Page 1

กรพล ชินพัฒน์ ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 1 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย

มุมมองนักการเงินกับตลาดรอง จากบทความเดิมตอนที่แล้ว น่าจะช่ว ย ทาให้เรารู้จักตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กั น มายิ่ ง ขึ้ น หากจะสรุ ป เพื่ อ ช่ ว ย ทบทวนความจากันอีกครั้ง คงกล่าวได้ ว่าตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปรียบได้ เหมือนการตัดถนนเพื่อเชื่อมให้เกิดการ เคลื่ อ นผ่ า นของเงิ น ทุ น ในการปล่ อ ย สินเชื่อบ้านจากตลาดทุน มาสู่ตลาดเงิน โดยผ่ า นระบ บธนาค าร จุ ดหมา ย ปลายทางของถนนเส้นนี้ คือผู้บริโภคที่ กู้เงิน ซื้อบ้านไว้อยู่อาศัยนั่น เอง ใน ประเทศไทยเรามี “บรรษั ทตลาดรอง สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย (บตท.)” ซึ่ ง เป็ น รัฐ วิ สาหกิ จ สั งกั ด กระทรวงการคลั ง ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในสัปดาห์ นี้ ผมจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนทรรศนะ

ในมุมมองของคนที่ทางานด้านการเงิน การธนาคารมานานกว่ า 25 ปี ที่ ไ ด้ มี โอกาสสั ม ผั ส กั บ บรรษั ท ตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึง ปัจจุบัน ถือเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครั บ บทบาทและภารกิ จ ของบรรษัท ตลาด รองสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในปั จ จุ บั น มี ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธนาคาร พาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ บ ริ โ ภคที่ กู้ เ งิ น ซื้ อ บ้ า น นั่ น คื อ การ จั ด ซื้ อ พอร์ ต สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง ธนาคารได้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ไปแล้ ว เป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่ อ น ามาด าเนิ น การ แปลงสิน เชื่อบ้านเหล่านี้ ไปสู่ก ารออก ตราสารที่มีสินเชื่อบ้านเหล่านี้หนุนหลัง (Securitization) นาออกจาหน่าย

แก่นักลงทุนในตลาดทุน ซึ่งถือเป็นการ ระดมเงินทุน มาสู่ตลาดสิน เชื่อบ้านอีก รอบหนึ่ ง นั่ น เอง ซึ่ ง ในการจั ด ซื้ อ สิ น เ ชื่ อ บ้ า น จ า ก ธ น า ค า ร นี้ มี ไ ด้ หลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งในรูปแบบ ต่ า งๆ ที่ บตท. ก าลั ง ด าเนิ น อยู่ ใ น ปั จ จุ บั น คื อ การร่ ว มมื อ กั บ ธนาคาร พัฒนาสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ มีระยะเวลาการคงอัต ราดอกเบี้ยไว้ใ ห้ ยาวนานกว่ า ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น (ซึ่ ง โดยมาก จะประมาณ 3 ปีแรกของการกู้) โดยพยายามคงอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาที่ นานขึ้นเช่น 5 ปี 7 ปี หรืออาจจะถึง 10 ปี เ พื่ อ เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ใ ห้ แ ก่ ประชาชนที่ จ ะกู้ ซื้ อ บ้ า นได้ ล ดความ เสี่ ย งที่ จ ะต้ อ งประสบปั ญ หาอั ต รา


มุมมองตลาดรอง

2

ดอกเบี้ยจ่ า ยที่ผัน ผวน หรื อ ลดภาระที่ จะต้ องคอยไถ่ถอน ( Finance) หนี้ ผ่อนบ้านของตนเมื่อดอกเบี้ยคงที่ครบ 3 ปี แ ร ก แ ล้ ว ซึ่ ง แ น ว ท า ง นี้ บ ต ท . ด าเนิ น การผ่ า นธนาคารทิ ส โก้ และ ธนาคารเกียรตินาคิน โดยมีนโยบายที่จะ เพิ่มธนาคารพันธมิตรให้มากขึ้นเพื่อให้ ประชาชนได้ มี ท างเลื อ กใหม่ ๆ ที่ มี ประโยชน์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้านี้ ในมุมมองอีกด้านหนึ่งของ นักการเงิน การจัดซื้อพอร์ตสินเชื่อบ้าน จากธนาคารโดยบตท. นั้น นอกจากจะ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ กู้ ซื้ อ บ้ า นแล้ ว ใน ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ยั ง ท า ใ ห้ ธน า ค า ร มี ทางเลื อ กเพิ่ ม มากขึ้ น ในการบริ ห าร พอร์ตสินเชื่อบ้านที่ธนาคารมีอยู่ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในการจัดซื้อ พอร์ ต สิ น เชื่ อ บ้ า นที่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ธนาคารจะได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน

2

มุมมองนักการเงินกับตลาดรอง |

(Premium) จากการขาย ซึ่ ง สามารถนาไปรับรู้กาไรได้ทันที แทนที่ จะต้องรอผลตอบแทนในระยะยาวจาก ดอกเบี้ ย สิ น เชื่ อ ที่ จ ะทยอยเกิ ด ขึ้ น ใน เวลาอีก 10-20 ปีข้างหน้าตามอายุสัญญา กู้ ซึ่งนอกจากก าไรที่ธนาคารรับรู้ไ ด้ รวดเร็วแล้ว ยังจะทาให้ธนาคารสามารถ น าเงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายนี้ ไปปล่ อ ย สิน เชื่อใหม่หรือไปหาผลตอบแทนใน รู ป แบบอื่ น รวมถึ ง จั ด สรรไปเป็ น งบประมาณเพื่อส่งเสริมการตลาดเพื่อ พัฒนาธุรกิจของธนาคาร ได้โดยไม่ต้อง พึ่งพางบลงทุนของธนาคารเอง ซึ่งก็จะ ช่วยเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน ใ ห้ แ ก่ ธ น า ค า ร ไ ด้ ม า ก ขึ้ น ใ น ขณะเดี ย วกั น การส่ ง เสริ ม การตลาด ต่างๆ เหล่านี้ ก็จ ะส่งผลดี ต่ อ ผู้บริโภค อย่างเราๆ ท่านๆ ได้ รับประโยชน์ เพิ่ม มากขึ้น เรียกได้ว่า win-win กันทุก

ฝ่า ยนั่ น เอง ซึ่ง แนวทางการท าธุ ร กิ จ รูปแบบนี้กับ บตท. เริ่มเป็น ที่นิยมมาก ขึ้ น ในระบ บธนาคาร พาณิ ช ย์ ข อง ประเทศไทยในขณะนี้ครับ จากที่เล่ามาเบื้องต้น คงพอทา ให้เราเห็นภาพและบทบาทของตลาด รองได้ชัดเจนมากขึน้ ซึ่งมุมมองของ นักการเงินที่มีต่อตลาดรองยังมีอกี หลากหลายมิติ โดยจะขออนุญาตมาเล่า ต่อให้ฟังในตอนหน้า อย่าพลาดนะครับ

มุมมองนักการเงินกับตลาดรอง  
มุมมองนักการเงินกับตลาดรอง  
Advertisement