Page 1

×åòâåðã, 2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

www.komimu.com

43 (18036) ¹

Òàëóí íîìåðûí: Ок, и гажа,

к=чамач.

2 ë.á. Кыдзи оланныд,

вужвойтыр?

3 ë.á. Юал=й −

вочавидзам.

4 ë.á. Бать−мамыс

ю=ны...

5 ë.á. «Ме =д тай=

сцена вылас уси...»

6 ë.á. «Выль нимъяс».

11 ë.á. Т\ кывзанныд

«Коми й=зкостса радио».

12-13 ë.á. «Ныв сет=м».

14 ë.á. Ен мед видзас

б=р локны!

19 ë.á. Ми колана=сь

ёрта−ёртлы.

21 ë.á. Роч немечьяс=с −

Коми=.

22 ë.á. Íîÿáðü 2 ëóí\ 9-ñÿíü 13 ÷àñ\äç Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í îáùåñòâåíí\é ïðè¸ìí\éûí êóòàñ óäæàâíû «Þðèäè÷åñê\é êëèíèêà». Ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ âåðìàñíû ìûíòûñüò\ã øû\ä÷ûâíû þðèñòúÿñ äîð\ îòñ\ãëà 8 (8212) 285-331 íîìåðà òåëåôîí ïûð âîäçâûâ ãèæñü\ì\í.

Òûðèñ ñò\÷ âî äæûí Àëåêñàíäð Êàëèíèíë\í Ýæâà\í þðíó\äíû áîñüò÷\ìñÿíü. Ñýò÷\ñ àäìèíèñòðàöèÿûí ñ³é\ àáó äçèê âûëü ìîðò äà óäæñ\ çàâîäèòíû, ÷àéòà, ò\ä³ñ êûñÿíü äà ìûéñÿíü. Íî òàäçè ÷àéòà ìå. À çáûëüâûëàñ êûäçè? Äà è 6 ò\ëûñüûä àáó 6 âî. Íî \ä è Ýæâàûä, äçèê íèí ê\ âåñüêûäà, àáó Ñûêòûâêàð, ê\òü è ëûääüûññü\ ñûë\í þê\í\í. Êûäçè óíäæûêûñ øó\íû, ìûé ï\ ñýí³ íå óäæàâíûñ\, ñü\ìûä ê\ îç òûðìû, «Ìîíäè» ñîäòàñ. Òàäçè àëè àáó, ìå è øóè ò\äìàâíû.

.á. ë 3

«Êîìè ìó» ãàçåòûí

ÐÅÊËÀÌÀ Тел./факс: 8(8−212) 24−01−16, 24−50−32 Е−ma\l: komimu@parma.ru

smi−komimu@mail.ru

Дона лыддьысьысь! «Коми й=з=дчан керка» учреждениел=н =туввезйын уджал= komimu.com сайт, кытысь тэ верман лыддьыны «Коми му», «Й=л=га» газетъяслысь да «Би кинь», «Чушканзi», «Войвыв кодзув» журналъяслысь лист бокъяс. www.komimu.com лист бок виччысь= тэн=!


2

Ëóí á\ðñÿ ëóí ÂÎÑÜÑÀ ѨÐÍÈ

Îê, è ãàæà, ê\÷àìà÷... Ïîìíèòàííûä, êóòø\ì ïðàçäíèêúÿñ ìè ïàñéûâë³ì òîìäûðéè? Âî ÷\æíàñ ìåäú¸íàñ\ — ë\ñü\ä÷\ì\í, ÊÁÎ-ûí âûëü ïëàòòü\-êîñòþì âóð\ì\í, ïûçàí âûë\ ÷\ñêûä ñ¸ÿí-þàí äàñüò\ì\í — ñ\ìûí êóèì\ñ. Äà-äà, êóèì\ñ. Òàé\, äåðò æ\, Âûëü âî. Ñýññÿ òóëûñíàñ ñü\ë\ì ò³ïê\ì\í âè÷÷ûñÿíà Ìàé 1 ëóí. À àðíàñ, ñòàâñ\ ãðàä âûëûñü èäðàë\ì á\ðûí äà ìåäâîääçà ëûì óñü\ì âè÷÷ûñü\ì\í, — íîÿáðü 7 ëóí. Àñûâñÿíüûñ â\÷÷àì äà ÷óê\ðò÷àì äåìîíñòðàöèÿ âûë\. Ìûé ñýí³ òðèáóíà âûâñÿíü ûäæûä é\çûñ ãîðç\íû, âåñüêîäü. Ìåäò\ä÷àíàûñ ñûûí, ìûé ìè \òëàûí\ñü, îã\ óäæàë\é, à âîäçûí... ãàæà ëóí äà í\øòà ãàæàäæûê ðûò. Äåìîíñòðàöèÿ á\ðûí ÷óê\ðò÷àì â\ë³ êîäúÿñûíê\, ïóêàëàì îçûð ïûçàí ñàéûí. Ñýêè òîì é\çûä ¸íàñ\ ýç þíû, íî ãàæìûøòë\íû æ\ â\ë³. Ñýññÿ ì\äúÿñ\ ì\ä\ä÷àì. Ñýí³ ïóêàëûøòàì æ\. È áàòü-ìàì ÷óê\ðò÷ûë\íû æ\ â\ë³, ïóêàë\íû ïûçàí ñàéûí äà âèäç\ä\íû Ìîñêâàûñü ïàðàä. Âåñüêûäà ê\ øóíû, ìè, äåðò, ñ³é\ñ âîì ïàñüê\ä\ì\í æ\ âèäç\äàì â\ë³. Íî áûä\í òåðïåííü\ò\ã âè÷÷ûñü\ ðûò: êëóáûí ëî\ êîíöåðò äà ïëàñòèíêà óë\ é\êò\ì. È ñî çàë òûð é\ç. Òîì è ï\ðûñü, àíüÿñ è ìóæè÷\éÿñ. «Äîêëàä» äûðéè ïóêàëàì ÷\âë\íü, ìåä îç ÷àéòíû, ìûé òýíûä äçèê âåñüêîäü. Ñþñü ÷óæ\ì âåñèã â\÷àí äà ñèíò\ ïàñüê\ä\ì\í äîêëàä÷èêñ\ êûâçàí. À ìûé è âèñüòàë\?.. Äåðò, Âåëèê\é Îêòÿáðüñê\é Ñîöèàëèñòè÷åñê\é ðåâîëþöèÿ éûëûñü. Ìûéòà áóðñ\ ñ³é\ âàéèñ ìèÿíëû, ñ\âåòñê\é é\çëû. Ìûé òàé\ àáó òàäçè, ìå âåñèã \í³ íà îã ýñêû. Êûäçè êûëà òåëåâèçîð ïûð, ìûé Ëåíèí íåìå÷üÿñë\í ñü\ì âûë\ â\÷\ìà àáó ðåâîëþöèÿ, à âîåíí\é ïåðåâîðîò, ïûð è óñü\ äóì âûë\ ìóñà áàáóøêà\é, êîä³ Åíëû ìîç ýñêèñ Ëåíèíûäëû. (Êûìûíûñü áàðà-é ãîðòúÿñ áåðã\ä÷ûë³ñ-à...) «Òîðæåñòâåíí\é ÷àñüò» ïîìàñü\ì á\ðûí — ãàæà êîíöåðò. Øêîëàûí âåë\ä÷èã\í è ìå ïåòàâë³ ñöåíà âûë\ é\êòûíûò\, à ñýññÿ âåðñòÿììè äà êóò³ âèäç\äíû ìóê\ä\ñ. Ìè÷à íèì íàëû ñåò\ìà\ñü — ñàìîäåÿòåëüí\é àðòèñòúÿñ. È \í³, óíàóíà âî ìûñòè, øóà, êóëüòóðàûä íà âûëûí è êóò÷ûñü\. Íî ñî è êîíöåðò ìàòûñò÷\ ïîìëàíü. Ñòàâ\í íàäç\íèê\í ÷å÷÷àë\íû, íî îç ðàç\ä÷ûíû. Îë\ìàäæûê âîéòûð ïóêñü\íû ñòåí ï\ë\í ëàáè÷üÿñ âûë\, âè÷÷ûñü\íû «òàíöÈ». Ñåðàìñîð\í âèäç\ä\íû, êûäçè íûâ-çîí ëåã\ä÷\íû ò\äò\ì êûâúÿñà ñüûëàíêûâ óë\. Ìûéòà âà âèçóâò³ñ Ýæâà þûí ñ³é\ êàäñÿíüûñ... Ìûéëà ñ³äçè îë³ì? Êîä³ ìèÿí\ñ òàäçèñ\ òø\êò³ñ îâíûñ\? È êîë\-\ â\ë³ òàé\ ñòàâûñ? /äâàê\ êîäê\ ìåíûì \í³ âî÷àâèäçàñ. Íî ÷åëÿäüë\í þàë\ì âûë\, ìûéëà áàðà ñû ìûíäà øîé÷÷àí ëóíûñ äà ìûéñÿìà ïðàçäíèê ïàñúÿì, âî÷àâèäçíû îã âåðìû. Íî ñèí âîäçûí ïà÷âîäç äîðûí áàáóøêàë\í íîêñü\ì, ÷\ñêûä ï\æàñ äóê äà ìàìë\í ãîë\ñûñ: «×å÷÷\é íèí, ÷å÷÷\é. Äåìîíñòðàöèÿ âûëàä îïîçäàéòàííûä». Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

/ÒÑ/ÃËÀÑ/Í ÎËÀÍ ËÓÍ

Êîìè Ðåñïóáëèêàûí ïûääè ïóêòàíà îëûñüÿñ, äîíà çåìëÿêúÿñ! Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì ò=ÿí\ñ Ðîññèÿë\í ãîñóäàðñòâåíí\é ïðàçäíèê\í – /òñ\ãëàñ\í îëàí ëóí\í!

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

ËÛÄÏÀÑ

×óæàí ìó\ñ ðàäåéò\ì\í

Òàé\ ïðàçäíèê äûðéèûñ òîðé\í íèí ÿñûäà ïåòê\ä÷\ ìèÿí îë\ìûí ìåäñÿ äîíàûñ äà ò\ä÷àíàûñ – ÷óæàí ìó\ñ ðàäåéò\ì, \òóâúÿëóí, é\çëû áóð â\÷íû äà âåñüêûäà îâíû ç=ëü\ì. ͸ëüñ¸ âî ñàéûí ìèÿí ï\ëü-ï\÷ ìåçä=ñíû ñóé\ðñàéñà â\ð\ãûñü Ìîñêâà\ñ, è íàë\í ïîäâèãûñ ïåòê\äë\ ×óæàí ìóë\í ìåçäëóí äà àñø\ðëóí â\ñíà òûøêàñèã\í é\çëûñü \òóâúÿëóíñ\. Óíà íýì ñàéûí ìîç æ\ è \í= Ðîññèÿñà

ñòàâ ñèêàñ âîéòûðë\í \òóâúÿëóíûñ, ¸ðòà¸ðòëû îòñ\ã âûë\ âîíû äàñüëóíûñ, \òóâ óäæàâíû ê\ñé\ìûñ ëî\íû ìèÿí ñòðàíàë\í òàëóíúÿ òûð-áóð îë\ìëû äà àñêèà ëóí\ ýñê\ìëû çóìûä ïîäóë\í. Ìè ñèàì ðåñïóáëèêàûí ñòàâ îëûñüëû äçîíüâèäçàëóí, ñ\ãëàñà ë\íü îë\ì, Êîìèë\í äà Ðîññèÿë\í ñ\âì\ì-äçîðäçàë\ì â\ñíà óäæûí âûëü âåðì\ìúÿñ. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü, Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà ïðàâèòåëüñòâî.

Ìûéñÿìà í\ òàé\ ëóí? 2005 âîûí íîÿáðü 4 ëóí\ Ðîññèÿûí îëûñüÿñ ìåäâîääçàûñü ïàñéèñíû àññüûíûñ âûëü ïðàçäíèê — /òñ\ãëàñ\í îëàí ëóí. Ê\êúÿìûñ âî êîëè ñýêñÿíü, íî, âèäç\ä\ìïûðûñü, óíà\í ñ=äç ýç è ã\ã\ðâîíû, à, ãàøê\, îç ê\ñéûíû ò\äíû, ìûéñÿìà òàé\ ïðàçäíèê. Ä\çì\ìà\ñü äà, òîðé\í íèí îë\ìà é\çûñ, ìûé êàëåíäàðûñü ëîè êèðèò\ìà Ã\ðä Îêòÿáðñ\. À êûäçè äîíúÿë\íû /òñ\ãëàñ\í îëàí ëóíñ\ «Êîìè ìó» ãàçåò ëûääüûñüÿñ? Ãàëèíà ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÀ, «Êîìè ãîð» òåëåðàäèîêîìïàíèÿñà æóðíàëèñò: —Êûäçè æóðíàëèñò, ìå, äåðò, ò\äà òàé\ ëóí éûâñüûñ, íî íåêîð ñ=é\ñ îã ïàñéû è ïðàçäíèê\í îã ëûääüû. Ìûéëà? Äà ñû â\ñíà ìûé ñ=é\ñ, êûäç øóëàñíû, ÷óíü ïîìûñü í¸íüûøò\ìà. Âëàñüòûä ë\ñü\ä=ñ ñ=é\ñ, ìåä ä\ñàäèòíû êîììóíèñòúÿñëû äà ìåä é\çûñ \äé\äæûê âóí\äàñíû Îêòÿáðñà ðåâîëþöèÿ, íîÿáðü 7 ëóí. Íî çáûëüâûëàñ âûëü ïðàçäíèê éûâñüûñ ýòøà êîä= ò\ä\ äà ïûääè ïóêò\, äàé íåêîä\ñ ñ=é\ îç \òóâò, ñ\ìûí ñîäò\ä øîé÷÷àí ëóí. Òàòø\ì ïàñûñ Ðîññèÿë\í èñòîðèÿûí óíà, ïîçü\ ê\òü êîð ïàñéûíû. Í\øòà òàé\ ëóíàñ — êàçàíüñà Åí Ìàì \áðàçë\í ëóí, íî ýñêûñüÿñûä è ñ=äç òàé\ñ ò\ä\íû. Ì\ä äåë\ — Ð\øòâî. Ñ=é\ñ, êîð ýç íà â\â âåæà ëóí\í è \í=, ïûð ïàñéèñíû äà ï\÷èòàéò=ñíû ñòàâ âîéòûðûñ. Íî, ãàøê\, êîðê\ óíà âî ìûñòè è /òñ\ãëàñ\í îëàí ëóíûñ âóæúÿñÿñ äà ëîàñ ïðàçäíèê\í.

13

ìîðò ï\ãèáíèò\ìà Êîìèûí òàâî ÿíâàðü-ñåíòÿáðûí àñëàñ óäæ âûëûí. Óíäæûêûñ – ìóïûòøê\ññà îçûðëóí ïåðéèã\í. Òàé\ æ\ êàäíàñ ðåñïóáëèêàñà ïðåäïðèÿòèåîðãàíèçàöèÿÿñûí ÷îðûäà äîéìàë\ìà 41 ìîðò.

21,8

ñþðñûñü óíäæûê ìîðò òàâîñÿ ÿíâàðü-ñåíòÿáðûí âåòë\ìà Åãèïåò\, Òóðöèÿ\ äà Ãðåöèÿ\ Ñûêòûâêàðñÿíü ñóé\ð ñàé\ âåñüêûäà ëýáûñü ñàìîë¸ò\í. Ì\éìó Êîìèûí òàòø\ìûñ â\ë\ìà 38 ïð\÷åíò\í ýòøàäæûê.

6.040

Èãîðü ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ, áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà âîéòûð\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü: —×àéòà äà, òàé\ ïðàçäíèêûñ Ðîññèÿûí îëûñü ñòàâ é\çë\í. Ñ=é\ñ êûïûäà ïàñé\íû è êóñ\ä÷ûñü, è ñïàñàòåëü, è ïåëüê\ä÷ûñü-èäðàñüûñü, è ìóê\äëàûí ç=ëüûñüìûðñüûñü. Áóðåòø òàé\ ëóíàñ ÷óæ\ìà ìåíàì ðàäåéòàíà ã\òûð — Îëüãà Ô¸äîðîâíà. /òñ\ãëàñ\í îëàí ëóíûñ ìèÿí ñåìüÿûí — êûê ï\âñòà ïðàçäíèê.

Ëèäèÿ ËÎÃÈÍÎÂÀ, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é àðòèñòêà: —Ìåíàì ÷àéò\ì ñåðòè, ìåä ýñüê\ ìèÿí áûä ëóí â\ë= ñ\ãëàñà îëàí ëóí\í, à òî òåëåâèçîð âèäç\äíû êóòàí äà, ïîìñÿ âèñüòàë\íû, êûäçè \òèëàûí âîþéò\íû, ì\äëàûí çûê\ âî\ìà\ñü. Ìåäûì ýñüê\ òàòø\ì ë¸ê þ\ðûñ ýòøàäæûê â\ë= ìèÿí îë\ìûí.

Àííà ÊÐßÆÅÂÑÊÀß, Óäîðà ðàéîíûñü Ãëîòîâî ñèêòñà øêîëàûñü äèðåêòîð: —Ìå òàé\ ëóíñ\ ïûääè îã ïóêòû. Âîäçò= íîÿáðü 7 ëóíò\ çýâ êûïûäà ïàñéûë=ì. ×óê\ðò÷ûë=ì äåìîíñòðàöèÿ âûë\, ôëàãúÿñ\í ñèêò êóçÿ âåòë=ì. /í= íèìêîäüëóíûñ òàé\ ïðàçäíèêûñë\í àáó. Äà è íèìûñ — Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà — ÷àéòà, îç ë\ñÿâ ñûëû. Òàé\ — ÷èíàÿñë\í äóìûøò\ìòîð.

Åâãåíèé ÖÛÏÀÍÎÂ, Êîìè íàóêà ø\ðèíûí óäæàëûñü, ôèëîëîãèÿñà äîêòîð: —/òñ\ãëàñ\í îëàí ëóíñ\ îã ïàñéûâ. Ãîðòûí øîé÷÷ûøòà, êóòø\ìê\ íåá\ã ëûääüûøòà. Øóíû ê\ âåñüêûäà, òàé\ çýâ äçóã ïðàçäíèê. Àáó ã\ã\ðâîàíà, êîäê\ä ìèðèò÷ûíû. Ìèÿí ñòðàíàûí íåêîä íåêîäê\ä îç çûêñüû. Ó÷¸í\éÿñ ûñòûñü\íû èñòîðèÿûí â\âë\ìòîð âûë\. Êàçüòûë\íû 1612 âî, êîð Ìèíèí äà Ïîæàðñêèé âåñüê\äë\ì óëûí ðî÷ äðóæèíà â\òë\ìà Ìîñêâàûñü ïîëÿêúÿñ\ñ... Ñ=é\ êàäñÿíüûñ ï\ áûòòü\ê\ Ðî÷ ìóûí ëþ÷êè, \òà-ì\äñ\ ïûääè ïóêò\ì\í çàâîäèò\ìà\ñü îâíû... Íî èñòîðèêúÿññÿíü æ\ êûâë= äçèê ì\äòîð: ïîëÿêúÿñ\ñ Ìîñêâà\ êîðë\ìà\ñü àñüíûñ

ðî÷ áîÿðà. Íî êîð äóãä\ìà\ñü íàëû ìûíòûíû óäæäîíñ\, ñóé\ðñàéñàë\í ìåäàë\ì âîéñêàûñ è êûï\ä÷ûë\ìà àñëàíûñ ê\çÿåâàûñëû ïàíûä. Ñ=äçê\, ïîëÿêúÿñ\ñ â\òë\ìñ\ \äâàê\ ïîçü\ êûäçê\ éèòíû Ðî÷ ìó\ñ ë¸ê â\ð\ãûñü ìåçä\ìê\ä. Áóðäæûê ýñüê\ â\ë=, êàëåíäàð\ ê\ êîëèñíû Ã\ðä Îêòÿáðëûñü ëóíñ\. Îð÷÷à Áåëàðóñüûí òàé ñî ïûð íà ïàñé\íû Îêòÿáðñà ðåâîëþöèÿò\. È íåêîä íåêîäê\ä îç çûêñüû òà ïîíäà. Ìèÿíëû ýñüê\ âåë\ä÷ûíû áåëîðóñ-âîêúÿñëûñü. Îç ïîçü \òè çäóê\í âóí\äíû àññüûíûì íåâàæ\íñÿ èñòîðèÿ\ñ, ìè \ä ñòàâíûì âûëü íýìàñ âîñüêîâò=ì êûçü\ä íýìñÿíü, ïîìíèòàì íà ï\ëü-ï\÷ë\í êàçüòûë\ìúÿñûñü, êèíîôèëüìúÿñûñü äà êíèãàÿñûñü «Àâðîðàëûñü» ëûé\ì øûñ\...

ñåìüÿ ìèÿí ðåñïóáëèêàûí «ìàì êàïèòàë» âåñüò\ âåøò\ìà îëàí=í âûë\ âîäç\ñ\í áîñüòë\ì ìàò\ êûê ìèëëèàðä øàéò. Í\øòà 1.822 ñåðòèôèêàò âûë\ íü\á\ìà\ñü, êûï\ä\ìà\ñü äà äçîíüòàë\ìà\ñü ïàòåðà-êåðêà. Òà äûðéè ñòàâñ\ âèäç\ìà\ñü 558,7 ìèëëèîí øàéò. Êàçüòûøòàì, «ìàì êàïèòàëûñ» òàâî àðòàâñü\ 387.640 øàéò 30 óð.

444

ìèëëèîí øàéò ÷óê\ðì\ìà «Êîìè ýíåðãîñáûò êîìïàíèÿ» ÂÀÊ-ëû ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñë\í óäæé\çûñ. Ìåäñÿ óíà àáó âåøòûñü\ìà\ñü Âîðêóòàûí, Ñûêòûâêàðûí äà Óõòàûí þãûä áè\í ãîðòàíûñ â\äèò÷ûñüÿñ.

31,545

ìèëëèîí øàéò øó\ìà âè÷ì\äíû Óõòà êàðñà ñü\ìêóäéûñü 2013-2015 âîÿñ\ 90 òîì ñåìüÿëûñü îëàí=í áóðì\ä\ì âûë\. Òàê\ä éèò\äûí âûíñü\ä\ìà òîðúÿ óäæòàñ.

1,5

ìèëëèàðä øàéò âîàñ Êîìèëû ôåäåðàëüí\é áþäæåòûñü ìàòûññà êóèì âî êåæë\ âàæ êèññü\ì êåðêàÿñ ðàçü\ì-èäðàë\ì âûë\. Ñîäò\ä òà ìûíäà æ\ êîâìàñ òîðé\äíû ðåñïóáëèêàëû è àñëàñ ñü\ìêóäéûñü.

300

ñàé\ ìîðò\ñ \ë\ä\ìà\ñüøòðàïóéò\ìà\ñü êóðûä çåëëÿ þ\ì á\ðûí ðóëü ñàé\ ïóêñü\ìûñü îêòÿáðü 19-28 ëóíúÿñ\, êîð ãîñàâòîèíñïåêöèÿ âèäç\ä=ñ òóé-óëè÷à âûëûí ï\ðàäîê á\ðñÿ «Ãàæà þðà øîïåð» ïàñ óëûí. Øåíçü\ä\, ìûé òàòø\ì ëûäàñ âåñüêàë\ìà òîì íûâ, êîä= ñ\ìûí íà òàâî àâãóñòûí áîñüò\ìà øîïåðëûñü ïðàâî.


3

Ò\ä÷àíà ñ¸ðíè

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

ÂÅÑÜÊ/ÄËÛÑÜ

Àëåêñàíäð Êàëèíèí:

«Ìå âîñüñà áûä\íëû, êîä= ê\ñé\ óäæàâíû» Àääçûñüëûò\äç ëûääè ñòàâñ\, ìûé ãèæë³ñíû á\ðúÿ êàäàñ Ýæâà éûëûñü, äà í\øòà ýæâàñàëûñü þàñè, êûäçè äîíúÿë\íû âûëü þðíó\äûñüñ\. È ñî ìûé àðòìèñ. Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Êàëèíèí\ñ ñûê\ä \òëàûí óäæàëûñüÿñ äîíúÿë³ñíû äæåíüûäà: âåæàâèäçûñü äà âîñüñà ìîðò, ç³ëü âåñüê\äëûñü. Íî íàëû \ä áûòü ëî\ áóðñ\ âèñüòàâíû, øîíûä óë\ñûä âåëü äîíà äà. À êûäçè äîíúÿë\íû, øóàì, îë\ìà é\ç — âåòåðàíúÿñë\í ñ\âåòûñü âîäçì\ñò÷ûñüÿñ? Àðòìèñ — äçèê æ\ òàäçè. Ìåä, øóàì, è íàé\ îøê\íû, à \ä òàâîñ\ é\ç\ä\ìà Òîìúÿñë\í âî\í äà òîìóëîâûñ ìûé ì\âïàë\? È áàðà — âîñüñà äà ç³ëü. Ñîäò³ñíû íà, ñî ï\ ìûéòà âûëüòîðñ\ óäèò³ñ ïûðòíû: è âåëîñèïåä\í êàð\äç âåòë³ì, è áûä îêîòèòûñü àññüûñ ïó ñàäèò³ñ, è ñíîóãîðîäîêûä ëîàñ. Âèäç\äë³ è ëûäïàñúÿñ. Òûäîâò÷èñ — Ýæâàûí ñòàâûñ ëþ÷êè-ëàäí\. Ãîæ\ìíàñ äçîíüòàë\ìà\ñü àáó ñ\ìûí ìàøèíà\í âåòëàí, íî è ïîäà òóé. Âèäç\ìà\ñü òà âûë\ 15 ìèëëèîí øàéò, êîëü\ì âî ñåðòè 5 ìèëëèîí\í óíäæûê. Äåòñàäÿñëè ìè÷ì\ä\ì äà ò\â êåæë\ äàñüò\ì âûë\ âèäç\ìà\ñü 24

ìèëëèîí øàéò (êîëü\ì âî ï\ âè÷ìûë\ìà ñ\ìûí 10 ìèëëèîí), à øêîëàÿñëû — 10,8 ìèëëèîí. Ìåäñÿ íèìêîäü òàûñü ï\æàðí\éÿñëû, \ä òàëóí âûë\ íàëûñü ñòàâ òø\êò\ìñ\ çáûëüì\ä\ìà. Ѹðíèò÷àí êàä\ ìàòûñò÷\ì á\ðûí òûäîâò÷èñ: Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ äîðûí ïóêàë\íû é\ç. Ëîêò\ìà\ñü îòñ\ãëà. Íåäûð ìûñòè âîëûñüÿñ çýâ ä\â\ëü ÷óæ\ìà\ñü ïåò³ñíû, ñ³äçê\, îòñ\ãûñ âè÷ì\ìà. —Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, êóòø\ì ò\æä-ìîã\í ìåäòø\êûäà øû\ä÷ûâë\íû? — òàòø\ì\í àðòìèñ ìåäâîääçà þàë\ì\é. —Êûäçè è áûäëàûí — îëàí³í áóðì\ä\ì äà êîììóíàëüí\é îâì\ñûí íåëþ÷êèÿñ êóçÿ.

—À çáûëüûñü Ýæâàëû «Ìîíäè ÑËÏÊ»-ûä ñåò\ ñû ìûíäà, ìûéòà ò³ÿíëû êîë\? —È êîä³ òàäçèñ\ âèñüòàë\? —Ñòàâíûñ. —Ñòàâíûñ, êîä³ îç îâ Ýæâàûí? Ìè «Ìîíäè ÑËÏÊ»ûäê\ä ¸ðòàñÿì ñ³äç æ\, êûäçè è ìóê\ä êàð-ðàéîí — àñëàíûñ ìåäûäæûä ïðåäïðèÿòèåíûñê\ä. À ¸ðòàñüò\ãûä íèí\ì îç àðòìû. Ñî ìèÿí 80 ïð\÷åíò ýæâàñàûñ ç³ëü\-óäæàë\ ËÏÊ-ûí. È ñýò÷\ñ âåñüê\äëûñüÿñê\ä êûðûìàë\ì ñ¸ðíèò÷\ìûí ïàñé\ìà êûçâûí ñîöèàëüí\é ïðîåêòñ\, ìûé ìè ï\ðòàì îë\ì\. Äåðò, îêîòà óíäæûê, è ìè êóòàì ñ\âì\äíû àññüûíûì ¸ðòàñü\ìíûì\ñ. —Âîääçà âîÿñàñ ¸íà íîðàñüë³ñíû ËÏÊ âûë\ áûäñÿìà ïåæñ\ ñûí\äàñ ëýäç\ìûñü. Á\ðúÿ êàäàñ íîðàñü\ìûñ ÷èí³ñ. Çáûëüûñü áóðìèñ óäæûñ òà êóçÿ àëè é\çûñ ìóäçèñíû íîðàñüíûñ\? —Äîðéûíû íåêîä\ñ îã êóò, íî ýêîëîãèÿ áîêñÿíü óäæñ\ óíà â\÷\ìà\ñü. Ãèäðîìåòöåíòðûä ìèÿíëû äçèê áûä ëóí þ\ð ñåò\ îç ñ\ìûí ïîâîääÿ, íî è ñûí\äûí ñîðàñ éûëûñü. /òêûìûíòîð êóçÿ óíäæûê îâë\, íî òàé\ ñîðàñûñ àáó ñ\ìûí ìèÿí Ýæâà âåñüòûí, à ñòàâíàñ ðåñïóáëèêà ïàñüòà.

—Ýæâàûí îë\ì-âûë\ì éûëûñü óíàëûñü þàñè. Óíäæûêûñ øóèñíû, ìè ï\ êàðàä âóäæíû îã\ ê\ñé\é. Çáûëü ñýòø\ì ò³ÿí áóð äà íåêóòø\ì ã\ð\äïàäì\ã àáó? —Êûäç í\ àáó, äåðò, ýì. Øóàì, îç òûðìûíû âðà÷üÿñ. Òà â\ñíà âèñüûñüÿñ ýëÿñü\íû \÷åðåäü âûë\. À êîðíû ñïåöèàëèñò\ñ îã\ âåðì\é îëàí³í àáóò\ì â\ñíà. ÆÊÕ-ûí ñåðïàñûñ ìóê\äëàûí êîäü æ\. Ò³ ò\äàííûä íèí, ìûé ûäæûä óäæ â\ë³ â\÷\ìà òóé äçîíüòàë\ì êóçÿ äà âèäç\ìà 15 ìèëëèîí øàéò. Ìè á\ðéèì ìåäñÿ æóãëàñü\ìèíúÿññ\. À ò\äàííûä, ìûéòà ñü\ì êîë\ ñòàâñ\ äçîíüòàâíû? 167 ìèëëèîí! —Äà, êîð á\ðúÿñ\ êóòàííûä äçîíüòàâíû, âîääçàûñ ïóñü-ïàñüìóíàñ íèí. Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, Ýæâàñüûä ìóííû íåêîä îç ê\ñéû, âåñèã þðêàð\. Íî \ä ò³ÿí Ñòðîèòåëü ìèêðîðàéîíàä îâíû íåêîä îç ê\ñéû, à ìóííûñ\ íåêûò÷\. Àëè àáó òàäçè? —Ñò\÷ òàäçè. Ñòðîèòåëü ìèêðîðàéîíûí 58 ïó êåðêà. Ñòàâíûñ êèññÿí âûéûí\ñü. Âåñèã è äçîíüòàâíûñ\ íàé\ñ äçèê íèí\ìëà, à ìåä ñòàâ îëûñüñ\ ñýòûñü âûëüëà\ âóäæ\äíû, òàëóí âåñèã ñ¸ðíèûñ àáó. Íî êè êðåñòàë\ì\í

îã\ æ\ ïóêàë\é, ç³ëÿì íàäç\íèê\í ã\ð\äñ\ ðàçüíû. —Ò³ÿíê\ä àääçûñüëûò\äç \òòîð-ì\äòîð ò\äìàë³ ãîæñÿ äçîíüòàñÿí óäæ éûëûñü. Ñòàâñ\, ìûé ê\ñéèííûä, â\÷èííûä? —Ñòàâñ\. Îã êóò îøéûñüíû, íî âåñèã íåóíà óíäæûê. Øóàì, êåðêàäîðñà 9 é\ð ïûääè â\÷èì äàñ\ñ. Ëûääü\äëûíû ê\, ìûéòà â\÷\ìà, îç ëî ýòøà. Íî ëûääü\äëûíû îã êóò, ìå ê\ñúÿ, ìåä â\÷\ìñ\ àääçàñíû àñüíûñ ýæâàñà. —À ìûé Ò³ÿíëû çýâ îêîòà â\÷íû? Àáó áûäëóíñÿ óäæûí, à, øóàì, ìûéê\ ûäæûäòîð. —Çýâ îêîòà, ìåä Ýæâàë\í â\ë³ àñëàñ ïàðê äà èçýðä. Ïàðêñ\ äà èçýðäñ\ êîë\ ë\ñü\äíû Ñëàâà óëè÷à âûëûí, \ä Ñë\á\äà ïëîùàäü âûëûí é\çûñ îç íèí ò\ðíû. È í\øòà îêîòà, ìåä â\ë³ àñëàíûì Éèà äâîðå÷. Óíà âî íèí òà éûëûñü ìóí\ ñ¸ðíèûñ, ìåñòàñ\ óð÷èò\ìà, äâîðå÷ áàëàûñ âåñèã äàñü íèí. —È ìåäá\ðúÿ þàë\ì: ìûé ìåäú¸íà ïàäì\ä\ óäæàíûä? —É\çûñ. —ѳäçê\, ìûé ìåäú¸íà îòñàë\ óäæàíûä? —É\çûñ... È ìå âîñüñà áûä\íëû, êîä³ ê\ñé\ óäæàâíû. Ѹðíèò³ñ Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

ÊÛÄÇÈ ÎËÀÍÍÛÄ ÂÓÆÂÎÉÒÛÐ?

Ìûòø\äñ\ âåíàñíû \òóâ Ýæâà ðàéîíñà êîìè âîéòûðë\í êîíôåðåíöèÿ ÷óê\ðò÷àñ íîÿáðü 15 ëóí\, íî äàñüòûñü\íû íèí ñû êåæë\. Îêòÿáðü 24 ëóí\ «ã\ãð\ñ ïûçàí» ñàé\ ÷óê\ðò÷ûë=ñíû ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿûí äà é\ç\ñ âåë\äàí þê\íûí óäæàëûñüÿñ, «Ýæâàñà êîìèÿñ» êîòûðûí ç=ëüûñüÿñ. Ѹðíèò=ñíû øêîëàäåòñàäéûí êîìè êûâ âåë\ä\ìûí ìûòø\äúÿñ éûëûñü. Ñ=äç, îç òûðìûíû ìåòîäèêà êóçÿ íå-

á\ãúÿñ, óðîê íó\ä=ã\í êîëàíà óäæàëàí òåòðàäüÿñ. Ñóé\ðñàéñà êûâ êóçÿ óðîê äûðéè êëàññ\ þê\íû êûê ïåëü\, âåë\äûñüÿñ â\çé\íû òàäçè â\÷íû è êîìè êûâ êóçÿ óðîêúÿñ äûðéè. Íàë\í êûâúÿñ ñåðòè, áîñüò÷ûíû ÷åëÿäü\ñ âåë\äíû êîë\ äåòñàäéûí íà, íî ñýí= îç òûðìû çîíïîñíè\ñ âóæâîéòûðë\í êûâé\í ò\äì\äûñü ïåäàãîãûñ. Òîðé\í ïàñéèñíû è, ìûé êîìè êûâ âåë\äûñüÿñ êûçâûííàñ ëîêò\íû ñèêòúÿñûñü è êàðûí íàë\í îëàí=íûñ àáó. Òà éûëûñü, äåðò, ñ¸ðíèòàñíû è êîìè âîéòûðë\í ÷óê\ðò÷ûë=ã\í, à ìûòø\äúÿññ\ âåííû ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ äà «Ýæâàñà êîìèÿñ» êîòûð êóòàñíû \òóâ.

Âî\ä÷ûíûñ\ ñü\êûä Âîðêóòàûí îëûñü êîìè âîéòûð àññüûíûñ êîíôåðåíöèÿñ\ íó\ä=ñíû íàöèîíàëüí\é êóëüòóðàÿñë\í êàðñà ø\ðèíûí. Âîéâûâ êûòø ñàéûí îëûñüÿñ\ñ ìàéø\äë\, ìûé ñü\êûä âî\ä÷ûíû êàðáåðäñà ïîñ¸ëîêúÿñ\. —Ê\êúÿìûñ ÷àñ ðûòñÿíü Âîðãàøîð\äç âî\ä÷ûíû îí íèí âåðìû, àâòîáóñûñ îç âåòëû. À òàêñè\í — çýâ äîíà, — âèñüòàë=ñ «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í Âîðêóòàñà þê\í\í âåñü-

ê\äëûñü Ñâåòëàíà Ñïèðèäîíîâà. Òûð-áóðà âî÷àâèäçíû ñûëû êàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Àëåêñàíäð Ëèòâèíîâ ýç è âåðìû, ïàñéèñ ñ\ìûí, ìûé ìàòûññà êàä\ íèí ëî\ íü\á\ìà âåòûìûí ìèëëèîí øàéò äîí 16 àâòîáóñ. Âîðêóòàñàûñü ñ\ìûí êûê ïð\÷åíòûñ — êîìè, íî, êûäçè è ñòàâíàñ ðåñïóáëèêàûí, ëîêòàí âîñÿíü ñýò÷\ñ øêîëàÿñûí êóòàñíû âåë\äíû êîìè êûâ. Øêîëàÿñ äàñü\ñü íèí òà êåæë\, ýì\ñü è âåë\ä÷àí íåá\ãúÿñ.

Àääçûñüë=ñíû óäæú¸ðòúÿñ Îêòÿáðü ïîìûí «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í Êóë\ìä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí ç=ëüûñüÿñ äîð\ âîë=ñíû Ñûêòûâêàðñà ¸ðòúÿñûñ. Ñû ìîãûñü, ìåä áóðäæûêà ò\äìàñüíû ¸ðòà-¸ðòë\í óäæ\í, à ñ=äçæ\ âèäç\äëûíû, êûäçè ïðåäñòàâèòåëüñòâîÿñ êîòûðò\íû âëàñüò òý÷àñê\ä \òóâúÿ óäæñ\. Ìåäâîäç Êóë\ìä=í ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü\ñ âåæûñü Íàòàëüÿ Ëåâ÷åíêî ò\äì\ä=ñ ã\ñüòúÿñ\ñ àñ ðàéîí\í, âèñüòàë=ñ, êóòø\ì âåæñü\ìúÿñ ëîàñíû ñýí= ìàòûññà âîÿñ\. Ñ=äç, Ýæâà éûëûí çáûëüì\ä\íû èíâåñòèöèÿà óäæòàñúÿñ, íà ï\âñòûí Ïîì\ñä=íûí é\â, à Çèìñòàíûí – ÿé ïåðåðàáîòàéòàí öåõúÿñ â\÷\ì, Ïîæ\ãä=íûí äà Ñê\ð\äóìûí ñê\ò êàðòàÿñ âûëüì\ä\ì, ðàéîíûí âèäç-ìó ïð\äóêöèÿ íü\áàí-ïåðåðàáîòàéòàí êîîïåðàòèâ ë\ñü\ä\ì êóçÿ. Äàñüò\ìà íèí Íåìä=íûí øêîëà äà Äîíûí ñïîðòçàë êûï\ä\ì ìîãûñü ïðîåêòà-ñìåòàà äîêóìåíòúÿñ, Êóë\ìä=íûí ñòð\èò\íû 120 êàãà âûë\ àðòûøò\ì äåòñàä, ôèçêóëüòóðà êîìïëåêñ, äçîíüòàë\íû ðàéîíñà êóëüòóðà êåðêà. Þðñèêòûí æ\ ì\âïàë\íû êûï\äíû ñ=äç øóñÿíà âèçèò-ø\ðèí, ê\í= \òè âåâò óëûí ìåñòèò÷àñíû è êè-

ïîä\ äà ìóçûêà\ âåë\äàí øêîëàÿñ, ìóçåé. Êóë\ìä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí âîäçì\ñò÷ûñüÿñ þêñèñíû þðêàðñàê\ä ñèêòñà âîéòûðë\í ò\æä-ìîã\í, âîäç\ êåæë\ ì\âïúÿñ\í, ò\äì\ä=ñíû òóðèçì þê\íûí ò\ä÷àíà óäæòàñúÿñ\í. Ñûêòûâêàðûñü âî\ìàÿñ âûë\ äîíúÿë=ñíû Êóë\ìä=íñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîëûñü ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿê\ä \òóâúÿ óäæñ\ äà â\çéèñíû øû\ä÷ûíû «Êîìè âîéòûð» \òìóí\ìë\í èñïîëêîì\, ìåäûì íó\äíû Ýæâà éûëûí òîðúÿ ñåìèíàð, êûò÷\ êîðëûíû ðåñïóáëèêàñà ñòàâ êàð-ðàéîíñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîûí ç=ëüûñüÿñ\ñ äà àäìèíèñòðàöèÿÿñûí óäæàëûñüÿñ\ñ. Êóë\ìä=íñà äà Ñûêòûâêàðñà ïðåäñòàâèòåëüñòâîÿñë\í àääçûñüë\ì éûëûñü ïàñüêûääæûêà ò\äì\äàì «Êîìè ìó» ãàçåòë\í ëîêòàí íîìåðûí. Ñíèìîêûñ Âëàäèìèð ÏÐÎÊÓØÅÂË/Í.


4

Ìîðò äà îëàíïàñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

ËÛÄÏÀÑ

Ñòàâñ\ ãèæàâò\ã ñåðïàñûñ àáó çáûëü Êóèì âî ñàéûí ÎÎÍ-ë\í øó\ì ñåðòè ìèðûí ìåäâîääçàûñü ïàñéèñíû Ñòàòèñòèêàëûñü ñòàâìèðñà ëóí. Óð÷èò\ìà ñ=é\ñ ñû ìîãûñü, ìåäûì é\çûñ êàçÿë=ñíû, êóòø\ì ûäæûä óäæ áûä ëóí áåðã\ä\íû òàé\ þê\íàñ ç=ëüûñüÿñ. À 2010 âîñ\ á\ðé\ìà\ñü àáó ñ=äç-òàäç — áóðåòø ñýêè ìèðñà óíà ñòðàíàûí íó\ä\ìà\ñü ïåðåïèñü. Ïàñéûíû òàé\ ëóíñ\ êóòàñíû îêòÿáðûí âèò âîíàñ \ò÷ûä. Ðîññèÿûí ñòàòèñòèêà ïàíñèñ 200 ëûäïàñúÿññ\ äà â\÷\íû êûâê\ðâî ñàéûí íèí. /í= òàé\ áóðà ñ\âì\ì ò\äúÿñ. òý÷àñ. Òàëóí ñòàâ òøóï\äà âëàñüò Òà éûëûñü æóðíàëèñòúÿñê\ä êîòûðò\ àññüûñ óäæñ\ ëûäïàñúÿñ àääçûñüë=ã\í âèñüòàë=ñ Êîìèñòàò\í âûë\ ïîäóëàñü\ì\í. Òàé\ èíì\ îç âåñüê\äëûñü Ìàðèíà Êóäèíîâà. ñ\ìûí ýêîíîìèêàëû, íî è îë\ìë\í —2010 âîñÿ ïåðåïèñü êóçÿ é\ç\ñòàâ þê\íëû. ä\ìà íèí 3 íåá\ã, ñòàâûñ ëî\ 11. Êîìèûí òàé\ óäæñ\ â\÷\íû Òàé\ þ\ðñ\ ïîçü\ àääçûíû è \òóâûäæûä ñÿìà 270 ñïåöèàëèñò. Òàûñü âåçéûñü. À óäæñ\ ëî\ ñèã\ðò\ìà 2013 \òäîð é\ç\ñ, âèäç-ìó â\äèòûñüÿñ\ñ âî ïîì\äç. Ãèæàë=ã\í ÷óê\ðò\ì ñòàâ äà ñê\ò, àñ âûë\ ç=ëüûñü è÷\ò êî- þ\ðûñ ëî\ âîñüñà, íà\í âåðìàñ òûðúÿñ\ñ ãèæàë=ã\í áîñüòë\íû ò\äìàñüíû áûä ìîðò, — ïàñéèñ Ìàñîäò\ä é\ç\ñ. Øóàì, 2010 âîñÿ ïå- ðèíà Þðüåâíà. ðåïèñü äûðéè ðåñïóáëèêà ïàñüòàëàÑ=é\ âèñüòàë=ñ, ê\òü ï\ è âîääçà ûí Êîìèñòàòëû îòñàñü\ìà ï\øòè 4 ãèæàë\ìëû êûâê\ðò\äñ\ ïîì\äç àáó ñþðñ ìîðò. /í= âî÷àñ\í àðòàë\íû íà â\÷\ìà, Ðîññòàò äàñüòûñü\ íèí ×ÅËßÄÜ ÄÀ ÌÈ

Ç=ëü\ìûñ àáó âåñüø\ð\ Ñûêòûâêàðñà ïîëèöèÿ âåë\äûñüÿñê\ä äà ìåäèêúÿñê\ä \òóâ êûòøîâò=ñíû ñü\êûäà îëûñü ñåìüÿÿñ. Òîðé\í ûäæûä ò\ä÷àíëóí â\ë= ñåò\ìà ë¸ê îëàñíîãà äà ïîëèöèÿë\í ó÷¸ò âûëûí ñóëàëûñüÿñëû. Òûð àðëûäò\ìàÿñë\í äå- ì\äíû-ñ\ñò\ìì\äíû îëàí=íë\ÿñ êóçÿ èíñïåêòîð Ò.Ì.Òóð- ñ\. Ò\ä÷èñ, ìûé íàê\ä âîäêèíàë\í êûâúÿñ ñåðòè, ó÷¸ò äçà àääçûñüë\ì, \ë\ä\ì, ñ¸ðâûë\ áàòü-ìàì\ñ ñóâò\ä\íû íèò\ìûñ àáó êîëü\ìà âåñüþ\ì-êîäàë\ì, íàðêîòèê\í ø\ð\. ×åëÿäüûñ ï\ò\ñü, ïàäóðì\ä÷\ì, ÷åëÿäü\ñ àñ êå- òåðàíûñ\ èäðàë\ìà\ñü-ïåëüæàñ êîëü\ì, íàé\ñ ë¸êà ê\ä\ìà\ñü. ä\çü\ðèò\ì ïîíäà. Òà âûë\ âèäç\äò\ã ïîëèÒàé\ ï\ðé\ âåòë\ìà\ñü âèò öåéñê\éÿñ, âåë\äûñüÿñ, ìåñåìüÿ\, ê\í= \òóâ àðòàë\ì\í äèêúÿñ áàðà íà êàçüòûøò=ñáûäì\ 9 ÷åëÿäü. Âèäç\äûñüÿñëû íèìêîäü, ìûé íàë\í íû êàãàÿñ â\ñíà áàòü-ìàìë\í âîë=ã\í ñòàâ ñåìüÿàñ â\ë\ìà êûâêóò\ì, ëþ÷êè-áóð îëàñï\ðàäîê, áàòü-ìàìûñ íîêñü\- íîã éûëûñü. Àñüíûñ âåðñòü\ìà\ñü ÷åëÿäüûñê\ä, â\÷\- ÿñ âèñüòàë=ñíû ñü\êûäëóíúìà\ñü ãîðòã\ã\ðñà óäæ. /ò- ÿñ éûëûñü, þàñèñíû, êóòø\ì êûìûí\í, êîäúÿñ âîäçò= òø\- ïîñîáèå-êîêíü\ä ï\ëàãàéò÷\ êûäà âèäç\ä=ñíû ðóìêà\, ÷åëÿäÿ ñåìüÿëû, êûäçè ñ=é\ñ äóãä\ìà\ñü þíû, ïûð\ìà\ñü ñóäç\äíû, êûò÷\ òà ìîãûñü óäæ âûë\ äà ç=ëü\íû áóð- øû\ä÷ûíû äà ñ.â.

Êîâìàñ êûâêóòíû Ê\òü ðåñïóáëèêàûí 2009 âîñÿíü íèí ïûðò\ìà îëàíïàñ, êîä ñåðòè òûð àðëûäò\ìàëû îç ïîçü âåòë\äëûíû \òíàñëû ûâëàò= äà é\çàèíò= ñ¸ð ðûò-âîéûí, óíà\í íà ïûääè îç ïóêòûíû äà òîðêàë\íû ñ=é\ñ. Ñ=äç, òàâîñÿ \êìûñ ò\- âî\äíû, ìûé áûäòàñíûñë\í ëûñü\í ñ\ìûí Ñîñíîãîðñêñà âîéñÿ âåòë\ìûñ âåðìàñ ë¸êà ï\ðàäîê âèäçûñüÿñ ãèæ\- ïîìàñüíû. Æàëü, íî âåðñòü\ìà\ñü îëàíïàñ òîðêàëûñüÿñ ÿñ òà éûëûñü îç ì\âïûøòâûë\ 168 ïðîòîêîë. Òàé\ ëûíû, à êàèò÷\íû á\ðûííàñ ëóíúÿñàñ íàé\ áàðà íà êû- íèí, êîð ìûéê\ ëîàñ. òøîâò\ìà\ñü êàðñà óëè÷üÿñ Ì\ä òûð àðëûäò\ìà êîëäà êàçÿë\ìà\ñü êûâçûñü- ëü\ä\ìà ìóñà íûâñ\ äà âîéò\ìúÿññ\. /òè çîíêà\ñ àäíàñ æ\ íèí â\ë\ì ëîêò\ ãîðäç\ìà\ñü âîé ø\ð ã\ã\ðûí ëàâêà ä=íûñü, âèñüòàë\ìà, ñî- òàñ. Äåðò, è ñûë\í ìàìê\ä êëà ï\ ïåò=. Êîð ñ=é\ñ âàé\- êîâì\ìà ñ¸ðíèòíû. Ï\ðàäîê âèäçûñüÿñ êàçüä\ìà\ñü ãîðòàñ, ìàìûñ ýñê\ä\ìà ïèûñëûñü êûâúÿññ\. È òûøò\íû: áàòü-ìàìëû, êîäê\òü áàòü-ìàìûñ â\ë\ì ò\ä\- ëûñü ÷åëÿäüñ\ êàçÿëàñíû ñ¸ð íû îëàíïàñ éûëûñü, âåê æ\ ðûòûí ëèá\ âîéíàñ ûâëàûñü, òîðêàë\íû ñ=é\ñ. Ïîëèöåé- é\çàèíûñü, êîâìàñ êûâêóòñê\éÿñëû êîâì\ìà ã\ã\ð- íû îëàíïàñ òîðêàë\ìûñü.

ëîêòàí êåæëàñ. /í=ÿ òåõíîëîãèÿÿñ îòñ\ã\í ì\âïàë\íû ïûðòíû óäæ\ âûëüòîðúÿñ. Äàñüò\íû è îëàíïàñ\ âåæñü\ìúÿñ, ìåäûì â\÷íû ãèæàë\ìñ\ áûòü\í, ìåä íåêîä ýç âåðìû \òäîðò÷ûíû ñûûñü, \ä ñòàâñ\ ïàñéûò\ã ñåðïàñûñ àáó äçèê çáûëü, à ëûäïàñúÿñûñ àáó ñò\÷\ñü. Ñ=äç, 2010 âî\ ñ\ìûí Êîìèûí àñ éûâñüûíûñ íåêóòø\ì þ\ð àáó ñåò\ìà 44 ñþðñ ìîðò. Ñýê æ\ óíà ñòðàíàûí òàòø\ìòîðéûñ îç âåðìû ëîíû. Í\øòà þàñÿí êàáàëàûí ê\ñé\íû ïàñéûíû íèì-âè÷-îâ. —Òàëóí é\ç\ñ ãèæàë\ì — çýâ äîíàòîð. Ìåäûì ÷èíòûíû ð\ñêîäñ\, Ðîññòàò âåðìèñ ýñüê\ áîñüòíû þ\ðñ\ ìèãðàöèîíí\é ñëóæáàûñü ëèá\ Ïåíñèÿ ôîíäûñü, ëýäçàñíû ê\ òàé\ñ â\÷íû. Ñýññÿ íèì-âè÷ ïàñé\ì\í ïîçÿñ ãèæ\ä÷ûíû è \òóââåç ïûð. Äåðò, ñòàâ þ\ðñ\ òà äûðéè ëî\ äçåá\ìà,

— ò\ä÷\ä=ñ Êîìèñòàò\í þðíó\äûñü äà ïàñéèñ, ìûé òàé\ñ âèäëàñíû â\÷íû 2015 âîûí ñ=äç øóñÿíà è÷\ò ïåðåïèñü äûðéè íèí (þàñü\íû ñ\ìûí íåûäæûä êîòûð\ñ). Ò\äì\ä=ñ Ìàðèíà Þðüåâíà è 2010 âîñÿ ïåðåïèñüë\í \òêûìûí ëûäïàñ\í. Ñ=äç, Êîìèûí îëûñüûñ âîäç\ ÷èí\. Ïîìêàûñ — óíà\í ìóí\íû áîê\, ìåäñÿñ\ êàðûñü äà òîìúÿñ, à ñ=äçæ\ óäæàëàí àðëûäà âåðñòü\ é\ç, äåðò, è ÷åëÿäüñ\ àñê\äíûñ íó\íû. Óíäæûêûñ îâì\ä÷\íû Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Óëûñ Íîâãîðîä êàðúÿñ\ äà íà ã\ã\ð, à ñ=äçæ\ Êðàñíîäàð êðàé\. Ðàéîíúÿñûñü é\çûñ ëîêò\íû Ñûêòûâêàð\, Óõòà\, Âîðêóòà\. Ñèêòúÿñ æ\ êóøì\íû. Íà ïèûñü äæûíúÿñ îë\ 100 äà ýòøàäæûê ìîðò\í. Íûâáàáàûñ óíäæûê ìóæè÷\éûñü. Ñîä\ ï\ðûñüÿñë\í ëûäûñ. Êîìè é\çûñ äà êîìè\í ñ¸ðíèòûñüûñ òø\òø ÷èí\ìà, à ñòàâñ\ ðåñïóáëèêàûí àðòàë\ìà\ñü 100 ñàé\ íàöèîíàëüíîñüòà\ñ. Ñîä\ìà âåë\ä÷\ì é\çûñ, ïûð óíäæûê\í áîñüò\íû âûëûñ äà ø\ð ïðîôåññèîíàëüí\é ò\ä\ìëóí, ìåäñÿñ\ òàé\ íûâáàáàÿñ. Êûçâûíûñ îë\íû óäæäîí, ïåíñèÿ ëèá\ ïîñîáèå âåñüò\. Åëåíà ÕÀßÍÅÍ.

ÞÀË/É — ÂÎ×ÀÂÈÄÇÀÌ ×åëÿäü\ñ äåòñàäé\ èíàë\ì äà ñýí= âèäç\ì-áûäò\ì éûëûñü ñ¸ðíè â\ë= íåâàæ\í Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í îáùåñòâåíí\é ïðè¸ìí\éë\í Ýæâà ðàéîíñà þê\íûí. «Âåñüêûä éèò\äà» òåëåôîí ïûð çâ\íèò÷ûñüÿñë\í þàë\ìúÿñ âûë\ âî÷àâèäçèñíû Ñûêòûâêàðñà àäìèíèñòðàöèÿûñü äîøêîëüí\é îáðàçîâàíèå óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü Òàìàðà Ãîðáóíîâà äà ñýòûñü ñåêòîð\í þðíó\äûñü Ãàëèíà Ñêàíäàêîâà. Ìåäâîäç çâ\íèò÷èñ òîì ìóæè÷\é, êîä=, êûäç à÷ûñ âèñüòàë=ñ, ðåãûä ëîàñ áàòü\í. Ìàéøàñü\ íèí, êûò÷\ øû\ä÷ûíû êàãà\ñ äåòñàäé\ ñåò\ì âûë\ \÷åðåäü\ ñóâò\ì ìîãûñü. Ñûëû ã\ã\ðâî\ä=ñíû, ìûé êîë\ âîëûíû Ìèð óëè÷àñà 42/2 íîìåðà êåðêà\, äîøêîëüí\é îáðàçîâàíèå ñ\âì\äàí äà ìîíèòîðèíã ñåêòîð\, ê\í= ò\äì\äàñíû òà éûëûñü ñòàâ êîëàíà þ\ðíàñ.

Êàãóëüíè÷à\ñ äîíúÿë\íû áàòü-ìàì

Ì\ä þàë\ìûñ â\ë= äåòñàäúÿñëûñü é\ðñ\ ïîòø\ì éûëûñü. Òîðé\í ê\, 106 íîìåðà äåòñàä ã\ã\ðûñü êîð âûëüì\äàñíû ïîòø\ññ\. Çáûëüûñü, óíà òàòø\ì ó÷ðåæäåíèåûí êîë\ äçîíüòàñüíûñ\. Òàé\ þàë\ìñ\ Ñûêòûâêàðñà àäìèíèñòðàöèÿ êóò\ íèí ñèí óëàñ. Òàëóí ÷óê\ðò\íû òà êóçÿ êîëàíà ñòàâ þ\ðñ\, à ñ=äçæ\ äàñüò\íû ÷åëÿäü\ñ âåë\äàí ó÷ðåæäåíèåÿñûí óñê\òòü\-íåìèíó÷àûñü âèäç÷ûñü\ì ìîãûñü óäæòàñ, êîä ñåðòè êóòàñíû âè÷ì\äíû è äåòñàäúÿñëûñü é\ð ïîòø\ì âûë\ ñü\ì. Ýæâàûí í¸ëü äåòñàäéûí êîë\ äçîíüòàñüíûñ\. 83 íîìåðàûí áîñüò÷èñíû íèí óäæ\. Âûëüì\äàñíû è 106 íîìåðà äà ÷åëÿäüë\í ìóê\ä ó÷ðåæäåíèåëûñü \ãðàäàñ\.

58 íîìåðà äåòñàäéûñü áàòü-ìàì øû\ä÷èñíû «âåñüêûä éèò\äà» òåëåôîí ïûð êîð\ì\í âóäæ\äíû íûâ-ïèíûñ\ ì\ä ó÷ðåæäåíèå\, ê\í= ýì ñ=äç øóñÿíà ïîäãîòîâèòåëüí\é ãðóïïà, íàë\í ñàäéûí òàòø\ìûñ àáó äà. Äîøêîëüí\é îáðàçîâàíèå óïðàâëåíèåûí óäæàëûñüÿñ ê\ñéûñèñíû êîðñüíû òà ìîãûñü ïîçÿíëóíñ\ ìàòûññà êàä\ íèí. Ïîçü\ îç âåøòûñüíû êàãà\ñ äåòñàäéûí âèäç\ìûñü «ìàì êàïèòàë» âåñüò\? Äà, ïîçü\. È óíà\í íèí ìûíòûñü\íû òàòø\ì íîã\í. Òà äûðéè ñü\ìñ\ êè âûë\ îç ñåòíû, à âóäæ\ä\íû òø\ò âûâñÿíü òø\ò âûë\.

À ïîçü\ îç âåë\äíû äåòñàäéûí çîíïîñíèê\ä ñóé\ðñàéñà êûâ? Ïîçü\, ê\ñé\íû ê\ áàòü-ìàìûñ. Òà ìîãûñü êîë\ øû\ä÷ûíû ó÷ðåæäåíèå\í âåñüê\äëûñü äîð\. Íî òàûñü áàòü-ìàìëû êîâìàñ ñîäò\ä ìûíòûñüíû.

* * * ×àñ ÷\æ\í «âåñüêûä éèò\äà» òåëåôîí ïûð çâ\íèò÷èñ äàñ âèò ìîðò. È òîðé\í êîë\ ïàñéûíû, ìûé ìàò\ áûä\í àñëàñ þàë\ì-â\çé\ìûñü \òäîð áóð êûâúÿñ âèñüòàë=ñ ñ=é\ ëèá\ ì\ä äåòñàäéûí óäæàëûñüÿñ éûëûñü. Òàìàðà Ãîðáóíîâàë\í êûâúÿñ ñåðòè, áóðåòø òàòø\ì ç=ëü äà ÷åëÿäü â\ñíà òîðé\í íèí ¸íà ò\æäûñüûñü âîñïèòàòåëüÿñ\ñ àòòü\àë\ì-ïàñé\ì ìîãûñü êàðñà ï\ïå÷èòåëüÿñë\í ñ\âåò íó\ä\ «Ðàäåéòàíà êàãóëüíè÷à\ñ äîíúÿë\íû áàòü-ìàì» êîíêóðñ.

Ãèæ\äñ\ äàñüò\ìà Ýæâà ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿûñü ïðåññ-ñëóæáàë\í þ\ð ñåðòè.


5

×åëÿäü äà ìè

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

. ÎËÀÍIÍ

Áàòü-ìàìûñ þ\íû äà, èíàñüíû íåêûò÷\ Êîìèûí 5.795 êàãà áûäì\ áàòü-ìàìò\ã. Íî íà ïèûñü ñ\ìûí 9 ïð\÷åíòûñë\í íàé\ àáó\ñü. Ìóê\äûñë\í ýì\ñü, íî ëýäç÷ûñü\ìà\ñü äà îç ê\ñéûíû áûäòûñüíû. Òàé\ ëûäïàñúÿññ\ âàé\ä=ñ ðåñïóáëèêàûí ñîöèàëüí\ÿ ñ\âìàí àãåíòñòâî\í âåñüê\äëûñü Èëüÿ Ñåìÿøêèí êîëü\ì âåæîí\ ïðàâèòåëüñòâîë\í ÷óê\ðò÷ûë\ì äûðéè, ê\í= ñ¸ðíèò=ñíû ñèð\òàÿñ\ñ îëàí=í\í ìîãì\ä\ì éûëûñü. —2.023 ñèð\òàë\í àáó íå- âûë\ â\ë= âè÷ì\ä\ìà ìàò\ êóòø\ì þð ñþÿí=í. Íà ïèûñü 130 ìèëëèîí øàéò. 2011 âîûí 565-ûñëû òûð\ìà íèí 18 àð\ñ. îëàí=í\í ìîãì\ä=ì 158 /í= \÷åðåäüûí ñóëàë\íû ìîðò\ñ, òàâî 116-\ñ, — âèñü790-\í. Óíà\ñ ñóâò\ä\ìà\ñü òàë=ñ Èëüÿ Ñåìÿøêèí. — Ëîê\÷åðåäü\ êîëü\ì íýìñÿ 90-\ä òàí âîñÿíü \÷åðåäü\ êóòàñíû âîÿñ\. Íî òø\êûäà àðòì\ ñóâò\äíû 14 àð\ññÿíü, òà ïîíñ=äç, ìûé ñ¸ð\í ñóâòûñüÿñ ïà- äà ñýí= ñîäàñ ìàò\ 300 ìîðò. Àãåíòñòâî\í âåñüê\äëûñü íîâò\íû âîääçàÿññ\. Ñû ïîíäà, ìûé \òèÿñ ë\íÿ âè÷÷ûñü\- ïàñéèñ, áàòü-ìàìò\ì ÷åëÿäü\ñ íû àññüûíûñ \÷åðåäüñ\, à îëàí=í\í ìîãì\ä\ì âûë\ ì\äúÿñ øû\ä÷\íû ¸ðä\. ðåñïóáëèêàñà äà ôåäåðàöèÿÁ\ðúÿ êàä\ òàòø\ìûñ ïûð óí- ñà êàçíàÿñûñü âîûñü-âî ï\ äæûê. Êîëü\ì âî ¸ðä òø\êò=ñ âè÷ì\äñü\ ïûð óíäæûê ìîãì\äíû îëàí=í\í 143 ñèð\- ñü\ì. Íî \òêûìûí êàð-ðàòà\ñ, à òàâî íà äîð\ ñîä=ñíû éîíûí, êûäçè òàâî Èíòàûí, í\øòà 97-\í. Ñ=äç, Ñûêòûâä=í Ñîñíîãîðñêûí, Ê\ðòêåð\ñûí ðàéîíñà Çåëåíå÷ûí ñèð\òàÿñ- äà Óäîðàûí, ñ=é\ñ îç è â\ðëû êûï\ä\ì êåðêàûí 200 ïà- çü\äëûíû. Êàð-ðàéîí\í òåðàûñü 78-ñ\ ñåò=ñíû íàëû, âåñüê\äëûñüÿñ äîðéûñèñêîäúÿñë\í êèàíûñ ¸ðäë\í íû: òîðé\í íèí ï\ ñèêòúïîìøó\ì. Ñýò÷\ îâì\ä=ñíû è ÿñûí çýâ ñü\êûä àääçûíû ìóê\ä êàð-ðàéîíûñü ñèð\òà- ë\ñÿëàíà îëàí=í. Òà ïîíäà ÿñ\ñ. Òàé\ êåðêàñ\ ñòð\èò\ì óíàëàûí ì\âïàë\íû àñüíûñ

ñòð\èò÷ûíû ëèá\ äçîíüòàâíû âàæ ñòð\éáà. —Ðàéîíûí àáó íè \òè ðèåëòîð, òà ïîíäà ìè êîðñÿì îëàí=íñ\ ãàçåò äà \òóââåçéûí àñëàíûì ëèñò áîê ïûð, — âèñüòàë=ñ Ìûëä=í ðàéîíñà âåñüê\äëûñü Èëüÿ Ñèäîðèí. — Äçèê âûëü îëàí=í\í ñèð\òàÿñ\ñ ìîãì\äíû ìè îã âåðì\é, ñòð\èò÷\ìûñ äóä\ìà äà. Øóèì âûëüì\äíû âàæñ\. Ñ=äç, ìàòûññà êàä\ áîñüò÷àì äçîíüòàâíû êûê ñóäòàà ïó êåðêà, ê\í= 9 ïàòåðàûí íåêîä îç îâ. Âîäçò= ñýí= ïà÷\í øîíòûñèñíû. À ìè íþæ\äàì øîíûä äà âà òðóáàÿñ. Ìûëä=íûí \÷åðåäüûí ñóëàë\ 85 ìîðò. Êîëü\ì âî àäìèíèñòðàöèÿ ìîãì\ä=ñ îëàí=í\í 13-\ñ, òàâî íü\áèñ 6 ïàòåðà, í\øòà 4 îëàí=í êóçÿ äàñüò\íû êàáàëà. Ëóçäîð ðàéîíûí Ìûëä=íûí êîäü æ\ ìûòø\äûñ. —Ìèÿíëû êîë\ ìîãì\äíû þð ñþÿí=í\í 84 ìîðò\ñ. Íà ïèûñü 50-ûñ îë\ þðñèêòûí, — âèñüòàë=ñ ðàéîíñà âåñüê\äëûñü Èâàí Ðîæèöûí. — Êîëü\ì âî íü\áèì 14 ïàòåðà. Íî øóèì, ìûé áóðäæûê àñëûíûì ñòð\èòíû. Îêòÿáðü 8 ëóí\ þ\ðò=ì 16 ïàòåðàà êåðêà êûï\ä\ì êóçÿ àóêöèîí. Òàòø\ì íûðâèçüñ\ á\ðéèñíû íèí íåêûìûí ìóíèöèïàëèòåòûí. Ñ=äç, ï\øòè 30 ìèëëèîí øàéò â\ë= âè÷ì\ä\ìà Ñûêòûâ ðàéîíñà Âèçèíûí ñèð\òàÿñëû îáùåæèòèå äçîíüòàë\ì âûë\. /òóâîëàí=íûñü â\÷èñíû óíà ïàòåðàà êåðêà.

«Ã/ÃÐ/Ñ ÏÛÇÀÍ»

âè÷÷ûñü\íû, êîð ÷åëÿäüûñ âåðñòÿììàñíû, ìåä ñýññÿ \ø\äíû óäæé\çñ\ íà âûë\, — âèñüòàë=ñ Íåëëè Ñòðóòèíñêàÿ. — Ñûêòûâêàðûí ¸ðäë\í ïîìøó\ì ñåðòè â\òë=ñíû ïàòåðàûñü âèò\ñ, à îëàí=íûñ âóäæèñ ÷åëÿäüíûñëû, êîäúÿñ\ñ íàé\ ýíîâòë\ìà\ñü. Í\øòà âèò äåë\ òóÿë\íû. Äà è þûñü áàòü-ìàì äîðàñ êûäç êóòàñ îâíû òîì ìîðòûä? Ñ=äçæ\ óïîëíîìî÷åíí\é ïàñéèñ, òø\êûäà ï\ êàãàë\í ýì îëàí=íûñ, íî ñýí= îâíû îç ïîçü. Êåðêàûñ ñýòø\ìà íèí âàæì\ìà ëèá\ äçèê\äç êèññü\ìà. Òàäçè àðòì\, êîð ñû á\ðñÿ ä\çü\ðûñ àáó. Íåëëè Ñòðóòèíñêàÿ â\çéèñ êîòûðòíû êàððàéîíúÿñûí òîðúÿ êîìèññèÿÿñ, êîäúÿñ ì\äàñíû êûâêóòíû ñèð\òàÿñë\í îëàí=í â\ñíà. 2013 âîñÿ ÿíâàðü 1 ëóíñÿíü áàòü-ìàìò\ì ÷åëÿäü\ñ êóòàñíû ìîãì\äíû þð ñþÿí=í\í îëàíïàñûí âûíñü\ä\ì âåæñü\ìúÿñ âûë\ ìûäæñü\ì\í. Ñ=äç, îëàí=íñ\ êóòàñíû ñåòíû ñ=äç øóñÿíà òîðúÿ æèëôîíäûñü, è âèò âî ñ=é\ñ îç ïîçü âóçàâíû äà ëýäçíû ñýò÷\ ìóê\ä îëûñü\ñ. Òàê\ä éèò\äûí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü\ñ âåæûñü Àëåêñåé ×åðíîâ êîðèñ àðõèòåêòóðà, ñòð\èò÷\ì äà êîììóíàëüí\é îâì\ñ êóçÿ ìèíèñòåðñòâî\ñ ì\âïûøòíû ñòð\èò÷ûñü êîìïàíèÿ\ñ êîòûðò\ì éûëûñü, êîä= êóòàñ êûï\äíû ñ=äç øóñÿíà ñîöèàëüí\é îëàí=í.

ÂÈ××ÛÑß ÁÀÒÜ-ÌÀÌ/Ñ

Êîä âûë\ ê\ ëà÷à\í Êîëü\ì âåæîí\ áàòü-ìàìò\ì ÷åëÿäüëû â\ë= ñè\ìà è ãîññëóæáà äà âåñüê\äë\ì êóçÿ àêàäåìèÿûí «ã\ãð\ñ ïûçàí», êîä ñàéûí ÷óê\ðò÷ûë=ñíû ðåñïóáëèêàñà ñîöèàëüí\ÿ ñ\âìàí àãåíòñòâîûñü ñïåöèàëèñòúÿñ, ïñèõîëîãúÿñ, âåë\äûñüÿñ. Êîìèûí ìàò\ 180 ñþðñ òûð àðëûäò\ì ÷åëÿäü. È íà ïèûñü ìàò\ 6 ñþðñûñ áûäì\íû áàòü-ìàìò\ã. 2008 âîûí ï\øòè ñþðñ íûâêà äà çîíêà ëîèñíû ñèð\òà\í, êîëü\ì âî òàòø\ìñ\ â\ë= ïàñé\ìà 645-\ñ. Ìåäóíà Ñûêòûâêàðûí, Âîðêóòàûí, Óõòàûí, Êóë\ìä=íûí äà Ñûêòûâä=íûí. /òèÿñ îë\íû èíòåðíàòûí, ì\äúÿñ\ñ áûäò\íû ð\äâóæûñ. Àãåíòñòâîûñü îïåêà äà ïîïå÷èòåëüñòâî þê\í\í âåñüê\äëûñü Êðèñòèíà Àâåðèíà âèñüòàë=ñ, ìûé ìåäóíà ïðè¸ìí\é ñåìüÿ êîòûðò÷èñ âèò âî ñàéûí, êîð ãîñóäàðñòâî áîñüò÷èñ áûä íîãûñ, òø\òø è ñü\ì\í, îòñàñüíû òàòø\ìûñëû. Íî 2008 âîûí êðèçèñûñ óíà\ñ ïîâçü\ä=ñ äà ýòøàäæûê\í êóò=ñíû áîñüòíû ÷åëÿäü\ñ. /í= áàðà íèí êîòûðò÷èñ áàòü-ìàìë\í \÷åðåäü. Êðèñòèíà Àâåðèíà ñ=äçæ\ âèñüòàë=ñ, ìûé á\ðúÿ êàä\ ïûð óíäæûê\í ãèæ\íû ÷åëÿäü\ñ àñëàíûñ íûâïè\í. È íè \òè òàòø\ì êàãà\ñ á\ðñ\ èíòåðíàò\ ýç íà âàéëûíû. À îïåêóíúÿñ êîðñþð\ \òêàæèò÷ûë=ñíû áîñüò\ì ÷åëÿäüûñü: îç ï\ êûâçûñüíû, îç âåë\ä÷ûíû, êóðèò÷\íû,

Ñûêòûâêàðñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü Èâàí Ïîçäååâë\í êûâúÿñ ñåðòè, þðêàðûí âè÷÷ûñü\ àññüûñ îëàí=í 192 ñèð\òà. Óíà\í ëîêò\íû Ñûêòûâêàð\ ìóê\ä êàð-ðàéîíûñü, è òø\êûäà ¸ðä «\ø\ä\» íàé\ñ þðêàðñà àäìèíèñòðàöèÿ âûë\: ê\òü è ëûääüûññü\íû ì\ä êàðñà ëèá\ ðàéîíñà îëûñüÿñ\í, à îëàí=íñ\ íàëû òø\êò\íû âè÷ì\äíû òàòûñü. —Ìè ýã íèí \ò÷ûäûñü þ\ðòë\é àóêöèîí é\ç\ä\ì éûâñüûñ. Íî è á\ðúÿûñüñ\ íè \òè ðèåëòîð êîòûð ýç øû\ä÷û. Àñëûíûì ëî\ êîðñüíû. Íåâàæ\í àääçèì 9 ïàòåðà, í\øòà 6 îëàí=í êóçÿ ñ¸ðíèò÷àì, — âèñüòàë=ñ Èâàí Ïîçäååâ äà ñîäò=ñ: — Ìûòø\äûñ àáó ñ\ìûí ãûðûñü äîíúÿñûí. Îëàíïàñ ñåðòè ìè îã âåðì\é îâì\äíû ñèð\òà\ñ 33 êâàäðàòí\é ìåòðûñü è÷\òäæûê ïàòåðà\. Òø\êûäà îç òûðìû 1-2 ìåòð. Ñýêè êîëü\ ëèá\ ñ¸ðíèò÷ûíû ñèð\òàê\ä, ëèá\ êîðñüíû ñûëû ì\ä îëàí=í. Êîìèûí ÷åëÿäü\ñ äîðéûñü óïîëíîìî÷åíí\é Íåëëè Ñòðóòèíñêàÿ âèñüòàë=ñ, ìûé ñèð\òàÿñûñü 70 ïð\÷åíòûñë\í îëàí=íûñ ýì. —Ñýí= îë\íû þûñü áàòüìàìûñ è òø\êûäà êîììóíàëüí\é óñëóãàÿñûñü íàé\ îç ìûíòûñüíû. Óäæé\çûñ íåêûìûí ñ¸ ñþðñ øàéò ÷óê\ðìûâë\. Øåíçü\ì áîñüò\, ìûéëà âåñüê\äëàí êîòûðúÿñ îç â\òëûíû óäæé\çàÿññ\, à

þ\íû, ìàòüê\íû, âîäçà-âîäç çàâîäèò\íû îâíû âåðñòü\ îë\ì\í. Êûäçè ïàñéèñ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñê\é ðåàáèëèòàöèÿ äà êîððåêöèÿ ø\ðèí\í âåñüê\äëûñü Ñâåòëàíà Óëàíîâà, íàé\ þàñü\ìà\ñü 10-18 àð\ñà 215 ñèð\òà\ñ è íà ïèûñü 24 ïð\÷åíòûñ ò\ä\íû, êûòûñü íü\áíû äóðì\ä÷àíòîð, 46-ûñ âèäë\ìà\ñü âèíàëûñü ê\ð, 63-ûñ þ\íû ñóð. Òûð àðëûäò\ìàÿñûñü ìàò\ 63 ïð\÷åíòûñ óçüë\ìà\ñü íèí çîíúÿñê\ä äà íûâúÿñê\ä è óíà\í íà ïèûñü — ñü\ì íàæ\âèò\ì ìîãûñü. Êûäçè âèñüòàë\íû àñüíûñ ÷åëÿäü, óíäæûêñ\ íàé\ ò\äìàë\íû \òóââåçéûñü äà òåëåâèçîðûñü. Ñýê æ\ îïåêà äà ïîïå÷èòåëüñòâî â\ñíà êûâêóòûñüÿñ àñüíûñ á\ð ìûðääü\íû çîíïîñíè\ñ áàòü-ìàìëûñü, îç ê\ íàé\ êîëàíà íîã ä\çü\ðèòíû-áûäòûíû ÷åëÿäü\ñ. Òø\êûäà âåðñòü\ áîñüò\íû ÷åëÿäü\ñ ñü\ì ðàäè. Êîìèûí á\ð áåðã\ä=ñíû òàòø\ì ñåìüÿÿññüûñ 85 êàãà\ñ. Ð\äâóæëû ýç ñåòíû áûäòûíû 56 íûâêà\ñ äà çîíêà\ñ. Ïñèõîëîãúÿñ\ñ äà âåë\äûñüÿñ\ñ ìàéø\äë\, ìûé ñèð\òàÿñ âåë\ä÷\íû îâíû êîä âûë\ ê\ ëà÷à\í. Ñ=äç øóñÿíà ÑàíÏèí îç ëýäç óäæ\äíû ÷åëÿäü\ñ, âåñèã àñ á\ðñÿ òàñüò=-ïàíü ìûñüê\ì äà äæîäæ ÷ûøê\ì ëûääüûññü\ óâòûðò\ì\í. È âåðñòÿìì\ì íèí íûâ-çîí íèí\ì îç êóæíû äà îç è ê\ñéûíû àñüíûñ â\÷íû. Ï\øòè ñòàâíûñ íàé\ ò\ä\íû àññüûíûñ ïðàâîÿñ, íî ýòøà êîä= — ìîãúÿññ\.

Äàíèèë Äàíÿëû 4 àð\ñ. Øàíü äà \êóðàòí\é äåòèíêà. À÷ûñ ïàñüòàñü\, ìûññü\, âåñàë\ ïèíüñ\. Íåâàæ\í íà âåñüêàë=ñ ÷åëÿäüë\í êåðêà\ äà áûòòü\ ïîëûøò\ íà ìóê\äñüûñ, òîðé\í íèí âåðñòü\ûñü. Íî êîð âåëàë\ ìîðò äîð\, âîññü\. Ñþñÿ âèäç\ä\ ÷åëÿäü á\ðñÿ, ç=ëü\ â\÷íû íà ìîç æ\. Îì\ëüäæûêà íà ñ¸ðíèò\, íî ïñèõîëîãúÿñ äà áóðä\äûñüÿñ øó\íû, ìûé ò\æäûñüûñü áàòü-ìàì äîðûí êàãàë\í ñòàâûñ ëî\ áóð. Çîíêàë\í áàòü-ìàìûñ àáó áóðà ä\çü\ðèò\ìà\ñü Äàíèèë\ñ äà ñûëûñü ÷îé-âîêñ\, òà ïîíäà çîíïîñíè\ñ áîñüò\ìà\ñü ñåìüÿñüûñ. ×îéûñ \í= — êàãà êåðêàûí, à âîêûñ — îïåêà óëûí. Äàíèèë òø\òø âè÷÷ûñü\, ëà÷à êóò\, ìûé ñûëà êîäê\ ëîêòàñ æ\. Çîíêà\ñ ïîçü\ áîñüòíû îïåêà óë\ ëèá\ ïðè¸ìí\é ñåìüÿ\.

Äàðüÿ Äàøàëû 10 àð\ñ. Âîñïèòàòåëüÿñ äà âåë\äûñüÿñ ñ=é\ñ îøê\íû, çýâ ï\ êûâçûñüûñü. ×èðûøò\ìûñü îç ë\ãàñü. Ì\äàð\ íà, ç=ëü\ áóðëàíü. Îòñàñü\ âåðñòü\ëû, ãîðòã\ã\ðñà óäæûñü îç \òäîðò÷û. Âåë\ä÷\ìûñ íûâêàëû ñåòñü\ ñü\êûäà. Íî ñ=é\ ¸íà ç=ëü\, øêîëà\ âåòë\äë\ îêîòàïûðûñü. Àññüûñ âèäç\äëàññ\ ïûð äîðé\, òà ïîíäà òø\êûäà ëî\ âåíçüûíû òø\òøúÿÿñûñê\ä, íî ïèíü\ íåêîäê\ä îç âî. Äàøà óíà êàä êîëëÿë\ ïîñíè ÷åëÿäüê\ä, âîðñ\ íàê\ä, êåäçîâòíû íàé\ñ íåêîäëû îç ñåò. Íûâêàë\í ýì\ñü ãûðûñüäæûê ÷îéÿñ, êîäúÿñ\ñ Äàøà çýâ ¸íà ðàäåéò\. Áàòü-ìàìûñë\í àáó ïðàâîûñ áûäòûíû Äàøà\ñ. Íûâêà\ñ ïîçü\ áîñüòíû îïåêà óë\ ëèá\ ïðè¸ìí\é ñåìüÿ\. Äàíèèë äà Äàøà éûëûñü ñòàâ þàë\ì\í ò= âåðìàííûä øû\ä÷ûíû Ñûêòûâêàðñà îïåêà äà ïîïå÷èòåëüñòâî óïðàâëåíèåñà ñïåöèàëèñòúÿñ äîð\. Òà ìîãûñü ïîçü\ çâ\íèòíû (8212) 44-15-85, 21-69-30 òåëåôîí ïûð ëèá\ âîëûíû Ñûêòûâêàðûí Ëåíèí óëè÷àñà 50 êåðêà\.


6

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

«Ìå \ä òàé\ ñöåíà âûëàñ óñè...» Ðîññèÿñà çàñëóæåíí\é, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íàðîäí\é àðòèñò Àíàòîëèé Èçìàëêîâ íîÿáðü 8 ëóí\ ïàñé\ 65 àð\ñ. Ì\ä ëóíàñ ñûë\í áåíåôèñ — «Êóðàòîâ» îïåðà, ê\í= ñ=é\ âîðñ\ ø\ð ðîëüñ\. Òøóï\äà ïàñ âîäçûí àðòèñò àääçûñüë=ñ «Êîìè ìó» ãàçåòñà êîððåñïîíäåíòê\ä. —Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, åíáèûä òø\êûäà âóäæ\ áàòü-ìàìñÿíü. Ò=ÿí ñ=äçæ\? —Ìàòûññà ð\äâóæûñü, êîäúÿñ\ñ ìå ò\äà, íåêîä ýç â\â àðòèñò\í. Áàòü\é â\ë= âîåíí\é, à ìàì\é ÷óæë\ìà êðåñòüÿíà ñåìüÿûí. —Êûòûñü, ñ=äçê\, åíáèûñ, çáûëüûñü Åíñÿíü? —Êûìûí îëà, ñûìûí äóìàéòà, ìûé òàé\ òàäç. Èñêóññòâî\ ìå âîè ýã âåñüêûä òóé\ä. Äåðò, è÷\òñÿíü ïûð ñüûë=, ëûääè êûâáóðúÿñ êðóæîêúÿñûí. Âåñèã âîðñ= äóõ\â\é îðêåñòðûí. Íî êûäç îâë\ ìóçûêàíòúÿñë\í ñåìüÿûí: «Âàñÿ, áîñüò ñêðèïêà äà âåë\ä÷û âîðñíû!» Òàòø\ìûñ, äåðò, ýç â\â. —Íî ò= àääçèííûä àñüíûò\ ûäæûä ñöåíà âûëûí, ì\âïàë=ííûä òà éûëûñü? —Ýã. Ê\òü ýñüê\ ìóçûêàëüí\é øêîëàûí âåë\äûñü êûâë\ìà ìåíñüûì ñüûë\ì\ñ äà, øóèñ: «Òîëÿ, òýíûä êîë\ âåë\ä÷ûíû!» Çàâîäèò= ðî÷ é\çêîñòñà ñüûëàíêûâúÿññÿíü. À ñýññÿ è îïåðàûñü è÷\òèê àðèÿÿñ êóò= ñüûâíû. Âåòëûâë= êîíêóðñúÿñ âûë\. Ìåíûì âîñüñà â\ë= êîíñåðâàòîðèÿ \äç\ñ. Íî ñóèñ íåìèíó÷à, äà \äç\ñûä ï\äëàñèñ. —À ìûé ëîè? —Ìå ÷îðûäà ðàíèò÷è — âçîðâèò÷èñ Âåëèê\é Îòå÷åñòâåíí\é âîéíà êàäñÿ ìèíà. Âèòåáñê îáëàñüòûí ¸íà òûøêàñü\ìà\ñü â\ð\ãëû ïàíûä. È ñî êîëü\ìà ìó ïûòøêàñ ìèíàûä. ×åëÿäüäûðéè íà â\ë= êîðñÿëàì ïàòðîíúÿññ\ äà áèïóð\ øûáëàëàì. Ñýêè íåêîä ýã äîéìûë\é. À 25 àð\ñ\í ñóèñ ð\êûä... Â\ë= àïðåëü 22 ëóí. Áàòüìàìê\ä ìóí=ì øîéíà âûë\ äåäëûñü ãóñ\ âåñàâíû. Øîéíà áîêàñ â\ë= ãóðàí, ê\í= ñòàâ\í ë\ï-¸ãñ\ ñîò=ñíû. Ìå áèàë= è... âçîðâèò÷è. Á\ðûííàñ êûâñèñ, â\ë\ìê\, òðàêòîðèñòúÿñëû ã\ðèãàñ ñþð\ìà ìèíà äà íàé\ ñýò÷\ ñ=é\ñ øûáèò\ìà\ñü. Çýâ äûð êóéë= áîëüíè÷àûí, êûäç øóëàñíû, \òè êîê\í ì\äàðúþãûäàñ íèí â\ë=. Ìîðòúÿììè ýñüê\, íî âðà÷üÿñ \ë\ä=ñíû, ñü\êûäà óäæàâíû ï\ îç ïîçü. È ñüûë\ìûñü \ë\ä=ñíû, ñ=é\ \ä çýâ æ\ ûäæûä óäæ. Âîò òàäç ìå ýã âåñüêàâ êîí-

ñåðâàòîðèÿ\. Íî âåê æ\ âåë\ä÷è Ëåíèíãðàäûí Êðóïñêàÿ íèìà ïåäèíñòèòóòûí. —À êûäçè âåñüêàë=ííûä Êîìè\, ìèÿí òåàòð\? —Ò\äñà\é êîðèñ Óõòà\. Ñýí= ìå âåñüê\äë= êóëüòóðà äâîðå÷\í. Âîë= óäæ êóçÿ Ñûêòûâêàð\ äà ïûðàë= îïåðà äà áàëåò òåàòð\. Ìåí\ ñýí= êûâç=ñíû äà êîðèñíû ñüûâíû. —Àðòèñòúÿñ ýñê\íû ñóäüáà\. Êûçâûíûñ, ãàøê\, ñóåâåðí\é\ñü? Ýì-\ ò=ÿí êóòø\ìê\ òîðúÿ ðèòóàë ñöåíà âûë\ ïåò=ã\í, ìåä ñòàâûñ øûëüûäà àðòìàñ? —Äåðò, \òèÿñ ñöåíà\ òîòøê\ä\íû, ì\äúÿñë\í ýì êóòø\ìê\ òàëèñìàí. À ìå àáó ñóåâåðí\é, Åíëû ýñêà. Ñü\êûä ê\ ñïåêòàêëüûñ, ëûääÿ ìîëèòâà. Îòñàë\. —/òêûìûí\í àñëàíûñ þáèëåé âûë\ êîð\íû ìèð ïàñüòà ò\äñà àðòèñòúÿñ\ñ. Ò= êîä\ñ êîðèííûä? È ìûéëà áåíåôèñ âûë\ á\ðéèííûä «Êóðàòîâ» íàöèîíàëüí\é îïåðà? —Ìå íåêîä\ñ ñýòø\ìñ\ ýã êîð. À ìûéëà «Êóðàòîâ»? Äåðò, ìåíàì ðàäåéòàíà ðîëüûñ óíà. À «Êóðàòîâ» îïåðà çýâ ñü\êûäà ìåíûì ñåò÷èñ. Êûäç øóëàñíû, êàãà, êîä\ñ ñü\êûäà í\áàë=í-÷óæò=í, ìåäñÿ ìóñà. Òàé\ ñïåêòàêëüûñ êîìè êóëüòóðàûí çýâ ò\ä÷àíà. È àñëàì ÷óæàí ëóí äûðéè ê\ñúÿ àòòü\àâíû Êîìè Ðåñïóáëèêà\ñ, Ñûêòûâêàð\ñ, òàí= îëûñüÿñ\ñ, îïåðà äàñüòûñüÿñ\ñ. Àáó íèí ëîâúÿ Èÿ Ïåòðîâíà Áîáðàêîâà. Ìûéòà âûí ñ=é\ ïóêò=ñ íàöèîíàëüí\é îïåðà äàñüò\ì\. Ñïåêòàêëü\ áîñüò÷ûò\äç ¸íà âîäç ñ=é\ ìåíûì øóèñ: «Êóðàòîâ\í ìå àääçà ñ\ìûí òýí\». Ìå ñýêè ñýòø\ìà ÷óéìè. /ä êîìè êûâñ\ ìå îã ò\ä è ýã ê\ñéû ÿíàâíû Èâàí Êóðàòîâëûñü òâîð÷åñòâî òóÿëûñüÿñ äà êîìè é\ç âîäçûí. ¨íà ìàéøàñè, ìûé îã âåðìû ñò\÷à ïåòê\äëûíû òàé\ ûäæûä ìîðòñ\. Ìûéëà ìóê\äûñ êîð\íû àñëàíûñ áåíåôèñ âûë\ íèìàëàíà àðòèñòúÿñ\ñ? ×àéòà, íàé\ ê\ñé\íû, ìåä ëîêò=ñ óíäæûê âèäç\äûñü. Äà, ìåíàì þáèëåé äûðéè, ãàøê\, è îç ëî çàë òûð é\ç, ãàøê\, è îç êóòíû ïóðñüûíû áè-

ëåòúÿñ â\ñíà. Ìåä. ×àéòà, òàé\ àáó ñ\ìûí ìåíàì ãàæ. Ê\ñúÿ, ìåä èñêóññòâî ðàäåéòûñüÿñ í\øòà \ò÷ûä íèìêîäÿñèñíû êîìè êûâ âûëûí îïåðà\í. —Ïðåìüåðà á\ðûí íà êûâë=, ìûé ò= êåâìûñü\ìíûä Êóðàòîâë\í ïàìÿòíèê âîäçûí, êîð\ìíûä ñûëûñü áëàñë\âèò\ì. Òàé\ çáûëü? È, ãàøê\, \í\äç íà ñûê\ä «ñ¸ðíèòàííûä»? —Êûâë= æ\ òàòø\ì ñ¸ðíèñ\. Âåñèã óäæú¸ðòúÿñ\é â\ë= þàñü\íû, ýã-\ âåæ\ð\í òîðêñüû. Çáûëüâûëàñ ìå ýã êåâìûñü ñû âîäçûí. Îã ñîññüû, ïåòàâë= ïàìÿòíèê äîðàñ è âèäç\ä=, êóòø\ì\í ñ=é\ñ â\÷\ìà ñêóëüïòîð, ì\âïàë=, êûäçè ìåíûì êîë\ à÷ûì\ñ ñöåíà âûëûí êóòíû, ìåä ýñüê\ Êóðàòîâ êîäü â\ë= äà âèäç\äûñüÿñ ìåí\ ýç äèâèòíû, ìûé ýã ñÿììû ñò\÷à âîðñíû êîìè é\çëû çýâ ò\ä÷àíà ãèæûñü\ñ äà ìîðò\ñ. Êûäç øóëàñíû, ýã ê\ñéû ëîíû «ôàëüøèâ\é» Êóðàòîâ\í. È êîð íèí ìàòûñò÷\ â\ë= ïðåìüåðàûñ, âîë= ïàìÿòíèê äîðàñ äà çáûëüûñü øìîíèòàíà øóè: «Âàíÿ, îòñàâ!» —Óäæú¸ðòúÿññÿíüûä æ\ êûâë=, ìûé «Êóðàòîâ» á\ðûí ò=ÿíëû êîë\ äûðäæûê øîé÷÷ûíû. Ñýòø\ì ñü\êûä ïàðòèÿûñ èëè îïåðàûñ ñýòø\ìà ýá\ñò\ áîñüò\? —Âîêàë áîêñÿíü ê\ áîñüòíû, «Êóðàòîâ» àáó äçèê îïåðà ñïåêòàêëü. Ãèæ\ìà ñ=é\ñ \í=ÿ êàäëû ë\ñÿëàíà íîã\í. Øûëàäûñ áóð, íî ñü\êûä ñüûâíû ñû óë\. Ñýññÿ òàí= êîë\ ñüûâíû è êîìè\í, è ðî÷\í. Ñ=äçê\, àðòèñòëû êîë\ âåæëàâíû ñüûëàííîãñ\, òàé\ áàðà æ\ ëî\ ã\ë\ñ ïåñ\ì\í. À ñïåêòàêëü ïîìàñ, êîð Êóðàòîâ êóëàí âûéûí øû\ä÷\ ÷óæàí=í äîðàñ, àðòì\ êóòø\ìê\ ãîð\ä\ì. Òà äûðéè çýâ ñü\êûä êóò÷ûñüíû. À ñüûëûñü ê\ ìûé âûíñüûñ ãîð\äàñ, ã\ë\ñûñ âåðìàñ âîøíû. —Àðòèñòúÿñëûñü óíàëûñü êûâëàí, êîð ï\ íàé\ äàñüò\íû êóòø\ìê\ ðîëü, ãåðîéûñ, êîä\ñ íàé\ âîð-

ñ\íû, «âåðì\». Àðòèñò çàâîäèò\ çáûëüûñü îâíû ãåðîé ìîç. —×àéòà, ï\ðúÿñü\íû. Ìå ê\ âîðñà Êåíòåðâèëüñà çàìîêûñü Ïðèçðàê\ñ, ñû ìîç æ\ ñýññÿ êóòà óëè÷ êóçÿ âåòëûíû àëè ìûé? —Òåàòð — àñëûñï\ë\ñ, ìèñòè÷åñê\é ìåñòà, òàí= óíà îâë\ ã\ã\ðâîò\ìûñ, ÷óéì\äàíàûñ. Ò= ìûéê\ âåðìàííûä êàçüòûøòíû? Ãàøê\, ìûéê\ ñåðàìáàíà\ñ âèñüòàëàííûä? —Äåðò, òà éûëûñü ïîçü\ äûð ñ¸ðíèòíû. Êàçüòûøòà äçèê ìåäâîääçà ëî\ìòîðñ\, êîð ñ\ìûí íà ëîêò= òåàòð\, ñüûë= õîðûí. Âîðñà â\ë= «Íàñèëüíî ìèë íå áóäåøü» ñïåêòàêëüûí. Ïóêòûë=ñ ñ=é\ñ Ëåîíàðä Èëü÷óêîâ. Ñïåêòàêëÿñ ïåòê\ä÷\, êûäçè êûê ñåìüÿ îç ë\ñÿâíû. Íî ãóñàð Ñêâîðöîâ, êîä\ñ ìå âîðñ=, ïûð âîëûâë=ñ êîðàâíû Ïðèñåíüêà\ñ. Áàòüûñ ñûë\í â\ë= ïàíûä. Ñöåíà âûëàñ â\ë= ñóâò\ä\ìà çàâîð. Ìå òøàïà ìàòûñò÷è ñýò÷\ äà ñêîíúÿñè íþæ\ä\ì òðîñ\ è êûäçè òàé òþâãûñè-óñè ñöåíà ø\ðàñ. Çàëûí ïóêàëûñüÿñ êóë=ñíû ñåðàìûñëà. Ñýòø\ì çàáåäí\ àñëûì ëîè, ÷àéò=, ðåæèññ¸ðûñ âèäàñ. Íî Ëåîíàðä Ô¸äîðîâè÷ ìàòûñò÷èñ ñïåêòàêëü á\ðàñ äà òàê\ä=ñ: «Ýí øîãñüû! Àðòèñòúÿñ ï\âñòûí ýñê\íû, ìûé óäæàâíû çàâîäèò=ãàä ê\ óñÿí ñöåíà âûë\, ñ=äçê\, òýí\ ñ=é\ ðàäåéò\ äà áûòü ëîàí íèìàëàíà\í». —Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ò= âîðñ=ííûä íèí óíà ò\ä÷àíà ðîëü. Ìûé í\øòà îêîòà ñüûâíû? —Âåñèã ïåíñèÿ âûë\ ïåò\ì àðòèñò ìàéøàñü\, îêîòà ýñüê\ â\ë= è ñ=é\ñ, è ýñ=é\ñ âîðñíû, íî ýç ìîéâè. Äåðò, è ìåíàì óíà íà ì\âï ýì. Çýâ îêîòà ñüûâíû «Òîñêàûí» Ñêðèïèàëûñü ïàðòèÿñ\. Îêîòà âîðñíû Ðèãîëåòòî\ñ. Íî, êûäçè øóë=ñ Øàëÿïèí, ïîëà. —Ìûéëà? —×àéòà, Ðèãîëåòòîëûñü ïàðòèÿñ\ ñüûâíû, ìåíàì ã\ë\ñ\é «ýç íà áûäìû». Ìå

ëèðè÷åñê\é áàðèòîí. À ñýò÷\ êîë\ äðàìàòè÷åñê\é. ×àéòà, è è÷\òèê ðîëü ïîçü\ âîðñíû ÿðúþãûäà, à ûäæûäñ\ ë¸êà. Øóàì, ïîçü\ ëîíû áóð Ê\èí\í äà ë¸ê Ôèãàðî\í. Êûçü âîûñü íèí äûðäæûê âîðñà Ê\èí\ñ «Çîëîòîé öûïë¸íîêûí». Òàé\ ðîëüûñ ìåí ¸íà ìóñà è ÷åëÿäüëû êàæèò÷\. Íåâàæ\í íà â\ë= ìóíà òóé êóçÿ äà ïàíûäàñèñ òîì çîí: «×îë\ì, Ê\èí!» Ñýññÿ âèñüòàë=ñ, \í\äç íà ï\ ïîìíèòà ñïåêòàêëüñ\. È òàûñü ìåíûì íèìêîäü. —Ìóçûêàíò âèäç\ êèñ\, ñüûëûñü — ã\ë\ññ\... —Âèñüòàëà ê\, ìûé ¸íà êóðèò÷à, ìûé è ëî\ ã\ë\ñ âèäç\ìíàñ? Äåðò, ìå îã êûíòû êîê\ñ, îã þ æàð ãîæ\ìûí ê\äçûä âà, îã ñ¸é ìîðîæåí\é, îã êóò ãîðçûíû óëè÷ âûëûí ê\äçûä ïîâîääÿ äûðéè, à êóðèò÷àíò\ ïåñòà. —Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ò= êàçüòûøò=ííûä ïåíñèÿ éûëûñü. ×àéòà, áûä àðòèñò ïîë\ òàé\ êûâñüûñ. Ñò\÷äæûêà ê\, ïîë\, ìûé îç êóòíû ñåòíû ïîçÿíëóí âîðñíû. À êîäê\, ãàøê\, è ñöåíà âûëûí ê\ñé\ êóâíû... —Äà ýì\ñü ñýòø\ìúÿñûñ. Íî ìå îã ê\ñéû, ìåä âîäçëàíü êîê\í òåàòðûñü ïåòê\ä=ñíû. È ìå ïîëà, ìûé êîðê\ îã êîâìû òåàòðëû. Íî îã ê\ñéû, ìåä ìåí\ æàëèò=ñíû äà âîäçò= áóðà âîðñ\ì â\ñíà ëýäçë=ñíû ïåòàâíû ñöåíà âûë\. Òåàòð àáó ñîáåñ. —Ò= ¸íà âåòëûâë=ííûä ãàñòðîëü\í Ðîññèÿ ïàñüòà, ñóé\ð ñàé\, ñ=äçê\, ò\äàííûä ñýò÷\ñ òåàòðúÿñ äà èñêóññòâî ðàäåéòûñüÿñ\ñ. Êóòø\ì òøóï\äûí ìèÿí òåàòð? Òàí= ýì-\ êëàññèêà ðàäåéòûñüûñ, êîëàíà íîã äîíúÿëûñüûñ? Ýí ä\çì\é, íî íîÿáðü 9 ëóí\, à áóðåòø ñýêè ò=ÿí è áåíåôèñûä, Ñûêòûâêàð\ ëîêò\ Íþøà. Ãàøê\, ñòàâ\í ñýò÷\ êîò\ðòàñíû? —À êîä= òàí= ìûæà? Íþøà àëè Ìóñÿ? Æàëü, ìèÿí êóëüòóðàûñ âûâò= óëûí. Ñ=é\í è êîò\ðòàñíû êûâçûíû «ìóñè, ïóñè, ãóñè». Âåñèã îã ê\ñéû \òêîäÿâíû Êóðàòîâ\ñ äà Íþøà\ñ. À ìèÿí òåàòð çýâ áóð è àðòèñòúÿñûñ åíáèà\ñü. È îã à÷ûì\ñ îøêûíû ê\ñéû. Èñêóññòâî ðàäåéòûñüÿñëû ò\äñà «Ñûêòûâêàðñà òóëûñ». Ôåñòèâàëü âûë\ âîëûâë\íû ìèð ïàñüòà íèìàëàíà àðòèñòúÿñ. Íà ïèûñü íåêîä íà íèí\ì ë¸êñ\ ýç øóëû ìèÿí òåàòð äà àðòèñòúÿñ éûëûñü. Ì\äàð\, îøê\íû, àñëûñï\ë\ñ ñïåêòàêëüÿñ ïóêòàì äà. Äåðò, æàëü, Ñûêòûâêàðñà îëûñüÿñ óíà\í øåíûøò\íû êèíàñ îïåðà âûë\. Íî ýñêà, ìûé «ìóñè-ïóñè» êàäûñ ðåãûä ïîìàñÿñ. —Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, à ò= íåêîð ýí ì\âïûøòë\é ìóííû Ñûêòûâêàðûñü ì\ä òåàòð\? —Êîðë=ñíû ýñüê\, íî ìå \ä òàé\ ñöåíà âûëàñ óñè... Ѹðíèò=ñ Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ.


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

5.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ КОЙ». 6.00 Новости. 6.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ КОЙ». 7.40 «Армейский магазин». (16+). 8.20 «Аладдин». 8.45 «Смешарики. Новые при ключения». Мультсериал. 8.55 «Здоровье» (16+). 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Среда обитания. «О чем молчит рыба» (12+). 13.15 Концерт «Звезды против пиратства». 15.10 «СТАРИКИ РАЗБОЙНИ КИ». 17.00 «Мавзолей» (16+). 18.00 «Кто хочет стать мил лионером?» 19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 21.00 Время. 21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». (16+). 1.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ ДЫХА» (18+). 3.05 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС». 4.05 «TERRA NOVA» (12+).

5.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+). 8.30 «КАДРИЛЬ» (12+). 10.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+). 11.55 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+). 14.00 Вести. 14.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+). 16.05 «Кривое зеркало». 18.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+). 20.00 Вести. 20.35 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+). 0.25 «Девчата» (16+). 1.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+). 3.30 Комната смеха. 4.25 «Городок». Дайджест.

6.00 «Мультимир». 7.00 «КРТК 11 лет в эфире. Из бранное детям». «Ноко, энлы!» Мультфильм (2012). 7.30 «КРТК 11 лет в эфире. Из бранное детям». «Чоя вока» (2008). 7.45 «КРТК 11 лет в эфире. Из бранное детям». «+шка м=шка». Фестиваль детско го творчества (2011). 8.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 10.00 «Золотые годы». 10.30 «КРТК 11 лет в эфире. Избранное». «Семейные откровения» (2006). 11.00 «КРТК. 11 лет в эфире. Избранное». «Субъектив ная камера» (2005). 10.00 «КРТК. 11 лет в эфире. Избранное». «КРТК в небе» (2004). 11.00 «КРТК. 11 лет в эфире. Из бранное». «Лад» (2005). 11.15 «Евромакс. Окно в Евро пу». 11.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 10 я, 11, 12 с. 14.30 «КРТК. 11 лет в эфире. Избранное». «КРТК в ар мии» (2004) (12+). 16.15 «Твои, Отчизна, сыновья!» Концерт творческих кол лективов г. Усинска. 17.45 «АТЛАНТИДА» (14+). 21.05 «КРТК. 11 лет в эфире.

Избранное». «Этно футу ристический фестиваль «Камва» (2009). 22.05 «КРТК. 11 лет в эфире. Из бранное».» «Jam session. Дайджест» (2012). 23.00 «КРТК. 11 лет в эфире. Избранное». «Осколки прошлого» (2006). 23.20 «КОРПОРАЦИЯ «БЕС СМЕРТИЕ» (18+).

7.00 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «ПОДКИДЫШ». 11.15 «Легенды мирового кино». Рина Зеленая. 11.45 «КОНЕК ГОРБУНОК». 13.05 «Гигантские монстры». 13.55 «Кудесники танца». 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». 17.30 X Международный теле конкурс юных музыкан тов «Щелкунчик». 19.05 «Искатели». «Чапаев. Человек и легенда». 19.55 В гостях у Эльдара Ряза нова. Творческий вечер Карена Шахназарова. 21.05 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА ВИТСЯ». 23.10 «25 лет залу славы рок н ролла». Гала концерт в Нью Йорке. 1.25 «Пафос. Место поклоне ния Афродите». 1.40 «Гигантские монстры». 2.30 И.Стравинский. Сюита из балета «Жар птица».

5.45 «И СНОВА АНИСКИН» (12+). 7.00 «СУПРУГИ» (16+). 8.00 Сегодня. 8.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+). 10.00, 13.00 Сегодня. 10.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+). 12.05 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 19.00 Сегодня. 19.25 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 22.15 «Октябрь 17 го. Почему большевики взяли власть» (12+). 23.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+). 1.25 Квартирный вопрос (0+). 2.30 Дикий мир (0+). 3.05 «ВИСЯКИ» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «Барби в подводном мире». Мультфильм (6+). 7.25 «Кот в сапогах», «Пёс в са погах». Мультфильмы (0+). 8.15 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 8.30 Мобильный хитпарад (16+). 8.45 Детская площадка. 9.00 «Чаплин». Мультсериал (6+). 9.30 «Куриный городок». Мультсериал (6+). 10.00 «Маленький принц». Мультсериал (6+). 10.30 «Том и Джерри. Коме дийное шоу». Мультсе риал (6+). 11.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» (16+). 12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (6+). 15.15 «Том и Джерри. Коме дийное шоу». Мультсе риал (6+). 15.45, 16.30 «6 КАДРОВ» (16+). 16.00 Мобильный хитпа рад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 17.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 19.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» (0+). 21.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО ЧЕЙ» (16+). 23.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+). 1.45 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ» (16+). 4.35 «Клуб Винкс школа вол

шебниц». Мультсериал (12+). 5.05 «Валидуб». Мультфильм (0+). 5.30 Музыка.

6.00 «Крот и яйцо», «Добрыня Никитич». «Как казаки кулеш варили», «Как ка заки олимпийцами ста ли», «Как казаки соль по купали», «Возвращение», «Осторожно обезьянки», «Обезьянки и грабители», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед», «Обезьянки в опере», «Великолепный Гоша». Мультфильмы (0+). 8.05 «Властелин колец». Мультфильм (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «РЫСЬ» (16+). 12.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+). 18.30 «Главное». 19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 23.15 «ПРОРЫВ» (16+). 0.55 «РЫСЬ» (16+). 2.40 «НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГ КОСТЬ БЫТИЯ» (18+). 5.25 «Прогулки с чудовища ми» (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал (6+). 5.30 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 6.05 «Джимми Кул». Мультсе риал (6+). 6.30 «Кряк бригада». Мульт сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 8.40 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 9.05 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.30 «Стич!». Мультсериал (6+). 10.00 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 10.25 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 10.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 11.45 «ТУРНИР ДОЛИНЫ ФЕЙ» (0+). 12.25 «101 далматинец». Мультсериал (6+). 12.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3». (12+). 14.40 «Рыбология». Мультсе риал (6+). 15.05 «Сорвиголова Кик Бутов ски». Мультсериал (12+). 15.30 «Трон: восстание». Мультсериал (12+). 16.05 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 16.45 «ВИОЛЕТТА» (12+). 20.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 20.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИ ДЕНТА» (12+). 22.25 «ЛАПОЧКА» (12+). 0.15 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» (6+). 1.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН ТА» (12+). 3.20 «Рыбология». Мультсери ал (6+). 3.45 «Кряк бригада». Мульт сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери ал (6+).

7

Òàé\ ëóí\:

—Ðîññèÿûí äà Àðìåíèÿûí íèì=ä=íû ðàçâåä÷èê=ñ;

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Мобильный хитпа рад» (16+). 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «АЙКАРЛИ» (12+). 8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА НОВЫЙ РАЙ» (16+). 10.00 «Про декор» (12+). 10.30 «Безумный, безумный, безумный кролик Бан ни». Мультфильм (12+). 12.00 «Комеди Клаб» (16+). 13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ХЭЛЛОУИН» (16+) . 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ЗВОНКИ» (16+). 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ВТОРОЙ ПИЛОТ» (16+). 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». 19.30 «Практика» (16+). 19.45 «Про...» (16+). 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «РОМАНТИКА» (16+). 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «КРИСТИНА + АН ТОН» (16+). 21. 00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «МОНЕТКА» (16+). 21. 30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ ЩАГА» «ПЕРВЫЙ СЕКС» (16+). 22. 00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «ОХ ХО ХО» (16+). 22. 30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» «КУЗЯ И ГЕЙ» (16+). 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+). 0.00 «Дом 2. После заката» (16+). 0.30 «КОРПОРАТИВКА» (18+). 2.25 «Дом 2. Город любви» (16+). 3.25 «Школа ремонта» (12+). 4.25 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.20 «Атака клоунов» (16+). 5.50 «Два Антона» (16+). 6.20 «САША + МАША» (16+).

5.00 «В мире животных». 5.30, 7.10 «Моя планета». 7.00 Вести спорт. 9.00 Вести спорт. 9.10 «КОНАН РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+). 11.05 «Большой тест драйв со Стиллавиным». 12.00 Вести спорт. 12.10 «Рейтинг Баженова. Че ловек для опытов». 13.45 «МИФ» (16+). 16.20 «90x60x90». 16.55 Футбол. Первенство России. Футбольная На циональная Лига. «Ро тор» (Волгоград) «Бал тика» (Калининград). 18.55 Профессиональный бокс. Максим Власов против Хорена Гевора, Вячеслав Глазков против Алексея Мазыкина. 22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+). 23.45 Бильярд. Кубок Кремля. 1.35 Вести спорт. 1.45 «Моя планета». 2.55 «Все включено» (16+).

—Íèêîëàé, ßêîâ, Âëàäèìèð, Àëåêñàíäð, Åìåëüÿí, Èãíàò, Ìàêñèì íèìëóíàñü=íû; —1780 âîûí êóâñèñ ôèëîëîã, ìàòåìàòèê, Ëîìîíîñîâ=ñ äà Åêàòåðèíà II-=ñ âåë=äûñü Âàñèëèé Àäîäóðîâ; —1878 âîûí ÷óæèñ ñåðïàñàëûñü Êóçüìà ÏåòðîâÂîäêèí; —1913 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Âèâüåí Ëè; —1918 âîûí Ãåíøòàá áåðäûí êîòûðò÷èñ ÃÐÓ; —1929 âîûí Ìîñêâàûí âîññèñ ÑÑÑÐ-ûí ìåäâîääçà ïëàíåòàðèé; —1934 âîûí Ëåíèíãðàäñà «Òèòàí» êèíîòåàòðûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû Âàñèëüåâ âîêúÿñ=í ñíèìàéò=ì «×àïàåâ» ôèëüì; —1934 âîûí ÷óæèñ êèíîðåæèññ¸ð Êèðà Ìóðàòîâà; —1935 âîûí Êèåâûí çàâîäèò\ñ âåòë=äëûíû òðîëëåéáóñ; —1938 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç ñüûëûñü Äæî Äàññåí; —1952 âîûí ÷óæèñ ôóòáîëèñò Îëåã Áëîõèí; —1965 âîûí Ëåíèíãðàäûí Í.Ñïèðèäîíîâë=í â=âë=ì êåðêàûí âîñüò\ñíû «Ìàëþòêà» ÷åëÿäü=ñ ãèæàëàí äâîðå÷; —1967 âîûí Ìîñêâàûí ïûðò\ñíû óäæ= Îñòàíêèíîñà òåëåöåíòð; —1981 âîûí ÷óæèñ òåëåâåäóù=é Êñåíèÿ Ñîá÷àê; —1990 âîûí ÐÑÔÑÐ-ñà ïðàâèòåëüñòâî øóèñ ë=ñü=äíû ãîñóäàðñòâîëûñü êàíïàñ, ä=ðàïàñ äà êûï; —1991 âîûí Ðîññèÿñà èñòîðèÿûí ìåäâîääçàûñü âåñüêûäà Ìîñêâàñÿíü ÒåëüÀâèâ= ëýáèñ ñàìîë¸ò; —1991 âîûí Íèêîëàé IIë=í äâîþðîäí=é âíóê, ûäæûä êíÿçü Âëàäèìèð Êèðèëëîâè÷ ìåäâîääçàûñü âîèñ Ðîññèÿ=, ñò=÷äæûêà ê=, Ïåòåðáóðã=; —1996 âî= Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò Áîðèñ Åëüöèíëû â=÷èñíû ñü=ë=ìàñ îïåðàöèÿ, ñûëûñü óäæñ= â=÷èñ Âèêòîð ×åðíîìûðäèí; —2000 âîûí Âëàäèâîñòîêñà ïîðòûí óíà é=ç äûðéè êûï=ä\ñíû «Ïàâåë Âåðåùàãèí» ñóäíî âåñüòûí ä=ðàïàñ. Òàìîæíÿë=í ïàòðóëü êîðàáëüëû íèìñ= ñåò\ñíû «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» ôèëüìûñü ãåðîéë=í íèì ñåðòè. Ôëàãñ= êûï=ä\ñíû ôèëüìñ= ñíèìàéòûñüÿñ äà Âåðåùàãèí=ñ âîðñûñü Ïàâåë Ëóñïåêàåâë=í íûëûñ; —2007 âîûí Òðîåêóðîâñê=é øîéíàûí äçåáèñíû àêò¸ð Àëåêñàíäð Äåäþøêî=ñ, ñûëûñü ã=òûðñ= äà ïèñ=; —2010 âîûí íîÿáðü 5 ëóíñÿ âîé= Êðàñíîäàð êðàéñà Êóù¸âñêàÿ ñòàíèöàûí âèèñíû 12 ìîðò=ñ, íà ëûäûí â=ë\ 4 êàãà; —ßêîâ ëóí. Âàæ é=ç øóë=ìà=ñü, òàé= ëóí= ê= êàòøà øûä=ñ ìîç ëûì ëý÷÷=, Ìàòðåí ëóí= (íîÿáðü 22 ëóí=) ò=â êîê éûëàñ ñóâòàñ. Âàæ=í ñ\äçæ= ïûðèãòûâë\ñíû ìó âûë= Êàçàíñê=éñÿíü êîëü=ì ï=æàñíÿíü, ìåä ëýáà÷üÿñ äçîëüçü=ìíàñ ë=íü=äàñíû ìóñ=.


8

Òàé\ ëóí\: —Óçáåêèñòàíûí íèì=ä=íû êóëüòóðàûí óäæàëûñü=ñ, Ôèíëÿíäèÿûí – øâåä êóëüòóðà; —Òàòàðñòàíûí Îëàíïîäóâ ëóí; —Ëàâðåíòèé, Àëåêñåé, Íèêîëàé, Èâàí, ϸòð äà Àôàíàñèé íèìëóíàñü=íû; —1736 âîûí Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ=ñ øóèñíû áîñüòíû âåë=ä÷ûíû Ãåðìàíèÿñà Ìàðáóðã óíèâåðñèòåò=; —1794 âîûí ÷óæèñ àðõèòåêòîð, Ìîñêâàûí Êðèñòîñ Ìåçäûñüëû âè÷êî êûï=äûñü Êîíñòàíòèí Òîí; —1814 âîûí ÷óæèñ Áåëüãèÿûñü âîðñàí èíñòðóìåíòúÿñ â=÷ûñü, ñàêñîôîí ë=ñü=äûñü Àäîëüô Ñàêñ; —1844 âîûí Äîìèíèêà Ðåñïóáëèêà ìåçäûñèñ Èñïàíèÿë=í ûäæûäàë=ìûñü; —1852 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Äìèòðèé Ìàìèí-Ñèáèðÿê; —1860 âî= Àâðààì Ëèíêîëüí=ñ á=ðéèñíû ÑØÀñà 16-=ä ïðåçèäåíò=í; —1887 âîûí êîòûðò÷èñ Øîòëàíäèÿñà «Ñåëòèê» ôóòáîë=í âîðñàí êëóá; —1887 âîûí êóâñèñ ôðàíöóç êûâáóðàëûñü, «Èíòåðíàöèîíàë» ãèæûñü Ýæåí Ïîòüå; —1893 âîûí êóâñèñ êîìïîçèòîð, 10 îïåðà, 3 áàëåò, 6 ñèìôîíèÿ, 104 ðîìàíñ ãèæûñü ϸòð ×àéêîâñêèé; —1931 âî= Ìîñêâàûí Ëóãàíñêñà äåëåãàöèÿ ïåòê=äë\ñ ïðàâèòåëüñòâîëû «Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé» ìåäâîääçà ïàðîâîç – ÑÑÑÐ-ûí ìåäñÿ âûíé=ðà ïàðîâîç; —1940 âîûí ÷óæèñ êèíîðåæèññ¸ð Àëëà Ñóðèêîâà; —1941 âîûí Èîñèô Ñòàëèí øû=ä÷èñ ñ=âåòñê=é é=ç äîð=, à ñ\äçæ= ëûääèñ íîÿáðü 7 ëóí= Ã=ðä èçýðä âûëûí ïàðàä âîäçâûëûí ÷óê=ðò÷ûë=ì äûðéè äîêëàä; —1943 âîûí àðìèÿñà ãåíåðàë Í.Âàòóòèíë=í âåñüê=äë=ì óëûí I Óêðàèíñê=é ôðîíòë=í âîéñêà ìåçä\ñíû ãèòëåðîâå÷üÿñûñü Êèåâ; —1943 âîûí Ã=ðä Àðìèÿ=ñ ìîãì=ä\ñíû ÈÑÓ-152 ñàìîõîäíî-àðòèëëåðèéñê=é óñòàíîâêà=í; —1965 âîûí ÷óæèñ ñüûëûñü Ìàðèíà Õëåáíèêîâà; —1975 âîûí ïóêò\ñíû Ñàÿíîãîðñê êàðëû ïîäóâ; —1991 âî= é=ç=ä\ñíû ÐÑÔÑÐ-ñà Ïðåçèäåíòëûñü ÊÏÑÑ äà ÐÑÔÑÐ-ñà ÊÏ áûð=ä=ì éûëûñü èíä=ä; —1991 âîûí Êóâåéòûí êóñ=ä\ñíû Èðàêñà îêêóïàíòúÿñ=í =çò=ì á=ðúÿ ìóñèð ñêâàæèíà. Òàé= ëóíûñ ñòðàíàûí ëîèñ íàöèîíàëüí=é ãàæ=í; —1995 âîûí ëýäçèñíû «Queen» àíñàìáëüëûñü á=ðúÿ àëüáîì, ê=í\ ñüûë\ñ Ôðåääè Ìåðêüþðè; —2009 âîûí Òàòàðñê=é âèÿì âåñüòûí óñèñ Òó-142.

Òåëåïðîãðàììà

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ 5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!» (12+). 10.25 Контрольная закупка. 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб? титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «Обитель лжи» (18+). 0.55 «КАЛИФРЕНИЯ» (18+). 1.25, 3.05 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ? КЛУБА» (18+). 3.00 Новости. 3.30 «TERRA NOVA» (12+). 4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35, Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ? РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести?Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Все будет хорошо!» (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ? ГДА»?5» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН? НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 0.05 «САМАРА» (12+). 2.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (16+). 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан?вылан, коми сьы? лан!» 6.15 «Вочакыв». 6.30 «Менам дона сик=тш=й». 7.00 «Программа 7». 8.00 «Репортерская история». (12+). 8.20 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Эпоха. События и люди» (14+). 9.55 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ? РА». 10.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.10 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ? МА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК» (16+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Эпоха. События и люди» (14+). 18.30 «Талун». 19.00 «Экспедиция». 19.15 «КРиК» (16+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Мемориальное чтиво» (16+).

20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «КРиК» (16+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «МАЧЕХА» (12+). 23.30 «Оружие ХХ века». 23.45 «Случай из практики». 0.15 «ФАБИО МОНТАЛЕ. ПРО? БУЖДЕНИЕ ХЕОПСА» (14+). 1.45 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА? ВИТСЯ». 13.20 «Вальтер Скотт». 13.30, 1.40 «Остров чудес». 14.25 Aсademia. Олег Кораб? лев. «Марс и Венера». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 Новости культуры. 15.50 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА? ГЕЯ». 17.00 «Алгоритм Берга». 17.30 X Международный теле? визионный конкурс юных музыкантов «Щел? кунчик». 19.00 «Наследники Икара». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 Власть факта. «Правед? ный суд». 20.45 «Больше, чем любовь». 21.30 «Польский взгляд на смутное время». 22.15 «Лирика Марины Цвета? евой». 23.00 «Бумажная битва тита? нов. Сталин и Чер? чилль». 23.50 «АВГУСТ». 1.20 Л.Бетховен. Соната 10. 2.40 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА? РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Живут же люди!» (0+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы? чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО? ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва? ем». Ток?шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.30 «БРАТ ЗА БРАТА? 2» (16+). 21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.10 Сегодня. Итоги. 23.30 Футбол. Лига чемпио? нов УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) ? «Зенит» (Рос? сия). 1.40 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+). 3.30 «Советская власть» (16+). 4.25 Дикий мир (0+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мульт? сериал (6+). 7.30 «Клуб Винкс ? школа вол? шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «Животный смех» (0+). 9.30 «6 КАДРОВ» (16+). 11.00 «Свидание со вкусом» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00, 16.25 «6 КАДРОВ» (16+). 15.00 «Болто?2. В поисках вол? ка». Мультфильм (6+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+).

18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+). 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+). 21.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ? ТЕЛЯМИ» (16+). 23.30, 1.30 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «Кино в деталях» (16+). 1.45 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ? НИЕ» (18+). 3.30 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 4.20 «Клуб Винкс ? школа вол? шебниц». Мультсериал (12+). 4.50 «Как грибы с горохом вое? вали», «Каникулы Бонифа? ция». Мультфильмы (0+). 5.35 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Обезьяны: кому нынче жарко?» (6+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «ПРОРЫВ» (16+). 12.30 «СПЕЦНАЗ» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Вне закона. Реальные расследования. Он напи? сал убийство» (16+). 17.30 «Вне закона. Реальные расследования. Немая страсть» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИНО ПРОКЛЯТИЕ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНАЯ КРОВЬ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» (16+). 20.30 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» (16+). 21.15 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» (16+). 22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+). 23.10 «ЧЕЛОВЕК?АМФИБИЯ» (12+). 1.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ? НИЕ» (12+). 2.45 «Верный Руслан» (12+). 3.30 «Прогресс» (12+). 4.15 «Волки индийской пусты? ни» (12+). 5.05 «Обезьяны: кому нынче жарко?» (6+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 5.30 «Новая школа императо? ра». Мультсериал (0+). 6.00 «Кид vs Кэт». Мультсери? ал (6+). 6.20 «Могучие утята». Мульт? сериал (6+). 6.50 «Ким пять?с?плюсом». Мультсериал (6+). 7.10 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 7.35 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.00 «Перекресток в джунг? лях». Мультсериал (0+). 8.30 «Спецагент Осо». Мульт? сериал (0+). 8.55 «Умелец Мэнни». Мульт? сериал (0+). 9.25 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.50 «101 далматинец». Мульт? сериал (6+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 11.10 «Джимми Кул». Мульт? сериал (6+). 11.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе? риал (6+). 12.20 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.20 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.10 «BСЕ ТИП?ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 15.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 16.00 «Рыбология». Мультсе? риал (6+).

16.55 «Сорвиголова Кик Бу? товски». Мультсериал (12+). 17.45 «Финес и Ферб». Мульт? сериал (6+). 18.40 «ДЖЕССИ» (6+). 20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+). 20.55 «КАЙЛ XV» (16+). 22.35 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+). 0.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+). 0.55 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ? ПОДРОСТКА» (16+). 1.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 2.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ? ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 3.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 3.25 «JONAS». Сериал (6+). 3.50 «Я В РОК?ГРУППЕ» (12+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери? ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери? ал (6+).

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Пингвины из Мадагас? кара». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА? МИ» (12+). 9.00 «Озорные анимашки». Мультсериал (12+). 9.25 «Планета Шина». Мульт? сериал (12+). 9.50 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 10.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом?2» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» ? «БАССЕЙН» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА? ГА» ? «КУЗЯ И ГЕЙ» (16+). 19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Практика» (16+). 19.45 «Про...» (16+). 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА? ГА» (16+). 21.00 «ТРАССА 60» (16+). 23.15 «Дом?2» (16+). 0.45 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.15 «ТРЕЗОР» (16+). 3.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+). 3.50 «Школа ремонта» (12+). 4.50 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.50 «Два Антона» (16+).

3.55 Хоккей. Суперсерия Рос? сия ? Канада. Молодеж? ные сборные. 6.10 «В мире животных». 6.40 «Моя планета». 7.00, 8.40 Вести?спорт. 7.10 «Диалоги о рыбалке». 7.40 «Все включено» (16+). 8.50 Фигурное катание. Гран? при Китая. 11.30 Местное время. Вести? спорт. 12.00 Хоккей. Суперсерия Рос? сия ? Канада. Молодеж? ные сборные. 14.10 «Футбол.ru». 14.50 «30 спартанцев». 15.55 Мини?футбол. Кубок мира. Россия ? Гватема? ла. 17.40 Вести?спорт. 17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО? НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ? ЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+). 21.55 Вести?спорт. 22.10 «Секреты боевых ис? кусств». 23.10 «МИФ» (16+). 1.35 «Вопрос времени». Фор? мула супермена. 2.10 Вести?спорт. 2.20 Вести.ru. 2.35 «Моя планета». 3.55 «День с Бадюком». 4.25 «Рейтинг Баженова. Са? мые опасные животные».


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Òåëåïðîãðàììà СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!» (12+). 10.25 Контрольная закупка. 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья. 16.10 Малахов+. 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб: титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (16+). 1.15 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+). 3.00 Новости. 3.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+). 3.30 «TERRA NOVA» (12+). 4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, Вести Коми. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ: РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести:Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Все будет хорошо!» (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ: ГДА»:6» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН: НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 23.25 «САМАРА» (12+). 1.20 Вести+. 1.45 «Честный детектив» (12+). 2.20 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ: СОН» (16+).

6.00 «Олан:вылан, коми сьы: лан!» 6.15 «Экспедиция». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Мемориальное чтиво» (16+). 8.20 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Эпоха. События и люди» (14+). 9.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.30 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ: МА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.10 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ: МА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Эпоха. События и люди» (14+). 18.30 «Талун». 19.00 «Экспедиция». 19.15 «Телезащитник» (12+).

9

19.30 «Время новостей». 20.00 «Коми incognito». 20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «Телезащитник» (12+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «СВЕТ В ОКНЕ» (12+). 23.30 «Оружие ХХ века». 23.45 «Случай из практики». 0.15 «ФАБИО МОНТАЛЕ. НЕВОЛЬ: НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (14+). 1.45 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «АВГУСТ». 12.50 «...С благодарностью: были». 13.30 «Остров чудес». 14.25 «Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их спутники». 15.10 Красуйся, град Петров! 15.40 Новости культуры. 15.50 «ЗАЙЧИК». 17.20 «Карл Фридрих Гаусс». 17.30 X Международный теле: визионный конкурс юных музыкантов «Щел: кунчик». 19.00 «Алмазная лихорадка». 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Главная роль. 20.05 «Абсолютный слух». 20.45 «Сорок минут с Дуро: вым. Лев Дуров». 21.30 Вячеслав Козляков. «Сму: та: переход в новое время». 22.15 Магия кино. 23.00 «Тайная дипломатия». 23.50 «ОНЕГИН». 1.35 И.Штраус. Не только вальсы. 1.55 «Остров чудес». 2.50 «Карл Фридрих Гаусс».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА: РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия : репортер» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО: НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы: чайное происшествие. 16.25 «Прокурорская провер: ка» (16+). 17.40 «Говорим и показыва: ем». Ток:шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.30 «БРАТ ЗА БРАТА:2» (16+). 21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.10 Сегодня. Итоги. 23.30 Футбол. Лига чемпио: нов УЕФА. «Бенфика» (Португалия) : «Спар: так» (Россия). 1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 2.15 Главная дорога (16+). 2.50 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» (16+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мульт: сериал (6+). 7.30 «Клуб винкс : школа вол: шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ: ВЯЗКА» (16+). 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.00 «Свидание со вкусом» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хит:парад (16+). 13.45 Гороскоп.

13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «6 КАДРОВ» (16+). 15.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ: ТЕЛЯМИ» (16+). 17.00 «Галилео». (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+). 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+). 21.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ: РАМИ» (16+). 23.30 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «ОХРАННИК ТЕСС» (12+). 2.20 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 4.00 «Клуб Винкс : школа волшеб: ниц». Мультсериал (12+). 4.30 «Чиполлино». Фунтик и огурцы». Мультфильмы (0+). 5.35 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Римская империя» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.35 «СПЕЦНАЗ 2» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСЧЕЗНО: ВЕНИЕ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖНИ: ЦЫ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТ: НИК» (16+). 20.30 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» (16+). 21.15 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ: СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПО: СТРОИШЬ» (16+). 22.25 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ» (16+). 23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+). 1.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+). 3.30 «Эрик Хонеккер. Слуга со: циализма» (12+). 4.10 «Охота на ведьм» (12+). 5.10 «Римская империя» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе: риал (6+). 5.30 «Новая школа императо: ра». Мультсериал (0+). 6.00 «Кид vs Кэт». Мультсери: ал (6+). 6.20 «Могучие утята». Мульт: сериал (6+). 6.50 «Ким пять:с:плюсом». Мультсериал (6+). 7.10 «Финес и Ферб». Мульт: сериал (6+). 7.35 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.00 «Перекресток в джунг: лях». Мультсериал (0+). 8.30 «Спецагент Осо». Мульт: сериал (0+). 8.55 «Умелец Мэнни». Мульт: сериал (0+). 9.25 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.50 «101 далматинец». Мульт: сериал (6+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Джимми Кул». Мульт: сериал (6+). 11.10 «Джимми Кул». Мульт: сериал (6+). 11.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе: риал (6+). 12.20 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.20 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.10 «BСЕ ТИП:ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 15.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 16.00 «Рыбология». Мультсе: риал (6+). 16.55 «Сорвиголова Кик Бутов: ски». Мультсериал (12+). 17.45 «Финес и Ферб». Мульт: сериал (6+).

18.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ: ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+). 20.55 «КАЙЛ XV» (16+). 22.35 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА: ТЕЛЕЙ» (6+). 0.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+). 0.55 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ: ПОДРОСТКА» (16+). 1.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 2.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ: ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 3.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 3.25 «JONAS» (6+). 3.50 «Я В РОК:ГРУППЕ» (12+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери: ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери: ал (6+).

Òàé\ ëóí\: —ÑÑÑÐ-ûí òàé= ëóí= íèì=ä\ñíû Îêòÿáðñà ðåâîëþöèÿ; —Àðìåíèÿûí ñè=ì ãàæ;

âèíàëû

—Êèðãèçèÿûí ïàñé=íû ïå÷àòü ëóí; —Ìàòðîíà, Àôàíàñèé, Âàëåðèé íèìëóíàñü=íû; —1787 âîûí ÷óæèñ ñåðá ôèëîëîã, àíáóð äàñüòûñü Âóê Êàðàäæè÷; —1867 âîûí ÷óæèñ ôèçèê-õèìèê Ìàðèÿ Êþðè; —1879 âîûí ÷óæèñ ïîëèòèêàñà íûðùèê Ëåâ Òðîöêèé; —1888 âîûí ÷óæèñ Óêðàèíàñà àíàðõî-êîììóíèñò Íåñòîð Ìàõíî;

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Пингвины из Мадагаска: ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА: МИ» (12+). 9.00 «Озорные анимашки». Мультсериал (12+). 9.25 «Планета Шина». Мульт: сериал (12+). 9.50 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 10.50 «Рога и копыта: возвраще: ние». Мультсериал (12+). 11.10 «ТРАССА 60» (16+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом:2» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА: ГА» (16+). 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Практика» (16+). 19.45 «Про...» (16+). 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА: ГА» (16+). 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «СЫН МАСКИ» (12+). 23.00 «Дом:2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «КАРМЕН» (16+). 3.20 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+). 4.10 «Школа ремонта» (12+). 5.10 «Необъяснимо, но факт» (16+). 6.10 «Два Антона» (16+). 6.40 «КОМЕДИАНТЫ» (16+).

5.00 «Все включено» (16+). 5.55 «Секреты боевых ис: кусств». 7.00 Вести:спорт. 7.10 «Язь против еды». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.00 Вести:спорт. 9.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+). 11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Генная терапия. 11.40 Вести.ru. 12.00 Вести:спорт. 12.10 «Большой тест:драйв со Стиллавиным». 13.05 «БАНДЫ НЬЮ:ЙОРКА» (16+). 16.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко. 17.20 Вести:спорт. 17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО: НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ: ЧЕНИЯ МЕНТОВ» (16+). 20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия : Фин: ляндия. 22.45 Вести:спорт. 22.55 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+). 1.00 «Вечная жизнь» (16+). 2.25 Вести:спорт. 2.35 Вести.ru. 2.55 «Все включено» (16+).

—1891 âîûí àìåðèêàíå÷ Óèòêîìá Äæàäñîí ïàòåíòóéò\ñ ìåäâîääçà ìîëíèÿïûñ; —1891 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Äìèòðèé Ôóðìàíîâ; —1901 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Ðèíà Çåë¸íàÿ; —1903 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ãåîðãèé Ìèëëÿð; —1913 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç ãèæûñü Àëüáåð Êàìþ; —1917 âîûí Ðîññèÿûí êûïò\ñ Îêòÿáðñà ðåâîëþöèÿ; —1921 âîûí êîòûðò÷èñ íàöèîíàëüí=é ôàøèñò ïàðòèÿ; —1928 âîûí ïûðò\ñíû óäæ= Ãðîçíûé — Òóàïñå 618 êèëîìåòð êóçüòà ìóñèð ì=ä=äàí òðóáà; —1941 âîûí Êîéì=ä Ðåéõë=í ÂÂÑ â=éò\ñ ßëòà áåðäûí «Àðìåíèÿ» ñàíèòàðí=é òåïëîõîä, ê=í\ â=ë\ 7 ñþðñ ìîðò; —1941 âî= Ìîñêâàñà Ã=ðä èçýðäûí â=ë\ Îêòÿáðñà ðåâîëþöèÿñÿíü 24 âî òûð=ìëû ñè=ì ïàðàä; —1944 âîûí êóâñèñ Áîëãàðèÿñà êûâáóðàëûñü Êèðèëë Õðèñòîâ; —1958 âîûí ÷óæèñ Ðîññèÿñà ïðàâèòåëüñòâî=í âåñüê=äëûñü=ñ âåæûñü Äìèòðèé Êîçàê; —1962 âîûí êóâñèñ ÎÎÍ-ûí ÑØÀ ïåòê=äëûñü, Ôðàíêëèí Ðóçâåëüòë=í ã=òûð Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò; —1972 âîûí ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò=í ì=äûñü á=ðéèñíû ðåñïóáëèêàíå÷ Ðè÷àðä Íèêñîí=ñ; —1990 âîûí ãàæäûðñÿ äåìîíñòðàöèÿ äûðéè ñëåñàðü Àëåêñàíäð Øìîíîâ ëûéèñ Ìèõàèë Ãîðáà÷¸âëû; —1997 âîûí Áàëòèéñêûí âîñüò\ñíû Àôãàíèñòàíûí óñü=ì âîèí-èíòåðíàöèîíàëèñòúÿñëû ñè=ì Äìèòðèé Äîíñêîéëûñü ÷àñîâíÿ; —2000 âîûí êóâñèñ êûâáóðàëûñü, âóäæ=ä÷ûñü Áîðèñ Çàõîäåð; —2007 âî= Ôèíëÿíäèÿñà Éîêåëà ëèöåéûí ÏåêêàÝðèê Àóâèíåí ëûéèñ 6 âåë=ä÷ûñü=ñ, øêîëàñà ìåäñåñòðà=ñ äà äèðåêòîðñ=; —2009 âîûí êóâñèñ àêòðèñà Åëåíà Áîíäàð÷óê; —òàé= ëóíñÿ àñûëûñ âåêäæûê çýðà äà ðóà.


10

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

—âî ïîì=äç êîëèñ 53 ëóí; —ìèð ïàñüòà íèì=ä=íû ÊÂÍ, Àçåðáàéäæàíûí – Áàêóñà ìåòðîûí óäæàëûñü=ñ, Êàçàõñòàíûí – ñòàòèñòèê=ñ; —Äìèòðèé, Àôàíàñèé, Âàñèëèé, Àíòîí íèìëóíàñü=íû; —1656 âîûí ÷óæèñ Àíãëèÿñà àñòðîíîì Ýäìóíä Ãàëëåé; —1793 âîûí é=çëû âîñüò\ñ =äç=ññ= Ëóâð ìóçåé; —1895 âîûí ýëåêòðè÷åñòâîûí ýêñïåðèìåíò íó=ä\ã=í Âèëüãåëüì Ðåíòãåí àääçèñ ñ\äç øóñÿíà Õ-þã=ðúÿñ, êîäúÿñëû á=ðûííàñ ñåò\ñíû ñûëûñü íèìñ=; —1900 âîûí ÷óæèñ «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» ðîìàí ãèæûñü Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë; —1903 âî= Ãîëëàíäèÿûí þ=ðò\ñíû ýëåêòðîêàðäèîãðàô â=÷=ì éûëûñü; —1929 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð, êèíîðåæèññ¸ð Îëåã Áîðèñîâ; —1932 âîûí êóâñèñ Èîñèô Ñòàëèíë=í ì=ä ã=òûðûñ Íàäåæäà Àëëèëóåâà; —1935 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç àêò¸ð Àëåí Äåëîí; —1946 âîûí ÷óæèñ Íèäåðëàíäûûñü òðåíåð, êîä\ âåñüê=äë\ñ è ìèÿí ôóòáîë êîìàíäà=í, Ãóñ Õèääèíê; —1951 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð, ìóçûêàíò Ñòàñ Íàìèí (çáûëü íèìûñ Àíàñòàñ Ìèêîÿí); —1953 âîûí êóâñèñ ãèæûñü Èâàí Áóíèí; —1960 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð äà ðåæèññ¸ð Îëåã Ìåíüøèêîâ; —1961 âîûí òåëåâèäåíèåûí ïåòê=äë\ñíû ÊÂÍûñü ìåäâîääçà âîðñ=ì; —1974 âîûí êóâñèñ àðòèñò, ïñèõèàòð, ãèïíîòèç¸ð Âîëüô Ìåññèíã; —1983 âîûí ÷óæèñ Ðîññèÿñà ôóòáîë=í âîðñàí ñáîðí=éûñü íàïàäàþù=é Ïàâåë Ïîãðåáíÿê; —1986 âîûí êóâñèñ ïîëèòèêàñà íûðùèê, Ñîöèàëèñòè÷åñê=é Óäæâûâñà Ãåðîé Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ; —1994 âîûí Äæîðäæ Áóø ëîèñ ÑØÀ-ñà Òåõàñ øòàòûí ãóáåðíàòîð=í; —2008 âîûí â=ë\ «Íåðïà» àòîìí=é âàóâñà ïûæ âûëûí íåìèíó÷à; —2009 âîûí êóâñèñ àêò¸ð Èãîðü Ñòàðûãèí; —Ìèòðåé ëóí. Òàé= ëóí= ê= ëûìúÿë=, è Ûäæûä ëóí äûðéè ëûì óñÿñ. Íîÿáðü 8 ëóí= ê= ê=äçûä äà ëûìúÿ, òóëûñ âîàñ ñ¸ð äà ê=äçûä, øîíûä ê= – ò=ëûñ äà òóëûñûñ øîíûä=ñü ëî=íû.

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!» (12+). 10.25 Контрольная закупка. 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить» (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья. 16.10 Малахов+. 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб; титрами). 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 0.00 Ночные новости. 0.20 «Гримм» (16+). 1.15 «К;9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 3.00 Новости. 3.05 «К;9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 3.15 «TERRA NOVA» (12+).

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ; РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести;Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Все будет хорошо!» (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ; ГДА»;6» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН; НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 23.20 «Поединок» (12+). 0.55 Вести+. 1.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+). 4.10 «Городок». Дайджест. 4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Олан;вылан, коми сьы; лан!» 6.15 «Экспедиция». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Коми incognito». 8.20 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Эпоха. События и люди» (14+). 9.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.30 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ; МА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Портреты наций». 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.10 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ; МА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «КРиК» (16+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Эпоха. События и люди» (14+). 18.30 «Талун». 19.00 «Экспедиция». 19.15 «КРиК» (16+). 19.30 «Время новостей». 20.00 «Все о занятости».

20.15 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (14+). 21.15 «КРиК». (16+). 21.30 «Время новостей». 22.00 «ВРЕМЯ ВОЛКА». 23.35 «Оружие ХХ века». 23.50 «Случай из практики». 0.20 «ФАБИО МОНТАЛЕ. СМЕР; ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (14+). 1.50 «Кумиры. Боль, о которой мы не знаем».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «ОНЕГИН». 13.05 «Пелешян. Кино. Жизнь». 13.30 «Остров чудес». 14.25 «Меркурий и Луна». 15.10 «Письма из провинции». Селенгинский район (Республика Бурятия). 15.40 Новости культуры. 15.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 17.20 «Трость А.С.Пушкина». 17.35 «Отрицательный? Обая; тельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон». 18.15 «Как Нерон спас Рим». 19.10 Торжественное закры; тие XIII Международного телевизионного конкур; са юных музыкантов «Щелкунчик». 20.55, 23.30 Новости культуры. 21.10 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого». 21.30 «Повесть о житии свя; тых Петра и Февронии Муромских». 22.15 «Культурная револю; ция». 23.00 «С точки зрения Бреж; нева». 23.50 «АННА КАРЕНИНА». 1.40 «Порто ; раздумья о строптивом городе». 1.55 «Остров чудес». 2.50 А.Рубинштейн. «Вальс; каприс».

5.55 «НТВ утром». 8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА; РА» (16+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО; НАРЕЙ» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы; чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО; ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва; ем». Ток;шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 «БРАТ ЗА БРАТА; 2» (16+). 20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Анжи» (Россия) ; «Ливерпуль» (Англия). 22.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.55 Сегодня. Итоги. 0.15 «СИБИРЯК» (16+). 2.10 «Дачный ответ» (0+). 3.15 «Лига Европы УЕФА. Об; зор». 3.50 «КОЛОДЕЦ» (16+). 4.20 Дикий мир (0+). 4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мульт; сериал (6+). 7.30 «Клуб винкс ; школа волшеб; ниц». Мультсериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ; ВЯЗКА» (16+). 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.00 «Свидание со вкусом» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+).

13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «6 КАДРОВ» (16+). 14.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ; РАМИ» (16+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+). 19.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+). 21.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). 23.15 «6 КАДРОВ» (16+). 0.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» (16+). 2.45 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 4.25 «Клуб Винкс ; школа волшеб; ниц». Мультсериал (12+). 4.55 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся». Мультфильмы (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Римская империя» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.00 «Открытая студия». 17.00 «Право на защиту» (16+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУВЕНИР С ЧЕРНОГО МОРЯ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЫБА; ЧИЛИ» (16+). 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО В ТЕМНОТЕ» (16+). 20.30 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» (16+). 21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО; МАН ЯНЫ» (16+). 22.00 «Сейчас». 22.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕ; НИХА» (16+). 23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ; КЕ» (12+). 0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО; РА ЗБРУЕВА» (12+). 2.40 «Встречи на Моховой. Юбилей Театральной Академии» (12+). 3.20 «Меч над Европой» (16+). 4.55 «Римская империя» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе; риал (6+). 5.30 «Новая школа императо; ра». Мультсериал (0+). 6.00 «Кид vs Кэт». Мультсери; ал (6+). 6.20 «Могучие утята». Мульт; сериал (6+). 6.50 «Ким пять;с;плюсом». Мультсериал (6+). 7.10 «Финес и Ферб». Мульт; сериал (6+). 7.35 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.00 «Перекресток в джунг; лях». Мультсериал (0+). 8.30 «Спецагент Осо». Мульт; сериал (0+). 8.55 «Умелец Мэнни». Мульт; сериал (0+). 9.25 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.50 «101 далматинец». Мульт; сериал (6+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Джимми Кул». Мульт; сериал (6+). 11.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе; риал (6+). 12.20 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.20 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.10 «BСЕ ТИП;ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 15.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 16.00 «Рыбология». Мультсе; риал (6+). 16.55 «Сорвиголова Кик Бутов; ски». Мультсериал (12+). 17.45 «Финес и Ферб». Мульт; сериал (6+).

18.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+). 20.55 «КАЙЛ XV» (16+). 22.35 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+). 0.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» (12+). 0.55 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ; ПОДРОСТКА» (16+). 1.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 2.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 2.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ; ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 3.00 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 3.25 «JONAS» (6+). 3.50 «Я В РОК;ГРУППЕ» (12+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери; ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери; ал (6+).

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобиус» (16+). 8.00 «Пингвины из Мадагаска; ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА; МИ» (12+). 9.00 «Озорные анимашки». Мультсериал (12+). 9.25 «Планета Шина». Мульт; сериал (12+). 9.50 «Губка Боб Квадратные шта; ны». Мультсериал (12+). 10.50 «Рога и копыта: возвраще; ние». Мультсериал (12+). 11.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР; НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 11.40 «СЫН МАСКИ» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом;2» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА; ГА» (16+). 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Практика» (16+). 19.45 «Про...» (16+). 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА; ГА» (16+). 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 21.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 23.00 «Дом;2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «КНИГА КРОВИ» (18+). 3.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+). 3.55 «Школа ремонта» (12+). 4.50 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.50 «Два Антона» (16+).

3.55 Хоккей. Суперсерия Рос; сия ; Канада. Молодеж; ные сборные. 6.10 «Вопрос времени». Фор; мула супермена. 6.40 «Моя планета». 7.00, 9.00 Вести;спорт. 7.10 «Рейтинг Баженова. Че; ловек для опытов». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.15 «МИФ» (16+). 11.40 Вести.ru. 12.00 Вести;спорт. 12.10 Хоккей. Суперсерия Рос; сия ; Канада. Молодеж; ные сборные. 14.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко. 15.55 Футбол. Лига чемпио; нов. Женщины. 1/8 фи; нала. «Россиянка» (Рос; сия) ; «Спарта» (Чехия). 17.55, 1.05 «Удар головой». 19.00 «БАНДЫ НЬЮ;ЙОРКА» (16+). 22.05, 2.25 Вести;спорт. 22.15 «Наука 2.0. ЕХперимен; ты». На острие. 22.50 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+). 0.30 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир стариков. 2.35 Вести.ru. 2.55 «Все включено» (16+).


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Ãèæûñü äà ñûë\í ãèæ\ä

11

ÒØÓÏ/ÄÀ ÏÀÑ

Âîéâûâñà ïîæ\ì Ñýêè, íîÿáðü í¸ëü\ä ëóí\, Ýæâà þ âûëûí ìóðòñà íà â\ë= ñóâò\ìà éèûñ. Âîéëàíüûñ íèí éè âûëûí òûäîâò÷èñíû ìóæè÷\é äà íûâáàáà. Âîäçâûëàñ âîñüëàëûñü ìóæè÷\éë\í êèàñ â\ë= ýøêûí\ ãàðòûøò\ì ïóç÷óæ\ì êàãà. Á\ðûíäæûê âîñüëàëûñü íûâáàáà êóòûøòàë=ñ ñîéáîðäé\äûñ ìóæè÷\é\ñ äà øóàë=ñ: —Ýí òýðìàñü, ýí òýðìàñü. Óäèòàì. À åíýæñÿíüûñ íà âûë\ íþìúÿë\ì\í âèäç\ä=ñ ýçûñü ò\ëûñü äà ñèèñ òîì ãîçúÿëû áóð òóé. Âîñüëàë=ñíû íàé\ Ïàëü ñèêòñà áîëüíè÷àñÿíü Ïîçÿë\ì ïîñ¸ëîê\, ê\í= ñýññÿ è êîëè êàãàë\í ÷åëÿäüäûðûñ. Ñî òàäçè êûìûí êàçüòûë=ñ Ïàëü ñèêòûí àñëàñ ÷óæ\ì éûëûñü ìåíàì áóð ¸ðò, êîìè\í äà ðî÷\í ãèæûñü ïîýò Àëåêñàíäð Íåêðàñîâ, êîäë\í ñî 60 âî íèí þãúÿë\ ÷óæàí ìó âåñüòûí êîäçóëûñ. Ãàøê\, Ïàëüñà âûíà ìóûñ è îòñàë=ñ þãçüûíû ñûë\í åíáèëû... Âåë\ä÷èñ ñ=é\ Ñûêòûâêàðñà 12 íîìåðà øêîëàûí, Ýæâàñà 15 íîìåðà ÃÏÒÓ-ûí. Óäæàë=ñ ýëåêòðîìîíòàæíèê\í Ñûêòûâêàðñà îïûòí\é ñóäîìåõàíè÷åñê\é çàâîäûí. Íî ïèñüê\ñ ìîðò ýç ê\ñéû ñóâòíû òà âûëûí. Ï\ñü ñü\ë\ìûñ òø\êò=ñ ñûëû âåë\ä÷ûíû âîäç\. Ðûòúÿ øêîëà ïîìàë\ì á\ðûí çîí ïûðèñ Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåòë\í ôèëîëîãèÿ ôàêóëüòåò\, êûòûñÿíü ñ=é\ñ ìåäáóðúÿñ ëûäûí ì\ä\ä=ñíû âåë\ä÷ûíû Ëåíèíãðàäñà æóðíàëèñòèêà ôàêóëüòåò\. 1978 âîûí âóçñ\ ïîìàë\ì á\ðûí óäæàë=ñ «Þãûä òóé» ãàçåòñà êóëüòóðà þê\íûí êîððåñïîíäåíò\í, â\ë= Êîìè íåá\ã ëýäçàí=íûí ðåäàêòîð\í äà ãëàâí\é ðåäàêòîð\í. Ñýññÿ è àññüûñ íåá\ã ëýäçíû áîñüò÷èñ.

À ìåäâîääçà êûâáóðñ\ ðî÷ êûâ âûëûí é\ç\ä=ñ 1969 âîûí íà Åìä=í ðàéîíñà «Âïåð¸ä» ãàçåòûí. Íî íèìàëàíà êîìè ïîýò Ñåðàôèì Ïîïîâê\ä àääçûñüë\ì á\ðûí âåê æ\ ã\ã\ðâîèñ, ìûé ñûëû êîë\ ãèæíû ÷óæàí êûâ âûëûí. È ñî 1972 âîûí «Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàë é\ç\ä=ñ Àëåêñàíäð Íåêðàñîâëûñü ìåäâîääçà êîìè êûâáóðúÿñ. À 1983 âîûí ñ=é\ ïûðèñ ÑÑÑÐ-ñà ãèæûñü êîòûð\. Òàëóí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Íåêðàñîâë\í íèìûñ áóðà ò\äñà è Ñûêòûâêàðûí, è Ìîñêâàûí êîìè äà ðî÷ ïîýçèÿ ðàäåéòûñüÿñëû. Óíàëû ìóñìèñíû ñûë\í «Ã\ðä òóãúÿñà ïåëûñü», «Ñåáå ÿ — öàðü è ãîñïîäèí», «Êàê ñòàòü âåëèêèì», «Ëîâúÿ êîäçóë\é ìåíàì», «Çâ¸çäû â ðîñå»

êûâáóðà äà ïðîçàà íåá\ãúÿñ. Ñýí= ïîýò ìåäâîäç ïåòê\ä÷\ ÷óæàí ìó ï\ñÿ ðàäåéòûñü ìîðò\í: Ìè òýê\ä Êîìè ìóë\í ïèÿí, Ê\òü êûò÷\ îë\ìûñ îç íó, Âåê ëî\ ñü\ë\ìàíûì ìèÿí Àñ ÷óæàí=ííûì — Êîìè ìó. Ëûääÿí ñûëûñü êûâáóðúÿññ\ äà ò\ëêàäæûê\í, âåæ\ðàäæûê\í, ñü\ë\ìàäæûê\í ëîàí. Ïûä=ñÿíüäæûê êóòàí ã\ã\ðâîíû, ê\í= áóðûñ äà îì\ëüûñ, êûò÷àíüäæûê êîë\ âîñüëàâíû âîäç\ îë\ìàñ. À á\ðúÿ âîÿñ\ ñ=é\ óíà â\÷èñ êîìè äà ðî÷ ïîýçèÿ êîñòûí òîïûääæûê éèò\ä ë\ñü\ä\ì ìîãûñü. Òîðé\í ê\, 2005 âîûí ïåò=ñ íèìàëàíà

ðî÷ ïîýò Ñåðãåé Åñåíèíë\í êîìè êûâ âûëûí «Ëûìúÿëûñü ëü\ì» êûâáóðúÿñà äà ïîýìàÿñà íåá\ã. Êûäçè à÷ûñ Àëåêñàíäð Íåêðàñîâ øó\ ñûë\í âîäçêûâéûí: —Ãèæ\ìà êóèì ûäæûä íåá\ã. Íî ëîë\é ïûð âàøêèñ ìåíûì: «Êîë\ êîìè âûë\ âóäæ\äíû Ñåðãåé Åñåíèíëûñü ìè÷à äà àâúÿ êûâáóðúÿññ\, ñ\ìûí ñýêè òý êóòàí àñüò\ êûâíû òûðâûé\ øóäà ìîðò\í». Íî ìå áóðà ò\ä=, ìûé òàé\ ûäæûä óäæàñ çóìûä ïîäóâò\ã áîñüò÷ûíû îç ïîçü. À ïîäóëûñ \òè — êîë\ ëþ÷êè ò\äíû è ðî÷, è êîìè êûâ. È êîð àñ ïûòøêûí êûë= âûí, ìûé ñÿììà âóäæíû Ñåðãåé Åñåíèí ïîýçèÿë\í ãûà þ âîì\í, ì\ä\ä÷è çýâ ñü\êûä òóé\. 2010 âîûí Àëåêñàíäð Íå-

êðàñîâ êîìè\ä=ñ ñ¸ ìåäáóð ðî÷ ñüûëàíêûâ äà áàðà æ\ ëýäçèñ íàé\ñ òîðúÿ íåá\ã\í. Íèìûñ ñûë\í «Ë\ç \çûí». Ñî ìûé âèñüòàë\ ïîýò òà éûëûñü: —Ìå íåêîð ýã ì\âïàâëû áîñüò÷ûíû òàé\ óäæàñ. Íî \ò÷ûä ìåí\ êîðèñíû âóäæ\äíû íåêûìûí ðî÷ ñüûëàíêûâ. Ìå âóäæ\ä= è àñ êåæûí êóò= ñüûâíû. È êîìè êûâ âûëûí ñüûëàíêûâéûñ ìåí\ ñýòø\ìà ÷óéì\ä=ñ àñëûñï\ë\ñíîãíàñ, ìè÷ëóííàñ, âûëü íîã ÷óæ\ì ëîâíàñ, áûòòü\ ìå âîäçûí ñóëàë=ñ ãàæà ñàä, à ñýí= ñüûë=ñíû íåêîð íà ìå\í êûâëûò\ì ëýáà÷üÿñ. Òàëóí Àëåêñàíäð Íåêðàñîâ îë\ âûëü òâîð÷åñê\é ì\âïúÿñ\í. Òà éûëûñü ñ=é\ òø\êûäà âèñüòàâë\ ìåíûì. Ýñêà, ñ=é\ óíàûñü íà øåíçü\äàñ ïîýçèÿ ðàäåéòûñüÿñ\ñ, óíàûñü íà ÷óæòàñ íàë\í ñü\ë\ìûí ðàäëóí äà ñåòàñ âîäç\ îë\ìàñ âûëü âûíúÿñ. Îêîòà ïîìàâíû ãèæ\ä\ñ Àëåêñàíäð Íåêðàñîâë\í æ\ êûâáóð\í: Ãàæà îâíû áûä âîæûí. Íåìòîð ïàíûä îã øó. Íî ìå âîéâûâñà ïîæ\ì. Ìåí îç ë\ñÿâ ì\ä ìó... Òàòø\ì ïîæ\ì\í ìå è ëûääÿ àññüûì ¸ðò Àëåêñàíäð Íåêðàñîâ\ñ. Èâàí ÁÅËÛÕ, Ðîññèÿñà ãèæûñü êîòûð\ ïûðûñü.

ÂÛËÜ ÍÈÌÚßÑ Îêòÿáðü 29 ëóí\ Êóðàòîâ íèìà ëèòåðàòóðà ìóçåéûí ÷îë\ìàë=ñíû «Âûëü íèìúÿñ — Íîâûå èìåíà» ðåñïóáëèêàñà ëèòåðàòóðà êîíêóðñûí âåðìûñüÿñ\ñ. Êûäçè è êîëü\ì âî, êîíêóðñûñ â\ë= êûê þê\íà. Ìåäâîäç — îðäéûñèñíû ðàéîíñà, à ñýò\í âåðìûñüÿñ — ðåñïóáëèêà òøóï\äûí íèí. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãèæûñü êîòûð âèäëàë=ñ ìàò\ 200 óäæ. Íà ïèûñü íåëÿìûí ã\ã\ð — êîìè. —Çýâ æàëü, ìûé òàâî ýç ïûð\ä÷ûíû êóë\ìä=íñàÿñ, — ïàñéèñ Ðîññèÿñà ãèæûñü êîòûð\ ïûðûñü, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãèæûñü êîòûðûñü ëèòåðàòóðí\é êîíñóëüòàíò Àíæåëèêà Åëôèìîâà. — Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíûñü ñ\ìûí êåð\ññàÿñ âîäçì\ñò÷èñíû. /òêûìûí êàð-ðàéîí äûø\ä÷\íû, ì\éìó íè òàâî ýç ïûð\ä÷ûíû. Êîë\ îøêûøòíû Óñèíñê\ñ. Ñýò÷\ñ ðàéîíûñü ïåòê\ä÷èñ 25 ìîðò, íà ïèûñü ñèçèìûñ Ìóòí\é Ìàòåðèêûñü. Ñ=äç, 10-14 àðëûäàÿñ ï\âñòûí âåðìûñüíàñ ëîè áóðåòø Ìóòí\é Ìàòåðèêûñü Àëèñà Êàíåâà. Íûâêàëûñü «Ïûøêàé» ìîéäñ\ é\ç\äàñíû «Áè êèíü» æóðíàëûí. Àíæåëèêà Åëôèìîâàë\í êûâúÿñ ñåðòè, íûâ-çîí ê\ äûø\ä÷\íû, ìûæûñ òàí= ýì

Ýá\ñûñ îç áûð íè áîðäéûñ îç ÷åã

è øêîëàñà âåë\äûñüÿñë\í. Íàé\ îç òóéäíû ÷åëÿäü\ñ ãèæíû, à \ä âåðìàñ ëîíû, ìûé êóòø\ìê\ ûë= ñèêòãðåçäûí áûäì\ êîäçóâ. Òà â\ñíà ãèæûñüÿñ êîíêóðñê\ä éèò\äûí àñüíûñ âåòëûâë\íû êàð-ðàéîíúÿñ\. Òàâî íàé\ ïåòàë\ìà\ñü Óõòà\, Ñîñíîãîðñê\, Ëóçäîð\ äà Ìûëä=í\. —Ìè êîðñÿì åíáèà íûâçîíì\ñ äà âîäç\ êóòàì «êèñüêàâíû-áûäòûíû», â\÷àì íàé\ñ ãèæûñüÿñ\í, — øó\ íèìàëàíà êûâáóðàëûñü.

À êîäê\ ê\ ÷àéò\, ìûé êîíêóðñûí ïåòê\ä÷\ì — ìåäâûë= òøóï\ä, òàé\ àáó ñ=äç. Êîíêóðñûñ áóðåòø ìåäâîääçà âîñüêîâ. Âîäç\ âûë\ ãèæûñü êîòûð\ ïûðûñüÿñ àññüûíûñ áûäòàñúÿñíûñ\ êîðëûâë\íû ëèòåðàòóðà êóçÿ ñåìèíàðúÿñ âûë\, ûñòûë\íû è Ðîññèÿñà ãèæûñüÿñ äîð\, îòñàë\íû é\ç\äíû íåá\ã. Êîìèûñü ãèæûñüÿñ âîñüñà\ñü, íà äîð\ ïîçü\ øû\ä÷ûíû áûä çäóê\. Íûâ-çîí ïèûñü óíà\í âèäë\íû àñüíûñ\ êûâáóðûí, âèñüòûí, ìîéäûí. Êîäñþð\ âåñèã ðîìàí âûë\ íèí «ûðûøò÷\ìà\ñü». Êûäç, øóàì, Óõòàûñü êîíêóðñ\ æ\ ïûð\ä÷ûñü Èãîðü Áîëêèí. Òîì ìîðò â\çé\ìà êîíêóðñ âûë\ ðîìàíëûñü ìåäâîääçà þê\í. —×àéòà, 30 àð\ñûä ëèòåðàòóðàûí çýâ íà è÷\ò àðëûä. Íåëÿìûí á\ðûí ñ\ìûí ìîðòûä çàâîäèò\ ïàñüêûääæûêà ì\âïàâíû, êîð ñûë\í «ìûø ñàÿñ íîïéûñ» ÷óê\ðì\ìà. Ñýêè ñ=é\ êóæ\ íèí â\äèò÷ûíû êûâé\í, — âèñüòàë\ Àíæåëèêà Åëôèìîâà. — Ìå íà à÷ûì\ñ ëûääÿ «òîì\í», òóéò\ì\í, ìåäûì áîñüò÷ûíû ûäæûääæûê ãèæ\äúÿñ\. È ýñêà, êîìè ëèòåðàòóðàë\í ýá\ñûñ îç áûð íè áîðäéûñ îç ÷åã. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.


12

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Ò= êûâçàííûä «Êîìè Íîÿáðü 5 ëóí\ «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» ïàñé\ 5 âîñÿ òøóï\ä. Çýâ íà è÷\òèê êàäêîëàñò êîëèñ, íî \í³ ïîçü\ íèí âèñüòàâíû, ìûé ñ³é\ ëîèñ êîìè âîéòûðëû çýâ êîëàíà äà ìóñà ¸ðò\í. Ãàæ âîäçâûëûí ìè ïàíûäàñüë³ì ðàäèîñà ãëàâí\é ðåäàêòîð Àëèíà Òèìóøåâàê\ä äà êîðèì âèñüòûøòíû \í³ÿ óäæ éûëûñü äà þêñüûíû âîäç\ âûë\ ìîãúÿñ\í. —Àëèíà Àëåêñååâíà, âîäçûííàñ «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» þðãèñ êîéì\ä êíîïêàûí, à \í³ ñ³é\ñ ïîçü\ êûâíû ñ\ìûí \òóââåçéûí. Òàé\ áóð àëè àáó ¸íà? Óíà\í-\ âåðì\íû ò³ÿí\ñ êûâçûíû? —«Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» — \òóââåçéûí ìåäâîääçà äà òàëóí êåæë\ êîìè êûâúÿ ñ\ìûí \òè ðàäèîñòàíöèÿ. /òóââåçéûä \í= ¸íà ñ\âì\. Ñû äîð\ éèò÷\íû, êîðñü\íû ñû ïûð êîëàíà þ\ð äà ¸ðòúÿñ\ñ, îç ñ\ìûí ûäæûä äà è÷\ò êàðúÿñûí, íî è ñèêòúÿñûí. Òàûí îòñàë\ è «Îáðàçîâàíèå» êàíìó\í äàñüò\ì óäæòàñ, ìûé ñåðòè \í= áûä øêîëà äà ñàä êîë\ éèòíû èíòåðíåò\, ìåäûì ìàì-áàòü äà óäæàëûñüÿñ âåðìèñíû êîêíüûääæûêà êîðñüíû êîëàíà þ\ð. Îë\ìà âîéòûð\ñ êîìïüþòåð\í â\äèò÷ûíû âåë\ä\íû ñü\ì âåøòûò\ã òîðúÿ ïðîãðàììàÿñ ñåðòè. Êîìïüþòåð-èíòåðíåò áûäëóíñÿ îë\ìûí òåëåôîí êîäü æ\ êîëàíàòîð. Òà â\ñíà \òóââåç ëî\ í\øòà íà \òè þê\í\í, ìûé îòñ\ã\í ïîçü\ ñ\âì\äíû, âèäçíû, êûâíû ÷óæàí êûâ, âàðîâèòíû-ãèæàñüíû êîìè\í. Âåðñòÿìì\ì á\ðûí ãîðòñà ïîçéûñü áûäòàñúÿñ ðàçàë\íû Ìó øàð ïàñüòà. È êàä ìûñòè, âåæ\ðñÿë\ì á\ðûí, áûä\íëû îêîòà êûâíû ìàì êûâñ\, òîðé\í íèí, êîð ìóñà ìîðòûä ûëûí. Àñ ÷óæàí ìóàä âåðìàí àääçûñüëûíû ìàì êûâúÿ âîéòûðê\ä, ëûääüûíû êîìè ãàçåò-æóðíàë, ÷óòêûíû ïðîâîä ïûð þðãûñü ðàäèî äà êûâçûíû êîìè ñ¸ðíè. É\ç ìóûí òàòø\ì êîëàíëóíûñ ýì æ\ (äà íåêûìûí ï\â íà ûäæûääæûê), íî ïîçÿíëóíûñ è÷\ò. Ñî è âî\ îòñ\ã âûë\ èíòåðíåò, ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñê\ä \òòø\òø è ñóé\ðñàéñà êîìèÿñ âåðì\íû êûâçûíû «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» (çýâ íèìêîäü, ìûé á\ðúÿ êàä\ ýì ïîçÿíëóí ëûääüûíû \òóââåç ïûð è «Êîìè ìó» ãàçåò). —Âèò âî —áûòòü\ àáó ûäæûä êàäêîëàñò, íî \ä áûä çäóê\ îë\ìàñ ìûéê\ âåæñü\, ìûéê\ êîëü\ âàæûñ. Êóòø\ì óäæòàñúÿñ òàëóí â\çé\ êûâçûíû «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî»? —Ïåðåäà÷àÿñûä, äåðò, âåæñü\íû æ\. Êûâçûñüÿñë\í êîëàíëóí-êîð\ì ñåðòè. Íî è é\çëû ìóñì\ì óäæòàñúÿñûñ êîëü\íû. «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîë\í» óäæòàñúÿñûí ýì\ñü þðèäè÷åñê\é äà ïðàâî äîðé\ì êóçÿ þàë\ìúÿñ âûë\ âî÷àêûâúÿñ, ïñèõîëîãúÿñë\í, âåë\äûñüÿñë\í äà ìóê\ä ñïåöèàëèñòë\í

Äìèòðèé Èäðèñîâ.

â\çé\ìúÿñ. Ñåìüÿëû ãîñóäàðñòâîñÿíü îòñ\ã ñåò\ì éûëûñü ò\äì\ä\íû «¨ðòà ñ¸ðíè» äà «Øóäà ïîç» óäæòàñúÿñ. Îëàíïàñûí âåæñü\ìúÿñ äà âûëüïûðò\ìúÿñ éûëûñü äåïóòàòúÿñ þ\ðò\íû «Îëàíïàñ äà ìè» óäæòàñûí. «Ìå — êîìè» ïåðåäà÷à âèñüòàë\ êîìè êûâ, âóæâîéòûðë\í êóëüòóðà äà òðàäèöèÿÿñ éûëûñü. Ìèÿí ýôèðûí áûä ëóí þðã\íû ðåñïóáëèêàñà âûëüòîðúÿñ, à øîé÷÷àí ëóíúÿñ\ ñîäò\ä è ôèííé\ãðà âîéòûðë\í îë\ìûñü ò\ä÷àíà ëî\ìòîðúÿñ éûëûñü þ\ðúÿñ. Ïîýçèÿ äîíúÿëûñüÿñëû ýì «É\ç\äò\ì êûâáóðúÿñ» óäæòàñ. Êîäi ê\ñé\ øîé÷÷ûøòíû ëîâíàñ, âåðìàñ êûâçûíû ìûëà êîìè ñüûëàíêûâúÿñ. Ýôèðûí þðã\íû é\çêîñòñà, àâòîðñê\é äà ýñòðàäà ñüûëàíúÿñ, ýì\ñü è òîì é\çëû äà ÷åëÿäüëû ë\ñÿëàíàÿñ. Áûä\í âåðì\ êîðíû ïóêòûíû ðàäåéòàíà øûëàäñ\ «×îë\ì, ðàäèî!» óäæòàñûí äà \òòø\òø ûñòûíû ìàòûññà é\çëû ÷îë\ìàë\ì. «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîë\í» çýâ ò\ä÷àíà ìîã — âûëü êîìè ñüûëàíêûâúÿñ ãèæ\ì. Ðàäèî êûâçûñüÿñ êûë\íû íàé\ñ ìåäâîääçàÿñ\í, à ñ³äçæ\ ò\äìàñü\íû øûëàä ãèæûñüÿñê\ä, êûâáóðàëûñüÿñê\ä äà ñüûëûñüÿñê\ä. Ôèíí-é\ãðà ìóçûêà ðàäåéòûñüÿñëû «Ðóëëà òý ðóëëà» óäæòàñ ïåðâîéñÿíüûñ íó\ä\ Åâãåíèÿ Óäàëîâà, à÷ûñ ñ³é\ñ ì\âïûøò³ñ äà äàñüò\. Æåíÿ ìûëà ã\ë\ñà, ãèæ\ ñüûëàíêûâ, âîðñ\ ãèòàðà\í, ë\ñü\ä\ øûëàä, âóäæ\ä\ ôèíí-é\ãðà âîéòûðëûñü ñüûëàíúÿñ. Çýâ ñèáûä äà åíáèà íûâ ç³ëü\, ìåä êîìè è ðî÷ âîéòûð ò\äìàëàñíû ôèíí-é\ãðà ñüûëûñüÿñ\ñ, íàëûñü òâîð÷åñòâîñ\, \í=ÿñ\ äà ï\ëü-ï\÷\í íà ñüûë\ìàñ\. Àð — îçûð êàä. Àðûí ÷åëÿäü ì\ä\ä÷\íû ñîäò\ä ò\ä\ìëóíëà. Ñåíòÿáðûí æ\ «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûí» âîññèñ âûëü êàä. «×îë\ì, ðàäèî!» ÷îë\ìàëàíà óäæòàñ êóò=ñ ïåòíû êóèìûñü âåæîííàñ âåñüêûä ýôèðûí äà þðãûíû ÷àñ ÷\æ. Áûä àñûâ ïîçü\ êûâçûíû «Êîìèûí àñûâ» óäæòàñ. Òàòø\ì ñèêàñ ðàäèîïåðåäà÷àûñ ðåñïóáëèêàûí \í\äç ýç íà â\â. Íó\äûñüûñ — äðàìà òåàòðûñü àêòðèñà Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà — êûê ÷àñ ÷\æ âàðîâèò\ \òïûðé\ êîìè\í è ðî÷\í. Çâ\íèò÷ûñüûñ ê\ êîìè — ÷óæàí êûâé\í, ðî÷ ê\ — ñû íîã æ\. Áûä ïåðåäà÷àë\í ýì ñþð\ñ, øóàì,

Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà.

\òè âûëüëóí\ ¸íà çâ\íèò÷èñíû «Âûëüëóí — ñü\êûä ëóí» ñ¸ðíèòàíòîð ñåðòè. Âèäëàë=ñíû, ìûé êîë\ â\÷íû, ìåä àñûëûñ â\ë= êûïûä\í. «Êîìèûí àñûë\» âîëûâë\íû ã\ñüòúÿñ. Ãèæûñü Íèíà Îáðåçêîâà ò\äì\ä=ñ ðàäèî êûâçûñüÿñ\ñ àñëàñ ¸ðò, åíáèà êûâáóðàëûñü Àëåêñàíäð Ëóæèêîâë\í îëàíäûð\í äà êûâáóðúÿñ\í. Âèêòîð Ñàâèí íèìà äðàìà òåàòðûñü âîðñûñüÿñ äà âåñüê\äëûñü Ìèõàèë Ìàòâååâ þ\ðò=ñíû, êóòø\ì âûëü ñïåêòàêëüÿñ ïóêò\íû, ìûé ñåðàìáàíàûñ äà ÷óéì\äàíàûñ îâë\ òåàòðûí. Îëÿ Ñàí âåñüêûä ýôèðûí ñüûë=ñ óäìóðò äà êîìè ñüûëàíúÿñ, þêñèñ ìàòûññà êàä êåæë\ óð÷èò\ìòîðúÿñ\í. Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà\í íó\äàí áûä àñûâ íþìñîðà äà ûççü\äàíà. À ì\ä íîãûñ \ä îç è ïîçü — ê\êúÿìûññÿíü äàñ ÷àñ àñûë\äç é\çë\í âåæ\ðûñ ñ\ìûí íà ïàëÿë\. À Ñâåòëàíàë\í ïûð ýì ìûé\í þêñüûíû, ìûé âûëûí øìîíèòûøòíû. Âèäç\äàí òàé\ ëàòøê\ñ òóøàà, ç= êîñêà íûâ âûëàñ äà âåñèã îç ýñêûññüû, ìûé ñ=é\ êóèì ÷åëÿäÿ øóäà ìàì. À ò\ä âûëûí ê\ êóòíû, ìûé Ñâåòëàíà Â.Ñàâèí íèìà äðàìà òåàòðñà âîäçì\ñò÷ûñü àðòèñòêà äà í\øòà íà óäæàë\ èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûí àðòèñòàëûñü ÷åëÿäüê\ä, óäèò\ âàðîâèòíû ðàäèîûí, äàñüòûñüíû áûäñèêàñ ãàæ êåæëàñ (à ò= àääçûâëàííûä ñ=é\ñ ñöåíàñÿíü êîíöåðò íó\äûñü\í), ë\ñü\äíû ÷åëÿäüê\ä ãîðòñà óäæ, ïóñüûíû-ï\æàñüíû (è òàé\ Ñâåòëàíàë\í

Åâãåíèÿ Óäàëîâà.

çýâ áóðà àðòì\), âåñèã ñòàâñ\ ëûääü\äëûò\ã êûâ-âîðûä âîø\, ñ\ìûí ÷óéìàëàí — êîð ñòàâñ\ âåâúÿë\? Í\øòà \òè âûëü óäæòàñ — «Íåôîðìàò». Ñ=é\ñ íó\ä\ «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî\í» âåñüê\äëûñü (âèò âî ÷\æ íèí!) Èëüÿ Çóáîâ, à äàñüò\íû «Ïîäïîëüå» êîòûðê\ä \òóâ. Óäæòàñûñ çýâ ë\ñÿë\ òîìóëîâëû. Ñ\ìûí òàòûñü ïîçü\ ò\äìàâíû, êóòø\ì ñèêàñ øûëàä ñüûë\íû-âîðñ\íû \í=ÿ òîì é\ç, ìûéñÿìà êîòûðúÿñ ìèÿí ýì\ñü. À ñüûëàí ñîðàñûí — îë\ì, òø\òø è ðî÷ äà êîìè êûâúÿ ìóçûêà éûëûñü ñ¸ðíè. Áóðåòø òîì é\çëû ë\ñÿëàíà êàä\ æ\ è þðã\ «Íåôîðìàò» — áûä ñóá\òà\ \êìûñ ÷àñ ðûòûí. Èëüÿ Âèêòîðîâè÷ë\í ïûð ñþð\ êóòø\ìê\ âûëü â\çé\ì äà âîéòûð\ñ ÷óéì\äàíòîð. Ñî è 5 âîñÿ ÷óæàí ëóí êåæë\ ñûë\í ÷óéä\ì\í ëîâ êûï\äàíà êîçèí âè÷ìàñ ðàäèî êûâçûñüÿñëû. Êîë\ øóíû, ìèÿí\ñ ÷îë\ìàë\íû íèí ìàòûñò÷ûñü ÷óæàí ëóí\í, âèäåîãèæ\ä-øû\ä÷\ìúÿñ âî\íû áûä ïåëü\ñûñü, òø\òø è ñóé\ð ñàéûñü. Íà ñåðòè ìè â\÷àì òîðúÿ ðîëèê. Òàé\ ëóíúÿñ\ æ\ äàñüò³ì «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîëûñü» êûï. Ãèæèñ ñ³é\ñ Åâãåíèÿ Óäàëîâà, à ñüûë³ñíû «ÐÊ-11» êîòûðê\ä \òòø\òø. —/òè êûâé\í, êîìè ðàäèî îç êîëü÷÷û îë\ìñüûñ, ñ³é\ çóìûäà âîñüëàë\ âîäç\, â\äèò÷\ âûëüïûðò\ìúÿñ\í... —Ôåâðàëü 14 ëóí\, êîð Äàíèÿûí äà Ýñòîíèÿûí, ñóé\ðñàéñà ìóê\ä ìóûí ïàñéèñíû ¸ðòàñÿí ëóí, «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» ïûð\ä÷èñ «ÂÊîíòàêòå» ñîöèàëüí\é ñåòü\, ìåäûì \òóâòíû ¸ðòúÿñ\ñ, êîäúÿñ ê\ñé\íû êûâçûíû êîìè ñ¸ðíè, âàðîâèòíû êîìè\í, ò\äìàâíû ðåñïóáëèêûí ëî\ìòîðúÿñ éûëûñü, þêñüûíû âûëüòîðúÿñ\í. Òàò÷\ ïûð\ä÷\ìûñ îòñàë=ñ ìàòûñìûíû ñóé\ðñàéñà, ôèíí-é\ãðà äà êîìè ¸ðòúÿñëû. Íàé\ àòòü\àë\íû ìèÿí\ñ òàé\ ïîçÿíëóíñüûñ. Ñýññÿ \ä ðàäèîýôèðûí þðã\ì ïåðåäà÷àÿññ\ ïîçü\ êûâçûíû ñàéòë\í àðõèâûñü, â\äèò÷ûíû óðîê íó\ä=ã\í (òàé\ñ ïàñéèñíû Ôèíëÿíäèÿûí äà Ýñòîíèÿûí), ìåäûì ñ\âì\äíû êûâ-âîð. Âîäçëàíü í\øòà \òè âîñüêîâ — âèäæåò. Òîì é\ç òàé\ êûâñüûñ íü\òè îç ïîâíû, \ä ñ=é\ îòñàë\ ìûéê\ â\÷íû êîêíüûääæûêà. «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» ÿíäåêñ-âèäæåò (http: //www.yandex.ru/?add=110345) ïóêò\ì\í îç êîâ êîðñüíû ðàäèî ãîð, à \òè ëè÷êûøò\ì\í, \òóââåçé\ ïûð\ì\í ñ=é\ êóòàñ þðãûíû. Íî ðàäèî êûâçûñüÿñëû ìåäûäæûä êîçèí\í ëîàñ FM-ðàäèîâîëíàûí þðã\ì. Òàé\ ûäæûä óäæàñ ýì\ñü æ\ íèí âîñüêîâúÿñûñ. È «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» ì\äàñ íûð÷÷ûíû ñûëàíü. Ñýê íèí êîìè ñüûëàí, ÷óæàí êûâúÿ ñ¸ðíè ïîçÿñ êûâíû âåñèã àâòîáóñûí äà ìàøèíà\í ìóí=ã\í.

Àëåêñåé Ñèäîðîâ.


13

Òøóï\äà ïàñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

é\çêîñòñà ðàäèî» Ìàðèÿ Ìèíãàë¸âà:

«Þðíàì è ñü\ë\ìíàì ñèðàñè» «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî\» ìå ëîêò³ óäæàâíû 4 âî ñàéûí. Áóðåòø âåë\ä÷è Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåòë\í ôèëîëîãèÿ ôàêóëüòåòûí á\ðúÿ âî. Ìèÿí êóðñëû, ïîçü\ øóíû, ìîéâèèñ, â\çéèñíû áîñüòíû ñîäò\ä æóðíàëèñòèêàûñü ò\ä\ìëóí äà ñåò=ñíû ïîçÿíëóí ïðàêòèêàñ\ ïð\éäèòíû ÑÌÈ-ûí. Ìè íûâú¸ðòê\ä ìóí=ì Êîìè Ðåñïóáëèêàñà òåëåâèçèîíí\é êàíàë\. È ïðàêòèêà á\ðûí ìåí\ ïûð æ\ êîðèñíû óäæàâíû «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî\». /í= íà ñèí âîäçûí ñåðïàñûñ, êîð ëèãûøìóí\ì êîê\í ïûðà ðàäèî\í âåñüê\äëûñü Èëüÿ Âèêòîðîâè÷ Çóáîâ äîð\, à ñ=é\ çýâ ñòð\ãà, êûäçè è êîë\ âåñüê\äëûñüëû, ñýê æ\ áûòòü\ è íåáûäèêà, ìåäûì âûâò= íå ïîâçü\äíû òîì ìîðò\ñ, þàñèñ ìåí\ äà êîðèñ âèäëûíû âûí\ñ. Ñýêè ìå, ñ=äç øóñÿíà íåøòàòí\é óäæàëûñü, â\÷è ñ\ìûí \òè ïåðåäà÷à

– «Øóäà ïîç». Ê\òü ýñüê\ òàé\ ìåíëû âûë\ â\ë= çýâ ñü\êûä óäæòàñ, \ä êîë³ñ êûï\äíû ñåìüÿïûòøñà ìûòø\äúÿñ éûëûñü ñ¸ðíè, à ìûé í\ ìå ò\äà ñåìüÿ éûëûñü 22 àð\ñûí,

Åâãåíèÿ Ëîáàíîâà:

«Ìèÿí ñòàâûñ íà âîäçûí» Øó\íû, çáûëüûñü ê\ ï\ ìûéê\ ¸íà ê\ñúÿí, ê\ñé\ìûä ï\ðòñÿñ îë\ì\. Òàäçè ëîèñ è ìåê\ä. Èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûí âåë\ä÷èã\í íà ìå øóè àñëûì, ìûé ê\ñúÿ ëîíû æóðíàëèñò\í. Ê\í³ êóòà óäæàâíû, äåðò, ñýêè ýã íà ò\ä. Âèò\ä êóðñ çàâîäèò÷èã\í âîë³ ïðàêòèêà âûë\ «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî\». Ñýê íèí ¸íà âîèñ ñü\ë\ì âûë\ òàé\ óäæûñ. Íèìêîäü â\ë³ âîëûâëûíû àñûâíàñ «óäæ» âûë\, êîðñüíû ïåðåäà÷àÿññà ãåðîéÿñ\ñ, ¸ðòàñüíû òàí³ ç³ëüûñü é\çûñê\ä. Âåñèã àâòîáóñ\í òåëåöåíòð\äç êóçü â\ë\êûñ â\ë³ âî\ ñü\ë\ì âûë\. Ïðàêòèêà ïîìàñèñ, à ðàäèîê\ä éèò\ä ýç îð… Ôåâðàëüñÿíü íèí ç³ëÿ òàí³, è ê\ñúÿ øóíû, ìûé ìåíûì òàí³ ë\ñüûä. Ìå äàñüòà «Ê\ñúÿ ò\äíû» þ\ðòàí óäæòàñ, ê\í³ âî÷àâèäçà âîéòûðë\í þàë\ìúÿñ âûë\. «Ð\äâóæ îðäûí» óäæòàñ ò\äì\ä\, ìûé\í îë\ ð\äâóæ ôèíí-é\ãðà âîéòûð. Âûëüòîðúÿñûí ñ\âì\äà ïàñüêûäà ì\âïàâíû äà ãèæíû ñÿì\ñ. Íî ìåäú¸íà ñü\ë\ì âûë\ âî\ «¨ðòà ñ¸ðíè» ëèá\ «Äèàëîã» óäæòàñ. Ò\ëûñüíàñ êûêûñü ñ³é\ ïåò\ ðî÷\í, êûêûñü – êîìè\í. Òàí³ ìå ñ¸ðíèòà àñëûñï\ë\ñ é\çê\ä íà éûëûñü ëèá\ êóòø\ìê\ ò\ä÷àíà ëî\ìòîð éûëûñü. Ìîéâèèñ íèí âàðîâèòíû êóñ\ä÷ûñüê\ä, ëåñíè÷åñòâîûí óäæàëûñüê\ä, âîäçì\ñò÷ûñü òîì êîìè, ðî÷ äà óäìóðò é\çê\ä, ñüûëàíêûâ ãèæûñüê\ä, ñóé\ð ñàéûí îëûñü êîìè é\çê\ä, ÷èíà âåñüê\äëûñüÿñê\ä äà óíà ìóê\äê\ä. Óäæòàñ äàñüò=ã\í ìå ò\äìàë=, ìûé ýì\ñü êîìè ñåðà ïàñüê\ì âóðûñü òîì é\ç, Ñûêòûâ-

êàðûí ç³ëü\ øîêîëàòüå – þìîâ øîêîëàäûñü êîçèí-÷à÷à äàñüòûñü. È áûä\íê\ä ìå ðàäïûðûñü ò\äì\äà ðàäèî êûâçûñüÿñ\ñ. Áûä ãåðîé, áûä óäæòàñ âåë\ä\. È îêîòà áûä ïåòàñ â\÷íû áóðà, ìåäûì ñ=é\ âîèñ ñü\ë\ì âûëàíûñ ñòàâíûñëû, ìåäûì áûä\í ñ=é\ñ ã\ã\ðâîèñ äà ìå ìîç ñü\ë\ì ïûðûñ ëýäçèñ... Äåðò, \í³ îç áûä ñèêòûí âåðìûíû ìèÿí\ñ êûâçûíû, ñû â\ñíà ìûé ðàäèîíûì îë\ \òóââåçéûí, íî ìå ¸íà ýñêà, ìûé êîðê\ ìè êóòàì þðãûíû ¸íà ïàñüêûäà! Ãàøê\, è ýç ÷óæ ðàäèî äîð\ ìóñëóí, ýç ê\ ðàäïûðûñü âåë\äíû êîëàíà íîã\í äà ñü\ë\ìñÿíü â\÷íû òàé\ óäæñ\ Àííà Øîìûñîâà, Àðòóð Ãàðíîâ äà Ìàðèÿ Ìèíãàë¸âà óäæú¸ðòúÿñ\é. Ïðàêòèêà äûðéè óíàòîðé\ âåë\ä³ñ Âèêòîðèÿ Ïèìåíîâà. Íåêîð îã âóí\ä, êûäçè ìè íûâú¸ðòê\ä äàñüò³ì ìàøèíà\í âåòëûñüë\í ëóíëû ñè\ì ïðîåêò. Ë\ñü\ä³ì ãåðîéê\ä ñ¸ðíè ìóíàííîãñ\, á\ðéèì ðåæèññ¸ðê\ä êîëàíà øûëàä äà ê\ñéèì íèí ñ¸ðíèòíû ìàøèíà\í âåòëûñü ìó-

êîð êàãà íè áàëÿ íà àáó, âåê æ\ ñü\ë\ì\ ñ=é\ ¸íà éèäæèñ, áûòòü\ îâíû âåë\ä=ñ. /ä ñûìäà ñïåöèàëèñòê\ä ëîè ñ¸ðíèò\ìà äà ñûìäà ìûòø\ä ðàçü\ìà. Ñî òàäçè þðíàì è ñü\ë\ìíàì ñèðàñè òàò÷\. Âåë\ä÷\ì ïîìàë\ì á\ðûí äçèê\äç ëîêò= óäæàâíû. Ãîðòàä ìîç ëîêòàí óäæ âûëàä, êîìè é\ç äîðàä ¸íà êîêíè, íàé\ çýâ íåáûä ñü\ë\ìà\ñü, ïûð äàñü\ñü îòñàâíû. Çýâ óíàòîðé\ âåë\ä=ñ ðàäèîë\í ìåäâîääçà ðåäàêòîð Âèêòîðèÿ Ïèìåíîâà, àòòü\ ñûëû çýâ ûäæûä. Ýã è ò\äëû, 4 âî êîëèñ, à ðàäèîíûì 5 âîñÿ þáèëåé íèí ïàñé\. Ìûé ïîçü\ âèñüòàâíû ñû éûëûñü? Çýâ íà òîìèíèê, íî êîìè âîéòûðëû êîê éûëàñ çóìûäà ñóëàëûñü â\÷\ìòîð. Óíà âûí êîìè ðàäèî ñ\âì\ä\ì\ ïóêò=ñ ìåäâîääçà ðåäàêòîð Âèêòîðèÿ Ïèìåíîâà. Ñ=é\ ñåò=ñ ðàäèîëû ëîâñ\, òóéä=ñ êîëàíà íûðâèçü\, ã\ã\ðâî\ä=ñ ïàíûä ìóíûñüÿñëû êîìè ãîðà ðàäèîëûñü êîëàíëóíñ\. /í= ðàäèîëûñü ÷óæ\ìáàíñ\ ìè÷ì\ä\ Àëèíà Òèìóøåâà. Òàé\ ûäæûä ñü\ë\ìà ò\æäûñüûñü àíüûñ ëåëüêóéò\ ðàäèîñ\ êà-

æè÷\éê\ä, íî… Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà øóèñ, íûâáàáàê\ä ï\ óäæòàñíûä ë\ñüûääæûê àðòìàñ. Êîâìèñ çýâ òýðûáà êîðñüíû ãåðîèíÿ\ñ, è ìèÿí àðòìèñ! Ìèÿí êîòûðûí ñòàâíûñ çýâ øàíü\ñü äà åíáèà\ñü. Âåñüê\äëûñü Èëüÿ Âèêòîðîâè÷ Çóáîâ, «çâóêàðüÿñ» Àëåêñåé Ñèäîðîâ äà Äìèòðèé Èäðèñîâ – ìóçûêàíòúÿñ. Íàé\ è ñüûë\íû, è âîðñ\íû. Äìèòðèé äà Àëåêñåé ¸íà òîðúÿë\íû \òà-ì\äñüûíûñ, íî êûêíàííûñ çýâ øàíü\ñü äà øìîíèòíû êóæûñü\ñü. Íàê\ä ìè îã ïîë\é, ìûé ìûéê\ îç àðòìû ëè ìûé ëè… Ñòóäèÿàíûì ïîçü\ äîí âåøòûò\ã ãèæíû êîìè ñüûëàíêûâ. Çîíúÿñ ïûð äàñü\ñü îòñàâíû âîäçì\ñò÷ûñü êîìè ñüûëûñüÿñëû. Ãëàâí\é ðåäàêòîðíûì, Àëèíà Àëåêñååâíà Òèìóøåâà, âåê æ\ äàñü îòñàâíû. ѳé\ ìèÿíëû àáó ñ\ìûí øåô, íî è ¸ðò. À óäæàëàí=íàä ê\ ðóûñ êûïûä, è óäæûä áóðà àðòì\! Êîððåñïîíäåíòúÿñ – êûê Ìàøà (Ìàðèÿ Ìèíãàë¸âà äà Ìàðèÿ Óëÿøåâà), êûê Æåíÿ (Åâãåíèÿ Óäàëîâà äà ìå) äà àñúÿ ïåòàñ íó\äûñü Ñâåòëàíà Ìàëüêîâà. Ìûéëàê\ \òêîäü íèìàÿñ ðàäèî\ âåñüêàë³ì. Òàê\ä éèò\äûí âåñèã ñåðàìáàíàòîðúÿñ îâë\íû. Êîðàñíû êàäðúÿñ þê\í\ Æåíÿ\ñ, ñòàâ óäæò\ øûáèòàí, êîò\ðòàí, à ñýí=, â\ë\ìê\, îç òýí\ âè÷÷ûñüíû... Ìè ïûð \òà-ì\äëû îòñàñÿì. Ò\äàì, êîä³ ìûé\í «âèñü\», êîäëû êîë\ êóòø\ì þ\ð, ãåðîé. È âåñèã ãîðòûí ê\ ÷óæàñ êóòø\ìê\ ì\âï ëèá\ âèäç\äëàñ \òà-ì\äë\í óäæòàñ éûëûñü, âåê òðèíü\áòàì óäæú¸ðòëû äà þêñÿì. Êûäç áûä ñåìüÿûí, îâë\íû, äåðò, è íîðì\äàíàòîðúÿñ, íî ìè ç=ëÿì, ìåäûì ìèÿíûí ïûð â\ë= øîíûä, ë\ñüûä äà êûïûä. Îêîòà, ìåä òàäçè âåê â\ë³. Ìèÿíëû ñ\ìûí 5 àð! Ìèÿí ñòàâûñ íà âîäçûí!

ãà\ñ ìîç. Âî íà ñ\ìûí è âåñüê\äë\, à ýôèð ¸íàêîäü íèí âûëüìèñ, ëîèñ ìàòûñäæûê òîì é\çëû, \ä áóðåòø íàé\ êûâç\íû òàëóí ðàäèîñ\ ìåäú¸íà. Êûê âî ñàéûí, êîð ïðîâîäà ðàäèîûí äóãä=ñ êûâíû ìèÿí ãîðíûì, óíà\í ÷àéò=ñíû, ìûé ñ=é\ äçèê\äç êóñ\-áûð\, ìûé àñêèà ëóíûñ àáó. Ñòàâíûñëû â\ë= ã\ã\ðâîàíà, ìûé ðàäèîñ\ êûâç\íû ¸íäæûêàñ\ ñèêòñà îë\ìà âîéòûð. À êóæàñíû \ì\é íàé\ êîðñüíû ñ³é\ñ \òóââåçéûñü? Äà è êîìïüþòåðûä âåñèã \í= íà îç áûä ñèêòñà êåðêàûí ñóëàâ, èíòåðíåòûä àáó. Íî, â\ë\ìê\, è òîì é\çëû êîìè êûâéûä àáó âåñüêîäü. À êîìïüþòåðê\ä äà \òóââåçê\ä íàé\ ¸ðòàñü\íû êîêíüûääæûêà. È âî÷àñ\íâî÷àñ\í «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî» àääçèñ âûëü êûâçûñüÿñ\ñ. Êîë\ ïàñéûíû, \òóââåçë\í ïîçÿíëóíûñ ïðîâîäà ðàäèî äîðûñü ïàñüêûääæûê, òà â\ñíà êîìè ãîð \í= þðã\ ìèðë\í áûä ïåëü\ñûí, Êåêóð äà Âîìûí ñÿìà è÷\òèê ãðåçäúÿññÿíü ÑØÀ äà Íèäåðëàíäû\äç, ôèíí-é\ãðà ìóÿñ êûòøîâò\ì\í.

Ìàðèÿ Óëÿøåâà:

«Âåðìàííûä è ëûääüûíû» Ìàðèÿ Óëÿøåâà Ñûêòûâêàðñà óíèâåðñèòåòûí ôèííé\ãðà ôàêóëüòåò ïîìàë\ì á\ðûí âåë\ä=ñ øêîëàûí êîìè êûâ, ñýññÿ òåõíèêóìûí ðî÷ êûâ äà ëèòåðàòóðà. «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèî\» âåñüêàë=ñ òåëåâèäåíèåûí êàñòèíã á\ðûí. Ìàøàë\í ã\ë\ñûñ êàæèò÷èñ äà êîðèñíû óäæàâíû. Ìåäâîäç ç=ëèñ ñ¸ðíèò÷\ì ñåðòè, à íåâàæ\í ýíîâò÷èñ âåë\äûñüë\í óäæûñü äà äçèê\äç âóäæèñ ðàäèî\. Ìûé\í âî\ ñü\ë\ì âûëàñ æóðíàëèñòë\í óäæûñ þàë\ì âûë\ Ìàðèÿ âî÷àâèäç\, ìûé òàé\ óäæûñ çýâ àñëûñï\ë\ñ: ïàíûäàñüëàí óíà é\çê\ä, íàé\ ìûé\ê\ âåë\äàñíû-òóéäàñíû, ýì ïîçÿíëóí ìåäâîääçà\í ò\äìàâíû âûëüòîðúÿñ. Ìàðèÿ äàñüò\ «Øóäà ïîç» óäæòàñ, ê\í= âðà÷üÿñ, ïñèõîëîãúÿñ, âåë\äûñüÿñ, ìóê\ä ñïåöèàëèñòúÿñ âåë\ä\íû âåííû îë\ìûí ñü\êûäëóíúÿñ, þêñü\íû êóæ\ìëóííàñ. Áûä óäæòàñ Ìàøà â\÷\ ñ=äçè, ìåä êûâçûñüëû ñ³é\ ëîèñ êîëàíà\í. Ñûë\í êûâúÿñ ñåðòè, Âûëüãîðòûñü Êî÷åðãèí ãîçúÿ éûëûñü «Øóäà ïîç» çáûëüâûë\ ýñê\ä=ñ óäæòàñëûñü íèìñ\. Òàé\ ãîçúÿûñ ëàä\í îë\íû 60 âî íèí. «Ìå ìåäâîääçàûñü àääçûë=, ìåä 80 àð\ñàÿñ äàñ ê\êúÿìûñàÿñ ìîç àñüíûñ\ êûë=ñíû, êîëü\ìñ\ êàçüòûë=ã\í íàë\í ñèííûñ þãúÿë\, \í\äç íà ìóñëóíûñ ûïúÿë\», – òàäçè êàçüòûë\ Ìàðèÿ íà äîð\ ã\ñòè âåòë\ìñ\. «Ìå òàí= ÷óæè» óäæòàñ äàñüò=ã\í Ìàðèÿ Óëÿøåâà ò\äì\ä=ñ ðàäèî êûâçûñüÿñ\ñ ðåñïóáëèêàñà ñòàâ ñèêò-ãðåçäíàñ. Êûäçè àðòìèñ îëàí³íûñ äà íèìûñ, âèñüòàë³ñíû àñüíûñ ñýí³ îëûñüÿñûñ. Ëîè ã\ã\ðâîàíà, ìûé ñ¸ðíèòûñüÿñ çýâ ¸íà ðàäåéò\íû äà ïûääè ïóêò\íû ÷óæàí=íñ\ äà àñ êûâ. Òàâîñÿ ñåíòÿáðûí Ìàðèÿ

ìåäâîääçàûñü ïåò=ñ âåñüêûä ýôèð\ «×îë\ì, ðàäèî!» ïåðåäà÷à\í. Âûëüëóí\, ñåðåäà\ äà ïåêíè÷à\ ëóí ø\ð êàä\ ñýí³ ïîçü\ ÷îë\ìàâíû ð\äâóæò\ äà ¸ðòò\ êóòø\ìê\ ïàñ\í ëèá\ ãàæ\í. À êîçèí ïûääè þðã\íû ìè÷à, ìûëà êîìè ñüûëàíêûâúÿñ. Ìàøàë\í âèñüòàë\ì ñåðòè, âåñüêûä ýôèðûí ïåðåäà÷àÿñ äàñüò=ã\í îâë\íû òåøêîäüòîðúÿñ, êûâò\ ì\ä íîãà, ñåðàìáàíà ëûääÿí ëèá\ þàë\ìúÿññ\ ì\äàð\í òý÷àí, íî îòñ\ã âûë\ âî\íû çâóêîðåæèññ¸ðúÿñ, Àëåêñåé äà Äìèòðèé. Òàûñü íàëû òîðúÿ àòòü\. –Íàé\ æ\ âåë\ä³ñíû ñ¸ðíèò³ã\í êîëàíà íîã ëîëàâíû, áóðà ëûääüûñüíû, – âèñüòàë\ Ìàðèÿ Óëÿøåâà. – À ìåäâîääçàûñü âåñüêûä ýôèð\ ïîë=ãòûð ïåò=, âîäçâûâ ¸íà äàñüòûñè. Íåêûìûí ëóí âåñèã âåñüê\äëûñü äà çâóêîðåæèññ¸ð îð÷÷\í ïóêàë=ñíû, ïåòê\äë³ñíû, êûò÷\ ìûé ëè÷êàâíû. À \í= à÷ûì ñòàâñ\ â\÷à. Ìåíûì âî\ ñü\ë\ì âûë\ ðàäèîûí óäæ. Í\øòà íèìêîäü\ä\, ìûé àðòìèñ ¸ðòà éèò\ä «Êîìè ìó» ãàçåòê\ä. È ðàäèî ïûð ìèÿíê\ä âàðîâèòûñüÿñ àòòü\àë\íû, ìûé íàëûñü âèñüòàë\ìòîðúÿññ\ êîìè âîéòûð âåðìàñíû í\øòà è ëûääüûíû.


14

Àñ ìó âûëûí

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

«Íûâ ñåò\ì» Êîìè ëèòåðàòóðàëû ïîäóâ ïóêòûñüÿñûñü \òè — Âåíèàìèí Òèìîôååâè÷ ×èñòàë¸âë\í ÷óæ\ìñÿíüûñ îêòÿáðü 20 ëóí\ òûðèñ 122 âî. Òàê\ä éèò\äûí âûëüûñü è âûëüûñü êàçüòûâñü\ òàé\ åíáèà ìîðòûñ, âåë\äûñüûñ. À ñûë\í ãèæ\äúÿñë\í ò\ä÷àíëóíûñ ïûð ñîä\. È òóÿâíû îë\ìñ\, óäæñ\, òâîð÷åñòâîñ\ ïîçü\ óíà áîêñÿíü. /ä ãèæë=ñ óíà ï\ë\ñ æàíðûí. Þãûä äà ñ\ñò\ì ñûë\í ïîýçèÿûñ, ïûä= ì\âïà\ñü âèñüòúÿñûñ, ìûâêûä\ñü áàñíÿÿñûñ, âîðñàíà\ñü ïüåñàÿñûñ. Ëûääÿí äà, âîññü\ çáûëüûñü Êîìè ìó, ã\ã\ðâîàíà êîìè ìîðò. Ìå ê\ñúÿ íó\äíû ñ¸ðíèñ\, êûäçè ïûð\ä÷\ìà é\çë\í îë\ì\ ñûë\í òåàòðàëüí\é òâîð÷åñòâîûñ. 1921 âî\ Òèìà Âåíü ãèæë=ñ: Ýíë\ íà, êîðê\ ìè â\÷ëàì íà Ãûðûñüäæûê, ãàæàäæûê ×óê\ðò÷àí êåðêàÿñ! Óíà\í êóòàñíû ñýò÷\ñ\ ò\ðíû, ¨íà ñýê êóòàñíû äîëûäïûð âîëûñüíû Ï\ðûñü è òîì. /òïûðé\í óíà ñ¸ êóòàñíû Êûâçûíû âèñüòàë\ì, âîðñ\ì, Ñòàâíûñë\í \òìîçà êóòàñ òø\òø Ò=ïêûíû ñü\ë\ì... È çáûëü, Ïîì\ñä=í ñèêòûí ëîè ëýïò\ìà êóëüòóðà êåðêà, ñû áåðäûí — óíà ñèêàñ ñüûëàí-âîðñàí ÷óê\ð. À ôîëüêëîð êîòûðë\í äà é\çêîñòñà òåàòðë\í ìåääîíà äà ìåäðàäåéòàíà âîðñàíòîðíàñ ëîè Òèìà Âåíüë\í ãèæ\ä ñåðòè «Íûâ ñåò\ì» ñïåêòàêëü. Ñ=é\ñ ëîâçü\ä=ñíû êîëü\ì íýì ïîìëàíü\, è áûä ï\ðé\ âèäç\äíûñ\ ÷óê\ðìûâë=ñ âåëü óíà é\ç. À ìåäâîääçàûñüñ\ äàñüò=ñ à÷ûñ Òèìà Âåíü. Â\ë= è ðåæèññ¸ð\í, è ïóêòûñü\í, è àðòèñò\í. Âîðñ=ñ îçûð æ\íèê\ñ. Íåâåñòàíàñ ëîíû óñè øóä ñýêè òîìèíèê íà Þëèÿ Îáîòóðîâàëû. Ìè ñ=é\ñ áóðà ò\äàì Òðîøåâà îâ\í. Òàé\ â\ë= 1936 âî\. Ñïåêòàêëüíàñ âåòë=ñíû âåñèã þðêàð\ êîíêóðñ âûë\ äà áîñüò=ñíû ìåäâîääçà ìåñòà. Æþðèûí ïóêàë=ñ è Ìîñêâàûñü íèìàëàíà àêòðèñà Âåðà Êî-

ìèññàðæåâñêàÿ. Ñèêòñàë\í âîðñ\ìûñ ¸íà â\ðçü\ä=ñ ñûëûñü ñü\ë\ìñ\. À \ä óíäæûêûñ íà ïèûñü â\ë=íû «×àïàåâ» íèìà êîëõîçûí óäæàëûñüÿñ, âåë\äûñüÿñ, ìóê\ä — ñòàâûñ 26 ìîðò. À Þëèÿ Òðîøåâàëû âîññèñ ûäæûä ñöåíà âûë\ òóé. Ñ=é\ ëîè íèìàëàíà äà ðàäåéòàíà àðòèñòêà\í Êîìè Ðåñïóáëèêàñà äðàìà òåàòðûí. Ïüåñààñ Òèìà Âåíü êûï\ä\ìà ñ¸ðíè êîìè òîì íûâë\í øîã éûëûñü. «Þãûä øîíä=\é ìåíàì, ûäæûä-ûäæûä â\ëÿ\é! Þãûä øîíä=\é ìåíàì, îç äçîðèäç äçîðäçàë\ì\é! Ýã íà óäèò ñ\âìûíû, âóæâûé\í òàé íåòøûøò=ñíû!» Òàé\ ñïåêòàêëüñüûñ ìè àääçàì è êîìè é\çëûñü îëàííîãñ\, êóëüòóðàñ\, îáû÷àéÿñ äà îáðÿäúÿñ. «Íûâ ñåò\ì» ñïåêòàêëü è \í= íà îë\. Ñ=é\ ëîèñ íèí êëàññèêà\í. È Ïîì\ñä=íñà óíà òîì íûâ àñ êàä\ âîðñ=ñíû íåâåñòà\ñ. Òàé\ è Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ïàøíèíà, Íèíà Ãðèãîðüåâíà Óëÿøåâà, Åêàòåðèíà Èãíàòîâà, Âåðà Àëåêñååâíà Óëÿøåâà. È áûä\í ïåòê\äë=ñ ðîëüñ\ àñ íîãûñ, íî ñòàâíûñ íîðì\äë=ñíû âèäç\äûñüëûñü ñü\ë\ìñ\. Ìåäòø\êûäà ñïåêòàêëüñ\ ïóêòûë=ñíû êîëü\ì íýìñÿ 70-\ä âîÿñ\, êîð ïàñüêûääæûêà êóò=ñíû òóÿâíû Òèìà Âåíüëûñü òâîð÷åñòâîñ\.

«Íûâ ñåò\ì» ñïåêòàêëüûñü þê\í. 1980 âî.

Ìåäá\ðúÿûñü Ïîì\ñä=íûñü é\çêîñòñà òåàòð «Íûâ ñåò\ì» áîñüò÷èñ ïåòê\äëûíû 1992 âîûí. Êóëüòóðà êåðêà\í ñýêè âåñüê\äë=ñ Åëåíà Âàñèëüåâíà Óëÿøåâà. À÷ûñ ñ=é\ âûâò= ïûääè ïóêò\ Òèìà Âåíü\ñ äà ñûëûñü òâîð÷åñòâîñ\, \ä òîìäûðéèûñ áóðà ò\äë\ìà ãèæûñüëûñü ã\òûðñ\, Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâíà\ñ, à âåðñòü\\í ¸ðòàñü\ìà ÷åëÿäüûñê\ä: Àâèàê\ä, Ìóçàê\ä äà Âîêàíê\ä. Åëåíà Âàñèëüåâíà è ÷óéä=ñ ïàìåòü\í áåðã\ä÷ûâíû «Íûâ ñåò\ì» ñïåêòàêëü äîð\. Ñî êûäçè à÷ûñ êàçüòûâë\ ñ=é\ êàäñ\: —Ôîëüêëîð êîòûðûí ñýêè âîðñ=ñíû êîìûí ñàé\ ìîðò, ìèÿí ñèêòñà àðòèñòúÿñ. Ýç àðòàñüíû êàä\í, êóæèñíû óäæàâíû è ãàæ\ä÷ûíû. Ðåæèññ¸ðàë=ñíû âåë\äûñüÿñ Èîíà Âàñèëüåâè÷ Èãíàòîâ äà Ïîëèêñåíèÿ Âàñèëüåâíà Èãíàòîâà. Íàé\ ýç òîðêíû Òèìà Âåíüëûñü âèçüñ\, à ñû\í ÷óê\ðò\ì âàæñÿ ñüûë\ìúÿññ\ âåë\ä=ñ Àííà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà. 1992 âîûí íåâåñòà\ñ âîðñ=ñ Âåðà Àëåêñååâíà Óëÿøåâà, îçûð æ\íèê\ñ — Þðèé Èâàíîâè÷ Óëÿøåâ, ìóñà òîì ìîðò\ñ — Âèêòîð Ãåííàäüåâè÷ Áèçèí, ìàìñ\ — Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà Ðîãîæíèêîâà, áàòüñ\ — Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Èãíàòîâ. Âåæàíü\í â\ë= Ýëüâèíà Èâàíîâíà Êàðìàíîâà, îçûð æ\íèêë\í áàòüûñ — Íèêîëàé Âàäèìîâè÷ Èãíàòîâ, ìàìûñ — Âàëåíòèíà

Ñïåêòàêëüûí âîðñûñüÿñ.

Àëåêñàíäðîâíà Èãíàòîâà, ÷îæèíüûñ — Ôðèäà Ýììàíóèëîâíà Ëèíäò. À÷ûñ Åëåíà Âàñèëüåâíà â\ë= êîðàñüûñü\í. Âîë=ñíû Ñûêòûâêàðûñü é\çêîñòñà òâîð÷åñòâîë\í êåðêàûñü âåë\äíû äà òåëåâèäåíèåûñü ñíèìàéòíû Ëèäèÿ Äàíèëîâíà ×óâüþðîâà äà Ãàëèíà Çîñèìîâíà Ïîäîðîâà. Ûäæûä âûí ëîè ïóêò\ìà òàé\ óäæàñ. Êîðñèñíû ë\ñàë\ì ñòåíúÿñà âàæ êåðêà, ìåäûì ïåòê\äëûíû ã\ëü ñåìüÿëûñü îëàñíîã. Ñèêò ïàñüòà ÷óê\ðò=ñíû âàæ ïàñüê\ì, ê\ìêîò, äîçìóê. À ìûéòà ïóñèñíû-ï\æàñèñíû ñèêòñà é\ç, ìåäûì ïåòê\äëûíû îçûð æ\íèêëûñü ñâàäüáàñ\! Ñòàâñ\ â\ë= êîðñü\ìà-àääç\ìà. Ñþðèíû è âûøèâàéò\ì ñîñúÿñ, ñåðà â\íüÿñ, êàøåìèð ÷ûøúÿíúÿñ, ûðã\í ñàì\âàð, ð\çâàëü äîäü, äçóðòàí ñàï\ã, óíàòîð, ìûé\í \í= îç íèí â\äèò÷ûíû. Ïüåñàñ\ â\ë= òîðé\ä\ìà þê\íúÿñ âûë\ äà ïåòê\äë\ìà ñòàâñ\ ñ=äç, êûäçè â\ë\ìà Ïîì\ñä=í ñèêòûí, ò\ä÷\ä\ìà ñûëûñü àñëûñï\ë\ñëóíñ\. Ïîëèêñåíèÿ Âàñèëüåâíà ýç ëýäç ïûðòíû ìûéê\ áîêèñà\ñ. È òîì é\ç çýâ àçûìà íûð÷÷èñíû ñïåêòàêëÿñ, âîðñ=ñíû ñü\ë\ìñÿíüíûñ. Íî êîëè íèí êûçü âî. È òàé\ êàäêîëàñòíàñ áûäìûñü âîéòûð ýç íèí áîñüò÷ûâíû ñïåêòàêëÿñ. À âîääçà âîðñûñüÿñûñü óíà\í àáó íèí ëîâúÿ\ñü. Âàé\ êàçüòûøòàì íàé\ñ, êîäúÿñ óíà âî ÷\æ ãàæ\ä=ñíû ñèêòñà\ñ: Èîíà Âàñèëüåâè÷ Èãíàòîâ, Ïîëèêñåíèÿ Âàñèëüåâíà Èãíàòîâà, Ãàëèíà Ñàâåëüåâíà Èãíàòîâà, Íèêîëàé Âàäèìîâè÷ Èãíàòîâ, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Èãíàòîâ, Îëüãà Ìàðêüÿíîâíà Øîìûñîâà, Êàïèòîëèíà Èâàíîâíà Ïàøíèíà, Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Øåáûðåâà, Þðèé Èâàíîâè÷ Óëÿøåâ, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Óëÿøåâ, ϸòð Âàñèëüåâè÷ Êóðî÷êèí, Èâàí Âàñèëüåâè÷ Íåõîðîøåâ, Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Ïàøíèí. Íî Ïîì\ñä=íûí áûäì\íû-ñ\âì\íû òîì é\ç. È, ãàøê\, ëîâçÿñ íà «Íûâ ñåò\ì» ñïåêòàêëü, àääçûñÿñ ìè÷à Ìàøóê\ñ âîðñûñü òîìèíèê íûâ äà âèäç\äàì-êûâçàì Ïîì\ñä=íñà ñâàäüáàëûñü ñüûë\ì-âîðñ\ìñ\. Ëèäèÿ ÆÎËÎÁÎÂÀ.

Ñ=é\ êàäûñ íåêîð îç âóí Îêòÿáðü 29 ëóí\ Ñ\âåòñê\é Ñîþçûí áûä âî ïàñéèñíû êîìñîìîëëûñü ÷óæàí ëóí. Òàäçè â\ë= Êûäçêàðûí 2008 âî\ íà, êîð êîòûðûñëû òûðèñ 90 âî. Ñèêòñàÿñ ¸íà äàñüòûñèñíû, íó\ä=ñíû àääçûñüë\ìúÿñ, êàçüòûëàí ðûòúÿñ. Óíàë\í, êûäçè è ìåíàì, øîíûä\í äà ãàæà\í ñóâò\ ñèí âîäç\ êîìñîìîëàëàí êàäûñ. Ñûêòûâêàðûí ïåäó÷è- Áûäëàûí äà áûäòîðéûí ëèùå ïîìàë\ì á\ðûí ìå âîè âîäçì\ñò÷èñíû. À óäæò\óäæàâíû Èçüâà ðàéîíñà ìàëûñü êûâò\ ñýêè âåñèã ýã Êûäçêàð\. 1966 âî\ á\ðéèñ- ò\äë\é. Óíäæûêûñ ç=ëèñíû íû êîìñîìîë êîòûð\í þð- êîëõîçûí. Ñîáðàíèåÿñ äûðéè, íó\äûñü\í. Ñèçèì âî ñýí= êûò÷\ êîðëûâë=ì è êîììóç=ëè, óíàòîð \í\äç íà ýç âóí. íèñòúÿñ\ñ, ìåäâîäç ñüûë=ì È êîä= øóàñ, ìûé ñèêòûí êîìñîìîëëû ñè\ì ñüûëàíîë\ìûñ ãàæò\ì? Òîì é\çûñ êûâúÿñ. Òø\êûäà ïåòê\äë=ì ñýêè ìèÿí â\ë= óíà. Êîìñî- êîíöåðòúÿñ, âåòë=ì îð÷÷à ìîëûí àðòàâñèñ 60 ñàé\ ìîðò. ñèêòúÿñ\, Èçüâà\, íó\ä=ì

äèñïóòúÿñ, ëûääüûñüûñüëûñü êîíôåðåíöèÿÿñ. Áèáëèîòåêàðàë=ñ Þ.Í.Ñåìÿøêèíà. Êîòûðòë=ì ñóá\òíèê-â\ñêðåñíèêúÿñ, ñîäò=ì ò\ä\ìëóí ïîëèòêðóæîêûí, êîä\í âåñüê\äë=ñíû âåë\äûñüÿñ À.À.Ïîïîâ, Ì.È.Õàéìóñîâ, Ë.È.Ñåìÿøêèíà, ìóê\ä. Êîòûðíûì â\ë= ðàéîíûí ìåäáóðúÿñ ëûäûí. 1970 âî\, Â.È.Ëåíèí ÷óæ\ìñÿíü 100 âî ïàñéèã\í, óäæûí ãûðûñü âåðì\ìúÿñûñü «Áðûêàëàíñê\é» êîëõîçñà òîì é\çë\í êîòûðëû âè÷ìèñ ÂËÊÑÌ ÖÊ-ë\í âóäæûñü Ã\ðä Çíàìÿ, êîä\ñ ñåò=ñ êîìñîìîëë\í Êîìè îá-

êîìñà ïåðâîé ñåêðåòàðü Íèêîëàé Ãðîìîâ. Ñ=é\ êàäàñ, 1970 âîñÿ ãîæ\ì\, ñèêò\ âîë=ñ ïîýòåññà Íàäåæäà Ìèðîøíè÷åíêî. «Ìîëîä¸æü Ñåâåðà» ãàçåòûí ïåòàâë=ñ ñûë\í «Íàø ñåêðåòàðü» ãèæ\ä. Ñ=äçæ\ ìè ã\ðäèò÷àì, ìûé Ìîñêâà\ êîìñîìîëë\í ÕÕ-\ä ñúåçä âûë\ âåòë=ñ è ìèÿí çåìëÿê Â.Ô.Àðòååâ. Íèìàëàíà ëûñüòûñüûñü Ã.Ï.Ôèëèïïîâà\ñ êîðë=ñíû þðêàð\ êîìñîìîëë\í þáèëåéëû ñè\ì ðûò âûë\. È ìå òø\òø âåñüêàâë= ñýò÷\. Âîë=ñ óíà ã\ñüò. ×óê\ðò÷\ìà\ñ ÷îë\ìàë=ñ êîñìî-

íàâò Áîðèñ Âîëûíîâ. Ìèÿí çåìëÿê ïîýò Âëàäèìèð Ïîïîâ ëîèñ Êîìè êîìñîìîëë\í ïðåìèÿà ëàóðåàò\í. Êîìñîìîëë\í ïóò¸âêà ñåðòè ìåíûì óñè øóä âåòëûíû Ðîñòîâ-íà-Äîíó\, Þãîñëàâèÿ\. Íåêîð îç âóøéûíû ïàìåòüûñü òîì êàäñÿ ñ=é\ âîÿñûñ. È êûäçè ñüûâñü\ \òè ñüûëàíêûâéûí, îã ÿíñ\ä÷û êîìñîìîëê\ä, ïûð ëîà òîì\í. Ýëåîíîðà ÊÀÍÅÂÀ, 1966—1973 âîÿñ\ «Áðûêàëàíñê\é» êîëõîçñà êîìñîìîë êîòûð\í þðíó\äûñü. Èçüâà ð.


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

5.00, 9.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Жить здорово!» (12+). 10.25 Контрольная закупка. 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.20 «Время обедать!» 13.00 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». (12+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 Федеральный судья. 16.10 Малахов+. 17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+). 18.00 Вечерние новости (с суб: титрами). 18.50 «Поле чудес». 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 «Голос» (12+). 23.15 «Вечерний Ургант». (16+). 0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». (16+). 1.05 «ГДЕ:ТО» (16+). 2.55 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+). 4.25 «TERRA NOVA» (12+). 5.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 8.55 Мусульмане. 9.05 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ: РЫ» (12+). 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести:Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+). 12.50 «Все будет хорошо!» (12+). 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ: ГДА»:6» (12+). 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 «Прямой эфир» (12+). 21.30 «Юрмала:2012». 23.25 «ЖЕНИХ» (12+). 1.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ: ЦЕЙСКИЕ» (16+). 3.55 Комната смеха.

6.00 «Олан:вылан, коми сьы: лан!» 6.15 «Экспедиция». 6.30 «Талун». 7.00 «Мультимир». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Все о занятости». 8.20 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 9.05 «Эпоха. События и люди» (14+). 9.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 10.30 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ: МА» (12+). 11.45 «Оружие ХХ века». 12.00 «Премьер:парад» (12+). 12.30 «Время новостей». 12.40 «Случай из практики». 13.10 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬ: МА» (12+). 14.30 «Талун». 14.45 «Мультимир». 15.15 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 15.50 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 16.15 «Телезащитник» (12+). 16.30 «Время новостей». 16.50 «СТРОГО НА ЮГ» (12+). 17.45 «Эпоха. События и люди» (14+). 18.30 «Талун». 19.00 «Экспедиция». 19.15 «Телезащитник» (12+). 19.30 «Время итогов». 20.15 «Портреты наций». 20.45 «Неполитическая кух: ня». 21.15 «Телезащитник» (12+). 21.30 «Jam session» (12+).

22.30 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО: РОЙ». 0.00 «Оружие ХХ века». 0.15 «Случай из практики». 0.45 «Премьер:парад» (12+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «АННА КАРЕНИНА». 12.10 «Забытое золото. Дмит: рий Мамин:Сибиряк». 12.50 «Кино и цирк: испыта: ние простодушием». 13.30 «Как Нерон спас Рим». 14.25 «Экзопланеты». 15.10 «Личное время». 15.40 Новости культуры. 15.50 «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ». 17.25 «Неизвестный АЭС». 18.05 «Царская ложа». 18.45 Игры классиков. Евге: ний Мравинский. 19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 Смехоностальгия. 20.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖА: РО». 22.05 «Линия жизни». Васи: лий Синайский. 23.00 «С точки зрения Бреж: нева». 23.55 «ЗАЗИ В МЕТРО». 1.40 «Копан. Культовый центр Майя». 1.55 Секстет Кэннонболла Эд: дерли. 2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

5.55 «НТВ утром». 8.40 «Женский взгляд». Олеся Владыкина (0+). 9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 Спасатели (16+). 10.55 «До суда» (16+). 12.00 «Суд присяжных» (16+). 13.25 «Суд присяжных. Оконча: тельный вердикт» (16+). 14.35 «Таинственная Россия» (16+). 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы: чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО: ВЕРКА» (16+). 17.40 «Говорим и показыва: ем». Ток:шоу (16+). 19.00 Сегодня. 19.30 «БРАТ ЗА БРАТА: 2» (16+). 21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+). 23.30 «КАРПОВ. ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+). 0.25 «ОЧКАРИК» (16+). 2.15 «ВИСЯКИ» (16+). 4.15 Дикий мир (0+). 4.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+). 7.00 «Утиные истории». Мульт: сериал (6+). 7.30 «Клуб винкс : школа вол: шебниц». Мультсериал (12+). 8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 8.30 «Животный смех» (0+). 9.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ: ВЯЗКА» (16+). 10.30 «КУХНЯ» (16+). 11.00 «Свидание со вкусом» (16+). 12.00 «КВН на бис» (16+). 13.00 «Животный смех» (0+). 13.30 Мобильный хитпа рад (16+). 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00, 16.45 «6 КАДРОВ» (16+). 15.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). 17.00 «Галилео» (0+). 18.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 18.30 Чек (16+). 18.50 Про... (16+). 18.55 Лента новостей. 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).

21.00 Шоу «Уральских пель: меней» (16+). 0.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 1.00 «ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+). 2.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (12+). 5.10 «Последний лепесток». Мультфильм (0+). 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 «Сейчас». 6.10 «Римская империя» (12+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.45 «Место происшествия». 10.30 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 12.55 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ: СКИЙ МЕРИДИАН» (12+). 14.20, 16.00 «БЛОКАДА». «ЛЕ: НИНГРАДСКИЙ МЕТРО: НОМ» (12+). 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас». 16.45 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+). 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ В МАГАЗИНЕ» (16+). 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕЛЬ С ТОГО СВЕТА» (16+). 20.00 «СЛЕД. ПОЕДИНОК» (16+). 20.50 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК: ТАКЛЬ» (16+). 21.35 «СЛЕД. ВО ИМЯ СПРА: ВЕДЛИВОСТИ» (16+). 22.25 «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ ОС: ТАНОВКА : СМЕРТЬ» (16+). 23.10 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КЛУ: БОК» (16+). 23.55 «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮ: БОВЬ» (16+). 0.45 «СЛЕД. МЕЧТЫ» (16+). 1.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ ПОН: ТОВ» (16+). 2.10 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+). 4.00 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВС: КИЙ МЕРИДИАН» (12+). 5.15 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГ: РАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+). 6.45 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе: риал (6+). 5.30 «Новая школа императо: ра». Мультсериал (0+). 6.00 «Кид vs Кэт». Мультсери: ал (6+). 6.20 «Могучие утята». Мульт: сериал (6+). 6.50 «Ким пять:с:плюсом». Мультсериал (6+). 7.10 «Финес и Ферб». Мульт: сериал (6+). 7.35 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 8.00 «Перекресток в джунг: лях». Мультсериал (0+). 8.30 «Спецагент Осо». Мульт: сериал (0+). 8.55 «Умелец Мэнни». Мульт: сериал (0+). 9.25 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.50 «101 далматинец». Мульт: сериал (6+). 10.15 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 10.45 «Джимми Кул». Мульт: сериал (6+). 11.10 «Джимми Кул». Мульт: сериал (6+). 11.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе: риал (6+). 12.20 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+). 13.20 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 14.10 «BСЕ ТИП:ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 15.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+). 16.00 «Рыбология». Мультсе: риал (6+). 16.55 «Сорвиголова Кик Бутов: ски». Мультсериал (12+). 17.45 «Финес и Ферб». Мульт: сериал (6+). 18.40 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 20.00 «ДЖЕССИ» (6+).

20.25 «МОЯ НЯНЯ : ВАМПИР» (12+). 20.55 «КАЙЛ XV» (16+). 22.35 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+). 23.30 «УИМБЛДОН» (16+). 1.25 «Я В РОК:ГРУППЕ» (12+). 2.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 3.05 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ: ПОДРОСТКА» (16+). 3.50 «Кряк:бригада». Мульт: сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери: ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери: ал (6+).

7.00 «Практика» (16+). 7.15 «Про...» (16+). 7.30 «Лента новостей». 7.35 «Гороскоп». 7.40 «Детская площадка». 7.45 «Мобильный хитпа рад» (16+). 8.00 «Пингвины из Мадагаска: ра». Мультсериал (12+). 8.30 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА: МИ» (12+). 9.00 «Озорные анимашки». Мультсериал (12+). 9.25 «Планета Шина». Мульт: сериал (12+). 9.50 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал (12+). 10.50 «Рога и копыта: возвраще: ние». Мультсериал (12+). 11.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР: НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 11.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 13.30 «УНИВЕР» (16+). 14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» (16+). 14.30 «Дом:2» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА: ГА» (16+). 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.30 «Практика» (16+). 19.45 «Про...» (16+). 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «НАША RUSSIA» (16+). 23.00 «Дом:2» (16+). 0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 1.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+). 4.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» (16+). 4.50 «Два Антона» (16+). 5.50 «САША + МАША». 6.05 «Пингвины из Мадагаска: ра. Мультсериал (12+).

15

Òàé\ ëóí\:

—ôàøèçìëû, ðàñèçìëû äà àíòèñåìèòèçìëû ïàíûä âîäçñàñÿí ñòàâìèðñà ëóí; —Óêðàèíàûí íèì=ä=íû ÷óæàí êûâ, Ðîññèÿûí ÷îë=ìàë=íû ñïåöíàç; —Àíäðåé, Êàïèòîëèíà, Ìàðê äà Íåñòîð íèìëóíàñü=íû; —1114 âîûí êóâñèñ Êèåâî-Ïå÷åðñê=é ìàíàñòûðûñü ìàíàê Íåñòîð. Òóÿñüûñüÿñ ÷àéò=íû ñ\é=ñ «Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò» ãèæûñüÿñûñü =òè=í; —1801 âîûí ÷óæèñ Àìåðèêàñà áèçíåñìåí Ãýéë Áîðäåí, êîä\ ì=âïûøò\ñ ñ¸ÿíþàí äûð âèäçàííîã, òîðé=í ê=, ñóêò=ì é=â â=÷àííîã; —1818 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Èâàí Òóðãåíåâ; —1906 âîûí Òåîäîð Ðóçâåëüò ëîèñ ÑØÀ-ñà ìåäâîääçà ïðåçèäåíò=í, êîä\ âåòë\ñ ñóé=ðñàéñà ñòðàíà=; —1906 âîûí ïàíñèñ ϸòð Ñòîëûïèíë=í âèäç-ìó îâì=ñûí ðåôîðìà; —1908 âîûí Ðîññèÿñà èíîñòðàíí=é äåë=ÿñ êóçÿ ìèíèñòð À.Èçâîëüñêèé âåòë\ñ Ëîíäîí=; —1911 âîûí Ïàðèæûí îëûñü Æîðæ Êëîä ïàòåíòóéò\ñ íåîíà ðåêëàìà; —1917 âîûí ïîìàñèñ Ñ=âåòúÿñë=í ì=ä ñúåçä, Íàðîäí=é Êîìèññàðúÿñë=í Ñ=âåò ÷óêñàë\ñ ñòàâ âîéòûðñ= îâíû ëàäàà-ñ=ãëàñà; —1921 âîûí Ñîâíàðêîì øóèñ íýì ïîì=äçûñ ìûíòûíû Êîñòàíòèí Öèîëêîâñêèéëû ïåðñîíàëüí=é ïåíñèÿ; —1929 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà; —1938 âîûí Ãåðìàíèÿûí «Õðóñòàëü âîé»: íàöèñòúÿñ ñîò\ñíû åâðåé îëàí\íúÿñ, øêîëà-ñèíàãîãàÿñ, ãðàáèò\ñíû íàëûñü ëàâêàÿñ; —1938 âîûí êóâñèñ Ãðàæäàíñê=é âîéíàñà ãåðîé Âàñèëèé Áëþõåð, «âðàã íàðîäà», ìàðøàë, ñòðàíàûí Ã=ðä Çíàìÿ îðäåíà ìåäâîääçà ìîðò; —1970 âîûí êóâñèñ Ôðàíöèÿñà â=âë=ì ïðåçèäåíò Øàðëü äå Ãîëëü; —1972 âîûí ÑØÀ âèäë\ñ ìåäâîääçà ÿäåðí=é áîìáà Íåâàäàñà ïîëèãîíûí;

3.55 Хоккей. Суперсерия Рос: сия : Канада. Молодеж: ные сборные. 6.10 «Моя планета». 7.00 Вести:спорт. 7.10 «Все, что движется». 7.45 «Все включено» (16+). 8.40 Вести.ru. 9.00 Вести:спорт. 9.10 «ЗЕМЛЯ : ВОЗДУХ» (16+). 10.55 Вести.ru. Пятница. 11.30 Вести:спорт. 11.45 Хоккей. Суперсерия Рос: сия : Канада. Молодеж: ные сборные. 13.55 Мини:футбол. Кубок мира. Россия : Колум: бия. 15.40 «30 спартанцев». 16.40 Вести:спорт. 16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия : Шве: ция. 19.15 «Футбол без границ». 20.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко. 22.55 Вести:спорт. 23.10 «БАНДЫ НЬЮ:ЙОРКА» (16+). 2.25 Вести.ru. Пятница. 2.55 «Вопрос времени». Фор: мула супермена. 3.25 «Моя планета». 4.30 «Рейтинг Баженова. Са: мые опасные животные».

—1972 âîûí Ýíäðþ ßíã ëîèñ 19-=ä íýì ø=ðñÿíü ñü=ä êó÷èêà ìåäâîääçà àìåðèêàíå÷=í, êîä=ñ á=ðéèñíû ÑØÀ-ñà êîíãðåññ=; —1984 âîûí ÑÑÑÐ-ûñü ïûòøê=ñ äåë=ÿññà â=âë=ì ìèíèñòð Íèêîëàé Ù¸ëîêîâëûñü êèðèò\ñíû àðìèÿñà ãåíåðàëëûñü íèì; —1985 âîûí Àíàòîëèé Êàðïîâ=ñ 13:11 òø=ò=í âåðì=ì á=ðûí 22 àð=ñà Ãàððè Êàñïàðîâ ëîè øàõìàò=í âîðñ=ì êóçÿ äàñ êîéì=ä ÷åìïèîí=í; —1989 âîûí òàé= ëóíñÿ âîé= é=ç=ñ ëýäçèñíû âåòë=äëûíû Áåðëèíë=í ðûòûââûâ þê=íñÿíü àñûââûâëàäîð=, ïàíñèñ Áåðëèíñà ñòåí êèñüòàí óäæ; —2011 âîûí Ðîññèÿ äà Ãðóçèÿ êûðûìàë\ñíû ÂÒÎ-= ïûð=ì êóçÿ ñ¸ðíèò÷=ì; —Ïàðàñêåâàëû ê=ñéûñÿí ëóí. Íîÿáðü 9-10 ëóíñÿ âîé= àíü ê=ñéûñüë\ñ Ïàðàñêåâàëû â=÷íû êóòø=ìê= ñü=êûä óäæ. Âàæ é=ç ÷àéò\ñíû, ìûé òàûñü Ïàðàñêåâà çáûëüì=äàñ ãóñÿ ì=âïò= ëèá= áóðä=äàñ ìàòûññàò=.


16

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà СУББОТА, 10 НОЯБРЯ 22.40 «ОДНУ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». (12+).

—ìèð ïàñüòà íèì=ä=íû òîì é=ç=ñ äà áóõãàëòåð=ñ; —Ðîññèÿûí ÷îë=ìàë=íû ïûòøê=ññà äåë=ÿñ òý÷àñûí ç\ëüûñü=ñ; —Àðñåíèé, Àôàíàñèé, Ãåîðãèé, Äìèòðèé, Èâàí, Ìàêñèì, Ìàðòèí, Íåñòîð, Íèêîëàé, Ñòåïàí, Òåðåíòèé, Àííà, Íåîíèëà, Àíàñòàñèÿ, Ïàðàñêåâà íèìëóíàñü=íû; —1862 âîûí Ïåòåðáóðãñà ñöåíà âûëûí ïåòê=äë\ñíû Ä.Âåðäèëûñü «Ñèëà ñóäüáû» îïåðà; —1885 âîûí ïîìàñèñ Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèéë=í Ø=ð Àçèÿ=, òø=òø è âîéâûâ Òèáåò= ýêñïåäèöèÿ; —1888 âîûí ÷óæèñ àâèàêîíñòðóêòîð Àíäðåé Òóïîëåâ; —1890 âîûí øòîðì äûðéè Èñïàíèÿñà áåðåã ï=ë=í ñêàëà âûë= øûáèò\ñ Áðèòàíèÿñà «Serpent» êðåéñåð, êóâñèñ 167 ìîðò; —1910 âîûí Ëåâ Òîëñòîé ãóñü=í ïåò\ñ ßñíàÿ Ïîëÿíàûñü àñëàñ á=ðúÿ ïóòåøåñòâèå=; —1917 âîûí Ðîññèÿûí âûíñü=ä\ñíû «Ðàáî÷=é ìèëèöèÿ éûëûñü» øó=ì. 1962 âîñÿíü ñ\é=ñ øó=íû ïðîôåññèîíàëüí=é ãàæ=í; —1917 âîûí é=ç=ä\ñíû ïå÷àòü éûëûñü äåêðåò, êîä ñåðòè ýç ïîçü ëýäçíû ðåâîëþöèÿëû ïàíûä ïåòàñúÿñ; —1919 âîûí ÷óæèñ =ðóæèå â=÷ûñü Ìèõàèë Êàëàøíèêîâ; —1927 âîûí â=ë\ Ìîñêâàûí ÑÑÑÐ-ñà ¸ðòúÿñë=í ñòàâìèðñà êîíãðåññ; —1939 âîûí ×èêàãîñà àâòîøîó äûðéè ïåòê=äë\ñíû êîíäèöèîíåðà ìåäâîääçà àâòîìîáèëü; —1945 âîûí êîòûðò÷èñ äåìîêðàòè÷åñê=é òîì é=çë=í ñòàâìèðñà ôåäåðàöèÿ (ÂÔÄÌ); —1959 âîûí ÎÎÍ-ë=í Ãåíåðàëüí=é Àññàìáëåÿ ñóâò\ñ Ëóíâûâ Àôðèêàûí äà ìèð ïàñüòà ñü=ä êó÷èêà é=ç=ñ äçåñê=ä=ì-âûâò\àñü=ìëû ïàíûä; —1961 âîûí Ñòàëèíãðàäëû áåðã=ä\ñíû Âîëãîãðàä íèì. Ñûëûñü Öàðèöûí íèìñ= íåêîä íèí îç ïîìíèò íè îç êàçüòûâ; —1963 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ìèõàèë Åôðåìîâ; —1969 âîûí Àìåðèêàñà PBS òåëåñåòüûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû «Óëèöà Ñåçàì» ÷åëÿäüëû óäæòàñ; —1971 âîûí Ôèäåëü Êàñòðî óäæ êóçÿûñ âîèñ ×èëè=, ê=í\ îë\ñ äåêàáðü 4 ëóí=äç; —1982 âîûí «÷óæèñ» «Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ» êîòûð; —1982 âîûí êóâñèñ 1964 âîñÿíü ÊÏÑÑ ÖÊ-ñà Ãåíåðàëüí=é ñåêðåòàðü Ëåîíèä Áðåæíåâ; —1993 âîûí Êèåâñà Ñîôèéñê=é âè÷êî äîðûí ìèëèöèÿ êóò\ñ «Áåëîå áðàòñòâî» êîòûð=í âåñüê=äëûñüÿñ Ìàðèÿ Öâèãóí äà Þðèé Êðèâîíîãîâ ãîçúÿ=ñ; —1996 âîûí Ìîñêâàñà Êîòëÿêîâñê=é øîéíà âûëûí âçðûâ äûðéè êóâñèñ 14 ìîðò, íåêûìûí äàñ ìîðò äîéìàë\ñíû. Ñòàâíûñ â=ë\íû Àôãàíèñòàíûí âîéíàñà âåòåðàíúÿñ.

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

5.45, 6.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ ДИЧИ». 6.00 Новости. 7.35 Играй, гармонь любимая! 8.20 Дисней клуб: «Джейк и пираты Нетландии». 8.50 «Смешарики. Новые при ключения». Мультсериал. 9.00 Умницы и умники. 9.45 Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15 Смак (12+). 10.55 «Жизнь как кино» (12+). 12.00 Новости. 12.15 «Абракадабра» (16+). 15.00 Новости. 15.15 «Да ладно!» (16+). 15.50 «Народная медицина». (16+). 16.50 Жди меня. 18.00 Вечерние новости. 18.10 «Человек и закон» (16+). 19.15 «Минута славы» (12+). 21.00 Время. 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС СВЕТ» (16+). 1.00 «МУЛЕН РУЖ» (18+). 3.25 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО ЗАВР».

4.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10 Вести Москва. 8.20 «Военная программа». 8.50 Субботник. 9.30 «Городок». Дайджест. 10.05 «Стать семьей». 10.10 «Здравствуй, ма лыш!» Центр разви тия ребенка «Детский сад № 111». 10.35 «Ваше здоровье». 10.45 «Мы делаем воду чи стой». Сыктывкарский водоканал. 11.00 Вести. 11.10 ВестиКоми. 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». (12+). 12.25 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ ЖЕНИЕ» (12+). 14.00 Вести. 14.20 Вести Москва. 14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ ЖЕНИЕ» (12+). 15.05 Субботний вечер. 17.20 «Танцы со звездами». 20.00 Вести в субботу. 20.45 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Россий ской Федерации. Прямая трансляция из Государ ственного Кремлевского Дворца. 23.40 «УДИВИ МЕНЯ» (12+). 1.30 Горячая десятка (12+). 2.40 «ДУБЛЕРЫ» (16+).

6.00 «Мультимир». 7.30 «СВЕТ В ОКНЕ» (12+). 9.00 «Русский крест». 9.30 «Фильмы Финноугории». 9.45 «Евромакс. Окно в Евро пу». 10.15 «МАЧЕХА» (12+). 11.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ». 14.15 «Время итогов». 15.00 «Премьер парад» (12+). 16.00 «Кумиры. Боль, о кото рой мы не знаем». 17.40 «Куим в=р п=р=дысь», «Пионеръяс дворечысь Ивашка», «Глаша да ки кимера». Мультфильмы. 18.10 «Репортерская история» (12+). 18.30 «Лица истории». 19.00 «Неполитическая кух ня». 19.30 «Не по детски». Ток шоу. 20.00 «На троих» (16+). 20.30 «Комиксы» (12+). 21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА ТИ».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ СКИЕ ДНИ». 12.00 «Мой серебряный шар. Эраст Гарин». 12.45 Большая семья. Игорь Бутман. 13.40 Пряничный домик. «Ма линовый звон». 14.10 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». 15.15 «Высокая горка», «Ко раблик». Мультфильмы. 15.45 «Уроки рисования с Сер геем Андриякой». 16.15 «Атланты. В поисках ис тины». 16.45 Гении и злодеи. Васи лий Баженов. 17.15 «Планета людей». «Джун гли. Люди деревьев». 18.10 Вслух. Поэзия сегодня. 18.50 «Больше, чем любовь». 19.35 «На пластиковой игле». 21.10 «Романтика романса». Ансамбль «Песняры». 22.05 «Белая студия». Дипак Чопра. 22.45 «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО ВОГО СКОРПИОНА». 0.30 Концерт Оскара Питерсо на. 1.30 «Шут Балакирев», «Сказ ка о глупом муже». Мультфильмы. 1.55 «Легенды мирового кино». Борис Чирков. 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

5.35 «СУПРУГИ» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00 13.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+). 8.45 Их нравы (0+). 9.25 «Готовим с Алексеем Зи миным» (0+). 10.20 Главная дорога (16+). 10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой (0+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.25 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи» (12+). 14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... (16+). 17.20 «Очная ставка» (16+). 18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.25 «Профессия репортер» (16+). 19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого» (16+). 21.00 «Русские сенсации». (16+). 22.00 Ты не поверишь! (16+). 23.00 «Реакция Вассермана» (16+). 23.35 «Метла». Ток шоу (16+). 0.30 «Луч света» (16+). 1.05 «Школа злословия» (16+). 1.55 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 3.55 «ВИСЯКИ» (16+).

6.00 «Мы вернулись!» Мульт фильм (6+). 7.15 «Грибок теремок». Муль тфильм (0+). 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+). 8.00 «Волшебные поппикси». Мультсериал (6+). 8.30 Мобиус (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Феи». Мультфильм (6+). 10.20 «Смешарики». Мультсе риал (0+). 10.30 «Маленький принц». Мультсериал (6+). 11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

16.00 Мобильный хитпарад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.30 «6 КАДРОВ» (16+). 17.50 «КУХНЯ» (16+). 19.20 «Дорога на Эльдорадо». Полнометражный анима ционный фильм (6+). 21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). 22.50 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+). 2.20 «СПАСИ МЕНЯ» (16+). 4.00 «Клуб Винкс школа вол шебниц». Мультсериал (12+). 4.30 «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Бобик в гостях у Барбоса». Мульт фильмы (0+). 5.30 Музыка.

7.50 «Разрешите погулять с вашей собакой», «Как казак счастье искал», «Приключения поросен ка Фунтика», «Али баба и сорок разбойников», «Аленький цветочек». Мультфильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РО МАН ЯНЫ» (16+). 10.55 «СЛЕД. БРАТЬЯ» (16+). 11.40 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» (16+). 12.25 «СЛЕД. КАК СНЕГ НА ГО ЛОВУ» (16+). 13.10 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПО СТРОИШЬ» (16+). 13.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» (16+). 14.35 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» (16+). 15.20 «СЛЕД. КУКОЛЬНИК» (16+). 16.10 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕ НИХА» (16+). 16.55 «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ» (16+). 17.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+). 18.30 «Сейчас». 19.00 «Правда жизни» (16+). 19.30 «В ИЮНЕ 1941 ГО» (16+). 23.30 «БЕГЛЕЦЫ» (16+). 1.10 «ИЕРИХОН» (16+). 3.00 «ГОЛОС» (12+). 4.30 «Прогресс» (12+). 5.15 «Римская империя» (12+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал (6+). 5.30 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 6.05 «Джимми Кул». Мультсе риал (6+). 6.30 «Кряк бригада». Мульт сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 8.40 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 9.05 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.30 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.00 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 10.25 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 10.50 «BСЕ ТИП ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 11.15 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» (6+). 11.40 «ДЖЕССИ» (6+). 12.05 «Русалочка». Мультсе риал (6+). 12.30 «101 далматинец». Мультсериал (6+). 13.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+).

15.05 «Сорвиголова Кик Бутов ски». Мультсериал (12+). 15.30 «Мотор сити». Мультсе риал (12+). 15.55 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 16.20 «МОЯ НЯНЯ ВАМПИР» (12+). 16.45 «ХАННА МОНТАНА» (6+). 17.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+). 17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО РАДКА» (6+). 18.00 «ФИНЕС И ФЕРБ»: КИНО. ПОКОРЕНИЕ 2 ГО ИЗМЕ РЕНИЯ» (6+). 19.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+). 21.00 «НЯНЬКИ» (12+). 22.50 «ВИОЛЕТТА» (12+). 1.35 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+). 2.25 «ДЖЕССИ» (6+). 2.50 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ ПОДРОСТКА» (16+). 3.30 «Рыбология». Мультсери ал (6+). 3.50 «Кряк бригада». Мульт сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери ал (6+).

7.00 «АЙКАРЛИ» (12+). 8.35 «Бен 10: инопланетная сверхсила». Мультсери ал (12+). 8.55 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Два с половиной пова ра» (12+). 11.30 «Дурнушек.net» (16+). 12.30 «Comedy Woman» (16+). 13.30 «Комеди Клаб» (16+). 14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 15.30 «СуперИнтуиция» (16+). 16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.30 «Comedy Woman» (16+). 19.30 «Мобиус» (16+). 19.45 «Лента новостей». 19.50 «Детская площадка». 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО СОФСКИЙ КАМЕНЬ (12+). 23.00 «Дом 2» (16+). 0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+). 3.20 «Школа ремонта» (12+). 4.15 «Два Антона» (16+). 5.15 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 5.30 «САША + МАША» (16+). 6.05 «Пингвины из Мадагаска ра». Мультсериал (12+).

5.00 Смешанные единобор ства. Bellator. Александр Волков (Россия) против Винисиуса Кейроша (Бразилия), Вагнни Фаби ано (Бразилия) против Рэда Мартинеса (США). 7.30, 9.20, 12.00 Вести спорт. 7.45 Вести.ru. Пятница. 8.15 «Диалоги о рыбалке». 8.45 «В мире животных». 9.35 «Индустрия кино». 10.05 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+). 12.10 «Магия приключений» (16+). 13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Соль. 13.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Газета. 14.05 «Футбол без границ». 14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия Че хия. 17.15 Вести спорт. 17.30 Фигурное катание. Гран при. 21.15 Футбол. Чемпионат Ан глии. «Астон Вилла» «Манчестер Юнайтед». 23.25 Вести спорт. 23.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Укра ина) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за ти тул чемпиона мира в су пертяжелом весе по вер сиям WBA, BF, WBO и IBO. 3.00 «Индустрия кино». 3.30 «Моя планета».


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

6.00 Новости. 6.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 7.45 Служу Отчизне! 8.20 Диснейклуб: «Аладдин». 8.45 «Смешарики. Пинкод». Мультфильм. 8.55 «Здоровье» (16+). 10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 «Непутевые заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Среда обитания. «Мо шенники» (12+). 13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). 16.10 «Кто хочет стать мил лионером?» 17.20 «Большие гонки» (12+). 19.00 «ДОстояние РЕспубли ки: Игорь Тальков». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Мульт личности» (16+). 22.30 «Yesterday live» (16+). 23.30 «Познер». 0.30 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» (16+). 2.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+).

5.20 «ГОРОД НЕВЕСТ». 7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20 «Смехопанорама». 8.50 Утренняя почта. 9.30 «Сто к одному». 10.20 ВестиКоми. События недели. 11.00 Вести. 11.10, 14.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИ ЛЕТ» (12+). 14.00 Вести. 14.20 ВестиМосква. 15.35 «Рецепт её молодости». 16.05 «Смеяться разрешается». 18.05 «Битва хоров. Закули сье». 20.00 Вести недели. 21.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 1.25 «НАДУВАТЕЛЬСТВО» (16+). 3.30 «Бермудский треуголь ник. Логово дьявола». 4.25 «Городок». Дайджест.

6.00 «Мультимир». 7.00 «Русский крест». 7.15 «Фильмы финноугории». 7.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+). 9.00 «Евромакс. Окно в Европу». 9.30 «Куим в=р п=р=дысь», «Пионеръяс дворечысь Ивашка», «Глаша да кики мера». Мультфильмы. 10.00 «Лица истории». 10.30 «Неполитическая кухня». 11.00 «Не подетски». Токшоу. 11.30 «На троих». 12.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 15.00 «Мир миян г=г=р». 15.15 «Чоявока». 15.30 «Комиксы» (12+). 16.00 «Во все колокола» (16+). 17.00 «АТЛАНТИДА» (14+). 20.20 «Программа 7». Инфор мационноаналитичес кая программа (12+). 21.20 «Оружие ХХ века». 22.15 «ГЛАЗ» (14+). 0.00 «Осколки прошлого». 0.20 «Jam session» (12+).

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 «ГАДЮКА». 12.15 «Легенды мирового кино». Иннокентий Смок туновский. 12.45 «Смех и горе у бела моря», «О рыбаке и рыб

ке». Мультфильмы. 13.55 «Рыжая лисица острова Хоккайдо». 14.50 «Что делать?» 15.40 Виртуозы Богемии. 16.45 «Ван Гог нарисованный словами». 17.40 Итоговая программа «Контекст». 18.20 «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 20.00 «Большой балет». 22.10 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ». 23.50 «Катрин Денёв». 0.45 «Джем5» с Даниилом Крамером. Лайонел Хэм птон. 1.50 «Дарю тебе звезду». Мультфильм.

5.50 Детское утро на НТВ. Мультфильмц (0+). 6.00 «СУПРУГИ» (16+). 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото» (0+). 8.45 Их нравы (0+). 9.25 Едим дома (0+). 10.00 Сегодня. 10.20 «Первая передача». Ав томобильная программа (16+). 10.55 «Еда без правил» с Сер геем Жигуновым (0+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 Сегодня. 13.20 СОГАЗ Чемпионат Рос сии по футболу 2012 г./ 2013 г. «Локомотив» «Анжи». Прямая транс ляция. 15.30 «Бывает же такое!» (16+). 16.00 Сегодня. 16.20 «Развод порусски» (16+). 17.20 И снова здравствуйте! (0+). 18.20 Чрезвычайное происше ствие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая про грамма» с Кириллом По здняковым. 20.00 Чистосердечное при знание (16+). 20.50 «Центральное телевиде ние. Информационно развлекательный вос кресный канал» (16+). 23.20 «КАЗАК» (16+). 1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+). 3.10 «ВИСЯКИ» (16+). 5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.00 «Приключения пингви нёнка Лоло». Мульт фильм (0+). 7.30 «Монсуно». Мультсериал (12+). 8.00 «Волшебные поппикси». Мультсериал (6+). 8.30 Мобильный хитпарад (16+). 8.45 Гороскоп. 8.50 «Самый умный» (0+). 10.45 «Чаплин». Мультсери ал (6+). 11.00 «Галилео» (0+). 12.00 «Снимите это немедлен но!» (16+). 13.00 «КУХНЯ» (16+). 14.30 «6 КАДРОВ» (16+). 16.00 Мобильный хитпа рад (16+). 16.15 Мобиус (16+). 16.30 «6 КАДРОВ» (16+). 17.20 «Дорога на Эльдорадо». Полнометражный анима ционный фильм (6+). 19.00 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 21.00 «ХЁРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (12+). 22.50 Шоу «Уральских пель меней» (16+). 23.50 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» (16+). 0.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА» (18+). 2.40 «ПОГОНЯ» (16+). 5.15 «Мышонок Пик». Мульт фильм (0+). 5.35 Музыка.

6.00 «Гепарды: путь к свобо де» (6+). 7.00 «Прогулки с чудовища ми» (6+). 8.00 «Как казаки на свадьбе гуляли», «Боцман и по пугай», «Новые приклю чения попугая Кеши», «Попугай Кеша и чудови ще». Мультфильмы (0+). 10.00 «Сейчас». 10.10 «Истории из будущего» (0+). 11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО В ТЕМНОТЕ» (16+). 11.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕ ЛЫЙ ТЕАТР» (16+). 12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУВЕНИР С ЧЕРНОГО МОРЯ» (16+). 12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТ НИК» (16+). 13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (16+). 13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСЧЕЗНО ВЕНИЕ» (16+). 14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖНИ ЦЫ» (16+). 14.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕСОЧНИ ЦА» (16+). 15.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКИНО ПРОКЛЯТИЕ» (16+). 15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНАЯ КРОВЬ» (16+). 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» (16+). 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРЫБА ЧИЛИ» (16+). 17.30 «Место происшествия. О главном». 18.30 «Главное». 19.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 20.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 21.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 21.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 22.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 0.45 «Вне закона. Реальные расследования. Он напи сал убийство» (16+). 1.15 «Вне закона. Реальные расследования. Немая страсть» (16+).

5.05 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал (6+). 5.30 «Новая школа императо ра». Мультсериал (0+). 5.55 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 6.05 «Джимми Кул». Мультсе риал (6+). 6.30 «Крякбригада». Мульт сериал (6+). 7.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал (0+). 7.25 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал (0+). 7.50 «Спецагент Осо». Мульт сериал (0+). 8.15 «Умелец Мэнни». Мульт сериал (0+). 8.40 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал (0+). 9.05 «Доктор Плюшева». Мультсериал (0+). 9.30 «Стич!» Мультсериал (6+). 10.00 «Новая школа импера тора». Мультсериал (0+). 10.25 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+). 10.50 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+). 11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО РАДКА» (6+). 11.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+). 12.05 «ФИНЕС И ФЕРБ»: КИНО. ПОКОРЕНИЕ 2ГО ИЗМЕ РЕНИЯ» (6+). 13.25 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+). 15.05 «Сорвиголова Кик Бутов ски». Мультсериал (12+). 15.30 «Трон: восстание». Мультсериал (12+). 15.55 «Финес и Ферб». Мульт сериал (6+).

16.20 «ВИОЛЕТТА» (12+). 18.55 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 19.20 «Чудеса на виражах». Мультсериал (6+). 19.45 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» (6+). 21.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКО НЕ» (12+). 23.20 «НЯНЬКИ» (12+). 1.05 «УИМБЛДОН» (16+). 2.50 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ ПОДРОСТКА» (16+). 3.30 «Рыбология». Мультсери ал (6+). 3.50 «Крякбригада». Мульт сериал (6+). 4.15 «Кид vs Кэт». Мультсери ал (6+). 4.40 «На замену». Мультсери ал (6+).

7.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» (12+). 8.25 «Бен 10: инопланетная сверхсила». Мультсери ал (12+). 8.55 «Спортлото 5 из 49». Ло терея (16+). 9.00 «Experto Credit» (16+). 10.00 «Школа ремонта» (12+). 11.00 «Про декор» (12+). 11.30 «Два с половиной пова ра. Открытая кухня» (12+). 12.00 «Девчонки не плачут». 14.00 «СуперИнтуиция» (16+). 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА ГА» (16+). 16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО СОФСКИЙ КАМЕНЬ (12+). 19.30 «Мобильный хитпа рад» (16+). 19.45 «Лента новостей». 19.50 «Детская площадка». 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ НАЯ КОМНАТА» (12+). 23.00 «Дом2» (16+). 0.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+). 2.40 «Дом2» (16+). 3.40 «Школа ремонта» (12+). 4.35 «Необъяснимо, но факт» (16+). 5.35 «Два Антона» (16+). 6.40 «КОМЕДИАНТЫ» (16+).

5.00 Профессиональный бокс. Ванес Мартиросян (США) против Эрисланди Лары (Куба), Джонатан Виктор Баррос (Аргентина) про тив Мигеля Анхеля Гар сиа (США). 9.10 Страна спортивная. 9.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+). 11.20 «Большой тестдрайв со Стиллавиным». 12.10 Вестиспорт. 12.25 «Академия GT». 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) «Нимбурк» (Чехия). 14.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Укра ина) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, BF, WBO и IBO. 17.10 Вестиспорт. 17.25 Футбол. Чемпионат Ан глии. «Манчестер Сити» «Тоттенхэм». 19.25 «Картавый футбол». 19.50 Футбол. Чемпионат Ан глии. «Челси» «Ливер пуль». 21.55 «Футбол.ru». 22.45 Вестиспорт. 23.00 «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+). 1.05 АвтоВести. 1.20 Вестиспорт. 1.35 «Секреты боевых ис кусств». 2.35 «Моя планета».

17

Òàé\ ëóí\: —Ïîëüøàûí äà Àíãîëàûí ïàñé=íû àñø=ð ëóí; —ÑØÀ-ûí íèì=ä=íû âåòåðàí=ñ; —Àíàñòàñèÿ, Ìàðèÿ, Àííà, Àëåêñåé, Àíäðåé, Àôàíàñèé, Âàñèëèé, Âèêòîð, Åâãåíèé, Èâàí, Êèðèëë, Êóçüìà, Íàóì, Ïàâåë, Ôèëèïï, Òèìîôåé, Íèêîëàé íèìëóíàñü=íû; —1579 âîûí ÷óæèñ ñåðïàñàëûñü Ôðàíñ Ñíåéäåðñ; —1805 âîûí â=ë\ Äþðåíøòåéí áåðäûí ôðàíöóç äà ðî÷-àâñòðèå÷ âîéñêà êîñòûí òûø. +òàðñÿíüûñ è ì=äàðñÿíüûñ âîøò=ìûñ ëîèñ çýâ ûäæûä – 2 ñþðñ ìîðò=í; —1806 âîûí êóâñèñ íåìå÷ áîòàíèê Éîçåô Ãîòëèá Êåëüðåéòåð, êîä\ ìåäâîääçà=í êàçÿë\ñ äçîðèäç ã=ðääçàñü=ìûí ãóò-ãàãëûñü ò=ä÷àíëóíñ=; —1820 âîûí ÷óæèñ ê=ðò ñûâäûñü, ïóøêà â=÷àí çàâîäëû ïîäóâ ïóêòûñü Ïàâåë Îáóõîâ; —1821 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé; —1843 âîûí Äàíèÿûí ìåäâîääçàûñü é=ç=ä\ñíû Àíäåðñåíëûñü «Ãàäêèé óò¸íîê» ìîéä; —1920 âîûí ÷óæèñ äóìûøò=ì øïèîí Äæåéìñ Áîíä; —1936 âî= ìèðûí ìåäâîääçàûñü Àíãëèÿñà òåëåâèäåíèåûí þ=ðò\ñíû ëîêòàí ëóí êåæë= ïîâîääÿ éûëûñü; —1937 âîûí ÷óæèñ ôðàíöóç ïóòåøåñòâåííèê Àíäðý Áðþæèðó, êîä\ 1955-2005 âîÿñ= êûòøîâò\ñ ìèðñà ñòàâ ñòðàíàñ=; —1945 âîûí ÷óæèñ Íèêàðàãóàñà ïðåçèäåíò Äàíèýëü Îðòåãà; —1946 âîûí êóâñèñ íåéðîõèðóðã Íèêîëàé Áóðäåíêî; —1962 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Äåìè Ìóð; —1974 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ëåîíàðäî Äè Êàïðèî; —1987 âîûí Âàí Ãîãëûñü «Èðèñû» ñåðïàññ= âóçàë\ñíû â=âëûò=ì ûäæûä äîíûñü – 53,9 ìèëëèîí äîëëàðûñü; —2002 âîûí êóâñèñ æóðíàëèñò, ãèæûñü Âàëåðèé Àãðàíîâñêèé; —2002 âîûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñà Áàëòèéñê=é âîêçàëûí ëîèñ íåìèíó÷à – æóãàë=ì ïîåçä ïåò\ñ ïåððîí âûë=. Êóâñèñ 4 äà äîéìàë\ñ 9 ìîðò; —2004 âîûí êóâñèñ Ïàëåñòèíà ìåçäàí êîòûðñà íûðùèê ßñèð Àðàôàò; —âàæ=í òàé= ëóí= íèì=äë\ñíû ïàñòóêúÿñ=ñ. Íàé= âîëûâë\ñíû êðåñòüÿíà êåðêàÿñ=, à ê=çÿåâà äàñüòûâë\ñíû îçûð ïûçàí äà àòòü=àâë\ñíû ã=ñüò=ñ ûæ áóðà âèäç=ìûñü. Òàé= ëóí= æ= áîñüò÷ûë\ñíû áàëÿ øûðíû.


18

Èíôîðìàöèÿ Óâàæàåìûå âåòåðàíû ãîðîäà Ñûêòûâêàðà!

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà» îáúÿâëÿåò íàáîð íà äåâÿòûé ó÷åáíûé ñåçîí 2012-2013 ãîäà â «Íàðîäíûé óíèâåðñèòåò äëÿ ëèö «òðåòüåãî» âîçðàñòà». Öåëü óíèâåðñèòåòà – ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ óñëóã íà áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå, îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ ïîæèëûõ ëþäåé, óâåëè÷åíèå ãðàíèö îáùåíèÿ è ïîëÿ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé. Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü ïî ñëåäóþùèì ôàêóëüòåòàì: zÈñòîðèÿ è êóëüòóðà Ðåñïóáëèêè Êîìè zÀãðîòåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò zÔàêóëüòåò ìåäèöèíû è çäîðîâüÿ zÔàêóëüòåò ñîöèàëüíûõ çíàíèé Îáðàùàéòåñü â êîíñóëüòàòèâíîå îòäåëåíèå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 24-57-27.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð ïîäïèñàë Óêàç î ïðèñâîåíèè ðÿäó æèòåëåé ðåñïóáëèêè çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Ðåñïóáëèêè Êîìè» Óêàç Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹123 «Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Ðåñïóáëèêè Êîìè» Çà çàñëóãè ïåðåä Ðåñïóáëèêîé Êîìè ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Ðåñïóáëèêè Êîìè»: Êàçàêîâó Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó — ïðåäñåäàòåëþ Êîðòêåðîññêîé ðàéîííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ; Êóðèëî Ìàðèíå Ôåäîðîâíå — óïðàâëÿþùåìó ïàðòíåðó àäâîêàòñêîãî áþðî «Ýæâà» íåãîñóäàðñòâåííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà Ðåñïóáëèêè Êîìè», ãîðîä Ñûêòûâêàð; Íåñòåðîâîé Íèíå Àëåêñàíäðîâíå — çàâåäóþùåìó îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè «Íàöèîíàëüíàÿ

áèáëèîòåêà Ðåñïóáëèêè Êîìè»; Íîñêîâîé Ëèäèè Âàñèëüåâíå — äèðåêòîðó ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ñ.Ïû¸ëäèíî, Ñûñîëüñêèé ðàéîí; Îâîäîâó Þðèþ Ñåìåíîâè÷ó — äèðåêòîðó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàóêè Èíñòèòóòà ôèçèîëîãèè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê; Ðàáîòèíñêîìó Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó — íà÷àëüíèêó îòäåëà Êîìè ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ìåæäóãîðîäíîé è ìåæäóíàðîäíîé ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè «Ðîñòåëåêîì»; Öûïàíîâîé Íàäåæäå Ïèòèðèìîâíå — ðóêîâîäèòåëþ ñåêðåòàðèàòà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Уважаемые жители города Сыктывкара! Åñëè âû äîñòèãëè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà èëè íàõîäèòåñü íà èíâàëèäíîñòè è âàì òÿæåëî ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, åñëè ðÿäîì ñ âàìè ïðîæèâàåò îäèíîêèé ïîæèëîé ÷åëîâåê èëè èíâàëèä, íóæäàþùèéñÿ â ñîöèàëüíîé çàùèòå è ïîääåðæêå, åñëè æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî âû íå ìîæåòå óäåëèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè âàøèì ïîæèëûì ðîäèòåëÿì,

ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ Ê ÍÀÌ. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà» ïðèìåò íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè; ïðåäîñòàâèò ñîöèàëüíûå óñëóãè äðóãèì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ. Ó÷ðåæäåíèå ïðåäîñòàâëÿåò íàñåëåíèþ ñîöèàëüíûå óñëóãè: ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíî-áûòîâûå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå. Äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàñåëåíèþ ïî ñîöèàëüíî íèçêèì öåíàì. Æäåì âàñ ïî àäðåñàì: Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹1 — óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78, ò. 24-12-52; Îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹1-¹4 — óë. ×êàëîâà, ä. 23, ò. 43-63-40, 21-81-92; Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ¹5, îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ¹ 2 — óë. Áåëèíñêîãî, ä. 7, ò. 23-68-17, 23-62-19; Îòäåëåíèå ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ — óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 78, ò. 24-57-27; Êîíñóëüòàòèâíîå îòäåëåíèå — óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 227, ò. 24-89-50; Îòäåëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ¹1 — óë. Òåíòþêîâñêàÿ, ä. 103, ò. 51-47-13; Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹2 — óë. Ëåñîçàâîäñêàÿ, ä. 15, ò. 22-76-90, 22-73-38.

Íîÿáðü 2012 ãîäà «ÂÑÅÃÎ-ÍÈ×ÅÃλ («Ìàëûå äåíüãè») — äðàìà-áûëè÷êà (16+) «ÏÀÍÍÎ×ÊÀ» — 3 íîÿáðÿ òåàòðàëüíàÿ ôàíòàñìàãîðèÿ (12+) ñóááîòà «ÃÀÌËÅÒ» — 8 íîÿáðÿ òðàãåäèÿ (16+) ÷åòâåðã «ÃÀÌËÅÒ» — 9 íîÿáðÿ òðàãåäèÿ (16+) ïÿòíèöà ÏÐÅÌÜÅÐÀ!!! 15 íîÿáðÿ «ÑËÎÍ» — ÷åòâåðã êîìåäèÿ (12+) ÏÐÅÌÜÅÐÀ!!! 17 íîÿáðÿ «ÑËÎÍ» — ñóááîòà êîìåäèÿ (12+) «ËÈÑÅÍÎÊ-ÏËÓÒ» — 18 íîÿáðÿ ñêàçêà (0+) âîñêðåñåíüå «ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ» — ïàñòîðàëü (0+) Ñ 19 ïî 25 íîÿáðÿ ÃÀÑÒÐÎËÈ Âîðêóòèíñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 30 íîÿáðÿ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» — ïÿòíèöà òðàãåäèÿ ëþáâè (12+) 2 íîÿáðÿ ïÿòíèöà

Ñ.Ïåëòîëà. Íà÷àëî â 18.30. Í.Ñàäóð. Íà÷àëî â 18.00. Ó.Øåêñïèð. Íà÷àëî â 18.30. Ó.Øåêñïèð. Íà÷àëî â 18.30. À.Êîïêîâ. Íà÷àëî â 18.30. À.Êîïêîâ. Íà÷àëî â 18.00. Â.Ïàâëîâñêèñ. Íà÷àëî â 11.00. Ý.Ðîñòàí. Íà÷àëî â 18.00.

Ô.Ã.Ëîðêà. Íà÷àëî â 18.30.

Òåàòðàëüíûå êàññû ðàáîòàþò ñ 12.00 äî 18.30. Ïåðåðûâ ñ 15.00 äî 15.30. Âûõîäíîé — ïîíåäåëüíèê.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 21-34-92. Êàññû ÖÓÌà ðàáîòàþò ñ 10.00 äî 18.00. Ñóááîòà: ñ 10.00 äî 16.00. Ïåðåðûâ ñ 13.30 äî 14.30. Âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 55-11-30.

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèãëàøàåò ðåáÿò с 5 по 11 ноября 2012 года с 10 до 16 часов ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èãðå-ïóòåøåñòâèè «Каникулы в музее». Âû ïîëó÷èòå â ïîäàðîê ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé èãðîâîé ïóòåâîäèòåëü ñ çàíèìàòåëüíûìè çàäàíèÿìè è çàáàâíûìè êàðòèíêàìè. Ñ åãî ïîìîùüþ îáû÷íûé ïîõîä â ìóçåé ïðåâðàòèòñÿ â ïðèêëþ÷åíèå. Íèêàêèõ ýêñêóðñîâîäîâ: íàïðàâëåíèå è ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âû âûáèðàåòå ñàìè! Àâòîðû ñàìûõ ñîäåðæàòåëüíî çàïîëíåííûõ ïóòåâîäèòåëåé ïîëó÷àþò ïðèç. Öåíà âõîäíîãî áèëåòà – äëÿ øêîëüíèêà 15 ðóáëåé, äëÿ äîøêîëüíèêà – 10 ðóáëåé. Òàêæå ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü èíòåðàêòèâíîå çàíÿòèå «Øêîëà þíîãî íåàíäåðòàëü÷èêà. I ãîä îáó÷åíèÿ».  «äîèñòîðè÷åñêîé øêîëå» âû ïîáûâàåòå íà óðîêàõ ãëèíîïèñè, ïîäðàæàíèÿ çâóêàì ïðèðîäû, ïîñòðîéêè õèæèíû. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèÿ: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îòäåë èñòîðèè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè (óë. Ëåíèíà, 57). Çàïèñü è ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 24-03-05, 44-21-34, 89087164084.


19

Ñïîðò

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Åí ìåä âèäçàñ á\ð ëîêíû! Ñûêòûâêàðñà «Ñòðîèòåëü» êîéì\ä âî íèí êóòàñ âîðñíû ìà÷à õîêêåé êóçÿ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòë\í ïåðâîé ëèãàûí. Óëûñ òøóï\äûí îðäéûñü\ìûä àáó ñóïåð-ëèãàûí âîðñ\ì. Ñòàäèîíûä ïûð è êóøìèñ, «Ñòðîèòåëüëûñü» âîðñ\ìñ\ âèäç\äíû âîë\ \í= ûë\ñàñ 100 ìîðò. Ê\òü è áèëåòûñ àáó äîíà, îç ëîêíû – è ñòàâûñ! À \ä íåâàæ\í òàé\ êîìàíäà â\ñíà âèñèñ óíà ñþðñ ôàíàò. Ñòàäèîí\ âîë=ã\í òóâ÷÷ûíû â\ë= íåêûò÷\. Íî á\ð\ êîëèñ ñ=é\ êàäûñ, êîð ìèÿí õîêêåèñòúÿñ îðäéûñüë=ñíû ìåääîíà ìåäàëüÿñ â\ñíà. /í= éè âûë\ ïåòàâë\íû «Ñòðîèòåëüñà» òîìèíèê çîíúÿñ, êîäúÿñ ïèûñü óíà\í ò\ðûò íà â\ë=íû äóáë¸ðúÿñ\í. Êûñü ñýññÿ òàòø\ì êîìàíäàíàñ ïîçü\ ûðûøò÷ûíû ãûðûñü âåðì\ìúÿñ âûë\. À \ä ýç íà ñýòø\ì âàæ\í ìèÿí êîìàíäàûí âîðñëûíû êèïîäòóÿ äà ñÿìà õîêêåèñòúÿñ, êîäúÿñ âåðìûâë=ñíû è Ìîñêâàñà «Äèíàìî\ñ», è Ñâåðäëîâñêñà ÑÊÀ-\ñ, è âåñèã óíà âîñÿ

Ìàêñèì Ïàõîìîâ.

Èãîðü Ëàðèîíîâ.

÷åìïèîí\ñ – Àðõàíãåëüñêñà «Âîäíèê\ñ». Æàëü, íî êîð êëóáûñ äçèê\äç ã\ëüìèñ, «Ñòðîèòåëüë\í» ìåäáóð áûäòàñúÿñûñ ïûð æ\ æáûðêíèò=ñíû-ïûøéèñíû ìóê\äëà\. Ìåäâîääçàÿñ ëûäûí ýíîâò=ñ êîìàíäàñ\ Ïàâåë Ôðàíö. Òðåíåð Âëàäèìèð ßíêî íà êàçÿë=ñ òàé\ âîðñûñüñ\ äà íó\ä=ñ àñê\äûñ Àðõàíãåëüñêñà «Âîäíèê\». Ìèÿí çàùèòíèê íåêûìûíûñü øåä\äë=ñ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòûí çàðíè, áîñüòë=ñíû ñ=é\ñ è ìèðñà ïåðâåíñòâîÿñ âûë\. /í= âîðñ\ Êàçàíüñà «Äèíàìî-Êàçàíü» êîìàíäàûí.

Áóðäæûê ìåñòà êîðñü\ì ìîãûñü «Ñòðîèòåëüûñü» øóò¸âò=ñíû-ïûøéèñíû åíáèà òîì âîðñûñüÿñ – Èãîðü Ëàðèîíîâ äà Ìàêñèì Ïàõîìîâ. Âîääçàûñ íåêûìûí âî âîðñ=ñ Êàçàíüñà «Äèíàìîûí». Òàòàðñòàíñà êëóá\ âåñüêàë\ì á\ðûí Èãîðü Ëàðèîíîâ\ñ êàçÿë=ñíû Ðîññèÿñà ñáîðí\éûñü òðåíåðúÿñ. Áîñüòë=ñíû çîíì\ñ ìèðñà ÷åìïèîíàò âûë\. /í=ÿ ñåçîíñ\ Èãîðü Ëàðèîíîâ çàâîäèò\ âûëü êëóáûí – Êèðîâñà «Ðîäèíàûí». Êèðîâûí ìóñèð íè áèàðó àáó, íî ñýò÷\ñ ÷èíàÿñ ìà÷à õîêêåéò\ ïûääè ïóêò\-

íû äà ñ=é\ñ ñ\âì\ä\ì ìîãûñü è ñü\ìò\ êîëàíà ìûíäà âè÷ì\ä\íû... Òûäàë\, «àññüûñ» êîìàíäà àääçèñ è Ìàêñèì Ïàõîìîâ. ͸ëü\ä âî íèí âîðñ\ Êàçàíüñà «Äèíàìîûí». Êîëü\ì ñåçîíûí òàé\ íàïàäàþù\éûñ òóâéûøò=ñ é\ç äçèðúÿ\ êûçü âèò ãîë. Çîíì\ñ ñèí óëàñ áîñüò=ñíû Ðîññèÿñà ñáîðí\éûñü òðåíåðúÿñ, êîðë=ñíû íèí ñ=é\ñ è âîéòûðêîñòñà òóðíèð âûë\. Íåâàæ\í Ïàõîìîâ âîë\ìà Ñûêòûâêàð\, ïûðàë\ìà àñëàñ â\âë\ì êëóá\. Âîðñûñüÿñê\ä ñ¸ðíèûí øó\ìà, ìûé

Àðìñòðîíã, ñýññÿ Ñàôèíúÿñ...

Àáóò\ì âèñü\ìñ\ êîðñü\íû

Äóìáèÿ.

Ãèæë=ì íèí, ìûé ôóòáîë êóçÿ Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòûí âîðñ\ òø\òø è óíà ëåãèîíåð. Íî ñóé\ðñàéñà âîéòûðûä Ðîññèÿ\ ëîêò\íû ñ\ìûí íàæ\âèò÷ûíû. Òàé\ñ è àñüíûñ îç äçåáíû. À ìûéûñü íàëû ÿíäûñüíûñ\? Ôóòáîëüí\é êëóáúÿñ\í óíà âî íèí þðíó\ä\íû îëèãàðõúÿñ, íàé\ è ìûíòûñü\íû ìåäàë\ì âîðñûñüÿñëû. Àñëàíûì ðî÷üÿñëû êûäç ïîçü\ ýòøàäæûê, íî-à ëåãèîíåðúÿñëû, ìàéáûð, ìèëëèîíúÿñò\ îç æàëèòíû. Êàçÿë=, Àôðèêàûñü, Ëàòèí Àìåðèêàûñü äà Ðûòûââûâ Åâðîïàûñü ëîêò\ì ôóòáîëèñòúÿñ Ðîññèÿàä çýâ \äé\ äûøì\íû. Âî-ì\ä êîòðàë\íû íà ýðä âûâò=ûä. Âåñèã ãîë ñþÿë\íû. À ñýññÿ ï\ò êàíüÿñ ìîç çàâîäèò\íû êóðãûíû, òðåíåðë\í ûø\äò\ã ñîäò\ä âîñüêîâ îç â\÷íû. Ñî è \í= ñ¸ð àðûí, êîð êîë\ ã\íüëàâíû çýð äà øëÿ÷à óëûí, ñóé\ðñàéñà «ñíàéïåðúÿñûä» äçèê\äç âåëëÿììèñíû. Óíà\í í¸ðïàë\íû êîä ò\äàñ êóòø\ì âèñü\ì\í. Ìåäâîäç ñòàâëû ïðèìåðñ\ ïåòê\äë=ñ ÖÑÊÀ-ñà íàïàäàþù\é Äóìáèÿ. Ñü\ä êó÷èêà ôóòáîëèñò çàâîäèò\ìà íîðàñüíû êîñ âèñü\ì âûë\. Âîðñûñü\ñ âåñèã ûñòûë=ñíû Øâåéöàðèÿ\, ê\í= âåëü äûð áóðä\ä÷èñ. Íåêûìûí ëóí ñàéûí Äóìáèÿ áåðã\ä÷èñ Ðîññèÿ\. Íî âîðñíû îç íà è ì\âïàâ, ïûð íà ýëÿñü\ êîñ âûëàñ. Äûð-\ êóòàñ âîäç\ áóðä\ä÷ûíû, íåêîä îç ò\ä. Âåñèã àðìåå÷üÿñë\í êîìàíäàûñü ìåäèêúÿñ îç ñÿììûíû îòñàâíû Äóìáèÿëû, ìåäûì ñ=é\ \äé\äæûê ïåò=ñ ýðä âûë\... Ìîñêâàñà «Ñïàðòàê» âîðñ\ è àñëàíûì ÷åìïèîíàòûí, è Åâðîïàûí – ×åìïèîíúÿñë\í ëèãà òóðíèðûí. Ìàõà÷êàëàñà «Àíæèê\ä» âîðñ\ì âîäçâûëûí äðóãûñü êîñ âûëàñ æ\ êóò\ìà íîðàñüíû êîìàíäàñà ìåäáóð âîðñûñüÿñûñü \òè – Ýììåíèêå. «Ñïàðòàêñà» âðà÷üÿñ âèäëàë\ìà\ñü ëåãèîíåð\ñ, íî íåêóòø\ì âèñü\ì àáó àääç\ìà\ñü. Þ\ðò\ìà\ñü òðåíåðëû, Ýììåíèêå ï\ ï\ðúÿñü\. Äåðò, ïîçü\ â\ë= êóòø\ìê\ íîã\í ìûæäûíû ûë\ä÷ûñüñ\. Íî

Ïàâåë Ôðàíö.

ñ=é\ îç ê\ñéû á\ð áåðã\ä÷ûíû. –Ìåíûì è Òàòàðñòàíñà þðêàðûí îâñü\ îç îì\ëÿ. Ýì áóð ïàòåðà, ìàøèíà. Õîêêåé ñ\âì\ä\ì âûë\ ñü\ìò\ ñýí= îç æàëèòíû, – âèñüòàñü\ìà ñ=é\ â\âë\ì ¸ðòúÿñûñëû. – Äåðò, ûäæûä ñïîðò\ âîñüêîâò= òàñÿíü, Ñûêòûâêàðñÿíü, è òàé\ñ ïûð êóòà ïîìíèòíû, íî á\ð ëîêíû òàò÷\ äà ëîíû êîðûñü\í... Åí ìåä âèäçàñ! Øó\ìà – áûòòü\ê\ êåðûøò\ìà! «Ñòðîèòåëüñà» ï\øòè ñòàâ íèìàëàíàäæûê õîêêåèñòûñ, êîäúÿñ\í íèìêîäÿñüë=ì í¸ëü-\-âèò âî ñàéûí íà, \í= âîðñ\íû Ðîññèÿñà êëóáúÿñûí, ê\í= áóðà äà àñ êàä\ ìûíòûñü\íû. Øóàì, Ðóñëàí Íåéôåëüä \í= Ìóðìàíñêûí, Åâãåíèé Ïåðåâîùèêîâ – Îðåíáóðãñà «Ëîêîìîòèâûí»... Ñïîðòàä áûäñÿìà äèâ\ûä ýñüê\ îâë\, íî \òèòîð ÿñûä íèí: ñü\ìò\ãûä äà ûäæûä ñÿìà âîðñûñüÿñò\ãûä îê è ñü\êûä ëî\ ãëàâí\é òðåíåð Âÿ÷åñëàâ Ëåãîòèíëû á\ð êûï\äíû Ñûêòûâêàðñà êîìàíäà\ñ ñóïåð-ëèãà\.

Äåìè äå Çåóâ.

êîìàíäàñà âåñüê\äëûñüÿñ ýç êóòíû ïåñòûíû çûê-âåíñ\. Âè÷÷ûñü\íû, êîð «áóðäàñ»... Íåêûìûí âî íèí «ÑïàðÂåëëèòîí. òàêûí» âîðñ\ áðàçèëå÷ Âåëëèòîí. Ìåäâîääçà ñåçîíúÿñàñ àñüñ\ ïåòê\äë=ñ ñ\ìûí áóð áîêñÿíü. Íî ñýññÿ è ñ=é\ äûøìèñ. Ñî è òàâî Ðîññèÿñà ÷åìïèîíàòûí ýç íà ñþé íè \òè ãîë. Ëýäçë=ñíû âîðñíû è ×åìïèîíúÿñë\í ëèãà òóðíèðûí, êîð «Ñïàðòàê» âî÷ààñüë=ñ Ïîðòóãàëèÿñà Ýììåíèêå. «Áåíôèêàê\ä». Íî è ìûé? Âåëëèòîí ìûð ìîç ñóëàë=ñ äà âîðñ\ì ïîì\äçûñ ñ=äç íè \ò÷ûäûñü ýç è ÷óæéû ìà÷ñ\ ïð\òèâíèêë\í äçèðúÿ\… Ïîðòóãàëå÷üÿñê\ä æ\ âîðñ\ì âîäçâûëûí äðóãûñü âèñüì\ìà «Ñïàðòàêñà» í\øòà \òè ëåãèîíåð Äåìè äå Çåóâ. Ýëÿñü\ìà, êûí\ì ï\ âèñü\. Ã\ã\ðâîàíà, ìåäèêúÿñ ýç ëýäçíû êîíü\ð ãîëëàíäå÷\ñ ýðä âûë\. Íî çáûëüûñü-\ í¸ðïàë\ äå Çåóâ? Àëè íèãåðèå÷ äà áðàçèëå÷ ìîç æ\ ê\ñé\ øîé÷÷ûøòíû? Òàòø\ì âîðñûñüÿññüûñ, ÷àéòà äà, êîë\ ìåçäûñüíû. Íåêóòø\ì ï\ëüçà àáó íàûñü êëóáëû.

Ñïîðò ðàäåéòûñüÿñëû, äåðò æ\, ò\äñà òàé\ íèìûñ. ÑØÀûí ÷óæë\ì Ëýíñ Àðìñòðîíã â\ë= ìèðñà ìåäáóð âåëîñèïåäèñòúÿñûñü \òè\í. Ñ=é\ ñèçèìûñü âåðìûë=ñ âåëîñèïåä\í æóðúÿëûñü ïðîôåññèîíàëúÿñë\í «Òóð äå Ôðàíñ» ìåäò\ä÷àíà òóðíèðûí. Êûâ øóò\ã, òàé\ ñïîðòûí Ëýíñ Àðìñòðîíã. òîðé\í íèí ñü\êûä. Áûäëóíñÿ ï\ñü ïåòì\í òðåíèðîâêà- ñü\ìûñëû. Íèìàëàíà ñïîðòÿñ, ñýññÿ ñáîðúÿñ, ëûäò\ì-òø\ò- ñìåí óíàûñü âîäë=ñ õèðóðãò\ì òóðíèðúÿñ. Áûä âî âå- ë\í ïóðò óë\, íî ëå÷èò÷\ì ëîñèïåäèñò-ïðîôåññèîíàëúÿñ á\ðàñ ñÿììèñ áåðã\ä÷ûíû ìóí\íû óíà ñþðñ êèëîìåòð. ûäæûä ñïîðò\. Íî, îâë\, è «åíúÿñûä» êîíúÈ æàð ïîâîääÿ äûðéè, è çýðèã\í, è ëûì óñèã\í. À êó- ÿñüë\íû. Ò\ëûñü ñàéûí Àðìòø\ì ñü\êûä ëè÷êàâíû ïå- ñòðîíã\ñ òøàïêèñíû-êóò=ñíû äàëüò\ ã\ðàÿñûí, êîð è ãîð- âûí ñîäòàí ïðåïàðàò\í â\øûä êîñüì\, è ñûí\äûñ îç òûð- äèò÷\ìûñü. Äîïèíãëû ïàíûä ìû, è áûä çäóê êîë\ ñèí óëàä òûø íó\äûñüÿñ øóèñíû ìûðääüûíû àìåðèêàíå÷ëûñü êóòíû îð÷÷\í ìóíûñüÿñò\! Êûäçè ãàðûøòë=ì íèí, ñòàâ âîääçà òèòóë-íàãðàäàñ\ Àðìñòðîíã óíàûñü âåðìûë=ñ äà íýì êåæëàñ êèðèòíû âåëî«Òóð äå Ôðàíñ» îðäéûñü\ìûí. ñèïåäèñò\ñ ûäæûä ñïîðòûñü. Íî òàê\ä éèò\äûí çûê-âåÑûëû çàâèäüò=ñíû è íèì\ä=ñíû-îøêèñíû. Óíà òîì íûñ è \í= íà ýç ë\íü. Æóðâåëîñèïåäèñòëû ñ=é\ â\ë= Åí íàëèñòúÿñ êûòûñüê\ ò\äìàë\ìà\ñü, ìûé Èñïàíèÿñà âðà÷ êîäü\í. Ëýíñ Àðìñòðîíã\ñ í\øòà Ãàðñèÿ äåëü Ìîðàëü, êîä ¸íäæûêà êóò=ñíû ïûääè ïóê- äîðûí áóðä\ä÷\ìà ÑØÀòûíû, êîð ñûëû ê\âúÿñüë=ñ ñà ñïîðòñìåíûä, çýâ \äé\ êîê ðàê, íî ìîðòûñ ýç ñåò÷û âè- éûëàñ ñóâò\ä\ìà è Ðîññèÿñà äîéìûë\ì òåííèñèñòúÿñ\ñ, ÷îÿ-âîêà\ñ – Äèíàðà äà Ìàðàò Ñàôèíúÿñ\ñ. Æóðíàëèñòúÿñ è þàñü\íû, à, ãàøê\ ï\, è Ñàôèíúÿñ áóðä\ä÷èñíû âûí ñîäòàí ïðåïàðàò îòñ\ã\í. Ã\ã\ðâîàíà, òàòø\ì «ñëàâàûä» íàëû îç êîâ. /í= ÷îÿ-âîêà ãð\çèò\ìà\ñü æóðíàëèñòúÿñëû ñóä\í. Ãàøê\, ñýí= òûäîâò÷àñ, êûäçè äà ìûé â\ë= Äèíàðà äà Ìàðàò Ñàôèíúÿñ. çáûëüâûëàñ... Ëèñò áîêñ\ äàñüò=ñ Âàëåðèé ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.


20

Èíôîðìàöèÿ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва 14 октября 2012 года

ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤ ɚɹ, ɨɤɪɭɝ 4

ɗɠɜɢɧɫɤɚɹ, ɨɤɪɭɝ 4

3

2 39700

3

4 0

5 7879

6 569

7 31252

8 569

9 7878

10 331

11 8116

11ɚ 315

11ɛ 132

11ɜ 133

11ɝ 183

ɓɢɝɨɥɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ

ɑɢɫɥɨ ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ

ɑɢɫɥɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɌɂɄ 5

0

0

0

477

13 5185

14 1497

11ɞ

11ɟ

11ɠ

Ʉɨɥɟɝɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɉɥɟɝɨɜɢɱ

ɑɢɫɥɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ

ɑɢɫɥɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ ɩɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɦ

ɑɢɫɥɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ

ɑɢɫɥɨ ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɍɂɄ

ɑɢɫɥɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɹɳɢɤɚɯ

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɜ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ ɹɳɢɤɚɯ

ɑɢɫɥɨ ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɜɧɟ ɭɱɚɫɬɤɚ

0

Ɇɢɯɚɣɥɨɜ Ɉɥɟɝ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

1 45477

ɑɢɫɥɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ

ɑɢɫɥɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɑɢɫɥɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɞɨɫɪɨɱɧɨ

ɑɢɫɥɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɍɂɄ

ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɨɤ

ɉɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ

ɉɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ

ʋ ɍɂɄ

ɚɛɫɨɥɸɬ. ɚɛɫɨɥɸɬ. 8448 8447

24

Ʌɢɬɜɢɧɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

ɗɠɜɢɧɫɤɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɍɂɄ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ/ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Данные, содержащиеся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, в протоколе №1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики Коми V созыва по Эжвинскому одномандатному избирательному округу №4

11ɡ

12

15 957

80 81 82

555 150 186 219

554 150 186 218

5116 1422 1929 1765

4200 1200 1600 1400

0 0 0 0

0 0 0 0

412 119 179 114

143 31 7 105

3645 1050 1414 1181

143 31 7 105

411 119 179 113

49 20 11 18

505 130 175 200

60 20 20 20

3 0 2 1

4 2 0 2

57 20 18 19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44 14 10 20

300 67 88 145

116 37 57 22

45 12 20 13

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

7893 388 537 388 251 534 451 538 619 397 479 501 439 322 231 188 310 260 262 394 365 39

7893 388 537 388 251 534 451 538 619 397 479 501 439 322 231 188 310 260 262 394 365 39

40361 2102 2491 2092 1661 2513 2205 2341 2531 2047 2033 2209 2382 2117 1227 1109 1956 1335 1482 2247 2234 47

35500 1800 2200 1800 1400 2200 2000 2100 2200 1800 1800 1900 2000 1900 1100 1000 1700 1100 1300 2000 2000 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7467 370 523 365 244 524 428 518 596 384 455 467 409 306 224 178 287 241 245 326 356 21

426 18 14 23 7 10 23 20 23 13 24 34 30 16 7 10 23 19 17 68 9 18

27607 1412 1663 1412 1149 1666 1549 1562 1581 1403 1321 1399 1561 1578 869 812 1390 840 1038 1606 1635 161

426 18 14 23 7 10 23 20 23 13 24 34 30 16 7 10 23 19 17 68 9 18

7467 370 523 365 244 524 428 518 596 384 455 467 409 306 224 178 287 241 245 326 356 21

282 18 26 19 8 17 9 10 11 26 15 22 21 6 11 4 7 9 7 17 16 3

7611 370 511 369 243 517 442 528 608 371 464 479 418 316 220 184 303 251 255 377 349 36

255 10 15 10 10 15 15 15 15 10 15 15 15 15 10 10 10 10 10 15 15 0

129 6 5 3 6 9 7 13 9 7 13 14 5 5 3 4 7 4 4 2 3 0

129 2 4 5 5 8 6 8 8 5 5 6 7 10 5 9 8 5 5 8 4 6

126 4 10 7 4 6 8 2 6 3 2 1 10 10 7 6 3 6 6 13 12 0

5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

433 26 38 29 13 26 28 15 27 23 10 30 25 17 19 9 14 14 15 45 10 0

4885 190 294 221 152 282 303 378 363 242 320 323 290 213 122 127 191 147 175 258 262 32

1381 99 120 78 55 132 69 87 131 63 77 67 62 53 45 27 50 46 32 38 47 3

912 55 59 41 23 77 42 48 87 43 57 59 41 33 34 21 48 44 33 36 30 1

21

Депутат Государственного Совета Республики Коми V созыва, избранный 14 октября 2012 года по Эжвинскому одномандатному избирательному округу №4 Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 ËÈÒÂÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ, 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ìåñòî æèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà – çàâåäóþùèé òåððèòîðèàëüíûì öåíòðîì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ýæâèíñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëè-

êè Êîìè «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ñûêòûâêàðà», âûäâèíóòà Êîìè Ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (ïåðâûé (èòîãîâûé) ôèíàíñîâûé îò÷åò, ñâîäíûå ñâåäåíèÿ)

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà/èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 4 (íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

Ëèòâèíà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà Ýæâèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 (ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî êàíäèäàòà (íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ), íàèìåíîâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà (íàèìåíîâàíèå åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

Ðåñïóáëèêà Êîìè (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 40810810728006050042 Óíèâåðñàëüíûé äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 8617/019 Êîìè îòäåëåíèÿ ¹ 8617 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìèðà, 26/28 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ôèëèàëà Ñáåðáàíêà Ðîññèè) ɋɬɪɨɤɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ 1 1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1.1 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢɡ ɧɢɯ 1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ/ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɣ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 1.1.5 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ 1.2 ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩ. 9 ɫɬ. 58 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.06.02 ɝ., ʋ 67-ɎɁ ɢɡ ɧɢɯ 1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɣ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ 2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ 2.2 ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɡ ɧɢɯ 2.2.1 Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.2 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ

ɒɢɮɪ ɫɬɪɨɤɢ 2 10

ɋɭɦɦɚ, ɉɪɢɦɟɪɭɛ ɱɚɧɢɟ 3 4 250000,00

20

250000,00

30 40

250000,00 0,00

50 60 65

0,00 0,00 0,00

70

0,00

80 90

0,00 0,00

100 110 120

0,00 0,00 0,00

130 140

0,00 0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

2.3

180

0,00

190

209556,60

200 210

0,00 0,00

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 3.1 ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.1.1 ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ 3.2 ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

220

0,00

3.3

230

11745,00

240

137461,60

250 260

0,00 0,00

270

60350,00

ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 3.4 ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 3.5 ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 3.6 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 3.7 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ (ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ 3.8 ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 4.1 ɋɪɟɞɫɬɜɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 4.2 Ⱦɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ 5 Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ (ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ) (ɋɌɊ.320=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

280

0,00

290

40443,40

300 310

0,00 40443,40

320

0,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü. Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì __________________ 26.10.2012 ã.

Ò.Í.Øóëåïîâà


2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Ð\äâóæ éèò\ä

Ìè êîëàíà\ñü ¸ðòà-¸ðòëû Âèêòîð Ñàâèí íèìà òåàòðûí ðåæèññ¸ð Þðèé Íåñòåðîâ ïóêò=ñ âûëü ñïåêòàêëü – «Âñåãî íè÷åãî». Ïðåìüåðà âûëàñ âîë=ñ è ïüåñàñ\ ãèæûñü, Ôèíëÿíäèÿûñü äðàìàòóðã Ñèðêêó Ïåëòîëà. Ѹðíèòíû ñûê\ä ìîéâèèñ è ñïåêòàêëü\äç, êîð Ñèðêêó îç íà â\ë= ò\ä, êûäçè ðåæèññ¸ð ã\ã\ðâî\ìà äà ïåòê\äë\ìà ñûëûñü ïüåñàñ\, è á\ðàñ – êîð íèí ñ=é\ àñ ñèííàñ àääçûë=ñ, êûäçè ôèííúÿñëûñü îë\ìñ\ Êîìè ìó\ âóäæ\ä\ìà\ñü, à ôèííúÿñ\ñ êîìè äà ðî÷ é\ç\ ï\ðò\ìà\ñü. Òà â\ñíà òîðé\í íèí îêîòà ò\äìàñüíû ñïåêòàêëü éûëûñü àâòîðë\í âèäç\äëàñ\í. –Ìåíûì çýâ íèìêîäü àääçûíû Ñûêòûâêàðñà ñöåíà âûëûñü àññüûì ïüåñà\ñ, – âèñüòàë\ Ñèðêêó. – Êîìè äà ôèíí – ð\äâóæ âîéòûð, ñû â\ñíà ðàäïûðûñü è øûàñè òåàòðë\í êîð\ì âûë\ äà âîè òàò÷\, ê\òü ýñüê\ ìåíàì ãèæ\äúÿñ ñåðòè êûçü âèò ã\ã\ð ñïåêòàêëü Ôèíëÿíäèÿûí è ìóê\ä ñòðàíàûí ïåòê\äë\íû äà, äåðò, áûäëà\ âåòëûíû îã âåðìû. À÷ûì êûäçè ðåæèññ¸ð ïóêò= òàé\ ïüåñàñ\ Òàìïåðå êàðñà ÒÒÒ-òåàòðûí, è âèäç\äûñüÿñ áóðà âî÷ààë=ñíû ñ=é\ñ. Ñóîìèûí «Ìàëûå äåíüãè» íèì\í òàé\ ñïåêòàêëüñ\ ïåòê\äë\íû òø\òø Õåëüñèíêèñà äà Êóîïèîñà òåàòðúÿñûí, à ñ=äçæ\ Ýñòîíèÿûí, Ìîñêâàûí, Àáàêàíûí. Ñûêòûâêàðñà «Âñåãî íè÷åãîê\ä» \òè ëóí\ âåñüêàë=ñ ïðåìüåðàûñ è Õîðâàòèÿûí. Ìîñêâàûñü \òè ðåæèññ¸ð ê\ñé\ â\÷íû òàé\ ïüåñà ñåðòèûñ ôèëüì. Àìåðèêàûí ïóêò=ñíû ìåíñüûì «Ñ÷àñòëèâ âûñòîÿòü» – òàé\ \í=ÿ îë\ì éûëûñü òðèëîãèÿûñü ì\ä þê\í. ê\ñéè âèñüòàâíû, ìûé é\çëû, òîðé\í Âîääçàûñ øóñü\ «Ôèíñêàÿ ëîøàäü». íèí ìàòûññàëû, êîë\ ò\æäûñüíû \òàÍèìûñ êûâé\í âîðñ\ä÷\ì êîäü ëîèñ: ì\ä â\ñíàûñ, íî îç íà âåê îâëû ôèííúÿñ ç=ëü\ñü, óäæà÷\ñü, â\âúÿñ òàäçè. Ìè, òø\òø è Ôèíëÿíäèÿûí, êîäü æ\ ¸í\ñü, íà ìîç æ\ áåðò\íû îëàì ñü\êûä êàä\, ìîðòûñëû òø\êûáûä óäæ. Ìèÿí ñòðàíàë\í Åâðî- äà îòñ\ã êîë\, à îòñàâíûñ\ íåêîä ñîþç\ ïûð\ì á\ðûí òàòø\ì íèìûñ îç òýðìàñü. Ñû â\ñíà è óíà «âîø\ì» í\øòà íà óíäæûêòîð âèñüòàëàíà\í ìîðòûñ ìèÿí ã\ã\ð, êîäúÿñ àñëàíûñ ëî\. Ãèæ\äúÿñ\é âåêäæûê øóø- ýòø äà \áè÷à ñåðòèûñ îç âåðìûíû ò\ì\ñü àðòì\íû, íî \ä îë\ìàñ ñü\êûä- ëîíû âåðìûñüÿñ\í, íûðùèêúÿñ\í. ëóíûñ äà ñåðàìáàíàûñ âåê îð÷÷\í\ñü. Ïüåñàë\í ñþð\ñûñ âîèñ þð\ ñýê, Ñ=äçæ\ è ìåíàì ãèæ\äúÿñûí. êîð ì\âïûøò=, êûäçè ýñüê\ ìåíàì –À ìûé éûëûñü òàé\ ãèæ\äûñ? ìàì\é âåëàë=ñ \í=ÿ îë\ìàñ, êûäçè –Ïüåñàûí âèñüòàâñü\ ìàì äà ñûë\í ýñüê\ êóæèñ â\äèò÷ûíû áàíêñà êàðïè éûëûñü. Ïèûñ, ßñîí, âèñü\ òî÷êà\í. Òàòø\ì ì\âïàë\ìúÿñûñü è àóòèçì\í, è âåòûìûí àð\ñ\í ñ=é\ ÷óæ\íû ãèæ\äúÿñ\é. Ãèæíû áîñüòêàãà âåæ\ðà íà. Ìàìûñë\í êîêûñ ÷ûò\äç ìûéñÿíüê\, – ìûé â\ðçü\ä\ âèñü\, îç âåòë\äëû. Íàé\ êîë\íû ìåíñüûì ñü\ë\ì\ñ, ëîë\ñ, – ç=ëÿ \òà-ì\äíûñëû, ¸ðòà-¸ðòò\ãûñ \ä é\òêûøò÷ûíû. È ñýêè íèí ïóêñÿ äà îâíû îç âåðìûíû. Ìàìûñ ã\ã\ðâî\, çàâîäèòà ãèæíû. ìûé ßñîí êîðê\ êîëÿñ \òíàñ, ñûëû –Ò= ëîêò=ííûä Ñûêòûâêàð\ íûêîâìàñ ñ\ìûí àñ âûëàñ íàäåéò÷û- ëûäê\ä. Êûäçè ñ=é\ äîíúÿë\ ò=ÿííû, äà áûä âîòîðíèê\ òø\êò\ âåò- ëûñü òâîð÷åñòâîíûò\? ëûíû êàð\, áîñüòíû áàíêîìàòûñü –Íûë\é, Ïèëêå Ñàëî, óíèâåðñèêàðòà âûëûñü ñü\ì, íü\áàñüíû ëàâ- òåòûí ëèòåðàòóðà òóÿëûñü\ âåë\ä÷\. êàûñü. È \ò÷ûä êàðàñ ßñîí ïàíû- Äåðò, ñûë\í äîíúÿë\ìûñ ìåíûì çýâ äàñü\ òîì é\çê\ä. Òàñÿíü è çàâî- ò\ä÷àíà. Íî áóðäæûêà òà éûëûñü äèò÷\ íàë\í îë\ìûí òðàãåäèÿûñ... ñ=é\ à÷ûñ âèñüòàëàñ. Òàòø\ì èñòîðèÿûñ áûä ñòðàíàûí –Ìåíûì, âåñüêûäà ê\ øóíû, âåðìàñ ëîíû. Ìå àñëàì ãèæ\äûí ñü\êûä äîíúÿâíû ìàìëûñü ãèæ\äú-

ÿññ\, \ä íàé\ ìåíûì çýâ ìàòûññà\ñü, – âè÷÷ûñüò\ì þàë\ìûñü êóòø\ìàê\ ðîäûøò=ñ âåñèã Ïèëêå. – Ìàì ãèæ\ ñû éûëûñü, ìûé â\÷ñü\ ìèÿí ã\ã\ð, è áûä ãèæ\äëûñü ñþð\ññ\ ìå êàçÿëà àñëàíûì áûäëóíúÿ îë\ìûñü. –Âèñüòàë=ñíû íèí ìåíûì, ìûé ñïåêòàêëüûñ êîìè\í è ðî÷\í ëîàñ, – âîäç\ íó\ä=ñ ñ¸ðíèñ\ Ñèðêêó. – Òàé\ñ ìåíûì òø\òø çýâ îêîòà âèäç\äëûíû. *** Ïüåñàñ\ ðåæèññ¸ð âóäæ\ä\ìà êîìè ãðåçä\, ø\ð ãåðîéÿññ\ êîìè é\ç\í â\÷\ìà. Ìå ï\, âèñüòàë\ Þðèé Íåñòåðîâ, àñ íîã\í ê\ñéè âèñüòàâíû, ïåòê\äëûíû òàé\ èñòîðèÿñ\. –Ñèðêêó Ïåëòîëà – åíáèà ãèæûñü. /í=ÿ ðî÷ äðàìàòóðãèÿûí òàòø\ì ïüåñàûñ, ê\í= âèñüòàâñü\ îë\ìûí ñü\êûäëóíúÿñ éûëûñü, êûòûñü è ïåòàí òóéñ\ îí âåê àääçû, ãàøê\, è àáó, – øó\ ðåæèññ¸ð. – Áûòòü\ è ïð\ñò\é èñòîðèÿ, íî ñýí= \òïûðé\ ïåòê\äë\ìà è ìîðòëûñü ÷îðûäëóíñ\, è ñûëûñü íåáûä, øàíü ñü\ë\ìñ\. Òà â\ñíà ïóêòûíû ñöåíà âûëûí ñ=é\ñ ýç â\â êîêíè. Êîìè\ä\ìà ãèæ\äñ\ Àííà Êóøìàíîâà. Ìè ï\ \ä \í= è çáûëüûñü ñèêòûí êîìèàñÿì, à êàð\ ëîêòàì äà ðî÷àñÿì íèí. Ðî÷ ìîðòëû, ò\ä\ìûñü, êûê êûâúÿ ñïåêòàêëüûä è òåøêîäü\í íà êàæèò÷àñ, íî êîìè âèäç\äûñüëû øåíçü\äàíàûñ òàûí íèí\ì àáó, êîêíèà âóäæàì \òè êûâéûñü ì\ä\ äà. Òîðêèñ ñ\ìûí, ìûé Þðêà éûëûñü ëåãåíäàñ\ (ðåæèññ¸ð ïûðò\ìà êîìè ôîëüêëîðñ\ ñïåêòàêëÿñ) àðòèñòúÿñ âèñüòàë\íû êîìè\í, è ñýê æ\ ñ=é\ñ ãîðàà âóäæ\ä\íû ðî÷ âûë\. Êîäàðñ\ è êûâçûíû? ßñîí (ñ=é\ñ âîðñ\ Âàäèì Êîçëîâ) áûòòü\ \òêîäÿë\ àñüñ\ Þðêàê\ä: ì\ñ-êóê íà÷ê\ìñ¸é\ìûñü Þðêà\ñ â\éò\íû òû\, à ßñîí âè÷÷ûñü\, ìûé ñ=é\ñ ìûæäàñ-

21 íû ìîðò âè\ìûñü. ¨ñüì\ä\íû, ñóêò\íû øóøò\ì âè÷÷ûñüò\ìñ\ èçêè êîäü ãûðûñü ïó ã\ãûëüÿñ, íàé\ñ áûòòü\ âîò-âîò ê\ðòàëàñíû ßñîíë\í ñüûë=\ äà Þðêà ìîç æ\ øûáèòàñíû âà\. È èçêè ã\ãûëüÿñûñ èçàñíû-æóãëàñíû ßñîíëûñü, ñûë\í ìàìëûñü îë\ìñ\. Ûäæûä èç êîäü ïó èçêèûñ êîðñþð\ è ñöåíà\í ëîë\, ê\í= é\êò\íû ßñîí äà ñûë\í êàðñà ¸ðòúÿñûñ Âàíåññà äà Ìèêêè. Äóì âûë\ âîë\ è, ìûé Ôèíëÿíäèÿûí òàòø\ì ãûðûñü èçéûñ óíà, äà òàäçè ñïåêòàêëüñà õóäîæíèê Ýðèõ Âèëüñîí Ñóîìèëûñü ê\ðñ\ ê\ñé\ìà êàçüòûøòíû âèäç\äûñüëû. Êûê ÷àñûñü äûð ìóí\ ñïåêòàêëüûñ, âîðñûñüÿñ âåæëàñü\íû, è ñ\ìûí ßñîíë\í ìàì, êîä\ñ âîðñ\ Òàòüÿíà Òåìíîåâà, ïåòê\ä÷\ì ÷\æûñ «îë\» ñöåíà âûëûí: ïåòê\ä÷\ìûñ ê\òü êàðñà ïàðêûí ëèá\ áàðûí ìóí\, ñ=é\ ïóêàë\ ñèêòñà êåðêààñ êð\âàòü âûëûí äà áûòòü\ åíýæñÿíü Åí ìîç âèäç\ ïèñ\. Íî ìîðòûä, ìåä ñ=é\ è ðàäåéòûñü ìàì, – àáó Åí, è îç âåðìû ðàç\äíû ïèûñë\í þð âåñüòûñü ñü\ä êûì\ðúÿññ\. Ìûé øó\ìà ëîíû – ëîàñ... ßñîíëû îç íèí òûðìû ñ\ìûí ìàìûñê\ä ¸ðòàñü\ìûñ, ñ¸ðíèò\ìûñ. Ñûëû êîë\íû âûëü ¸ðòúÿñ. Ð\êûñ, ñóäüáàûñ, ò\äì\ä\ ñ=é\ñ Âàíåññàê\ä (âîðñ\ Ëþäìèëà Ìåëåõèíà). Ìè÷à, øàíü íûâ, íî ßñîí ìîç æ\ íåêîäëû êîâò\ì (ßñîí ê\òü ìàìûñëû êîë\). ßñîíëûñü ìîç æ\ èçêèûñ æóãë\ è ñûëûñü îë\ìñ\. Êûäçè è äåòèíêàëûñü, êîä= ñ¸ð âîé\äç ïóêàë\ ïàðêñà ëàáè÷ âûëûí äà âè÷÷ûñü\, êîð \øèíüñüûñ êóñàñ áèûñ – ñ=äçê\, þûñü áàòü-ìàìûñ âîä=ñíû äà ïîçÿñ ãîðòàñ ìóííû. Ìûé íàê\ä (è ñïåêòàêëüñà ñòàâ ãåðîéûñê\ä) âîäç\ ëîàñ – âèäç\äûñüÿñ ï\âñòûñü áûä\í à÷ûñ âåðìàñ äóìûøòíû-ë\ñü\äíû: äðàìàòóðãûñ íè ðåæèññ¸ðûñ âåñüêûäà òà éûëûñü íèí\ì îç âèñüòàâíû. Íî âåê æ\ ê\íê\ ïûäûí ñü\ë\ìûí è âåæ\ðûí ÷óæ\ áóð âûë\ ëà÷à: Âàíåññà ë\ñü\ä÷\ ÷óæòûíû êàãà, è äåòèíêà øó\ ñûëû, íûâ-ïèûä ï\ \ä ñû âûë\ è ÷óæ\íû, ìåäûì ò\æäûñüíû ìàì â\ñíàûñ. Ñ=äçê\, è Âàíåññà ëîàñ êîëàíà ìîðò\í, êàãàûñëû êîëàíà\í. *** Ñïåêòàêëü á\ðûí Ñèðêêó Ïåëòîëà â\ë= øåì\ñì\ìà, ýã ï\ ÷àéò, ìûé òàòø\ìòîð àääçà. –Ñ=é\ ¸íà òîðúÿë\ ìåíàì ãèæ\äûñü, – âèñüòàë=ñ Ñèðêêó. – È ñïåêòàêëüûñü, êîä\ñ ìå ïóêòûë= Òàìïåðåûí. ßñîíûñ òàí= âûâò= òîì, òýðûá. Ñýòø\ì æ\ â\ðàñà\ñü, âûíýá\ñà\ñü è ìóê\ä ãåðîéûñ. Ãèæèãàñ ìå ÷àéò= íàé\ñ ëàáóòí\éäæûê\í, ðàìäæûê\í. Êàæèò÷èñ ñöåíà áåðãàë\ìûñ, \ä ñïåêòàêëüñ\ âîðñàí=íûñ òø\êûäà âåæëàñü\, ñèêòñà êåðêàûñü âóäæ\ êàðñà ïàðê\, áàð\, ñýññÿ á\ð ñèêò\, è ñöåíà áåðã\ä\ì\í ìåñòàñ\ âåæ\ìûñ îç ñåò íàäçì\äíû, íü\æì\äíû ñïåêòàêëü ìóí\ìñ\. Ýç âî ìåíûì ñü\ë\ì âûë\ è, ìûé âûâò= ¸íà ìû÷÷\ä\ìà âèíà þ\ì. –À êûäçè ýñüê\ àðòìèñ ãåðîéÿñë\í âîäç\ îë\ìûñ? –ßñîí\ñ, äóìàéòà, ìåñòèòàñíû òîðúÿ áóðä\ä÷àí=í\, ìàìûñ òø\òø áîëüíè÷à\ âåñüêàëàñ. –Ôèíëÿíäèÿûí ê\ ïåòê\äëûíû òàé\ ñïåêòàêëüñ\, ã\ã\ðâîàñíû-\ ñ=é\ñ ôèííúÿñ? –Ýñêà, ôèííúÿñëû êàæèò÷àñ Ñûêòûâêàðñà òåàòðë\í ïåòê\äëàíòîðéûñ. Ìå \í= ãèæà âûëü ïüåñà, è ê\ñúÿ â\çéûíû ñ=é\ñ Ñàâèí íèìà òåàòðëû. Ïàâåë ÀÍÎÕÈÍ. Ñíèìîêúÿñûñ Äìèòðèé ÍÀÏÀËÊÎÂË/Í.


22

Ìûæò\ã ìûæä\ìàÿñ

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

Ìèÿí ìîã — âèäçíû áóð íèìñ\ Âîòîðíèê\ ðåñïóáëèêàñà þðêàðûí êàçüòûë³ñíû ìûæò\ã ìûæä\ìàÿñ\ñ. Íàëû ñè\ì ÷àñîâíÿ äîðûí ÷óê\ðò÷ûë³ñíû ðåïðåññèÿ óë\ âåñüêàâë\ìàÿñ, íàë\í ð\äâóæûñ, òóÿñüûñüÿñ, ÷èíà é\ç. Ñòàëèíë\í èçêè\ âåñüêàâ- âèäçíû íàëûñü þãûä ïàë\ìàÿñ\ñ ìåäâîäç ñüûë\ä³ñ ìåòüñ\ äà áóð íèìñ\, ìåäûì Ñûêòûâêàðñà äà Âîðêóòàñà òàòø\ì øóøò\ìòîðéûñ îë\åïèñêîï Ïèòèðèì. Òà á\ðûí ìàíûì ñýññÿ íåêîð ýç â\â. ñ¸ðíèò³ñíû Þðàëûñü\ñ âåÂëàäûêà Ïèòèðèì êàçüæûñü Âëàäèìèð Òóêìàêîâ äà òûøò³ñ ÃÓËÀÃ-\í 1937-1939 Ãîññ\âåò\í âåñüê\äëûñü Ìà- âîÿñ\ «èç\ì» âè÷êîûí ñëóðèíà Èñòèõîâñêàÿ. Íàé\ æèòûñüÿñ\ñ, à ñ³äçæ\ àññüûñ ïàñéèñíû, ìûé Êîìè Ðåñïóá- ï\ëüñ\ — Êóçüìà Âîëî÷êîëèêà ëîèñ ïîâçü\äëàíà â\ñ. Íåìå÷ ïëåí\ âåñüêàâë\ì ÃÓËÀà àðõèïåëàãë\í ò\ä÷à- á\ðûí ñ³é\ñ øó\ìà\ñü «âðàã íà þê\í\í. Ìèÿí ëàãåðúÿñ íàðîäà\í» äà óíà âî êåæë\ ïûð ìóí³ñ íàóêàûí, òâîð÷å- é\ðøèò\ìà\ñü ëàãåð\. ñòâîûí, ìóê\ä þê\íûí âîÌèòèíã ïîìûí ÷óê\ðòäçì\ñò÷ûñü óíà ñþðñ ìîðò. ÷ûñüÿñ ïóêò³ñíû ïàìÿòíèêÈ òàëóíúÿ îëûñüÿñë\í ìîã — ÷àñîâíÿ äîð\ äçîðèäçüÿñ. * * * Êàçüòûøò³ñíû ìûæò\ã ìûæä\ìàÿñ\ñ è ìóê\ä êàð-ðàéîíûí. Òîðé\í ê\, óõòàñàÿñ ÷óê\ðò÷ûë³ñíû êàðñà èñòîðèêîêðàåâåä÷åñê\é ìóçåéáåðäñà ìåìîðèàë èç äîðûí. ×èíà é\ç, «Ìåìîðèàë» êîòûðûí ç³ëüûñüÿñ, ñòóäåíòúÿñ ïàñéèñíû, ìûé Óõòà âî÷ààë³ñ óíà ñþðñ ðåïðåññèðóéò\ìà\ñ. Íàé\ êóéë\íû Óõòàðêà, Âåòëàñÿí äîðûí, ìóê\äëàûí. È êàðñàÿñ íýìñ\ êóòàñíû ïîìíèòíû ìûæò\ã ìûæä\ì âîéòûð\ñ, êîäúÿñ ïóêò³ñíû êàð êûï\ä\ì-ñ\âì\ä\ì\ äîíúÿâíû ïîçüò\ì ïàé.

Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

Ðî÷ íåìå÷üÿñ\ñ — Êîìè\ Îêòÿáðü 30 ëóí\ ñòðàíà ïàñüòàëàûí êàçüòûë=ñíû ìûæò\ã ìûæä\ìàÿñ\ñ. 1930-40-\ä âîÿñ\ Êîìè\ ìûðä\í âàé\ä=ñíû òàòø\ì é\çñ\ äà èíä=ñíû ñü\êûä óäæ âûë\. Óíà\í ñýññÿ êîëü÷÷èñíû òàò÷\ îâíû äà óäæàâíû, á\ðñ\ ýç íèí íåêûò÷\ ìóííû. Íà ïèûñü \òè — Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà Ëåîíîâà (íûâäûðñÿ îâûñ Ëåìëå), êîäi îë\ Ïå÷îðà ðàéîíñà Òðóáîñü\äú¸ëüûí. ×óæë\ìà ñié\ 1929 âîûí Îäåññà âîéñêà, ñèêòûí îëûñü íåìå÷üÿñëû îáëàñüòñà Ìàðèåíáåðã ñèêòûí. Áà- øó\ìà\ñü áîñüòíû ñü\ðñüûñ ñ¸ÿíòüûñ — Èîãàíí ßêîâëåâè÷ Ëåìëå, þàí, ïàñüê\ì äà ì\ä\ä÷ûíû òåëåãàà ìàìûñ — Ìàãäàëèíà Ôðèäðèõîâíà. â\âúÿñ\í Áðåñò\. Òóÿñ íàê\ä \òóâò1937 âîûí, Ðîçàëèÿ Èâàíîâíàë\í ÷\ìà\ñü ìóê\ä ñèêòûñü íåìå÷üÿñ. êûâúÿñ ñåðòè, Èîãàíí ßêîâëåâè÷\ñ Áðåñò ñòàíöèÿñÿíü ñòàâíûñ\ íó\íó\ìà\ñü êûò÷\ê\ ò\äò\ì é\ç. Ìûé ìà\ñü ò\âàðí\é âàãîíúÿñûí Ïîëüëîè áàòüûñê\ä âîäç\, óíà âî íåêûñü øà\. Ñýíi ìûðä\í âàé\ä\ì é\çëû ýç âåðìûíû ò\äìàâíû. Â\ë\ìê\, ñié\ñ òø\êò\ìà\ñü îòñàñüíû ñèêòñà îçûð âî ìûñòè ëûéë\ìà\ñü íèí. Ìàìûñ îâì\ñúÿñëû: âèäçíû ñê\ò, ëûñüòûñýññÿ \òíàñ áûäò\ìà êóèì ÷åëÿäü\ñ. íû ì\ñ, ïóêòûíû òóðóí. Ðîçàëèÿ Âîéíà ïàíñü\ì á\ðûí Ìàðèåíáåðã Èâàíîâíà ìàìûñê\ä âåñüêàë\ìà \òè ñèêò\ ëîêò\ìà\ñü ôàøèñòúÿñ. îâì\ñ\, à ûäæûääæûê ÷îéûñ äà âîÛäæûäàë\ìà\ñü êóèì âî. 1944 âîûí, êûñ — ì\ä\. êîð êóò\ìà ìàòûñò÷ûíû ñ\âåòñê\é Âîéíà ïîìàñü\ì á\ðûí ñýò÷\ ëîê-

Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà ¸ðòúÿñûñê\ä.

ò\ìà\ñü ïîëÿêúÿñ. 1945 âîñÿ ãîæ\ìûí Ðîçàëèÿ\ñ ìàìûñê\ä ïóêñü\ä\ìà\ñü ïîåçä\, à Ýäóàðä âîêûñ äà Ýðíà ÷îéûñ êîëü\ìà\ñü ñýò÷\. Òàäçè íàé\ è òîðúÿë\ìà\ñü. Ýäóàðä ñýññÿ âóäæ\ìà îâíû Êàíàäà\, à Ýðíà êîëü÷÷\ìà Ãåðìàíèÿ\. Íåêûìûí âåæîí òîì íûâ ìàìûñê\ä ìóí\ìà\ñü ïîåçä\í. Ï\ðûñü ìîðòë\í êûâúÿñ ñåðòè, òóÿñ ñ¸ÿíñ\ ñåòë\ìà\ñü çýâ ãåæ\äà è ñ\ìûí íÿíü äà âà. ×å÷÷\ä\ìà\ñü íàé\ñ ò\äò\ì ñòàíöèÿ\ Óñâàâîì ðàéîíñà (\íi Ïå÷îðà ðàéîí) Êîæâà ñèêò\ äà øó\ìà\ñü âè÷÷ûñüíû áàðæà. Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà âèñüòàë\, íàê\ä ëîêò\ì é\çûñ ï\ â\ë\ìà\ñü Ãåðìàíèÿûñü ëèá\ Ïîëüøàûñü ðî÷ íåìå÷üÿñ. Óíäæûêûñ ÷åëÿäÿ òîì íûâáàáà. Íåêûìûí ëóí ìûñòè, àâãóñò 25 ëóí\, ñòàâíûñ\ ñ\ë\ä\ìà\ñü áàðæà\ äà íó\ìà\ñü Ïå÷îðà þ êóçÿ Åäæûä Þ ñèêò\. Êîëàíà ìåñòà\äç âî\ì á\ðûí é\çëû êèàíûñ ñåò\ìà\ñü ÷åð

äà çûð, ìåäûì íàé\ àñëûíûñ â\÷àñíû ìó ÷îì. /òè çåìëÿíêàñ\ â\÷\ìà\ñü êûê ñåìüÿ âûë\. Ø\ðàñ ñóâò\ä\ìà\ñü ê\ðò ïà÷ (áóðæóéêà), à ñòåí áîêàñ — íàð. Óçüëûíû êîâìûë\ìà ëûñ ëàï âûëûí, øåáðàñüíû àñ ïàñüê\ì\í. Êàðàñèí ëàìïà íè ñèñü àáó â\ë\ìà. Íåäûð ìûñòè é\çëû ñåòàë\ìà\ñü â\ðûí óäæàëàí ïàñüê\ì — êóïàéêà, ãûí ñàï\ã, âàòà ãà÷ äà ì\ä\ä\ìà\ñü ï\ð\äíû â\ð. Òîì íûâëû ñiäçæ\ êîâì\ìà ï\ð\ä÷ûíû êûê âîðîïà ïèëà\í. Êûäçè êàçüòûë\ Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà, áàðàêúÿñ ëýïò\ì á\ðûí é\çñ\ âóäæ\ä\ìà\ñü ñýò÷\ îâíû. Æûðúÿñûñ àáó â\ë\ìà\ñü, îë\ìà\ñü \òèëàûí. /òàð-ì\äàðàñ ñóëàë\ìà êûê ïà÷, áàðàê ø\ðàñ — ûäæûä ïûçàí. Ñòåíúÿñ áîêàñ êóçÿëà â\ëi íþæ\ä\ìà íàð. Ñèêòñà ëàâêààñ êàðòî÷êà âûë\ ñåòë\ìà\ñü ñ\ìûí ñ¸ÿí-þàí, ïàñüê\ìûñ àáó â\ë\ìà. Êàðòî÷êàÿññ\ áûð\ä\ì á\ðûí ñ¸ÿí-þàíñ\ íü\áë\ìà\ñü ñü\ì âûë\ íèí. Îë\ìà àíü êàçüòûë\, â\ðûñü ï\ ÷óê\ðòë=ì òøàê ñäàéòíû äåíüãà âûë\ ëàâêà\. Áûä âåæîí ñòàâ íåìå÷ûñ âåòëûâë\ìà êàíòîðà\ ïàñúÿñüíû. 1947 âîûí Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà\ñ ìàìûñê\ä ì\ä\ä\ìà\ñü Òåðåõîâ\é ïîñ¸ëîê\, à ì\ä âîíàñ íèí ñié\ ïåò\ìà âåð\ñ ñàé\. Áûäò\ìà\ñü âåð\ñûñê\ä 6 ÷åëÿäü. 1957 âîûí ïîñ¸ëîêñ\ òóïê\ìà\ñü, òîì ñåìüÿëû êîâì\ìà âóäæíû Òðóáîñü\äú¸ëü\, â\ð ïîñ¸ëîê\. Ñýíi â\ë\ìà è øêîëà, è êëóá, è ëàâêà. Íåäûð ìûñòè íàëû ñåò\ìà\ñü òîðúÿ æûð êåðêàûí, ê\íi Ðîçàëèÿ è \íi îë\. Äåðò, êåðêàûñ ¸íà íèí âàæ, âåâòûñ êèññü\ìà, íî äçîíüòàâíûñ\ íåêîäëû. ×åëÿäüûñ ìóíàë\ìà\ñü, à âåð\ññ\ ãóàë\ìà 2002 âîûí. Íî Ðîçàëèÿ Èâàíîâíà îç øîãàâ, ñûë\í 10 âíóê äà 10 ïðàâíóê, êîäúÿñ áûä ãîæ\ì âîëûâë\íû âèäëûíû áàáñ\. «Ïîêàÿíèå» ôîíä îòñ\ã\í êóèì âî ñàéûí êîòûðòë\ì ýêñïåäèöèÿÿñûí òóÿñü\ì ñåðòè ãèæ\äñ\ äàñüò=ñ Âëàäèñëàâ ÊÀÐÀÊ×ÈÅÂ.


23

Áûäòîð

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

«ÂÎÉÂÛ ÊÎÄÇÓ» ÎÊÒßÁÐÛÍ

ÎÉ, ÎË/Ì, ÎË/Ì Àëåêñàíäðà ÌÈØÀÐÈÍÀ

Ò\äìàñü\é âûëü ãèæ\äúÿñ\í

Áàáà ãîæ\ì á\ðñÿ âîèñ ò\â Çàðíè àðûñ áûòòü\ ýç è â\â, Ïîìò\ì çýðíàñ ò\äëûò\ã è êóñ=. Áàáà ãîæ\ì á\ðñÿ âîèñ ò\â, Ëûìé\í âåâòòèñ êûíìûâò\ì íà ìóñ\.

«Âîéâûâ êîäçóâ» æóðíàëë\í îêòÿáðü ò\ëûññÿ íîìåð ïàíñü\ Îëüãà Áàæåíîâàë\í âûëü êûâáóðúÿñ\í.

Ëîêò\ ìåäìè÷à øû... Òàé\ øûûñëû âî÷à, Çýâò÷\ì ñ\íúÿñà, Øûàñü\ ìó. Íåáûä øîíä=ë\í áè Ìåë= øûëàä\í Ñîò÷\, Ñè\ øóäëóíñ\ Âîäç\, Ñûë\ øîãûñë\í ðó.

Ñûëûøòëàñ äà áàðà åäæûä ìó. Âåâòòüûñèñ íèí ûòøê\ì òóðóí çàûñ. Ëûìúÿ áåðåã, ñà ñü\ä âàà þ, Îç íà êûíìû áóð\í âèçóâ âàûñ. Áåðã\ä÷àñ-\ íÿéò ã\ïúÿñà àð?.. Àëè ïóêñÿñ ê\äçûä ëîëà ò\ëûñ? Øîíä= ìû÷÷ûñüëàñ, äà àáó ÿð, Ìûæà ìîðò ìîç íþìú¸âòëàñ íà ÷\ëà.

Àëåêñàíäð Øåáûðåâ â\çé\ ëûääüûñüûñüÿñëû àññüûñ «Ìèòðåé äÿäü» âèñüò. «Éèðêàï äà ¨ìà» ïîâåñüòìîéä\í ò\äì\ä\ Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ. Âîäç\ ëûääü\é Âëàäèìèð Òèìèíëûñü âàæ íýìñÿ «Ïàì» äðàìàñ\. Àëåêñåé Ìèøàðèí ïåòê\ä÷\ «Ãîðò îëûñüÿñ», «Ìîéâèèñ», «Ñü\ä êàíü», «Òøàê

âîò=ã\í» ÷åëÿäüëû äæåíüûäèê âèñüòúÿñ\í. Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ëåáåäåâë\í ÷óæàí ëóíñÿíü 135 âî òûðèãêåæë\ é\ç\äàì Ãåííàäèé Áåëÿåâëûñü «Ãàæàäæûê, êîìè é\ç, îë\é» ñòàòüÿ. Ìèõàèë Ëåáåäåâ\ñ êàçüòûë\ì\í â\çúÿì ëûääüûíû ïîýòëûñü «Êîìè çáîéëóí» êûâáóð. Æóðíàëëûñü òàé\ íîìåðñ\ ñèã\ðò\ Âàñèëèé Ïîïîâë\í «Âóäæèñ îë\ìëûñü óíà áóæ\ä» ñòàòüÿ. Ëûääüûñü\é, ò\äìàñü\é âûëü ãèæ\äúÿñ\í. Ñòàâ áóðñ\ ñè\ì\í, «Âîéâûâ êîäçóâ» äàñüòûñüÿñ.

ÌÓÇÅÉ

Äóðì\ì ò\ëûñ âîéáûä ûìç\ ïûð, Ò\ëûñü þã\ð êûì\ð ïûð îç ïèñüò íè. Êåðêà øîé\ñ ëåò\, ãðûìã\ äûð, Áûòòü\ ë\ñü\ä÷\ìà ñ=é\ñ êèñüòíû.

Ýì ìûé âèäç\äëûíû

Êàññÿí âîëû âîëàñ-\ í\ ïîì? É\çûñ ñèêòñüûñ âóäæ\ øîéíà ÿã\, Ìóíàë\íû ï\ðûñüûñ è òîì, È çýâ ýòøà ÷óæ\ ñèêòûí êàãà. Âûëü âî\äçûñ, ÷àéòàí, îí íèí îâ, Âûâò= íü\æé\ êûññü\ øóøò\ì êàäûñ. Âåñèã ëûìéûñ îç íèí êûï\ä ëîâ, Êîä= âîèñ âîäçäæûê àñëàñ êàäûñü. Âîäç\ âûë\ àðòûøòíû îí êóæ. Êàññÿí âîíàä áûäòîð âåðìàñ ëîíû. Îí è ò\äëû, îðàñ ñü\ë\ì âóæ, Îë\ìûñë\í ãð\ø íèí ñóâò\ äîíûñ. Áàáà ãîæ\ì á\ðñÿ âîèñ ò\â. Øîéíà âûëûñü âåâòòèñ äçèê âûëü ãóÿñ. Áàðà òîðê\ é\ç ñ¸ðíèûñ ÷\â, Áàðà ìóí\ êîäê\ á\ðúÿ òóé\... ÍÎ È ÍÎ!

Àáó ê\òûð Íþì-ñåðàìûä ï\ îë\ìò\ íþæ\ä\. Ãàøê\, è çáûëü òàäç. Îë\ìûñ òø\êûäà à÷ûñ â\çé\ é\çëû íþìúÿëûøòíû. Á\ðúÿ êàäàñ ûâëà âûâ ãèæ\ä-ðåêëàìàûñ òîðé\í íèí ãàæ\ä\ ìèÿí\ñ. Â\çúÿ ðåäàêöèÿëû é\ç\äíû òàòø\ìòîðúÿññ\. Ìåäûì ãàçåò ëûääüûñüÿñëûñü þðâåìñ\ ïåñûøòíû äà îë\ì-âûë\ìñ\ ãàæ\äûøòíû. Ñî ìûé ãèæ\ìà Ñûêòûâêàðûí äîíà ïàñü âóçàëàí \òè ëàâêà\ ïûðàíiíàñ. Âèäë\é ò\äìàâíû, ìûé ñýòø\ìûñ «àáó ê\òûðûñ», äà âî÷àêûâíûò\ ûñò\é «Êîìè ìó» ãàçåò ðåäàêöèÿ\. Âîäçâûâ âèñüòàëà, êîìè êûâêóäéûñü òàé\ êûâéûñ îç ñþð. Ãàøê\, ìóê\ä êûâúÿ ñëîâàðüÿñ îòñàëàñíû... Þðñ\ ïåñiñ Åëåíà ËÎÄÛÃÈÍÀ.ВУЗАЛА. НЬ+БА. КОЗЬНАЛА Й=зсянь татш=м ю=ръяс й=з=дам дон босьтт=г. Гиж=й тай= купонас да ыст=й редакция=. 1 купон — 1 ю=р. ÃÈÆ/Ä _________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ÍÈÌ-ÂÈ×-Π____________________________ _________________________________________ ÒÅËÅÔÎÍ (àäðåñ) _________________________

Íåâàæ\í Êîìèûí âîññèñ ãðàæäàíñê\é îáîðîíà ìóçåé. Ðåñïóáëèêàûí òàòø\ìûñ äçèê \òè. Áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà é\ç\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèå ë\ñü\ä=ñ òàé\ ìóçåéñ\ ãðàæäàíñê\é îáîðîíàëû 80 âî òûðèãêåæë\. Ñié\ ìåñòèò÷\ìà Ýæâà ðàéîíûí Êàëèíèí íèìà óëè÷àñà 13 íîìåðà êåðêà ï\äâàëûí. Ñýíi êîëü\ì âî âîñüòiñíû íåìèíó÷à-óñê\òòü\ûñü äçåáñÿí=í. Ñýò÷\ñ òåõíèêàñ\ äà îáîðóäîâàíèåñ\ âûëüì\ä\ìà äà ë\ñü\ä\ìà \íiÿ êàäñÿ êîð\ìúÿñ ñåðòè. Ñóàñ ê\ íåìèíó÷à, 500 ìîðò âåðìàñíû îâíû ñýíi êûê ëóí ÷\æ. Òà ìîãûñü çàïò\ìà êîëàíà ìûíäà ïðîòèâîãàç äà êèñëîðîä áàëëîí. Ë\ñü\ä\ìà òîðúÿ óçüëàí-øîé÷÷àíiíúÿñ, êëàññúÿñ, ìûññÿíií-íóðúÿñÿíií äà ìóê\ä êîëàíà æûð. Ýì è ýëåêòðè÷åñê\é áè, âî\ âà, à ñûí\äñ\ âå-

ñàë\íû òîðúÿ ôèëüòðúÿñ îòñ\ã\í, ìåäûì îðòñûñÿíüûñ ýç âåñüêàâ òøûí íè ë¸ê ñîðàñ. Òàâî \òè æûð øóèñíû òîðé\äíû ìóçåé óë\. 80 âîíàä é\ç\ñ äîðúÿí ñëóæáàë\í ýìáóðûñ ÷óê\ðìèñ óíàêîäü. Ýì ìûé âèäç\äëûíû. Ìóçåÿñ \í= 100 ñàé\ ýêñïîíàò äà àðõèâñà äîêóìåíò. Íà ëûäûí äîçèìåòðúÿñ, ìåäèöèíà éèò\ä êóòàí äà þ\ðòàí ïðèáîðúÿñ, àðõèâñà äîêóìåíòúÿñ, çíà÷îêúÿñ, ôîòîãðàôèÿÿñ äà óíà ìóê\äòîð. Ìåäñÿ âàæ ýêñïîíàòûñ — 1957 âîñÿ ÄÏ-1À äîçèìåòð. Ñû îòñ\ã\í \í= íà ïîçü\ àðòûøòíû ðàäèàöèÿëûñü ûäæäàñ\. À ìåäâàæ äîêóìåíòûñ — 1941-\ä âîñÿ. Òàé\ Êîìè ÀÑÑÐ-ñà Ñîâíàðêîì\í þðíó\äûñüëû ÍÊÂÄñÿíü ïèñüì\. Òàûñü \òäîð óíà ìóê\ä èíòåðåñí\é äîêóìåíò âàé\ä\ìà ñòåíäúÿñ âûëûí. À ìåäûäæûä ýêñïîíàòûñ — ôèëüòðî-âåíòèëÿöèîíí\é óñ-

ØÌÎÍÜ —Áàòü\, à êîä³ ñýòø\ì àëêîãîëèêûñ? —Ñî, àääçàí ýñ³é\ í¸ëü êûäçñ\? À àëêîãîëèêëû êàñòèò÷\, ìûé ñýí³ ê\êúÿìûñ. Ã\ã\ðâîèí? —Ã\ã\ðâîè ýñüê\ äà. Ñ\ìûí ñýí³ êûê êûäç ñóëàë\. *** Ã\òûð âåð\ñûñëû: —Àääçàí ñíèìîê âûâñüûñ ìîðòñ\? —Äà. —Ê â à é ò ÷ à ñ ð û ò û í áîñüòàí ñ³é\ñ ñàäèêûñü! *** Òîì íûâ ìóí\ áàçàð êóçÿ. Âèäç\ä\, ìóæè÷\é âóçàë\ ÿáë\ã êûø. —Íî è ìûé, íü\á\íû ò³ÿíëûñü êûøò\? —Íü\á\íû, äåðò, òàûñü \ä âåæ\ðûä ñîä\. —Çáûëü?

—Ѹ çáûëü. Íü\á 10 êûø 200 øàéòûñü è à÷ûä ã\ã\ðâîàí. Íü\áèñ íûëûä 10 êûø, ñ¸éèñ äà øó\: —Íî ìîð\, 200 øàéòñüûä æ\ ïîçèñ 10 êèëî ÿáë\ã íü\áíû, à ñýí³ êûøûñ ñû ìûíäà! —Àääçàí, âåæ\ðûä äçèê ïûð ñîä³ñ. —Çáûëü è ýì. Âàé\é ìåíûì í\øòà äàñ\ñ! *** Ïîìàñèñ âåë\ä÷àí âî. Âîâî÷êà ëîêò\ ãîðòàñ. —Íî ìûé, òýí\ âóäæ\ä³ñíû? —Âóäæ\ä³ñíû, ìàìóê. 5 «à»-ûñü 5 «á» êëàññ\. *** —Ãèæ, êóòø\ì òý. —Ëû, ÿé, âåäðà äæûí âèð äà ãàæà-âèëüûø ñèíúÿñ.

òàíîâêà, êîä îòñ\ã\í âåñàë\íû óáåæèùåûí ñûí\äñ\ ë¸ê äóêûñü. Ìóçåéûí ìåäâîääçà ýêñêóðñèÿñ\ íó\äiñíû ðåñïóáëèêàñà âåñüê\äëûñüÿñëû äà ãðàæäàíñê\é îáîðîíàñà âåòåðàíúÿñëû. À òàëóí ñýò÷\ áûä\í âåðìàñ ïûðàâíû äîí âåøòûò\ã. Îêîòàïûðûñü âîëûâë\íû íèí ÷åëÿäüê\ä ÎÁÆ âåë\äûñüÿñ. Âèäçà êîðàì âîëûíû ìèÿí ìóçåé\ ñòóäåíòúÿñ\ñ, âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ, ñòàâíûñ\, êîäëû îêîòà óíäæûê ò\äìàâíû Êîìèûí ãðàæäàíñê\é îáîðîíàë\í ñ\âì\ì éûëûñü. Ýêñêóðñèÿ âûë\ êîòûð\í âîëûíû ïîçü\ 43-44-65, 30-11-30 òåëåôîíúÿñ ïûð âîäçâûâ ãèæñü\ì\í. Ñîäò\ä þ\ð ïîçü\ ò\äìàâíû \òóââåçéûí ppsrk.ru ëèñò áîêûí. Åëåíà ËÎÄÛÃÈÍÀ, áèûñü âèäç÷ûñÿí ñëóæáà äà é\ç\ñ äîðúÿí óïðàâëåíèåûí óäæàëûñü.

Пыдди пуктана лыддьысьысь! «Коми му» газет= гиж=дъясныт= медводдзаысь ыст\г=н быть кол= ю=ртны:

—ассьыныд ним, вич, ов; —кор да к=н\ чужл=мыд (лун, т=лысь, во); —паспортлысь серия, номер, кор да к=н\ сет\сны; —гортса адрес, телефон; —вот мынтысьлысь номер (ИНН); —пенсионн=й страх=в=й свидетельстволысь номер. Став тай= ю=рт=гыс газетын й=з=д=м гиж=дысь гонорарс= оз мынтыны.


24

Á\ðúÿïîì

2012 âîñÿ íîÿáðü 1 ëóí

×óæàí ëóí\í!

×îë\ìàëàì! Íîÿáðü 7 ëóí\ òûðàñ 85 àð\ñ

Àññüûíûì ¸ðòíûì\ñ, áûäëàûí âîäçì\ñò÷ûñü äà ç=ëü àíü\ñ, ìàì êûâ äà àñ ìó â\ñíà ñòàâ ñü\ë\ìñÿíüûñ âèñüûñü êîìè ìîðò\ñ

Íàäåæäà Èâàíîâíà ÌÎÒÎÐÈÍÀËÛ, Ï\ääåëüí\é ñèêòûí îëûñüëû. Øàíü ñü=ë=ìà, áóð ìûâêûäà, þãûä âåæ=ðà, ìåëi âèäç=äëàñà ìîðò, ÷îë=ìàëàì òýí= ÷óæàí ëóí=í! Ñèàì äçîíüâèäçàëóí, êóçü íýì äà áóð øóä! Ìåä âåê ðàäëóí êåðêà ïûòøêàä îëàñ, Øîãëû ìåä îç ëî ñýí ìåñòà âîéò, Ìåäûì îë\ì òóâñîâ ëóí êîäü ëîàñ, Ìåäûì íåêîä ë¸ê êûâé\í îç äîéä. Ñòàâ ûäæûä ð=äâóæ Ï=ääåëüí=éûñü, Ñûêòûâêàðûñü, Ïîçòûûñü.

— Àëèíà Àëåêñååâíà ÒÈÌÓØÅÂÀ/Ñ —

÷îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í! Ìåä ñòàâûñ òýíàä ëî\ áóð, ýí âèñü, âèäç àñüò\. Ìåä Äàÿíàûä áóðà âåë\ä÷àñ, ðàäëû ñûë\í áûä è÷\òèê âåðì\ìëû. Ìåä êîê øîíòûñüûä êîçüíàëàñ ìóâûâñà ñòàâ äçîðèäçñ\ äà øóàëàñ ìåäñÿ ìåë= êûâúÿññ\. Ìåä ìàìóêûä äûð íà îëàñ, ìåä òý óíà âî íà êûëàí àñüò\ ñûë\í è÷\ò êàãóê\í, ðàäåéòàíà íûë\í. Ëî øóäà\í, ðàäëû áûä ëóíëû, ýñêû áóðàñ. Ìåä àñûâíàñ óäæ âûëàä êûïûä íþì\í ìóíñèñ, à ðûòíàñ ãîðòàä — ìåë= ñü\ë\ì\í. «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêàûñü» òýí\ ïûääè ïóêòûñüÿñ äà ðàäåéòûñüÿñ.

Òøóï\äà ïàñ\í! «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» ó÷ðåæäåíèåûí ç=ëüûñüÿñ ñòàâ ñü\ë\ìñÿíüûñ ÷îë\ìàë\íû øàíü, âèí¸â äà ìåë= êîìè àíü\ñ

— Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ÄÎÐÎÍÈÍÀ/Ñ — òøóï\äà ïàñ\í!

×îë\ìàëàì! Íîÿáðü 9 ëóí\ Ïóòøêûìä=íûñü

Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà ÑÎÐÎÂÀËÛ òûð\ 49 àð\ñ. ×îë\ìàëàì ÷óæàí ëóí\í, Ñèàì øóäñ\ óíà-óíà! Äçîíüâèäçà\í ìåäûì â\ë=í, Äîëûäà ìåä ò=ïêèñ ñü\ë\ì. Ðàäåéò=ñíû ìåäûì ï\ñÿ, Ò\äñàÿñê\ä áóðà ë\ñÿâ. Äçîðèäç êîäü òý à÷ûä ìè÷à, Ìåä æ\ Åíìûñ òýí\ âèäçàñ. Ëþáîâü äà Ãàëèíà Øëîïîâàÿñ.

Ñèàì ç=ëü ìîðòëû êóçü íýì, áóð øóä, ûäæûä âåðì\ìúÿñ, êðåïûä äçîíüâèäçàëóí. Ìåäûì ìàòûññàÿñûäëû âåê â\ë=í êîëàíà\í, ìåä ÷åëÿäüûäë\í ñòàâûñ â\ë= òûð-áóð, ìåä áàá\í øóûñüÿñûä ò\æäûñèñíû äà ðàäåéò=ñíû òýí\, ìåä ñüûëàí êîòûðûä «Áóðàíîâñêèå áàáóøêè» ìîç æ\ Åâðîâèäåíèå âûë\ âåòëàñ, à òýíûä, ìè÷à ã\ë\ñà êîëèïëû, êîçüíàëàñíû ìåäñÿ ìè÷à ñüûëûñüëûñü íèì.

Ñòàâ ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëàì êîìè êûâáóðàëûñü äà äðàìàòóðã

Îëåã Óëÿøåâ\ñ, êîìè êûâáóðàëûñü äà âóäæ\ä÷ûñü

Åâãåíèé Êîçëîâ\ñ, ðî÷ ïðîçàèê

Àëåêñàíäð Ëîáàíîâ\ñ Ðîññèÿñà ãèæûñü êîòûð\ ïûðò\ì\í! Ñèàì ìèÿí ìóæè÷\éÿñëû óíà âûí-ýá\ñ è âîäç\ ìóäç ò\äò\ã âèäçíû-ñ\âì\äíû Êîìè ìóñà ûäæûä ëèòåðàòóðàíûì\ñ! Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãèæûñü êîòûð.

Дона лыддьысьысь, òý ê= à÷ûä çàðíè êèà ëèá= òýê=ä îð÷÷=í îë=íû òàòø=ì é=ç: êû=íû äæîäæä=ðà äà êåïûñü-íîñêè, ñåðïàñàñü=íû, íîêñü=íû ñþì=ä=í, òý÷=íû ïåñòåð äà íàáåðóøêà, çâ=íèò ìèÿíëû ëèá= ì=ä=ä àññüûä â=÷=ìòîðò= «Îðäûì» ëàâêà= âóç=ñ âûë=. Ò\ÿíëûñü «çàðíè» â=÷=ìòîðúÿñò= ¸íà âè÷÷ûñü=íû äà þàñü=íû ìèÿí þðêàð= âî=ì ã=ñüòúÿñ.

Зв=нитны (8212) 24−50−32 телефон пыр.

«Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

«Êîìè ìó» ãàçåò. Ãëàâí\é ðåäàêòîð Å.Â.Ïëåòöåð. Ðåãèñòðèðóéò=ñ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèå. Ðåã. ¹ ÏÈ ÔÑ 3-0555. Ãàçåò ïåò\ 1918 âîñÿíü.

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ: 167982, ÃÑÏ-2, Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Þàñüíû 24-01-16 (ôàêñ), 24-15-93, 20-19-36 òåëåôîíúÿñ ïûð. Êîððåñïîíäåíòúÿñ: 24-57-19, 24-36-49, 24-27-61. Å-mail: komimu@parma.ru, smi-komimu@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëüÿñ: Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâî, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà «Êîìè ìó» ãàçåòñà óäæàëûñüÿñ. Ãàçåò ïåò\ âåæîííàñ \ò÷ûä.

Èíäåêñûñ 52042. Òèðàæûñ 4.174 ýêçåìïëÿð. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàñà òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81. Êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 17 ÷àñûí, ãðàôèê ñåðòè — 17 ÷àñûí. ¹-à çàêàç. Äîíûñ ñ¸ðíèò÷\ì\í.

Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ÊÐ-ñà ïå÷àòü äà é\çëû þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

komi mu  

a newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you