Page 1

ดร. สมฤดี ศรี จรรยา Dr. Somruedee Srichanya

31 หมู่ 7 สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SMAT)

ที่อยู่

ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 901-1847-9 โทรสาร 02 901-1850 มือถือ 084 0055-177 email: sdee072@gmail.com www.smatthailand.com

การศึกษา ปี พ.ศ. 2521-2524 ปริ ญญาตรี ปี พ.ศ. 2543-2545 ปริ ญญาโท

เศรษฐศาสตร์ บณ ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MBA INTERNATIONAL PROGRAM

ปี พ.ศ. 2548-2551 ปริ ญญาเอก

บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ ั ฑิต (D.B.A., Marketing) Eastern Asia University

ปั จจุบัน      

ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท SMAT Corporate & Marketing Consulting Co., Ltd. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท คริ สตัลฟอเรสท์วิลล่า จากัด ผอ.สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Social Marketing Academy of Thailand) ที่ปรึกษาด้ านการตลาด บริ ษัท นีโอทาร์ เก็ต จากัด (ภาพพจน์องค์กร & IMC) ที่ปรึกษาด้ านการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, สสว. (ISMED) นักวิจยั การตลาด สถาบันบริ การวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการแผนรณรงค์นมโคสดแท้ แห่งชาติ เพื่อรองรับผลกระทบจาก FTA ในอนาคต อาจารย์พิเศษ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  สอนปริ ญญาเอก วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (D.B.A.) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  สอนปริ ญญาเอก วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ และวิชาการตลาด สถาบันรัชต์ภาคย์  สอนปริ ญญาโท การบริ หารการตลาด (M.B.A.) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ม.เกษตรศาสตร์ , ม.บูรพา, Eastern Asia University, ม.ราชภัฎพระนคร)  สอนการตลาดภาคปฏิบต ั ิที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร่ วมกับอ.มานิต รัตนสุวรรณ)  หลักสูตร Mini MPA วิชาการตลาด คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ  หลักสูตร MMM วิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาฯ  หลักสูตร Creative Marketing Manager คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ


ประสบการณ์ ปี พ.ศ. 2525-2530 ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษัท พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด (เครื อโอสถสภา) สินค้ า เช่น น ้ามันพืชตราองุน่ , ปลาสวรรค์ทาโร ผลิตภัณฑ์ตราโรซ่า ซ้ อสมะเขือเทศ ปลา กระป๋ อง ลูกอมโอเล่ ฯลฯ ปี พ.ศ. 2531-2532 ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท มิวสิคก้ า จากัด (Warner Music, Thailand) ปี พ.ศ. 2533-2536 ผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท มาร์ เก็ตติ ้งรี วิว จากัด, นิตยสารมาร์ เก็ตติ ้งรี วิว ปี พ.ศ. 2537-2538 รองกรรมการผู้จดั การบริ ษัทเฉลิมกรุ ง – มณีทศั น์ ปี พ.ศ. 2538-2542 รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เมืองแก้ วมณี จากัด ปี พ.ศ. 2543-2544 รองกรรมการผู้จดั การ FIRST QUALITY GEORGIA, INC. (U.S.A) ปี พ.ศ. 2545-2552 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท มงคลเศรษฐี เอสเตท จากัด ปี พ.ศ. 2553-2554 ผู้อานวยการหลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ ั ฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ ประสบการณ์ ทางานด้ านสังคม

CSR (Corporate Social Responsibility)

 กรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการหลวง  กรรมการสันทนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา กรุ งเทพมหานคร (สมัย ดร.พิจิตต รัตตกุล)  ผอ.ประสานงานผลิต บทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ผู้ร่วมก่อตังสถาบั ้ น

Social Marketing Academy of Thailand (SMAT)

 ศิษย์เก่าดีเด่น และเป็ นผู้บาเพ็ญประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปี พ.ศ. 2552-2553

ผลงานด้ านวิชาการ  หนังสือการบริ หาร “วิ่งล่าฝั นทางานให้ สนุก” (12 Habits to be a Successful Young

จัดจาหน่ายโดย SE-ED ตาราการตลาด “ ยุทธศาสตร์ การตลาด” ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ,ิ 2554 เขียนร่ วมกับ อ.มานิต รัตน สุวรรณ จานวน 500 หน้ า เป็ นคูม่ ือในการสอนวิชาการตลาดของคณะบริ หารธุรกิจระดับปริ ญญา โท-เอก ของทุกมหาวิทยาลัย งานวิจยั เรื่ อง “ กลยุทธ์การตลาดขององค์กรไม่แสวงผลกาไรสาหรับศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศ สหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร” จุฬาลงกรณ์วารสาร, ฉบับที่ 80, 2551. งานวิจยั เรื่ อง “ กลยุทธ์การตลาดขององค์กรไม่แสวงผลกาไรเพื่อเปิ ดศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศ สหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร” วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ฉบับที่ 1, ปี ที่ 2, 2008. งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต หลักสูตร MBA ” ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 2553 เขียนบทความเกี่ยวกับ “การบริ หารการตลาดและงานขาย ” ในนิตยสาร โอกาสธุรกิจ แฟรนไชส์

Executive) 2548.

   

BAAN BUDDHA RAKSA Project

profile Dr. Somruedee Srichanya  

ที่ปรึกษาด้านการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, สสว. (ISMED), นักวิจัยการตลาด สถาบันบริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครง...

profile Dr. Somruedee Srichanya  

ที่ปรึกษาด้านการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, สสว. (ISMED), นักวิจัยการตลาด สถาบันบริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครง...

Advertisement