__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

t ac c ui nol e t t e r ar i o _ 00

Der i ve

pae s ag g i i nt e r i o r i o mag g i oaFRI DAKAHL O


_ i onons ono. emis c r i voi nmi nus c ol o s i monet t abumbi( l i be r o, not e di par ol e , e d. s ma s he r2009)

èc hedaqua s s ù, i l s uol oa ppa r edi ve r s o. pa r e . epa r e , l eg a mbe , qua ndos onos e nz adit e .i s s e , s ulf e r mo. un c hi val àc henons i s pos t a , es a l t e l l oda l mi opos t o, l ì , i npi z z oa l l a bbr odi c hi hag i àde c i s o. i nve c edi s pa r e ,l ema ni ,qua ndoi nme z z oc is t r i ng ol et ue ,e l a s c i og l ioc c hias uc c hi a r el ’ a dr e na l i nadaque l l af ot t ut as pe r a nz a , c henonmi mol l al ’ a ni ma , epe ra nda r epi ùi ns ul as put o c onvi ol e nz a ,de nt r oaque iba c ic henonhoma ida t o.pe r pudor e . pe rpa ur a . mac het i dò, ne l pe t t o. e dèl ì ,c hel apa ur aa f f og ai ls uoc or a g g i o,mas ol oquis ot t o, s ot t oque s t enuvol e . ung ui z z odi ne bbi apr e ndel er e di ni , el of a as e r a , qua ndot ive dos c e nde r e . t ’ a c c ompa g no, manonc hi udo. nonc hi udoma i , a nc hes es o. eque l c hes omi pe r me t t edi l a s c i a r ef e s s ur e , c heha nnoi l l or os pe s s or e . s onoc os ì . s onoc os ì , qua s s ù. s onoc omel enuvol e .s os pe s aa l l ’ a t t e s a .emil a s c i oa nda r e , ma nda ndo a ldi a vol ol ac ul t ur a .e pr e ndo que lve nt oc he m’ a r r i va . epe ns o. epe ns oc hedaunmome nt oa l l ’ a l t r os a r òda un’ a l t r apa r t e . mar e s t e r òl a s s ù, c onl ami ai g nor a nz a , c i ondol a ndol edi t a , me nt r es a l ut o. ma g a r i mel el e c c he r òpur e . l e c c ol avi t a , c omef os s eunf r a nc obol l o. èc hel es uee s i g e nz e , mi s pe di s c onol à , s opr a . es opr al al i ng uac ipor t ounapunt ad’ i nc os c i e nz a ,pe rda r mi f or z a , manons e mpr ec i r i e s c o, ene mme noadi r e . di r eque l l apa r ol a , èdi fi c i l e , s edi l àne s s unoc i c r e de . vor r e i s a pe r l ada r e , c os ìc ina s c onde r e idi e t r ol ave r g og na , l ave r g og na di vi ve r l a .

4


mat umit a ni ,es t a nil epos s i bi l i t àc omes enul l af os s eve r o, ne mme nol avi t a , que s t avi t ac henonmi pe r me t t ene mme nodi mor i r e , pe rdi mos t r a r e . pe rdi mos t r a r ec hedique l l apa r ol as ipuò,s ì ,s ìc hes ipuò, a nc het og l i e r el es c a l e . emi e moz i ono, me nt r edal a s s ùl uc i do. el ’ e moz i onepr e ndel ami ama no, edi pi ng el as t r a dadi pos s i bi l e . et ut t o di vi e ne . eve dool t r e , me nt r ea l t r oèg i àpr ont odai mma g i na r e . vor r e i none s s e r e , mar e s t a r ec os ì , c omeunanot adas c opr i r e , mat ut t o t ’ èg i às t a t ode t t o, ene lme nt r e , pe ns oc hel api ùbe l l apa r ol aèque l l a c hes uonane ls i l e nz i o.ec os ì ,m’ i ng oi a nois e nt i me nt i ,emipor t a no l a s s ù. mas esi or oi l s uol o, s e nt ode i pe ns i e r i c hevog l i onoc onvi nc e r mi , mai o nonc r e s c o,enonf a r òma il ’ a bi t udi nea l l ’ a bi t udi ne .ec os ì ,qua ndol e pa l pe br es c i vol a nope ri numi di r ei r i c or di , t ut t os i r i nnova . ei l pi e dedi s e g nas e mpr ei l pr i mopa s s o. qua ndos c e ndeda l l e t t o, pr e ndel es ues c os s e . ea l l or ac a mbi as t r a da , pe rnons e nt i r s i s ol o, ea s c ol t a . a s c ol t ai l pa r t o, de l l enuvol e , l i be r o…

Av ol t emi c hi e dos el ami api t t ur anons i as t at a, ne l modoi n c ui l ' hopor t at aav ant i , pi ùs i mi l eal l ’ ope r adi unos c r i t t or ec he aque l l adi unpi t t or e . Unas pe c i edi di ar i o, oppur el a c or r i s ponde nz adi t ut t aunav i t a. I l pr i moc omel uogoi nc ui av r e i l i be r at ol ami ai mmagi naz i one , anal i z z andov i t a, mor t ee mi r ac ol i di mes t e s s a, me nt r ec onl as e c onda, av r e i dat onot i z i e s udi meodat opar t edi me , s e mpl i c e me nt e , ape r s onec ar e . D' al t r onde , i mi e i quadr i l i hoquas i t ut t i r e gal at i , i nge ne r e s onos t at i de s t i nat i aqual c unoi ndal l ’ i ni z i o. Comede l l el e t t e r e . Fr i daKahl o

5


_ not e or l andoandr euc c i( t e s t ode l br a nomus i c a l e“ l i be r o” , not e di par ol e , e d. s ma s he r2009) Equa ndoc a nt ol i be r os e nz ae moz i oni eg i oc oc onl ame l odi ade l l ec a nz oni e nt r oi nununi ve r s o s e nz ac oni ni el i mi t i di a nt i c i pi di not eepoi r i t a r di mi ni mi

Di vi doi l t e mpoeavol t el or a ddoppi ounpo’ poi s a l g oes c e ndos c a l eei ne qui l i br i os t o i nuname l odi a c hei nve nt oef a c c i omi a f a t t adi qui nt enonet r e di c e s i meef ol l i a Chi a s c ol t at ut t oque s t opa r l aenonl os a g l i os t a c ol i de l t e mpoel anor ma l i t à dur adadi g e r i r e pe rc hi nons ac r e a r e pr ova ndoer i pr ova ndoqua l c hec os ana s c e r à na s c e r à

6


_ bat t e, bat t i t i f abi oogni bene( 20s e t t e mbr e2009) Rovi na ba t t e ndo t uc hes e i l ont a na c heva domor e ndo pi c c hi a l ont a no c hes e i l ont a na ba t t e , c a de ndo; qua nt opoc o, unpo’ a l l avol t a t ut t i i g i or ni unpoc hi no pa s s aqua l c os a ‌

ec omevi e ne ! Tuc hes e i l ont a no s i vamor e ndo l ont a no, l ont a no g oc c e l ont a no l a vaei mmobi l ei l t e mpo i mmobi l i z z al os pa z i o i mmobi l i z z ai l punt opr e c i s o dei ni bi l e i nl ont a na nz a .

s a r ag a r a g na ni , 2009

1 0


_ br eat h

f r i dakahl odis i monapoc or obba


_ l ’ amor epel l e f r i dakahl o( adi e gor i v e r a, l e t t e r eappas s i onat e ) Ne l l as a l i va ne l l ac a r t a ne l l ’ e c l i s s e . I nt ut t el el i ne e i nt ut t i i c ol or i i nt ut t i i boc c a l i ne l mi ope t t o f uor i , de nt r o ne l c a l a ma i o–ne l l edi fi c ol t àas c r i ve r e ne l l os t upor ede i mi e i oc c hi ne l l eul t i mel unede l s ol e ( i l s ol enonhal une )i nt ut t o. Di r e“ i nt ut t o”ès t upi doema g nii c o. DI EGOne l l emi eur i ne–DI EGOne l l ami aboc c a ne l mi oc uor e–ne l l ami af ol l i a–ne l mi os og no ne l l ac a r t aa s s or be nt e–ne l l apunt ade l l ape nna ne l l ema t i t e–ne i pa e s a g g i –ne l c i bo–ne l me t a l l o ne l l ’ i mma g i na z i one . Ne l l ema l a t t i e–ne l l er ot t ur e–ne i s uoi pr e t e s t i ne i s uoi oc c hi –ne l l as uaboc c a ne l l es ueme nz og ne

1 2


ant onel l at ar avel l a( 2010)

_ s i nghi oz z i

Gi oc oc onl emi ef r a t t ur e s l e g ounpi a nt oda i mus c hi me nt r eg l i oc c hi va g a none i t a g l i obl i qui , di ba l a us t r eapi c c os ul ma r e ebi s bi g l i os ui ne r vi , unaf a vol a di unc or povi t r e o a fi s s one i s og ni a fi l a t i . s aver i ovas t a( l ’ unoel oz e r o, l os pe r gi ur ode lgal l o, l ’ a ut or el i br ii r e nz e2008) Tr ame mbr a naenuc l e o or i g i neec ompi me nt o c i r c onf e r e nz aec e nt r o e s s e r ei nog ni punt o mi dol l oec or t e c c i a l ’ unoel oz e r o i l dr i t t oei l r ove s c i o di noi s t e s s i .

t er es ar egna( 2010) Duea ni me : pa s s i one c hes c oni na ne l l af ol l i a … de s i de r i odi s pe r a t o c hebr uc i a c omef uoc ol i qui do; i ndi f f e r e nz a mor t a l e … a pa t i as e nz ac oni ni c hec or r ode c omea c i do. Duea ni me c onvi vono de nt r odi me .

1 3


a r t edi uns or r i s o, e duc a z i onemus i c a l ea l l ' a r moni a . L’ a mor eèl ’ e s pe r i e nz api ùt r a vol g e nt ede l l anos t r avi t aeva l eda vve r o l ape nadia bba ndona r s ia ls uor i c hi a mo.Va l el ape nadil i be r a r c idi que l l ac or a z z ac hepor t as pe s s onoiuomi nii s t i nt i va me nt eavol e r c idi f e nde r e , anonvol e rl a s c i a r ea nda r ei li l ode l l ’ a qui l onec heèi nnoi . Cis or pr e nde r ài nve c ea c c or g e r c ic heuna l t r oa qui l ones t a r àvol a ndo a l l as t e s s aa l t e z z a , népi ùi nba s s oenépi ùi na l t o, s pi nt oda l l os t e s s o ve nt o. Ci s or pr e nde r às c opr i r ec hea s pe t t a vanoi , l i be r i da l l ei ni bi z i oni c he a t t a na g l i a noi l c uor eer i s ve g l i a t i da l ba mbi noc hec i vi vede nt r o_

Pi edi , per c hél ivogl i os ehoal ipervol ar e? ( Fr i daKa hl o)

1 5


_ dinot t e f r i dakahl o( l e t t e r ama i s pe di t aadi e g or i ve r a , c i t t àde l me s s i c o, 12s e t t e mbr e1939)

Lami anot t emis t r e ma.S abe nec hemimanc hiet ut t al as ua os c ur i t ànonbas t aanas c onde r eque s t ’ e v i de nz ac hebr i l l ac ome unal amane l bui o, l ami anot t ev or r e bbeav e r eal i pe rv ol ar ei no at e , av v ol ge r t i ne l s onnoer i c ondur t i ame . Ne l s onnomi s e nt i r e s t i v i c i naes e nz ar i s v e gl i ar t i l et uebr ac c i ami s t r i nge r e bbe r o. La mi anot t enonpor t ac ons i gl i o. Lami anot t epe ns aat e , c omeun s ognoaoc c hi ape r t i . Lami anot t es i i nt r i s t i s c ees i pe r de . Lami a not t eac c e nt ual ami as ol i t udi ne , t ut t el es ol i t udi ni . I l s uos i l e nz i o as c ol t as ol ol emi ev oc ii nt e r i or i .Lami anot t eèl unga,l unga, l unga. Lami anot t eav r e bbepaur ac hei lgi or nononappai api ù maal l os t e s s ot e mpol ami anot t et e mel as uaappar i z i one , pe r c héi lgi or noèungi or noar t ii c i al ei nc uiognior av al ei l doppi oes e nz adit enonèpi ùv e r ame nt ev i s s ut a. Lami anot t es i c hi e des ei l mi ogi or nos omi gl i aal l ami anot t e . Cos ac hes pi e ghe r e bbel ami anot t e , pe r c hét e moanc hei lgi or no. Lami anot t eha v ogl i adi v e s t i r mi edi s pi nge r mi f uor i pe randar eac e r c ar ei l mi o uomo.Mal ami anot t es ac hec i òc hec hi amanof ol l i a,daogni or di ne , s e mi nadi s or di ne , èpr oi bi t o. Lami anot t es ic hi e dec os a nons i apr oi bi t o. Nonèpr oi bi t of ar ec or poc onl e i , que s t o, l os a, mas ii r r i t ane lv e de r eunac ar nef ar ec or poc onl e is uli l ode l l a di s pe r az i one . Unac ar nenonèf at t ape rs pos ar ei lnul l a. Lami a not t et iama i nne ls uoi nt i mo, er i s uonaanc hede lmi o. Lami a not t es inut r edie c hii mmagi nar i . Es s a, puòf ar l o. I o, f al l i s c o. La mi anot t emios s e r v a. I ls uos guar doèl i s c i oes ii ns i nuai nogni c os a. Lami anot t ev or r e bbec het uf os s iquipe ri ns i nuar s ianc he de nt r odi t ec ont e ne r e z z a. Lami anot t et i as pe t t a. I l mi oc or pot i

22


c ont r i but i

i nf o


Profile for associazione smasher

Taccuino Letterario Derive  

Primo numero omaggio a FRIDA KAHLO

Taccuino Letterario Derive  

Primo numero omaggio a FRIDA KAHLO

Profile for smasher
Advertisement