Issuu on Google+

M

3 MAART

F

H P W Q JK

HS X X

O U T P MP

X

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied. Oplage: 13.000 exemplaren.

De /StNBBSU

004545&--*/(8&3'

,,Reclamepagina’s� vallen verkeerd

Oppositie beticht B en W van ,,vals�spel %F PQQPTJUJFQBSUJKFO (SPFO-JOLT $ISJTUFO6OJF FO 0PTUTUFMMJOHXFSGT #FMBOH [JKO VJUFSNB UFPOUTUFNEPWFSFFOUXFFQBHJOBHSPUFWFSBOUXPPSEJOHJOIFUMPLBMFOJFVXTCMBE XBBSJO CVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFST SFDMBNFw[PVEFONBLFOWPPSIVOCFMFJEFOEFQPMJUJFLFQBS UJK XBBS[JKUPFCFIPSFO &FOWPMMFEJHNJTQMBBUTUFBDUJFw DPOTUBUFSFOEFGSBDUJFWPPS[JUUFST )FOL7PT .FJOF+BOTNBFO4JFSEEF#PFSWBOEFESJFPQQPTJUJFQBSUJKFOJOEF[FHFNFFOUF In de aan B en W gerichte brief spreken de drie partijen hun ontstemming uit over de gang van zaken. Groen Links, de ChristenUnie en Ooststellingwerfs Belang storen zich er met name aan, dat er verantwoording wordt afgelegd over het beleid, zonder dat daarover overleg of vooroverleg is geweest met de raad. De drie fracties zijn van mening dat deze actie volledig misplaatst is en dat de raad bewust op een zijspoor wordt gezet. ,,Vaststaat dat u verantwoording aflegt aan de gemeenteraad en dat na vaststelling van die verantwoording publicatie naar, in dit geval de inwoners van onze gemeente kan plaatsvinden. Door deze werkwijze minacht u de raad en stelt u haar niet in de gelegenheid gebruik te maken van het recht om de door u geformuleerde verantwoording te toetsen, te beoordelen en er op te reageren�, wordt in de brief gesteld. Belangenverstrengeling De fracties zijn van mening dat het college de gemeenteraadsverkiezingen op deze manier intimideert. ,,Dat is niet toelaatbaar, want het college mag in deze geen partij zijn�, is de visie van de oppositie. Daarnaast wijst men erop dat de burgemeester verantwoordelijk voor een goed en eerlijk verloop van het totale proces rondom de verkiezingen. ,,De lijsttrekkers van het CDA en de PvdA, beiden collegeleden, trachten op deze wijze de sympathie van de burger te winnen door aan te geven hoe goed ze zijn geweest. Een toonbeeld van belangenverstrengeling�, concluderen de drie fracties. Burgemeester Harry Oosterman De volgende editie van „De Grijpvogel� zal verschijnen op 16 maart 2010. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk woensdag 10 maart voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel�. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha

krijgt het verwijt dat hij door die actie niet meer geloofwaardig overkomt in zijn taak als toezichthouder op de gang van zaken rondom de verkiezingen. ,,Pissig�zijn de drie fracties eveneens over het tijdstip, waarop de raad werd medegedeeld dat die twee pagina’s zouden verschijnen. Dat gebeurde pas op 23 februari. ,, Andere verkiezingsadvertenties moesten ruim een week van tevoren bij de krant worden ingeleverd en we kunnen dus aannemen dat dit ook voor de gemeente geldt�, aldus de fracties, die zich afvragen of de krant daarin ook nog een cruciale rol speelt. ,,Als uw actie bedoeld was om verantwoording af te leggen in het kader van de komende verkiezing, heeft u daar volop de gelegenheid voor gehad. Daarvoor was er de gezamenlijke verkiezingskrant. In die krant heeft elke politieke partij, die meedoet aan de verkiezingen en ook uw college de gelegenheid gekregen melding te doen van hun belangrijke punten betrekking hebbende op de verkiezingen van 3 maart a.s. De teksten van alle partijen zijn voor plaatsing en verspreiding aan alle partijen ter beoordeling aangeboden�, wordt opgemerkt. Dolksteek in de rug ,,Deze actie van het college voelt als een dolksteek in de rug van met name de opositiepartijen die volledig op een zijspoor worden gezet in dit belangrijke verantwoordingsproces. Kennelijk legt u geen verantwoording af, maar beinvloedt u de verkiezingen en daarmee de uitslag’, aldus de tekst in de brief. De fracties

van Groen Links, ChristenUnie en OoststellingwerfsBelang stellen dat het het college zou sieren dat men nog deze week een extra raadsvergadering uitschrijft, e.e.a. conform de procedure zoals omschreven in het handboek “handreiking voor raadsleden�, om verantwoording af te leggen over deze actie. ,,Armzalig resultaat� En wat de prestaties van het college van B en W in de afgelopen vier jaar betreft wordt er namens de drie oppositiefracties links en rechts ook nog wel een sneer uitgedeeld. Er zouden 24 zaken tot een goed einde zijn gebracht, de drie fracties noemen zes zaken per jaar een armzalig resultaat. ,,Van die 24 punten staan enkele als plan geboekt, horen een paar tot de dagelijkse gang van zaken (staand beleid) en moet nog veel worden opgepakt. Je kan je in arren moede afvragen waarom dat zo pontificaal op twee pagina’s in de krant moet komen.� ,,Blijkbaar zijn het zittende college en haar partijen doodsbenauwd om het pluche te moeten verlaten. Zijn de heren blijkbaar angstig voor de verwachte winst van de oppositie in Ooststellingwerf? En moeten ze een handje worden geholpen onder het mom van voorlichting? Tijd voor verandering, en weg met dit povere stel dat eerst had moeten kijken naar wat het van plan was, en dan zeggen wat ervan is terechtgekomen. Dat is eerlijke en transparante voorlichting. Daarop hebben de burgers recht, niet op propaganda�, besluiten de drie fracties hun uithaal richting college.


De Grijpvogel 3 de

Lokale omroep heeft nog veel vacatures

Odrie gaat voor een wat meer kritische benadering

Door het beperkte aantal beschikbare geluidstechnici worden er bij de lokale omroep Odrie voorlopig geen nieuwe programma’s toegelaten. Slechts als er een programma verdwijnt bestaat de mogelijkheid dat een nieuw programma het levenslicht zal aanschouwen. Dat wordt duidelijk aan de hand van het beleidsprogramma 2010 van Odrie.

Overigens heeft de lokale omroep niet alleen een tekort aan technici. ,,Dit jaar wordt een jaar van vacatures”, wordt in het beleidsprogramma duidelijk gemaakt. Daarbij gaat het om invulling op verschillende terreinen. Zo heeft men mensen nodig voor de basisprogrammering , sport , techniek en wordt er eveneens op korte termijn een hoofdredacteur en een hoofd basisprogrammering gezocht. Voor de vele vacaturevervullingen lijkt het Odrie nuttig een wervingscampagne te starten.

De Ooststellingwerfse omroep moet ook fi-

nancieel de vinger aan de pols houden. Er werd de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de technische sfeer, daarnaast viel er ook een aantal sponsors weg. Er is evenwel actief geworven onder een aantal potentiële sponsors en bij de omroep hoopt men dat dat in het eerste kwartaal van 2010 meer inkomsten oplevert. Betrokkenheid Een aandachtspunt in dat beleidsplan is ook de interactieve betrokkenheid van de luisteraars van Odrie. Om die luisteraars er nauwer bij te betrekken zouden er ook mo-

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl Nieuws en persberichten kunnen worden gemaild naar: info@stellingwerfmedia.nl

Om De de Grijpvogel digitaal te bekijken zie www.stellingwerfmedia.nl De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

gelijkheden geschapen moeten worden voor reacties van de luisteraars tijdens de uitzendingen. Het ziet er naar uit dat Odrie ook wat ,,ondeugender” zal worden. Dat is althans een van de uitgangspunten in het beleidsprogramma 2010. ,,De microfoon is niet altijd het verlengstuk van de geïnterviewde. Anders gezegd:binnen de basis-programma’s mag Odrie best wat ondeugender en kritischer zijn tegenover met name gezagsdragers in de sfeer van de politiek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld”, zo wordt duidelijk gemaakt. Voldoende nieuwsonderwerpen Een aantal puntjes uit het al bestaande beleidsprogramma zal ietwat worden aangescherpt. Zal onder meer worden getracht dat de infoprogramma’s voldoende nieuwsonderwerpen tot z'n beschikking heeft, zodat de muziek de afwezigheid van nieuws niet hoeft te compenseren. Ook zal er naar worden gestreefd een redelijk evenwicht tussen het aanbod van autochtone en nietautochtone Stellingwervers te komen. Vooral door een subsidie van de Lionsclub heeft Odrie inmiddels de beschikking over een mobiele zender. Dat betekent dat er meer uitzendingen op locatie kunnen plaatsvinden, waarbij dan met name wordt gedacht aan de grotere evenementen in deze gemeente. Ook de komende jaren zal de techniek veel aandacht krijgen. ,,Die techniek is een onmisbaar onderdeel van de locale radio. Het is specialistisch werk dat bij medewerkers betrekkelijk onbekend is. Het is een goede zaak dat minimaal een maal

per jaar de technische staf informatie verschaft over de technische ontwikkelingen en mogelijkheden op dit terrein', is de aanbeveling in het beleidsprogramma.

Medewerkers Daarnaast wil de omroep ook wat meer tijd steken in de introductie en begeleiding van nieuwe en al functionerende medewerkers. Er wordt op gewezen dat veel medewerkers van Odrie elkaar niet of nauwelijks zien en kennen. Het wordt dan ook zinvol geacht weer een jaarlijkse algemene bijeenkomst van medewerkers te organiseren.

Sinds 1 november van het afgelopen jaar is Odrie gekoppeld aan Radio Drenthe, wanneer de Ooststellingwerfse omroep niet uitzendt..Het contract dat Odrie met RTV Drenthe gesloten voorziet in een vorm van begeleiding en advies op inhoudelijk en technisch terrein van de RTV aan Odrie . ,,Van dit aanbod zal gebruik worden gemaakt. Behalve bij de RTV zal gebruik kunnen worden gemaakt van het OLON, dat allerlei vormen van deskundigheidsbevorderingen aanbiedt”, zo wordt in de beleidsnota duidelijk gemaakt.

Odrie wil aan de weg blijven timmeren. ,,Met behulp van de nieuwe folder van Odrie zullen de medewerkers ,bestuur en en de PR meer aanwezig moeten zijn bij grotere evenementen om folders uit te delen en donateurs te werven. Een en ander zou gecombineerd kunnen zijn worden met een goed doel, waar Odrie zich voor inzet”, wordt aangehaald.

ANBO-middag afdeling Oosterwolde

ANBO hield weer haar ontspanningsmiddag van de maand en wel zoals gebruikelijk op vrijdag in Rikkingahof. Deze middag heeft nu eens niet een toneelgezelschap de ongeveer vijftig aanwezige leden vermaakt, maar de conferencier Peer, oftewel de heer P. Smulders uit Hardenberg. Peer vertelde -met grappen doorspektover het leven op het Brabantse platteland in het midden van de vorige eeuw. Hij was de jongste van dertien kinderen in een katholiek gezin. Naar zijn zeggen had hij het niet gemakkelijk in deze situatie. Achteraf is het kennelijk toch wel meegevallen, want hij keek op humoristische wij-

Colofon De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl

ze terug op zijn “aanvaringen” met de kerk ( in de persoon van de pastoor), de school (de juf begreep hem niet), het dorpsleven en het gezin (de anderen waren allemaal groter en wijzer en pa was zeer streng). Naar de reacties in de zaal te oordelen viel het gebrachte goed in de smaak bij de leden.

Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media Redactie Bé Lamberts Marleen van Esch

Internet: www.degrijpvogeloost.nl Verschijning: 26 keer per jaar Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media

Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752 © Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de

gaatom om Ooststellingwerf ! HetHet gaat Ooststellingwerf ! Het gaat om Ooststellingwerf ! Het gaat om Ooststellingwerf ! Houd Oost R O O D Houd Oost R O O D Houd Stem Oost! R O O D Stem !

Houd Oost R O O D Stem ! Stem ! www.ooststellingwerf.pvda.nl

informatie tel.: 06 517 53 805


De Grijpvogel 5 de

Groot assortiment bij Barney’s wooncentrum

In Noordwolde is sinds kort Barney’s wooncentrum. Daar is van alles te vinden. ,,Van A tot Z. Van dekbed tot boxspring en alles wat er tussen zit. Van bankstel tot hoekbanken,’’ vertelt Bart Pijper. Kortom, bij Barney’s wooncentrum is er alles te vinden op het gebied van wonen.

Vicious Circle – tweede finalist op 26 maart

(Foto: Fred Platje)

Ook tweede joppop battle succesvol (Foto: Marleen van Esch)

Het hebben van een zaak is niet onbekend voor Pijper ,,Ik had al een zaak in Noordwolde. Daar verkocht ik gebruikte en nieuwe meubelen.’’ Pijper kwam Einie de Vries tegen. ,,Hij wou er graag bij in. We zijn toen samen verder gegaan.’’ In september kwam het huidige pand vrij. Herman van Dijk kocht het verwaarloosde pand. Meer dan twee maanden werd er met ongeveer vijftien mensen hard gewerkt om er een meubelzaak van te maken. Op vier december vorig jaar was de opening. Bij Barney’s is een breed assortiment te vinden. De winkel verkoopt tegen groothandelsprijzen. ,,We verkopen tegen zeer

scherpe prijzen,’’ legt Pijper uit. Uniek in de winkel is het maken van rolgordijnen met een eigen foto erop. Er is een bedafdeling met onder andere kussens, dekbedden en hoeslakens. ,,We verkopen ook verlichting en sfeerverlichting,’’ vertelt Pijper. De levertijd van laminaat en vloeren is snel ,,Laminaat en vloeren worden in 24 uur geleverd,’’ zegt Pijper. Koffiecorner Naast het wooncentrum is er een koffiecorner. De mensen kunnen hier terecht voor een hapje en drankje. In de zomer is er een terras aanwezig. ,,Tegen zeer lage prijzen kan er normaal gegeten worden.’’ Barney’s wooncentrum is te vinden aan de Hellingstraat 2A in Noordwolde.

Op vrijdag 26 februari werd in jongerencentrum JOP in Oosterwolde de tweede ronde van de JOPPOP Battle gehouden. De opzet was dezelfde als bij de eerste editie. Drie bands (acts) streden om een plaats op het hoofdpodium voor het JOPPOP OPEN-AIR festival welke gehouden gaat worden op zaterdag 29 mei a.s. Iedereen is weer welkom aan de Nanningaweg, tegenover de Flippobrug waar voor de zevende maal het gratis popfestival zal plaatsvinden in een grote tent met daaromheen diverse acts in de buitenlucht. De tweede ronde van de JOPPOP BATTLE was net als de eerste uitgave een succes. Een vol jongerencentrum aan de Moskampweg was het decor waar de muzikale messen werden geslepen. De bands die vrijdag 26 februari optraden waren: Vicious Circle Een rock formatie uit Wolvega die als eerste moest optreden, wat niet altijd als ideaal wordt gezien. De band had echter weinig last van plankenkoorts en begon meteen met een sterk nummer. De leadzangeres heeft een bijzondere stem die overtuigd en sterk aanwezig is. Ondersteund door twee gitaristen, een basgitaar en een enthousiaste drummer liet de band een lekker stukje rockmuziek horen wat door het publiek zeer gewaardeerd werd. In een half uur moet je laten zien en horen wat je in huis hebt, dit is een relatief korte tijd, en daaruit moet de jury

werd er twee keer van orgel verwisseld wat heel verwarrend was voor het publiek mede omdat dit niet even werd vermeld. Op zulke momenten moet je even met je publiek praten of even soleren op de gitaar. De jury heeft dit zeker meegenomen in de beoordeling. Words Attack Hip hop uit Oosterwolde door een zeer gedreven rapper die met kritische en soms ruige teksten het publiek bespeelde. Melvin moest het alleen doen deze avond omdat zijn maatje thuis ziek in bed lag. Dit was dus even improviseren, maar het mag gezegd worden hij deed dit met overtuiging. Het was een mooi optreden wat door het publiek zeer gewaardeerd werd. Het publiek werd ook prima bij het optreden betrokken en dit heeft absoluut punten opgeleverd. Uiteindelijk niet genoeg om te winnen, maar dat hier een talent stond mag duidelijk zijn. (Foto: Fred Platje)

(Foto: Marleen van Esch)

Chris de Haan repareert tuin- en parkmachines

Het was de droom van Chris de Haan uit Haule. Zelf de dag indelen, eigen werkzaamheden en vrijheid. Na acht jaar werken bij een mechanisatie bedrijf, is hij zijn eigen onderneming begonnen in de handel van tractoren en machines. Bijna twee jaar geleden is De Haan gestart met zijn bedrijf. ,,Het was toen puur handel, ik wil me meer richten op reparatie,’’ zegt hij. Sinds een maand doet hij er reparatie en onderhoud van tuin- en parkmachines bij. ,,Er wordt zoveel aangeboden op internet, dat wordt alleen verkocht. Er is niet echt een plek om te repareren en ik zag daarin mogelijkheden,’’ vertelt De Haan. Het gaat goed met het bedrijf. ,,Het seizoen komt eraan. In het voorjaar komt dat

wel los. De handel gaat altijd wel door,’’ legt de Haan uit. De klanten komen uit de streek. Volgens hem is het voor mensen in deze omgeving ideaal. ,,Ik wil in de toekomst aan het einde van het seizoen maaiers ophalen en deze onderhouden.’’ Bij handelsonderneming Chris de Haan is persoonlijke aandacht en eerlijkheid belangrijk. ,,Het is één op één. Er is geen tussenpersoon.’’ Handelsonderneming Chris de Haan is te vinden aan de Dorpstraat 14 in Haule.

alles kunnen halen wat een band totaal maakt. Ook de presentatie is erg belangrijk, en daar kan Vicious Circle nog wel wat in groeien want het contact met het publiek kan beter. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de muziek en dat was goed te noemen. Quasar Deze band komt uit Wijnjewoude en omgeving. Drie muzikanten zonder basgitaar maar met een hammond orgel, een sologitaar en een drummer. Een leuk apart stukje muziek wat heel verassend was. Deze jongens hebben absoluut kwaliteit, maar moeten nog wat soepeler in hun spel worden. Af en toe hapert er iets en dit gaat ten koste van het gehele plaatje. Met veel oefenen en optreden zal dit zeker verbeteren. Tijdens het halve uurtje

Voor de jury, weer bestaande uit Bennie Latuheru, Martijn Runia en Taco Schiphorst was het weer een hele klus om tot een besluit te komen. Uiteindelijk kwam als winnaar van de tweede battle-ronde uit de bus de formatie Vicious Circle. Het publiek kon door te stemmen op beide avonden ook een favoriet aanwijzen, deze band krijgt zo een herkansing in de finaleronde. Als publiekswinnaar kwam uit de bus de formatie Caboose die in de eerste ronde was verslagen door Marius. “Vicious Circle” gaat samen met de winnaar van de eerste ronde “Marius” en de publiekswinnaar “Caboose” naar de finaleronde op 26 maart waar bepaald zal worden wie er uiteindelijk op het Joppopfestival zal spelen en naar de kwartfinales van de kleine prijs van Friesland mag.


De Grijpvogel 6 de


De Grijpvogel 7 de

Bonte avond verpleeghuis Stellinghaven Oosterwolde

Naar aanleiding van een spontane actie van twee verzorgers binnen verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde is er op vrijdag 5 maart aanstaande een bonte avond georganiseerd in samenwerking met de activiteitenbegeleiding van het verpleeghuis en het Radio Combinatie Team. Het Radio Combinatie Team is een internetradiostation dat zich voornamelijk richt op muziek van eigen bodem, in de volksmond ook wel “Piratenmuziek” genoemd. Sinds 2005 is het Radio Combinatie Team een officieel geregistreerd internetradiostation. Met dertien dj’s maken ze elke doordeweekse avond en in de weekenden live programma’s, waar de luisteraars hun favoriete nummer kunnen aanvragen.

Nationale Daltondag op twee scholen in Ooststellingwerf Woensdag 10 maart a.s. zetten alle Daltonscholen in Nederland hun deuren wagenwijd open. Ook op Dalton o.b.s. De Vogelrijd in Fochteloo en Dalton o.b.s. Meester van Hasselt in Waskemeer kan men een kijkje achter de schermen komen nemen. Het Daltononderwijs kenmerkt zich door een bepaalde manier van omgaan met elkaar en gaat uit van de belevingswereld van het kind. De school biedt samen met de ouder(s)/ verzorger(s) in een sfeer van vertrouwen, het kind de mogelijkheden aan om zich optimaal te ontplooien. Het Daltononderwijs hanteert de volgende uitgangspunten vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om deze uitgangspunten, binnen grenzen, te kunnen leren hanteren. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles mag.

De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn of haar rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling. Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Op Daltonscholen wordt daarom veel aandacht besteed aan het werken en spelen in groepjes met kinderen van alle leeftijden. Dit heeft als doel naar elkaar te leren luisteren en respect te hebben voor elkaar. Nieuwsgierig geworden naar het Daltononderwijs? Tijdens de Nationale Daltondag op woensdag 10 maart a.s. staat vanaf 9.00 uur de koffie/thee klaar en is men van harte welkom op Dalton o.b.s. Meester van Hasselt, Willem Kroezestraat 6 in Waskemeer en op Dalton o.b.s. De Vogelrijd, Zuideinde 26b in Fochteloo. De leerlingen zullen de belangstellenden rondleiden in de school en informatie geven over het Daltononderwijs. Zo kunt u een indruk krijgen hoe er op een Daltonschool wordt gewerkt.

Naast het draaien van het Nederlandstalige muziek, komen bij het Radio Combinatie Team ook veel bekende en onbekende artiesten over de vloer voor interviews. Eens in de twee jaar organi-

seert het Radio Combinatie Team een artiestenavond ten behoeve van een goed doel.

Het Radio Combinatie Team komt het verpleeghuis belangeloos ondersteunen om de bewoners een leuke avond te bezorgen. De optredens van bekenden, bijvoorbeeld Ron Brandsteder, Bonnie St. Clair en Anneke Douma, worden verzorgd door bewoners, personeel en familieleden. Tussendoor kan een ieder die dat wil, meedoen aan karaoke.

Kortom: het wordt een gezellige avond voor iedereen in verpleeghuis Stellinghaven te Oosterwolde. Voor meer informatie betreffende het Radio Combinatie Team kan men de website www.radiorct.nl bezoeken.

Harmonieorkest bij Vrouwen van Nu

De maandelijkse bijeenkomst van de BvPF Vrouwen van Nu werd opgeluisterd door het harmonieorkest van Oosterwolde samen met Brokope uit Oldeberkoop. Voorzitter Joke Dijkstra heette de volle zaal van harte welkom, in het bijzonder het harmonieorkest met dirigent Henk Oosterhuis. Het nieuwe bestuur heeft een heel plezierige startgemaakt. Uit de contactavond kwamen naast opbouwende critiek veel nieuwe ideeen voor het volgende programmajaar.Daarbij krijgen we hulp van een maatschappelijke stagiaire,die is aangevraagd door de afdeling.Mevr. Lammie Meyering is op 30 januarie 90 jaar geworden.Ze is al meer dan 70 jaar lid van de BvPF. Dat is een bloemetje waard,wat haar aan het slot van de avond wordt aangeboden. Dan is het harmonieorkest aan de beurt. Oosterhuis geeft eerst een korte uiteenzetting over het verschil tussen brassband, fanfare- en harmonieorkest.Sinds kort gaan Oosterwolde en Oldeberkoop samen.Ze verkeren eigenlijk nog in het verkenningsstadium. Twee voor de prijs van een!Zo besluit

hij zijn humoristische inleiding.Er wordt begonnen met 4 klassieke stukken van achtereenvolgend Bach,Clark,Mozart en Verdi.Daarna volgden drie moderne stukken,waarvan The Floral Dance een eigen compositie was. Na de pauze kregen de toehoorders een aantal stukken uit het populaire genre te horen.Dat dat in de smaak viel was duidelijk te horen aan de zaal. Nummers als Sound of Music,Marina werden enthousiast meegezongen. Ook de Egerlander Musik uit Tsjechie werd duidelijk herkend als de aloude meezinger:O,myn lytse wietske ,jow my noch een lytske etc. Alle stukken werden voorzien van een korte inleiding,die meestal vergezeld werd door een kwinkslag. Een staande ovatie was de beloning voor dirigent en orkest

Eerste tentoonstelling Kunstcafé

OOSTERWOLDE - De eerste tentoonstelling in het Kunstcafé 2010 was er eén van grote kwaliteit. De monumentale bijna gebeeldhouwde tekeningen van Age Hartsuiker, overrompelden de toeschouwer onmiddellijk bij het betreden van de ruimte. Dat komt door de geconcentreerde eenvoud, de consequent volgehouden tegenstelling van licht en donker. Zelf zegt Age daarover: “ik vermijd kleurgebruik omdat ik daarin de puurheid van vorm en ritme verlies”. Het liefst gebruikt hij houtskool,

op speciaal geprepareerd doek met daaroverheen een fixeerlaag, die hij na jarenlang experimenteren gevonden heeft. Er is geen plaats voor nuance, het lijkt een gevecht. In het werk van Birgit Speulman daarentegen, die met kleine digitale prin-

ten wat verpletterd lijkt te worden, werkt het subtiele spel van compositie juist door de tegenstelling heel sterk. Haar werk vraagt meer aandacht en geeft veel terug. Als een mijmering over een wateroppervlak. De gescande materialen, ijzer, een stuk lood, een spijker, een draad, geven voorzichtig geschoven, laag over laag, een landschap met een horizon bloot. Daarin zijn vormen als bomen, de bedding van een rivier of een plotselinge heuvel te ontdekken, als je maar lang genoeg kijkt. Haar foto’s van scheepsdekken, bomen en fabrieksterreinen zijn directer maar getuigen van eenzelfde verstildheid. Marcel Prins tenslotte pakt uit met maar liefst 39 ruimtelijke stapelingen van gevonden materialen. “Overal waar ik kom kijk ik om me heen en vind van alles”, zegt hij erover. Van afwasborstels tot uitgefreesde stukken muur alles blijkt bruikbaar. En inderdaad de ingenieuze stapelingen met titels als Koekoeksnest of Geisha veranderen van losse elementen inderdaad tot gestalte tot Koningin tot Polonaise, dat is het knappe en het magische ervan. Zaterdag werdt de expositie opgeluisterd door Alex Kort op de “Rockin’ Chair” van Harco Rutgers en Sybrand Seine vertolkt

op de basbariton saxofoon de zondagmiddag prachtige nummers van Dizzy Gillespie, Charlie Parker en andere jazzgiganten, melancholisch bijna fluisterend. Wat een feest.

Het volgende kunstcafé is 20 & 21 maart met het werk van Sergey Nikolsky en Saber Mikael.


De Grijpvogel 8 de

Weyn Banningh Optiek Opticien sinds 1987 Optiek Weyn Banningh sinds96/98 1987 te Oldemarkt Gevestigd aanOpticien de hoofdstraat Tel: 0561-452748 / 06-23.005.308 Gevestigd aan de hoofdstraat 96/98 te Oldemarkt

Open:van dinsdag t/m vrijdag ochtend van 9:30 t/m12:00 Tel: ochtend 0561-452748 / 06-23.005.308 avond: 19:00 t/m 20:30van 9:30 t/m12:00 Open:van dinsdagVrijdag ochtend t/m vrijdag ochtend Zaterdag middag: 9:30t/m t/m20:30 17:00 Vrijdag avond: 19:00 OfZaterdag volgens middag: afspraak.9:30 (evt.t/m ’s avonds) 17:00 Evt. oogmeting aan huis ook mogenlijk Of volgens afspraak. (evt. ’s avonds)

Voor oogmetingen, low vision, aanmeting contactlenzen etc. Evt. oogmeting aan huis ook mogenlijk Voor uw brillen, contactlenzen, sportbrillen, vloeistoffenetc. etc. Vooraloogmetingen, low vision, aanmeting contactlenzen uitverkoopmaand Voor al uw brillen,Februari contactlenzen, sportbrillen, vloeistoffen etc. Leesbril op sterkte voor 69.korting op alle monturen 2008 in februari Februari uitverkoopmaand

50% Leesbril sterkte voor 69.50% korting op op alle monturen 2008 in februari T B A A R ..... B E T E R T B A A R ..... B E T E R

Z I

C H

Z I

C H


De Grijpvogel 9 de

Dinner Songwriter Internationaal succes voor konijnenfokkers @ Poppodium Iduna Eten en muziek gaan prima samen, net als vis met witte wijn. In het Drachtster podium Iduna is eten en muziek in een erg leuk en creatief project geworden. Hieronder leest u meer. Er staan weer twee gepland, en dat willen we graag met u delen. Op donderdag is er het eetcaf wat we rustig succesvol mogen noemen, mede door OA een lounge Dj is er een unieke sfeer in Iduna. Enkele keren per jaar maken we het nog leuker, dan halen we er Singer Songwriters bij. De naam die bij deze avonden hoort is met een knipoog geworden Dinner Songwriter. Eerst kom je in een unieke ambiance eten in een concertzaal, waarna je lekker kan blijven zitten en natafelen onder het genot van een akoestisch optreden door nationale en internationale artiesten. Er staan op dit moment twee avonden gepland en wel op 1 april & 6 mei. 1 April is het de beurt aan Oldseed uit Canada. Getooid met baard, gitaar en een heerlijke roots folky aandoende stem. Opgegroeid met bands als Blag Flag en Dead Kenedy`s weet Oldseed werkelijk een unieke sound neer te zetten. De kenners horen er klassieke hardcore en punktracks in terug, anderen dromen weg bij het heerlijke gitaarspel en idem stemgeluid van deze man. Hij is een

ware troubadour met eerlijk nomaden bloed in zijn aderen. Op het menu deze dag: Pasta Funghi 6 Mei mag er weer een Canadees aantreden, en wel Danny Michel. 6 Albums op zijn naam, maar nog steeds niet doorgebroken bij het grote publiek. Daar moet snel verandering in komen. Aan zijn invloeden zal het niet liggen, die gaan van Ska tot Country en dat merk je ook weer in zijn instrumentenkeuze van Banjo naar Steelguitar. Een man met veel verbeelding en inlevingsvermogen en een heerlijk warm stemgeluid. Er zullen meer van deze avonden volgen, houd de site van Iduna gaten voor nieuwe data! Vragen? Neem contact op met Iduna. Teunis Spits Marketing Pr Programmering 0512-522 650 pr@iduna.nu www.iduna.nu

Dorpskoor “De Feansjongers”

Vrijdag 26 maart om half acht! houden dorpskoor "De Feansjongers" weer hun jaarlijks optreden in De Enter in Haulerwijk. De feansjongers bestaat uit een 50 leden tellend gemengd koor. De muzikale begeleiding is in handen van Aljo van Leeuwen ( Accodeonist,dirigent) Jacob have (accordeonist) en Tjardie Hoeksema (gitarist.) We zingen heel afwisselend. In allerlei verschillende talen en genres. Dus oudere maar ook steeds meer wat modernere liedjes. Het jaarlijkse optreden is altijd een hele gezellige happening. Met dit jaar als extraatje een eenakter van fysk en frij tussen

de bedrijven door. Na afloop dansen of natuurlijk even gezellig napraten. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jan Visser meubelstoffering, leeksterweg in haulerwijk of aan de kassa. Het zou leuk zijn dat de zaal vol zal zittenvol. Mochten er mensen zijn die het ook leuk vinden om zingen. U bent van harte welkom op ons koor. U kunt onze website bekijken, even bellen naar 0516422170 of natuurlijk op de feest avond u aanmelden. Zie website: www.feansjongers.nl

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar lokaal afslanken met de Slim Belly

Gemiddeld 8 cm minder buikomvang! Dat is de conclusie uit het eerste Slim Belly onderzoek in Racket en Healthcentre Appelscha. Aan dit onderzoek hebben in januari, in totaal 108 personen deelgenomen (67 vrouwen, 41 mannen). „De werking is echt enorm. Onze deelnemers zijn enorm enthousiast. Velen hebben al van alles geprobeerd. Nu hebben ze eindelijk zichtbaar resultaat en dat motiveert natuurlijk!”, aldus Patrick Sleenhof. Het doel van Racket en Healthcentre Appelscha is om in totaal 500 testpersonen te vinden voor het onderzoek. „Een hoog aantal deelnemers verhoogt de representativiteit van de uitslag, en dat is ons doel“, zegt fitnessinstructeur Elaine Cassee. „Tot eind maart kunnen in totaal 100 mensen meedoen. Hierna komt er een wachtlijst, alleen zo kunnen we een optimale begeleiding garanderen.” De geraffineerde wisselende druk van de Slim Belly maakt het mogelijk! Ook uit de resultaten van het onderzoek van het Instituut voor Medisch en Sportwetenschapelijk Advies, IMSB, in Wenen blijkt dat in vier weken wel twee kledingmaten kleiner kunnen worden bereikt. Het Slim Belly concept is een combina-

tie van lichte conditietraining en enkele eenvoudige voedingsregels. Drie keer per week wordt met de Slim Belly bewogen op moderne conditietoestellen, ca. 30 tot 40 minuten lang. Niet alleen blijkt deze positieve invloed te hebben op de buikomvang, maar de druk van de gordel heeft ook positieve invloed op het weefsel en huid. Licentie Als één van ca. 250 fitnessclubs is Racket en Healthcentre Appelscha speciaal geselecteerd voor de uitvoering van het programma. Het is gericht op personen tussen 16 en 66 jaar die hun tailleomvang binnen korte tijd duidelijk willen verminderen. Wie dus op korte termijn zijn figuur in vorm wil brengen mag niet te lang wachten. De uiterlijke aanmelding voor het 2e onderzoek is tot 5 maart 2010. Meer informatie bij Racket en Healthcentre Appelscha via 0516-432226. Of via www.racketenhealthcentre.nl

Twee ervaren fokkers van de kleindierensportvereniging Oosterwolde e.o. wisten de sprong naar het internationele keuringsgebeuren te wagen en konden gelijk tussen de 4200 ter tafel gebrachte konijnen goede resultaten neerzetten. Dat gebeurde op de Open Nationale Kleindierenshow Nederland in het Veemarktcomplex in Utrecht. Een internationaal samengestelde Champion Show, met in totaal een kleine 9000 kleindieren binnen de poorten. Een oude Eksterkonijnram van Doeke Nicolai uit Donkerbroek werd tot mooiste

in zijn categorie aangemerkt, terwijl Jan Westra uit Elsloo met een jonge Nederlandse Hangoordwegram tussen de vele hangoren een fraai resultaat neerzette. De resultaten: Doeke Nicolai, Eksterkonijn 1 x F, 3 x ZG en 1xG; Jan Westra, Ned.Hangoordwerg 1x F, 4xZG

Stoffeerbedrijf-vanderLaan Wat kunnen wij voor u betekenen? Uw oude tapijt verwijderen en afvoeren, vakkundig uw trap, hal, overloop, woon- of slaap kamer gelegd met of zonder ondertapijt.

Wilt u vinyl in uw keuken. Het is voor ons allemaal geen enkel probleem. Wij komen bij u langs met stalen tapijt of laminaat, gordijnen, of meubelstoffen. Daarbij kunt u ter plekke zien hoe het op een stoel of bij het parket of Tapijt staat. U salontafel is niet zo mooi meer, dan kunt u ook vragen of die bij gewerkt kan worden. Ook voor boot, caravankussens en stofferen van markiezen kunt U bij ons terecht. Bovendien leveren wij ook zonwering voor binnen en buiten. Nieuw voor woonkamers en kantoren, Nu ook Floating Locking Flooring System (pvc) Contesse Ondergrond blijft onbeschadigd eenvoudig in onderhoud uiterst duurzaam 100% waterproof Cornfortabel en warm in gebruik echte houtpatronen met reliëf geluiddempend. Nu voor € 47 per m2 ge legt. Prijs Volgens marktonderzoek zijn wij al snel zo’n 20 procent goedkoper als het gaat om het leggen van een trap. U kunt dus tientallen euro’s besparen! Wij werken niet met lokprijzen! Nee, onze prijzen zijn incl. alle kosten. Dwz incl. tapijt, lijm, legloon. U heeft al vanaf 395 euro een trap compleet gelegd! Neem contact met ons op voor een afspraak en op korte termijn kan uw trap of vloerbedekking gelegd zijn!!

Expositie schildercursus kinderen Noordwolde

Nog tot en met 11 maart exposeren kinderen van de schilderclub Noordwolde hun eigen kunstwerken in ’t Vlechtwerk te Noordwolde. Dit schooljaar is alweer het zesde jaar dat kinderen na schooltijd konden deelnemen aan een schildercursus, een initiatief van Timpaan Welzijn Weststellingwerf in Noordwolde. Het TWW kinderwerk heeft evenals voorgaande jaar de leden van de werkgroep ExpoMent bereid gevonden om deze creatieve activiteit te begeleiden. Na afloop van de cursus is het resultaat te bewonderen in de foyer van ’t Vlechtwerk tijdens een 3-weekse expositie. Gezinsleden, familie, vrienden, kennissen, pers en verdere belangstellenden hebben op deze manier ruim de gelegenheid het werk van dit jonge talent te bewonderen. Vrijdag 19 februari as. om 15.30 uur wordt de expositie officieel geopend door directeur Wim Lem van de Vensterschool Noordwolde. De expositie is te zien tijdens openingstijden van 't Vlechtwerk, maandag t/m donderdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur en 's-avonds tijdens activiteiten in het gebouw. Voor informatie hierover: 0561430641 (b.g.g. 0561-610327 tijdens de kantooruren).

Topkwaliteit In onze collectie vindt u uitsluitend tapijt van hoge kwaliteit. Wij werken ook veel met tapijtsoorten die projectgeschikt zijn. Dit houdt in dat ze geschikt zijn voor intensief gebruik en dus een hele lange levensduur hebben (ook geschikt voor kantoor en werkruimtes). Daarom geven wij ook garantie tot wel 7 jaar. Natuurlijk zijn onze collecties sisal/kokos en coral schoonloopmaten ook van uitstekende kwaliteit.

Onze Formule U kunt thuis vrijblijvend onze collectie bekijken. Ook ’s avonds komen wij zonder voorrijkosten met stalen bij u langs. Geen moeite doen om naar de winkel te gaan, maar lekker thuis op uw gemak uw keuze maken met behulp van ons deskundig advies. Vitrage en gordijnen kun u bij ons terecht. Mocht U zelf tapijt hebben gekocht dan leggen wij het voor een redelijke prijs. Snelle Service. Ook uw markiezen voorzien wij van nieuw doek. U kunt bellen 0561 688656 of 0640338889 Kom eens langs op Lycklamastraat 12 in Oldeholtpade.

Meneer, die per ongeluk jongen aanreed, op 26 jan. parkeerterrein C1000, Oosterwolde om +/- 12.45 uur. Schoen ligt nog bij U in de auto. Graag retour/kontakt. tel: 06-55913766 Te Koop BMW M3 type E30 Zeer speciale auto alleen serieus liefhebber bel dan, Tel 0629440271 Te Koop Schaakbord met stukken 2 gan heel mooi. Vraagprijs € 100.= Tel. 06-43149555 Te druk, geen tijd om een cadeau te kopen! Wij doen het voor u. Voor elke gelegenheid een kadomand. www.kodomandkado.nl of Tel. 06-20341052 Wie wil een trui breien voor mij? 0516-522773 Gevraagd: Oud ijzer en metalen. Goede prijs. Bellen: Tel. (0516) 491630. Halen en betalen.


De Grijpvogel 10 de


De Grijpvogel 11 de

Uitslag kwartfinales Ooststellingwerfse Voorleeswedstrijd

Annemarie Joustra, Tomas Dolman, Irma Visser, Geanne de Jong, Wiebe Boonstra, Marlies Booijink en Nathalie Gorter hebben op 8 en 15 februari de kwartfinales van de Ooststellingwerfse Voorleeswedstrijd gewonnen. Zij zullen op 9 maart in de bibliotheek van Appelscha strijden om een plekje in de provinciale finale op dinsdag 13 april in Theater het Posthuis in Heerenveen. Slechts 1 kandidaat zal naar Heerenveen afreizen. Vanaf 19.30 streden 16 schoolkampioenen om de 6 plekken in de halve finale. Het niveau lag zo hoog dat de jury besloot om 7 kwartfinalisten naar Appelscha te laten gaan. Aangemoedigd door hun supporters werden de deelnemers om de beurt door Jehannes Regnerus naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las ieder een zelf gekozen fragment voor. De driekoppige jury had geen gemakkelijke klus. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Nadat het laatste fragment was voorgelezen trok de jury zich een kwartiertje terug om daarna het verlossende woord te spreken. Op 9 maart zal

om 19.30 in de bibliotheek van Appelscha gestreden worden om de voorleeskampioen van Ooststellingwerf. door zeven basisscholen uit Oosterwolde, Makkinga, Waskemeer, Haulerwijk en Siegerswoude. De presentatie van de halve finale wordt verzorgd door Minze Dijksma en in de jury nemen deze avond plaats Pieter Jonker, Sietske Bloemhoff en Jeannet Kroes. Deze zeer deskundige jury zal de voorleeskampioen van Ooststellingwerf en omstreken kiezen. De kampioen zal de gemeente vertegenwoordigen op13 april in Theater het Posthuis in Heerenveen. Het beloofd een spannende avond te worden.

Castratie / Sterilisatie actie katten in week 9 Door Marjan Schalekamp: Dierenkliniek Noordwolde en Steenwijk 0561-430410 / 0521-320212 Veilig vrijen Uniek Wist u dat een kater, met ballen, door zijn Dierenbescherming “Noord-West Overijsavontuurlijke karakter een levensverwach- sel” heeft toegezegd ons gedeeltelijk te ting heeft van ongeveer één jaar oud! Hij willen compenseren. Wij zijn ook zelf op doet het namelijk niet bepaald met één zoek gegaan naar mensen die ons konpoes per nacht en zeker niet veilig met een den helpen. Een unieke situatie! Tot onze condoom. Daarbij loopt hij ook nog eens verbazing waren er direct heel veel menhet risico om tijdens zijn talrijke uitstapjes sen en firma’s enthousiast. De actie gaat auto’s of mensen met minder goede be- dit jaar dus gewoon door dankzij de Diedoelingen tegen het lijf te lopen. Ook een renbescherming en enkele enthousiaste poes heeft weinig overlevingskansen als firma’s en particulieren. Natuurlijk zijn wij ze niet geholpen wordt. Omdat ook zij niet alle organisaties zeer erkentelijk dat wij dit bepaald monogaam is, heeft ze grote kans jaar in deze week de castratie kater kunnen om een geslachtsziekte op te lopen zoals aanbieden voor €30,00 , de sterilisatie kat bijvoorbeeld Kattenaids. voor €67,50 en het chippen tegelijkertijd voor €10,00. Actie Ook dit jaar organiseren Dierenkliniek Waarom Dierenkliniek Steenwijk en NoordNoordwolde en Steenwijk weer de be- wolde voor de sterilisatie of castratie van kende katten-actie in de week van 1 t/m uw kat. 5 maart, waarbij tegen gereduceerd tarief kan worden gesteriliseerd en ge- Wist u dat wij werken met een volledig castreerd. nieuwe methode om uw dier te helpen? Doordat wij in het bezit zijn van speciale apparatuur blijft er geen hechtmateriaal meer achter in de buik van uw dier, zijn de operatiewondjes maar enkele millimeters en is uw dier veel sneller weer de oude. Ook tijdens onze castratie/ sterilisatieactie leveren wij alleen deze kwaliteitsbehandeling. Ontdek zelf het verschil in kwaliteit zonder dat u er meer voor betaald. Voor meer informatie of het maken van een afspraak bel naar: Dierenkliniek Noordwolde 0561-430410 Dierenkliniek Steenwijk 0521-320212 www.dknw.nl, www.dkst.nl of www.dierenklinieknoordwolde.nl

Nieuwe plattegrond

RPM en Zumba Marathon Sportcentrum Impuls groot succes

Sportcentrum Impuls in Oosterwolde stond van 1 t/m 6 februari geheel in het teken van het goede doel. Ten bate van CliniClowns werden er de hele week speciale “CliniClowns lessen” gegeven. Voor deelname aan deze lessen moest minimaal € 2,-- worden ingelegd. Deelnemers konden zich de hele week in het zweet werken bij Bodypump, Bodystep, Bodycombat en Zumba. In de RPM zaal werden voor CliniClowns speciale thema lessen gegeven, zo kon er gefietst worden op o.a. Hollandse hits en valentijnssongs. Zaterdag 6 februari werd de week feestelijk afgesloten met een 3 uur durende RPM en Zumba marathon. Deelnemers betaalden hiervoor minimaal € 12,--. Mede door de energiedrankjes van de sponsors AA en Profit en door de aanmoe-

Met dank aan Sportcentrum Impuls en deelnemers kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde week.

Als ervaren rakkers in de Horeca besloten Gosse en Marijke Miedema in 2008 om de gok te wagen: de gok om eetcafe de Oude Hof in Appelscha weer gezond leven in te blazen. “We gaan er een eerlijk en gezellig familierestaurant van maken!” Een verbouwing volgde, waarin vooral de kracht van de plek tevoorschijn werd gehaald: een klein lief huisje in het centrum van Appelscha met gezellige grenen boerenmeubelen rondom een oude originele schouw. Het biljart en de bar eruit, een grote eetplank voor kinderen met kleurplaten en stiften, een modernisering van de keuken en het pannenkoekenhuisje was geboren. Passende in de prachtige omgeving van de bossen van Appelscha, waar je met een gezonde rode blos op de wangen na afloop van een lange wandeling heerlijk en gezellig van ouderwetse, versgebakken pannenkoeken kan genieten. De eenvoudige kaart, waarbij je de basispannenkoek zelf kan laten beleggen met welke ingredienten je maar het lekkerst vindt slaat aan en het pannenkoekenrestaurant zit al snel gezellig vol!

Ooststellingwerf heeft een nieuwe plattegrond. Die werd onlangs door wethouder Sierd van Weperen overhandigd aan Harry Wilting, voorzitter van TIP Ooststellingwerf, ofwel de oude VVV.

Met deze plattegrond kunnen het TIP en de toeristische ondernemingen de gasten in Ooststellingwerf weer de weg wijzen naar alle voorzieningen in de gemeente. Ook het komende seizoen worden er weer veel gasten in deze gemeente verwacht. Diverse ondernemers, waaronder de recreatiecentrea de Roggeberg en Alkenhaer, hebben ten opzichte van vorig jaar voor het komende seizoen al veel meer boekingen binnen.

Vertrouwen gekregen in de omgeving besloot de familie van de Oude Hof om dit voorjaar ook de metamorfose van het achter de hof gelegen pand aan te gaan: De grote ruimte van de voormalige miniatuurtuin wordt ingericht en aangekleed tot buffetrestaurant. De naam was snel geboren, want waarom zou je een pand dat achter de oude Hof ligt, anders noemen dan Achter de Oude Hof? Een nieuw logo, frisse oranje kleuren en vooral de buiten-

Voor alle bewoners van de Gemeente Ooststellingwerf is er de mogelijkheid om een gratis gemeenteplattegrond te ontvangen. Die kan ook via de website www.ooststellingwerf.nl worden besteld.

Door de deelnemers en donaties werd een bedrag van € 1.500,00 bijeengebracht.

Achter de Oude Hof Buffetrestaurant en de Oude Hof Pannenkoekenhuisje Appelscha

Het huisje van de oude hof in Appelscha leeft weer: de familie die daar ooit woonde is intussen bekend als de oude familie van het Hof: Je kan kennis met hen maken middels hun portretten aan de wand en in de menukaart waar ze je allerlei ideeën geven voor de lekkerste pannenkoek ooit!

Overigens hebben alle recreatieve en toeristische ondernemers van de gemeente een gemeenteplattegrond ontvangen, waarmee ze hun recreanten en toeristen de weg kunnen wijzen.

diging van de enthousiaste instructeurs van Sportcentrum Impuls konden alle 50 deelnemers de marathon volbrengen. De sfeer zat er goed in, er werd door de deelnemers luidkeels meegezongen en de Hollandse hits RPM zorgden zelfs voor een polonaise.

kant van het pand weer aanzien geven worden de speerpunten. De open keuken leent zich perfect voor een buffetrestaurant en Gosse en Marijke Miedema gaan hier de gasten daarom een uitgebreid buffet voorzetten: Allerlei versgemaakte gerechten, seizoensgericht en origineel van idee zullen je buik vullen voor een vast bedrag van 18,95. De ruimte is met zijn 120 zitplaatsen uitermate geschikt voor groepen en aan de kinderen is gedacht met een echte speelhoek in het thema van kabouterbos.

Loop eens binnen in één van onze restaurants en geniet daarbinnen of op de beide terrassen van al het moois en lekkers wat Appelscha jong en oud te bieden heeft!

Opening van het Buffetrestaurant Achter de Oude hof vanaf eind maart, zaterdags en zondags vanaf 16.00 uur, telefoon 0516-433800 b.g.g. 0516-432400

Reservering gewenst Opening van het Pannenkoekrestaurant De Oude Hof dagelijks vanaf 12 uur m.u.v. maandag, telefoon 0516-432400 Informatie www.deoudehof.nl


De Grijpvogel 12 de

Beachsoccer op Oostenburg wordt een weekje later Het voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerde beachsoccerevenement op het parkeerterrein bij het Dio-veld wordt een weekje later dan in eerste instantie de bedoeling was. Omdat er in het weekend van 18,19 en 20 juni al de nodige zaken op Oostenburg waren vastgelegd, verschuift het sportieve festijn nu naar 25, 26 en 27 juni. Zoals al eerder gemeld wordt er op het parkeerterrein rond de 250 kub zand neergelegd, waarop vanaf vrijdagavond al de nodige activiteiten zullen plaatsvinden. Ook de gehele zaterdag staat in het teken van het strandvoetbal en mogelijk wordt de zondag ingevuld door de volleyballers.

Bouw- en klusservice Marsan bestaat 10 jaar ‘’Zolang we het zelf kunnen, doen we het zelf.’’

Bouw- en klusservice Marsan uit Oosterwolde bestaat in april tien jaar. Sander van der Heide en Martijn Bloem zijn begonnen als jongens van negentien en twintig jaar met het verbouwen van studentenhuizen.

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ÉÊn van de hoogtepunten was het verbouwen van een grote stal. ,,De stal werd compleet verbouwd naar een woning,’’ vertelt van der Heide. De klussen waar alle aspecten van de bouw aanwezig zijn doen de mannen graag.

Toen ze begonnen met het bedrijf stonden ze niet stil bij hun jonge leeftijd. ,,We waren ÊÊn van de eerste toen in dit gebied, nu zie je het veel meer.’’ Beide hebben nog steeds plezier in het werken met elkaar. ,,We vliegen elkaar nog niet in de haren,’’ zegt Bloem lachend.

Bridgeclub Oldeberkoop hield afgelopen maandagavond een bridgedrive, die zeer toepasselijk in het teken stond van de Olympische Spelen.

ďż˝ ďż˝

Vaste klantenkring In afgelopen tien jaar hebben ze nooit zon-

der werk gezeten. Door mond tot mond reclame komen de mannen aan klanten. ,,Met goed werk leveren, haal je de klanten binnen,’’ legt Bloem uit. Het netwerk werd groter en Marsan kreeg een vaste klantenkring. ,,We denken mee met de klanten en zijn persoonlijk. Als we aanwezig zijn kunnen ze ons direct aanspreken,’’ vertelt van der Heide.

Bridgeclub Oldeberkoop

ďż˝

ďż˝

Marsan doet alles op het gebied van de bouw. Voor de installatie hebben ze een vaste installateur. Als een klus te groot is voor met zijn tweeÍn, huren ze mensen in. ,,Zolang we het zelf kunnen, doen we het zelf,’’ vertelt van der Heide. Tien procent van het werk komt van een aannemer en 90 procent is afkomstig van een particulier.

ďż˝ ďż˝

De vader van Bloem kocht tien jaar geleden studentenpanden in Groningen. Van der Heide en Bloem hebben de panden toen verbouwd. Tijdens deze eerste klus, leerde ze veel over verbouwen. ,,We wilden daarna voor onszelf beginnen,’’ vertelt van der Heide. Dat was het begin van Bouw- en klusservice Marsan. Vanaf de start van het bedrijf hebben ze het druk met klussen. ,,We hebben veel gewerkt en met veel plezier,’’ zegt Bloem.

ďż˝

ďż˝

De georganiseerd van deze avond was in handen van de echtparen Willy & Johannes Hoogenkamp en Annie & Roel v.d. Vaart. Elke deelnemer kreeg een startnummer/tafel, zodat vooraf niet bekend was wie met en wie tegen wie speelde. Het was net als op de Spelen: ieder voor zich en knokken voor de punten. Aan het eind van deze bijzonder leuke drive werden de scores bekend gemaakt en volgde de ceremo-

Gratis Grijpertjes ��������� ������

niĂŤle handeling met het uitreiken van de medailles.

De uitslag: 1e Annie Terpstra (goud) 2e Willy Hoogenkamp (zilver) 3e Roel v.d. Vaart (brons) Na deze huldiging werd door enkelen zelfs het Wilhelmus ingezet. Voor alle deelnemers was er een bloemetje.

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

De volgende Grijpvogel komt uit op 16 maart. U KUNT UW GRATIS GRIJPERTJES OPSTUREN TOT VRIJDAG 12 MAART. Gebruik daarvoor deze bon:

�������� ���������

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij):

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen.

6JUHFWFSJK4UFMMJOHXFSG.FEJBt7BO&NTUXFHt#7"QQFMTDIB &NBJMFOLBOPPLinfo@stellingwerfmedia.nl

ALLEEN GRATIS VOOR PARTICULIEREN!


De Grijpvogel 14 de

De Olympische spelen in Vancouver zijn begonnen en ‘onze’ sporters hebben keihard getraind om fantastische prestaties neer te zetten.

1

Onze ‘tak van sport’ is personele dienstverlening. Naast uitzenden, detacheren, werving & selectie, payroll en projectmanagement, biedt Flexmen vanaf februari 2010 nu ook de disciplines re-integratie en outplacement aan. Als u gedurende de Olympische Spelen met Flexmen de sportieve uitdaging aangaat om ons de beste kandidaat voor uw team te laten zoeken, dan maakt u kans op een schaatsclinic met een ‘6-voudig Olympisch medaille winnaar’ voor 2 personen! Neemt u de uitdaging aan? Flexmen Oosterwolde heeft de schaatsen geslepen!


De Grijpvogel 15 de

Wim Stroetinga rijdt Driedaagse West-Vlaanderen

Wim Stroetinga staat op de voorlopige deelnemerslijst van de eerste UCI 2.1. rittenkoers van België, de Driedaagse van West- Vlaanderen. Deze wordt ook wel de Johan Museeuw Classics genoemd.Deze koers wordt gehouden van 5 t/m 7 maart. Vrijdag wordt de etappe Kortrijk-Bellegem over een afstand van 183,5 kilometer gereden, de dag daarop staat de etappe Torhout-Handzame over 176,6 kilometer op de agenda en op de slotdag rijden de coureurs van Middelkerke naar Ichtegem, een afstand van 195 kilometer. De winnaar van 2009 was Johnny Hoogerland van het Vacansoleil Pro Cycling Team. Ook in 2008 was er een Nederlandse winnaar en wel Bobbie Traksel, in dat jaar rijdend voor het Nederlandse Continentale Team P3Transfer-Batavus, maar sinds 2009 ook renner bij het Vacansoleil Pro Cycling Team. Deze koers, die jaarlijks wordt gereden in het begin van maart, dateert al van 1945 en werd toen verreden onder de naam Omloop der Vlaamse Ardennen-Ichtegem. In 1999 werd de naam gewijzigd in Guldensporentweedaagse en sinds 2003 is het de Driedaagse van West-Vlaanderen, ook wel de Johan Museeuw Classics. De Guldensporentweedaagse werd in

2001 en 2002 gewonnen door Erik Dekker en in 2000 door Servais Knaven. Nederlandse winnaars van de Omloop der Vlaamse Ardennen-Ichtegem waren, in 1997 Leon van Bon, in 1992 Nico Verhoeven, in 1988 Michel Cornelisse, in 1985 Hans Daams, in 1979 Piet van Katwijk en in 1972 Tino Tabak. De laatste Belgische zege was in 2006 toen Niko Eeckhout won. Aan de Driedaagse van West-Vlaanderen nemen, naast Milram, de ploeg van Wim Stroetinga, nog 4 ploegen deel uit het ProTour circuit en wel: Omega Pharma-Lotto uit België, Team Saxo Bank uit Denemarken, Team RadioSchack uit de Verenigde Staten en AG2R-La Mondiale uit Frankrijk. Ook de Nederlandse ploegen van Vacansoleil, Skil Shimano en het Continentale Team van de Rabobank behoren tot de 22 deelnemende ploegen. In deze koers krijgen de renners in de slotrit de hellingen van de Goeberg (83 meter), Rodeberg (138 meter), de Monteberg (115 meter) en de Kemmelberg, met 156 meter de hoogste berg van de provincie West-Vlaanderen, voor de kiezen.

Film Disgrace in 't Vlechtwerk Noordwolde

Op vrijdag 5 maart vertoont het Filmhuis Weststellingwerf in 't Vlechtwerk de film DISGRACE (Australie/Zuidafrika 2008) van regisseur Steve Jacobs. Een literatuurwetenschapper aan de universiteit (gespeeld door John Malkovich) is in ongenade gevallen door een affaire met een studente en trekt zich terug op de afgelegen boerderij van zijn dochter. Hij hoopt enig evenwicht in zijn leven aan te kunnen brengen. Maar de harde werkelijkheid rukt meedogenloos op en verstoort alle broze relaties. Hij wordt samen met zijn dochter het slachtoffer van een gewelddadige actie. Het is de verfilming van de Booker Prize

Renovatie zwembad De Vrije Vogel geslaagd

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de renovatie van het zwembad van De Vrije Vogel. Het zwembad van deze Groepsaccommodatie aan de Kloosterweg in Elsloo, kreeg o.a een nieuw plafond met sfeerverlichting en een geheel nieuw luchtbehandelingsysteem met warmte-terugwinning. Daarnaast kreeg ook de kleedruimte een face-lift. Zo onstonden er meerdere omkluidruimtes en werd de toegang van kleedruimte naar de zwembadruimte beter toegankelijk. De vele zwemgroepen, die wekelijks een duik komen nemen, reageerden allen enthousiast op de veranderingen. Op maandag en vrijdag ontvangt De Vrije Vogel een

aantal groepen zwemmers uit de directe omgeving voor bijvoorbeeld aquasport, maar ook bewoners van Stellinghaven en Olmen Es genieten van het warme water. Speciaal voor deze doelgroep is het water altijd lekker warm, zo’n 31 a 32 graden. Er is nog ruimte voor meer zwemgroepen, informeer eens naar de mogelijkheden op 0516-513525.

Openstelling gedroogde plantencollectie Wegens de enorme belangstelling van de laatste keer wordt in het weekend van 6-7 maart nog eenmaal in dit seizoen de deuren geopend van het Herbarium Frisicum. Deze verzameling gedroogde planten is de grootste privécollectie van Nederland en is een onderdeel van de tuinen van Hofstede De Meijerij. Tijdens deze tweedaagse openstelling worden verschillende oorlogsherbaria tentoongesteld, waaronder een herbarium die is verzameld door joodse onderduikers.Tevens worden er workshops plantendrogen gehouden. Het Herbarium Frisicum is op

beide dagen geopend van 10 tot 4 uur en de kosten bedragen euro 2,50 Het adres is Hofstede De Meijerij Nieuweweg 32 8391 KM Noordwolde-Zuid Inf. 0650496024

winnende roman ‘In Ongenade’ van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee: een allegorie van de tragische situatie van Zuid-Afrika na de apartheid. De film is intiemer, kleiner en minder afstandelijk dan het boek, maar niet minder aangrijpend. De film won op het Toronto International Film Festival de Prize of the International Critics.

De entree bedraagt € 7,00. Reserveren kan via e-mail (hier.reserveren@gmail.com) of telefonisch (ook antwoordapparaat) naar 0561-610327.


De Grijpvogel 16 de

Kandidaten uit twaalf dorpen in de race voor raadszetel Met 24 verkiesbare kandidaten op de zeven deelnemende lijsten voor de

komende gemeenteraadsverkiezingen voert Oosterwolde de boventoon. Ook veel Appelschasters zijn in de race om zich in de gemeentelijke politiek te storten, want dat dorp levert zestien kandidaten van de in totaal 93 voor de verschillende partijen. Van de dertien Ooststellingwerfse dorpen komt alleen uit Nijeberkoop geen enkele kandidaat. Met dertig kandidaat-raadsleden is de lijst van Ooststellingwerfs Belang veruit het grootst. Met zestien kandidaten komt de PvdA daar op de tweede plaats, het CDA is met dertien namen derde. De kleinste lijst behoort toe aan D66. Die kandidatenlijst omvat vijf namen. Niet verrassend levert het grootste dorp dus de meeste kandidaten en ook de zes-

tien van Appelscha en de twaalf van Haulerwijk zijn niet onlogisch. Toch doen ook de kleinere dorpen volop mee. Zo levert Makkinga zeven politici in spé, in Oldeberkoop, Haule en Fochteloo zetelen zes mensen die de gemeente wel willen besturen. Donkerbroek telt er vijf, Langedijke vier en Waskemeer en Elsloo elk drie. Ravenswoud komt tot een kandidaat, want de socialist Wim Kunst is de enige verkiesbare kandidaat uit dat dorp.

Stichting SOS voor huisdieren lijk, kan goed meegenomen worden in de auto en kan op het huis passen als de baas weg moet.

De Appelscha Radio Top 30

dw vw aw 01 02 06 Caro Emerald – A Night Like This 02 01 05 De Doelleazen Ft. Bricquebec – Strjitlizzer 03 05 03 Shontelle – Impossible 04 03 04 Dikdakkers – Hakkestamp 05 09 02 Sieneke – Ik Ben Verliefd (Sha La Lie) 06 07 04 Double Dj’s – Boven Op De Berg 07 06 07 The Wildboys Featuring Ameerah – The Sound Of Missing You 08 08 04 Ray & Anita – In Da Name Of Love 09 10 02 Kane & Carice Van Houten – No Surrender 10 04 06 Gebroeders Ko – Geef Mij De Sleutel Van Jouw Voordeur 11 12 11 Owl City – Fire Flies 12 22 02 Ke$ha Feat. 3OH!3 – Blah Blah Blah 13 15 10 The Opposites Feat. Gers & Sef – Broodje Bakpao 14 14 06 Jason Derülo – Watcha Say 15 —- 01 Dirk Meeldijk – Adieu Adieu 16 18 03 André Van Duin – Ome Cor Heb Een Drilboor 17 19 04 Iyaz – Replay 18 13 09 AnnaGrace – Love Keeps Calling 19 29 02 Train – Hey Soul Sister 20 11 08 Paultje Poets – Als We Straks Naar Tirol Toe Gaan 21 20 03 Wesley – You Raise Me Up 22 23 07 Jan Spijkerman – Stom 23 27 12 Bob Taylor Featuring Inna – Déjà Vu 24 16 07 Lasgo – Over You 25 28 04 Jurk – Zou Zo Graag 26 24 04 René Becker – Eén En Al Gezelligheid 27 30 06 Frans Duijts – Ik Mis Je 28 26 02 Dj Jean – New Dutch Shuffle 29 25 07 Truus Trut & De Terlenka’s – Alle Leuke Jongens 30 21 10 Stefan Storm – Ik Heb Mijn Hart In Westendorf Verloren Uit de lijst : Anneke Douma – It Giet Oan

De Rottweiler PASJA is geboren in 2005 en rond de 56 cm. hoog. Pasja kan heel goed alleen thuis blijven, met katten overweg, mee in de auto, los tijdens de wandeling, blijft bij huis en is ondanks dat ze waaks is, niet agressief naar bezoekers. Met kinderen is ze niet in aanraking geweest, maar daar verwachten we eigenlijk geen probleem. Bij het uilaten wordt een halti gebruikt, anders kan ze aan de lijn trekken. Met de meeste honden kan ze prima overweg, maar aan kleine keffertjes vindt ze niets aan. Katten zijn veilige bij haar net als zowel groot- als kleinvee.

De Canarische Windhond SOCKE zoekt na het overlijden van zijn baas een ander plekje. Socke wordt volgende maand zeven jaar. Het is een hond met jachtinstinct, dus kan hij niet overal los lopen. Met honden kan hij goed overweg, katten niet. Ook bij vee is hij niet vertrouwd. Tegenover vreemden is hij in het begin wat terughoudend, maar kent hij je, dan is hij een lieve aanhankelijke hond. Socke heeft een schofthoogte van 68 cm. Hij is groot, zo’n 72 cm. Begrijpelijk want hij bestaat voor de helft uit Duitse Dog en voor de andere helft uit een Mastino. Zijn naam is DJANGO en deze forse jongen is in de kracht van zijn leven, hij is ruim twee jaar. Django is een type wat genoeg heeft aan zijn baas en is voor de juiste persoon een prima hond. Hij gaat goed om met andere honden en ook met katten. Django heeft met goed resultaat de gehoorzaamheidstraining afgerond. De Stichting SOS voor huisdieren Friesland is, ook voor het herplaatsen van uw huisdier, bereikbaar van maandag- woensdag en donderdagavond van 19-21 uur en dinsdag- en vrijdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur op telf.nr. 0343 414969 - 0513 460738 – 0522 240497 - 0514-551474. Per fax 0516 421856 en per mail: sosdier@ sosdier.nl. Info over onze werkwijze vindt u op onze website: www.sosdier.nl

Frank’s eerste single “Pluk alle sterren” kwam in 2002 uit en kreeg zeer veel aandacht op de regionale zenders. Ook tweede single “Geluk”, was veel op de stations te horen maar zijn echte doorbraak kwam met de derde single “Leef Als Een Zigeuner”. Dit werd een grote hit in heel Nederland tot aan Spanje toe. Deze single is tot op de dag van vandaag nog steeds een absolute hit. Zijn daarop volgende debuutalbum “De weg naar geluk” ging inmiddels al meer dan 20.000 keer over de toonbank. Franks tweede album “Voor Altijd Samen” is in april 2004 uitgebracht met als voorloper de single “Waar Ze Voor Leeft” ook de single “Deze Nacht Ben Jij Van Mij” staat op dit album. In de lente van 2005 kwam het derde album “Zo Ben Ik” uit geproduceerd door John van de Ven. In januari 2007 is Frank’s 4e CD album getiteld “Mijn Gevoel” uitgebracht. Als voorloper voor deze nieuwe CD is in juni 2006 al de eerste single met video clip getiteld “Een Lange Hete Zomer” uitgekomen. Op het album stonden 2 hits; “Een Lange Hete Zomer” en “Marsha” die het landelijk zeer goed deden. In 2008 tekende Frank een nieuw platencontract bij Foreign Media Music, wat later overging in T2 Entertainment. Samen met producer Martin Sterken schreef Frank aan zijn meest recente album “Leef”. “Ik Ben Een Vagabundo” is de bekendste al landelijk een hit aan het worden. Deze single werd geschreven door Adri-Jan Hoes. Het album kwam in Januari 2008 op de markt en staat

vol met splinternieuwe stukken en laat een vrolijke maar ook gevoelige kant van Frank van Etten zien. Ook staan op deze cd meerdere fantastische stukken met zigeunerklanken vol melancholie. De clip “Ik Ben Een Vagabundo” draait nog steeds op de landelijke radio -en televisiestations. Momenteel werkt Frank aan een nieuw album wat in juni 2010 uit gaat komen. Dit betekend ook een nieuwe start in Frank zijn carriere. Van juni 2009 tot januari 2010 heeft Frank niet kunnen zingen vanwege een operatie aan zijn stembanden. Van dit album zijn nu twee singles uitgekomen (“Hallelujah” en “Dunnetjes Weer Over”). Met Hennie Thijssen en Gerto Heupink is het succesvolle team van vroeger weer bijeen, en dat is te horen in de producties. “Halleluja” heeft het erg goed gedaan, en “Dunnetjes Weer Over” lijkt een echte hit te worden. Daarom is de nieuwste single “Dunnetjes Weer Over” de Oogappel op AppelschaRadio.nl Meer weten over deze artiest kijk op: www.frankvanetten.nl

Wereldgebedsdag in R.K.-kerk Oosterwolde De kruising Stabij MAKKER met zijn zwart witte gekrulde vacht is een beetje kansarm om een baas te vinden. Niet omdat zijn gedrag vervelend is, maar omdat hij al wat ouder is. Hij is geboren in mei 1999. Makker is een aanhankelijke hond die graag bij je komt liggen. Hij speelt graag met een balletje en zwemt met plezier een baantje. Voor kinderen is hij vriende-

OOSTERWOLDE - Op vrijdag 5 maart aanstaande is het Wereldgebedsdag. De Wereldgebedsdag wordt sinds 1887 georganiseerd door christenvrouwen wereldwijd. De liturgische handreiking voor de viering van dit jaar, geïnspireerd op Psalm 150, komt uit Kameroen. De Raad van Kerken in Oosterwolde organiseert op 5 maart een oecumenische viering in de Rooms-Katholieke kerk. Het thema van die gebedsdienst is: “Alles wat adem heeft”.

In die viering, die om 19.30 uur begint, treedt een veelbelovend gelegenheidskoor op. De Raad van Kerken bestaat 25 jaar; bij de koffie na de dienst is er voor de bezoekers een feestelijke traktatie.


De Grijpvogel 18 de

Workshop over vogels in Activiteiten bij forellenvijvers Oosterseveld flink uitgebreid het bezoekerscentrum In het voorjaar laten vogels al vroeg van zich horen en vaak gaat het dan de gehele dag door. Het mondt vaak uit in een gratis concert, waarbij het moeilijk is de diverse artiesten te herkennen. Staatsbosbeheer organiseert in maart een korte vogelcursus over de vogels in de nabije omgeving. Deze zijn te herkennen aan hun biotoop, de grootte, de kleur snavel, het geluid dat ze produceren. Op donderdagavond 11 maart 19.30 uur behandelt Tjeerd van der Meer van de

Vogelbescherming Nederland de theorie. De zaterdag daarop volgt in de vroege morgen een praktijkexcursie door het Drents-Friese Wold.

Nu de lente kriebels weer beginnen te komen, willen we allemaal graag zo veel mogelijk buiten zijn. Wie van vissen houdt zit dan bij de Forellenvisvijvers Het Oosterseveld bij Noordwolde- Zuid goed. Twee prachtige vijvers vol goede vis liggen daar klaar. Wie even niet naar de dobber wil staren, kan uitstekend verpozen op het terras of in de kantine van Het Oosterseveld. Ook is er de mogelijkheid voor een heerlijke ontspanningsmassage. Hiervoor moet u wel even een afspraak maken.

De excursie begint om 07.30 uur en opgave vooraf is noodzakelijk (0516-464020). De kosten bedragen 6 euro per deelnemer.

Lente-expositie Op zondag 7 maart om 16.00 uur is de opening van de Lente-expositie 2010 van Galerie Lauswolt in Olterterp. De tentoonstelling omvat werk van schilderijen en tekeningen van Wouter Berns, Tjeerd Landman, Jacqueline Kasemier en Drago Pecenica en beelden van Elise Coenen en Henk Vos. Tjeerd Landman schildert gewone dagelijkse dingen die een bepaalde gemoedsstemming oproepen. De landschappen en de schepen aan de kade stralen niet alleen rust uit, ze roepen ook een herinnering en herkenning op. Het werk is teder en ingetogen, roept een gevoel van melancholie op, een verlangen naar iets, maar wat is moeilijk te definiëren. Jacqueline Kasemier ontleent veel van haar onderwerpen aan de mythologie of de geschiedenis. Ze schildert stillevens, landschappen en portretten. Ze verwerkt regelmatig frescoachtige partijen uit de oudheid in haar werk. Op dit moment is water een belangrijk onderwerp in haar werk. Zij is gefascineerd door de gelaagdheid die zichtbaar wordt door de spiegeling in en de transparantie van het water. Door deze in een kader van strakke lijnen te plaatsen ontstaat er een spannend contrast.

Kunst met een ziel Het is ons gelukt werk van kunstenaars bij elkaar te brengen waar een diepere laag, een ziel, in zit. Op het eerste gezicht is dat niet altijd duidelijk, maar stuk voor stuk zijn het kunstwerken waarbij de toeschouwer wordt getroffen door een gevoel van verwondering en verbazing. Nadere beschouwing zal de diepere laag van het werk zichtbaar maken. Alle kunstenaars hebben hun talent en vakmanschap benut en dat heeft werk opgeleverd dat een lust is voor het oog. Wouter Berns (1970) is een schilder pur sang. Zijn werkwijze is traditioneel ambachtelijk en technisch verfijnd. Hij gaat uit van de zichtbare werkelijkheid, maar geeft daaraan een geheel eigen draai. Vertrouwde beelden en herkenbare situaties worden door subtiele ingrepen in een ander daglicht geplaatst. Humor, vervreemding en ironie zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Het werk wekt verwondering en verbazing op. Mensen en dieren spelen een belangrijke rol in zijn werk, vaak in combinatie met landschappelijke elementen.

Olterterp Galerie Lauswolt Lente-expositie 2010, schilderijen en tekeningen van Wouter Berns, Tjeerd Landman, Jacqueline Kasemier en Drago Pečenica en beelden van Elise Coenen en Henk Vos. t/m 9/5- 2010 di t/m zo 13.30-17 u

Drago Pečenica is een vluchteling afkomstig uit Bosnië. Hij laat zich vooral inspireren door de natuur met karakteristieke bomen als hoofdobject. Zelf zegt hij daarover dat elke keer dat hij een boom tekent, hij eigenlijk zichzelf tekent. Behalve pen en inkt hanteert hij de ”scraperboard”-techniek: op zwart of wit karton krast hij met een soort operatiemes de lijnen uit. Hij maakt gebruik van een sterke schildersloep, zodat hij details ongelooflijk minuscuul kan weergegeven. Het maken van een tekening neemt daardoor, afhankelijk van het formaat, één tot twee maanden in beslag. Met zwart, wit en grijs komen de natuurlijke structuren tot uitdrukking. Bij Elise Coenen staat innerlijke vrijheid en rust centraal als zij de mens weergeeft. Het beeld dat daaruit ontstaat is organisch en karaktervol. Vleugels in haar werk symboliseren vrijheid en de imposante houdingen het bewustzijn van geestelijke kracht. Kunstbeoefening is voor haar een manier om bij haar eigen, soms onderbewuste, gevoelens te komen en die tot uiting te laten komen in de schoonheid van de mens. Die gevoelens bepalen de sfeer in haar werk. Elise vervaardigt haar sculpturen hoofdzakelijk van chamotte, die vervolgens in brons worden gegoten. Henk Vos probeert de eenheid der schepping en de verbondenheid van mens en natuur symbolisch weer te geven. Bij hem wordt de man boom en de boom een man. Het is de verzoening tussen geest en materie en van de vergankelijkheid met de onvergankelijkheid. De persoonlijke emotie is hierbij het leidende motief. De laatste jaren is Henk geïnspireerd door het materiaal brons. Er ontstaan kleine bronzen beeldjes met een figuratieve vormgeving en met de mens als thema.

Mooie vijvers Twee fraai aangelegde visvijvers liggen voor u klaar. In de ene vijver is regenboogforel uitgezet, in de tweede vijver zalmforel. Uiteraard kan de zelf gevangen vis meegenomen worden en zijn alle hulpmiddelen daartoe aanwezig. De dag en avond zijn bij de forellenvisvijver ingedeeld in drie dagdelen van elk vier uur. De dagdelen om te kunnen vissen zijn van 08.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 17.00 uur, en van 17.30 tot 21.30 uur. De vijvers zijn op zondag gesloten. En van september tot en met mei ook op dinsdag gesloten. Nieuwe activiteiten Groepen zijn bij Het Oosterseveld na afspraak altijd van harte welkom. Er zijn diverse arrangementen mogelijk. Zo kan er na het vissen gezorgd worden voor een mooi buffet of een complete barbecue. De ontspanningsmogelijkheden zijn flink uitgebreid met een pitch and putt baan en een jeu de boulebaan. Het pitch and putt gebeuren is een golf spel met negen banen van 35 tot 70 meter. Alle benodigdheden bv. sticks en clubs zijn aanwezig en natuurlijk ook de benodigde ballen voor het jeu de boule spel. Hierdoor is het aanbod voor groepen nog aantrekkelijker geworden. Men kan nu verschillende activiteiten doen terwijl men wel op de zelfde locatie ver blijft. Ook zijn er deze winter flink wat arrangementen met naburige recreatie ondernemers op papier gezet bv. vang je eigen maaltijd en een tocht met de quads. Hiertoe heeft Het Oosterseveld diverse afspraken met bedrijven in de buurt. Zo is het voor een gezelschap met niet-vissers erbij toch aantrekkelijk om

naar het Oosterseveld te komen. De golfbaan is geopend vanaf 1 mei a.s.

Workshops en vliegvissen Er kunnen diverse workshops bij de visvijvers verzorgd worden. Een nieuwe activiteit is het vliegvissen. In combinatie met Vliegvisschool Bert Oldeman worden er cursussen gegeven in het vliegvissen. Je leert dan de kunstvliegen op een goede manier aan de hengel te binden en deze vliegen ook zelf te maken. Vervolgens leer je verschillende werptechnieken om te vissen met een vlieghengel. Het vissen wordt zo veel attractiever, omdat je veel meer zelf de vislijn bedient. Het is iets wat je echt eens moet komen proberen. Bel altijd even voor de tijden waarop er vliegvisworkshops zijn.

Rust en gezelligheid Wie niet over een visuitrusting beschikt, kan deze huren bij Het Oosterseveld. De plekken zijn ook voor rolstoelers goed toegankelijk. De fraaie natuurlijke omgeving biedt veel rust. In de sfeerrijke rietgedekte kantine en op het terras is het goed toeven bij eigenaren Willem en Alie Dekker. Het Oosterseveld is zo een prachtige plek voor de individuele visser en voor groepen.

Actuele informatie Voor alle precieze openingstijden en alle overige informatie kunt u kijken op de verzorgde internetsite: www.forellenvijvershetoosterseveld.nl. Ook kunt u bellen op telefoonnummer 0561430020. U vindt Forellenvisvijvers Het Oosterseveld aan de Oosterseveldweg 16 nabij Noordwolde-Zuid.


De Grijpvogel 19 de

Voetbalschool Noord ook in Oosterwolde weer van start

Op de sportvelden van Oostenburg wordt binnenkort weer gestart met de Voetbalschool Noord. Op vrijdag 5 maart gaan er weer zo'n vijftig jeugdspelers en -speelsters los voor de clubondersteunende activiteit, waarbij de nadruk ligt op techniektraining, motivatie en plezier. ,,Hoewel we toch weer aardig ,,gevuld”zijn, kan er qua deelname nog wel iets bij”, vertelt Theo Los, die samen met Arjen Koster en Jan Pitstra de trainingen in Oosterwolde verzorgt. De Voetbalschool Noord werd in 2007 door Henk de Jong in Drachten in het leven geroepen, inmiddels zijn er al meerdere plaatsen van waaruit de trainingen worden gegeven. In Oosterwolde werd vorig jaar gestart en dat bleek meteen aan te slaan. ,,Ook vorig jaar hadden we zo'n vijftig deelnemers. Dertig daarvan gaan nu door met de vervolgcursus, daarnaast hebben we twintig nieuwe jongens en meisjes”, maakt Los duidelijk. Ook van buiten de gemeentegrenzen weten de deelnemers de Oosterwoldse voetbalschool inmiddels te vinden. Theo Los: ,,We hebben wat jongens uit Beilen en Hijken erbij. Die waren eerder actief in Assen, maar die vestiging is gestopt. Daarom gaan ze bij ons door.” De meeste deelnemers komen wel uit Ooststellingwerf, waarbij de jeugdvereniging Oostenburg min of mer de ,,hofleverancier”is. De voetbalschool bij Dio gaat dus vrijdagmiddag 5 maart weer van start. Dan wordt er getraind van half vijf tot half zes en van half zes tot half zeven. Ook op de zondagchtend kunnen de deelnemers op Oostenburg terecht. Dan wordt er gestart om half tien. Aan de voetbalschool kan worden deelgenomen door alle jongens en meisjes in de leeftijd van zes tot en met achttien jaar.

Hilda de Boer aanspreekpunt voor ondernemers ‘’Het inspireert me om nieuwe dingen te doen’’

Hilda de Boer is sinds begin dit jaar accountmanager werkgelegenheid bij de gemeente Ooststellingwerf. Voor werkgelegenheid moet men bij haar zijn. Zij is het aanspreekpunt in de gemeente voor ondernemers. Om haar beter te leren kennen, hebben we haar een aantal vragen voorgelegd. Naam: Hilda de Boer Functie: Accountmanager werkgelegenheid Woonplaats: Paterswolde Wie is Hilda de Boer? Ik ben 28 jaar oud en ik woon in Paterswolde. Ik ben een nuchter persoon. Ik ben vrolijk en heb vaak een lach op mijn gezicht.

Leuk. Het is een nieuwe uitdaging. Het inspireert me om nieuwe dingen te doen. Iets nieuws leren is leuk. De vacature heeft een tijdje open gestaan, dat biedt kansen. Je kunt een eigen invulling geven aan de baan. Je hebt de vrijheid. Dat spreekt me erg aan. Je leert ondernemers kennen en de gemeente. Het is een nieuwe uitdaging.

Wat zijn je interesses? Muziek maken. Ik speel in een fanfare in Groningen bugel. Eerder heb ik ook in Friesland bij een fanfare gespeeld. Ik houd van luisteren naar muziek en van het lezen van een goed boek. Daarnaast ook van watersport, lekker buiten zijn op het water. Als er een keer gezeild wordt, vind ik het leuk om mee te gaan, maar het komt er niet zo vaak van.

Je bent het aanspreekpunt voor ondernemers, hoe ga je dat aanpakken? Samen met drie andere collega’s van de afdeling VROM(Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer) vorm ik het ondernemersloket. We hebben allemaal een verschillende specialisatie. Ik ben het aanspreekpunt voor ondernemers op het gebied van werkgelegenheid.

Wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb hiervoor drie jaar bij Randstad gewerkt. Bij Callflex binnen Randstad. Het was veelzijdig en ik heb er veel geleerd, maar na bijna 3 jaar was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Ik ga dit aanpakken door de deur uit te gaan, mezelf voor te stellen en kennis te maken met de bedrijven. Naar de bedrijven gaan om bijvoorbeeld te praten over de mogelijkheden voor een leerwerkplek. Je moet er energie en tijd insteken.

Hoe ben je in aanraking gekomen met deze baan? Via via hoorde ik dat er een vacature was. Ik dacht toen, misschien is dit wel iets voor mij.

Wat zijn je doelen voor de komende tijd? De gemeente leren kennen. De kansen in kaart krijgen. Er is momenteel geen goed economisch klimaat. Er kloppen meer mensen aan bij de gemeente voor een uitkering en het is in deze tijd moeilijker om mensen weer aan het werk te

Wat vind je van de nieuwe baan tot nu toe?

helpen. Maar daar zit juist ook weer de uitdaging in. Is het lastig om mensen weer aan het werk te krijgen? Als er veel vraag is naar mensen dan is het gemakkelijker. Er zijn momenteel veel mensen die werk zoeken. Mensen met veel werkervaring. Er is dus een groot aanbod voor werkgevers. Voor jongeren die net van school afkomen en weinig tot geen ervaring hebben, is het momenteel lastig om op de arbeidsmarkt te komen. Dat is zonde. Je bent hier nu ruim twee maanden. Is er al iets bereikt waar je trots op bent. De eerste stappen die zijn gezet. De eerste contacten met ondernemers in de gemeente. Alles op de rit krijgen en structuur aan brengen. In het begin is alles nieuw, moet je uitzoeken hoe alles werkt. Naar buiten gaan om kennis te maken met de bedrijven. Wat zijn veel problemen waar ondernemers tegenaan lopen? Door de financiële crisis merk je dat er bij sommige bedrijven minder werk is. Maar de problemen waar bedrijven tegenaan lopen kunnen heel divers zijn. Voor ondernemers is het handig om te weten dat er bij de gemeente een aanspreekpunt is voor hen. Voor zaken die met werkgelegenheid te maken hebben moet je bij mij zijn.

4e open Klaverjaskampioenschap van Ooststellingwerf in dorpshuis „Oan `e Feart” in Donkerbroek Het dorpshuis „Oan `e Feart” in Donkerbroek organiseert voor de vierde maal het klaverjaskampioenschap van Ooststellingwerf.

wordt individueel gespeeld door middel van loting. Naast de bekers zijn er royale vleesprijzen te winnen. Er worden 4 rondes gespeeld.

APPELSCHA - De contactgroep van de historische verenigingen van Oosterwolde, Makkinga, Haulerwijk en Appelscha zullen zaterdag 6 maart een genealogische middag houden in Appelscha.

Op zaterdag 13 maart vanaf 13.30 uur zullen de kaarters het tegen elkaar opnemen. Er wordt gestreden om een wisselbeker en de winnaar mag ook een fraaie kampioensbokaal mee naar huis nemen. Er

De kosten bedragen €5,- Opgave is mogelijk tot op de dag van het kampioenschap. U kunt zich aanmelden via de mail: dorpshuis.donkerbroek@gmail.com of bij Jaap ten Hoor, tel. 0516 – 49 19 96 tussen

De middag is bedoeld voor mensen die opzoek zijn naar hun voorouders of interesse hebben voor de streekgeschiedenis van Ooststellingwerf. Belangstellenden kunnen in de Hoolten Klinte Bosweg 1 te Appelscha terecht van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis

Johnny Hunneman winnaar 2010 vierballentoernooi

Genealogische middag in Hoolten Klinte

Stoomcursus Spaans op reis Voor wie deze zomer op vakantie gaat naar Spanje of Zuid-Amerika, is er nu een vakantiecursus Spaans. In 12 lessen van 1,5 uur krijgen de cursisten de meest elementaire taaluitingen aangeboden om straks onder de zon in Spanje of Zuid-Amerika op het dorpsplein, bij het winkelen of op het strand te kunnen praten met de lokale bevolking. De lessen van de ervaren docente Maika Cheizoo zijn praktisch, speels en ontspannen. U kunt haar voor meer informatie bellen (0516-515714) over de lessen op de woensdagavonden vanaf 10 maart in “Het Anker” in Oosterwolde.

19.00 en 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Jaap. De prijsuitreiking zal om ongeveer 17.30 uur plaatsvinden. De organisatie hoopt vele deelnemers te mogen verwelkomen! Niet alleen spelers zijn op deze dag van harte welkom, maar ook publiek heten wij van harte welkom in het dorpshuis aan de Fruitier de Talmaweg 6a om hun favorieten aan te moedigen.

Nijelamer.Vorige week zaterdag was de zesde editie van het gesloten Kampioenschap vierballen toernooi van Weststellingwerf. De organisatie was in handen van de biljartclub de Stellingwerver Stoaters. De locatie van het evenement was het dorpshuis van Nijelamer met als hoofdsponsor van de avond de plaatselijke schilder Leo Hunneman. Er werd gestreden over 3 speelronden met teams van 4 personen. Het deelnemersaantal bedroeg deze avond 20 spelers. In de voorronden lieten enkele plaatselijke spelers gelijk zien dat zij kampioensaspiraties hadden, Johan Baas legde 2 schitterende wedstrijden op het groene laken, maar kon in de finale de spanning niet de baas. De latere kampioen Johnny Hunneman was heer en meester deze avond en sloot dan ook alle drie voorronden winnend af. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door het beheerders echtpaar Corrie en Leo Hunneman. Als eerste mochten zij hun zoon in de bloemetjes zetten met in totaal 8 wedstrijdpunten. Op de 2e pl. eindigde Johan Baas met 7 punten. 3e pl. Marcel Pen 6 punten. 4e pl. Plaatselijk favoriet Russel Elford met 6 punten en een 111 score. 5e pl. Rien Horstman met 6 punten en een score van 105. De poedelprijs ging naar Uilke de Jong met 2 wedstrijdpunten en een hele boel pech scores.

Op de Foto de prijswinnaars 2010 (Foto: Foppe Auke van Dijk)


De Grijpvogel 20 de


De Grijpvogel 21 de

Vaarexcursie Ottersporen in de Weerribben Na een lange vorstperiode is het eindelijk mogelijk weer te varen in de Weerribben en kunnen we alsnog op zoek gaan naar Ottersporen. Hopelijk hebben de Otters de winter goed doorstaan en zijn er op veel plaatsen spraints (uitwerpselen) te vinden.

Henderson en Dj Okkie in Iduna

Op de vorige editie liepen er meer dan 200 mensen rond in Iduna. De leeftijd lag wat hoger als normaal, ook de feest vreugde was wat beter dan normaal. De reden was Dj Okkie met zijn herkenbare platen uit de jaren 70/80/90 tot nu. Waar moet je heen als 30+er was de veelgestelde vraag, Iduna Stappen Als Toen is het antwoord. De Band van vanavond is Henderson, dit is een no nonsense band die als één van de weinigen in Nederland nog puur en onvervalst muziek maakt zoals in the “good old days”.

Dat ze het moeilijk hebben gehad bleek o.a. uit een foto van een mager, nog niet volwassen dier op de Floddervaart. Staatsbosbeheer had op verschillende plaatsen in de Weerribben gezorgd voor open water. Dit gebeurde door motorpompen in diep water of het openzetten van duikers en stuwtjes om stroming te krijgen. Op diverse plaatsen zijn bij het open water ottersporen gezien. Met een elektrische excursieboot gaan we op zoek in het noordelijk deel van de Weerribben naar sporen. De kans op een Otter in levende lijve is zeer klein. Laarzen en warme kleren zijn aan re raden, want we gaan ook op een paar plekken het terrein in. Behalve Otterspo-

ren is er natuurlijk ook nog kans op Reeën en allerlei vogels zoals Blauwe kiekendief, Klapekster, de eerste jodelende Wulpen en baltsende roofvogels.

Hits van ZZ Top, Status Quo, Herman Brood en andere ruigere zullen je terugbrengen in andere tijden. De band heeft een Zangeres uit Drachten, en speelt gedeeltelijk voor thuis publiek. Daar waar deze band speelt is een leuk feest gegarandeerd!

We vertrekken om 9.00 uur bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 in Ossenzijl en zijn daar om ongeveer 12.00 uur weer terug. De kosten voor de excursie zijn €2,50 pp. Er kunnen maximaal 20 personen mee, opgave is verplicht.

Verse groente voor de voedselbank

Voor inlichtingen en opgave Jeroen Bredenbeek: 06-502 130 96; j.bredenbeek@ staatsbosbeheer.nl

FNV Bouw eert jubilarissen Tijdens de onlangs in dorpshuis De Enter gehouden vergadering van FNV Bouw afdeling Ooststellingwerf werden weer de nodige jubilarissen in het zonnetje gezet. Twintig leden kregen een blijk van waardering voor hun jarenlange lidmaatschap. Na verslag over het afgelopen jaar van de secretaris en de penningmeester was het de beurt aan Wytse Douma, voorzitter van de bondsraad regio Noord. Hij vertelde over hoe de bondsraad van de FNV Bouw werkt. Hij zei onder andere dat deze te vergelijken is met de tweede kamer. Na Douma was het de beurt aan de jubilarissen om gehuldigd te worden. Voorzitter van de afdeling Geert Dorenbos gaf de speldjes aan de leden. Voor 25 jaar zilver, veertig jaar goud, vijftig jaar goud met brillant en zestig jaar goud met diamant. Voor allemaal was er ook een presentje en een bos bloemen. Gehuldigd werden voor 25 jaar: Mevrouw A.Nijland-de Keyser, H. Huft, J.F. Veenstra,

Dj Okkie is nog zo`n Dj waar je een plaatje kan aanvragen, en die hem nog draait ook als hij deze bij zich heeft. Hits van Nirvana, KD Lang, Metallica en van Dik hout, en andere klassiekers die bijvoorbeeld vroeger in It Jaske hoorde zullen voorbij komen. Wil je invloed hebben op de muzkiek, mail Okkie je foute Top3 naar het volgnde mail adres: mijnfoutedrie@dj-okky.nl

L. Postumus en F.van der Velde. Voor een 40-jarig lidmaatschap waren dat mevrouw Vissia-van Bergen, W. Drenth, J. Stroker, H.Galkema, F.Thiescheffer, A. Veenstra, F. Dongstra, A. Kremer, A, Hoekstra, J.de Raad en A. Pruntel. Voor een halve eeuw verbondenheid aan FNV Bouw werden mevrouw Hofstra-Siegersma, G.van der.Horst en I. Duin onderscheiden, terwijl R. Smit uit Oldeberkoop d topper was met een lidmaatschap van maar liefst zestig jaar. Na de huldiging liet de heer Oosterkamp een diavoorstelling zien over de natuur van Fochtelooërveen. De afdeling Ooststellingwerf kijkt terug op een geslaagde en goed bezochte vergadering.

vlnr. Henk Vissia, posthuum voor Arjen Vissia, Roel Smit, ... Veenstra, ... Stoker, Mw. Hofstra-Siegersma, Imke Duin, Mw. Nijland- Keizer, Hidde Huft, F. Dongstra, Wietse Drenth, J. de Raad, dhr. vd Horst en Henk Gaaykema. (Foto: Fred Platje)

Acts: Henderson | Dj Okkie Zaalopen: 20:00/02:00 (Geen aanvang concert maar openingstijd)

Op de ledenvergadering van de volkstuinvereniging Jardinga kon de voorzitter Foppes 24 leden welkom heten. Hij memoreerde in zijn openingswoord dat het jaar 2009 een goed jaar voor de vereniging is geweest. Wel is het teleurstellend dat de overheid zo weinig belangstelling toont voor de hobby waarin zoveel mensen een gezonde ontspanning ervaren. Het ledental van de vereniging is groeiende en ook landelijk is waar te nemen dat de interesse voor de hobby, tuinieren in verenigingsverband, toeneemt. De leden die zich in het afgelopen jaar op de wachtlijst hebben laten zetten konden allemaal een tuin krijgen. Er zijn op het complex achter Rikkingahof nog een paar tuinen beschikbaar maar we kunnen aannemen dat ook deze binnenkort in gebruik genomen zullen worden. Financieel werd het jaar afgesloten met een gering tekort. De vergadering ging akkoord met een verhoging van contributie. Sinds een aantal jaren is een

demonstratietuin aangelegd waar drie bemestingsmethoden worden uitgeprobeerd. Naast de opbrengst van deze tuin stellen ook leden die bewust extra kweken groente beschikbaar voor de voedselbank. Het was dan ook erg fijn dat mevrouw M. Boers, voorzitter van de Stichting Voedselbank Ooststellingwerf, in de vergadering vertelde over de organisatie van de voedselbank. In haar opening gaf ze aan dat de verse, gezonde groente, die in het seizoen tweemaal per maand opgehaald wordt, een geweldige aanvulling is op het aan te bieden voedselpakket, omdat juist groente een product is dat cliënten ontberen.

Nieuw initiatief in Ooststellingwerf

Ondernemers kunnen zich presenteren via internetplatform

Voor ondernemers uit de toeristische, recreatieve of culturele sector wordt dit jaar in Ooststellingwerf een nieuw initiatief gestart. Dat is het Internetplatform Drenthe/Stellingwerven. Via dit nieuwe digitale platform kan men zich als ondernemer presenteren aan een oneindig groot publiek. Bezoekers van de internetsite www.drenthe. nl krijgen de kaart van Drenthe en de Stellingwerven te zien en kunnen op basis van verschillende ingangen zoeken naar zaken die zij interessant vinden. Daarbij gaat het onder meer om hotels, restaurants, campings en musea. Het internetplatform is een gezamenlijk initiatief van Marketing Drenthe, Tourist Info Drenthe en Biblionet Drenthe. Enthousiast Net als de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten is de gemeente Ooststellingwerf enthousiast over het internetplatform. “Een toerist kent geen provincie- of gemeentegrenzen en daarom moeten wij grenzeloos denken en samenwerken”, aldus wethouder Sierd van Weperen. De toerist kan straks alles op het gebied van vrijetijdsbesteding vinden op de web-

site. Van uitgaan in het weekend tot een kampeervakantie en van fietsen op de hei tot een avondje lekker uit eten.

Op woensdagavond 10 maart organiseren de initiatiefnemers van het Internetplatform in samenwerking met de Vereniging van Toeristisch Recreatief Belang Ooststellingwerf (VTRBO) en de gemeente Ooststellingwerf een voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Ondernemers krijgen deze avond een inlogcode, zodat ze zelf hun informatie op het platform kunnen plaatsen.

Aanmelden kan via www.drenthe.nl/aanmeldformulier. Kan men niet naar de voorlichtingsbijeenkomst komen maar wil men zich wel aanmelden, dan kan men dat op het digitale formulier aangeven. Dew bijeenkomst in het gemeentehuis begint om half acht.


De Grijpvogel 22 de

De

Nieuwe kozijnen of verbouwplannen?

Rico Advies Stationsstraat 18, Oosterwolde tel. 0516 514682

In Oosterwolde start in maart 2010 een basiscursus en vervolgcursus. Geef je nu op. Kijk voor meer info op www.voetbalschoolnoord.nl

Binnen 48 uur een offerte op maat?

www.marsanbouw.nl

0516 - 522 159 Oosterwolde V4_C_1.indd 1

11-12-2009 FORELLENVIJVER Forellenvijver Het Oosterseveld

0:02:07

HET OOSTERSEVELD Huur visuitrusting. Rolstoelvriendelijk Huur visuitrusting O Groepsarrangementen

FinanciĂŤle dienstverlening

Vliegvismogelijkheden Kleine kaart O Vliegvismogelijkheden Terras

Rolstoelvriendelijk O Kleine kaart O Groepsarrangementen O Kleine golfbaan OJeu de boulesbaan OFamiliefeestjes In landelijke omgeving liggen twee met groen OTerras OMassage op afspraak omkleede visvijvers, waar u kunt In landelijke omgeving liggen twee met omkleedde visvijvers, vissen op regenboogen groen zalmforel. waar u kunt op regenboogen zalmforel. De sfeervolle rietgedekte Devissen sfeervolle rietgedekte kantine biedt kantine biedt uitzicht over de vijvers, zodat u daar kunt genieten uitzicht over de vijvers, zodat u daar kuntvan een drankje. genieten van hapje een en hapje en drankje.

W.Dekker Oosterseveldweg 16, 838816, MB8388 Oosterstreek W. Dekker Oosterseveldweg MB ( Noordwolde-zuid) 0561 430020 * 06 40777624 * www.forellenvijver.eu Oosterstreek (Noordwolde-zuid) 0561 430020 ZONDAGS GESLOTEN * 06 40777624 * www.forellenvijver.eu September tot en met Mei ook dinsdags gesloten


De Grijpvogel 23 de

(Foto: Marleen van Esch)

Veel keuze bij Snackbar ’t Oost

Snackbar ’t Oost in Oosterwolde biedt een groot assortiment aan snacks en broodjes. Er is voor ieder wat te vinden. Sinds de opening in augustus gaat het goed met de zaak. Cornelia de Vries is de trotse eigenaresse van snackbar ’t Oost. Op 29 augustus is de snackbar geopend. Het gaat goed met het bedrijf ,,Het gaat zoals we hadden gehoopt,’’ vertelt de Vries. Snackbar ’t Oost probeert zich te onderscheiden met aparte dingen op de kaart. ,,We hebben de grote verse plaatburger in negen verschillende variaties en de super frikandel van 34 centimeter,’’ legt de Vries uit. In de snackbar vindt men naast snacks ook warme- en koude broodjes, zoals het

broodje warm vlees met 200 gram rollade, en wraps. Ook voor de lunch kunnen mensen terecht bij ’t Oost. Er kan bijvoorbeeld soep, uitsmijters, vers kopje koffie of cappuccino besteld worden. ,,Voor de vegetariërs is er ook een ruime keuze met zeven verschillende snacks,’’ vertelt de Vries. Aanbieding Elke woensdag in maart zijn de broodjes hamburger speciaal in de aanbieding voor 1.50 Euro. ’t Oost is van dinsdag tot en met zondag geopend vanaf half 12.

Tafeltennissers Appelscha Nieuwe t-shirts zwemclub AFC nemen koppositie over Het eerste jeugdteam van de tafeltennisvereniging Appelscha is erin geslaagd de koppositie op de ranglijst over te nemen in de Landelijke A klasse. Door met 9-1 te winnen in Enschede tegen Twekkelerveld hebben de Appelschasters inmiddels een behoorlijk gat geslagen met de overige teams. Stellan Smid bleef opnieuw ongeslagen en staat nog steeds op een 100% score (12 uit 12). Dit keer zonder een game te verliezen. Leon Knol wist voor het eerst een hattrick te scoren. Daarvoor moest Knol een uiterste mentale krachtsinspanning leveren tegen Desney Mansveld. Na een 9-7 en 10-9 achterstand in de beslissende vijfde game wist Leon zijn matchpoint koelbloedig weg te werken en alsnog te winst te pakken. Thomas Kuijer leed als enige een nederlaag tegen Colin Cohen (3-2). Het team uit Twekkelerveld kon slechts twee goede spelers opstellen. De derde man is langdurig geblesseerd. De invaller uit Enschede kon geen pottten breken. Komende zaterdag is al de return aangezien de wedstrijd naar voren is geschoven als gevolg van internationale verplichtingen van Smid. De Appelschaster is door de NTTB geselecteerd voor een int. toernooi in Luik in het weekend van 10-11 April. De wedstrijd a.s. zaterdag begint ditmaal al om 11.00 uur in Sportzaal aan de Aekinga te Appelscha.

Landelijk A TTV Appelscha 1 TTV Assen 1 Spirit 1 Oud Karspel Docos Leiden Elan 2 Baarn Twekkelerveld 1

4-33 4-26 4-17 4-16 4-15 4-13

Landelijk C Hilversum 1 TTV Nieuwegein 1 Bit.nl 2 Ede TTV Appelscha 2 DTTC '78 1 Appingedam Actief 1 Eelde

5-28 4-25 4-25 4-20 5-19 4-14

Op 1 februari zijn we met de meeste kinderen van zwemclub AFC op de foto gekomen met onze nieuwe t shirts. Deze t shirts werden ons aangeboden door onze sponsor Anne van Riezen Sportprijzen uit Appelscha. Langs deze weg willen wij Anne van Riezen hartelijk bedanken voor de t shirts, met deze t shirts kunnen we weer een aantal jaren vooruit.

Scouts uit heel Friesland wandelen in Appelscha PUP

ADOPTEER EEN EEN PUP ADOPTEER

Scouting Friesland heeft onlangs haar jaarlijkse Baden-Powell wandeltocht gehouden in Appelscha. Dit jaar georganiseerd door scouting de Biezenhutters uit Oosterwolde. Ondanks het koude weer waren de scoutinggroepen uit Friesland in grote getale gekomen.

ADOPTEER EEN EEN PUP PUP ADOPTEER

Op de Boerestreek hadden zich om tien uur rond de 630 kinderen verzameld voor de start van de wandeltocht. Er stond een tent waar men terecht kon voor koffie en waar de scoutshop, stichting iNZet en Pingo Appelscha aanwezig waren.

ADOPTEER EENPUP PUP ADOPTEER EEN EEN ADOPTEER PUP ADOPTEER EEN PUP ADOPTEER EEN PUP ADOPTEER EEN PUP

Burgemeester drs. Harry Oosterman was aanwezig om de kinderen veel succes te wensen. Hij feliciteerde Scouting Nederland met haar honderdjarige bestaan en de Biezenhutters met haar twintigjarige bestaan. Hij was enthousiast over het feit dat de kinderen buiten samen in de natuur ondernemen.

Het tweede team, uitkomend in de Landelijk C klasse, deed in Hilversum van zich ADOPTEER EEN PUP spreken door een aansprekend resultaat neer te zetten tegen Hilversum 1. Door met 5-5 gelijk te spelen zijn er nog prima mogeEN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. lijkheden voor een toppositie. Kevin BaronEN HELPEN’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. Na de toespraak van de burgemeester was en Jonathan Bosma wisten ieder twee punhet tijd om elkaar op de traditionele manier ten te scoren. Ook werd in het dubbel door te begroeten, de vlaggen te hijsen en de wet dit tweetal het eerste punt binnen gehaald WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL voor te lezen. Om half 11 uur vertrokken de na vier wedstrijdrondes. Merijn Smid bleefWWW.ADOPTEEREENPUP.NL EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELP ’MEN’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELP BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. eerste kinderen richting het bos. Om de vijf verrassend met lege handen achter. Op 13 EN ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. WORDEN. HELP ’M HELP BLINDENGELEIDEHOND minuten vertrok een groepje. Er kon gekomaart is het thuisduel om 15.00 uur tegen zen worden tussen de vijf- tien kilometer rode lantaarn drager Actief. WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL of voor de fanatieke scouts de BP-trail. De De standen:

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

wandeltocht is door de omgeving van Appelscha gegaan. ,,Door de grote belangstelling is er gespiegeld gelopen,’’ vertelt Ida van Gorkom. Rond twaalf uur kwam iedereen bij elkaar voor een vogelshow. ,,Vanwege het bijzondere jaar is er iets extra’s van de tocht gemaakt.’’

Tussen twee uur en drie uur kwamen de deelnemers binnen. ,,Afhankelijk van de lengte van de tocht,’’ legt van Gorkom uit. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag.

Het was voor de tweede keer dat de Biezenhutters dit evenement organiseerde. De vorige keer was in 2000. In 1998 begon scoutinggroep de Brimzen uit Buitenpost met het houden van de tocht. Zij organiseerden de eerste twee tochten,waarna andere scoutinggroepen in Friesland het overnamen. De organisatie is vanaf september bezig geweest met de voorbereidingen voor de Baden-Powell wandeltocht.


De Grijpvogel 24 de

de prijswinnaars seizoen 2009

Bridgeclub Oldeberkoop

Bridgeclub Oldeberkoop hield de vierde zitting van de derde ronde. In de A-lijn speelden 12 paren en in de B-lijn 9 paren. De uitslag: A-lijn 1.Tjerk Smit & Jan de Rooy 61,25% 2.Harmke Kromkamp & Iety Hullegie 58,33% 3. Will van Hees & Hilly Schuring 56,25% 4. Willy & Johannes Hoogenkamp 55,00% 5. Manja & Roel Helmers 52,50%

B-lijn 1.Eke Piekeboer & Aaltje Stelma 65,00% 2.Johannes Kootstra & Lien Heijstra 56,51% 3.Els & Pier Menger 55,37% 4.Klaske & Willem Zwier 54,32% 5.Wim Heijstra & Riemer v.d. Lei 48,99%

Extra kwaliteitseisen een brug te ver

Gastouderopvang in de knel

“ De Rietvoorn “ uit Oldeberkoop bloeit

Oldeberkoop – Afgelopen dinsdag was er de traditionele jaarlijkse Jaarvergadering met prijsuitreiking. De vergadering werd gehouden bij de Pannenkoek Boerderij Kamperveen de Koepelbos gehouden. De totale Witvisgroep hengelaars kon welkom worden geheten door de deze avond herkozen voorzitter Jan Moes.

Met een kleine terugblik naar het afgelopen seizoen kon er door de penningmeester de heer Jan Vermeeren een batig saldo worden opgegeven aan de vergadering. Het afgelopen visseizoen kende voor de visclub de Rietvoorn louter pluspunten, een geslaagde jeugdcursus en uitstekende uitslagen voor de wedstrijdvissers bij de deelname aan de Ooststellingwerfcup waren hiervan akte. Bij de jeugdvissers van de club, die in wedstrijdverband samen vissen in het hengelsportteam van Visser Hemrik konden eveneens uitstekende resultaten in het boek worden vermeld.

De voorzitter reikte deze avond de prijzen uit voor de 2 verviste competities, de uitslagen hiervan waren: Zomeravondcompetitie 2009, 1e pr. Roelof Hijlkema 1424 cm vis, 2e pl. Jurjen van Dijk 1067 cm en

de 3e pl. Albert de Vries met 809 cm. De uitslag van de Meerholtbokaal was: 1e pr. Roelof Hijlkema met een totaal van 50.960 gr. vis, 2e pl. Harrie Nijholt met 37.460 gr. en op de derde stek Marten de Vries met 27.460 gr. Alle resterende vissers kregen in volgorde van plaatsing een blijvend aandenken. Hoofdsponsor Meerholt zal de club en vooral de jeugdafdeling weer ondersteunen voor het seizoen 2010. Lammert Menger en Harrie Nijholt van Meerholt zullen de contracten onderteken. Voor de wedstrijdplanning en activiteiten voor het seizoen 2010 kunt u alles rustig nalezen op de internetsite van de club, www.rietvoorn-oldeberkoop.nl of op de internetsite van www.oldeberkoop. nl Na afloop werden onder het genot van een borreltje nog sterke visverhalen verteld en vooral opgehaald.

Atelier Liduin workshop ‘leren aquarelleren’

Op zaterdag 6 maart organiseert Atelier Liduin van 10.00 – 16.00 uur een eendaagse workshop voor mensen die voor de eerste keer iets moois willen uitbeelden in een aquarel. U kunt zelf uw onderwerp kiezen. Het kan een stilleven zijn dat u wilt schilderen, een portret van een geliefde, kind of kleinkind, een landschap of een mooi abstract spel van kleur en vorm. Vindt u het lastig een keuze te maken? U kunt mij altijd bellen en dan kunnen we daar over overleggen. Het is geen probleem als u geen enkele ervaring met tekenen of schilderen hebt. In deze workshop kunt u – met begeleiding – met behulp van penseel en waterverf op een vrije manier aan de slag op speciaal aquarelpapier. Een korte inleiding, enkele voorbeelden en hulpmiddelen geven een steuntje in de rug. De ervaring is dat iedereen er op zo’n dag in één keer er dan iets moois van kan maken. Het resultaat mag er zijn. Plaats: Atelier Liduin, Bovenweg 32 (rechts), Nijeberkoop (‘het oude schooltje’) Kosten: € 60, - inclusief materialen, koffie, thee en lunch. Maximaal 5 deelnemers. Aanmelding bij Lid-

uin van Noord: tel. 0516-850377; mobiel 0621630884; email: atelier.liduin@gmail.com.

Een kwart van de gastouders in Ooststellingwerf is vanaf 1 januari 2010 gestopt met kinderopvang. Dit blijkt onder andere uit cijfers van gastouderbureaus . De inschatting is dat er ongeveer 100 gastouders werkzaam zijn, daarvan haken er 25 tot 30 op z’n minst af. Dit is volgens één van de lokale gastouderbureaus een direct gevolg van de veranderde regelgeving vanaf 1 januari 2010. Wethouder Engbert van Esch maakt zich zorgen over de gevolgen van deze landelijke regelgeving voor werkende ouders. Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang in een thuissituatie. Met ingang van 1-1-2010 moeten de gastouders –mensen die de kinderen opvangen- voldoen aan een aantal extra kwaliteitseisen. Wethouder van Esch:”Daar waar het gaat om de veiligheid van kinderen moet je altijd alles doen om dat te waarborgen. Echter in het Haagse willen de regelbedenkers wel eens wat doorschieten. Neem nu eens een praktijkgeval wat mij ter kennis is gebracht door een ouder die haar kinderen laat opvangen. Gastouders moeten voor 1 september 2010 'gecertificeerd' zijn. Zonder die certificering komen de vraagouders namelijk niet meer in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.”

stond het onderscheid tussen 3 en 4 nog niet. Omdat het getal 3 of 4 nu ontbreekt op haar diploma, is het diploma nu afgekeurd. Navraag leert dat onze gastouder niet de enige is, die tegen dit probleem aanloopt.”

Certificeringstraject ,,De laatste maanden is er dan ook van alles in gang gezet om de gastouders, indien nodig een certificeringtraject aan te bieden. Maar er zijn ook gastouders die al diploma's hebben op basis waarvan zij het werk kunnen doen. Dit geldt ook voor onze gastouder. Zij heeft een SPW diploma. Echter, zij heeft afgelopen week te horen gekregen dat dit diploma (bij nader inzien) toch niet blijkt te voldoen.

Groot belang Het aanbod van gastouders is in een plattelandsgemeente als Ooststellingwerf van groot belang. Er zijn nu eenmaal weinig kindercentra. Verder zijn er steeds meer mensen die voor kleinschalige opvang kiezen. Maar als het op deze manier voor veel mensen moeilijk wordt gemaakt om aan de voorwaarden te voldoen, bestaat het risico, dat er (nóg) meer gastouders stoppen met het opvangen van kinderen. Dit kan tot gevolg hebben, dat mensen kiezen voor het zwarte circuit, waarbij de kwaliteit natuurlijk niet geborgd kan worden.

Het implementatiebureau (van de overheid) heeft namelijk een lijst opgesteld met diploma's die voldoen. Als de gastouder zo'n diploma heeft, hoeft het (naast een EHBO-diploma) geen verdere papieren te behalen.” ,,Op die lijst van het implementatiebureau staat dat men met een diploma SPW 3 of SPW 4 'gecertificeerd' gastouder is. Echter, toen onze gastouder SPW afrondde, be-

De bezwaarschriften op deze afwijzing, komen bij de gemeente, die hier een beslissing over moet nemen. De gemeente heeft echter geen beleidsvrijheid om de certificering anders te interpreteren dan op de diplomalijst staat van het implementatiebureau. Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met controle kosten ter hoogte van plm. € 40000,= per jaar. Hiervan wordt door het rijk plm. €12.000,= vergoed.

Een ander risico is dat vrouwen stoppen met werken om er voor de kinderen te zijn. Ook dit ziet wethouder van Esch niet als een wenselijke ontwikkeling. Daarom is deze problematiek bij onder andere de Vereniging van Friese Gemeenten, de VNG en kamerleden aangekaart.

Ooststellingwerf (nog?) niet bij Friese VVV-structuur

‘Zeventien Friese gemeenten slaan samen met de provincie Fryslân de handen ineen voor een Friese VVV-structuur’, kopt het persbericht van de provincie. Ook de gemeente Ooststellingwerf wordt genoemd als gemeente die gaat meedoen in de nieuwe structuur, toch is enige nuancering gewenst. Op dit moment is de gemeente Ooststellingwerf aangesloten bij TIP Drenthe, voor de transformatie van blauw naar rood is in 2009 heel bewust gekozen. ,,Samen met de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Ooststellingwerf zijn de ontwikkelingen aan de Friese zijde echter wel nauwlettend gevolgd”, aldus wethouder Sierd van Weperen. Veelvuldig contact De afgelopen periode is er veelvuldig contact geweest met de initiatiefnemers, de VTRBO en de gemeente Ooststellingwerf .“We zijn tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij een Friese VVV- structuur

op dit moment niet haalbaar is. Wel zijn we als gemeente geïnteresseerd in de verdere ontwikkelingen en zijn we benieuwd naar de mogelijkheden hoe onze TIP -wellicht in de toekomst- ingepast kan worden”, maakt de wethouder duidelijk.

“Omdat we als gemeente grenzen aan Drenthe is het voor ons belangrijk om de ontwikkelingen in Drenthe én in Friesland te volgen. Samen met de VTRBO en Recreatieschap Drenthe kijken we over de grenzen heen, voor nu blijven we echter vasthouden aan de rode kleur van TIP Drenthe”.


De Grijpvogel 25 de

Blik op sport

In de rubriek Blik op de sport geven wij de ruimte aan een sporter, een sportbestuurder of iemand die op een andere wijze nauw betrokken is bij de sport in Ooststellingwerf. Ditmaal is dat Henk Heeroma uit Makkinga. Hij traint op dit moment de korfballers van ,,zijn” Sportclub Makkinga, maar ook als de geelzwarte voeballers een thuisduel hebben is hij vaak van de partij. korfbal is het zo, dat de club en de trainer bij elkaar moeten passen. Meestal wordt ,,een profeet”in eigen land niet geëerd. Moest je lang nadenken toen Sportclub op de stoep stond? Nee. Vorig seizoen zijn ze door versterkte degradatie wat sneu gedegradeerd. Zowel op het veld als in de zaal draaien we aardig mee. Jarno Wemer is weer begonnen met korfballen, terwijl Monique Barels van Dio is overgekomen en dat zijn twee duidelijke aanwinsten. In theorie zouden we zelfs nog kampioen kunnen worden, zowel op het veld als in de zaal. Het is moeilijk om uit de vierde klas te komen, maar we hebben er met z’n allen wel veel plezier in. Hebben korfbaltrainers onderling ook contact om bijvoorbeeld over een tegenstander te praten? Mijn broer Jacob traint TFS in Drachtster Compagnie en daarmee zet ik natuurlijk nog wel eens een boom op over het spel. Verder belde ik ook nog wel regelmatig met Charl de Graaf, de trainer van Wêz Handich uit Rottevalle.

(Foto: Fred Platje)

Naam: Henk Heeroma Geboren: 12-08-1960 Beroep: werkvoorbereider Partner, kinderen: Ineke; Wouter Een Makkingaster die de luiers ontgroeid is meldt zich meteen aan voor zowel voetbal als korfbal. Dat was bij jou ook zo? Eigenlijk wel. Ik vond voetballen eigenlijk het mooist, maar je groeide hier vroeger min of meer op met beide sporten. Dat is nu duidelijk minder, al zit ook mijn zoon wel weer op beide sporten. Hoe zat het met de kwaliteiten van Henk Heeroma? Ik zat bij voetbal en korfbal wel vaak bij de selecties, maar kwam eigenlijk net tekort om ook dat laatste stapje te maken. Dat heeft me overigens er nooit van weerhouden om beide sporten met heel veel plezier te bedrijven en ik heb ook de hoogtijdagen meegemaakt. Met korfbal haalden we zelfs de overgangsklas en dat was voor een club uit een klein dorp als Makkinga best wel een unieke prestatie. Ook toen al veel jongens die zaterdag korfbalden en zondags voetbalden? Jazeker. Jongens als Ate Bijstra, Wiebren van Stralen en Jacob Nijholt hadden het er maar druk mee. Hoe ben je korfbaltrainer geworden? Ik werd dertien jaar geleden gevraagd door Vios in Nijeholtpade. Ik ben toen ook meteen op cursus gegaan. Daar ben ik vier jaar gebleven. Vervolgens heb ik Koru in Uffelte, Altijd Kwiek in De Veenhoop en WWMD in Hemrik getraind. De ene club wat langer dan de andere, maar ook bij

Hoeveel uren kost je het korfballen in de week en ,,schuift” dat nog een beetje? Dat gaat al met al richting tien uur. Als je het vergelijkt met voetbaltrainers worden korfbaltrainers maar matig beloond, maar ik weet wel zeker dat de meeste korfbaltrainers het echt niet voor het geld doen. Die trainen omdat ze gek zijn van het spelletje. Je volgt naast het korfbal ook nog andere sporten? Bij de thuiswedstrijden van de voetballers ben ik er vrijwel bij. Ik hou wel van een beetje gezelligheid. Welke Ooststellingwerfse sporter spreekt je het meest aan? Ik vind het wel knap wat wielrenner Wim Stroetinga presteert. En natuurlijk Elma de Vries. Haar vijf kilometer in Vancouver viel dan misschien wat tegen, ze was er wel bij. En om zover te komen moet je wel kwaliteiten en doorzettingsvermogen hebben. Zowel bij korfbal als voetbal speelt Makkinga op dit moment ,,in de kelder”. Jij hebt ook betere tijden meegemaakt. Is dat moeilijk? In een klein dorp zul je af en toe een goede lichting hebben, maar je kunt ook rekenen op mindere tijden. Daarvan raakt in Makkinga voor mijn gevoel niemand van slag. Wil je verder nog wat kwijt, Henk? Het gaat best redelijk met korfbal in Makkinga. We hebben er dit jaar toch maar tien nieuwe seniorenleden bijgekregen. Nieuwelingen, maar ook oud-spelers en oud-speelsters die weer begonnen zijn. Bij de jeugd gaat het wat minder. We hebben maar twee jeugdteams en dat is eigenlijk te weinig voor een ,,korfbaldorp” als Makkinga.

Silvia Zwart en Adriaan Drost bij Odrie

Silvia Zwart en Adriaan Drost komen op donderdagavond 11 maart optreden bij omroep Odrie. De artiesten zullen daar hun nieuwe single zingen. Het programma Radio Ooststellingwerf heeft één keer per maand artiesten te gast. Dit keer zijn de artiesten Silvia Zwart en Adriaan Drost aanwezig. Radio Ooststellingwerf wordt gepresenteerd vanuit eetcafé de Brink in Bakkeveen.

De artiesten zullen worden geïnterviewd en gaan daarna optreden. De uitzending kan gratis bijgewoond worden in eetcafé de Brink in Bakkeveen. De artiesten zijn aanwezig tussen acht uur en tien uur.

Lijsttrekkersdebat bij de ABO

Zo vlak voor de verkiezingen zijn er weer de nodige debatten te voeren. Wie weet zijn of haar partij programma het beste over de buhne te brengen. Hierbij wordt dan de gemiddelde inwoner van Ooststellingwerf als uitgangpunt genomen. Zo niet afgelopen woensdag bij de Rabobank. Ditmaal was het de ABO die, een debat voor de boeren uit onze gemeente organiseerde. Deze avond werd samen met de Rabobank georganiseerd. Alle partijen waren aanwezig, en de ABO had gezorgd voor een goede voorzitter in de persoon van dhr. Agterberg. De aanpak van het debat was daarom ook geheel anders dan we gewend zijn. Nadat er een rondje door de zaal was gelopen waarbij verscheidene boeren zich mochten uitspreken over hun frustratie over de politiek wist dhr. Agterberg deze frustratie om te vormen tot mooie vragen aan het politieke forum. Hierbij is veelvuldig gesproken over de mogelijkheden die door de politieke partijen wordt gezien. Hetgeen dat hierbij opviel was dat alle partijen, behalve de VVD vertegenwoordigd door mw. Riet van den Hengel, geen apart stuk in het verkiezingsprogramma hadden staan voor de boeren in onze gemeente. Het was dan ook de VVD die aangeeft dat de landbouw in onze gemeente leidend moet zijn. Op de vraag wat hiermee bedoeld werd is door Riet van den Hengel geantwoord dat de boeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. Belangrijk is echter, zo verwoorde Riet van den Hengel, dat hierbij de gemeente alles in het werk stelt om mee te denken en mee te werken. We moeten af van de “kan niet” cultuur, en door naar een “hoe kan het wel” aanpak. Dus door minder regels en meer inbreng van eigen initiatief kunnen de kosten dalen en krijgt de ondernemer zijn eigen heft weer in handen. Toen er na de pauze langdurig door Groen Links was aangegeven dat boeren met name over moesten stappen op kleinschalige biologische landbouw werd het de

VVD toch te veel. Door kordaat ingrijpen heeft Riet van den Hengel de voorzitter verzocht de discussie over te laten gaan in een politieke discussie die gaat over de invloed van de gemeente in plaats van het landelijke beleid.

Hierbij kwam vanuit de zaal de vraag wat de politieke partijen gingen doen aan de lokale belastingen. Deze rijzen de pan uit, en de boeren maken zich hier zorgen om. Alle partijen, behalve de VVD en OB, hebben aangegeven dat de OZB verhoogd zal gaan worden om de bezuinigingen vanuit het rijk op te vangen. OB heeft aangegeven de OZB te willen bevriezen.

De VVD gaf echter met onderbouwing aan hoe men de OZB gaat verlagen naar het niveau van 2006. Tijdens de uitleg kwam er nog even weerstand vanuit de zaal in de persoon van een CDA coryfee, maar die werd door de voorzitter gepareerd. De VVD ziet de mogelijkheid in het verlagen van de OZB simpel weg in het feit dat het gehele beleid veranderd moet worden. “We moeten anders gaan denken” zei Riet van de Hengel. Immers wanneer er minder regels zijn, zijn er minder ambtenaren nodig. Met minder ambtenaren zijn de kosten lager, en hoeft de OZB niet omhoog. Dit als strekking van het verhaal. De gehele toelichting staat op: www. VVD-ooststellingwerf.nl

De avond werd afgesloten met de vraag aan het publiek wie zijn/haar mening vanavond had aangepast, en wie er nu nog zwevend is. Mogelijk jammer, of juist heel goed, wist iedereen zijn keuze al, en was deze tijdens de avond niet gewijzigd. Wij gaan er vanuit dat het debat in ieder geval heeft bijgedragen tot verheldering van de keuze en wensen u dan ook veel wijsheid toe in uw keuze.

Raad van kerken Oosterwolde bestaat 25 jaar OOSTERWOLDE - De Raad van Kerken Oosterwolde werd 25 jaar geleden opgericht. Reden om hieraan in het weekeinde van 5 tot en met 7 maart aanstaande uitgebreid aandacht aan te besteden. De Raad van Kerken bevordert de oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de maatschappij. In Oosterwolde is de RvK actief op tal van fronten, zowel op het religieuze als op het maatschappelijke vlak. Voordat de huidige Raad van Kerken het licht zag kende Oosterwolde al een voorloper: Het Interkerkelijk Actie Comité Oosterwolde (IACO). Elk jaar werd enkele malen een zogeheten IACO-dienst georganiseerd. Bij de huidige Raad van Kerken Oosterwolde zijn aangesloten: de Protestantse Gemeente (i.w.) van Oosterwolde, de Doopsgezinde Gemeente, de Nationale Protestantse Kerk van de Republiek Maluka Selatan en de Rooms-Katholieke Parochie in Oosterwolde. Maandelijks vergadert de RvK over diverse zaken rond kerk en samenleving. De Raad van Kerken organiseert onder andere activiteiten, zoals: kerkdiensten op de tweede feestdagen, Kerk- & Schooldienst en dienst in de Vredesweek. De Raad van Kerken verzorgd ook de diensten in de verzorgingstehuizen Rikkingahof en Stellinghaven. Men is vertegenwoordigd in de Cliëntenraad van Ooststellingwerf. Thema- en gespreksgroepen worden veelal op initiatief van de Raad van Kerken georganiseerd. Op de maandelijkse agenda van de Raad staat steevast het gesprekspunt: “Kerk en Dorp”. De vraag is dan: “Zijn er zaken gaande in Oosterwolde , waar de Raad van Kerken aandacht aan

moet besteden? “. De RvK heeft tevens het beheer over de Janke Dijkstra-de Groot Stichting. Dat betreft een erfenis van mevrouw Dijkstra; van de opbrengsten van het vermogen kan de Stichting bijdragen schenken aan organisaties en verenigingen. Ook is de Raad van Kerken actief bij het geven van catechese aan gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Tenslotte onderhoudt de RvK contacten met de burgerlijke gemeente en vraag zo nodig aandacht voor situaties in de samenleving.

De viering van het 25-jarig jubileum zal het komend weekend bestaan uit een drietal onderdelen. Op vrijdag 5 maart, om 19.30 uur, wordt in de Rooms Katholieke kerk te Oosterwolde een viering gehouden in het kader van Wereldgebedsdag. Op zaterdag 6 maart is er vanaf 15.30 uur inloop en ontmoeting in “Het Anker” te Oosterwolde. Om 16.00 uur is in de kerkzaal een presentatie van de Raad van Kerken. Het koor “Voce Umana”, onder leiding van dirigent Arian van der Mark, zal vervolgens een muzikale bijdrage leveren. Tenslotte zal ds. Wim Beekman, voormalig praeses Hervormde Synode, een toespraak houden over het thema “Oecumene, onvoorwaardelijke ontmoeting”. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten. Op zondag 7 maart wordt, voor leden van de aangesloten kerken, een Molukse maaltijd geserveerd in kerkelijk centrum “De Esch” in Oosterwolde. Na de maaltijd wordt het feestelijke drieluik vanaf 18.30 uur afgesloten met een Taizéviering in de Oosterwoldse Dorpskerk.


De Grijpvogel 26 de

Evenementen in de omgeving

Huis Ter Heide

Haulerwijk

Weekbulletin 3 maart tot 17 maart

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat. 5 maart Doldersum

6 maart Bakkeveen Appelscha Oosterwolde

Doldersum

7 maart Appelscha 11 maart Appelscha

13 maart Appelscha

Appelscha

Appelscha 14 maart Appelscha

Appelscha

15 maart Fochteloo

Diner cabaret. Tussen de gangen kunt u genieten van BOERENBLOND met hun nieuwe programma “keer u om a.u.b.” Reserveren op tel. 0521 – 387182. Van 20:00 uur tot 0.00 uur. Meer info www.rest-jachtlust.nl Multi Functioneel Centrum Dundelle. Accordeon en Trekharmonica Festival. Open podium met gastoptredens. Aanvang 10:00 uur tot 17:00 uur. Gratis Entree. Deelname en info tel. 0516 – 541788. Hoolten Klinte. Genealogische middag. De Hist. Ver. zal i.s.m. de Hist. Ver. van Oosterwolde, Haulerwijk en Makkinga een middag organiseren op het gebied van de Genealogie. Aanvang 13:00 uur. De entree is gratis. Filmwerf. Disgrace. Steve Jacobs, drama. Australie/Zuid-Afrika 2008. Reserveren: filmwerfoosterwolde@gmail.com Locatie: Hotel de Zon. Entree € 7,00 jongeren € 5,00. Mogelijkheid tot diner in Hotel de Zon + een kaartje + een gratis kop koffie bij aanvang van de film voor € 26,50. Aanvang 20:00 uur. Diner cabaret. Tussen de gangen kunt u genieten van BOERENBLOND met hun nieuwe programma “keer u om a.u.b.” Reserveren op tel. 0521 – 387182. Van 20:00 uur tot 0.00 uur. Meer info www.rest-jachtlust.nl Boerestreekmarkt. Warenmarkt met diverse attracties. Aanvang 10:00 uur tot 18:00 uur. Info 0522 – 474629. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Mini-vogelcursus. In het voorjaar laten de vogels van zich horen, vaak al bij het opstaan. In deze workshop onder leiding van T. v/d Meer van de vogelbescherming gaat het vooral om vogels die vlakbij om het huis vliegen. Aanvang 19:30 uur. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020 Kosten € 2,00. t/m 12 jaar € 1,00.

Veenhuizen

Oosterwolde

Gorredijk

Appelscha Appelscha Appelscha

Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Mini-vogelcursus. In het voorjaar laten de vogels van zich horen, vaak al bij het opstaan. In deze workshop onder leiding van T. v/d Meer van de vogelbescherming gaat het vooral om vogels die vlakbij om het huis vliegen. Aanvang 19:30 uur. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020 Kosten € 2,00. t/m 12 jaar € 1,00. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Cursus fruitbomen enten. De stichting Fruit Yn Fryslan verzorgt de cursus. Het enthout wordt beschikbaar gesteld net als een beperkt aantal entmessen. De gebruikte onderstammen komt voor rekening van de cursisten. Aanvang 14:00 uur. Opgave verplicht tel. 0561 – 499326 of www.fruitynfryslan.nl Beperkte deelname, bij grote belangstelling wordt een tweede cursus opgezet. Kosten nnb. Chr. Muziekvereniging “Laudando” geeft een voorjaarsconcert in de geref. Kerk. Aanvang 20:00 uur.

Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Ruiterexcursie. Vanaf de rug van uw eigen paard ziet het Drentse Wold er weer heel anders uit. De boswachter van Staatsbosbeheer rijdt met u mee door stuifzand, bossen en langs vennetjes. Plekken waar u met de fiets of te voet niet komt. Er is een pauze in Wateren. Opgave verplicht tel 0516 – 464020. Start 10:00 uur. Kosten € 10,00. Kramer ATB-tocht Appelscha. Start Boerestreek 12. Inschrijving Sportpark De Steegde van 9:00 uur tot 10:30 uur. Kosten € 3,00 leden NTFU, niet leden € 4,00. ( t/m 12 jaar incl. gratis herinnering). Afstanden 20, 35 en 55 km. Douches voor fiets en fietsers aanwezig. Bij start aanschaf van voeding en dorstlessers mogelijk. Ook gratis Kids Clinic. Compleet verzorgde tocht met o.a. voeding tijdens de tocht en na afloop een verrassing. Loterij met leuke fietsgerelateerde prijzen.

Elsloo

Dorpshuis Et Legien. Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang. Met medewerking van het VAC Ooststellingwerf. Voorlichting en adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving. Aanvang 20:00 uur.

Tentoonstellingen/Exposities/Open tuinen

Veenhuizen

Openingstijden

Appelscha

Eventuele veranderingen in het programma kunnen zich voordoen!

Dwingeloo

Vledder

Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen bloemen, modellen en stadsgezichten. Heldere kleuren licht en compositie veranderen in een prachtig schilderij. In de pottenbakkerij ziet men tuinkeramiek, serviesgoed, cadeaus en kunst. Gevangenismuseum. Fototentoonstelling Weg naar de vrijheid. Vijf fotograven hebben het thema vrijheid verbeeld met de Lunettenlaan in Vught als uitgangspunt. Iedere fotograaf heeft vanuit een specifieke locatie deze laan met bijzondere combinatie van geschiedenis en actualiteit gefotografeerd. 15 jan tot 30 mei. Meer info www.gevangenismuseum.nl Di t/m zo van 11:00-17:00 uur. Gevangenis de Rode pannen. Rondleidingen door de gevangenis de Rode pannen vinden bijna dagelijks plaats tenzij justitie trainingen geeft. Vanaf 13:00 uur. Duur ½ uur. Dinsdag t/m zondag en in de schoolvakanties van maandag t/m zondag. www.gevangenismuseum.nl De Kunstkykroute Stellingwerven. is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. www.kunstwerf.com/kykroute.htm Zie ook de folder Kunstkykroute Stellingwerven verkrijgbaar bij het TIP. Museum Opsterlân. Tentoonstelling. Wie wat bewaart, beleeft wat. Een tentoonstelling over de vrijwilliger van het museum, de verhalen en hun favoriete “museumschat” uit het depot. Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur.

Zaterdag 13:00-16:00 uur. Hoofdstraat 59. Tot 13 maart. www.museumopsterland.nl Galerie Huis ter heide. Het kunstenaarscollectief bestaat uit 14 leden. Zij brengen vanuit hun eigen discipline en met veel enthousiasme, hun werk in. Regelmatig wordt er nieuw werk of vervangingen ingebracht. Om de twee maanden brengen twee gastexposanten nieuw werk in. Open vr. t/m zo. van 13:00-17:00 uur. Norgervaart 10a. www.galeriehuisterheide.nl Galerie Hummel. Kunstexpositie ‘Een Kleurrijk Bestaan’ van de Schildersgroep Pand 65 uit Suwald en beeldend kunstenares Geesje van der Veen uit Norg. Er zijn ongeveer 80 schilderijen te zien van 25 verschillende kunstenaars. G. van der Veen toont werk van verschillende materialen zoals klei, steen en brons. Tot 7 juni 2010. Open di-wo-vr- 9:30- 17:30 donderdag 9:30–21:00. zaterdag 9:30–16:00 uur. Cultureel centrum De Tippe. Expositie verzorgt door R. Hultink zij heeft een ware passie voor wol en spinnen, breien en quilten is haar aangeboren en I. Trompetter is sinds vijf jaar gepakt door het vilten, verschillende materialen worden op verschillende manieren verwerkt samen hebben ze een wintersfeer gecreëerd die warm en vooral wollig aandoet. Afgezien van maandag, dagelijks open van 10:0010:00 uur. Tot 29 maart. Lestugeonplein 5a.

Boijl Dwingeloo

Elsloo Frederiksoord Luttelgeest Makkinga Makkinga Nijeberkoop Oldeberkoop Ravenswoud Veenhuizen Vledder Vledder

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. Terwisscha 6a. ‘ 0516-464020. Open Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur. www.staatsbosbeheer.nl Kookmuseum Restaurant De Vleer. Boerestreek 9. ‘ 0516-430178. Open dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur. Maandags gesloten. Attractiepark DuinenZathe, Noorder Es 1. ‘ 0516-430395. Gesloten. Playland Casino. Noorder Es 1. Geopend maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 18:00 uur. Vrijdag tot en met zondag van 13:00 tot 22:00 uur. ‘ 0516-431658. Kramer Fietsservice, Boerestreek 12. ‘ 0516-431607. winkel/werkpl Ma t/m vrij 09:00-18:00 uur zat. 9:00-17:00 uur en donderdag koopavond. Verhuur dagelijks van 09:00-18:00 uur of op afspraak. De heksenhoeve. Drentseweg 46. ‘ 0516-433365. Gesloten. Groepen op afspraak. www.heksehoeve.nl SELA (Open Tuin). De Bult 3. ‘ 0516-514992. Open op afspraak. Midgetgolfpark Friesland. Bosberg 4. ‘ 0516-431919. Gesloten. Indoor Midgetgolf (hotel ’t Klaverblad), Vaart ZZ 95. ‘ 0516-431359. Dagelijks geopend op afspraak. TBC Museum. Beatrixoord 1. ‘ 06-12443932. Gesloten. Voor grotere groepen open op afspraak. Nordic Walking Friese Wouden. ‘ 0516-541510. (na 18.00 uur) Efkes Buorkje. Drentseweg 32. 0516-430043. Open na tel. afspraak. www. theetuinefkesbuorkje.nl Bowlingcentrum De Hanenburcht. Boerestreek 17. 0516-431678. Dagelijks open Appelscha-Outdoor. ‘ 06-43515622. of www.appelscha-outdoor.nl Golfbaan De Hildenberg. Gruun 5. ‘ 0516-438130. Dagelijks geopend. RCA Manege. Vaart ZZ 104A. ‘ 0516-433450. De Hoolten Klinte. Bosberg. 0516-433738. Geopend tijdens evenementen. Uitkijktoren Belvedere. Bosberg. ‘ 0516-431384. Zie * Atelier “M” Keramiek & Sieraden. ‘ 0516-431621. Open na telefonische afspraak. Sauna Het Friese Woud. Boijlerweg 48. ‘ 0561-420874. Openingstijden ma t/m vrij 11:00-23:00 uur. Za 12:00-23:00 uur, zo 12:00-22:00 uur. www.saunahetfriesewoud.nl Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Entingheweg 1. ‘ 0521-593177. Open maandag t/m vrijdag 9:00-18:00. Zaterdag 9:00-17:00 uur. www. brinksteen.nl Atelier en Expo Jackie. Kloosterweg 2. ‘ 0561-421637. Elke derde weekend van de maand. Zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur. Op afspraak ook mogelijk. (06-10415415) Voor extra openingsdagen zie www.jackie-beelden.nl. Maisdoolhof d’Elf Ieken. Bûtenweg 6. ‘ 0561-421522. Gesloten. De Koloniehof. Koningin Wilhelminalaan 87. ‘ 0521-382712. Open op afspraak voor groepen. www.dekoloniehof.nl De Orchideeënhoeve. Oosterringweg 34. ‘ 0527-202875. maandag t/m zaterdag 09:00-18:00 uur en op zon en feestdagen 11:00 -18:00 uur. www. orchideeenhoeve.nl Museum Oold Ark. Lyclamaweg 15. ‘ 0516-441734. Gesloten. Groepen op afspraak. ‘ 0516-441734. (Mevr. Bles). Molen de Weijert. Zaterdag open van 9:30-12:30 uur. Groepen op afspraak. ‘0516–441242. Boerengolf, Bovenweg 26. ‘ 0516-441004. Reserveringen telefonisch mogelijk. Galerie Nimrod. Willinge Prinsstraat 1. ‘ 0516-451351. donderdag, vrijdag en zaterdag 13:30-17:30 uur. Galerie Terra Theos. Mr. Lokstraat 9. ‘ 0516-433785. Open na tel. afspraak. Gevangenismuseum. Oude Gracht 11. ‘ 0592-388264. Dinsdag t/m zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur. www.gevangenismuseum.nl Museums Vledder. Brink 1. ‘ 0521-383352. Winterstop tot 3 maart. www.museums-vledder.nl Zeemuseum Miramar. Vledderweg 25. ‘0521-381300. Gesloten. *Uitkijktoren de Belvédère is gesloten.

Openingstijden kantoor T.I.P. Appelscha (Boerestreek 23, (0516) 431760) Maandag t/m vrijdag van 10.00–16.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur Zondag gesloten. Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: kunt u terecht voor: busboekjes, fiets-, autoen wandelkaarten, souvenirs, foldermateriaal en gidsen. En de leukste cadeaucard van Nederland: Your Gift Card.

Weekenddiensten Huisartsen Voor de praktijken in Ooststellingwerf (behalve Appelscha): (0900) 1127112. Voor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112. Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001. Tandarts Ooststellingwerf tandartsenspoeddienst: (0900) 2023300. Dierenarts Dierenartsencentrum Oosterwolde: (0516) 512742. Dierenartsencentrum Noordwolde: (0561) 431999.


voor voo ied r ied er er m m o

1.-

e m

voor ied er m o

1. BIOLOGISCH

1. 1.-

van de dag !

t en m

1.-

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 13 maart Keurslager borrel idee

1. LOGISCH

Stukje grillworst

1.-

n -de dag va1. !

1.-

1.- 1.OLOGISCH 1.deweek Probeer deze van da voor maar

g! Probeer deze week voor maar ",$($#+

t !!$! &"'(/1'

&"'(/1'

1.-.*)$$"'

1.-

$(*,"' !%.)*1+

 *(.&% (0++*,

"$!

2.77

% 

 # #! &

+ 100 gram gebraden gehakt gratis

2.24

Probeer deze week voor maar ( "

 .*)$$"' !%.)*1 +

*(.&% %($ ,--*.("' (''$%*''"' / (+,*/(%%   (0++*, /+)(*Keurslager idee

1.-

&&'#!!!! !

 &"'(/1 ' 

1.-

1.- 1.-

2.77

% $(*,"' week voor maar

&&'#!!!! !

1.-

$(*,"' 

samen

50 &5 & 2.24

#! 500 gram # kipshoarma + & 5 broodjes en knoflooksaus !%.)*1+ .*)$$"'

 

3.99

3.74

Keurslagerscombi# #!

",$($#+

"$!

!!$!

1.3.58

% 

( "

$(*,"' 

1.-

achterham

.*)$$"' !%.)*1+

3.74

3.99

1.-

150 gram #! 3.58 #1.-

1.-

",$($#+

.*)$$"' !%.)*1+

%($ /+)(* 

vleeswaren koopje

# #!

!!$! 3.74 % 1.-

+ bakje filet american gratis

1.-

$(*,"' 

1.-

Iets meer hart voor de wereld

samen

%  ,--*.("' (''$%*''"' / (+,*/(%%   500 gram half om half

",$($#+

# #! eze week .*)$$"' voor maar !%.)*1+

.74

",$($#+ .*)$$"' !%.)*1+ % 

# #!

 *(.&% .*)$$"' !%.)*1+ (0++*, 3.74 %  

%($ /+)(* "$!

%($ %  /+)(*

3.99

  "$!77gehakt + 4 slavinken

3.58

%($ 3 droge worsten 3.58 /+)(* "$!

( "

Keurslagerskoopje

# #!

2.77

( "

$(*,"' 

# & #!

2.24

 $(*,"' 

&&'#!!!! ! 3.99

Uit eigen worstkeuken

&3.99 Kogelbiefstuk 

2.24

''"' /,--*.("' (+,*/(%%   ! ! (''$%*''"'

*''"' / (+,*/(%%  

Lieuwe NicolaĂŻ, keurslager Nanningaweg 6, 8431 AA Oosterwolde

&600 & samen

50 ( &5"

# #!

3 stuks $(*,"' 

98 &

&6/ (+,*/(%% Meer weten over onze inzet voor duurzaamheid? kijk op www.meerhartvoordewereld.nl


Grijpvogel nr. 5 2010