Page 1

KONTINGENT Kære medlemmer

Så er der gået endnu et år. På sidste generalforsamling vedtog vi at regnskabsåret tilpasses kalenderåret. Derfor kære medlemmer, skal vi opkræve kontingent for 2018, på kr. 100,- pr. husstand.

Kontingent for 2018 indbetales på Nordea konto: Reg.nr. 2255 Konto 34 861 483 21

LÆS OGSÅ NYHEDSBREVET Der burde ikke være tvivl… e. med forholden selv må holde øje eni sin får en del henv erforening var Borgerforeningen elser af gældende Snekkersten borg træd til at der blev lavet delser om over tid initiativtager kerr vi som regel Snek kigge le Det . gam det elser en lokalplan for planen bestemm men skal også huske os selv lokal få at des gerne på, sten og det lykke myndighed op er en offentlig den kom højere ngenttil- på at vi ikke opprioriteret, så ”) varetager konti r kunne vedtages en og at vi (”kun lemmers interesser. på listen og derfo ed fik man også betalende med i Snekbage i 2011. Herm else, som man jerne lodse at drag vigtig grad af borgerind ndel- - Det er Snekkersten” le forbi i gam lyst ”Det efter kersten ser n af at blandt andet har og ser vigtighede t overståede kom som et aktiv se med det nylig kersten iflg. 18 r at også andre N 20 re og udvikle Snek munalvalg. Vi håbe får et sætG af • JAbeva elser. munenR EN IN planens bestemm områder i kom FO hvordan lokal men ER nier, G ORretningsli på N Bbare planen så lad os kigge RSTEbrug gået med lokal Når det er sagt, r. Deser det egentlig SNEKKE relle probleme kersten? nogle af de gene e for det gamle Snek ejendomsmæglern værre opfatter dets tivt salgsobområ nega et rives som besk lokalplanen tekster ”I Redegørelsen og salgs s tekst dere i em de genn jekt, trods at særegne karakter gøres for bagkersten” Snek le gam rede lovpriser ”Det und. billeder og der ne”. Om , nærhed til Øres , emmelser det grønne miljø i Snekkersten, mmunen grunden for Best ene plantag er ko ne i lokal elser lsen ell vil gerne vil bo ne og yreemm best erbind selve turst ende for Folk de omgivelse træ na isk lde bejurid og“er s eller Og men til tider glemmer udde er, at må gæld lrfæ debat om so glemmer m det.” ind, t ska ret r områ i flytte væ er de der nomgrundeje serne når de g tillte em har på skræ er den når de nybygger, stillinenke idere at i BestemInd imell e kig, træerne udefra og ind, uddy t. bes endv det ladende anven- at se nn ande ættes reglerbeom lyser de, Det grø kersten. Tilsyne t grønne melserne fasts g for nylig de ek stiforhold En ejer sa g, vej- og ten i Sn om at bevare løst hvor- delseko, nk retyknin være. udst kanomfa og r ng En ige lem de en r en ob ens un alle e pr rer friare hedeggels ger komm keligbeby ministre n det ikk vansaler, ansøens ydre frem e nogle vejggels kig, me ret praktisk ad beby tions ring, stamm place opdet n på Sta område, 1942 e til natfor dan ma elsinde m.v. ingen fra metillad træden, dnen. am plan e i omer omfa det. tteter.afFre 22 højst lt tilbag dede træ der lig he fre de n rin op at ma rksom på egefattede ke t sådan to hers om mæ de eller og op er tvivl Nu ikkeervære nkrete men e træ har været bevare træbebøge Derdeburd ne ko e, t er lden de 40 i forho at 19 ags- tvivl om menplan noget for nter. Som bil træer,lokal det sig e at der de tater ræ at gøre kons mådrvieje m ages vel ælde so en på sk lanen viser er allige tilf er, ing foret træ ksn fåelserne vo alp emm nogle s best d såkaldt trodom af en og at de et til lok retplan lokal material kke områder me rge for at afskå des be skrid skeelser overøn sø ten,. kommunen, udsig eder der en ræ hvor man skal til digh myn nsyn ing, her- behø v, herige emmelserne fredsko t er træbevoksn nødne selv påser at best for ikke fan tsa be de for r an r er de at en betyder så deses.unDet hold mm re at de overKo r nødt til art enkelte borger elbden under sik hvis man blive r. t at umidd e vend eom , de falde værrled n, med opvækst e træer, eller skæringe elml be ga lde tig fæ er sninger på efter besig tilsynet og t ok ev blev de vsb Skov fredssko l fredede træer se med ningsforeningen beskæUdover om turfred en hel de e, uceret til der tale der også Som oftest er træ- Na iseret og red (!) og der må ikk æc r. nogle få er res pr er nte træ skæ ell . r ræ to sk lte relt, g af et pa af enke ældre da re så gene fredning ingerne er af keligt at få rin det gælder og at undgå sene dn r ns og fre “fo va af og er t ne er, fredede er at de større gre s træerne”. Det betyd overblik over de nger ho træ et sygdom set saml i det hele taget tering. som lod da dre ord træer, og inger til en op fredede med an grundigt om og an skal dn at tig M fre e lem se ing ob dis e sig rig fornødn r tænk ks. et pr ver genplantn foreninghente de eje f.e tere Boger er jus t ersten at ind Snekk De r vis r ikke kræ naturlig hvis man ønske enkeltræe ing. er, tilladels nne kig. ved fældn på det grø øvrigt et i er ing af mange d fældn le Det me e, fordi liggend maksima e er i vigtigt an ved at nå den m regel g som ikk givne er so beskærin træerne træer holder ofte den ge der kan Her er en mmelse med alder. Bø end 200 år og r om! ste ne falde re overens - kan det gøres ikke me for at store gre en vælter e. e lth tilladels være far træerne simpe det enten er ælde er ned, ell jr. I de tilf i stormve

ænten e på skr n r e æ r T

forening

en Boger Snekkerst

Snekkersten Bogerforening - Jan 2018

Status o ver ban a

nen

Parellelvej 34a - en lokalplan sag Parallelvej 34a blev købt med forventning om at en 256m2 sommerhusgrund med hus på kunne nybebygges og få helårsstatus. Køber indsendte ansøgning med tegninger til kommunen. Husprojektets idegrundlag, ”Det lille bæredygtige hus” lyder god, men altså. Kommunen sendte projektet til Nabohøring. Naboerne indsendte gør carporte, hegn,høringssvar hvor de henviste til lokaltilbygger, sætter detaljerne der er Det . f.eks plan 1.122 og påviste at det ”Det lille garager Snekkersten. altså eden helh bæredygtige hus” på de fleste områskaber der overskred lokalplanens bestem■ melser. Derfor anbefalede man også, at der ikke skulle gives dispensation, altså tilladelse til bebyggelsen. Den 14-11-2017 kom sagen op på Teknik-, miljø- og Klimaudvalgets (TMK) møde. I dagsorden kunne man læse at Center for By og Land og Vand indstillede til Teknik-, miljø- og Klimaudvalget at de skulle godkende projektet! De henviste dog til de mange overskridelserne der var i forhold til Lokalplanen 1.122.

Helsing ør Siden 20 sandfan Kommun ge 03 I foren e gens ny må blive ren ikke på no inhar efter he get landfast, regel ud dsbreve, sandfan som vilkå tidspunkt mange en undta ge borgerh har der gelse lige virkn ren ikke må me ret om, at envend dir ek te været et els dfø inger på faktuelle indlæg, gens medlemm er samt via for andre eje re skadedata ell er set på enintilladels ndomme er status ov KDI svarer e til de . er projek Kommun bygning af Sa n af KDI’s Sandfan tet Snekkerst i mail á 7. septe ndfange en har jo ge ren. mber til en Havn medund desværre ren. Regel er . erskrive delvis også væ svæ ret r da de nogle kra r at da Sand fik indfør … ”Kyst v i tillad fangeren udgå, dir t var nødv elsen, så skaber pro fortsat direktor ektoratet skal endigt. handlin op atet kan g for lokale blemer, gene kræve sa lyse om, at fjernet r for ndfange Ud over involvere borgere og de ren ne for till ejers regning, de for havn nde instan hv adelsen i periode kraftige tanglu en ikke overh is vilkårer har væ gtgener store øk ha der ikke væ ser. Selv deraf føl re de onomisk oldes. ret den gende fæ og landfasthed r På baggru e gevinst. geren ha nd af ov rdsel på og dir enståen r Komm sandfan ek tor ate de unen i au skrevet vil Kystaf sandfan t foretage en til gu besigtig skrivelse KDI. Konklusion st 2017 geren i else løbet af n , resum efteråret e af …“ Udva lyder: Om denn ” lge e ratet om t beder derfo vides ikk besigtigelse er r Kystdire , over for e. for at hånd kto- vi Fo hæve såv Snekkersten Ha i 2018 vil reningen kan etaget vn, el vilkåret do følge sa gen tæt. g love at om, at

I starten ble måske me v den kaldt Ba nanen, tafor for

Snekke

rsten Bo rgerfore ni

banans det at gli Snekkers kra ten Borge og medfø ld. – det kan væ de i en forbedre rfo re farlig re varig særpræg rening har nu t men…  at eta et samt eksisteret blere et miljøet i Snekkers i 10 år og arb folkeligt vigtige ejd med- og ten for et . bo på Dette rgerne. at  at sik modspil re øget til de off arbejde kan bl. fastholde og fok  at for entlige us på alle myndigh a. bestå i; esl former ed  at me å projekter og er i sager, for miljø løs dv der er  at afh irke til at lokalp ningsmodelle - og kulturspø En af naboerne, som er medlemmer rgs r, olde mø lan der og de ens bestemm der sikrer områd mål.  at op ret elser og af SBF, kontakte foreningen. Vi satte ba ets ege nart elle  Foren holde en hjemm tter vedrøren anbefal ing r forbedre de ingen er os selvfølgelig hurtigt og grundigt ind ikke partipeside, hvor der de fysiske forho er fastholdes. r dette. ori ld olitisk. enteres i i sagen og henvendte os til Formanom foren Snekkersten. ingens vir den for TMK. Foreningen er ikke høksomhed Bliv me . dlem og ringsberettiget da vi ikke er nabo til støt det www.sne for satte arb kkersten ejendommen, men vi kontaktede og ejde: Du borgerfo Konting kan rening.dknedentet er aftalte med formanden at vi gjorde Byggeprojektet heldigvis ulovlige forhold, som etableres efter melde dig kunblev eller til 100 kr. ind via kasser årl en skriftlig kommentar til dagsorden- stemt, og tillykke med det. planens lovliggøres.” igt Det ens e-mvedtagelse, pr. humå ail: esso@ sstand. Sne TAK en Bo hansen.m punktet. Denne fremsendte vi så til kkerst dog forventes gerforeni at et nyt sikkert bliver øt ail.dk. ng d og st

ng

Bliv med

lem - og

alle medlemmerne af TMK- udvalget. Dernæst kontaktede vi selvfølgelig vores medlem, og opfordrede dem til også at kontakte alle udvalgets medlemmer telefonisk, så de derved blev bedre forberedt til mødet.Til et sådan møde er det normalt at dagsorden incl. bilag kommer op på 350400 sider. Så det siger sig selv at ikke alle medlemmer er lige forberedt. Snekkersten Bogerforening

så din na

fremsendt. Men det skal jo ikke være sådan at der forventes efterbevilling. Her må man dog forvente at det bliver en renovering/ombygning af eksisterede sommerhus, hvorved byggehøjde og areal fastholdes. Vi citerer igen kommunens egne regler og love: ”…Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes og sørge for at

bo

Problemet med citatet er at der her g in ning Meld din Borgerfore tales om Byrådet og ikke direkte henkerste viser til deres administration, Center Snek for By og Land og Vand og Teknik,Miljø- og klimaudvalget. Det skal SBF fremover have fokus på. ■


SNEKKERSTEN BORGERFORENING • JAN 2018 WWW.SNEKKERSTENBORGERFORENING.DK

Træerne på skrænten Ind imellem har der været debat om Det grønne kig, træerne på skrænten i Snekkersten. Tilsyneladende er alle enige om at bevare det grønne kig, men det ikke problemløst hvordan man rent praktisk administrerer det. Nu er det sådan at man helt tilbage i 1940erne har været opmærksom på at gøre noget for at bevare træbevoksningen på skrænter. Som bilagsmaterialet til lokalplanen viser er der en række områder med såkaldt fredskov, hvor man skal sørge for at der fortsat er træbevoksning, herunder sikre at der er den fornødne opvækst, hvis man bliver nødt til at fælde gamle træer, eller de falder. Udover fredskovs bevoksninger er der også en hel del fredede træer på skrænter. Som oftest er der tale om fredning af enkelte eller nogle få træer, og fredningerne er af ældre dato. Det betyder at det er vanskeligt at få et samlet overblik over de fredede træer, og i det hele taget trænger disse fredninger til en opdatering. Det er f.eks. et problem at fredede enkeltræer ikke kræver genplantning ved fældning. Det med fældning er i øvrigt et vigtigt anliggende, fordi mange af træerne er ved at nå den maksimale alder. Bøgetræer holder som regel ikke mere end 200 år og der kan ofte være fare for at store grene falder ned, eller træerne simpelthen vælter i stormvejr. I de tilfælde er det enten Snekkersten Bogerforening - Jan 2018

naturstyrelsen eller kommunen, som må ud og bese træerne og tage stilling til om der skal fældes eller andet. En konkret sag for nylig belyser de vanskeligheder der kan være. En ejer på Stationsvej ansøger kommunen om tilladelse til at opstamme nogle fredede træer. Fredningen fra 1942 omfattede oprindelig 22 højstammede bøgetræer og to egetræer, men i det konkrete tilfælde drejede det sig om nogle få træer, som ønskedes beskåret af hensyn til udsigten. Kommunen anbefalede umiddelbart beskæringen, med efter besigtigelse med Skovtilsynet og Naturfredningsforeningen blev det præciseret og reduceret til beskæring af et par træer(!) og der må ikke, og det gælder også generelt, skæres større grene af “for at undgå senere sygdom hos træerne”. Man skal med andre ord som lodsejer tænke sig rigtig grundigt om og naturligvis indhente de fornødne tilladelser, hvis man ønsker at justere på det grønne kig.

Her er en beskæring som ikke er i overensstemmelse med reglerne


Der burde ikke være tvivl… Snekkersten borgerforening var i sin tid initiativtager til at der blev lavet en lokalplan for det gamle Snekkersten og det lykkedes at få lokalplanen opprioriteret, så den kom højere op på listen og derfor kunne vedtages tilbage i 2011. Hermed fik man også en grad af borgerinddragelse, som man blandt andet har efterlyst i forbindelse med det nyligt overståede kommunalvalg. Vi håber at også andre områder i kommunen får et sæt af brugbare retningslinier, men hvordan er det egentlig gået med lokalplanen for det gamle Snekkersten? ”I Redegørelsen beskrives områdets særegne karakter gennem tekst og billeder og der redegøres for baggrunden for Bestemmelserne”. Om selve bestemmelserne i lokalplanen gælder, at de “er juridisk bindende for den enkelte grundejer i området.” Og det uddybes endvidere at i Bestemmelserne fastsættes regler om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, friarealer, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, m.v. inden for det område, der er omfattet af planen. Der burde ikke herske tvivl om lokalplans forholdene, men alligevel må vi konstatere at der trods bestemmelserne foretages overskridelser af lokalplanen og at de behørige myndigheder, kommunen, ikke selv påser at bestemmelserne overholdes. Det betyder så desværre omvendt at den enkelte borger selv må holde øje med forholdene. Borgerforeningen får en

Snekkersten Bogerforening - Jan 2018

del henvendelser om overtrædelser af gældende bestemmelser. Det kigger vi som regel gerne på, men skal også huske os selv på at vi ikke er en offentlig myndighed og at vi (”kun”) varetager kontingentbetalende medlemmers interesser. - Det er vigtig at lodsejerne i Snekkersten ser ”Det gamle Snekkersten” som et aktiv og ser vigtigheden af at bevare og udvikle Snekkersten iflg. lokalplanens bestemmelser. Når det er sagt, så lad os kigge på nogle af de generelle problemer. Desværre opfatter ejendomsmæglerne lokalplanen som et negativt salgsobjekt, trods at de i deres salgstekster lovpriser ”Det gamle Snekkersten” det grønne miljø, nærhed til Øresund. Folk vil gerne vil bo i Snekkersten, men til tider glemmer de omgivelserne når de er flyttet ind, glemmer at se udefra og ind, når de nybygger, tilbyg-

ger, sætter hegn, opfører carporte og garager. Det er detaljerne der skaber helheden - altså Snekkersten. ■ De grønne hegn er svære at ikke få øje på


Parallelvej 34a - en lokalplansag Parallelvej 34a blev købt med forventning om at en 256m2 sommerhusgrund med hus på kunne ny bebygges og få helårsstatus. Køber indsendte ansøgning med tegninger til kommunen. Husprojektets idé grundlag, ”Det lille bæredygtige hus” lyder god, men altså… Kommunen sendte projektet til Nabohøring. Naboerne indsendte høringssvar hvor de henviste til lokalplan 1.122 og påviste at det ”Det lille bæredygtige hus” på de fleste områder overskred lokalplanens bestemmelser. Derfor anbefalede man også, at der ikke skulle gives dispensation, altså tilladelse til bebyggelsen. Den 14-11-2017 kom sagen op på Teknik-, miljø- og Klimaudvalgets (TMK) møde. I dagsorden kunne man læse at Center for By og Land og Vand indstillede til Teknik-, miljø- og Klimaudvalget at man skulle godkende projektet! De henviste dog til de mange overskridelserne der var i forhold til Lokalplanen 1.122. En af naboerne, som er medlemmer af SBF, kontakte foreningen. Vi satte os selvfølgelig hurtigt og grundigt ind i sagen og henvendte os til Formanden for TMK. Foreningen er ikke høringsberettiget da vi ikke er nabo til ejendommen, men vi kontaktede og aftalte med formanden at vi gjorde en skriftlig kommentar til dagsorden. Denne fremsendte vi så til alle medlemmerne af TMK- udvalget. Dernæst kontaktede vi selvfølgelig vores medlem, og opfordrede dem til også at kontakte alle udvalgets medlemmer telefonisk, så de derved blev bedre forberedt til mødet. Til et sådan møde er det normalt at Snekkersten Bogerforening - Jan 2018

dagsorden incl. bilag kommer op på 350-400 sider. Så det siger sig selv at ikke alle medlemmer er lige godt forberedt. Byggeprojektet blev heldigvis nedstemt, og tillykke med det. Det må dog forventes at et nyt sikkert bliver fremsendt. Men det skal jo ikke være sådan at der forventes efterbevilling. Her må det dog forventes at det blive en renovering/ombygning af eksisterede sommerhus, hvorved byggehøjde og areal fastholdes.

Vi citerer igen kommunens egne regler og love: ”…Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes og sørge for at ulovlige forhold, som etableres efter planens vedtagelse, lovliggøres.” Problemet med citatet er at der her tales om Byrådet og ikke direkte henviser til deres administration, Center for By og Land og Vand og Teknik,Miljø- og klimaudvalget. Det skal SBF fremover have fokus på. ■


Status over bananen Siden 2003 har der i nyhedsbrevene været indlæg om Sandfangeren, så ingen regl uden undtagelse. Sandfangeren skaber fortsat problemer, gener for lokale borgere og de involverende instanser. Selv for havnen har det ikke været den store økonomiske gevinst. Helsingør Kommune har efter mange borgerhenvendelser bl.a. fra foreningens medlemmer, set på KDI’s tilladelse til bygning af Sandfangeren.

sandfangeren ikke må medføre skadelige virkninger på andre ejendomme.”

Kommunen fik indført nogle krav i tilladelsen, ssom selvfølgelig bør overholdes. Ud over de kraftige tang-, lugtgener der i perioder har være, samt landfasthed og deraf følgende færdsel på sandfangeren har Kommunen i august 2017 skrevet til KDI. I citat fra skrivelsen lyder det: …“ Udvalget beder derfor Kystdirektoratet om, over for Snekkersten Havn, at håndhæve såvel vilkåret om, at sandfangeren ikke på noget tidspunkt må blive landfast, som vilkåret om, at

KDI henvender sig i mail á 7. september til Snekkersten Havn. … ”Kystdirektoratet skal oplyse om, at direktoratet kan kræve sandfangeren fjernet for ejers regning, hvis vilkårene for tilladelsen ikke overholdes. På baggrund af ovenstående vil Kystdirektoratet foretage en besigtigelse af sandfangeren i løbet af efteråret” Vi ved nu, at KDI har besigtiget havn og lagune - men vi kender ikke til resultatet. Derfor afventer vi KDI’s kommentarer efter at de har besigtiget sandfangeren, bananen.

I starten blev den kaldt Bananen, måske metafor for det at glide i en bananskrald. – det kan være farligt og medføre varig mén …

Snekkersten Borgerforening

Snekkersten Borgerforening har nu eksisteret i 15 år og arbejdet på at fastholde og forbedre særpræget samt miljøet i Snekkersten. Dette arbejde kan bl.a. bestå i;  at etablere et folkeligt med- og modspil til de offentlige myndigheder i sager, der er vigtige for borgerne.  at sikre øget fokus på alle former for miljø- og kulturspørgsmål.  at foreslå projekter og løsningsmodeller, der sikrer områdets egenart eller forbedrer dette.  at medvirke til at lokalplanens bestemmelser og anbefalinger fastholdes.  at afholde møder og debatter vedrørende de fysiske forhold i Snekkersten.  at opretholde en hjemmeside, hvor der orienteres om foreningens virksomhed.  Foreningen er ikke partipolitisk.

Bliv medlem - også din nabo

Bliv medlem og støt det forsatte arbejde: Du kan melde dig ind via www.snekkerstenborgerforening.dk eller til kasserens e-mail: esso@hansen.mail.dk. Husk navn og adresse. Kontingentet er kun 100 kr. årligt pr. husstand. Indbetales på Reg.nr. 2255 Konto 34 861 483 21 Snekkersten Bogerforening - Jan 2018

Nyhedsbrev dec 2017  
Nyhedsbrev dec 2017  
Advertisement