Šilutė

Page 1

ŠILUTĖS MAŢASIS LAIVŲ UOSTAS


TURINYS

1. TIKSLAI, UŢDAVINIAI, PROBLEMATIKA 2. TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS 3. ANALIZĖ 4. KONCEPCIJA 5. SITUACIJA 6. PLANAS 7. VAIZDAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŢIO 8. VAIZDAS IŠ ŢMOGAUS AKIŲ LYGIO

9. PRITAIKYTI PRODUKTAI IR PASLAUGOS 10. IŠVADOS


ANOTACIJA

Pakrančių regeneracija ir jos pritaikymas rekreacijai yra ypač aktuali šiais laikais. Pastebima tendencija, kai urbanistinėmis - architektūrinėmis priemonėmis atgaivintos teritorijos tampa miestų socialiniais, rekreaciniais, bendruomeniniais ţidiniais. Todėl neišimtinai buvo pasirinkta planavimo srendimais atgaivinti ir Šyšos upės pakrantę Šilutėje. Yra numatomos su vandens pramogomis susijusios paslaugos: irklavimo centras, laikino apgyvendinimo galimybė, kavinė, konferencijų salė. Yra formuojamas sutvirtintas krantas, palei upę numatomos laisvalaikio leidimo zonos. Vystoma teritorija prijungiamas prie miesto pėsčiųjų ir automobilių trasų struktūros. Todėl yra uţtikrinamas tiek miestiečių, tiek miesto svečių patrauklus laisvalaikio leidimas


1. TIKSLAI, UŢDAVINIAI, PROBLEMATIKA

• • • •

Prelimenariai išanalizuoti pasirinktos teritorijos aplinką Sukurti pasirinktai teritorijai koncepciją Numatyti teritorijos planavimo sprendinius Panaudoti inovatyvius produktus

• • •

Nėra pakankamai išnaudotas Šyšos upės rekreacinis potencialas Esančiame Maţąjame laivų uoste laiveliams trūksta vietų Teritorija palei Šyšos upę gan apleista


2. TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS

Pasirinktoje teritorijoje vyrauja komercinė ir maţaaukštė gyvenamosios paskirties teritorijos. Esami industriniai maţaverčiai pastatai yra apgriuvę, apleisti.


3. ANALIZĖ

Daugelis svarbių bendramiestinės reikšmės vietų ir objektų yra susitelkę greta vystomos teritorijos. Pagrindinės miesto gatvės jungia ją su geleţinkelio ir autobusų stotimis bei kitomis toliau esančiomis teritorijomis.


4. KONCEPCIJA

Šyšos upei būdinga vingių, kilpų ir senvagių gausa. Vandens rekreacinė zona vystoma kaip tokios upės konfigūracijos tąsa


5. SITUACIJA


6. PLANAS

Numatomos rekreacijai reikalingos paskirtys: vandens pramogĹł centras, kavinÄ—, laikinas apgyvendinimas ir kt.
9. PRITAIKYTI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Takų betoninės trinkelės

Laivelių ir valčių sandėliavimo patalpos vartai Ţaliuzės pirmo aukšto vitrininiams langams iš pietų pusės

Šiukšlių dėţės teritorijoje

Elektros jungikliai ir rozetės projektuojamose pastatuose

Projekto įgyvendinimo paslaugos

Inţinerinių konsultacijų paslaugos

Šaldymo, kondicionavimo įranga

Betono spendiniai krantinės sutvirtinimui

Hidroizoliacinės medţiagos


10. IŠVADOS

• Parengtas projektas padeda labiau išnaudoti Šyšos upės rekreacinį potencialą • Suteikiamos geresnės vandens pramogų galimybės • Sutvarkyta pakrantė tampa patrauklia vieta miestiečiams ir miesto svečiams • Uţtikrinamas pakankamas laiveliams laikyti skirtų vietų skaičius