Page 1

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pieaugušo neformālās izglītības centrs, (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 3380802252) organizē neformālās izglītības programmu un aicina pieteikties pretendentus dalībai tajā! Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārstniecības personu mentoru sagatavošana

Mērķauditorijas

Ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Prasības pretendentiem

1. Sertificēts ārsta palīgs vai sertificēta māsa, vai sertificēta vecmāte (katrai mērķauditorijai komplektējot atsevišķu mācību grupu). 2. Programmā tiek uzņemtas ārstniecības personas, kurām ir: 2.1. atbilstoša profesionālā izglītība; 2.2. piecu gadu darba pieredze specialitātē; 2.3. aktuāls ārstniecības personas sertifikāts; 2.4. darba devēja vadības rekomendācija dalībai mācībās; 2.5. pretendenta aizpildīts pieteikums.

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

100 akadēmiskās stundas Teorētiskās un praktiskās nodarbības (mācības klātienē pasniedzēja vadībā): Praktiskās nodarbības (praktizēšana starpposmos ārstniecības iestādē):

40 akadēmiskās stundas

60 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks 4. grupa, mērķauditorija: māsas un vecmātes

1. posms – klātienes nodarbības – 13.01.2020. 10.30 – 17.30 un 14.01.2020. plkst. 9.00 – 16.00, Nosaukums, Adrese, Cēsīs.

Cēsīs

3. posms – klātienes nodarbības – 18.02.2020. 10.30 – 17.30 un 19.02.2020. plkst. 9.00 – 16.00, Nosaukums, Adrese, Cēsīs.

2. posms – neklātienes praktizēšana – 15.01.2020. līdz 17.02.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.


4. posms – neklātienes praktizēšana – 20.02.2020. līdz 17.03.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē. 5. posms – klātienes nodarbības – 18.03.2020. plkst. 10.30 – 17.30, Nosaukums, Adrese, Cēsīs. Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks 5. grupa, mērķauditorija: māsas un vecmātes

1. posms – klātienes nodarbības – 27.01.2020. 11.00 – 18.00 un 28.01.2020. plkst. 9.00 – 16.00, Nosaukums, Adrese, Liepājā.

Liepājā

3. posms – klātienes nodarbības – 24.02.2020. 11.00 – 18.00 un 25.02.2020. plkst. 9.00 – 16.00, Nosaukums, Adrese, Liepājā.

2. posms – neklātienes praktizēšana – 29.01.2020. līdz 23.02.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē.

4. posms – neklātienes praktizēšana – 26.02.2020. līdz 31.03.2020., mācību dalībnieka ārstniecības iestādē. 5. posms – klātienes nodarbības – 01.04.2020. plkst. 11.00 – 18.00, Nosaukums, Adrese, Liepājā. Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

4. grupai: Reinis Upenieks, Ieva Damberga 5. grupai: Reinis Upenieks, Ieva Damberga

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu https://ej.uz/apmentori un nosūtot darba devēja vadības rekomendāciju dalībai mācībās uz e-pastu: macibas@bkus.lv .

Kontaktpersona: BKUS Izglītības procesa vadītāja Dita Raiska. Jautājumu gadījumā, lūdzu rakstīt uz e-pastu: macibas@bkus.lv Neformālās izglītības Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu programmas mērķis kompetenci, kas nepieciešama ārstniecības iestāžu jauno darbinieku (pieredzes pārņēmēju) sagatavošanā, atbalstīšanā un ievadīšanā darbā un ārstniecības iestādes darba vidē, nodrošinot pieredzes pārņēmējiem nepieciešamo darba prasmju un iemaņu apguves un izkopšanas vadīšanu un sniedzot izpratni par konkrētās iestādes iekšējiem procesiem un procedūrām. Mācību programmas tēmas

Pieaugušo mācīšana un mācīšanās. Mentoringa būtība, iezīmes, dažādas izpratnes par mentoringu. Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Attiecību veidošana. Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Mērķu izvirzīšana. Mentoringa plāna izstrāde.


Komunikācijas aspekti. Cilvēku uztveres tipi. Iekšējie un ārējie normatīvie akti, kas reglamentē ārstniecības personas darbību ārstniecības iestādē. Savas ārstniecības iestādes iekšējo normatīvo aktu izpēte. Pašnovērtējums par atbilstību mentora darbam. Mentora darba mape. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana. Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Darbošanās jeb attīstība. Pieredzes pārņēmēja konsultēšana un atbalstīšana. Mentoringa process (mentora darbības fāzes). Nobeigums un tālākvirzīšanās. Ārstniecības personas mentora ētika. Mentora profesionālās darbības kompetences, to uzturēšana un attīstība. Pašvadīta mācīšanās. Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības programmas apguves apliecību, ja ir piedalījies vismaz 85% klātienes nodarbību un ir sekmīgi nokārtojis programmā paredzēto noslēguma pārbaudījumu. Noslēguma pārbaudījums ir dalībnieka sagatavotas prezentācijas veidā par dalībnieka mācīšanās procesu programmas laikā un viņa kā mentora darbu ar pieredzes pārņēmēju savā ārstniecības iestādē.

Profile for smartbc

Informacija publ mentori 2020 bkus  

https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/informacija_publ_mentori_2020_bkus.pdf

Informacija publ mentori 2020 bkus  

https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/informacija_publ_mentori_2020_bkus.pdf

Profile for smartbc
Advertisement