Page 1

www.komimu.com

×åòâåðã, 2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

28 (18021) ¹

ÊÛÏÛÄ ËÎË/Í

Òàëóí íîìåðûí: Кокнь=д

али сь=м?

2 ë.á. Эжва ляпкал=...

3 ë.á. Ч=жинныд?

Сетасны б=р.

4 ë.á. Ль=мъюын

шойччыны бур. А овны?

5 ë.á. Ухтаын

оз рочасьны.

6 ë.á. Енколаыс

ловзь=...

11 ë.á. А К=рткер=сын —

«Гож=м».

12 ë.á. Мед бур петас

Инмарыс вордас.

14 ë.á. Мам кывй=н.

19 ë.á. Оз дзеск=дны,

он к= горшась.

20 ë.á. Сьыланкывл=н

ловъя ш=рт.

21 ë.á. Тат=н

вужъясь=ма р=д...

22 ë.á.

Ñèíò\ ¸ðàíà ìè÷à ãàæ

«Êîìè ìó» ãàçåòûí

ÐÅÊËÀÌÀ Тел./факс: 8(8−212) 24−01−16, 24−50−32 Е−ma\l: komimu@parma.ru smi−komimu@mail.ru

.á. ë 13

Øó\íû \ä: ¸íà ê\ ê\ñúÿí – ñòàâûñ àðòìàñ. Ìå òø\òø ¸íà íèí îêîòèò= âåñüêàâëûíû «×èëèìä=íñà ãîðêà» ãàæ âûë\. Òîðé\í íèí ñü\ë\ì âûë\ âî\ ñýò÷\ñ âîéòûðë\í àñëûñï\ë\ñëóíûñ, àññüûíûñ âóæúÿññ\ ïûääè ïóêò\ìûñ, ìè÷à ïàñüê\ìíûñ, ïàñüêûä äà îçûð Ïå÷îðà þûñ... Àðòìèñ. Âî\ä÷è ×èëèìä=í\äçûä. À í\øòà ñóíäóêûñü ïåðé\ì âåëü íèí âàæñÿ ñàðàïàí\í âåòë\äë= «×èëèìä=íñà ãîðêà» ãàæ âûëûí êûòø\í äà ñü\ë\ìñÿíü íèìêîäÿñè ñòàâíàñ, ìûé ñýí= â\ë=.

ÌÎÁÈËÜÍÎÅ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ. Òåëåôîí

Ê\ñúÿí ïóêòûíû âûëü \øèíü? Íî îí ò\ä, êûò÷\ øû\ä÷ûíû? Äåðò æ\,

725907, 725792.

«Îêîííûé ðÿä» êîìïàíèÿ\,

Âèêòîð. Ðåêëàìà

ê\í= ñòàâñ\ â\÷\íû \äé\ äà çýâ áóðà!

Ðåêëàìà

Çâ=íèò÷=é òåëåôîíúÿñ ïûð:

8(8212) 300-280; 8(8212) 72-72-77.


2

Ëóí á\ðñÿ ëóí ÂÎÑÜÑÀ ѨÐÍÈ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

«Îïîâåøåííü\» Îê, ¸íà æ\ òýðûá\ñü äà ç³ëü\ñü, â\ë\ì, ìèÿí Ì×Ñ-ñàûä. Ðûòíàñ òåëåâèçîð ïûð âûëüòîðúÿñ âèäç\ä³ã\í (ñò\÷äæûêà ê\, êûâç³ã\í, ãîðòã\ã\ðñà óäæ â\÷èãàä êóòø\ì íèí âèäç\ä\ì) þ\ðò³ñíû, ëîàñ ï\ é\ç\ñ íåìèíó÷à éûëûñü «îïîâåøåííü\». Àáó çáûëüâûâñà, à âåë\äàíà. Çýâ ë\ñüûäà âèñüòàë³ñíû, êûëàííûä ï\ è ûâëàâûâñà ðàäèî ïûð, è óëè÷ âûëûí ìàøèíàÿñ ïûð êóòàñíû ãîðçûíû. Ìåäú¸íà êàæèò÷èñ, îí\ ê\ ï\ êûë\é, þ\ðòàñíû èíòåðíåò ïûð äà ñîò\â\é òåëåôîíàä âîàñ ñìñ. Íî, ìèñÿ, ëàäí\, âè÷÷ûñüíû êóòà «îïîâåøåííü\ò\». À àñûâíàä ìåíàì äçèê\äç è âóí\ìà «òðåíèðîâêàûä». Óäæ\é þð âûâ òûð, êîë\ ãàçåò ëèñò áîêúÿñ ëûääüûíû, êîëàíà äîêóìåíò ë\ñü\äíû. Äà è ðåäàêöèÿ\ ëîêòûñü-ïûðàëûñüÿñò\ îí â\òëû, áûä\íê\ä êîë\ ñ¸ðíèòíû. Ê\íê\ 11 ÷àñ ã\ã\ð âîñüñà \øèíü ïûð êûë³ñ ãîðà ã\ë\ñ. Ìå êèâûëü ýã êåð. Ïå÷àòü êåðêàûí ìèÿí \øèíüÿñíûì âèäç\ä\íû Êóñëûò\ì áè âûë\, äà ÷àéò³, ìèñÿ, áàðà íèí êîäë\íê\ ê\ëûñü. Íî êûëà, îç ãàæàà ãîðçûíû. Ìûéê\ «áó-áó-áó». Êîëèñ çäóê-ì\ä, áàðà ê\íê\ ûëûí íèí êûë³ñ «áó-áóáó-ûä». Äðóã þð\ êó÷êèñ: ëåøàê-ìàøèíà, òàé\ \ä è ýì «îïîâåøåííü\ûä»! Óäæâûâñà ¸ðòúÿñ äîð\ óñüê\ä÷è: ìûé, ìèñÿ, âèñüòàë³ñíû? Êîäàðëàíü êîë\ êîò\ðòíûñ\? Êûò÷\ äçåáñüûíû? Ìûé ñü\ðûñü áîñüòíû? À íàé\, áóðàê\, ìåûñü íà ïåëüò\ìäæûê\ñü, âåñèã «áó-áó-áó-ò\» àáó êûâë\ìà\ñü. Äà è ã\ã\ðâîàíà, áûä\íë\í ïîìàñüëûò\ì óäæ — êîë\ ãàçåò\ ãèæíû. Ñ\ìûí \òè çýâ \äé\ êóò³ñ ìàìûñëû çâ\íèòíû. Ìåíàì ï\ \ä ñ³é\ \òíàñ ñèêòûí îë\ äà ¸íà íèí ï\ðûñü, ìåä áàðà-é îç ïîâçü\äíû êóâò\äçûñ. Ìàìûñ, ñëàáîã, ïåëüò\ì æ\ â\ë\ìà... À, ãàøê\-é, «îïîâåøåííü\ûñ» íà\äç àáó íà âî\ìà... Óäæ\é êè\ îç ïûð. Ì\âïàëà, ìûé â\÷íû. À çáûëüûñü ê\ óñê\òòü\ ëîàñ? Òàäçè æ\ þ\ðòàñíû? Àëè, êûäçè è ïûð, íåìèíó÷à á\ðàñ «ïàëÿâëàñíû», «ïîâçü\ä÷\ìûñü» âîðñûøòàñíû äà ì\ä óñê\òòü\\äç ë\íÿñíû? Îã ò\ä. Íî ïûðè èíòåðíåò\, íûð óë\ ïóêò³ òåëåôîí äà êóò³ âè÷÷ûñüíû «îïîâåøåííü\ò\». /í\äç íà ýç âî... Íàäåæäà ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

ËÛÄÏÀÑ

Ñü\ìûñ âîàñ è Ìîñêâàûñü

Ìîñêâàûí Ðîññèÿñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåòë\í á\ðúÿ ÷óê\ðò÷ûë=ã\í, ê\í= â\ë= è Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð, âèäëàë=ñíû ñòðàíàñà ýêîíîìèêà ñ\âì\ä\ìûí äà é\çëûñü îë\ìñ\ áóðì\ä\ìûí ðåãèîíúÿññà âëàñüòëûñü ìîãúÿñ. Ðîññèÿñà Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí â\çéèñ ñóáúåêòúÿñûí ôåäåðàëüí\é âëàñüò òý÷àñúÿñëûñü \òêûìûí óäæìîã ñåòíû ðåãèîíúÿñëû. —Äåðò, íàëû òàé\ ëîàñ ò\ä÷àíà âîñüêîë\í, \ä ðåñïóáëèêà-îáëàñüòûí êèâûâäæûê äîíúÿâíû äà áóðì\äíû íà ñåðòè óäæñ\, — âèñüòàë=ñ Ïðåçèäåíòë\í â\çé\ì éûëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. — Òîðé\í ê\, Êîìèûí ìè ýñüê\ àñüíûì âåðìèì âèäç\äíû, êûäçè ïðîìûøëåíí\é ïðåäïðèÿòèåÿñûí êîòûðò\ìà â\ðâà âèäç\ìñ\, à ñ=äçæ\ â\ð îâì\ñúÿñëûñü óäæñ\.

Ãîññ\âåòë\í ÷óê\ðò÷ûë=ã\í Ïðåçèäåíò òø\êò=ñ ïàñüêûääæûêà þ\ðòíû é\çëû âëàñüòë\í óäæ éûëûñü. Òàê\ä éèò\äûí Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð ïàñéèñ, ìûé ðåñïóáëèêàûí òà\ áîñüò÷\ìà\ñü íèí. Êîìèûí îëûñüÿñ äîíúÿë\íû áþäæåò, ãîñïðîãðàììàÿñ, à âî äæûí ñàéûí óíà\í ûñò=ñíû ðåãèîíñà ïðàâèòåëüñòâî\ ýêîíîìèêà äà ñîöèàëüí\é þê\í ñ\âì\ä\ì êóçÿ àññüûíûñ â\çé\ìúÿñ. Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í êûâúÿñ ñåðòè, áþäæåòñ\ Êîìèûí àðòàë\íû òîðúÿ ìîãúÿñ äà óäæòàñúÿñ óð÷èò\ì\í. —2012 âîûí ãîñïðîãðàììàÿññ\ äàñüòàì êóèì íûðâèçü ñåðòè: áóðì\äíû é\çëûñü îë\ì, âûëüì\äíû ýêîíîìèêà äà ñ\âì\äíû èííîâàöèÿÿñ, ûäæûääæûê âîäç\ñ\í âåñüê\äëûíû ãîñóäàðñòâî\í, — âèñüòàë=ñ Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. — Ñòàâñ\ øó\ìà äàñüòûíû 18 óäæòàñ, íà ïèûñü êûê\ñ — òðàíñïîðò òý÷àñ äà êóëüòóðà ñ\âì\ä\ì éûëûñü — âûíñü\ä\ìà íèí. Ïàñúÿ, òà äûðéè áîñüò=ì íèí ò\ä âûë\ Ïðåçèäåíòëûñü ìàé ò\ëûññÿ èíä\äúÿññ\. Íà ñåðòè ïðîãðàììàÿññ\ çáûëüì\äíû ñü\ìûñ âè÷ìàñ òø\òø è ôåäåðàëüí\é áþä-

Ò/Ä ÂÛË/

Êîêíü\ä àëè ñü\ì? 2012 âîñÿ îêòÿáðü 1 ëóí\äç ôåäåðàëüí\é êîêíü\ä\í ï\ëüçóéò÷ûñüÿñëû êîë\ ì\âïûøòíû, ëîêòàí âîûí êóòàñíû â\äèò÷ûíû ñ=äç øóñÿíà ñîöïàêåò\í àëè áîñüòíû ñû âåñüò\ ñü\ì. Òà éûëûñü þ\ðò\ Êîìèûí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà Ïåíñèÿ ôîíäë\í þê\íûñü ïðåññ-ñëóæáà. Ìîðòûñëû ê\ ñåò=ñíû òàòø\ì êîêíü\ä âûëàñ ïîçÿíëóíñ\ òàâî äà ëîêòàí âî\ ñ=é\ ê\ñé\ áîñüòíû ñîöïàêåò ïûääèûñ ñü\ì, òàâîñÿ îêòÿáðü 1 ëóí\äç ñûëû êîë\ øû\ä÷ûíû òà ìîãûñü ÐÔ-ñà Ïåíñèÿ ôîíäë\í àñ êàð-ðàéîíñà óïðàâëåíèå\. À ë\ñü\ä÷\ ê\ è âîäç\ â\äèò÷ûíû ñîöóñëóãàÿñíàñ ìûíòûñüò\ã, íåêûò÷\ øû\ä÷ûíû îç êîâ. Ñòàâ ìóê\äûñëû, êîäúÿñë\í ýì ôåäåðàëüí\é êîêíü\ä âûë\ ïðàâî, Ðîññèÿñà Ïåíñèÿ ôîíä\ øû\ä÷ûíû êîë\ ñ\ìûí ñýê, ê\ñé\íû ê\ âåæíû ñîöïàêåò\í ìîãì\äàííîãñ\. Øóàì, êîêíü\ä ïûääè áîñüòíû ñü\ì ëèá\, ì\äàð\, ñü\ì ïûääèûñ — êîêíü\ä. Êàçüòûøòàì, ñîöïàêåòë\í äîíûñ — 795 øàéò 88 óð. Ñû ëûäûí ëåêàðñòâî\í ìîãì\ä\ì âûë\ óð÷èò\ìà 613 øàéò, ñàíàòîðèé-êóðîðòûí äçîíüâèäçàëóí ¸íì\äíû — 94 øàéò 83 óð äà òóéûñü ð\ñêîä âåøòûíû — 88 øàéò 5 óð. * * * Òàâî Êîìèûí ôåäåðàëüí\é êîêíü\äà ìàò\ 56 ñþðñ ìîðò (62 ïð\÷åíòûñ) áîñüò\ ñîöïàêåò âåñüò\ ñü\ì.

æåòûñü. Àñ ïàéûñü ìè ñòàâñ\ íèí â\÷èì, ìåäûì ôåäåðàëüí\é âëàñüòñÿíü îòñ\ãûñ âîèñ. Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñüë\í êûâúÿñ ñåðòè, 2011 âî\ íèí Êîìèûí ýêîíîìèêà äà ñîöèàëüí\é þê\í ñ\âì\ä\ìûí ëîèíû áóðëàíü\ âåæñü\ìúÿñ. Ñ=äç, ïðîìûøëåííîñüòûí ïðîèçâîäñòâîûñ ñîä=ñ 2,8, à îáðàáîòàéòàí þê\íàñ — 11,6 ïð\÷åíò. Âîòñ\ ÷óê\ðò\ìà 30 ïð\÷åíò\í óíäæûê. 2012 âîñÿ ÿíâàðüìàéûí ðåñïóáëèêàñà ýêîíîìèêà\ èíâåñòèöèÿûñ ñîä\ìà êûê ï\â. Âî÷àñ\í ÷èí\ óäæò\ìàëûñüûñ, íü\æìûääæûêà äîíò\ìì\ ñü\ì. —Áóðëàíü\ âåæñü\ìúÿñûñ ýì\ñü íèí, íî ìè âîäç\ óäæàëàì ýêîíîìèêàûí, òîðé\í ê\, ìîíîêàðúÿñûí ìûòø\ä-ïàäì\ãñ\, ñòàâìèðñà âóçàñÿí îðãàíèçàöèÿ\ Ðîññèÿë\í ïûð\ìûñü ñü\êûäëóí âåí\ì ìîãûñü, — âîäç\ âèñüòàë=ñ Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð. — Ðåñïóáëèêàñà ïðàâèòåëüñòâî ç=ëü\ âûëü íîã èíäûíû âîäç\ êåæë\ òóéâèçüÿñ, äàñüòûíû áþäæåò, ë\ñü\äíû áèçíåñ êîòûðò\ì ìîãûñü ñòàâ êîëàíàñ\, áóðì\äíû ðåñïóáëèêàñà é\çëûñü îë\ìñ\.

ÂÛËÜ ÂÅË/Ä×ÀÍ ÂÎ ÊÅÆË/

Ìåä íèí\ì ýç òîðê Àâãóñò 20 ëóí\äç Êîìèûí ñòàâ øêîëàñ\ äàñüòûíû âûëü âåë\ä÷àí âî êåæë\ — òàòø\ì ìîã ñóâò\ä=ñ êàð-ðàéîíñà âåñüê\äëûñüÿñ âîäçûí ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü\ñ âåæûñü Âèòàëèé Ñòàõàíîâ. —Òàé\ ìèÿí ìåäñÿ ò\ä÷àíà ìîãúÿñûñü \òè, — ïàñéèñ ñ=é\ èþëü 17 ëóí\ âûëü âåë\ä÷àí âî êåæë\ øêîëàÿñ äàñüò\ìëû ñè\ì ñ\âåùàíèå äûðéè. — Ñåíòÿáðü 1 ëóí\ ÷åëÿäü ëîêòàñíû óðîêúÿñ âûë\, è íèí\ì ìåä ýç òîðê íàëûñü âåë\ä÷\ìñ\. Òîðé\í ñþñÿ êîë\ âèäç\äíû, çáûëüì\ä\ìà-\ øêîëàÿñûí ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñê\é êîð\ìúÿñ, ñòàâñ\-\ â\÷\ìà áèûñü âèäç÷ûñü\ì ìîãûñü. Ñ\âåùàíèå äûðéèûñ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà é\ç\ñ âåë\äàí ìèíèñòåðñòâîëû òø\êò=ñíû áûä ëóí ñèíéûíû äçîíüòàñÿí óäæ íó\ä\ì á\ðñÿ, ìåä âåë\ä÷àí âî êåæë\ ñòàâ øêîëàûñ â\ë= äàñü.

23 ïàòåðà âè÷ì\ä\ìà\ñü Óõòàûí îëàíïàñ òîðêàë\ì\í êàðñà àäìèíèñòðàöèÿûñü, ïðàâî äîðúÿí ó÷ðåæäåíèåÿñûñü äà âîò ñëóæáàûñü ÷èíà é\çë\í ð\äâóæëû. Ñýê æ\ Óõòàûí êóèì ñþðñûñü óíäæûê ìîðò ñóëàë\ ñîöèàëüí\é îëàí=í âûë\ \÷åðåäüûí.

193 ìèëëèîí øàéòûñü óíäæûê âè÷ì\ä\ìà ðåñïóáëèêàë\í ñü\ìêóäéûñü þðêàðñà Îðáèòàûí âàð÷÷àí áàññåéíà âûëü äåòñàä êûï\ä\ì ìîãûñü. 220 çîíïîñíè âûë\ àðòûøò\ì òàé\ ñòð\éáàñ\ øó\ìà ïîìàâíû ëîêòàí âîñÿ èþëüûí.

255 ìåäàëü áîñüò=ñíû òàâî Êîìèûí ø\ð øêîëà ïîìàëûñüÿñ. Íà ëûäûí çàðíèûñ — 153 äà ýçûñüûñ — 102. Ñýê æ\ ÅÃÝ-ñ\ ñäàéò=ñíû êîëü\ì âîûí ñåðòè îì\ëüäæûêà. 218 òîì ìîðò âåñèã âåðìàñ êîëüíû àòòåñòàòò\ã.

25 ïð\÷åíò ñîäàñ ø\ðêîäÿ ñåíòÿáðü 1 ëóíñÿíü Êîìèûí øêîëàûí âåë\äûñüÿñë\í óäæäîíûñ. Òàâîñÿ í¸ëü\ä êâàðòàëûí íàëûñü íàæ\òêàñ\ øó\ìà âàé\äíû ðåñïóáëèêàûí ø\ðêîäü óäæäîí ìûíäà\äç.

53 äâ\éíè ÷óæ\ìà òàâî Êîìèûí ÿíâàðü-èþíüûí. Íà ëûäûí ìåäóíà 14-ûñ — Ñûêòûâêàðûí, 10-ûñ — Óõòàûí, 6-ûñ — Ýæâàûí, 5-ûñ — Êóë\ìä=í ðàéîíûí.

96 òîì ãîçúÿûñü, êîäúÿñ ãèæ\ä÷\ìà\ñü òàâî ÿíâàðüèþíüûí ìèÿí ðåñïóáëèêàûí, âåð\ñûñ ëèá\ ã\òûðûñ — ñóé\ð ñàéûñü, êûçâûííàñ Óêðàèíàûñü, Àçåðáàéäæàíûñü, Ìîëäàâèÿûñü, Áåëîðóññèÿûñü. Êîëü\ì âî òàé\ êàäíàñ òàòø\ì ãîçúÿûñ â\ë\ìà 88.

33,4 ñþðñ øàéò â\ë\ìà Êîìèûí ìàé ò\ëûññÿ ø\ðêîäü óäæäîíûñ. Êûäçè è ïûð, òà ñåðòè 1,9-2,2 ï\â óíäæûê áîñüò\ìà\ñü ìóïûòøê\ññà îçûðëóí ïåðéûñü-èíàëûñüÿñ. Ñýê æ\ êûê ï\â ýòøàäæûê — âèäç-ìó îâì\ñûí äà êóëüòóðàûí ç=ëüûñüÿñ.


3

Ëóí á\ðñÿ ëóí

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Ò/Ä×ÀÍÀ ѨÐÍÈ

Ýæâà ëÿïêàë\, è Ïå÷îðà ÿì\ Ýæâà þëûñü ïûä\ññ\ äæóäæä\ä\ì á\ðûí ò\ä÷ûì\í êèâûâäæûê ëî\ â\äèò÷ûíû þ âûâ òðàíñïîðò\í. Òà éûëûñü þ\ðò=ñ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ïðîìûøëåííîñüò äà òðàíñïîðò ñ\âì\ä\ì êóçÿ ìèíèñòð Àíäðåé Ñàìîäåëêèí Ýæâà âîæûñü îáùåñòâåíí\é ñ\âåòë\í ìåäâîääçàûñü ÷óê\ðò÷ûë=ã\í, ê\í= â\ë=íû «Ñåââîäïóòü» ó÷ðåæäåíèå\í, Êîìèûí èíâåñòèöèÿà óäæòàñúÿñ çáûëüì\ä\ìûí îòñ\ã ñåòàí ôîíä\í, «Ìîíäè ÑËÏÊ»-ñà äà êàð-ðàéîíñà àäìèíè-

ñòðàöèÿÿñ\í âåñüê\äëûñüÿñ. Ðåãèîíñà ìåäñÿ ûäæûä þÿñûñü \òèë\í – Ýæâàë\í – \òàð\ ÿì\ìûñ òàëóí ¸íà ìàéø\äë\ è ïðåäïðèÿòèåîðãàíèçàöèÿÿñ\í âåñüê\äëûñüÿñ\ñ, è þ ï\ë\íûñ ñèêòãðåçäûí îëûñüÿññ\. Òàé\ þ êóçÿûñ âàé\íû ãðóç, êûë\ä\íû â\ð. /òêûìûí ûë= ñèêò-ãðåçäûñü âîéòûðûñëû ìóê\äëà\ âåòëûíû ëî\ ñ\ìûí òåïëîõîä-êàòåð\í, ì\ä òóéûñ àáó äà. È, êûäçè ïàñéèñ Àíäðåé Ñàìîäåëêèí, ìåäø\ð ìîãûñ \í= – â\÷íû ñòàâ êîëàíàñ\, ìåäûì ïîçèñ áóðäæûêà

ÂÈÄÇ-ÌÓ ÎÂÌ/Ñ

Âè÷÷ûñü\íû âîäç\ñ Ñèêòñà âîéòûð\ñ ìåä óäæ\í ìîãì\äíû, Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Ìîðä=íûí, Íàìñêûí, Âîìûíûí äà Êåð\ñûí ê\ñé\íû ë\ñü\äíû ôåðìåð îâì\ñúÿñ. Óäæò\ìàëûñüÿñ\ñ âèäç-ìó îâì\ñ áèçíåñ\ âåë\äàí òîðúÿ ïðîåêò çáûëüì\äíû áîñüò÷èñíû Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ, Êîìè-

ûñü âèäç-ìó îâì\ñ ìèíèñòåðñòâî äà é\ç\ñ óäæ\í ìîãì\äàí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèå. Òàé\ óäæòàñ ñåðòèûñ íåêûìûí ìîðò\ñ âåë\ä=ñíû íèí êîîïåðàöèÿ óíèâåðñèòåòë\í Ñûêòûâêàðñà ôèëèàëûí. Íà ëûäûí è Êåð\ñûñü Þðèé Âåòîøêèí äà Âîìûíûñü Þðèé Ìèøàðèí, êîäúÿñ äàñüò\íû àñø\ð îâì\ñ ë\ñü\äíû ãðàíòúÿñ

â\äèò÷ûíû þ âûâ òðàíñïîðò\í, òîðé\í ê\, äæóäæä\äíû Ýæâàëûñü ïûä\ññ\. –Òàëóí ìèÿíëû çýâ ò\ä÷àíà òóÿâíû, ê\í=äæûê ìåäâîéä\ð áîñüò÷ûíû òàé\ óäæàñ, – þêñèñ àñëàñ âèäç\äëàñ\í «Ñåââîäïóòü» ó÷ðåæäåíèå\í âåñüê\äëûñü Âëàäèìèð Øìûêîâ. – Òà ìîãûñü ñòàâ êîëàíà òåõíèêàûñ ýì íèí. Ðàéîíúÿññà àäìèíèñòðàöèÿÿñ\í þðíó\äûñüÿñ âèñüòàë=ñíû, êóòø\ì ìûòø\äúÿñ ïàäì\ä\íû íàé\ñ þ âûâ òðàíñïîðò\í â\äèò÷èãàíûñ. Òûäîâò÷èñ, ñòàâíûñ\ ìàéø\äë\ þ ÿì\ìûñ, à ñ=äçê\ è, êîë\ \äé\äæûê áîñüòâè÷ì\äàí êîíêóðñ âûë\ äîêóìåíòúÿñ. Ãðàíòñ\ âåðìàñíû ñåòíû è Îêñàíà Ñåì¸íîâàëû. Ñ=é\ îë\ Ñûêòûâêàðûí, íî ê\ñé\ á\ð áåðã\ä÷ûíû ÷óæàí Âåñåëîâêà ïîñ¸ëîêàñ äà êîòûðòíû ñýí= «Ñåì¸íîâñêîå ïîäâîðüå» ôåðìåð îâì\ñ. Îêñàíàëûñü óäæòàññ\ äîíúÿë\ìà\ñü íèí ðåñïóáëèêàñà âèäç-ìó îâì\ñ äà ñ¸ÿí-þàí ìèíèñòåðñòâîûí. À \í= Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà äà Ìîðä=í ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿÿñ òóÿë\íû, ïîçÿñ-\ ôåðìåðëû ñåòíû «Êîìèòÿæñòðîéë\í» â\âë\ì ïîäñîáí\é îâì\ñëûñü ñòð\éáàñ\. Âûëü îâì\ñúÿñëû âè÷ì\äàñíû è ðåñïóáëèêàñà áþäæåò âåñüò\ íü\á\ì òåõíèêà. Ìàøèíà-òðàêòîðà ôåðìåðúÿñ îòñàë=ñíû ýñüê\ è ñèêòñà âîéòûðëû ïåñ çàïòûíû, òóé âåñàâíû, ìóê\ä êîëàíàòîð â\÷íû. Àãðîáèçíåñ\ âåë\äàí óäæòàññ\ Êîìèûí ë\ñü\ä\ìà ìåäâîääçàûñü íà, è ëîàñ ê\ ñûûñü âîäç\ñûñ, òàòø\ìñ\ äàñüòàñíû è ìóê\ä ñèêòñà ðàéîíûí. Ýäóàðä ÏÈÌÅÍÎÂ.

×/ÑÊÛÄ Â/Ë/ÃÀ

«Ýçûñü» âûé Ñûð äà âûé â\÷ûñüÿñë\í âîéòûðêîñòñà âåæîí\, êîä= ìóí=ñ ßðîñëàâëü îáëàñüòñà Óãëè÷ûí, ýêñïåðòúÿñ çýâ âûë\ äîíúÿë=ñíû ×èëèìä=í ðàéîíûñü ñîëà ì\ñ âûé – ñûëû âè÷ìèñ ýçûñü ìåäàëü. Â\÷\íû ñ=é\ñ Çàìåæí\é ñèêòûí Òàòüÿíà Êèðüÿíîâàë\í ôåðìåð îâì\ñûí. –×èëèìä=íñà âûéûä íýìñ\ â\ë= ÷\ñêûä. Ñ=é\ñ ðàäåéò\íû îç ñ\ìûí àñëàíûì ðåñïóáëèêàûí, íî è îøê\íû áîêûñü íü\áàñüûñüÿñ. Îéäëûñü ïàñüêûä âèäçüÿñûí áûäì\ óíà ñèêàñ òóðóí, òà â\ñíà è é\ëûñ áóð äà ñûûñü àðòì\ ÷\ñêûä âûé, – ïàñéèñ Êîìèûñü âèäç-ìó îâì\ññà ìèíèñòð Ñåðãåé ×å÷¸òêèí.

Âûñòàâêà âûëûí ïîçèñ âèäëûíû 60 êûìûí ñèêàñ ñûð äà âûé. À äîíúÿë=ñíû ñòàâñ\ Ðîññèÿñà âèäç-ìó îâì\ñ ìèíèñòåðñòâîûñü, Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿûñü, ãîñóäàðñòâåíí\é íàó÷í\é ó÷ðåæäåíèåÿñûñü âîéòûð. Îâì\ñ\í âåñüê\äëûñü Òàòüÿíà Êèðüÿíîâàë\í êûâúÿñ ñåðòè, òàòø\ì ûäæûä ÷óê\ðò÷\ìàñ ïûð\ä÷\ìûñ ñåò=ñ ñûëû ïîçÿíëóí ò\äìàñüíû ìóê\äë\í ñÿì-êóæ\ìëóí\í, áîñüòíû óíà âûëüòîð, ë\ñü\äíû áóð éèò\äúÿñ. /í= ñ=é\ íü\á\ é\âñ\ ðàéîíñà ìóê\ä ôåðìåðëûñü äà îâì\ñëûñü, è ìóí\ ñ=é\ ìåäñÿñ\ âûé âûë\. À ìàòûññà êàä\ ë\ñü\ä÷\ âûëüì\äíû îáîðóäîâàíèå, ìåä ïîçèñ â\÷íû é\ëûñü óíäæûê ñèêàñ ÷\ñêûä â\ë\ãà.

÷ûíû ñûëûñü ïûä\ññ\ äæóäæä\äàí óäæ\. «Ìîíäè ÑËÏÊ»-ëû ìåäñÿ êèâûâ êûë\äíû þ êóçÿ â\ðñ\, Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíëû – âàÿâíû èç øîì, Åìä=í ðàéîíûí áûä ëóí êîë\ âóäæ\äíû âåòëûñü-ìóíûñü\ñ þ âîì\í, Ñûêòûâä=íûí ë\ñü\ä÷\íû âîñüòûíû Çåëåíå÷ñÿíü íåûëûí ÷åëÿäüëûñü

øîé÷÷àí ëàãåðü, è òà äûðéè áàðà æ\ êîâìàñ âóäæ\ä÷ûíû þ \òàð-ì\äàðàñ. Ðåãèîíûí èíâåñòèöèÿà óäæòàñúÿñ çáûëüì\ä\ì ìîãûñü îòñ\ã ñåòàí ôîíäûñü ãåíåðàëüí\é äèðåêòîð\ñ âåæûñü Þëèÿ Ðûáàêîâàë\í âèäç\äëàñ ñåðòè, þ âûâ òðàíñïîðò\í ¸íäæûêà â\äèò÷\ìûñ îòñàëàñ âîäç\ ñ\âì\äíû ðåñïóáëèêàûí òóðèçì. Ѹðíèàñ ïûð\ä÷ûñüÿñë\í âèñüòàë\ì ñåðòè, ðåñïóáëèêàûí ìàøèíà\í âåòëàí òóéÿñûñ øîãìûò\ì\ñü, è êèâûâäæûê, äåðò, ëî\, óíäæûê ãðóç ê\ ïîçÿñ íóíû-âàéíû Ýæâà þ êóçÿ. À òà ìîãûñü áûòü êîë\ äæóäæä\äíû ñûëûñü ïûä\ññ\. Ѹðíèñ\ ñèã\ðò=ã\í Àíäðåé Ñàìîäåëêèí ñåò=ñ ñòàâ ÷óê\ðò÷\ìàûñëû èíä\ä äàñüòûíû òàê\ä éèò\äûí àññüûíûñ â\çé\ìúÿñ. «Ñåââîäïóòüëû» øó\ìà òóÿâíû Ñûêòûâ þëûñü ïûä\ññ\ âîìñÿíüûñ Ûá ñèêò\äç.

*** Íåâàæ\í òàòø\ì æ\ ñ¸ðíè â\ë= Ïå÷îðàûí ñýò÷\ñ âà òóé äà ñóäíî\í âåòë\ì êóçÿ óïðàâëåíèåñà îáùåñòâåíí\é ñ\âåòë\í ÷óê\ðò÷ûë=ã\í. Êûäç â\ë= ïàñé\ìà, Ïå÷îðà þûí âàûñ ñ=äçæ\ âîûñü-âî ëÿïêàë\-ÿì\, è ñûëûñü ïûä\ññ\ äæóäæä\äàí óäæúÿññ\ êîë\ \ääç\äíû, ìåä ýç â\â þ âûâ òðàíñïîðò\í â\äèò÷èã\í ìûòø\ä-ïàäì\ãûñ. ÁÛÄÒÎÐ

Áûäñÿìà ãàãéûñ ð\äì\ Øîíûä äà çýðà ïîâîääÿ â\ñíà òàâî Êîìèûí ¸íà ð\äì\ áûäñÿìà ãàãéûñ. Ýæâà éûëûí äà Ñûêòûâä=íûí âûâò= ¸íà ïàñüêàë\ìà êîëîðàäîñà æóê, à ëóíâûâ ðàéîíúÿñûí ñ=é\ ë\ñü\ä÷\ íèí ÷óæòûíû âûëü ê\ëåíà. Òàé\ ìóñò\ì ãàãéûñ ò\â îòñ\ã\í âåðì\ ëýáíû 300 êèëîìåòð\äç, òà â\ñíà âåðìàñ âî\ä÷ûíû è Óõòà\äç. Ñýê æ\ âèäç-ìó îâì\ññà ñïåöèàëèñòúÿñ êîð\íû äà÷à äà ãðàä é\ð â\äèòûñüÿñ\ñ

ëîíû ñþñüäæûê\í, ìåä íå ñîðíû ë¸ê ãàãëûñü ë¸ëü\ñ\ åíãàãë\í ë¸ëü\ê\ä, êîä= òàâî çýâ æ\ óíà ð\äì\ìà. Ñ=é\ êóò÷ûñü\ êîðé\ \òè ïîìíàñ, òà ñåðòè è ïîçü\ òîðé\äíû íàé\ñ. Ѹé\íû ãàãúÿñ è ãðàä âûâ ïóêòàñ äà âîò\ñà êóñòúÿñ. Òø\êûäà çýð\ì ïîíäà âèñüì\ êàðòóïåëü. Ìåäûì âèäçíû ïóêòàñò\, ñïåöèàëèñòúÿñ â\çé\íû êîÿâíû ñ=é\ñ «Ïëàíðèç\í».

Ñûêòûâêàðñÿíü – Êðûìñê\ Êîìûí êûê òîííà ãðóç – òü\ñ-ïëàêà, ê\ì-ïàñüê\ì, âîëüïàñü ê\ëóé, ñ¸ÿí-þàí äà ãîðò îâì\ñûí ìóê\ä êîëàíàòîð â\ë= ì\ä\ä\ìà êîëü\ì ëóíúÿñ\ àâòîêîëîííà\í Ñûêòûâêàðñÿíü Êðàñíîäàð êðàéñà Êðûìñê\ íåìèíó÷à\ âåñüêàë\ìàÿñëû, – þ\ðò\ Êîìèûí Ì×Ñë\í Ãëàâí\é óïðàâëåíèåûñü é\çê\ä éèò\ä êóòàí þê\í. Ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ âå- òûðò\ì 48 ïðè¸ìí\é ïóíêæîí ÷\æ ÷óê\ðò=ñíû ïèê\ ò\. Í\øòà Ì×Ñ-ë\í Ãëàââî\ìàÿñëû áûäëóíúÿ îë\- í\é óïðàâëåíèåñà ïîäðàçäåìàñ ìåäñÿ êîëàíàñ\. Ñ=äç øóñÿíà ãóìàíèòàðí\é îòñ\ãñ\ ëåíèåÿñûí êûêëàûí ÷óê\ðïîçèñ âàéíû é\ç\ñ ñîöè- ò=ñíû áóð é\çñÿíü âè÷ì\ä\ì àëüí\ÿ äîðúÿí ó÷ðåæäå- ïàñüê\ì, â\ë\ãà äà óíà ìóíèåÿñë\í âîäçì\ñò÷\ì\í êî- ê\äòîð.

Ñèêòûí óäæûñ àáó Òàâî èþíü ïîìûí ìèÿí ðåñïóáëèêàñà ïðåäïðèÿòèå-îðãàíèçàöèÿÿñûí ýç òûðìû 16,6 ñþðñ óäæàëûñü. Ñýê æ\, Êîìèñòàòë\í þ\ð ñåðòè, óäæ âûë\ èíàñü\ì ìîãûñü çàíÿòîñüò ñëóæáàë\í ø\ðèíúÿñûí ó÷¸ò âûëûí ñóëàë=ñ 9,9 ñþðñ ìîðò. Ñîäò\ä óäæàëûñüûñ êîë\

â\ë= ñòàâ êàðàñ, Âóêòûëûñü êûíäçè. Òîðé\í íèí ñü\êûä òà áîêñÿíü Óõòàûí, Óñèíñêûí, Âîðêóòàûí äà Ñûêòûâêàðûí. À ñèêò-ïîñ¸ëîêúÿñûí, ì\äàð\, óäæ âûë\ èíàñüíû ç=ëüûñüûñ êîëàíàñüûñ ò\ä÷ûì\í óíäæûê, ìåäñÿ íèí Èçüâà äà Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíúÿñûí.


4

Ìîðò äà îëàíïàñ

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

ÃÎÆ/Ì

Øîé÷÷ûñü ÷åëÿäü ïûð ñèí óëûí\ñü Êûäçè Êîìèûñü ÷åëÿäü øîé÷÷\íû ëóíâûâñà ëàãåðúÿñûí? Ýç-\ ïàäì\ä íàëûñü ãîæé\ä÷\ìñ\ Êðàñíîäàð êðàéûí ëî\ì íåìèíó÷àûñ? Êûäçè âåñüêàâíû âèñüûñü êàãàëû ñàíàòîðèé\? Ðåñïóáëèêàñà îëûñüÿñë\í òàé\ äà ìóê\ä þàë\ì âûë\ âî÷àâèäçèñíû é\ç\ñ âåë\äàí äà áóðä\äàí ìèíèñòåðñòâîÿñûñü, ñîöèàëüí\ÿ ñ\âìàí àãåíòñòâîûñü ñïåöèàëèñòúÿñ. É\ç\ñ âåë\ä\ì êóçÿ ìèíèñòð\ñ âåæûñü Äìèòðèé Áåëÿåâ ýñê\ä=ñ øûçü\ì áàòüìàì\ñ, ìûé ëóíâûâñà ëàãåðúÿññ\, ê\í= øîé÷÷\íû ìèÿí ÷åëÿäü, íàé\ ïûð êóò\íû ñèí óëàíûñ. Êðàñíîäàð êðàéûí ïîâîääÿ â\ñíà ëî\ì óñê\òòü\ äûðéè ÷åëÿäü ï\âñòûñü íåêîä àáó äîéìàë\ìà, ñ\ìûí íÿéò ñàðèäç ïîíäà í¸ëü ëóí àáó ëýäç\ìà\ñü êóïàéò÷ûíû. Ñûë\í êûâúÿñ ñåðòè, Ãåëåí-

äæèêûí äà Àíàïàûí øîé÷÷ûñüÿñ ëîêò\ìà\ñü íèí ãîðòàíûñ, à ñ=é\ æ\ ïîåçäíàñ ìóí\ìà\ñü ì\äúÿñ. Äåðò, íåìèíó÷àûä êîäñþð\\ñ ïîâçü\ä\ìà äà, ïàäúÿëûñüÿñûñ, ã\ã\ðâîàíà, â\ë\ìà\ñü. Ê\ñé\ìà\ñü âåñèã á\ð áåðã\äíû áèëåòñ\, íî íàé\ñ ñÿìì\ìà\ñü ýñê\äíû, ìåä êàãàñ\ ýç ïàéêíû ãîæé\ä÷\ìûñü äà ñàðèäçûí óÿë\ìûñü. Ñýò÷\ æ\, ïóò¸âêàûñü êûçâûí äîíñ\ âåøò\ ãîñóäàðñòâî. Ìèíèñòð\ñ âåæûñü ñ=äçæ\ þ\ðò=ñ, ìûé ðåñïóáëèêà \òêàæèò÷\ìà Àíàïàûí «Ïîëÿðíûå çîðè» ëàãåðûñü. Áàòüìàìë\í ýëÿñü\ì á\ðûí ñýò÷\ âè÷÷ûñüò\ã âåòë\ìà\ñü âèäç\äëûíû äà çáûëüûñü êàçÿë\ìà\ñü òûðìûò\ìòîðúÿññ\. Èíä\ìà\ñü íà âûë\ âåñüê\äëûñüÿñûñëû, íî íàé\ êèâûëü àáó áåðã\ä\ìà\ñü, ìåä áûð\äíû íåëþ÷êèñ\. Òà â\ñíà Êîìèûñü çîíïîñíè\ñ

ÞÀË/É — ÂÎ×ÀÂÈÄÇÀÌ

Âîéâûëûí – 36 ÷àñ —Ìå óäæàëà ûäæûä êîìïàíèÿë\í Ñûêòûâêàðñà þê\íûí, âåñüê\äëûñüÿñûñ — Ìîñêâàûí. Ìè ïûðàì ðåãèîíñà ø\ðèí\, êîä= ìåñòèò÷\ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí. Óäæ êîäåêñ ñåðòè Âîéâûëûí äà ñûê\ä \òêîäÿë\ì ðàéîíúÿñûí îëûñü àíüÿñ óäæàë\íû âåæîííàñ 36 ÷àñ. Íî ê\çÿèíûñ øó\, êîìïàíèÿë\í Ñûêòûâêàðñà þê\íûñ ï\ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãë\í áîðä óëûí, ñ=äçê\, è óäæàëàí âåæîíûñ ñýí= êîäü æ\. Ñ=äç àáó äà êîë\ îç ìåíûì 36 ïûääè ç=ëüíû âåæîííàñ 40 ÷àñ? È.ÊÈÑÅËÅÂÀ. —Ðîññèÿñà Óäæ êîäåêñë\í 57 ñòàòüÿñà 2 þê\íûí ïàñé\ìà, ìûé óäæ âûë\ ìåäàñèã\í ñ¸ðíèò÷\ìûí áûòü êîë\ èíäûíû óäæàëàí=íñ\ (îðãàíèçàöèÿëûñü íèìñ\), à ìîðòûñ ê\ ïûð\ óäæàâíû êîìïàíèÿë\í þê\í\, òàé\ñ ñ=äçæ\ êîë\ èíäûíû äà ïàñéûíû, ê\í= ñ=é\ ìåñòèò÷\. Ûë= Âîéâûëûí äà íàê\ä \òêîäÿë\ì ðàéîíúÿñûí ç=ëüûñü àíüëû óð÷èò\ìà óäæàâíû âåæîííàñ 36 ÷àñ. Òàé\ñ ïàñé\íû êîëäîãîâîðûí, àáó ê\ óð÷èò\ìà ýòøàäæûê óäæàâíû ìóê\ä ôåäåðàëüí\é îëàíïàñ\í. Òà äûðéè íàæ\òêàñ\ âåøò\íû ñòàâíàñ. Ò=ÿí âèñüòàë\ì ñåðòè, âåñüê\äëûñüÿñíûä òîðêàë\íû Óäæ êîäåêñ. Ìåäûì äîðéûíû àñüíûò\, âåðìàííûä øû\ä÷ûíû ïèñüì\\í Ãîñóäàðñòâåíí\é óäæ èíñïåêöèÿ\, ïðîêóðàòóðà\ ëèá\ ñóä\. Ðîññèÿñà Óäæ êîäåêñë\í 393 ñòàòüÿ ñåðòè, óäæ êóçÿ êîð\ì\í ñóä\ øû\ä÷èã\í ìîðòûñëû âåøòûñüíû îç êîâ, — âî÷àâèäçèñíû ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é óäæ èíñïåêöèÿñÿíü.

ñýí= øîé÷÷\ä\ì éûëûñü ñ¸ðíèò÷\ìñ\ êèðèò\ìà\ñü, ïûð æ\ êîðñü\ìà\ñü äà âóäæ\ä\ìà\ñü ÷åëÿäüñ\ ì\äëà\: «Çîðè Àíàïû» äà «Æåì÷óæèíà ìîðÿ» ñàíàòîðèéÿñ\, êîä= ìåñòèò÷\ Êàáàðäèíêàûí. /òèûñ è ì\äûñ ï\ ë\ñÿë\ ñòàâ êîð\ìûñëû. Ñýò÷\ è íó\ìà\ñü Êîìèûñü êîéì\ä ñìåíàñ\. À êîä= ê\ñé\ áóðä\äíû¸íì\äíû í¸ðïàëûñü êàãà\ñ ñàíàòîðèéûí, â\çéèñíû

øû\ä÷ûíû áóðä\äûñü âðà÷ äîð\ äà ñóâòíû ïóò¸âêà âûë\ \÷åðåäü\. Äåðò ï\, êîâìàñ âè÷÷ûñüûøòíû, âèñüòàë=ñ é\ç\ñ áóðä\äàí ìèíèñòåðñòâîûñü ñïåöèàëèñò Òàòüÿíà Ëûþðîâà, íî ñ=é\ñ áûòü ñåòàñíû äà äîí áîñüòò\ã. Àáó áûòü ìóííû ñýò÷\ ãîæ\ìûí, äà è ñü\êûä ñýêè âåñüêàâíû. Ñàíàòîðèéÿñ óäæàë\íû âî ã\ã\ð ÷\æ. È îç êîâ ìàéøàñüíû âåë\ä÷\ì ïîíäà, ñýí= ñòàâñ\ òàé\ñ êîòûðò\ìà êîëàíà íîã\í, ýñê\ä=ñíû áàòüìàì\ñ. Ìåäûì ì\ä\äíû íûâ-ïèñ\ ãîæñÿ ëàãåð\ øîé÷÷ûíû, áàòü-ìàìëû òà â\ñíà êîë\

ò\æäûñüíû ¸íà âîäçäæûê: àïðåëü-ìàéûí íèí øû\ä÷ûíû øêîëàñà äèðåêòîð äîð\. Òûð àðëûäò\ìà ê\ ê\ñé\ óäæàâíû, þàñüíû-ò\äìàâíû ñòàâñ\ êîë\ âîäçäæûê æ\ âåë\ä÷àí=íûñü ëèá\ é\ç\ñ óäæ\í ìîãì\äàí ø\ðèíûñü. Øóàì, òàâî ïîçü\ íà âèäëûíû âåñüêàâíû óäæàëàí ëàãåð\ àâãóñòûí. Í\øòà ñ¸ðíèòûñüÿñ ò\ä÷\ä=ñíû, ìûé ñóäçñüûò\ìà îëûñü ñåìüÿûñü ÷åëÿäüë\í ýì ïîçÿíëóí øîé÷÷ûíû ñàðèäç äîðûí ìûíòûñüò\ã, íî, áóðàê\, îç ñòàâ áàòü-ìàìûñ òà éûëûñü ò\äíû. Òàâî êåæë\ ïóò¸âêàÿññ\ þêë\ìà íèí, à ì\ä âî, ìåäûì íå ñ¸ðìûíû, êîë\ øû\ä÷ûíû ñîöèàëüí\ÿ ñ\âìàí ìåñòàâûâñà óïðàâëåíèå\ òóëûñíàñ. Åëåíà ÕÀßÍÅÍ.

ÎËÀÍÏÀÑ Óõòàñà ïðîêóðàòóðà âèäëàë=ñ, îç-\ òîðêàâíû êàðñà ïðåäïðèÿòèåÿñ\í âåñüê\äëûñüÿñ âåðìûò\ì\ñ óäæ âûë\ áîñüò=ã\í ôåäåðàëüí\é îëàíïàñ. Ñ=äç, îëàíïàñûí èíä\ìà: îðãàíèçàöèÿ-ó÷ðåæäåíèåëû, àñø\ð ïðåäïðèÿòèåëû, ê\í= ñ¸ûñü óíäæûê óäæàëûñü, áûòü êîë\ áîñüòíû óäæ âûë\ âåðìûò\ì é\ç\ñ, è ìåä ñýòø\ìûñ â\ë= 2 ïð\÷åíòûñü ýç ýòøàäæûê äà 4 ïð\÷åíòûñü ýç

Óíàëàûí íà òîðêàë\íû óíäæûê. Òà äûðéè êîë\, ìåä íàë\í óäæàëàí=íûñ ë\ñÿë=ñ ñòàâ êîð\ìûñëû. Òàé\ñ æ\ óð÷èò\ìà è Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ïðàâèòåëüñòâîë\í 2004 âî äåêàáðü 30 ëóíñÿ 276 íîìåðà øó\ìûí. Íî, êûäçè òûäîâò÷èñ, ïðåäïðèÿòèå\í âåñüê\äëûñüÿñûñü îç ñòàâíûñ

ÃÈÁÄÄ /Ë/Ä/

ïûääè ïóêòûíû îëàíïàññ\ äà òàòø\ì íîã\í òîðêàë\íû èíâàëèäëûñü óäæ âûë\ ïðàâîñ\. Òàê\ä éèò\äûí Óõòàñà ïðîêóðàòóðà øû\ä÷èñ ñóä\, ìåä 21 îðãàíèçàöèÿëû òø\êòûíû ë\ñü\äíû èíâàëèäúÿñëû óäæàëàí=íúÿññ\ îëàíïàñ\ êóò÷ûñü\ì\í.

ÏÅÍÑÈß

×\æèííûä? Ñåòàñíû á\ð

Ýí ïóäúÿâ îë\ìò\ Êûäç ñ\ìûí íèí ýç \ë\äíû øîïåðúÿñ\ñ, ìåä îç òîðêàâíû òóé âûâò= âåòëàí ïðàâèë\, íî óíàëû òàé\ îç ì\ð÷÷û — æóðúÿë\íû ýòø ò\äò\ã äà ïóäúÿë\íû îç ñ\ìûí àññüûíûñ, íî è âåòëûñü-ìóíûñüëûñü îë\ìñ\. Ìåäûì ÷èíòûíû íåìèíó÷à ëûäñ\, Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ òóé àãåíòñòâîê\ä \òâûëûñü áàðà íà ñóâò\äàë=ñíû \ë\äàíà ïàñúÿñ ñýí, ê\í= êóâñèñíû é\ç. «Ýí ïóäúÿñü! Ýí îðäéû!», «Òàñìààñü!», «×èíòû \äò\!» ïàñúÿñ ïîçü\ àääçûíû Ñûêòûâêàð — Óõòà, Ñûêòûâêàð — Ìûëä=í â\ë\êúÿñûí äà ôåäåðàëüí\é ò\ä÷àíëóíà «Âÿòêà» òóé âûëûí. Âî÷àñ\í íàé\ ëîàñíû è ìóê\äëàûí.

2012 âîñÿ èþëü 1 ëóíñÿíü çáûëüì\äñü\ Ïåíñèÿ ôîíäûí òîðúÿ é\çë\í òø\ò âûëûí ÷\æ\ñ þê\íûñü ñü\ì ìûíò\ì éûëûñü ôåäåðàëüí\é îëàíïàñ, þ\ðò\ Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñà Ïåíñèÿ ôîíäë\í Êîìè þê\íûñü ïðåññ-ñëóæáà. Òàé\ ñü\ìñ\ âåðìàñíû áîñüòíû 1953 âîûí ÷óæë\ì äà òîìäæûê àðëûäà ìóæè÷\é-ïåíñèîíåðúÿñ äà 1957 âîûí ÷óæë\ì äà òîìäæûê àðëûäà íûâáàáà-ïåíñèîíåðúÿñ, à ñ=äçæ\ îë\ìà é\ç, êîäúÿñ ãîñóäàðñòâîê\ä ïàé\í àñüíûñ ÷\æèñíû ñîäò\ä ïåíñèÿñ\. Îëàíïàñàñ óð÷èò\ìà ñü\ì ìûíòàííîãñ\. Íàé\, êîäúÿñë\í ÷\æ\ñûñ \êì\ìà ï\ðûñüëóí ñåðòèíûñ óäæ êóçÿ àðòàë\ì ïåíñèÿñüûñ 5 äà ýòøàäæûê ïð\÷åíò, âåðìàñíû \òïûðé\ áîñüòíû ñòàâñ\. Òàäçè æ\ â\÷àñíû ð\øòø\òñ\ óäæ êóçÿ ïåíñèÿ áîñüòûñü èíâàëèäúÿñëû äà íàëû, êîäúÿñ âîøò=ñíû âåðäûñüñ\, à ñ=äçæ\ ìóê\äëû. Íàëû æ\, êîäúÿñ ÷\æèñíû ïåíñèÿ äîðàíûñ ñîäò\äñ\ ãîñóäàðñòâîê\ä ïàé\í, à ñ=äçæ\ â\÷èñíû òàé\ñ «ìàì êàïèòàë» âåñüò\, ÷\æ\ñ ñü\ìñ\ êóòàñíû âåøòûíû ñû äûðà, óíà-\ àñüíûñ óð÷èòàñíû êàäñ\, íî 10 âîûñü îç ýòøàäæûê. È, ìåäá\ðòè, Ïåíñèÿ ôîíäûí \êì\ì ÷\æ\ññ\ ïîçÿñ áîñüòíû êûäçè ï\ðûñüëóí ñåðòè óäæ êóçÿ ïåíñèÿ äîð\ ñîäò\ä. * * * Ïåíñèÿ ôîíäûñü ÷\æ\ññ\ áîñüò\ì ìîãûñü áûä\íëû àñëûñ êîë\ øû\ä÷ûíû êàð-ðàéîíñà óïðàâëåíèå\, êûñÿíü è ìûíò\íû ñûëû ïåíñèÿñ\.


5

Ãîæ\ì

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Ëü\ìúþûí øîé÷÷ûíû áóð. À îâíû? Âèò âî ñàéûí Ëü\ìúþûí âîññèñ ïëÿæ. Ìåäûì ñýí= êóïàéò÷ûíû-ãîæé\ä÷ûíû, êîë\ âåøòûíû ñü\ì. Þðêàðñà îëûñüÿñ îêîòàïûðûñü âåòë\íû øîé÷÷ûíû. Ìóê\äëàûí äîðûñü ñýí= þûñ äà ëûàûñ ñ\ñò\ìäæûê. Íî Ëü\ìúþñà òóðáàçàûí îëûñüÿñ ä\çì\ìà\ñü íèí. Ìàéøàñü\íû, ëûà âûëûí øîé÷÷ûñüÿñ ï\ òûðò\íû ë\ï-¸ã\í ìèÿíëûñü é\ðúÿñ.

Ïîòøèñíû ãîðò\ ìóíàí òóé —Ëü\ìúþ\ ïûðàí òóéñ\ ïîòø\ìà\ñü, êîë\ âåøòûíû 50 øàéò, âîäç\ þ äîð\ ìóí\ìûñü 100 øàéò íèí êîë\ ñåòíû. Ïûæ\í âåòë\ìûñü äà ìóê\ä óñëóãàûñü êîë\ æ\ ìûíòûñüíû. Âåñèã àñìîãàñÿí=í\ ñü\ìò\ã îç ëýäçíû. Ñî è øîé÷÷ûíû âîëûñüÿñ êóñò óë\ êîòðàë\íû. Ñòàâ â\ðñ\ íèí ïåæàë=ñíû. Ã\ã\ð ë\ï-¸ã, ïëàñòèê ñóëåÿ äà òðóñèê-ëèï òóïëÿñü\. Êóïàéò÷àí ñåçîí ïîìàñü\ì á\ðûí òàí= íåêîä íèí\ì îç èäðàâ-ïåëüê\ä, — ñê\ðûñëà ïóçü\ìà Ëü\ìúþñà òóðáàçàûí îëûñü àíü (ãàçåò\ ñíèìàéò÷ûíû ýç ê\ñéû, ïîë\, ïëÿæñà ê\çÿèíûñ ï\ ïóæ ïåòê\äëàñ). Ëü\ìúþñà îëûñüÿñ ä\çì\ìà\ñü è ñûûñü, ìûé àñëàíûñ ãîðò\ îç âåðìûíû âåñüêàâíû. Òóéâåæñ\ ïîòø\ìà\ñü äà, áûä ï\ðé\ êîë\ ïàñïîðò ïåòê\äëûíû, ìåäûì ãîðòàä ëýäçàñíû. —Ð\äâóæ\é îç æ\ âåðìûíû ìèÿí äîð\ ïûðíû, âåøòûñüíû òø\êò\íû, — âîäç\ âèñüòàë\ àíü. Ñê\ðì\ìà\ñü Ëü\ìúþñà îëûñüÿñ òø\òø è ñûûñü, ìûé øîé÷÷àí=í\í âåñüê\äëûñüûñ àáó ë\ñü\ä\ìà ìàøèíà-àâòîáóñëû òîðúÿ ñóâòëàí=í. Ãîæé\ä÷ûíû-êóïàéò÷ûíû âîëûñüÿñ àññüûíûñ «ê\ðò â\âúÿññ\» ñóâò\ä\íû êûò÷\ âåñüêàë\. Îëûñüÿñë\í âèñüòàë\ì ñåðòè, íàé\ âåñèã àñëàíûñ êåðêà äîð\ îç âåðìûíû ñèá\ä÷ûíû. —Ìè \ä îã êîð\é øîé÷÷àí=íñ\ òóïêûíû, — øó\ àíü. — Íî âîñüò=í ê\, áóðà ä\çü\ðèò. Ë\ñü\ä ìàøèíà-

ÿñëû òîðúÿ ñóâòëàí=í, à ýí êåðêà é\ð\äç ëýäç, ñóâò\äàâ ë\ï-¸ã ÷óê\ðòàí êîíòåéíåð. Äà ýí ïîòø ìèÿíëûñü, Ëü\ìúþûí îëûñüÿñëûñü, âåòëàí òóéñ\.

Çûêñüûíû îã ê\ñé\é Ìè øû\ä÷ûë=ì Ëü\ìúþ øîé÷÷àí=í\í âåñüê\äëûñüÿñ äîð\, çáûëü-\ ñòàâûñ ñ=äç, êûäçè âèñüòàë\íû òóðáàçàûí îëûñüÿñ. Êûäçè ïàñéèñ ïëÿæñà àäìèíèñòðàòîð Àðò¸ì Ïðîíèí, íàé\ îç ê\ñéûíû çûêñüûíû ñýò÷\ñ îëûñüÿñê\ä. —Ãîðòàñ ëîêòûñüÿñëûñü ñü\ì îã áîñüò\é, — ýñê\ä\ Àðò¸ì Ïðîíèí. — Äåðò, ìàøèíàñ\ ñóâò\äàì äà þàëàì, ìûé ìîãûñü âîèñíû. Ïàñïîðòñ\ ïðîïèñêàíàñ âèäç\äëàì äà ëýäçàì äîí áîñüòò\ã. —À íà äîð\ âîûñü ð\äâóæëûñü, ã\ñüòúÿñëûñü êîðàííûä? —Îã æ\. Ìåäûì ñ\ìûí âîäçâûâ âèñüòàëàñíû, ìûé íà îðä\ âîëàñíû ã\ñüòúÿñ. Ìè ïûð äàñü\ñü ñ¸ðíèò-

÷ûíû. Ñýññÿ è Ëü\ìúþ\ ýì ì\ä ïûðàí òóé, ñýí= øëàãáàóì îç ñóëàâ. Àðò¸ì Ïðîíèíë\í êûâúÿñ ñåðòè, Ëü\ìúþûí îëûñüÿñ âåðìàñíû ïûðíû êóïàéò÷ûíû-ãîæé\ä÷ûíû äîí âåøòûò\ã. Äåðò, áàðà æ\ êîë\ ïàñïîðò\í ëîêíû, ê\í= ïàñé\ìà ïðîïèñêàñ\. Ïàñéèñ òø\òø, ìûé øîé÷÷àí=íñ\ íàé\ èäðàë\íû-âåñàë\íû áûä ëóí. /ò÷ûä âåæîííàñ ïåëüê\ä÷\íû ìàøèíàÿñ ñóâò\äàí=íûí. Äåðò, áûä êóñò óâ îç âåñàâíû. —×àéòà, é\çûñëû àñëûíûñ êîë\ ñ\ñò\ìäæûêà îâíû, áûä\í á\ðñÿ âèäç\äíû ìè îã âåðì\é, — øóèñ Àðò¸ì Ïðîíèí. Åêàòåðèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

Âåñü îç îâíû — íàæ\âèò÷\íû Ãîæ\ì ø\ð. Øêîëàûí âåë\ä÷ûñüÿñ ïèûñü \òèÿñ óäèò=ñíû íèí âåòëûíû ëóíâûë\ øîé÷÷ûíû, ì\äúÿñ ë\ñü\ä÷\íû íà òóé\, êîéì\äúÿñ êîìïüþòåð ñàéûí êîëëÿë\íû àññüûíûñ êàíèêóëñ\. À êîäñþð\, è òàòø\ìûñ àáó ýòøà, âåñü îç îâíû — íàæ\âèò÷\íû. Òàâî ãîæ\ì óäæ\í ëî\ ìîãì\ä\ìà 11 ñþðñ ñàé\ íûâ-çîíì\ñ, êîäúÿñëû òûðèñ íèí 14 àð\ñ. Ðåñïóáëèêà äà ìóíèöèïàëèòåòúÿñ âè÷ì\ä=ñíû àñëàíûñ áþäæåòûñü 29,09 ìèëëèîí øàéò, ìåäûì ìûíòûñüíû ÷åëÿäüëû óäæûñü.

Ìåäú¸íà ìîéâèèñ Óõòàñà, Âîðêóòàñà äà Ñîñíîãîðñêñà íûâ-çîíëû. Ñýò÷\ñ âåñüê\äëûñüÿñ ê\ñéûñèñíû ìûíòûíû ìóíèöèïàëèòåòñà ñü\ìêóäéûñü áûä\íëû 3 ñþðñûñü óíäæûê, à Óõòàûí — 4 ñþðñ ñàé\ øàéò. Ðàéîíúÿñûñü ìåäñÿ ëûøêûä Ñûêòûâä=í — óäæûñü ìûíòàñíû 2.125 øàéò. À Êóë\ìä=íûñü, ×èëèìä=íûñü, Êíÿæïîãîñòûñü, Óäîðàûñü, Ïå÷îðàûñü, Ñûêòûëûñü, Ìûëä=íûñü äà Êîéãîðòûñü çîíïîñíèëûñü ç=ëü\ìñ\ äîíúÿë\íû îç ¸íà âûë\ — ñýí= âè÷ì\äàñíû 511-937 øàéò\í. Íî âåê æ\ 2 ñþðñ øàéòûñü ýòøà-

äæûê íåêîä îç áîñüò. Ñîäò\ä ìûíòûñÿñíû è òûð àðëûäò\ìàÿñ\ñ óäæ\í ìîãì\äûñüÿñ. Òà êóçÿ ñ¸ðíèò÷\ìà êàð-ðàéîíñà ïðåäïðèÿòèå-îðãàíèçàöèÿÿñê\ä. Íàé\ äàñü\ñü âè÷ì\äíû ÷åëÿäüëû ìûíòûñü\ì âûë\ 6,2 ìèëëèîí øàéò. È ìåäóíà — 1 ìèëëèîí 100 ñþðñ øàéò\í — þðêàðûñü äà Ñîñíîãîðñêûñü óäæ\í ìîãì\äûñüÿñ. Ìóê\äëààñ — 500 ñþðñ øàéò äà ýòøàäæûê. Íûâ-çîí ç=ëü\íû ëóííàñ 2-4 ÷àñ. Íàé\ ïåëüê\ä\íû óëè÷àÿñ, ïàðêúÿñ, ãîæé\ä÷àí=íúÿñ, ÷åëÿäüëûñü âîðñàí=íúÿñ, ñàäèò\íû ïóÿñ äà

äçîðèäçüÿñ, ä\çü\ðèò\íû íà á\ðñÿ, ìàâò\íû ëàáè÷üÿñ, ïîòø\ñúÿñ, îòñàñü\íû ï\ðûñüÿñëû äà âåðìûò\ìàÿñëû, ç=ëü\íû áèáëèîòåêàûí,

äåòñàäéûí, êëóáûí, áîëüíè÷àûí... Ñíèìîêûñ Êóë\ìä=í ðàéîíñà é\ç\ñ óäæ\í ìîãì\äàí ø\ðèíë\í.


6

Êûäç îëàí, òîì ìîðò?

Óõòàûí îç ðî÷àñüíû

«Ñèâåðêî» áàðà òóéûí Êîëü\ì íýìñÿ 70-80-\ä âîÿñ\ ÑÃÓ áåðäûí ñòóäåíòúÿñë\í «Ñèâåðêî» îòðÿä íèìàë=ñ ñòðàíà ïàñüòà. Òîì é\ç ãîæñÿ êàíèêóë äûðéèûñ óäæàë=ñíû ê\ðò òóé âûëûí ïðîâîäíèêúÿñ\í. Áîñüòë=ñíû ñýò÷\ ìåäñÿ áóð âåë\ä÷ûñüÿñ\ñ. Íî çàâîäèò÷èñ ïåðåñòðîéêà, îë\ìûñ ãóäûðò÷èñ, è ñòóäîòðÿäúÿññ\ áûð\ä=ñíû. 1989 âîûí è «Ñèâåðêî» ýç ëî... Óíèâåðñèòåòñà âåë\ä- ïåò=ñíû êóçü ÷ûñüÿñ Êðèñòèíà Ðîìà- òóé\ — Íîâîðîñíîâà äà Àííà Áàëàíäè- ñèéñê\. Ãîæ\ìíà êóèì âî ñàéûí áûä\í 28 ìîðò â\ë=íû ò\äìàë=ñíû «Ñèâåðêî» òóéûí 9.134 ÷àñ äà íàéûëûñü äà øóèñíû æ\âèò=ñíû 496 ñþðñ ëîâçü\äíû ñ=é\ñ. Íûâú- øàéò. ÿñëûñü âîäçì\ñò÷\ìñ\ —/òè ÷àñûñü ìûíò\îøêèñíû \òêûìûí âå- íû 55 øàéò äà óíäæûê, ë\ä÷àí=íûí äà é\ç\ñ êîð êóèì ïðîâîäíèêë\í âåë\äàí ìèíèñòåðñò- ä\çü\ð óëûí êûê âàâîûí. ÐÆÄ ìóí=ñ âî- ãîí. Íîâîðîññèéñê\ äà ÷à — ãîæ\ìíàñ íàëû á\ðñ\ âåòëàì 7 ëóí. çýâ ¸íà êîë\íû ñîäò\ä Ò\ëûñüíàñ àðòì\ âåòóäæàëûñüÿñûñ. ëûíû êûêûñü, — âèñüÈ êîëü\ì âîñÿ èþíü òàë\ îòðÿäñà êîìàíäèð 10 ëóí\ ñòóäåíò-ïðîâîä- Êðèñòèíà Ðîìàíîâà. íèêúÿñ ìåäâîääçàûñü Òàâî íàë\í êîòûðûí

1980-\ä âîÿñ\...

âåðìûíû ìåäàñüíû îòðÿä\ ñ\ìûí ñü\ì àáóò\ì ïîíäà. Áóð ï\ ýñüê\ â\ë=, îòñàë=ñíû ê\ òà áîêñÿíü é\ç\ñ âåë\äàí ìèíèñòåðñòâî, âóçêîëëåäæ äà à÷ûñ ÐÆÄ. Íîâîðîññèéñê\ òóéûñ ìóí\ Êðûìñê ïûð. Àííà Áàëàíäèíà äà Êðèñòèíà Ðîìàíîâà. —Ìè àñëàíûì ñèíì\í àääçûë=ì, 20 íûâ äà çîí: óíèâåð- ìûé ëî\ìà òàé\ êîðê\ ñèòåòñà, ïåäèíñòèòóòñà, ñ\ñò\ì êàðûñê\ä. Áóâ\ð èíñòèòóòñà äà êóëüðåòø íåìèíó÷à á\ðàñ òóðà êîëëåäæñà ñòóëóí ìûñòè ìè â\ë=ì äåíòúÿñ. Îç íà ñòàâíûñýí=, êîâìèñ äûð ñóëàâñ\ è áîñüòíû. Êîë\ áóð äçîíüâèäçàëóí. Í\øòà, íû, — þêñü\ Êðèñòèíà. Êðèñòèíàë\í êûâúÿñ — Êåðêàÿñûñ \øèíü\ñåðòè, ìåäêîìèññèÿûñü äçûñ íþéòûí\ñü. Ìàäà âåë\ä÷\ìûñü êîë\ øèíàÿñ òø\òø. Íîâîìûíòûñüíû àñëûä, àñ- ðîññèéñêûí \òêûìûíëàëàä ñü\ì âûë\ æ\ ûí æóãëàñü\ìà\ñü æ\ íü\áíû ïðîâîäíèêëûñü êåðêàÿñûñ. Òà ï\ðé\ ñàïàñüê\ì. À òàé\ ñóâò\ ðèäç äîðûí ãîæé\ä÷ûçýâ äîíà, è óíà\í îç íû ìèÿíëû ýç ìîéâè. Á\ðñ\ ìèÿíê\ä óíà øîé÷÷ûñü ëîêò=ñ. /òè ñåìüÿ ìóí\ìà ëóíâûë\ àñëàñ ìàøèíà\í, à á\ðñ\ ïîåçä\í íèí êîâìèñ ëîêíû, ìàøèíàíàñ â\äèò÷ûíûñ\ îç íèí ïîçü äà. Ïîåçäñà íà÷àëüíèê Îëåã Ëàãîâñêèé ì\ä âî íèí óäæàë\ «Ñèâåðêîê\ä». Îøê\ ñòóäåíòúÿñ\ñ. Íàé\ ï\ çýâ êûâêóò\ì\í â\÷\íû àññüûíûñ óäæñ\, ñèííûñ \çé\, ñýòø\ì ç=ëü\ñü òîì é\çûñ. ...è \í=ÿ êàä\. Âèêòîðèÿ ×ÓÃÀÅÂÀ.

Ê\ñúÿí ê\, àðòìàñ Âûëüãîðòñà èñòîðèÿ äà êóëüòóðà ìóçåéûí âîññèñ Àíàñòàñèÿ Òûðáûëåâàë\í âûñòàâêà. Ñåðïàñàëûñüëû ñ\ìûí íà 16 àð\ñ. È òàé\ ñûë\í ìåäâîääçà òàòø\ì ò\ä÷àíà ïåòê\ä÷\ì. Àíàñòàñèÿ âåë\ä÷\ Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü áåðäûí èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûí 10-\ä êëàññûí. —Àáó îøéûñü\ì ðàäè òàé\ âûñòàâêàñ\ êîòûðò\ìà, — øó\ íûâ. — Àñëàì óäæ\í ìå ê\ñúÿ ïåòê\äëûíû, ìûé\ âåë\ä\íû ãèìíàçèÿûí. Ìåäûì òîì é\ç, êîäúÿñ ç=ëü\íû êûï\ä÷ûíû, øåä\äíû ãûðûñü âåðì\ìúÿñ, ò\ä=ñíû, ìûé áóðåòø òàí= ïîçü\ óíàòîðé\ âåë\ä÷ûíû. È÷\òäûðéèûñ Íàñòÿ âåòë\äë\ìà «Ãîí÷àðèê» èçîñòóäèÿ\, ê\í= âåë\ä÷\ìà â\÷àñüíû ñ¸éûñü, ñåðïàñàñüíû, áèñåð\í âûøèâàéò÷ûíû. Ñûëûñü åíáèàëóíñ\ êàçÿë\ìà íûâêàë\í ï\÷ûñ Ýììà Íàëèìîâà, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü

äà êóëüòóðàñà âåòåðàí. Ñ=é\ è âàé\ä\ìà âíó÷êàñ\ ãèìíàçèÿ\. —Ìå âåë\ä÷à ãèìíàçèÿûí 5-\ä êëàññÿíü. È ìåíûì íèìêîäü, ìûé âåñüêàë= áóðåòø òàò÷\, — âîäç\ âèñüòàë\ Àíàñòàñèÿ Òûðáûëåâà. — Òàí= ñòàâñ\ êîòûðò\ìà ñû ìîãûñü, ìåäûì ÷åëÿäü áîñüò=ñíû áóð ò\ä\ìëóí äà âåðìèñíû âîäç\ âåë\ä÷ûíû êóëüòóðà äà èñêóññòâî êîëëåäæ-âóçûí. Ìå ì\âïà-

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

ëà ëîíû äèçàéíåð\í. ×àéòà, ãèìíàçèÿ á\ðûí ìåíûì ëî\ êîêíèäæûê ïûðíû âåë\ä÷ûíû òàé\ ñïåöèàëüíîñüòàñ. Òàí= ç=ëü\íû çýâ áóð âåë\äûñüÿñ. Ìè âåë\ä÷àì àñûâñÿíü ðûò\äç. Ñü\êûä, äåðò. Ïð\ñò êàäûñ ýòøà. Òà ïîíäà óíà\í ìóí\íû ãèìíàçèÿûñü. Íî ìå ÷àéòà, áûä\íëû, êîä= ñüûë\-é\êò\, âîðñ\ ìóçûêàëüí\é èíñòðóìåíò\í, ñåðïàñàñü\ äà ê\ñé\ øåä\äíû èñêóññòâîûí âåðì\ìúÿñ, êîë\ ïûðíû âåë\ä÷ûíû áóðåòø òàé\ ãèìíàçèÿàñ. Âèäëûíû àññüûä âûíò\. Âåííû ñü\êûäëóíúÿñ. Ãàøê\, àðòìàñ. Äåðò, ê\ñúÿí ê\... Íàñòÿ ê\ñéèñ — è ñûë\í àðòìèñ. Íûâêà áûäëà\ óäèò\: è áóðà âåë\ä÷ûíû, è ïûð\ä÷ûíû îáùåñòâåíí\é óäæ\, è ïåòê\ä÷ûíû âûñòàâêàÿñ âûëûí. Ñâåòëàíà ÌÓÐÀÂܨÂÀ. Ñûêòûâä=í ð.

/í=ÿ òîì âîéòûð ã\ã\ðâî\íû, ìûé àñêèà ëóíûñ òø\òø è íà ñàéûí. Íûâ-çîí \òóâò÷\íû êîòûðúÿñ\, ïûð\ä÷\íû îáùåñòâåíí\é óäæ\, îòñàñü\íû ÷åëÿäüëû äà ï\ðûñü é\çëû. Ýì òàòø\ì êîòûðûñ — «Òîìóëîâ» — è Óõòàûí. Íûðùèêûñ ñýí= Âèêòîðèÿ Ãàáîâà. È òàëóí ñ=é\ — ìèÿí ã\ñüò. —Âèêòîðèÿ, ìûéñÿíü ñòàâûñ çàâîäèò÷èñ? —Êóèì âî ñàéûí Ñûêòûâêàðñà ãîñóäàðñòâåíí\é óíèâåðñèòåò ïîìàë\ì á\ðûí ìå ìóí= âåë\äíû êîìè êûâ Óõòà\. Ñýí= ýì Áîðèñ Øàõîâ íèìà êîìè êóëüòóðà ø\ðèí. /ò÷ûä â\çéèñíû ìåíûì ïûð\ä÷ûíû «Þãûä êîäçóâ» êîíêóðñ\, êîä\ñ êîòûðò=ñ ø\ðèíûñ. Ìå ñýêè ëîè âåðìûñü\í. Ø\ðèí áåðäûí óäæàë\ «Ðàäëóí» òåàòð-ñòóäèÿ, è êîíêóðñûí âåðì\ì á\ðûí ìåí\ êîðèñíû ñýò÷\ âîðñíû. Òý ï\ åíáèà ìîðò, à ìèÿíëû áóðåòø òàòø\ìúÿñ êîë\íû. Ñýññÿ ìåíûì êóò=ñíû â\çéûíû êîòûðòíû äà íó\äíû ñ=é\ ëèá\ ì\ä ãàæ. À êîð «Êîìè âîéòûðûí» âîäçì\ñò÷ûñüÿñ ÷óê\ðò=ñíû òîì é\ç\ñ äà â\çéèñíû \òóâò÷ûíû, ìåí\ èíä=ñíû íûâ-çîíë\í êîòûð\í âåñüê\äëûñü\í. Ìå ýñüê\ àáó íûðùèê, íî êîâìèñ áîñüò÷ûíû òàé\ êûâêóòàíà óäæàñ. ¨ðòúÿñ ýñê\ä=ñíû, òýíàä ï\ àðòìàñ àñ ã\ã\ðûä é\çñ\ êîòûðòíû, äà ê\ñéûñèñíû îòñàâíû. Îòñàñü\íû, íî ÷àéòà, àñëûì êîë\ âîäç\ âåë\ä÷ûíû âåñüê\äëàí óäæ\. —Êóòø\ì ìîãúÿñ çáûëüì\ä\ ò=ÿí êîòûðíûä? —Ìåäø\ð ìîãûñ — \òóâòíû òîì é\ç\ñ. Ìåäûì îë=ñíû ýç \òà-ì\äñüûñ òîðé\í, à ¸ðòàñèñíû. Óíà êîìè íûâ-çîí ëîêò\ îâíû-óäæàâíû Óõòà\, íàëû îêîòà ÷óæàí êûâ âûëûí ñ¸ðíèòíû, à íåêîäê\ä. Óíà\í íèí àääçûñèñíû-ò\äìàñèñíû ìèÿí êîòûðë\í ÷óê\ðò÷ûë\ìúÿñ äûðéè. À êîð óäæñ\ ïàí= íà, ìåäâîääçà ãàæ âûëàñ âîèñíû ñ\ìûí çîíúÿñ. ¨íà è øåíçè, ê\í=, ìèñÿ, êîìè íûâúÿñûñ? È \í= çîíúÿñ íûâúÿñûñü ¸íäæûêà âîäçì\ñò÷\íû. Êûçâûíûñ èçüâàñà. /òèÿñ âåë\ä÷\íû òåõíèêóì-âóçûí, ì\äúÿñ óäæàë\íû íèí. Í\øòà \òè ìîã — ïóêòûíû êîìè êûâ äà êóëüòóðà âèäç\ì-ñ\âì\ä\ì\ ïàé. Ìè íó\äàì êîìè ãàæúÿñ, ê\í= ò\äìàñÿì êîìè é\çë\í îëàñíîã\í, êóëüòóðà\í, èñòîðèÿ\í. Ìåíûì íèìêîäü, íûâ-çîí îç ÿíäûñüíû ñ¸ðíèòíû \òà-ì\äíûñê\ä êîìè\í äà. Òîì é\çûñü óíà\í àñüíûñ íèí âîäçì\ñò÷\íû ãàæ íó\ä\ìûí äà îòñàñü\íû ìåíûì, îç êîâ \òíàìëû áåðãàâíû. Ìåíàì âåñüêûä êè\é — Òàòüÿíà Àíóôðèåâà, âåë\äûñü æ\. —Êûòûñü ò= êîðñÿííûä òîì é\çñ\? —Ò\äñàÿñ ïûð. Ñýññÿ êîä= \ò÷ûäûñü âîëàñ, ì\äûñü ¸ðòúÿññ\ íèí âàé\ä\. Ìå áûä\íê\ä êóòà òîïûä éèò\ä. Ýì\ñü ìè è «Âêîíòàêòå»-ûí. /òóââåç ïûð ìèÿí éûëûñü óíà\í íèí ò\äìàë=ñíû. —Ñûêòûâêàðûí «Êîéòàø» á\ðúÿ ôåñòèâàëüûí ïåòê\ä÷èñ è Óõòàûñü «Âûëü îë\ì» ñüûëûñü êîòûð. Ò= íàê\ä ¸ðòàñÿííûä? —Íàê\ä ò\äìàñè êîíêóðñ äûðéè, ê\í= ìå â\ë= íó\äûñü\í. Ñýêè íàé\ ýëÿñèñíû, íåêûò÷\ îç êîðëûíû, à îêîòà ï\ é\çûñëû ðàäëóí âàéíû, íå ñ\ìûí àñëûíûì ñüûâíû. Ìèñÿ, Óõòàûí òàòø\ì êîòûðûñ óíà, à ò=ÿíëû êîë\ êîìè\í ñüûâíû, ìåä òîðúÿâíû ìóê\äñüûñ. È ñýêè ò=ÿí\ñ êàçÿëàñíû. Òàäçè è ëîè. Ìè âóäæ\ä=ì Òàòüÿíà Áàåâàëûñü ðî÷ ñüûëàíñ\ êîìè âûë\, âåë\ä=ì êîëàíà íîã øóàâíû êûâúÿññ\. /í= ñüûëàíêûâúÿññ\ áóðà ò\ä\íû Óõòàûí. —Âåñüê\äëûñüÿññÿíü ò=ÿí êîòûðëû îòñ\ãûñ âè÷ì\? —Çýâ ¸íà îòñàñü\ ìèÿíëû êàðñà àäìèíèñòðàöèÿûñü òîì é\çë\í þê\í. Òîðé\í íèí ûäæûä àòòü\ Åëåíà Ëîãèíîâàëû. Ñ=é\ ñü\ë\ìíàñ âèñü\ ìèÿí «Òîìóëîâ» â\ñíà. Òóéä\, ûø\ä\... Íèìêîäü òàûñü. È òîðé\í íèí ñûûñü, ìûé òýíûä ýñê\íû, ìûé òý êîëàíà. Åâãåíèÿ ËÎÁÀÍÎÂÀ, «Êîìè é\çêîñòñà ðàäèîûñü» êîððåñïîíäåíò.


2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ 1.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 «Смак». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20 «ЖКХ». 16.15 «Хочу знать». 17.00 «Детектор лжи». 18.00 Вечерние новости. 18.25 «Между нами, девочками». 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО; ДЕРЖАНИЯ». 22.30 «Русалим. В гости к Богу». 23.35 «На ночь глядя». 0.30 «Мини;юбка. Короткая история». 1.25 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!» 3.00 Новости. 3.05 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!» 3.30 «Акулы атакуют». 4.25 «Хочу знать».

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «С новым домом!» 9.45 «О самом главном». 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести;Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Люблю, не могу!» 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы; ши! 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ; НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2.20 «КОМАНДА». 4.30 «Городок».

7.00 «Чоявока». 7.15 «Русский крест». 7.30 «Мир миян г=г=р». 8.00 «Настроение». 8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 10.20 «Петровка, 38». 10.40 «Врачи». Ток;шоу. 11.30, 14.30, 17.30 События. 11.50 «Коми incognito». 12.00 «91». Телевизионная викторина. 12.30 «Осколки прошлого». 13.00 «Мультпарад». 13.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 14.55 «Взрослые люди». 15.30 Фильмы «Финноуго рии». 16.00 «Лад». 16.30 «Клуб юмора». 17.55 «Петровка, 38». 18.00 «Миян й=з». 18.30 «Талун». 18.45 «91». Телевизионная викторина. 19.15 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 19.30 «Время новостей». 19.50, 23.50 События. 20.15 «Место для дискуссий». Ток;шоу. 21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК; ТОР ВАТСОН». 0.10 «Время новостей». 0.25 «Осколки прошлого». 0.40 «Тибетские тайны Петра Бадмаева». Док. фильм.

7.00 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «АННА КАРЕНИНА». 13.40 Док. сериал «История произведений искусства». 14.05 Спектакль «Наследники Рабурдена». 15.40 Новости культуры. 15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПО; ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ». 16.50 Док. сериал «Русская клио». «Начало Руси». 17.15 Концерт «Великие инст; рументальные концерты Бетховена». 18.05 Ступени цивилизации. 19.00 Док. сериал «Империя Королева». 19.30 Новости культуры. 19.45 «Служили два товарища в одном большом кино». Док. фильм. 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 21.15 Док. сериал «Выдающи; еся женщины ХХ столе; тия. Индира Ганди». 22.05 «Константин Райкин. Один на один со зрителем». 22.35 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 23.30 Новости культуры. 23.50 Док. сериал «Архивные тайны». 0.20 «Рождающие музыку». 1.00 Мастер;класс. 1.40 «История науки». 2.30 Док. сериал «История произведений искусства».

6.00 «НТВ утром». 8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА; ЧЕНИЯ». 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия ; репортер». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Судебный детектив». 14.30 «ОПЕРГРУППА;2». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО; ВЕРКА». 17.40 «Говорим и показыва; ем». Ток;шоу. 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «НАРКОТРАФИК». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ; НИЕ». 1.35 Центр помощи «Анаста; сия». 2.25 «В зоне особого риска». 2.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ».

6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». 7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 7.30 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал. 8.00 «СВЕТОФОР». 8.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 9.00, 9.30 «6 КАДРОВ». 12.00 «Королева шоппинга». 13.00, 16.35 «6 КАДРОВ». 13.30 Мобильный хитпа рад. 13.45 Мобиус. 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ». 15.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». 17.00 «Королева шоппинга». 17.30 «КАРАМЕЛЬ». 18.30 Чек. 18.50 Идея праздника.tv. 18.55 Лента новостей. 19.00 «Нереальная история». 21.00 «АМАЗОНКИ». 22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА;2». 23.45, 0.00, 1.00 «6 КАДРОВ». 0.30 «Валера TV». 1.45 «КУЛЛ;ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

3.35 «ДОМОХОЗЯЙКА». 5.20 «Джуманджи». Мультсе; риал. 5.45 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 Сейчас. 6.10 «Пингвины Антарктики». Док. фильм. 7.00 «Утро на «5». 10.30 Док. сериал «Сверхъес; тественное». 10.40, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ; ТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА; ЩИТА». 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГИ». 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КИСЛОТА». 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ ИГРА». 20.30 «СЛЕД. ПОХОРОНЫ». 21.15 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 22.25 «ГАРАЖ». 0.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 4.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ; РЕТЬ».

5.05 «BСЕ ТИП;ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кряк;бригада». Мульт; сериал. 5.55 «Джимми Кул». Мульт; сериал. 6.20 «На замену». Мультсе; риал. 6.45 «Ким пять;с;плюсом». Мультсериал. 7.10 «Кид vs Кэт». Мультсе; риал. 7.35 «Финес и Ферб». Мульт; сериал. 8.00 «Перекресток в джунг; лях». Мультсериал. 8.30 «Умелец Мэнни». Мульт; сериал. 9.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 9.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 9.55 «Кряк;бригада». Мульт; сериал. 10.25 «101 далматинец». Мультсериал. 10.55 «Лило и Стич». Мульт; сериал. 11.20 «На замену». Мульт; сериал. 11.45 «Ким пять;с;плюсом». Мультсериал. 12.10 «Джимми Кул». Мульт; сериал. 12.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе; риал. 13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН». 13.25 «BСЕ ТИП;ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 14.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ; ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.45 «ХАННА МОНТАНА». 15.10 «Новая школа импера; тора». Мультсериал. 15.35 «Кид vs Кэт». Мультсе; риал. 16.00 «Сорвиголова Кик Бу; товски». Мультсериал. 16.25 «Финес и Ферб». Мульт; сериал. 16.50 «Рыбология». Мультсе; риал. 17.15 «BСЕ ТИП;ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ; ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 18.10 «ХАННА МОНТАНА». 18.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ». 21.15, 0.50 «JONAS». 21.40, 0.25 «H2O». 22.10 «МЕЛИССА И ДЖОУИ».

23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 23.30 «ХАННА МОНТАНА». 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ; ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 1.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО; УН». 2.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.35 «Новая школа императо; ра». Мультсериал. 3.00 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе; риал. 3.25 «Сорвиголова Кик Бутов; ски». Мультсериал. 3.50 «Кид vs Кэт». Мультсе; риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ; ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Практика». 7.15 «Про...» 7.30 «Мобильный хитпа рад». 7.45 «Мобиус». 8.00 «Чек». 8.20 «Детская площадка». 8.25 «Идея праздника.tv». 8.30 «Следы во времени». 9.25 «Не такой как все 2». Док. фильм. 10.45 «Бен 10». Мультсериал. 11.10 «Эй, Арнольд!» Мульт; сериал. 112.10 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал. 13.00 «Пингвины из «Мадага; скара». Мультсериал. 13.25 «УНИВЕР». 14.00 «Мобиус». 14.15 «Идея праздника.tv». 14.20 «Детская площадка». 14.30 «Дом;2. Lite». 15.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.00 «ИНТЕРНЫ». 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ; НОСТЬ». 23.00 «Дом;2. Город любви». 0.00 «Дом;2. После заката». 0.30 «Мобиус». 0.45 «Гороскоп». 0.50 «Детская площадка». 0.55 «Лента новостей». 1.00 «МАГНОЛИЯ». 4.50 «Школа ремонта». 5.50 «САША + МАША». 6.00 «Необъяснимо, но факт».

5.00, 7.15 «Все включено». 5.55 «Индустрия кино». 6.35 «В мире животных». 7.05, 9.00 Вести;спорт. 8.15 «Лондон 2012. Обратный отсчет». 8.40, 11.45 Вести.ru. 9.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ; ЛО». 11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Лампочка. 12.00 Вести;Спорт. 12.30 «Я ; тренер». 13.00 «Лондон ждет». 14.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ;2». 16.50 Футбол. Первенство России. Футбольная На; циональная Лига. «Томь» (Томск) ; «Сибирь» (Но; восибирск). 18.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 21.20 Неделя спорта. 22.35 «Человек разумный. Версия 2.0». 23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика. 0.20 «Вопрос времени». 0.50 «Рейтинг Тимофея Баже; нова. Законы природы». 1.20 Вести;спорт. 1.30 Вести.ru. 1.45 «Моя планета». 3.45 Неделя спорта.

7

Òàé\ ëóí\: —Àáõàçèÿûí íèì=ä=íû ä=ðàïàñ; —Àëåêñàíäð, Àíòîí, Äàíèèë, ϸòð íèìëóíàñü=íû; —1792 âîûí ÷óæèñ ðî÷ ïîýò, ëèòåðàòóðà êðèòèê ϸòð Âÿçåìñêèé; —1831 âîûí Ñòàðàÿ Ðóññàûí ïàíñèñ õîëåðà áóíò; —1864 âîûí âîññèñ Íîâîðîññèéñêñà óíèâåðñèòåò; —1875 âîûí êóâñèñ Èñààê Çèíãåð, íèìàëàíà âóðñÿí ìàøèíêà â=÷ûñü; —1883 âîûí ÷óæèñ Àëüáåðò Óîðíåð, Ãîëëèâóäñà «Warner Brothers» êèíîêîìïàíèÿ êîòûðòûñü í¸ëü âîêûñü =òè; —1901 âîûí íåìå÷ âðà÷ Ðîáåðò Êîõ øóèñ, ìûé áóáîíí=é ÷óìà âåðì= âóäæíû êðûñàñÿíü; —1906 âîûí ïåò\ñ îñåòèí êûâ âûëûí «Èðîí ãàçåò» ìåäâîääçà ãàçåò, òàé= ëóí= Ëóíâûâ Îñåòèÿûí =í\ íèì=ä=íû ÑÌÈ-ûí óäæàëûñüÿñ=ñ; —1910 âîûí ÷óæèñ 1971—1990 âîÿñ= Ìîñêâàñà äà ñòàâ Ðóñüñà ïàòðèàðõ Ïèìåí (çáûëü íèìûñ Ñåðãåé Èçâåêîâ); —1916 âîûí êóâñèñ Àíãëèÿñà õèìèê, àðãîí, êðèïòîí, êñåíîí äà íåîí èíåðòí=é ãàçúÿñ âîñüòûñü Óèëüÿì Ðàìçàé; —1930 âîûí Ìîñêâàûí âîññèñ àâèàöèÿ èíñòèòóò; —1951 âîûí Ôðàíöèÿñà Ðîêåíêîðòûí âîññèñ ÍÀÒÎ-ë=í øòàá-êâàðòèðà; —1973 âîûí ÷óæèñ àìåðèêàíêà Ìîíèêà Ëåâèíñêè, êîäê=ä ìóñóêàñü=ì â=ñíà Áèëë Êëèíòîí=ñ ìóðòñà ýç â=òëûíû ÑØÀñà ïðåçèäåíòûñü; —1979 âîûí Èðàíñà äóõîâí=é íûðùèê, àÿòîëëà Õîìåéíè =ë=ä\ñ ûâëàûí øûëàä âîðñ=ì-þðã=ìûñü, òàäçè ï= òîì é=çûñ òøûê=íû-âåëüì=íû; —1980 âîûí «Ñîþç-37» êîðàáëü=í êîñìîñ= ëýáçèñ Àçèÿûñü ìåäâîääçà ìîðò – âüåòíàìå÷ Ôàì Òóàí; —1982 âîûí øóèñíû áûäëàûí äóãäûíû êûéíû êèò=ñ âóçàë=ì ìîãûñü; —1989 âîûí ÷óæèñ Ãàððè Ïîòòåð=ñ âîðñûñü àêò¸ð Äýíèåë Ðýäêëèôô; —1992 âîûí Àáõàçèÿñà Âåðõîâí=é Ñ=âåò øóèñ òîðé=ä÷ûíû Ãðóçèÿûñü; —1994 âîûí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí ïàíñèñ Èãðû Äîáðîé Âîëè îðäéûñü=ì; —1994 âîûí áîñüò÷èñíû çáûëüì=äíû ÐÔ-ñà Îëàíïîäóâ ¨ðä éûëûñü îëàíïàñ; —2002 âîûí ó÷¸í=éÿñ í=øòà =ò÷ûä ã=ã=ðâîèñíû, ìûé ñàðèäçñà «ãóíäûðúÿñ» éûëûñü ëåãåíäàÿñûí ýì è çáûëüûñ: ñýêè Òàñìàíèÿ ä\ âûë= ãû øûáèò\ñ ïîâçü=äëàíà ûäæûä êàëüìàð=ñ. Ñü=êòàûñ — 250 êèëîãðàìì, à «êè-êîêûñ» — 15 ìåòðûñü êóçüäæûê; —âàæ é=ç ñåðòè, ãûìàë= ê= ãóñü=í, è çýðàñ â=ëÿíèêûñü, ãîðàà ê= ìóðê=ä÷= – âåäðàûñü ìîç êîéûøòàñ.


8

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ 0.35 «Мозговой штурм. Интер+ нет+мышление». 1.05 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ+ ЛЕНИЕ».

—Ðîññèÿûí íèì=ä=íû êàäàñòð=â=é èíæåíåð=ñ; —Âàíóàòóûí ÷åëÿäüë=í ëóí; —Àðêàäèé, Åëåíà, Åôèìèÿ, Îëüãà íèìëóíàñü=íû; —1374 âîûí ïóêò\ñíû Âÿòêà (=í\ÿ Êèðîâ) êàðëû ïîäóâ. Êàäñ= àáó òóÿë=ìà äçèê ñò=÷à, íî áóðåòø òàé= îëàí\í éûâñüûñ êàçüòûë=ìà 1780 âî=äç Õëûíîâ êàð êóçÿ; —1701 âîûí Âîéâûâ Àìåðèêàûí ôðàíöóç ìóÿñ=í âåñüê=äëûñü Àíòóàí Êàäèëëàê ïóêò\ñ Äåòðîéò êàðëû ïîäóâ. Áóðåòø ñû íèì=í á=ðûíäæûê êóò\ñ øóñüûíû àâòîìîáèëü ìàðêà; —1802 âîûí ÷óæèñ Ôðàíöèÿñà ãèæûñü Àëåêñàíäð Äþìà (áàòüûñ); —1828 âîûí ÷óæèñ ðåâîëþöèîíåð, êðèòèê Íèêîëàé ×åðíûøåâñêèé; —1851 âî= Áðèòàíèÿûí áûð=ä\ñíû =øèíü âûë= âîò; —1901 âîûí Ðèãàûí ïåò\ñ òóé= áè ïîìûñü óäæ=äàí ìåäâîääçà òðàìâàé; —1910 âîûí êóâñèñ ñåðïàñàëûñü Àðõèï Êóèíäæè; —1938 âîûí â=÷èñíû ï=ñü âàûí ñûâäàí êîôå; —1941 âîûí Ãàððè Òðóìýí ÷óêñàë\ñ îòñàâíû ÑÑÑÐ-ëû Ãåðìàíèÿë=í âåðìèã=í äà Ãåðìàíèÿëû – êóòàñ ê= âåðìûíû ÑÑÑÐ; —1942 âîûí ôàøèñòúÿñ ïûðèñíû Ðîñòîâ-íà-Äîíó=, ïàíñèñ Êàâêàç â=ñíà êîñü; —1942 âîûí ÷óæèñ àêòðèñà Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî; —1948 âîûí ÑÑÑÐ òóïêèñ Ðûòûââûâ Ãåðìàíèÿ=ñ Áåðëèíê=ä éèòàí ìàøèíà äà ê=ðò òóé, òà â=ñíà ðûòûââûâñà ñòðàíàÿñëû êîâìèñ âîñüòûíû «ñûí=äò\ ïîñ» äà âåòëûíû òàäçè 1949 âîñÿ ñåíòÿáðü 30 ëóí=äç; —1960 âîûí Èåðóñàëèì äîðûñü àääçèñíû Áèáëèÿûí êàçüòûëàí Ãèäåîí êàðëûñü êîëÿññ=; —1960 âîûí ÷óæèñ õîêêåèñò, òðåíåð Âÿ÷åñëàâ Áûêîâ; —1969 âîûí ÷óæèñ Àìåðèêàñà àêòðèñà, ñüûëûñü Äæåííèôåð Ëîïåñ; —1990 âîûí ÑÑÑÐ-ûí äçèê=äç êèðèò\ñíû êóðûä þàíòîðé=í âóçàñü=ì êóçÿ âèò âî ñàéûí óð÷èòë=ì äçåñê=ä=ìúÿñ; —1992 âîûí êóâñèñ õèðóðã-òðàâìàòîëîã, êè-êîê äà ñþðñà ëû áóðä=äàí àïïàðàò â=÷ûñü Ãàâðèèë Èëèçàðîâ; —1993 âîûí Ðîññèÿñà Ø=ð Áàíê é=ç=ä\ñ Ñ=âåò êàäñÿ ñü=ì âåæ=ì éûëûñü þ=ð; —Åôèìüÿ Ñòîæàðíèöà. Ãûìàëàí-÷àðäàëàí êàä. Òàé= ëóí= ê= çýð= ëèá= ãûìàë=, óíà ÷åðè øåäàñ; øîíä\à ê= – íÿíü áóðà âîàñ.

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 «Смак». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20 «ЖКХ». 16.15 «Хочу знать». 17.00 «Детектор лжи». 18.00 Вечерние новости. 18.25 «Между нами, девочка+ ми». 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО+ ДЕРЖАНИЯ». 22.30 «Неспортивная Брита+ ния. Это надо увидеть». 23.35 «На ночь глядя». 0.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 2.00, 3.05 «ФЛИКА 2». 3.00 Новости. 3.55 «Хочу знать».

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести+Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Люблю, не могу!» 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы+ ши! 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 Торжественное откры+ тие Международного конкурса молодых ис+ полнителей «Новая вол+ на+2012». 1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ+ НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2.35 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН+ НИК». 4.20 «Городок». 4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Талун». 7.15 «Миян й=з». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Настроение». 8.30 «КРУГ». 10.20 «Петровка, 38». 10.40 «Врачи». Ток+шоу. 11.30 События. 11.45 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 12.00 «91». Телевизионная викторина. 12.30 «Осколки прошлого». 13.00 «Мультпарад». 13.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 14.30 События. 14.55 «Взрослые люди». 15.30 Фильмы «Финноуго рии». 15.45 Концерт «Мы и джаз». 16.30 «Клуб юмора». 17.30 События. 17.55 «Петровка, 38». 18.00 «Миян й=з». 18.30 «Талун». 18.45 «91». Телевизионная викторина. 19.15 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 19.30 «Время новостей». 19.50 События. 20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР+ ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО+ РА ВАТСОНА». 0.15 «Время новостей».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 12.05 «Мировые сокровища культуры». 12.20 «Полиглот». 13.05 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 14.00 Спектакль «Записки пиквикского клуба». 15.10 «Хор Жарова». Док. фильм. 15.40 Новости культуры. 15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПО+ ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ». 16.50 Док. сериал «Русская клио». «Угличское дело». 17.15 Концерт «Великие инст+ рументальные концерты Бетховена». 18.05 Ступени цивилизации. 19.00 Док. сериал «Империя Королева». 19.30 Новости культуры. 19.45 «Поэзия сердца. Проза любви. Николай Некра+ сов». Док. фильм. 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 21.15 Док. сериал «Выдающи+ еся женщины ХХ столе+ тия. Коко Шанель». 22.05 «Константин Райкин. Один на один со зрите+ лем». 22.35 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 23.30 Новости культуры. 23.50 Док. сериал «Архивные тайны». 0.20 «РИТУАЛЫ ПЛАВАНИЯ». 1.50 «Франсиско Гойя». Док. фильм. 1.55 «История науки». 2.45 В.Моцарт. Дивертисмент 1. Исполняет камерный ансамбль «Солисты Мо+ сквы».

6.00 «НТВ утром». 8.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА+ ЧЕНИЯ». 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия + репортер». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Судебный детектив». 14.30 «ОПЕРГРУППА+2». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы+ чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+ ВЕРКА». 17.40 «Говорим и показыва+ ем». Ток+шоу. 19.00 Сегодня. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «НАРКОТРАФИК» 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ+ НИЕ». 1.35 Квартирный вопрос. 2.40 «Живут же люди!» 3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ».

6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». 7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 7.30 «Весёлая Олимпиада Ску+ би». Мультсериал. 8.00 «СВЕТОФОР». 8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 9.00, 10.30, 13.00 «6 КАДРОВ». 9.30 «АМАЗОНКИ». 12.00 «Королева шоппинга». 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 13.30 Мобильный хитпарад. 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ». 15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+2». 16.45 «6 КАДРОВ». 17.00 «Королева шоппинга». 17.30 «КАРАМЕЛЬ». 18.30 Чек. 18.50 Идея праздника.tv. 18.55 Лента новостей. 19.00 «Нереальная история».

21.00 «АМАЗОНКИ». 22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+3». 0.00 «6 КАДРОВ». 0.30 «Валера TV». 1.00 «АЭРОПЛАН». 2.40 «СЫН РУСАЛКИ». 4.25 «Джуманджи». Мультсе+ риал. 5.40 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 Сейчас. 6.10 «Рожденная свободной». Док. фильм. 7.00 «Утро на «5». 10.30 Док. сериал «Сверхъ+ естественное». 10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ+ ТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30 Сейчас. 16.00 «ГАРАЖ». 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПОЙ ПАССАЖИР». 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГУБЛЕН+ НЫЙ МАЛЬЧИШНИК». 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ ЗА СВОЙ СЧЕТ». 20.30 «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ СЕ+ ЗОН». 21.15 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО». 22.00 Сейчас. 22.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 0.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА+ ЖЕШЬ». 3.50 «СДОХНИ». 5.45 Док. сериал «Календарь природы. Лето».

5.05 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 5.55 «Джимми Кул». Мультсе+ риал. 6.20 «На замену». Мультсе+ риал. 6.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 7.10 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 7.35 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 8.00 «Перекресток в джунг+ лях». Мультсериал. 8.30 «Умелец Мэнни». Мульт+ сериал. 9.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 9.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 9.55 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 10.25 «101 далматинец». Мультсериал. 10.55 «Лило и Стич». Мульт+ сериал. 11.20 «На замену». Мультсе+ риал. 11.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 12.10 «Джимми Кул». Мульт+ сериал. 12.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН». 13.25 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 14.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.45 «ХАННА МОНТАНА». 15.10 «Новая школа импера+ тора». Мультсериал. 15.35 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 16.00 «Сорвиголова Кик Бу+ товски». Мультсериал. 16.25 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 16.50 «Рыбология». Мультсе+ риал. 17.15 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 18.10 «ХАННА МОНТАНА». 18.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД». 21.15, 0.50 «JONAS». 21.40, 0.25 «H2O».

22.10 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 23.30 «ХАННА МОНТАНА». 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 1.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО+ УН». 2.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.35 «Новая школа императо+ ра». Мультсериал. 3.00 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 3.25 «Сорвиголова Кик Бутов+ ски». Мультсериал. 3.50 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Практика». 7.15 «Про...» 7.30 «Мобильный хитпа рад». 7.45 «Мобиус». 8.00 «Чек». 8.20 «Детская площадка». 8.25 «Идея праздника.tv». 8.30 «Следы во времени». 9.25 «А тебе слабо?» Док. фильм. 10.45 «Бен 10». Мультсериал. 11.10 «Эй, Арнольд!» Мульт+ сериал. 12.10 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал. 13.00 «Пингвины из «Мадага+ скара». Мультсериал. 13.25 «УНИВЕР». 14.00 «Лента новостей». 14.05 «Мобиус». 14.20 «Идея праздника.tv». 14.25 «Детская площадка». 14.30 «Дом+2. Lite». 16.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ+ НОСТЬ». 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ+ НОСТЬ 2». 23.10 «Дом+2. Город любви». 0.10 «Дом+2. После заката». 0.40 «Мобильный хитпарад». 0.55 «Гороскоп». 1.00 «Детская площадка». 1.05 «Лента новостей». 1.10 «Сумеречная зона». 2.05 «Дом+2. Город любви». 3.00 «ТАНГО ВТРОЕМ». 4.55 «Школа ремонта». 6.00 «Необъяснимо, но факт».

5.00 «Все включено». 5.55 «Вопрос времени». Бунт машин. 6.40 «Моя рыбалка». 7.10 Вести+спорт. 7.20 «Все включено». 8.20 «Спорт без границ». 8.45 Вести.ru. 9.05 Вести+спорт. 9.20 «КОНТРАКТ». 11.15 «Наука 2.0. ЕХперимен+ ты». 11.50 Вести.ru. 12.05 Вести+спорт. 12.25 «Сборная 2012». 12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная На+ циональная Лига. «СКА+ Энергия» (Хабаровск) + «Шинник» (Ярославль). 14.55 «КИКБОКСЕР+3. ИСКУС+ СТВО ВОЙНЫ». 16.50, 17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 17.50 «Сборная 2012». 18.20 Вести+спорт. 18.40 Профессиональный бокс. Лучшие бои. 20.55 Футбол. «Шальке+04» + «Милан». 22.55 Вести+спорт. 23.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ+ ЛО». 1.05 «Лондон ждет». 2.00 «Легенды о чудовищах». 3.00 Вести+спорт. 3.10 Вести.ru. 3.25 «Моя планета».


2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Òåëåïðîãðàììà СРЕДА, 25 ИЮЛЯ 0.05 «Время новостей». 0.25 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ+ НИЙ».

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 «Смак». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20 «ЖКХ». 16.15 «Хочу знать». 17.00 «Детектор лжи». 18.00 Вечерние новости. 18.25 «Между нами, девочка+ ми». 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 22.30 «Высоцкий. Последний год». 23.30 «Своя колея». 0.40 «АВСТРАЛИЯ». 3.00 Новости. 3.05 «АВСТРАЛИЯ». 3.50 «Хочу знать».

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «С новым домом!» 9.45 «О самом главном». 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести+Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Люблю, не могу!» 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы+ ши! 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 «Новая волна+2012». 1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ+ НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2.30 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». 4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Талун». 7.15 «Миян й=з». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Настроение». 8.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 10.20 «Петровка, 38». 10.40 «Врачи». Ток+шоу. 11.30, 14.30, 17.30 События. 11.50 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 12.00 «91». Телевизионная викторина. 12.30 «Осколки прошлого». 13.00 «Мультпарад». 13.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 14.55 «Взрослые люди». 15.30 Фильмы «Финноуго рии». 15.45 Концерт «Мы и джаз». 16.30 «Клуб юмора». 17.55 «Петровка, 38». 18.00 «Миян й=з». 18.30 «Талун». 18.45 «91». Телевизионная викторина. 19.15 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 19.30 «Время новостей». 19.50 События. 20.15 Доказательства вины. «Семейные скелеты». 21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР+ ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО+ РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 12.05 «Мировые сокровища культуры». 12.20 «Полиглот». 13.05 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 14.00 Спектакль «Записки пиквикского клуба». 15.25 «Вологодские мотивы». Док. фильм. 15.40 Новости культуры. 15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПО+ ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ». 16.50 Док. сериал «Русская Клио». 17.15 «Великие инструмен+ тальные концерты Бет+ ховена». 18.05 «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреж+ дение». Док. фильм. 19.00 Док. сериал «Империя Королева». 19.30 Новости культуры. 19.45 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». Док. фильм. 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 21.15 Док. сериал «Выдающи+ еся женщины ХХ столе+ тия. Мадам Чан Кайши». 22.05 «Константин Райкин. Один на один со зрите+ лем». 22.35 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 23.30 Новости культуры. 23.50 Док. сериал «Архивные тайны». 0.20 «ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО». 1.50 «Оноре де Бальзак». Док. фильм. 1.55 «Внимание, Антарктика! Глобальное предупреж+ дение». Док. фильм. 2.50 Ф.Шопен. Мазурка. Ис+ полняет А.Коробейников.

6.00 «НТВ утром». 8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА+ ЧЕНИЯ». 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Профессия + репортер». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Судебный детектив». 14.30 «ОПЕРГРУППА+2». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы+ чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+ ВЕРКА». 17.40 «Говорим и показыва+ ем». Ток+шоу. 19.00 Сегодня. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «НАРКОТРАФИК». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ+ НИЕ». 1.35 Дачный ответ. 2.40 «Живут же люди!» 3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ».

6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». 7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 7.30 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал. 8.00 «СВЕТОФОР». 8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 9.00, 10.30, 13.00 «6 КАДРОВ». 9.30 «АМАЗОНКИ». 12.00 «Королева шоппинга». 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 13.30 Мобильный хитпарад. 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «ВОРОНИНЫ». 15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+3». 17.00 «Королева шоппинга».

17.30 «КАРАМЕЛЬ». 18.30 Чек. 18.50 Идея праздника.tv. 18.55 Лента новостей. 19.00 «Нереальная история». 19.30 «ВОРОНИНЫ». 21.00 «АМАЗОНКИ». 22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+4». 23.45, 0.00 «6 КАДРОВ». 0.30 «Валера TV». 1.00 «АЭРОПЛАН+2. ПРОДОЛ+ ЖЕНИЕ». 2.35 «В ПАУТИНЕ СТРАХА». 4.35 «Джуманджи». Мультсе+ риал. 5.45 Музыка.

6.00 Сейчас. 6.10 «Сколько людей может жить на Земле». Док. фильм. 7.00 «Утро на «5». 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас. 10.30 Док. сериал «Сверхъ+ естественное». 10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ+ ТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.00 «Место происшествия». 16.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 18.00 «Место происшествия». 18.30, 22.00 Сейчас. 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБ+ НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ КОННОГО ДВОРА». 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ». 20.30 «СЛЕД. РОКОВОЕ КОЛЬЦО». 21.15 «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА». 22.25 «СОТРУДНИК ЧК». 0.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 1.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА+ ЖЕШЬ». 3.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИП+ ПЫ ЛИ». 5.35 Док. сериал «Календарь природы. Лето».

5.05 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 5.55 «Джимми Кул». Мультсе+ риал. 6.20 «На замену». Мультсе+ риал. 6.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 7.10 «Кид vs Кэт». Мультсери+ ал. 7.35 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 8.00 «Перекресток в джунг+ лях». Мультсериал. 8.30 «Умелец Мэнни». Мульт+ сериал. 9.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 9.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 9.55 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 10.25 «101 далматинец». Мультсериал. 10.55 «Лило и Стич». Мульт+ сериал. 11.20 «На замену». Мультсе+ риал. 11.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 12.10 «Джимми Кул». Мульт+ сериал. 12.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН». 13.25 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 14.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.45 «ХАННА МОНТАНА». 15.10 «Новая школа импера+ тора». Мультсериал. 15.35 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 16.00 «Сорвиголова Кик Бу+ товски». Мультсериал. 16.25 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал.

9

Òàé\ ëóí\:

16.50 «Рыбология». Мультсе+ риал. 17.15 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 18.10 «ХАННА МОНТАНА». 18.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ». 21.15, 0.50 «JONAS». 21.40, 0.25 «H2O». 22.10 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 23.30 «ХАННА МОНТАНА». 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 1.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО+ УН». 2.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.35 «Новая школа императо+ ра». Мультсериал. 3.00 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 3.25 «Сорвиголова Кик Бутов+ ски». Мультсериал. 3.50 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

—Ïóýðòî-Ðèêîûí – Îëàíïîäóâ, Òóíèñûí — Ðåñïóáëèêà ëóí;

7.00 «Практика». 7.15 «Про...» 7.30 «Мобильный хитпарад». 7.45 «Мобиус». 8.00 «Чек». 8.20 «Детская площадка». 8.25 «Идея праздника.tv». 8.30 «Следы во времени». 9.25 «Меня не понимают ро+ дители». Док. фильм. 10.45 «Бен 10». Мультсериал. 11.10 «Эй, Арнольд!» Мульт+ сериал. 12.10 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал. 13.00 «Пингвины из «Мадагас+ кара». Мультсериал. 13.25 «УНИВЕР». 14.00 «Лента новостей». 14.05 «Мобиус». 14.20 «Идея праздника.tv». 14.25 «Детская площадка». 14.30 «Дом+2. Lite». 16.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ+ НОСТЬ 2». 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 21.00 «МЭВЕРИК». 23.20 «Дом+2. Город любви». 0.20 «Дом+2. После заката». 0.55 «Мобиус». 1.10 «Гороскоп». 1.15 «Детская площадка». 1.20 «Лента новостей». 1.25 «Сумеречная зона». 2.15 «Детская площадка». 2.25 «Experto Credite». 3.15 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ». 5.15 «КОМЕДИАНТЫ». 5.25 «САША + МАША». 6.00 «Необъяснимо, но факт».

—1907 âîûí ðî÷ ôèçèê Áîðèñ Ðîçèíã øû=ä÷èñ òåëåâèäåíèå âûë= ïàòåíòëà;

5.00, 7.15 «Все включено». 5.55 «Человек разумный. Вер+ сия 2.0». 7.05, 9.05, 12.10 Вести+спорт. 8.15 «Технологии спорта». 8.45, 11.50. 2.15 Вести.ru. 9.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». 11.15 «Наука 2.0. Опыты ди+ летанта». 12.25, 17.35 «Сборная 2012». 12.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 15.25 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ+ ЛО». 17.20, 20.55, 2.05 Вести+спорт. 18.10 «Спортback». 18.55 Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Вели+ кобритания + Новая Зе+ ландия. 21.10 «Спортbaсk». 21.40 Олимпийские игры. Футбол. Женщины. Каме+ рун + Бразилия. 23.40 «КИКБОКСЕР+3. ИСКУС+ СТВО ВОЙНЫ». 1.35 «Рейтинг Тимофея Баже+ нова. Законы природы». 2.30 «Моя планета».

—Áåëîðóññèÿûí íèì=ä=íû êóñ=ä÷ûñüÿñ=ñ; —Àíòîí, Àðñåíèé, Âåðîíèêà, Ãàâðèèë, Èâàí, Ìàðèÿ, Ìèõàèë, Ô¸äîð íèìëóíàñü=íû; —1139 âîûí ãðàô Àëüôîíñ I øóèñ àñüñ= êîðîëü=í – Ïîðòóãàëèÿ ëîèñ êîðîëåâñòâî=í; —1587 âîûí ßïîíèÿûí =ë=ä\ñíû Êðèñòîñëû ýñê=ìûñü, èåçóèòúÿñëû 20 ëóí=í òø=êò\ñíû óñéûñüíû ñòðàíàûñü; —1814 âîûí Àíãëèÿñà èçîáðåòàòåëü Äæîðäæ Ñòèâåíñîí ìåäâîääçàûñü âèäë\ñ óäæûí ïàðîâîç; —1832 âîûí Ïåòåðáóðã= âàéèñíû Àëåêñàíäðîâñê=é êîëîííà; —1895 âîûí =òëààñèñíû Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêàÿ äà Ïüåð Êþðè (ñ¸ð=íäæûê ãîçúÿëû ñåòàñíû Íîáåëüëûñü ïðåìèÿ);

—1929 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü, àêò¸ð Âàñèëèé Øóêøèí; —1930 âîûí ÖÊ ÂÊÏ(á) âûíñü=ä\ñ ñòàâíûñëû íà÷àëüí=é øêîëà áûòü ïîìàë=ì éûëûñü èíä=ä; —1934 âîûí êóâñèñ Óêðàèíàñà àíàðõèñò Íåñòîð Ìàõíî; —1943 âîûí Èòàëèÿñà âëàñüò áåðòîâò\ã=í àðåñòóéò\ñíû ñòðàíàñà ôàøèñòúÿñëûñü íûðùèê Áåíèòî Ìóññîëèíè=ñ, ïðàâèòåëüñòâî=í âåñüê=äëûñü=í èíä\ñíû Áàäîëüî=ñ; —1946 âîûí Áèêèíè àòîëë äîðûí ÑØÀ âçîðâèò\ñ âà óëûí àòîìí=é óñòàíîâêà; —1948 âîûí âîñüò\ñíû Òàòàðñòàíûñü Ðîìàøêèíñê=é ìóñèð êóéë=ä – ìèðûí ìåäñÿ ûäæûäúÿñûñü =òè=ñ; —1955 âîûí êóâñèñ êîìïîçèòîð Èñààê Äóíàåâñêèé; —1957 âîûí Òóíèñûí áûð=ä\ñíû ìîíàðõèÿ; —1959 âîûí ÷óæèñ ôóòáîëèñò Ô¸äîð ×åðåíêîâ; —1965 âîûí ãèæñèñíû Ëþäìèëà Àáðàìîâà äà Âëàäèìèð Âûñîöêèé; —1978 âîûí Àíãëèÿñà Îëäåìûí ÷óæèñ âðà÷üÿñ îòñ=ã=í áûäò=ì-÷óæò=ì ìåäâîääçà êàãà; —1980 âîûí ýíîâò\ñ òàëàäîð þãûäñ= Âëàäèìèð Âûñîöêèé; —1984 âîûí âîñüñà êîñìîñ= ïåòàë\ñ ìåäâîääçà íûâáàáà. «Ñàëþò-7» ñòàíöèÿûñü åíìà-ìóà êîñòàñ çáîÿ âîñüêîâò\ñ Ñâåòëàíà Ñàâèöêàÿ; —2008 âîûí êóâñèñ ÑÑÑÐ-ñà íàðîäí=é àðòèñò Ìèõàèë Ïóãîâêèí; —âàæ é=ç øóë=ìà=ñü: àñûâíàñ ê= êûç ëûñâàà – áóð ïîâîääÿ âîäçûí. Óâòàñ\íûí ê= ëûñâàûñ àáó óñü=ìà íè àáó ðóàë=ìà, ïîâîääÿûñ òøûêàñ.


10

Òàé\ ëóí\:

Òåëåïðîãðàììà ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ 0.25 «Культурный обмен». 1.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».

—Ëèáåðèÿûí äà Ìàëüäèâûûí àñø=ð ëóí; —Èòàëèÿûí íèì=ä=íû âåæà Àííà=ñ; —Àíòîí, Ñòåïàí, Þëèàí íèìëóíàñü=íû; —811 âîûí áîëãàðàê=ä òûøûí ï=ãèáíèò\ñ Âèçàíòèÿñà èìïåðàòîð Íèêèôîð, áîëãàðà õàí Êðóì òø=êò\ñ â=÷íû ñûë=í þð ÷àøêàñüûñ âèíà þàí äîçìóê; —1708 âîûí Óêðàèíàñà ãåòìàí Ìàçåïàë=í òø=êò=ì ñåðòè Áåëàÿ Öåðêîâü äîðûí êàçíèò\ñíû ïîëêîâíèê Âàñèëèé Êî÷óáåé=ñ, êîä\ ê=ñéèñ âèñüòàâíû ϸòð I-ëû ãåòìàíë=í ï=ðúÿñü=ì éûëûñü; —1709 âîûí Ïîëòàâà áåðäñà êîñü á=ðûí ϸòð I êûïûäà ïûðèñ Êèåâ=, ê=í\ ñýññÿ îë\ñ ò=ëûñü ÷=æ; —1722 âîûí Áîñòîíûí é=ç=ä\ñíû èíäåå÷üÿñëû ïàíûä òûø ïàí=ì éûëûñü äåêëàðàöèÿ, =òè þðñè êó÷èêûñü ê=ñéûñèñíû âåøòûíû 15-100 ôóíò; —1730 âîûí Ðîññèÿñà èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíà êûðûìàë\ñ Óñïåíñê=é ûäæûä æûííÿí â=÷=ì éûëûñü èíä=ä. «Öàðü-êîëîêîë» ëîè äàñü 1735 âîñÿ íîÿáðü 25 ëóí=; —1750 âîûí êóâñèñ Âàñèëèé Òàòèùåâ, ìåäâîääçà ðî÷ ýíöèêëîïåäè÷åñê=é êûâêóä äàñüòûñü; —1805 âîûí Âåçóâèéë=í «ëîâçüûë\ã=í» êèññèñïàçàë\ñ Íåàïîëü êàðë=í ûäæûääæûê þê=íûñ, êóâñèñ 26 ñþðñ ã=ã=ð ìîðò; —1856 âîûí ÷óæèñ Èðëàíäèÿñà ãèæûñü Äæîðäæ Áåðíàðä Øîó; —1858 âîûí áàðîí Ðîòøèëüä åâðåéÿñ ïèûñü ìåäâîääçà=í ïûðèñ Àíãëèÿñà ïàðëàìåíò=; —1908 âîûí ÑØÀ-ûñü þñòèöèÿñà ìèíèñòð ×àðëç Áîíàïàðò êîòûðò\ñ íèìò=ì âåäîìñòâî, êûòûñü ñïåöàãåíòúÿñëû êîë\ñ òóÿâíû ôåäåðàëüí=é îëàíïàñ òîðêàë=ìúÿñ. 1935 âîñÿ èþëü 1 ëóíñÿíü òàé= âåäîìñòâîûñ øóñü= ÔÁÐ; —1938 âîûí ÍÊÂÄ-=í þðíó=äûñü Íèêîëàé Åæîâ ñåò\ñ Ñòàëèíëû ÐÊÊÀ-ñà äà ÂÌÔ-ñà 138 êîìàíäèð=ñ ëûéë=ì éûëûñü ãèæ=ä. Ñòàëèí äà Ìîëîòîâ êûâê=ðòàë\ñíû: «Ëûéëûíû 138-íàíñ=»; —1941 âîûí «Èçâåñòèÿ» ãàçåòûí ãèæ=ä á=ðûí ÷óæèñ ñòàâëû áóðà ò=äñà êûâé=ç «Áîëòóí – íàõîäêà äëÿ øïèîíà»; —1951 âîûí Íîâãîðîäûí àääçèñíû ñþì=äûñü ìåäâîääçà ãðàìîòà; —1963 âîûí ìó ñûðêúÿë\ã=í êèññèñ Þãîñëàâèÿñà Ñêîïüå êàð. 1.011 ìîðò êóâñèñ, 3.350 äîéìàë\ñ; —1970 âîûí ÷óæèñ «çàðíè» þðñèà «èâàíóøêà» — Àíäðåé Ãðèãîðüåâ-Àïîëëîíîâ; —1990 âîûí ÑØÀ-ûí âûíñü=ä\ñíû îëàíïàñ, êîä ñåðòè îç ïîçü êåäçîâòíû ÑÏÈÄ-=í âèñüûñü=ñ.

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 «Смак». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20 «ЖКХ». 16.15 «Хочу знать». 17.00 «Детектор лжи». 18.00 Вечерние новости. 18.25 «Между нами, девочка+ ми». 19.00 «Давай поженимся!» 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО+ ДЕРЖАНИЯ». 22.30 «Олимпиада. Прогнозы и ставки». 23.30 «На ночь глядя». 0.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 2.30 «ПИКНИК». 3.00 Новости. 3.05 «ПИКНИК». 4.25 «Хочу знать».

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.05 «Ас му вылын». 9.45 «О самом главном». 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 11.30 Вести+Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Люблю, не могу!» 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы+ ши! 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 «Новая волна+2012». 1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ+ НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2.45 «Честный детектив». 3.15 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕРВЯКОВ». 4.30 «Городок».

7.00 «Талун». 7.15 «Миян й=з». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Настроение». 8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 10.20 «Петровка, 38». 10.40 «Врачи». Ток+шоу. 11.30, 14.30, 17.30 События. 11.50 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 12.00 «91». Телевизионная викторина. 12.30 «Осколки прошлого». 13.00 «Мультпарад». 13.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 14.55 «Взрослые люди». 15.30 Фильмы «Финноуго рии». 15.45 «+шкам=шка». Фес тиваль детского твор чества. 16.30 «Клуб юмора». 17.55 «Петровка, 38». 18.00 «Миян й=з». 18.30 «Талун». 18.45 «91». Телевизионная викторина. 19.15 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 19.30 «Время новостей». 19.50 События. 20.15 «Зверский обман». Док. фильм. 21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР+ ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО+ РА ВАТСОНА. СОКРОВИ+ ЩА АГРЫ». 0.05 «Время новостей».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Наблюдатель». 11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 12.05 «Мировые сокровища культуры». 12.20 «Полиглот». 13.05 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 14.00 Спектакль «Мегрэ ко+ леблется». 15.30 «Лоскутный театр». Док. фильм. 15.40 Новости культуры. 15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ+ ЗОНТ». 16.50 Док. сериал «Русская Клио». 17.15 «Великие инструмен+ тальные концерты Бет+ ховена». 18.05 «Неандертальцы в нас. Тайна происхождения человека». Док. фильм. 19.00 Док. сериал «Империя Королева». 19.30 Новости культуры. 19.45 «Сердце на ладони. Ле+ онид Енгибаров». Док. фильм. 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 21.15 Док. сериал «Выдающи+ еся женщины ХХ столе+ тия. Уоллис Симпсон». 22.05 «Константин Райкин. Один на один со зрите+ лем» 22.35 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 23.30 Новости культуры. 23.50 Док. сериал «Архивные тайны». «Линдберг. Соз+ дание героя». 0.20 «ПОЖАР ВНИЗУ». 1.55 «Неандертальцы в нас. Тайна происхождения человека». Док. фильм. 2.50 «Харун+Аль+Рашид». Док. фильм.

6.00 «НТВ утром». 8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА+ ЧЕНИЯ». 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские тайны». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Судебный детектив». 14.30 «ОПЕРГРУППА+2». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+ ВЕРКА». 17.40 «Говорим и показыва+ ем». Ток+шоу. 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «НАРКОТРАФИК». 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ+ НИЕ». 1.35 «Собственная гордость». 2.30 «Живут же люди!» 3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ»

6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». 7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 7.30 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал. 8.00 «СВЕТОФОР». 8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 9.00 «6 КАДРОВ». 9.30 «АМАЗОНКИ». 10.30, 13.00, 16.45 «6 КАДРОВ». 12.00 «Королева шоппинга». 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 13.30 Мобильный хитпа рад. 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «ВОРОНИНЫ». 15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+4». 17.00 «Королева шоппинга». 17.30 «КАРАМЕЛЬ». 18.30 Чек. 18.50 Идея праздника.tv. 18.55 Лента новостей.

19.00 «Нереальная история». 19.30 «ВОРОНИНЫ». 21.00 «АМАЗОНКИ». 22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+5». 0.00 «6 КАДРОВ». 0.30 «Валера TV». 1.00 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ». 3.00 «СИНОПТИК». 4.55 «Джуманджи». Мультсе+ риал. 5.45 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 Сейчас. 6.10 «Дикая природа». Док. фильм. 7.00 «Утро на «5». 10.30 «Тигр+шпион в джунг+ лях». Док. фильм. 11.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС+ ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС+ ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». 13.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 15.00 «Место происшествия». 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 16.00 «СОТРУДНИК ЧК». 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЗНЕС+ ПРОЕКТ». 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ СО ВЗЯТКОЙ». 20.30 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ». 21.15 «СЛЕД. КОММУНАЛКА». 22.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 23.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 1.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА+ ЖЕШЬ». 3.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 5.15 Док. сериал «Австралия». 5.40 Док. сериал «Календарь природы. Лето».

5.05 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 5.55 «Джимми Кул». Мультсе+ риал. 6.20 «На замену». Мультсе+ риал. 6.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 7.10 «Кид vs Кэт». Мультсери+ ал. 7.35 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 8.00 «Перекресток в джунг+ лях». Мультсериал. 8.30 «Умелец Мэнни». Мульт+ сериал. 9.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 9.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 9.55 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 10.25 «101 далматинец». Мультсериал. 10.55 «Лило и Стич». Мульт+ сериал. 11.20 «На замену». Мультсе+ риал. 11.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 12.10 «Джимми Кул». Мульт+ сериал. 12.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН». 13.25 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 14.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.45 «ХАННА МОНТАНА». 15.10 «Новая школа импера+ тора». Мультсериал. 15.35 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 16.00 «Сорвиголова Кик Бу+ товски». Мультсериал. 16.25 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 16.50 «Рыбология». Мультсе+ риал. 17.15 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 18.10 «ХАННА МОНТАНА». 18.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

19.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО». 21.15, 0.50 «JONAS». 21.40, 0.25 «H2O». 22.10 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 23.30 «ХАННА МОНТАНА». 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 1.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО+ УН». 2.05 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.35 «Новая школа императо+ ра». Мультсериал. 3.00 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 3.25 «Сорвиголова Кик Бутов+ ски». Мультсериал. 3.50 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Практика». 7.15 «Про...» 7.30 «Мобильный хитпа рад». 7.45 «Мобиус». 8.00 «Чек». 8.20 «Детская площадка». 8.25 «Идея праздника.tv». 8.30 «Следы во времени». 9.25 «Любовь в офисе». Док. фильм. 10.45 «Бен 10». Мультсериал. 11.10 «Эй, Арнольд!» Мульт+ сериал. 12.10 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал. 13.00 «Пингвины из «Мадагас+ кара». Мультсериал. 13.25 «УНИВЕР». 14.00 «Лента новостей». 14.05 «Мобиус». 14.20 «Идея праздника.tv». 14.25 «Детская площадка». 14.30 «Дом+2. Lite». 16.00 «МЭВЕРИК». 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 19.00 «ИНТЕРНЫ». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.00 «ИНТЕРНЫ». 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 21.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА+ НИЯМИ». 23.00 «Дом+2. Город любви». 0.00 «Дом+2. После заката». 0.30 «Мобильный хитпа рад». 0.45 «Гороскоп». 0.50 «Детская площадка». 0.55 «Лента новостей». 1.00 «Сумеречная зона». 1.50 «Дом+2. Город любви». 2.50 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 5.00 «Школа ремонта». 6.00 «Необъяснимо, но факт».

5.00, 7.10 «Все включено». 5.55 «Легенды о чудовищах». 7.00, 9.00, 12.00 Вести+спорт. 8.10 «Технологии спорта». 8.40 Вести.ru. 9.15 «КИКБОКСЕР+3. ИСКУССТ+ ВО ВОЙНЫ». 11.10 «Наука 2.0. Программа на будущее». 11.40 Вести.ru. 12.15 «Сборная 2012». 12.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». 14.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Гон+ дурас + Марокко. 16.55 Вести+спорт. 17.10 «Сборная 2012». 17.40 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Испа+ ния + Япония. 19.55 Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. ОАЭ + Уругвай. 21.55 Вести+спорт. 22.20 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Гон+ вед» (Венгрия) + «Анжи» (Россия). 0.25 «Наука 2.0. Программа на будущее». 0.55 «Вопрос времени». 1.25 Вести+спорт. 1.35 Вести.ru. 1.55 «Моя планета».


11

×åëÿäü äà ìè

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Åíêîëàûñ ëîâçü\... Êîëü\ì âî Óäîðàñà É\ðòûìä=íûí âè÷êîñ\ äçîíüòàâíû áîñüò÷èã\í ýç ýñêûññüû âåñèã, ìûé åíêîëàûñ ñýòø\ì \äé\ ëîâçÿñ. Íî ñî âî ìûñòè íèí, èþíü 22 ëóí\, Âåæà Òðîè÷à âè÷êîûí ñèçèìäàñ âèò âî êîñòàâë\ì á\ðûí áàðà ìóí=ñ ñëóæáà. Ñûêòûâêàðûí ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü áåðäûí èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûñü äà Óäîðàñà óíà ñèêò-ïîñ¸ëîêûñü íûâ-çîí ì\éìó ðàçèñíû âè÷êî äîðàñ êûï\äë\ì ïó ñòð\éáàÿñ, ïåëüê\ä=ñíû ïûòøê\ññ\ è \øèíü óâñ\. ×åëÿäü\í çàâîäèò\ì óäæñ\ âîäç\ íó\ä\ìà\ñü âåðñòü\ íèí: ïóêòàë\ìà\ñü âûëü \øèíü-\äç\ñ, â\÷\ìà\ñü êèëü÷\, ã\ã\ðûñ ïîòø\ìà\ñü. È âè÷êîûñ ëîâçèñ... Òàâî ãîæ\ì ÷åëÿäüë\í «Ïàëîìíèê» ëàãåðü áàðà ÷óê\ðò÷ûë=ñ É\ðòûìä=íûí. Ìåäâîääçà ëóíúÿñûñ âåñüêàë=ñíû Êîìè íåá\ãë\í ãàæ êåæë\. Íûâ-çîí Óäîðàñà âîéòûðê\ä äà íà äîð\ âî\ì ã\ñüòúÿñê\ä òø\òø

àääçûñüë=ñíû ãèæûñüÿñê\ä, êûâç=ñíû Ãàëèíà Áóòûðåâàëûñü, Íàäåæäà Ìèðîøíè÷åíêîëûñü, Êîìèûñü, Óäîðàûñü äà Ìîñêâàûñü ìóê\ä ãèæûñüëûñü âèñüòàñü\ìñ\. È ãàæ íó\ä\ìàñ àññüûíûñ ïàé ïóêò=ñíû: é\çêîñò ïàñüê\ì\í êûòø\í é\êò=ñíû, êîìè âîðñ\ìúÿñ ïåòê\äë=ñíû. À Êîìè íåá\ãë\í ãàæ á\ðûí ëàãåðûí óäæûñ àñëàñ òóéâèçü\ áåðã\ä÷èñ. Ìåäñÿ êûâêóòàíà\í, äåðò, áàðà ëîèñ âè÷êî ëîâçü\äàí ìîãûñ. Óäæñ\ ñýí= êîòûðò=ñíû Àëëà äà Ñåðãåé Òàñêàåâúÿñ. Ôîëüêëîð ÷óê\ðòûñüÿñê\ä ç=ëèñ Êîìè íàóêà ø\ðèíûñü ó÷¸í\é Ëþäìèëà Ëîáàíîâà, êûñüûñüÿñëûñü êðóæîê íó\ä=ñ Àíòîíè-

Àðíàñ É\ðòûìä=íñà âè÷êî äîð\ ñàäèòàñíû ñóñ ïóÿñ. Ë\ñü\ä÷\íû òà êåæë\ è «Ïàëîìíèê» ëàãåðûñü òîì é\ç. Âåæà Òðîè÷à âè÷êîûñ íàëû ëîèñ íèí àñ\í, êîëèñ íàë\í îë\ì\ ò\ä÷àíà ïàñ. Ïàâåë ÑÈÌÏÅËÅÂ.

Êàòàìàðàí\í êûâò=ì

/í= íà ñü\ë\ì âûëûí äîëûä Òàâî ìå ìåäâîääçàûñü íà âåòë= «Ïàëîìíèê» ëàãåðü-ýêñïåäèöèÿ\. È çýâ óíà êàçüòûë\ì êîëèñ ñü\ë\ì\ äà âåæ\ð\. Îë=ì ìè ïàëàòêàÿñûí ë\ç åíýæ óëûí. Ñýòø\ì ë\ñüûä òàé\ â\ë\ìà! Àñûâíàñ ñàäüìàí äà, ëýáà÷üÿñ äçîëüçü\íû-ñüûë\íû, øîíä= ÿðúþãûäà äçèðäàë\. Íî É\ðòûìä=í\ ìè âîèì ýã øîé÷÷ûíû, à óäæàâíû. Ìîãíûì — äçîíüòàâíû-ëîâçü\äíû ñýò÷\ñ âè÷êî. È ìåíûì íåóíà æàëü, ìûé óäæàâíû ñýí= ýã âåðìû, \ä îòñàñè Àíòîíèíà Íèêîíîðîâíà Àìîíàðèåâàëû âåë\äíû

íà Àìîíàðèåâà, êàòàìàðàí\í êûâòûñüÿñ\ñ àñ ã\ã\ðûñ ÷óê\ðò=ñ Ëþäìèëà Èãóøåâà, òîì ãèæûñüÿñëû äà æóðíàëèñòúÿñëû ñÿìñ\ êûï\äíû îòñàë=ñ Íèíà Îáðåçêîâà. Ëàãåðûí îë\ì-óäæàë\ì éûëûñü ÷åëÿäüë\í \òêûìûí ãèæ\ä\í ò\äì\äàì è «Êîìè ìó» ãàçåò ëûääüûñüÿñ\ñ.

íûâú¸ðòúÿñ\ñ êûñüûíû. Íî òàé\ çýâ æ\ êûâêóòàíà ìîã. É\ðòûìä=íñà áèáëèîòåêà\, ê\í= ìåñòèò÷èñ ìèÿí êðóæîêíûì, âîëûâë=ñíû è èñêóññòâîÿñ ãèìíàçèÿûí âåë\ä÷ûñüÿñ, è Óäîðàñà ÷åëÿäü. Ìè â\÷èì óíà ìè÷à àêàíü, êûèì â\íüÿñ. Í\øòà êóèì ëóí ÷\æ ìå êûâò= êàòàìàðàí\í. Ìåäâîääçàûñü íà äà, íåóíà ïîë=. Íî âî÷àñ\í çáîéìè. Ëóíòûðúÿñ\í ìè â\ë=ì âà âûëûí, øîé÷÷èã\í âîðñ=ì, ï\òò\äç ñåðàë=ì. Ñòàâíûì ãîæúÿë=ì. É\ðòûìä=í\ âåòë\ìûñü ìåíàì ñü\ë\ì âûëûí è \í= íà äîëûä. Àíàñòàñèÿ ÍÀÏÀËÊÎÂÀ.

Êîçüíàëà àêàíü É\ðòûìä=íûí «Ðóêîäåëüíèöà» êðóæîêûí ìå êûè êûê â\íü äà ä\ðàòîðúÿñûñü â\÷è êûê àêàíü. /òè àêàíüûñ è÷\òäæûê — ñýòø\ìñ\ êîçüíàâë\íû êàãà âè÷÷ûñüûñü àíüëû. À ì\äûñ — ûäæûääæûê — ñié\ñ ïîçü\ \ø\äíû ãîðòàä ìè÷ âûë\, à ïîçü\ è âèäç\ã ïûääè ñåòíû êîäëûê\. Â\íüÿñûñü \òèûñ â\ëi çýâ êîêíè, ìå ñié\ñ \äé\ è êûè. Ñü\êûääæûê â\ëi òóãñ\ â\÷íû, íî è ñié\ àðòìèñ. Ì\ä â\íüñ\ êûè äûðäæûê — êûê ëóí. Êûêíàíûñ çýâ ìè÷à\ñü ëîèíû. Ñë\á\äà ñèêòñà ÷åëÿäüëû ìå ê\ñúÿ ïåòê\äëûíû, êûäçè êû\íû â\íü äà â\÷\íû àêàíü. Ìåä è íàé\ âåëàëàñíû äà òàòø\ì ìè÷ëóíñ\ êîçüíàëàñíû ìàìúÿñûñëû, áàáúÿñûñëû, ã\ñüòúÿñëû. Âàëåðèÿ ÎÁÐÅÇÊÎÂÀ.

Ìè, Ñë\á\äàñà ÷åëÿäü, É\ðòûìä=íñà «Ïàëîìíèê» ëàãåðûí ïûð\ä÷èì óíà ñèêàñ êðóæîê\. Âåòë\äëiì «Ðóêîäåëüíèöà\», âåë\ä÷èì àêàíü â\÷íû äà â\íü êûíû. Ñiäçæ\ ìèÿí\ñ ò\äì\äiñíû æóðíàëèñòúÿñë\í óäæ\í. Í\øòà âîðñiì, ñüûëiì, îðäéûñèì, êîäi ìåäñÿ ûë\ ÷å÷÷ûøòàñ. Ìå

øåä\äi ñýí= êîéì\ä ìåñòà, à ìèÿí Ñë\á\äàûñü Þëÿ Áóäðèíà ëîèñ âåðìûñü\í. Òàûñü ñûëû ñåòiñíû êóáîê. Íî ìåäñÿ ¸íà ìåíûì êàæèò÷èñ êàòàìàðàí\í êûâòíû. Â\çéèñ òàé\ñ òóðèçì êóçÿ èíñòðóêòîð Ëþäìèëà Èâàíîâíà Èãóøåâà. Ìåäâîäç âåë\äiñ, êûäçè äà ìûé êîë\ â\÷íû ï\ëüò\ì ïûæàñ: ïå-

ëûñ\í ñûííû, âà\ â\é\ìûñü ìåçäàí æèëåò ïàñüòàâíû. Ñòàâ\í ñþñÿ âèäç\äiì-âåë\ä÷èì. Ñýññÿ ì\ä\ä÷èì Âó þ äîð\. Ñýíi ïóêñèì êàòàìàðàí\, áîñüòiì êè\ ïåëûñúÿñ, êîêíûì\ñ ëýäçèì âà\. Äåðò, ìèÿí ïèûñü íåêîä íà ýç ò\ä, ¸íà-\ ñü\êûä êàòàìàðàííàä ñûííûò\. Êîäñþð\ \äé\ è äûøìèñ. Íî ìè êûâòiì âîäç\ äà ãàæàà ñüûëiì-øìîíèòiì. Ûäæûä àòòü\ Ëþäìèëà Èâàíîâíàëû ìèÿí\ñ êàòàìàðàí\í íîâë\äë\ìûñü. Íàäåéò÷à, êîðê\ ìåíûì ìîéâèàñ íà í\øòà ñ\âëûíû òàòø\ì ïûæàñ. Âàëåðèÿ ÌÀÐÒÞØÅÂÀ.

Òóðóíâèæ ÷åëÿäü «Ïàëîìíèê» ëàãåðûí ìå îòñàñè ëîâçü\äíû É\ðòûìä=íñà âè÷êî. Ìèÿíëû òø\êòiñíû ìàâòíû åíêîëà ã\ã\ðñüûñ çàáîðñ\. Êðàñêàûñ â\ëi òóðóíâèæ. Çàáîðûñ ëîèñ òóðóíâèæ, è ìè òø\òø ëîèì òóðóíâèæ\ñü. Ìåíàì âåê â\ëi ïåò\ ñåðàì\é, êîð ÷åëÿäü ëîêò\íû ëàãåð\, è íàë\í ñòàâûñ — þðñèûñ, êèûñ, ïàñüê\ìûñ — òóðóíâèæ, à ìåíàì è êè\é, è ãà÷\é äà âåñèã ïåëü\é ëîèíû òàòø\ì\ñü. Ìå \í\äç íà ýã ò\ä, ìûé ñýòø\ìà â\ë\ì ðàäåéòà ìàâò÷ûíû. Þëèÿ ÁÓÄÐÈÍÀ.

«Ïàëîìíèê» ëàãåð\ âîèñ Òîëèê äÿäü. Ìèÿí ñòàâíûìë\í ïàíüíûì íèí\ì\í ýç òîðúÿâ ìóê\äûñü, à Òîëèê äÿäüë\í ñ=é\ â\ëi àñëûñï\ë\ñ — ë\ç ð\ìà. Ïåðâîé êàäñ\ ïàíüûñ îëiñ ë\íÿ Íî \ò÷ûä Ñåðãåé äà Âàíÿ ïûçàí ñàéûí êóòiñíû áîëüãûíû äà ñåðàâíû. Òîëèê äÿäü ìàòûñò÷èñ íà äîð\ äà íåáûäèêà êó÷êèñ íàëû ïàíüíàñ. Äðóãûñü ïàíü\í êó÷ê\ìèíûñ ë\ç\ä=ñ. È ïà-

Ë\ç ïàíü (âèñüò) íüûñ í\øòà íà ë\ç ëîèñ, áûòòü\ êîä âûë\ ê\ ñê\ðàë\. Âîéíàñ \òè ïàëàòêàûí ÷åëÿäü äûð ýç âåðìûíû íåêûäçè ëàíüòíû-óíìîâñüíû. Òîëèê äÿäü ìàòûñò÷èñ íà äîð\ äà êó÷êèñ ïàëàòêààñ — è ñ=é\ ë\ç\äiñ. Ïûòøêàñ ñòàâ\í ë\íèñíû. Àñûâíàñ çîíúÿñë\í êè-êîêàñ òø\òø ìû÷-

÷ûñèñíû ë\ç\ä\ìèíúÿñ. È ñýêè ñòàâ\í ã\ã\ðâîèñíû, ìûé ïàíüûñ çáûëü âîëøåáí\é. Ñýêñÿíü ñòàâ\í êóòiñíû ïîâíû Òîëèê äÿäüûñü, à, ñò\÷äæûêà ê\, ñûë\í ë\ç ïàíüûñü. Òàäçè Òîëèê äÿäü âåë\ä=ñ ìèÿí\ñ îâíû. Âàëåðèÿ ÌÀÐÒÞØÅÂÀ.


12

Àñ ìó âûëûí

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

À Ê\ðòêåð\ñûí — «Ãîæ\ì» Ñûêòûâä³íñà «Çàâàëèíêà», Èçüâàñà «Ëóä» äà ×èëèìä³íñà «Ãîðêà» á\ðûí ûäæûä ãàæ êîòûðòë³ñíû êîëü\ì ñóá\òà\ Ê\ðòêåð\ñûí. Òàí³ í¸ëü\äûñü þðãèñ ñèêòñà òîì é\çë\í «Ê\ðòêåð\ññà ãîæ\ì» ðåñïóáëèêàñà ôåñòèâàëü. ѳé\ñ êîòûðòûñüÿñ â\÷èñíû ñòàâñ\, ìåäûì ãàæ âûë\ ëîêòûñüÿñ âåðìèñíû ñü\ë\ìñÿíüíûñ øîé÷÷ûíû, ò\äìàâíû ìûéê\ âûëüòîð, â\÷àñüûøòíû àñ êè\í, à ñ³äçæ\ êàçüòûøòíû òîìäûðñ\ äà Ñ\âåò êàäñÿ îë\ì-âûë\ìñ\. Ñòàäèîí\ ïûðàí³íûí àñûâñÿíüûñ âóçàñèñíû êèïîäòóÿ ìàñòåðúÿñ, óíà\í êåæàë³ñíû êóçíå÷ Èãîðü Óñà÷åâ äîð\, êîä³ âèäç\äûñüÿñë\í ñèí âîäçûí ç³ëÿ äîðèñ ïîäêîâà-ìûã\ðúÿñ äà â\çéèñ â\÷íû òàé\ñ è ã\ñüòúÿñëû. Ê\ðò\ êë¸í\ä÷ûñüûñ òîì ìîðò äîðûí ýç áûðàâëû. È êîë\ øóíû, áóðåòø Èãîðü Óñà÷åâ äîðèñ Ê\ðòêåð\ññà «Ðàäåéò÷àí ïó», êûò÷\ ãîçé\ä÷ûñüÿñ êóòàñíû \ø\äíû êóñëûò\ì ìóñëóíñ\ ïåòê\äëàí òîìàí. Ôåñ-

òèâàëü ëóí\ òàòø\ì òîìàíñ\ ïûñàë³ñíû òîì ãîçúÿ Åêàòåðèíà äà Àíäðåé Êàçàêîâúÿñ. À á\ðûíäæûê ïóñ\ ñóâò\äàñíû þðñèêòñà ïàðê\. Òîìëû è ï\ðûñüëû ñü\ë\ì âûëàíûñ âîèñíû «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» ðåòðî-ïëîùàäêà,

ðàéîíñà ìóçåé\í ë\ñü\ä\ì «Íîñòàëüãèÿ ìîëîä¸æè èç ÑÑÑл âûñòàâêà. Òàòûñü ïîçèñ âèäç\äëûíû Ñ\âåò êàäñÿ ïàñüê\ì-ýìáóð, ïëàñòèíêà-ìàãíèòîôîí, ñü\ìïàñçíà÷îê, áàñèò÷àí-ìè÷ì\ä÷àíòîð äà ñ.â. Àíüÿñ ï\âñòûñü

ÒØÓÏ/ÄÀ ÏÀÑ

Òîðé\í êàçüòûøò³ñ ãåíåðàëüí\é ñïîíñîð «ËÓÊÎÉËÊîìè» ÎÎÎ-\ñ, êîä³ ïóêò³ñ ò\ä÷àíà ïàé Ê\ðò Àéêà ìóûí Òîì é\çëûñü âî ïàñé\ì êîòûðò\ì\. 14-18 äà 19-30 àð\ñà âîéòûð îðäéûñèñíû ðûò\äçûñ ýñòðàäà, é\çêîñòñà, ñïîðò é\êòàí, ýñòðàäà äà é\çêîñòñà ñüûëàíêûâ, ñüûëàí àíñàìáëü äà âîðñàí êîòûð, \í³ÿ êîìè àâòîðë\í ñüûëàíêûâ íèìïàñúÿñûí. Îê è ûççü\ä³ñíû ãàæ âûë\ ëîêòûñüÿñ\ñ! Äà è æþðèëû âè÷ì\ä³ñíû ñü\êûä óäæ á\ðéûíû ìåäñÿ-ìåäñÿÿññ\. Äûð äîíúÿñü\ì-âåíçü\ì á\ðûí æþðè âèñüòàë³ñ àññüûñ êûâê\ðò\äñ\: ôåñòèâàëü\ ñòàâ ïûð\ä÷ûñüëû âè÷ì\äíû êîçèí-äèïëîì, Ãðàíïðè ñåòíû Êóë\ìä³í ðàéîíûñü «Èþëü» êîòûðëû, ìåäáóð äåëåãàöèÿ\í øóíû ñûêòûâä³íñà\ñ. Òà á\ðûí ñ³äçè íèí ûøì\ì-ãàæì\ì âîéòûð\ñ íèìêîäü\ä³ñ Àôðèêàñà «Êèëèìàíäæàðî» êîòûð. Øîêîëàä ð\ìà êó÷èêà àðòèñòúÿñ ñüûë³ñíû 80-90-\ä âîÿññÿ õèòúÿñ, âîðñ³ñíû áàðàáàí\í äà é\êò³ñíû ñ³äçè, ìûé óíàë\í ò\äëûò\ã àñëàíûñ êîêíûñ áîñüò÷èñ ïå÷ëàñüíû. /òè êûâé\í, ôåñòèâàëüñ\ êîòûðòûñüÿñë\í ì\âï-ê\ñé\ìûñ – â\÷íû ãàæñ\ 0-ñÿíü 99 àð\ñ\äç äçèê ñòàâíûñëû – çáûëüìèñ. È òîì äà ï\ðûñü êóòàñíû âè÷÷ûñüíû ëîêòàí «Ê\ðòêåð\ññà ãîæ\ì». Ýäóàðä ÏÈÌÅÍÎÂ.

ÂÛËÜ ÍÅÁ/Ã

×óæàí ëóí\í, Ëåòêà!

Äàñ âîûñü äûðäæûê íèí Ëóçäîð ðàéîíñà Ëåòêàûí êûïûäà ïàñé\íû ñèêòëûñü ëóí. Òàâî Ëåòêàëû òûð\ìà 390 âî. Ãàæûñ çàâîäèò÷\ìà àñûâñÿíüûñ. Ìåäâîäç íèì\ä\ìà\ñü óäæâûâñà âåòåðàíúÿñ\ñ, êîäúÿñëû ñåò\ìà\ñü Ïî÷¸ò ãðàìîòà. «Ëåòêàñà ïî÷¸òí\é îëûñü» íèì òàâî âè÷ì\ìà ïåíñèîíåðêà Ýìèëèÿ Êîñîëàïîâàëû. Ýìè-

êîäñþð\ è àñüíûñ â\ë³ â\÷÷\ìà\ñü êîëü\ì íýìñÿ 50-60 âîÿññÿ ïëàòòü\\. Òàí³ æ\ óäæàë³ñ «70-\ä âîÿññÿ ëàâêà», ê\í³ â\çéèñíû íü\áíû 1 óðûñü èñò\ã ê\ð\á, 5 óðûñü í¸íÿëàí ïåòóøîê-êàìïåò, 95-ûñü — ñàêàð ïåñîê äà ìóê\äòîð. Ñ\âåò êàäñÿ ñü\ìñ\ ïîçèñ íàæ\âèòíû óíà ñèêàñ êîíêóðñ-îðäéûñü\ì\ ïûð\ä÷\ì\í, øóàì, «êëàññèêèûñü» ëèá\ ñêàêàëêà\í ÷å÷÷àë\ì\í, ïûçàíâûâñà õîêêåé\í ëèá\ òåòðèñ\í âîðñ\ì\í, ðîãàòêàûñü áàíêà\ ëûéë\ì\í... Òàëóíúÿ øàéòúÿñ âûë\ âóçàñüûñüÿñ â\çéèñíû ïðàæèò\ì ÿé, áûäñèêàñ þàíòîð äà ï\æàñ. À êîäë\í çåïòàñ ýç ãîëüãû-êûøàêûâ, äîí áîñüòò\ã îêîòàïûðûñü ÷\ñìàñèñíû ãðå÷à ðîê\í. Ëîâ êûï\ä³ñíû è àñø\ð êîòûðúÿñ, êîäúÿñ àñûâñÿíüûñ ëèâêé\äë³ñíû, ûççü\ä³ñíû é\êòûíû âîääçà âîÿññÿ áóðà ò\äñà ñüûëàíêûâúÿñ óë\. À ñýññÿ ûäæûä ñöåíà âûëûí ïàíñèñ ôåñòèâàëü. Ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü Âàñèëèé Ãîí÷àðåíêî àòòü\àë³ñ ñ³é\ñ êîòûðòûñüÿñ\ñ äà îòñàñüûñüÿñ\ñ.

ëèÿ Ìèõàéëîâíà 30 âî ç=ëü\ìà ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿûí. Ñèêòñàÿñ ñ=é\ñ øó\íû «êîìïüþòåð\í», ñòàâ îëûñü-ñ\ áóðà ò\ä\ äà. Ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿ ñ=äçæ\ é\ç\ä\ìà «Ìåäáóð é\ð» êîíêóðñ. Ñýí= âåðìûñüíàñ ëî\ìà Ìîðîêîâúÿñë\í ñåìüÿ. «Ìåäñÿ ñ\ñò\ì\í» øó\ìà\ñü Ãàðàæí\é óëè÷à. Ñýò÷\ñ ñòàâ îëûñüûñ \òâûëûñü ñýí= ïåëüê\ä÷\íû äà. Ãàæûñ ïîìàñü\ìà àñëûñíîã\í. Ëåòêàñà êóñ\ä÷àí ÷àñüòûí óäæàëûñüÿñ äàñüò\ìà\ñü øîó: åíýæ\ êûïàëûñü âà âèçüÿñûñ â\ë\ìà\ñü Êîìèë\í ä\ðàïàñ ð\ìà\ñü. Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ Âàõíèíëû (ñíèìîê âûëûí) ñåò=ñíû «Ëåòêàëû390 âî» ìîð\ñâûâñà ïàñ, êîä\ñ âè÷ì\ä\íû ñèêòûí íýìñ\ îëûñüëû.

Àëåêñåé Ìèøàðèíëûñü óíà ð\ìà äà ìè÷àà ñåðïàñàë\ì êûø\äà òàòø\ì íèìà âûëü íåá\ãñ\, äåðò æ\, ëþá\ïûðûñü áîñüòàñíû êèàíûñ øêîëàûí âåë\ä÷ûñü è÷\òäæûê íà àðëûäà ÷åëÿäü. ×óæàí êûâ âûëûí êûâáóðâèñüòúÿñà òàé\ ïåòàñûñ – ìåäâîääçà íà, êîä\ñ «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» ëýäçèñ çîíïîñíèëû ëûääü\ì âûë\. Âîäçò=äæûê ïåòë\ì ñ=äç øóñÿíà êíèæêà-ìàëûøêàÿñ ñåðòè ñ=é\ ò\ä÷ûì\í ûäæûääæûê äà è ñåðïàñûñ óíäæûê. «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» â\÷èñ áóð êîçèí è ëûääüûñüíû ðàäåéòûñü ø\ð àðëûäà íûâêàÿñëû äà çîíêàÿñëû. Áóðåòø íàëû ñè\ìà àññüûñ âûëü ïåòàññ\ êîìè ãèæûñü Èâàí Áåëûõ. Ñûë\í «Ê\ìò\ì êîêà ÷åëÿäüäûð» íåá\ãûí é\ç\ä\ìà ñèêòñà ÷åëÿäü éûëûñü äæåíüûäèê âèñüòúÿñ, à ñ=äçæ\ àñëàñ è÷\òäûð éûëûñü ñûëûñü, êîìè ãðåçäûí æ\ áûäì\ì ãèæûñüëûñü, êàçüòûë\ìúÿññ\.

×åëÿäüëû – «Èä òóñü»

Èâàí Áåëûõë\í òàé\ ïåòàñûñ – âèò\ä àñø\ð íåá\ã íèí. Àñëàñ âèñüòúÿñûí àâòîð ñåðïàñàë\ êîìè ñèêò-ãðåçäûí áûäìûñü ïîñíèóëîâ\ñ, íàëûñü áûäëóíúÿ îë\ì-âûë\ìñ\, ò\æä-íîêñ\, ÷óæàí ìó äà àñ é\ç äîð\ ÷åëÿäü âåæ\ðà íà ìóñëóíñ\.


13

Êûïûä ëîë\í

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Ñèíò\ ¸ðàíà ìè÷à ãàæ Ïå÷îðà þ\ — ïðîñà ðîê «×èëèìä=íñà ãîðêà» ïàñé\íû èþëü 12 ëóí\. À ïðàçäíèê âîäçàñ ñòàâ ñèêòíàñ íèì\ä\íû Ïåòûð ëóí, ÷èëèìä=íñà íîã\í – «Ïåòðîâùèíà». Èþëü 11 ëóí\ ñ¸ð ðûòíàñ ñòàâ é\çûñ ÷óê\ðò÷èñíû Ïå÷îðà þ áåðåã âûë\. Êóçÿëà íþæ\ä÷èñíû-ïàñüê\ä÷èñíû ñèêòñà âîéòûð äà âî\ì ã\ñüòúÿñ. Êîä= ïûçàí ñàéûí ïóêàë=ñ, êîä= ñàì\âàð ïóçü\ä=ñ, êîä= ÿé æàðèò=ñ. Íî \òóâò=ñ ÷èëèìä=íñà\ñ òàé\ ëóí\ ðîê ïó\ì. Âî\ìàÿñ ï\âñòûñü äçèê áûä\í ïóèñ áèïóð âûëûí ïðîñà ðîê. À âîé ø\ðñ\ âî÷ààë=ã\í ñ¸éèñíû ñ=é\ñ äà ñåò=ñíû-øûáèò=ñíû Ïå÷îðà þ\. Òàäçè òàò÷\ñ âîéòûð êàçüòûë=ñíû âåæà Ïåòûð\ñ äà Ïàâåë\ñ, òø\òø è ð\äèòåëüÿñ\ñ. Ñýò÷\ñ îë\ìà é\ç âèñüòàë=ñíû, êóë\ì á\ðûí ï\ ìîðòë\í ëîëûñ ï\ðòñü\ ëýáà÷\. À þûñ – êóë\ìà äà ëîâúÿ êîñòûí éèò\ä. Ñî è ñ¸ÿíûñ ëýáà÷ëû – øûä\ñûñü. Ñòàâûñ òàé\ êîðê\ÿ ðèòóàë-îáðÿä. /í=, äåðò, ì\ä íîã íèí ñòàâûñ àðòì\. Ñî è Ïåòûð ëóí âî÷ààë\ìñ\ ãàæ ñÿìà\í â\÷\ìà\ñü. Òàí= æ\ ñïîðòûí áûä ñèêàñ îðäéûñü\ìñ\ äàñüòûë=ñíû. Ìåäâîäç þ êóçÿ ìîòîðà ïûæ\í âåíëàñèñíû. Âîé ø\ðíàñ íèí çîíúÿñ âûí-ýá\ññ\ äà âèí¸âëóíñ\ ïåòê\äë=ñíû. Ðàç\ä÷àë=ñíû êûçâûíûñ àñúÿäîðûñ íèí. À ¸íà æ\ ìè÷à â\ë= Ïå÷îðà þ áåðåãûñ \òïûðé\ \çò\ì ñû ìûíäà áèïóðñüûñ, àñúÿ ã\ðä øîíä= ïåò\ìñüûñ...

Øåì\ñì\äàíà êûòø Ìåäú¸íà, äåðò, ñòàâíûñ\ ûø\ä=ñ äà øåì\ñì\ä=ñ «×èëèìä=íñà ãîðêà». Íèìàë\ ñ=é\ àñëûñï\ë\ñëóííàñ îç ñ\ìûí Êîìèûí, íî è ìóê\äëàûí. 2004 âîñÿíü òàé\ ãàæûñ – ðåñïóáëèêà òøóï\äà. Âåðñòü\ è çîíïîñíè èþëü 12 ëóí\ ðûòãîðóâíàñ ÷óê\ðò÷èñíû ÷èëèìä=íñà íîã\í «íàðîäíàÿ ïîëÿíà» âûë\. Íûâúÿñ äà àíüÿñ – ñèíò\ ¸ðàíà, ï\ðòìàñüûñü ìè÷à ñàðàïàíà\ñü, çîíúÿñ äà ìóæè÷\éÿñ – ã\ðä äà ë\ç ø\âê ä\ð\ìà\ñü ì\ä\ä÷èñíû õîðîâîä-êûòø\í. «Ãîðêà» – òàé\ îáðÿä íó\äàí ãàæ, ßðèëà ìó âûí åíì\ñ íèì\ä\ì. IX-\ä íýì ø\ðûí «Ãîðêàûñ» àðòìûâë\ìà ñèçèì ñèêàñ âåòë\ìñüûë\ìûñü, òàé\, äåðò, ðî÷ íèìúÿñà: «ñòîëáû», «êðóã», «íà äâå ñòîðîíû», «íà ÷åòûðå ñòîðîíû», «âîææà», «ïëåòåíü» äà «ïëÿñîâàÿ». É\çûñ ýñêûë\ìà\ñü òàé\ ûäæûä âûíàñ, ñ=äç øóñÿíà ìàãèÿà êûòøúÿñàñ. /í=ÿ «Ãîðêàûí» îç íèí

ñèçèìíàí êûòøñ\ ñüûâíû-âåòëûíû. Äà è ñòàâ òàé\ îáðÿäñ\ òîðêàë\íû ôîòîãðàôúÿñ äà îïåðàòîðúÿñ, êîäúÿñ ïîìñÿ îð\äàâë=ñíû êûòøñ\ àñëàíûñ êîòðàë\ì\í. Ìåäâîääçà êûòø, ñ=äç øóñÿíà «ñòîëáû», çàâîäèò=ñíû ñ\ìûí àíüÿñ, ìóæè÷\éÿñ áîêûí ñóëàë=ñíû. Ñüûë=ãòûð íàé\ ñóâòàë=ñíû ñü\ðñü\íá\ðñü\í êóèì ìîðò\í. Á\ðúÿÿñûñ áîêâûâñÿíüûñ âûëü ï\â ñóâò\íû ðàä âîäçàñ. Áûä êûòø çàâîäèò=ñíû

âûëü ñüûëàíêûâñÿíü. «Âîææà» êûòø\ êîðèñíû íèí ìóæè÷\éÿñ\ñ. Êûòø íó\äûñü – «çàïåâàëà» – çàâîäèò=ñ ñüûâíû äà êóò÷ûñèñ ìóæè÷\é äîð\,

ì\äûñ êîðèñ àíü\ñ, àíü – çîíì\ñ, è òàòø\ì íîã\í áàðà àðòìèñ õîðîâîä. Òà á\ðûí àðòì\ä=ñíû íèí êîéì\ä êûòø – «ïëåòåíü». Áàðà æ\ ñü\ðñü\í-á\ðñü\í, ñ=äç øóñÿíà ñïèðàëü íîã\í âåòë\äë=ñíû äà àðòì\ä=ñíû í¸ëü\ä êûòø. Òàí= íèí îðòñû êûòøàñ \òàð\ ìóí=ñíû àíüÿñ, ì\äàñ – ïûä=äæûêëààñ – ïàíûä ìóí=ñíû

ìóæè÷\éÿñ. Ìåäá\ðúÿ «ïëÿñîâàÿ» êûòøûí ñüûë=ñíû-é\êò=ñíû êàäðèëü. Ñòàâíàñ «Ãîðêà» äûðéè þðãèñ äàñ ñèçèì îáðÿä\â\é ñüûëàíêûâ. Ìåíûì, ïåðâîéûñü íà òàòø\ì ãàæàñ ïûð\ä÷ûñüëû, óíàòîð ã\ã\ðâîò\ì â\ë=: êûò÷\ ìóííû, ìûé â\÷íû, êîä á\ðñÿ ñóâòíû. Íî êûòø\ ïûð\ì á\ðûí êîêûä à÷ûñ íèí âîñüëàë\-â\ò÷\ ñòàâíûñ á\ðñÿ. À ñüûâíû, äåðò, ýã êóæ, íî âîìãîðóëûí ìóðãè æ\. «Ãîðêà» ïîìàñü\ì á\ðûí óíäæûêûñ â\ëÿíèêûñü ðàç\ä÷èñíû âåæíû àññüûíûñ ñàðàïàííûñ\. ¨íà æ\ íèí ìè÷à äà îçûð ÷èëèìä=íñà ïàñüê\ìûä! Ìåíûì óñè øóä ïàñüòàâëûíû 70 âîñÿ ñàðàïàí. À ìûéäûðà äà êûäçè ñ=é\ñ ïàñüòàë\íû – òîðé\í êîë\ ãèæíû-âèñüòàâíû.

Âîé ø\ð á\ð\äç 8 ÷àñ ðûò ã\ã\ðûí çàâîäèò÷èñ êûïûä ãàæ. Óð÷èò=ñíû ñ=é\ñ ×èëèìä=íë\í 470 âîñÿ òøóï\äà ïàñ-

ëû äà òø\òø è Òîì é\çë\í âîëû. Ìåäâîäç é\çêîñòñà ñüûëàíêûâúÿñ\í ãàæ\ä=ñ Âåëèêèé Íîâãîðîäûñü «Astrum Tenerum» êîòûð. À é\êòûíû êûòø\í äà ãîðàà êëîïàéòíû çàâîäèò=ñíû íèìàëàíà «Èâàí Êóïàëà» ôîëüêëîðí\é êîòûðë\í ñüûë\ìñÿíü. Âîò è ìè÷àà ëèâêé\äë=ñíû âûíà ã\ë\ñíàíûñ êóèìíàí àíüûñ! «Êîñòðîìà» äà «Êîëÿäà» ñüûëàíêûâúÿñ ñòàâ\í \òòø\òø ñüûë=ñíû. Ñ\ìûí íà ïåò\ì âûëü àëüáîìñüûíûñ ñòàâ õèòñ\ êîçüíàë=ñíû ÷èëèìä=íñàëû. Âåñèã ðåñïóáëèêàñà Þðàëûñü Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð äà Ãîññ\âåò\í âåñüê\äëûñü Ìàðèíà Èñòèõîâñêàÿ «Èâàí Êóïàëà» óë\ êûòø\í é\êò=ñíû. Í\øòà ¸íäæûêà ûççü\ä=ñ ãàæ\ä÷ûñüÿñ\ñ íèìàëàíà øîóìåí Ñåðãåé Ìèíàåâ. Ñòàâ õèòñ\ ñüûë=ñ, ñûë\í ïåòê\ä÷\ì á\ðûí íåêîä íèí âåñü ýç ñóëàâ – áûä\í é\êò=ñíû-ãàæ\ä÷èñíû. Øåì\ñì\ä=ñ ÷èëèìä=íñà\ñ äà ã\ñüòúÿñ\ñ ëûà\í ñåðïàñàñÿí «Àðò-êîëîðèò» ñòóäèÿ. Þãçü\ä\ì òîðúÿ ïûçàí âûëûí Àíàñòàñèÿ ßðêîâà ñåðïàñàñèñ ëûà\í, à ûäæûä ýêðàí âûëûí òûäàëûñü ìè÷ëóííàñ áûä\í âåðìèñ íèìêîäÿñüíû. Òîì é\çëû ûäæûä êîçèí\í ëîèíû Ìîñêâàñà äè-äæåé Òàðàíòèíîë\í àñëûñíîãà âûëüì\ä\ì õèòúÿñûñ. Âîé ø\ð á\ð\äç ñòàâ ×èëèìä=íûñ ãàæ\ä÷èñ-é\êò=ñ íèìàëàíà ñüûëàíêûâúÿñ óë\. * * * Ãîðò\ âî\ì á\ðûí äûð íà ñèí âîäçûí ñóëàë=ñ ×èëèìä=íñà ìè÷ûñ, ïàñüêûä äà âûíà Ïå÷îðà þûñ... À ûäæûä ãàæâûâñà ñåðïàñûñ, ñèíò\ ¸ðàíà ñàðàïàíúÿñûñ, ñýò÷\ñ âîéòûðë\í àñëûñï\ë\ñëóíûñ äûð íà êóòàñíû øåì\ñì\äíû. Ãàëèíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ àâòîðë\í.


14

Ð\äâóæ îðäûí

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Ìåä áóð ïåòàñ Èíìàðûñ âîðäàñ Ëóäîðâàéûí àðõèòåêòóðíî-ýòíîãðàôè÷åñê\é ìóçåé-çàïîâåäíèêûí íó\äiñíû «Ãåðáåð», êîìè\í ê\, «Ã\ð á\ðñÿ» ãàæ. Âîë=ñíû ñýò÷\ Óäìóðòèÿûñü ìóáåðäñà óäæàëûñüÿñ, òø\òø è Ðîññèÿñà ðåãèîíúÿñûñü, ê\íi \ò÷óê\ð\í îë\íû óäìóðò âîéòûðûñ, ã\ñüòúÿñ. Êâàéò ÷àñ àñûâñÿíü áèïóðúÿñ âûëûí ïóèñ 30 ï\ðò, ê\íi äàñüòiñíû êóèì òîííà âåæ\ä\ì ðîê. Íî ñ\ìûí òóíàñü\ì á\ðûí ïîçèñ ñèá\ä÷ûíû íà äîð\. Òóíàñèñíû âåæà êûääçà ðàñêûí, ê\íi ïóÿñûñ ñóëàë\íû íèí äçîíü íýì. Çáûëüûñü êàæèò÷\, ìûé òý âåñüêàëií äçèê ì\ä ìó\, ì\ä âîéòûð äîð\, ê\íi ïûð íà êóò÷ûñü\íû âàæàñ äà ïûääè ïóêò\íû íýì\â\éñÿ îáðÿäúÿñ. Âîñüñà åíýæóâñà ìóçåéûí ñóâò\ä\ìà âèò êûâúÿ òàíãûðà. Ñié\ è êîðèñ é\çñ\ ãàæ âûëàñ. Âàæ\í òàíãûðà â\ë\ìà øûëàä\í âîðñ\ä÷àíòîðé\í äà óñê\òòü\ äûðéè þ\ð ñåòûñü\í, à \íi ëî\ìà ñ\ìûí ãàæ âûë\ é\çñ\ ÷óê\ðòûñü\í. Áûä ëîêòûñü âîéòûð àñ éûâñüûñ â\÷\ ïàñ: \ø\ä\ òóé áîêûí ñóëàëûñü êîç âûë\ àññüûñ ëåíòà. Ëåíòàÿñ\í äà êûäç ïó êîðúÿñ\í â\ëi ìè÷ì\ä\ìà\ñü ïîñúÿñ, êèëü÷\ÿñ, êà÷àéÿñ. Ñòàâ òàé\ àääç\ìòîðéûñ âèñüòàëiñ, ìûé òàíi ëî\ þãûä ãàæ. Óäìóðòúÿñ ïûð â\÷\íû ñ=é\ñ ãîæñÿ øîíäië\í ñóëàëàí êàä\, þãûä âîé\. Ñýò÷\äç íàë\í ïîìàñü\ ñòàâ ìó óäæûñ. Ã\ð\ìà, ê\äç\ìà, è âûíñ\ íèí ìóûñ áîñüò\ìà, äçîðèäç\í øåáðàñü\ìà. Êûäç ïó íèí íþäçà ëýäç\ìà êîðúÿññ\, âàûñ äýáàë\ìà, äà è ìîðòë\í òóâñîâúÿ óäæúÿñûñü âûíûñ çýëàë\ìà. À øîíäiûñ íþë\ì\í íþë\ øûëüêíèò÷\ì ìóÿññ\. Ñî è ïåñò\íû óäìóðòúÿñ ãàæ äà ëè÷\ä÷\íû \òè êûòøûí. Ãåðáåð ïàñúÿí êàä\ òóíàë\íû è çýð. Êîëü\ì âî çàâîäèò\ìà\ñü êîðíû äà, ïûð è êûðñüé\ìà çýðûñ, àáó è óäàéò÷\ìà áóðà ãàæ\ä÷ûíû, ñòàâ ðîêíàñ ï\ êîâìèñ ñê\ò\ñ âåðäíû. Ëóíòûð è âîéáûä çýð\ìà. À òàâî âèäç÷ûñü\ì\í

íèí øû\ä÷èñíû Èíìàð Åí äîðàä. Þð âåñüòûí â\ëi 30 ãðàäóñ æàðûñ, íî ëóííàñ êóèì ÷àñ á\ðûí ïåòiñ ê\äçûä, ÷èçûð ò\â. Òàé\ áàðà æ\ âèñüòàë\, ìûé ïóêòàñúÿñ êîë\ âèäçíû êûíìàë\ìûñü. Âåæñü\ êàäûñ, âåæñü\ è ìó â\äèòàí ñÿìûñ, ìîðòë\í îëàííîãûñ. Âîäçò= áûä ñèêòûí óäìóðò âîéòûð æåðòâà âûë\ ÷óê\ðòë=ñíû ñü\ì äà \òâûëûñü íü\áë=ñíû óòêà, êóêàíü, \øïè, ìåæ, ûæ, äçîäç\ã äà áàðà óòêà. Òîðé\í íèí íàé\ ÷\ñêûäà ïóñüûëiñíû äà òóíàëiñíû áóð óðîæàé, ñýê ñ¸éíû áîñüò÷ûëiñ ìåäâîäç òóí, à ñýññÿ íèí êåâìûñüûñüÿñ. Áèïóðñÿíü áèïóð\äç â\ëi ñàæåíü ïàñüòà êîñò äà áûä ï\ðòéûí ïóèñíû òîðúÿ ïåì\ñëûñü ÿé. Ñiäç, ñèçèì ï\ðòéûí â\ëi àñëûñï\ë\ñ øûä è ñòàâ ï\ðòéûñ ìåä \øàëiñ \òè âèçü\í àñûââûâëàíü. Ñòàâ ï\ðòñüûñ Èíìàðëû ýñêûñüÿñ âî÷àñ\í ñ¸éèñíû ÿéñ\. Ìåäá\ðûí – óòêà ÿé. Ñòàâ ëûñ\ ÷óê\ðò=ñíû ê\ðçèíà\, âåâòòèñíû åäæûä ä\ðà\í, ïóêò=ñíû âûëàñ ûðã\í ñü\ì äà êóèì ìîðò ñüûë\ä\ì\í íóèñíû âåæà ðàñê\, \ø\ä=ñíû ê\ðçèíàñ\ ïó âîæé\. Á\ðúÿ êàä\ óäìóðòúÿñ íåóíà âåøéèñíû òàé\ òðàäèöèÿñüûñ, çàâîäèòiñíû ï\ðòúÿñûí ïóíû êîíñåðâ ÿé\í ðîê. Äà è äóìûøòëûíû ê\, ñü\êûä Ëóäîðâàé\ ñòàâ ëîêòûñüñ\ âåðäíû ñ\ìûí íà íà÷ê\ì ñèçèì ï\ë\ñ ÿé\í. Íî Èíìàð äîð\ êåâìûñü\ì\í øû\ä÷\ìûñ ïûð íàë\í ëîâ âûëàñ. Èíìàðëû ýñê\ìûñ íàë\í çýâ íà âûíà. Òàé\ æ\ ëóí\ êåðêàûí è ûâëàâûâñà êûê ïà÷ûí ï\æàë\íû ïåðåïå÷ äà òàáàíü. ×óéìàí ñû âûë\, íü\òè ëûääüûñüò\ã êóçü ëóíòûð â\÷\íû \òè è ñié\ æ\ óäæñ\, ñü\ë\ìñÿíü ÷\ñì\äë\íû ñòàâ ëîêòûñüñ\ ï\æàñ\í. Ïåðåïå÷ëû êîë\ ÷àøêà ñÿìà êîðêà â\÷íû, à ñýññÿ øûðíû êàïóñòà, ïóêòûíû óëü êîëüê äà ñòàâñ\ òàé\ñ ãóäðàâíû é\â ïèûí, ïóêòûíû íåóíà øîáäi ïûçü äà áàðà ãóäðàâíû, à ñýññÿ ÷àøêà ñÿìà êîðêà âûëàñ òý÷íû òàé\ ãóäðàññ\. Àðòì\

çýâ ÷\ñêûä ï\æàñ. Òàáàíüñ\ â\÷\íû áëèí ìîç. Ñóë\ä\íû íÿíüøîìñ\ ðîê\ñ âûëûí êâàéò ÷àñ, ïóêò\íû ãîç-ì\ä êîëüê, øûð\íû ëóê òóðóí äà ï\æàë\íû ÿð ïà÷ûí. Ïåðåïå÷\í ã\ñòèò÷èã\í âàé\íû ÷àøêà\í í\ê êîäü ñ¸ÿí. Â\ë\ìê\, íàé\ ï\ñü é\â ïèûí ñîâ ñîð\í ãóäðàë\íû øîáäi ïûçü. À âèäç\äàí äà, áûòòü\ í\êé\í ã\ñòèò\ä\íû. Òàáàíü äîðàñ âàéèñíû ñ\ìûí íà âî\ì ìà. Ï\ñü ÷àé\í ¸íà è ÷\ñêûä!

Âåæà ðàñêûí.

Áûä ï\ðòéûí òîðúÿ ïåì\ñë\í ÿé. Ëóäîðâàéûí þ ìîç òóèñ é\çûñ, ïîìò\ã ëîêòiñíû áûä ñèêòûñü, áûä ðàéîíûñü. Æàëü âåñèã â\ëi ìóçåé-çàïîâåäíèêàñ òàëÿë\ì òóðóíûñ. Áûä êåðêà\, áûä é\ð\, áûä êàðòà\ ïûðàâëiñíû ñòàâíûñ äà. Ëóäîðâàé ìóçåé-çàïîâåäíèêûí âèäç\íû ìàçi, â\â, ì\ñ, ûæ, ÷èïàí. È ñòàâ ïðàçäíèêñ\ ìóçåéñà óäæàëûñüÿñ íó\ä\íû àñ é\ë\í äà êîëüêé\í. Òàíi óäæàë\ 43 ìîðò, ñòàâíûñ çýâ ç=ëü\ñü. Ìåäñÿ äæóäæûä êûð âûëàñ ñóâò\ä\ìà\ñü ìåëüíè÷à, à ñû áîê\ êûòøà âèçü\í – 30 êûäç ïó ñþðúÿ. Òàíi ìàñòåðúÿñ ïåòê\äëiñíû àññüûíûñ êèïîäòóÿ óäæñ\. Ïîçèñ íü\áíû óäìóðò ïàñüê\ì, ñþì\ä ÷à÷à, ïó òøàí, ê\ðçèíà äà óäìóðò àêàíü. Óëûíäæûê âóçàñèñíû ëàâêàûñü âàé\ì ò\âàð\í. Íà êîñòûí â\ëi «Èçáà-÷èòàëüíÿ», ê\íi ïîçèñ ò\äìàñüíû âàæ íåá\ãúÿñ\í. Êåðêà ñòåíìàñ â\ëi ìè÷àà ãèæ\ìà «÷å÷ûì», ìèÿí

Äåäþêèíà ÷îéÿñ.

íîã ê\, «÷\ñêûä». Òàò÷\ âàé\äàëiñíû ïîñíè ÷åëÿäü\ñ äà ã\ñòèò\äiñíû ÷\ñêûä ï\æàñ\í äà þìîâ þàíòîðé\í, áóðà âîðñ\äicíû. Íåûëûí ãàæ\ä÷èñíû òîì é\ç, íàé\ á\ðéèñíû «ãåðáåð äûäûê\ñ» äà «ãåðáåð áàòûð\ñ», ìèÿí íîã ê\, ã\ð á\ðñÿ âåòëûñü ãóëþ\ñ äà ã\ð á\ðñÿ âåòëûñü áàãàòûð\ñ. Áûä ðàéîíûñü â\ëiíû òîì é\çûñ. Âûâòi ìè÷à ïàñüê\ìà\ñü äà áóð ñÿìà\ñü. /òà-ì\äíûñê\ä áûä íîãûñ âåðìàñèñíû, ñüûëiñíû è é\êòiñíû, âûíñ\ è êûâñ\ ïåñiñíû. Ãàæûñ íþæàëiñ êâàéò ÷àñ àñûë\äç. Òîì é\ç äóãäûâò\ã ï\æàëiñíû òàáàíü äà ïåðåïå÷. Ìóçåé-çàïîâåäíèêûí íåêîä ýç þ íè ýç òûøêàñü. ¨íà ìè÷àà ïåòê\ä÷èñ Äåäþêèíúÿñë\í ñåìüÿ, ê\íi 8 ÷îé ñüûë\íû. Íàé\ñ ìå ïàíûäàë= âåæà êûääçà ðàñê\ ïûðèã\í. Ѹðíèûí ìè çýâ áóðà ã\ã\ðâîèì \òà-ì\ä\ñ. Ê\òü è óäìóðòúÿñ ìèÿíûñü òîðé\ä÷èñíû 7-\ä íýìûí, êîëü\ìà óíà \òêîäü êûâ, òîðé\í ê\, ñèí, ïåëü, êîê, êè, ê\äçûä, ï\ñü äà ñiäç âîäç\. Ìè ìåäâîääçà êûâúÿññÿíü ã\ã\ðâîèì, ìûé éûëûñü ñ¸ðíèò\íû. Ìèÿí\ñ ïàíûäàë\ì á\ðûí Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Äàíèëîâà âåð\ñûñëû øóèñ: «Óñüòû áýðñî». Ìè Òàìàðà ÷îéê\ä ñü\ë\ìñÿíü ñåð\êòiì äà êûâê\ðòàëiì, òiÿí\ñ ã\ã\ðâîèì: «Âîñüò á\ðñ\», ñò\÷äæûêà ê\, áàãàæíèêò\. Òàäçè òóéáûä Èæåâñêñÿíü Ëóäîðâàé\äç «ïîæíàëiì» êîìè äà óäìóðò êûâúÿñ. Àñ

Òàíãûðà äîðûí. êûâ âûëûí âàðîâèò=ì è Åêàòåðèíà Íèêàíîðîâíà Òåðåíòüåâàê\ä, Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà Èâàíîâàê\ä äà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Ñåëèâ¸ðñòîâàê\ä. Íî ÷óéì\äàíà\í â\ëi ñ¸ðíèûñ í¸ëü àð\ñà Êîñòÿë\í, êîäi \òêîäÿ ìè÷àà âàðîâèòiñ è óäìóðò, è ðî÷ êûâ âûëûí. Äçåáñÿñèãàñ øóèñ «òþòþïà», ìè ïûð æ\ òîðé\äiì «òþòþ» êûâ äà âî÷àñ\í âîñüòiì âåæ\ðòàññ\: «àáó» êûâëûñü. Ïîçü\ \äé\ âåëàâíû óäìóðò ñ¸ðíè\. * * * Ìåíûì òàé\ ïðàçäíèê äûðéèûñ óäàéò÷èñ áîñüòíû Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ÷åëÿäüëû ïåòê\äë\ì âûë\ óäìóðòúÿñëûñü ýòíîêóëüòóðàñ\. ×àéòà, øêîëàÿñûí âåë\äûñüÿñ àñëàíûñ âåë\ä÷ûñüÿñê\ä âî÷àñ\í ìàòûñò÷àñíû ïåðûì êûâúÿ âîéòûðúÿñ äîð\, êîäúÿñ ìèÿí ìîç æ\ ìàéøàñü\íû àññüûíûñ êûâñ\ âèäç\ì äà ñ\âì\ä\ì â\ñíà. Ûäæûä àòòü\ ìóçåé-çàïîâåäíèê\í âåñüê\äëûñüÿñëû äà óäæàëûñüÿñëû, êîäúÿñ ðàäïûðûñü âî÷ààë=ñíû Êîìè ìóûñü ìåí\ äà ÷îé\ñ. Ìåä òàé\ âåòë\ìûñ ýç âîø ñiäç, ïûðòà óäìóðò òóíúÿñëûñü êåâìûñü\ìñ\: Ìåä ãàæûñ «Ã\ð á\ðñÿ» ëîàñ ìè÷àäæûê, Òóâñîâúÿ ê\äçàñ\ ïîìàëiì ìè, Ìåä áóð ïåòàñúÿñ Èíìàðûñ âîðäàñ Äà âî\ì íÿíüñ\ é\ðò\ä\ ïûðòàñ. Ìàðèÿ ÏËÎÑÊÎÂÀ. Ñíèìîêúÿñûñ àâòîðë\í.


2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 12.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 13.20 «Смак». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20 «ЖКХ». 16.15 «Хочу знать». 17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 18.25 «Между нами, девочка+ ми». 19.00 «Поле чудес». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Две звезды». 0.00 Церемония открытия XXX летних Олимпийских игр. 3.00 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН». 4.50 «Носороги атакуют».

5.00 Утро России. 5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести Коми (на коми языке). 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести Коми. 9.00 «С новым домом!» 9.45 «О самом главном». 11.00, 14.00 , 17.00 Вести. 11.30 Вести+Москва. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Люблю, не могу!» 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.30 ВестиКоми. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 15.45 «КРОВИНУШКА». 16.45 Вести. Дежурная часть. 17.30 ВестиКоми (на коми языке). 17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 19.40 ВестиКоми. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малы+ ши! 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 22.30 «Новая волна+2012». 1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ+ НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3.00 Горячая десятка. 4.05 Комната смеха. 4.55 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Талун». 7.15 «Миян й=з». 7.30 «Время новостей». 8.00 «Настроение». 8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ+ ДАНКА НИКАНОРОВА». 10.05 «Культурный обмен». 10.40 «Врачи». Ток+шоу. 11.30 События. 11.50 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм. 12.00 «91». Телевизионная викторина. 12.30 «Осколки прошлого». 13.00 «Мультпарад». 13.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 14.30 События. 14.55 «Взрослые люди». 15.30 Фильмы «Финноуго рии». 15.45 «+шкам=шка». Фес тиваль детского твор чества. 16.30 «Алкоголь и дети». Док. фильм. 17.30 События. 17.50 «Петровка, 38». 18.00 «Миян й=з». 18.30 «Талун». 18.45 «91». Телевизионная викторина. 19.15 «Ол=м войтъяс». Те левизионный фильм.

19.30 «Время новостей». 19.50 События. 20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР+ ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО+ РА ВАТСОНА. ДВАДЦА+ ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 23.20 «Время новостей». 23.40 Таланты и поклонники. Станислав Любшин. 1.15 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Новости культуры. 10.20 «Урал. Опорный край державы». Док. фильм. 11.00 Важные вещи. 11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 12.05 «Мировые сокровища культуры». 12.20 «Полиглот». 13.05 Док. сериал «Чудеса солнечной системы». 14.00 Спектакль «Мегрэ ко+ леблется». 15.25 «Мстёрские голланд+ цы». Док. фильм. 15.40 Новости культуры. 15.50 «ВНЕЗАПНЫЙ». 17.10 ХХ Музыкальный фести+ валь «Звезды белых но+ чей». 18.05 Док. сериал «Удивитель+ ный мир Альбера Кана». 19.00 Смехоностальгия. 19.30 Новости культуры. 19.45 К юбилею Ирины Ми+ рошниченко. 20.35 «ДЯДЯ ВАНЯ». 22.15 «Константин Райкин. Один на один со зрите+ лем». 22.45 «Бермудский треуголь+ ник». Док. фильм. 23.30 Новости культуры. 23.50 «СЕРАФИНА». 1.55 Док. сериал. «Удивитель+ ный мир Альбера Кана». 2.50 «Франческо Петрарка». Док. фильм.

6.00 «НТВ утром». 8.05 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 9.05 «Женский взгляд». Мак+ сим Аверин. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон+ чательный вердикт». 14.40 Очная ставка. 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы+ чайное происшествие. 16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО+ ВЕРКА». 17.40 «Говорим и показыва+ ем». Ток+шоу. 19.00 Сегодня. 19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 21.25 «НАРКОТРАФИК». 23.30 «Ахтунг, Руссиш!» 0.25 «МАСТЕР». 2.15 «Всегда впереди. МИФИ». 3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ».

6.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». 7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 7.30 «Что новенького, Скуби Ду?» Мультсериал. 8.00 «СВЕТОФОР». 8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 9.00, 10.30, 13.00 «6 КАДРОВ». 9.30 «АМАЗОНКИ». 12.00 «Королева шоппига». 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 13.30 Мобильный хитпарад. 13.45 Гороскоп. 13.50 Детская площадка. 13.55 Лента новостей. 14.00 «ВОРОНИНЫ».

15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА+5». 17.00 «Королева шоппинга». 17.30 «КАРАМЕЛЬ». 18.30 Чек. 18.50 Идея праздника.tv. 18.55 Лента новостей. 19.00 «ВОРОНИНЫ». 21.00 Шоу «Уральских пель+ меней». 22.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ». 23.30 «Нереальная история». 0.00 «ХРАНИТЕЛИ». 3.05 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 5.05 «Джуманджи». Мультсе+ риал. 5.50 Музыка.

6.00, 10.00, 12.00 Сейчас. 6.10 «Дикая природа». Док. фильм. 7.00 «Утро на «5». 10.30, 12.30, 16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 15.30, 18.30 Сейчас. 18.00 «Место происшествия». 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЯЩИЙ МУЖ». 19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 20.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗА+ ЧАТИЕ». 20.55 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА». 21.40 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ». 22.25 «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ ХО+ ЛОДНЫЙ». 23.10 «СЛЕД. ЖЕСТЬ». 0.00 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА». 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО+ БАКА».

5.05 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 5.55 «Джимми Кул». Мультсе+ риал. 6.20 «На замену». Мультсе+ риал. 6.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 7.10 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 7.35 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 8.00 «Перекресток в джунг+ лях». Мультсериал. 8.30 «Умелец Мэнни». Мульт+ сериал. 9.00 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 9.25 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 9.55 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 10.25 «101 далматинец». Мультсериал. 10.55 «Лило и Стич». Мульт+ сериал. 11.20 «На замену». Мультсе+ риал. 11.45 «Ким пять+с+плюсом». Мультсериал. 12.10 «Джимми Кул». Мульт+ сериал. 12.35 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН». 13.25 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 13.50 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 14.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.45 «ХАННА МОНТАНА». 15.10 «Новая школа импера+ тора». Мультсериал. 15.35 «Кид vs Кэт». Мультсе+ риал. 16.00 «Сорвиголова Кик Бу+ товски». Мультсериал. 16.25 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 16.50 «Рыбология». Мультсе+ риал.

17.15 «BСЕ ТИП+ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 18.10 «ХАННА МОНТАНА». 18.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 19.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ». 21.00 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН». 22.45 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 23.00 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 0.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 1.30 «JONAS». 2.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.25 «Кряк+бригада». Мульт+ сериал. 2.55 «Финес и Ферб». Мульт+ сериал. 3.20 «Новая школа императо+ ра». Мультсериал. 3.40 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе+ риал. 4.05 «Кид vs Кэт». Мультсери+ ал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ+ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Практика». 7.15 «Про...» 7.30 «Мобильный хитпа рад». 7.45 «Мобиус». 8.00 «Чек». 8.20 «Детская площадка». 8.25 «Идея праздника.tv». 8.30 «Живая мишень+2». 9.20 «Бороться нельзя сда+ ваться+2». Док. фильм. 10.45 «Бен 10». Мультсериал. 11.10 «Эй, Арнольд!» Мульт+ сериал. 12.10 «Губка Боб Квадратные штаны». Мультсериал. 13.00 «Пингвины из «Мадага+ скара». Мультсериал. 13.25 «УНИВЕР». 14.00 «Лента новостей». 14.05 «Мобиус». 14.20 «Идея праздника.tv». 14.25 «Детская площадка». 14.30 «Дом+2. Lite». 16.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА+ НИЯМИ». 18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 19.00 «ИНТЕРНЫ». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.00 «Экстрасенсы ведут рас+ следование». 21.00 «Комеди Клаб». 22.00 «НАША RUSSIA». 23.00 «Дом+2. Город любви». 0.00 «Дом+2. После заката». 0.30 «Мобиус». 0.45 «Гороскоп». 0.50 «Детская площадка». 0.55 «Лента новостей». 1.00 «ИСТВИК». 1.50 «Детская площадка». 2.00 «Experto Credite». 2.50 «БЕОВУЛЬФ». 5.05 «КОМЕДИАНТЫ». 5.30 «САША + МАША». 6.00 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика+ге+ ния». Мультсериал.

5.00, 7.00 Олимпийские игры. Лондон+2012 г. 5.55 «Моя планета». 7.00 Вести+спорт. 8.05 «Спасибо, Доктор!» 9.00 Вести.ru. 9.15 Вести+спорт. 9.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 12.00 Олимпийский информа+ ционный канал. 23.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои. 3.55 «Сборная 2012».

15

Òàé\ ëóí\: —Êîíñòàíòèí, Íèêîäèì, Íèêîëàé, Àíèñèì, Ñòåïàí, Ô¸äîð, ϸòð íèìëóíàñü=íû; —1147 âîûí «Ñêàçàíèå îá óáèåíèè Äàíèèëà Ñóçäàëüñêîãî è íà÷àëå Ìîñêâû» ïîâåñüò ñåðòè â=ë\ ïóêò=ìà Ìîñêâà êàðëû ïîäóâ; —1586 âîûí Àíãëèÿñà ìîðåïëàâàòåëü Óîëòåð Ðýëè ìåäâîääçàûñü âàéèñ Áðèòàíèÿ= òàáàê; —1784 âîûí ÷óæèñ ðî÷ ïîýò, 1812 âîñÿ Îòå÷åñòâåíí=é âîéíàñà ãåðîé Äåíèñ Äàâûäîâ; —1827 âîûí Ðîññèÿûí ë=ñü=ä\ñíû ìåäâîääçà ñòðàõóéòàí êîòûð; —1831 âîûí êóâñèñ äèïëîìàò äà êîëëåêöèîíåð, êíÿçü Íèêîëàé Þñóïîâ; —1836 âîûí ðî÷ âîèíúÿñë=í 1812 âîñÿ Îòå÷åñòâåíí=é âîéíàûí âåðì=ì êóçÿ Ìîñêâàûí ïóêò\ñíû Êðèñòîñ Ìåçäûñüë=í âè÷êîëû ïîäóâ; —1841 âîûí Ïÿòèãîðñê áåðäñà Ìàøóê ã=ðà äîðûí äóýëü äûðéè êóâñèñ ïîýò Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ; —1920 âîûí àâèàöèÿûí ìåäâîääçàûñü â=äèò÷èñíû ðàäèîêîìïàñ=í; —1921 âîûí Êàíàäàñà ôèçèîëîã Ôðåäåðèê Áàíòèíã â=÷èñ èíñóëèí; —1930 âîûí ÑØÀ-ñà ïðîôñîþçúÿñ ÷óêñàë\ñíû =òäîðò÷ûíû ÑÑÑÐ-ëûñü âóç=ñ áîñüò=ì-âàé=ìûñü; —1936 âîûí ÷óæèñ áàëåò é=êòûñü, ÑÑÑÐ-ñà íàðîäí=é àðòèñò Ìàðèñ Ëèåïà; —1941 âîûí Ëåíèíëûñü øîéñ= ãóñü=í ïåòê=ä\ñíû Ìîñêâàûñü, ñ¸ð=íäæûê ñ\é=ñ á=ð ìåñòèò\ñíû Ìàâçîëåéûí; —1945 âîûí Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí=ñ 8 âî êåæë= é=ðøèò\ñíû áûòøêàñüûñü ñóòóãà ñàé= Ñ=âåò âëàñüòëû ïàíûä ìóí=ìûñü; —1952 âîûí âîññèñ Âîëãà-Äîí êàíàë; —1965 âîûí ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Ëèíäîí Äæîíñîí òø=êò\ñ ãèæíû ñèãàðåò ïà÷êàÿñ= êóðèò÷=ìë=í äçîíüâèäçàëóí âûë= ë¸êà ì=ð÷÷=ì éûëûñü ãèæ=ä; —1988 âîûí ÑØÀ-ñà ãëàâí=é âðà÷ øóèñ é=çëûñü òø=ãëóíñ= íàöèÿë=í ìåäñÿ ûäæûä ìûòø=ä=í; —1994 âîûí Èíäèÿñà ïàðëàìåíò =ë=ä\ñ êàãàëûñü ð=ä òóÿëàí òåñò â=÷=ìûñü, ñû â=ñíà ìûé íûâ ÷óæ=ì éûëûñü ò=äìàë=ì á=ðûí çýâ óíà=í ìåçäûñèñíû ðóøêóñüûñ; —1997 âîûí êóâñèñ àêò¸ð, ïîøòàëüîí Ïå÷êèíë=í «ã=ë=ñ» Áîðèñ Íîâèêîâ; —2001 âîûí Ðîññèÿûí øóèñíû 5 âî êåæë= ýíîâò÷ûâíû ìîðò=ñ êëîíèðóéòàí óäæûñü; —2002 âîûí Ëüâîâûí àâèàøîó äûðéè Ñó-27 ñàìîë¸ò óñèã=í êóâñèñ 77 ìîðò; —âàæ é=ç ñåðòè, òàëóíñÿíü êûäç êîð çàâîäèò= âèæ=äíû.


16

Òåëåïðîãðàììà

Òàé\ ëóí\:

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

—Óêðàèíàûí Êèåâñà Ðóñü êðåñòèòàí ëóí; —Ñàí-Ìàðèíîûí øèçì âåðìàí ëóí;

ôà-

—Ðîññèÿûí íèì=ä=íû PR-ñïåöèàëèñò=ñ; —Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Óëèòà, Ìàòðîíà, Êèðüÿê íèìëóíàñü=íû; —1586 âîûí ñýð Òîìàñ Õýððèîò âàéèñ Âåëèêîáðèòàíèÿ= äà Èðëàíäèÿ= êàðòóïåëü; —1713 âîûí ϸòð I-ë=í èíä=ä ñåðòè êîòûðò÷èñ Ðèæñê=é ãóáåðíèÿ; —1750 âîûí êóâñèñ êîìïîçèòîð Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ; —1764 âî= Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñà Âàñèëüåâñê=é ä\ âûëûí ïóêò\ñíû Àíäðååâñê=é âè÷êîëû ïîäóâ; —1794 âîûí êàçíèò\ñíû Âåëèê=é Ôðàíöóçñê=é ðåâîëþöèÿñà 22 íûðùèê=ñ, íà ëûäûí Ìàêñèìèëëèàí Ðîáåñïüåð=ñ äà Ëóè Àíòóàí Ñåí-Æþñò=ñ; —1851 âîûí ìèðûí ìåäâîääçàûñü ñíèìàéò\ñíû øîíä\ áåðäë=ì; —1858 âîûí ìåäâîääçàûñü òóÿë\ñíû ìûæ â=÷ûñü=ñ ÷óíü òóé ñåðòè; —1862 âîûí ÑØÀ-ñà Ìîíòàíà øòàòûí ñþðèñ çàðíè, òàñÿíü ïàíñèñ çàðíè ëèõîðàäêà; —1900 âîûí Êîííåêòèêóòûñü Ëóè Ëýññèíã â=÷èñ ìåäâîääçà ãàìáóðãåð; —1907 âî= Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûí Ðîññèÿ äà ßïîíèÿ ñ¸ðíèò÷èñíû âèäçíû êûé=ì-áûð=ìûñü ñàðèäçñà ëåâ=ñ äà êîòèê=ñ; —1909 âîûí ÷óæèñ «Burda moden» æóðíàë ë=ñü=äûñü Ýííå Áóðäà; —1914 âîûí ïàíñèñ Ïåðâîé ìèð=â=é âîéíà; —1916 âîûí Àíãëèÿ= øóèñíû äóãäûíû âàéíû îïèóì äà êîêàèí; —1923 âîûí Ìîñêâàûí â=ë\ âîëåéáîëûñü Ðîññèÿñà ìåäâîääçà ìàò÷; —1942 âîûí ïåò\ñ ÑÑÑÐûñü îáîðîíàñà íàðêîìë=í 227 íîìåðà èíä=ä: «Íè =òè âîñüêîâ á=ð=!»;

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 «Три толстяка». Мульт фильм. 6.45 «НАШИ СОСЕДИ». 8.20 «Детеныши джунглей». 8.50 «Смешарики. ПИНкод». 9.00 «Играй, гармонь люби мая!» 9.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Ирина Мирошниченко. Откровения». 12.15 «Неспортивная Брита ния. Это надо увидеть». 13.20 «КВН». Премьерлига. 14.55 На XXX летних Олим пийских играх в Лондо не. Церемония откры тия. Волейбол. Женщи ны. Россия Великобри тания. Велогонка. Ганд бол. Женщины. Россия Ангола. Стрелковый спорт. Бокс. Теннис. 19.55 «Кто хочет стать мил лионером?» 21.00 «Время». 21.20 Юбилейный вечер пев ца и композитора Сергея Трофимова. 23.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 1.15 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 3.05 «КЛАСС».

5.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕ РЕГУ». 6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги о животных. 8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 14.20 ВестиМосква. 8.20 Субботник. 9.00 «Городок». Дайджест. 9.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр. 10.05 «Стать семьей». 10.10 «Будь здоров»: сеть аптек и оптик для красоты и здоровья». 10.35 «Укрощение огнен# ных фонтанов». ООО «Газпром газобезо# пасность», филиал Ямальская военизиро# ванная часть. 11.10 Вести#Коми. 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «ВЫЗОВ». 14.30 «ВЫЗОВ». 16.50 Субботний вечер. 18.55 Шоу «Десять милли онов» . 20.00 Вести. 20.30 «Новая волна2012». 23.00 XXX летние Олимпий ские игры в Лондоне. 2.25 «ПРОЕКТ А». 4.35 «Городок».

—1944 âîûí ôàøèñòûñü ìåçä\ñíû Áðåñò êàð; —1954 âîûí ÷óæèñ Âåíåñóýëàñà ïðåçèäåíò Óãî ×àâåñ; —1980 âîûí óíà ñþðñ ìîðò êîëëü=ä\ñíû á=ðúÿ òóé= Ìîñêâàñà Âàãàíüêîâî øîéíà âûë= Âëàäèìèð Âûñîöêèé=ñ; —1988 âîûí ÑÑÑÐ-ûí ëýäçèñíû âëàñüòëûñü þàñüò=ã íó=äíû ìèòèíã-äåìîíñòðàöèÿÿñ; —1992 âîñÿ òàé= ëóíñÿíü Àôãàíèñòàíñà íûâáàáàÿñëû îç ëýäçíû ïåòê=ä÷ûíû òåëåâèäåíèåûí; —1992 âîûí ÐÔ-ñà ïðàâèòåëüñòâî êûðûìàë\ñ Ì×Ñ-ëûñü êîðñüûñÿí-ìåçäàí ñëóæáàÿñ êîòûðò=ì éûëûñü èíä=ä; —1995 âîûí Èíäèÿñà Áîìáåé êàð ëîèñ Ìóìáàè íèìà.

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

7.00 Мультпарад. 7.40 «АБВГДейка». 8.10 «День аиста». 8.30 «Православная энцикло педия». 9.00 «Наследие». 9.20 «Ол=м войтъяс». Теле# визионный фильм. 9.45 «Валидуб», «Незнайка учится». Мультфильмы. 10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК ТОР ВАТСОН». 11.30, 17.30, 19.00 События. 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК ТОР ВАТСОН». 13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО РА ВАТСОНА». 17.45 «Петровка, 38». 18.00 «Не по#детски». Ток# шоу. 18.30 «Лица истории». 19.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».

21.00, 23.20 События. 21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 23.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 Человек перед Богом. 10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 12.05 «Вся Россия». Фолкпа рад. 12.45 «ФАНТАЗЕРЫ». 13.50 «Свирепый бамбр». «По следам бамбра». «Ло вушка для бамбра». «Од нажды». Мультфильмы. 14.25 Пряничный домик. 14.55 Спектаклилегенды. «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». 17.00 «Затерянные миры. По сланники джунглей». Док. фильм. 17.55 «Романтика романса». 18.50 75 лет Виктору Мереж ко. «Линия жизни». 19.40 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕ СТНОГО». 20.55 «Больше, чем любовь». 21.35 «ПОМПЕИ». 0.40 Би Джиз. Только одна ночь. 1.55 «Затерянные миры. По сланники джунглей». Док. фильм. 2.50 «Кацусика Хокусай». Док. фильм.

6.00 «СУПРУГИ». 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Весна в Простокваши но». Мультфильм. 9.00 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. 10.55 «Развод порусски». 12.00 Квартирный вопрос. 13.00 Сегодня. 13.20 СОГАЗ Чемпионат Рос сии по футболу 2012 г. / 2013 г. «Зенит» «Ди намо». 15.25 Своя игра. 16.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО ВЕРКА». 17.20 Очная ставка. 18.30 «Профессия репортер». 19.00 Сегодня. 19.25 «Луч Света». 19.55 «Самые громкие Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь! 22.40 «УБИЙЦЫ В ОГНЕ» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК». 0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 2.30 «Всегда впереди. Санкт Петербургский Государ ственный политехниче ский университет». 3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.05 «АДВОКАТ».

6.00 «ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН БЕРРИ». 7.25 «Прежде мы были птица ми». «Впервые на аре не». «Голубой щенок». «Как львёнок и черепаха пели песню». Мульт фильмы. 8.30 Мобиус. 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Знакомься, это мои ро дители!!!» 9.30 «Том и Джерри». Мульт сериал. 11.00 «Это мой ребёнок!» 12.00 «ВОРОНИНЫ».

14.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ». 16.00 Путешествуем по Коми. 16.20 Вектор спорта. 16.30 «6 КАДРОВ». 19.30 «Лесная братва». Пол нометражный анимаци онный фильм. 21.00 «НЯНЯ». 22.50 Шоу «Уральских пель меней». 23.50 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!» 1.35 «ВРАТА». 3.20 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». 4.55 «Джуманджи». Мультсе риал. 5.45 Музыка.

7.50 «Два богатыря». «Кате рок». «Волк и семеро козлят на новый лад». «Пес в сапогах». «Как ка заки в хоккей играли». «Как казаки инопланетян встречали». «Тайна тре тьей планеты». Мульт фильмы. 10.00 Сейчас. 10.10 «СЛЕД». 18.30 Сейчас. 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 0.35 «Правда жизни». Спец. репортаж. 1.50 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК». 4.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».

5.05 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 5.45 «На замену». Мультсе риал. 6.10 «Ким пятьсплюсом». Мультсериал. 6.35 «Крякбригада». Мульт сериал. 7.05 «Спецагент Осо». Мульт сериал. 7.30 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 7.55 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал. 8.20 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 8.45 «Умелец Мэнни». Мульт сериал. 9.10 «Спецагент Осо». Мульт сериал. 9.40 «Русалочка». Мультсе риал. 10.05 «Чудеса на виражах». Мультсериал. 10.30 «Лило и Стич». Мульт сериал. 10.55 «Новая школа импера тора». Мультсериал. 11.20 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал. 11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС». 12.10 «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 12.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 13.05 «ХАННА МОНТАНА». 13.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО РАДКА». 14.30 «НА АБОРДАЖ!» 16.05 «Рыбология». Мультсе риал. 16.25 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 16.50 «Финес и Ферб». Мульт сериал. 17.15 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал. 17.40 «Я В РОКГРУППЕ». 18.05 «JONAS». 18.30 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.00 «H2O». 19.30 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕ ТА». 21.10 «К СТАРТУ ГОТОВ». 23.00 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 23.25 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 23.50 «МЕЛИССА И ДЖОУИ».

0.15 «МЕЛИССА И ДЖОУИ». 0.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 1.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 1.30 «JONAS». 2.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.25 «Крякбригада». Мульт сериал. 2.55 «Финес и Ферб». Мульт сериал. 3.20 «Новая школа императо ра». Мультсериал. 3.40 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал. 4.05 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Experto Credite». 8.00 «Практика». 8.15 «Про...» 8.30 «Чек». 8.45 «Детская площадка». 8.50 «Идея праздника.tv». 9.00 «Experto Credite». 10.00 «Школа ремонта». 11.00 «Женская лига». 11.30 «Дурнушек.net». 12.30 «Comedy Woman». 13.30 «Комеди Клаб». 14.30 «Экстрасенсы ведут рас следование». 15.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 17.30 «СуперИнтуиция». 18.30 «Comedy Woman». 19.30 «Практика». 19.45 «Про...» 20.00 «КОНСТАНТИН». 22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 23.00 «Дом2. Город любви». 0.00 «Дом2. После заката». 0.30 «КЛЕТКА». 2.35 «ИСТВИК». 3.25 «Школа ремонта». 4.25 «COSMOPOLITAN. Видео версия». 5.20 «САША + МАША». 6.00 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикаге ния». Мультсериал. 6.30 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикаге ния». Мультсериал.

5.00 «Сборная 2012». 6.10 «Спортback». 7.15 Церемония открытия летних Олимпийских игр2012 г. 10.55 Олимпийские игры. Лондон2012 г. 11.30 Олимпийские игры. Лондон2012 г. Дневник. 12.00 Олимпийские игры. 12.55 Олимпийские игры. Плавание. 13.55 Олимпийские игры. Пу левая стрельба. Пневма тическая винтовка. Жен щины. 14.20 Олимпийские игры. Бас кетбол. Женщины. Рос сия Канада. 15.50 Формула1. Гранпри Венгрии. Квалификация. 17.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 19.20 Олимпийские игры. 21.00 Олимпийские игры. Фехтование. Рапира. Женщины. Личное пер венство. 22.25 Олимпийские игры. Плавание. 0.00 Олимпийские игры. 0.30 Олимпийские игры. Бокс. 2.30 Олимпийские игры.


2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Òåëåïðîãðàììà ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

5.50, 6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА ВАНИЕ». 6.00 Новости. 7.45 «Армейский магазин». 8.20 «Тимон и Пумба». 8.45 «Смешарики. ПИН код». 8.55 «Здоровье». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.00 Новости. 12.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат». 13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 14.50 «По следам «Больших гонок». 16.30 Все хиты «Юмор FM» на Первом. 18.05 «Биополе. Невидимая сила». 19.10 «ДОМ НА КРАЮ». 21.00 «Время». 21.20 «Большая разница». 22.25 На XXX летних Олим пийских играх в Лондо не. Плавание. Стрелко вый спорт. Фехтование. Бокс. Баскетбол. Мужчи ны. Россия Великобри тания. 1.30 «ПРИЮТ». 3.30 «Пионеры глубин».

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ ЛЕННОЙ». 6.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 9.30 Дневник ХХХ летних Олимпийских игр. 10.20 Вести Москва. Неделя в городе. 11.00 Вести. 11.10 «ВЫЗОВ». 14.00 Вести. 14.20 Вести Москва. 14.30 «ВЫЗОВ». 15.20 «Смеяться разрешается». 17.05 «Рассмеши комика». 17.55 «АЛЕКСАНДРА». 20.00 Вести. 20.30 Закрытие Международ ного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2012». 23.00 XXX летние Олимпий ские игры в Лондоне. 3.00 «ПРОЕКТ А 2».

7.00 Мультпарад. 7.10 «ШТОРМ НА СУШЕ». 8.30 «Фактор жизни». 9.00 «Не по детски». Ток шоу. 9.45 «Барышня и кулинар». 10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 11.30 События. 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 13.35 «Смех с доставкой на дом». 14.30 События. 14.50 «Чол=м, дзолюк!» 15.05 «Коми incognito». 15.15 «Лица истории». 15.45 «Марк Новоселов и его песни». Концерт$ ная программа. 16.15 Концерт «Александр Мо розов. Хочу пройти по старым адресам». 17.15 «ВОРОЖЕЯ». 21.00 События.

17

21.20 «Чисто английский де тектив. Инспектор Лью ис». 23.20 События. 23.40 «40». 1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

6.30 «Евроньюс» на русском языке. 10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 12.10 «Василий Васильевич Меркурьев». Док. фильм. 12.50 «Конек горбунок». «Ме шок яблок». Мультфиль мы. 14.25 Пряничный домик. Ивушка плетеная. 14.50 «Бермудский треуголь ник». Док. фильм. 15.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Парижская националь ная опера. 17.05 Док. сериал «Путеше ствия из центра земли». 18.00 «Евгений Евстигнеев». Док. фильм. 18.40 «ДЕМИДОВЫ». 21.10 Концерт «Наших песен удивительная жизнь». 22.10 По следам тайны. «Ко нец света отменяется?» 23.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕСКУ». 1.35 «Приливы туда сюда». «Дождь сверху вниз». Мультфильм. 1.55 Док. сериал «Путешест вия из центра Земли». 2.50 «Франц Фердинанд». Док. фильм.

6.00 «СУПРУГИ». 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.00 Сегодня. 10.20 «Бывает же такое!» 10.55 «Развод по русски». 12.00 Дачный ответ. 13.00 Сегодня. 13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 15.20 Следствие вели... 16.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО ВЕРКА». 17.20 И снова здравствуйте! 18.30 «Профессия репортер». 19.00 Сегодня. 19.25 Чистосердечное при знание. 21.55 «Тайный шоу бизнес». 22.55 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСА ВИЦЫ» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖ НЯК». 0.50 «Кремлевские похороны». 1.45 «Всегда впереди. Москов ский Государственный университет путей сооб щения». 2.45 «Живут же люди!» 3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 5.00 «АДВОКАТ».

6.00 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 7.20 «Волшебный магазин». «Самый, самый, самый». «Птичка Тари». Мульт фильмы. 8.30 Мобильный хит$парад. 8.45 Гороскоп. 8.50 Детская площадка. 9.00 «Том и Джерри». Мульт сериал.

10.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН НЫЙ». 12.00 «Снимите это немедлен но!» 13.00 «Том и Джерри». Мульт сериал. 14.30 «Лесная братва». Пол нометражный анимаци онный фильм. 16.00 Идея праздника.tv. 16.05 Детская площадка. 16.10 Вектор спорта. 16.15 Мобиус. 16.30 «6 КАДРОВ». 19.30 Шоу «Уральских пель меней». 21.00 «НЯНЯ 2». 22.45 Шоу «Уральских пель меней». 23.45 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА ВАТЬСЯ». 1.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ». 3.25 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ». 5.10 «Джуманджи». Мультсе риал. 5.35 Музыка.

6.00 Док. сериал. «Джунгли». 7.00 Док. сериал. «Планеты». 8.00 «Новые приключения по пугая Кеши». «Маугли». Мультфильмы. 10.00 Сейчас. 10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 11.50 «ДЕТЕКТИВЫ». 18.30 Сейчас. 18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО НАРЕЙ». 0.40 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 2.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК».

5.05 «BСЕ ТИП ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 5.30 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 5.45 «На замену». Мультсери ал. 6.10 «Ким пять с плюсом». Мультсериал. 6.35 «Кряк бригада». Мульт сериал. 7.05 «Спецагент Осо». Мульт сериал. 7.30 «Клуб Микки Мауса». Мультсериал. 7.55 «Перекресток в джунг лях». Мультсериал. 8.20 «Маленькие Эйнштейны». Мультсериал. 8.45 «Умелец Мэнни». Мульт сериал. 9.10 «Спецагент Осо». Мульт сериал. 9.40 «Русалочка». Мультсе риал. 10.05 «Чудеса на виражах». Мультсериал. 10.30 «Лило и Стич». Мульт сериал. 10.55 «Новая школа импера тора». Мультсериал. 11.20 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал. 11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС». 12.10 «BСЕ ТИП ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 12.35 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 13.05 «ХАННА МОНТАНА». 13.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС». 14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО РАДКА». 14.30 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА». 16.05 «Рыбология». Мультсе риал. 16.25 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 16.50 «Финес и Ферб». Мульт сериал.

17.15 «Сорвиголова Кик Бу товски». Мультсериал. 17.40 «Я В РОК ГРУППЕ». 18.05 «JONAS». 18.30 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 19.00, 0.40 «H2O». 19.30 «ДРУГОЙ Я». 21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО НА». 22.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 23.20 «Я В РОК ГРУППЕ». 0.15 «Кряк бригада». Мульт сериал. 1.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 1.30 «JONAS». 2.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 2.25 «Кряк бригада». Мульт сериал. 2.55 «Финес и Ферб». Мульт сериал. 3.20 «Новая школа императо ра». Мультсериал. 3.40 «Американский дракон Джейк Лонг». Мультсе риал. 4.05 «Кид vs Кэт». Мультсе риал. 4.20 «ХАННА МОНТАНА». 4.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ ВЕРЛИ ПЛЭЙС».

7.00 «Experto Credite». 8.00 «Практика». 8.15 «Про...» 8.30 «Чек». 8.45 «Детская площадка». 8.50 «Идея праздника.tv». 9.00 «Experto Credite». 10.00 «Школа ремонта». 11.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». 12.00 «Кто в семье лишний?» Док. фильм. 13.00 «Перезагрузка». 14.00 «СуперИнтуиция». 15.00 «ИНТЕРНЫ». 17.00 «КОНСТАНТИН». 19.30 «Путешествуем по Коми». 19.50 «Детская площадка». 20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». 21.50 «Комеди Клаб». 23.00 «Дом 2. Город любви». 0.00 «Дом 2. После заката». 0.30 «ПАДШИЙ». 2.55 «Дом 2. Город любви». 3.55 «Школа ремонта». 4.55 «COSMOPOLITAN. Видео версия». 6.00 «Необъяснимо, но факт».

5.00 Олимпийские игры. Лондон 2012 г. 10.55 Олимпийские игры. Лондон 2012 г. 11.30 Олимпийские игры. Лондон 2012 г. Дневник. 12.15 Олимпийские игры. 14.25 Олимпийские игры. Во лейбол. Мужчины. Рос сия Германия. 15.55 Формула 1. Гран при Венгрии. 18.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 19.25 Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Женщины. 20.55 Олимпийские игры.

Òàé\ ëóí\: —Ðóìûíèÿûí êûïëû ñè=ì ëóí; —Àôèíîãåí, Èàêîâ, Êèññîäîð, Àëåâòèíà, Âàëåíòèíà, Äîìèíàòà, Þëèÿ íèìëóíàñü=íû; —1586 âîûí Ìîñêâàñà âîåâîäàÿñ Âàñèëèé Ñóêèí äà Èâàí Ìÿñíîé Òóðà þ âûëûí ïóêò\ñíû Òþìåíü êàðëû ïîäóâ; —1817 âîûí ÷óæèñ ñàðèäç ñåðïàñàëûñü Èâàí Àéâàçîâñêèé; —1883 âîûí ÷óæèñ ôàøèçì êîòûðòûñü Áåíèòî Ìóññîëèíè; —1887 âîûí ÷óæèñ Àìåðèêàñà çîîëîã, áàòèñôåðà ë=ñü=äûñü-äóìûøòûñü Óèëüÿì Áèá; —1890 âîûí êóâñèñ (ïîìàë\ñ àñüñ=) ñåðïàñàëûñü Âèíñåíò Âàí Ãîã; —1907 âîûí ñýð Ðîáåðò Áåéäåí-Ïîóýëë ë=ñü=ä\ñ Âåëèêîáðèòàíèÿûí áîéñêàóò êîòûð; —1915 âîûí ÷óæèñ àêò¸ð Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ; —1918 âîûí áîëüøåâèêúÿñ ï=äëàë\ñíû Ìàêñèì Ãîðüêèéëûñü «Íîâàÿ æèçíü» ãàçåò; —1918 âîûí ÷óæèñ ãèæûñü Âëàäèìèð Äóäèíöåâ; —1921 âîûí Àäîëüô Ãèòëåð ëîèñ ÍÑÄÀÏ-ñà íûðùèê=í; —1936 âîûí ÖÈÊ âûíñü=ä\ñ Ñ=âåòñê=é Ñîþçñà Ãåðîéëûñü íèì ñåòàííîã; —1952 âîûí ðåàêòèâí=é ñàìîë¸ò ìåäâîääçàûñü ïóêñüûâò=ã ëýáèñ Òèõèé îêåàí âîì=í; —1954 âî= é=ç=ä\ñíû Äæ.Òîëêèåíë=í «Âëàñòåëèí êîëåö» òðèëîãèÿëûñü ìåäâîääçà þê=í; —1954 âîûí ÷óæèñ êîìïîçèòîð Èãîðü Êðóòîé; —1958 âîûí ÑØÀ-ñà ïðåçèäåíò Äóàéò Ýéçåíõàóýð êûðûìàë\ñ ÍÀÑÀ êîòûðò=ì éûëûñü èíä=ä; —1974 âî= NBC òåëåêàíàëûí ìåäâîääçàûñü ïåòê=äë\ñíû «Óãàäàé ìåëîäèþ» âîðñàí óäæòàñ; —1974 âîûí ÑÑÑÐ ÊÃÁñà âåñüê=äëûñü Þðèé Àíäðîïîâë=í òø=êò=ì ñåðòè ë=ñü=ä\ñíû òåððîðèçìëû ïàíûä âîäçñàñÿí «Àëüôà» êîòûð; —òàé= æ= âîàñ ÑØÀ-ûñü 4 åïèñêîï óñòàâ òîðêàë=ì=í âè÷ì=ä\ñíû äóõîâí=é ñàí 11 íûâáàáàëû; —1981 âîûí ã=òðàñèñíû Äèàíà Ñïåíñåð äà ïðèíö ×àðëüç; —1981 âîûí ÷óæèñ «Ôîðìóëà-1» îðäéûñü=ìñà ïèëîò Ôåðíàíäî Àëîíñî; —1985 âî= Ìèõàèë Ãîðáà÷¸â þ=ðò\ñ, ìûé 1986 âîñÿ ÿíâàðü 1 ëóí=äç ÑÑÑÐ äóã=ä= ñòàâ ÿäåðí=é âçðûâñ=; —1990 âîûí Êàëèíèí áàðà ëîèñ Òâåðü êàð=í.


18

Èíôîðìàöèÿ Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ÝÌÓÏ «Æèëêîìõîç» â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã â ÷àñòè âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ çà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ

ˑ̡̨̛̙̦̭̖̏ʺ˄ʿΗʮ̵̡̨̨̛̣̥̚Η 1121001681 112101001 г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̯̪̦̦̼̬̖̭̯̬̬̦̦̼̦̏̔̌̌̐̏̌̌́̏̌̚̚ ̸̵̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̣̦̭̦̙̖̦̔̀̔̐̏̔̌̍́ ʶ̸̵̸̨̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̣̖̭̯̭̪̣̦̖̦̦̼̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̏̌́̏̌̔̀̚ ̵̨̨̨̨̨̨̛̣̦̭̦̙̖̦̔̐̏̔̌̍́ ʶ̸̸̵̨̨̨̡̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̣̖̭̯̦̪̣̖̦̖̭̭̯̖̥̖̣̦̏̌́̏̌̔̀̔̐̚ ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̦̙̖̦͕̪̯̬̼̥̪̬̦̯̬̖̹̖̦̖̯̖̏̔̌̍́́̍̌̏̚ ̸̨̡̛̛̪̣̖̦̔̀ ˀ̴̨̨̡̨̨̡̛̛̛̖̖̬̥̺̦̭̯̭̭̯̖̥̼̥̥̱̦̣̦̜̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̏̌̽̌̚

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚

Çà çàñëóãè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÊÎÌËÅÂÓ Îëåãó Âèêòîðîâè÷ó – çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà», Ðåñïóáëèêà Êîìè. Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Ìåäâåäåâ. Ìîñêâà, Êðåìëü 21 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 316 Âûïèñêà ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

0

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0

1211001681 112101001 г. Сыктывкар, ул. Мира, 25/а

ʿ̨̡̯̖̣̌̌̽̚

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

4

Эжвинский МУП "Жилкомхоз"

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌

Âûïèñêà ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

4

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̖̬̦̌̏̌̐̌̌̚ ʰʻʻ ʶʿʿ ʺ̵̨̨̛̖̭̯̦̙̖̦̖̌̔;̬̖̭̌̔Ϳ

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

3

Çà çàñëóãè â îáëàñòè òðàíñïîðòà è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÏÅÐÌÈÍÎÂÎÉ Íàòàëüå Áîðèñîâíå – ìàíåâðîâîìó äèñïåò÷åðó æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ñîñíîãîðñê Ñåâåðíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì – ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè», Ðåñïóáëèêà Êîìè. Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Ìåäâåäåâ. Ìîñêâà, Êðåìëü 2 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 368

вод Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

Âûïèñêà

3

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об

0

отказе в подключении Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0

Ñòàíäàðò ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ïî ïðåäïðèÿòèþ â ïîðÿäêå òðåáîâàíèé Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1140 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè». Íà ïëàòíîé îñíîâå.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 18 èþëÿ 2012 ãîäà

¹ 60/302-5 ã. Ñûêòûâêàð

Î íàçíà÷åíèè äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4  ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà Ñàìîäåëêèíà Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, èçáðàííîãî ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 6, 7 è 8 ñòàòüè 10, ïóíêòîì 8 ñòàòüè 71 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 85 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè». Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîñòàíîâëÿåò: 1. Íàçíà÷èòü äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 íà 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòàõ «Ðåñïóáëèêà», «Êîìè ìó» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â Èíòåðíåò-ïîðòàëå ÃÀÑ «Âûáîðû», îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå Ðåñïóáëèêè Êîìè. 3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ. Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Å.Â.Øàáàðøèíà. Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Ë.Ì.Ñåðäèòîâà.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 18 èþëÿ 2012 ãîäà

¹ 60/304-5 ã. Ñûêòûâêàð

Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ýæâèíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹4 íà Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ýæâèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Ñûêòûâêàðà ïðè ïðîâåäåíèè 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4  ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 2 ñòàòüè 22 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè». Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîñòàíîâëÿåò: 1. Ïðè ïðîâåäåíèè 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè V ñîçûâà ïî Ýæâèíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹4 âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ýæâèíñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹4 íà Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ýæâèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Ñûêòûâêàðà. 2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòàõ «Ðåñïóáëèêà», «Êîìè ìó» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â Èíòåðíåò-ïîðòàëå ÃÀÑ «Âûáîðû», îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Å.Â. Øàáàðøèíà. Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè Ë.Ì. Ñåðäèòîâà.

Çà äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó íàãðàäèòü îðäåíîì Ïî÷åòà ÊÓÊËÈÍÀ Þðèÿ Èâàíîâè÷à – ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîìèáóììîíòàæ». Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Ìåäâåäåâ. Ìîñêâà, Êðåìëü 28 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 530 Âûïèñêà ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Çà çàñëóãè â îáëàñòè ýíåðãåòèêè è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ýíåðãåòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÊÎÄÀͨÂÓ Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó – íà÷àëüíèêó ñëóæáû íàëàäêè è äèàãíîñòèêè Ñûêòûâêàðñêèõ òåïëîâûõ ñåòåé ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 9» «Êîìè». Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Ìåäâåäåâ. Ìîñêâà, Êðåìëü 2 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 549 Âûïèñêà ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Çà çàñëóãè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÂÀÑÈËÜÅÂÎÉ Òàìàðå Èãîðåâíå – ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîìè ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà». Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ïóòèí. Ìîñêâà, Êðåìëü 14 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 855 Âûïèñêà ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Çà çàñëóãè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÀÍÄÐÅÅÂÎÉ Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå – çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîìè ðåñïóáëèêàíñêèé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð». Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ïóòèí. Ìîñêâà, Êðåìëü 30 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 929


19

Ãîæñÿ óíèâåðñèòåò

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Ìàì êûâé\í Òîì ãèæûñüÿñë\í Ãîæñÿ óíèâåðñèòåò\ òàâî ÷óê\ðò÷ûë=ñíû çýâ âîäçì\ñò÷ûñü, óíàòîð íèí ò\äûñü äà êóæûñü, çáîé äà ïèñüê\ñ íûâçîí. Òàòø\ì\í \ä è êîë\ ëîíû, ê\ñúÿí ê\ óäæàâíû æóðíàëèñò\í ëèá\ êûâáóð-ïîýìà äà âèñüò-ïîâåñüò ãèæíû. Äîêóìåíòàëüí\é ãèæ\ä ëàáîðàòîðèÿûí âåë\ä÷ûñüÿñûñü äæûíéûñ ç=ëü\íû íèí àñëàíûñ øêîëàñà ãàçåòúÿñûí: äàñüò\íû ãèæ\äúÿñ, â\÷\íû ñíèìîêúÿñ, âåñèã âåðñòàéò÷\íû. Ãîæñÿ óíèâåðñèòåòàñ ñû ìîãûñü è ëîêò\ìà\ñü, ìåäûì ïûä=ñÿíüäæûê ò\äìàñüíû êîððåñïîíäåíòë\í óäæ\í. Øêîëààíûñ ê\òü ¸íäæûêàñ\ ðî÷\í ãèæ\íû, ýñêà, âîäç\ è êîìè\í ì\äàñíû é\ç\äíû àñ ãàçåòàíûñ þ\ð-ñòàòüÿñ\. Õóäîæåñòâîà ãèæ\ä ëàáîðàòîðèÿ-

ñà íûâ-çîíê\ä ò\ä\ìëóíúÿñíàñ þêñèñ Àíæåëèêà Åëôèìîâà. Îøê\ àññüûñ áûäòàñúÿññ\, ç=ëü\íû ï\ ì\âïàë\ì\í ãèæíû, áûä êûâ êîðñü\íû-ìóðòàë\íû, ë\ñÿëàñ-\ êûâáóðûñëû, âèñüòûñëû. Òîìóëîâëûñü \òêûìûí ãèæ\ä îêîòà â\çéûíû è «Êîìè ìó» ãàçåò\. Ìåä áàòü-ìàìûñ, âåë\äûñüÿñûñ, ¸ðòúÿñûñ ëûääÿñíû äà íèìêîäÿñüûøòàñíû íàë\í ãèæàí ñÿì\í. Êîìè Ðåñïóáëèêàñà íûâ-çîí êûíäçè

Ãîæñÿ óíèâåðñèòåò\ âîë=ñíû è Ïåðûì-Êîìè êûòøûñü êóèì ìîðò. Ìèÿí äà Êîììóñàë\í êûâéûñ \òè âóæéûñü, ìè áóðà âåæ\ðò=ì \òà-

* * * Âîéíàä çýâ óíà ì\âï þð\ âî\: Êîä ñýòø\ìûñ ìå? Ìûéëà ìèðàñ îëà? À, ãàøê\, ìåò\ã ëî\ ñ\ìûí áóðäæûê? Ãàøê\, ýã ê\ ÷óæ, áóðûñ â\ë= óíäæûê?

Ò\äñà òóé\ä áûä àñûâ «Ò\äñà òóé\ä áûä àñûâ Òàò÷\ âîàì ìè ïûð, Þãûä øîíä=à êëàññ\ Ïûðà òýðìàñèãòûð. Àáúÿ÷îéñà ø\ð øêîëà, Ìèÿí âåë\ä÷àí=í, îâ, Ãàãàðèíëûñü íîâëû Ñòàâëû ò\äñà áóð íèì». Òàé\ ìèÿí øêîëàë\í êûï. Êûâúÿñûñ â\âë\ì âåë\äûñü, \í= àáó íèí ëîâúÿ, Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷ Óðíûøåâë\í, øûëàäûñ – êóëüòóðàûí íèìé\çà óäæàëûñü ϸòð Âàñèëüåâè÷ Øó÷àëèíë\í. Êûïíàñ çàâîäèòàì øêîëàûí áûä ûäæûä ïðàçäíèê. Çáûëü, ñ=é\ êîëü\ àñëûñï\ë\ñ ñü\ë\ìêûë\ì, ïûòøê\ñûä ¸êíèòëûâë\: \ä òàé\ òýíàä – ñ\ìûí òýíàä – âåë\ä÷àí=íûä. Àñëàì êëàññàê\ä «ò\äñà òóé\ä áûä àñûâ òàò÷\ âîàì ìè ïûð» ñî \êìûñ âåë\ä÷àí âî íèí. Òàé\ æ\ îðäûìñ\ òàëÿë=ñíû è ìåíàì ï\÷\é äà ìàì\é. Ï\÷\é, Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ëåêàíîâà, êàçüòûë\: –Ìóñà øêîëà\é... Ñü\ë\ìûä øåíêéûñü\, ûë=ñÿíü íà êîð àääçàí ñ=é\ñ – ñòàâ áóðûñ äà þãûäûñ éèò÷\ìà ñûê\ä, âåñèã â\ò\ òø\êûäà óñüê\ä÷ûâë\. Âåë\ä÷àí=íûä ìåíûì ïûð â\ë= ñü\ë\ì ãàæíàñ. Âåë\äûñüÿñûä ìèÿíëû ìåäñÿ ò\ëêà\ñü äà ñü\ë\ìà\ñü âåê â\ë=íû. Îë\ìûä êëþ÷\í ïóèñ. Íó\äëûâë=ì êîìñîìîëèÿëûñü ÷óê\ðò÷ûë\ìúÿñ, ïèîíåðèÿëûñü ëèíåéêàÿñ. Äàñüòûâë=ì â\ð ëýäçûñüÿñëû, êîëõîçûí óäæàëûñüÿñëû êîíöåðòúÿñ, àãèòáðèãàäà\í âåòëûâë=ì ôåðìàÿñ\, ãîæ\ìíàñ – òóðóí ïóêòàí=í\, êûâáóðúÿñ, ÷àñòóøêàÿñ, ñüûëàíêûâúÿñ îòñ\ã\í îøêûâë=ì áóðà óäæàëûñüÿñ\ñ, äèâèòë=ì-ÿí\äë=ì ë¸ê é\ç\ñ. Âåë\ä÷èì çýâ ÿðà – âåë\ä÷\ìûñ ìèÿí â\ë= îë\-

ìàñ ìåäâîääçà òøóï\äûí. Îë=ì äà âåë\ä÷èì òàòø\ì ëîçóíãúÿñ ñåðòè: «Øêîëà á\ðûí ñòàâ êëàññ\í – ôåðìà\!», «Øêîëà á\ðûí ñòàâ êëàññ\í – êîëõîç\!» Çáûëü, äàñ\ä êëàññ ïîìàë\ì á\ðûí ìåíàì ï\÷\é êîëü÷÷\ìà ôåðìà\, êûê âî óäæàë\ìà ëûñüòûñüûñü\í, à ñýññÿ íèí ïûð\ìà âåë\ä÷ûíû Êèðîâñà âèäç-ìó îâì\ñ èíñòèòóò\, ëî\ìà áóð àãðîíîì\í, \í= íà ñèêòûí – ïûääè ïóêòàíà ìîðò. Øêîëàûñ èíä=ñ òóéñ\ ï\÷ëû, ëîèñ îë\ìàñ ïûê\ä\í. /í= íà òø\êûäà êîðëûâë\íû ñ=é\ñ øêîëà\ ÷åëÿäüê\ä ñ¸ðíèòíû. Ýì ñûëû ìûé\í þêñüûíû. Ìàì\, Âåðà Þðüåâíà, øêîëàñ\ êàçüòûë\ òàäçè: –Ìåíûì âåë\ä÷àí=íûä â\ë= ì\ä ãîðò\í, íåêîð ýã òýðìàñüëû ñýòûñü êîò\ðòíû óðîêúÿñ ïîìàñü\ì á\ðûí. Óðîêá\ðñà êàäûñ ìåíûì â\ë= ìåäñÿ êûïûä\í äà äîëûä\í. Ñ=é\ æ\ êîìñîìîëûäë\í ñîáðàííü\ÿñ, Ëåíèíñê\é çà÷¸òúÿñ. À ìåäú¸íà ðàäåéòë= íîêñüûíû ïîñíè ÷åëÿäüê\ä – âîæàò\ÿë=. Ìè àñüíûì, \êìûñ\ä-äàñ\ä êëàññà âåë\ä÷ûñüÿñ, òø\êûäà âåñüê\äë=ì øêîëàíàñ (ñàìîóïðàâëåíèå â\ë=). Â\ë=íû è àñëàíûì ëîçóíãúÿñ, ìèÿí êàäëû íèí ë\ñÿëàíà: «Êîìñîìîë – äà!», «Êûâò\ êóòíû êðåïûäà!». Ëèá\: «Òîì ïèîíåðúÿñ! Ëî\é äàñü\ñü áûä óäæ â\÷íû áóðà! – Ïûð äàñü\ñü!» Ñòð\ã øêîëüí\é ôîðìàûñ ûø\ä=ñ ìèÿí\ñ ëîíû âåæàâèäçà\í. Ïèîíåð ïàñüê\ìûñ – åäæûä ä\ð\ì äà ñü\ä þáêà, àë\é ãàëñòóê – áûä ïðàçäíèê ìè÷ì\äë=ñ àñëàñ ñ\ñò\ìëóííàñ. Áóðà âåë\ä÷ûñüÿñò\ ñíèìàéòë=ñíû Ã\ðä çíàìÿ äîðûí äà íàëûñü ôîòîãðàôèÿÿññ\ ïûð êåæë\ êîëüë=ñíû àëüáîì\. Äåðò, ñòàâûñ òàé\ øêîëàñà ìóçåÿä ýì.

ì\ä\ñ. Ãèæ\äñ\ é\ç\äàì ïåðûì-êîìè êûâ âûëûí, ÷àéòàì, è ëûääüûñüûñü êîêíèà ã\ã\ðâîàñ íàé\ñ. Ïàâåë ÑÈÌÏÅËÅÂ.

Îã ã\ã\ðâî, îã ã\ã\ðâî ìå íåêûäç, Ìûéëà çýâ øîìà òóñüÿñ ñåò\ ïåëûñü? Íî ò\äà \òèòîð, ìûé ìåíàì ìàì\ Ê\ñé\, ìåä ëîà ìóñà\í äà ñÿìà\í.

Ìàì\ëû øêîëàûñ òø\òø æ\ âîñüò\ìà îë\ìàñ ïàñüêûä òóé. Êûê âî ïèîíåðâîæàò\ÿë\ìà, ñýññÿ ïîìàë\ìà ïåäèíñòèòóò è óíà âî íèí óäæàë\ àñëàñ ìóñà øêîëàûí. Ñ=é\ æ\ øêîëà, ñ=é\ æ\ ïàñüêûä êîðèäîðúÿñ, þãûä êëàññúÿñ, ïûääè ïóêòàíà âåë\äûñüÿñ. Ñ=äçè æ\ êîòðàë\íû ÷åëÿäü. Áûä àñûâ è ìå òýðìàñÿ ñýò÷\. «/í=ÿ âåë\ä÷àí=í, \í=ÿ øêîëà... Ìûéê\ âåæñèñ àëè ýç?» – þàñÿ àññüûì. –Ìå äóìûñü, \í= øêîëàûä – ûäæûä íàóêà ø\ðèí: êëàññúÿñûí êîìïüþòåðúÿñ, èíòåðàêòèâí\é ä\ñêàÿñ, \òóââåç. Òàò\ã øêîëàûä àáó íèí âåë\ä÷àí=í. Ïðåçåíòàöèÿ-êîíôåðåíöèÿÿñ, íàó÷í\é êîòûðúÿñ, ëèòåðàòóðí\é ëûääûñü\ìúÿñ, ôàêóëüòàòèâúÿñ, îëèìïèàäàÿñ – \í=ÿ øêîëàë\í ïîäóëûñ. Áûòòü\ ñòàâûñ ñ=é\ æ\, íî âûëü íîã\í – âûëü òåõíîëîãèÿÿñ îòñ\ã\í. Ìåíàì âèäç\äëàñ ñåðòè, ìè, \í=ÿ âåë\ä÷ûñüÿñ, ïàñüêûääæûêà ì\âïàëàì, ïûäûñüäæûê àääçàì. Îë\ìûñ à÷ûñ êîð\ òàòø\ì «ëîçóíãúÿñ»: «Ò\ä\ìëóíúÿñëû – ïàñüêûä òóé!», «Îë\ìàä êîë\íû êóæûñü äà óíà ò\äûñü é\ç!», «Êóæ ñ\ãëàñ\í îâíû é\çê\ä äà àñê\ä», «Óíà ñèêàñ ò\ä\ìëóíûñü êóæ á\ðéûíû êîëàíàñ\!» Ñòàâñ\ òàé\ñ ñåò\ øêîëà. Äåðò æ\, è ìè îã âîø\é îë\ìàñ, àääçàì àññüûíûì òóé. Ñ=äç íèí òàé àðòì\: øêîëà êóòàñ îâíû óíà-óíà íýì, ñåòíû ìèÿíëû è ìèÿí ÷åëÿäüëû îë\ì ïûê\äñ\. Àíàñòàñèÿ ËÅÊÀÍÎÂÀ, Àáúÿ÷îé ñèêò, Ëóçäîð ðàéîí.

Êîðñþð\ ä\çì\äëà äà ãîðçà âûëàñ, Çýâ æóãûëü ÷óæ\ì\í ì\ä æûðé\ ïûðàñ. Ýã ÷àéò, ìûé ñ=é\ ñûðêúÿë\ì\í á\ðä\, Ýã äóìàéò âåñèã, ìûéëà ñèíúÿñ ã\ðä\ñü. Ìå â\ë= ñê\ð, íî áóð, ìûé ã\ã\ðâîè: Ê\òü âîäç, ê\òü ñ¸ð, íî ñ\âåñüò ìåí\ êîðèñ. Ìå ïèäç\ñ âûëûí ñóëàëà äà á\ðäà, Ìå, ìàìóê, ìûæà òý âîäçûí – ìå ò\äà. Ìå ïð\ùà êîðà, âà÷êûë ìåí\ ¸íà. À ìàì\ øó\: «Íûë\é ìåíàì, äîíà, Ýí âèñüòàâ òàäçè, ÷å÷÷û ïèäç\ñ âûâñüûä, Ìå è÷\òäûðéèûä òýê\ä ¸íà ìûðñè. Âîéÿñ ýã óçü, ïûð ò\æäûñè òý â\ñíà, À òý – ìåä âà÷êûëà ìå òýí\ – ê\ñúÿí. Òý ëîàí ìàì\í à÷ûä, ã\ã\ðâîàí: Çýâ ñü\êûä óäæ òýä ïåëüïîì âûëàä âîäàñ. À òýò\ã, ìóñóê, îë\ìûñ ìåí àáó, Ìåí îë\ìûñ áû â\ë= ñóù\é àä\í. Ýí, êàãà, á\ðä, ìå ðàäåéòà çýâ òýí\, Ìè òýê\ä óíà ñü\êûäëóíúÿñ âåíàì! Îëåñÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ. Îäûá ñèêò, Ê\ðòêåð\ñ ðàéîí.

Ãàðìîííÿ Ê\ð è êûò\í àðêì\ì ìåäîäççà ãàðìîííÿ? Ýòà þàñÿí âûë\ íàóêà îòâåò ñåòíû îç âåðìû. Ê\ð ãàðìîííÿûñ àðêìèñ, îòèðë\í îëàíûñ ëîèñ èíòåðåñí\éæûê è áûä\íë\ â\ë= îõîòà âåë\ò÷ûíû îðñíû ýòà èíñòðóìåíò\í. Ìåíàì âèçüûí ãàðìîíèñòýç ýì\ñü. Ìåäîäç âåâàë=ñ îðñíû ìåíàì ïðàäåä\. Ñ=äç æ\ ñ=ÿ â\ë= Æóê äåðåâíÿûí ìåäïåðâîé ãàðìîíèñò\í. Âîéíà âûë\ ìóí=ê\ áàá\ë\ âèñüòàë\ìà: «ãàðìîííÿñ\ áåðåãèò, âîéíà âûë=ñü áåðòà, çîíýç\ñ âåë\òà». Âîéíà âûë=ñü ïðàäåä\ á\ðëàíü ýç áåðò... È ê\ð ëîèñ ìåíàì ãàðìîøêà, ìå êóò÷è \ò=ê äåëî áåðä\ – âåë\ò÷ûíû îðñíû. /í= ìåí\ âåë\ò\ îðñíû àé\. Ñ=ÿ âèñüòàë=ñ, ÷òî ÷åëÿäü êàä\

ãàðìîøêà âûëûí âåë\ò÷ûâë=ñ îðñíû çåðêàëî îäçûí. Ê\ð ìå ïåðâóèñü êóò= êèàì ãàðìîøêà, ìåíàì ñü\ë\ìàì ëîèñ ãàæ. Ìåíûì ëîèñ îõîòà ãàæ\òíû îòèð\ñ è âûñòóïàéòíû áûäêîäü êîíêóðññýçûí. Ìåäîäç ìå âûñòóïèò= øêîëàûí, ê\ð ìóí=ñ êîíêóðñ «Ìèíóòà ñëàâû». Êàéë= ãîðîä Êóäûìêàð\ àñëàì èññëåäîâàòåëüñê\é óäæ\í «Ìåíàì óâòûðûí ãàðìîíèñòýç», êûò\í çàéìèò= ïðèçîâ\é ìåñòà. /í= ãàðìîííÿíàñ ìå îðñëûâëà ðåäêî, à ê\ð íàñòðîåíí¸\ áóð, ñýê îõ êûäç îðñà! Íèêèòà ÑÅËÈÍ, Àðõàíãåëüñê ïîñàä, Ïåðûì-Êîìè êûòø.


20

Â\ð-âà äà ìè

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

Îç äçåñê\äíû, îí ê\ ãîðøàñü Ðîññèÿñà ïðàâèòåëüñòâîë\í èíä\ä ñåðòè 2012 âîñÿ àïðåëü 26 ëóíñÿíü ïûðò\ìà âûëü â\ðàëàí ïðàâèë\ÿñ. «Êîìè ìó» ãàçåò ðåäàêöèÿ\ íåêûìûíûñü íèí çâ\íèòë=ñíû ðåñïóáëèêàûí îëûñüÿñ, ìàéøàñü\íû, îç-\ ï\ äçèê\äç äçåñê\äíû ïàðìàò= äà âàäîðò= êåëàëûñüÿñ\ñ... Òàé\ äà ìóê\ä þàë\ì âûë\ âî÷àâèäç\ Êîìèûñü ìóïûòøê\ññà îçûðëóí\í â\äèò÷àí äà â\ð-âà âèäçàí ìèíèñòåðñòâîûñü â\ðàëàí óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü Ýäóàðä Ïå÷îðèí.

Øòðàïûñ ñîä=ñ —Âûëü ïðàâèë\ÿñ ñåðòè, ìåíàì âèäç\äëàñ ñåðòè, ìåäâîäç ò\ä÷ûì\í ñîä\ â\ðàëûñüë\í êûâêóò\ìûñ, ìåäûì çâåðü-ï\òêàûñ ýç ÷èí. Òà â\ñíà îëàíïàñ ïûääè ïóêòûñüëû íèí\ìûñü îç êîâ ïîâíû íè ìàéøàñüíû, — ïàñéèñ Ýäóàðä Ñòàíèñëàâîâè÷. — Êàçüòûøòà, \í= îø äà é\ðà êóçÿ îç ïîçü øêîâãûíû äð\á-êàðòå÷\í, âèíû ïèÿíà ýíü îøê\ñ äà àð\ñà âàðãûëü êîêà\ñ, îç ïîçü ëûéñüûíû êàòåð\í äà ïûæ\í êûâò=ã\í. Äåðò, è ìàøèíàñÿíü äà âåðòîë¸òñÿíü. Àñíàóê\í êûéñüûñü-ïàê\ñòèò÷ûñüëûñü ìûðääü\íû ñòàâ òàé\ òåõíèêàñ\, à ñ=äçæ\ ðóæüå-êàðàáèíñ\ äà âè\ì çâåðüï\òêàñ\. Òàâîñÿíü ò\ä÷ûì\í ñîä\ìà è øòðàïûñ. Òà ìîãûñü Ðîññèÿñà â\ð-âà âèäçàí ìèíèñòåðñòâî âûíñü\ä\ìà òîðúÿ èíä\ä. Âîäçò= áðàêîíüåð, êîä= ëûéèñ é\ðà\ñ, âåøòûë=ñ ñ\ìûí âèò ñþðñ øàéò øòðàï. /í= æ\ ñûëûñü ïåðúÿñíû 120 ñþðñ, à çàêàçíèê-çàïîâåäíèêûí àñâ\ëÿàñü\ìûñü — 200 ñþðñ øàéò. Àñíàóê\í ÷óê÷è ëûé\ìûñü ïåðúÿñíû 9 ñþðñ øàéò. ×àéòà äà, ïàê\ñòèò÷ûò\äçûñ áðàêîíüåðëû êîë\ ïåðâîé ÷îðûäà ì\âïûøòëûíû òà éûëûñü. Äåðò, âûëü ïðàâèë\ÿñûí ýì è \òêûìûí âûëüòîð. Ñ=äç, òàâîñÿ èþëü 1 ëóíñÿíü Ðîññèÿûí é\ðà-÷óê÷è ëûéíû ïîçü\ ñ\ìûí \òóâúÿ ôåäåðàëüí\é â\ðàëàí áèëåò ñåðòè. À, øóàì, â\ðàëûñü äà ÷åðè êûéûñü êîòûðë\í áèëåò ñåðòè óòêà-ñü\ëà êûÿí ëèöåíçèÿñ\ îç íèí ñåòíû.

À àðáàëåò\í ïîçü\? Òàâî òóëûñíàñ àé óòêà, ìóðêâå÷èê (âàëüäøíåï) äà äçîäç\ã ïîçü\ â\ë= ëûéíû äàñ êâàéò ëóí. Â\ðàëàí óïðàâëåíèå\ âîëûñüÿñ ïèûñü êîäñþð\ þàñü\ìà\ñü, ê\í=, êîð äà êîä\ñ ïîçü\ ëûéíû. Óïðàâëåíèåñà ñïåöèàëèñòúÿñ âåñèã øàé-ïàéìóíë\ìà\ñü... Ýäóàðä Ñòàíèñëàâîâè÷ âèñüòàë\, òàòø\ìûñëû ï\ àáó îêîòà êûéñÿí ëèöåíçèÿñ\ ñåòíû. Îç ò\äíû âåñèã ñ=äç øóñÿíà îõîòìèíèìóìñ\... —Âîäçò= â\ðàëàí êîòûð\ áûä ïûðûñü ñäàéòë=ñ òà êóçÿ àñëûñï\ë\ñ

ýêçàìåí. À \í= îç êîâ. Òàäçè óð÷èò\ìà ôåäåðàëüí\é îëàíïàñûí. È ñ=é\ñ âåæíû ìè îã âåðì\é. Íî ñýê æ\, ÷àéòà, â\ðàëàí êîòûðúÿñëû êîë\ òàé\ óäæàñ áîñüò÷ûíû. Ìåäûì áûä êûéñüûñü ò\ä=ñ äà ïûääè ïóêò=ñ â\ðàë\ìê\ä éèò÷\ì ñòàâ îëàíïàññ\, — âèñüòàë\ óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü. — Øóàì, ðóæüå-êàðàáèí êè\ áîñüò=ã\í êîë\ áóðà ò\äíû, êûäçè íà\í â\äèò÷ûíû, êóòø\ì çâåðü-ï\òêà ïûðò\ìà Ã\ðä êíèãà\, ñýññÿ òóëûñûí êûéñü\ìûñ ¸íà òîðúÿë\ àðñÿûñü... È ñòàâñ\ òàé\ñ êîë\ ò\äíû. Ñ=äç, ïðàâèë\ÿñûí óð÷èò\ìà, ìûé òóëûñûí ýíü ï\òêà\ñ îç ïîçü ëûéíû. Ïðàì\é â\ðàëûñü è àðíàñ ñ=é\ñ îç âè, \ä ëîêòàí òóëûñûí òàé\ ýíü ï\òêàûñ áàðà ïóêñÿñ ïîçé\ ï\æíû êîëüê. Â\ðàëàí îëàíïàññ\ îç ò\äíû äà, äåðò æ\, ñîä\ áðàêîíüåðûñ. Òàëóí ëàâêàûí âóçàë\íû óíà ñèêàñ \ðóæèå. Âåñèã àðáàëåò, êîäë\í äîíûñ ìàò\ êîìûí ñþðñ øàéò. Íü\áûñüûñ ñýññÿ, â\ë\ì, çâ\íèò\ â\ðàëàí óïðàâëåíèå\ äà þàñü\, à ïîçü\-\ àðáàëåò\í çâåðü-ï\òêà\ñ ëûéëûíû? Òàòø\ì «Ðîáèí Ãóäûñ» ìûéëàê\ îç ì\âïûøòëû, ìûé àðáàëåò\í ïîçü\ ïàñ\ ëûéëûíû ñ\ìûí òèðûí. Íü\âéûñ ë\íÿ ëýá\, íî ñ=é\ çýâ âûíà. /òêûìûí ñòðàíàûí àðáàëåò\í êûé\íû ãûðûñü çâåð\ñ, øóàì, ãðèçëè îøê\ñ ëèá\ áèçîí\ñ. Êóæò\ã â\äèò÷èã\í è óñê\òòü\\äç àáó ûëûí.

Òóëûñíàñ êàðàáèí\í? Ýäóàðä Ïå÷îðèí âèñüòàë=ñ, ìûé òàâî òóëûñíàñ 16 ëóíñÿ êûéñü\ì äûðéè óïðàâëåíèåñà óäæàëûñüÿñ äàñ âèòûñü âåòë\ìà\ñü ðåéä\. Ãèæ\ìà\ñü 77 ïðîòîêîë. À 2011 âîûí — 79. Ìåäóíà — 17 ìûæ â\÷ûñü\ñ — êóò\ìà\ñü Êíÿæïîãîñò ðàéîíûí, Óäîðàûí — 10-\ñ, ìûðääü\ìà 45 ðóæüå, 16 êàïêàí... Ñòðàíàñà ìóê\ä ðåãèîíûí áðàêîíüåðûñ ï\ ¸íà óíäæûê. —Íî âåê æ\ è Êîìèûí ïàê\ñòèò÷\íû. Êîäñþð\ óð÷èò\ì êàäûñü âîäç-

äæûê çàâîäèò\íû ëûéëûíû óòêàñ\. Îâë\, êûéñÿí êàäûñ ïîìàñü\ìà, à âåê íà øêîâã\íû. Ñýññÿ àáó\ñü êûéñü\ì âûë\ êîëàíà äîêóìåíòúÿñ: â\ðàëàí áèëåò ëèá\ ëèöåíçèÿ... Ýì-\ êûéñüûñüë\í òàé\ êàáàëàÿñûñ, âèäç\ä\ ìèÿí óïðàâëåíèåñà ñïåöèàëèñò, à ðóæüå\í â\äèò÷\ì âûë\ ðàçðåøåíèåñ\ — ïîëèöèÿûí óäæàëûñü, êîä= òø\òø âåòëûâë\ ðåéä\, — ò\ä÷\ä=ñ Ýäóàðä Ñòàíèñëàâîâè÷. — Òàâî òóëûñ â\ë= ìûðääü\ìà ñèçèì(!) êàðàáèí. È íà ïèûñü áûä\í\ñ ïåðé\ìà\ñü íèí ÷åõîëûñü. Ê\òü ïðàâèë\ÿñûí ñò\÷à óð÷èò\ìà, êóòø\ì \ðóæèå\í äà êóòø\ì çâåðü-ï\òêà\ñ ïîçü\ ëûéíû. Ìèÿí ñïåöèàëèñò äà ïîëèöèÿûí óäæàëûñü, äåðò, áûä ï\ðé\ þàë\íû, ìûéëà ï\ îëàíïàññ\ òîðêàëàííûä? Âî÷àêûâéûñ ÷óéì\ä\: îøêûñü ï\ ïîëàì, òà â\ñíà è êàðàáèí ñü\ðûñü áîñüò=ì. À ã\ã\ð, âèäç\äëàí äà, îéä\ì âèäç... Ìàðòûí Ñûêòûâä=í ðàéîíûí áðàêîíüåðúÿñ ëûé\ìà\ñü êûê é\ðà. Ìûæ â\÷ûñüÿñ é\çàñü\ìà\ñü, ïîëèöèÿûí óäæàëûñüÿñ òóÿë\íû ëî\ìòîðñ\. Ñýññÿ êûâê\ðò\äñ\ â\÷àñ ìèð\â\é ñóäüÿ. Äåðò, áûä ïó äîð\ èíñïåêòîð\ñ îí ñóâò\ä. Íî Ýäóàðä Ïå÷îðèí ëûääü\, ìûé, êûäç øóëàñíû, ø\ðò òóïûëüûäë\í ïîìûñ âåê æ\ ýì. Òà â\ñíà ñ¸ð ëè âîäç, ïàê\ñòèò÷ûñü\ñ, ê\òü êóòø\ì ìóäåð ñ=é\ ýç â\â, âåê æ\ êóòàñíû äà êûñêàñíû êûâêóò\ì\.

Ýíü àëè àé? Æàëü, íî á\ðúÿ êàä\ ðóæüåà é\çûñ ñîä\. Òàòø\ìúÿññ\ â\ðàëûñü\í øóíû êûâéûä îç áåðã\ä÷û.

Ýäóàðä Ñòàíèñëàâîâè÷ êàçüòûøòë=ñ íèí, ìûé êîäñþð\ îç ò\äíû â\ðàëàí ïðàâèë\ÿññ\ íè ñ=äç øóñÿíà îõîòìèíèìóìñ\, àé óòêàñ\ ýíüñüûñ îç âåðìûíû òîðé\äíû íè. Áóðåòø ðóæüåà ìîðò ìàøèíà \øèíüñÿíü ä=çüã\ ïóêàëûñü òàðëû. Òàòø\ìûäëû êûéñü\ìûñ — âîðñ\ì êîäü. Ìåäò\ä÷àíà — øêîâãûíû. À àáó ê\ ï\òêàûñ — ëûéë\íû òûðò\ì ñóëåÿ\. À ïðàì\é â\ðàëûñüë\í ýì îòñàñüûñü — ïîí. Âîäçò= Êîìèûí áóð ëàéêàûñü ñåòë\ìà\ñü ì\ñ. Äà è òàëóí í¸ëü êîêà ¸ðòûä êîðñü\ äà óâò\ ïó\ ïóêñü\ì ÷óê÷è\ñ. Ëàéêà áûòòü\ ñüûë\, ûäæûä ñü\ä äîçì\ð, îâë\, âåñèã çàâîäèò\ âî÷à òøåòøêûíû-ïèíÿñüíû. Âèäç\äàí äà, çáûëüûñü íèìêîäÿñÿí. Íî ðóæüåà ìîðòûä òàé\ñ íåêîð îç àääçûâ. Ëåãàâ\é æ\ äçèê ì\ä íîã «óäæàë\». Â\ðàëûñü âîäçûí ñ=é\ øóéãàâûâñÿíü âåñüêûäâûë\ ïîìñÿ êîòðàë\-âèçé\äë\, íî êîìûí ìåòðûñü ûë\äæûê îç ìóí. Ñýññÿ òàí ñóâò\, êîð êàçÿë\ äçåáñü\ì òàð\ñ, åíìåæ\ñ ëèá\ ìóðêâå÷èê\ñ (âàëüäøíåï\ñ). Êûéñüûñü ìàòûñò÷\ äà òîðúÿ êûâé\í òø\êò\ êûï\äíû ëàíüò\ä÷\ì ï\òêà\ñ. Ëåãàâ\é óñüê\ä÷\, òàð æáûðêíèò\ åíýæ\, è òàé\ çäóêàñ ïîíéûñ ñóâò\ ìåñòà âûëàñ, ìåä â\ðàëûñü âåðìèñ ëûéíû... Òàé\ ñåðïàñûñ çáûëüûñü éèäæ\ ñü\ë\ì\äç. Íî, äåðò, ìåäâîéä\ð êîë\ áîñüòíû áóð ð\äà ïîíé\ñ, ëåëüêóéòíûáûäòûíû ñ=é\ñ, âàäîð\ äà â\ð\ ñûê\ä âåòëûíû... Ëûääüûíû íåá\ãæóðíàë, àñëûä òø\òø âåë\ä÷ûíû, ìåäûì êû÷èûñü áûäìèñ áóð îòñàñüûñü. Ñû ïûääè äîéä\ì-ðàíèò\ì ï\òêà\ñ, êîä= ûäæûä ñÿì\í äçåáñü\ òóðóí-êóñò\, ïîíéûä êîêíèà êîðñÿñ, âàÿñ äà êèàä ìû÷÷àñ. Òàòø\ì â\ðàëûñüûä, äåðò æ\, øóäà.

É\ðà ñîä\, ÷óê÷è — ÷èí\ Ò\âíàñ áàðà íà àðòàë\ìà\ñü, óíà-\ çâåðü-ï\òêàûñ ìèÿí ðåñïóáëèêàñà ñòàâ ÿã-ðàñêûí. Òà ìîãûñü ïàðìàò= êåëàë\ìà 190 ìîðò. Ýäóàðä Ñòàíèñëàâîâè÷ ïàñéèñ, ìûé ñòàâíûñ íàé\ — â\ðàëûñüÿñ. È ç=ëü\íû äîí áîñüòò\ã. Íî é\ðà ëûé\ì âûë\ ëèöåíçèÿñ\ òàòø\ìûñëû ìåäâîäç ñåò\íû. Ñ\ìûí êîë\ øû\ä÷ûíû â\ðàëàí óïðàâëåíèå\. —É\ðà äà îø âî÷àñ\í ñîä\. Ê\èí ëûäûñ \òòøóï\äûí ñû â\ñíà, ìûé â\ðàëûñüÿñ îç ëýäçíû ðóä øûøëû ð\äìûíû. Ýíü ê\èíûñü ìûíò\íû êûê ñþðñ øàéò, — âèñüòàë\ â\ðàëàí óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü. — Ñýê æ\ ÷óê÷è, òàð äà ñü\ëà ÷èíûøò\ìà. È òàëû ýì\ñü ïîìêàÿñ. Ñ=äç, 2010 âîûñ â\ë= æàð äà êîñ. Ðåñïóáëèêàûí óíàëàûí ñîò÷èñ â\ð. Âîò\ñ ýç â\â. Äåðò, â\ðñà ï\òêàûä ýç ð\äìû. Êóòàì ëà÷à, òàâî ëî\ äçèê ì\ä ñåðïàñ. Íî ñýê æ\ è óíàòîð ïàðìà-ÿãò= êåëàëûñüÿñ ñàéûí. Ïðàì\é ê\çÿèí àñëàñ óãîääü\ûí îç âûâò=àñü íè îç ãîðøàñü... Ñíèìîêûñ Ô¸äîð ÌÀÊÀÐÎÂË/Í.

Â\ðñà ïåì\ñëû – ñîâ Ðåñïóáëèêàûñü ìóïûòøê\ññà îçûðëóí\í â\äèò÷àí äà â\ð-âà âèäçàí ìèíèñòåðñòâî íü\á\ìà ìèíåðàëüí\é ñîðàñà ñîâ. Áóðà ò\äñà, ìûé òîðé\í íèí òóëûñíàñ â\ðñà ïåì\ñçâåðüÿñ îêîòàïûðûñü íþë\íû òàòø\ì ñîâñ\, ìèíåðàëüí\é ñîðàñûñ íàëû îç òûðìû äà.

Ìèíèñòåðñòâîûñü â\ðàëàí óïðàâëåíèåñà ñïåöèàëèñòúÿñ íåêûìûíûñü íèí âåòë\ìà\ñü ÿã-ðàñê\. Á\ðúÿûñüñ\ âîë\ìà\ñü Ñûêòûâä=í ðàéîí\. Ï\ð\ì ïóÿñ âûëûí íàé\ ÷åð\í êåðàë\íû-â\÷\íû âîð ñÿìà\ñ. Ñýò÷\ è ïóêò\íû 5 êèëîãðàììà ñîâ ¸êìûëüñ\. Êàçüòûøòàì, òàé\ ñîëûñ çýðèã\í íè ëûìúÿë=ã\í îç ñûâ.

Â\ðàëàí óïðàâëåíèå\í âåñüê\äëûñü Ýäóàðä Ïå÷îðèí ïàñéèñ, ìûé ìàòûññà íåêûìûí ò\ëûñü\í òàòø\ì ñîâ ¸êìûëüñ\ òý÷àñíû è ðåñïóáëèêàûñü ìóê\ä ðàéîíñà ÿã-ðàñêûí îëûñüÿñëû. ×èíà ìîðò â\çéèñ â\ðàëàí ñòàâ êîòûðëû òø\òø áîñüò÷ûíû òàé\ êîëàíà óäæàñ. Ëèñò áîêñ\ äàñüò=ñ Ìèõàèë ËÀÄÀÍÎÂ.


21

Íýìì\äàì

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

ÒØÓÏ/ÄÀ ÏÀÑ

Ñüûëàíêûâë\í ëîâúÿ ø\ðò Òàâîñÿ \øûì ò\ëûñüûí êîìè é\ç ì\äàñíû ïàñéûíû ðåñïóáëèêàñà íèìé\çà ïîýò Ñåðàôèì Àëåêñååâè÷ Ïîïîâëû ÷óæàí ëóíñÿíüûñ 100 âî òûð\ì. Ñûë\í íèìûñ Êîìè ìóûí ïàñüêûäà ò\äñà: êûâáóðúÿññ\ âåë\ä\íû øêîëàûí, ñüûëàíêûâúÿññ\ ëèâêé\äë\íû áûä ðàéîíûí. Ìåäâîäç Ñåðàôèì Ïîïîâëû ñè\ì ïðàçäíèêñ\ íó\ä=ñíû, äåðò æ\, ÷óæàí=íàñ, Åìä=í ðàéîíûí. Ìåíûì ìîéâèèñ æ\ ñýò÷\ âåòëûíû äà îêîòà ëîè òà éûëûñü ãèæûøòíû. Ãàæûñ ìóí=ñ Îò ã\ðàûí, Ýæâà þ äîðûí, ìè÷à êûðê\òøûí. Çáûëüûñü ¸íà äàñüòûñü\ìà\ñü íèìàëàíà ïîýòëû ñè\ì ïðàçäíèê êåæëàñ: êûïûä äà ãàæà â\ë= ýç ñ\ìûí þãûä øîíä=ûñü, â\÷÷\ì äà íþìúÿëûñü é\çûñü, íî è ã\ã\ð ìè÷à äçîðèäçüÿñûñü äà óíà

ð\ìà ï\ëüò\ì øàðúÿñûñü. Ãàæ\ä÷àí=íñÿíü ìàòûí êîòûðò\ìà\ñü âûñòàâêà, ê\í= ïåòê\äë\ìà\ñü Ñ.À.Ïîïîâëûñü îëàí òóéñ\, ñûëûñü íåá\ãúÿñ, ìåä òàò÷\ âîëûñüÿñûñü áûä\í âåðìèñ âèäç\äëûíû íàé\ñ äà êàçüòûøòíû ïîýò\ñ. À îð÷÷\í «Êóæûñü êèë\í ìè÷ëóíûñ» âûñòàâêà – êèïîäòóÿ é\ç\í ñþì\äûñü â\÷\ìòîðúÿñ. Ñýí= æ\ êîìè àíüÿñ ã\ñòèò\ä=ñíû ÷\ñêûä-

òîðúÿñ\í: ñîëà òøàê\í äà ÷åðèíÿíü\í, ê\âäóì\í äà áûä ñèêàñ ï\æàñ\í, êûäçè è êîë\ ïðàçäíèê ëóí\. Ñåðàôèì Ïîïîâ\ñ êàçüòûøò\ì\í è âîññèñ «Ñüûëàíêûâë\í ëîâúÿ ø\ðò» ôåñòèâàëü, äà ñûë\í êûâúÿñ âûë\ ë\ñü\ä\ì «Ìè÷à äæîäæä\ðà\í» ïåòê\ä÷èñ «Àñûâ» é\çêîñòñà õîð. Òàâî, â\ë\ìê\, àáó ñ\ìûí ûäæûä ïîýòë\í, íî è Îò ã\ðàñà ñèêòúÿñë\í òøóï\äà ïàñ. Ìåäâîäç â\ë= ïàñé\ìà, ìûé Óëûñ Îò ñèêòëû òûð\ 420 âî, à Òóèñêåð\ñëû, Èïàëû äà Ñþëàòóéëû – 230 âî. Ñýò÷\ñ íèìàëàíà é\çñ\ è êîðë=ñíû ñöåíà âûë\ ðàéîíñà þðàëûñü Ìèõàèë Ìàõìóäîâ äà Ê\æìóäîð ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿ\í âåñüê\äëûñü Íàäåæäà Êàðàê÷èåâà. ¨íà è îøêèñíû Îò ã\ðàñà âîéòûð\ñ, ìåäñÿñ\ íàé\ñ, êîäúÿñ àñëàíûñ óäæ\í íèì\ä=ñíû ðàéîíñ\.

Óíà áóð êûâ äà êîçèí âè÷ìèñ Èïàûñü Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Òóðêèíëû, Óëûñ Îòéûñü óäæâûâñà âåòåðàí Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà Îêóëîâàëû, Ñþëàòóéûñü ðàéîíñà ïî÷¸òí\é îëûñü Àëåêñàíäðà Äèîíèñüåâíà Ñèçåâàëû, Òóèñêåð\ñûñü íèìàëàíà âåë\äûñü, íàðîäí\é ïðîñâåùåíèåñà îòëè÷íèê Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ñåäðèñåâàëû. Þðãèñíû è ìûëà êîìè ñüûëàíúÿñ, \ä ñüûëûñüÿñûñ âîèñíû óíàëàûñü. Áóðà ïåòê\ä÷èñíû Îò ã\ðàñà òîì íûâúÿñ Òàíÿ Ïîðñþðîâà äà Âàëåðèÿ Âîêóåâà. Áûä ñèêàñ ãîæñÿ îðäéûñü\ì íó\ä=ñíû è: àíüÿñ äà íûâúÿñ þðêûòø êûèñíû, ìóæè÷\éÿñ – êîð\ñü òý÷èñíû. Èâàí ëóí \ä! Òàäçè è ìóí=ñ ïðàçäíèêûñ: ãàæàà äà ë\ñüûäà, à êîìè ñüûëàíûñ áàðà íà êûï\ä=ñ ëîâñ\ ñèêòñà îëûñüÿñëûñü. Äà è áóðëàíü\ âåæñü\ìú-

ÿññ\ Îò ã\ðàûñü êàçÿëàí. Íåâàæ\í íà ñü\ë\ì\é â\ë= ìóòêûðàñü\, âåòë\äëûøò= ñèêòúÿñò=ûñ äà, ñû ìûíäà ýíîâò\ì äà âàæ êåðêàñ\ àääçûâë=. À \í= ìè÷àìì\ìà\ñü, îâò\ì êåðêàûñ ýòøàäæûê. É\çûñ ç=ëü\íû áóðì\äíû îëàí=íñ\, âûëüì\äíû-ë\ñü\äíû. Óíà âûëü êåðêà ëýïò\ìà\ñü, òîðé\í íèí Ê\æìóäîðûí äà Ñþëàòóéûí. Ìåíûì òàûñü ñòàâñüûñ çýâ íèìêîäü: ìèÿí Îò ã\ðà ñ\âì\, ìè÷àìì\, òàí= îë\íû óäæà÷ äà ç=ëü âîéòûð. Ãèæ\ä\ñ ïîìàâíû ê\ñúÿ Ñåðàôèì Ïîïîâë\í êûâáóð\í. ×óæàí ìó äæûíâûé\ øóäà Ñ=é\í, Ìûé ñûë\í íèí ýì. Òîì âîéòûð àñëàíûñ óäæ\í Òý÷àñíû ìè÷àäæûê íýì. Åëåíà ÊÎÇËÎÂÀ, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà ãèæûñü êîòûð\í âåñüê\äëûñü.

ÊÎÌÈ ÓרÍ/É

Ìàò\ êûçü âî òóÿñèñ... Èÿ Íèêîëàåâíà Êîñòðîìèíà ìàò\ 20 âî óäæàëiñ Êîìè íàóêà ø\ðèíë\í Êûâ, ëèòåðàòóðà äà èñòîðèÿ èíñòèòóòûí. Êîìè ôèëîëîãèÿ ñ\âì\ä\ì\ ïóêòiñ çýâ ò\ä÷àíà ïàé. Íî ñû éûëûñü ðåñïóáëèêàñà íè \òè ãàçåò íåêîð ýç ãèæëû... Æàëü, òàâîñÿ àïðåëü 3 ëóí\ Èÿ Íèêîëàåâíà ìóí=ñ òàëàäîð þãûäñüûñ. Íî êîëèñíû ñûë\í óäæúÿñûñ, êîäúÿñ\ñ ìè, ó÷¸í\éÿñ, ëûääÿì, äîíúÿëàì, â\äèò÷àì íà\í àñëàíûì òóÿñèã\í. È.Í.Êîñòðîìèíàë\í â\ë= óíà íà áóð äóì-ê\ñé\ì, íî çáûëüì\äíûñ\ ýç óäèò. Ñ=äç, ì\âïàë=ñ ãèæíû Åìäiíñà ïåäó÷èëèùå éûëûñü, êîäi âîñüòiñ ñûëû äà óíà ìóê\äëû ûäæûä îë\ì\ òóé. ×óê\ðò\ìà Åìä³íñà òàé\ âåë\ä÷àí=í äà ñ³é\ñ ïîìàëûñüÿñ éûëûñü óíà ãèæ\ä-ñíèìîê, íî... Â\ë³ ýñüê\ çýâ áóð, êîäê\ ê\ é\ç\ä=ñ ñòàâñ\ òàé\ñ. È.Í.Êîñòðîìèíàëû ñåò\ìà «Âåòåðàí òðóäà» äà «Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.» ìåäàëüÿñ.

Âåë\ä÷\ìà äà âåë\ä\ìà Èÿ Íèêîëàåâíà Êîñòðîìèíà ÷óæë\ìà 1931 âîñÿ ÿíâàðü 4 ëóí\ Åìä³í ðàéîíñà Ëûàòû ñèêòûí. 1951 âîûí Åìä³íñà ïåäó÷èëèùå á\ðûí ì\ä\ä\ìà\ñü óäæàâíû ñýêñÿ Ïîì\ñä³í ðàéîí\. Ñû á\ðûí ïîìàë\ìà Êîìè ïåäèíñòèòóòûí èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñê\é ôàêóëüòåò. 1958 âîñÿíü âåë\ä\ìà ðåñïóáëèêàñà ø\ð øêîëàÿñûí. Ñýññÿ Èÿ Íèêîëàåâíà ç=ëü\ìà Êîìè ÀÑÑÐ-ûñü Ìèíèñòðúÿñë\í Ñ\âåò áåðäñà àðõèâ þê\íûí. 1967 âîñÿ äåêàáðûí çàâîäèò\ìà óäæàâíû ÑÑÑÐ-ñà íàóêàÿñ àêàäåìèÿûñü Êîìè ôèëèàëë\í êûâ òóÿëàí þê\íûí ìëàäø\é íàó÷í\é ñîòðóäíèê\í. Áóðåòø ñ=é\ êàäàñ íèìàëàíà ó÷¸í\éÿñ Å.Ñ.Ãóëÿåâ äà Â.È.Ëûòêèí äàñüò\ìà\ñü êîìè êûâëûñü ýòèìîëîãèÿ êûâêóä. À òàé\ óäæûñ ñü\êûä äà «ñ¸é\» óíà êàä. Èÿ Íèêîëàåâíà áîñüò÷\ìà îòñàñüíû êûâêóä äàñü-

òûñüÿñëû, ÷óê\ðò\ìà ñîäò\ä ãèæ\ä, ¸íäæûêàñ\, äåðò, êûâêóäúÿñûñü.

Àñëàñ îðäûì\ä Ýòèìîëîãèÿ êûâêóä ëýäç\ì á\ðûí Å.Ñ.Ãóëÿåâ áîñüò÷\ìà òóÿâíû-÷óê\ðòíû Èâàí Êóðàòîâëûñü ãèæ\äúÿññ\. Ïàñúÿì, êîëü\ì íýìñÿ 70-\ä âîÿñûí êîìè ôèëîëîãúÿñ âîäç\ òàé\ ìîãñ\ ñóâò\äë\ìà Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ìèíèñòðúÿñë\í Ñ\âåò. Îòñ\ã âûë\ Å.Ñ.Ãóëÿåâ áàðà êîð\ìà Èÿ Íèêîëàåâíà\ñ. Óäæûñ ìóí\ìà íåêûìûí íûðâèçü\ä: ìåäâîäç ÷óê\ðò\ìà\ñü ãèæûñüëûñü êûâáóðúÿññ\, íàëûñü ñ=äç øóñÿíà áûä âàðèàíò-ðåäàêöèÿñ\, ò\äìàë\ìà\ñü-ñò\÷ì\ä\ìà\ñü ãèæàí êàäñ\, øûëü\ä\ìà\ñü, äàñüò\ìà\ñü íà äîð\ ã\ã\ðâî\äàíà ãèæ\äúÿñ. Äåðò, êîðñüûñü\ìà\ñü àðõèâúÿñûñü. 1979 âîûí Èâàí Êóðàòîâë\í 140 âîñÿ þáèëåé êåæë\ ïåò\ ïàñüêûäà íèí ò\äñà «Ìåíàì ìóçà» ãèæ\ä ÷óê\ð.

Àðõèâúÿñûí óäæûñ, òûäàë\, âî\ìà òîì òóÿëûñüëû ñü\ë\ì âûëàñ. Áóðåòø «Ìåíàì ìóçà» á\ðûí Èÿ Íèêîëàåâíà á\ðé\ àñëàñ òóÿñü\ìûí âîäç\ íûðâèçüñ\: áîñüò÷\ ò\äìàâíû êîìè êûâ òóÿëûñüÿñëûñü îë\ìñ\ äà óäæñ\, ïûð\ä÷\ êîìè êûâë\í èñòîðèÿ\. Ëóíûñü-ëóí ñ=é\ ç=ëü\-êîðñüûñü\. Êàçüòûøòàì, áóðåòø Èÿ Íèêîëàåâíà ìåäâîääçà\í òóÿë\ Ã.Ñ.Ëûòêèíëûñü, Ï.È.Ñàââàèòîâëûñü, Í.Ï.Ïîïîâëûñü êûâ êóçÿ óäæúÿññ\. È êîð êàçÿâë\ìà êóòø\ìê\ ò\äò\ì íà âûëü íèì, ç=ëü\ìà óíäæûê ò\äìàâíû òàé\ ìîðò éûâñüûñ. ѳäç, Í.Ï.Ïîïîâ é\ç\äë\ìà êûâêóäëûñü êûê âàðèàíò. Ò\äñà, âîääçàñ\ îòñàë\ìà äàñüòûíû Ôèëèïï Ïîïîâ, à ì\äñ\ – Àôàíàñèé Ìîòîðèí. Ðåãûä ìûñòè êûêíàí îòñàñüûñü éûâñüûñ ïåò\ Èÿ Êîñòðîìèíàë\í ãèæ\ä. Ã.Ñ.Ëûòêèí ÷óæàí ëóíñÿíü 150 âî òûðèãêåæë\ Èÿ Íèêîëàåâíà é\ç\ä\ «Ìåäâîääçà êîìè ó÷¸í\é-ëèíãâèñò», à ñýññÿ «Êîä= ìåäâîäç êî-

ìè\ä=ñ À.Ñ.Ïóøêèí\ñ», «Ìåäâîääçà ñëîâàðü ë\ñü\äûñü»...

Âûëüñ\ è âàæñ\ ×óæàí êûâë\í èñòîðèÿ äîð\ Èÿ Íèêîëàåâíàë\í ìóñëóíûñ ÿñûäà òûäîâò÷\ìà, êîð ó÷¸í\éÿñ áîñüò÷\ìà\ñü äàñüòûíû «/í³ÿ êîìè êûâë\í ëåêñèêîëîãèÿ» \òóâúÿ óäæ. È.Í.Êîñòðîìèíà òóÿë\ âûëü äà âàæ êûâúÿñ, ïåòê\äë\ òîðúÿêûâúÿñëûñü àðòì\ìñ\âì\ìñ\, ñ¸ðíèûñü âî÷àñ\í áûð\ìâîø\ìñ\. Âàé\ä\ìà âûëü êûâúÿñ, êîäúÿñ\ñ ìåäâîääçàûñü ïûðò\ìà\ñü àñëàíûñ ðîìàí-âèñüòúÿñ\ êîìè ãèæûñüÿñ. Êûâë\í èñòîðèÿê\ä éèò÷\ìà\ñü ñûë\í è ëåêñèêîãðàôèÿ êóçÿ óäæúÿñûñ. Ìåäñÿñ\ äîíúÿë\ âàæ êîìè êûâêóäúÿñ. Ïàñúÿì, êîìè òîðúÿêûâúÿñ ÷óê\ðòíû çàâîäèò\ìà\ñü XVII íýìûí. Òàé\ êàäñÿíüûñ é\ç\ä\ìà óíà ñèêàñ êûâêóä, êîäúÿñ òîðúÿë\íû ûäæäàíàñ, ìîãúÿñíàñ, òîðúÿêûâúÿññ\ ñåò\ìíàñ. Óíäæûêûñ íà ïèûñü, äåðò, âóäæ\äàíà. Èÿ Íèêîëàåâíà àñëàñ óäæúÿñûí âèäëàë\ìà À.Â.Æóðàâñêèéëûñü ðî÷à-êîìèàíåíå÷, à ñ=äçæ\ Í.Ï.Ïîïîâëûñü äà Ã.Ñ.Ëûòêèíëûñü êûâêóäúÿññ\. Óíà íà ïîçü\ âèñüòàâíû òàé\ åíáèà àíü éûâñüûñ. Øóàì, êûäçè ÷óê\ðò\ìà Ýæâà ãîðóâñà ñ¸ðíèñèêàñûí áåðãàëûñü òîðúÿ êûâúÿñ, êûäçè âèäëàë\ìà ßêîâ Ðî÷åâë\í «Êûê äðóã», Ãåííàäèé Ô¸äîðîâë\í «Âîñòûì», Ãåííàäèé Þøêîâë\í «×óãðà» ðîìàíúÿñûñü êûâñ\... 1986 âîûí È.Í.Êîñòðîìèíà ïåò\ ïåíñèÿ âûë\. Íî êîðñüûñÿí-òóÿñÿí óäæûñü îç \òäîðò÷û. É\ç\ä\ ðåñïóáëèêàñà ãàçåòúÿñûí, Ìîñêâàñà «Ïàðìà» æóðíàëûí àññüûñ óíà ãèæ\ä, íà ëûäûí «Êîìè êûâ âåë\ä\ì ìåíûì – åíýæñà ìóçûêà», «×óæàí ìó ä=í\ ìóñëóí», «Êîìè àëôàâèòë\í èñòîðèÿûñü» äà óíà ìóê\ä. Í\øòà \ò÷ûäûñü ïàñúÿì, Èÿ Íèêîëàåâíà ïóêò=ñ êîìè ôèëîëîãèÿ ñ\âì\ä\ì\ ûäæûä ïàé. È ìèÿíëû, íàóêàûí ç=ëüûñüÿñëû, çýâ ò\ä÷àíà\ñü ñûë\í óäæúÿñûñ. Ãàëèíà ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ, Ýëåîíîðà ÏÎÏÎÂÀ.


22

Àñ ìó âûëûí

Òàò\í âóæúÿñü\ìà ð\ä... Áóð ëóí, ðåäàêöèÿûí óäæàëûñüÿñ. Òàëóí ìå ê\ñúÿ âèñüòàëûøòíû Èçüâàñà Êûäçêàð ñèêò éûëûñü, ê\í= ÷óæè äà îë= àññüûì íýì\ñ. 1777 âîñÿ òóëûñûí Ïå÷îðà þë\í äæóäæûä áåðåãûí àñëàñ ñåìüÿ\í îâì\ä÷\ìà Ñèçÿáûñü Äàíèèë Òåðåíòüåâ (Ãûæ Äàíü), êîä= è ïóêò\ìà Êûäçêàðëû, ïåðâîéñ\ øóñü\ìà Ñàçîíîâ\í, ïàíàññ\. É\çûñ ñîä\ìà çýâ \äé\. 1840 âîûí íèí â\ë\ìà 50 îâì\ñ. Íàé\ â\äèò\ìà\ñü ìó, áûäò\ìà\ñü íÿíü, íî ìåäñÿ ò\ä÷àíà\í âåê æ\ â\ë\ìà ÷åðè äà äîíà êóà çâåð\ñ êûé\ì. 1855 âîûí êûï\ä\ìà\ñü âè÷êî. 1915 âî\ ñèêò\ âàé\ìà\ñü ìåäâîääçà ðàäèîïðè¸ìíèê. 1929 âî\ ðàéîíûí ìåäâîäç êîòûðò\ìà\ñü «Èñêðà» êîëõîç, êûò÷\ ïûð\ìà 15 îâì\ñ. Âåñüê\äëûñüíàñ â\ë\ìà Ï.È.Òåðåíòüåâ. Óíà áóðñ\ â\÷\ìà òàé\ ìîðòûñ ñèêòëû. Âèäçìó îâì\ñ ñ\âì\ä\ì\ ûäæûä ïàé ïóêò\ìûñü ñûëû âåñèã êîçüíàâë\ìà\ñü Êèòàé\ ïóò¸âêà. Îç âóí\äíû êûäçêàðñàÿñ è Ô.Ñ.Èñòîìèí\ñ, êîä= âåë\ä=ñ ñèêòñà øêîëàûí 1902-ñÿíü 1947 âî\äç. Òàé\ ìåíàì ï\ëü. Ñ=é\ â\ë\ìà àáó ñ\ìûí áóð âåë\äûñü\í, íî è ç=ëÿ ïûð\ä÷\ìà îáùåñòâåíí\é óäæ\. Ñûë\í âîäçì\ñò÷\ì\í êîòûðò\ìà\ñü

ñèêòñà ìåäâîääçà áèáëèîòåêà äà øêîëà-ëèêáåç. Âåñèã áóðä\ä\ìà ñèêòñà\ñ, à ëåêàðñòâîñ\, êûäçè âèñüòàâë=ñ áàòü, êûòûñüê\ ì\ä\äë\ìà\ñü ï\ñûëêà\í. Ï\ëü ¸íà ëûääüûñèñ, ñóäç\ä=ñ áûäñèêàñ ãàçåò-æóðíàë, ãîðòàñ â\ë= óíà íåá\ã. Âîðñ=ñ ñêðèïêà\í. Âåë\äàí îðäûìñ\ ñûëûñü âîäç\ íó\ä=ñíû ïèûñ äà âíóêúÿñûñ. Äåðò, ñü\êûä â\ë\ìà âàæ\í — àáó òûðì\ìà ê\ìïàñü, êåðêà þãçü\ä\ìà\ñü ñàðòàñà áè\í, ëàìïàûñ â\ë\ìà ñ\ìûí êîäñþð\ë\í, äà è ñ=é\ñ \çòûë\ìà\ñü ïðàçäíèê äûðéè ëèá\ ã\ñüòúÿñ âîë=ã\í, íî é\çûñ îë\ìà\ñü êûïûäà. Íûâ-çîí ÷óê\ðò÷ûë\ìà\ñü ðûòïóêíû, ðàäåéò\ìà\ñü ñüûâíû-é\êòûíû ãóä\ê øû óë\, ñòàâ ñèêò\í \òóâ ïàñéûë\ìà\ñü ïðàçäíèêúÿñ. Êûäçêàð ïûð íèìàâë=ñ è íèìàë\ àñëàñ òðàäèöèÿÿñ\í, óäæà÷ âîéòûð\í. Òàí= êóæèñíû áûäòûíû íÿíü è ãðàä âûâ ïóêòàñ, áîñüòë=ñíû áóð óðîæàé. Îë\ìàÿñ âèñüòàâë=ñíû, À.Ì.Òåðåíòüåâ àñëàñ çâåíî\í ò\äñà â\ë\ìà ðàéîí ïàñüòàëà. Ìå áóðà ïîìíèòà Ïàâëà Ðî÷åâà\ñ, êîäë\í âåñüê\äë\ì óëûí âåê áóðà âîë=ñ êàïóñòà, ìîðêîâ, ñ¸ðêíè. Ñûë\í êîê òóé\ä ìóí\

Âÿ÷åñëàâ ïèûñ, è ñûë\í òàé\ òø\òø àðòì\. Áóð ïë\òíèêñòîëÿðúÿñ\í â\ë=íû À.Ô. äà È.Ñ.Ñìåòàíèíúÿñ, È.Ç. äà È.Â.Òåðåíòüåâúÿñ, ìóê\ä. Íî ñòàâ áóð ì\âïñ\ äçóãèñ Ûäæûä âîéíà. Àéìó\ñ äîðéûíû ñèêòûñü ìóí=ñ 242 ìîðò. Íà ïèûñü 130-ûñ ïóêò=ñíû þðñ\ â\ð\ãê\ä òûøûí. 1995 âîûí íà âîéíàñà âåòåðàíûñ ñèêòûí â\ë= 17, à \í= êîëèñ \òè — Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Òåðåíòüåâ. Âîéíà á\ðûí êîëõîç êóò=ñ êûïàâíû. 1956 âîûí ñèêò\ âàéèñíû ìåäâîääçà òðàêòîð äà ìàøèíà. Ìåäâîääçà øîïåð\í ëîèñ Ì.Ï.Òåðåíòüåâ, òðàêòîðèñò\í — Ô.Â.Íåì÷èíîâ, âîéíàñà èíâàëèä. Ê\òü â\ë= ïðîòåçà, âåëàë\ìà ñû äîð\ äà, âåñèã êëóáûí é\êò=ñ ìóê\äûñê\ä \òêîäÿ. Âîéíà á\ðûí ýç â\â êîêíèäæûê. Äûð íà ã\ðèñíû â\ë\í. Ìóÿñ âûë\ ïåòë=ñíû 5 ÷àñ àñûëûí. Äàñ êâàéò àð\ññÿíü êûçü êûìûí âî â\ë\í ûòøêèñ À.Ì.Ôèëèïïîâà. Óíà âûí êîëõîç ñ\âì\ä\ì\ ïóêò=ñíû Ä.À.Òåðåíòüåâ, Ä.Ñ.Êàíåâ, Î.Ì.Ñåìÿøêèí, Â.Î.Òåðåíòüåâ. Ñèêòñ\âåò\í 15 âîûñü äûðäæûê þðíó\ä=ñ Å.Ì.Òåðåíòüåâ. Ñåëüïî\í âåñüê\äë=ñíû Ô.Í.Àðòååâ äà

Ãîæñÿ ñòðàäà Êîëü\ì íýìûí Ûäæûä âîéíà ïàíñèã\í ìåíûì â\ë= âèò àð\ñ, íî áóðà ïîìíèòà, êûäçè Êåáðàûí êîëëü\ä=ñíû ìóæè÷\éÿñ\ñ äà ï\ðí\é çîíúÿñ\ñ íåìå÷ëû ïàíûä òûøêàñüíû. Ìåíñüûì áàòü\ñ ýç ïûð áîñüòíû, ñ=é\ â\ë= òðàêòîðèñòúÿñë\í áðèãàäèð\í äà ñåòë=ñíû ñ=äç øóñÿíà áðîíü. Ìèÿí ñèêò ë\íèñ, êîëèñ- ðóí çàïòàí êàä. Êîñà-êóðàí íû òîìèíèê çîíúÿñ äà âàæ\í äàñü. Èþëü ì\ä ëóí\ íûâúÿñ, ï\ëü-ï\÷ äà ÷åëÿäü. ñòàâ\í ÷óê\ðò÷èñíû óëûñ À ïîñíèóëîâûñ â\ë= óíà: ãóìëà äîð\. Ñýí= áûäì\ ãûáûä ñåìüÿûí êûê-êóèì ëèá\ ðûñü òóðóí, êîä\ñ ñê\òûä îç âåñèã í¸ëü-\-âèò. Íàé\ \ä îç ñ¸é. Ñûûñü â\÷\íû ñèëîñ. êóæíû äûðò\ øîãàâíû äà, Ãóûñ ã\ãð\ñ, ûäæûä. Òóëóí-ì\ä ìûñòè ñèêòûí áàðà ðóíñ\ âàÿë\íû â\âúÿñ\í. êóò=ñ êûâíû è÷\ò ÷åëÿäüë\í Òåëåãàñ\ ñóâò\äàñíû ãó äîäçîëüçü\ìûñ, ñåðàì-âîðñ\- ðàñ, \òàð áîêñÿíüûñ êûï\ìûñ. äàñíû, äà òóðóíûñ êèññü\ Ïóêñèñ èþëü ò\ëûñü, òó- ãóàñ. Ãûðûñüäæûê çîíêàÿñ

òàëÿë\íû-òîï\ä\íû ñ=é\ñ. Êîð ãóûñ êóòàñ òûðíû, ñýò÷\ ëýäç\íû â\ë\ñ. Ñýññÿ á\÷êà\í âàÿë\íû âà äà êèñüêàë\íû òóðóíñ\. Ìåäá\ðûí âûëàñ âîëüñàë\íû èäçàñ, òý÷\íû áàäü âîæúÿñ äà òûðò\íû ìó\í. Ñèëîñ ãó äàñü. Ìèÿí áðèãàäàë\í â\ë= êóèì ãó, ñòàâñ\ òûðòë=ñíû êóèì-í¸ëü ëóí\í. Òà á\ðûí äàñüòûñèñíû ïåòíû âèäç âûë\. Êåñë=ñíû-ëý÷ò=ñíû ã\ðáóø êîñàÿñ. Ëèòîâêàò\ ìèÿí ýç ò\äëûíû è ìàøèíà\í ýç ûòøêûâíû — ïàñüêûä äà øûëüûä âèääçûñ ýç â\â. Áóðàê\, òà â\ñíà è íýìñ\ ã\ðáóø\í â\äèò÷èñíû. Èþëü 5 ëóí\ óäæ á\ðûí ëîìòûë=ñíû ïûâñÿí. À àñûâíàñ êûà ïåò=ã\í ìóíë=ñíû ûòøêûíû Àíèê øîðäîðñà âèäç âûë\. Íûâáàáàÿñ äà íûâúÿñ åäæûä êîâòàà\ñü äà òàòø\ì æ\ ÷ûøúÿíà\ñü, ìóæè÷\éÿñ äà çîíúÿñ åäæûä ä\ð\ìà\ñü. Êîð ñòàâ\í â\ë= ÷óê\ðò÷àñíû, Ìèêøèí Îïîíü äÿäü, ìåäñÿ ûäæûä àðëûäàûñ, ÷\âòàñ ïåðíàïàñ äà øóàñ: —Åíìûñ ñåò=ñ ìè÷à ëóí,

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

À.Ô.Ñåìÿøêèí. Ïîøòàûí óíà âî ç=ëèñíû Å.Ì.Áàáèêîâà äà À.Ì.Òåðåíòüåâà. 1936 âîûí ñèêòûí êûï\ä=ñíû âûé â\÷àí çàâîä. Ñýí= ìàñòåð\í 37 âî óäæàë=ñ À.Â.Ëàðèîíîâà, \í= ç=ëü\ À.È.Òåðåíòüåâà. Êîëõîç\í óíà âî âåñüê\äë=ñ Íèêîëàé Êîæåâèí, \í= «Áðûêàëàíñê» ÑÏÊ-\í þðíó\ä\ Ýëüâèðà Íåì÷èíîâà. Øêîëàûí äèðåêòîðàë\ Îëüãà Ðî÷åâà. Äçîëÿíèê êûäçêàðñà\ñ áûä àñûâ ìåë=à âî÷ààë\íû äåòñàäñà âîñïèòàòåëüÿñ, à çàâåäóéò\ Åêàòåðèíà Íåì÷èíîâà. Êûäçêàðñàÿñ íèì\ä=ñíû ýç ñ\ìûí ñèêòñ\ äà ðåñïóáëèêàíûì\ñ, íàé\ ò\äñà\ñü ìèð ïàñüòàëà. Òàòûñü ïåòë=ñíû ûäæûä ó÷¸í\é, îáùåñòâåíí\é äåÿòåëü Í.Í.Ðî÷åâ, ìèðñà ÷åìïèîíàòûí êîíüêè\í êîòðàë\ì êóçÿ âåðìûñü Âèòàëèé Çàçåðñêèé, êîìè ïîýò Âëàäèìèð Ïîïîâ. Áóð êûâé\í îêîòà êàçüòûøòíû è ëûñüòûñüûñü Çàðÿ Ô¸äîðîâíà Òåðåíòüåâà\ñ, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà çàñëóæåíí\é óäæàëûñü\ñ, Ëåíèí äà Òðóä\â\é Ã\ðä Çíàìÿ îðäåíúÿñ\í ïàñé\ì êðåñòüÿíèí íûë\ñ. Ñ=é\ñ á\ðéûë=ñíû è ÑÑÑÐ-ñà Âåðõîâí\é Ñ\âåò\ äåïóòàò\í. Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Âûó÷åéñêàÿ\ñ, òø\òø ëûñüòûñüûñü, íàãðàäèò=ñíû «Çíàê Ïî÷¸òà» îðäåí\í. Óíà âî âåë\ä=ñ øêîëàûí, âîäçì\ñò÷èñ îáùå-

ñòâåíí\é óäæûí, ãèæèñ «Íîâûé Ñåâåð» äà «Êîìè ìó» ãàçåòúÿñ\ ìåíàì áàòü Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷ Èñòîìèí. Áóð êûâ îêîòà øóíû ñèêòñà àäìèíèñòðàöèÿ\í â\âë\ì âåñüê\äëûñü Íèêîëàé ȸâëåâè÷ Òåðåíòüåâëû. Ã\ðäèò÷àì ìè è àñëàíûì äûð îëûñüÿñ\í, êîäúÿñ âóäæèñíû íèí 90 àð\ñà òøóï\ä. Òàé\ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Òåðåíòüåâ, Àííà Ïàâëîâíà Ôèëèïïîâà, Êñåíèÿ Ïåòðîâíà Ôèëèïïîâà. Äàñ âèò âî ãàæ\ä\ àñ ñèêòñà\ñ äà ìàò=ã\ã\ðñà îëûñüÿñ\ñ âåòåðàíúÿñë\í «Ìàðúÿìîëü» õîð. Ìåä è âîäç\ íàé\ ëî\íû ñü\ë\ìíàíûñ òàòø\ì æ\ òîì\ñü. Àâãóñò 12 ëóí\ Êûäçêàð êóòàñ ïàñéûíû êîòûðò÷\ìñÿíüûñ 235 âî. Ýñêà, ÷óæàí ñèêòíûì âîäç\ ñ\âìàñ-ïàñüêàëàñ, à òàò÷\ñ îëûñüÿñ íèì\äàñíû ñ=é\ñ àñëàíûñ ñÿì\í äà åíáè\í. À ãèæ\ä\ñ ïîìàëà àñëàíûì çåìëÿê Âëàäèìèð Ïîïîâë\í êûâáóð\í. «Ìûéëà Êûäçêàðûñ ìåí ìóñà? À÷ûì ìå îã ò\ä. Ãàøê\, ñû â\ñíà, ìûé òàò\í Âóæúÿñü\ìà ð\ä...» Ýëåîíîðà ÊÀÍÅÂÀ, ñèêòñà âåòåðàíúÿñë\í ñ\âåò\í þðíó\äûñü. Èçüâà ð.

ìåä òàòø\ì ëîàñ ñòðàäà ÷\æûñ. Åí îòñ\ã\í â\÷àì ïåðâîé ïîêîñ. À÷ûñ æ\ è ìåäâîäç \âòûøòàñ êîñàíàñ. Íî ýá\ñûñ ñûë\í ñ\ìûí òà âûë\ è òûðì\, ñýññÿ ëý÷òàë\ êîñàÿñ íûâúÿñëûñü äà áàáàÿñëûñü. Óäæàë=ñíû êûïûäà. Êîð ïóêñüûøòëàñíû íåäûð êåæë\, íûâúÿñ ïûð æ\ áîñüò÷àñíû ñüûâíû. À çäóê ìûñòè áàðà íèí \âò÷\íû êîñà\í, è òàäçè ðûò\äçûñ. Ðûòíàñ ïàñüòàñÿñíû-â\÷÷àñíû ìè÷àäæûêà äà âóäæ\íû þ ì\äëàï\ë\, ê\í= çàâîäèò\íû ûäæä\äëûíû Èâàí ëóí. Òàé\ Óëè÷ ïîì, Ê\ñòèí, Ì\ì ãðåçäúÿñ. Òîì é\ç ïðàçäíè÷àéò\íû ãàæàà, âåòë\íû ñèêò êóçÿ. Âîäçàñ ãóä\ê\í \òè ëèá\ êûê âîðñûñü, íà á\ðûí íûâ-çîí êèíàñ êóò÷ûñü\ì\í ìóí\íû íåêûìûí ðàä\í, ñüûë\íû-é\êò\íû. Ðàç\ä÷ûëàñíû ð\äíÿ îðäàñ, äàðúÿñüûøòàñíû äà áàðà ïåò\íû. Çîíúÿñ ãàæìûøòàñíû äà áîñüò÷\íû âåðìàñüíû, âåñèã òûøê\ âîëàñíû. Çàâîäèòàñíû êûê\í, à ñýññÿ ãðåçäëû ïàíûä ñóâò\ ãðåçä. È òàäçè ïðàçäíèê ÷\æûñ. Àñûâíàñ ãàæûñ âóäæ\ Âè÷êîäîð\, Êàðòàñèêò\ äà

ßãûá\, à ðûòíàñ ì\ä\ä÷\íû ì\äëàï\ë\, Êóðàòøèíà\, ×îééûë\, Øîðéûë\. Ïîìàñü\ êîéì\ä ëóíàñ Äàë ñèêòûí. Òàé\ êàäàñ íåêîä îç óäæàâ. Ðàéîíñà óïîëíîìî÷åíí\é ýñüê\ ïåðâîé âèä÷àñ è ñóä\í ãð\çèò÷àñ, íî ðûòúÿâûëûñ à÷ûñ é\ðäîðñà ïîòø\ñ áîêûí íèí. Ëýïòûëàñ þðñ\, êèñüòàñíû ñûëû àñêóð ñò\êàí, äà âîäç\ óçü\. Ïàëÿëàñ ñ\ìûí í¸ëü\ä ëóíàñ, íåêîä\ñ îç ìûæäû, øûàñÿñ ê\, àñüñ\ æ\ è ä\æíàëàñíû. Ïðàçäíèê á\ðàñ ûòøêàñíû äà êóðòàñíû ìàò=ã\ã\ðñà âèäçüÿñ. Îç ê\ çýðëàñü, ëóí äàñ\í ïîìàëàñíû, ñòàâñ\ çîð\ä\äç âàé\äàñíû. Ñýññÿ ìóí\íû ûë\äæûê, óçüë\ì\í íèí. Ïàøíÿûí òóðóí ïóêòûñüÿñë\í è÷\òèê êåðêà. Ò\ð\ ìîðò äàñ, à óçüë\íû êûçü\í. Êîä= îç ò\ð, ïåò\ âîíé\. Ìåäñÿñ\, äåðò, òîì é\ç, íàëû îêîòà äóðíû, à êåðêààä îë\ìàäæûêúÿñ, íà äûðéè îí ãèãçüû. Ãûðûñüäæûê íûâ-çîíëû îêîòà íà è ðàäåéò÷ûíû. Òàäçè ïóêòûñüë=ñíû í\øòà Èãíàòü øîðûí, Òþïîâûí. Òà âûëûí ñòðàäà ïîìàñüë=ñ. Íèêîëàé ÃÎÍÅÂ.


23

Áûäòîð

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

ÒÀÄÇ È ÎËÀÌ

ÂÈÄÇ×ÛÑÜ

«/ø\ä÷èñ» Ñàíäðà Âàñüëû ê\êúÿìûñ ò\ëûññÿ ïîðñüñ\ íà÷êûíû îòñàë=ñ ñóñåäûñ — Ïèëÿ Êîëÿ. Êûê ÷àñ\í è ýøò\ä÷èñíû. Êåðàâëiñíû äà, áóðà óíà ÿé ïåòic. Ûðê\äíû ïóêòiñíû ïîñâîäçàñ, á\ðûíäæûê äûð êåæë\ ìåñòèòàñíû. Âàñüë\í /ãàø ã\òûðûñ æàðèòiñ ÿéñ\ ìóñ ñîð\í äà íà÷êûñüûñüÿñ ïóêñèñíû ï\ð\äíû äîç. Êóøòiñíû ñié\ñ, ìûéñþð\ ñ\ð\ì\í, äà \òèûä ëîèñ ýòøà. Âàñü áîñüò÷èñ äçàéãûíû ã\òûðûñëûñü: —Âàé, êîë\ê\, áóð\í ì\ä\ñ. Îí ê\, \ø\ä÷à. — Ìå ïàéûñü. Íèí\ìëà óñüì\í þíû. Âàñü ïóçèñ, äà êåðêàûí ëîèñ ãðûìàãðàìà. Ýòøûñ øîãìûò\ì. Êîëÿ \äé\äæûê óñéûñèñ, à /ãàø, äûø ëîèñ âèäç\äíû âåð\ñûñëûñü òîòúÿë\ìñ\ äà, ïåòiñ ãðàä é\ð\. «/ø\ä÷\ìñ\» Âàñü øóèñ ýç âåñüø\ð\, ñié\ ê\ñéèñ ïîâçü\äíû ã\òûðñ\. Ïåòiñ ïîñâîäçàñ, êîðñèñ ãåç, â\÷èñ êîëü÷à, ñþéèñ þðàñ, íî ê\ðòàëiñ ñiäçè, ìåäûì ýç äæàã\ä, ê\ðòàñèñ è êîñê\äûñ. Ñýññÿ ïàñüòàëic êóïàéêà, ãåçéûñ ë\ñüûäà ñàÿëiñ. Ñóâòiñ óë\ñ âûë\, ãåç ïîìñ\ ê\ðòàëiñ ñ¸ðé\. Êûëàñ /ãàøûñëûñü ëîêò\ìñ\ äà óë\ññ\ óñüê\äàñ, êûâñ\ íþæ\äàñ, ñèíúÿññ\ êóíÿñ. Ñiäçè è â\÷èñ: êîð êûëiñ ã\òûðûñëûñü ìàòûñò÷\ìñ\ (ñê\ò âûë\ ëè êîä âûë\ ãîðçiñ ãîðàà), é\òêûøòiñ â\ëÿíèêûñü êîê óâñüûñ óë\ññ\, ìåä ãîðàà ýç øëÿïêûñü. Êîêúÿññ\ ìó âûâ íÿéòñüûñ, êûë\, /ãàøûñ ìûñüêèñ êèëü÷\äîðñà âà äîçéûí äà áóðà äûð ìûñòè íà âîñüòiñ êèëü÷\ \äç\ññ\. Âîñüòiñ — à êîäê\ \øàë\. Âèäç\äëiñ äà — Âàñüûñ. Á\ðä\ì\í êóòiñ îéçûíû-ëûääü\äëûíû: —/òè âîäêà äîç ïîíäà âåð\ñò\ âîøòi. Âîò ìå è é\é, \òè äîçéûä æàëü

ëîèñ. Ò\äi ê\ òàé\ñ, êûê\ñ ñåòi. Óäæ àñëûì â\÷è. Êîò\ð\í ñýññÿ ìóíiñ êîðñüíû ôåëüäøåð\ñ äà ó÷àñòê\â\é\ñ, ìåä îëàíïàñ ñåðòè ñòàâñ\ â\÷íû. Òýðìàñü\ìíàä êèëü÷\ñ\ âåñèã ýç èãíàâ, ðîñ ï\ëûíüòiñ äàé. À Âàñü á\ð êûï\ä÷èñ. Òà êàä\ Ñàíäðà Âàñüë\í êåðêà âåñüò\ä ìóíûñü\í ë\ñÿëiñ /ðòåì Àííà — àð âåòûìûíà èíüëîâ. Âåð\ñ ýç øåäëû, íî \òè íûë\ñ áûäòûëiñ êûò\íê\ é\çûí. Çýâ êóçü êèà. Ìûéê\ ê\ îç àñ ìåñòààñ êóéëû ñûë\í. Àääçèñ: Ñàíäðà Âàñüë\í êèëü÷\ \äç\ñ\ í¸ðîâò\ìà ðîñ, ã\ã\ð íåêîä àáó. Òàëóí íà÷êèñíû ïîðñü äà ¸íà ûë\, ê\íê\, ýç íà ìåñòèòíû. Ïîçü\ êûéêíèòëûíû. Òàé\ êàä êåæëàñ Âàñü, ìåä çáûëûñü ýç äæàãàâ, á\ð ìûíò\ä÷èñ ãåçñüûñ äà ïóêñèñ äæàäæé\, ê\íi ñûë\í â\ëi â\÷àñÿí ê\ëóé. /äç\ñ äîðñÿíüûñ äæîäæñÿíü éèðê\äç â\ëi ñûâ ïàñüòà êûìûí é\ðò\ä äà âåñèã ñàÿëûøòiñ. /ðòåì Àííà, áóðàê\, â\ëi ê\÷ ìîç òàáúÿ êîêà, êîê øûñ\ âåñèã ýç êûâëû, ñ\ìûí êàçÿëiñ \äç\ñ âîññü\ìñ\. «/ãàø ê\ é\çê\ä ëîêòiñ, ãîðàà ýñüê\ ïûðèñíû», — ì\âïûøòiñ Âàñü äà øóèñ âèäç\äëûíû, ìûé ëîàñ âîäç\. À âîäç\ñ\... Êûéêúÿë\ì\í ïûðèñ /ðòåì Àííà. Ñàé\ä÷ûøò\ì Âàñü\ñ ýç êàçÿâ, à âî÷à äæàäæéûí êóéëûñü ÿé âûëàä ñèíúÿñûñ ïûð è ñàòøèñíû. Ýç \ä áîñüò ìûé âåñüêàë\, à á\ðéûñèñ íà. Ìåäá\ðòè òàíi æ\ êóéëûñü ñü\ä ä\ðà\í ãàðòûøòiñ ìåäñÿ ûäæûä äà ìè÷à ÿé òîðñ\ äà ë\ñü\ä÷èñ ïåòíû. Ñýò÷\ Âàñü è øóèñ: — Ìûéëà í\, Àííà, ãóñÿñÿí: ìåäñÿ ûäæûä òîðñ\, ìåäñÿ ìè÷à ÿéñ\ øåïàëií? Ïîçèñ \ä è äçîëÿäæûêñ\ áîñüòíû.

À×ÛÄ ÂÅÆ/ÐÒ

×åï éûëûí Âàæäûðñÿ êàä\ \òè êóïå÷ ì\ä\ä÷èñ ûë³ ìó\ äà âîèñ àñëûñï\ë\ñ êàð\, ê\í³ ñòàâ îëûñüûñ â\ë= ÷åï éûëûí. Êóïå÷ äóìûøò÷èñ: «Ìûé êóòà â\÷íû, \ø\äàñíû ê\ ìå âûë\ ýòà ìûíäà ÷åïñ\?» Âè÷÷ûñüò\ã, ñ³é\ æ\ çäóê\, ÿâèò÷èñ ñòðàæà. Ìûé\í àääçèñ âûëü ìîðò\ñ, ïûð æ\ äîðèñ êè-êîêñ\. /ø\ä³ñ ïóä ñü\êòà êûç ÷åï. Âîìäçàñèñ êóïå÷ë\í á\ð ãîðò\ ìóíàí òóéûñ. Ìûé â\÷íû? ѳé\ øû\ä÷èñ ÷åïòà êàðñàÿñ äîð\: «Êóòø\ì ìûæ ïîíäà ê\ðòàë=ñíû ò³ÿí\ñ?» Íàé\ âî÷àâèäçèñíû, òàòø\ì ï\ ï\ðàäîêûñ. ×óéìèñ êóïå÷: «Çáûëü \ì\é è ìåì íýì ÷\æ êîâìàñ íîâëûíû òàé\ ãðåêñ\?» «É\ç ñ¸ðíè ñåðòè, êîðñþð\ êàð\ âîëûâë\ ï\ðûñü ï\ëü. Ñ\ìûí ñ³é\ è ò\ä\, êûäçè ìåçäûñüíû ãðåêñüûñ. Íî âûâò³ ãåæ\äà âîëûâë\ äà, ñóìëåâàéò÷àì, çáûëü-\ òàé\», — âèñüòàë=ñíû êóïå÷ëû... «Â\÷íû íèí\ì, — óñèñ äóì óë\ êóïå÷. — Ãàøê\, êîðê\ øóä\äàñ àääçûâíû òàé\ âåæà àéñ\ äà þàâíû, êûäçè ìåçäûñüíû»... Ñýêñÿíü óíà âà âèçóâò³ñ. Ï\ðûñüìèñ êóïå÷. Êîðê\-íåêîðê\ ñ³é\ ïàíûäàñèñ äåä-

ê\ä, êîä³ øîã ò\äò\ã âîñüëàë³ñ óëè÷à êóçÿ, íåêóòø\ì ÷åï ñû âûëûí ýç â\â. «Âåæà àé! — ãîð\ä³ñ é\ðì\ì êóïå÷. — Âàé âèñüòàâ, êûäçè ìåçäûñüíû ýòàé\ñüûñ». «Äîíà ìîðò, — âî÷àâèäçèñ âåæà àé, — øó àñ êåæûñü: ìåä ñòðàæàûñ ìåçäàñ ÷åïúÿññüûñ. Ïûð è ìåçäàñ». Äóìûøò÷èñ êóïå÷: ñåðàë\ âûæûâì\ì ï\ëü. Íî øóèñ âèäëûíû äà âàøê\ä³ñ òàé\ «çàâåòí\é» êûâúÿññ\. ѳé\ æ\ çäóêàñ ÿâèò÷èñ ñòðàæà äà ìåçä³ñ ìóñò\ì êàáàëàñüûñ. Òýðìàñü\ì\í ïåò³ñ êóïå÷ òàé\ ã\ã\ðâîò\ì êàðûñü. Äèâóéò÷èñ àñ êåæàñ: áûäòîðéûñ æ\ îâë\ ñâåò âûëàñ. Êàðûñü ïåò³ã\í áàðà ïàíûäàë³ñ âåæà ìîðòñ\: «Ñ¸ ïàñèá\, áóð ìîðò. Íî âîñüòû, êóòø\ì ïîìêà â\ñíà øàâúÿë\íû ÷åïúÿñ\í?» «Çáûëü, àáó ìóê\ä îëàí³í êîäü òàé\ Åíì\í ¸ð\ì êàðûñ, — øóèñ äåä, — êûñü ñýññÿ àääçàí ÷åïòà é\çñ\. Íî ñ\ìûí ñýê íàé\ ìåçäûñÿñíû, êîð äóìûøò÷àñíû òà éûëûñü. À êîä³ îç ýñêû ìåì, ñûëû íýìñ\ êîâìàñ êûñêàâíû ïóä ñü\êòà ÷åï. Ñýêè íèí\ì\í îã íèí âåðìû îòñàâíû». Þðèé ßÊÎÂËÅÂ.

Àííàë\í ëèãûøìóíëiñíû êîêúÿñûñ. Âàñü ÷àéòiñ, ñàäüò\ãûñ óñÿñ äà êîâìàñ ò\ðàñüíû, à êóçü êèà àíüûä ïîâçüûë\ì á\ðàñ \äé\ ñàéêàëiñ äà òàí ï\ ýç è â\â ÷åï\ñéèñ ûâëà\, âåñèã \äç\ññ\ ýç ã\ã\ðâî ñèïòûøòíû, êóòø\ì íèí ÿé áîñüò\ì. Ðåãûä ìûñòè êûëiñíû ã\ë\ñúÿñ. Òàé\ â\ëi /ãàøûñ ëîêòûñüÿñê\ä, è Âàñüëû êîâìèñ «\ø\ä÷ûíû» âûëüûñü. Ã\òûðûñê\ä òø\òø ïûðèñíû ôåëüäøåð — Ñòåïàí Íèíà äà ìèëèöèîíåð — /ëü\êñàí Èâàí. — Íî è äèâ\: âèíà äîç â\ñíà äæàã\ä÷\ìà, ïðàì\é ìîðò áûòòü\ â\ëi-à, — áðîòêèñ Èâàí äà, óë\ñ âûë\ ñóâò\ì\í, ë\ñü\ä÷èñ âóíäûíû ãåçñ\, òø\êòiñ êóòûøòíû /ãàøëû Âàñüñ\, ìåä ë¸êûñü ýç óñü. Âàñü ëîëàë\ìûñü äóãäiñ äçèê\äç, ê\òü ýñüê\, ñåðàìûñ êóòiñ ïåòíû äà, \äâà âåðìèñ êóò÷ûñüíû. Ìûé\í ãåçéûñ îðèñ, ìåä ë¸êûñü ýç óñü ïîñâîäç äæîäæ\ äà äîéìû, Âàñü êûêíàí êèíàñ øàìûðòiñ /ëü\êñàí Èâàí\ñ. Êûêíàííûñ øëàïêûñü\ì\í óñèñíû äæîäæ\, Âàñü ëîèñ Èâàí âûëûí. Ìûéê\äûðà îëiñíû â\ðçü\ä÷ûò\ã, à ñýññÿ Âàñü ÷å÷÷ûøòiñ Èâàí âûëûñü äà ÷åï\ñéèñ êåðêà ïûòøêàñ. Êîðê\ Èâàí ñóâòiñ äà ûäæûäà ¸ð÷÷ûøòiñ: —Ìå òýí\ ïóêñü\äà, äûð êåæë\ ïóêñü\äà! — ãîðçiñ ìèëèöèîíåð. — Êóòàí ò\äíû, êûäçè áóð é\ç\ñ áàëàìóòèòíû óäæàëiãêîñòi. Ãîðçiãòûðéè ïåòiñ ûâëà\ äà í\øòà ãîç-ì\äûñü ¸ð÷÷ûøò\ì á\ðûí çiëÿ ì\ä\ä÷èñ âîñüëàâíû òóé âûâòi. Ñû á\ðñÿ â\ò÷èñ Ñòåïàí Íèíà. Êîð /ãàø ïûðèñ êåðêà\, Âàñü êóéëiñ áîê âûëàñ êð\âàòüûí. Ê\ñéèñ ýñüê\ òàòø\ìà ïîâçü\ä\ìñüûä æàðèò÷àí ëàòêà\í ëè ìûé\í ñûëû þðàñ ë\ñíèòíû, íî ë\íü\äic àñüñ\. Íî âèä\ìûñ Âàñüëû ñþðèñ âîäçâûâ äàñ âî êåæë\. Èâàí ËÞÒÎÅÂ.

ÂÓÇÀËÀ 4,2õ4,2 ìåòð ûäæäà ñðóá. Þàñüíû 89225950687 íîìåðà òåëåôîí ïûð.

ÍÜ/ÁÀ

äà÷à, ìó ó÷àñòîê Äûðí\ñûñü, Ìàêñàêîâêàûñü, Ìîðîâîûñü, Ë ü\ìúþûñü ü\ìúþûñü,,

Øîé÷÷ûíû ìóíàííûä? Ãîæ\ìûí óíà\í îòïóñêñ\ êîëëÿë\íû äà÷àûí, øîé÷÷\íû ëóíâûëûí. È, äåðò, ìàéøàñü\íû àñëàñ îëàí=í â\ñíà. Îç-\ ïûðíû ñýò÷\ øûøúÿñ, îç-\ ïèñüò âûëûñ ñóäòàûí îëûñü ñóñåäë\í òðóáàûñ... À êîäê\ ì\âïûøòë\-\ ï\æàð éûëûñü? À êîë\ ýñüê\. Øûøûä íóàñ ñûëû êîëàíàòîðñ\, à áèûä – áûð\äàñ ñòàâñ\. Êûäçè âèäç÷ûñüíû \çé\ìûñü? /í=ÿ êàä\ ýì ïîçÿíëóí ë\ñü\äíû îëàí=íûí ï\æàðí\é ñèãíàëèçàöèÿ. È ñ=é\ñ ïîçü\ éèòíû êîììóíàëüí\é îâì\ññà äèñïåò÷åðê\ä, êóñ\ä÷àí ñëóæáàê\ä äà âåñèã ñîò\â\é òåëåïîíê\ä. Ñèãíàëèçàöèÿ þ\ðò\ \çé\ì éûëûñü è ñýê, êîð îð÷÷à ïàòåðàûí òøûíà. Øîé÷÷ûíû ìóí=ã\í êóñ\ä\é ÷àéíèê, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð... Òø\òø è ýëåêòðîùèò\â\éûñü áèñ\. Áàëêîíûñü ïåòê\ä\é âàæ ýìáóðñ\, ñòàâ êîâò\ìòîðñ\. Âûëûíäæûê ñóäòàûí îëûñü, âåðìàñ ëîíû, êóñ\äò\ì ÷èãàðêàñ\ ÷\âòàñ, à ñ=é\, ð\êûä âûë\, óñÿñ áóðåòø ò=ÿí áàëêîí\. Ñýññÿ ð\äâóæíûäëû äà ìàòûññàíûäëû þ\ðò\é, êûò÷\ ìóíàííûä äà êîð á\ð âîàííûä. Íàëû êîëü\é êëþ÷ò\, ìåäûì âåðìèñíû ïûðàâíû äà âèäç\äëûíû ïàòåðàò\. À \øèíü ï\äëàâíû äà \äç\ñ òîìíàâíû êîë\ è ñýê, êîð ïåòàííûä ëàâêà\. Åëåíà ËÎÄÛÃÈÍÀ, é\ç\ñ äîðúÿí ðåñïóáëèêàñà óïðàâëåíèåûí óäæàëûñü.

ïàòåðà Ñûêòûâêàðûñü.. Øû=ä÷ûíû

555−755 (8−904−270−57−55) íîìåðà òåëåôîí ïûð Иван Михайлович äîð=. Ðåêëàìà.ВУЗАЛА. НЬ+БА. КОЗЬНАЛА Й=зсянь татш=м ю=ръяс й=з=дам дон босьтт=г. Гиж=й тай= купонас да ыст=й редакция=. 1 купон — 1 ю=р. ÃÈÆ/Ä _________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ÍÈÌ-ÂÈ×-Π____________________________ _________________________________________ ÒÅËÅÔÎÍ (àäðåñ) _________________________

Âàæ\í íèí ì\âïàëàííûä ë\ñü\äíû àñëàíûä ñåìüÿëû áóð ¸ðò\ñ äà âèäçûñü\ñ?

Вузала немеч овчаркалысь т=лысся кычипиян. Ã\íûñ ñü\äà-ã\ðä ð\ìà. Ѹé\íû àñüíûñ. Øû\ä÷ûíû

89042700786 íîìåðà òåëåôîí ïûð. Ãðèãîðèé.

Èþëü 13 ëóí\ äóãä=ñ ò=ïêûíû ñü\ë\ìûñ Åëåíà Ñòåïàíîâíà ÌÀËÛÙÅÍÊÎË/Í. «Àâèàðÿáèíóøêà» ñüûëûñü êîòûðëû òàé\ çýâ ûäæûä âîøò\ì. Àòòü\ Åëåíà Ñòåïàíîâíàëû ñÿì-êóæ\ìëóíñüûñ, ñûûñü, ìûé íåêîð íèí\ì äîð\ ýç â\â âåñüêîäü\í. Ìó\äç êîïûð áóðëóíñüûñ äà òåðïåííü\ñüûñ. Þãûä=í äà øîíûä=í ñûëû. «Àâèàðÿáèíóøêà» êîòûðûñü ¸ðòúÿñ.


24

Á\ðúÿïîì

2012 âîñÿ èþëü 19 ëóí

×îë\ìàëàì!

Þáèëåé\í!

Îêòÿáðü 14 ëóí\ á\ðéûñÿì

Èþëü 20 ëóí\ äîíà ÷îéëû, Ã\ðä Çàòîíûí îëûñü Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà ÏÎÏÎÂÀËÛ, òûð\ 55 àð\ñ.

«Êîìè ìó» ãàçåò ðåäàêöèÿ þ\ðò\ 2012 âîñÿ îêòÿáðü 14 ëóí\ Êîìè Ðåñïóáëèêàûí âèò\äûñü á\ðé\ì Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò\ Ýæâàñà \òè ìàíäàòà 4-\ä íîìåðà êûòøñÿíü äåïóòàò\ íûð÷÷ûñüÿñëûñü íàé\ñ á\ðéûíû ûø\äàíà ãèæ\äúÿñ é\ç\ä\ìûñü äîíúÿñ: óíà ð\ìà ëèñò áîêûí – 1 êâàäðàòí\é ñàíòèìåòðûñ

Ñü\ë\ìñÿíü ÷îë\ìàëà þáèëåé\í äà ñèà îë\ìñüûñ ñòàâ áóðñ\: êðåïûä äçîíüâèäçàëóí, ûäæûä øóä, ÷åëÿäüñÿíüûä ìóñëóí, êóçü íýì! Ñâåòëàíà.

×îë\ìàëàì Äìèòðèé ÃÎËÎÑÎÂ/Ñ ÷óæàí ëóí\í!

Ïûääè ïóêòàíà Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ÑÀÌÎÄÅËÊÈÍ/Ñ ÷îë\ìàëàì ëîêòàí ÷óæàí ëóí\í!

Ñèàì äçîíüâèäçàëóí, øóä, ìóñëóí, ñåìüÿûí ëþ÷êè îë\ì, óäæûí ûäæûä âåðì\ìúÿñ, êîëüíû ïûð òàòø\ì âîäçì\ñò÷ûñü\í äà áóð ñü\ë\ìà\í!

80 øàéòà;

ìóê\äàñ – 1 êâàäðàòí\é ñàíòèìåòðûñ

60 øàéòà. Þàñüíû ïîçü\

¨ëü\í-âèçóë\í ìåä ñ¸ëüã\ îë\ì, Ïàñüêûä îðäûìûí îç âèëüøàñü ò\â, Îçûð ïûçàí ÷åãàñ íÿíü\í-ñîë\í, Íåáûä âîëüïàñü øîíòàñ ìóñà ï\â! Òýí\ ïûääè ïóêòàíà ¸ðòúÿñ.

Ïûääè ïóêò\ì\í, Èâàøåâúÿñ äà Õàòàíçåéñêèéÿñ.

20-19-36 äà 24-15-93 íîìåðà òåëåôîíúÿñ ïûð. Ôàêñ: 24-01-16. Ýëåêòðîíí\é àäðåñ:

komimu@parma.ru; smi-komimu@mail.ru.

ÀÊÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑ

Êîìèûí é\ç\ä\ìà ñüûëàíêûâúÿñëûñü

ôåñòèâàëü - êîíêóðñ.

Ñýò÷\ âåðìàñíû ïûð\ä÷ûíû ÷åëÿäü, òîì é\ç, âåðñòü\ÿñ, \òêà ñüûëûñüÿñ è êîòûðúÿñ, ïðîôåññèîíàëúÿñ è ñàìîäåÿòåëüí\é àðòèñòúÿñ. Òà ìîãûñü êîë\ ãèæíû Êîìè Ðåñïóáëèêà éûëûñü âûëü ñüûëàíêûâ äà ûñòûíû ñ=é\ñ íîòàÿñ\í òø\òø îêòÿáðü 1 ëóí\äç êàð-ðàéîíñà àäìèíèñòðàöèÿë\í êóëüòóðà þê\í\ ëèá\ êóëüòóðàûí âîäçì\ñò÷àí «Þã\ð» ø\ðèí\. Ìåäáóð ñüûëàíêûâ òý÷ûñüÿñ\ñ äà ñüûëûñüÿñ\ñ êîðàñíû ãàëà-êîíöåðò âûë\, êîä= þðãàñ òàâîñÿ äåêàáðü 7 ëóí\.

Êîíêóðñûí âåðìûñüëû âè÷ìàñ 40 ñþðñ øàéò. Ôåñòèâàëü-êîíêóðñíàñ ïûä=ñÿíüäæûê ò\äìàñüíû ïîçü\ \òóââåçéûí Êîìè Ðåñïóáëèêàñà êóëüòóðà ìèíèñòåðñòâîë\í ëèñò áîêûí, à ñ=äçæ\ çâ\íèòëûíû «Þã\ð» ø\ðèí\ (8212) 24-63-16 äà 24-88-90 òåëåôîíúÿñ ïûð.

«Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèå. Âåñüê\äëûñü Í.Í.ÁÛÊÎÂÑÊÀß.

Êóèì âî ñàéûí Ê\ðòêåð\ñ ðàéîíñà Ï\ääåëüí\éûí òøûíéûâ êàéèñ îë\ìà é\çë\í êåðêà. Áèûí ñîò÷èñ êûçü êóèì ìîðò. Ñûêòûâêàðñà äà Âîðêóòàñà åïèñêîï Ïèòèðèì áëàñë\âèò=ñ ñîò÷\ìèíàñ êûï\äíû «Íåîïàëèìàÿ êóïèíà» ÷àñîâíÿ. Íî óäæûñ ïàäìèñ. 2010 âîñÿ îêòÿáðûí ïóêò=ñíû ÷àñîâíÿëû ïîäóâñ\. Ì\ä ãîæ\ìíàñ çàâîäèò=ñíû êûï\äíû ñòð\éáàñ\. Ñîñ ïóäæ\ì\í ç=ëèñíû ñèêòñàÿñ. Íî óäæûñ áàðà äóä=ñ, ê\òü ýñüê\ ñòàâ Ðîññèÿ ïàñüòàëàûñü é\çûñ ç=ëèñíû îòñàñüíû ñü\ì\í. /í= áàðà íà êîë\ ñü\ì, ìåäûì ïîìàâíû ÷àñîâíÿ âåâòñ\ äà â\÷íû ñèã\ð. —×àñîâíÿûñ êîë\ îç ñ\ìûí áèûí ñîò÷\ì îë\ìà é\ç\ñ êàçüòûë\ì ìîãûñü, — øó\ Ìèõàèë àé. — Ñèêòûí àáó êåâìûñÿí=í. É\çëû íåê\í þðáèòíû, àòòü\àâíû Åíì\ñ îòñ\ãûñü, êîðíû áëàñë\âèò\ì, \áðàç âîäç\ \çòûíû ñèñü. Íåê\í ïûðòíû êàãà\ñ ëèá\ âåðñòü\ ìîðò\ñ, ñüûë\äíû á\ðúÿ òóé\ êîëëü\ä=ã\í êóë\ìà\ñ. Ìèõàèë àé øû\ä÷\ áóð ñü\ë\ìà é\ç äîð\, êîð\ âîäç\ îòñàâíû ñü\ì\í. É\ç\äàì «Íåîïàëèìàÿ êóïèíà» ÷àñîâíÿëûñü òø\òñ\: ÈÍÍ 1113990015 ÊÏÏ 111301001 Ð/ñ÷¸ò 40703810628000009280 Ê/ñ÷¸ò 30101810400000000640 ÁÈÊ 048702640 ÊÎÌÈ ÎÑÁ ¹8617 ã. Ñûêòûâêàð. 167002, ã. Ñûêòûâêàð, óë. Ìîðîçîâà, ä. 173. òåë. 315403, 89048604627: podjelsk@mail.ru

ÄÎÍÀ ¨ÐÒÚßÑ!

«Òåððèòîðèÿ ïåñíè - 2012»

«Êîìè ìó» ãàçåò. Ãëàâí\é ðåäàêòîð Å.Â.Ïëåòöåð. Ðåãèñòðèðóéò=ñ é\çëû þ\ð ñåò\ì äà êóëüòóðàñà îçûðëóí âèäç\ì êóçÿ îëàíïàñúÿñ çáûëüì\ä\ì á\ðñÿ âèäç\äûñü ôåäåðàëüí\é ñëóæáàë\í Áåëîìîðñê\é óïðàâëåíèå. Ðåã. ¹ ÏÈ ÔÑ 3-0555. Ãàçåò ïåò\ 1918 âîñÿíü.

Îòñàë\é, áóð ñü\ë\ìà é\ç!

Ê\ñúÿííûä ò\äìàâíû, ìûé âóçàë\íû «Êîìè ìó» ãàçåò-æóðíàë êîòûðë\í «Îðäûì» ëàâêàûí? Êóòø\ì âûëü íåá\ãúÿñ ñýò÷\ âàéèñíû? Ê\ñúÿííûä ò\äíû óäæàëàí êàäñ\ ëèá\ ýì í\øòà êóòø\ìê\ þàë\ì?

Ðåäàêöèÿë\í àäðåñ: 167982, ÃÑÏ-2, Ñûêòûâêàð, Êàðë Ìàðêñ óëè÷à, 229. Þàñüíû 24-01-16 (ôàêñ), 24-15-93, 20-19-36 òåëåôîíúÿñ ïûð. Êîððåñïîíäåíòúÿñ: 24-57-19, 24-36-49, 24-27-61. Å-mail: komimu@parma.ru, smi-komimu@mail.ru

Ðåêëàìà

Ãîæ\ìñ\ – òàé-áîê\ä

Òàé-áî ñ\âì\ä\ âûí, ïåëüêëóí äà âèí¸âëóí, îòñàë\ êîêíèà ëîëàâíû äà áóðà ò=ïêûíûóäæàâíû ñü\ë\ìëû. Òîì é\çë\í «Îòðûâ!!!» êîòûð áîñüò÷èñ íó\äíû òîðúÿ àêöèÿ, ê\í= áûä\í âåðìàñ ñèá\ä÷ûíû ñïîðòë\í òàé\ þê\íàñ. Êèðîâ íèìà ïàðêûí êóëüòóðà äà èñêóññòâî ñ\âì\äàí êåðêà (â\âë\ì «Ìåòðî» êëóá) äîðûí àâãóñò ïîì\äç áûä â\ñêðåñåííü\\ 10 ÷àñ àñûâñÿíü Âàëåðèé Êîðîëåâ äà Âàëåðèÿ Ïðîêîïüåâà êóòàñíû âåë\äíû òàé-áîë\í òåõíèêà\. Òàé-áî\ âåðìàñ áîñüò÷ûíû áûä\í – íûâ è çîí, òîì è âåðñòü\. «Îòðûâë\í» ãîæñÿ ïðîåêò\í ïàñüêûääæûêà ïîçü\ ò\äìàñüíû \òóââåçñà vk.com/event40379711 ëèñò áîêûí ëèá\ þàñüíû 55-63-94 íîìåðà òåëåôîí ïûð.

/í=ñÿíü òàé\ñ ïîçÿñ â\÷íû Ïå÷àòü êåðêà\ (Ñûêòûâêàðûí Êàðë Ìàðêñ óëè÷àñà 229-\ä êåðêà) âîëûò\ã. Çâ\íèò\é 89121765355 òåëåôîí ïûð, è ò=ÿíëû ñòàâñ\ âèñüòàëàñíû-ã\ã\ðâî\äàñíû.

Ó÷ðåäèòåëüÿñ: Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ïðàâèòåëüñòâî, Êîìè Ðåñïóáëèêàñà Ãîñóäàðñòâåíí\é Ñ\âåò äà «Êîìè ìó» ãàçåòñà óäæàëûñüÿñ. Ãàçåò ïåò\ âåæîííàñ \ò÷ûä.

Èíäåêñûñ 52042. Òèðàæûñ 4.029 ýêçåìïëÿð. Ãàçåò ïå÷àòàéò\ìà «Êîìè ðåñïóáëèêàñà òèïîãðàôèÿ» ÎÎÎ-ûí. 167610, Ñûêòûâêàð, Â.Ñàâèí óëè÷à, 81. Êûðûìàë\ìà ïå÷àòü\ 17 ÷àñûí, ãðàôèê ñåðòè — 17 ÷àñûí. ¹-à çàêàç. Äîíûñ ñ¸ðíèò÷\ì\í.

Ñîöèàëüí\é ò\ä÷àíëóíà ãèæ\äúÿññ\ é\ç\ä\ìà «Êîìè é\ç\ä÷àí êåðêà» Êîìè Ðåñïóáëèêàñà àâòîíîìí\é ó÷ðåæäåíèåëû ÊÐ-ñà ïå÷àòü äà é\çëû þ\ð ñåòàí àãåíòñòâî\í âè÷ì\ä\ì ñü\ì âûë\.

komi mu  

a newspaper