Page 1

SANTARIŠKIŲ Santariškių medicinos įstaigų asociacijos (SMĮA) leidinys

Pradedamos Jungtinio inovatyvios medicinos centro statybos

medicinos miestelio

žinios 2013 spalis 18 d.

naujienos trumpai

Paramos koncertas „Padėk man pasveikti“ Lapkričio 21 d. LRT kviečia susivienyti ir dalyvauti paramos koncerte Vilniaus kongresų rūmuose, kurio metu pasirodys daugybė žymių atlikėjų ir bus siekiama padėti mūsų mažiesiems žemės gyventojams, kad jie galėtų gauti pačią geriausią priežiūrą ir gydymą sunkiais savo gyvenimo etapais. Renginio pradžia 19 val. Prisijunkite prie paramos projekto ir atverkite širdis muzikai! Daugiau informacijos. Įsigyta moderni medicininė įranga

Spalio 18 d. 14 val. Santariškių medicinos miestelio teritorijoje, Santariškių g. 5, bus įkasta simbolinė kapsulė su laišku ateities kartoms, pažyminti Jungtinio inovatyvios medicinos centro (JIMC) pastato statybos pradžią. JIMC įsteigimo projektas yra vienas iš integruoto mokslo, studijų ir vers­ lo slėnio „Santara“ plėtros programos projektų. Sukurtas centras bus skirtas inovatyvių medicinos technologijų, molekulinės medicinos ir biofarmacijos mokslinių tyrimų, studijų ir technolo­ ginės plėtros reikmėms. Projektą įgyvendina Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovaty­ vios medicinos centras (VMTI IMC) kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis. JIMC įkurti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respu­

blikos biudžeto buvo skirta per 51 mln. litų, iš kurių 29 mln. litų skirti statyboms, o 19 mln. litų – moks­ linei įrangai įsi­ gyti. Į 8,5 tūkst. kvadratinių metrų Prof. Algirdas Venalis ploto pastatą per­ sikels VMTI IMC, o taip pat įsikurs atviros prieigos centras, kurio teikia­ momis mokslinių tyrimų paslaugomis galės naudotis kitų mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, inovatyvaus aukštųjų technologijų verslo atstovai. Pasak VMTI IMC direktoriaus prof. Algirdo Venalio, naujasis mokslo cent­ ras bus pastatytas greta pagrindinių šalies ligoninių – Santariškių klini­ kų, Onkologijos instituto, Valstybinio patologijos centro, o tai leis sutelkti geriausių šalies biomedicinos srities

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas įgyvendina projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir efektyvumo didinimas Žvėryno stacionare“. Teikiamo projekto tikslas – pagerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei siekti, kad pacientams būtų teikiama kokybiška, saugi ir prieinama sveikatos priežiūra. Projekto vertė – 300 tūkst. litų. Pagal minėtą projektą ligoninė įsigijo gastrofibroskopą, ultragarso sistemą ir kolonoskopą. Įsigyta įranga leis kokybiškiau ir efektyviau teikti asmens sveikatos priežiūrą, pagerės tyrimų duomenų įvertinimai, sumažės išlaidos įrangos remontui.

mokslininkų ir medikų bendras pa­ stangas kuriant naujus vaistus ir atlie­ kant jų ikiklinikinius tyrimus, vykdant sudėtingus medicinos ir biofarmacijos mokslų tyrimus, konkuruojant ir bend­ radarbiaujant tarptautiniu lygmeniu. JIMC architektūrinį projektą paren­ gė UAB „Prosfera“ kartu su partneriais. Projekto architektas – Rimas Anusevi­ čius. Pastato statybos darbus vykdys UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“. Statybas numatyta baigti 2015 m. birželį.

Prasideda tarptautinis verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektas skaitmeninės patologijos srityje Lapkričio 1 dieną prasideda tarptau­ tinis projektas AIDPATH (Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology), kuriame dalyvaus Valstybi­ nis patologijos centras kartu su 10 kitų partnerių – Europos universitetų, ligo­ ninių ir verslo kompanijų, lyderiaujan­

čių skaitmeninės patologijos srityje. Tai yra nauja multidisciplininė moks­ lo ir biologinių audinių diagnostikos kryptis, pagrįsta pažangiomis mikros­ kopinio vaizdinimo technologijomis. Ji atveria galimybes kiekybiškai nustatyti biologinių žymenų raišką ligos pažeis­

tuose audiniuose, išgauti žmogaus akiai nematomą informaciją, todėl yra pers­ pektyvus įrankis individualizuotai navi­ kų ir kitų ligų terapijai. Skaitmeninės patologijos plėtrai ypač svarbus akademinių patologijos depar­ nukelta į 2 psl.


naujienos trumpai

atkelta iš 1 psl.

tamentų, medicininės ir vaizdinimo įrangos gamintojų, farmacijos kom­ panijų bendradarbiavimas. Patologai, kaip audinių diagnostikos specialis­ tai, formuoja technologijų tobulinimo poreikius, verslo kompanijos suteikia galimybes naudotis kuriamų įrankių galimybėmis ir kartu ieško optimalių plėtros sprendimų. „Laimi visi, o svar­ biausia, pacientas, nes galutinis šių pa­ stangų tikslas yra naujų tyrimo metodų panaudojimas klinikinėse studijose ir praktikoje, – pabrėžė vienas iš projekto dalyvių prof. Arvydas Laurinavičius. – Partnerių tinklas susiformavo ankstes­ nio ES COST EURO-TELEPATH projekto dėka, AIDPATH projektas

atveria naujas galimybes Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorijos raidai Santaros slėnyje.” Projekto numeris: 612471 Projekto pavadinimas: AIDPATH – Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology Projekto trukmė – 48 mėnesiai Kvietimas: FP7-PEOPLE-2013-IAPP Finansavimas: Marie Curie Actions – Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Projekto dalyviai: VISILAB, Castilla-La Mancha Universitetas (Ispanija), AstraZeneca (Jungtinė Karalystė), Barco (Belgija), TissueGnostics (Austrija), Leica (Vokietija), Udine Universitetas (Italija), Gr. T. Popa Medicinos ir farmacijos Universitetas (Rumunija), Notingemo universitetas (Jungtinė Karalystė), Ciudad Real ligoninė (Ispanija), Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos (Lietuva), Loufhborough universitetas (Jungtinė Karalystė).

Konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2013“ 2013 m. spalio 25 d. Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Didžiojoje auditorijoje (Santariškių g. 7, Vilnius) įvyks mokslinė-praktinė konferencija„Vaikų alergologijos naujienos 2013. Daugiau informacijos. Konferencija ,,Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos” 2013 m. spalio 28 d. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) I–414 auditorijoje vyks konferencija ,,Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos”. Renginys, kuris organizuojamas jau penkti metai iš eilės, yra skiriamas sveikatos politikos aktualijų aptarimui. Konferenciją organizuoja Mykolo Romerio universitetas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Daugiau informacijos.

VU Onkologijos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Tatarstano vėžio centru Spalio 11 d. Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, atstovaujamas direktoriaus prof. Narimanto Evaldo Samalavičiaus, pasirašė tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Tatarstano vėžio centru, atstovaujamu direktoriaus prof. Rustemo Chasanovo. Sutartis apima bendradarbiavimą vė­ žio gydymo, mokslinių tyrimų ir moky­ mo srityse. Šia proga Institute viešėjo Rusijos ambasados Lietuvoje patarėjas Matvejus Driukovas. „Šiandien Vilniaus universiteto On­ kologijos institutas siekia įvaldyti naujas technologijas ir plačiau įsilieti į tarptau­ tinius mokslo projektus, – sakė VUOI direktorius prof. N. E. Samalavičius. – Tatarstano vėžio centras mus domina dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, jis yra panašus į Lietuvą gyventojų skaičiu­ mi – 3,7 mln., o teritorija yra šiek tiek didesnė už Lietuvos. Tai didelė ir mo­ derni gydymo įstaiga, puikiai aprūpinta šiuolaikine įranga, turinti aukštos kvali­ fikacijos gydytojų kolektyvą. Tatarstano vėžio centras yra atsakingas už visos res­ publikos onkologinę tarnybą.“ Tatarstano vėžio centro direktorius prof. R. Chasanovas, atvykęs į Lietuvą

Prof. Narimantas Evaldas Samalavičius ir prof. Rustemas Chasanovas su trimis kolegomis, perskaitė paskai­ tą pristatydamas savo įstaigą VU On­ kologijos instituto kolektyvui, susitiko su VUOI Mokslinių tyrimo centro bei klinikos centrų vadovais. „Tik kompleksinis požiūris į vėžio problemą gali duoti norimų rezulta­ tų – sakė prof. R. Chasanovas. – Deja, kaip ir kolegoms Lietuvoje, taip ir mums dar tenka įtikinėti politikus, kad vėžio problema kiekvienoje vals­ tybėje turi būti sprendžiama kaip pri­ oritetinis klausimas.“ Lietuvos ir Tatarstano onkologų su­ sitikime dalyvavęs Rusijos ambasados patarėjas Matvejus Driukovas pažadėjo

padėti plėtoti tolesnio bendradarbiavi­ mo eigą. Dar šiais metais VU Onkologijos ins­ titutas ketina pasirašyti bendradarbia­ vimo sutartį su vienu didžiausių Euro­ poje Veng­rijos nacionaliniu onkologijos institutu. Šiuo metu vykdomi bendri moksliniai onkourologijos bei žmogaus papilomos viruso srities tyrimai pagal jau pasirašytą bendradarbiavimo sutar­ tį su Baltarusijos N. N. Aleksandrovo onkologijos ir medicininės radiologi­ jos mokslinių tyrimų centru. Pasirašyta bend­radarbiavimo sutartis su Ukrainos R. E. Kaveckio eksperimentinės patologi­ jos,onkologijos ir radiobiologijos institutu.

Adresas: P. Baublio g. 5, LT – 08406, Vilnius, el. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191, kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis, www.santariskes.eu Parengė: ryšių su visuomene agentūra PR Service/Edelman Affiliate, el. paštas info@prservice.lt

Smia naujienlaiskis spalis 18  
Smia naujienlaiskis spalis 18  

Spalio 18 d. Santariškių medicinos įstaigų asociacijos naujienlaiškyje kviečiame skaityti: • Pradedamos Jungtinio inovatyvios medicinos cent...

Advertisement