР» (12+). 0.15 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (12+). 2.15 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+). 3.00 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕ МЕЙКА» (16+). 4.25 «Кид vs Кэт». Мультсе риал (6+). 4.40 «На замену». Мультсе риал (6+).

7.00 «Эй, Арнольд!» Мультсе риал (12+). 8.30 «Бен 10: инопланетная сверхсила». Мультсе риал (12+). 8.55 «Спортлото 5 из 49». Ло терея (16+). 9.00 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Про декор» (12+). 11.30 «Два с половиной пова ра» (12+). 12.00 «Как заработать первый миллион 2?» (16+). 13.00 «Перезагрузка» (16+). 14.00 «COMEDY БАТТЛ». 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+). 19.30 «Мобильный хитпа рад» (16+). 19.45 «Лента новостей». 19.50 «Детская площадка». 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+). 23.00 «Дом2» (16+). 0.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+). 2.35 «Дом2» (16+). 3.35 «Миллениум» (16+). 4.30 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.30 «Школа ремонта» (12+). 6.30 «Атака клоунов» (16+).

5.00 «Моя планета». 7.15 ВестиСпорт. 7.30 «Моя рыбалка». 8.00 «Язь против еды». 8.35 «Страна спортивная». 9.00 ВестиСпорт. 9.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+). 11.00 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 11.55 ВестиСпорт. 12.05 АвтоВести. 12.20 «Академия GT». 12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Газ промЮгра» (Сургутский район) «ЗенитКазань». 15.20 «САХАРА» (16+). 17.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 19.55 Формула1. Гранпри Бразилии. 22.15 Футбол. Чемпионат Ан глии. «Челси» «Манче стер Сити». 0.15 «Футбол.ru». 1.05 «Картавый футбол». 1.30 ВестиСпорт. 1.45 «Моя планета».

17

Òàé\ ëóí\: —ÎÎÍ-ë=í øó=ì ñåðòè ìèð ïàñüòàëà ïàñé=íû íûâáàáà=ñ äçåñê=ä=ìêåäçîâò=ìëû ïàíûä âîäçñàñÿí ëóí; —Àëåêñàíäð, Àðñàêèé, Àôàíàñèé, Àõèÿ, Áîðèñ, Âëàäèìèð, Äàíèèë, Äìèòðèé, Èâàí, Êîíñòàíòèí, Ëåâ, Ìàòâåé, Íèêîëàé, Íèë, Ñàââà, Ñòåïàí, Ô¸äîð íèìëóíàñü=íû; —1562 âîûí ÷óæèñ Èñïàíèÿñà äðàìàòóðã, ïîýò Ëîïå äå Âåãà; —1667 âîûí Àçåðáàéäæàíñà Øåìàõûí ìó ñûðêìóíë\ã=í êóâñèñ 80 ñþðñ ìîðò; —1735 âîûí ê=ðòûñü ñûâä\ñíû Öàðü-êîëîêîë; —1810 âîûí ÷óæèñ õèðóðã, àíàòîì Íèêîëàé Ïèðîãîâ; —1819 âîûí êóâñèñ ðî÷ ãåíåðàë, 1812 âîûí ôðàíöóçëû ïàíûä âîþéòûñü Àëåêñàíäð Òîðìàñîâ; —1820 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü, «Âðåìÿ» äà «Ýïîõà» æóðíàëúÿñ ëýäçûñü, Ô¸äîð Äîñòîåâñêèéë=í ûäæûääæûê âîê Ìèõàèë Äîñòîåâñêèé; —1915 âîûí ÷óæèñ ×èëèûñü äèêòàòîð Àóãóñòî Ïèíî÷åò; —1925 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Íîííà Ìîðäþêîâà; —1946 âîññèñ Ìîñêâàñà ôèçèêî-òåõíè÷åñê=é èíñòèòóò; —1956 âîûí êóâñèñ êèíîðåæèññ¸ð, Ëåíèí íèìà äà ÑÑÑÐ-ñà Ãîñóäàðñòâåíí=é ïðåìèÿà ëàóðåàò Àëåêñàíäð Äîâæåíêî; —1992 âîûí êóâñèñ Áîëüøîé òåàòðñà ñîëèñò, îïåðà ìåäñÿ àðëûäà ñüûëûñü Ìàðê Ðåéçåí; —1993 âîûí «Ðÿçüñåëüìàø» çàâîäë=í êëóáûí áàíäèòúÿñë=í çûê-âåí äûðéè ëûéñèã=í êóâñèñ 8, äîéìàë\ñ 9 ìîðò. Ëûéñèñíû Ñë=íë=í ÎÏÃ-ûñü áàíäèòúÿñ; —2009 âî= Ñåíò-Âèíñåíòûí äà Ãðåíäèíûûí íó=ä\ñíû ðåôåðåíäóì. Þàñèñíû, êîë=-= áûð=äíû ìîíàðõèÿ äà âûíñü=äíû ïðåçèäåíò=ñ; —2011 âîûí êóâñèñ ñü=êûä àòëåòèêàñà ñïîðòñìåí, Îëèìïèàäàñà êûêûñü äà ìèðñà 8-ûñü ÷åìïèîí Âàñèëèé Àëåêñååâ; —Èâàí ëóí. Òàé= ëóí= ê= çýð= ëèá= ëûìúÿë=, òàòø=ì ïîâîääÿ Ââåäåííü==äç (äåêàáðü 4 ëóí=äç) êóò÷ûñÿñ.


18

Èíôîðìàöèÿ

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поможем детям!!!

(ïåðâûé (èòîãîâûé) ôèíàíñîâûé îò÷åò, ñâîäíûå ñâåäåíèÿ)

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà/èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìíîãî äåòèøåê ëèøåíû ðîäèòåëüñêîé ëþáâè, çàáîòû, ëàñêè. Æàëü, ìû íå ìîæåì çàìåíèòü èì ðîäèòåëåé, íî êàæäîìó èç íàñ ïî ñèëàì ïîäàðèòü ðåáÿòàì ïðàçäíèê, òåïëî, ðàäîñòü, ìîðå ñ÷àñòüÿ è óëûáîê!

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ùèãîëåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4

Ñ 25 îêòÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà

èíèöèàòèâíîå ìîëîäåæíîå äâèæåíèå «ÎÒÐÛÂ!!!» ïðè ó÷àñòèè ðàäèîñòàíöèè «Europa ïëþñ Êîìè» è Þíîøåñêîé áèáëèîòåêè Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîâîäèò áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ ïîìîùè äåòÿì, æèâóùèì â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå «Ãðåíàäà» ñåëà Ûá.  òå÷åíèå ìåñÿöà ìû ïðîâîäèì ñáîð òåïëûõ âåùåé è èãðóøåê.

(ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî êàíäèäàòà/íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà/íàèìåíîâàíèå åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

Ïóíêòû ñáîðà íàõîäÿòñÿ ïî àäðåñàì:

Ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 40810810028006050043, Óíèâåðñàëüíûé äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 8617/019 Êîìè îòäåëåíèÿ ¹ 8617 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìèðà, 26/28

ã. Ñûêòûâêàð, ÒÖ «Ñåâåðíûé ðàé», 6 ýòàæ (ðàäèîñòàíöèÿ «Europa ïëþñ Êîìè»), ã. Ñûêòûâêàð, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 78 (Þíîøåñêàÿ áèáëèîòåêà Ðåñïóáëèêè Êîìè, êàáèíåò 13).

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8 904 229 0936 (Íàòàëüÿ), 8 904 203 6688 (Âàëåðèé). Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì Âàøèõ çâîíêîâ è áóäåì áåçìåðíî áëàãîäàðíû Âàì çà ïîìîùü!!! http://vk.com/imd_otryv

Коми государственный педагогический институт ïðèãëàøàåò ñòóäåíòîâ âóçîâ, ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àùèõñÿ 10-11 êëàññîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ÷òåöîâ

«Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî!»,

ïîñâÿùåííûé ãîäó èñòîðèè â Ðîññèè. Êîíêóðñ ïðîéäåò 22, 23 íîÿáðÿ. Òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ 24 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â àêòîâîì çàëå ïåðâîãî ó÷åáíîãî êîðïóñà Êîìè ïåäèíñòèòóòà â 16.00. Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðî÷èòàòü îòðûâîê èç âûáðàííîãî èìè ïðîçàè÷åñêîãî èëè ïîýòè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé èëè ïîýòîâ. Îñíîâíûå öåëè êîíêóðñà — ïðîïàãàíäà ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè è âîèíñêîé ñëàâû Îòå÷åñòâà, âîñïèòàíèå óâàæåíèÿ ê ïàìÿòè åãî çàùèòíèêîâ, ïîèñê è ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè, âîññîçäàíèå âûñîêîõóäîæåñòâåííîãî ðåïåðòóàðà ãðàæäàíñêîé, ãåðîèêî-ïàòðèîòè÷åñêîé, ìîëîäåæíîé òåìàòèêè, ñîäåéñòâèå àêòèâíîìó ðàçâèòèþ è ïîïóëÿðèçàöèè ëþáèòåëüñêîãî îðàòîðñêîãî èñêóññòâà, âûÿâëåíèå íîâûõ ïîäõîäîâ ê âîïëîùåíèþ ãåðîèêî-ïàòðèîòè÷åñêîé òåìû, îáìåí îïûòîì â îáó÷åíèè ìîëîäåæè îðàòîðñêîìó èñêóññòâó. Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò ñâèäåòåëüñòâî îá ó÷àñòèè. Ïîáåäèòåëè, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè êíèæíûìè èçäàíèÿìè. Ïðåäóñìîòðåíû ñïåöèàëüíûå íîìèíàöèè è ñïåöèàëüíûé ïðèç. Ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà www.kgpi.ru. Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîæíî îôîðìèòü äî 17 íîÿáðÿ ïî àäðåñó: 167982, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 25 èëè ïî e-mail: otde00mail.ru. Ò/ô: 8(8212) 21-44-81; 89042724707; 89042307038.

Уважаемые жители города Сыктывкара! Åñëè âû äîñòèãëè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà èëè íàõîäèòåñü íà èíâàëèäíîñòè è âàì òÿæåëî ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, åñëè ðÿäîì ñ âàìè ïðîæèâàåò îäèíîêèé ïîæèëîé ÷åëîâåê èëè èíâàëèä, íóæäàþùèéñÿ â ñîöèàëüíîé çàùèòå è ïîääåðæêå, åñëè æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî âû íå ìîæåòå óäåëèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè âàøèì ïîæèëûì ðîäèòåëÿì,

ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ Ê ÍÀÌ. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà»

ïðèìåò íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè; ïðåäîñòàâèò ñîöèàëüíûå óñëóãè äðóãèì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ. Ó÷ðåæäåíèå ïðåäîñòàâëÿåò íàñåëåíèþ ñîöèàëüíûå óñëóãè: ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíî-áûòîâûå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå. Äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàñåëåíèþ ïî ñîöèàëüíî íèçêèì öåíàì. Æäåì âàñ ïî àäðåñàì: Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹1 — óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78, ò. 24-12-52; Îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹1-¹4 — óë. ×êàëîâà, ä. 23, ò. 43-63-40, 21-81-92; Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹5, îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ¹ 2 — óë. Áåëèíñêîãî, ä. 7, ò. 23-68-17, 23-62-19; Îòäåëåíèå ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ — óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78, ò. 24-57-27; Êîíñóëüòàòèâíîå îòäåëåíèå — óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 227, ò. 24-89-50; Îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ¹1 — óë. Òåíòþêîâñêàÿ, ä. 103, ò. 51-47-13; Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹2 — óë. Ëåñîçàâîäñêàÿ, ä. 15, ò. 22-76-90, 22-73-38.

Ðåñïóáëèêà Êîìè (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ôèëèàëà Ñáåðáàíêà Ðîññèè) ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ 1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1.1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢɡ ɧɢɯ 1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 1.2 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 9 ɫɬ. 58 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.06.02 ʋ 67-ɎɁ ɢɡ ɧɢɯ 1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ 2.2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡ ɧɢɯ 2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ 2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3.1 ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.2 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ 3.3 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 3.4 ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 3.5 ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 1

3.6

ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 3.7 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ(ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 3.8 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚi ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 4.1 ɋɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 4.2 Ⱦɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 5 Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ) (ɫɬɪ. 320 = ɫɬɪ. 10 ɫɬɪ. 120 - ɫɬɪ. 190 - ɫɬɪ. 290)

ɒɢɮɪ ɫɬɪɨɤɢ 2 10

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. 3 14290,24

20

14290,24

30

14290,24

40

0

50 60 70

0 0 0

80

0

90

0

100 110 120

0 0 0

130 140

0 0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

14273,04

200 210

0 0

220

0

230

0

240

14273,04

250

0

260

0

270

0

280

0

290

17,20

300 310

0 17,20

320

0

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 4

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò/óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì __________________________ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

À.Ô.Ùèãîëåâ 14.11.2012 ã.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ãîðîäà Ñûêòûâêàðà! Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» объявляет

набор на девятый учебный сезон 2012−2013 года в «Народный университет для лиц «третьего» возраста». Öåëü óíèâåðñèòåòà – ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ óñëóã íà áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå, îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ ïîæèëûõ ëþäåé, óâåëè÷åíèå ãðàíèö îáùåíèÿ è ïîëÿ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé. Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü ïî ñëåäóþùèì ôàêóëüòåòàì:

zÈñòîðèÿ è êóëüòóðà Ðåñïóáëèêè Êîìè zÀãðîòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò zÔàêóëüòåò ìåäèöèíû è çäîðîâüÿ zÔàêóëüòåò ñîöèàëüíûõ çíàíèé

Îáðàùàéòåñü â êîíñóëüòàòèâíîå îòäåëåíèå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 24-57-27.


19

Èíôîðìàöèÿ

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(ïåðâûé (èòîãîâûé) ôèíàíñîâûé îò÷åò, ñâîäíûå ñâåäåíèÿ)

(ïåðâûé (èòîãîâûé) ôèíàíñîâûé îò÷åò, ñâîäíûå ñâåäåíèÿ)

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà/èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà/èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïÿòîãî ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Èáðàãèìîâ Ôàðèä Âàãèçîâè÷ Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4

Ìèõàéëîâ Îëåã Àëåêñååâè÷, Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4

(ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî êàíäèäàòà/íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà/íàèìåíîâàíèå åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

(ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî êàíäèäàòà/íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà/íàèìåíîâàíèå åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

Ðåñïóáëèêà Êîìè

Ðåñïóáëèêà Êîìè

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 40810810428006050038, Óíèâåðñàëüíûé äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 8617/019 Êîìè îòäåëåíèÿ ¹ 8617 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìèðà, 26/28

¹ 40810810728006050039, óíèâåðñàëüíûé äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 8617/019 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìèðà, ä. 26/28

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ôèëèàëà Ñáåðáàíêà Ðîññèè)

(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ôèëèàëà Ñáåðáàíêà Ðîññèè)

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ 1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1.1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢɡ ɧɢɯ 1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 1.2 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 9 ɫɬ. 58 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.06.02 ʋ 67-ɎɁ ɢɡ ɧɢɯ 1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ 2.2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡ ɧɢɯ 2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ 2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3.1 ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.2 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ 3.3 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 3.4 ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 3.5 ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 3.6 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 3.7 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ (ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 3.8 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚi ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 4.1 ɋɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 4.2 Ⱦɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 5 Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ) (ɫɬɪ. 320 = ɫɬɪ. 10 ɫɬɪ. 120 - ɫɬɪ. 190 - ɫɬɪ. 290) 1

ɒɢɮɪ ɫɬɪɨɤɢ 2 10

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. 3 30000,00

20

30000,00

30

30000,00

40

0

50 60 70

0 0 0

80

0

90

0

100 110 120

0 0 0

130 140

0 0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

1500,00

200 210

1500,00 0

220

0

230

0

240

0

250 260

0 0

270

0

280

0

290

28500,00

300 310

0 28500,00

320

0

4

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò/óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì __________________________ (ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

Ô.Â.Èáðàãèìîâ 09.11.2012 ã.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 29 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 464

ÂÅËÈ×ÈÍÀ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ, ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ è ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì çîíàì Ðåñïóáëèêè Êîìè íà IV êâàðòàë 2012 ãîäà (ðóáëåé, íà äóøó íàñåëåíèÿ â ìåñÿö)

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1.1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢɡ ɧɢɯ 1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 1.2 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 9 ɫɬ. 58 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.06.02 ʋ 67-ɎɁ ɢɡ ɧɢɯ 1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ 2.2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡ ɧɢɯ 2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ 2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3.1 ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.2 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ 3.3 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 3.4 ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 3.5 ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 3.6 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 3.7 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ (ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 3.8 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚi ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 4.1 ɋɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 4.2 Ⱦɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 5 Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ) (ɫɬɪ. 320 = ɫɬɪ. 10 – ɫɬɪ. 120 - ɫɬɪ. 190 - ɫɬɪ. 290) 1

ɒɢɮɪ ɫɬɪɨɤɢ 2 10

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. 3 235000.00

20

235000.00

30

0.00

40

235000.00

50 60

0.00 0.00

70

0.00

80

0.00

90

0.00

100 110 120

0.00 0.00 0.00

130 140

0.00 0.00

150

0.00

160

0.00

170

0.00

180

0.00

190

235000.00

200 210

0.00 0.00

220

0.00

230

0.00

240

75340.00

250 260

0.00 159500.00

270

0.00

280

160.00

290

0.00

300 310

0.00 0.00

320

0.00

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 4

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò/óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ______________________

Î.À.Ìèõàéëîâ

(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 09.11.2012 ã.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ

ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɨɦɢ ɫɟɜɟɪɧɚɹ ɸɠɧɚɹ ɡɨɧɚ ɡɨɧɚ 7933 9017

ȼɫɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

8239

Ɍɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ

8847

9588

8520

ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɵ

6574

7209

6356

Ⱦɟɬɢ

7873

8621

7579


20

Èíôîðìàöèÿ

Сведения об общей сумме средств поступивших,

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

èçðàñõîäîâàííûõ è âîçâðàùåííûõ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè çà 3 êâàðòàë 2012 ãîäà

(ïåðâûé (èòîãîâûé) ôèíàíñîâûé îò÷åò, ñâîäíûå ñâåäåíèÿ)

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà/èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 (íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè) ʋ ɩ/ɩ

Êîëåãîâ Àëåêñåé Îëåãîâè÷ Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹4 (ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî êàíäèäàòà/íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà/íàèìåíîâàíèå åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

Ðåñïóáëèêà Êîìè Ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 40810810128006050040 Óíèâåðñàëüíûé äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 8617/019 Êîìè îòäåëåíèÿ ¹ 8617 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã.Ñûêòûâêàð, óë. Ìèðà, 26/28 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ôèëèàëà Ñáåðáàíêà Ðîññèè)

1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1.1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢɡ ɧɢɯ 1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 1.2 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 9 ɫɬ. 58 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.06.02 ʋ 67-ɎɁ ɢɡ ɧɢɯ 1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ 2.2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡ ɧɢɯ 2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ 2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3.1 ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.2 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ 3.3 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 3.4 ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 3.5 ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 1

3.6

ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 3.7 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ (ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 3.8 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚi ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 4.1 ɋɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 4.2 Ⱦɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 5 Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ) (ɫɬɪ. 320 = ɫɬɪ. 10 ɫɬɪ. 120 - ɫɬɪ. 190 - ɫɬɪ. 290)

1

1

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

ɒɢɮɪ ɫɬɪɨɤɢ 2 10

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. 3 8000,00

20

8000,00

30

8000,00

40

0

50 60 70

0 0 0

2

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 4

3

4

5

6

80

0

90

0

100 110 120

0 0 0

130 140

0 0

7

8

9

150

0

160

0 10

170

0

180

0

190

8000,00

200 210

600,00 0

220

0

230

0

240

7400,00

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300 310

0 0

320

0

11

12

13

14

15

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå, ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò/óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì ______________________

À.Î.Êîëåãîâ 12.11.2012 ã.

(ïîäïèñü, äàòà, èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Âûïèñêà

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè, ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóiî ðàáîòó, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íàãðàäèòü ÌÅÄÀËÜÞ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎÌ» II ñòåïåíè ÊÎÇËÎÂÀ Âèêåíòèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à — ÷ëåíà Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Êîìè âîéòûð», Ðåñïóáëèêà Êîìè. Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ïóòèí. Ìîñêâà, Êðåìëü 30 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 1316

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ

ɜɫɟɝɨ

2 3 Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 4 987 649,00 ɩɚɪɬɢɢ "ȿȾɂɇȺə ɊɈɋɋɂə" Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 0,00 ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ "ɉɊȺȼɈȿ ȾȿɅɈ" Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɉɚɪɬɢɢ 0,00 "ɄɈɆɆɍɇɂɋɌɕ ɊɈɋɋɂɂ" ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 0,00 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ "Ⱥɥɶɹɧɫ Ɂɟɥɟɧɵɯ ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɩɚɪɬɢɹ" ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 0,00 ɩɚɪɬɢɢ "Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ" Ʉɨɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ 171 980,00 "Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ" Ʉɨɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ 114 780,00 "Ʌɢɛɟɪɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ" Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 0,00 ɩɚɪɬɢɢ "Ɇɨɥɨɞɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ" ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ʉɨɦɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 151 050,00 ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ "ɉȺɌɊɂɈɌɕ ɊɈɋɋɂɂ" Ʉɨɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ 0,00 "Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɉɚɪɬɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ" Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ "Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 128 000,00 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ "əȻɅɈɄɈ" ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ 0,00 "Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ" ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 0,00 ɩɚɪɬɢɢ "Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɨɸɡ" Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ 26 960,00 ɋɉɊȺȼȿȾɅɂȼȺə ɊɈɋɋɂə ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 0,00 ɉɚɪɬɢɢ Ɇɢɪɚ ɢ ȿɞɢɧɫɬɜɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɨɦɢ ȼɫɟɝɨ: 5 580 419,00

ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɱɥɟɧɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ 4

ɋɭɦɦɚ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɩɨɠɟɪɬɜɨɩɨɠɟɪɬɜɨɧɢɹ ɨɬ ɜɚɧɢɹ ɨɬ ɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɤɨɣ ɥɢɰ ɥɢɰ ɩɚɪɬɢɢ 5 6 7

ɜ ɜɢɞɟ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɭɦɦɚ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɜ ɬ.ɱ. ɜɵɛɵɬɢɟ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

ɋɭɦɦɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

8

9

10

11

ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

340 914,00

1 393 209,00

0,00

3 239 607,00

0,00

13 919,00

4 943 713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 980,00

0,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

492 494,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

102 780,00

0,00

0,00

115 312,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 050,00

0,00

0,00

150 979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 000,00

0,00

0,00

100 016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 960,00

0,00

0,00

0,00

34 546,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429 894,00

1 393 209,00

38 960,00

3 704 437,00

0,00

13 919,00

5 837 060,33

0,00

ÓÊÀÇ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè Èáðàãèìîâó Ðèììó Êàìèëîâíó — çàâåäóþùåãî ìóçååì ãîðíî-íåôòÿíîãî êîëëåäæà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Óõòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò». Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè À.×åðíîâ. ã. Ñûêòûâêàð 30 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹129 ÓÊÀÇ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðåñïóáëèêè Êîìè Ïèâêèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à — äèðåêòîðà äèðåêöèè íàöèîíàëüíîãî òåëåâåùàíèÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìè ðåñïóáëèêàíñêèé òåëåâèçèîííûé êàíàë». Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè À.×åðíîâ. ã. Ñûêòûâêàð 1 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹130


Ëûäà ëóí êîëè, êîð çàâîäèòàñíû àññüûíûñ ñåçîí ìèÿí áèàòëîíèñòúÿñ. Ðîññèÿñà ñáîðí\éûñü ñïîðòñìåíúÿñ êóòàñíû îðäéûñüíû-âåíëàñüíû ìèðñà êóáîê âûë\ þê\íûí. Òàé\ – Ñî÷èñà Îëèìïèàäà âîäçûí á\ðúÿ ãûðûñü ñòàðòúÿñ. Òà á\ðûí òðåíåðúÿñ á\ðúÿñíû ñïîðòñìåíúÿñ\ñ, êîäúÿñëû ìîéâèàñ ëîêòàí âîûí âåòëûíû Åäæûä Îëèìïèàäà âûë\. Âûëü ñåçîí çàâîäèò÷ûò\äç çýâ íèí ýòøà êàäûñ, à ñü\ë\ì âûëûí àáó çýâ ë\ñüûä. Òîðé\í íèí ìè, «âèñüûñüÿñ», ìàéøàñÿì àñëàíûì ëûéñüûñü àíüÿñ â\ñíà. Âûâò= íèí æåáà íàé\ êîòðàë=ñíû êîëü\ì âî ìèðñà êóáîê âûë\ þê\íúÿñûí. Ñýêè íåêûäç ýç âåðìûíû òýðûáà êîòðàâíû äà ñò\÷à ëûéñüûíû ñáîðí\é êîìàíäàñà íûðùèêúÿñ – Ñâåòëàíà Ñëåïöîâà, Àííà ÁîãàëèéÒèòîâåö, Åêàòåðèíà Þðëîâà. Òîðé\í êîò\ðò=ã\í íè \òè ìåäàëü íàé\ ýç è áîñüòíû. Óíà âûë\ êûï\ä÷ûë=ñíû âèò\ä, êâàéò\ä äà ñèçèì\ä òøóï\ä\äç. /òíàñ\í êûñêèñ «äîäüñ\» êîìûí âèò àð\ñà Îëüãà Çàéöåâà. Ñ\ìûí ñ=é\ ñÿììèñ áîñüòíû ìèðñà êóáîê âûë\ òóðíèðûí íåêûìûí íàãðàäà, íà ëûäûí è çàðíè ìåäàëü. Íî Çàéöåâà àáó íèí òîì, á\ðúÿ îðäéûñü\ì äûðéèûñ â\ë= òûäàë\ – ñïîðòñìåíêà ¸íàêîäü ìóäç\ìà. Âèäç\ä\ìïûðûñü òðåíåðûñ íåìå÷ Âîëüôãàíã Ïèõëåð

Äàñüòûñü\íû Ñî÷èûí îðäéûñüíû

Ñâåòëàíà Ñëåïöîâà.

ìóäçò\ìà ìèÿíëûñü íûðùèê\ñ. È òàé\ ìèðñà ÷åìïèîíàò âîäçâûëûí, êîä= ìóí=ñ Ãåðìàíèÿñà Ðóïîëüäèíãûí. Ã\ã\ðâîàíà, ñýí= çàðíèñ\ áàðà íà «êóðàë=ñíû» íåìêàÿñ, øâåäêàÿñ, ôèíêàÿñ. À ìèÿí íûâúÿñ ñ=äç ýç è ñÿììûíû ëþ÷êè îðäéûñüíû. Ìèðñà êóáîê âûë\ þê\íúÿñûí, à á\ðûíäæûê è ìèðñà ÷åìïèîíàò äûðéè æåáà ëûéñèñíû äà êîòðàë=ñíû è ðî÷ ìóæè÷\éÿñ. Èâàí ×åðåçîâë\í äîéìûë\ì á\ðûí êîë\ â\ë= ýñüê\ «â\ææèñ\» êèàñ áîñüòíû òîì ñïîðòñìåíúÿñëû. Íî íè Àíòîí Øè-

Ê\ñé\ìà âîäç\ óäæàâíû, íî...

Êûäçè ãèæë=ì íèí, òàâî ãîæ\ìíàñ Ëîíäîíñà Îëèìïèàäà âûëûí áàñêåòáîëèñòúÿñë\í Ðîññèÿñà ñáîðí\é êîìàíäà êûï\ä÷èñ êîéì\ä òøóï\ä\. Áðîíçà ìåäàëüÿñûä êîê óëàä îç òóïëÿñüíû. Æóðíàëèñòúÿñ äà ñïîðò ðàäåéòûñüÿñ áóðï\ò îøêèñíû àññüûíûì âîðñûñüÿñ\ñ äà êîìàíäàñà ìåäø\ð òðåíåð, ÑØÀñà ñïåöèàëèñò Äàâèä Áëàòò\ñ. Äåðò, ñûë\í áûäòàñúÿñë\í â\ë= ïîçÿíëóíûñ îðäéûñüíû è ìåääîíà íàãðàäàÿñ â\ñíà. Íî Îëèìïèàäà êîòûðòûñüÿñ ñ=äçè â\ë= ë\ñü\ä\ìà\ñü êàëåíäàðñ\, ìûé âåðìûñüíàñ ëîèñ êîìàíäà, ê\í= âîðñ=ñíû ñóïåðáàñêåòáîëèñòúÿñ. Ìèÿí êîìàíäàûí ýç æ\ â\âíû íà÷ çîíêàÿñ, íî ïàñüêûä ïåëüïîìà èñïàíå÷üÿñ äà òîðé\í íèí àìåðèêàíå÷üÿñ äîðûí âèäç\äñèñíû áàëåòûí íýðèíèê é\êòûñüÿñ êîäü\í. Êûâ øóò\ã, ÑØÀ-ñà ñáîðí\éëû çàðíè ìåäàëüÿññ\ øåä\äíû îòñàë=ñíû ìåäâîäç ÍÁÀ-ûí (ïðîôåññèîíàëüí\é ëèãàûí) âîðñûñüÿñ. Èñïà-

21

Ñïîðò

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

íå÷üÿñ ñÿììèñíû êûï\ä÷ûíû ì\ä ìåñòà\ áàðà æ\ ñóé\ð ñàéûí âîðñûñü «ïðîôåññèîíàëúÿñ» îòñ\ã\í. À Ðîññèÿñà ìåäø\ð êîìàíäàûñü ñ\ìûí öåíòðôîðâàðä Àíäðåé Êèðèëåíêî âåðìèñ îøéûñüíû, ìûé ñ=é\ âîðñ\ îêåàíñàéñà ïðîôåññèîíàëüí\é êëóáûí. À áûäñà ñáîðí\éò\ Àìåðèêàûí âîðñûñü äçèê \òè «ïðîôåññèîíàëûä» ìåäâûë= òøóï\äàä êûï\äíû îç âåðìû. Ãàðûøòë=ì íèí, ìèÿí çîíúÿñ\ñ âèäíû íèí\ìûñü, íàé\ â\÷èñíû ñòàâ ïîçÿíàñ\. Ì\äàð\ íà, îøêûøòíû êîë\ Âèòàëèé Ôðèäçîí\ñ, Àíäðåé Êèðèëåíêî\ñ, Àíòîí Ïàíêðàøîâ\ñ, Àëåêñåé Øâåä\ñ, Âèêòîð Õðÿïà\ñ äà, äåðò æ\, àñëàíûì êàïèòàí Ñåðãåé Ìîíÿ\ñ, êîäúÿñë\í ç=ëü\ì\í Ðîññèÿñà ñáîðí\é øåä\ä=ñ áðîíçà ìåäàëüÿñ. Ñïîðòë\í ìåäãûðûñü òóðíèð á\ðûí Äàâèä Áëàòò ¸íà æ\ îøêèñ àññüûñ áûäòàñúÿññ\. Ìûé ò\ä÷àíàûñ, Îëèìïèàäà á\ðûí ãëàâí\é òðåíåð ê\ñé\ìà âûëüûñü êûðûìàâíû êîíòðàêò, ìåäûì âîäç\ óäæàâíû ìèÿí ñáîðí\éê\ä. Íî, êûäçè òø\êûäà îâë\, àáó âî\ìà óäæäîí ìûíò\ì êóçÿ \òè êûâé\ ñïîðòñà ÷èíàÿñê\ä äà êîëü\ì ëóíúÿñ\ øó\ìà ýíîâòíû ãëàâí\é òðåíåðëûñü ïóêë\ññ\. Æàëü, ìûé ÷èíàÿñ çýâ êîêíè ñü\ë\ì\í ëýäç\ìà\ñü òàòø\ì áóð ñïåöèàëèñòò\. /í= ñýññÿ îç ëî êîêíè êîðñüíû àññüûñ óäæñ\ ò\äûñü äà ðàäåéòûñü ãëàâí\é òðåíåðò\...

Ìàêñèì ×óäîâ.

Èâàí ×åðåçîâ.

ïóëèí, íè Àëåêñåé Âîëêîâ, íè Òèìîôåé Ëàïøèí ñ=äç ýç è ñÿììûíû ëîíû íûðùèêúÿñ\í, êîäúÿñ ýñüê\ âûí-ýá\ññ\ æàëèòò\ã âåíëàñèñíû ìåääîíà íàãðàäàÿñ â\ñíà. È âåê æ\ êóòàì ëà÷à, âûëü ñåçîí\ íþìú¸âòàñ øóäûñ òø\òø è ìèÿí áèàòëîíèñòúÿñëû. Ðåãûä êîê éûëàñ ñóâòàñ äîéìûë\ì Èâàí ×åðåçîâ. Á\ð ñÿììèñ áåðã\ä÷ûíû ûäæûä ñïîðò\ Ìàêñèì ×óäîâ. ×àéòà äà, á\ðúÿ êûâñ\ áèàòëîíàä ýç íà øó è Âàíêóâåðûí Îëèìïèàäàñà ÷åìïèîí Åâãåíèé Óñòþãîâ.

/òóâúÿ Àðàáñê\é Ýìèðàòûí ïîìàñèñ ëûàâûâñà ôóòáîë\í âîðñ\ì êóçÿ êîíòèíåíòúÿñêîñòñà êóáîê âûë\ îðäéûñü\ì. Êûäçè è êîëü\ì âîûí, ôèíàëûí âî÷ààñèñíû Ðîññèÿñà äà Áðàçèëèÿñà ñáîðí\é êîìàíäàÿñ. Êûâ øóò\ã, á\ðúÿ âîÿñàñ è ìèÿí çîíúÿñ áóðà âîðñ\íû ëûàâûâñà ôóòáîë\í. Ñ=äç, êîëü\ì âîûí, /òóâúÿ Àðàáñê\é Ýìèðàòûí æ\, ðî÷ ôóòáîëèñòúÿñ áðàçèëå÷üÿñê\ä æàð òûø-âåíûí áîñüòë=ñíû íèí êîíòèíåíòúÿñêîñòñà êóáîêò\. È ñî \í= áàðà íà àääçûñüë=ñíû áðàçèëå÷üÿñê\ä äîíà ïðèç â\ñíà êîñüûí... Íî \í=ÿ ôèíàëûñ ¸íà òîðúÿë=ñ êîëü\ì âîñÿñüûñ. Ðîññèÿñà ñáîðí\éûí âîðñûñüÿñ â\ë=íû áðàçèëå÷üÿñûñü êûê ï\â âûíàäæûê\ñü. Ïåðâîé òàéìûí íèí ìèÿí ôóòáîëèñòúÿñ òóâéûøò=ñíû íàë\í äçèðúÿ\ êóèì «êîñ» ãîë. Ì\ä òàéì çàâîäèò÷èã\í Ðîññèÿñà ñáîðí\é ñþéèñ êûê ãîë, è ëîè ÿñûä, ìûé Ëàòèí Àìåðèêàûñü ã\ñüòúÿñëû îç íèí ìîéâè áåðã\äíû øóäñ\ àñëàíüûñ... Êîéì\ä òàéìûí ðî÷ ôóòáîëèñòúÿñ ýç íèí ñýòø\ìà ç=ëüíû àòàêàûí, íî âåê æ\ ñÿììèñíû êûêûñü ï\ðúÿâíû áðàçèëå÷üÿñëûñü òîì âðàòàðñ\. Âîðñ\ì ïîìàñü\ì á\ðûí òàáëî âûëûí þãúÿë=ñ 8:4, òàòø\ì òø\ò\í âåðìèñíû ìèÿí çîíúÿñ.

Åâãåíèé Óñòþãîâ.

Íàäåéò÷àì è íûâúÿñ âûë\. Òàé\ ñåçîí âîäçâûëàñ ýíîâò=ñ ûäæûä ñïîðòò\ Àííà Áîãàëèé-Òèòîâåö. Íî \ä êîëèñíû Ñâåòëàíà Ñëåïöîâà, Îëüãà Çàéöåâà, Åêàòåðèíà Þðëîâà, óíà ìóê\ä òîì áèàòëîíèñòêà, êîäúÿñëû âûí ñåðòèûñ âåíëàñüíû çàðíè ìåäàëüÿñ â\ñíà. Íî-à «äóäàñíû» ê\ àíüÿñûä êîëü\ì âîûí ìîç æ\, òî, ÷àéòà äà, Âîëüôãàíã Ïèõëåðûñü ïûð æ\ êîë\ ìåçäûñüíû. Òûðìàñ íèí òàé\ íåìå÷ûñëû íó\äíû ìèÿí íûâúÿñê\ä íåêîäëû êîâò\ì «ýêñïåðèìåíòúÿñ»...

Ìàðàäîíà çàâèäüò=ñ...

Èíòåðåñí\, ìûé ðî÷üÿñëûñü äà áðàçèëå÷üÿñëûñü âîðñ\ìñ\ âèäç\äíû âîë=ñ ûäæûä ã\ñüò, Àðãåíòèíàñà ñáîðí\éûñü â\âë\ì ôóòáîëèñò Äèåãî Ìàðàäîíà. Òåëåêàìåðàÿñ óíàûñü ïåòê\äë=ñíû â\âë\ì «êîäçóë\ñ». Ìàðàäîíà ñþñÿ âèäç\ä=ñ âîðñ\ìñ\, øåíàñèñ êèíàñ, êûäç ìûé âåðìèñ ûø\ä=ñ ôóòáîëèñòúÿñ\ñ. È, òûäàë\ â\ë=, ìûé íèìàëàíà ã\ñüòûä íåóíà, íî çàâèäüò=ñ ìà÷ ÷óæúÿëûñüÿñëû. À, êîë\ê\, è àññüûñ òîì êàäñ\ êàçüòûøò=ñ...

Ìûíò=ñ ñü\ìñ\? Êîëü\ì âåæîí\ Áðàçèëèÿñà Êàìïèíà-Ãðàíäè êàðûí ò\äò\ì é\ç ãóñÿâë\ìà\ñü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñà «Çåíèòûí» âîðñûñü áðàçèëå÷ Õàëêëûñü ÷îéñ\ – Àíæåëèêà\ñ. Æóðíàëèñòúÿñ ïûð æ\ âåëü ûäæûä íàæ\òêà êóòàñïàñüê\ä=ñíû þ\ð, êûçü êûê íû ìûíòûíû. Âèò âîñÿ êîíàð\ñà íûë\ñ ï\ ãóñÿë=ñíû òðàêò ñåðòè Õàëê îçûðìàñ ñû ìîãûñü, ìåäûì ïû÷êû- 36 ìèëëèîí åâðî âûë\. íû Õàëêë\í ñåìüÿëûñü ñü\ì. Ã\ã\ðâîàíà, Áðàçèëèÿàä êûâØûøúÿñëû áóðà ë\ìà\ñü æ\ ôóòâ\ë\ì ò\äñà, ìûé áîëèñòë\í îçûðáðàçèëå÷ Õàëê\ñ ì\ì éûëûñü. Ñî «Çåíèò» êîìàíäàñýññÿ è ñýò÷\ñ áàíë\í âåñüê\äëûñüÿñ äèòúÿñûä ãóñÿíåâàæ\í íü\áèñíû ë\ìà\ñü êîíü\ð 60 ìèëëèîí åâðîûñü íûë\ñ, ìåäûì Ïîðòóãàëèÿñà «Ïîðïû÷êûøòíû âîòóëûñü». Äà è àñêûñëûñü ñü\ì. ëûñ ôóòáîëèñòëû È ñòàâ ñåðòèûñ

òûäàë\, ìûé êóòø\ìê\ íîã\í ë¸ê é\çûä éèò÷ûë\ìà\ñü Õàëêê\ä. È ñ¸ðíèò÷\ì, à, êîë\ê\, è «êûç» ñü\ì ìûíò\ì á\ðûí, ìûæàÿñ âåê æ\ ëýäç\ìà\ñü ÷îéñ\ â\ëÿ âûë\. Ìîðò\ñ ãóñÿë\ìûä áåðã\ä÷ûë\ è ûäæûä îì\ëüòîðé\í. 2007 âîûí Ãðóçèÿñà áàíäèòúÿñ ãóñÿë\ìà\ñü Èòàëèÿñà «Ìèëàíûí» âîðñûñü íèìàëàíà ôóòáîëèñò Êàõà Êàëàäçåëûñü âîêñ\. Êîð\ìà\ñü 600 ñþðñ äîëëàð. Ê\òü è Êàëàäçå âåøò\ìà êîëàíà ìûíäà ñü\ìñ\, ë¸ê é\çûä âè\ìà\ñü âîêñ\. Õàëêë\í ÷îéûñ êîêíüûäà íà ìûí\ìà. Ãóñÿë\ì é\çò\ áàíäèòúÿñûä øî÷à êîð êîëü\íû ëîâé\í...

Ëèñò áîêñ\ äàñüò=ñ Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.


22

Â\ð-âà äà ìè

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

À ÷èìèò\, â\ë\ì, âîñüñ\í êûé\íû ×èìè, íåëüìà äà ñòåðëÿäü êûéûñü\ñ òàëóí ÷îðûäà ìûæä\íû, ñò\÷äæûêà ê\, øòðàïóéò\ìûñü \òäîð ïàí\íû óãîëîâí\é äåë\. Òàäçè èíä\ìà ÷åðè êûÿí ïðàâèë\ÿñûí. Íî Ðîññèÿñà òàé\ îëàíïàññ\ îç ïûääè ïóêòûíû, â\ë\ìê\, Ìîçûí þ âûëûí... Ìûéëà?

Á\ð ð\äì\äíû Êîëü\ì âî ðåãèîíñà «Ýçûñü ïàðìà» íåêîììåð÷åñê\é ôîíä áîñüò÷èñ çáûëüì\äíû «Óïðàâëåíèå ðûáíûìè ðåñóðñàìè è ìåñòíîå íàñåëåíèå: Ìîäåëüíàÿ ðåêà Ìåçåíü» óäæòàñ. Ñûë\í ìåäø\ð ìîãûñ — á\ð ð\äì\äíû þàñ ÷åðè, òø\òø è ÷èìè äà êîëàíà íîã\í â\äèò÷ûíû òàé\ àñëûñï\ë\ñ îçûðëóííàñ. Ïðîåêòñ\ îë\ì\ ï\ðòûñüÿñ ýñê\íû, ìûé íàëû áûä íîãûñ êóòàñíû îòñàñüíû ìåäâîéä\ð Óäîðàûí îëûñüÿñ. Òà ìîãûñü ë\ñü\ä\ì òîðúÿ êîòûð\ ïûðèñíû «Ýçûñü ïàðìàûí» ç=ëüûñüÿñ, ðåñïóáëèêàûñü ìóïûòøê\ññà îçûðëóíúÿñ\í â\äèò÷àí äà â\ð-âà âèäçàí, âèäç-ìó îâì\ñ äà ñ¸ÿí-þàí ìèíèñòåðñòâîÿñûñü ñïåöèàëèñòúÿñ, Êîìè íàóêà ø\ðèíñà Áèîëîãèÿ èíñòèòóòûñü ó÷¸í\éÿñ äà «Êîìèðûáâîä» óïðàâëåíèåûí óäæàëûñüÿñ, à ñ=äçæ\ Óäîðà ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿûñü ÷èíà é\ç äà ñýò÷\ñ ñèêòãðåçäûí îëûñüÿñ. Êàçüòûøòàì, Ìîçûí þ âûë\ âîë\ìà íèí êóèì ýêñïåäèöèÿ. Ñ=äç, 2010 âîûí òóÿñüûñüÿñ þ éûâñÿíüûñ ïûæúÿñ\í êûâò\ìà\ñü Êîñëàí ñèêò\äç. Ì\éìó þðñèêòñÿíü ëý÷÷\ìà\ñü Ñóëà þ óñÿí=í\äç, à òàâî íèí Ïûññà ñèêòñÿíü í¸ëü ìîðòà êîòûð êûê ïûæ\í êûâò\ìà, ïîçü\ øóíû, Åäæûä ñàðèäç\äç, ýòøà âûë\ 450 êèëîìåòð.

Íåêîä îç ïîâ Êóèìíàí ýêñïåäèöèÿàñ âåòë\ìà âóæâîéòûðë\í «Óäîðà÷è» îáùèíà\í âåñüê\äëûñü, Óäîðà ðàéñ\âåòñà äåïóòàò, «Ìîçûí — ìîäåëüí\é þ» ïðîåêò çáûëüì\äûñü êîòûð\ ïûðûñü Àëüáåðò Ëîãèíîâ. —Ìèÿí âîäçûí â\ë= ñóâò\ä\ìà íåêûìûí ìîã. Îêîòà â\ë= âèäç\äëûíû, ìûéê\ âåæñèñ-\ Ìîçûí þûí êîëü\ì âîûí ñåðòè, êîð êûâò=ì Ïûññàñÿíü Ñóëà\äç. Ñ=äçæ\ ê\ñéèì, äåðò, ò\äìàñüíû êóòø\ì ñåðïàñûñ Ìîçûí êûâòûäûí, óíà-\ ñýí= ÷åðèûñ, àääçûñüëûíû äà ñ¸ðíèòíû ñýò÷\ñ îëûñüÿñê\ä äà ÷åðè êûéûñüÿñê\ä... Á\ðúÿïîìûñ ìèÿíê\ä êûâò=ñ Ìåçåíü êàðñà «Ñåâðûáâîä» óïðàâëåíèåûñü ñïåöèàëèñò, — âèñüòàë\ Àëüáåðò Âàñèëüåâè÷. — /í= ïîçü\ íèí êûâê\ðòàâíû, ìûé Óäîðàñà Ïûññà ñèêòñÿíü äà Àðõàíãåëüñê îáëàñüòñà

Åäæûä ñàðèäç óñÿí=í\äç ñèêòãðåçäûí îëûñüÿñ âîñüñ\í êûé\íû ÷èìèñ\. Ñ=äçê\, é\çûñ òîðêàë\íû ÷åðè êûÿí ïðàâèë\ÿñ. Þ êóçÿ êûâò=ã\í ýêñïåäèöèÿ\ ïûðûñüÿñ àñ ñèííàñ àääçûë\ìà\ñü ñ=äç øóñÿíà ñàé, êûò÷\ ã\ðä ÷åðè âûë\ â\éò\íû êóë\ì. Ò\íÿÿñûí êûéñü\íû êûâòûñü êóë\ì\í. Âåñèã ëóí ø\ð ëóí\, íåêîäûñü ïîâò\ã. Þðàä ï\ âèðäûøò\ ì\âï, ìûé Àðõàíãåëüñê îáëàñüòûí îëûñüÿñ íåêîäûñü äà íèí\ìûñü îç ïîâíû, áûòòü\ ÷èìè ïûääè âóãðàë\íû êåëü÷è ëèá\ ¸êûø. À ìûé í\øòà äóìûøòàí, êîð \òêûìûí ò\íÿûí âèçóâ íüûëûä \òòø\òø êûâò\-ëý÷÷\ êûê-êóèì êûâòûñü êóë\ì. Êîäê\ øóàñ, òàòø\ìûñ ï\ îç âåðìû ëîíû... Àëüáåðò Âàñèëüåâè÷ êàçüòûøò=ñ Ëåøóêîíñêîå þðñèêò âûëûñëàäîðñ\, áóðåòø ê\í= Ìîçûí\ óñü\ Âàøêà þ. Ñýò÷\ñ îëûñüÿñê\ä ñ¸ðíèò=ã\í òûäîâò÷\ìà, ìûé íàé\ äçåáñÿñüò\ã êûé\íû ÷èìèò\. Òø\êûäà íà äîð\ âîëûâë\íû êûéñüûíû ð\äâóæûñ, ¸ðòúÿñûñ äà ò\äñàÿñûñ. Äîíà ÷åðèò\ ï\ àñüíûì ñ¸ÿì, êóòø\ì í\ ïðàçäíèê, êîð ïûçàí âûëûí àáó ÷èìèûñ. Äåðò, ì\ä\ä\íû è ð\äâóæûñëû ã\ñíå÷ ïûääè... Èþëü ïîìûí Ëåøóêîíñêîå ðàéîíñà Ïàëóãàûí ïàñé\ìà\ñü ãðåçäëûñü ëóí. Ìîçûíë\í äæóäæûä êûðê\òøûí ãàæ\ä÷\ìà\ñü é\çûñ. È òàé\ æ\ êàäàñ êûê ïûæñÿíü êóë\ì\í êûéñü\ìà\ñü. Ñòð\ãñüûñ-ñòð\ã ÷åðè êûÿí ïðàâèë\ÿñûñ, áóðàê\, íåêîä\ñ îç ïîâçü\äíû íè îç ñóâò\äíû.

È ñýí= àñíàóê\í Àðõàíãåëüñê îáëàñüòñà Äîðîãîðñêîå ñèêò äà Êàìåíêà ïîñ¸ëîê óëûñëàäîðàñ Ìîçûí þëûñü êûê þê\í ê\ðòûì\ ñåò\ìà\ñü «Ñåâðûáâîä» êîòûðëû. Ñ=é\ è êîòûðò\ êûêíàí ïðîìûñë\â\é ó÷àñòîêàñ âóãðàñü\ìñ\. Ìåäâîääçààñ ò\íÿûñë\í êóçüòàûñ ï\ ìàò\ êóèì êèëîìåòð. Ëóííàñ êûâòûñü êóë\ì\í ÷èìè êûÿí ëèöåíçèÿë\í äîíûñ 450, à ëóí-âîéñüûñ êîë\ ìûíòûíû 680 øàéò. Äîðîãîðñêîå ñèêò óëûñëàäîðñà áåðåãàñ â\ë\ì ñóëàë\ ê\êúÿìûñ ìàøèíà. Êûéñÿí \÷åðåäüûí, ñ=äçê\, ê\êúÿìûñ ïûæ. Áûä êûçü ìèíóò ìûñòè áåðåã äîðñÿíü â\ðçü\ êûê ïûæ, ê\í= ïóêàë\ êûê ìîðò. Ìîçûí\ â\éò\íû 250-400 ìåòð êóçüòà óãîääü\ äà êûë\ä÷\íû 2-3 êèëîìåòð. Ñýññÿ êóë\ìñ\ ëýïò\íû äà êàò\íû, ìåäûì áàðà ñóâòíû \÷åðåäü\. È òàäç ëóí äàé âîé. Òîðêàë\íû-\ ÷åðè êûÿí îëàíïàñ? À êûäçè òà á\ðñÿ âèäç\äíûñ\? Êàçüòûë\ì ïð\ìûñë\â\é êûê ó÷àñòîêûñ «Ñåâðûáâîä» þê\íë\í áîðä óëûí, à ñýí= ñ\ìûí êóèì ãîñèíñïåêòîð. Òà ìûíäà\í æ\ ç=ëü\íû è èíñïåêöèÿë\í Ìåçåíü êàðñà þê\íûí.

Äçèê íà íåâàæ\í Äîðîãîðñêîå ñèêòñÿíü ¸íà óëûíäæûê â\ë\ìà\ñü æ\ ïð\ìûñë\â\é ó÷àñòîêúÿñûñ. Íî \í= íàé\ àáó\ñü. Îëàíïàñ ñåðòè êûâòûñü êóë\ì ñýò÷\ â\éòíû îç ïîçü. À é\çûñ ÷èìèò\ âîñüñ\í êûé\íû. Âåñüêûäà þ âûëûí íàëûñü ïîçü\ íü\áíû ã\ðä ÷åðèò\. È àáó äîíà, êèëîãðàììûñ 450 øàéòà. Ìåçåíü êàð\ âîò\äç äæóäæûä øóéãà áåðåãûí áûä 50-100 ìåòð ûëíàûí ñóëàë\ ÷åðè êûéûñüÿñë\í êåðêà. Àñüíûñ âóãðàñüûñüÿñ òàòø\ìñ\ øó\íû äà÷à\í. Ñýí= âåñèã áè ýì, ïèñüê\ñ é\ç íü\á\ìà\ñü ýëåêòðîãåíåðàòîð. À çáûëüûñü äà÷à êîäü è ýì: ñ\ñò\ì ñûí\ä, ñèíò\ ãàæ\äûñü â\ð-âà, îð÷÷\í âèçóâò\ Ìîçûí äà êåðêà äîðàä ÷èìèò\ ïîçü\ êûéíû... Ýêñïåäèöèÿ\ ïûðûñüÿñ àðòàë\ìà\ñü äà, þë\í êèëîìåòð\í-äæûíé\í þê\íûí â\ë\ìà 22 òàòø\ì ñòð\éáà.

Íåêûìûí ñ¸, à, ãàøê\, è ñþðñ Åäæûä ñàðèäç\ Ìîçûí þ óñÿí=íûí ÷èìèò\ êûé\íû ì\ä íîã. Êîð ñàðèäçàñ âàûñ çàâîäèò\ òóíû, ñ=é\ «íüûëûøò\» íüûâê\ñ áåðåãñ\. Ñýò÷\ñ îëûñüÿñë\í âèñüòàë\ì ñåðòè, âàûñ ñèí âîäçûí ñîä\ 7-8 ìåòð\äç. Äåðò, òàäçèò\ òóèã\í âàûñ ñü\ðñüûñ âàé\ áûäñèêàñ òóðóíñ\ äà ë\ï¸ãñ\. Òà â\ñíà òàí= êûâòûñü êóë\ì\í êûéñüûíû îç âåðìûíû. Íî ïèñüê\ñ é\ç àääç\ìà\ñü ïåòàí òóé. Âà âîò\äçûñ íà êîñ ìóàñ ñàòøê\íû êûê çîð, à íà êîñò\ çýâò\íû 10-15 ìåòð êóçüòà ûäæûä ñèíìà êóë\ì. È ñ=é\ñ ìåòð âåòûìûí êîñò\í ñóâò\ä\íû áûäëà\, êûò÷\ ë\ñÿë\. Êàìåíêà ïîñ¸ëîê äîðûí ýêñïåäèöèÿ\ ïûðûñüÿñ áîñüò÷ûë\ìà\ñü àðòàâíû òàòø\ì óãîääü\ñ\ äà ñîðñü\ìà\ñü, ñû ìûíäà ï\ ñýí= çýâò\ìà: íåêûìûí ñ¸, à, ãàøê\, è ñþðñ êóë\ì. Ìîçûí þ óñÿí=íûñ äà Ìîçûíñà ëàéêîëàûñ ï\ âàæ\í ëî\ìà Ìåçåíü êàðñà äà Êàìåíêà ïîñ¸ëîêñà îëûñüÿñë\í àñëûñï\ë\ñ äà÷à\í, ê\í= é\çûñ øîé÷÷èãìîç ÷èìè êûé\íû.

À âî÷àêûâéûñ àáó Ìûé ìàéø\äë\ Àðõàíãåëüñê îáëàñüòñà ÷åðè êûéûñüÿñ\ñ? Áûä ðåãèîíûí àñëàñ ìûòø\äûñ òûðì\, à ÷åðè êûÿí ïðàâèë\ÿñûí ýì êóòø\ìê\ äà òîðúÿë\ì. Àëüáåðò Ëîãèíîâ âèñüòàë=ñ, ìûé óíäæûê ñýò÷\ñ âóãðàñüûñü\ñ, óäîðàñà\ñ ìîç æ\, ìàéø\äë\, ìûé ÷èìèûñ ÷èí\. Íî ñýê æ\ é\çûñ çýâ àñëûñíîãà ì\âïàë\íû: ìå ê\ ï\ ã\ðä ÷åðèò\ îã êûé, òî ì\ä ìîðò òàé\ñ â\÷àñ. /ä ÷èìèò\ è âîäçò= ïð\ìûøëÿéòë=ñíû, è òàëóí êûé\íû, è àñêè êóòàñíû... Ïðèìåðûñ ï\ ñèí âîäçûí. ×åðè îâì\ñúÿñ, â\ë\ìê\, âîñüñ\í ñ=é\ñ êûé\íû âåñüêûäà ñàðèäçûí. È òàé\ ìûéëàê\ îç ëûääüûññüû îëàíïàñ òîð-

êàë\ì\í. Íåíå÷ àâòîíîìèÿ êûòøûí âà òóèã\í Åäæûä ñàðèäçë\í äà Ìîçûí ëàéêîëàë\í íüûâê\ñ ëûà áåðåãûí òø\òø æ\ «îêò\íû» ÷èìè âûë\ êóë\ìúÿñ. Êîä= äà óíà-\ êûé\? Êûò÷\ ñ=é\ñ èíàë\íû? Þàë\ì á\ðñÿ þàë\ì, à âî÷àêûâéûñ àáó. Íåêîð íåêîä àáó àðòàâë\ìà äà. Ìîçûíûí ÷èìè âèäç\ì äà ð\äì\ä\ì êóçÿ ãîñóäàðñòâåíí\é óäæòàñûñ, äåðò, àáó. È ñýê æ\ Ðîññèÿûí ÷åðè îâì\ñ\í \í=ÿ âåñüê\äë\ìûñü, êûäç ýñüê\ íåáûääæûêà øóíû, ûäæûä âîäç\ñûñ àáó æ\.

Êîä= ìûæà? —Òàëóíúÿ ôåäåðàëüí\é îëàíïàñ ñåðòè ñèêò-ãðåçäûí îëûñü âàæ ìîçûñ ÷åðè êûéíû îç âåðìû. Íýìñ\ âóãðàñüë=ñ, à \í= ëîèñ áðàêîíüåð\í, ÷èìè æ\ êûéûñü — óãîëîâíèê\í, — âèñüòàë\ Àëüáåðò Ëîãèíîâ. — ×àéòà äà, Ìîçûí þûí ñåðïàñûñ ñýò÷\äç îç âåæñüû, êûò÷\äç é\çëû îç ñåòíû óäæ. Á\ðúÿ êûçü âîíàñ ñèêòãðåçäûí ñòàâñ\ ïóçóâò=ñíû: íåêóòø\ì óäæ àáó, òóéÿñ íåêûò÷\ øîãìûò\ì\ñü, ï\äëàë\íû øêîëà äà áóðä\ä÷àí=í... Àðõàíãåëüñê îáëàñüòûí Ìîçûí þáîêñà ñèêò-ïîñ¸ëîêàñ îëûñüûñ äæûíâûé\ ÷èí\ìà. É\çûñë\í àñêèà ëóíûñ îç òûäàâ. Íî ÷èíàÿñ íèí\ì îç â\÷íû, ìåäûì ê\òü íåóíà íàëûñü îë\ìñ\ áóðì\äûøòíû. Àëüáåðò Âàñèëüåâè÷ ïàñéèñ, ìûé Ïûññàûí ðåãèñòðèðóéò\ì óäæò\ìàëûñüûñ óíà âûë\ ìîðò äàñ. À çáûëüâûëàñ æ\ — ê\êúÿìûñäàñ ñàé\. Ìûé íàëû â\÷íû? Êûäçè ïåðéûíû êûí\ìï\ò? Òóéûñ \òè — ïàðìà\ äà þ äîð\. «Óäîðà÷è» îáùèíà\í âåñüê\äëûñü, Óäîðà ðàéñ\âåòñà äåïóòàò ëûääü\, ìûé áóðåòø òà â\ñíà è êûé\íû ÷èìèò\. Òø\òø è Êîìèûí. /ä êûâêóò\ì\ êûñê\íû ñ\ìûí ñýê, êîð áðàêîíüåð\ñ êè\äûñ êóò\íû. Íî Óäîðà ðàéîíûí, ê\í= ûäæûä äà è÷\ò þûñ çýâ óíà, \í= óäæàë\ ñ\ìûí êóèì ãîñèíñïåêòîð. Êûäçè íàé\ âåðìàñíû ï\ðàäîê á\ðñÿ âèäç\äíû? Ñîäò\ä íà èíñïåêòîðúÿñëû, êîíü\ðúÿñëû ìîç, çýâ ýòøà ñåò\íû ëîìòàññ\. Ïåëûñà ïûæ\í áðàêîíüåð á\ðñÿ â\òëûñüíû îí âåðìû. À àñ ñü\ì âûë\ êîä= í\ êóòàñ íü\áíû áåíçèíñ\?.. 450 êèëîìåòð Ìîçûíò= êûâò=ì, íî ÷åðè âèäçûñü-äîðéûñüñ\ íè \òè\ñ ýã àääçûë\é. Á\ðúÿ êàä\ Êîìèûí îëûñüëû â\çé\íû þ-òûñ\ áîñüòíû ê\ðòûì\. Ãàøê\, òàé\ çáûëüûñü ïåòàí òóé? Àëüáåðò Ëîãèíîâ òàäç ì\âïàë\: —Íî áîñüòàí, øóàì, ïð\ìûñë\â\é ó÷àñòîê. À ñýññÿ ìûé? Òý ñýí= àáó ê\çÿèí. Ëîêòàñ êîäê\ ì\ä äà â\éòàñ áîòàí. È òý íèí\ì â\÷íû îí âåðìû. Àñíàóê\í êûéñüûñü\ñ â\òëûíû íè âàûñü ñûëûñü óãîääü\ñ\ ëýïòûíû òýíàä ïðàâîûä àáó. Âåðìàí ñ\ìûí çâ\íèòíû ÷åðè èíñïåêöèÿ\ äà êîðíû îòñ\ã âûë\ ãîñèíñïåêòîð\ñ. Ñ=é\ \ò÷ûäò\ âîëàñ, íî áûä êîð\ì ñåðòè \äâàê\ ñýññÿ ÷åï\ñúÿñ-ëîêòàñ... Ìèõàèë ËÀÄÀÍÎÂ.


23

Áûäòîð

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Â/ÂË/ÌÒÎÐ

ÂÎÄÇÌ/ÑÒ×/Ì

Âàñèëèé ÊÀÐÏÎÂ

Ìèøêà Ýíü îø ìóí=ñ íü\æé\íèê, êóçü ãûæúÿ ïàñüêûä ëàïàÿññ\ ïóêòàë=ñ íåáûä íèòø âûë\. Ñ=é\ ýç òýðìàñü. Ñ\ìûí íà ïåò=ñ ãóûñü äà àñëàñ è÷\ò ïèûñê\ä êûòøîâò=ñ àññüûñ «îâì\ññ\». Àðíàñ, ìàìûñ ñ=é\ñ ýç íèí ëýäç ãóàñ, êîâìèñ âûëü ìåñòà\ ïîçäûñüíû. À òóëûñíàñ ñî à÷ûñ íèí ëîè ìàì\í. Íåáûä äà øîíûä ãóñ\ êîâìèñ ýíîâòíû, êîð ñûë\ì ëûì âàûñ ê\ò\ä=ñ îøëûñü áîêñ\. Ãóûí è÷\ò ïèûñ ýç ¸íà ñ=é\ñ ä\çì\ä, í¸íÿñü\ì á\ðûí äûðäæûê êàäñ\ óçèñ ìàìûñ áîêûí. È âîò \í= ýíü îø \òàð\ âèäç\äëûâë=ñ á\ð\, âè÷÷ûñèñ êîëü÷÷ûñü ïèñ\ äà ìåë=à ìóðçûøò\ì\í òýðì\äë=ñ ñ=é\ñ. Ýðä âûë\ ïåò\ì á\ðûí ýíü îø ñóâòûøòë=ñ. Ñûí\äûí êûëûñü ò\äò\ì äóêúÿñ ïîâçü\äë=ñíû çâåð\ñ. Ã\íûñ ìûø âûëàñ ñóâò=ñ, è÷\òèê ñü\ä ñèíúÿñûñ ÷óéì\ì\í âèäç\ä=ñíû ñèêò âûë\. À ñèêòûñü ò\âðóûñ âàéèñ òøûí äà ïîíúÿñëûñü óâò÷\ì øûÿñ. Àñëàñ íûðèñ\í â\ðñà çâåðü ã\ã\ðâîèñ, ìûé ìàòûñò÷ûíû ñýò÷\ îç ïîçü. Îø ê\ñé\ íèí â\ë= ïûðíû â\ð\, êîð ñèí óëàñ óñèíû ëûì âûëûñü êûê ñü\ä ÷óò, êîäúÿñ òýðûáà ìàòûñò÷èñíû îøëàíü. Ñèêòñÿíü çâåðü äóê âûë\ êîò\ðò=ñíû ïîíúÿñ. Îïîíü Ìèø ïåò=ñ êèëü÷\ âûëàñ, íþæìàñüûøò=ñ, ëîëûøò=ñ ìîð\ñ òûðíàñ òóâñîâ ñûí\äíàñ äà \çò=ñ ïàïèðîñ. Òàëóí â\ë= øîé÷÷àí ëóí è òýðìàñüíû â\ë= íåêûò÷\. Íåêûìûíûñü àïûøò=ñ òàáàê òøûíñ\, à ñýññÿ ïåëüÿñ\äçûñ ò\âðóûñ \âòûøò=ñ ÿã äîðñÿíü ïîíúÿñëûñü ë¸êûñü óâò÷\ìñ\. ×óéìûøòë=ñêîäü, à ñýññÿ íåòøûøò÷èñ \äç\ñëàíü äà êîìíàòàûñü ïåò=ñ ïèùàëü\í. Íèêîëàé Òðîôèìîâ, ñèêòñà ó÷àñò-

ê\â\é, â\ë= àñëàñ êàáèíåòûí, êîð ñûëûñü äóìúÿññ\ òîðêèñ òåëåôîí ïûð çâ\íîê. —Òðîôèìîâ êûâç\! Ñ=äç, ñ=äç! Îøê\ñ âè\ìà\ñü? Äçèê ïûð âîà. Ñ=é\ òýðìàñü\ì\í ïåò=ñ ûâëà\ äà çàâîäèò=ñ àññüûñ «Óðàë» ìîòîöèêëñ\. Òðîôèìîâ ò\ä=ñ, ìûé êûéñÿí çàêîí îøúÿñ\ñ áîñüò=ñ îõðàíà óë\, è òóëûñûí çâåð\ñ âè\ì ñê\ðì\ä=ñ ñ=é\ñ. «Ïðîòîêîë ãèæàí, è÷\òèê øòðàï ïåðúÿñíû... Ñ=é\í è ïîìàñÿñ. À â\ðñà çâåðûñ áûð\, îøúÿñûä ãåæ\äà ð\äì\íû», — äóìàéò=ñ ñ=é\ ìîòîöèêë ïóêë\ñ âûëûí. Êîð Òðîôèìîâ âîèñ Îïîíü Ìèø êåðêà äîð\, îøñ\ â\ë= áóðåòø êóëü\íû. Âèðóëÿ îøïè êóéë=ñ íåûëûí. ×åã\ì âîäç ëàïàñüûñ âîéòàë=ñ ñ\äç âèð äà éèäæèñ ìó\. Ïîíúÿñ\í íåòøûøò\ì êó÷èêûñ íûð-âîìàñ \øàë=ñ ëåñòóê\í. È÷\òèê ñü\ä ñèíúÿñûñ, êîäúÿñ â\ë=íû ãàæò\ì\ñü äà øîã\ñü, âèäç\ä=ñíû íåûëûí ë\çàëûñü â\ð âûë\. Íî ñ=é\ ýç âåðìû ÷å÷÷ûøòíû äà êîò\ðòíû ñýò÷\, äîéûñ ëè÷êèñ äà è à÷ûñ â\ë= \äâà ëîâúÿ. Òðîôèìîâ êîïûðò÷èñ îøïè äîð\ äà èíì\ä÷èñ êèíàñ. Ã\íà ñü\ä êîìîê

â\ë= âèð\ñü äà ò=ðàë=ñ. Îøïè ê\ñéèñ ïåñîâò÷ûíû ìîðò êè óëûñü, íî ýá\ñûñ ýç íèí â\â. Òðîôèìîâ ïóêò=ñ ñ=é\ñ ëþëüêà\ äà çàâåäèò=ñ ìîòîöèêëñ\. Êîëè äûð êàä, êîð îøïè êóò=ñ ñóâòíû áóðä\ì ëàïà âûëàñ. Âîäç ëàïàÿñíàñ ñ=é\ òîï\äë=ñ é\â ñóëåÿ äà í¸íÿâë=ñ áûðò\äçûñ. À ñýññÿ ìåë=à âèäç\äë=ñ ê\çÿéêà âûëàñ, í\øòà êîðèñ. Íî íîðìà ýì íîðìà. Òðîôèìîâë\í ã\òûðûñ, Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ìèøêà\ñ ä\çü\ðèò=ñ êûäçè è÷\ò êàãà\ñ. Äà è ÷åëÿäüûñ â\ðñà çâåð\ñ ëåëüêóéò=ñíû, íîìñ\äë=ñíû þìîâòîðúÿñ\í, êîä\ñ ñ=é\ ¸íà ðàäåéò=ñ. Ïåñ ñàðàÿñ ê\çÿèíûñ â\÷èñ ûäæûä øîíûä áóäêà, êûò÷\ è îâì\ä÷èñ â\ðñà çâåðü. Áûä ñ¸é\ì á\ðûí Ìèøêà ñóâòë=ñ á\ð êîê âûëàñ äà ëýïòûâë=ñ âîäç ëàïàñ\. Áóðä=ñ Ìèøêà. Ðóäîâñü\ä ã\íûñ þãúÿë=ñ. À è÷\òèê ñèíúÿñàñ âîðñ=ñ âèëüûøëóí. Ìèøêà ¸íà ðàäåéò=ñ, êîð â\ë= ïåëü ñàéñ\ ãûæéûøòàí, ñýêè ñ=é\ êóíüë=ñ ñèíúÿññ\ äà êàíü ìîç íåáûäèêà ìóðãûë=ñ. Àðëàíüûñ ï\ðè ìè÷à äà ¸í çâåð\. Óíà\í Òðîôèìîâëû â\çéûë=ñíû îø âûë\ ïîðñü, ìåäûì íà÷êûíû Ìèøêà\ñ äà êóñüûñ â\÷íû êîâ¸ð. Íî ó÷àñòê\â\é øóëûâë=ñ: «Þðò\ êîë\ þãä\äûøòíû, ãðàæäàíèí», — äà ìóíë=ñ âîäç\. Àðëàíüûñ Ìèøêà\ñ ÷àñò\ íóëûâë=ñíû ìàòûññà â\ð\, ò\äì\ä=ñíû ÷óæàí â\ð-âàíàñ. È âîò øêîëàûí ìåäâîääçà çâ\íîê. Ìè÷à ïàñüê\ìà íûâêàÿñ äà çîíêàÿñ ïûðèñíû þãûä êëàññúÿñ\. À óðîêúÿñ ïîìàñü\ì á\ðûí íà äîð\ âîèñ Òðîôèìîâ. «Äîíà ÷åëÿäü, ÷îë\ìàëà ò=ÿí\ñ âûëü âåë\ä÷àí âî\í äà êîðà ò=ÿí\ñ êîëëü\äíû Ìèøêà\ñ». ßã äîðûí, êîð ðàçèñíû Ìèøêàëûñü îøåéíèêñ\, ñ=é\ ïûðêíèò÷èñ äà ñþñÿ âèäç\äë=ñ ñóëàëûñü ÷åëÿäü âûë\. À ñýññÿ ñóâò=ñ á\ð êîêúÿñ âûëàñ äà ëýïòûë=ñ ëàïàñ\. «Àòòü\ áóð é\çëû», — âèñüòàë=ñíû çâåðë\í ñèíúÿñûñ. Â\ëüí\é â\ð-âàûñ êûñêèñ ñ=é\ñ àñ äîðàñ.

Áóðò\ â\÷íû àáó ñü\êûä Îâë\ íà, êîð ë¸ê îëàñíîã ïîíäà âåðñòü\ é\çëûñü ìûðääü\íû ÷åëÿäüíûñ\. À ýì\ñü è ñýòø\ì áàòü-ìàì, êîäúÿñ àñüíûñ ýíîâò\íû íûâ-ïèíûñ\. Òø\êûäà áîëüíè÷à\ êàãà âàé\ì á\ðàñ. Çîíïîñíèëû áàòü-ìàìñ\, äåðò, íåêîä îç âåæ. À âðà÷üÿñë\í, ìåäñåñòðàÿñë\í, êàãóëüíè÷àÿñë\í ä\çü\ðûñ äà ìåë=ëóíûñ îç íà ñòàâíûñëû òûðìû. È îòñ\ã âûë\ âî\íû «Ñâåò äîáðà» êîòûðûñü 25 íûâ-çîí, êûçâûíûñ — Êîìè ïåäèíñòèòóòûí âåë\ä÷ûñüÿñ. «Ñâåò äîáðà» êîòûðò÷èñ 2009 âîûí. Þðíó\ä\ ñ=é\í âóçûñü òâîð÷åñòâî ø\ðèí\í âåñüê\äëûñü Ñâåòëàíà Øóøëÿííèêîâà. Òîì é\ç — ÷åëÿäüë\í ðåñïóáëèêàñà áîëüíè÷àûí òø\êûä ã\ñüòúÿñ. Íàé\ àääçûñüë\íû âèñüûñü äà áàòü-ìàì\í ýíîâò\ì çîíïîñíèê\ä, ÷óê\ðò\íû íàëû ÷à÷àÿñ, ïàñüê\ì, ìóê\ä êîëàíà ýìáóð, âîðñ\íû íàê\ä, êîòûðòë\íû ãàæúÿñ, à ñ=äçæ\ ïåëüê\ä÷\íû áîëüíè÷à é\ðûí. Êîòûðûñü íûâ-çîí áîñüò÷èñíû äçîíüòàâíû è Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Âèñåðûñü âè÷êî. Âåòëûâë\íû ñýò÷\ øîé÷÷àí ëóíúÿñ\. Âîäçì\ñò÷\íû äîí áîñüòò\ã. Êûäçè âèñüòàë=ñ Ñâåòëàíà Øóøëÿííèêîâà, áûä\í âåðìàñ ãèæñüûíû òàé\ êîòûðàñ äà ïóêòûíû ñûë\í óäæ\ è àññüûñ ïàé ëèá\ âàéíû ñü\ì, ÷à÷àÿñ äà ïàñüê\ì. Òîì âîéòûð\ñ âè÷÷ûñü\íû Êîìè ïåäèíñòèòóòë\í ïåðâîé êîðïóññà 104-\ä æûðéûí. Âëàäèñëàâ ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.

ÂÈÄÇ×ÛÑÜ

Âèäçíû-äîðéûíû é\ç\ñ Íîÿáðü 13 ëóí\ Ðîññèÿûí ïàñéèñíû ðàäèàöèÿûñü, õèìèÿûñü äà áèîëîãèÿ ñîðàñûñü äîðúÿí âîéñêàëûñü ëóí. 2006 âî\ òà éûëûñü èíä\ä êûðûìàëiñ ñòðàíàñà Ïðåçèäåíò. Õèìè÷åñê\é âîéñêàë\í ìåäø\ð ìîãûñ – âèäçíûäîðéûíû é\ç\ñ óíà ñèêàñ ë¸ê ñîðàñûñü, âè÷÷ûñüò\ã ñó\ì óñê\òòü\ûñü. Óíàëû ò\äñà äà ýç íà âóí ×åðíîáûëüñà íåìèíó÷à. Ñýêè õèìèÿûñü äîðúÿí âîéñêàûí ñëóæèòûñü óíà ñàëäàò\ñ ûñòûâëiñíû áûð\äíû ë¸êñ\. Íàé\ òóÿëiñíû ðàäèàöèÿëûñü âûíñ\, èäðàëiñíû êàðûñü ïåòûñü òåõíèêà, îòñà-

ñèñíû é\ðì\ì é\çëû. /íiÿ êàä\ ë¸ê ñîðàñûñ ñþð\ è ãîðò ã\ã\ðûí. Ìûé êîë\ ò\äíû ìèÿí\ñ êûòøàëûñü ýìáóð éûëûñü? Ñïåöèàëèñòúÿñ øó\íû, ìûé ïàòåðàûí ñûí\äûñ âåðìàñ ëîíû ë¸êäæûê ûâëàûí ñåðòè. Òàáàê òøûí, êðàñêà, ïóñÿí-ïðàæèò÷àí äóê, áóñ, ãîðòñà ïåì\ñúÿñë\í ã\í, ìóê\äòîð àñ ã\ã\ðñüûñ ìîðòûä îç ïûð êàçÿâ. À áóñûí ÷óê\ðì\ óíà ë¸ê ìèêðîá, êîä\ñ ëóíòûð àïàëàì. Òà â\ñíà òø\êûääæûêà êîë\ ò\ë\äíû æûðúÿñ, ìûñüêàâíûïåëüê\äíû êåðêà ïûòøê\ñ. Ñîäò\ä îòñàñüûñüÿñ\í ëîàñíû è êåðêàñà äçîðèäçüÿñ.

Êàçüòûøòàì

Íàé\ âåñàë\íû ë¸ê ñûí\äñ\ äà ñåò\íû ñîäò\ä êèñëîðîä. Í\øòà ãîðòñà ýëåêòðîïðèáîðúÿñûñü ûìðàë\ ýëåêòðîìàãíèòí\é ãû. È òàé\ ñiäçæ\ ìûéòàê\ òøûê\ä\ äçîíüâèäçàëóí. ˸ê âûíûñ ìåäûäæûä ìèêðîâîëíîâêàë\í, õîëîäèëüíèêë\í, êîìïüþòåðë\í äà ñîò\â\é òåëåôîíë\í. Òà â\ñíà â\äèò÷\é íà\í êîëàíà íîã\í. Ýí ìåñòèò\é êîìïüþòåðíûò\ óçüëàí æûðéûí. Òåëåôîí áóðäæûê íîâë\äëûíû ñóìêàûí, à îç ìîð\ñ çåïòûí. Îí\ ê\ â\äèò÷\é ãîðòñà ýëåêòðîïðèáîðúÿñ\í, êóñ\ä\é íàé\ñ. Çýâ ûäæûä ýëåêòðîìàãíèòí\é ãûûñ áè ñåòàí ëèíèÿ

Áàòüíûìëû, Ìèõàèë Òèõîíîâè÷ Êóçüáîæåâëû (1922 – 1980), òàâîñÿ íîÿáðûí òûðèñ ýñüê\ 90 àð\ñ. ×óæèñ Ïàäæãà ñåëüñ\âåòóâñà Ñàâàïèÿí ãðåçäûí, áûäìèñ, âåë\ä÷èñ... Âîéíà âûëûí â\ë= 1942-\ä âîñÿíü: Ìóðìàíñêûí, Ðûáà÷èé ä= âûëûí, ãîðòàñ ëîêò=ñ 1946-\ä âî ïîìëàíüûñ Êîðåÿñà Ñåéñèí êàðñÿíü, ßïîíèÿê\ä âîéíà ïîìàñü\ì á\ðûí. Ã\òûðûñ, Àííà Ô¸äîðîâíà Êóçüáîæåâà, ìè, ÷åëÿäüûñ, âåê êàçüòûëàì ñ=é\ñ øîíûäà äà êîðàì òø\òø êàçüòûøòíû ñòàâíûñ\, êîäúÿñ ò\äë=ñíû ìèÿíëûñü áàòüíûì\ñ, ñèêòñà íèìíàñ Òèê\í Ìèø\\ñ, êèïîäòóÿ ìîðò\ñ, øìîíèòíû ðàäåéòûñü\ñ, ãóä\êàñüûñü\ñ. Âåê ìåä ëîàñ ñûëû øîíûä äà þãûä. ×åëÿäü, âíóêúÿñ, ïðàâíóêúÿñ: Êóçüáîæåâúÿñ, Ìóðàâüåâúÿñ, Ãðàáåæîâúÿñ.

äîðûí. Ýì ê\ ïîçÿíëóí, êûòøîâò\é áîêèòi òàòø\ìèíñ\ äà êîâò\ã ýí ìàòûñò÷\é ñýò÷\. Á\ðúÿ êàä\ òø\êûääæûêà êóòiñíû â\äèò÷ûíû ñiäç øóñÿíà áè âèäçòàí ëàìïî÷êà\í. À ñýí= ýì ðòóòü ñîðàñ. Ìîðò\ñ äà â\ð-âà âèäç\ì ìîãûñü îç ïîçü øûáëàâíû íàé\ñ êûò÷\ âåñüêàë\, à èíàâíû êîëàíà íîã\í. Øóàì, ñåòíû ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿë\í òîðúÿ þê\í\. Ëèá\ ïîçü\ øû\ä÷ûâíû áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà âîéòûð\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèå\ 30-11-70 òåëåïîí ïûð. Åëåíà ËÎÄÛÃÈÍÀ, áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà âîéòûð\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèåûñü ãëàâí\é ñïåöèàëèñò.

ØÌÎÍÜ —Äîêòîð, îòñàë\é! Ìå óíìîâñüíû îã âåðìû, âîéáûä áåðãàëà. —À ìûé ò= ê\ñúÿííûä?! Òàòø\ìà ïåññü\ì\í êîä= óíìîâñÿñ...

ÂÓÇÀËÀ 2006 âîñÿ ÂÀÇ-21214 «Íèâà» ìàøèíà. Êóèì \äç\ñà. Ìóí\ìà 70 ñþðñ êèëîìåòð. Çýâ íà áóð. Äîíûñ 180.000 øàéò. Øû\ä÷ûíû

89048623960 òåëåôîí ïûð.

ВУЗАЛА. НЬ+БА. КОЗЬНАЛА Й=зсянь татш=м ю=ръяс й=з=дам дон босьтт=г. Гиж=й тай= купонас да ыст=й редакция=. 1 купон — 1 ю=р. ÃÈÆ/Ä _________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ÍÈÌ-ÂÈ×-Π____________________________ _________________________________________ ÒÅËÅÔÎÍ (àäðåñ) _________________________ _________________________________________
24

Á\ðúÿïîì

2012 âîñÿ íîÿáðü 15 ëóí

Þáèëåé\í!

Íîÿáðü 17 ëóí\ Ïóçëàñà

×îë\ìàëàì!

Àññüûíûì ðàäåéòàíà ìîðò\ñ –

Àííà Þðüåâíà ÒÈÒÅÍÊÎÂÀ/Ñ – ÷îë\ìàëàì òøóï\äà ïàñ\í! Ñèàì êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, êóçü íýì äà ûäæûä øóä! Ýí âèäç\ä á\ð\, øîãëû ýí âîñüò \äç\ñ. Ìåä îë\ìûä ëî\ òóâñîâ ëóí êîäü þãûä, à ëîâ âûëàä íèìêîäü äà øîíûä. Òý, äîíà ìîðò\é, ìèÿíëû çýâ êîëàíà! ×îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í, Ñèàì øóäñ\ óíà-óíà, Äçîíüâèäçà\í ìåäûì â\ë=í, Äîëûäà ìåä ò=ïêèñ ñü\ë\ì, Ðàäåéò=ñíû ìåäûì ï\ñÿ, Ò\äñàÿñê\ä áóðà ë\ñÿâ, Äçîðèäç êîäü òý à÷ûä ìè÷à, Ìåä æ\ Åíìûñ òýí\ âèäçàñ! Ð\äâóæ.

Âàëåíòèíà Åãîðîâíà ÈÃÍÀÒÎÂÀËÛ

×îë\ìàëàì 75 àð\ñ òûð\ì\í äîíà ìàì\ñ, ï\÷\ñ, ûäæûä ìàì\ñ, Ðó÷ ñèêòûí îëûñü

òûð\ 75 àð\ñ.

Àëüáèíà Äìèòðèåâíà ÇÅÇÅÃÎÂÀ/Ñ!

Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì àññüûíûì äîíà ìîðò\ñ òàé\ ûäæûä ëóííàñ! Ñèàì òýíûä ìó âûâñüûñ ñòàâ áóðñ\, þãûäñ\, ìè÷àñ\, óíà-óíà âî íà îâíû äçîíüâèäçà\í. Àòòü\ ûäæûä òåðïåííü\ñüûä, áûä\íëû ìóñëóíò\ òûðì\ä\ìñüûä. Òýí\ ðàäåéòûñü ûäæûä ð\äíÿ.

Ìåäñÿ øàíü, ìåë= äà ò\æäûñüûñü ïàï\ñ, ñþñü äà áóð âûë\ ÷óéäûñü äåä\ñ, Ï\ääåëüí\é ñèêòñà ïûääè ïóêòàíà ìîðò\ñ — Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÌÎÒÎÐÈÍ/Ñ — ÷îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í! Çàðíè êèà, þãûä íèìà, Øàíü äà ìåë\, ç\ëü äà ðàì. Òý êîäü ïàïûä àáó óíà! Òýí= ¸íà-é ðàäåéòàì! Ñèàì ãàæà, øóäà îë=ì! Ìåäûì íåêûò\ ýç âèñü!

Ñèàì ñòàâ áóðñ\, äçîíüâèäçàëóí, êûïûä ðó, òûðìûì\í øóä, ÷\ñêûä óí. Âèäç àñüò\, òý \ä ìèÿíëû ¸íà íà êîëàí. Àòòü\ äà ìó\äç êîïûð ñòàâ áóðñüûñ, ìûé ìèÿíëû â\÷àí! Ìàìíûì ïîìàë=ñ Ñûêòûâêàðñà âèäç-ìó îâì\ñ òåõíèêóì. Óíà âî â\ë= ãëàâí\é çîîòåõíèê\í Ðó÷ñà ñîâõîçûí. Ñ=é\ñ óíàûñü á\ðéûë=ñíû ñèêòñ\âåòñà äåïóòàò\í. Ýì óäæâûâñà âåòåðàíë\í ìåäàëü. 1993 âîûí ñåò=ñíû «Êîìè ÀÑÑÐ-ñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü» ïî÷¸ò íèì. Íåûäæûä òóøàà, ìåë= äà ò\ëêà, Ñèáûä, âàðîâ äà øàíü. Áóð ñü\ë\ìà, äîíà äà ìóñà – Âîò òàòø\ì ìèÿí ìàì. Áóðàñ ÷óéäàñ-âåë\äàñ, Îøêûøòàñ è âèäûøòëàñ. Ñòàâëû ñþðàñ áóð êûâ – Âíóê ê\òü, ïè ê\òü, íûâ... Òýí\ ðàäåéòûñü íûâ, ïè äà âíóêúÿñ.

Ìåäûì â=ë\í êûïûä ëîëà! ×åðè êûéèí ëóí êîñò ìûñüò! Ìåäûì ñòàâ ê=ñé=ìûä çáûëüìàñ! Ìåäûì ñòàâûñ ëî= ñ\äç, Êûäçè à÷ûä, ïàïóê, ê=ñúÿí! Ñ=ìûí êîðàì – àñüò= âèäç!

Îâ äûð, ìèÿí ðàäëóí âûë=! Òý – ìèÿí ãàæ=äûñüûñ äà áóð= âåë=äûñüûñ! Òý – ìèÿí ñåìüÿ êóò=äûñ! Ïàïóê, òý =ä ìèÿíëû ìàì êîäü æ= Åí. Òýíàä ÷åëÿäü äà âíóê-âíó÷êàÿñûä.

Íîÿáðü 18 ëóí\ Ñûêòûâä=íñà Ûá ñèêòûí ôèíí-é\ãðà ýòíîêóëüòóðà ïàðêûí ïàñúÿñíû Ê\äçûä ï\ëüëûñü ÷óæàí ëóí. Ïðàçäíèê âûëàñ âîëûñüÿñëû, ìåäâîéä\ð è÷\ò ã\ñüòúÿñëû, êîòûðòëàñíû áûäñèêàñ òåø-ãàæ-âîðñ\ì. À Ê\äçûä ï\ëüëû ãèæ\ì äà ïóûñü â\÷\ì ûäæûä ïîøòà êóäé\ ÷\âò\ì ñòàâ ïèñüì\ñ\ ì\ä\äàñíû Âåëèê\é Óñòþã\. Òàí= æ\ ã\ñüòúÿñ âåðìàñíû ÷\ñìàñüûøòíû «Ôèííîóãîðèÿ» êàôåûí.

™Êîìè äà ðî÷ ãèæûñüÿñë=í íåá=ãúÿñ ™Ðó÷êà-òåòðàäü äà ìóê=ä ïîñíè âóç=ñ ™Êèïîäòóÿ é=ç=í â=÷=ìòîðúÿñ

Óäæàëàí êàä: âûëüëóí âîòîðíèê ñåð\äà ÷åòâåðã ïåêíè÷à ñóá\òà

10-17 8-18 8-18 8-18 8-18 9-16

÷. ÷. ÷. ÷. ÷. ÷.

(ïàæûí âûë\ êîñòàâëûò\ã)

Øîé÷÷àí ëóí — â\ñêðåñåííü\. Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Òåë.: 89121765355 /òóââåçéûí ëèñò áîê: komimu.com «ÂÊîíòàêòåûí» êîòûð: vk.com/43344647

Îëàì Êîìèûí — ëûääüûñÿì êîìè=í!

«Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

«Êîìè ìó» ãàçåò. Ãëàâí\é ðåäàêòîð Å.Â.Ïëåòöåð. Ðåãèñòðèðóéò=ñ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèå. Ðåã. ¹ ÏÈ ÔÑ 3-0555. Ãàçåò ïåò\ 1918 âîñÿíü.

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ: 167982, ÃÑÏ-2, Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Þàñüíû 24-01-16 (ôàêñ), 24-15-93, 20-19-36 òåëåôîíúÿñ ïûð. Êîððåñïîíäåíòúÿñ: 24-57-19, 24-36-49, 24-27-61. Å-mail: komimu@parma.ru, smi-komimu@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëüÿñ: Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâî, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà «Êîìè ìó» ãàçåòñà óäæàëûñüÿñ. Ãàçåò ïåò\ âåæîííàñ \ò÷ûä.

Èíäåêñûñ 52042. Òèðàæûñ 4.080 ýêçåìïëÿð. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàñà òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81. Êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 17 ÷àñûí, ãðàôèê ñåðòè — 17 ÷àñûí. ¹-à çàêàç. Äîíûñ ñ¸ðíèò÷\ì\í.

Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ÊÐ-ñà ïå÷àòü äà é\çëû þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

komi mu  

a newspaper

komi mu  

a newspaper