Page 1

TO FLAGSTAFF

U X

TINA

A R A

MAVALELENI

U X

N

NYARHENI

PORT ST JOHNS

A R

MAVALENENI

STUDY AREA

MTHIMDE TSHAYA

MBOSIZENI MAZANGWENI

MACHIBINI DR08156

DR08157

National Road

PALMARTONE

LUGQALWENI MPALA

LUTSHAYA

NGOBOZANA

ZALU HEIGHTS

Main Road

LUSIKISIKI NYOSANI

KWA - GQWESA

BOMVENI

ESINGENI

GUBEVU

MKUZAZA

DLELENGANA

KWA JAMA DR08157

JAMBINI

LUDONGA

MHLABENI

CIKADE

JAMBENI A

BOMVINI KWANYATHI

KWA - NGCOVA

KWANYATI

EMANANGENI

TYENI

IM V

U

GANGATAGANGATHA

KWAGANGATHA KWA - GANGATHA

NYATHI

UPPER NTAFUFU GOQWANAEMAXEXEBENI

SIZA

BHALA

SIPHUSIPHU

Study Area

MAKHWANTINI

MBOKAZI

B U

MAJOLA

Villages

MZINTLAVA A

MNQEZO

DR08193

KWA MAJOLA

MZINTLAVA

DR08158

ETYENI GUGWINI

EKOMANI

KWAGANGATAMARAMBENI

KUGANGATA

LUQHOQHWENI

BUJE

XHAKA

NTSHWABULO MADLAMINI ENKWEZA

KHWANENI

ENTSENGENI

KWA BHALA

MVUKAZI

NTONGWANE

DR08151

NDAYINI MANTUSINI B

NTLANJANA MBANSANA

EMPOZA EMANALENI

LUTHENGELE

MAJOLA TEA FACTORY

KWANDAYINI

ENGCENGA NGCOSANA

FAKINI

THALA

LIBODE

TAFUFU DR08483

CABASE

GQUBENI MAHAKATINI

DR08191

LUPAPASI PHAPHASI

DR08194

LUGAQWENI

MBABALANE ESIKHALWENI MANTUSINI

SIHLENGENI/ISLAND

V

A

NTUFUFU HOLIDAY RESORT

MTAMBALALA FIRESTATION

DR08004

BULANI

FAIRVIEW KWALIWANA

SHANGILLAR

K U T O

N

JE

N

I

DEDENI

NOMNQOYI

BIZANA

MANZIBOMVU

MAGOMBENI

EMFULENI

BOKLENI

NDWALANE

BHUTHULO

MPANTU

NOQHEKWANE

TR00061

ISINUKA

IM

MKANZINI

Z

MAGANGANE

M

NTSIMBIMI A

V B U

BUZONGOMA

U

MGXABAKAZI

PORT ST JOHNS

TOMBO (AA) DUMASI CHAGUBA

G A

ENKONXENI

N M

KWANTSILA

GREENS FARM FORMENR MILITARY BASE

I Z

DUMAKUDE

TOMBO

MABHULWINI

MAHUTSHENI M N

MAHOSHENI

G

AZ AN

MTHALALA

PORT ST JOHNS LOCALITY PLAN

MTUMBANE

BHOLANI

BUTO MBENENGENI

AGATE TERRACE

CAGUBA

RELA

MFADALENI NO 2

LOWER NTAFUFU

MALONGWANA

AHAGA

ELUTECWENI

T LA

MTHAMBALALA GEMVALE

RETREAT

EMANTUSINI

NDIMAKUDE

IN

MANTEKU

NTLANJENI

SWAZINI

DALAZI

M Z

DR08152

MSWAKAZI

MVUME

UF U

THALENI

GUTSHENI

TR01061

KHALENI

TYITYANE

QUKUSWAYO MAGCAKENI

BUTHULO

MANTUSINI A

EDUKULWENI

TSHAKUDE

TR00061

EBUCHELE

KWAGINGQI MN TA F

NGXONGWENI

TO UMTATA

SKHULU

DR08159

MGUGWANA ELUSIBENI

DR08192

MDENIMACHIBI

MEVANA

NTSAMATHE

NTAFUFU

LWANDLANA

ZIPHONDO

NYANDENI

Rivers

MZINTLAVA B

KWA NCOYA

M Z

ML

DR08024

U UL MK BO AM

KWA - NYATHI

MKHUZAZA

KWANGLOYA

District Road

QAUKENI

NYOSANA

KWA - NGCOLA

SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK PLAN

ITSITSA

DR08307

CHWEBENI

SICAMBENI

SECOND BEACH

VUKANDLALA KHONGENI

CHEBENI MNGAZI

A

NYIKIMENI

UMTATA MIDDELBURG QUEENSTOWN

YE MTAKAT

ELUGASWENINKWILINI

MANCUI

CODESA

CWELE

DR08029

MASAMENI

GRAAF-REINET

MAGCAKINI

EAST LONDON

GRAHAMSTOWN

NGCANDA GOMOLO EGOGOGO

MVELELO

FIFINI NGGELENI

MANUTSHENI

NODUVA

INDIAN OCEAN

HUMANSDORP PORT ELIZABETH

ISILIMELA NJELA

NOCUZE NQUTYANA KALENI LUGONGQOZO

MPOTSHOTSHO

PAHLAKAZI

REBHU

Date:September 2005 SINANGWANA

TSWELENI

Dir: D:Data/GIS_Proj/SDFP/PSJ Drawn by: Stephen Canter

Scale: 1:225381 0

KWAGINQI

1

2

4

6

8

10 Kilometers

E TY KA HA MT

LUTATWENI

D M

N M

EN

MAP NO. 2

U

M U B I

Tel: 041 - 374 3980 Fax: 041 -374 3984 Email: udec@icon.co.za

http://asgisa-ec.co.za/documents/maps/02  

http://asgisa-ec.co.za/documents/maps/02.pdf

http://asgisa-ec.co.za/documents/maps/02  

http://asgisa-ec.co.za/documents/maps/02.pdf

Advertisement