Page 1


Mono Music Greet to Fan Dance Extreme วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทองระยอง

ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡µÔ¡Ò¡ÒûÃСǴ COVER DANCE

1. ÊÁѤÃ໚¹·ÕÁµÑé§áµ‹ 3 - 6 ¤¹ 2. äÁ‹¨Ó¡Ñ´à¾È ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 20 »‚ (1 ¤¹ÊÒÁÒöÊÁѤÃä´Œ 1 ·ÕÁà·‹Ò¹Ñé¹) 3. ·ÕÁ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃСǴÊÒÁÒöൌ¹à¾Å§ÍÐäáçä´Œ â´ÂµŒÍ§ÁÕ·‹Òൌ¹áÅÐà¾Å§¢Í§ÈÔÅ»¹ G-Twenty áÅÐ Candy Mafia ¹ÓÁÒÁÔ¡«à¢ŒÒ¡Ñº à¾Å§µŒ¹áºº·Õè㪌ൌ¹ ઋ¹ ·‹Í¹ HOOK ¢Í§à¾Å§ ໚¹µŒ¹ 4. à¾Å§·Õè㪌㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹ 10 ¹Ò·Õ (â´ÂÊÒÁÒöàÍÒÁÒÁԡʏ¡Ñºà¾Å§Í×è¹ä´Œ) 5. ·ÕÁ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃСǴÊÒÁÒöÍ͡Ẻà¤Ã×èͧᵋ§¡ÒÂä´ŒµÒÁÊäµÅ·Õ赌ͧ¡ÒÃËÃ×ÍàÅÕ¹ẺÈÔÅ»¹ä´Œ 6. ·ÕÁ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃСǴ㪌ÍØ»¡Ã³ã¹¡ÒÃáÊ´§ä´Œ ¤Çäӹ֧¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ໚¹ËÅÑ¡ â´ÂµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·Ò§·ÕÁ§Ò¹·ÃÒºáÅФǺ¤ØÁÍØ»¡Ã³ àÊÃÔÁàͧ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã´æ ¡ÑºÍØ»¡Ã³·Õè¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃСǴ 7. ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´§Ò¹äÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒúҴà¨çºËÃ×ÍÍѹµÃÒÂã´æ Íѹà¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃൌ¹ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒᢋ§¢Ñ¹ 8. ¤Ñ´àÅ×Í¡·ÕÁ Cover Dance ¼‹Ò¹·Ò§¤ÅÔ» â´ÂÊÒÁÒöʋ§¤ÅÔ» Cover Dance ¢Í§·ÕÁä´ŒËÅÒª‹Í§·Ò§ YOUTUBE / ½Ò¡ä¿Å CD / DVD / »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ªÑé¹ 3 Èٹ¡ÒäŒÒáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ 8. ¡ÒõѴÊÔ¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òö×Í໚¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´ 9. ¼ÙŒ·ÕèࢌÒÃͺ 12 ·ÕÁ ÊØ´·ŒÒµŒÍ§ÊÁѤÃ㪌ºÃÔ¡Òà Mono Fan Club (â´Â¡´ ¡´*442*3# áÅŒÇâ·ÃÍÍ¡) ¡Ã³Õ Upload Clip ¼‹Ò¹·Ò§ Internet • ÇÔ´ÕâͤÅÔ»µŒÍ§à»š¹ä¿ÅÊ¡ØÅ mpg, mp4, 3gp, mov, avi, wmv • ÍѾâËÅ´ÇÔ´ÕâͤÅÔ»·Õè Youtube(http://www.youtube.com/) ËÃ×Í ½Ò¡ä¿Å·Õè MediaFire (http://www.mediafire.com) , Upload-Thai (http://www.upload-thai.com/) , upload.one2car.com (http://upload.one2car.com) • copy URL ¢Í§ÇÔ´ÕâͤÅÔ»áÅŒÇÊ‹§ÁÒ·Õè email : creativesmartbomb@hotmail.com ËÃ×Í·Õè http://facebook.com/lovesmartbomb

¡Ã³Õ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö Upload Clip ¼‹Ò¹·Ò§ Internet ä´Œ • ãËŒºÑ¹·Ö¡ÇÔ´ÕâͤÅÔ»ä¿ÅÊ¡ØÅ mpg, mp4, 3gp, mov, avi, wmv ŧã¹á¼‹¹ CD ËÃ×Í DVD Ê‹§ÁÒä´Œ·Õè »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ªÑé¹ 3 Èٹ¡ÒäŒÒáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ • ÁÒÊÁѤôŒÇµÑÇàͧËÃ×ÍÊ‹§á¼‹¹ÇÔ´ÕâͤÅÔ»áÅÐãºÊÁѤ÷ҧä»ÃɳՏ·Õè 105.25 Smart Radio Rayong : 67/6 ËÁÙ‹ 9 ¶¹¹àÅÕºËÒ´áÁ‹ÃÓ¾Ö§ µ.µÐ¾§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÐÂͧ 21000 Êͺ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁ 038-655477 • à¾Å§¢Í§ÈÔÅ»¹·Õè㪌㹡ÒûÃСǴÁմѧ¹Õé G-Twenty = Don’t worry / ¤¹ÅÐÁØÁâÅ¡ / Bye Bye Boy!! Candy Mafia = Mafia / ÍÑÅä«àÁÍÏ / Blink Blink / Low Sugar ÃÐÂÐàÇÅÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ 1. Ê‹§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁѤÃä´ŒµÑé§áµ‹Çѹ¹Õé¶Ö§ 25 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 2. »ÃСÒȼŷÕÁ·Õ輋ҹ¡ÒäѴàÅ×͡ࢌÒËÇÁᢋ§¢Ñ¹ã¹Çѹ·Õè 27 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 ·Ò§¤Å×è¹ 105.25 SMART RADIO 3. »ÃСǴÃͺªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ÇѹàÊÒÏ·Õè 6 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 ³ GRAND HALL ªÑé¹ 1 Èٹ¡ÒäŒÒáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ ÃÒ§ÇÑÅ ÃÒ§ÇÑŪ¹ÐàÅÔÈ Ãͧª¹ÐàÅÔÈÍѹ´ÑºË¹Öè§ Ãͧª¹ÐàÅÔÈÍѹ´ÑºÊͧ ÃÒ§ÇÑŪÁàªÂÊͧÃÒ§ÇÑÅæÅÐ

15,000 8,000 5,000 3,500

ºÒ· ºÒ· ºÒ· ºÒ·

¾ÃŒÍÁ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃŒÍÁ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃŒÍÁ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃŒÍÁ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ


ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡µÔ¡Ò¡ÒûÃСǴ COVER DANCE

Mono Music Greet to Fan Dance Extreme วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 GRAND HALL ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทองระยอง

***Recommend Ãͺ¤Ñ´àÅ×Í¡¤ÅÔ» ¤Ñ´àÅ×Í¡·ÕÁ Cover Dance ¼‹Ò¹·Ò§¤ÅÔ» â´ÂÊÒÁÒöʋ§¤ÅÔ» Cover Dance ¢Í§·ÕÁä´ŒËÅÒª‹Í§·Ò§ ઋ¹ YOUTUBE / ½Ò¡ä¿Å CD / DVD / »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ªÑé¹ 3 Èٹ¡ÒäŒÒáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ ¼ÙŒ¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺ 12 ·ÕÁ ÊØ´·ŒÒµŒÍ§ÊÁѤÃ㪌ºÃÔ¡Òà Mono Fan Club ÊÁѤç‹ÒÂæ ᤋ¡´ ¡´*442*3# áÅŒÇâ·ÃÍÍ¡ ÁÕÊÔ·¸ÔìÅØŒ¹¡Í´¤Í à¾×è͹ʹԷ仪ÔÅ·Õèà¡ÒËÅÕ ¿ÃÕ! ¡ÑºÈÔÅ»¹ G-Twenty ÃͺªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ·ÕÁ¼ÙŒ¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺʋ§à¾Å§·Õè㪌㹡ÒûÃСǴã¹ÃٻẺ CD Audio ËÃ×Í MP3 (Ẻ¤Ø³ÀÒ¾àÊÕ§¤ÁªÑ´) ¡Ñº·Ò§·ÕÁ§Ò¹áÅÐãËŒÁÕ੾ÒÐà¾Å§ ·Õè¨Ð»ÃСǴà¾Å§à´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹áÅеŒÍ§Ê‹§à¾Å§·Õè㪌㹡ÒûÃСǴ¡‹Í¹Çѹ·Õè 5 ÊÔ§ËÒ¤Á 54 «Ö觷ҧ·ÕÁ§Ò¹¨ÐºÑ¹·Ö¡à¾Å§Å§ MD à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ÍØ»ÊÃä ¡ÒÃàÅ‹¹á¼‹¹ÃÐËNjҧᢋ§¢Ñ¹ ·ÕÁ¼ÙŒ¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺ¨Ó¹Ç¹ 12 ·ÕÁ ÃÒ§ҹµÑÇã¹ÇѹàÊÒÏ·Õè 6 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 àÇÅÒ 11.00 ·ÕèºÙ¸ºÃÔàdz GRAND HALL ªÑé¹ 1 Èٹ¡ÒäŒÒáËÅÁ·Í§ÃÐÂͧ ¾ÃŒÍÁÊ‹§µÑÇá·¹¨Ñº©ÅÒ¡ÅӴѺ¡ÒûÃСǴ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà - ¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ¡ÒÃÍ͡Ẻ·‹Òൌ¹ãËŒ¡Ñº The Star áÅÐ KPN 2 ·‹Ò¹ - ¼ÙŒ¤Ñ´àÅ×Í¡ÈÔÅ»¹Êѧ¡Ñ´ âÁâ¹ ÁÔÇÊÔ¤ ÇÕ¸Õ¡ÒáÃÍ¡ãºÊÁѤà 1. ¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊÁѤÃãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹ ໚¹ÀÒÉÒä·ÂËÃ×ÍÍѧ¡ÄÉà·‹Ò¹Ñé¹ 2. 㪌à¾Å§·Õè໚¹µŒ¹©ºÑº¢Í§ÈÔÅ»¹à·‹Ò¹Ñé¹ â´Â㪌àÇÅÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 3 ¹Ò·ÕáÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 10 ¹Ò·Õ 3. ¡ÃسҵÑ駪×èÍä¿Å Cover Dance VDO Clip ໚¹ª×èÍà´ÕÂǡѺª×èͧ͢·ÕÁᢋ§¢Ñ¹ ËÁÒÂàËµØ áµ‹ÅзÕÁÊÒÁÒöʋ§ VDO Clip ä¿Åà¢ŒÒËÇÁ¡ÒäѴàÅ×Í¡ä´Œà¾Õ§¨Ó¹Ç¹ 1 ä¿Åà·‹Ò¹Ñé¹ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÊ‹§«éÓÁÒ㹪×èÍà´ÔÁà¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ·‹Òൌ¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒþԨÒóҵѴÊÔ¹¨Ò¡¤ÅÔ»·ÕèÊ‹§ÁÒ໚¹Íѹáá෋ҹÑé¹â´Â´Ù¨Ò¡ÇѹáÅÐàÇÅÒ·ÕèÊ‹§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁѤà ࡳ±ã¹¡ÒþԨÒóҡÒõѴÊÔ¹ 1. ࡳ±¡ÒõѴÊÔ¹´ŒÒ¹ PRESENTATION ¡ÒÃൌ¹áÅÐÌͧ(ÅÔ»ªÔ§)àËÁ×͹ËÃ×Íã¡ÅŒà¤Õ§¡ÑºÈÔÅ»¹µŒ¹©ºÑº 2. ࡳ±¡ÒõѴÊÔ¹´ŒÒ¹ DANCE (Technique /Dynamic /Choreography) 3. COSTUME à¤Ã×èͧᵋ§¡ÒÂàËÁ×͹ËÃ×Íã¡ÅŒà¤Õ§¡ÑºÈÔÅ»¹µŒ¹©ºÑº 4. ࡳ±¡ÒõѴÊÔ¹´ŒÒ¹ Team Work áÅФÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾ÃÕ§ 5. ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä

30 ¤Ðá¹¹ 30 ¤Ðá¹¹ 15 ¤Ðá¹¹ 15 ¤Ðá¹¹ 10 ¤Ðá¹¹

ผู้ที่เข้ารอบ 12 ทีม สุดท้ายต้องสมัครใช้บริการ Mono Fan Club สมัครง่ายๆ เพียงกด กด*442*3# แล้วโทรออก :)




ãºÊÁѤûÃСǴ Cover Dance ª×èÍ·ÕÁ .................................................................................................. à¾Å§·Õè㪌 ................................................................................................ àºÍϵԴµ‹Í·ÕÁ·ÕèÊдǡ·ÕèÊØ´ ................................................................... ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ.............¤¹ ª×èÍ-Ê¡ØÅ ÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ (¡ÃسҡÃÍ¡ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØŨÃÔ§) 1. ................................................................................... email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ......................................... 2. .................................................................................. email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ........................................ 3. .................................................................................. email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ....................................... 4. .................................................................................. email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ........................................ 5. .................................................................................. email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ........................................ 6. .................................................................................. email : ............................................................ Á×Ͷ×Í : ......................................... ÃÇÁ·ÕÁÁÒ»ÃÐÁÒ³ ................ (à´×͹/»‚) ª×èÍ-Ê¡ØÅ ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹·ÕÁ ¹ÒÂ/¹Ò§/¹.Ê ................................................................................... ª×èÍàÅ‹¹ ................................................... àºÍÏâ·ÃµÔ´µ‹Í................................. e-mail ................................................................... ·ÕèÍÂÙ‹ÊÓËÃѺµÔ´µ‹Í ºŒÒ¹àÅ¢·Õè..............................«ÍÂ................................¶¹¹.....................................µÓºÅ.............................................. ÍÓàÀÍ...................................................¨Ñ§ËÇÑ´..................................ÃËÑÊä»ÃɳՏ............................. ***ËÁÒÂà赯 : ¡ÃسÒãÊ‹ª×èÍáÅйÒÁÊ¡ØŨÃÔ§ ã¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ ãËŒ¤Ãºà¾×èÍÊÔ·¸Ô¾ÔàÈɢͧ¤Ø³ ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÊÓËÃѺ¼ÙŒãªŒ Dtac áÅÐ Happy ÁÕÊÔ·¸ÔìÅØŒ¹¡Í´¤Íà¾×è͹ʹԷ仪ÔÅ·Õèà¡ÒËÅÕ ¿ÃÕ! ¡ÑºÈÔÅ»¹ G-Twenty à¾Õ§ÊÁѤÃ㪌ºÃÔ¡Òà Mono Music Fan club ¡´*442*3# áÅŒÇâ·ÃÍÍ¡ ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà´×͹ÅÐ 39 ºÒ· µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé – 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 áÅÐÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¹Ó¢ŒÍ¤ÇÒÁµÍºÃѺä»ÃѺ¢Í§·ÕèÃÐÅ֡㹧ҹ Greet to Fan… Dance Extreme ªÁ¡ÒûÃСǴൌ¹ Cover Dance áÅÐÁԹԤ͹àÊÔϵ¨Ò¡ÈÔÅ»¹¤‹Ò Mono Music ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè www.mono-music.com

ใบสมัครประกวด COVER DANCE  

กิจกรรม “Mono Music Greet to Fan…Dance Extreme”

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you